92805

Αριθμός τεύχους

95

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

13/10/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι 1
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  πΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  «Ν ΗΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟ2Ε ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις*) 13 Όκτωβρίου 1912 ΑΡΙΘ. 95
  ■Αριθ. Πρωτ. 3758 ,
  ~» Άποφ. ΪΟ~ ι
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΟ1ΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Λαβόντες ό— όψει |
  α') την υπό χρονολογίαν 8 Σεπτΐμίρίου 1913 αίτησιν τής
  «ν Λονδίνψ ίδρευοόαης άνωνύμου Ά'τγλικη'ς ίτϊΐρείίς βιομη-
  χΛ^ί,ας κβπνοθ υπό την Ιπιβνυμίαν (Λνβί,ίπΐΐηδίβΓ Τθπ&ΟΟ
  ΟδΓηρη*γ Ι_ίΐηΐΐΐβ(Ι», ϋπ·ίληθ'ΐσαν 0π£ τοΰ Γιωργίου Σκου- '
  λούδη, κατοίκου Χανίων, ώς χληριξουτίου αυτής δυνάμει το3 '
  υπο χρονολογίαν 26 Αΰγο στου ν ή. 1912 νομι>:,υ κληρεξβ·- ,
  σίοΐ' ΐγγράφου τής ώς άνω έταιρΐίας, νΓμίμως κ«χυρϋ!μέν«υ, ϊι' ('
  ής α;τιΐται την κατά νόμον άναγνώραιν χαι προστασίαν τού συν '_
  τ? οίτήσει ταύτη 5πο6·λλ«μένου «Ίς διχΧοϋν καί ϊ*ί ίϊιαιτίρευ
  ■χάρτου «χειχονιζομίνβυ ΐμ*οριχ.ο3 σήματος, ώς τουτο *ν τ^ αί-
  τήαει περιγράφεται, έπιτιθεμένου δέ έκί των πιρικαλ,μμάτων
  των υπό τ!}ς έταιρείας ταύτης παραγομένων «ί!ών καΐϊνς.0. Τό
  σήμα τουτο ουνίστατοτ έξ ορθογωνίου φέροντος δ.αγ«*ίι_ς μέν
  καί μέσω χρυσών «αραλλήλων την !*ιγρ3ΐ»ήν λνβδίΓΠΪΠδΐβΓ
  κατά τό άρ^τΐρον άκρον ζ'->-
  τοΰ ε'ΐκονίζ«τιιιιιχιΊρ συνεσφιγ-
  μενη «ίςτό μυ.', ΐκατέρωθι
  ϊέ αυτής ίίιο κτέρυγ<ς ^να- ι άνωθ. δ" άναγρά- »ονται οί λέξιις ΤγΛ(1θ Μθ,ΓΚ" πρός τό ?ε;Υον δέ κάτω ά/.ρον είκονίζιται τό κτίριον τοθΒρεττα^κιθϋ Κϋ- "Α'ΐΌσίΐ αί ίπι- γραφβί, γραμμαί κοί «ΐχονίς είναι ιυ·πω,Λένί»ι διά μιλανης χρυ- 6') το ύιΐ' αριθ. 86 τή: 8 Σεχ^αβριου 1912 γρΐμμ»τι»ν παραλαβήν τού Κ»ντρι*ο5 Τ^μ*ίου, έξ ου έμφαίνίται 8 ι ό ιΐλη- ρεξούοιος τής εϊρημένης ίταιρΐίβς Γ«ώρ(.ος Α. Σχουλοΰδης κατέδϊλενε'ις τό Δημόσιον ταμείον τό νόμ:μον «αράδολον. ·/) την συν τή «ϊτήβει κϊτατεθεΐσαν στερεότυπον χλϊιΐα. Ίόόντεςκαί τα ά'ρθρ» 4, 5, 6, 7, 8, 9 και έπέμενβ τ;3 ύ*' αριθ. 759 νόμου συμφώνως χρός τάς διβ^ξίΐς τοΰ ό^οίου δέον νά Χϊρασγεθί) τη α'ιτοϊσις έταιριία ή άναγνώρ αίς τύπφ ώς είρη¬ ται ήματος καί ή κα ά -.ό «ρορον 1ϊ) τού αύ;:.. νο^ι^ πρίατα- ζλ αύτοΰ Αποφασίζομεν Αναγνωρίζομεν τό διά της ανωτέρω αίττ,οεως υποβληθέν χαί ΐτ.ί-ο3 σ^νημμΐνου α^τοΰ χάρτου ώς άνω:ίρω εΐλθνιζόμινον καί λεπτομερώς *εριγραΤόμ*νον ένλπορΐΑίν α1)μα τής έν Λονδίνω ίδύ Άγγλική*ς βιομηχανικώς έτβιρείας ναιΐνιθ υπό την έχωνυμίαν λνθΚΤΙΠΪη.ΗίθΙ' Τθ1)!ΐΟΟΟ ΟθΙΤΐραηγ, αρχομένης τής «νβγ>ωρίοεως ταύτης άχό τΐΐς ημέρας όφ'ής ίπρωτοκολ-
  λήθη πλήρης ή προκειμίνη ύίό -/ρονολο (-Ιαν 8 Σιπτεμδρίου 1919
  αΓιηοις τής ίτα ριυς τ»6της ήτοι ά—ο τής 11 Σεητειιβριου 191 1.
  Ωβρέχομεν τΐ| έταιριία ταύν^ την *ατά τό αρθρον 1 5 τού ϋπ'
  αριθ. 959 νόμου πρΐοτοσίαν τοθ ώς »νι»τ«ρω ύκίί'ηίιιντθς β:ο-
  μηχ»νικοϋ καί ίμχορικοϋ σήματθς, ήτις προστασία Α«νά τί άρ-
  θρεν 9 το3 ίϊίοιι νομου άρχεται μετα παρέλιυαιν 10 ($έ»α) τ,μ»
  ρών άυό της έν τί) Εφημερίδι τής Ι' υίιρνήσιως ίτ,μύ
  τής κίρούσης αποφάσεως κ^ί μόνον έ αντ£:ν κατα-χρήίΐων
  ϊν μ*.τά την ϊεκαήμβρίν ιοϋΐην πρςθευμίαν.
  Έν Χανίοις τί) 28 Σίπτ>μ6ρίου 1911.
  Ό Διοιχών 'Κυίτροπος
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Αριθ. Πρωτ. 2637
  > Διεχπ. 1588
  Έν Όνόματι τού Βασιλέως των
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ
  Έ*ει*η ό Μανοϋσος Ι Διχονομα/.ης κάτοιχο^ Καλ"'ΐχ, ατου.
  Σφακίων χαί ήδη φυγόϊικος χατηγορεΤται ώς ύκαίτιος τού 6τ·
  μιτά τοϋ Αλεξάνδρου, Γ. 'Λλιςάλη χιτΐίχο; ' σή Γαμ:5ς
  Άττοχ,ορώνου, ώς αυναυτου^-ίίθ έι συστάσεως' χαταΪ!χαο6ίν*ος
  διά τής ϋπ' άριθμ 104 τού 1911 άτοφίΐίως τ^-ύ ΙΙρκτοοιχιιου
  Σφακ'ων χαί Ελευθερίου Γ. Άλεξάχη, κατυίχου Κ ,^φης Ρ»
  θϋμνης κατηγορη έντος ώς συνίργοϋ, χά1 άθω,οθέ τι. ϊιβ τής
  ύιΐ" άρ.θ. 104 τοθ 1911 άποφάσιως τοϋ Πρω οδι αο Σν^χΐω'
  ύ^ο χοινοΰ σ^μφ«ροντος χινούμινςι κ»τ* τας άρ'/'-ί Άτ.ρι,· ιου
  1911, «χ τής θέσεως «Βίγλϊς» τής πΐριφιριυς Άσίίνίο*
  Σ»αχίω», Ιλ*6ον είς την κατοχήν των 1 Ο πρό6α:α, φε ς
  μιν δαχτυλοειδή οΰλήν επί τοϋ διςιοϋ μίρους τού -
  άξ άς ϊραχμών 200, άνήκοντα είς τόν Νι»ηφόρον Τζ 1<. , . ίν γνώσει τής άλλθ'.ριότητός των αύτί,γνωμόνως »αί ανίυ χής συγ«.ατα6έ3»ως τοΰ ιΐρημένου ίίΐν'/.τήμοννς ίνα ίχωσι ται,τα α^α- νέμως ώ; ΐϊιοχτΓ,σίαν των. Ή-.ιιδή τό βνόμημα τ:3το τΐροδλέπίίαΐ *.ιι τιμωρίϊι^ι τ άρθρ^ 57, 37', χά 373τοϋ Ποιν. Νομου ', 2, *'" τού οα- '- '.ά 66 . ι· ΰκ' 3 άριθμ. 55 ιφ 19Π έ -ς τής Σ^, την Ε^σιως χαρακτηρίζιται ϊέ ώς πλημμΐ/ ηματος Έ «ιδή ό χαΐηγορβύμινος εΰτος είναι άπών χ = ί άν»ο»τΤ3ΐ ό τόιΐος τής ϊιαμονής τ^υ. Ίδόντες καί τ'ίρθρα 400 /.Λ 4 6 τής Ποινι-ής Διχιοομίας. Καλοδμ»ν τόν ε'ιρ'ημίν;ν χατηγορίύμενον Ινα 4μφ»νιοΟή. βυϊο- π = 53ώπως ενώπιον τοϋ 'χχροατηρίου χο3 Πρωτοδιχιιου Σφα*ίκν την 15 τοΐ μηνός Ν-.ί,^ρίου τοϋ έΈους 1?12 ημέραν Ι1έμ*την
  4 «Ο
  ί ώραν 9 π. μ ίνα ϊ'.Λϊσθη ώ; Ιπαίτ ίς τής έκτεθείοης χρά- Ι φλήσεως διά φόρον φανών μ 5ς οικίας καί ενός μαγβζιίου χει-
  ως, άλλως θ^λει δικασθή έρήμην συμφώνως τω ίρθρω 407 μένων , ατί την συνοικιαν Βώ> τής πόλεως Χανίων διά τό
  διάστ^μβ «πό 1 Μάρκου 1900—τίλου; Αΰγοΰστου 1912 καί
  πρός πληρωμήν των 4)ό τοϋ ποίθΰ τούτου άτινα βαρύνουσι
  την όφίΐλϊτΐία ταύτην τοθ Δήμου Χανίων Αΰανθίαν τό γένος
  Άθ. Σκ3μνά>η σύζυγον 'ΐ-,μμ. Διαλινα Άνθυπομοιράρχου καί
  τούτου ώ; τοιούτον κάτοικος Χανίων χαθ' δ ίδΐοκ-.ήτριαν
  των τίσσάρων μόνων £/.των έξ άδιανεμήτου ανηκόντων είςάλ-
  λους ήτοι πρός πληρωμήν δραχμήν ογδοήκοντα έπτά καί τριά-
  κοντα ίκατοστΰν έντόχως μέχρις έξοφλήσεως έκτίθησιν είς δή
  μόσιόν πλειστηριασμόν αναλυτικών ίκποιήσεως τό επόμενον
  «κίνητον ϋ,τήμα νομίμως κατασχιθέν καί άν ή χον
  και
  ξ«ως .....
  τής Ποινικής Δικονομίας συγχρόνως δέ καλοΰ ,*ν αυτόν
  λάδ-·" γνώσιν των ?γγρά*ων τής δίκογραφίας.
  Έν Βάμω τί) 13 Σεπτεμδρίου 1912
  Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
  Ί Γενεράλης
  Οί κληθεντες μάρτυρες κατηγορίας
  Νικ Ί.Λν. Τζ(6ο"·«ες κ*τ. Καλλικράτους Σφ2?ί<-ν (ά?ιχηΓείς) 1 Ανδρέας Ιωάν. Ζερδός» Αγ Κων)τινου Ρεθύμνης Ί _. Τρυπολ τάκηί » Κούφης » Μαρ. Κων. » » » » "Εγγραφα Ή ΰιι' άριθμ. 44 καί χρονολογίαν 1 Μαΐου 1911 έ'κθεσις η ήμ μ χ ή $ ρμ όφειλίτιδι τού Εύανθία τό γενος Αθζνασ ου Σχαμνάκη συζύ γ#υ Έμ,*α>ουή> 'Διαλινα άνθι;πομοιρά:>χθυ τής Χωροφυλακής
  τής χωροφυλακήί τοθ σταβμοθ Ρουστί-ων καί όλόκληρος ή!*αίτ56τ;υ ώς τοιούτου κατοίκ«·ν Χανίων κείμενον είς την
  σχετΐκη δικογραφία
  Δημοσιευθήτω ίν τώ Έπιστμψ Έφημερ'δι.
  Έν Βάμω αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς Σφαχίων
  Ί Γενράλης
  Άρθμ. Βουλ. 546
  Τό Δ'κα<ίτιΐίόν ϊνμβονλιον των έν Χανίοις Π^ωτοδτκών Συ ^κείμενον.................................... Συνελθόν....................................... Διά ρμ τόν κατνιγοροΰ;*εν5ν Στυλι^νόν Ηλ Φυλ ' αίι- τάχην. γε^νηθίντα καϊ κατοικοΰντα είς Σκ^αδο-ούλαν Σιλίνου καί ήϊη φυγόϊικον πολίτην "Ελληνα καί χριστιανόν ορθόδοξον, Ινώ-αον :ο3 ϊκροατηρίου τοΰ Κ^.<ουργι.,ΐ',χΐίοϋ Χανίων, ινα ώς υπαίτιοι τοθ ϊ-ι την 10 Αύγ-ύϊτου 1912 Ιν τη ριφέρειαν τής πόλεως Χά ίων τού Δήμου Χανίων κατά την συνοικίαν αΒώμ» ήΐοι τα ι)6 άϊιανεμήτου μιας οικίας άνω- γ;ίου ϊιταρτιζ^μί'νης άπό δΰο ϊωμάιια ν.αί μα·εΐίεΐον μέ ιδίαν εΓσοίίν καΐ κίτωθι αύτήί ενός Ίσογείου μαγαζεί.υ σ νορευομέ- νων γΰρωθ:ν β;ρείως μέ οικίαν Σΐεφάνου Κνιθαχ.η, νοτίω; μέ οικίαν ΆνΤΜνόυ Καλλιτεράχη, δυτικώς με κ:ή(.·ατα Στυλι- ανοδ Κουκοιίλάκη κ οί ίνατολικώς μέ δημόσ όν δρόμον. Ό ζ -ί[σττ;ρ:ααμος τ:3 κτήματος τούτου ιενήσιται ενώπιον τού Συ.ίβολαιογράφδυ Χανίων Γεωργίου Γαλάνη καί τούτου τυχόν χω} υομίνου έ'ώπιον τοα νομίμου οΰτοθ άναπληρωτ ΰ την δέ ον ή είς τό Τ«μίΤ:ν τοθ Δή
  μου Χανίων βινευ βλά6ης των διχα,ωμάτων των ύπαργοντων
  τυχόν ιΐιστωτών. β.) Πας έ'στΐί, ιτροτίθετίΐ νά λά6ΐ[ μέρος ε'ια
  τόν ίν λόγω πλίΐστηριβσμόν ώς ^λ?ιοίοΐης ΰποχρεοΰ;α' πρό
  ά ά ό
  δικασθή . . . . ( ^ ( . . ..
  θίσ*ι «Καντώνι» -ή< περιφερείας Σκλιδιπούλας Σελινου καί Ι τούτου νά προσαγάγγ; ενώπιον τ:0 επί τοϋ πλειστηριασμοϋ ΰι-αλ- 2ξι»>ε)ι τή. οικίας τού Ιωάννου Μπριντάκη, ίσ^ίμμένως ώς εκ Ι λήλου άξιόχρεων έγγυηΐήν δι'ολόκληρον τό καταδλητέΌν μετά
  ιτρομβλέτης «πεφάσια» κτϊ ΐξίϊέλεσε την άνθρω-ϋθ'.τονίαν τού | την κατακυρωιτι· τίιιημα »υνυπογράφοντα ΐν τή εκθέσει τοθ πλει-
  Μι^αήλ Πβίδίκά-.ί-, πυροδ^λήσας κατ'αύτοϊ ?ι* δπλου συστη | σ'.ηριαομοΐ ή α.τί τούτο νά Χίταδζλγ; είς μετρητά είς τον επί
  ματοί Γχρα πλήπους π',ιρ'τιϊοιτ *α! σφα'ρας «αί πλ^ξϊς το3τον ^ το3 πλειστηριασμοϋ ^πάλληλΐν τό ^ιτιν τούλάχιστ^ν τής κατ'
  εΐί τδ άρισ'Γρόν μεσοπλε''ρ-Γν διάσ-ϊ,μα καί | εκτίμησιν άξίας τοΰ π) ίΐο?οιΐΓ.6ησομένου κτήματος, ί| ά'λλως
  ΐ ν> ·πρ".σαγάγτ) έγγραφον Ίπόδδίξ ν χρηματικήν καιαθέσεως Γσου
  1 ποσοΰ Μ τούτω γενομένη; καρά τφ ΤΛμία τοϋ Δήμου Χανίων
  ττν σύλλτψιν αί προφυλάκισιν τοΰ
  τούτου.
  Έ*ρί9η απεφασίσθη χαί Ιξοδόθη έν Χανίοις ττ 9 Ό*.τω
  δρί-υ 1912
  Οί Δικασταί
  Μ. Γιανναχάκης
  Ι. Καταλαγαριανου Ό Β Ρραμμαι=ως
  Α. Βιτσικουνάκης Χ· Νι/'-'κη;
  "Οτι άχριδές άποσπααμα
  Ό Β.
  ίιΡΟΓΡΑΜΜΛ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΤ
  Ό έπισπεύίων Δτίμος Χανίων ΪΑΐιροίω-νο'μΐνος νομίμως
  υπό τού Δν.μάρχου αύτ«υ ν. "Εμμανουήλ Μουντϊχι χατά'θν-
  Χονίων, *ν προκΐιμΐνφ δέ -ιπό τοΰ Τι.·μί;υ 3γο0 κ Δημη-
  τρίτυ Χ. Παπαδάκη κατοίκο. Χανίων
  Δηλεποιε,Τ
  Ότι δ^νάμίΐ κ«' -Γ,ρος Ιν.τέ>εΐιν τίς α) Ιπ' άρι6>.. 821
  χαί ·χρ·>^ολογιαν 8 Φ*6ρου2;-.1:;υ 1912 και β'.) ύτ' βριθ. 1801
  κ«ί χρονολογίαν 15 Ιοονίου 191 "2 δΰο •ιϊιχ.ών προσκλ/,βε^ν
  τοΰ Ταμίου τκϋ Δήμου Χανίων, νβμ μ»>ς κοΐνθϊΐ-ιηθευω/ τή
  όφειλετιδί τού Εΰανθιβ τ: γίνος Άθανασιοο Σ<.αμναχη συζύιο^ Εμμανουήλ Διαλινα χυί τούτφ ώ; τοι.ύτω ?ατοιχ<ι> Χανίων
  καθ" ά' δείχ-νυται ί* τής ϋπ άρθ-ΐ.. 8(167 χά- 8υ68 ;«ιδοτϊ.ρίου
  τ»0 ϊικαστικοΰ νλΐ)ττ!ροί τής πίριφϊρειαζ τθ3 Πβωτοδ.κείου
  Χανίων Ηρακλέους Ανδρουλιδάκη κΐρί χληρωμ/ς ίν £)ω δυ¬
  νάμει αμφοτέρων τούτων δραχμών (78 καί 95/β0+52=—130
  αί 95/0β) εκατόν τριάκοντα καί 95/00 έντόκως μέχρις ίξο-
  ϊ ώ. «ν ίκρισ',ια "α τή· Λν ττίριπΐώσίΐ αναπλ·ιστηρι«Γμοϋ προ-
  τυχον ζημίαν και ίξοδα χαΐγ'.) ό ώς έγγυητης πλει-
  άνίγγελλόμενος δέν άπαλλασσεται των σ-νβπε'ών τής δη-
  λώσεώς τού καί ίν μεταγενΐοτίοως άρνη6ΐ> νά συνυπογοάφ-β εις
  ΐήν >α:ακριτ'κήν έκθεσιν έν ^ ά)λως γίνεται ρητή περί τούτου
  μνεία.
  Ω< 'ΐρώτη πρΰσφ.'ρ.» διά την Ι αρξιν τοϋ τλ-ιστηριασμοΰ τοΰ ίν λόγφ κτήμα-.5ς όριζθντία δραχμαί ίννενήκοντα (90). "Οθβν ί ρςσχα)οϋντοι οί βουλόμινει νά γίνωτιν άγοραστβί όπως ί'λεα ίοτήίωσ'ν χατί «ν τ^ειστηριασμόν Ά"μ'ϊΐ5: Βίκασ ικός κ/'ητήρ ΐν3ρ·^η^βτω τάς αναγχ.θίας κβτά νόμο. έπιίϊ"6·ς άντιγράφων τοϋ παρόντος εις την ϊφειίέτιδα χαί όν 'ΐιϊ.θζκίφΐίλα» α Χανίων, είς τοϋς τυχόν τρίτοι,ς χατό- χνυ, καί Ίς .άς άναγχαί^ς τ^ιχοκολλησίΐς τού δτου ό νόμος όριζίΐ πρδζ ;ε /.«ί είς τ ν χα:.ιμ-'τρ·ησιν τοΰ ώ. άνω κτήμαΐος. Δημ-.σΐί.θήΕω δέ τδ παρόν ϊιά τή; Έπισήιυυ Έφ·μιρίδος. Έν Χ»νο<ς τή 28 Σεττεμβριβυ 19!? Ό »π(σπεύδων καί Τ^μΐίς τοθ Δήμοϋ ■. Παπαδάκης Ό τληριξούοιός τού δίχ,η·; όρ:.ς Ι. 'Αντω ακάχης Έκ τοΰ 'ΕΟνικοΰ Γυπογραφείον