92808

Αριθμός τεύχους

96

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

18/10/1912

Αριθμός Σελίδων

10

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΪ
  Κ Λί Κ Ι»
  II
  Χ
  II
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοι; τί) 18 Όκτωβρίου 1ίΜ2 ΑΡΙ
  96
  Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α
  Σφακίων
  Έν νώ ύτ'άρι3. πρωτ. 1162 ϊι«*π. 419 τής 54 Σϋττεμ·
  βρίου 191% διακηρύξη 8ί;μϊτρα;ί2ς, 8ι;ιι« 6 Λε σ;τ4 έν τφ ύπ'
  βριβ. 92φύ(λω τοθ ,'. ΐϊυχους το · ΙΙΐραοτΓ,μα.ος τή; Έφη
  μερίδος τής Κυβιρνηΐιω; η χρονοΧι-,ιχ τίς ϊιεξι^ωγΛς τή;
  ίτμοπρασιας ο£2ν νά ίιορθω'ίφ είς «2"2 Οκτ .«βρίου 1.1)2 ή^ε
  ραν Δεύτερον*.
  Έν Βαμω 16 Όχτωδ ίου 1912.
  Ό Νομάρχη; Σφακίων
  Γ. %|οάτο.ος
  Αριθ. Άποο. 33'2
  Ό
  Χανίων
  Λαβόντες ύπ' όψιν
  1) Την ΰπ' αριθ. ♦'|7/ϊ3β Τ'ϋ 1'=·>ϊ 1902 ««?«" *-3 Νο¬
  μάρχου Χΐνιων δι'ή; κι· δ.α τ>ύς ίν αυτή ϊχτιΟΐ'.,Αένο,ις λο-;θ-ις
  χορηγ«Γ;ίΐ εί; τού; Σταματιον Κχνΐλλήν, ίχτρο", κάτ&ιχον Χα¬
  νίων. Έμμινθϋήλ Βΐρ3υξα«.ην, κά;βι όν Πλχΐχνΐϊ *αί ΙΙωλιόν
  Γ. Κανελλην κάτοικον Βρυΐσών Κ,ϊωνίας ή άϊ»ια νά «νεργη-
  σωσι μίτϊΛλίυτικά; έρ-υνας »πϊ χώρθνΐ κειμεν^ Ί> τή κτιτ,μιιτ.κη
  κβρι^ερεία τού-χωρ 0.ι Β.^σσΰ' Κο5ωνί?ς ΐϊεοιγρίφο,αίνϊυ έν τη
  άπςφασει ταΰτ·ς ΐχούατ^ ώ; {-τετΐι: «Κρη-!*ή ΙΙοΜΤϊία — Νο-
  , Υ , . . Πρωτ, 4017 ,„ ν ,
  μαρχια Χανίων αριθ -—------γ—— Εν Ααν,οις
  τα, την ά!$ιαν ίνα ένίργήοτ-οι μεταλλευτΐχ,άς ερεύνας ίπί τοΰ »ν
  τώ τ;ρομνη:ιθ.<τισχίϊίθγρ»μματι περιγρα»:μέν.υ χώρου. Προσκα¬ λούμεν αύτοι); νά σ.ι,ιμο'ρφοθώαι προ απάσας τας σχετικάς 8ια- ταξεις τοά τι^ολιχθίντος Νιιμο.). Όρίζο^εν την καταώ)τέαν ίγρ-,σιν ίι-χό τής πρό; ου; χιρηγιΤΐαι ή ά ϊ.α αί1:η πρός ακοζη- μ (ιΐΐ ν τώ; ίίιοκτητών τ;0 χωριοο τούτου ί:ά την τυχό» ίχ τής το χύ:ης ΐρεσ>ης ίΐΐϊλβυτομένην α,^τιΐ, σημΐίου εις δραχμάς
  --τραχοσίας χαί
  Έ'Τ«λλόμεΟα την διά -.ής Έϊΐυή'μ.υ Εφημερίδος τής Κρη-
  τιχής Πίλιτϊίας δημοσίευσιν τής παρούσης.
  Έν Χανίοις τί) 12 Ί,υλ.ου 1902.
  Ό Νομάρχης Χανίων
  Στ. Φωτάκης Ό Γραμματ-:ΰ; Ρ' Δ. Γαλάνης».
  2) Την αΐτησ ν τού Στα,*α·:ίθΛ Κανελλή Οπως αύ:ώ χαί μ6νω
  ή 2Ηιΐ-ι ρ ο; με:αλ ^ευτιχά; ερεύνας ίίΐΐ τού ίνωτι^ρω
  τ» ύΐϊ· χριθ^,ύ. 972Ί, 9729, 9ί6β συμίϊλαια τοΐ
  Χανίων Ρ. Ραλαν.χη.
  Έτ«:3ή νόμ',ιο; είναι ή αϊ;ησ:ς τού 2τΐμα:ιου Τ^ΐνϊλλή" τρο-
  ποπΐιητεα χρ νεΐοι ή ανω:ίρω χποφααΐ; άπ ιμεινΛκΐος τε3 ακο-
  χ £ΐστι»ιο3 δ χΐΐωμϊτο; πρός ίνιργϊΐαν μεταλλε^τιχών έρβυνω»
  είς μονον τιν Σ'ϊμΐτι-ν Κανίλλήν.
  Έιτίΐίη *3τα -.ά λοιπά άν2/λ:ίωτ]ς ί.2ν να παραμιίντ; ή ά,νικ
  τέρω άιτό?ασις ώς ΰ:η ίχΐΐ διατυπωθ-ζ.
  Διά ταυτα
  Ό Ν:μϊρχης Χανίων—Λζίοντες ϋτ' όψιι 1) την ά ι Ό "20
  Φίδρουαριου Ι9θ2 αίττ,οιν ;οϋ Στΐματιί^ Κανελλή, ίατ^οο. κχ
  τοι»ου 11<ατανΐα και 11οΜ.3 Γ. Κχνε^-νή κατοιχου Β;-σΐώ Κυίωνίας χαταχωίη^.Ιΐαν :ν τώ οίχί.ψ&δ'-ίω ^ Λ"ϊ α3ΐθ^ό δ αΛΐσυστον ινινηχοστ^ν ε.α-ον, ό;' ή; αί.ήΐϊως αίτ-ύνται ούτοι όπως τοίς χορηγτ,θί) ή **-α Ι^^μίν χ}·ιΐ ί α μ«ταλ«υτικ2, επί χω,^;υ έχτάΐεως 5^5 χΐ'ΐάί κν ίιΐ' ;ΐ'·ι»ν ίννίΐ οτρ .μμβτ<»ν «ι πενταλοιΐ ών έ;ή«.υντα ίνό; μέτρον (2'2')9 στ . 561 τ. μ ) κειμένου είς την περιφέ ε^αν τοΰ ·χωί!5>ι 13,;^~ΐΛ^
  'ΑΜχιανο'ί Κ^ίω ια; χαί ζ«ρ λλΐ:ομ;'νου ^πό τώ; ϋ ΐεων «Άγιο;
  Ρ*ραίΐμ5ς Μα^αχα ·παπο3ρα, Xο^ρχο^ϊι?ω' τα α,Α-.ί'-Ιΐ Βί,οϊα
  ΠαπιθΛου, Λ.ίι_οι ιαί. Κχρτυίνα, ώ; ί,Α^α ν τα. έ* τί3 τ^ν^1IΟ-
  6λη·ίίντος αχ.πκοΰ ϊ/*5ι3ϊ?·ϊ-*·*:"5ί ^) ^3 ^' Χ3<} ^~' ι ^' ί;γραφ;ν τιϋ ίτι το-!;υ με-ΐ6α·Τ3; ί: :ν ά'.;ιδ.'.'»το" προ'ίΐ- με-ου σχείια^ραμμν.ος φΛεγςχ.τοί μη/ΐνιχίν Ε*αα«^λ Χριοτοδο.λακη, ίι ου :γγρίφ9υ βεβαιούται ή χατ», -ρίσίγγΐϊΐν αχριδεια τοϋ σχείια-ιραμματΓς τ,θι,του. Ι3ο>τί; κ '·, τα; αχ.τκα; ίι» «;ι.ς το3 ΰτ'
  Τ5^^ο^. Χ-ρη,'ί^ιν εί; τού; ώ; 4
  ' 3.?·Λ. *"17/ίΐ)3β το5 1902 άπ
  τό »ν τω α*«-ιτιχώ τή;
  τού
  άν*·
  φ«ρε
  το3
  5ι·
  Χ ρηγοϊμΐν *'; τ όν ΣταΓΐΐτιον Κ ανιλλην τό αποκλειστικόν
  νϊίνιριή^η μ*ταλλευ'.ικ.ά;ερεύνας επί χωρου ϊκτασεω;
  χιλιάδων 3ΐϊ>οσ ών 4ν/ΐα στί-ί,Αμϊτων χαί πιν ΐαχοσίων ίξτ.-
  ί2θ9 σ:ρ. ο(3 ι. μ.) *ει,Αΐν:: εις τή» πιρι-
  Β,3ν3ΐώ; Κ^5ω;.α, ».ΐί
  , Μχραχα π .-
  ■■■ι, Λ 6ίρι χαί
  ' Άπ-φα;ν:μίθα ισχυράν την ιίρη,λένην άπόίαϊν χατά πάντα τα
  ι λο πά μερη *αί
  ( Έντελλ3-ι.ιβα ί<α αντίγραφον τής πΐροΰσης δημοσιευθή διά το3 ' ί'ΐχ'ΛΑ ίχϊιοομίνϋ παρϊρτη,ιατις τής επισήμου Εφημερίδος. ! Χα,ία ,τ, 4 ΌΛ·:ω6ρί:υ 1^12. Ο Ν:μΐρ/<]; Χανίων Ταχήρ Ίσμα/ιλάκ,ης Ι Ό» ιχριίε; άντ·γραφ-ν Ό " Ν. Β. Ό Γραμμϊτεΰ; καί ά. α. Ν. Μ. Μ^ουλαχάχη; Χανιά αυθημερόν
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  χ
  ο
  -
  ο ο· ■
  Ν
  Η
  Χ
  Ο
  Ε
  ο
  οο
  ■«4: 5 §
  ι; ο ς οί
  αί
  ιθ
  <_ γ· ^ §■ 1 — 3 Β· Η 8 «Ι β "3. Ι" Ο Ο Ό Η -β β ιθ Ο Ο Λ V [-· ιθ ίθ 0>< ΓΟ *ω Λ « « Ο ϊ ,ο 3 Ι Αριθ. Πρωτ. 69 Αριθ. Διεχττ. 40 ϋΙΔΟΠΟΙΗΣ,ΙΣ Ό Δήμαο^ος Γαοάζου Παρά τοβ αγροφύλακος Κλήμαντος Έμμ. Μανΐοϋ ανευρέθη είς θέσιν «Γαραζανοΰ» είς ήμιονος άϊΐ'σποτος χρώματος μαύ- ρουν άναστηματος δευτέρου, ήλιχιας 17 »τών, μή λευχα σ;ή- γματα ίΊΐί τής ράχεως. ΙΙροσκαλίΤται 6ΐεν & κυρΐος τούτον, όπως «ροσε'λθς «ντός 15 ημερών ά*ό τής 3ημοσιεύΐ*ως ταύτης έν τ^ Έπισήμφ Εφη¬ μερίδι τής Κυβερνήσεως, μετά των αναγκαίαν ά'οίειςε^ν κυ- ριότητβς τβραλάδφ τούτον, άφοϋ κανιδχλλβι τα τροφίΓα, άλ¬ λως έχποιηθήσεται υπέρ τού Δήμου. Έν Γβράζψ τή 24 Σβπτεμδριου 1912 Ό Δήμαρχος Γαρβζου Ε. Α.. Μανιός Αριθ. Πρωτ. 324 ν Δΐδκπ. 201 Πρός την _£β· Νομαρχίαν Χανίων Κύρκ Νομάρχα Λαμ6άνω την τιμήν ό'πως φέρω είς γνώσιν τής ύπηρισίας υμών δτι ένίργ);σας ίχταχτίν επιθεώρησιν τη» 5 τρέχοντος μην οί έν τώ αρτοποιεω Χρήστου έν ώ χατασικυΐζΕται ό αρτος το3 στρατοί «&ρ^ν ίίχα σχχχβυς αλιύρου Ρ^^μιν.ας άτινα ίεν Ι «ιχίνοηϊ καλής β·^τί«ως κρός Διό διαταξβς την |Μτα^βράν των νάκκων τούτων κρός «ύ- λαξιν έν τω Δημαρχιακω Κ«τ«σΐήμ«τι ά·οΰ τΐρεηγουμίνως ήρί9μι·α τούτους κατ' αΰξοντα αριθμόν παρέλαβον από Ινα έκασ¬ τον 3«Τγμα χαί άκε'στειλα ταυτα ΐίς τό έν;α39α Δημόσιον χημιϊον πρός περιΐσοτέραν πίστωσιν τής καΛής τ) κακής αυτών συστασ«ως. Γινομένης δέ τής χημικάς αυτών εκτάσεως κατά τα νχ' άριβ. ιβ1/ιΐ3Χ*1 1Μ/)14 *'· ^· ^ΥΥΡαϊα Τ<1ϊ Α!*«9ι»»σεως τοΰ Δη¬ μοσίου Χημιίου Χανίων α;;»3ειχθτ; ότι ίκ των 3^χα (10) τού¬ των σακκων αλεύρων οί ϋπαρθ. 3, 6, και 8 ευρεθησαν έκτος τού Νομου οί δέ λοιποί ύπ άριβ. 1, 2, 4, 5, 7, 9, κβί 10 ρέβησίν «ντός τοΰ Νομου. Τούτων ούτως ϊχόντων ίιίτ*ξχ την κατάσχεσιν κατ' εξαφά¬ νησιν των ανωτέρω τριών σαχ.χ.»ν ύχ' άριβ. 3, 6, χαι 8 ώς έπι6λα$ών τής ίηροσια ύγβΐα καΐ τή» απόδοσιν των λοιπώ» έπτα βαχκων ύπ άριΙ. 1,2, 4, 5, 7, 9, και 10 είς τον κυρίον τού¬ των, Οστις καθ* λ ώμολογησερ ο ά,ωτίρω άρτοποιος λ·ϊ παρι- χη χαι ό Γίίος και ό ενταύθα ίργολαίος Ί«». Μαβιουδαχης. Ταυτα άναφέρω ιίς την οΐΐηρεσΐΐν υμών Κυριε Ν^μάρχα, δια την ενέργειαν των νομιμων Εΰ~«ι6έστατος ό Άστύϊατρος Χανίων Α. Έ. Κωνσταντουλάκης Αριθ. 459 Ηρος την £ε6. Λομαοχίαν Ηρακλείου Κιίριε Νομάρχα, την τιμήν, ν α φ«ρω είς γνώσιν υμών τό αποτίλεσμχ Ζ η μ φ γ τής Άστυΐΐςρΐκής ϋιπιθβωρησεως των Ζχχ^ιροπΛαστειων /ενο- μίνης την 3ΐ Ίου.Μου 1σΐ2. 1^ Εμμανουήλ Ιτ'εγχΐνβΑΐ). ΖαχαροπΛαστίϊον "Αί Λάι'φ. Το Ζαχίροιτλαστείον Γοΰνο τηρεϊ ά,ιβμκτον κιθαρ.οτηΐα »Γς τ« τα σιιευη και τό εργασιηριβν αύΐοό, τα ΰλΐκα καλα χαι πρεβηκβν- τως ηροπϊφυΛιΐιγμενα «πό πααης έςΜτερικης επιδράσεως. Γά οιαφαρα γλυιΐισμχτα, αν.να χιρετ-ηρηβαμεν «ντος ϊί,ύ χαταοτήμα- τος διβτηροϋντο καλώς, ΰλιχα καλα. 2) Νικο/.αου Ζ. Λχρατου Ζαχαρο.τλαστεΐον και ΓΌΛακτο- ^ν. Κ-ιΟαριοτης αμεμπτ^ς είς τ* το χ,αταστημα, τας τρ^· ,ς χαί τα σκεύη αυτού. Άλλα το έργαστηριον αυτού ιίναι πχρημελημένης χαθαρΐ- ότητος. Τα ϋλικα φυλαττβνται είς οοχ4Ϊα ϊλ λίυχοσιδή^^,· ο;.>-
  ίωμίνα έσωτιριχώς ώστβ "ροχολοϋσι την άπβστρβφην >λ: ',ν
  αηόιαν.
  Έντος τού στενοϋ χώρου τού έργαστηρίου «ΐχεν άπλι»ί>τ^ δίκην
  σΐνδω^ης φυλλα έχ ζυμης πρός παρασκευήν γλυχίσματων, άλλ'
  έν ψ σ;οιχεΐωο'ης μεριμνα απήτει, να ληφβ^) φρον;ις, όπως προ-
  φυλαχΰη απο τού κβνιβρτού, ιϊχ£ τοχοθετησΐ] τούτην υπο το
  άραιον σανιδωμα 5νος σοφά, ένθα ώπαρχει τοποθβτημενί] κλινη
  και δ.αφορα ηαντοειόη αντιχειμενα ώστ« ο χονυρτος, να μη
  πιπτ^ επι τού «όαφους, αλλ' επι τής ζυμης, τής προοιρισμενης
  κρο<, παρασκευήν γλυχισματων. ό) 'ΐίμμανοϋηλ Μιταςά ΖχχαροπλαστεΤον ϊύπράσωπον κ^- θαρον, άλλ' «ργεΐ κατα την εποχήν ταύτην, ώστε δ»ν παρε- τη^ησαμεν παντακασιν, ούτβ γλυλΐσματα οϊίίβ ύλικα ίντος αυτού. 4) Πέτρου Καραπάνου, Ζ.χαροπλαστειον. Το εξωτερικόν αύτοϋ παρουσιαζιται μετριιος χαΰαρον και αί προθήκαι ιύπρθ- οω^οι, λλλ? το «σω·εριχον είναι αχα)<χρτ(.ν. ΐΙαρατηρεΓ τις ίντος αλλεπαλληλα στρωματα σΐροπιου χαι άλλαιν ύΛΐχ,ών επι των τοιχων καϊ τού έδαφους προκαλοϋντα την άηοιαν χαί άκο- στρβφήν. Ιΐαρασκΐυαζει καΐ πωλκ χουφίτα ίιαφίρων χρωμάτων χαι σιροπια, Τα,Ααρινη, Βυσιν«4α, Κανίλλαία, Σουμαία, άκαντ* τα σιροπυι ταύ:α είναι ούχι ίκφυτΐλών ούσιών λλλ' <κ ζαχ,χί- ρ«ι*ς *ίΐ χρα»μΛΐα>ν χημ.χώ' χ»τ' έντ*χνον ΛΛίμι,Ληΐιν τώ/ φ^-
  τιχών χρωματιον.
  5) ΠαυΛΐδαχη Εμμανουήλ Ζαχαροπλΐστ»Γον ένφϊϋρίσχον
  ται ίιαφορα σιροπια ί>ι ζίκχαρεως κ« χρωμα^ν χ,μικώ* Χίί
  ούχι «χ φυτιχών ού «ών, το ίργαστηριον «χαυαρτον.
  ο) ινΐΐχαηλ Μα.1:υίαΛη Ζαχ.ροτΐλασΐίΓ,ν εν χωρω στ«νω,
  ώ θθ τβ ίργ^ΐΓ^ον ίυτβιί. Αι ττρβ'θ'ΐί^αι των
  ύτοϋ ήΛΐθ* κ«, τββ
  Εφημερισ1 ί κύββρνησεΟϊ
  κονιοοτο3 τής όίο3, Λϊτε τα γλυχΐσμϊτα αυτο3 ταχέως *ά άπ5-
  συντίβενταΐ κα-» τό ^ίοος ιδία. Είς τό άνώγεΐον το3 Ζ»γα?9-
  πλ^στείου ΐΓ-ζ-α:ηοιΐτ«· άκα'ίαρσία παντοδ ί?(α εις τούς τοί·χο.ις
  καί τό ίδα»ν. ϊνΐα Ιτυίρνϊ!. στρώΆ* ρύπ·;υ χϊ'ι κ.«ντθΜΪ)| άχρη-
  στα άντικείμενα.
  Κα·ά την ίπιήίώτηϊΐν δέν παριτήίηστ ΐντό; γλυκίσμϊτα πε-
  παλαιοαί'να, βδ^β νωπά.
  7) Μιχαήλ Μίταξα ΖϊχαραπλχΓτΐΤον ϊιυτποοΰν σχετικήν »»-
  θαο'δττ,τχ. Αί "τοιθίίχβ' των γλ ·κιτα.ίτ·Ί)ν
  V
  'όρρτκτοι άλλ' δπδ-
  κεινται ε'ι« τ»)ν Ιπίίρασ ν τοϋ κον'βρ-ιϊ. Τί Ίλϋά ϊΰτοϊ εΰρ -
  θησαν χαλά, τό ίογαττ^ριον κ«(*ορόν.
  8) Γβωίγίϊυ Μχ£11ουϊά«.η ΖαγϊθθΈλαστ5Ϊ3>, παρτμ'λημ'νχίς
  τητος. Τό !θ'*σι:ήοιον »ύτο3 είναι·, άκάθαρ όν χα' εΐδϊ-
  έκ παντοειδών άγρήσ^ων κϊ! πεταλα ^μένων άντ'ΧΕίΐΑίνων,
  άτινα συσσ·οίΰει ϊντός. Αί ποοΊΫίκαι αΰ^οΰ κίίτθ! ΰ«λόφραχτοι
  προσβάλλονται υπό τοϋ κονιορτού τής όϊο3. Τα ίιλίκί 'ών γλυ-
  κι-ιιάτων «ίν«ι χ»1)ά.
  Παρασχευάζει καί πωλε,Τ σιρδπια σουυιβϊαν. Κανίλτ?ακ, Β;-
  σινάδαν ουχί εκ φυτί'ών ούσιών, άλλ' Ικ ζακχάοεω; κϊί γρ ···-
  μάτων γηυι·κώ" καί ό?ίων διΐφδρων.
  9) Σω"ρ!θ' Ταλτάκη Ζαχαοϊπλ'ϊστίΤον παρασχη υ -ίζει σιρό-
  —α ώς οί λΐιτοι άηίή τήντί όφ·· κιι ν·3σιν.
  τώς άναμιγϊύεί σάκ·χαρον χαί γημ χά ποοϊίιντα πρός
  τούτων.
  Τό ΐργατττΐίίον «ιναι βτχάθαδτον χ ί άναϊίδει ϊυσιτΛΪαν λόνω
  το3, 6τι ήτο ά- έχαθιν άιάθαοτον τό έονκΐΓηβιον αΰτοΐ κΐΐ μ?-
  τακθ'ΐιζεταΐ σήί·.«οον είς ίτερον α,ίγαζϊΐ-ν ώστε βποχαλύπτβν-
  ταιτά άποκρ ιχτόμινα ύιό ϊιαφδοων σ«ι»ών υ,ίοη το3 ;ον»ττηοί υ
  Πρός τιμιορί'ϊν των άχα^άοτιον ζανοτρ5ΐΐλο<στώ'ν'':/ϊθϊ'α5'')μ·ί;, Κΰρΐε Νοαάοχα. ό'ιως δικτίζητκ τ^ν ϊηιιο^ίϊυσιν τί!: πϊΐΐυτης εις την Έφηαβρ 5β τίίς Κυίζονήσϊω: χτ^ 6πω: δ=07, ^ντίνρ^- ?ον είς την Δΐχαιο-ϊΰνην, 5ιά τίΐν ένέιγϋα^ τ<3ν νομίμ··)ν διά τή; ομετέρσς ΰπηρΐσία-. Εϋπιΐθέστατος Ό Άττ^ίατΓος Ήραχλείου Έμμ. Άσσαριώτης Ακρΐοές βντ'.γοαφον Έν Ήραχλβ'ω τί 4 "δίπτ ·Λνο. 1912 Ό Βο: Γρα|·ευς τήΐ Ν^Λαιγίΐς Ήοα«λε£ου Ε ΜαρΓΚ(]ς Αριθ. Πράξ. 46 ΆοιΘ. Πρωτ. » Βουλ. 584 Τ ό Αικαιίτικόν Συιιβαίτλιοντών έν Πρ«τοδικών Συγκΐίμενον................................. Έΐειϊή οί ίν τη πιοτάσει τοΰ Ρ!ίσ»γγ§λ<ω · άνχφερόμενοι λόγοι εισίν ορθοΐ, νόμ:μ.οι, χαΐ συμφωνοί πρός τα ίκτών ΐνεργη- Λεισών άνΐκοίσίων ποοκύψαντα πραγΐΛατικα πιριστατικα, δεκτή ό'·»εν άκββηνι «5τη καί παυαπεμπτέος ο κατηγοροάΐΛενος ενώ¬ πιον το' Κϊ/ουίγιοίικϊίου (ΉβαχλΐΙοο '« ά»«ρίσει, ήτοι ποάξϊ! ποοίλ·.ιτουιίντι κ«ί τιικοβουαίνχι 4π!> των άρθρων 21,
  22, "23, 287 καΐ 293 ίδ. 1 το3 Ποινικο3 Νόμου
  Διά τα3τα
  Δβχόαενον την πρότασιν τοί Εισαγγελέως
  Παοατίαπει τόν «ατηγορούμινον Μιχ. Δ. Φιχσουλάκην η Μι-
  γελιϊάιιην κάτοικον Κοουσώνβί Μΐλ'ίυζίου, κα! ήδη φυγοίικο3ν-
  τι, ΐνο)πΐον τ^ΰ Κΐκουογιοδκείου Ήοακλίίου Μ παραβάσει των
  άοβί»* 21,22, 23, 287 καΐ 293 15. 1 το3 Ποιν.κοΒ Νόμου,
  η>οι ίν* δικααθΐ ώς ΰπαίτιος 8« την νύκτα τής 23—24 Μαίου
  1912, ίντός το3 γωοίου Κρουσώ»ος Μαλιίυζίου, κβί ίξωθι τής
  οικίας το3 Γεωρ. Ν. Φωνιανο3, άκοομίλετήτως καί είς βρασμόν
  ψυχ·κί!ς όρμϋς άπίφάσισ» «αί «ξετέλεσε τή^ άνθρω*οκτονί*ν
  το3 όΐΑθγωρίου τού Κων. Ί. Γωνι»νάχη, κατανεγχών αυτώ ϊιά
  '( τρα3Αα ?ιαι*ιτίΒές επί το3 «ριστεροΒ ήμιβι*ρακ(ου,
  τίΐς ίνδεκ-ίτη; καί ϊωδεκάττς πλ»υράς αύτο3, έξ > οδ
  τραύ^ατις ώ: 5νεογο3 αίτιατ, ίπήλθεν αυτώ μετ" ίλγον άπό
  τοΰ τρ3υματίΐιιο3 τού ό θάνατος' καί
  Διχτάτιει τ-ν παοά ασ·ν τής ϊσγ.ίος το3 κατ' αΰτοθ ίκϊοβίν-
  το« ύπ' άοιθαόν 2373)219 κ*ί χρονολογίαν 19 Μαίου 1912
  κατατ/ίτηρ'ο.) ϋιτ-β το1 Άναν-ιϊτοα Ήρι^λείου, καί τή» μ»τα
  την ϊίλληψι» χροφυλ'ίκισΐν αύτοϋ.
  Εκρίθη, άτ«»ασίιΛ-ΐ, κ^ί ίξιδόθ»),
  Έν Ήο«λείφ τή 6 Ίβυνίου 1912
  Ό Πρόεδβος
  ♦Εμμ. Τσαγκαράκης
  Ο βοηθος
  Μυρ. Πολυχρονάχης
  Άκρίίές άπόσπασμα
  Έν Ήρακλίίφ τή 23 Ίοιινίου 1912
  Ό Γραμμ. κβί ά. ά. ο βοηβός
  Μυρ. Πολυχρονάκις
  Τό Σ«/α6ούλιον τΛς
  Συγ*.*ίΐί,ενον έκ των Άντωνίου Ζί)λήι*ονος Προέϊοου, χαι
  των ιι*>ών ΓεΜΡ'Ίο.) Σ Πιυυ.ίδου, Ήλία Χί'ζηανδρέου,
  Κωνσταντ. Γβωογιίϊιυ, κ« Κωνστ. Γ. Π'Χϊδαχη
  Παοόντος χϊΊ το3 γοΐΐΑματέως Κω^τ Χ:ιστνάχ»ϊ
  Συνελθόν Μιιπί'ΧΑτ «ν Χανίοις εν τ$ *<·> ι-·τ''ω τ*!; ίι«κί
  ψί.οςτοΒ Έ«ετ«£ουΧανίων, -τή^ει-ν τή.· ^'ν Σ-:π:εμ65ί5υ 1912.
  173'') 1732 27 Λΐγ^ύττιυ Ι^·1? ?γγβϊ?ον τοΰ !'ί-
  λέω; Ήοκλίί-υ π,ο-ς τ: Συ^6- λ'θ^ τ-.ΰτο^απευ ^
  3. ΐΓ«β'· συν^δων των Κί ■ουοτΐοϊιΜίων Ηρακλείου *αΐ
  ,ον 3 τ-.1 ΰπ' »? ^ 44 το3
  Αριθ.
  . 554
  Τδ
  ΔικαΊτικόν Τυιιβοι>λ«ον τΦν έν Χανίοις
  ; καί τό
  1907
  Κ
  ρΙζι συνόουί γ
  υιένβι' 'Λοι; Νβΐ·Λ«βί-υ 1912 κ»ί Άνοϋ Ν 4β·
  19 ϊ;
  Ο
  κ·
  «ό 1 Φι6ρ£ϋ3ο(3 ή
  Εγένετο καί έξ*5όήη «ν Χανοι; τ γ, "?8 Σ-:
  Τα μέλη
  V.
  Ζηλήμων
  Η. ΧιτζηανΠρέου
  Κ. Γεωργιάδης
  Κ. Παπαδάκης
  Ότι ΐκριδές αντίγραφον
  Έν Χανίοκ τί 21 Σ€-τ£|Λ6;'2υ 1912
  Ό Γραμματεύς
  Κ. Χρΐστινάχης
  Συγκείμινον....................................
  Συνελθόν...................................· ·
  Έκειίή διά τούς φυγοϊικοΰντϊς ίκ των κατηγορουμένων Γιώ-
  α(-» Ά Βολανάκην χαί Πι λον Ί Β:λ2νακην τα κ«'αυτών
  ,κίοβίη* υπ' άριθμ. 2870 χ*. 2871 τής 30 Αυρΰστου 1912
  κατβσχετήρ όν το3 ενταύθα Άνοτκριτοΰ, έτοιχοκολλήβηβαν είς τα
  δτΌ'·οϋ νόμιυ δρ ζόιιεναμέρη, ώς δε·κ*υται έ* των ΰκ' βριθμ.
  456! 9 κ» 45Κ13 τή; 3 Σ)6ρίου 1912 ίπι?οτη:ίων τοϋ Δικ
  κλητήρος Ν. Τσόν:ου καί των υπο '/οονολ. 5 Σ)6ρίου1912
  πιστοπ^ιή^εω. τοϋ ο!χ.βίου ά εοτικοΐ ?ιινομ^ως.
  Έπβιίη οί ίν τή προ-άτει τοΰ παοά τω διχαστηρίω τουτφ
  Ε·:ΐί.γϊίλέ">« άναΐ»,:όϋΕν0 λ;γοι ε'υίν ορθοί χαί νόμΐμοι καί
  σίμφιανοι πρός τάς σκίψεις το3 Συμ6=υλίου τ;ύτου καϊ^ δέον
  ϊτο-ί' ως νά «ΐραπεαΐθώιιν οί κατηγίρούμενοι Γεώργιος
  ,Α.' Β:λ7 ά-η;, Παθλος. Ί Βολανίχτ.ς καί Μιχαήλ Στυλ.
  Μαρϊχά.η; ίνώτιιν τοΰ άκροίτηίίου τού Κΐχουργοδικείοι»
  Χαν.ι.»ν, ινα ϊ.χαϊθώσιν ώ; ΰπήτιο·, οί μέν δύο πρώτοι ώς
  αύ ^ργοΐ, ό 8« τρίτςς ώς υανεργός, συμφώνως τοίς αρ*?. 287,
  283,47, '9, 57 καί 72-οθ ΙΙοινικθϋ Νόμιου, διατασσομένιις
  τής σΛλήψεώς κ^ί πίΐφυλα^.ίσιως των δυο πρώτων καί τής -α-
  ρττάίεως τής τριφυλαχίσιως το3 τρίτ». συμφώνως τω αρ»ρω
  191 τής Ποινιχής Διχονομίας.
  τ
  Διά τ
  Π.αραπέμπει τους χατηγορουμένους Γεώργιον Α. Βολανάκην.
  .■♦Ααϊλνν Ι.%όΐ4'νάκην γεννηθέντες καί κατοιχοΰνίας «ίς Λάκκους
  ΚυΒωνΙας καί $?η φυγοδίχους χαιί Μιχαήλ Στ λ. Μα,,αχάκην,
  γ«ννη6έντα είς Ξ μουδοχώρι καί χαΐΌΐΛθΰντα είς Ό,,ιαλόν, ΐτών
  22; άτβμον έγγράμμϊτον, χωροφύλακ», πίίφυλακ:σμέν:ν αιό
  ΥήΝ; $3'Α'δγοϋστ'ου 1912 άπαντας πολίτας "Κλληνβς χβί Χρισ-
  Τιϊνβίς Όρβοδοξους ΐνώπί;ν τοδ άχροατηρτΌυ τοΰ Καχουργιοίι·
  χ*{όυ Χανίω'ν, ίνα ίΓχασθώσιν ώ; Ίπαίτιο: οί μέν δόο πρώτοι υπό
  'ίί8ίνό3''9ΐΐμφίροντοΐ; κινοίμενο', συναπίφάσισαν την ίχτελεσιν τήί
  ^Ίίομένης άξιοτοίνου πράξεως χϊί έ'νεκα ταύτης συνομολογήσαντες
  αμοιβαίαν'ϊτρο'ς άλλ'λοθς συνδρομήν χαί ύποίτήριξίν, τ<·,ν νύκτα τί[ς 30—31 Ιουλίου 1915. σκοποΰντις την άνθρωχοκτονίαν τ·;3 Άντωνίου Αναστάσα*»). έι«·/«·'ρη*σαν έξωτβριχήν πρα;ιν αρχήν εκτελέσεως τΐριϊχθνσΆ', ή'οι ίσκίμ^νως καί έκ π>ομιλέτης
  &> κατ' αΰτοΰ "ίΐα μαχαΐρών Ιπί 'φ σχοκω τίύτω εξωθί
  λφ τγ}ς ίτερψερϊία'ς Λάχκων «5ρ[σ<ομί-ου σταθμ-0 ^ρ) πέτυχΐν δμως το3 σ*.οπού"των, τρΐο,Λαςίσαν- μόνον'σοβοίρώς τοδτον κάταΛεν τής αρυτβρας *λειϊ"ός είς τον Ερνν (δμ'ον"την αριστεράν ώμο*λάτΓ,ν χάι *Ίς τό ϊεξιόν μΙ- % ί'τ.νϊυλ'ΧτΙς στήλας. 'Ο δέ τρίτος ότι «ν γνώσ«'. καί Ικ τίώς ναρήνίΛ τε&ς οΤυτουργους «ίς τίίν εκτέλεσιν τής πρά· Χαί σΐνείοήθησ* τούτους ?ϊοποιήσ«ς αύτούς κερί τϊ?ς &?&ί δν·)ί-/-»ρήσΜώς το3 παθόντος έκ τού σταθμοδ τής χωροφυ- λίϊίΐς. «αί 4 αιατϊσ'σίΐ την παράτασν τί}ς «4θφυλα*ί»«ως το3 Μ χαήλ Ε, 'ΜβΓρβίχάκη κζΐ την ίύλληφ'.ν ^αί προφυλάκισιν τώ' Γεωργίου Α. Βολανάκΐ) καί Παΐλου Ι ΒΑανίκη. ΐϊχρίβη 4«ε^είσίσ6η καί εξεδόθη έν Χανίοις τξ 15 'Ολτι»- %ρίου 1912. Οί Δικασταί Μ. Γιαννακάκη ς Μ. Δασκαλάκης Μιχελιουδ-ζΜής Ό Β)γρ*μματέο ς Χ. Νκίκης "Ο,τι άχριβές άτόσπασμα. ΧανΙα αυθημερόν Ό Βίγραμματ^ως Χ. Λιονάκης Έλλήνων καί Χριστιανών Όρδοδ'ίων επί τξ αΐτί) ώς άνω ε!ρη- τα> κ εάξιι' καί
  ΔίΛτάσΐει ττ,ν έ« χων ϊνταύθα φυλακων βπόλυσι* των χατη-
  •νορουιιένων τούταν, ίΐν ίέν ύπβρχ>] άλλη τις α!:ία νά χρατών-
  ται έν αύτΛ
  Έκοΐδη άπείαιίσθη καί «ξεϊίθη ίν Χανίοις τ^ 815
  ρ
  Οί Δικασταί
  Μ. Γι^ννακάχης
  Μ. Αασκαλάκηί
  Γ. ΛϊιχελουΠ>κης
  "Ο,τι άχοιδές βπίσ
  Χϊνία ίΰθημβρόν.
  Ό Β. Γραμματεύς
  Χ. Νικάκης
  Ό Β. Γραμματβίις
  Α. Α ονιράκης
  Αριθ. Βουλ. 547
  ] Τό Αικαίίτικόν Σι/μβοιίλιον των έν Χανίοις
  ΉρωτοδΓκών
  Συνελθόν
  Αριθ. Βουλ. 545
  Τό Δικαΰτικόν Σν^ιβοι/λιον των έν
  Χανίοις Πρωτοδικών.
  Σ^γχΐίμενον.....................................
  Συνεοριάΐαν.....................................
  Σκεφβε»........................................
  Διά ταυτα
  Παρανέμπει του« κ*τηγορουμένο^ς Μιχαήλ Έμμ. Μακρυνά-
  χιΐϊ Χ«ί Εύτΰχι,ον Γ. Μακρυνάχην γεννηθί'ντας κκ κατοιχοθντας
  |[» Όρ0ο3ν( Κυϊίβνίις κσί ήδη φυγοϊίχους,πολίτας Έλληνας χαί
  Χ^ΐστιανούς 'Οίοίόξους ενώπιον γοΟ άxροατηρίο^ τί3 Καχουρ-
  γιου"ΪΓχιίου Χανίων, Γνα ίικαοθώσιν ώς ύταίτ'οι τοΰ ίτι, υπό
  ,κβινο3 σ^μφίροντος κΐνούμενοι συναΐτεφάιισαν την εκτέλεσιν τής
  έχίμίνης άξιοποίνίυ πράξϊ(*ς χαί ενιχα ταύτη. συνοΐΛολδγήσαν-
  τες αμοιβαίαν πρός αλλήλους συνδρομήν έν γνώσει ^ΰτογνωμόνως
  Καί άνβυ τί|ς συγχαταθέσεως τοθ ίχεντος δχαΐ'ωια ϊδιοκτήμονος,
  Ιλα6Όν «ίς τ%ν κατοχήν των ξί'να,ϊκίνητα κτήμιατα, ήτοι ότι την
  ϋόχτα τής 19—20 Αΰγοίτστου 1912 «χ τής θέσεως «Χβρίκ·α»
  τίς. χβριφβρβίοτς Όρθοΰνι Κυϊω.ίΐς, ά^ριζαν τέσσαρα»όνία εν
  *ρ'ί6ατ«, άξίβς ίραχμών 560, άνηΛοντα είς τον Σΐυλιανόν Στρα-
  τΐνάχιν ϊιά νά τα Ιχωσι παρανόμως ώς ΐϊιοχτησίαν των" κοί
  Διατάσσει την σύλληψιν καί προφυλάκισιν των κατηγορουμέ-
  *0)ν τούτων.
  Παΰ«ι *ρ6ς χοιΓρβν χασάν περαιτέριιι ποι.ικήν χαταίίιιξιν
  κατβι τΛν κβπιχι?ρουμένων Άντωνίου Ιω. Μαραγχουδάιιη ή Άπο-
  βτολάκη έτ#ν, 20 καί ΔπΑ^τρίβυ Ιω. Μαραγχουϊά*η ή Αποστο¬
  λάκη έτών 23, αμφοτέρων γβννηδέντων κβί κΐτοΐκουντων εις
  Όρβίθνι Κυίωνίας. άγάμων άγρα'μμάτων, ποιμέ»«ν πολιτών
  Διά ταυτα
  ρμ τόν καιηγΓρίύμενον Ιωάννην Μχνωλέν, γεννη ■
  θέντα χ«ί κατοιχοΐ>νταί είς Αγίαν Ρού',ιελην Σφακίων χαί τ^η
  ίυγόϊίχον, πολίτην "Ελλνινοί χαί Χριστιανόν Ορθόδοξον ένω-
  «ιον τοΰ άκριατηοίου τοϋ ΚικουργιοδΐΑείου Χανίων, ίνα δικα¬
  σθή ώ; ύπαίτιος το3 ότι την 23 Μϊίου 1912 σκοπών την άνθρω-
  | ποχτονίαν τοϋ Ιωάννου Τζινάκη, έπεχΐίρησεν έςωτ*ριχή» πρά¬
  ξιν, αρχήν εκτελέσεως περιέχουσαν, ήτοι ίν τί) θίσει «Κλαδερό»
  τής κ«? φερΚΛς Κοντό Κυνήγΐ Σελίνου. έσχΕμυ,ένω; κυί έκ προ-
  μελέΊης έπυρ-δόλησε κατ' αότοΰ ίπί τώ σχβπώ ταΰτψ ϊι' ίπλιυ
  έιταναλη-ττιχοΰ πλήρους πυοίτιδος χαίσταιρών, άπίτυχί ϊ* το3
  άνθρωτίοκτόνου σχοποΰ τού έκ λόγων ανεξαρτήτως τής θελήΐίώ;
  τοο, τραυματίσίς μόνον τούτον είς τον δϊξιόν μηρό^ και την
  δβξ'άν κνημην «αί 5τι κϊτά τον αΐτόν τόπον κ*ί χρόνον έκ πρ9-
  μελίτης κα! κβχοβουλίας άπέλτιονε μίαν όνον πυρίδολήτίς δ'2
  τοΰ αΰτοΰ δπλου κατ' αυτής άξίας δραχ^ών 120 άνή/ΐουσα εις
  τόν αυτόν παθόντα καί διϊταΐΐίΐ την σύλληψιν Κίί προφυλαχΐ
  σιν τςύ κατηγορουμένου τούτου.
  Έχρίδη άιτεφασίσθη καί εξεδόθη.
  Έν Χανίοις τή 9 Όχτωχρίου 1912.
  ΟΙ Δικασταί
  Μ. Γιαννακάκης
  Μ. Δασκαλάκης
  Α. Βιτσικουνχκηβ
  Ό Β. Γραμματεύς
  Χ. Νικάκης
  "Οτι άχριίές άπόσπΐσμα
  Χανιά αύ*ίη;λερόν
  Ό Β. Γραμματεύς
  Λ. Λιονάκης
  Αριθ. Βουλεύμ. 537
  Τό ΔικαότΓκόν Συμβουλιον των έν Χανίοις
  ΙΙρωτοδτκών
  Συγχίίμενθν....................................
  Συνελθόν......................................
  Σχίφθΐν.......................................
  Διά ταυτα
  ΙΙαραπίμπει τόν χα^ηγορουΑβνον Γ»ώργι-ν Α. Καλλιγιον-
  νάχην γεννη&ίντα »ίς Βάμον χαί χατο'χουντα βίς Χανία καί ή'τ)
  φυγόίι*ον, πολίτην "Ελλτ,να χαί Χριστιανόν Όρθόδδξον, ενώ¬
  πιον τού1 ά>ροατ»:ίίίυ τού Καχουργιοϊιχίίου Χανίων, ίνα ίι*β"
  ι σθη ώς ύΐΓαίτιος τοΰ 6τι κατ' Αυγουστον τοΰ '910 είς Ο^1
  I
  1β§·αίΐ υΐ&ΐΐ τής ΆΐΜρικής, θελων νά βλαψΐ τόν Σπ ι
  , Πλαχουράκη χαί νά περιποίησις είς ίβυτό, άσ^γχώρητον
  . παρέστησεν έν γνώσει ψ^3ώς ε!ς αυτόν, π^ί1}Ο^σιασθ»^ς ώς 5ιίΡ"
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ
  μηνεύς ενώπιον τής Διευθύνσεως των Τ^χυϊρο^ε'ω' τής %
  τοότηί, α-ϊ το3 άίίχηθέντος άγνθδϋντος την Αγγλικήν 8τι
  δέν είγε (ΟΙβεΐΓ θΓββΙί τή: Άμϊριιής συστηι*έν.-,ν επιστολήν,
  έν ψ ηχ τοιαύτην, ή» παοέλαδειΐ ό ό ί
  *«τά τόν αύτΛν ιχήνα τοΰ 1910 ίίς ττ,ν Δ(εύ6ι)>,σ.ν
  των ΤαχυδρομεΙω.' τής πόλεως ττΰτης *α!· πχοαστήϊϊς ι·, γνώ¬
  σει αΰθ.ς φΐυδή ότι ητον αάιός ό Στυοίδων ΙΙλαΐιου33*η; κχ-
  τώρθωσε κΐί ΐπληοώθη τό πό όν τή: έπιτα^ίΐς, ορϊληθίϊς οϋ'τΜ
  άθεμίτως ποίον άνώτϊρον των τετρχχ,ισίων ϊρϊγμών πρός ζη¬
  μίαν τοϋ ρηθιντος Πλακουράκη καί ότι χ.ατά τόν αυτόν τόχον
  κο} χρόνον, ίξ>-3ωνεν Ιτ βνόματι τοΰ αυτού1 πϊθϊντος έξοφλη-
  τικήν τ·?ς βπιταγής άιό'ειξιν ώ; Ικδεδου,ίνην Ι^' αΛτοίί καί
  Ιλαίε τό π σόν τής ίτιτζ -ής παρχδο!)·; την αόϊειξιν εις τό
  μνησθέν Ταχυδρομειον, καί
  Διατάΐσει την σύλληψιν καί προφυλάκισιν τοο κατηγορουμέ-
  νου τούτου.
  Έκοίθη απεφασίσθη ,καΐ ίξεδόθη
  Έν Χανίοις τη 29 Σεπτέμβριον 1912
  Οί Δικασταί
  -Μ. Γιαννικάκης
  Μ. Δασκαλάκης Ό
  Γ. Μιχ^λιουδχκης
  Ότι άκρι6ές
  Χανιά αυθημερόν
  Νικολής
  Ό Β. Γρ*μα*τειβς
  Α. Λΐονάκης
  Αριθ. Πρωτ. 936
  Αριθ. Βουλεύμ. 823
  Τό Δ'καΰτικόν Συμβούλιον των έν
  Ίΐοακλεΐω Πρωτο&ικών.
  άλληλα ί«αν«1 ν«τ« την χρ'βιν τοΰ βυαβίυλίου κροχιίκτουβιν'
  Ινξΐξίΐζ, δυνίιΛίνΐι νά ίτηρίξωβι οημοσίβν έιΐ' άχοοατηρίου χατη·
  νοοί*» ^«τα ^ών ΧΒΤΤ|γ^3θυιί<ν(»ν "ΒαΙΚείνβο'ηλ Φροτγκίαϊά η Κωνστίντϊνου Φοαγχΐαδάχΐ), Χριστοφτι Φρίγχι«δαχ·η χαΐ Μ·ν«ήλ Φρχγχΐ^άχη ενώπιον τού ΚαχουργοδκεΊυ Ήοα ΐλιίο« επί άνβρω- -ΐΓΐχτον'ιχ τοΰ Έμμ. Γιαννακάκη τεΧισίεί»·») ι>1ιρομ^1ετήτω^ χαΐ εί»
  ίρΐτμιον φογΐχής οοΐΑήί χβΐ χλοπή <ίί βαίμ'ιν *λ^αμε'λημιιτοί ««Ι δ'Ιν χλοΛζουτι τίιν πίΐτην «>τιΰ τΐύτην οβΓε «ί *κ:ολ6^ί«ι
  των •'ρΐον χατ-ηγο-ΐουαίνΌν Κω-στατίνοο. Μ·χαήλ χα'. Χοι«τοφή
  Φ&ά Ο'"τι ή ϊνώ*ιον πόλεων Οϋολβγία τοϋ «·υγοδιχοΰντ»ς
  έ ήλ Φϊί Κ
  η μι»ήλ Φ^αγχΐϊκϊίχη η
  οοΰ 8τι αΰτός μ^■^ιο^ διίποαζ* την ποοχιιιιίνην ΐνα'ροιν,
  ώ: βχ το" χίτου, τοϋ τρ^ιτονι χά! τοΰ χοονου χ«β' ϊν
  ιγίνΐΓο, συνάγιτΐ' ότι π3ΐ$<«ιτ'«ι ΐίΐρι μιταγ«ν|«τερας βχΐ- ί ιατι τβύτιζ-μίνη: «β»ώς «οοι: χί πρ«νμ·«ηι«ϊ την μ<5<ην ΥϊΓάβίβιν τοΰ μάρτοεο< Γ«βρν(ΐυ ΓΛχννόυλί'ΐ) τοΰ μετα Ινα κα' ήιιΐ'ΐυ μή'ΐ (»φκνΐ9^(ντσ< ω< αΰτ(!πτο« τής σχτιντί τ6 Συμβούλιον $ιν δίδει ί»«·»ην Ίτχτίμηατν ϊοναιι,^νΥΐν <ί άλλοιώτη β/ημ.'ατιο'θιΐβ'αΐν χρίιιν αύτοϋ. Έιτειίή έχ των αυτών άνΐοίιιων άσβινεΐ; *ρο»ύιΐτουβιν (ν^εί- ξβιςς ϊιά ττν πίυιιττον χατηγθίθίμενον Διθνύιτιον Κ- Φραγχΐ«ϊάχη χ«1 δέον νά τταιύ'ΐ-η πρβ{ χβιρόν π!σ« ώ: ιτρΐς αυτόν περαιτέρω ή ξ τοΰ χ. γι χτα τ» Είβαγγιλίως. την μ«ταορυ1μιστί> ή
  Διά Ταυτα
  χρίβΐν *ροτα·ι< ■η Κα·να:ν, φυγόδιχο-' |γγ«α-ν, άν3ϊΐιμ«τον ά ποό 'Ετειδή έχ, τώ/ δι·ξΐ/θ$ισώ/ ΐ'Οΐοίσε,Λν προίχυψχν τί εξής βτατιχά 1) οϊι ο πχθ<1>· χαΐ οί χ«τηγο?ούμ«νοι διετέλου
  πολλοϋ «ι; διηνεχίϊς οιΐμχχΐΐ δ:χ ζιι)χλο*ά- α; ίφΐίνίΐ ?)
  ?τι υυτοι δ'ίπ^χττ»/ *'ς ίί^ος τού χϊ! ϊιΐ τή< νομήν ίγριά5ων | χινητά-ήτοι έν 5π>ον Γ
  ανηχουσώ/ αΰί-ω χά! τιϊς δμοχορίοι; τού, ίψ' <5ν οί χατηγο:ού- ■ τδν. έν γνώσει τής αλλοτοΐ'ίτητβ!· βθτοχ μενθ! ουδέν ιϊ/ον δ'χι'ωμα ?) δ-ι 4 παίών περΐ την «νχτοΧήν , άνυ τής συνχΐταί/ιεω- τοϋ ε'οτιιιί^ου, ι1!! τοΰ ηλίου τής 10 Μιίου *· ι άαχωοή-~ί «χ τής μάνδίΐς τυΰ ; Ιγω-ι ■παοα/< ι»ς ε(- ττ.ν χατ-γήν των χ"! Χοιιτοφίν Γ. Φοβγχΐαδάχ-ην έτών 25, ■^αήλ Γ. φιαγ]αδ»χην έτών 30, Ιγγαμον ίγοάμΐία-ον »»? Κωνσταντίνον Γ. Φΐΐγχΐαδάχην 50, ϊγγβμίν' άγράααα-ον. άπιχντβΰ άδελφους γενντιθίντις χ«! νατπνοϊντβς «1<τ Βοροίζα Καινπυρΐου γεωβνοποιαίνατς γοιιτυινθΐις οοβο^Ίζοιχ >αι
  ττολ(-ας "Ελλιηνοιι· Ινώπιον τοϋ χαχουονδιχι'Λυ ΉίβχλεΙ^υ Τν«
  «ιχ«·4ώ<τιν όκ δπ«(*·ιοι ϊτι 1χ βυβτίαιωί: τ,τοι ύπδ «οίνου υυμφί- 0Οντο^ χινούμενοι βινατιφίπ<παν ΐΊν |χτίλ««ιν τής ΊπομΙ»τ( ΐξιοπο(νοι> ιτράΕιως χά! ίνι/α τβάιτης ουνμολογτ'οοΐντες άμ^ιβα'τν
  «οδς άλληΑουητονδρομήνττ,ν 10 Μϊίου 1°·12 ε* τή »ί«ι « Άχλά-
  δ«ς τδνεοδ» τής ιτ·οι»«3«ίαί Κ««<αΓΓΛν Π'ΐογκΛτίιτης 7προμελ«τητ<ι>ς
  χά! »(ς 6ρα"μδν ψυ/ιχής δομτς άπε»άτι»«ν χ«1 (ξ«τίλΐ«»β< την ανή?ωτο»τον'«ν τβΰ 'Κμμαν-ιο"ίιλ Γ. Γ>αννοιχάχιη, τραυματίσαντες
  «ύτίν διά οββδοο >{ζ την χ«φ·»λήν »α'
  ΐ'ίβητεΰ ίώαατος, 4ζ ών τί»υμάτ,.)ν ίιττλβιν αυτώ δ
  την »ττ'"ίί'ν.ην χ») συγνβ(ίνως Ιΐοβον «!ί την χϊ-ο/Τ(ν τ<ον α χο! 50—55 δο«νμ«< είς τα 2<ά»ορχ ίλλι υτώ ο βανατος ντα είς χά! «τιίμο^ος, Τν« τα ϊδπχττισίαν των, ϊιήλθϊ πλησίον τής μάνορα: το^ Γίηγορ'ου Σΐριδάχη, χαί έοψ '· -ζτοι ϊτγΙ ττπϊίάτϋ ιτώ- Ιοβρων 56, 57, 293 εδ. χαί 37 , ούτος προβίφέίίη νά τώ δώτγι μκλάΐϊ να τράγ/ι, δ παθώ< νέν | τοϋ Ποινιχοϋ Νβ γοί. «δέ/8η «ΐΛλ' ίπρο/ώίησ'ί π;ός τδ- το>το. τή. ιτράίεω; μέ δόν ] Λ,χτάττει τή. π.οάτ,σι' τή: ϊτγύος τοϋ χατ-· Η,μμανο^η* _ι·ραγ-
  /ήη τάς α!γ« Γ'.υ ^πο -«ς έ«Ι «Όυχομε'ταϊ χΐ.ξίχτ, Ιχϊ^Γ-^ χζ^/.τη^ο,, υπ ^ ,
  των χϊτηγ^ουμένω,, μεΤ ών εί^ον συν./ωθγ, χά! έχ- (/ο,ν-νλογ'αν 16 ΊουΛοο 1912 των χα_'α των Αο.ιτω
  «ιώξη »0γ« 4»εΤ»*ν 3) οί τα αίγας ταύτα; τώ- κατηγορουμένων | έ,-τλιιάτων ΐΐλαχίί'ω; -ου Άναχοι'θυ »»χ*ε('θ.
  έ ξ ? ' ί
  έποίμινε συ ήίως δ έξ αύτώ' Χ^ιΐΓίβί^ς Φ^αγίΐαίίχηί χα' οΰτως
  ήτο έχιϊνΓς οττ:ς ίφάνη αεταξΰ τώ
  εί; έχείν» τό μέρος 4) οί ιφ'ΰ έ?ίχ»το δ «χίω» επ! τ<5που ιίς , βίβιν Ά/λϊχχς τό νβ.^, ϊυνήντητε» ίχεί τόν είΐημί.ον Χ ι- στοφήν ΦΪα-ρΐιδϊχην, μ'.-.α,ΰ τώ- δτιι'ον ίίβήλή» πιρϊυτα Ιοις σοβαρά, χαθ' η« χά' εστριψιν τα δΐΐ>α εναντίον αλλήλων, ιαα'
  έττΐ τ!λου; ύπί/_ώρησ«ν δ Χ^ιστοφής Φίαγχΐχδίχη: 5) ίτι μετά
  την »ιΑονκ«αν ταύτην ί*ετίβη δ Χοιστοφή: Φ.αχ'ϊδάχης είς την
  πλησίον μάνδο»* των ότο^ εϋρίιιοντο οί άλλοι τριϊ: ϊδε)φο! ,
  τού Έαμχν υήλ Κωνσϊίΐνίος χαί Μ:χ*ήλ Φ ,αγ^ΐϊδίχη; «αί ,
  ϊνήγνειλεν είς αΰ: ύς :ή' μεταξύ αύτοϋ χα' τοϋ πα?"5ντος λα¬
  βούσα /ώραν φιλινικι αν 6) ότι μετα την δυτΐν τοϋ^ή-ίου τής
  αυτή; ήμέβας, άφοΰδίν έβχίνετο ούίαμοϋ δ παίώ/, αί 3ί αίγες Ό»
  «1/ον οιαοχορπισβτ, άνΐζηττ,θεΐς υπό τΓ» π.ησίον πο[μέ^ω^ ■
  « 6-,έθτι τελος ^υχτωμένα «'έον είς 9ί«ιν Άχλάίας τό ν«ρό τι- ,
  τραυμΐπσμέ'νος σοβ»οώ- δια ρίβδου «ίς την χιβα'ήν ^«αί «!ς ;
  διΐΐορα άλ)αμί=·η τοϋσώματος, άναπ'ΐων ετι, ά α;σ6ητος όμως χά! .
  μί) δ«νίμ»νθς να οαΐΑήση, συνίπί'α ϊέ τώ< τοαυ^άτων τού-ων '.ςέΐΓ-ϊυΐϊ τό <»>ίέρ3.« τίς έιτυμέ /)ς 7) Ό ι δ «χ χα:ηγο;ούμ€νω. .
  Διονύιιοί Κ. Φ^χγχΐϊδάχης ίέ» πίθί<υ|«ν όη ε'υ'σχρτο μ«τά . των λοιπώ/ *ίς την μανδραν «χΐΚτ,ν 'ήν ήμε«αν 8) Ότι οί λοιποί Ι χπτΎ,^οοϋ,χινιι μι-ά τί). ποά;ΐ' ίφ^ϋ ίλϊβον εί την χατο/η» | ά.*ο ουδενός ΪΊχχιώμχτος το οπλον τ^ϋ πΐ'ίιίντος χαί δρα/μ«< | 55 ίφυγοδ'χησα» πάντες ' Έΐΐίιόή εί ϊ"ύ/ β.ιιΐτχτικόν τιίτω» συνο««ζθ(ΐ.ένων Πχύ·ι »·»»»· Δ'ατίσιε· την ίχ τ^ον φυΐαχ^ν 4ιΐ'!λ·ιιιν 4ν α'.τβΐς Χι' Ιλλ-ην «ίτ'αν, χατ»ρνθϋμίντ, α'ιτοΰ !<*οίίντο: ·π3οφ·)λτ<ι'-ηο'οι> *ν
  Ήιιχλε'ο».
  • ν
  'νην π^αςιν χά!.
  ~, ίν μή χί3«τήται
  τής Ίί/ύος τον »αΤ
  :το; τοϋ ιΑαιίρι-οϋ
  ττ,
  μβο'ου 1112
  Ό
  Κωνσταντϊνος Τσαγκαράκης
  Ό
  Μΰρω. Πολυ/ρονάχ-τ,Ο
  Άχ^ιβές άτΐ(5σπ«βμα έν Ή->αχλείω τή 20 Σ)β^ίου 1912.
  "Ο Γριμμαήείς χά! »' α'. δ β^η6ό< Μύηον Πολυχεονχχης Δημοσιευθήτω νομ'μως τδ πχίόν είς τή< Έτ'βημον Έφη^ίρ' διά τόν φυ-οϊιχον Έμ^. Φρχγ«)αΐάχ·ην. ΉράχΛειον 20 Σεπτΐμβρίου 1912 "Ο
  4*4
  εφημηρϊ- τ~:β
  ΆΡ1Θ. 'Ακοφ. 534
  Τό Δικαστήριον των εν Χανίοις ϊϊοωτοδικών
  Συγχβΐμενον κ.τ.λ................................
  Δια ταυτα
  Δηιάζον ίοή ιην το3 κ^τηγορουμένου Στυλιανοϋ Ζέββι» Νίνου
  1% Μήλου τ<5ν Κυκλάϊων, τ^ως χ«<·οί«θΒ Ραδϊοΰχας τής Κΐίσά- μου καί ί)δη αγνώστου δΐαμ'νής. Κηοόστκ τούτον Ινονο* 8« ττι» 13 ΑΙτίιυ 1912 πεβϊ Λοχ» ίΐ μ ιι. ίντός τι3 εν Ραίϊουό/α Κΐσσάμίυκαφφενίίο'.) τοΐ Κων¬ σταντίνου Φϊλελάκΐ ·ξ ϊ·"·ε3ΐσ**ψ'ϊς άτέϊτεινι τόν Άοτ^ΐΑ'ον Τσ 6οαρίκ·» ϊι'ίκπυρσοκρ-τήΐεωί τοί "ίίστρόίΐυ τιυ ίπερ ίξ*ι- γαγεν ι* το3 στήθίυςτου ϊ ά ν*-τυίοίΊλήϊφ είς τόν άέρα, βνφ ϊι«σχέδ«ζε μ«τά γο3 φονευθέντος κ-Ί άλλων. Κατα^ικάζεΐ των κηρυγβ<ντα Ινογον κατηγβρού'μενον Στυ- λΐα·ονΖίπιυ ΝΤνον ι ?<Λά*!<τν ενός ϊτους καί Επιβάλλει είς &ίο5; αΐτοϋ κϊί ΰπίο το3 ΔΐΜθτίίυ τβ Ιξοδά τί|ς ποοχεΐαένης ϊίκης =κ ?ρα·/.ιώ'ν τριδν «αι 30)θ' (8 30). Εκρίθη απεφασίσθη χαί έϊηΐΑοσιεύίη, έν Χανίοις ττ} 28 Σεπτεμ- 6ρίου 1912. "Ο Πτόιδρος Μιχ. Γίανναχάχις Ό βοηθός Γοαμ·Α«τέως Ιωάν. Γ. Μ«νββ4λΐς Ό,τι άκριβές άπόστασυια έιί Χΐνίοις τη4 '0<.τωδρίου 1912. Ό βοηθό; Γοαμματέως Ιωάν. Γ. Μαναρόλις 'Αριθ.'Αποφ. 515 Τό Δικαΰτιίοΐον των έν Χανίοις Πρωτοδικών Συγχείμινον κ.τ.λ................................ Διά τβΓτα Αιχάζον ίρήμην τοϋ κττηγοοοοαίνου Ιωάν. Καμ,αρίΐνοΟ1, κατο-κου 'Αλβτρ5υ6άοι Κεί«α«ιων Κυβαινίας καί ήϊη ίνονον 6τι «ν γνώσει αΐτογνωμόνω-κιί άνευ τής συγκαταθίσεως τοΰ ϊχ^ντοί ϊι<.αί(ι»μα ίδ'οχτήμθ'ος, έλαβεν ε!ς την *ϊτοχ»]ν τρυ ξίνα κίνητά κτήΐΑΐταί, ^τιι ότι την Ι1) Ίου λ£θν> 1911 άϊόοϊΐεν ί*τίςθ^τε.»ί «ΒϊΟ^ιχκον» ιϊ)ο π*3!? -
  ϊ.ϊς Μτίοτοί ΚυίΐΛνίας ίΓκισ! (20'ποόδΐΐα άξίαί μίίζονΜί τ<5ν ς τ'Τχ τ-:τθϊ45τ!<ον ϊθϊγμΊί^, άνή<ονΐ« «'ς τόν ν, δ'ά νά τα Ιγη τϊοχνίΑως ύς!5'θκτησ!αν οου. ίζ·! τόν κηουχθέντα Ινοχον κϊτπγο,οούυιενον Ί οάννην είς «υλάχ,ισΐ» έ·ός Ιτου; «α! είί ένό: ΐιτίσηί ίτους στίοησιν των -ο)ιτικδν α5τοΰ 3ι«ΐ(·>αάτ(ον, ιιετά την Ικτισιν τί!ς
  λ
  'τίκοιθη, ά—«χβίσθη καί ΐ!η·Λθτ·ε5θη, έν Χανίοις τη 20 Σί-
  πτεμίρίου 'Ρ»2.
  Ο πρίείίθί
  ΜΓ·.χ. Γιαννακάκης Ό Β. Γύ«μμΐ"εΊ*ί
  Έ*α. Δ Μκαρνα;
  "Ο,τι ά*ριβές άπόσπασμα
  Έν Χανίοις τί 8 ·Οχτω6-ίου 1912.
  Ό. β. ΓοϊΐΑαατέως
  Γ. Μιτριντάχης
  Αριθ
  486
  Τό Δικα ίτήοιον τ!*ν έν Χανίοις ϋο
  Λ ιΎ*.ι αε όν.....................................
  Συ είριάτ^ν...................................
  Διά ταυτα
  Ά.ν«6άλίΐ την ίχ,ϊίκϊσιν τής αοθΑί'.ιένης ύττοθίσϊως ε'ς ά' ,-
  λην αΐτοϋ δίκάσιμον νομίμκ*; όρίσθητομένην κιθ' ήν
  Λ χταττε: την ϊνώτυν τί3 Λικαϊΐιρ'οο τούτου ίϋιαιαν πο3-
  σανωγην τΰν μαρτύρων τής κατηί·ορίας Β·σιλείου'Αθ. Φίχω-
  τακι κίτοίκ,ου Χανίων κλπ.
  ^ Έπιβά λ*ι είς έ'χΐσταν δέκχ δοαχ^ών χρημχπχήν ποινήν
  «ίπραχτέαν καί διά δέχα ημερών προ«(ι»!ϊΐκ<]ς κρατήσεως τι·ν. Διαΐάσσε; την έκ νέου κ>ήτε.ΐΐΐν των
  «ραιτέρω σ^ήτησιν τί]ς υποθέσεως
  Έ*ρίθη άπίφϊϊίσβη «αί εδημοσιεύθη
  ΈνΧανίος τη 30 Αΐγουστου 1912
  Ό Προ«?ρβίω» Ό Β. Γραμματεύς
  Ν. Σαββχκης Ι· Γ· Μαναρόλης
  "Οπ ά*ρι6έί άπόσιτϊσμα
  Έν Χανίοις τή 20 Σί«τίμβ?ίου 19' 2
  Ό Β Γρ>ΐ*ΐ*"ΐτί<ι)ς Ι Μαναρόλης Δημοσιευθήτω δα τής Ένσή ιβυ Έ*ηι**ρίΪ3« δι* το3 βγνώ- ίτου διαμονής Βΐσίλιιον ΦΐΚΛτίκην, πρώην κάτοχον Χανίων Χανιά τη 19 Σϊΐιτεμδρίου 1912 Ό Είταγγελιδς Χανίων Γ. Σκουλάς Αρθ. Πρωτ 8483 » Διεκπ. 5278 Έν Όνόα^ιτι τοϋ Βα<1ιλ«?<οο των *ΕλλΑνων ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ •Ο παρά Ποωτοδίκαις Χανίων ΕϊίΙανγελείτς Έιιειϊή οί Χρυσϊ! Γαλανά η. σΰζυνος Άντ, Άσνου^άκη, έτών 45, χάτοινος Πόορ ο Μ«σ3Υ*ίιβν ^ισσάιιου, κβΐ 2) 'Ρμ- μανουήλ Γ Κκστρινίϊης, !τών ί8. ΙιγατίχΑί. χάτοικος "Αγ. Γεωργίου Μετογβίων Κισσίαου, Χρ σ^ιανοΐ Όοθοϊοίηι, ιτβλΤτ«ι "Ελλ'ηνε;, καϊ ^ίη άγνόστου ίΐίμονίί, κ-<τηγοβοΠ«τ'5« ώ« 5«βί- "■ιοι τιθ 8τι Ινώ ή πρώτη *ατην5βουα«'νη Χουσϊί Γαλθ'νάκη ϊιε- τέ/νβι Ιν νιιμΐ'μω -'ά]Χίί> μίτβ το3 "Λντωνίηυ Άϊγ'υϊάχη. *αρ«-
  65σ« τ«ν Ινεκα τούτου οοειλου-'ντν συζυγικην πίστιν, συνί!ψ«ν
  άθϊΐιίτους σχέτεις μ«τά τοθ ετέρου κατηγορουμένου 'Εμμανϊυτιλ
  Ρ. Κα»τρι<ά<τ; καί συνουσίάζετ^ μ»τ* »ΰτ·>8 /οτβ ϊια»4οοος
  Ιπογάς έν τώ χω"ίω Πλάτανα Μεσον»ί(»>ν Κ(σσά«Γυ, ιιένρι τίΐς
  17 Αύγούστου 1911, ότότε έγ/ατα>ίίφ'ϊσ3 την συΓ,ιινιχνιν τπί
  είκίαν ήκ·5λοόθησ« τϊ>ν κατηγοβ'-ύμδνον τούτον Καστ'Ίνάκτν μ«τα
  τοί όΐΕοίοιι άιτίΐλθεν. ϊιβ τού ττλοιβρίου το3 Δτμ. Πϊπιυτσ»»1»1,
  «'ς τό εξωτερικόν ^τοι ?ίς ΆντικύθνίΒα τίς Έλ'λάϊοΟ κοι ίχ»Τθεν
  είς Γαργαλίάνουί ίτίσης τίΐί Έ»βϊθ€ Ινθα ε?α»ολούθει μοι-
  χεκομ^νη ι*ετ' αύτι?3 χατά ϊΐΡβόρους ϊτ^;γά^ ϋ^γρι τΐ!ς 20
  Ιουλίου 1912, όπότε ίτανίϊ,θο άμοΑτεοοΐ εί' Μειόγί'α Κίσ-
  σάμου, ό ϊε ί»ϋτερος κατ*ιγοοούΐΑίνθί ΈμιιανουΫιλ Γ. Καστρί'
  νάκης, ίν γνώσει ίιατελδν τοϋ ό»!στ?κ*'νου, ώς εΓονΐτιτι γίιΐ'Ί),
  συνίιργησεν είς τ*ν Ικτί>ϊβιν τϊΐί τράξβως τβύτης, Ιργόιιινοί
  είς αθέ^ΐ'βν σβοκικήν συνάφε'αν μεΤά τ9ΐς ιίρνΐμ^νης *ατηνορου-
  μένη: -ατί- τον άνωτέθ'* γιτόνον χ«' τό-ον.
  ΈΐΕϊΐϊίι τό άνόιιηιια '-ο!5το ιτ5ο6έττετ·'" χΐιΐ τιμ<*ρίΤτ'χι «πό τα άοθοα 286 χα' 56 Ιϊ 2 τοΐ Πιινικο" Νιμο.», γ^ δέ ώς πλπιχιιέληαα. Έπ'ίδή ό κατ»ιγ5ρο6ΐΑϊνος ό το«ος τής δία·.ι<:ν*!ι: τού. 'Τ'ίντβς χκί τ' 5?οθον 405 *α |ς ( Κϊλοίμ,εν τόν ε'ρηιΐίν-ν χαΓηγοοοΰ^ενον Γ«α «μφϊνυθί αΰτο- ποοσώπωί ίνώτιον το3 άκοοατη^ίου τοΰ Δΐκαστηρίβυ τί3ν «ν Χϊν'Όις Πρωτ'5'ί«''3ν ττν 22 τ0^ αννόί Ν-ε"6ο'Όυ τοϋ Ιτους 1912 ή^έο^ν Π-ΐπτην καί ώΌ-ίν 8 π. υ. Τνα ϊ<*»-βή ώ" δτβ' τίος τίΰ έκτεθ«!σ/)ς ιτβά?β'··ί, 5λ>ω; ΘΑ=· ϊ'κασθή" βο^υΐ'ην τυιι-
  φώνως τώ ίοθβω 407 τής Πίΐνιχΐ}- Δικο»ΐΐί.: .ς, συγχο=ν. ί ίέ
  χαλο3μιν ϊΰτόν διως λάδτ; γνώσιν των εγγράφων τής δικο^α-
  φίας
  Έν ΧανΌ'ς τη 17 Σεπτ·μ6ρίοι, 1912.
  Ό Ε'σαγγελιΰς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Οί κληθέντες μάρτυρες
  Ά τ. Κ,ιρ. Άσγ:υϊάκης, κάτοικος Π/άταναΜΐσογείων Κιβσάμου
  Γώ. Α.Τριαντα^υλλάιιης » » Κουντουριβνά »
  . Πακουτσά*ης » » 'Δφρατα >
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  494*
  Έγγραφα κρός απόδειξιν
  Ή ϋπ' «αι·. 27 έ. ί. έκθεσις τοδ Σταβμβύ Λεφίά
  γείων Κισσαμου.
  Άρμόϊιος δικαστικός κλητήρ παραγγέλλιται ό'-·=>ς ίν αντίτυ¬
  πον τού παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν χατί;χιαν τού
  καττ(γορουμένου καί 4'ίϊρον τοιχ.κολλήτ^ είς δημοσία μ«ρη.
  Εν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Άριθ.Πρωτ. 8456 """""*"*"~"~
  » Διεκ,π. α261
  Έν όνόίΐατι βο»? ϋιΚίιλ,έως των " Κ
  "_Λ_ΤΐΙΡΙΟΧ ΕΙΠίίΡΙΜΑ
  ".■| τβαοϊι ί1οα>«ί>5ίκαις Χανίων
  Επειδη ο Νικ. Γ. Καπετανάκης, έ-.ώ* 45, γίωργάς, πολίτης
  έλλην, χριστιανος όρθοίοξος καί χάτοικος πρώην Βασιλ3πούλου
  Κισσαμου κοί ήϊι) αγνώστου ίιαμονής κα>ηγςρ*Γται ώς υπαίτιοι
  τού 6(1 την 18 Απριλίου 1912 μετέβη είς το σχολ«Γον τςύ
  χωρίου Β«3ΐλοπου .ου Κισσαμ^υ £νί)α *ν*ργεϊτο ή εχλογη τώ*
  αντιπρόσωπον της κοινότητος ταύτης καί κατέστρεψ* την κάλπην
  τής εκλογής ταύτης μαιαιωσας ςύ;ο» την έν λόγω εκλογήν.
  Έπειίη το α-ομτ,μα τούτο πρ->6λϊιτ«,-,χ[ κ,αι τιμω,/εΓΐίΧΐ από
  τ" αρθ,.. 10ό χς.3 υπ' ά,ιιβ. 28,-* Εκ*.. Νί,Λ,ου τού Η^ινικου
  Νόμου χαμακτηοιζεται οί ώς π-.ημμΐλημα
  Έπειδη ό Κ4 ΐ)γ«ριυμ»νος ούτος ιιν£ α-κ ών καί άγνοκϊται ό
  τοπος τής οιαμονής τού.
  Ίίονι«ς και τ' α'ρθρα 4^5 καί 406 τής Π^ινΐλής Δικινομιας.
  Καλούμεν ιον είρημενον κα:η^ορουμενον ίνα ί^^νισβ^ αΰτο-
  προαωπως ενώπιον οο ακροατηριαυ τού Ιΐρωτοϊΐλ; ^ Χ χνί'ον
  την 'ΖΊ τού μηνός Νοεμδίΐθυ τού έτο^ς 1912 ημέραν Πεμπτην
  καί ώραν δ π. μ. ι.α ΟικασθΥί α), ύπακΐυς τής έκτεθιισης πρα-
  ξβως, άλλως οεΛβι ίιχασοή ίΡί)μΓ(ν συμφώνως τώ άρϊρφ 407
  της ίΐοινικήί Λικονομια,' συγχοονως οε καλούμιν αύτ:ν όπως
  6α6τ^ γνώσιν των «γγραφων τής δικογραφιας.
  'ΐι,ν Χανίοις τί) 15 Σεπτιμδρίου 1912
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Οί κληθέντος μάρτυς
  Χαρ. Έμμ. ΙΙακβίακης ^νΐαυρομιχελάκης κάτ. Βασιλο-
  ποίιλου Κι:σαμου
  Γεωρ. Έμμ. Αουζινάκης κιτ. Βϊσιλο«ούλου Κισσαμου
  Ηλίας Γ. ΜαΛανορακης » Καρθιανών »
  'ϋιγγραφα ιΐρός απόδειξιν
  Το ϋΐτί ΐ£νϊΜ{·,ί> 18 Άπριλι^ ί3ίϊ Ιγγραφίν τοϋ Δ^-
  μάρχου Έπισκοιης Κισσαμου
  Άρμίίιος 3ικαστι*θί κλητηρ πΛ^^γγ^λλε^αι δπως ί'ν αντί¬
  τυπον τοϋ παρόντος τοιχοκϋλλησ^ είς τη* τελευταίαν κατοικίαν
  τού κατηγορουμδνου καί εΛερον τοιχοκολλήση είς δημοσιΐ μερη
  Εν Χανίοις αύϋημβρον.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ* Σκουλάς
  "Αριθ. Β. Μ. 2227_ ___
  άποφ. 651
  Τό Εΐρηνοδικεϊον Χανίων
  Συγκιίμινον κλπ.............................
  Δια ταυτα
  Διχάζον ΐρήμην των κατηγορουμένων
  Κηρύσ»ι τού; κ»τηγβ?ου|«νο»ί Μϊρο* Α. Φριγ-ΐουβακην
  χ»ί Νικόλαον Έ. Φλε,ΛετΛκην κατΐίκους τεω: Α3νι-ν και
  ήοη αγνώστου διαμ,ονή, ένοχους τού ότι υπό χ,ινοθ συμ?1ρον
  τος κινούμενον μ«τ' άλλων καταδικασθέντων ήδη, ·ιι,α«οα«-
  ,αν την έκτ*λ.σ.ν τής επομένης άξιοποίνου πράξ.ως χαί ίνεχα
  ταύτης σ,νομολογή,αν..- άμο.δα,ανπρ,ς αλλήλους ,υνδρ,μήν,
  τή» εσπέραν τής 9 Φεδρουαρίου 1911, 8ια;ν« έκοικηβϋσι την
  χωροφυλακήν κοιί έλ.»β«ρ*σβ«ν απο τής έςουσίας ταύτης τβύς
  κατ' Ιχ,ίνην φ εσπέραν σ»λλτ;|θ»ντ«ς Ί·». Μ*·βθλβ» Νικολ,
  Δ«·λ«Λ3κην, Πέτρον Γαλάνην κχί Δημήτριρν. Μταδογΐάννην
  και κρατουμένους είς τόν Κεντρικόν Σταθμόν τής χωρο·υλα-
  I
  κης Χανίων, βυνηθροισθηΐαν δημοσία ίςωίι τούτου χαί έπιμί-
  | νοντες είς την ϊυναϋροισιν τ·ν ίναντί-ν τής κροιταγής
  (τής στρίτιωτικής καϊ Εισαγγελεύς Άρχής να διαλυβώσιν,
  ( ήρξαντο μετ* ίϊχυρογνώμονος βρασύτητος, κραυγάζϊντες όνειδι-
  ί' -,ονΐις καί απειλούντες, άλλ' ίν τοσούτφ άπικατέστη ή τάξις
  χωρίς να μεταχειριβθώβι ^ίαν χατά προσώπων ή πραιματων.
  Κατιϊιχ.άζίΐ έκαστον «ϊς φ^λάιι(σιν μιας ίβδομάοος. χαί
  Έπι6άλίΐ αύτ-ΐ{ τα Ιξοϊα τ<(ς ϊίκης Εκρίθη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη Έν Χανίοις τή 21 Σεΐ(τε|λ6ριου 191 * Ό Είρηνοίίχης Έ. Βενέτιχος "Οτι άχρ.6ές άποσπασμα Χϊνι* 9 θΛ%ω6ρίου 1ίί12 Ό 'Υ)γραμματιύς Γ Μπριντάχης Ό Ύ)γραμμ«τ*ύς Γ. Μπριντακης Αριθ. Β. Μ. 1128 » Αποφ. 649 Το Είρηνοδι»εΐον Χανίων Συγκείμενον κμτ................................. Δια ταύτα Δικάζον έρήμην τού κατηγορςυμενου ]Κηρυσσ>ι τον κχ;ΐ)γΐρούμ>ν^ν Εμμ Ι. Κατσανε5ά*ην χά-
  τοικον τέω; Τσΐϊινΐανα Σελΐν^υ καί ήο·) ί^ωίυυ ίυμονής Ι»ο·
  χον τού ότι την 7 Ίουτχίο-ι υ 12, ί,&ΐίΐ τώ» φυλακώ' Φιρκά
  Χανίων, κιτελήφϋη υπό των 5:>γαόων τής Χωροφυλακής φερων
  παρανβμως περιστροφΐν καί μάχαιραν, κατάλληλα πρός οια-
  7ΐ.~ ·; άν -ΐί'-ζ- τ-ν α^.
  ^αΐ,ϊι αυχο» εις φυ«κισιν <1 ημ*ριΓάν, Διατασσιι την των κατασχε9έντ<«>. καί
  __ ;ύ:ώ, τα Ιξ)ί% τής ό"ίκης
  Εκρίθη άπεφαΐυθΐ] κ*ι ι1',μ)σιιύ4ί) ιν Χανίοις τί) 2ΐ Σε-
  πτεμδρίου 1912
  Ό Βίρηνοδίκης Ό Ύ)γραμματ«ύς
  1. Βενέτικος Γ. Κ. Μπριντά>ης
  "Οτι άκριδές άπόβπασμα
  Χανιά 8 Όκτωδρίου 1912
  Ό 'Υ)γραμματευς
  Γ.
  Αριθ. Β. Μ. 750
  » Άττοφ. 648
  Τ ό Εΐ(>ηνο5ικεΙον Χανίων
  Συγκείμενον κλπ.................................
  Δια ταυτα
  Δικάζον έρήμην τού κκτ^γΐρΐυμένου.
  Κηρύΐσβι τόν χιτηγορούμινον Αχ^ίτ Χίντ/)ράκην, χβτοικον
  τί«>ς Χανίων καί ήβη αγνωτ;^^ 3ιαμ5νή; ίναχ ν τ-ϋ ότι την 29
  Ίανο-ιαρίου 191'Ζ ιν τη συνοικία Τζεχζαρ—Κουλίύ Χανίων,
  παρΐ;ιν4ιίς υκο τού παθΐντος Χ;ϋΐ:(ν Φρανσουαΐχκη, ίι' άθε-
  μιτων ό/ειοισμών καί ϋο^εων, ιτραυμαΐΐε< αύ.-ν, απρομελετή- τως και είς βρασμον ψ^χικής ορμης, ίιι μαχαίρας, *ίς τθν αρι- στϊρίν γλίύτθν χαί των αρ.στ«ρον λα^ωνιον βαθρυν, νοσησαντα έκ ταύτων πλέον των τριών και έλαττον των τριακοντα ημερών. Καταδιχάζει α^τον είς φυλάκισιν μιάς έδοομάοος καί έπιδαλ- λβι αύτος τα ίςο3α τής διχης . Εκρίθη απεφασίσθη και εδημοσιεύθη Έν Χανίοις τή 21 Σεπτεμδρίου 1^ Ό Ε,ίρηνοίικης Ί. Βενέτιχος "Ο;ιά*ριδες «πόαπααμα ΧανίΛ 8 Όκτωίρίου 1912 Ό Τ)γραμματεύς ό 'Γ)γραμματεΰς Γ. Μκρινταχης ρ Γ. Μπριντάχης
  4*8
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΙΓΓίίΒΡ!*ΗΣιϊθ1
  Άιθρ. Β. Μ. 693
  » άποφ. 647
  Γ ό Είοηνοδικεϊον Χανίων
  Διά ταυτα
  Δικαζον ίρήιην τ<5> κατηγ^ουμένμ'
  Κηυύσσίί τ υ; χατηγιρου^ιίνου; Έ<«.*ϋϊρ!θν Σ γεννη(ΐίιΐτΛ κχί χαοι«.3ΐ3ντΐ »·ς Πιριδϊλυ, βτώι 22, Ίΐκωδον Χ, Χ;,ο"ρα*τ]ν ϊτών 22, γιοργον, Άθαναΐιον Χΐλα· χ.χτ<6α«.ην έ;ών 22, τυπ^γραρν χ*ι 'Κμιμανϊυήλ Στ. Πζχα- ίάιιην έτών 18 ςολουίγόν, ά'άμ. υς, έί'ραμματους, γεννηδέντας χχ5 κατθίκαΰντις «ίς ΠεριίθΛΐα, καί ήδη ά(·νώιτου οιαμονή; Γλήν τοί τελευταίον Χριστιανοΰς Όρθοϊοξους, μη άλλοτε κα- τιβιχασ9έ»τας, έ όχους τοϋ ό:ι ύκό κο νοϋ ν^μφί'ροντος xινο^- μινοι συναπεφιβισαν την έχτέλισιν τής έπομί/ης αςΐίΐίίνου τράξεως καί £νε<.α ταύτης ίυνομολοΎήσαντες αμο.δ^ίαν τ.ρί>ς
  ϊληλους σ νδρομην καί ύπθιτήριξν την 15 Ά-ριλίου 1912
  αν Περιδολιβις Κυδωνίας ·ξ^6ρί^αν οιά των φο^σεων «ήλ'ίανε
  μϊριχοι άπο τό Ρίθ^ανιν καί μα; κάμνουν τους ά^ρας έδώ,
  αλ' ημείς Ο» σ5; σΐαςω/ε* 8:αν το φίρει ή τύχη» χαί άπείλη-
  σχν διά χΐ ρονομιών καί ϊπϊιληιΐίών κρζυγών τον Ένω^οτάο-
  χ(]ν Μιχ. Διχμανίβολην. *ΐί τοίς χυροφΰλαχας Νικόλ. Βϋγο-
  *. <λάχην καί Νικόλ. ΙΙχπαδάιΐην έν τή ;κτελέσει των ίργω) τής ^ ;ηρ*σιας των, ή:οι «ν φ ίζήτουν νά χατΐη-υχάσοο» τόν *ν μεθΐ) ίιατελοθντΐ Δημήτριον Κ·ισ?ι«>τακτ
  ί;ιιίαλΑ»ι αυτοίς τα Ιξοία τής
  Έιριθη απεφασίσθη κ-ί
  Έν Χανίοις τή 21 Σίΐττεμδρίου
  Ό ΕίρηνοοΊκης
  μια; 453ϊμαδος καί
  Ι
  "Οτι ά
  Χαήα
  Ό *
  Γ. Κ.
  %1πρ/.ν-άκης
  βες άπόσπαΐμ»
  Όκτωβρίςυ 1912.
  Ό 'ΐ)γρχι*ματεύς
  Κ. «Ιτ-,ριντάκης
  διά
  είς
  (; 3 χην.
  Έν Χανίοις τ^ Κ) Ό,ιτωδρίοι. 1912.
  Ό Δ,μόσιος Κΐτήγορος Χανίων
  Κ. Δουνάχης
  Λ(«.άζον ϊ
  ?χη πρώην
  Κ
  Αριθ. Πρωτ. 83)1919
  Αριθ. Αποφ. 196"
  Τό Έίρηνοδικείον 'Λλικιανού
  Συγκειμενον.................................
  Διά ταυτα
  ν τοϊί κΐΓηγο3θυμ·νοο Δημήτρ ο.ι Π.
  χΐ;ο'χ.ΐυ Βχτολαιχ,ου καί ή3<) αγνώστου δίΐμονής. ηρυσσίΐ τούτον ΐνοχ ν τού β':ι την 28η» 'Ι^νιοο 1911 έν 'ν',σιι «Βλιχ>!α» τής περιφερείας Βιτολχχ<ου Κ ίωνιας ίξ άμε- ειας τού ίΐρϊυ,ιατισ* τόν Δημήτρυν Π. Γαλβνάλην δια ρχ(>ιο>
  . ; τον βριστερόν όρθα<μόν ίξ ου τριϋΑϊτος ίπ^λθί τ«ειαάπώ- / «α τί|ι, οράσεως καί ίν-σησεν ϋκέο τβς τρεΤς ημέρας. Καταίΐλαζει αυτόν είς φυλάχισ.ν ίς (6) μηνώ» και «τ;ι6ιλλχ.ι ί ς βάρος αυτού τα Ιξ;ϊα τής δίκης. Εκρίθη ϊπιφασυ η καί βδημοαιευβη. Έν Άλικιχνώ τί) 3$ Αΰγουστου 1912. Ό άναπληρωτης τοϋ Κωσταντινος "υ Γραμματεύς Μ'.χβΐτλ Γ. ί Ότι ακριβώς άπόσ/Τ'αιμα "Εν ΆλΐΜΐνώ, τώ 11 Σΐπ:*>6ρίοι> 1912.
  Ό ρμ^ς
  Μ. Γ. 2;ρβγγυλβ*ης
  Αριθ.. Ποωτ. 86)1^11
  » Άπορ. 168
  Τό είρηνοδικεΐον Άλικιανού
  Σ^γκ«ί^*ί νο, άπο τό;.............................
  Δια ταυτα
  Δκάζον 'ρήΑη* τοΰ κατηγορουμίνον Ιωάννου Μ. Μταλομε-
  νάχη πρώ^ν κα;θ:Λου Ζ;ύρ5?ς Κυ^ωνίχς κΐί ή"ϊ(] άγ^ώστ^υ ίια-
  μονής
  Κηρύτΐϊΐ τούτον ίν^χίν τίϋ 8τ! την 29η; Μϊίοο 1910 ίν τί)
  θίσΐι «Χίρε^τρα» τής πε;ιφίυε ις τοΰ χωρίου θ.ρυυ επετέθη
  άίιχω; δ;* 5τλ-.υ /ια α :ο3 *·.&■> ζ?) Ν οά3.ι Ά»». Φ:ω-
  τά'.η 1^^ο3δ3^'ί1Iα^ 3ις κατ' αΰ:50 ΐνϊΐτιτοχώ■;.
  ΚΐταϊΐΛαζ-ΐ αύ-ό( εις έ; (ό) μιηνιΐν φΑ-ΐιιυ'.ν καί είς τα
  Ις ϊα τή; δικης.
  Έκριΐη άτεφχσιΐθ^ καί εδημοσιεύθη.
  Έν 'ΑΜ«ϊνω :^ 3 Αύγ:.ιτ:ου
  IV*
  12,
  Ό ϊναπ,Αηρωτής τοϋ Είρηνο$.'χου
  Κωσταντίνος Παπαδάκης
  Ό Β. Γεαμματεύς
  Ιωάννης Φιωτακης
  •Ότι άκριδές άιιόσπασμα.
  Έν Ά«.ιχ!«'ώ τη 11 Σίπτεμδρίου 1912.
  Ό Γραμματεύς
  Μ. Γ. Στρογγυλάχης
  Άρ:θ. πράξ. 59
  Ό Εϊοηνοδίκης Κ>λι/αβαοίον
  Έχοντες ΰπ' όψί· τ' &Λρ& 76 καί 149 τοΰ Όργ«νυ,*οΟ των
  Διιαστηριων.
  Όρίζομεν τακτικά; δ χασίμους ημέρας πρός έκϊίκασιν μέν
  των Πολιτικών ϋποθχσεων την Πίμπτην έχαστης εβδομάδος,
  πρός άχδι*ασ.ν δέ των Ποινικών την Τετάρτην και πρός εκ-
  ί'Κϊσιν των καρά τή έ'3ρα τοϋ Είρηνοδιχείου μαροϊιαφορών την
  Δευτέραν έχχστης έ&ίομαδος χ.η ώραν ενάρξεως των συν«3ριών
  10 π μ.
  "Ρρας δέ καθ* ά; τό Γραφείον 6ά μένιρ ανοικτόν κοττά μέν
  τάς εργασίμους ημέρας ά·.ό τής 8—12 π. μ. κα'ι «πό τής
  1

  —&

  1*· Ι*· **τ« δ» τβς έςερεσιμϊυς άπο τής 9—12 π. μ.
  'Η παροΰσα θελϋ ίσχύει απο τής 15 Όκτωδριου 1912 μί-
  χρι τίλςυς Μαρτι υ 1^13.
  Έμνετο Ααϊ ΐξιδοίίη έν Κολυμδαρίφ τ^ 30 Σεπτέμβριον 1912
  Ό Είρηνΐδίχης
  Κ. Τζαγκαράκης Ό Β. Γραμμχτίως
  Π. Βασιλαντωνακης
  "Οτι ά*ρι6ες αντίγραφον
  Έν ΚβΥ,υμδαριφ αυθημερόν
  Ό Β. Γραμματεύς
  Π. Β
  Άρριθ.
  . 490
  Έν Όνόαατ» τοι? Βασιλέως τφν Έλλη
  ΚΑΗΤΗΡΙυΝ ΕΟίΚΡΙΜΑ
  Έτειδή οί Κ. Γί*»ρ. Μχραγουϊάχης κχί ή Μαρία Άντ.
  Πηρουνοποϋλα κατοικ?ι Αγ". Δίκα Καινουρίου καί ήδη άγ<ω- του 8 αμονής ό πρώτος χατηγίρούνται ως υπαίτιοι ότι ** συστάσιως %ιϊ υιιό κοΐνοί συμφίροντο; κινοΰμΐ/οι συιυπιρ- συαν την έχτελεσ.ν τής έπομε.ης άς(ΟI^οινο^ πράξεως κ» β'νβχα ταύτης σ^νο^,ολογη^αντ*ς πρός αλλήλους άμοιβ-ΐιαν συν¬ δρομήν κϊϊ ύιιοστηριςιν ή.οι ό'τι την 27 ΔίΑε.Αίρ.ου 1909 ίιατιλών ό ΐ5(·ώτος είς νόμιμο» γάμον άπηγαγεν έχουσ'.ω; την δευτέραν χαί σ,ινεζησε μιτ' αύτ/)ς έχ,ί πί>τ* ήμέ^ς γενόμενος
  ΰ ϊνοχος παριδΐσϊως τής «ερι τον γ^μον πιοτίυις β'*
  * ήΗ 8«««*/»? ©Τί σιιντ}£γϊ27·γ |^: άνθή είς
  πρϊξις
  ——■ *· «**<·—■-«—·—_ίΡ «ΙΐεεΒ ■*- ΕΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΡΝΗΣΕΩΣ :286 έδ. 2 κβι 57 το3 Πιι»ικο3 Ιέώς πλημμέλημα 'Ετ.ιιΌ] ό χατηγοροΰμινος ούτος είνε αχώ' χαί ί;νοιί:αι ό ό«σς τής οιπμον^ΐ τού Ίίοντες καί τ αρίρα 405 χαί 406 τής Π.ινιχ-ής Δχονουίας Καλούμεν τόν είρημένο» χατηγοροΰμινο» Ινα ίμφα υ»ή αϋτο· ροίώτως ενοίκιον το3 ιχροϊτηρΐου τοθ ΕίρηνοόΊ«.εΐ5υ Μοιρών ήν 13 τοϋ μηνός Δικεμβριβυ τοΰ Ιτβυς 1912 ήιιίρ*ν ΠΐιΛκνν αί ώ:αν 9 π. μ. ίνα δικασθή ώ; υββίτΐΐς τή; έχτβθεισης πρά ε«*ς, άλλως θέλει δικασθή έρημην συμφώνως ιω άρφρφ 407 ής Ποινιχής ΔικονεμΙας, συγχρόνως Ιέ καλο3μεν αυτόν 4πως Ι γνώσιν των εγγράφων τής εΊχβγραφίας. Μοίραις τή 12 ΣικτεμίριΌυ 1912. Ό Δημ. Κατήγορος Μοιρών Ν. Στρατάκης ΟΙ κληβίντες μάρτυρες |αρ Ίωά». Δασχαλάχη κατ. Αγ. Δέχχ Ιωάν. Δ. Πρεκατσουνης » » τυλ. Ν. Κοχχινάχη » » Μαρία σύζυγος Κ. Δ «μίαν β χη » » Εμμ* Λαμ. Κουγιβ^μιτρής » » Μελ. συζυγιςΐ. Πρεκατβούνη » » κ. σύζυγος Μιχ. Κρ?θιανάχη» » ιιαχριτιχή έχθεσΐς Δ. Γεωργβμιχελάχη Δημασι«υθητω δια τής Έκ. Εφημερίδος διά τόν αγνώστου Κνής Κ. Μπραγουδάχης ρμόδιος ίιχ,ασιΐχός κλητήρ «αραγγέλλβται ό'πως ί» άντί- το3 παρόντος τοι 'οχολλήσυ είς την τελευταίαν κατοικίαν 09 Χατηγορουμένου χαί ίτερον τοιχοκολλήση είς διμάΐια μερη. ~"ϊν Μοίραις αυθημερόν. Ό Δημ. Κϊττγ-ρος ______ Ν. Στρατάκης ν,ριθ. Πρωτ. 208 » Διεκπ. 144 Όνόιιατι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑ πιιδί] ό Εμμανουήλ Γ. Δουρουνδάκης, κάτοικβς είς Κα- Λάχκο.ις Σφακίων ήδη δέ αγνώστου ίιαμονής κατηγορεΐ- ύς ύπαίτιος επί τφ δτι χατά την 29 πρός 30 Μαρτίου 1911 ς εν Μισβχωρίφ Χώρας Σφακίων, οικίαν τού ΓεωργΙου ουλοθ επετέθη άδικως χατά τού έξαδέλφου τού Ιωσηφ Ε. .οαρουνδάχης, ίντός μέν τής οικίας δια μαχαίρας, παρά την ■λήν δέ αυτής διά κυροίολου δχλου (περιστρόφβυ) δι' :υ ίβροβόλησε» αυτόν άπαξ. χειδή ή π,,αξις προίλίπεται καί τιμι»ριΓται άπό τ' άρθρα 557 ίδ. β. το3 ΙΙοιν. Νοαου, χΐραχτηρίζεται δέ ώ; πλημ- )μα δόντες καί τ' άρθρα 405 406 τής Ποινιχής Δΐχονομίας. αλοθμεν τόν ίίρημίνον χατηγορούμενον, ίνα εμφανισθή αΰ- οσώχΐιΐς ενώπιον τοθ άκρβατηρίου τοί ΕϊρηνοδΐΜΐου Χώρας κίων την 28 Δ«χεμ6ρίου ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 9. 1912 Ν* δικασθί) έχΐ τή έχτεθιίσ^ άςΊοποίνω χρά>
  άλλως διχασθήσεται ίρήμην, χ-ροσχαλο3μεν δι' αυτόν 8χως
  γνώσιν των εγγράφων τής δικογρχφιας.
  Χώρα Σφακίων τ^ 24 Σε«τεμ6ρίου 1912
  Ό Δη|ΑΟσιος Κατήγορος Χωρ. Σφακίων
  | Γ. Έ. Σκλιβίδης
  : Κληθίνΐες μάρτυρες
  Ιωσήφ Ε. Δουρου/δάχης καθων Χώρας Σφακίων
  Ιωάννης » > >
  "Εγγγραφα
  Απασι ή &πο χρονολογίαν 5 Ίουνίου 1912 σχιταή Δικο-
  ΐφία.
  ήτβ νΐμί'Λως διά τής Έκιβήμ.04 Έφημιρίίος.
  δικιστοός χλητηρ έπι3ο:ω τό παρόν κρός
  Έν Χώρα Σφαχ/ων αυθημερόν.
  Ό Δημόσ.Κατήγ. Χωρ. Σ»ακ(«τν
  Γ. Χκλιβίδης
  Ά,ριΟ. Πρωτ. 111 ..,.:·
  » Διεχπ. 382
  Έν "Ονόματι τοϋ Βασιλέως τΑν Έλλΐίνων
  ΚΑΗΤΗΡ1ΟΝ ΕΠ1ΚΡ1ΜΑ ί
  Έχιιδϊ) ο Νικόλαος Σχνα.κάχις χάτο<χος Κατω Πίλαιοχά- στρου καΐηγβρεΤται ώς ϋπ*ιτιςς {τι τή» 13 Αΰγούντου 1912 χαι ώραν 2 *. μ. «ντός τής οίχίχς τού Άν ων.ου Μαρεντάχη έν Κατφ Ιΐαλα.βιΐοοτρφ απ«πλάνηοε» «ίς άσελγειαν την ομο¬ χώριον τού Μαρίαν Έμ(*. Τΐ,αγκαράχη ή Γαυγιωτάιιη ήλικίας 17 έτων ουσχνκόρηνάμιμπτωι'ήθΜΐ' ϋχΌΐχείείςγάμον είς «^ιτήν, μ*τά την πράξιν ίίμως ήίίτη»* τι,ν &«όσχε«ίν τοιι. Έπειδή τό άνομημα τ»3τ· *ρο6λέκ«ται καί τιμωιείτχι άπό τα άρβρα 279 6" τοθ Πβινΐχεϋ Νόμβυ, χαρακτηρΐζεται δέ ώς Έπ»ιίή ό χατηγΐρούμινες οΰτ·3ς είναι άπών χαί άγ»θΐΙ*τ«ι ο τόχος τής διαμονής. το3 Ί όντες χαί τ' άρΐρα 40» καί 406 τής Π οί κης Διχονεμίας. Καλοθμεν τόν είρημίνον κπτηγοριΰ^ενβν Γνα εμφανισθή α τοιτρ·* σώπως ένώιιον το3 άκρβ"ηρου το3 Ε ρηνοδικείβυ Κπβτελλίον Κισσάμιυ την 20 τοθ μηνός Δεχεμβριβυ τού ίιους 1912 ημέραν Πέμχτην χ» ώραν 9. π, μ. Ιν« βικασ^ή ώς ύπ«ιτι·ς τή.» ίχτε- θεισης πράξεως, άλλως θέλει ίιΧΛσβή ίρήμην συμφώνως τώ άρβρω 407 τή; ΙΙοΐνιχή; Δΐλονομίΐς συγχρόνως ϊί χαλ·3με· αυτόν όπως λά6$ γνώσ.ν των εγγράφων τής ο'ιχογραφί'ας Έν Καστελλιω Κισσβμοιι τή Π Σεκ-τ«μ6ρίοι» 1912 Ό Δημοσΐος Κατήγοροι, Ί. Μαρμάτος Οί χληθέντες μάρτυρες ΜαρίαΤζαγκχράχι ή Γαυγ'ωτάιιι χαθ^ΟσΛ χάτοιχος Παλαιοχάστρου Έουή^ * » · ρ ουζυγος Άντ. Μαρεντάχι » Έχθΐσεως ίατροθ χαί χωροφυλαχής Αντώνιος Μαρεντάχις » Άρμώδιος ίιχαστΐκός χλητήρ παραγγέλλεται ο'πως Ιν τυ*ον το3 παρόντος τοιχοκολλήση είς τή» τελευταίαν κατοικίαν το3 κατηγαρουμένου καί ίτερον τβιχοχολλήση είς δημοσία μέρη. Έν Καστέλλι» Κισ. αυθημερόν. Ό Δημόοιος Κατήγορος Ί. Μαρμάτος Κάτφ * * άντί- Ά(,ι8. Πρωτ. 488 ο Διεκπ. 355 Ό Δηαόόιος Κατήγορος Χεο«1ονή<ίοϋ Π5άδ Λα6ών 1911 δψ:ν τα σχετικά άρθρα τ:ΰ ύπ' αριθ. 80 το3 Δ ατάγ^ιατος τής Σΐ6>ττ- Κυίιρνήσεω; χαί
  Ν
  ρ
  την ϊ»ιε* αριθ. ****/ιι« *· '· Εγκύκλιον τσ3 χ. Νομάρχου
  Ηρακλείου
  Ό ρ Ι Γ. « ι
  Α' ) Έδρας έν αίς Ο ά ίχ,δικ,ίζωντα! αί άγοοζημίαι των άγρο-
  τΐλών Δήμων τής κ-εριφ«ρ«ίζς το3 Ε'ρη/οδικείου Χιρσονήΐου.
  1) Διά τα αγροτικάς περιφερείας τώ/ Δήμων Έι»σχοχ1]ς,
  Σγουρο*«φ«λίο./, Σταμνΐών, Άίτινιων, Γαλυφας, Γάλιπε, Και-
  νούο^ιου Χωρίου, Άνωΐϊόλεως, Κάτω Βίήειαί:, Γίυίών, Βίρ-
  ρο3, Κόξαρης χΐί Καλοϋ Χωρίου, τα Δημοτ. Κιταστήματα
  των Δήϋΐων Έπισιοιτής χαί Καλο3 Χωρίου, έν οίς θά έχδιχά-
  ζω»ται ένίλλάξ αί άγροζημιαι είς τό Δημοτικόν Καταστήμα
  Καλοϋ Χωρίου τή» Δευτέραν τής Α'. ίδ ομάδος εκάστου μη¬
  νάς, είς δέ τό Δημοτ. Κατάστημα Έχισ«.οιτή'ς τό Σάββατον τη"ς
  εβδομάδος έχάστου μηνός.
  2) Διά τάς αγροτικάς χεριφερείας των Δήμων Μοχοβ, Πβ-
  ταμνιών, Άβδο3, Γων:ών, Κεράς χαί Κράσι τα Δημοτ. Κατα-
  των Δήμων Μ3/33 χαί Ά65ο3 έν οί; θα έχίικάζιωνται
  έναλλας αί άγροζημίαι είς τό Δημοτ. Κ ταστη,ια τοβ Δήμου
  Μοχο3 την Δευτέραν τής Β'. εβδομάδος εκάστου μηνός, είς τβ
  Δη|*οτ. Κατάστημΐ 'ΑβίοΟ την Δευτέραν τής Λ . 4Ιβομά9ο«
  ίκάστο» μηνός.
  αν.
  ίΙΐΦΗΜΕΡ1 ΤΗΣ κΎΒΕΡΝΗ2Κ_2
  3) Διά τας αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Μ«λλίε»ν,
  Κοοτουλοκοάρι, Πισχβτιανβί καί Χερσο»ήσου τό Δημοτ. Κατά-
  σΐημα τοθ Δήμιυ Χερσονήσου, Ι»θα 0> «χδικά ,ωνται α! άγρο-
  ζη|Μαι την Π*ρανκ*υΐ)ν τής Β'. καί Δ'. 16ομάδος εκάστου
  «ρος ίκΐΐχ,εισιν των άγρ=ζημ ών, τάς έν τή
  ς
  Β'.) "Ωραν ενάρξεως των σ'->νεδριών την 9 κ. μ.
  Ή ίσχΰς τής ««ρούσης αρ^εΐπι άτο 1 'Ο*τω6ριου 1912.
  Έν Χ«#«νήοω τί, 14 Σεπτεμδρίου 1912.
  Ό Δημόοιος Κατήγορος
  Θεόφρ- Γ. Κοζυράκης
  •τράξει άνι-Ι
  ς
  { Ή ίσχϋ; τής χαρ?ύσης άρχεται «πό
  , Παραγγελλει την τοιχοκόλλησΐν· τί|σϊ« «ϊς τάς ίδρας των!
  ι Δήμων Καμηλάρι, ΙΙιτσιϊιων καί Σι66ζς καί την δημ^σίϋΐ
  ' αΰτί[ς έν τί} έτισήμω της Κυβερνήσεως Εφημερίδι.
  | Έν Τυμπαχίφ τή 19 Σίχτίμίρίου 1912
  "Ο Δημόσ. Κατήγ. Βόρρω»
  Γ. Τσικριτσής
  Αριθ. Πρωτ. 293
  » Διεκπ. 292
  Ό Αημόόιος Κατήγορος Βόθρων
  Λαβών '■)%' όψει 1) τα »ρ!ρ* 50 καί 57 τού ί*' άρ β.μ 80
  Νομε9. Διβτσνματβς 2) τβ ύχ'άριν. ****/3ΐ3» τ*)ς 10 Σ«πτεμ-
  6ρίου Ι. Ι. Ιγγρ«·ον τί)ς Νομβρχίβς Ηρακλείου, μιτβρρυ-
  •μίζων των ύπ' αριθ. 450)427 -κ. Ι. κραςιν τού
  Όρίζει
  Τίτον εκδικήσεως των άτροζημιών, των άγροτικών ϊημοττ-
  χών χ«ριφιρειών των Δή ιω ν Πιτσιδΐων, Σί66ας καί Καμηλάρι,
  την Ιϊραν τοϋ Δήμου Καμηλάρι ώς κεντρικωτέραν «χ των
  ίήμων τούτων, ημέρας δέ χαθ' ά; θά μΐταδαίντ] είς Καμήλαν ι
  χοϋ Εθνικον
  ίν
  .41 ,
  ι < 1 *