92819

Αριθμός τεύχους

97

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

24/10/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «**»<—1»Ϊ4Τ· ,.ν* ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ε Κ Ι» Π XII ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ Έν Χανίοις τί) 24 Όκτωβρίβυ 1912 ΑΡΙΘ. 97 Αριθ. Πρωτ. 5342 » Διεκ*.~Ϊ575 Άοιθ. Πρωτ. 4872 προ_:κλησι_: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Λαβόντες 5χ' ίψιν τάς ΰχο6λη1ε£»ας ήμΤν αίτήσε^. 1) την ΰ—ο χρονολογίαν 14 Ίουνίου 1912 το3 Εμμανουήλ Κυριακού Ξυχολιτάκτ ειίηρουργοΒ κατοίκου Χβλέχας αΐτουμ'νου 8πωΐ επιτραπή αυτώ νά */;η τ«3 λο;πο3 τό έπώνυμον «Ξυπολιτάκης ή* Πρωτβγεράκπς», 2) τ*ι» υτό χρονολ. 29 Ιουλίου 1912 αίτησιν τδν Παναγιώτου Π Ήλιά«η, Πανα»ιώτου Έμμ. Ήλιάιιη, Παντελή Ήλιάκη, Ιωάννου Έμμ. Ήλιάκη κΐτοίκων Στρο- ίλβν Σϊλίνου αίτουμένων οΊτως επιτραπή" αυτοίς ν» «έοωσ' το3 λοικο3 τ· οίκογεν«ιαχ.δν ίπώνυμον «Ββδουλές». 3) Τή" ό^ό γρο- νολογΐαν 1 Αΰγειί—ου 1912 αΓτησ>ν τώνΆλίξ Έι»ι*. Γΐαννάτιη,
  ίερέως, Έ;*μ. Ν. Γΐαννάκη, Έμμ. Γ. Γΐτννάκη, Γεωργ. Έμ*.
  Γΐαννάκε, Νικολ. Γ. Παννάκη. Διογ«Ί»->υς Γ. Γϊαννά.η, Έιιμ.
  Α. Γΐαννάνη Ύ)νχμοτάρχου, Νικολ. Α. Γΐαννάιιη, Εΰαγγέλου
  Α. Γιαννάχη, Ιωάννου Α. Γΐαννάκη, Γεωργ'ου Ε. Γΐαννίκη,
  Μιχαήλ Γ. Γΐαννά'κη, Άντωνίου Γ. Γΐαννάκη, Νικολά υ Γ.
  Παννάκτ], Γρηγορίου Γ. Γΐαννάκη, Αλεξ. Έυ.μ. Γΐαννάκη,
  Κλεάνθης Α. Γ.'αννάκη, Γ«ωργίου Α. Γΐαννάκη, Πέτρου Α.
  Γΐαννάκη, Νικολ. Ι. Γΐαννάχ» Γ ωργ. Ν. Γΐαννά*η, *?ίι*μ.
  Ν. Γΐαννάκη, Πολυϊώρου Σ Παννίκη, Άοιστείδου Σ. Γΐ*ν-
  νάκη. Νικολ. Ε. Γΐβννάκη. Ιωάννου Ν. Παννάκη, Δηα,ητοίου
  Ν. Γϊαννάκη Μιχαήλ Ν. Γΐαννάκη, καί Γεωργ. Ν. Γ'αννάχη
  κατο(κων Άχοδούλου Άμαρίου αΐτούμ«νοι βκως επιτραπή
  αίιτοΤς νά φέρωβιτ οϋ λοιποί τό ο* «ογενϊ-ΐχ,όν αυτών
  έπώνυμον «Τρβυλλινός». 4) Την υπο χρονολογίαν 18
  Αύγοΰστου 1912 αίτησιν τοϋ Γεωργίου Κουτσαυτάκη έμπό-
  ρου καί κατοίκου Καστε>λίου Κισ-ιά^ΐίυ αίτουμένουβπως ίπιτρϊΐτί)
  βΰτφ νά φίρτι τοθ λοιπο3 τό ΐπώνυμον «Θΐλασσ'νος». 5) Την υπό
  χρονολ. 27 Ίουλ ου 1912 αίτησιν το3 Άνδρέου Ι. Παπ»ϊά*η λο-
  γιου καΐ χατοίκου Χανίων α'ιτουμένου δπωςέχιτρϊπή αύτω να φέρη
  το3 λοι*ο3 το ο'ικογενειακόν αυτο3 έπώνυμον «ΓΙαταααίκαχης».
  6) Την υπο χρονολογίαν 14 Αΰγούστου 1912 αίτηΐιν το3
  Ζΐγκαίοα Σαρινάκη χωρβ<ρύλα<ος α'.του .ένου δπως επιτραπή «ύτφ νά φέρη το3 λοιπο3 το ο'ικογενε·.α*όν αΰτο3 έπώνυμον «Σαρρή-ς». Προσκαλούμεν ίθεν «άντας τούς Ιγιντας «όλόγου; άντιορήσεις κατά των μιτωνυμιδν τούτων νά Ίπ^βάλλωσ! ταύτας εις τ? τμή- μ« τής Δικβιοσΰνης έντός 15 ήμ οών άπό τής δημοσιεύσεω: τής χαροΰσης έν τή Εφημερίδι τής Κυβερνήσεως. ,Εν Χανίοις ττ] 9 Όκτωδρίου 1912. Ό Γενιχ5ς5Δΐ3ΐ>.ητής Κρήτης
  Σ. ΔΡΑΓΟΓΜΗΣ
  3544
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Αιακηρύτιει ότι
  Έκτιθεται είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν συμφώνως πρός
  τάς διατάξεις τού ΰπ' αριθ. 356 περί δημοπρασιών καί έκτ«-
  λίσιως δημοσίων ίργων ν ομού καί %ατα τοΰς υπό τής υπη¬
  ρεσίας των οημοΐίων Ιριων συνταχθέντος καί ύπότοϋ ΔιευθυντοΟ
  των Λημ,οΐίωνΈργων θεωρηθέντας 8ρους συμφωνιών καί σχετικόν
  ■κροΒτολογισμόν δϊχάνης ή μεταρρύθμισις καί έιΐισι«.ευή υοθ κατα-
  στρώματος τής γ*·ύρας Περιίολίων.
  Άρθρον 1. Τα ίργα χοιΰτα προΟπελογίσθησα>> κατά την λε-
  πτο,αερή εκτίμησιν είς τό ποσόν των δραχμών 1659 α*1 "1ιο#
  καί δι" άπρόοπτα Ιξοϊα δραχμάς 40 *αί ^/,^. Επί τοβ χοσοΒ
  των άπροόπτων ουδέν δικαίωμα ϊχει ό έργολάδος
  Ή έκπτωσις γενήσετιι επί τοίς °/ο ·'? «κεραίας μονάδας.
  Άρθρον 2. Ή δημοτρασίΐ ενεργηθήσεται έν ταίς ϊδραις των
  ,ών Χανίων Ρεθύμνης κ»ί Ηρακλείου κα'ι έν τοΤς κ«τ*<ττή- μ«ι των ο'ι*είων Νομαρχιών ενώπιον επιτροπών συγκειμένων παρά των οίκείων Νομαρχών ώς προίδρων ή1 των άνατληρω- τών αυτών των οΐλείων Είρηνοδικών καί ενός μηχανικοΒ ή των άνίΐτληρωτώιΐ αότών ώς μελών τόν 6 Νοεμβριού 1912 ημέραν Τρίτην καί ώ?»ν 10—11 π. μ. "Αρθρον 3 Είς τόν δ.βγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μίρος κχί άλλοδατοί συμμορφοά,Λ-νοι πρός τάς διατάςεις το3 π*ρί δη¬ μοπρασιών καί έκτελέΐεως δημοσίων ίργων νομου καί λοιχούς το3 Κράτους. , , Άρθρον 4. Π3ς ίργολάδος έχων τα χρ&σό-ντυ τού ϋχ βριθ. 356 νάμου ίίναι δεκτός είς την δημοπρασίαν άν προσαγάγιο την άδειαν το3 επιτηδεύματος τού συμφωνως τώ 811 Νόμφ καί γραμμάτιον πυτοποιοΰν τΐ,ν εΓς τι Ταμείον το3 Δημοσίου ή τής Τραπέζης Κρήτης κατάθεσιν λόγω εγγυήσεως, δραχμών 100. Είς τού; άποτυχόν:ας κατα τόν διαγωνισμόν έχιστρέφονται τα λόγφ εγγυήσεως καϊαΐβθέντα ίντός -ζριύν ημερών άπο τής μειο- δοσίας. , Άρθρον 5 Τα «οΐκτιχά τής μειοδοσίας ύχόκειντβι εις ιην ϊγ^ρισ.ν το3 ΓεΜκοϋ Διοικητίύ δσνς ίχει τό δΐΛαίωμα (κατά τό δοκοίν αΐι·ώ, νά έγκρίντ; ϊ) μή, αύτά, χωρίς έκ τούτου ν' άχοχτδ ι τελιυταΤ?ς μειοδάτ/,ς οΰϊέν κατά το"; Δημοσίου δικαίωμα. Άρθρον 6. Τα κηουκ'ΐα *« ίξοδα το3 συναφθησομένου συμ- δολαιου έπιβαρύνουσι τόν εργολάβον Άρθρον .. Ό προϋπολίγισμός καί ή συγγραφή των υποχρε¬ ώσεων είί'ιν ίκτίβϊΐμένΐ *ίς τ» γραφΛα τ'"»ν άνω Νομαρχιών εις την διάθεσιν τϋν ^υλομένων νά λάβωσι γνώσιν αυτών. Έν Χανίοις τί) 22 Όκτωδρίου 1912. Ό Γενικάς Διοικητής Κρήτης Σ. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ
  4»*
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΪΣ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛ! ΤΤΕΖΙΚΟΥ
  ή. 269 ί. ? τπι·™*ί*-ί(*ϊ«γν»-τοο 'Α
  -γ]* Χω6*-3υ>τχτ1- ν,! Τα'ΐιά-ων Π^ικίϋ Ιν Κ-^-η
  ή ΙτκινίίβΓςτβν —ζ. Ύϊνω^-ίοντν Γ*-ί9^ ίκιν Ν-
  χολαον, γωο'Φ, Δ'ν,νάκί- Γ»ώβν{-ν κ«ϊ στριτΐύττν Γΐϊνννάχιν
  Μίνοί-Λ, >ιοτί : «Άν—βπΛ.τ'*· *« '-νο>*τϊ β·»">ίττη δτο
  μ<«- ίςτιοφ-ρ·^ αέ -,οντίΐν ,'ατοΜύιιιιτοί, Γ-ΰ·"·! ί·*~ «ηΰντε- Λ-νϊυνον ίσρίφθησ*ν Βαβο»λί?,. είς τ*ν ήίλ*στ* Ι*ε<-α πο>.λη3 χέ^ου ν» χαρ-/>>ί6ωσ· τβν ί*{ τί);
  τουμ«»ον χ«ι κ-νίυνε'βντ» ν* —:5α-υ9«ϊ; δπ>> τδν νοΐΑ
  ο3ντβ 0έ νά νβλυιιβα βίο-ω-ήν τβ3!"ΐ«β4οοι>, νάτόν
  86*«ι ί-ασώοαισκ. «ίς ττν ?ηο»ν,
  ννσιν χαι τόλμην άΕΐε^βίνουί».
  Έν Χανίοις ττ 27 Ό<τω6οίου (Έκ τίΐς Άν. Δ»(*ήτεως - συγκρα- Άρ'θ. Πρωτ. 1785 791 Επανηληπτινής κπ τεΑειωτινής Πλειοδοτικτϊς Δημοηρασίας ♦Ο Δήμ,νρχος τή-; Πόλεο»ς Ρεθύμνης Μγ) γϊνοαέννς, ίνεχα νβυ'ιιων λόνων, τής *:<* τ%^ *·* »ρ 1β97βίιι χαί γρβνολογ. '7 ΣϊττϊΐΛρτΌυ ί. ?. ίιοτχηβυχΙ ονΐμοΛρΐβίας. τψ,ς βΥ)ΐ*4«ι·ίβΑΐ(ση «ν -δ 3τ' 'ΐιΐ. 9? τ«ύγ. ■χρονολογίαν 3 Όκτ<β6ρ·'ου Ι. ϊ. ίν τί) ΈφηαεοίΪ! τής —ν. 6»ρ«ήσϊως βιά την ίκμ'σθωσιν το3 8»)ΐιοτιχο5 φόρου χγορα- ωλνΐίίβς κτηνών. Πεοχηρύττομεν ίτι Ή ίταν«λν)τ-(κή ϊιπίοτοατίϊ τίος ου έν* νηήγισιτν( 4^ τ,·5 Μ?ααονιιτ ώ τνν 25 τ^έγοντοο νινινός Όχτ'.·6οίου, 40—11 κ «· «·ώ"Ιον τί!- *ίτς βϊτγϊ—ι υιτ' άβΐθ «°»η*Μ τΐ: 8 Ιουλίου ί ί συι^φ(ίν(Λ^ ιτρ5»»; τίύ; έν τη τγοο>
  ορους, κ*ί «·<Λί τους ό'ρου- τίύς ΠρΜι)Τ '15Ο 5. 6. συνγ-οΐϊη τ<5ν υηυγοι Έν Ρί.ίόαντ,τή· 16 Όκτωίρ-'ου 19Ρ Ό Δΐμ*ργβς Χ. Βακογλάκης Αριθ. Πρωτ. 1795 *(* την ίιΐί/σθΐΛσιν τ-3 ίνο'χίρυ τοΰ 'γβυοιτωλιίου Ρεθύμνης, ν εινγιβτΐϊ'α-ν'Λν ΐν -<5 Νϊΐιτ*γι»κ3 Κκτ3ΐΐτ^μ»τ( Ρίίύμνης, •Ίν 1 Ι^ίυτσ-μ^νου αηνό- Νοεΐίδ-ί-Ο ήϋίοαν πέμπτην, χαί ώ"»ν 10—'' ι ιι Ινύ-'ΐν τ-ϊ'ς !?!** %·<ητα■)πΦ^, τίίς ίδρυζο· μί η- δ->>-τ ϋ- 'τ' άο θ 1694 -τ)ς 1 Όκ-ωβρ'οιι 1912 διακημύ-
  5ί^>ί ίΐί?ν, ν5! σ)·.Φώ«ω* το^ί τού; 8βο « τούς ίν αυτώ χεριε-
  νοαίΜβυς ώ- "α" ττ>)ς τούί ?3ους τούς ό'ναγραφθΐίένους έν τώ
  ■ϊπ'αρι'* 1716 συν ογφή τίϊΊν ΰττογοεΜσεων -ου μυθωτοθ.
  Έν Ρ-Λίν,τη, τη 20 '«">κ'α<6-'ί·ι> 1912
  Ό ΔήΌιαίγος
  Χ. Βακογλάκης
  47
  Τό "ϊυμβϋύλιον τής Αί
  Σ γκε'α.«νην ί* τίό» * *· "•"■ωνίοΐ) Ζη^ΐιαο'ΐος ιτοοέίοου, καί
  *<Λΐν Πλ·ν>Ίΐ!>ου, Κιονττ. Μ. Γεωργιάδου Ήλία
  ι» *α· Κ/ονστ. Ρ. Παπαίάιη.
  Τίαο!)ντ^^^ ·">} το3Ροα<ΐ'·ατίω- Κωνστ Χ Σ ίοιο *αί ίν τώ ϊ<· ττεου ,ϊ σίμρον τ^ν 11 ΌκτΐΛβοΙου λ-»«ον -τ'Ό^' τούπ'νθ. 50"'Μ8, τ^ς 16 Όκτ .>*οίου
  χο5 Ιν λόν
  και ώΐκν
  ί όοιζ-μίνη? ϊιά τνΐί
  ξ
  ΰ—" άθιθ.
  μισθωτοΰ
  τού Κΐ"κ·5υ-Λ'!ο?!κ*'ου Χανίων.
  τ'·> άί^ρον ?? τ»3 άίίΛ. 44 τ">3 1907 Δικτάίΐΐϊτος
  τοΒ Κ«<οο-ΎΤοϊτκ-'οιι Χβν'ιον ά«ό τής 4 ^ Δβί 1912. Έν ν-,ν!,·- τί! 19 Όχτ^οίου 1912 » Διεκ-. 797 Ό Δήμαρνος τΛς Πόλεως Ρεθύμνης Λαβόντες ύπ' όψει α'.) Τό ύπ'αριθ. Πρωτ. 1782 λ« γ,ρονολ. 15 τρέχοντος μηνός Όκτωδρίου τραγικον τή, ίπΐιροπης ίπί τής πλειοδοτι- κής 8ημοιτρασιας διά την «κμισ'-ω-ίν τοΰ ίνΐικιου το3 ΊγθυοΛο- λείου Ρί6υμνης, ίς οί) πΓαχτικίΟ ϊμ ?·Λ· »τιι ότι ό Χασάν Χα- μαμιτζ ϊακης άνεκηρ^χθ)3 τ€>«υτ·ιΌς πλ·[ο?οτη:, ι:ρ"σενεγκον
  8ιά τ^ν «χμιβθωσΐν τοθ είρη^ένου ίνοι ίΐ,υ δραχμάς 500 δία τό
  άπό 1 Όχτωδρίου 1912, μ^χρι τελους Αύγουστου 1913 χρο-
  νΐχον 3ιά:τημα.
  β'.) Την δ π' αριθ. πρωτ. 1794 κβί χθ*σινήν χρονολογίαν
  αναφοράν το3 Χαΐδέρ Σελνμχλάχτ/, ΧΛτ;ίχ:υ Ρί9ίιμνη; νομίμως
  χαί ίμπροθίαμως χατατεθ^Τΐαν μ «τα τοο άπαιτουμενου "(ροί>·
  μίΐτίου καταθεσεως «1ς τό Ταμεϊ.ν τ;υ Δήμου Ρεθύμνης δραχ.
  100, λόγω έγγυηαεω , ϊι' ή; α·=-»ορα; δηλοϊ ό'το ττρθσφ5ρ»ι
  5ο)° ίχί ιτλέον τής υπό τ'ΰ Χασά- Χαμαμιτσιδακηπρίσίερθίίσης
  τιμ·ΐ«.
  Ίδόντες τα άρ6ρα 14 και 69 τθ ΰπ' αρθ. 356 Νόμου χαί
  τό άρθρον 3 τής ύπ' άρ.θ. 1694 τής 1 τρ=χ3ντος μηνό; 8ιακη-
  ρύξεως ημών.
  'Δκυροδμεν τό ϋκ'άριθ. 1782 τής 15 τρέχοντος μηνός βχβ-
  ττκόν πρακτιχόν.
  Όρίζομεν νέαν επαναληπτικήν καί τελειωτιχήν δημοπρασίαν,
  *■%. ΖΆγ)
  Γ1
  Ιί
  "Οτι -ίκ^ίίέ* ανήν
  Ί?ν Χαν-Όΐί τ" 20
  Άρι9. Β. Μ. 370
  1912
  Ό μς
  Κ Χριστινάκτΐς
  Ό βαις
  Κ. Χριστι»άκης
  . 650
  Τό Κακονργιοδικεΐον Χανίων
  κ τ.λ ...............................
  Διά ταυτα
  Δικάζον Γρήμηντού κατηγ0ρουι«.ένου.
  Κηρύσσΐ! τόν κατηγορΓύ)*ίνον Τζεμαλή Μ Πατράκην ίτών
  21, κάτοικον Κατσιστρογώρί Περιδολίων και^ϊη αγνώστου 8ιβ-
  ι*Ονής ϊνοχον «Ο 8τι την 11 Μαρτίου 1912 Ιν τί δηαοσία ό3ώ
  ΙΙ«ρι6ΐ3λ·ω/ Κυϊωνίας κα-ελήφθη υπό των ΐργάνων τής Χ«ρο-
  ΐυ^αχής, φΓρων παρ«νόμως περίστροφβν, κατάλληλον χρός 8ιά-
  πρίξιν ανθβωπκτονίας.
  Καταίικάζεί αυτόν «Ίς φυλβκ'σιν ριών ημερών.
  Διατάσσει την δήμ«οσ.ν το0 κατ^σχεθε'ντος περίστροφον καί
  Επι62λ)ει α·1'φ τα εξοϊα τής ϊίκης.
  Εκρίθη άπίφασ'σθη καί εδημοσιεύθη.
  Έν Χανί5Ις τή 21 Σεπτίμίρίου 1912.
  Ό ΕΊρην^δίκης Ό 'Υ)γραμματεύς
  1. ΓΒενέτικος Γ. Κ. Μκριντά-,ς
  "Οτι άκρ 6ες άποσπασμα.
  Χανιά 8 Όκτωβρίου 1^12.
  Ό 'Υ)γραμμα—ΰς
  Γ. Κ. Μπριντάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Διά τής ό** άριθμ. 515 τοθ 1912 αποφάσεως το8 Δικαστη-
  ρίου των έν Χανίοΐί Συνέδρων κατεδικάσθη ό Γεώργιος Κ. Δα¬
  σκαλάκης κάτοικος Β»τολάκκου Κυδωνίας, έτων 30, εργατικάς,
  είς την εσχάτων των ποινων (θάνατον) επί φόνω τελεσθέντι
  έσχεμμένως κατά το8 Εμμανουήλ Μαριολάχτ).
  Έν Χανίοις τη 22 Σεπτεμβρίου 1912.
  Ο Γραμματεύς το3 Διχαστηρίου των έν Χανίοις Συνέδριον
  Αντώνιος Ι. Άρετάκης
  Αριθ. ΆποΦ. 516
  Τό Αικαο*τήοιον των έν Χανίοις Πι>«ε)το5*κ<2»ν Διά τβθτα Διχάζον έρήμην το3 χαςηγορουμένου "Ιωάν. θ. Μαλεφάχι, ιτρώην κατοΐκου Βατολάκχου Κυδωνίας καίήδη φυγοδίκου. Κηρόσΐίί το3τον Ινοχον 8τι έν γνώσει αΰτογνωμ&νως χά! άνευ τής βυγχαταφέσιως το3 ϊχοντος διχαίωμα ΐβιοκτήμον^ς έλαβεν ε'ί την κατοχήν τού ξένα κινητά «τήματα, ήτοι βτι την νύκτα τί|ς 1 πρός την 2 Σ«πτεμίρίου 191 > έκ τί)ς βύλής τής Πΐμχές
  Τολμαδάκι χειμένης έν τδ χωρίφ Πατελάρι Κυδωνίας βφήοισ»
  18 πρόβίΐτα άξιαι 340 δραγμών έξ ών 14 άνήχον ιί« τόν Μάρ¬
  κον Ά. Πετρουλάχ!ν, 4 ϊέ είς την Κυριακήν Μ. Τζιτζΐ*οπο6-
  λαν, διά νά τα ίχη ιταρανόμως ώς Ίδΐοκτησίαν τβ^.
  Καταδικάζει τόν κηριΐ'χθέντα Ινοχον κατηγοροΰμινβν Ιωάννην
  θ· Μαλ·<φάκην εί- φυλάκισιν ενός χα' ημίσεως Ιτους χαΐ είς ενός Ιτους στίρησιν των πολιτικών αΰτο3 διχαιεεμάτων ιιετα την Ιχτισιν τής φΐΛαχίτίως, είς άποζηΐΑΐωσιν ύχέρ μέν τβθ καθόντος Μάρκου Α. Πΐτρουλάχι, ϊιά την αξίαν των κλαιτέντων 14 προ- βάτων τοϋ $ραχμ&ν 264,40, υπέρ δέ τής παθ^ύσης Κυριακάς Μ. Τζιτζιχοιΐ ύλας διά την αξίαν τ<3ν κλα*<ντων 4 «ροβάτων τής δραχμών έδίομήκοίτα πεντε χαί 60)00 (75, 60) είαπραχτέων καί ίι' εξαμήνου προσωπικάς τού χρατήΐεως άμφβτΐρων των χοσών τούτων. Εκρίθη, απεφασίσθη χαΐ έοημοσιεύθη. Έν Χανίοις τϊ) 20 ΣευτεμδρΙου 1912 Ό Πρόεδρος Ό β. Γρβμματίως Ι··. Γιαννακάκΐς Έμμ. Μχαρνΐας Ότι άκριδές άπθ9»ασμ«, Έ» Χανίοις τχ 8 Όκτωδρίου 1912 Ό β. Γραμματεύς Ί. Μαναρόλης Αριθ. Πρωτ. 219 » Διεχ*. 154 Έν Όνόματ» τοθ Βασιλέως %Αν ΈλλΑνων Κ Α Η Σ Ι Σ Ό Δημ,όβιος Κατήγορος Χώρας Σφακίων Πρός τόν έ«ϊ εξυβρίσει κατηγβρούμενον Μβνοϊσον Γ. Κβ·- ψχντάχην κάτοικον «ρώην Λιίανιανών Σφακίων ^δη άγνώετευ διαμονής. ΚαλεΤσαι όπως ίμφϊνισθης ·ΰτοχρονώχως την 4 Ίανο·«ρίο«ι 1912 ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 9 «. μ. ενώπιον τοΐάκβΜ- τηρΐου το3 Ε ίρηνοδιχείου Χώρεικ Σ·ακ(ων πρός *ερ«ιτ·ρ< συζή¬ τησιν τ*)ς άξιοποίνου πράξεως τής «νβ·«ρομένης είς τε κοινε- ιτοιηθέν δπ' αριθ. Μβ]|74 τής 16 Δεκεμβριού 1911 κ«—γββηρή- ριόν μου, άλλως θέλεις ϊικα«ίη έρήμην. Έν Χώρα Σφακίων τή 1 ΌχτωβίΙίυ 1912. Ό Δημόσιος Κατήγορος Χώε«ς Σφακίων Γ. Ε. Σχλιβίβης ΔημοσΊΐ.θήτω οιά τής Επισημον Έφημιρ'.ϊος. Έν Χώεα Σφακίων «ύθημτρόν. Ό Δημόσιος Κατήγορος Χώρας Σφακίων Γ. Κ. Σκλιβίβης ρ «αροράματος Τό έν τη ϋπ' αριθ. 648 αποφάσει τοθ Εΐρηνοϊικείευ Χανίων, δημοσιευθιίσ^ «ΐς τό ύπ' αριθ. 96 φύλλον τιυχ. Γ'. τής Επι¬ σήμου Εφημερίδος, έπώνυμον «Κβντηράχη» διβρβοθται είς «Καντουρακη». Έν Χανίοις τή 22 Όκτωβρίου 1911. ('Εχ τοθ Γραφείον τνθ Δημοαίον Κ>τηγό|·ο· Χ«ν!·>»)
  •Εκ ιοβ ΈΟνικοΟ λνπογραψείβν