92824

Αριθμός τεύχους

98

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

27/10/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΙΜΕΙΟΝ ΤΗΣ
  ΚΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΙΕΡί&Οί ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΙΕΟΙ
  ΚΝ ΗΡΗΤΗ
  Τ£ΤΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Χανίοις τη 27 Όχτωβρίου
  —ΑΡ1 θ
  ΤΜΗΜΑ Ε'. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  Αριθ Ηρω-τ. 4140
  » Διεχπ. 2407
  ΠΡΟΚΗΡΓΧΙ-
  ΔχαγωνχϋμοΟ πρός πληρώσιν χηρευουσών θέιίΐων τεχνίται ν
  έν τω ΠαοαοτιίματΊ τοϋ Έθνικού Τυπογραφείον.
  0 ΙΊΛΙΚΟΣ ΑίΟΙΗϊΙΤ )Σ ΚΡϋΤΠΣ
  Έχοντες ύπ' όψιι τα άρθρα 3 καί 4 τοδ ΰπ' αριθ. 8 Νόμου
  π«ρί χυ:ωσεως Κα/ονομοΟ τού Τυπογραφβίου τή. Κ^ίϊρνήσΐως
  καί τό ΰπ' αριθ. 516 τής 28 Φεδρουαριου 1911 Νομοθετικόν
  Διάταγμα περι ι ο Ο προσωτικοΰ τοϋ ΙΙοτραρτήματος τού Εθνικοΰ
  Τυπογραβ,ε ου ίν Κρήτχ.
  Προχηρυσσομιν διαγωνισμόν κρός οριστικήν πληρώσιν μιβς
  βε'σεως τεχνιτού ίπί μισ(>φ Βρβχμών 50, πρός προσωρινήν ιτλ.-·(-
  ρωαι» ετέρας τοιαύτης επί μ.σθφ ϊραχμών 60, πρός προσωρ νή< κλήρωσιν μιας θίσεοις πιεστοϋ επί μσθφ ίραχμών 100, πρός προσωρινήν πληρώσιν δύο ϋέσεων στοι·χειοθ§τών γ'. τάξεως έκι μισθώ δραγμών 90 κΐί τής θέσεως τοθ διεκπερα α)-ο3 ίτ.ϊ μ σ^ώ ίρϊγμών 70 ιιαρά τφ έν Κρήτγ) Ιίρα:τήματι -ου Έθνικοδ Τυ- πογραφβίου. Ό 5ιαγ«ινισμός δι»ξαχθήαετΐΐ την 31 Όχ.τω6ριου 1912 ήμ?- ραν Τετάρτην καί ώρας όρ'.σίησομεν^ς ΰκό τής Επιτροπείας ενώπιον Επιτροπείας άπαί,τιζο^ίνης έκ τοϋ Διευίυντοϋ το3 Γεν. Λογιστηρίου ως ΠροϊϊρΐΥ, τίθ Γί.α^ματίως τοΰΕ'. τ.^ή-ατος τής Γ*ν. Διοικήσεως κκί τοθ Έ«οΐϊτ3« τοδ Τ.7:ογραφίί^^ είς τα έπόμϊνα μαθήματα: 1) Δ.ϊ την θίαΐν πιεστού ίπί μισ6ω δρζχ. 100. «'.) Άνάγνωσις, 6',) Κατάτα; ς σι/.ιδων παντό; σ'/ήμιτος καί γ'.) Χκρισμός τοϊ3 ικεστηριου. 2) Διά την θέσιν στοιχειοθίτου γ'. τάξεως κΐί τεχνιτού επί μιβθώ δραχ. 60. >
  β'.) Άνάγ-ωιις χειρογράφων, 6'.) Όρθογρΐφία χαθ' ύπαγό-
  ρευσιν επί ΝεοελληνικοΟ κειμένου καί γ'.) Στοιν.ιιοΰίτησΐς
  άπλο3 κειμένου.
  3) Διά την θέσιν τεχνιτού επί μισΐίώ δρ*χ. 50. ι
  Άνάγνωσις. ,
  4) Διά την θέσιν διεχπε,ραιωτοθ. !
  α'.) Άνάγνωσις 6'.) Γράφη κϊί γ'.) Γΐωγραφί» Κρήτης. |
  Πας βουλόμενος νά υποστή έςετάσεις δέον νά ύχοίάλτ^ μ'χρι }
  τ<Ις μεβημδρΐας τής 30 Όχτωδρίου έ. ί. ε'ς τό τώ» Οί<ο»ομι*ών ί Ε'. Τμήμα τής Γεν. Διοικήσεως Κρήτης σχετικήν αί'ησ.ν φί ρουσχν τό νομΐμον τυσαρακοϊταλειΐτίν τίλος καί συνοϊευομίνην ύΐϊό πιστοχοιητΐκοθ καλής βτ«γ*·γ·1ς, ίκίιϊομένου υπό τής άστυ- ομ«κής άρχής. τί[ς κατοικίας τοδ αίτίΰντο:, χρος ϊέ, άν άνήκζ| εις Ανιρω"=ΐϊίς ή> «ιιχς τλλ ΐςρχτ^υ πυτοποιη :;<ον, οπ ες*τι- σϊ' ή" ν^μίμα), άπηλλαγ/] τής βτρατΐωτι<·ής υποχρεώσεως. Έν <<ί..ς τί) 23 Όα^δή^ 1912. •Ο Γεν. —ιοικητή: Σ. ΔΡΑΓΟϊ'ΜΗΣ ■Ι ΆριΟ. τ. 934 Γο Δικαβτικόν Συμβούλιον των έν Ηρα¬ κλείω ΠρωτοΓηκών Συγκείμινον κτλ.................................. Σ«φθέν κλπ..................................... Έ* των ένιργηθειαών έ*ί τής προχ· μίνης ϊιχοθίοεως άνα κρ.σιων ιτροέχυψαν τα έκόμ&να ότι ό ίκ τής Νήα:υ Κάσσι,υ Ζα- χαρ άς Μ Διακαχης ήτο ήβφαλισμένος είςττ,ν ΝογπΙιΪοΚ τής'Αγ- γλίας άσ*αλΐ9ΐιχήν τής ζωής έ αιρισν «'ΐ''νωσις» Ιχουσαν τ.ρα- >.τορ»ΐ;ν ίν Κων]πόλ«ι άντί 15,000 δραχ. 6η ό ά/θρωπος οΰτ'.ς
  είτε ίένάπιθανεν είσίτιή απέθανεν είςτοιον ώς ίκ τής πο/ηΐΛτ;ς
  καταστασίως τοΰ όποίου ή έταιρία απηλλάσσετο τής πληρωμής
  των άσφαλίστρων χατά τςΰ; δρους τού σχετικαί Χοφαλ.στηρίου
  συμδολαίου (τα γεγΐνότα τούτου θα ήίύαντΐ νά διορισθώσιν
  Ισως βραϊύτίρον δια-.ής παρά τής έταιρίοις άιτοστΐλής των υπό
  τής άχαχρισιως α'ηη^εντω/ εγγράφων δια τοδ ίντ^>ΰ((α Άγγλι-
  κο3 Ύιιοκροξεν^οι») δΐι ή θυγάτηρ αύ;οϋ ΆγγλΜλή Ηέρου,
  »ί;ε αύτη αυτή εΐτί Ιτερον .ρόίω,τον παραατον άντ* αυτής καί
  υπο τό Ονομα αυτή·; απηύθηνεν αίτησιν »ϊς την έταιριαν υπό
  •/ρονο'. 10)23 Ίανθ'ΐαρίου 1912, ϊι' ής είδοποιοίίβ την ίται-
  ριαν 8ιι είνε κληρονόμον τού Ζαχαρίου Δΐϊχάκη χαί Οτι ούτος
  ά«ϊ"αν*ν ίν Ήρα/ΐλίΐω τής Κρήτης, την 7 ΊβναυιρΙου 1912
  άπήτίΐ την πρός αυτήν κ^ταδηλήν^τοο ποσο3 «?' β! οίιτοχ; «χ*ν
  '/σφαλισθή ϋποδίλϊύαα πρός τάς άλλζς καί ϊύο ιΐιστοποιητιχ*,
  τό μέν ίκδϊδομένον υπό τΛ ίχ των κατηγορου^ίνων Γ·ι»ργιοι»
  Ξηρά Ίατροϋ ίι' ού ούτος ίζισνοποίιι ότι ούτος ο 7ϋχαρίας Δια-
  κάλης νοσηλειιόμενος ΰκ' »!ιτοί3 άκέθανεν έν Ήραχλείω την 7
  Ίανουαρίου 1912 εκ πνιυμονίας, τό ϊέ υπό τοΐ ετέρου Σταύ-
  ρου Μαλαγαρδή δημαρχιαχΐύ «αρέϊρο^ το3 δήμίυ Ήρακλειΐυ
  δι' ού ούτος υπό την ίϊιότητα αύτοθ επιοτοτϊοίει δτι ίκ ->ών ί»
  τφ Δημαρχείω κυρουμένων βιίλίων θανάτου έξάγεται ίτ: ατί-
  θανεν ένταϋθα ό Ζαχαρίας Διοκά»ης την 7 Ίϊν.υαρίου 1912
  κατά πιστοποιήση το3 ΊατροΟ Γεωρ. Ξηί3 σημειουμένη εν τω
  βδλίω τοΰτφ άλλ' ή έταφία διά το3 έν Κρηττ, ΆγγΜ/.ού Προ.
  ξϊνεί'ΐυ εζήτησε πληροφορίας κερί τής αληθείας των 3«:6η-
  θέντωι χαί πλη?οφορηθ»ίσα περϊ τής άνακριοείας ^ΰτών χαί τή;
  πλασ;οτητος τώ» υποβληθέντων ιτισΐοποΐήτιχών άκέσχε να κα-
  ταδάλη τα άσφάλισνρβ, ίτι κρό τίς εκδόσεως των άνω πυ οκι-
  ητιχών παρα -.ών ανωτέρω κατηγορουμένων, ό μϊν
  ίξ αικώ»
  43β
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  6«το ηαρά των σ.γνίνών .ου άτοββνοντ ς, οϊτινίς «χον ανάγκην : ίταιρίαν τής αίτήσεύ»ς αυτής περΐ πλήρους τοϋ ποσοθ ανθ* ου
  -,οΰ πιστηποιητικοϋ όπως άναλάδωσι τ«ν ίβριουσίαν αύτο3 άπο- Ι ίΐχεν άβφαλισθτ/, ό Ζαχ*ριβ.ς Διακάκης καί των -.ιστοιιοιητών ίι'
  θα.ό^τος είς άγνωστον τόπον κρατουμενην υπό τού ΙΙροξενείου, | ών εβεβαιούτο ό ΘΙνατος αυτού απεπειράθη νά εξαπατήση έν τή
  ιατρόν Ιω- ι άλλοϊαπή έταιρί·>ν έκτός τής Κ^ήτη», έδρειΐίυσβν καϊ αλλοδα-.ην,
  ?ε έ'τ
  άν»,- Δρ κίπουον όπως
  ά
  Σταύρος ΜαΛαγαρδής προε·.ρίψ*
  ό δ Ζ
  ρψ
  δτι ό Ζβχαρ. Διακάκης
  ρ ή^ χ
  άπεοανεν ενταύθα: νοσηλ»υάμ*ν*ς ϋΐ»' αύτοϋ χαί ότι προσέτι
  έκ'ών κατηγορουμένων Σταύρος Μαλαγίρίτίς ίχων ήλλο.ω
  μένον το βιβλίον το3 θανάτου διά τής άτΌλϋψεως το3 έν αΰτφ
  ΰπ'άριθ. 12(1912) 5(·;ϊγραμμένου ό όματος τοϊί Μπΐκήρ Μπο-
  ;. αποθανόντος τή» ογδόην Ίανςυαρίου 1912 καΐ τής μι
  ά 8
  χ; γη ρ
  ταδολής το3 άρι^μοΰ τής χρονολογίας 8 καί 7 καί φέρων πι-
  Γ Ξ ' Δά ά
  ρμ ής χργς φρ
  το3 Γεωρ. Ξηρά ό'τι ό Ζαχαρίας Δΐακάκης ά
  θανί την έδϊόμη»· Ιαν.υαρίου 1912 διί αξεν τόν ύφιστάμενον
  τοδ Γραφείον τού* ί/;μου Ιωάννην Μελ'σσ*ί3ηί νά έγγριψί
  επί τής διά τής άπολ*ιψίως κοινάς γραμμάς το3 βιδλίκυ τό
  δν-,μα τοϋ Ζαχαρίου Λιακάκη *αί ϊίαγράψτ;, τό έν τί) στήλτ,
  τοΰ ονόματος τοϋ πΐϊτοπο.οθν,ος ίατρςθ δνομα τοϊ5 ΐατροϋ 'ίω-
  ανν^υ Δρακοπουλου καί γίάψ'ζι άντ" αυτού τό ΐν τ£ πιστοποιήση
  δνομα τοδ Ξηρά, ιτ*ρίΐτήσας αυτώ δτι «ιχε ταραΛειφβή ή ση¬
  μείωσις τρθ όνόμβτος τού Ζιχαρίου Διανάκη έν τή -ιροίηκούστί
  σειρα το3 βι6> ίοα, όστις χβτά την είς χΐΓρας αυτού πιστθποίη-
  σιν το*3 ετέρου »ατηγορουμε'»5υ Γϊορ. Ξηρά είχεν αποθάνη ττ;υ
  7 Ι,ινουαρ.οι» χαί ίτι είει ?(ά την άκρίδίΐαν νά έγγραφη ΐν τή
  κοινή γραμμ συμπιπτούσης πρός τη» χρο.ολογίαν τού θβνά-
  του όπως Οί έβημειοθτ;.
  'Επειίή :κ των ανωτέρω «χ.ιθεμένων καί έκ τής άν«<(ίσιως προχ,υπτοντων γεγονίτων σΐ/νϊυαζομίνων συνάγιτα: δτι ή Άγγε- λ'κη 11·ρο> ή άλλας αγνωστο« υπό τό ο^ομα ιβΰτο β—ι τω
  σχο.,ω νά βλάψΐβ τή» ανωτέρω άνα9*ρι;μίνήν άσφίλ στοιήν έτα>
  ρίαν χαί να τΐίρι-οιήσΐβ εις ίαυτην «σκγχώρητον όφιλος παρέ-
  στηοεν είς αύτην ψευϊώς δτι ό ήσφαλΐσμένος Ζΐ/«ρί?ς Διαχά-
  οί χατηγορούμενοΐ δέ Γ. Ξ-ηρας καί Ιταϋρος Μαλαγαρίής δια
  των έν γνώσει τής μελετωμεΊης πράξεως χ;ρηγηδέντων αΰτγ] —-ι—
  στοποιητικών Κηργ.-,σαν είς τόν υπό τής κρώιης έκτ*λιβθ*Γσαν
  απόπειραν.
  Έπειδή κ*τά τό άρθρον 31 τής Ποΐνικής Διχονομίας ή ώς
  πρός τόν βυΐοι,ργίν άρμοϊιίτης έκτείνετβι χαί *ιϊ ΐϋντϊς τούς
  συνβιτίους έιιομέν6)ς τής αΰτουργοθ τίς πρβξεα»ς τής απβτης
  Αγγελική^ ΠίρΓυ οδσης άλλοδακή*ς διαπραξβσηί τί άδικημα έν
  τ^ άλλοδαβτ] (Κωνβταντινο^πολ«()κ«ί κατά άλλοδαπών (τής άοφο-
  λιστικτ)ς έταΐρίϊς μηδεμίαν δέ των έν άόρθρψ ϊύο τί|< Ποιν. Διχ,ο- νομίας σνντρεχούσης «εριπτώίϊως, μηϊεμίβν έχουσιν εξουσίαν τα ίγχώρΐα δικαβτήρια δπως εξετάσωσι την ύπ' αυτής εκτελεσθώσιν, κατά τα άνα»τ«ρω απόπειραν άπάιης καί έπομένως οΰίβ την εις τούτους συνέργεια» των λοιτών κατηγορουμένων ίι4τι ή συνβργβια ίξαριαΐοι ι* τής υπάρξεως χυρίως άξΐοποίνου πράξιως, άφοθ δέ διά την κυρίαν πράξιν είνε άνΛρμόίια τα ε'γχώρια Δικαστή^ία δέν δύνανται νά ίξετάσωσι οόϊέ την συνέργειαν χαί ά» αίΐττ) Ιλβδε χώραν «ν τη ήμεδαπτ;. Έπβιϊ») καΐά τα ανωτέρω ή δολία πρόθεσις των κατηγορου¬ μένων εξεδηλώθη ϊ;ά διαφόρων γεγονότων άποτ&λούντων χαθ' ία^Λ άδ(/!ήματα έξιτασιέον έκαστον των γεγονότων τού;ωνάν&- ξαρτήτως τής έπιδράσ«ως αυτού ι—ί τή, κ^ρίας τ.ράξεως είς την δΐίϋΐςόλυνσιν τής οποίας 2τεινεν. Έχϊΐδή έκ των ενεργηθείσαν άνακίίσ&ων άρκοΰσαι προί?.υ ψα·.· βν?*ίξίΐς ίπως στηριχθή χατά τοΓ κατιτγορουμένου Γε'ορ- γίου Ξηρά κατΐ|γορία επί τώ δτι καχά Μάρτιον 1912 »ν Ήροκλείψ ίξέίοτο ιτιστοττοιητικόν δι ου έν "ινώσει έ6*Ιαίου κης απέθανεν «ν Κρτ):ττ( ίνα ώς κλη,-ονόμος α^ΰ λάδ-ς τό πό- ψε^δώς δτι ό έκ Κάσσου Ζαχ. Μ. ΔιαΑθ,κης απίβανεν νοση- σόν τής ασφαλείας, ά έκ των κατηγορουμένων <*έ Γεώρ. Ξηρδς ί λευόμενος επ'αυτου έκ πνευμονίος έν Ήρακλείψ την 7 Ίανου- καί Σταύρος Μαλαγαρδήι ίν γνώσει τής μελβτωμίνης πράξεως » αρίου 1912 ή τηστο*οίη»ις ί' αδτη ήϊύνατ» νά ϊχϊ) νόμιμα έχορτ(γ-σαν «ΐς ϋΰτήν τα ύπ'αό;ών νορηγηθβ'ντα πιστοϋοιητιχϊ Ι άτιοτίλέσματα κατά τής έν ΝθΓϋΙΐϊθΙΐ τής Αγγλίας Άσφα- συνΐΜνοντα εις την έςαπατ<;σιν τής έτ*ιριας ίιά τής βεδαιώ- ; λισΐικ,ής ίταιριας τής ζωής «ένιβΐις ήτοι *πί πράξει ιΐροδλίΐΐο- σίοος άφ' ενός μέν ότι ινοσηλεύετο υπό τοϋ ετέρου αυτών καί Ι μ»ν$ καί τιμωρουμένιρ ϋιτό τοΰ άρβρου 271 τοϋ Ιΐοιν. Νόμου άπε'Άνεν «ί ωρισμένην ημέραν έν Ηρακλείω, αφ'ετέρου ίέ δα ) έν συνίι σμώ πρός τό βττ." αριθ. 201 τής 31 Δεκεμβριού 1911 καί ΐν τώ υπο την πιατί;- τί;ς Δημοτιχήο άρχή;, ή; ϊτροίστατο Διάταγμα τής Έκ.τελεστική"ς Έ«ιτροπί[ς. ό έτερος των χυτκιγορουμένΐίν, τηρουμενφ β:6λί<μ θανάτω ΰπήρχί Έπειϊή ί< των αυτών άνακρίσε»ν προέχυψβν έπίσηί άρκοΓί κ«ταχεχωριμένη_ πράξις β«6αιοΰσα δτι κατά πιστθποίησιν το. 5 έν?είξεις δι. κατά τα τίλη Μαρτιοιι 1912 έν ',ώ Δημβργι») ήλ)οίωσαντοπερι·νό|*ένοντβ3 ί»?^ το3 Δήμου -ηρουμένου { λήλους συνδρομήν όμεν ΣταΒρος Μαλαγαρδήν άνβΛ/.ηρών τόν βιδλίΓυ θ^νάτων έξ»λειψ/ντες βιά γ>,μιχής πιθβνίίς οόσίας, έγ- ' άπόντα Δήμαρχον Ηρακλείου ιιαρεμάρφωσεν την έννοιαν το3
  καταλιποΰσης ϊχνη αύιη4 επί τού χαρ,ου, τό ύπ'οΰξοντα αριθ. { ϋπο -Τν πι'στιν χ^ Δημοτικάς άρχής τηρουμένου βιδλίου θ«-
  12 τοθ 1912 .^γραμμένον όνομα ιοΰ κατά την 8 Ίβνβκβρ.βο ( νάτων έξαλείψας το ΰπ' αύξ&ντβ αριθμόν 12 το0ί9ΐ2 έγγεγραμ-
  1912 αποθανόντος Μιτεκηρ Μποχιναχη >αί έγγοβψίντες τό : μ^ον δ ομα τού αποθανόντος Μπβκήρ Μποχινακϊί καί μετβ-
  το3 Ζαχαρίου Διακα^, μεταδαλόντες τόν αριθ. τής χρονολο- ; δαλών τι,ν χρβνολ. 8 Ίανουιρ'Όυ είς 7, ό ίε Ιωάννης Μελισ-
  γίας από 8—7 ίνα ουμφωνη πρός ιήν πΐσ;οπο·.ησιν το3 κατη- -' σεϋ<ς συν5πλτΐοωσε τό αΰτό 3 δλίον , χρ ρ ς συνεπλήρωσε τό αΰτό β δλίον έγγράψας είς την γραμ- Μ γς μφη ρ ή πσ;οο.ησ» το3 κατη ; σεί^ς συνεπλήρωσε τό αΰτό β δλίον έγγρψ γορουμένου Ληρα και την υπό τής Αγγελική; Πιρου ΰποδλη- , μην ίνθα η.ο γεγ,,^μμένον -ό έξαλτ-,φίέν δνομα το3 Μπεχήρ θεΤσαν πρός την έ-«ρείαν αίτησιν χλϊ τον αριθμόν τής ήλικίας ^ Μποχινάκη τό όνομα το·3 Ζαχίρία Μ. Διακάκη μ«ταδα- του θανάντος εις 55 Γνα συμφωνΓ τ.οος τ<,ν ήΜκία» τοδ Ζΐχ. ; λών τόν άρ,θμόν των έ:ών τής "ήλικίας είς 55 καί διαγρά- Διακακη^ δία ραψαντες δέ τό δνομα τού πιστο*οιοί3ντος τ·ν θά- | ψας Χ0 δνομα τρύ «ιστοτ.οιούντος τόν θανατον τού Μποχι- νατον τού αρχικώ, ύιτό τόν αριθμόν τούτον έ/γ«γρϊ 'μένο ι Μπ«- κήρ Μποχινάκη Ίατρο3 Δρακοπουλου καί γράψαντίς άνωθεν τα δνομα τβύ πιστοποιήσαντσς ψευϊώς χατά τάάνωτ«ρ«·, τό» θάνα¬ τον τρθ Διαχάκη κατηγορουμε'νου Ξηρά. νάκη ΐατροθ Ι. Δρακοτ,ού/.ΐυ καί προσθ*ις χ>:' αύτο3 τό όνομα
  το3 Γ. Ξηρά ό 8*' Σταύρος Μαλαγαρδής εποιήσατο >αί χρήσιν
  τοϋ ούτω π ,αστίγραφηθίντος διδλίιυ έκϊοθς ύτό την ίίιότητ*
  Δημαρχιαλοϋ παρεϊρο^ χαί άναπληρίίντος τόν Δήμαρχον
  Εί-ειδη ή κυρια πράξις εις ην κατηυθόνετο ή έγχληματιχή ) πιστοπίΐηακόν ότι ώς ίείκνυται έκ τού ίίρημένου ίιδλίυ ό
  βούλ :ι; των κατηγορουμένων ήτο ή έξαπάτησις τής άσφαλιστι- Μ. Διαχάχης άπέ'θινεν έ» Ή 1
  >'ς έίβιρίας, ή ίολία δέ κροαίρίσις αυτής ίξίδ.;" ώθη διά διαφό¬
  ρων -^ιγίνότων άποτϊλούντων καθ' έαυτά, καί άνεξαρτήτ'βς, ι1ς
  εκτελέσεως τής σχεϊΐασθείσης πράξεως αύτοτελγ] άδικήμβτα, οία
  Ηρακλε ψ τή 7 Ίχνου*ρ:ου 1912.
  προχΰχτει μέν δτι αμφοτέρ ών τώ» υπό των κατη¬
  γορουμένων έχδοθέντων πιστοποιτιχώ» έ«οιήσατ: χρήσιν ή
  » .»»" "» .- γ- .- » --·------1 ------,ι------, — , Αγγελική Πέρου έν Κ)ιτόλει, άλλ' ή τοιαύτη χρήσις «ΰτοτε-
  ει,εήΙκΒοσιςψευδοΟςπιστοποιητικοΒ «ρατώ» κατηγορουμένων λές άποτελο3σα άδίκτ)μ« 3έν δύναται νά εξετασθή ίιά τους
  κοινη πλαστο^αφ,α των υ,ό την πίστιν τής δημότας άρχής τη , έν προηγουμένη σκέψει «νβφερομέν=«ς λ6γοιος.
  ρουμένωνβ,δλιων θανάτω δ,α τή, απαληψεωςλέξ.ων καί έγγρ,- Έ«ιϊή Χβϊβ τα άνωτέρ» δέον νά κηρυχθή βναρμόϊιον τ0
  Ε ΜΪΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  437
  Συμβούλιον τουτο 8κ»ς αποφανθή επί των κατά τής χατηγοροι»-
  μένης ' γγ. Πέρου κατηγόρων καί επί τ*!ς έ—ε συν«ργ«ία είς
  την απόπειραν άπάτης κχτηγορίας τώ,» λοιπών κατηγορουμένων.
  Έπειϊή οί κατηγορούμενοι Γ Ξηρας καί Στα3ρος Μαλαγαρ-
  δής καί Ιωάννης ΜεΧιεσίίδης λόγω τής συναφείας των δι" άς
  χρίνοντοι καραπεμπτέοι χατ^γΐΐΐών ϊέον νά ιταραπβμφθώσιν
  άπαντες ίνώτΐον τού Καχουργιοδιχβιου Ηρακλείου κατά τό
  άρθρον 32 τής Πιιν. Δικονομίας.
  Έιΐειδή ή πράξις ίι' ήν κρίνετα'. χαραπβΛτέος ό Γ. Ξηρας
  3*ν βι»ν«ιιά·)εται προφυλάκισιν έιΐομένως δέον νά διαταχθϊ] ή —ρο-
  σωρινή έκ των φυλακών άπ;φ«λάχ.:σις αυτού.
  Διά τα3τα
  Τροποποιουν την πρότασιν τού Εισαγγελέως παραπέμπε'. τοΰς
  κατηγορουμένους Γεώργιον Ξηράν ένών 47 βννηθένταίν
  Λάκκοις Κυδωνίας καί κατοικοϋντα έντα3θ* Ιγγαμον έγγράμ-
  υατον ιατρόν, 2) Σταύρον Μαλαγαρδήν Ιγγβμον, έγγράμμχτον
  Δ»}μ«ρχιαχόν πάρεδρον κατοικοϋντα έν Ηρακλείω *αί ήδη
  φ^γοϊικο3ντα καί 3) Ίωάνν. Μ. Διλυσιίδην έτών 25 γεννη-
  βέντα καί κατοικοΒντα έν Ήρκϊλείψ άγαμον, έγγράμματον
  δημοτ. ύπάλλ^λον, πάντας χρισιιαχούί όρθοϊοξίυς καί πολ.
  έλληνας ΐ»ώπιον το3 Κακουργιοδιχείου Ήρακλβίου ινα δι*αΐθώ-
  σιν ώς υπαίτιοι 8τι, ό μέν πρδτος κατά τα τό'.η Μ^ριΙου 1912
  «ν Ήρακλείφ παρέσχεν είς την "Αγγελικήν Πέρου) ψευδη
  πιστοποιήση ϊυνάμενην νά ίχΐβ Ιννομα άποτβλέσματα κατά τής
  έν ΝθΓαάίθΐΐ τής Αγγλίας Άσφαλιστΐκής έταΐρίας τή"ς ι>τ]ς
  «2-ωσις», ήτοι ίπιστοπο ησεν ψ»υ3ώς δςι' ό Ζαχ. Μ. Διαχά^ης
  έκ τής Νήσου Κάσσου απέθανε έν Ήρακ^είφ έκ *νευμον·ας
  νοσηλευόμε.ος ΰπ' αύτο3 την 7 Ίανουαριου 1912, ίνα δυνάμει
  τής πιστοποιήσεως ταύτης δυνηθή νά Χ<ι6γ; χαί ιτρός ήν παρισχέ- θη αυτή τό ποίον 15000 Ο.θε είχεν ασφαλισθή είς τήν^ ειρημένην έταιρίαν δ Ζ. Διακάκης ήτοι πράξει *ρο6λ*πομίντο κ«ί τιμ<ι^ρο^- μένχ) υπο τοΰ άρθρου 271 το3 Ποιν. Νόμο^ έν συνδυασμώ πρ ς τό ύπ' αριθ. 201 τής 31 Δεκεμβριού 1911 ^ατάγμαος τής έκτελεστικής έπιτρουτ-,ς, οί δέ ΣταΒρος Μαλαγαρδής καί Ιω¬ άννης Μελισσείδης 8τι υπό κοινοϋ συμφέροντος κινούμενοι βυνβ- πεφάσισαν τή» εκτέλεσιν τής έιτιμένη< βξιοτοΐνου πράξεως συνο- μολογήσαντες 2ν»κα ταύτης πρός αλλήλους άμοιδαίΐν συνδρομήν, ήτοι δτι κατά τον αυτόν άνωτέρ · τόπο/ κ«ί χρόνον κ*ί έν τω Δημαρχιαχώκαταστήματι Ηρακλείου, ό μέν Στ«3ρος Μαλαγαρ- ίής άναπληρών τόν άκόντα δήμαρχον Ηρακλείου παρεμορ- φωσεν την Ιννοιαν τοΰ υπό την πίστιν τής Δημοτ. αρχής τηρου- μένου διδλίου θΐνάτων έξαλείψας τό ύ«' α'ύςοντα αριθ. 12 έγγεγραμμένον δνομα τού Μπ*χηρ Μ*οχ;νάχη και μεταδα>ων
  την χρονολ. 8 Ίανουαρίου 7, δ δέ κατηγορούμενος Ιωάννης
  Με Μσσειδης συνεπλήρωσε τό αΐτό βιβλίω έγγράψας εις την γραμ-
  μήν ένθα ήτο γεγραμμίνο» τό αιτολιιφθέν δνομα τού άπεφανόντος
  Μπεκήρ Μποχ^νακη τό δνομα, αοϋ Ζ»χ Μ. Διχλάκη μετα-
  6αλώι> τόν αριθμόν των ίτών τής ήλιχίας είς 55 καί ίιαγράψας
  ιο δνβμα τού ιηστοποιήϊαν:ος τόν θάνατον τού Μτϋ·χ:νά».η Ίχτρο3
  Ί. Δρακοπουλου χαί πρΐσΊίΓς έν αυτώ τό όνομΐ το^ Γ»ο»ρ. Ξηρ2
  & δέ Στα3ρος Μαλαγαρδής καί έποιήτατο χρήσιν τοί ούτω πλα-
  στογραφηθέντος βιολίου έκδους υπό τηνϊδιότητα το^ Δη^χρχιακοϋ
  παρίϊρου ώι, ά»απληρωτο3 το3 Δημαρχου πιστοκοίησιν δΐΐ έκ το3
  είρημίνθ'α 6ι6λίου συνά εται δτι ό Ζαχαρίας Μ. Δι»χάκης έκ
  Κάσσβυ απέθανεν ίν Ήρακλείφ έκ -χνευμονίας την 7 Ιχνουα-
  ρίου 191 "2 ήτοι πράξει ποο6λ*πομίνι& καί τημωρου^έντς υττό των
  άρθρ. 57, 247, 248 έδ 4, 21 καί 23το3 Ποιν. Νόμου,
  Διατάσσει την προσιβρινή έκ των φ-'"'.αΐχών απόλυσιν το3
  κατηγορουμένου Γεωρ. Ξηρά άν δέ» χρέκιι ν* κρατήται άτό τής
  δι άλλην αι'τ α/, άχ,υρουμένου τοθ χιιε' αύτο3 έχοΌίέντος έντάλ-
  ματος φ^.ακίσ«ως το Άν«χριτο3 Ηρακλείου.
  Δΐίτάσσει την παράτασιν τής προφολακίσεως τού κατηγ^ρου-
  μένου Ιωάννου Μελισσείδου
  Διατάσει την παράταισιν τής Ισχύος το3 κατά τού χατηγορου-
  μίνου Σταύρου Μαλαγαρϊή έκϊοθέντος κατασχετηριου χαί την
  προφυλά*.ιαιν αΰϊο3 ά>α συλληφθησομένου.
  Άποφαίνε^αι έαυτό άναρμόδιο» Οπως αποτανθή επί των χατα
  τής λαιηγορουμίνης Άγγελικής Πίρου χβτηγίριών χαί έκί ττϊ
  επί συνιργεια χαί άπαχείρα άπάτης χατά ών )·ιτιών χατη,ο-
  ρουμένων
  ΆχυροΤ τό κατά τής Άγγβλι ής ΙΙίρου έχϊοβέν «ναρμοδίως
  υπό τού άνακριτο3 "Ηρακλείου καιαοχετήρ οί χά! τάς όιτό τοθ
  αΰτο3 άνακοιτοΒ γ«νομίν«ς άναχρίσεις κΐτ' αυτής χαί των λοι-
  πών κατη-ιθρβυμένων χ«ί σ^νεργών ιίς απόπειραν άπάτης.
  Έκρίιΐη άνεφσσίσθη καί ϊξίϊόθη
  Έν ΊΙρα/.λ5ιω τί 2Ί Σ.πτίμίρίο.» 1012
  Ό Πρόδρος Ό ϋ)γραμματ»ύς
  Έμμ. Ηανηγυράνης Ά. Άνϊρουλάχης
  Άκριδες άπόϊΐΐαίμΛ
  Έν Ήρα*λείψ τί 5 Όχτυιδρίου 1912
  Ό Γραμματεύς
  Στ. Χατζιδάκης
  Τυπογραφείον
  _.