92829

Αριθμός τεύχους

99

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/11/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΡΑΡΤΗϋΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
  Η
  Χ Η
  Τ£ΪΧΟΣ
  ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις
  τή 1
  Νοεμβρί
  ου
  1912 -
  -Α1Ί». 99
  Πρωτ. 5557
  ................»..........Δ ΐδ'κττ'." "Ϊ638
  προσκλησισ:
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Λαβόντες ύπ' όψιν την υπό χρονολογίαν 24 Όκτωβρίου 1912
  αϊτησν το3 Ελευθερίου Γ. Παπουτσαχη τελειοτάτου τής ίατρι-
  *ής κατοίκου Μουρνΐών ΚυΛωνία; αιτουμένου όπως ιπιτραπτ}
  αυτώ νά φέρ^ τοθ λοιπού τό οίκεγενιιαχόν τού «πώνυμον «Μΐτα-
  ξάκης».
  Προσκαλούμεν πάντας τού; Ιχοντας «ύλόγο^ς αντίρρησις
  κατά τής μιτωνυμίας τα .τη; νά ύτΐίβάλωσι ταύτας ε!ο την καθ"
  ημάς Γε«ι*ή>ι Διοίκηκν, Τ^ήμ» Διχαιοσύνης, ίντό; ,6£*α ■κέντ*
  ημερών άχό τής δημοσιεΰσεως τής παρούσης «ν τώ ΐϊαρ*ρτήματι
  τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
  ",Εν Χανίοις τή 25 Ό«»6ρίου 1912.
  Ό Γεν. Διθ'.κητής Κρήτης
  Σ. ΔΡΔΓΟΪΜΗΣ
  άδειαν τοϋ επιτηδεύματος τού συμφώνως τώ 811 Νό;.·ω χά
  γραμμάτιον πιστοποιοϋν τι,ν εΓς τι Ταμείον το3 Δημοσίου ή τής
  Τραπίζης Κρήτης καταθεσιν λόγω εγγυήσεως, ίραχμών 200·
  Εις τοϋς άΐτοτυχοντας κατα τόν 2'αγωνΐΐμόν ίπιΐτρέφο-.τλι τα
  λόγψ >γγυήσεως κατατΐθεντα «ντός τριών ήλερών άπό τή; μειο-
  δοσιας.
  "Αρθρον 5. Τβκθίκτικάτ<1;μΐ(ίόΌσίϋ,ϋπ5κίΐντα; ε'ιςτήνϊγ»ρι- σιν τού Γε>ικο3 ΔιοικητΐΟ Κρήτης θΐτ ι, ίχ«ι το ίι*ΐ'.Μμζ χατα το
  ίοκοΐν αύίώ, νά «γκρινη ή μη, αύτα, χωρίς ίχ τούΐου ν' (χ-κ
  ό τελευταίας (ΐειοοοτης ούΐεν καΐά τοϋ Δημ.σίου οικΐίωμ«.
  Άρθρον 6. Τα κηρυκιια καί ΙξΛχ τοθ συναφθησομένου
  βολαιου ίπιβαρύνουσι τόν εργολάβον
  Ο
  Αριθ. Πρωτ. 4936
  » Αιικπ. 3578
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Διαχηρύττει ότι
  Εκτιθετβι είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν συμφωνως πρός
  τάς οΊατάξεις τού ύπ' αριθ. 356 περί δημοπρασιών χαι εκτε¬
  λέσεως δημοσίων Ιργων νόμου καί κατά τούί υπό τής υπη¬
  ρεσίας των ΐημοσίων έργων συνταχθίντας καί υπό τοϋ Διευθυντού
  των ΔημοσΙων'Εργων θίωρηθέντας δρους συμφωνιώνκαί σχετικόν
  «ροθχολογισμον δαχάνης ή κατασκευή μηχανίβτασίου όδ;οτρω
  τηρων έν Ήοακλείφ.
  "Αρθρον 1. Τα Ιργα ταυτα προθπελογίσθησαν κατά την λ«-
  πτομερή εκτίμησιν είς τό τόσον των δραχμών 4460 *αϊ *Η). β
  καί ΪΓ άπρόοπτα ίξοϊα δραχμάς 149 και Μ |»ο· Επί τοθ «οσοθ
  των άχροόπτι*ν ουδέν δικαίωμα Ιχ»ι ό ίργολάβος
  Ή έκπτωσις γενησεται επί τοίς */, είς άκεραιας μονάϊας.
  Άρθρον 2. Ή δημοπρασία ίνε,ργηθήσεται ίν ταίς ίοραις των
  Νομών Χανίων Ρεθύμνης καί Ηρακλείου καί ίν τοίς κατοτστή-
  μασι των οίχείων Νομαρχΐών ενώπιον επιτροπών συγκειμένων
  παρά των οΐκείων Νομαρχών ώς «ροεδρων ή των Λνατιρΐύ-
  τών αυτών των οίχειων Εΐρηνοδΐχών και ενός μηχανικόν ή των
  Οΐναιτλτΐρωτώ» αυτών ώς μελών την 20 Νοεμβριού 1912 ημέραν
  Τρίτην καί ώραν 10—11 τ. μ.
  "Αρθρον 3. Είς τ όν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος
  καί «λλοδατοί συμμορφούμϊνοι κρός τάς διατάξεις το3 πιρί δη-
  μοπρασιών καί εκτελέσεως δημοσίαν Ιργων νομου καί λοικους
  τοθ Κράτους.
  Άρθρον 4. Πϊς έργολάδος ίχων τα κρο»6ντ» τού ϋπ'άρ.θ.
  356 νόμ«υ είναι ϊ»*τος είς την δημ^χρασίβν άν πρςσαγάγτ^ την
  ωσεων «ι αι ν ιχτίθϊΐμίνα «ς ;α γριφ·[α τ'·>ν άνω Νομάρχαι» είς
  την διάθισιν των βουλομένων να λιδωσι γνώσιν αυτών.
  Έν Χανίοις τή 30 Όκτωδμου 1912.
  Ό ΓενΐΑΟς Διοιχητί;ς Κρήτης
  Σ. ΔΡΑΓΟΪ'ΜΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 398
  » Διικ,π. 209
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό —ΐίμαο-,ςοκ, άνω Βιάνχοιτ
  Διακηρύττει Οτι έν ττ] χαθ' ημάς περιφερεία χατά την 15
  Όλΐωβριου 1912 άνευρ»θ()β3έσποσ:ον έ'ν προδϊ'ον μχθρ^ν 3 — 4
  ετών κεροΰλικον με σΐιμπάφθη χοκιρι ίχ τού άριστεροϋ ώτίαυ
  εκατέρωθεν καί ίχτβυοεξιοΰ μ* τσι^πιφτι «αμαροίουλον το οποί¬
  ον {χ,τοτιοΊβτρΐφεται ϊν Άνω Βιαννφ
  Ιΐρισχαλουνται όθιν οί αναγ/ωριζοντις τί προρηθίν πρ^βΐτον
  ώ; ιίιοχ,τςσι^ν των νά κρ:σ:λθι»σιν ένώιτιον ημών καί έν τω γρα¬
  φείω τού Δημου τούτου »/τος 8 ή,Λΐρων άιτ;ο τή; ίν τί) Ετι-
  σήμφ Εφημερίδι οημοσιευσιως τής αχρουιτης με τα ά'ΐγχαίχ
  α~οδει*τι>>α μεσα καί Ιςο'ακαί παραλζόαΐσΐν τουτο, άλλας ίκ-
  ται χατά τόν νομόν.
  "Εν Άνψ Β.άνψ τί) 24 'Ο^τω4ριο^ 1912
  Ό
  Γ. Μ. Ραυτάκης
  ΔιόρθωοΊς παρυράματος
  Ή ϊν τή ΰπ' αριθ. 650 άποφάίει τοΰ Εΐρηνβϊικΐίου Χανίων
  δημβσιιυθϊίσΐί ίΐς το ύ*' αριθ. 97 φύλλον τ»ϋχ. Ρ. τή. Επι¬
  σήμου Εφημερίδος λέξις αΚαχουργ,ιοδιχεΤον» ίιορθοθτβι είς
  ηϊ
  'Κτ Χανίοις τί 25 Όχτωβρίου 1912.
  (Έκ τοδ Γρα·είοα χ ου Δημοσίου Κ*τηγ5ρο; Χανίων)
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ Φ0Ρ0Α0ΠΑΙ
  Των εγχωρίων φυσεκών πίθθΐόνταΐν κατ* την έζ ΐ,γωγήν
  Καταρτισθείσα συμφώνως τψ άρθρω 6 τοθ ύιτ' αριθ. 455 καί νρονολ· 19 Μαίο^, 190) Νόμου καί τφ 45ϊ'
  697 χ.αι γρονολ. 6 Νοεμβριού 1907 Νομώ καί ίσχιίβυσα διά τ^ν Κ·ή"να Νοέμβοΐον 1912, ""λγιν τοθ έλ»'{*ι3 βίνου
  κα> αάπωνος, διά τα δποία ίσχύει αίίτη επί μίαν τρίμηνον, άρχβμθψ αη 1 Νοειιβρίο-υ 1912 χ«Ί
  λήγουσαν ττ^ 31 Ιανουάριον 1913.
  Φορολογονμενα
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  Κ ίδη φοοολογονμκνα *Λ* 'Λ $άΛζι των
  ίνα νι» τιηών.
  Α'. πρός 18 τοις °/·
  1 Έλβιβν..........................
  2 Σάπων, κατα την αναλογίαν μόνον τοΰ έν
  αύτω ιχεριεχομένου ελαίου.Είς 1 χιλιό-
  γραμμον σάπωνος λογίζονται 0,6392 χι-
  λιογοαμμα ελαίου. > 0,6392X0,95—
  3 Ελαίαι πράσιναι έν έλαίω, ή ετέρω βκχυ-
  λίσματι ξυνφ.....................
  4 ΈλαΓαι μαύραι.....................
  5 Ελαίαι πράσιναι έν ςη,ια καταστάσει. .. .
  6 Ελαίαι έν ξηρά καταοςάσει πρός άλεσμα.. .
  7 Ελαίαι έν υδατι ή έ» άμτ) (κολυμπάδες,
  τσακιστες).......................
  8 (Ηνοπνευματώδη ποτά, κονιάκ, ροΰμι ,ήδυπο -
  τα, οίνοπνιυμα, μαΌΕίχα, κατ' αναλογίαν
  τήςπαραγουσης αύτβ ποσότητος οίνου, ύπο-
  λογΐζομίνων τριώνχιλιογραμμων οίνου ί!ς
  έκαστον χιλιογραμμον α*τών } 3X0,16 —
  9 Ρακή ή σούμα μ«"/ρι σειιαίξ βαθμών, κατ',άνα-
  λογιαν τής παραγούσης αύτάς ποσότητος
  οίνου, ϋπολογιζομένου δΰο χιλιογράμμων
  οίνου είς£νχιλιογρομρακής.}2Χ0<ΐ6.— 10 Ιΐίτμίζι, αναλόγως τής ποσότητος τοΰ "ΐλευκους, *ξ ής παράγεται, ύπολογιζομέ- νων τριών χιλιογράμμων -|λεύκους είς έν χιλιογραμμον ττ«τμεζίου. } 3X0,16.— Β'. πρός 11 τοίς 11 Βαλανίδι μαϊίρα 6ρ«γμέ.'βν 12 Β«λανίίι είς θρυμματα έκ «ροστριβής..... 13 Βαλανίδι...................... 14 Βαλζνιδόκουπα 15 Κικίδια......................... ΐ6 Μβταξα............... 17 Μέλι.......................... 18 Κηρός ........................ 19 Με.λόττηται 20 Δείκταμος 21 Λάδαν }ς....................... 22 Λιναρότπόρος 23 Δαφνόφυλλα 24 Α'ιθέρια ίλαια καί άποστάγματα, καραμπά- οι, δαφνελαιον, φατκομηλελαιον 25 Ροδοσταγμα, ανθο«ρον καί λοι*ά τοιαΰτα ίευτερευοντα πρ ποντα............. Γ'. πρός 10 τοίς «/, 26 Σ-ταφιϊες «Γϊους οουλτανίντκ ξελυκισμεναι 47 » » * ά Τιιιαΐ κατά λό 95 61 61 43 16 22 — 25 — 48 — 32 — 48 9 50 12 14 06 40 — 80 — 20 55 70 — 23 — 10 __ 50 30 _ 54 _ 48 25 21 21 - 4 1 4 6 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 εϊδ') '.Α.7ΐβ*αθ«ρα Σί «άτοι τοϋ οί νου οίνου... .......... γλυκ*Τα ί μψχ ρ ΆμώΥ4οίλ« έν φλοιω Άμύ"ϊ'-»;λ« έν φλοΐώ (άφράτα). Χώ' Κ ίτρ<χ Δ'. οΐο μόνβν Εις 1 τί) ΰ έν αοτδ Λ«ρι«χΓμενου ιοιούτοι. χιλιόγραμ-μον σχιτω^ος ίχ πυρη · λογίζονιΛΐ 0,(392 -^ιλ ογραμμβ ί}. 0,639 ΖΧΟ,61=—...... Εϊδη 56 57 58 59 60 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. ^ καϊά «ίγοπρο6άτ<»ν ρ άρκάλί,ν καί «ϊλούρ,,ν 4 »/β *«' έί ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. — 61 Έρ[Λ χο,ΐ χγότρΐχ,ς (τρίχα). ρ ί γρχ,ς (τρίχα) 62 Τυρ£.<, «νβότυρις, άνθΟϊ0ί.ον Χίΐ βούτυρος 63 ΜϋζήΟΡϊ ί λ 63 64 65 Χί(ί ξεΐνή κατά 04 «Β 40 10 0€ 95 33 08 66 08 10 23 52 13 10 03 04 62 14 15 20 16 61 39 Φόρος 30 60 20 15 10 05 10 02 50 Έ* Χανίοις τ^ 25 Όλτωδρίου 1912. Ό Γβνικοί Διοικητής Σ. Δ~ΑΓΌΥΜΗΣ