92832

Αριθμός τεύχους

100

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

5/11/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  •ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΪΤΑΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΙΕΩ1
  Κ Ν Κ Ρ Η Χ Η
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 5 Νοεμβριού Ί9Ί2 — Αριθ. 100
  Άριθμ. Πρωτ. 4979
  » Διεκπ. 3613
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Διαχηρΰττει 6τι:
  Έχτιθζτζι είς διαγωνισμόν μειοδοτιχής τιλιιωτική; βημοπρα-
  σίας κατά τα υπο ;ής υπηρεσίας των Δημοσίων "Εργων συνταχ-
  θέντα και ύπί τού ΔΐϊυθκντοΟ των Δημοσίων ίργων θεωρηθέντα
  διαγραμματα μετά προΰπολογισμοΰ, συγγραφής ΰιοχρεώιεων
  καί τΐμολόγιον ή κατασχευή τ·ΰ 2ου τμή,λατος τής όδοΰ Ταυρω-
  νίτου Βο^κολιών.
  Άρθρον 1. Τα ίργα προϋπολογιζονταΐ χατά την λεπτομερή
  εκτίμησιν β'ις τό ποσόν των δραχμών 19,109 χαι **/101 ιςεριλαμβα-
  νομένουτοΒ «οσοΰ των δρ. 990 καί 7ι/1ί0 ϊΓ άπροόπτους ίαχάνας
  έφ' ών ούίβν δικαίωμα ίχει ό έργολάοος. Ή Ικ·«τωσις γενησεται
  επί τοίς εκατόν είς άκβραίας μονάϊας.
  "Αρθρον 2. Ή δημοπρασία ένεργηθήσεΐαι έν ταίς έ'ίραις
  των Νομών Χανίων, Ρεβΰμνης, καί Ηρακλείου χαί «ν τοΤς
  Καταστήμασι των οίκείων Νομαρχιών δι' εγγράφων χαί ίσφρα-
  γισμένων προσφορών υπό έπιτροχής προεδρευομίνης υπό των οί-
  κείων Νομαρχώντ| των άναπληρωτών αυτών των οίκάων Ειρ·»,—
  νοίικών καί ίν'ος μηχανΐκοϋ ή1 των αναπληρωτών αυτών ώ
  μελών την 28 Νοεμβριού 1912 ημέραν Τετάρτην και
  ώραν 9—10 π, μ.
  "Αρθρον 3. Π5ΐα προσφορά θά συνοδεύηται υπό τής άϊίίας
  τού έιτιτηϊευμαΐος τού έργολάίου συμφώνως τώ 811 Νομώ
  υπό το3 προβλεπομένου 6—6 το3 π«ρί δημοπρασιών καί εκτελέ¬
  σεως Δημοσίων έργων Νόμου «ιστοπο.ητικοθ καί υπό γραμμα-
  τίου βεόαιοϋντος την είς τι τώνδημοιίων ταμίίων ή τής Τρα¬
  πέζης Κρήτης κατάθεσιν, λόγω εγγυήσεως, είς χρηματα ή όμ:-
  λογιας τής Τραπέζης Κρήτης, χατά την έ»ϊ τής εκδόσεως των
  άςίαν ποσοί ϊραχμών 1000.
  Είς τόν διαγωνισμόν ϊΰνανται να λάβωσι μέρος χαι αλλοϊαιτοί
  συμμορφούμενοι προ τάς διατάξεΐς τού π*ρί ϊημοχρασιών καί
  εκτελέσεως ίημοσίων ίργων νόμου χαί λοιποΰς τοθ Κράτους.
  "Αρθρον 4. Ή δημοιτρασία ϊιεξάγεται ϊημοσίως. Ό έσφρα
  γισμένος φάχελλος, έν ώ είναι έγχε*'*ισμένη ή προσφορά, τίθε¬
  ται όμοϋ μετά ιών έν τώ ανωτέρω ίρθρω μνησθέντων έγγρά
  λέγχουσα κατ' ιδίαν τα Ιγγραφα άποφαΐίζει χατ'όνομα τούς είς
  τόν διαγωνισμόν παραδεχτέους αξιούσα τους λόγους δι* οΰς
  τυχόν θά άπέχ)·ίετινα των μειοδοτών.
  "Αρθρων 5. Πάΐα χατά παράβασιν ιών άρθρων 2 3 χβί 4
  προα?:ρα είναι άκαράδιχτος χαϊ ίκιστρέφιται πρός τόν έχιίόντα
  ταύτην χωρίς ν' ανοιχθή ό περικλειων αύτην φάχελλος.
  Μιτά τόν έλ»γχον των εγγράφων ή συνεδρίΐσις άκοχαθίοταται
  έκ νεον δημοσία, ό δέ Πρόεδρος άποσφραγίζιι τα των προσφορών
  δ<λτία κατά την άριθμητιχήν αυτών σειράν, χαταχωριζει τό πι- ριεχόμενον αυτών έν τώ πρωτοκολλω χαί άναχηρύττιι τελιυ- ταΤον μειοδοτην τόν προσφΐρόμινον νά εκτελέση τό Ιργον είς τιμήν συμφΐρωτίρζν. "Αν πλείονες των διαγωνιζςμένων ήθελον προσφέρει την αυτήν συμφερωτ^ραν προσφοράν, ή δημοπρασία έπαναλαμβάνΐταΐ χαί παρατείνεται επί δύο ώρας δ ϊι' ισφραγισμένων προ αφορών δια- γωνισμός μεταξΰ των πρ-σενεγχόντων τάς αύτάς συμφερωτέρας τιμάς. "Αν δέ ούτοι τυγχάνωΐιν άπόντες τότε έπαναλαμίάνεται ή ?ημοπρασία καθ* όρισθησομενην ύιτό τής έπιτροπής ημέραν, ήτις δέν δύναται νά ύπερίΐ την δικίιην πεμπτην άπό τής «ρώτης δημ^πρασίας. Ή δ«υτ«ρα αυτή δημοπρασία θα τ] ίγκυρος μόνον εάν ό είς των διαγωνιζομενων 'άμττ; 1>πτωσιν μεγαλιτέραν τή< γινομένης κατά την πρώτην δημοπρασίαν. Άρθρο» 0. Είς τ^ύς<ι.ατά τόν διαγωνισμόν άποτυχάντας ΐπι- στρέφονται τα λόγω εγγυή*εως χατατίθίντα -/ρήμαιτα, ή όμολο- γίαι έντός τριών τ;μιρών άπο -ιής δημοπρασίας τή «γνράφψ είδοΕ ποιήσει τού προέδρου τής ίπιτροπής ποος τοΰς δημοαίους ή διευθυντάς των χατασ-ημάτων 1/ οΓς χατετίθησαν. "Αρθρον 7. Ό έργολάίος 1πΟΑ:ιταιεΐί τάς ϊιατάξεΐί τού · δημοπρυΐιών χαί ίκτελέσεως δημ'θ·ίωνϊργι*νϋπ'αριΟ.356 Νόμου. "Αρθρον 8. Τα πραχτιχά τής δημοπραϋ'»<, ύπόκ£ΐνται βϊς ττ,ν έγκρισιν τού Ριν χο3 Διοιχητοϋ Κρήτης 3πι; Ιχιι τό ϊιχαίωμα, χατά ιό δοχοθν αυτώ, νά έγκρίνχι ή μη αύτά, χωρίς έ» τούτου ν' άπΐλτα ό «λίΐ,τβΤος μειοίότης ούϊεν χατά το3 δημοσίου 8ι- ίγγράφων έντός δευτέρου φακέλλου, Οστις «αραδίδετβι έσφαγισμενος είς τό πρόεδρον τής έπιτροπής συνεδριαζοΰση'·,. Ό προεδρος αριθ μεΤ τοΰς φακέλλους κατά τάξιν τής εγχειρίσεως των, ακολούθως «κοσφραγίζονται οί έξωτερικοί ·άχελλοι, ή δέ έιτιτροιιή σημεΐίϊ έφ' εκάστου ίσωτερκοθ φακέλλου «ερικλιίοντες την εκάστου ιτροσφοράν τό όνομα αυτού καί τόν αδξοντα άριθόν τοθ εξωτε¬ ρικόν φαχέλλου χαί χαταγράφει έν πρωτοκάλλω τα έμιτεριεχό- μενα κοτα :ο άρθρςν 3 Ιγγραφα. "Εκειται οί έν τί! αίθούβζ τής συνεδριάσεως ιιαρευρισκόμβνοι άκοβώρονται, ή ίέ έχιτροχή έξ·- *.ν*ν^ 9 Τα οιαγράμματβ, ό προϋιΐολογισ^ό·, τό | γυν χαί Ά δρ:ι των συμφωνΐών εισίν έχτιθειμίνα ε'·ς τα γραφεΤί ! των άνω Νομαρχιών είς την 3ια6»σΐν των βουλομένων νά λά¬ βωσι γνώσιν αυτών. "Αρθρον 10. Τάκηρύκίΐα καί Ιξοδΐ το3 συναφθησομένου σ^- έιΐιδαρύνουσι τϊν εργολάβον. Χανίοις τη " Νοεμθ^ιου ι»]/. Ό Γενΐχός Διοιχητης Κρήτης Σ. ΔΡΔΓΟΥΜΗΣ
  44*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άριρ.Πρωτ. 4978
  » Δΐί/.π. 3612
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Διαχηρύττει δτι:
  Έχτίθεσαι είς διαγωνισμόν μειοδοτιχης Βημοπρασίας κατά '
  τα υπο τής υπηρεσίας των Δ^μοσίων "Εργων συνταχθίντα καί
  υπο τοθ Διευθυνίθϋ των Δημοείων ϊργων θεωρηθέντα διαγρβμ-
  ματα μετά προϋπολογισμόν, βυγγραφή*ς υποχρεώσεων καί τιμο-
  λογίθν· ή προί'χτασις τής όδοΰ Βίυσών Κράπης Άσιιύφου.
  "Αρθρον 1 Τα ίργα προϋτολογίζονται χατά την λεπτομερή
  εκτίμησιν είς τό ποσόν των δραχμών 70,000 περιλαμίανομένου
  τοβ ποσΓθ των δραχμών 3110 ϊι'άπροόπτονς δαπάνας Ιφ'ών
  ουδέν δικΐίωμα Ιχκΐ ό έργολάβος. Ή ίκπτωσις γενησεται επί
  τοίς ίχατ;ν είς άχεραίας μονάδας.
  "Αρθρον 2. Ή δημοπρασία ενεργηθήσεται 4ν ταΤς Ιίρβίς των
  Νομίϊν Χανίων, Ρεθύμνης, χ«ί Ηρακλείου χαΐ εν τοίς Κατα-
  στήμασι των ο'.κείων Νομαρχίαν 8(' εγγράφων καί ίσφραγισμίνων
  προσφοεών υπό έπιτρΐπίς προεδρευομένης υπό των οίχείων Νο¬
  μάρχην ή1 τ£ν ά'απληρωτδν αύιδν των οΐκείων ΤΙροέδρων των
  Πρωτοδΐνών καί ενός μηχα/ιχοθ η των αναπληρωτών αυτών ώς
  μελών την 58 Νοεμβριού 1912 ΐμίραν Τετάρτην χαΐ ώραν
  10-11 χ. μ.
  "Αρθρον 3. Πασά προσφορά θά συνοδεύηται υπό τής αδείας
  τοΰ ίΐϊΐτηίεύματος χοΒ έργολάδου συμφώνως τώ 811 Νομώ, 5πο
  τού" προβλεπομένου υπό τού πΐρΐ Δημβπρβσιών χ αί εκτελέσεως
  Δημοσιαν ϊργων Νόμου πιστοποιητικοΒ, «αί υπό γρβμματίου βε-
  ίαιοΏντοςτήνε'ς τι των δημοβίων ταμβίων ί) τής Τραπέζης Κρήτης
  χατάθεσιν λόγω εγγυήσεως είς χρήματα ή ομολογίας τής Τρα¬
  πέζης Κρήτης κ*.ά την επί τής εκδόσεως των αξίαν ποσοθ ίραγ-
  μών 3500.
  Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος καί άλλοδαποί
  σϋΐιαορφούίκνοι πρός τίς δΐατάξεις τού" περί δημοπρασΐών καί
  εκτελέσεως δημοσίων έργων νόμου και λοΐπούς τού Κράτους.
  "Άρθρον 4. Ή δηιΐίτραίία 3ι*ξά«·«τα! δημοσίως. Ό Ισφραγι-
  σμένος φάκιλλος, ένφεινα! έγκκ,λεισμένη ή κροσφορά, τίθβϊΐι
  όμοΰ μετά των ίν τφ άνωτέρψ δρθρφ μνησθέ'ντων ΐγγράφων έντός
  δευτέρου ?ακίλλου, ίστιςπαραϊίδετα! ίσφραγισμένος είς τόν πρόε¬
  δρον τί|ς ίπιτροπίίς συνεδρ'αζοώσης. "Ο πρόεδρος άρΐθμεΤ τους
  φακίλλους κατά τάξιν τής εγχειρίσεως των, ακολούθως άποσ
  φρβγίζονται ο! ίζωτερικοί ^άχελλοι, ή δέ έπιτροπή σημιιοΐ ΐφ'
  ίκάΐτου έσωτερικο3 φακέλλου περικλείοντος την εκάστου «ροσ-
  οοράν τ>ι δνομβ αύτίϋ καί τόν αδξοντα αριθμόν τοΰ ίξωτερικίθ1
  Φαχέλλου καί κατβγράφει έν πρωτοκόλλφ τα έμπείΐεχάμ*· α κατα
  το "ρθρον 3 Ιγγραφα. "Επείτβ οί έν τη αίβούση τής συνίίριάσεοις
  *βρΐυμα*-όμ*νοι άποσύρονται, ή ϊ» ϊΐιτροπή έξίλέγχουσα κατ'
  ίϊίαν τα ϊγγραφα άποφβσίζίΐ κατ' όνομβ τ*ύς εις τόν διαγωνι¬
  σμόν «αραδΐκτέίυς σημειοθσα τβυς λόγους δι' οίίς τυχόν θά άπί-
  κλεΐί τιν» τδν μιιοδοτών.
  "Αρδρον 5 Πασά κατά παράβασιν των ίρθρων 2 3 καί 4 προσ-
  φορ* «ίνα! άπαράδβΐ'τος κλΊ έπιστρέ?«ταί τρος τόν {πιδόντα τ-ΐύτην
  χωρίς ν' άν3()ζβη & περικλ»ίων αυτήν φάκελλος.
  Μετά τόν Ιλεγχον των εγγράφων ή συνείρίασις άβοκαθίσ-
  ταται «κ νέ«υ δημοσία, δ ίέ ιτρόεδρος άτοσίραγίζ?ι τα των
  τγ οσφορών ί«λτία νοτά την ίριθμηΓ(κτ·ν αυτών σειράν κ^τα^ω-
  ρίζει τό περιεχόμενον αυτών Ιν τω τρωτοκέλλιρ ν.αϊ άνχκηρύττπ
  τΑευταΤον μειοδότην τόν προσφερόμ«νον νά έκτε^έσ'ς τό Ιργον
  είς τιμήν συμφερώτερων.
  "Αν «λείονες των ίιαγωνιζομένων ήββλον προσφέρ«ι την αύτην
  συμφίρωτέρχν «ροσφοοάν ή δημοπρασία έπαναλαμίάνΐται καί
  ταρατείνεται Ι—Ι ϊύο ώρας δ ϊι' ίσφραγίσμένων πρΐ'-φορών δ(α-
  γωνισμός μ«ταξθ των πρ8σϊν*γκ.όντο»; τάς αύτάς συμφίρωτίρας
  τιμάς. "Αν δί ούτοι τυγχά^(*σ(ν άπαντες τότε έίταναμκμβάνεΓα: ή
  ϊημοπρασία καθ" δρισθησομένην υπό τής ε-ΐιτροπής ημέραν ήτις
  ϊέν δύναται να ύκεοίη την ίεκάτην πέμπτην «πό τής πρώτης
  δηιχοκραείας. Ή δευτέρα αυτή ϊημοπρασία θά ^ Ιγκυρος μόνον
  εάν ό είς τβν διαγωνιζομένων κάμτ} Ικπτωσιν μ«γα>ε'τέραν τής
  γενομένης κατά την πρώτην δημοκρατίαν.
  "Αρθρον 6. Είς τούς κατά τόν διαγωνισμόν άιτοτυχόντας ίπισ-
  τρέφονται τ^ λόγφ εγγυήσεως κατατεθέντα χρήματα, ή όμολογίαι
  έντός τριών ημερών άχο τής ϊημοπρασίας τ^ ίγγράφφ «ίδοπβιή
  β«ι τοδ προίδρου τ^ς έ«ιτροπής πρός τούς δημοσιους τ:<χιας γ] διευθυντάς των κβ :αοτημ«των έν οίς κατετέθησαν. "Αρθρον 7. Ό εργολάβον ΰποχειται είς τάς ίιατάξεΐς τοθ χερί δημοπρβσΐών %<η βχτιλϊσιω; δημοσίων Ιργων ύπ' αριθ. 356 Νόμου "Αρθρον 8. Τα πρακτικά τής δημοκρασίο'ς ύπόκεινται είς την έγκρισιν τοδ Γεν'κρΟ Διοι/ηΐοΟ Κρήτης δ'στις £χ*ι το ϊικαίωμα κατά ι)· ϊοκοΰν αυτώ, νά ϊγνρίνγ, ή1 μή αύ;ά, χωρίς έκ τούτου ν' άκοχτξί ό τε)ευταΤος μειοϊότης ούίέν κατέ τοθ Δημοσίου ϊι- χαι'ωμα. "Αρθρον 9. Τα διβγράμματα ό προθπολογισμος, τό τιμολό- γιον χαί οί &ροι των συμφωνών εισίν ΐΑτβθειμένα είς τα γραφεΐα των «νω Νομαρχιώνκίς την "'ιάθίσιν τί ν βουλομένων νά λάβωσι γνώσιν α των. "Αρθρον 10. Τα κηρόκεια καί εςοϊα τοϋ συναφθησομένου βΐί'^βολαίου έπι6»ρύνουσι τόν εργολάβον. Έν Χανϋ(ς τί) 2 Νοεμβριού 1912. Ο'Ο Γενικος Διοΐκηττς Κρήτης Σ. ΔΡΑΙΌΥΜΗΣ Αριθ Προ>τ. 4954
  » Διεκπ. 3593
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Διακηρύττη ότι
  Έκτίθεται «'ις ϊιαγωνισμον μ«ιοίοτ>κί|ς δημοτρ«-σίας κατά
  τι υπό τής υπηρεσίας των Δημοσίων "Εργων συνταχθέντα
  χαί ΰ*ό τοΰ Διευθυντού τ<Ζν Δημοβιων ίργων θίωρηθί'ντα διαγράμμαΐα μετά τροϋπολογισμοΒ, συ·«γραφής ύβοχρεώοεων /αί τίμολογίου ή χαταβχεΐιή κρηπιδώματοί χαί πρρκυμαίας τοΰ λιμίνος Χανίων "Άρθρον 1. Τα Ιργα προθπολογίζονται χατά την λεπτομερή εκτίμησιν είς τό ΐϊοσό^ των Ζραχ^ων 6θΟ( 0 περιλαμβανομέννυ τοΰ ποσοί) των δραχμών 415 καί 30) 100 ϊι' άπροόπτους ίαπάνας έφ'ών ουδέν δικαίωμα εχει ό ίργολάδος. Η έκπτωσις γενησεται ίΐίί τοίς εκατόν είς άκεραίας μ;5νάδας. "Αρθρον 2. Ή ϊημοτρασία ίνβργηθήσεται έν ταίς ίδροκς των Νομων Χανίων, Ρεθύμνης *χί Ηρακλείου καί έν τοίς Καταστή- μασι των οΐϋίίων Νομαρχίαν δι' εγγράφων καί έβφραγισμένων ■προσφορών υπό ΐπιτροπής «ρίίδρβυΐμίνης ύΐϊβ των β'ιχείων Νο¬ μάρχην ή των αναπλήρωσιν αυτών των οΐ<«ίων Προέδρων των ΠραίτοΒικων καί ενός μ-ςγανικοΰ η των άναπληρωτών αυτών ώς με/.ών την 28 Νοβμβρίου 1912 ημέραν Τετβρτην χ« ώραν 2-3 μ. μ. "Αρθρον 3 Πασά «ροσφορά θά συνοδεύητοι υπο τϋς αδείας χοθ επιτηδεύματος τοδ Ιργολάίου συμφώνως τώ 81 Ιω Νάμω υπό τοΰ προβλεπομένου υπό τοΰ περί Δημοπρασίαν χαί Ιλτελέσεως Δημοσίων Ιργων Νόμου πιστοιτοιητικοθ χαί ΰ"ό γραμματίου βε- 63ΐούντ5ς την ιίς τι των ϊημοσίων ταμείων ί) τής Τραπέζης Κρή της χβτάθεσ'ν, λόγω εγγυήσεως, είς γρήματα «5 όμολογίας τί<; Τραπέζης Κρήτης, χαχά την επί τής εκδόσεως τα,ν αξίαν ποσοδ ϊραγμών 3000. Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος καί βίλοδαπα συμμορφούμενοι πρόΐ τάς διατάξεις τοϋ πΐρί δ'μοττρασίών κοι έΛ·3λέσειος ϊημοΐιων ϊργι»>ν νόμου καί λοιπους τοΰ Κράτους.
  "Αρθρον 4. Ή δημοπρασία διεξάγετα! δημοσίως. Όίσφραγι-
  σμίνος φάκελλος, »ν ώ ιίναι έγχεχλεισμένη ή πίοσφορά, τίθεται
  όμοΐ μετά των «ν τώάνω-έρφ άρθρφ μνησθίντων ίγγράφων έντός
  δευτέρου φΐέλλου, βστις ταραδίδεται εσφΓ**;ισμί ος είς τόν
  πρόεδρον τής έπ(τρΓχί)ς συνεδρ:αζο6σης. Ό ποοίδρος άριθμεϊ
  τοδς φαχέλλβυ,, Λβτά τ>5ν τάξ'ν τ^ς έγχ«!3ίσϊ«»ς των, ακολού¬
  θως «ποσφραγιζονταί οί βξωτερίκοί φάκελλοι, ή δέ ίτιτροιτή
  σημϊίΐϊ ίφ' έχασ.ου ισω =,οίκο5 φακέλλου περικλβίοντος τ·τν
  εκάστου προσφοριν τό δ^ομα αότοΰ κ«ί τΐν βύξοντα αριθμόν τοϊί
  ϊξιι»τ«ρΐΛθϊ φακέλλικ /αί ι«ίταγραφ«ι έν πρωτοκολλφ τα «'μπ*-
  ρίεχόμενα *λ~,χ ι ο άρθρον 3 Ιγ·ρα»α. "Ειτϊιτο: ',ί έν τή αιθούση
  τής συνβϊρΐϊσεως παρευρίσκόμβνοι άτοσύρονται, ή δέ έπιτροπή
  ίξελέγχουσα κατ'ιδίαν τα ίγγραφα άποφασιζει κατ'δνομα το»ς
  *ίς τόν διαγωνισμόν παραδΐλτέους σημειοϋσα τούς λβγονς δί' οδς
  τυχόν θά άπί'χλειέ' τίνα των μειοδοτων.
  ΕΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΡΝΗΣΕΩΣ
  "Αρθρον 5. Πάσα κατά παοάίασιν των άρθρο»» 2, 3 χαί 4
  προσφορά είναι άπαραδ*κτ:ς καί ίπιστρέφετζι πρός τύν έπιδόντα
  ταύτην χωρίς ν' ανοιχθή οπϊρΐκλίίων αυτήν φάχελλος.
  Μετά τόν έλεγχον των ΐγγράφων ή συνεβρίβνις «ποκβθίβτα-
  τα: έκ νβου δημοσία, ό δέ πρόεδρος άποσφραγίζει τα των προσ-
  φορών ίβλτία κβτάιήν *ριθμητιχήν αυτών σειράν, κατιχωρίζ'.ι
  τό περιεχόμενον αυτών *ν τώ πρωτοκόλλφ καί άνακηρύττει τΐ-
  λιυταΐον μκοίότην τόν πρςσφϊρόμίνον νά εκτελέση τό ϊργον είς
  τιμήν συμφερωτέ'ραν.
  "Αν πλείονες των διαγωνιζομένων <)βιλον προσφερει την αυτήν συμφβρωτέραν προσφοράν, γ ϊημοτρασία «*οιναλαμ6άν«τ*ι καί παρατείνβται επί δύο ώρας ό δι' εσφραγισμέναι) προσ?ορων ίιβγω- νισμός μεταξύ τώνιτ^θϊ»ν·γ)ΐόντων τα; βυτάς συμφερωΐέρας τι¬ μάς. "Αν ϊί ούτοι τυγχάνβισιν άπαντες τότε ίπαναΧαμ,δάνεται ή ϊηροπρασία καθ" δρισθησομένην υπό τής ίπιτροπής ήμίραν, ήτις ?έν δύναται νά υπερβή την δεκάτην πέμπτην άπό τής πρώτης δη- μοπρ3<σίας. Ή δευτέρα αυτή ίημοπρβτσία θά ^ Ιγχυρος μόνον ίάν ό είς των ίιαγι#»ίζομϊνων κάμφ£*πτωσιν μεγαλιτέραν τής γενο¬ μένης κατά την πρώτην δημοπρασίαν. "Αρθρον 6. Είς τους κατά τόν διαγωνισμόν άποτυχόντας έκι- στρέφοντα' τα λόγω εγγυήσεως κβτατεθέντ* χρήμχτα,ή1 όμολο- γίαι έντός τριών ημερών άπο τής δημοκρασίχς τί έγγράφω ειδο¬ ποιηθη τοδ προε'δρ ου τής ίπιτροπής πρός τού; δημοσίους ταμί-ζς ή" ϊιευδυντάς των καταστημάτων έν οίς κατετεθηιταν' Άρθρον 7. Ό έργολάδος ύπ&χειται είς τάς ϊίΐχτάξεις τού «*ρί δημοπρασίαν κ«ί ίκτβλέσίως δημ·>σί«»ν ίργων ι»π" αριθ. 356
  Νόμου.
  "Αρθρον 8 Τα «ρβκτικα τής ϊημοπρασίας ύιτόκειντα! είς την
  ?γκρ:σιν τοθ ΓενικοΟ" ΔιοικητοΟ Κρήτης δστις£χει τό δααίωμα,
  ■Λατά το δοκοΰν *ΰτώ, νά ;γκρί»η, ί μή αύτά χ<βρί« «* τούτου ν' άποκτα ό τελευταίας μειοδοτης ουδέν κατά τοί ϊημοσίου &Λαί· μα. "Αρθρον 9. Ό προϋπολογισμώ, τό τιμολόγιον κίί^ οί όροι των βυμφωνιών εισίν έ*τε&«ιι*έν* «ς τα γϊαφεια^ των άν» Νο- μαρχιών είς την διάθεσιν των βουλομένων νά λάβωσι γνώ¬ σιν αϋ-.ών. "Αρδρον 10. Τα κηρυχβία καί ίξοδ* τοθ συνΛφ9ησομέ»ου συμ- βολαίου ΐπιδαβύνουσι τόν Ιργολάδον. Έν Χανίοις τί 1 Νοεμβριού 1912. Ό Γ*νικός Διοικητής Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ "Αρθρον 4. Πάς έργολάβος Ι/οιν τα προσόντα τοδ ύπ' αριθ. 356 νόμου είναι ίικτός είς την δημοπρασίαν άν πρασαγάγ β την άδ«αν τοΒ επιτηδεύματος τού ««τα τόν σχετικόν ΰπ' αριθ. 811 Νόμον καίγραμμάτιον πιστοποιοΰν την εΓς τι Ταμείον τοδ Δημο¬ σίου ι) τής Τραπέζης Κρήτης χατάθεσι», λόγω εγγυήσεως, ί?Λχ· μών 400. Είς τούς άποτ,ιχοντας κατά τόν διαγωνισμόν έπιτρίφθν ται τα λόγφ εγγυήσεως κατίτεθέντα έντός τριών ημερών άν ό τής μειοϊοσίας. "Αρθρον 5. Τ« πρακτικά τής μ$ιοδοοίας Ιπόκεινται είς την ίγκρισι» τοδ Γενιχοδ Δΐοτχηϊθΰ Κρήτης ό'στις Ιχε« τό ίικαίωμα, κβτά τό ϊοκοδν βΰτψ, νά έγκρίνη, γ) μή, αύτά, χωρίς έκ τούτο ν' άποκτα ό τελευταΐος μειοϊοτης ουδέν κατά τοδ Δημοσίου δικαίωμα. "Αρθρον 6. Τα κηρύκεια καί Ιξοδα τοΰ συναφθησομένου συμ- λαίου ΐπιβαρύνουσι τόν εργολάβον. "Αρθρον 7. Ό προύπολογισμός κ«ί ή συγγραφή των υποχρε¬ ώσεων ίίσίν ΐκτεθειμένα είς τα γραφεΤα των ά ω Νομβρχιών είς την διάθεσιν των βουλομένων νά λάβωσι γνώσιν αΰτΰν. Έν Χανίοις ττί 1 Νοεμίρί;υ 1912. Ό Γενιχός Διοικητής Κρήτης Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Αριθ. Βουλεύμ. 148 Τό 4ακα<Ιττκόν ΣνιιΛοΰλιον των «ν Χανίοις ΙΙο<*τοδικών Αριθ. Πρωτ. 4977 » Διεκιτ. 3611 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Διακηρύττει ότι: Έχτίθεται είς μ*-.33ο-:ικην δηι*3κρασ·'τ' συμφώνως πρός τάς ίιατάξεις το5 5λ' αριθ. 356 περι δημιοχρασίών κϊί «κτελεσεως δημοσίαν έργων Νόμου καί κιτά τοος υπό τής υπηρεσίας των δημοσίων Ιργω^ συνταχθίντας *αί υπό τού Διευθυντού των δη- μοτίων Έργων θειορηθέντας ό'ρους συμφωνών κα: ΐχετι*όν προϋπολογισμόν δαπάνης ή κιτ«*ευή μεταλλΐκοΰ ζϊύγματος τής γεφύρας Λουττ) Περομα. Άρθρον 1. Τα Ιργαταίτα προΰττελογίσθηΐαν κατα την λε- πτομ«ρή εκτίμησιν είς τό ποσόν των δραχμών 66Ί3 καί ♦β/ΐοβ**< δι' άιτρόοπτα Ιξοδα δραγ. 356 *αί *°];Μ· Επι τού ποσού των άπροόπτων ουδέν δικοίωμα έ"χει ό έργολάββς. Ή ϊκπτωσις γενησεται επί τοίς % «« άκερχίας μοναδΐς. "Αρθρον 2. Ή δημοπρασία ενεργηθήσεται έν τ*Τς Ιδραις των Νομών Χανίων, Ρεθύμνης κϊί Ηρακλείου *αί έν^ τοΤς κα- ταστήμασι των οίκίίων Νομαρχιών ενώπιον ίπιτρ'τών συγκει- μένων παρά των οίκιίων Νομαρχών ώς προέδρω1/1 ή1 των ανα- πληρωτών αυτών, των ο'ικείων Είρηνο3ικών καί ίνός ρ·ηχχη*ο3 ή των άνακληρωτών αίτών ώς μελών, την 28 Νίΐμίρίου 1912 ημέραν ΤετάρΓΤιν καί ώραν 11 —12 μ. μ. Άρθρον 3. Είς τον διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος καί άλλοδαποί συμμοροΰμενοι πρός τάς ίια5άςϊΐς τοθ πιρί δή- ΐχοπρ«ιών κ*ί ίκτελέσεωί δημοσίων ίργων νόμου και λΜπους τοί} Κράτους. γ Συνελθόν..................................... Διελθόν την ^ιχθγραφίαν καί Σχεφθέν κατά τόν Νόμον. Διά ταυτα Πχραπιμιει τόν κατηγοροόμενον Άνβστάσ.ον Έμμ«ν. Μά- ρ κ<χν γεννηθένια χαί χοτοιχοΐν-ια εις Κουφόν Κυίωνίας χοί ήϊιπ φιινόδιχϋν, πολίτην "Ελλ^να κ»ί Χριστιανόν '0ρθό5οξον ένωπιεν τοϋ άκροατι.ρίθϋ τού Καχβυργοϊ,χείου Χανίων Γνα δκα^θή <Ικ ΰηαίτιος τοϋ ίτι ιτ,ν 6 Δ·».»μ6;ίου 1911 ΐντος τίΰ χωρίου Κοι·* φός Κυδωνία ίτρομείετήτως κοί είς ίρασμόν ψ^γικί,ς όρμή,τ απεφάσισε χβί ίς^τίλεοί την άνθρωποκτονίαν τοθ όμοχωρίου τού Έμμα*ουί)λ Φιολίχη π^ρ.6^''ή59ς >«τ'αυτού ϊιά ιιεριστροφ<.« πλήρους πυριτιδος »αί σφαίριΤιν. Παΰει π,->ς καιρόν πίσαν περαιτέρω ποινιχτ,ν χαταϊίωξιν κβαά
  των Μάρκον Έ',ιμαν. Μάρανα --εννηθίντος καϊ κατοικοθντος εις
  Κ°υφόν Κ^ϊωί^ς έτώ,' 28 άγά^,ου έγγραμμάτιυ, Γραμματί«ς
  τ(>δ Ε'ρηνοϊΐλ-ίου 'Α>ικ!ανο^ ΚυϊωΛας, Γεοργίου Γ. 'Δν*ρο^-
  λάχη ή Κ-ιρΐ'χά'.-] γεννηθέντος χι χατοιχοόντβι ιϊς Κ<-υφόν ;-ώ' 24 άγαίμ. ^ .γγρνμάτο.) -{ΐωρ^ο^, Ιωάννου Ε!ιιγ. Κουβε- θΛ*.η γιννηθέντοί εί. Σΐμαριά Σφα'ίων χαί κ^τοΐϊοθντρς ιίς Κουφ5ν, ίτών 18, «γάμου έγγραμμάτου γεωργοδ, Εΰαγγίλου Ιωστφ Κυριακάχη γεινηθέντος χαί κατοιχοδντος είς Κουφόν έτών 18 ά ,όμο» έγγραμμάτο'.', γ»ωργο3 χαί Μιγαήλ Μαρχ. Μάραχα γεννηθίντος »Ίς Αγίαν Ρουμίλην Σφακίων καί χατοι- χοϋντος είς Κο^όν «των 49 έγγάμου ίγγραμμάτου πβντοπώλου απάντων πολιτών Έλλήνων καί Χριστιανών Όρθοδόξων χατη- γορουμένων επί άναιρίσει τού Εμμανουήλ Φιολάχη. Πϊραχέμπει τοϋς κατηγορΐυμένους Άναστάσιον Έμμ. Μά- ρυκαν γεννηθένχα καί χατοιχοϋντα είς Κουφόν Κυδωνιας χαί ήδη φυγ-Λ χον, Μάρκον 'Ε'αμ. Μάρζκαν γεννηθέντα χ«1 χατ:ιχο3ντα ί'ις Κ3^φόν ίτών 28, άγαα,ον, «γγρά^ματον δημόσιον ύπάλληλον λαί ιτοοΦυλαχισμένιν χ^ -.ή; 23 Δεκεμβριού 1911, χαί Γεώργ. Γ. Άνδ;ουλά*ην ή ΚυρΐΛ<ά-*ην γεννηθέντα χαί κβτοιχςθντα εί Κουφον Κυίων.ας, έτών 24 άγα-θ' -:γτράμμ«0' γ*ωργ'ίν ά'χαν- τα; ιτολίτας Έλληνας χαί Χριστιανοϋς Όρθοδόξους ένώπιςν τοϋ άχροατηρίου τοΰ Καχουργιοϊικείου Χανίων ινα δκαοθώαιν ώς υπαίτιοι το^ δτι υπό κοΐν.δ υμφέροντος χινούμενοι συναπεφάσι- ' σ«ν τι-ν εκτέλεσιν τί|ς επομένης άξιοποίνου ^πράξεως χαί ενεχα ταύτης συνομολογήσαντες άμοφαίαν πρός αλλήλους συνδρομη» την 6 Δεχ*μ6?ίου 1911 σκιποδντες την άνθρωποκτονίαν των Νιχίλάου καί Ιωάννου Φιολάχη έπεχιίρησίν ιξωτιρική- πράξιν αρχήν εκτελέσεως περιίχουααν ήτο^ κατά τόν ανώτερη χρόνον έντβς τοδ χωρίου Κουβός Κυδωνίας άπρομελετήτω; καί είς 6ρ»-
  Λ, Α 4
  ΕΜΗΦΕΡΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  σμόν ψ^χ'κής όρμής έπυροδύλρσαν έχανειλημι*ίνω επί τώ σκοπώ
  τούτω κατ' αυτών δι" ο'χλων συστήματος Γκρα πλήρων χκρίτιδο;
  •α ί αφαΐ|.£ν, απέτυχον δέ τού σκοπού των έκ λόγων ανεξαρτήτου
  τής θίλήσεως των τραυματίσαντες μόνον τόν Νικόλαον Φιολά-
  κην είς τό πέλμα τοΰ δεξιο3 ποδός.
  Παύει πρός καιρόν πασάν πεαιτΐρω ποινικήν καταδίωξιν κβτα
  των Εΰαγγίλου Ι. Κορχακάκη, Ιωάννου Κουίεδάκη καί Μι-
  χαϊλ Μ. Μάρακα κατηγορουμένων επι τή ανωτέρω πράξει τής
  αΐΓθπε'ρϊς τής άν;ιρίσ£ως των Νικολάίυ χαί Ιωάννου Φιολάκη-
  Διατάσσίΐ .ήν παράτασιν τής προφυλακίσειος >,ο3 Μάρκου
  Μαραχα *αί τιυν σύλληψιν καί προφυλάκισιν των Αναστασίου
  Μάραχα χίΐ Γίωργίου Άνίρουλάκη,
  Εκρίθη απεφασίσθη κβί εδημοσιεύθη ίν Χανίοις τή 29 Μαρ-
  τίου 1912.
  Οί Δι/ασιαί
  Μιχ. Γ2αννακάκης
  ς
  Νικολ. Παπαδάκης Ό Β)γραμματεύς
  Χα^ιδ. Νικάκης
  "Οτι άκριδβς άπόσπασμα
  Έν Χανίοις τΫ) 31 Όκτωβρίΐυ 1912
  Ό Βγριμ. ατεύς
  Γεώργιος Ξενάκης
  Αριθ. Άποφ. 537
  Γό Δικαστήριον των έν Χαν'οις ίίοωτοδικών
  Διά ταθτα
  Δικάζον έρήμην τοΰ «ατηγορουμένου Ιωάννου Π. Σαρρή,
  πρφην κατοίκου Χανίων 'αϊ ήδη άγ·ώΐ^ διατμονής
  Κηρΰσσει τούτον ίνοχον 8τι κατά την νύκτα τής 25—26
  Μ»ίο.ι 19)2, ένψ ό Πί:ρος Χ Σ,ιονδράχης »κ Γ.«θείθΌ τής
  Ελλάδος, προσωρινώς διαμένων ΐνταϋθα, εκοιμάτο είς το δωμά¬
  τιον τού, κείμενον έντός τής πόλεως Χανίων, κατα'χρίίσθϊίς τής
  θέσεως είς ή"< ευρίσκετο ού:ος κοιμώμβνος ήσέγγησεν ΐπ αΰτοθ ά Καταδικαζίΐ -όν κηρυχθεντα ενοχον καιηγορούμενον Ιωάννην Σαρρήν ιίς ©υλαΛ'.σιν έ*ς μ/)«3ν, συμπερ λϊμ.6ανομένου καί τοΰ χρόν;>ι> καθ" όν δι«τίλεσ«ν έν προψΑαη,ίσι·. ήτοι άπό τής 29
  ΜβΓου 16 Ίουνου 1912 καί
  Έπιδάλ" >( είς αυτόν ενός ενους όυτυ^ομΐλήν ΐπιτήρηΐιν μετά
  την ίκτισιν τής φυλακίσεως.
  Εκρίθη άπεφασίσθτ) καϊ ίδημοσιεύθ») έν Χανίοις ιή 4 8)5ρίου
  1912.
  Ό Πρόεϊρος
  Μ. Γιαννακάκης Ό Β Γραμματεύς
  Έμ. Μπαρνΐδς
  "Ο,τι άκριβές άπόστασμα Χανιά τη 25 Ό*τω5ρίβυ 1912
  Ό Β- Γραμματεύς
  Α. Λιονάκης
  Άριθμ. άποφ. 550
  Τό Δικαοϊτήριον των έν Χανίοις Πρωτοδτκών
  Συγχειμενον................,..................··
  Συνεδριασαν..........,.........................
  Σκεφθέν...............................· ·.......
  Διά ταυτα
  Δικάζον έρήμην τοΰ κατηγορουμένου Άντ. Μ. Τζανακάκη
  έτών 20 γεωργοί3, πολίτου έλληνος καί χριστιανοΰ όρήοοόξου,
  πρώην κατοίκου Μουρί Κισσάμου καί |)δη άγνώστοΐ' διβμονήί·.
  Κηρύσσει τοιΐτον ίνοχον δ'τι έν γνώσει αΰτογνωμόνως ^οιί 5νβι>
  τής συγκατ«6ίσ8ως τοϋ Ιχοντος δικαίωμα ίδιοκτήμονος, Ιλα6«ν
  είς την κατοχήν τού ξένα κΐνητά κτήματα, ήτοι δ'τι την νύκτα
  τής 28 Μαίου 1912 μεταβάς είς την βισιν «Τρύιια» ιτίς περι¬
  φερείας το3 χωρίου Μισαύλΐα Κισσάμου αφήρεσεν ϊχ-τΐνθί Χρύ-
  πτης καί έχ τής μάνδρος τ;3 Άντ. Βουτουλάκη. 7 τυρους
  βάρους 49 οκάδων περίπου, άξίας δραχμών 75, άνή*οντα είς
  τόν είρημε'μον Αντώνιον Έ Ββυτουλάκη διά νά χά Ιχί) παρα-
  νόμ«»ς ώς Ίδιοκτησίβν τού.......................... . ■
  Καταδιχάζει τόν κηριχθένια Ινοχον κατηγορούμενον Άντ.
  Μ. Τζανακάκη ϊίς φυλάκισιν εξ μηνών. κοί
  Επιβάλλει είς 6άρος αύτοδ τα ίξοία τί}ς ίίκης ύιΐερ τοϋ Δη-
  μασίου «κ ϊραχμών τριάκονυα (30) εΊσπρακτέβς κβί διά
  αίας προσωπικής αύτο3 κρατήσεως μετά την Ινηλιχίωσϊν τού.
  Εκρίθη απεφασίσθη χαΐ (δησοσιεύθη
  Έν Χανίοις τη 18 Όκτωδρίου 1912.
  Ό Πρόεϊρος Ό 6οηθ. γ
  Μ. Γΐαννακάκνις Έμμ,.
  "Οτι άκρι6ές άπόσχασμα
  Χανία τή 25 Όκτωδρίου 1912
  Βοηθ. γραμματέως
  Έμμ. Μπαρνια;
  1