92837

Αριθμός τεύχους

101

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

6/11/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 6 Νοεμβριού 1912 —- ΑΡΙΘ. 101
  ΤΜΗΜΑ Ε'. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  Αριθ. Πρωτ. 4407
  ~~ 2562
  ΠΡΟΚΗΡΓ
  ΙΣ
  Διαγων»ο"μοϋ πρός πληρώσιν χηρευουόών Οέαεων έν
  ΠαραρτΛματχ τοϋ Έθνικοϋ Τυπογραφείου.
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ ΚΡΗΤΝΣ
  "Εχοντες ύπ' δψ*ι τα άρθρα 3 καί 4 τοϋ ύπ' αριθ. 8 Νόμου
  —ρί κυρώσεως Κανονισμοϋ το3 Τυκ^γραφείου τής Κυδβρνήσιως
  καί τό ϋπ' άρ.θ. 516 τής 28 Φίδρουαρίου 1911 Νομοθετικόν
  Διάταγμα «ρί τοΰ προσωπιπο3 το3 Π*ραρτήμαίος το3 Έθνικο3
  Τυπογραφείον έν Κρήτιο.
  Προκηρύσσομεν διαγωνισμόν πρ^ς προτωριντν πληρώσιν μιας
  θέσεως πιβστοδ επί μισθώ δραχιΑών 100 καί μιϊς θέσεως τεχνι¬
  τού επί μισθφ" δραχμών 60 » , , ,
  Ό διαγωνυμός δίεξαγ.θήσεται την 8 Νοεμβριού 1912 ημέραν , «ιαφορα ϊμποριΰματα σ^νισταμενα εις (ίπίτος) δνρμί-ια
  Πέμπτην καί ώραν όρΐσθησομένην υπό τής Επιτροπείας άπαρ- « ™« ϊέ** ^α?β« «' *- .- . ^...»,.,»,.λ προς Τ0 αρθρον 132 .θϋ ΤεΛωνειακου Νυμου.
  ί τάιΐϊ,ν πρώτ,ν κάτοικον ΙΙαλαΐο,,ίσιρου Σητεία, νυν δ' αγνώστου
  διαμονής 2) Στα3ρος Ν. ΙΙαχαθανασάκην πρώην κάτοικί,ν Χα-
  ίμαιΐούλου Σητείας κοί ήδη αγνώστου ϊιαμονής 3) Σταΰρον
  3 Γεωργαν Γ/οίαρχον κάτοικον Σΰμης τής Μιχρα, Άσίας αγνώ¬
  στου 5ιαμ;νί]ς ιιαί 4) "Ιωάννην Κ. Δυ/α/,ην γεννηθέντα είς
  Ρ: σαν Εκκλησίαν καί κΛτοικο;ντα ίίς τό άκρωτήριον Σίδιρο
  Σητιΐαί ί-.ών 07 Ιγγιμον έγγράμμα■^^ν Ιπ^λλη'λον τής Έται-
  ρε.ας των Φάρων, Χριστ ανόν 'Ο^Ούϊίξον υ.'Λ πολίτην Έλληνα
  ενώπιον το3 ΠρωτοδΐΑΐίου Λασηθίου ίνα διχ,ασβώσιν ώς υπαί¬
  τιοι .ου ότι ίκ σιιστάσεως καί υπό χοινοϋ συμτέροντα; κινούμε-
  νοι συναπιφάσισαν τ ν εκτέλεσιν τής επομένης αξιο~οίνου πρά¬
  ξεως καί ίνεκα ταϋιης συνομο/ιγήσαντ«ς πρςς αλλήλους άμοι
  ίαίαν συνδρομήν έ">«6ον «ι- ττ,ν κατοχήν των ξίνον κιντ,τον
  πραγμα ήτοι κατά την 26 Σεπτεμίρίου 1911 βσήγαγον λα-
  Οραίως ίκ τοϋ ίζωτερικβΰ καί άπε6:6α«αν είς την ποραλΐαν τοΰ
  άκρωτηρίου Σιϊερο Σητείας ίν τώ ϊρμιψ 4 Αγιος Ιωάννης»
  κιρί
  νΉ?ι
  ρευσιν επί Ν«^ελληνικο3 κειμένου
  ά«λοϋ κειμένου.
  Πας βουλόμενος να υποστή έξίτάσεις δέον νβ Ι
  τής μεσημβρίας τής 8 Νοεμβριού έ. Ι. είς τό ίκΐ των Οικθνομι-
  κών Ε'. Τμήμβ τής Γεν. Διοικήσεως Κρήτας σχετικήν αίτησιν ^
  φέ,οουσαν τό νόμιμον τεσσαρακοντάλιπτον τίλος καί συνοδευομέ- '
  νη'ν υπό πιστοχοι^τικοϋ καλής διαγωγής, έκίεϊομίνου υπό τής '
  αστυνομικάς άρχής τής κατοικίας τοϋ αίτοδντος, πρός^δε πιστο- .
  κοΐητικόν τοϋ άρμοδί»υ στρατολογικο3 γραφιίου ότι εςέτ.σεν ή Ι
  νομίμως άπηλλάγη τής στρατιώτας υποχρεώσεως.
  Έν Χανίοις τη 5 Νοεμδρίου 1912.
  Ό Γεν. Διοικητής
  ΣΤ. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ
  "Αριθ. Πρωτ. 1044)912
  » Βθυλεύμ. 515
  Τό Αικα<ίτικον ϊνιιβοΐίλιον των έν Λαόηθίω ΠοωτοδικΛν ΣυγκεΙμενον κ. λ................................. Διά ταυτα Δεχόμενον την ΐτοάτασιν το3 Εισαγγελέως ^ Παραπέμ«ι τούς κβτηγορουμένους 1) Χριστοδουλςν -υχολι- έτέρων χατηγοοουιιίνων Μεθοοίου Βρ^γΐωνακ' γεννη^έντας ε ς Λρμένοιις Σητείας έτών 49 'ΙΙγο.μΐν:^ *αΐ Ίωαννικίου Τταρ- δινβκη γιννηθί,τας είς Μιαία Σητιας «των 50 αμφοτέρων καΐοικούντ'ον είς ττ,ν Μ;νην ΙοϊαοΟ, γραιιματων, χρ'στιανών όρθοοοςων χαϊ τΐολιτών Έλλήνων ί~ί τώ ότι συν/;ργη»αν ίίς την ώς άνω ειρημένην ιτρβξ ν καί 8τι κατά τόν αύιον τόπον καί χρόνον εξήγαγον / χ1 ραίως £ν φορτίον τυροΰ "/ωρίς νά .ατΐίάλωΐι τον έίαγωγ'ί.ον όασυιςν ήτοι »πί παριδα-ΐς των αυτών ώς άνω άρθρων. Εκρίθη άπεφχσίβθη καί ίξϊϊόθη Έν Άγίφ Νκιολάφ τξ 17 Ό/.τωβρίον 1912 Οί Δικασταί Ό ' Γ)-τρίμματεΰς Μ. Γ. Άλϊξης ίου 1912 Έμμ. ΙΙαδουδ'ϊς Ιω. Καλεμικ2εράκης Άκριδϊς άττόσπασμα Έν Άγΐω Νικολάψ τί 29 Όγρ-μματε^ςτωνΓΐριώτοδικών Λασηθίου χαί ά. ά. ίοηθός Ε. Άκυλωνάί.ης