92840

Αριθμός τεύχους

102

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

13/11/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ---------------------» ι <3» ..... 1ΪΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗ ΤΗΣ ΚΥΙ ΤΕΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΝ Έν Χανίοις τή 13 Νοεμβριού 1912 - ΑΡΙΘ. 102 Αριθ. Πρχξ. 260 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Λαβόντες ύΐϊ'όψ.ν τα καρά των Ν>!*α?χι3' Χανίων Ρί-
  μνης καί Ήρακλίίου υποβληθέν^ ημίν π?α« κ» έπαναληττικής
  μειοϊοσίας διά την προμήθειαν το5 άν ου τώ> ·Λ« σ^νΛν
  Ίζδί βί ίά ή ύ' β Ι
  μσίς
  Ίτζιδίν τής
  ι
  ί:ά τής ύ-'
  Ιι*Η «·
  *■
  Ίτζιδίν τής «ροκηρυχβείϊΐ,ς ί:ά τής
  πρ»η,ύξίω; τή- τέως Α. Δ. τή Διακόψη* ί^^ηζ
  έν τώ &*' άρι»α. 87 έ. ϊ, φΊλλω τής Έφ/ιμεοίοος τής Κυβερνή¬
  σεως Τεόχος Γ. ίξ ών ίμβαΐν.ται ότι ςΰδί.ς ϊ.α την μίΐίίο-
  σίαν ταύτην παρουσιάσθη μειοδίτης ( 7
  Έπειίή μή παρουσΐασθέντος μευϊίτου ή μ»ΌΪ3σια είναι
  έπαναληπτέα.
  Διά ταυτα
  Ίδόντες κ«ί τα αρθρ» 13 *αί 14 τοΖ 5* '*?& 359 Ν*,»».
  Άκυροϋμεν τα πρακτικά ταύτα καί διατίσίίμίν την ίπα>αλϊ,ν:ν
  τής μειοδοσίας ταύυης γ.νησομένην την 25 Ν:εμ,6?ΐ3.> *. ί.
  ημέραν Κυριακήν κ*ί ώ?α, 10-12 π- Ι*- σ^-ών«.ς πρός
  τους 8οους τής 5π' αριθ *ι771,,ϊ7 Χ*1β 3 Αύγούσ;ου ·. Ι. προκη-
  ρύξε-ς ή*ών (φύλ. Έ-,μ. Κ,6. 77 έ Ι. Τ-ύχ=ς Γ ) /
  των αυτών Έπιτροπίΐών καί Νομαρχιοικών Κϊτα3τημ.αΐω
  ΧΙ7Ν6ί 1912
  Ό Γενικό; Αιοικητης
  Σ. ΔΡΑΓΟΓΜΗΣ
  Αριθ. -ράς. 259
  ΓΈΝ1ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Λαβόντ.; υ«' όψ ν τα τ.αιχ τώ/ Νομϊρχ.ω. Χανίων ΡεΟ
  καί Ηρακλείου Ιποδληθέντβή-ΐν «ρακτιχά επανϊληπτιχή-ς μεο
  δ5σίας διά την προμήθειαν τοΰ άρτου 'ώ> ί^^'Τ τ^ 1Ν^_
  σοΐ! τής χροκηρυχ'ίείσης ϊιά τής ΰπ' άρθι /14'ϊ !· *; π'°
  κη^ύξιβς τίς τέως Α. Δ τής Δικαιοιίνί,ς δημ:σΐε.θ υης εν
  τω ΰπ'άριθ. 87 έ Ι. *ύλ>φ τής Έίημ=-«ίο; τή; Κ,6.?νή:«ως
  Τεΰχος Γ'. έξ ών ίμφκν5ταί 8τι ϊιά μέν την *Ρ·^αν ^
  ίρτου των φυλακίσμ'νων Ρεθύμνης «ροβ.φιρ'ΛΙ «ντι ίο_λ.-ιτ«Λν
  κατ' ίχά* Μάρκος Τζελ,σης, διά ίέ την «ρ-.μήβ^αν τ:_υ^ρ ου
  των ,υλακβν Χανίων, ΒάΑου, Νεαιτ6λε.*ς. Α-.ίου ΝΐΑθ/αο. /.αι
  Καατελλίου Κισσάμου οΰΐεΐς παρουσίαν με'θϊο-ης.
  Σκεφθέντες % __
  ΈΐειΙή ή υπό τοΰ Μαριου Τ,ίλ.αί, προ ?9ρα το>ν ί» λ.
  πτών κατ' ό/αν διά τού; φΑα«σμενευ; τ*ς πίλ.ως
  κρίνιται άσύμφορος διά το ϊημόσ.ο >. _ ^
  Έπειδή ή τιμή των 33 λεπ:ών ή προΐ?ε?6.Τΐα υπο το
  Τζαρδή δ'ά την προμήθειαν τοΰ άρτου των φυλακών Αγι:α
  λάου κρίνεται συμφέρουσα εις τό Δημόσ.ίν.
  Έ·τε:δή ώς πρός τάς λοιπάς φυλακάς οόϊεΐς ΐϊθΐρουσιάσθη
  Διά ταύτα
  Ίϊόντίς χαί τάάρδρα13 κα' 14 το3 ΰπ' αριθ. 356 Νίμοι»
  Αποφασίζομεν
  Άχ'αοο3μίν τι ποακτικϊ ταΐτα να^' διον άίίρα τή' προμή-
  θίΐαν άρτου το,νφυλαχών Χανίων, Ρεθύμνης, Βίμου, Καστελλίου
  ; την ίπανάλτ,ψ'ν τής μεΐοϊοσίαί 8ιά τίιν
  το^ άοτου των φι/λαίΐσμ^νων Χαν'ων, Βίμου, Ρεθύμνης,
  , Καχτ λλίου Κισΐάμου.
  ΚατΛκυριϋΐΛεν την ττοομήθβιαν το3 άοτου τδ^ν φυλακισμένων
  Αγίοα Νιχ^λάοΐ) Ε*ς τόν Στυλ. Τζαρδήν π,05·«φε4:θίντα νά χο-
  ηΐΊ-η α'τόν άντί 33 λεπτών κατ' όχϊν ίΐ! παρ«γγέλλομ;ν τον
  Νίμάρνηο Λ'ση'Ήου δτως ■Όθΐ/.αλέτο τόν εΌημιένον !Λ*ΐοδότην
  ν? βυντάξχ) μιτ'βΰτοΰ τό ο'κεΐίν συαδόλίΊθ/ ίπί τη ά;νφ τιμί)
  καί «π' τ'ϊ; 8ρο'ς τής άο-/'κής προ*ηρυξειβ; τής μιιο?ο»!ας ύτ'
  ά 41Γ61ι83β 3 Αύγούστου ί.Ι.
  Αί λο·ιτα! αϊΐοδ^σία' ένεογτ&ί)Βονται την 2Ϊ Νοεμβριού έ. ί.
  έοαν Κ,ίριακην χαί ώίϊ" ^0—12 π. μ. σομφώνω; πρός τοος
  ϊρο^ τής αότή; ύπ' άοιθ 41ββ]ΐ|ΐβ τί: 3 ΑάγοΊστου έ. Ι. προ-
  κηρύξεω·: τής τίω: Α. Δ -ή: Δκ. (φύλλον »Ειτι,σή»ου 'ξϊφη-
  μ«ρίδος 71 ί. έτ. Τίΰγος Γ .) και ΐνώ'τιον των αυτών Έπιτρο-
  πειών καί Νομα3·χΐ2Χώ^ Κατασττμάτων.
  Χανιά τή 7 Ν3ε.μ6?ίου 1912.
  Ό Γεν, Αιοικϊ,τής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Αριθ ΙΙοωτ.
  . 80
  Ό Ιήααο^ος 'Κ,αηάρου
  Προσχ,αλεΐ τόν !διο*τή;ην τοϋ έν τή θίΐε', αΛΐΐδίδια» τής
  περιφίρε'ας 'Ρα.πάρ»υ άνε'ρεθέντ?ς ζώ;υ ή":οί ενός πωλαρίΐυ
  ίνου μ'ε τα έ;ή; ννωρίσματ*:
  θ)(λυκον 14 —10 μ-νώί1 -χρώΑατίς φιιοο, λ;υκ;ΰ περί την
  Λθΐλ αν καΐ α'. τρίχες τ"ς οΰ,ά; εΐ'α'κε<ομΑεναι Ό. τοΰ ά<"ρου ώΐτε σχηματίζει θύσανον "Ο<τως έντός προθεϊμίας 8 ήλ£ρώ; άζό τή; δημοσΐίύϊεως τ<ί; "αρςύτης πϊίσ=λΐη /.α1 παοαλάβη το3τ3 άπιδ.ΐΑνυω; την ΰτ' αύ:οό κ,ιρίότ^τά χοι ν.ϊΙ κχταδϊλλω> τϊϊςοδα τής δι.τ
  Έν Έμτάρφ τ^ 26 Ό*:ω6ρίου 1912,
  Ό Δήμοτρχος
  Β. Βατζιλάκης
  ΛΛΨΚ
  ΓΦΗΜΕΡϊίΙ ΤΗ35 ΚΤΒΕΡΝΗΧΕΟϋ
  •Αριθ. Πράξ. 51
  Τό |Σνμ6οι'λιον τής
  Συγχείμενίν έκ των 'Αντωνίου Ζηλήμονος προέίρου, χαί
  των μελών Γεωρ. Πλουμίδου Ηλίου Χατζτ,ανϊρίΛυ, Κωνΐτ.
  Ρ. Παπαδάκη καί Πέτρου Ταταράχη.
  Παρόντος χαί τοϋ γραμματεύς Κωνστ. Γ. Χριστίνα*!;.
  Συνελθόν ιδιαιτέρως ίν Χανίοις καί τϊ ίωματίω των 8ιασ*έψεων
  1 192
  Αριθ. Πρωτ.419
  ..............»...........Διε'κπΤ'267""
  Έν Όνόκατι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ
  •Ο Δημόβίος Κατήγορος Νεαπόλεως
  Έπειϊή ό Εμμανουήλ Γ. Χανιωτάκης Χοιστιανος όρθόίο·
  ξος κυί πολίτης Έλλην κάτοικος Δωργιών Μεραμβέλλου κ*ί
  τοΰ Έφϊτιίου Χανίων σήμερον ιν;ν 10 Ν: βρίου 1912. > . . ... . .
  5π" ομιτά ύπ' αριθ. 5"<]3ί!β τή; 9 Νΐεμβρίου 1912,^1 αγνώστου ίιαμονϊξς. Κατηγορϊΐταϊ ώς ύπαίτιος το3 δ'τι <ω τής 10 Ν:εμβρίου 1912 Ιγγραφα τού Γ^νιχοΰ ί χ*"» την 23 )βρίου1911 π«ρΐ ώραν 3 μ μ. έξωθεν τοΰ χω- Φίβρουαρίου 19ΐ3χ«ί Ρ«9ύμ,ης ίκό 11- 2ο Ίχνοΐίαρίου Έγ-'νετο κοί ές·2έθη Έν Χανίοις τή 10 Νοίμβρίου 1912 Τα Μέλη Ά Ζηλήμων Γ. Βλουμ£δ/,ς Ηλ. Χατζηανδρέου Κ. Παπαδάκης Π, Ταταράκης ')τι ακριέες αντιγρτφον "Εν Χανίοις τ^ 12 Νίεμδρίου Άοιθ. Πρωτ. 111 Ό Γραμματεύ; Β. Χρισχινάκης 1912 Ο Β. » Διεκπ. 382 •Εν Όνόματι τοΰ Βασιλέως των 'Ελλήν.ων ■ ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ ό Νικόλαος Α. Σ,να-νάκης κάτο κος Κάτω Π^λαιο- κα-ιηγορεΤτα! ώς ύΐΓ.-.ίτιος δτ: την 13^ν Αΰγού;;;ν 1912 ώραν 2 π μ. ίντός τής οϊκ·'«ς τού Άντωνίίυ Μαρινάκη ίν Κάτφ Πΐλαιο/άστρω άπεπ^άνησί είς άιθ^ειαν την ομοχώριον τού Μαρίαν Έμμ. Τί,αγχβρβχη % Γαυγια,τάχη ήλιχίας, 17 «των ουσαν κόρην ά/έμπτω ήδών ύ-οσχεθίίς γάμ,ον είς αυτήν μετά την πράξιν 6μως -'φίττ,α* την ί-ιΐόοχεσίν τού. λέξιν πο^τάν?ς "ϊαμώ τ»ν σταύρον σας. Θά σας σκοτώσω Ι είσθε ιτουτάν$ς καί βγάνετε λε^τά άπό τόν κώλον σας, γαμη- μίνϊς. κλπ. Έπειδή τό άνόυ·ημα τουτο πρ:6λέΐεται καί τίμωρεΤ:αι άπό τα άρθρα 2υ7 557 καί 690 τοΰ Π;ινικο3 Νόμου χαρα*τηρίζΐ- τοι ϊέ ώς πλημμ.λημα. Έπειδή β κατηγοροΰμβνςς ούτος είναι άίΐών χαί «γνοεΤται ί ϊ τόπος τής δΐίμΐνής τού. Ι Ίίόντες καί τ' νρ§ρ& 405 καί 406 τής Πίΐνικ^ς Δίχονομίίς. Ι Καλούμεν τόν «'ρημ'νον κατηγοροΰμίνθν Γνα εμφανιΐθί) | οόΐοπροΐώπως ενώπιον το3 άχροατηρίϊ» τοΰ Είρηνοδιχιΐου Νία- { πόλεως την 26 τοΰ μηνός Μζρτίου τοΰ ε'του; 1913 ημέραν ί Τρίτην καί ώ.ίαν 9 π. μ. Γνα 8>κ*σίί) ώς ύτνιίτιος καί έκτεθεί-
  ση; ιτρίξίως, 5λ>ως θίλίΐ ίι/,αοθ^ Ιρήμην συμφώνως τω άίθρω
  ' 407 τής ΙΙίίνικής Δ'.κονομίας σ^γχρόνως ίέ κ*λο3μεν αύ;'ον
  όϊω; λαβγι Ίνώσιν των ίγγράφι«>ν τής
  ΕνΝεϊτιόλει τξ 9 9)6ρίου 1912
  Ό Δημ. Κατήγορος
  15. Χατζάκης
  Οί κληθέντες μάρχυρες
  Μαρία Ε. Ηνραβκάκη
  *Κμμ, Ν. Πρααοκάκης »
  Β%γιων2ά ΪΙαρασχάκη *
  ♦#"μι>. Γ. Βουκυχλν άκης »
  Γεώργ. Ν. Ραπανάκης »
  ϊϊύθχ) ία Ν. ίΐαρ'ϊσκάνη »
  . . ^ - . . . „ Αρμόϊ.ος δ κΐστΐΑΟς χ.λη-.ήρ πρραγγΐλλεται δτως έ'ν «ντι-
  ^ Έιιειδή τό άνόμημα τοθτο προβλίΐεται καί τιμωριΐται άτ.ό τυ-.!ν τού χ-ϊρόντος τ:ι/οκ5λλήσϊϊ είς την τε?εοτα''αν χατοι-
  τά αρ%ρα 279 β τού ΙΙοινικοΰ Νόμου, χαρ*κ~?ίζ6:«ι ίέ ώς
  Έπειδή ό κατηγορούμενος οΰτος είναι ά-ών κ^ϊ άγνςεί,α: ό
  τόπος τής ίιαμονής τού.
  Ίίόντες καί τ άρθρζ 405 χα!. 406 τής Ποΐν^ή; Δί-ονομίας.
  Καλοΰμιν τον «ίρημένβν κατηγοροΰμϊ-ίν ία έλφανίσθή α^τ:·
  «ροσώχως ενώπιον τού άκρβατίΐριβυ το3 Εΐρη οο'. .{ίο^ Κ^σ,ίλ.
  Κισσάμου την 50 τοΰ μηνός Δεκεμβριού το3 ετους ί9 2 ημέ¬
  ραν Πεμπτην καί ώραν 9 π. μ. ινα δικασθή ώς ύπαιτίος τής
  Ικτεθείσης νρίξιως, άλλως 0ίλ=ι δικαιθή ίρήμην συμφώνως τω
  Ζρΰρφ 407 τής Πο.νΐ/.ής Διχονομίας συγχϊίνως ίέ κ.λ ϊμεν
  ούτέν όπως λάβ'ΐ; "ΐνώσιν των Ιιγράφων τής ϊιχογραφάς.
  Έν Κσστελλ'φ τή 17 Σετ.τίμδμΌυ 1912.
  Ό Δΐ"!.ιόΐ!ος Κα;ήγν·ρος
  Ίίι-άν,ης Μαρματος
  Οί κλη'ΐέντες μίρτυρ«ς
  α;κα;ά<η ή Γαυγ ωτά^η παθ:ύτα λ'-τΐ!Χος Κάτω Παλθϋίκίστρου * » η σΰζϋγος Άντιον. Μαρεντάκη » Έκθεσις ίατροϋ χαι Χωροφ.λ^χίίς Αντώνιος Μί^εντάχης » Άρμόδιο; δ.ιιασνίκο; χλητήο παοϊγγίΧλδτα: ί~ως ίν αντίτυ¬ πον τού ηαρίντος τ-ιχοκοΧλτ,ση εί; την τελίυταίαν κατοικίαν τοΰ κατηγορο^ίνου καί έτερον τοίχΐκίλλήσζ «Ίς δημοσία μέρη. Έν Καστελλίψ Κισσάμου αΰθΐ;μερόν. Ό Δημόσυς Κατήγορος Ιωάννης Μαρματος νίαν τού' κετηγορουμ.έ'νου κιΐ έτερον τοιχολθλλήοΊί) είς δημοσία Έν Νεαπόλει ούθίμΐρόν. Ό Δ»;μ. Κατήγορος Ε. Χατζάκης Αριθ. 420 ρ!α Έμμ. "Εμμανουήλ « Διεκττ. 268 Έν Ονόμιτι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Ό ΔηαόιΙιος Κ'ΐτήγΌρας ΐνεαηίίλίως Δυνά,ι,βι των άρθρων 405 καί 406 τής Ποινικής Δικονομίας. ΚαλοΓμϊ,τ τόν Νικολ. Π. Π απαστεφανάκι,ν κάτοικον Βρςυχϊ Μεραμ6»λ;υ νού ήδη αγνώστου 8 αμονής Γνα ίμφανισθή αυτοπρο¬ σώπως έώ~ΐ3ν το3 Εϊρηνο3ίΛεί^^ Νίαιΐόλεως, την 26 Μαρ- τίου 19 ■ 3 ήμ-'ρΐν τρίτην καϊ ώραν 9 π. μ. πρός περαιτέρω συζήτησιν τής ίν τψ '»%'άρΑ. 238)126 τής 4 Ίουνίου 1912 κλητήοιω θισ·πίσμα;ΐ άναφ?ρομένης καΐ" αύτοΰ άξιοποίνου πρά* ξ«ως άλλως διχ,σόησ4τα; «ρήμην Έν Νε«τ:όλίΐ τί 9 Νοεμβριού 1912. Ό Δημ. Κατήγορος Ε. Χατζάκης Δημοσιευθή·ω ίν ττ] Έπ-.σήμφ Έφτ,μερίϊι. Έν Νίαχόλβι αυθημερόν Ό Δημ. Κιτήγορος Έ. Χατζάκης