92843

Αριθμός τεύχους

103

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

20/11/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΗΤΜ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 20 Νοεμβριού 1912 — ΑΡΙΘ. 103
  Άρι6μ. Πρωτ. 4143
  » Διβκπ. 3711
  0 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Διακηρύττβι ότι:
  Έκτίθβται είς μίΐοϊοτΐλήν δημοπρασίαν σ^φώνως πρός τάς
  διατάξεις ταδ ύ*' αριθ. 356 περί δημοπρασιώ/ χαΐ εκτελέσεως
  Δημοσία·/ "Εργων συνταχθΐντα καί υπό τοΰ Διευθυντού των
  Δημοσίων Έργων θεωρηθίντί διαγρά,Λματα ««:ά τοθ προϋπο¬
  λογισμώ, συγγραφής υποχρεώσεων κβί τ'μβλογίου ή σκιρρόστρω¬
  σις κβΐ βυντήρηίΐς των όδών Ηρακλείου 11«ζών Κασΐΐλλίου
  καί τής 8ιακλα!ώσ*<*ς Αρχανών. 'Αρβββ» 1. Τα Ιρ^α πρΐϋπολογίζονταί κατζ την λεπτομερί| εκτίμησιν *ίς τό ποσόν των δριχμών 110,000 χερΓλαμβ'χνο,Αίνου τοθ ποσοθ των δρ»χ. 11 χ.αί 10/ιΜ δι1 άιτροόπτςυς δαπάνας έφ' ών οΰίέν δικαίωμα ίχει ό ίργολαβος. Ή έκπτωσις γίνεται επί τοίς εκατόν εις άκεραίβς μβνά-δας. "Αρθρον 1. Ή δημοτίρααίϊ ενεργηθήσεται ι ν ταίς ίδραις τών Νομών Χανίων, Ρεθύμνης κ« Ήρακλειο.> καί έν τοΓς Κατα-
  στήμασι των οίκβίων Νομαρχ ών ίι' «γγράφων καί ΐσφοαγισμένων
  προσφορών υπό Έπιτροπής ά*αρτιζομένϊ)ς ίν μέν τώ Νΐμώ Χα¬
  νίων παρά τοΰ Πρ3*δρου των Έφβΐών ώ, Προίϊρου % τοΰ βνα-
  πλχιρωτοϋ αυτού", το3 Νομικου" Συμίίύλου, τού Νομάρχου Χα¬
  νίων, ενός Μηχανικόν κα: τοθ Δ'-,μίρχου Χανίων, ή" των άνα-
  πληριβτών αδτών ώς μελών, έν Ρ*θϋ/νο παρά τοΰ Νομάρχου
  Ρεθύμνης, ώς Προιδρου, τοΰ ΠΓοέ?ρου χαϊ Κ'υαγγβλίω; τώ» ίν
  Ρεθύμν^ Πρ*»το!ικών, ενός ΜηχανιχοΟ καί το3 Δη^άρχου Ρε¬
  θύμνης 4} των άναπληρωτών αυτών ώς μελών, έν Ηρακλείω
  χαρά το3 Προεϊρου των Έφετών "Ηρακλείου ώ^ς Προίδρου ή
  τού" άίΒΐίληρωτοΟ αύτοθ, τού Εισαγγελέως των «ν Ηρακλείου
  Έφετών, τοθ Νομάρχου Ηρακλείου, ενός Μηχανικόν καί τοί
  Δημάοχου Ηρακλείου ή των άναπληρωτών αυτών ώς μελών την
  Π Δεκεμβριού 1912 ημέραν Δευτέοαν καί ώραν 10—11 *· μ·
  "ΑΐΛρον 3. Πάσα προσφοοά θά ουνο!·ύητβι υπό τής αδείας
  τοΰ ειιιτ»ιίεύμι»ίος τοθ ίργολάίου συμφώνως τώ 811 Νο^ω
  ύ*ό τοα προ6λε«ομένου ύ*ό τοθ ττ«ρ· ϊημοπραΐιών καί ίκτε-
  λέ«ως Δημοσίων ίργων Νόμου ιΐιστοιυιητικοί καί υπό γραμ-
  ματίου βε6αιο3ντος την είς τι των ϊη μοσίων ταμείων ή τής
  Τραπέζης Κρήτης, καταθεσιν λόγω εγγυήσεως είς χρ^'
  ι) δμτολαγίας τής Τραπέζης Κρήτης καΐά την ί*ί τή* εκδόσεως
  των αξίαν χοσοϋ ίραχμών 5500-
  Είς τόν διαγωνισμόν ίύναντα; νά λάβωσι μέ?9ς κμ «λλοϊαπο
  συμμορφοδμενοι πρός -άς ϊιβτάξίΐς τοΰ περί Ιημοιτρασιών κ·ί
  έχτελετιως, δημοσ ών Ιργων νέμου καί λοιχοϋς τής Νήσου.
  'Αρβρον 4. Ή ίημοχρασία δΐεξάγεται δημοσίως. Ο εσφ
  •τυμίν ς?άτΛλ9ς, ένφίίνα {γ*ίκλίΐσμίντ) ή θΐ
  εσφρα-
  τιθΐτα(
  ομοΰμετά των έν τφ άνωτίρω άρθρφ μνησθιντων εγγράφων ίντός
  δευτέρου φαΐίλλου, όστις «αραδίδεται ίσφραγισμένος «ίς τόν
  πρόεδρον τής «πιτροπής συνεδριαζουσης. Ό πρόιϊροζ, άρ-θμεΐ
  τούς φακέλλβυς κατά την τάξιν τής εγχειρίσεως τοιν ακολού¬
  θως άποσφραγίζονται ο{ ίξωτερικοί φάκίλλοι, ή δέ έπιτροχή ση·
  (Αίΐοί «φ εκάστου έσωτεριΌΰ φακελ>ου περΐχλιίοντος την έχάίτου
  προσφοράν τό ίνομα αυτού καί τόν αάςοντα αριθμόν τοΰ Ιξω-
  τεριχοθ φβκέλλου /.αί καταγράφει ίν πρωτοχόλλψ τα ΐμπερι-
  εγόμίνα κβτά τό άρθρον 3 Ιγγρβφα. Έ*«ιτα οί ίν τί αΐθοΰοη
  τής συνεϊριάσιως χαρ«υρυκ5μιίνοι άποσύρονται, ή ϊέ ίιτιιροτη
  ίς·λίγχουσα κατ' ιδίαν τα Ιγγραφα άπθΦαιΐίζιι κατ' όνομα τούς
  είς τόν διαγωνισμόν «αραδίκτέους σημ«ιοΰσα τβύς λόγους ϊι'
  ου; τυχόν θά άπέχλειέ τίνα των μειοδοτών.
  "Αρθρον 5. Πασά χατά παράβασιν των άρθρων 2, 3 και 4
  χροΐφορά ιΐναι άπαράδεκτος καί έΊτιστρίφετα! πρό τόν Ιιτιδοντ*
  ταύτην χωρις ν' ανοιχθή ί περικλιίων αυτήν φακΐλλος.
  Μετ* τον έλεγχον των εγγράφων ή συνεϊρίασις αποχαθΐα-
  ταται έκ νιοι» δημοαια, ο δέ πράϊδ-.ος ά*5οφραγίζ»ι τα των προ·
  σφορων δελτια κατά την άριθμητικην αυτών σειράν, καταχω-
  ρίζει το περιεχόμενον αυτών έν τφ πρωτβκόλλω καί άνακηρΰτ^ει
  τελευταίον μειοϊότην τόν «ροσφερόμενον νά ·κ.τ«λέστς τό Ιργον
  είς τιμήν συμφερωτέραν.
  Ά» ιλείονις των διαγωνιζομένων ήθελον προσβιρει την αυτήν
  συμφΐρωτέραν χρθσφοραν, ή ϊημοιΐρ'ϊσί'α έπαναλαμδάνετβι χαί
  «αρατειν<ται «κΐ ϊύο ώρας ό ϊι' έσφραγιομένων «ρ^σφορών δια- γωνιβμός μεταςιΐ τώ» ιτροσενεγ<ιόντω» τος αύτάς υυμφιροτέρας τιμάς. Άν δέ ούτοι τυγχάνωιιν άχόντες τότε «παναλαμδίνετϋΐ ή δημοτρασίβ καθ' όρισθησομινην ΰχό τής ΐπιτροπή; ν(!> έρβν,
  ήτις ίέν δι«αταινα ύπερίι-, την δεκάτην πέμπτην άπό τής ιιρώτης
  δημοιρασίΐς. Ή δευτέρα αύτη ίημοιιρασία θα ^ ίγ*υρ^ς μόνον
  εάν ό είς των δΐϊγωνιζομενων λαιιη ίλπτιβΐιν μεγαλΐιτέραν τής
  γενομένης κ «τα την πρώτην δημοπρασίαν.
  "Αρθρον 6. Εις τούς κατα τόν δ.αγωνισμόν άχοτυχθντΐς **ι-
  στρέφονται τα λόγω «γγυήιεως κατιτεθΐντα χρήματΐ, ή όμολογιαι
  ϊντ:ς τριών ημερών άπό τής δημοπρασίαν τη έγγρα»';> ιίϊοιιοιηϊει
  τοϋ Ιΐροέδρου τής «πιτροπής πρός ούς ϊημοσιους %αμί«ς ή διευ
  θυντάς των καταστημάτων ίν οίς κατετέθτΐίαν.
  "Αρθρον Τ. Ό έργολάβος ύπόχ«ιτβι είς τάς διβτάξΐις τοΰ
  περί οημ.ίπ,οβ.ί'.ώ,' καί έΑτελίσεως βημοσίων ϊργ·ν ύπ' άριβ.
  356 Νόμ^υ.
  "Αρθρον 8. Τί πραχτι*ά τής δημοπρασιας ύπόχιιντ ι είς την
  Ιγχρισιν το3 Γενικοΰ Διοιχητοϋ Κρήτης^τις ίχει τδ δικαίωμα,
  κατά τό 8:κοΰ> αύτω, νά «γχ,ρίνη ή1 μή αύ:* χωρίς ι* τ^ύτιυ ν*
  άπθίΐά ό τελε^τϊίος μιιοδόΐης οϊίέν κατά τ=3 δημοσίου δικοίωμα.
  "Αρθρον 9. Ό προϋπολογισμώ, τό τφολόγιον καί οί
  ίροι των 5ϊ;»·'ϋ·!ώ» ε'υ!ν Ιχτεθϋμίν» «'<« τί Γ;α?:Τΐ -"ν
  4« Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝκ£Ειϋ!2.
  άνω Νομαρχιών είς την ϊιαΰίσιν των βουλομΐνων νά λάβωσι
  Ίνώσιν αυτών.
  Άρθρον ! 0. Τα κηρύκεια καί έξοϊα τοΰ συναφθη»ο,*.ένου
  συμδολαίου Ιπιβαρύνουσι τόν εργολάβον.
  Έν Χανίοις τή 16 Νοεμβριού 1912.
  "Ο Γενΐχός Διοικητής Κρήιης
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  '" Αριθ. Πρωτ. 5144
  Ι Διεχπ. 3712
  Ο ΙΈΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Δι αχη ρύ ττει ίτι :
  Έκτίθεται είς διαγωνισμόν μειοδοτικήν δημοπρασίαν κοιτζ
  τα υπό τί)ς υπηρεσίας των Δημοσίων Έργων συνταχθίντα καί
  υπό τοθ Διευθυντού τώ/ Δημοσίων έργων θϊωρηβέντα ίιαγράμ-
  ματ« μετά προϋπολογισμόν συγγρ-φής υποχρεώσεων *οί τιμολο-
  γον ή σκιρρόστρωσις καί συντήρηΐις τής όίοΰ Ηρακλείου Μεσ¬
  σαράς (τμήμα Ηρακλείου Σταυρακιανή«, Καμάρας) χ.αί τής ί'Λ-
  κλαδώσιως πρό" Άγιον Μύρων» (τμήμα Γε^υρακίων Βίυβων).
  Άρθρον 1. Τα Ιργα ζροΰπολογίζοντβι κα*ά την λεπτόν ερί)
  ίκτίμησιν «Ίς τό ποσόν των δραχ. 72,000 περιλαμββνομίνου
  τοθ ποσοθ των δραχ. 407 καί "/υο '1' άπροόπτους δαπάνας έφ ώ
  ουδέν οΊχαίωμα έχει ο έργολάβος. Ή Ιχπτωσις γενησεται επί
  τοίς εκατόν είς αχεραίαι; μςνάδας.
  Άρθρον 2. Ή ϊημοπρασία ίν«ργηθήσεται ίν ταίς ίδραις των
  Νομών Χανίων, Ρεθύμνης καί ΊΙραίλίίου καί ΐν τοίς Κατα-
  στήιιασι των ο'ιχείων Νομαρχιών ϊι' εγγράφων καί «σφραγισμένον
  πρθσφορών υπό ίπιτροπής ιτροε?ρευομίνης ύ*ό των οίκείων Νο-
  μοφχών ή τώ·- άναπληρωτών αυτών των οΐχείων Πϋέορων των
  Πρωτοδικών καί ενός μηχο-νικοΰ ή των άναχληρωτδν ΐΰτών ώς
  με'λών την 17 Δεκεμβριού 191
  V
  ημέραν Δευτέραν «αί ώραν 2—3
  μ μ.
  Άρθρον 3. Πασά προσφορά θά συνοδεύηται υπό τής αδείας τοΰ
  επιτηδεύματος τοΰ έργολάδου συμφώνως τώ 8! ΙΝόμω, υπό τού προ¬
  βλεπομένου υπό τοΰ περί Δημοπρασίαν καί εκτελέσεως Δημοσίαν
  έργων Νόμου πιστοπίΐητικοΰ καί υπό γραμματίου βεδαιοΰντος ττ,ν
  είς τι των δημοσίων τβμείων ή1 τής Τραπέζης Κρήτης κατάθεσιν,
  λόγω εγγυήσεως, είς χρήματα ή όμολογίας τή*ς Τραπέζης Κρή¬
  της κατά την επί τής εκδόσεως των αξίαν ποσευ* δραχμών 36Ο''·.
  Είς τόν δ«νωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος καί άλλοδαποί
  συΐλμορ»ούμενοι πρός τάς διατάξεις τοθ ταρί δημοπρασιών καί
  «χτελέσίως δημοσίων Ιργων νόμου καί λοιπούς τής Νήσου.
  Άρθρον 4. "Η δημοιτρασία ίιεξάγεται δημοσίας. Ό εσφρα-
  ■■ισμένος φακίλλος, ίν ώ είναι ίγκίκλεισμένη ή προσφορά, τίθε¬
  ται όμ»Ο μετά των έν τω άνωτέρφ άρθρφ μνησθέντων εγγράφων
  ίντΐς δευτέρου «αχέλλου, δστις παραδίδεται ίσφραγισμένος «ίςτ'ον
  πρόεδρον τής ίπιτροιής συιεδριο'ζουσης. Ό ττρόεδρθί άριθμεΐ
  τούς φακελλους κατά την τάξιν τής εγχειρίσεως των ακολούθως
  άποσφραγίζονται οί Ιξωτερικοί φάκελλο·, ή δέ ίπιτροπή σημειοί
  έφ' έχάστου «σωτεριιιοθ φακϊ'λλου περιχ,λείοντος την εκάστου προσ-
  φοράν τό όνομα αύτοΰ καί τόν αΰξοντα αριθμόν τοΰ Ιξωτερι-
  κοΰ φακέλλου καϊ κίταγράφιι έν κρωτοκόλλω τα έμχερΐ»-
  χόμενα κατά τό αρθρον 3 Ιγγραφα. "Επειτα οί ίν τί αίθοΰσζ
  τής συνεϊριαβεως ^αρευρισ/,ίμενοι άποσκροτται, ή δέ επιτροπή
  εξελέγχουσ» κατ' ιδίαν τα Ιγγραφα άποφασίζε: κατ' όνομα τοϋς
  «ις τον διαγωνισμόν «βραίεΛτέους σημειοΰσα τούς λόγους ίι'οδς
  τυχόν θά άπίκλειέ τίνα των μεΐ;3οτών.
  Άρθρον 5. Πάσα κατά παράβασιν τώ,ι άρθρων 2 3 κΐΐ 4 προσ-
  φίρά «ΐν*ι »παράδεχτος καί έκιστρέφιταί πρός τόν έπιδίντα τα^-
  την χωρίς ν' ανοιχθή ό πίρικλείων αυτήν φάχελλος.
  Μετά τόν έλεγχον των εγγράφων ή συ>εδρίασις άποκίθίσταται
  έκ νέου ϊημοσία, ό δέ χρόεϊρος άποσφραγίζΐι τα των προσφορών
  δϊλτίακατά τ. ν.'ρ.θμητικήν αυτών σειράν, καταχωριζειτό τεριεχό -
  μενον αυτών έν τώ πρωτοκόλλφ καί άναχηρύττει τελευταίον
  μειοδότην τόν προσ^εφόμενον νά εκτελέση τό έργον «Ίς τιμήν
  συμφερωτέραν.
  "Αν ·£> «ίον«; τ,7ν ί 3-γωνΐζομένων ί}*ϊ>ΐν πρ:σφέρει την αυτήν
  ωτέραν προσφορ^ν, ή δημοπραβια έπα-α α;λ6Λ.»ται καί
  ράΐ επί 56ο ώρας 2ι έσφραγισμένων προσφορών £ια-
  γωνισμός μ^ταξύ των προσενίγχίηων τα, αΰτΐς συμφερωτίρας
  τιμάς. Άν δέ ουιοι τυγχαν^σιν άπό»τες τότε έπαναλαμδάνεται ή
  ίημοπρασία Κί.θ* δριβθηΐομίνη» ΰ ό τής έπιτρςπν,ς ημέραν, ήτις
  ϊέν δύναται νά ΰπερθ^ την δεκάτην πέμπτην άπό τής πρώνης
  ϊημοπρασίας. Ή ΐευχέρα αυτή δημοπρασία θά ή Ιγκυρος μόνον
  εάν έ *Γς των ίιαγωνιζωμένων χάμΐβ Ικπιωσιν μεγαλϊΐτέραν τής
  γενομένης χατά την πρώτην 8τ)μο*ρ«σίαν.
  *Αρθρ-ν 6 Είς τβΰς κατά τόν διαγωνισμόν άποτυχόντας ε*.-
  στριφονται τα λόγω εγγυήσεως κατατίδέ'νιαχρήμοίτα, ήόμλο-
  γίαι ίντός τριών ημερών άι:ό τής ίημιπρασίίΐς τή έγγρά^ω *ί3ο
  «οιήσει τςθ προέδρου ιί)ς έιτιιροπής πρός ι ούς όν.μοσιοκς τιμίας
  ^ διευθυντάς των καταστηματων έν οίς κανετί6ηοαν.
  "Αρθρεν 7. Ό ίργ.λαβώς όπΟΜ,βιται «ίς τάς δ!αίάξ«ις τού περί
  δημοπρασίαν χ«ί ^τε/έσεως ϊημοοίωνέρίων ΰπ'ο?ριθ 356 Νόμου.
  "Αρθρον 8. Τα πρακτικά τής δημοπρασίας ύΐόκεινται είς την
  έγκρισιν τοθ Γενικοΰ Διοικητοϋ Κρήτης όστις ϊχει το δικίίαιμα.
  κατά τό ίοΐ'.οθν αύτω ά ΐγκρίνιτ; ^ (ιή αύτά, χωρίς έκ τούτου ν'
  αποχ,τα ο τΐλευταΐος μειοδόαης ούέν κατά τοΰ δημοσίου δικο(ίωμα.
  Αρθρον 9. Ό προυττολογισμός τό τιμολόγίον %<>1 οί 8^.01 των
  συμφωνιών «ΐσΐν έκτεθειμίνα είί· τα γραφεΤβ τδν άνω Νομαρχιών
  είς την διάθεσιν των βοο'θμένων νά λάβωσι γνώσιν αυτών.
  "Αρθρ ν 10. Τα κηρύ'εια *α· Ιξοϊ» ->ου σΐ/*βφθησομένου συμ-
  δολαίου ίιτιβαρύνουσι τον ίργολίβον.
  Έν Χανίοις τή 16 Νοεμβριού 1912.
  Ό Γενικός Δικητής Κρήτης
  Σ. ΔΡΑΙΌΥΜΗΣ
  Αριθμ. Πρωτ. 5ΐ42
  » Διεκπ. 3710
  Ο ΓΕΝ1ΚΟ- ΔΙΟιΚΗΙΉΣ ΚΐΗΤΗΣ
  Διακηρύττει βτι:
  Έκτιθεται είς διαγωνισμόν μειοϊοτ'κής δημοπρασίας κατά
  τα υπό τής υπηρεσίας των Δημοσίων Έργων συνταχθέντα
  και ίιπϊ τοϋ Διευθυντού των Δημοσίων έργων θεωρηθεντα
  δίαγραμματα μετά «ροίίπολογισμοΰ, σνϊΊραφής ΰΓ.οχρεώϊεων
  καί τιμολογιον ή προ<κτ«σις τής αμαξιτής όδοδ 'Αγίου ΝιχοΛά&ι» Παχείας "Αμμου Ιεραπέτρας. Άρθρον 1. Τα έργα προϋπολογίζονται *ατά την λεπΐομερή" ϊκτίμησΐν είς τό ποσόν των δραχμών 160,000 περιλαμία- νομενου τοϋ «οαί.0 των δρ. 620 ϊι' άπρςοπτθυς Ζα.%ανα<; έφ' ών ουδέν δικαίωμα έχει ό «ργολαδος. Ή έκπτωσις γενησεται έ«ί τοίς εκατόν είς άκεραιας μονάδαι;. Αρθρον 2. Ή ίημοπρασία ενεργηθήσεται έν ταίς έ'ίρβις των Νομών Χανίων, Ρεβυμνης, καί Ηρακλείου καί ΐν τοίς Καταστήμασι των οίκ»ίων Νομβρχιών $ι' εγγράφων καί έσφρ«- γισμένων πρβσφορών υπό έπιτροπής άπαρ ειζομβνης έν μέν τώ Νομώ Χανίων παρά τοθ Προέίρου των Έφετών ώς Προέΐρου ή τοϋ άΓαχληρωτοΰ βΰτοΰ, τοΰ Νομικοϋ Σιιμδοΰλου, τοθί Ν^μάρ- χου Χανίων, ενός Μηχανικοι, καί τοϋ Δημάρχου Χανίων, ^ των άν,ϊπί ηροτών αυτών ώς μελίν. έν Ρεθι,μνϊ) «βρά τοϋ Νομάρ- χου^Ρεβύμνης ώς Προίδρου, τοΰ Προέδρΐυ καί Είσαγγϊλέως των ίν Ρβθύμνη Πρωτοδικών, ένό; μηχανΐΚίιϋ καί τοΰ Δημάρχου Ρεθύμνης ί] ΐών άναχληρωτών αυτών ώς μελών, έν Ήρακλειφ παρά τοΰ Προέδρου των Έφετών Ηρακλείου ώς Προέϊρου ή* τοΰ άναπληρωτοϋ αύτοΰ, τοΰ Είσαγγβλέως των έν Ήρα%ι.ίφ Έφε¬ τών, τοΰΝομάρχου Ηρακλείου, ενός Μηχανικοΰ χαί τοΰ Δη¬ μάρχου Ηρακλείου η των άναπλΐζρωτών αύίώ, ώ> μελών την
  Π^Δ«κ6ΐ*6ρίου 1^12 ημέραν Δευτέραν καί ώραν 9 —10 ιτ. μ.
  Αρθρον 3. Πάσα προσφορά θά συνοδεύηται υπο τής αδείας
  τοϋ επιτηδεύματος τοδ έργολάδου συμφώνως τώ 811 Νομώ
  υπό τοΰ προβλεπομένου υπό τοΰ περί οημοκρασιών καί εκτελέ¬
  σεως Δημοσίων έργων Νόμου ίίΐστοποιητικού καί υπό γραμμα-
  τίου βεβαιοΰντος τήν είς τι των δημοσίων ταμίίων <5 τής Τρα¬ πέζης Κρήτης κατάμεσιν, λόγω εγγυήσεως, είς χρήματα % όμς- λογιας τής Τραπέζης Κρήτης, ^ατά τήν «τί τής εκδόσεως των αξίαν ποσοΰ δραχμών 8000. Είς τόν διαγωνισμόν ίύνανβι νά λάβωσι μέρος καί άλλοΐοίποΐ μού προ- τάϊ
  ΕΦΗΜΕΡΙ2ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  451
  εκτελέσεως δημοσίων ϊργων νόμου καί λοιπούς τοΒ Νήσου.
  "Αρθρον 4. Ή δημοπρασία ϊιεξάγεται οημοσίως. Ό ίσφρα
  γισμένος φάχελλος, έν φ είναι «τκειΐλεισμένη ή προσφορά, τίθε-
  τοι όμοϋ μ,ετά των Ιν τφ ανωτέρω άρθρφ μνησθέντων εγγράφων
  έντος δευτέρου φακέλλου, δστις παραίίδβτβι ίσφραγισμένος ϊϊς
  τόν πρόεδρον της επιτροπήν συνεοριαζούσης. Ό πρόεδρος αριθ
  μεΐ τού; φ·»κέ"λλους χ*τά τάξιν τής εγχειρίσεως των, ακολούθως
  άποσβρα-ΐΐζονται οί εξωτερικόν φάκελλοι, ή δέ έπιτροπή σημειοΐ
  ίφ' εκάστου έσωτεριχοθ φα/,Ιλλου περιχλίίοντβς την εκάστου
  7:ροσφορακ τδ δνομα αυτού καί τόν αΰξοντα άριθόν τού" έξωτε-
  ρικοθ φακίλλου χαί καταγράφει «ν πρωτοκόλλω τα έμπϊριεχό-
  μβνα κστά,,τδ άρθρον 3 ΐγγραφβ. "Επειτα οί ίν τή" αιθούση τής
  συνεδριάσεως παρευρισκόμενοι άποσύρονται, ή δέ έπιτροπή έξε-
  λέγχουσα κατ'ίϊίαν τα ϊγγραφα άποφασίζίΐ κατ' δνομα τούς είς
  τόν διαγωνισμόν παραδεκτέους συμειοΰσα τούς ΛΟγους δι' οδς
  τυχόν θά άπέκλειέ τίνα των μεοδοτών.
  Άρθρον 5. Πασά χατά παράβασιν των ίρ%ρ(Λ'> 2 3 κ«ί 4
  πρ^αφίρα είναι άποιράδίκτος κα! ΐπιστρέφεται πρός τόν έπιίόντα
  ταύτην χωρίς ν* ανοιχθή δ περικλείων αυτήν φάχελλος.
  Μιτά τόν Ιλεγχον των εγγράφων ή συνεδρίασις άπΐχαθίαταται
  ι* νεοι» δημοσία, ό δέ Πρόίϊρΐς άποσφραγίζίΐ τα των προσφορών
  ϊελτία κατά την άριθμητιχήν αυτών σειράν, καταχωριζίΐ τό πε¬
  ριεχόμενον αυτών έν 'φ πρωτοχόλλω χαί άνακηρύττίΐ τελευ¬
  ταίον μεκ,ϊότην τόν προσφ*ρόμινον νά εκτελέση τό έργον είς
  τιμήν νυμφερωτέραν.
  *Αν πλείονες των διαγωνιζομένων ήθελον προσφέρει την αυτήν
  ουμφίρωτ'ίραν προσφ^ράν, ή ίημοπρβσία έιταναλαμβάνεται καί
  παρατεΐνεται επί δύο ώρας δ δι' εσφραγισμέναι πρ'-σΐ^ρών δια*
  γωνισμός μβταξύ των προσίνεγχόντων τάς αύτάς συμφερωτέρας
  τιμά;. "Α- δέ ούτοι τυγχάνωσιν ίπόνΐες τότε έπαναλαμβάνεται ή
  ΖηνοπρΊα'ια καθ" δρισθησομένην ύιό τής ίπιτροπής ημέραν, ήτις
  δέν ϊύνβται νά υπερβή την δεκάτην πεμπτην «πό τής ιρώτης
  δημοπρασίαν. Ή δευτέρα αυτή δημοπρασία θά ^ ίγκυρος μόνον
  εάν δ είς των ϊιαγωνιζομένων χάμτ^ έπτωσιν μεγαλειτέραν τής
  γινομένης κατά την πρώτην δημοπρασίαν.
  Άρθρον 6. Είς τςύςλατά τόν διαγωνισμόν άποτυχόντας έπι-
  ΐτρίφονται τα λόγω έγγυήβεως κατατεθέντα χρήματα, ή όμολο-
  γίαι ένϊός τριών ημερών άπό τής δημοπρασίας τή ίγγράφφ εΐδο.
  ποιήσει τού προέδρου τής ίπιτροπής πρός τούς δημοσιους τα^ίας
  ή διευθυντάς των κατασιημάτων έ^ οίς κατετίθησαν.
  "Αρδρον 7. Ό έργολάδος ϋττόκειτα: είς τάς ίιατάξει·; το3 περί
  δημοπρασίαν καί εκτελέσεως δημοσίων Ιργων ΰπ'άριθ. 356 Νόμου.
  "Δρ&ρ-,ν 8. Τα πρακτιχά τής δημοπρασίας ϋπόκεινται είς την
  έγκρισιν τοϋ Γινικοδ Διοικητοΰ Κρήτης δ'στις Ιχει τό ϊιχ*1ωμα,
  κατά χό δο^οϊίν αύτω, να ίγκρίν^ ή μή αύτά, χωρίς έκ τούτου
  ν' άπον,τα δ τελϊΐ/τβΐος μιιοίάτης ουδέν κατά το3 δημοσίου ίι-
  χαίωμ».
  Άρθρον 9. Τα ϊιαγραμματα, ό προϋκΖ-'ίγισμό , τό ιιμιολό
  γιον καί 'ί 6'ροι των συμφωνιών εισίν έ/ΐτεθίΐμ»να είς τα γραφεΐα
  των άνΐβ Νομαρχιών είς την 6ΐΛθεσΐν των βουλομένων νβ λα
  βωοι ννώσιν αυτών.
  "Αρθρον 10. Τάκηρύχϊΐα χαί ίξοδα το3 σ^ναφθησομίνου συμ-
  6ο)αι:υ ίτ.ιδαρύνουσι τον εργολάβον.
  Έν Χανίοις τϊ] 16 Νοεμδρίοο ΐ912.
  Ό Γενικδς Διο'κητης Κρήτης
  Σ. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ
  Αριθ. ΙΙρωτ. 5141
  » Διεκ-. 3709
  Ο ΓΕΝ1Κ0Σ ΔΙΟΙιιΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Διακηρυττει ότι:
  Έκτίθεται είς διαγωνισμόν μεΐίδοτικής δημοπρασίας κατα τα
  ύπδ τής υπηρεσίας των Δημςσίων Έργων συνταχθέντα χαϊ
  υπο τ3ϋ Διευθυ/τοΟ των Δημοσίων ϊργων θεωρηθέντα διαγράμ.-
  μ«τΐ μετά το3 προίΐπολογΐσμοϋ, συτ-γρα»>5ς ύΐοχρεώϊεων και
  τΐμολογΐου ή άνέωξις τής τάφρου (Χανδάκας) Γεωργ::^πόλεως
  :ί χατασκβυή γεφύρας παρα την θέσιν Δ^μητρβυλιανα.
  "Αοθρον 1. Τα ϊογα προϋπίλογίζονται κατά τ».ν λεπτομερή
  - ·■- είς τδ ποσόν των δραχμών 16,000 κ;ί -εριλαμ-
  καί
  ββνομίνου το3 τοσοθ των δραχ. 358, καί β0/100 ίι' άπρ»ό-
  πτους δαπάνας ίφ' ών ουδέν οιχαΐωμα ϊχει δ έργολάβος. Ή
  Ικπτωσις γενησεται πίτοΤς εκατόν εις αχιραίας μονάϊας.
  "Αρθρον 2 Ή δημςυρασια ενεργηθήσεται έν ταίς Ιίραις -~
  Νομών Χανίων, Ρίθύμης χαί 'Ηροχλείου ναί έν τοΤς Κατα
  στήματι των οΐχιΐων Νομαρχίαν δι' ίγγράφω* καί ίσφραγιστων
  ιΐροσφορών υπό έιιιτρίπής «ρθΐδρευομένης ϋιτδ των οίχΐιων Ν---
  μαρχών ή των άν*ι;ληρωιών αυτών των οί»είι.ν Είρηνοδιχών
  κ«ί ενός μηχανιχού ή των άναπληρωτών αυτών ώς μελών την
  17 Δεκεμβριού 1912 ημέραν Δϊυιέραν καί ώρ·ν 1! —12 π μ.
  "Αρθρον 3. Παΐα τροοφορά θα συνοδεύηται υπό τής αδείας
  το3 επιτηδεύματος τι Ο ίργολάβου συμφώνως τοθ 811 Νομώ
  ύπ& τ ου προβλεπομένου υπό τού περί Δημονρασιων χαί έχτελι-
  σεως Δημοσίων Ιργων Νέμου τιστοπ-ιητικοϋ χαί ύκό γραμμα-
  τίου βεβαιοθντοςτήν είς τι των ϊημοαίων τοτμείων ή τής Τραπέ-
  λης Κρήτης κατάθεσιν. λόγψ έγγ^σ*ως, ιΐς χρή>ατα ή όμο-
  λογίβς τ*]ς Τραπέζης Κρήτης κατά τή; έ*ί ιί|ς εκδόσεως των
  «ξίαννοσοϋ δραχμών 800.
  Είς τόν διαγωνισμόν ίύνανται νά λάβωσι μέρβς χαϊ ά*λςδα-
  ττοί συμμορφοΰμενοι πρός τάς ίιατάξεις χοϋ π<ρί οημοπρασιών χαί εκτελέσεως δημοσίων ϊργων νόμου χαί λοιπούς τής Νήσου. "Αρθρον 4. Ή δημιπρασία διιξάγεται δημισίως. Ό έϊφρα- γιιμενος φάχελλος, έν φ είναι ίγχεκλεισμένη ή «ροσφςρά, τίθεται όμοϋ μιτά των ΐν τω ανωτέρω άρθρφ μνηοθέντων εγγράφων ίντός δευτέρου φαχέλλου, £ατις παραδίδεται ίσφρα-ισμένος είς τόν πρόεδρον τής επιτροπήν αυνεδριαζοΰβης. Ό «ρόεδρος άριθμιΤ τούς φαχίλλους χατά τάξιν τής Εγχειρίσεως των, ακολούθως άποσφραγίζονται οί έξωτιρικοί φάχελλβι, ή !έ ίπιτροπή οημιι&ΐ έί' εκάστου έσωτερικοιί φαχέλλου περικλείβντος την εκάστου προσφοράν τδ δνομα αΰτοϋχαί τϊν αΰξοντα αριθμόν τοϋ ίξωτιρι- χο3 φακέλλου χαί χαταγράφει ίν πρΐντοίλλφ τα ίμπεριιχομινα κατά τό άρθρον 3 έγγραφα.Έπιιτα οί «ν τή αϊθούσ/; τής συνεδριά¬ σεως ιιαρευρισκομινοι άποσύρονται, ή δέ ίπΐΐροπή ίξελέγχουσα κ?τ' ίδιαν τα ϊγγραφα άΐιθφασίζει κατ δνομα τούς «ίς τόν δια¬ γωνισμόν παραδεχτέους σημιιοθσα τούς / όγους ϊι' ςύ'ς τυχόν ()ά άπέχλειέ τίνα των μειοϊετών. Άρθρον 5. ΙΙόίσα κατά ταράδασ.ν των άρθρων 2, 3 ».βί 4 προσφορά είναι άπαράϊεν,τος χαί έιΐιοτρ^ίΐαι πρός τςν έπιϊόντα ταύτην χωρίς ν' άρνηθϊ ό πιρινλείων αύ-ήν φά/ελλος. Μετά τό» έλεγχον τώ· έτγραφων ή σον»όρίαοι» α»ο".»()ισταται έκ νέου δημοσία, ό δέ πρό ϊρτ άποσφΓβ'ιίζκ- τ» των πρ:σφορών δίλτία «ατά την άριθμητιχήν αυτών σ:ιράν, κβταχωρίζει ·;ο πε- ριεχόμενβν αυτών έν τώ πρωιο<όλλψ /αί άναχηρυττε τελιυταϊον μΐιοϊότην τόν προσφ«ρόμ-.νον >.ά ίχτελέσί τό Ιργον είς τιμήν
  ουμφερωτέραν.
  "Αν πλείονες των διαγωνιζομ,ίνων ήθελον προσφέρει τή. αύ¬
  την συμφερώτερων προσ»οράν,ή ϊηπιιπρασία ίπονα)αμίανιται *αί
  παρατιίνεται επί ϊιίο ώρας ό δι* ίσφρογισμίνων προσφορθν ϊια-
  γωνισμ'-ς,μεταξύ των πρ^οεν^γxόν■ι<»,ν τβς αυτάς σ(<μφιραιτέρας τιμάς. "Αν ϊέ ούτοι τυγχάνωσιν απόντες τοτε έ^αναλαμίανιται ή δημοπρασΐα χαθ' δρισδησομίνην υπό τής ΐπι*ροπ·?ς ημέραν, ήιις δέν ϊύναται νά υπερβή την ϊεχάτην πέμπτην^ ατό -ής πρώτας ϊημοπρααιας. Ή ίιυτέρα αυτή ϊτ,μςποασία θά ί, ϊγ/^ρος μόνον έαν ό εις των διαγωνιζομίνων ιιάμχ, ϊχτ.τωοιν μι.ολειτέρβν τής γενομένης κατα -.τ,ν πρωτί,ν ίτ,μ&πρ?σιυ<ν "Δρ<*:Όν 6. ι Ίς τούς κατά τόν διαγωνισμόν άπουχόντας ίπιστί Ιφονται τα λόγω ΐγνυήσιως χατατ'Οίντα χρήματα, όή μο- λογίαι ίντος τριών ημερών ά*ό τής ίημοτΐραβίας τ^ έγγράφφ εΐϊΐτ,οιή-ει τοθ προέίροι. τής έπτρ'.πίΐς πρός τβύς δημοσιους τα- ή ϊιευδυντάς των χατβστημάτων έν ο!ς »αιετίβησαν. "Αρθρον 7. Ό έργολάβος ϋττόκεΐ'βΐ «ίς τάς ίιατόξεις τ:ϋ *·ρι δημοτΐρασιών χβί ίκτελέσεκις ϊη^οσίων έργων ϋκ' αριθμόν 356 Νομου. "Αρθρον 8. Τα πρ&χτιχά ΐής ϊημοπρασίας ύιιέχειντυι ιΐς την εγ/ρ'ίΐν τοΰ Γενιχοϋ Διοιχτ,τιϋ Κρήτης όστις ε/ει *δ δι»α>αιμα,
  χατά τό ϊοκοΰν αύτω, ά έγχρίνζ, ή μή αύτα, χωρΐς έκ τούτου
  ν' άποκτα δ τελευταίας μειοίότης οίδεν χατά τού Δημοσίου
  "Άοθρρν 9. Τα δια,-ράμματαό προθχολογυμός τό τιμολόγιον
  χαί οί'όοοι των α^φωνιών εισίν ίκτιθβιμίνα εις τα γραφεΐα των άνω
  Ν-μαρχιών είς οιβίεΐι^ των ^Λίμ-νω» ν» λά6ωα ιγνώσι» ίύ.ών.
  45*
  ΕΦΗΜΕΡ ΤΗ- ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ' ί
  Άρδρον 10. Τα κηοάκϊΐα χαί Ιξοδα τβΰ συνβφβησομ,ένθι»
  συμίολϊΐοι» έπιδχρύνουσΐ τό» εργολάβον.
  'Ρ Χί' τ» 16 Νοβαβοίου 1912
  Ό Γΐνικός Δίοίκητής Κρήτης
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ2
  Αριθ. ΙΙρωτ. 2481
  ........ ■'' ' Λ.[8Χ7Γ......2506
  ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Νθμαρχης Ρεθύμνης
  Διακϊ,ρύττει ότι
  Εικϊΐθενται εις φανεράν πλειοδοτικήν Δημοχρασιαν οί συγ-
  κομι.σθίντες είς βί3ος φόροι των Δημητριακών _ προϊόντων τής
  χρήσεως 1911 τή; Οικονομικάς χεριφερε.ας Άγυίας Μυλο-
  ποτάμοο συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού ύπ' άριθμ. 356
  Νομου χαί τού ύπ' άριθμ. 89^1 τοί 1906 διατάγματος.
  "Ητοι
  Σΐτος οκάδες 12»/4
  Κριθή » 156*/*
  ηρωμη » ο/1/»
  Ρόίι >. 334
  Κίυκ'ά » 11*/4
  Παπούλες » 3*/4
  6*/
  II
  Δημοπρασία των ανωτέρω φόρων διεξαχθήσεται την 9ην
  Δεκεμβριού 1912 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—11 π. μ.
  εν τω Νομαρχιακώ Καταστήματι Ρεθύμνης ενώπιον επ,τρβπής
  εκ τού Νομαρχου Ρεθύμνης ως προέίροο τοϋ Ειρηνοδίχοο
  Ρίθύμνης, και τού ΟικονομικοΟ έφόρου Ρεθύμνης ή των νομί-
  μων «ύτών άναπληρωτών.
  "Οροι έκποιήσεως
  1) Η πρωτη^ορα οριζεται ε? εκαστης όκ«5ος και: ϋ·
  εκάστου ειδους, ως εξής: σιχοι» 0,32 κριθής 0,25 βρώμης 0,25
  παπουλων 0,^5 κοιικίων Ο,.ίΟ Ροδίου 0,2ο φα6*ς 0,25.
  2) Πας πλειοδότης γι'νεται ίεκτός είς την ά'νω Δημοπρα-
  σίαν άροϋ προηγουμένως καταθέση λόγω εγγυήσεως είς την
  έπιτροπείαν είς μετρητά τό δέκατον τής άξιας των φόρων ούς
  θέλει νά πλειοδοτήσωσι καί όπερ μετά την Δημοπρασίαν των
  μέν άποτυχόντων τοθ διαγωνισμοϋ έπιστρέφεται άμε'σως, των
  ?έ τελευταίων πλίΐοδοτών θά κρατήται καί ά'ν ή δημοπρασία
  θεωρηθγ) τελειωτική θά λογίζηται ώς μέρος τού όλου έκπλη-
  στηριάσματος ά'λλως έπιστρε'φεται αυτοίς.
  4) Η έγκρισις των πρακτικών τής Δημοπρασίας άφίεται είς
  την κρίσιν τού Νομαρχου όστις λαμβάνων υπ όψει τό συμφε-
  ρον τοϋ Δημοσίου ίικαιοθτβι ή μή νά έγκρίνη αύτά χωρίς έν
  περιπτώσει άκυρώσεως αΐιτών δ τελευταϊος πλειοδότης νά άπο-
  κτα δικαίωμα καχά τού Δημοσίου.
  5) Τα έχπληστηριάτματα καταδληθήσονται είς ολόκληρον
  καί είς μίαν δόσιν πρό τής παραλαίή-ς των έκπλ·ιστηριασθε'ντων
  φόρων εις τό Δημόσιον Ταμείον ύεό τού τελευταίου πλειοδότου
  άμα ώς είίοκοιηθί] ο3ΐος υπό τοό Νίμάρχου περΐ τής ίριστικ^ς
  κατακυριοσεως αυτών.
  Τα κηρΰκεια δικαιώματα βαρύνουσι τούς τελευταίους πλειό-
  δότας.
  'τ? γ>ο- , α ι -ντ ι * 11)1(1
  Εν Ρεθυμνι, τί) 14 Νοεμβριού 1912
  Ο Νομαρχεύων Ρεθύμνης
  Ν. Σκληβάνος
  Ό Ί')γραμματεϋςκαίά α. ό γρββ'ύς
  Γ. ά
  Αρ.θμ. αποφ. 569
  Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις ϋοωτο&ικών
  5Ί»γχί'μενον..........................Γ............
  £υν*οριάσχν.......................................
  Σχεφβέν............................................
  Λια ταύτα
  Διχάζον έρήμην τί^ς χβτηγορουμ^νης Ροομιτίνης το γένο; Βλα-
  χάχη βΐιζΰγου'Λττβ—ολου Μπ^βνάχη *τ<5ν 25 Έλλτ|ν(οος Χρι- στιανής Όρ*ο§όξο» «ρώην χβτοίχου Κάιιιιων Ίνγαχε,ρίων Κισ- σίμου Χ«ί η5η άγνώσ γοο ο.αμονήί Κηρύί«ι αυνην *νοχο· «τι οιατελουσβ ίν νίμίμω γαμω μετα τβδ'Αιτββτίλβυ II »τβ»ά*η «αρεβίασ· φ «ερ' τόν γάρον συζυ- γιχήν πίστιν έλίοϋβα είς —ρχιχήν δι»(λίαν άπβ τού Μ«ίου 1911 χαί έν :«ΐθβν ίίς διαφόρους ι4*ο»ζ χα> χ«ντά οιαε^οικ ήμ*ρ«< «ν τ^ Επαρχίαι Κισαάμου μετά διβεκίςων άγνώ«το>ν *ροαώπ«*ν εΐδιχώς
  δέ >ατ« τόν Αυγουστον 1944 έν τη 6έαει «Σ«ανιαν«>» τής πιρι-
  βερείθί Κεφάλι ΊννβχωρΙων Κισσάμου με-τα τινος άγνώβτοο.
  Κατβδιχάζβι την χηρυχβ·ΐ·αν Ινοχον χατηγορουμένην Ρουμπί-
  νην τό γένος Βλαχάχη σύζυγον Αποστόλου Μποτονάκ^ »Ες ·υλά-
  κΐσιν δίχα (10) μηνών χαί
  Επιβάλλει ιΙ< 6άρο< αιηή< υπέρ -ο5 Δημοσίου τα ϊξοδα τής * χ<χ! °·50 ("·&»)· Ι* Νοβμβρίοο »91?. 1 Ρ*! 'Βχοίδη άπ£β»<ΐί»9τι έν Χανίος Ο Προβδρίΰων ,Ιω(χν# Ότι «χριβές μ Χ«·Λ<χ τ% 9 Νοεμβριού 1912 Ό Β)γρ*μμ«τβϋ{ Έμμ. Δ. Μ·παρνΐδ< Ό Β)γραμματεύς Α. Αιβναχης Άρ^. Β. Μ. 1099 » 'Δποφ. 736 χ6 Έΐρηνοδικείον Χανίοτν Σαγκείμενον..................................... Διχ»ζον έρήμην τού χατηνορουμίνου. κ ύσσ(ι Χ κατηγορουμένων Έμμ.νουήλ Τ.ρ.ζ.κη» κά-,χον τίω{ .Αγ(βί Μαρίνα; Κ»ϊω»ί«ί χαί 1|ίη άγνώβίβυ οια,ιονης Ινο- χ0, τ#ν οη, ίιατελών Ιψι^^ι τοϋ *βζιχο5 χτβ τάί αρχαί Φ*βρου- αρί«« 1912 ανεχώρησεν «ί« τό έξβτεριχΐν χβρίς νά' &ηλώ»γι είς ί ή δ 6 ί Κειτβδιχάζεί αυτδν »ίς χρηματιχήν κο-ινήν τριαΛ 8ρβιμώνδ,ίρ Το5 Δημοσίοί εί,,ραχτέων .«Ι δια ,.^- χρα ήβίΒ)ς ίίχβ ,ένΤ{ (15) ήμερων Μχ Έπιβάλλιι αύτω τα Ιξοδϊ τής οίχης. Έκρίβη, απεφασίσθη χαΐ έδιιμοσιεύβη. 'ίίν Χανίοι; τ% 26 Όχτω6ρί(.υ 1912 Ό Κίρηνοδ'χηί Ό Βοηθδς *ον Γρβμμα·νέ«β< Ίο . ΒενίτΐΗθς Ιω. Ι. Βενβτάκης *Βν τΪΙ 6 Ν'. 1«»*2. ----------£--------;---------.--------------------- · αποφ. 7ο7 Τό Κίρηνοδΐκεϊθν Χανίων Σαγκείμενον...............................,...... Διά ταυτα Δικάζον έρήμην τοϋ χατηγοροιχιένυυ. Κηίύβσϊΐ τόν χα-ηγορούμενον Στέφανον Κ Σμυ3Α«'κην κίτοι- χον τέως Πλατα ιϊ; Κοίωνίας χ«! ηδη αγνώστου δι»μ*»νης ϊνο- χον τού οπ διαπλών εφΐ&βο< χωροφι>λ«ζ άνβχώρηίεν χατα τά< αρχάς Άπριλίευ 1912 εΐ< τ© έξωτβριχόν χωρίς να όηλώβγ) βΐς τή* *ί>χήν τήν μεταβολήν τή* χατοιχίας τού
  Κατ«8ιχάζ€ΐ ούτον είς χρηματικήν ποινήν τριάχθντα (30)
  8(,β/μων ύπέρ τ£)ύ Δγ)[ιοσ/θϋ ,[στρβχτ<ων χβ1 δι« προσωπ.χήί αύτοϋ κρατήσεως ίέχα πίνε ( 5) ημερών ν·1 Έτι6ίλλ«ι ο,ύτώ τα Ιςοίζ τή; δίχηί. Έχρίίη, άπεφαβ'σδτ, χαί έδημοσιιύθη. >Ην Χ*Τ<01ί τ?> η 'Ο-^βρ'" «««
  Ό Είρηνοίίχης Ό Βοηβος τοΰ Γραμματέως
  Ιω. Βενέτικος Ιω. Ι. Βενίτάκης
  'Βν
  1912
  Ό Β Γρετι*Β*τ·{κ;
  Ιω. Ι. Ββνετάκης
  Έκ τθθ
  1