92848

Αριθμός τεύχους

104

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

24/11/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΗΑΡΑΡΤΗ:
  Μ £ΦΗ1£Γ1Α0Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις *τ 24 Νοεμβοίου 1912 — ΑΡΙΘ. 104
  Αριθ. Πρωτ. 131
  » Διεκκ. 66
  Τό άδελφατον τοθ ΐΊανανειον ΔηιιοτικοΟ
  Νοσοκομείον Ηρακλειον.
  Προκηρύσσει ότι,
  ί υπηρεσίας το3 Νοσοκομείβυ άιατάλληλα διά τροφήν, 8*ν π«-
  ραλαμδάνωνχαι, ό δέ μειοϊότης ϋποχριοθται νά χορηγήση άμέ-
  σως νία τοιαίτα καλής ποιότητος.
  6-ν) Εάν ό μειοδότης ϊέν παράσχη εγκαίρως τα ζητηθιντα,
  |ήκατάτήν π«ρίσ*τωσιν χίθ ζνωτέρου άρθρου παράσχη τοιαϋτα
  ?κακής ποιόνητος, ή Διεύθυνσις τοΰ Νθίοκομίίου ϊχ«ι τό δικαία·-
  >Ε1 ,. , ., » λ * ' · · > ο, μα νϊ προαηθϊυθιη τ αναγλ.αιουντα «κ τή; αγ.ρας απ ευσιιας,
  Εχτιθεταιεις φανεράν μειοδοτικήν δημοπρισιΐν η *κμ·.σθωσις ," - , . , » > . * λ' * ■ ν
  _ > · ~ , ι,, . " οποτε πασά ιπι πλέον διαφορα τής Χ'μής θι δχρυντ) τον τρο-
  τί)ς χορηγιας των χροφιμων καί πάντων χων λ'.-ιπών ιιίών, των ^ τ Γ " Γ Γ
  άναγκαίουντων ,Ις τό Πανάνειων Δημ,τι.όν ΝοσβκομΛν, τώ» | *β^ ~» ^ χ ^ 8 ,„ π · 0- παντίλώ, Μ
  «ναγραφομίνων έν χφ κατωτέρω καταλΟΓφ, δι «.» μήνας ' £ ·χ:?ηγή,·0 τα ζητούμ.ν. ν.ίμ« καί
  ήτοι από 1 Ιανουαρίου αχρι 31 Α^γουστου ι»Κ1 υπο τους ι. Γ *- Γ * - «· * · *. . ·ι ι ■» ■- γ ι . _
  εξής δρους. , . . '______,____________, . -·, ......-- ,
  - έντός π«ν*ε ημερών
  αρχίση νά χ-ρηγή τ'
  την τροφο-
  !η. ή «*ν χορηγήϊ^ τοιαίχα :
  δύναται νά κηρυχθή Ιχπτωτο
  8;ν) Ώΐα6:ως κ-ρϋασεται Ι/ΐπτωτο; Ϊλ< έντός ι·;1» »[»«»'»· Ιον) "Εκαστος μειοδότης όίείλει νά χορηγήσιο προσωπικήν τ) έΐΜΐράγμτον εγγύησιν πρός ασφάλειαν τοϋ Νοσοκομείου Το άξιόχρεον τοβ χροτε,νομένου εγγυητοΰ ένατιόκειται ε'ις την »1- . , ^ , . ή έ«ν σιν χο3 άδελφάτου, καθώ; καί ή διαδαθμισις τής εμπραγματου Γ · ίΤΓ" έά έ ^ν) Κηρυΐσομίνου ίκπτώτου το3 τροφοϊότου απόλυσιν ούτος ?, ^ ^^ -Μϊ νά χηρ6,9Γ/ νί,ν μ^,^, {) νά προ- εγγυήσεως, Εάν ή εγγύησις μεΐαθή κατά τόν χρόνον τής δ.αρκείας τί]ς συμβάσεως εΓχβ δα ·,ο άναξιόχρ=ον τοθ έγγυητοθ, είτε δι* ύποτί- μησίν των ύποβηκών ή1 ένεχύοω,, ό μειοδότης «ίνε ΰπονρεωΛίνο; , ,,. ,ύΐ£π(στβοίας τβ πρ·ος σ.ντήρη,ιν τού Νοσοκομείοι. νά χορηγή νέαν τοιαύτην *ΤΪ«η«», % »·", αβ.«λει.ν. # ·τ31τούμίνα ίΓ} Χα1 τρςφ(μ/> δτι πασά ε-ι χλί:ν διαφορά τής
  Τό αδελφατον δύναται να μή δεχθή εις την με1οδοσι«ν κάντα ^ ^ %.^τ υσα έκ τοιαύτη προμη'είας των άναγκαιούν.ων
  μή παρουσιάζοντα έγγραφον δήλωσιν αηοϊοχής *γ -ί«ω; ί*. ^^ ^ χρ0ίίμων, θά έκιίαρύνη χον τρί?οδότην ή1 τόν ίγγ^η-
  μίρους χοθ ίγγυητοϋ χου. . β,^τβ0 '
  2ον. Ή μειοίοσΐα διεξαχθήσετα( την 26 Νοεμβριού Ι. Ι ήμέ '1() , 'Η πλ η το0 βντ(τίμ0ϋ τών χβρηγβιι-έτεον 6πβ
  ραν δευτέραν κ«ί ώρ.ν 10-12 π. μ έν χξ «θ·υ- τοβ Δημο · , ^ο Μχ^ Χϊ1 -/!ΐπών ,|1ών> βά ενργήτα! πάντο-
  χ.κοΟ Νοβ·Μμε(ο» Ηρ«κλ*ίου ενώπιον χοβ .Ιΐλφατου συνε- „,„/ ίλβ %„„„,, ηΛς §1ιί ϊβμίν0, ,β3 β./(χΙΧ8ί „-
  δρ.ά;οντ·ςκ.ίδ.χ«μ«νουτάς*ρο»φορας._εΐίτδ δασει των τιμ:;ν ΛαΛμϊίος> <πί τή 64βίι τής ύ,,ί,λλομίνης λατΙστά.««ς τών ' τ?5?ιμ(ι»ν, έςελεγχο^ε'νης, κιί ύ.ογιγραμμένης υπό τής ύττηρε- σ.ας τοθ Νοσοχοιιείου. ίΐον) Τα Ιξίϊα τής μϊΐοϊοσίας ήτοι χηρύ*ευ, κ«ί συμίο- "λείΐϊγραφΐ'ά ίικαιώματϊ ί'νϊϊ'ί 6άρος τς·3 τελε-ιταίου μειοδότου. Τό σχετικόν σ^μδάλα όν Θ4>ε( Οποίρίφό έν.ός δίκΐ ή^*ρών άπό
  άς άνπβέρει ο κατωχέρ· χαχβλογος «ι Ο»α τριφιμα »*'- «λλϊ .
  εΓδη κοίί άντικείμενβ σ^μειοθντοι ίν »ϋιώ.
  Ή Ικ*τω«ις ·ά γίνετκ κατά -τοσοετά επί τοΤς εκατόν ίπί τής
  ολικής άξίβς των τροφίμων και λοιπών ιίδών ϋπολογιζομένων
  επί τί βάσει μετρικώ» μονάϊων.
  3) Ή μεΐοδοσία έπαναλαμδάν,ται μ.τά οχτώ ημέρας ϊ>ν ώαίως.
  έντος τριών ήμερώ;
  «V,
  τ<}ς «τ«ι»ρ.οβε«ς ήθ.λε γινει προσ- < .^ Ή ^ - 14 Νοεμβριού 1912 •ορά 33)ο επί Γλλαττον τής τελευταίας χροα?ορ»ς, β»λως < Ό |7ρ^ϊρος το3 άϊίΧφάχου Ισται τελεΐΜτική. Ύ χ. Ι'κωργίου 4ον) Ή ε'γκρισσ,ς »^Ρ^. ^ «ζ1^6 ^'Τν- ' Τιμ,λόγ,ον χροφίμων κ,ί λοιπήν άντι.,,μίν,ν, « χή βάσει μα τοϋ «δ*Λφαΐου, δέν δύναται δί ο μεΐοδοτης, ν» ζη^ΐ βίαν ιιμ= βι ΤΙ* ,»„„_ ;„_„,- ;,ί τοΤγ ίκα- δήιτοτε άποζηι*ί<«σιν, εάν δΓ ίνα ή άλλον λόγον δεν κατακυρω- των οχοίων θ,λουσι βή έπ' ονόματι χυυ ή μιιοδοσία. 5ον) Ό ά»αί«ιχθησομεν5ς τελυταίος μειο'ίότης ύποχρ«ο3ται νά παρέχη είς το Νοτο*ομίΤ;ν τρόφιμΐ καϊ λοιπά εΚη καλής ποιότητος, χαί όκόταν ήθελον ζητηθή ταίτα, το ϊ'ε ποσιν τιθ καθ* ημέραν ζητουμένου κρέατος, είς ίν κΐί μονον τιμαχιον ιφ ίσον είνε ίυνατόν, Ι| τό πολύ είς 86ο. ί μ, «Ι .„ έλαττον .κκτω,ιις «π. τοις έκ. Άρτος (Βραίλας 4) Άλας ίγχώριον 'Αλας Αγγλία; το πακίτο Άγγινάοες Ά ον είνε ίυνατόν, Ι| τό ς Έν *«ρι*Γώσει δέ καθ" ήν χά τρόφιμ» ήθελον κριθή- ύ*ο τής ή όλά δρ. Ο, 45 » » Ο, 20 » Ο, 15 » » Ο, 25 » > Ο, 15
  » » Ο, 25
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2
  Άλευρον (4 Βραίλας) »
  "Ασδβστος *
  Ρϊύτιιριν Δέρνας »
  Β Ορται σφουγγαρίβ-μβτος εκάστη »
  Βάμβΐζ κβινός *
  » Εΰρώπης κυτίον ·
  Γαιάνθρακβς ό τονος »
  Γιαοϋρτι ή όχ.ά »
  "Ελαίθν " »
  ή οκά
  χ
  Ζαμπιλια τό τεμάχιον
  Ίχθθς χονδροί ή οκά
  Κρε'αί Βόεΐον
  » Μόσχ«ιον
  » άρνίβν
  Καφές
  Κβνκιά ξηρά
  » δροβερά
  Κολοκυθια
  Κόκ
  Κονιάκ
  Κρομύδια
  Κοχλοί
  Κβοβόξυλα
  Κλιματόφυλλα
  Λεμόνια
  Λάχανβ
  Λινόσπβρος
  Λάπαθα
  Μτάμΐίς
  Μαχαρόνιβ
  Μελαζανες
  Μπακαλαος
  Μπιζίλια ξηρά
  Μήλα
  Μανδαρίνια
  Μαραθα
  Ντομάτες
  ΞυλανΘραχες
  Οίνος
  "Ορυζα
  τόμάτο-ο
  Όβνιβ&ς τής μ τας όχας
  » των 306 ϊραμίων
  » των 200 »
  Οίνό—/ευμα ή οκά
  Όκτα^ους ξηρός
  Πατάτες
  Ιΐαξιμάίια
  Πράσα
  Πελτές (Ντομάτα)
  Πετρέλαιον το κιβώτιον
  Πότασσα
  Ηορτακάλια
  Ηαρασύραις
  Πρασβναματα τό «ρορτίον
  Ρίγγες τό τεμάχιον
  Ρ«6ί«ια
  Σκόρίβ ή πλίκτή
  Σπανάκη
  Σταφυλτα
  Σ,ιταρματβέτα οό «αχίτβ
  2χρωθρα μεγάλα τό τεμίχιβν
  9 μηκρά τό >
  9 μετα χοντοθ
  &φδέλλαι τα 20 τεμάχια
  2ελιν»ν ή οχά
  Σ«ίρτ« τό μΐγάλο κακέτο
  Ο, 45
  Ο, 05
  5.
  Ο, 30
  Ο, 65
  51,-
  0, 35
  Ο, Ό
  0. 60
  Ο, 65
  Ο, 60
  3, —
  1, 40
  1, 60
  1, 60
  2, 50
  Ο, 50
  Ο, 30
  Ο, 30
  Ο, 12
  Ο, 40
  1, 20
  Ο, 20
  Ο, 40
  Ο, 03
  Ο, 35
  Ο, 20
  Ο, 30
  Ο, 60
  Ο, 08
  Ο, 30
  Ο, 75
  Ο, 30
  Ι. —
  Ο, 60
  Ο, 30
  Ο, 30
  Ο, 30
  Ο, 25
  Ο, 12
  Ο, 20
  Ο, 60
  Ο, 20
  2 __
  ΐ', 50
  Ι,' 20
  3, 50
  Ο, 25
  Ο,' 25
  1, 20
  η _
  Ο,' 30
  Ο, 25
  Ο, 30
  1, 20
  Ο, 10
  Ο, 55
  Ο, 35
  Ο, 25
  Ο, 30
  Ο, 80
  Ο, 70
  Ο, 55
  Ο, 35
  1, 20
  Ο, 75
  Ο, 30
  1, 50
  ΤίΊον ή λίτρα
  Τυρός ι'γχώριβς
  9 Κβσσέρι
  Ταρομϊς
  Ταχίνι
  Ι 3
  Τφρ< "Υβλοι λάμπας τό τεμάχιον » » νίου συρμβϋ Φασίλαι ίρςσεραί ή οκά » ξηρ Φαβολάκια δροσερά ξ Φάία » » Φβκή » » Φάρδοι (τσουβάλια) το τεμάχιον » Χορτβρικά έν γένει ή £κά 9 Χαλδϊς » » Χαροόπιβί 9 9 Χώμα Ρωσσιχόν ή πρας » 'Ωά τό τεμάχιον » Έν Ηρακλείω τή 14 Νβιμβρίου 1912 * 'Ο Πρόεϊοος τοΰ άδελφάτβυ Αριθ. 1099 2, - 3,' 20 3, 60 1, 20 Ο, 08 Ο, 15 0. 35 Ο, 30 Ο, 60 Ο' 40 Ο, 60 Ο, 80 Ο, 60 Ο, 40 Ο, 30 , 10 Ο, 25 ι·, 30 Ο, 08 73 Τό Συγχείμενον Δια τβντα Δικάζον έρήμην τοϋ χβτηγορουμιένου. } Κηοιίββιι τ6ν χ^τηγβροήΑενον Άρί"ίίδη;ν ί 4 Μ. καιβιχβν τβ«»< Άγίο« 4Ιαρί»α{ Κι>4<ον(Λί κ«ί μον*ί ίνοχον τοϋ 6τι $«ατ*λών ε«>ϊορσ< τοΰ ζ αρχαί Φ·6ρου«ρίου 19 · 2 ανεχώρησεν «ίί τό εξωτερικόν χ«βϊί ν* δηλώβγ) είς την αρχήν ό1 τ ι μιταβάλΑΜ κατοικίαν. Καταδιχαζει αύτ»» είς χρημβτιχην ποινήν τριάχοντ» (ΪΟ) δρ»/- μών υπέρ τού Δημοσίου ίΐσπραχτέων χά ι οιά πραβ»πιχής. οώτοβ χρατήσεως 8έχα πέντε (15) ημερών χαΐ 'Κκιβάλλΐί αύτω τα Ιξοδα τή; δίχης. Έχριθη, άπβφασίΐβη χαί εδημο<τιεύθΐ|. 'Βν Χανίοις τή 26 'ϋΑτﻀρίοι» 19ί? Ό Ε.ρη*οδί>·ης Ό Βοηβ^ς τοΰ Ρρ«(ΤβθΓτίβίς
  Ιω. Βενέτικος Ιω. Ι. Βενετάκης
  "Οτι άβριβέί άπσσ'ίαβμα
  Έν Χανίοις τ^ 10 Νο«μ6ρίο« 1912
  Ό Β.
  Ιω. Ι.
  Αριθ. Β. Μ. 588
  Τ6 —!ΐρηνοδικαϊον Χανίων
  Συγλείμενον.................................»..*..
  Δι« ταυτα
  Διχαζον έρήμην τοϋ χατηγοεοιι^νον.
  Κηρυσσβι ΐ6ν χατηγοροώμενον 'Κμμανοοήλ ΓαλεΜαΜΐην· χίτβι*
  χον τέως Χαλέπα( χαι ήν») αγνώστου διαμονής ίνοχαν τοδ 3« τήΐ»
  16 Άχρΐλίου 1^12 έν τή παρζλία Χαλέπας χαί *·οα την γέψυραν
  *κβτητ>ατο («κ συστίσ«ι>ς μίτ'άΑλοι» χβΓβοΊχασβέντος ήδη) *αρ«-
  νόμω; χρήσιν ίυναμίτιδος, πρός αλιείαν ίχβιίων
  ΐ£«τα«ιχαζ·ι αν^ν-είς ·ολ«χι—ν δέχ* (ίθ) Ιιμψ
  την. δημειιβΐν χ«1 «ξοφανιβιν τβν χ«τοκΐχ»βϊντω> *«('
  'Κ*ι6ιΑΛ5ΐ αϋΐφ τα 1<οέα «ής 8ί 'Κ«ρι6)), απίφβσισθη χαί βδη Έν Χανίοις τ| 6 Νοέμβριον Ό Βίρϊ|νοδί*ηί Ό Ι. ♦Ιω. Ββν«τιχο$ Γ. Κ» Ότι άχριβέ< άχααπαφμα Έν Χ«»ίοι« τΓ 12 Νοεβρίεΐ) 1912. Ό ί. ρμ Γ. Κ. Μπριντάκης