9285

Αριθμός τεύχους

63

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

5/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Η
  1ΤΑΦΕΙΑ; ΙΜΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΜΗΝΑ
  γραφειον αρ. 4-55
  τνποπ>Α,ρ ,
  ΕθιΊΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι Δ Ρ Υ Τ Η Σ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  Α'. ΠΕΡΙΟΔΟ— Β. ΑΡΙΘ. 63
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΊανουαρΙου 1945 |
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΪ ΪΥΝΤΑΗ££1Σ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΫ6ΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΪ ΜΠΪΖΑΚΗΕ
  ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ!
  Σ.χ«δόν όλόκληρος μήνας συμπλη¬
  ρούται πού ήρχισεν ό άδελφοκτόνος
  σπσραγμβς είς την Έλλάδα. Καί
  καθ" όλον τό διάστημα τουτο δλοι
  οί Έλληνες, πού μέ φρΐκην καί πό¬
  νον ψυχής πατρβκολσυθοΰν τό > ά-
  δελψικόν άλληλοσπαραγμόν, διε-
  ρωτώ'νταν ποίος ό λόγος; Ποία ή
  αίτΐσ; Καί ουδείς ευρίσκει τόν λό¬
  γον. Καί ουδείς ευρίσκει αιτίαν.
  Μόνον οί προκαλέσαντες την
  συμφβράν αυτήν είς την πατρΐδα μας
  κομμουνισταί καί οί συνεργαζόμενοι
  μέ αύτσύς ΕΑΜΐται, δίδουν την α¬
  πάντησιν εί·ς τό έρώτημα αύτό. "Οτι
  δηλαδή έρριξαν τόν τόπον στό αί-
  ματβκύλισμα γιά νά μή έλθη ό βα-
  σιλήδς, καί διά νά επιβληθή ή δή
  μοκρατίσ.
  Καί κάθ« ένας μοτς πού σκέπτε¬
  ται μόνον ώς Έλλην καί πού —ονεΐ
  διά τό κατάντημα αύτό, κάνει την
  σκέψιν. Μά ποίος θέλει νά ξανάλ.-
  Θτϊ ό βασιλη&ς; "Ο^α* Ιχβμεν βεβαι¬
  ωθή δτΐ μέσα στόν Ελληνικόν λαόν
  πού ζοθμεν, δλοι οί συμπατριώται
  μας δέν θέλουν βασιλΐαν. Καί δτι
  οΰτε κάν δι' άπλής συζητήσεως νά
  συνηγορήση κανείς σήμερον υπέρ
  τής βασιλείας είναι δυνατόν νά ευ¬
  ρεθή. Άλλωστε εδηλώθη μυριάκις
  καΐ επισήμως άπό την Κυβέρνησιν
  καί τούς μεγάλους μας συμμάχους
  ότι ό βασιλεύς δέν θά έλθη είς την
  'Ελλάδα πρίν γίνη δημοψήφισμα
  πρός τουτο. Εάν δέ ή θέλησις τοθ
  Έλληνικοΰ λαοθ, ή όποία θά εκδη¬
  λωθή διά τοθ έλευθέρου δημοψηφΐ-
  σμοττος, είναι κατά τής έπανόδου
  τοΰ βασιλέως, & βασιλεύς όριστικά
  καΐ άμβτάκλητα ουδέποτε πλέον θά
  επανέλθη στήν Έλλάδα. Τουτο έδή
  λωσεν κσί ό ϊδιος ό- βασιλεύς.
  Έπομένως, άφ,' ου είναι φανερά ή,
  όμόθυμος θέλησις τοθ ΈλληνικοΟ
  λαοθ, νά μή ξανάλθη ό βασιληας,
  καί άφ' ου ύπάρχει ό άσφαλής καί
  ιΐρηνικός τρόπος, τό δημοψήφισμα,
  νά μή έλθτ), άδικα γίνεται ή αίματο-
  χυσΐα καί ό έμφύλιος σπαραγμός.
  Καί είς τόν δεύτερον λόγον «διά
  νά επιβληθή ή δημοκρατία» κάθε Έλ
  λην είς τό άκουσμα αύτό μέν«ι έμ-
  βρόντητος.. "Ωστε ή δημοκρατία έπι-
  βάλλεται διά τής βίας; Έπφάλλεται
  διά των δπλων; 'έχει άνάγκη άλλη-
  λοσκοτομών ή δημοκρατία διά νά
  επιβληθή; Τότε τί διαφδρει άπό την
  κτατορίαν, τόν φασισμόν, Γ τόν να
  ζισμόν καί τα λοιπά καθεστώτα τής
  βίας; Ό θεός νά μάς φυλάξη άπό
  τέτοιου εί'δους δημοκρατία.
  Έμ&ΐς δλοι άνεξαιρέτως οί Έλλη
  νες είμεθα δημοκρατικοί. Την Θέλο
  μέν, την ποθοΰμεν την ^δημοκρατίαν
  Διότι έξασφαλίζει την ελευθερίαν
  την τιμήν, ζωήν καί περιουσίαν μας
  Έξασφετλίζει (σότητα καί δικαιοσύ¬
  νην καί όδηγεΐ είς την πρόοδον κα
  τόν πολιτισμόν. Πατάσσεται γ) βία
  καί άδικία καί άσκεΐται ή διοίκησις
  μέ λογικήν καί δικαιοσύνην. Προστα-
  τεόεται έξ ϊσου ό άσθενής κθί ό ί-
  σχυρός καί κατανέμονται τα άγαθά
  μέ δικαιοσύνην μεταξύ των πολιτών.
  Δέν θέλομεν δημοκρατία πού σύμβο
  λον έχει την σφΐγμένην πυγμήν, πού
  σφάζει κσί χύνει ποταμούς τό άδελ
  •φικόν σΓμα καίέπερχεται ώς θβομη-
  νΐα μέ έθνίκας συμφοράς. Θέλομεν
  δημοκρατίαν πού έρχεται είρηνικά μέ
  τή* θέλησιν τοθ ΈλληνικοΟ λαοθ,
  σάν έκ«ίνη πού θά κάμη μεθαύριον,
  διά δημοψηφίσματος, σύσσωμος ό
  Ελληνικάς λαός.
  Έκεΐνοι πού προσποιοθνται τούς
  Δημοκρατικούς καΐ θέλουν νά έπι-
  βάλουν την δημοκρατίαν μέ βίαια
  μέσα, δένείναιπραγματικά δημοκρατι
  κοί, όσον καί άν προσποιοθνται πώς
  είναι. Ουτε τό πολίτευμα πού θά
  δημιουργήσουν, εάν έπικρατήσουν
  θά είναι δημοκρατία, άλλά πολί¬
  τευμα τελείως αντίθετον ήτοι πο·
  λίι«υμα βίας. Καί έκεΐνοι πού μετα-
  χειρίζονται τό αίματοκύλισμα, τό μα
  χαΐρι καί τό δπλον καί δλα τα μέσα
  τής βίας μέ την πρόφασι δτι άγωνί-
  ζονται διά την δημοκρατίαν, τούς
  άπαντώμεν:Δέν σδς ΐτιστεύομ-εν. Δι¬
  ότι μας έπείσετε μέ τα έργα σας
  πώς ουτε δημοκρατικοί είσθε, οί5τε
  δημοκρατία θέλετε. Άλλά ό πόθος
  σας είναι άλλος. Νά έφαρμόσετε μί¬
  αν νέαν δικτατορίαν, την δικτατορί¬
  αν τοθ Προλεταριάτου την διτοίαν
  ώς δικτατορίαν, μαζύ μέ δλας τάς
  άλλας δικτατορίας άπεχθάνεται ό
  ελληνικάς λαός. Έπειδή Ιχετε πει-
  σθή πώς 6 ελληνικάς λαός δέν θά
  την θελήση ποτέ δι' αύτό ένομίσα-
  τε καταλληλότερον χρόνον τώρα
  νά την έπιβάλετε μέ απάτην κα
  μέ βίαν μέ τα σύνθημά σας «ή τώ
  κά κύματα, κύματα χρυσορόδινσ, κύ
  ματα πορφυβα τής ζωής στήν ανατο¬
  λήν τής νέας ζωής, καί κύματα όλό
  λευκα χαρδς, κύματα άφρώδη εύτυ
  τυχίας άγκαλιαο<μένα σ' έ'να πύρινον άγκάλιασμα, ήνωμένα σ'Μνα άτελεύ· τητον φίλημα στροβιλΐζονται καί πό ρεύονται τόν δρόμον τής ζωής των. Έδώό'Υμέναιος δέν ύψώνει τίς φεγγοβόλες τού δάδες γιά νά ψωτί ση κι' άδελφώση μέ τα άδιά-ρρηχτα δεσμά τού δυό ψυχές,δυό σώματα, σέ μιά ψυχή, σ' £να σώμα, £να δυαδι σμόν σ' ενα '.νισμόν. Δέν φέρει την ειρήνην καί την αγάπην, δέν σμίγει έδώ φίλους καί έχθρούς. Δέν είναι ή συμβολική χσρά αυτή πού βρέχει τό μάννα τής εύθυμίας καί τής κοινωνι- κής συναδελφώσεως. Ένώνει δυό ψυ χές, χωρίζει δυό οίκογένειες. Έδώ χαρά, έκεΐ λύπη, κλαίγουν τοθ γαμ¬ βρό*) τό παραστράτημα. 'Εκεί τής Βαγγελίτσας γελοΰν. Ή πίκρα ρυτιδώνει την γαλήνια μορφήν τής έρωιικής εύτυχίας. Άλ- λοΰ καταροθνται τό γαμβρόν γιά τίς ψεύτικες ϋποσχέσεις, μερικά ίμι- τασιόν Μαρικάκια, Έλενάκια, Πο- πού τόν ήθελαν. Δυστυχισμέ- νες ύπάρξεις πώς σδς μαραίνει ό Ερως. Άς μή ηθέλετε νά γελάσετε την γύμνια τής Αφροδίτης σάν κατέβαι νέ την σκάλα τοΰ ύψηλού "Ολύμ¬ που. Άν χθές έγελάσατε, σήμερον θά κλάψετε, άν χθές χαρίκατε, σήμερον θά ύποφέρετε, άν χθές έρρουφήσατε τό ποτήρι τής χαράς σημερον θά πίετε τό δηλητήριον τοθ πόνου, άν χθές ύποσχέθητε, σήμερον θά άρνη θήτε. Ή ζωή τοθ άνθρώπου είναι "ίνα μυστηριώδες κρθμα άντιθέσεων καί μιδς καταστάσεως συνεχώς συμβαλ- ^ομένης. Αί άντιθέσεις αύτές θερα- πεύονται στούς κανόνας τής λογικής καί τοΰ όρθοΰ λόγου καί στό κα- απραϋντικόν πνεθμα τής θρησκείας. Ι. ΡΙΑΝΟΣ Κ. Α. ΑΓΓΑΐω ΑΕΡΟΠΒΡίΑ ΪΥΙΚΜΙ ΤΜΙ ΑΓΙΙΙΙΙ Άπό τίς ώ την ΙπΙσημη εκθέση τοΰ Ύπουργρίυυ Άεροπορίας γιά έντεινόμενες άεροπορικές επιθέσεις κατά τής Γερμανίας. Υπό τοθ κ. τής ΓερμανΙας. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΙ-Τ· Η ΚΑΚΟΚΑ1ΡΙΑ: Ε-8Ρ0Χ ΠΟΥ ΰΑΝΤΑ ΚΑ1ΡΟΦΥΛΑΚΤΕΙ ΗΠΟ ΗΜΕΡΗΣ ΕΙΣ ΓίΜΕΡΗΓτ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 Ίαν)ρίου 1945 ρα ή ποτέ». Κ. Π. ΠΡΩΤΝΑ1. ΣΚΕΨΕΙΣ Η ΑΠΑΧΘΕΙΣΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ 'Υπάρχει άλμυρός καί τσουκτερός 6 μϋθος, πού τόν έπάστωσε τό τε- λϊυταΐον άλάτι τής Άλεζανδρινής τιαρακμής τής Υΐας. Έλληνικής φιλολο- Άναφέρεται χαριέστατα πώς μιά = μέρο ή Άφροδίτη ή. θεά τοθ Έρω· τος καί των σκανδάλων, κατέβαινε την σκάλαν τοθ "Ολύμπου, πρδγμα ττού τόιΐκανε πολύ σωχνά, για-τΐτήν έπαχήν εκείνην δέν είχεν άνακαλυ φθί) άκόμη άπό τούς άνθρώπους τό άσσανσέρ. Έκεΐ λοιπόν πού κατέ¬ βαινε μέ ύπερηφάνειαν την θεοβά- διστον κλίμακα, έπέρδεψεν ή άκρα τί)ς χλαμύδος της. Στά θεϊκά σαν- δάλισ της, γλυστρδ καί πέφτει κά- τω. Έπειδή δέν έψοροθσε-ν άπό μέσα κομπινατζόν—γιατί κι' αύτό δέν ήτο γνωστόν τότε—απεκάλυψε σ δλην την άκτινοβόλον της μεγαλοπρέπει¬ αν την όπίσθιά της ύφήλιον. Οί άν θρωποι βεβαία πού ήσαν κάτω, ώς ήτο επόμενον έ-γίλασαν μέ την καρ διά τους. Θυμωμένη ή θεά τοθ κάλ- λους εΐπε: —θά σ»ς τιμωρήσω καί θά γελδ- τε σεΐ<: άναμεταξύ σας, μέ γέλοια ^νάμικτα μέ κλάματα καί περιφρο- νήσεις, μέ άνοησίας καΐ ανησυχίας. Έδειξε λοιπόν τότε στούς νέους τόν τρόπον τής άπαγωγής, πού γε- λοθν οί περισσότεροι καί κοροϊδεύ- Ουν, κλαίγουν δέ οί ολιγώτεροι. Μ όβδαλή μαβήτρια σάν πήρε άκόμη χθές τό απολυτήριον της, δ- στερα άπό μυθιστορηματικές περι- πέτειες, απεφάσισε νά εγκαταλείψη τό πατρικόν της σπίτη, αύτό πού δέν την χωρβΐ πιά, αύτό πού τής προξενεΐ μΐσος κι' άντιπάθειαν. Γιατί σάν καταλάβη τόν άνθρωπον ό πόθος τής έπιδερμίδος καί των νεύρων δλα τ' άρνεΐται, άποπτύει κι' αυτήν την αίδημοσύνην. Έτσι συνέβηκε καί στήν νεαρόν μαθή- τριαν, ύπήκουσεν στίς έπιταγές τοΰ τυφλοθ παιδιοθ, έφυγε μέ τόν εκλε¬ κτόν της, τόν Φανούρη, πού τής έ- φανερώθηκε σάν πρόβλημα, σάν δ· νειρον έπιπλέον στό κϋμα, τής ένέ- κλεισε την μορφήν τοθ άνατέλλον- τος αίσθήματος καί σήμερον στη- ρίζει δλην της την φλόγα τοϋ πά- θους σ' αυτόν χωρίς υστεροβουλίαν. Ή ώρα τής άπαγωγής ήτο ή γελό- εσσα μυρίπνους καί γλυκειά αύγή τοΰ Σαββάτου. Ό ούρανός τότε έρραινε την σύ- νευνόν τού γήν μέ χρυσούς μαργα· ρίτας, άντί κουφέτσ, ή αΰρα επνεε άπαλώτατα καί οί άκτίνες τοθ Φοί βου δέν είχον άκόμη ξεπροβάλλει νό? καμαρώσουν τα ώραϊα συμπλέγ ματα των έρωτευμένων. Ή εΛωδία τοθ βουνοΰ έσκορπίζετο καί έπ-λημ- μύριζε κάθε καρδιά μέ συναισθή- ματα χαβάς καί εύτυχίας. Οί άλλη λοσπαχθέντες μέσα άπό τα αότο- κίνητά των άπελάμβανον τάς μυστη ριώδους άρμονίας πού τούς περίβαλ λον στά αμφίβολον φώς. Ή ψυχή τους άγκάλιαζε την άβυσ¬ σον τοϋ αύριανοθ μέλλοντος. Δέν έ¬ βλεπον τίποτε άλλο παρά τα νεανι- Η ΤΑ2ΙΑΡΧΊΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΑΙΙΤΕΙ {έ μίαν άπό τίς μάχες των τελευ- ταΐων αυτών ημερών γύρω άπό τάς Αθήνας—-στήν μάχη τ&0 Άλε ποβουνίβυ—πού Ιγινε μεταξύ έλασΐ1 των καί τμήμαΐΌς τής Όρεινή"ς Τοί- ξιαρχίας εφονεύθησαν 25 έλασΐτες Άπ' αύτούς 5 ήσαν Γερμανοί, 7 Βούλγαροι κσί 13έλασΓτες. Ό άνδρες τής Ταξιαρχίας έθαψαν τούς νεκρούς αύτούς σέ 3 τάφους χωριστούς κατά έθνικότητα—κι' ά· πάν» σ' αύτούς ετοποθέτησαν τίς κάτωθι πινακΐδες: Γερμανοί. Έπεσαν ήρωίκώς μα- χόμενοι υπέρ τής Πατρίδος των. Βούλγαροι. "Επεσαν ήρωϊκώς μο>
  χόμενοι υπέρ τής Πατρίδος των
  "Ελληνες. Έν θάδε κεΐνται 13 προ
  Έλληνες, οΐτινες συμμαχή-
  σαντες μέ τούς Βουλγάρους, επολέ¬
  μησαν εναντίον τής Ελλάδος διά
  την καταστροφήν της.
  Καί άκόμη είς £να τάφον δολοφο
  νηθέντος υπό των έλασιτών: }
  Έν θάδε κείται είς άγνωστος Έλ
  λην, δστις βασανισθβίς έσφάγη.
  Χρειάζονται σχόλια;
  Κάθε φορά πού δύναμις βομβσρ-
  διστικών απογειώνεται γιά νυκτε
  ρινή έπίθεση ύπολογΐζονται πέντε
  στάδια καιροΰ: οί καιρικές συ^νθήκες
  γιά την άπογείωση, γιά την πτήση
  πρός τόν στόχο, επάνω άπό τόν
  στόχο, γιά την έπιστροφή καί γιά
  την προσγείωση στή βάση. Όσο
  πιό μακρυνή ή διαδρομή καί ή άπό
  σταση τοθ στόχου άπό τή βάση, τό¬
  σο πιό ^δύσκολη είναι ή πρόβλεψη
  μέ άκρίβεια καί τόσο μεγαλύτερη
  ή πιθανότητα δτι ό καιρός δέν θδ-
  ναΐ εύνοϊκός καί στά πέντε αύτά
  στάδια.
  Πά πτήση π. χ. στό Βερολϊνο πρέ-
  πει νά ύπολογισθή ό καιρός μέ άρ
  κετή άκρφεΐα σ' δλη την 'Ηπειρω-
  τική Εύρώαη γιά όλόκληρη τή νύ
  κτβ.
  "Αν πάλι ή διαδρομή είναι μικρή
  π. χ. στό λιμά-νι τής Μάγχης ή στό
  Ρόττερνταμ, δέν ύπάρχει μεγάλος
  Ιφόβος ξαφνικής άλλαγής, ή πολλών
  άλλαγών. Πάντως δμως ύπάρχει ή
  πιθανότης όμίχλης ή χαμηλών νεφών
  επάνω άπό τό άεροδρομιο την ωρα
  τής προσγειώσεως στήν έπιστροφή.
  Τουτο είναι ΐσως καί τό πιό έπικίν-
  δυνο μέρος τής πτήσεως.
  Κατόπιν άπ' την κακοκαιρία καί
  έξ ϊσου σπουδαίον καί έπικίνδυνο
  είναι τό πάγωμα.
  Όταν τό άεροπλάνο πετά άνάμε-
  σα άπό πυκνά καί κρύα σύννεφαέν-
  δεχόμενο νά σχηματισθή πάγος στά
  φτερά καί τούς κινητήρες τού. Καί
  τότε βαραίνει τό άεροπλάνο καί χά-
  νει υψος καί μπορεΐ νά γίν— άκυβέρ-
  χονται είς τούς κάτωθι άριθμούς.
  Άξιωματικοί νεκροί 23, τραυμα-
  τίαι 50.
  Όπλϊται: Νεκροι 82, τραυματίαι 241.
  Ό άριθμός των άγνοουμένων αξιω¬
  ματικών καί ΟΛλιτών ύπερβαίνει τού
  500, χωρίς νά ύπτίρχτι ούδεμία περ
  τής τύχης των άκριβής πληροφορία.
  νητο. "Ενα Ούέλλιγκτον πού σκετιά-
  στηκε μέ π6γο επάνω άη&τό Μούν-
  στερ στίς 28 Ίανουαρίου τοθ 1942,
  έ'πεσε άΐτό 19 500 πόδια στά 2 500 πό
  δια καί σ' δλο αύτό τό διάσιημα ή'-
  ταν άκυβέρνητο. "Αν κάτι τέτοιο
  συμβή επάνω άπό τόπο μέ δυνοττή
  άμυνα τα άποτέλέσματα δέν μπορίΐ
  νάναι παρά δχοσάρεστα.
  Καί κάτι άλλο δμως: καιρός εύνο'ί
  κός γιά πτήση δέν σημαίνειδτι είναι
  καί κατάλληλος γιά βομβαρδισμό—
  καϊτό άντίθετο. Ένώ κάποιος ηίού
  βρίσκεται στή γή εύχαριστιέται άπο
  μιά ώραία καλοκαιρινή μίρα, έκεΐ-
  νος πού πετδ στόν οόρανό προαζύχΐ.
  ται συχνά γιά θύελλα νά δϊασΐΌρττν·
  σΓ] την πρωϊνή όμίχλη Οί σϋνβήΚες
  πού φέρουν επάνω στό ϊδαφος την
  πάχνή πού κροβει τόν στόχο, μττορεΐ
  νά τάχουν μιά νύχτα πιό ψηλά δτσν
  ό καιρός είναι τέλειος γιά πτήση.
  ΟΙ Μετεωρολόγοι τής Διοικήσεως
  βομβαρδιοτικών μελετοθν πόλλθύς
  παράγοντες. Μόνον δταν δλοΛ οί πά
  ράγοντες αύτοι ή" οί π€ρισσότερο(
  τους δέν είναι εύνοϊκοί—δταν, δη¬
  λαδή, δέν ύπάρχει καμμιά πιθανό·
  τητα επιτυχίας—τότε ή έπΐβεση άνΰ
  βάλλεται. Τριάνταμίθ νύκτες, άπό'
  τίς 30 Ιουλίου ώς τίς 31 Δεκεμβρί-
  οι> τοθ 1931, τα Βρεττανικά βομβαρ-
  διστικά έκαμαν έπχδρομές σέ καιρι¬
  κές συνθήκες πού οί άναφορες τίς
  περιέγραψαν: «καιρός κακός», και·
  ρός πολύ κακός», «όρατότητα μηδα-
  μινή», «πυκνά σύννεφα», «πάγος καί
  σύννβφο δέκοτ—δέκατοτ».
  1ΕΡΟΥ, ΑΓΟΝΑ ΠΟ1ΗΣ1
  ΛΟΓΟΪ
  ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΤΗ2 ΧΟΡΟΠ'ΑΑΚΗΕ
  Επισήμως ανεκοινώθη ότι, μέχρι τής
  31 Δεκεμβριού 1944, είς τάς μάχας
  των Αθηνών τό Σώμα τής Χωροφυ-
  λακής είχε τάς κάτωθι απωλείας.
  Έπυρπολήθησαν, άφοΰ άπεγυμνώ-
  θησαν άπ' δλα τα ύπάρχοντά των, 30
  οικίαι αξιωματικών τής Χωροφυλακής.
  Πλέον των εκατόν οϊκογενειών τα
  μέλη άπήχθησαν καί βασανίσθησαν,
  άγνοεϊται δέ καί ή τύχη των.
  Αί απώλειαι είς νεκρούς καί τραυ-
  ματίας άςιωματικούς καί δπλίτας άνέρ-
  ΜΑί ΕΓΕΑΑΣΑΓΪ, ΑΛΑΑ ΤΟΥ! ΜΑΘΑΜΕ
  ίιά την άγανάκτησι τοΰ λαοΰ των Ά
  θηνών καί τοΰ Πειραιώς ΰστερ' ά1
  πό τα άπΐρίγραπτα φρικώδη γήμ
  τα των ΈλατΛΤων, πού άίτοκαλύπτον-
  ται κατα έκατονΐάτΐας, καί χιλιάδας κα
  θημερινώς, παραθέτομεν δύο δείγμα
  μα.
  Ιον Σέ συλλαλητήριο πού εγινε πιιό ό
  λίγων ημερών στά άπελεϋθερωμένο ΐμή
  ίί των Αθηνών καί στό οποίον έ'λα-
  βον μέρος άνω των 3(Λ)000 λαοίό
  κυριαρχοΰσα κραυγή ήτο:
  "Οχι άμνηστεία, άλλά θάνατος
  είς τούς προδότας τής ' Ελλάδος.
  2ον Είς ψήφισμα των Δημοσίων
  'Υπαλλήλων Πειραιώς πρός την Έλλην.
  Κυβέρνησιν καί την Μεγ. Βρεΐτανίαν
  Ιναφέρονται μ&ταξύ άλλων καί τα εξής:
  «Οί Δημόσιοι Ύπάλληλοι τής άπε·
  « λευθερωθείσης περιθχής τής πόλε
  « ως Πειραιώς, αποτελούντες την ο¬
  ί λότητα τοϋ υπαλληλικον κόσμου...
  « καταδικάζουσιν έν άγανακΐήίτει τό
  « άνίερον στασιαστικόν κίνημα, τό
  « οποίον εύάριθμοι ενοπλοΐ άργυ-
  € ρφνυτα δρν/ανα έχθρΐκών έπΐδιώ-
  « ξεων άπετόλμησαν κατά τής σε-
  « πτής μητρός Πατρίδος...
  « Στρέφουσι μβτ' εύλαβείας την μνή-
  « μην πρός τά^ χιλιάδας των σφα
  « γιασθέντων «γνών Έλλήνο>ν
  « άναμένουσι την σκληθάν ΐίθί
  « σώπητον τιμωρίαν των στα·
  « σιαστών Γβρμανοβουλγαροδού-
  « λων σφαγέων....»
  "Εσφαξαν, έθυσαν, καί άπώλησαν,
  άλλά τούς ε"μαθεν ό κόσμος τούς έλασί-
  τες! Κανείς εχθράς των δέν θά μπο-
  ροϋσε νά τούς κάμη μεγαλύτερο κακό.
  καί
  Στά πόδια ενός... πράσινου άλόγου
  (σέ Δωρικών Ναών τή ράχι...
  Μπουλοΰκι πορφυρΐζει τρομερόί'
  ΕΤναι τό «Πνέμα» δηλαδή ή Νέα
  (Κοκκινιά
  ποϋ πά νά δώση μάχη!
  Πά τό κακό ψυχρό μας τό καιρό...
  Ποίος τα μυαλά- πού ξέστριψαν
  μπορεΐ νά μδς βιδώση
  Σέ μιά άπόμερη γωνιά καί σκοτεινή
  Πρωτοΰ τό... «πανανθρώπινο»—
  (τρομάρα μας!
  Τό σάλιο άπλώσει
  Καί δέν μάς μείνει ουδέ κλωστή
  (στεγνή!
  Ψηλά στούς δεκαφτά οΰρανούς
  (κάνουν συμβούλιο
  Η μοίρα ή Δόξα ή ζωή κι' ή Νίκη
  όμάδι μέ τό λόγο τόν...παρορμιστή ..
  Καί συζητοϋν καί καυγοδίζουν—ώ
  άλυτο πρόβλημα—ώ Ιξαίσια φρίκη!
  —Ποίας τάχα θά δουλεύη νά ζή
  (τόν. . Ποιητη!
  Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Κατόπιν κοινής συμφωνίας τδν έφι>με-
  ίδων «ΝΙΚΗ» καί«ΕΛΕΥθΕρΗ ΓΝΟΜΗ»
  αθωρίσθη τα κατωτέρω τιμολόγιον δη-
  μοοιεύσίων: 1) Μομικών Γΐροσώπων, Τρα·
  ττεζών, Όυγανισμών, Σωματείων κλπ. ό
  στ(χός δραχ. 20. 2) Δημοσιεϋσεις κοινές
  ό στίχος δραχ. 10 καί 3) Κοινωνικά κατ'
  άτίοκοττήν.
  ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ «ΝΙΚΗΣ»
  ♦έρεται είς γνώσιν των κ. κ. συνδρομη-
  ών μας, τής ιΐόλεως καί των έιταρχιών
  τι ατιό σήμερον θά διακοττί) ή άηοστθ'
  ή τοθ φύλλου είς εκείνον 8<*Τις δέν ΐά προκαταβάλη την συνδρομήν τοθ τρί όντος μηνός άντ.»χομενην είς δραχμάς 60. τοθ ΛογιστηρΙου) ΑΝ είς 3 κρά ϊον έ αί β( :ς άπ ώπευι λιτισι θ ^θρον, Κ) ΜΓ Γ κ/ »ιλέ όν 5 τη αλλ^ ούς. •αλμα > στρα
  ,-Λτιδί τί
  < . Οί γ μέ τι1 .ωναρΐβ ►γραφία # εικά ύπ ιή γλώο είς τρ· πρ- νΑυηυυ*ι*α^| νανΐΜ« ■♦ -
  ΤΊΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δρχ. 10
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 Ίανουαρίου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ
  Τό υπουργείον Παιδείας διά τής
  ΰπ' αριθ. 40370 τής 17—11-44 απο¬
  φάσεως τού εντέλλεται τα κάτωθι:
  α.') Άπό τοϋ αρξαμένου σχολ. έ
  τους 1944—1945 οί μαθηταί τής α'
  καί β' τάξεως των Γυμνασίων έπα-
  νέρχονται είς τα δημοτικά σχολεϊα
  καΐ θά φοιτήσουν είς την ε' καί στ'
  τάξιν αυτών.
  β.') ΟΙ έχοντες άπολυτήρια τής
  στ' τάξεως ΔημοτικοΟ καί άπορρι-
  φθέντες Είς τάς κατακτηρίους έξε-
  τάσεις, θά ύποστώσιν είσιτηρίους έ-
  ξετάσεις διά την α' τάξιν τοϋ Γυ-
  μναοίου μετά των τυχόν μηδόλως
  ύποστάντων τοιαύτας. Αί έξετάσεις
  αδται θά είναι γραπταί μέν είς την
  σύνθεσιν, όρθογραφΐαν, άριθμητικήν,
  γεωμετρίαν καί Ιστορίαν, προφορικαί
  δέ είς άπαντα τα μαθήματα.
  γ.') Αί είσιτήριοι έξετάσεις ώς καί
  αί έπαναληπτικαί καί κατατακτήριοι
  πάσης φύσεως των κατ' οίκον διδα
  χθέντων καί μή ύπαστάντων εισέτι
  τοιαύτας, θά ενεργηθώσιν είς τα
  Γυμνάσια Αρρενων καί Θηλέων Η¬
  ρακλείου τήν][15Ίανουαρίου 1945[καί
  εξής. Οί άπορριφθέντες κατά τάς ά-
  μολυτηρίους έξετάσεις τοΰ παρελ-
  θόντος σχολ. έ'τους δικαιοΰνται νά
  έξετασθώσι έντός τοΰ Μαρτίου 1945
  ή κατά τάς δΰο επομένας έξεταστι-
  κάς περιόδους ('|ουν(ου — Σεπτεμ-
  βρίου).
  δ.') Αί εγγραφαί παρατείνονται
  μέχρι 31 Ίανουαρίου 1945 τα δέ μα
  θήματα άρχονται άπό 1 Φεβρουα
  ρίου 1945.
  Ο κ. ΚΟΤΕΡΕΛ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
  κ. ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΗΝ
  Ό Διοικητής τής ΕΜ—ΕΛ Βρεττα
  νός Άντισυνταγματάρχης κ. Κότερελ
  απηύθυνεν είς τόν Κυβερνητικόν Άν
  τιπρόσωπον κ. 'Εμμαν. Παπαδογιάν-
  νην την κατωτέρω επιστολήν απαν¬
  τών είς τό εύχητήριόν τού επί τώ νέω
  ετει.
  "Επί τή ενάρξει τοϋ Νέου Έτους
  τόσον έκ μέρους μου δσον καί έκ μέ
  ρους τοΟ Έπιτελείου μου
  ευχομαι είς Υμάς καί άπαντας τούς
  Κρήτας φΐλους μας τα άγαθά τής εί-
  ρήνης, εΰημερΐας καί εΰτυχΐας καί
  Σάς διαβεβαιώ περί τής σοβαράς επι
  θυμίας μας δπως διατηρήσωμεν καί
  άναπτΰξωμεν την υφισταμένην συ
  νεργασίαν μεταξύ μας τής τόσον α¬
  παραιτήτου διά την επιτύχη επιδίω¬
  ξιν τοΟ βαρέως έ"ργου μας τής άπο-
  καταστάσεως τής οίκονομικής ζωής
  τής Κρήτης».
  ΗΡΧΙΣΕ Ο ΕΜΒΟΛ1ΑΣΜΟΣ
  ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
  Άπό προχθές ήρχισε ό ττροληπτι-
  κός έμβολιασμός δι' άντιτυψικοΰ 6-
  ροθ είς άπαντας άνεξαιρέτως τούς
  κατοίκους άπό ήλικίας 2 έτών καί
  άνω.
  Ό έμβολιασμός ένεργεϊται άπό
  2 — 5 μ.μ. καθ" εκάστην είς τό Πα-
  νάνειον Δημοτικόν Νοσοκομείον, είς
  τάς Παιδικάς έστίας καίεΐςτό'ΐατρεΐ-
  όν τοΟ Ε.Ο.ΧΆ.
  ΔΩΡΕΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
  Τό Σώμα των 'ΕλληνΙδων όδηγών
  έδώρησεν είς τό Βρεφοκομεΐον Γε·
  ωργίου Ά. Γερωνυμάκη, τετρακόσια
  τεμάχια έσωρρούχων διά τα βρέφη
  καί νήπια.
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ΕΝΩΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Οί παρβγωγοί τής πόλεως οί έχοντες
  βρώσιμον σταφΐδα εσοδείας 1943 καί
  1944 καί επιθυμούντες νά πωληθώσι
  ταύτην, παρακαλοϋνται όπως προσέλ¬
  θουν καί καταθέσουν σχετικάς δηλώ-
  σεις είς την Ένωσιν Συνεταιρισμόν ι
  Ηρακλείου.
  "Ομοίως παρακαλοϋνται οί πρόεδροι
  Συνεταιρισμόν καί Κοινοτήτων των
  χωρίων καί Συνοικισμών όπως άποστεί
  λουν τό ταχύτερον είς την αυτήν Έ¬
  νωσιν καταστάσεις των εχόντων σταφί-
  δα παραγωγών άναγράφοντες την πο-
  σότητα καί τβ έτος τής παραγωγής.
  Ηράκλειον τή 3)1)1945
  Ό Πρόεδρος
  Γ. ΒΑΡΟΥΧΑΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Σύνδεσμος έργολάβων οϊκοδομών
  καί τεχνικών έργων Ν. Η.
  Καλεΐ τα μέλη τού είς έκτακτον Γ.
  Συνέλευσιν την Κυριακή 7 Ίανουαρίου
  καί ώρα 9 π. μ.
  Ό Πρόεδρος Ό Γραμματεύς
  Α. Συνάνης Μ. Μανωλεσάκης
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή Διεύθυνσις Έργοστασίου Ζυμαρικών
  «Καρούζου—Καστελλάκη» έν τή έπιθυμία
  της δττοτς εξυπηρετήση τό κοινόν, θά δέ-
  χηται άπό αυριον μέχρι τής 7ης Ίανουα¬
  ρίου αλίυρα λευκά ΑύστραλΙας διά κα¬
  τασκευήν ζυμαρικών μέ αναλογίαν 1 1)2
  οκά άλεύρι 1 οκά μακαρόνια.
  Ή μικροτέρα ποσότης άλεύρου την ο
  ποίανθά δέχηται θά είναι τουλάχιστον 3
  οκάδες 5-1
  ΠΡΟΣΟΕΗ!!!
  Τό κομμωτήριον Άντωνίου Συντηχά
  κη (όδός Άγίου Μηνά) γνωρίζει εϊς^την
  αξιότιμον πελατείαν τού ότι κατ' αύτάς
  παρέλαβε νέα φάρμακα διά την Ούντυ-
  λασιόν Περμανάντ.
  Μία επίσκεψις άρκεΐ νά «τας πείση.
  Τιμαί λογικαί. ι
  ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ό
  κ. Γιάννης Μπιζάκις καί ή δνίς Μαλ-
  βίνα Μιλτ. Ανδρεαδάκη ήρραβωνί
  σθησαν.
  Θερμά συγχσρητήρια.
  ΕΟΡΤΑΙ.— Μεθαύριον εορτήν Αγ. Ιω
  άννου δέν έορτάζει οΰτε δέχεται έπισκέ-
  ψεις ό κ. Ιωάν. Κουσουνάδης άξ)κός.
  ΓΑΜθΙ.— Ό κ. Έμμ. Μιχ. Γαλενιανός
  δικηγόρος καί ή δν'ις "Ολια Γ. Φραγκια-
  δάκη ετέλεσαν τούς γάμους των.
  Τούς νυμφικούς ν στεφάνους άν-
  τήλλαξε ό κ. Κωνσταντίνος Γαλενιανός
  δικηγόρος.
  Είς τούς νεονύμφους ευχόμεθα πάσαν
  ευτυχίαν.
  ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ
  Απέθανε κατόπιν έπωδύνου ασθενεί¬
  ας ό δικηγόρος Μιχαήλ Θαλασσινός.
  Ό μεταστάς, τα πρώτα έτη τής επι
  στημονικής τού ζωής τα διέθεσε υπη¬
  ρετήσας εύδυκίμως την Πατρίδα ώς
  άνώτερος οικονομικάς ύπάλληλος. Κα¬
  τά τούς πολέμους 1912—13, έκ των
  πρώτων κατετάχθη έθελοντής είς τούς
  λόχους φοιτητών, υπηρετήσας την Πα¬
  τρίδα μέ αυτοθυσίαν καί προθυμίαν
  μέχρι τέλους τοϋ πολέμου.
  Ήτο πρότυπον καλοΰ οίκογενειάρχου
  καί ήγαπάτο καί έξετιμάτο υπό τής κοι-
  νωνίας τής πόλεώς μας.
  Ένεπνέετο υπό άγνών Πατριωτικών
  αίσθημάτων τα όποΐα εξεδήλωνε πάν-
  τοτε όσάκης τοΰ παρουσιάζετο εύκαιρία
  έμπράκτως καί γραπτώς δημοσιογρα-
  φών.
  Κατά την τελευταίαν υποδούλωσιν
  τής Πατρίδος μας υπό των Γερμανών,
  δέν έδίσταζε νά προσφέρη τάς ύπηρε
  οίας τού μέ προθυμίαν ώς καλάς πα-
  τριώτης διά τό συμφέρον τής Πατρίδος.
  Ήτο έπίλεκτον μέλος τής Έκτελεστι-
  κής Έπιτροπής τής Έθνικής Όργα-
  γώσεως Κρήτης τού Νομοΰ Ηρακλεί¬
  ου καί ώς τοιούτος μέ όλας τού τάς
  δυνάμεις ύπηρέτησεν την Πατρίδα την
  Κοινωνίαν.
  Την κηδείαν τού παρηκολούθησεν έν
  συρροή ή Κοινωνία τής πόλεώς μας.
  Ή «Νίκη» συλληπεΐται θερμώς την
  οικογένειαν τού.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ.— Μόλις συνελθόντες
  έκ τής πληξάσης ημάς συμφοράς τής α¬
  πωλείας τοϋ προσφιλοΰς μας Μιχαήλ Χ.
  θαλασσινοΰ αισθανόμεθα την υποχρέω¬
  σιν νά ευχαριστήσωμεν τόσον τούς συγ-
  γενεΐς κα'ι φίλους δσον καί την λοιπήν
  κοινωνίαν τής πόλεώς μας ήτις έπεδεί-
  ξατο ζωηρόν ενδιαφέρον κατά τάς όλί
  γας ημέρας τής ασθενείας τού καί τΐα
  ρηκολούθησε την έκφοράν τού.
  Ιδιαιτέρως ευχαριστούμεν τούς κατα
  θέσαντας στεφάνους καί τιμήσαντας διά
  τής παρουσίας των κ. κ. Νομάρχην, τόν
  Δήμαρχον Ηρακλείου μετά τοΰ Δημοτι-
  κοϋ Συμβουλίου, Δικηγορικόν Σύλλογον
  Ηρακλείου μετά τού Διοικητικόν Συμ¬
  βουλίου, Εθνικήν "Οργάνωσιν Κρήτης,
  τόν κ. Πετράκην Δ)ντήν «Λυκείοι» ό Κο¬
  ραής», ώς καί τό Προσκοτπκόν Σώμα
  διά την προσγενομένην τιμήν είς τόν νέ
  κρόν.
  Ή Βαρυπενθοϋσα οίκογένεια.
  ΜΙΧ. Χ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ
  ΜΙ«ι ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ
  Είς την δημοσιευθείσαν χθές ανα¬
  κοίνωσιν τοΰ «Γραφείου τής Έλλην
  Υπηρεσίας Συμμαχικής Βοηθείας»
  άνεγράφησαν λανθασμένως τα εξής:
  «Άναγνωρίζεται είς αύτούς φύρα
  επί μέν των αλεύρων 5 ο)ο» ένώ ί·
  δεί νά γράφη «Άναγνωρίζεται είς
  αύτούς φύρα επί μέν των αλεύρων
  5 ο)οο».
  ΚΙιΊΗΜΒΤΟΓΡΗΦΟΙ
  ΗΛΕΚΤΡΑ (Πρώην Πουλακάκη)
  Αφιχθείς σήμερον ό Θεατρικός δ
  μιλος Ε Ε.Ν. Ρεθύμνης δίδει μόνον
  διά σήμερον 2 παραστάσεις 5—7 καί
  7—9 τό Ιστορικόν Δρδμα «Η ΦΛΟΓΑ
  Τ' ΑΡΚΑΔΙΟΥ» είσητήρια παρά τοΰ
  ταμείου τοΰ Θεάτρου ΗΛΕΚΤΡΑ.
  ΠΡΩΐΝΑΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Λυσσώδεις όδομαχίαι είς την Βουδαπέστην.
  Τό Συμμαχικόν πολεμικόν άνακοινωδέν.
  ΕΛΛΑΣ: Ανεκοινώθη επισήμως ό
  σχηματισμός τής Νέας Κυβερνήσεως.
  Δέν εγνώσθησαν εισέτι λεπτομέρειαι.
  Ό Στρατηγός Πλαστήρας κατέχει τα
  χαρτοφυλάκια των υπουργείων Στρα
  τιωτικών, Ναυτικών, Άερο-βορίας καί
  'Εμπορικής Ναυτιλίας. Ή σύνθεσις
  τής νέας Κυβερνήσεως δέν ϋπενίσε-
  ται παραχωρήσεις είς την άκραν άρι
  στεράν. Είναι φιλελεύθερος καί έχει
  μάλλον προοδευτικάς παρά συντηρη-
  τικάς τάσεις. Ή υπό τοΰ άντιβασι-
  λέως ανάθεσις είς τόν Στρατηγόν
  Πλαστήρα τοΰ σχηματισμοΰ τής νέ¬
  ας Κυβερνήσεως προεκάλεσεν είς ο¬
  λόκληρον την χώραν αρίστην εντύ¬
  πωσιν.
  Έξακολουθοϋν καί σήμερον αί έια
  χειρήσεις εκκαθαρίσεως είς την περιο
  χήν των Αθηνών Οί Στασιασταί άν
  τεπετέθησαν είς την περιοχήν νοτίως
  τής Όμονοίας. Τα Βρεττανικά Στρα-
  τεύματα εκέρδισαν καί νέον εδαφος
  πλησίον των φυλακών Αβέρωφ.
  ^ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—Ή 1η Ά-
  μερικανική Στρατιά επετέθη εναν¬
  τίον τής βορείας πτέρυγος τής Γερ-
  μανικής έξεχοόσης είς τό Βέλγιον.
  Δέν εγνώσθησαν λεπτομέρειαι τής
  έπιθέσεως.
  Ή 3η Άμερικανική Στρατιά ήτις
  εξεδήλωσε επίθεσιν είς την Νοτίαν
  πτέρυγα, εκέρδισε καί νέον εδαφος.
  Διηύρυνε τόν διάδρομον πρός την
  Μπαστόν καί έφθασε είς σημείον 8
  χιλιόμετρα άπό τό Ούφαλέζ.
  Νοτιώτερον, είς την περιοχήν Άλ·
  σβτίας—Παλατινάτου, δπου οί Γερ-
  μανοί έξαπέλυσαν επίθεσιν, οί συμ
  μαχοι παρεχώρησαν καί άλλο εδά
  φός είς την περιοχήν μεταξύ Σάαρ
  καί Ρήνου. Οί Σύμμαχοι απεσύρθη
  σαν είς την άντιπέραν δχθην τού
  ΜπλΙτς.
  Δύο χιλιάδες Συμμαχικά άεροπλά
  να έβομβάρδισαν διά 12ην κατά συ¬
  νέχειαν ημέραν στόχους είς την πε¬
  ριοχήν καί τα μετόπισθεν των έπι-
  χειρήσεων. Άλλα άεροπλάνα εση¬
  μείωσαν εύστόχους βολάς επί των
  έργοστασίων βενζόλης είς Ντόρτ-
  μουντ.Κατάτάςτελευταίας 14ήμέρας,
  άνω των 60 χιλ. τόννοι βομβών έ'πε-
  σαν επί τής Γερμανίας.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.— Λυσσώ
  δεις μαχαι συνεχίζονται είς την
  Βουδαπέστην. Οί Ρώσοι άπωθοθν συ
  νεχώς τούς Γερμανούς είς τα όχυρά
  των. Διέβησαν τόν Δούναβιν πρός
  την Πέστην άλλά οί Γερμανοί έξα-
  κολουθοθν νά άνθίστανται επί τής
  νήσου Βέπελ επί τοΰ Δουνάβεως
  'Επίσης σφοδράς αγών διεξάγεται
  είς την περιοχήν τοΟ Πανεπιστημίου
  —Βουλής—Χρηματιστηρίου δπου οί
  Γερμανοί άνθίστανται πεισμώνος.
  'Υποχωροΰντες άνετίναξαν δλας τάς
  γεφύρας τοΰ Δουνάβεως. Γερμβνός
  αίχμάλωτος όμολόγησεν. «Δέν έκτί-
  σαμεν την πόλιν κα! δέν ύπάρχει
  λόγος νά λυπούμεθα».
  70 χιλιόμετρα Β. Δ. τής Βουδαπέ-
  στης οί Γερμανοί άντεπιτίθενται μέ
  μεγάλας δυνάμεις είς την περιοχήν
  τοϋ Κομάρνο επί τοΰ Δουνάβεως.
  Κατώρθωσαν νά κερδίσουν ολίγον ε¬
  δαφος μέ τεραστίας δμως απωλείας.
  Έξακολουθοϋν αί μαχαι έντός τοΟ
  Λούτσενεκ.
  ΙΤΑΛΙΑ: Οί Καναδοί εκέρδισαν
  καί νέον εδαφος μεταξύ των ποτα-
  μών Σένιο καί Φόσο—Βέκιο βορειο-
  δυτικώς τί)ς Ραβένα. Άεροπλάνα έξ
  (ταλικών βάσεων έρριψαν 300 χιλιά¬
  δας τόννους βομβών επί τής κατεχο-
  μένης Εύρώπης κατά τό παρελθόν Ι-
  τος 1944.
  Εσχηματίσθη νέα Κυβέρνησις
  ονοματα των νεων υπουργόν
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  ΕΜΜΗΠ. Δ· ΔΕΣΠΟΤΗΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου.—Συνε¬
  κροτήθη νέα Έλληνική Κυβέρνησις
  υπό την προεδρείον τοΰ στρατηγοΰ
  Ν. Πλαστήρα. Είναι Κυβέρνησις όλι-
  γομελής αποτελούμενη άπό 7 υπουρ
  γούς καί 5 ύφυπουργούς. Τα ύπουρ-
  γεΐα διενεμήθησαν ώς εξής:
  Ό Στρατηγός Ν. Πλαστήρας Πρω-
  θυπουργός άναλαμβάνει τα 3 πο·
  λεμικά ύπουργεΐα ήτοι των Στρατιω¬
  τικών Ναυτικών Άεροπορίας καί
  Έμπορικής Ναυτηλίας.
  Ό κ. Ι. Σοφιανόπουλος άρχηγός
  τοΰ Άγροτικοϋ Κόμματος τα ύπουρ¬
  γεΐα των Εξωτερικών, Τυπου καί
  Διαφωτίσεως. "Ό κ. Γ. Σίδερης φιλε¬
  λεύθερος πρώην γερουσιαστής καί
  διακεκριμμένος οίκονομολόγος, τό υ¬
  πουργείον Οίκονομικών καί Έφο-
  δισσμοΰ.
  (Ο κ. Ν. Κολύβας τα ύπουργεΐα
  Δικαιοσύνης Έθνικής Προνοίας καί
  Ύγιεινής Ό κ. Π. Ράλλης πρώην
  Βουλευτάς καί μέλος τοΰ Λαϊκοΰ Δη·
  μοκρατικοΰ Κόμματος τα ύπουργεΐα
  'Εσωτερικών καί Παιδείας. Ό κ. Ι.
  Γκλαβάνης Φιλελεύθερος τα ύπουρ¬
  γεΐα Γεωργίας καί Έθνικής Οίκο-
  νομίας.
  Στρατηγός Λ.Σακελλαρόπουλος τό
  υπουργείον Συγκοινωνίας. Τα 5 ύ-
  φυπουργεΐα ανέλαβον οί κ. κ. Στρα¬
  τηγός Λ. Σπαής ύφυπουργός Στρα-
  τωτικών. Είναι τό μόνον μέλος τής
  Κυβερνήσεως Παπανδρέου τό οποί¬
  ον παραμένει είς την Κυβέρνησιν
  Πλαστήρα άνήκων έπίσης είς τό κόμ
  μα των Φιλελευθέρας. Πλοίαρχος
  Θ. Κουντουριώτης ύφυπουργός Ναυ¬
  τικών πρώην Κυβερνήτης τοϋ Θωρη-
  κτοϋ Αβέρωφ καί ανεψιός τού Ναυ-
  άρχου Κουτουριώτη. Σμήναρχος Π.
  Βέλος ύφυπουργός άεροπορίας.
  Γεώργ. Μελάς ",Φιλελεύθερος ύφυ¬
  πουργός Εξωτερικών. Μ. Μαυρο-
  κορδάτος ύφυπουργός παρά τώ
  Πρωθυπουργώ.
  Βρεττανικαί φάλαγγες έφθασαν
  χθές μέχρι τού ΒρεττανικοΟ Στρατιω
  τικοϋ Νοσοκομείου Β.Α. των Άθη
  νών. Τό Νοσοκομείον ευρίσκετο ά
  πό τής ενάρξεως των ταραχών είς
  'Ελασοκρατουμένην περιοχήν. Οί
  Βρεττανοί έβρον τα πάντα έν άπολΰ
  τω ήρεμία καί τάξει. Ή μηχανοκΐνη
  τος φάλαγξ συνέλαβε καθ* οδόν καί
  κατά την διάρκειαν τής δράσεώς 58
  αίχμαλώτους. Έσταθεροποίησε την
  κατάστασιν είς την περιοχήν τοΟ Ψυ
  χικοΰ.
  Έπιχειρήσεις έσυνεχίσθησαν είς
  την περιοχήν ακριβώς ανατολικώς
  των φυλακών Αβέρωφ καί Β.Α. τοΟ
  Γουδί. Αί μαχαι συνεχίζονται. Ή
  άντίστασις τοΰ ΕΛΑΣ σήμερον την
  πρωΐαν είς τα κτίρια τοΰ Γηροκο
  μεΐου δυτικώς ακριβώς τής κυρίας
  όδοΰ Αθηνών Κηφισιάς περιγράφε
  ται ώς Φανατική.
  "Οταν ή άντίστασις κατεβλήθη,
  τα Βρεττανικά στρατεύματα άνεΟ-
  ρον 600 ήλικιωμένους έκ των τροφί-
  μων τοΰ Γηροκομείου οί όπβΐοι δέν
  είχον λάβει άπό ημερών ουτε τροφήν
  οϋτε ύδωρ.
  Έντός των κτιρίων των φυλακών
  δΐίξάγεται μάχη οί δέ στασιασταί έ-
  χουν μεταβάλει τάς φυλακάς είς ο¬
  χυρόν καί θέσιν όλμοβόλων. Την
  στιγμήν αυτήν τό 1)2 τοΟ κτιρίου ευ¬
  ρίσκεται είς Βρεττανικάς χείρας.
  Δυτικώς των Αθηνών Βρεττανικά
  Στρατεύματα εσημείωσαν μικράν
  πρόοδον είς την περιοχήν Ροϋφ έκ·
  καθαρίζοντες κτίρια ευρισκόμενα βο-
  ρείως των παραπηγμάτων.
  Είς την περιοχήν Νέου φαλήρου
  Βρεττανικά Στρατεύματα έξεκαθά-
  ρισαν μέρος τής περιοχάς δυτικώς
  τοΰ ΚηφισσοΟ καί κατέλαβε αριθμόν
  κτιρίων νοτίως τοΰ σιδ. σταθμοΰ.
  ΤόΒρεττανικόν πυροβολικόν έρρι¬
  ψε 600 βολάς πυροβόλου είς ΰπο-
  στήρηξιν των έπιχειρήσεων καί κα¬
  τά την νύκτα 1000 βολάς είς όδικάς
  άρΐηρίας πού όδηγούν είς Αθήνας.
  Διαδήλωσις
  είς Νέαν Υόρκην
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Ίανουαρίου.—Είς
  την Νέαν "Υόρκην εγένετο διαδήλω¬
  σις. Εζητήθη υπό των διαδηλωτών ή
  διακοπή των σχέσεων Άμερικής καί
  Ίσπανίας τοΟ Φράνκο. Είς την δια¬
  δήλωσιν έλαβον μέρος Φιλελεύθεροι
  καί Άριστεροί. Εγένετο ψήφισμα καί
  συνεστήθη έπιτροπή υπό τόν τίτλον
  «ΦΙλοι τής Ίσπανικής Δημοκρατίας».
  Συγ)ρητήρια τηλ)ματα
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Ίανουαρίου. —Ό
  Στρατάρχης Τΐτο απέστειλε συγχα-
  ρητήρια τηλεγραφήματα επί τώ νέφ
  ετει πρός τούς κ. κ. Στάλιν, Τσώρ¬
  τσιλ καί Ροϋσβελτ.
  Συνήλθε τό Κονκρέσσο
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Ίανουαρίου.—Σή¬
  μερον ουνέρχεται είς Ούάσιγκτων τό
  Κονκρέσσον. Αναμένονται σπου-
  δαΐαι ενδείξεις Άμερικανικής πολι·
  τικής έκ των δηλώσεων τοΟ Προέ-
  δρου Ροΰσβελτ κατά τάς δύο προσε
  χεΐς εβδομάδος.
  'Αεροπορική δράσις
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Ίανουαρίου. —
  Κατά την διάρκειαν τής ημέρας ή
  Συμμαχική άεροπορία έβομβάρδισε
  τα έργοστάσια Χάνσα είς Καστελ
  λωράουσελ, την Κολωνίαν, την Καρλ
  σρούην, τό Άχιαφενμπούργκ καΐ την
  ΦοΟλντα.
  Οί Γερμανοί
  άπαγκιστρώνονται
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Ίανουαρίου. — Πέ¬
  ριξ τής Μπαστόν ό φόν Ροθστεν Ε-
  χει συγκεντρώσει 8 μεραρχίας τεθω
  ρακισμένας καί πεζικοΰ, μέ τόν σκο¬
  πόν νά καθυστερίση την ένωσιν τής
  1ης καί 3ης Στρατιάς. Οϊ Άμερικα-
  νοί έπεξέτειναν έ'τι περισσότερον
  τόν διάδρομον τής Μπαστόν ό οποί¬
  ος έ'χει πλάτος χώρα 13 χιλιομέτρων.
  ΟΙ Γερμανοί έκτελοΰν έπιχειρή¬
  σεις άπαγκιστρώσεως καί έτοιμά-
  ζουν νέαν άμυντικήν γραμμήν.
  Είς τα Βόσγια ή γερμανική σφήνα
  έ'χει πλάτος 8 χιλιομέτρων.
  Τί σκοπόν έχει ή Γερμα
  νίκη άντεπίδεσις
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Ίανουαρίου.—
  Ή Γερμανική άντεπΐθεσις είς την
  περιοχήν τοΟ Κορμάνο σκοπόν εχει
  νά διασπάστ] τόν κλοιόν τής Βου·
  δαπέστης καί νά άνακόψη την Ρω·
  σικήν προέλασιν πρός την Βιέννην
  έκ τής οποίας αί Ρωσικαί προφυλα-
  καί άπέχουν μόνονΐδθχιλιόμετρα.
  'Αποβάσεις
  είς τό Μιντόρο
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Ίανουαρίου.—ΟΙ
  Άμερικανοί ένήργησαν καί 2 νέας
  άποβάσεις επί τής νήσου Μιντόρο
  χωρίς νά συναντήσουν εχθρικήν αν¬
  τίστασιν. Ύπερψρούρια έκ Σαϊπάν
  έβομβάρδισαν την Μητροπολίτην
  Ιαπωνίαν κατά την διάρκειαν τής
  ημέρας.
  Εφονεύθη ό Σέφερ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου.—Ό Διευ-
  θυντής τής ϋΝΚΑ έν Ελλάδι κ. Λέ
  μαν εδήλωσεν χθές δτι ό κ. Σέφερ
  μέλος τής άποστολής εφονεύθη κατά
  τάς συμπλοκάς των Αθηνών.
  ΥΣπ,ΤΗΣΤΙΓΜΗ
  Κατελήφθη τό Γέου
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Ίανουαρίου.—Άμε-
  ρικανικά υπερφρουριαέβομβάρδισαν την
  στρατιωτικήν βάσιν Νεγκόγια δυτικώς
  τού Τόκιο. Είς τάς Φιλιππίνας Άμερι-
  κανικά άεροπλάνα έβύθισαν 25 Ίαπω-
  νικά πλοία.
  Είς την Βιρμανίαν Βρεττανικαί δυνά¬
  μεις κατέλαβον τό Γέου, 110 χιλιόμε¬
  τρα άπό την Μανταλέϊ. "Αλλα ύπεφρού;
  ρια έβομβάρδισαν στόχους είς την νή·
  σον Χινσοΰ.
  Διεκόπησαν αί σχέσεις
  Τουρκίας-Ίαπωνίας
  ΑΓΚΥΡΑ 4 Ίανουαρίου.—Ή Τουρ
  κική Εθνοσυνέλευσις απεφάσισε ο¬
  μοφώνως δπως διακόψει τάς διπλω¬
  ματικάς της σχέσεις μετά τής Ίαπω-
  νίας. Μετά τής Γερμανίας Ιχει δια-
  κόψει ταύτας τόν παρελθόντα Αυ¬
  γουστον,