92851

Αριθμός τεύχους

105

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

26/11/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟ1
  "ΑΡΑΡΤΗΒ ΤΗ! ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ
  ΤΕΤΚΟ3Ε ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ§ 26 Νοεμβριού 1912 — ΑΙ'ΐθ. 105
  ΤΜΗινΐ Ε'. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΆρΛ Πρωτ. 4301
  » Λιεκ. 2782
  ΙΈΝΙΚΏ ΑΙ0ΙΚΗ21- ΚΡ.ΓΓ*Ϊ_
  ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ ΔΙΑΓΩΙΣνΐ)Υ
  Πρός ίιορυμόν κροσι>,3 νυν άνατληρωΓΰν χινή. βΐτύ'. '3χτι,ΑΓ,τ>3
  'ίί «ν Τιλωνι'ιιΐν Χχ'<·>> χχι Ί1?χ*1»'<>>
  ρ
  των Τίλια-
  τώ; ί«ι;υχβντων.
  Έν Χ χν
  κ«ί τόν διβριΐμόν
  τί 2Ί
  1912.
  Ό Γ&νιχό; Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΙΌΓΜΙΙΣ
  . Ποο>τ. 5178
  Ό Γεν;κό; -ΐοικητή; Κ
  Προχηρ>ιομίν διαγωνισμόν πρό; 8ΐ3?ιτι*9/
  πληρωτών κενής θΐσεω; ΈκτιμητοΟ παρ' έΊ
  νείιβν Χαν'ων /.αί ΉρΐκλΐΙ^υ.
  Ό ϊια--<*ν·,σμός διβ?3«χ"3ήσ«τ*ί τ^ έ>νάτ$ τοϋ μηνός Δε*ίμ,
  βρίου 1912 ήμέρ*» Κ.»οι«>ι»!ν — ρί ώοϊν 10η» τίθ |Αΐσ<ιμ5;ια;, κΛ «ν -.ώ Τελωνε'Λχ,ΰ καταΐτη,Αϊτι ί*α:ερας των διί; κ-'.ίων, ίν Χανίοις μέν διά τ-,ν θέσιν ποισΛΡΐνβΰ1 άναιτληρυκοΰ τοΰ Έ*τιμη· τοΒτοΰ Τελωνείον- Χΐνίων, :/ Ή3ϊ<λείω οέ ίάτήνθέΐιν «ρ3- άλ'!ί 3 Γλί Ήλίο ϋτο ρηρ ενώπιον Έπιτροΐίίΐώ; συγλειμένων έ* το3 ^ ρητοϋ έηατέρας των Ο!*ονον«κών περιφίρε ών χβί τού Τελώ>ο^
  καί τού Προεδρο.) το3 'ίίμΐίρικϊα Σ^λλ^γ^υ έ^α-έ^α; τώ; δ>
  πόλιων Χανίων καί Ήρακλεί:υ.
  Οί ^ίΛόμινίΐ νά συμμηάσχωίιν &ΐ; τό^ τ.^^Ρ-»^'^*^ν
  διαγωνισμόν δέον νά ύποδάλωσιν »ίς τόο!«ϊ.ν Τί».ω εΤ:ν, μίχρι
  μεσημβρίας τή; πρώΐης Δεκεμίρίου 1912, σχϊτιχ.ν &'&■ "*-
  σ>;μασμίνηνμέ τ*σσαρακοντάλβπτον χιρτόσ(]^3ί καί συνοϊί^ιμέ-
  νην υπό πιστοκοιητικοί καλής διαγωγτΐς, 2κΒιϊ,μ.ίνθϋ ύτό τ?,ς
  αστυνομικάς βρχί]ς τήίκϊΐοικίας το3 ϊτοϋντοΓ, πιστοτο η:ι<.ον τοΕ άίμιδίουΕ'ισα-ίγελ^ςδτ'δϊν *ατίδαά:θη52ν ' έν ά',;9ρω 21 καί έπίμ-ίνο1.; τ-3 π-ι.··.*ο; ν^^ προ6λ καί ΐ5ΐΐτοποιητικ·ν τού άρ>:3ΐ·>-» στρατολογικόν
  " ' ή" 8τι νομίμως
  των
  Εκττμητου.
  Αί Έ«τρ3π?Τα: ϊονμάζο^ΐ.» 'πί ~Λΐ?» τού; δ·.
  μίν,ιυς καί ώ; πρός τή; »«*?*«<*' τΛν 8.ά την θέσι» *η<. ίχ πία<ι;:*α γ", . "Λ -"■- ·>■» ">
  Ιτο τ'~>/ ΐΑ*.3ν ϊί,ατίίϊί τώ1 ι^τ'.
  Ίς τς Β'.
  V,!.)
  α ι (Ο.««ΐ!*3<) .<",; Γ»/:*^ . Δ'.ίκπ. 3737 Ο ΓΕΪίΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΠΙΣ ΚΡΙΙΓΙΙ- Διακηρύττει δτι: Έ*τ19ί:χι ε'ς ί.α(·«>ν:σμό» μϋοϊοτιχής δημ3ΐτρϊσ:.ας *ατά τα
  5; ϋτί)3*ϊίας των Δ(](*οτίω' "Κ ι γ·* ν συηίχ9»ντχ καί Ιιτό
  τ33 Λ■.ϊ^θ^ν;^·3 τΛν Δημίίίοιν Έργων θϊΐϋρη")ίντ* διαγρά,Α"
  ■μχτα ν».«:ά τοΰ πρ3ϋτολογισμ33, σι>γγραρίς ϋποχοε όϊ»>«>ν καί
  Ιργων τοϋ λιμ=ν3ς 'ΙΙρα^λείβυ.
  "Αρθρον 1. Τα Ιρΐβ προϋπολογίζονται κατί την λεπτομερ))
  ί.τίμησ'.ν είς τό ποτόν των δρϊχμών 118,827 *αί '*/. ;β π-:?ιλαμ-
  6xνο^ιένο^ το3 πο3θ3 των δρο'χ. 4ι?Ο *αι ι^ 3ι 2ΐιρνθ'Ττι·υς
  δατά/α; ίφ' ών ούίεν δικαίωμα ϊχβι 5 ίργολιδίς. Ή ί-.ΛΤΐαΐις
  γίνεται ίπί τ^Τς εκατόν εις άχεραίας μθνάδας.
  ΆοΘρον 2. Ή ίημοιτραβία ενεργηθήσεται ίν τβΤς ϊδραις των
  Χανίων, Ρεθύμνης κ»ί Ηρακλείου καί εν τοίς Κατα-
  ΐώνβ;*είι·>ν Ν3,Ααρχιώ» δι' «γγράφ-ον κιί ίσφ?αγΐ3μ<νών ,^^.νρώ» υπό Έπιτρί*ής άιτβρτιζομε'νης ϊν μέν τώ"Νο(.ώ Χα- νί<υ; παρά τοϋ I1ρ3ίϊρο^ των Έ»ετών ώ; Ιΐροέίρ,υ ή το·3 ανα- πλτ-ρΛΤο3 αΰτο", τοϋ ΝςμικοΟ Συμί;ύλου, το^ Ν=.Ααρχυ Χα- νιων, ενός Μηχαν.κοΰ κα: τού Δ'μ^ρχου Χανίων, ή1 των *·.*- ■πληροτών αύτΛν ώ; μελώ', ίν Ρ.θϋ,Ανο πΐρά το3 Νομϊρχου θύμ^ης ή των ά/απ,.ηρωτών αυτών ώς μελών, ίνΉρΐΑ^ίω παρα τ-3 Προ-:ϊρ9^ των Έφετών Ήρα*λείου ώ; Πρΐέίρου ή το3 ά<«ληρωτοΰ αύτοί, το3 Εισαγγελέως των «ν Ηρκλειου Έφίτών, τοό Ν3μάρχίυ Ήρ«λ*ίου, ενός Μηχα-ικοϋ κ^ι το3 Δ?Α*;·/ί> Ήιαιιλείου ?, των ίναπληρωτώ' αυτώ» ω; μ«/.ων ττ,ν
  18 Δι*»-.4ρ. > -912 ημέραν Τρ ττ,ν καί ώραν '. —10 π. μ.
  Ά3θ;^ν 3. Πϊσα πρ33φί?ϊ θά συνοϊίόητ*: υπό τ<)ς αϊεία; το3 ί·:ιτηϊι.ύμ'<Γ5; τΐύ έριθλάίου σν?ώνως τώ 811 ^ Ννψ ύ^ό τ=3 -ς?.ίΑΐχ3,*ίνο^ υπό το3 πιρΐ ϊημιοίρα-ιώχ κ»ί ί-χτ*- >=ϊίω- ΔηΑ3Τ·α>; Ιιγων Νιμ^ «ιστοπν.ηΛκού υπό νραμ-
  Ι'χήι' 3ί:7··33,τ;; ττ,ν .Τ; τι των >η*βσ:ι*ν ταμειων ή τής
  », ^
  Τρχτίζΐί Κ.3 1Τ-,;, κ-:ά9;ϊν λ^ψ ^ή; ς χ?»μ
  4 ίϋΛβγΙ»; τή; Τ^τίζη; ^?ΐτ<ΐ; «*» την |«ί τί], Ικϋοσεως των ίξίϊι· π3ίί3 ίραχμων 6000.
  ΤΗΣ
  ί^,Ε'ις τόν διαγωνισμόν ίύ^αντκ νχ λάβωσι μϊ'ρος χχί άλ,λοδααοί
  συμμοββεύμϊνοι πρός τάς διατά;;ις τού περί 1/)»χοπρ.χσιώι» καί
  εκτελέσεως, δημβσ.ων έργων νόμβυ κχΐ λοιπβΰς τής Νήσου.
  Άρθρον 4. Ή ίη,Αθπρασία διεςάγεται δημοσίως. Ό έσφρα-
  Ίΐεμένος φάιελλος, έν φ «ίνα. έγχ.«χλεισμενη ή προσφορά, τίθεται
  ομοϋμετά των έν τώ ανωτέρω άρθρφ μνηΐθεντω»· έγιράφων ίντός
  1*υτέρου φατΛλλου, Οστις παραβιίεται έσφραγισμένος είς τόν
  πρόεδρον τής έπιτροπής »υνείρι*ζούσης. Ό πρόεϊρος άριβμεΐ
  τ»ϋς «αχέλλβυς κατά την τάξιν τής εγχειρίσεως των άκολοΰ-
  θως άποΐφρΐγίζοντιχι ο! εξωτερικόν φάκελλοι, ή δέ έπιτροκή ΐη·
  μειβί έφ εκάστου έσωτερικοθ ·α*«λλου χερικλειοντος την ίκαντον
  προσ·οράν τό όνομα αύτβύ καί τόν αύςοντα αριθμόν το3 είξο»-
  τεριχοθ φαχ,ιλλου *αι Κ{χταγρά«>ει έν πρωτο*όλλω τα ιμπερι-
  *χόμ<να κατά τό άρθρον 3 ίγγραφα. Ειτΐιτα οί »ν τί αιθούση τής συνεδριάσεως παρευρΐσκόμενΐΐ άχβσόροντχι, ή δέ έπκροπή έζΐλέγχουσα κατ'Ίδιαν τα Ιγγραφα άποφασίζει κατ' όνομα τούς είς τόν διαγωνισμόν «αρα3«κτίους ση^ειοίσα τους λόγους ίι' ούς τυχόν θά άχέκλειέ τίνα των μειοδοτών. Άρθρον 5. Πασά χαΐά παράβασιν των άρθρων 2, 3 καί 4 χροσφορά εΐιΐαι άκαράδεκτος καί έπισΐρέφετα. προ τόν ίπιϊίντ* ταύτην χωρις ν' ανοιχθή ό περικλειων αύτην φ,ϊκίλλβς. Μετά τόν έλεγχον των εγγράφων ή συ.εδρίασις άχ3*αθί*- ταται έχ νεου δημοσία, ό δέ πρθίίρος άποΐφραγίζει τα των προ- σφιρών δελτι* κατά την άρίθμ ητΐ/ΐην αυτών σειράν, κ*ταχω- ρίζΐι τό περιεχόμενον αυτών έν τώ πρωτοκόλλψ καί άνακηρυττει τελευταίον μειοίότην τόν προσφερομενον νά εκτελέση τό έργον είς τιμήν συμφερώτερων. "Αν πλείονες των διαγων-.ζομε'νων ήθελον προσφέρει την αύτην συμφερωτεραν χροσφοραν, ή οημοπρχσια έπαναλ«μ6ζνεται και *αρατ«ιν*ται β—ι 3ύο ώρας ό ίι' έσφραγυμίνων πρνσφορών 3ια- γωνισμος μεταςυ των προσενεγλθντω» τ»ς αύτάς συμφεραιτερας τιμάς. Άν δέ ούτοι τυγχάνωσιν άποντες τότί έπαναλαμβανβται ή οημοκρασια καθ' όρισθησομένην ύ«3 τής ιπιτροκής ημέραν, ήτις 3έν ουνατβι νά ύπερδη την ίίΐιάΐην πί'μπτην άπό τής πρώτην ϊημοχρασιας. ΊΙ δβυτερα αυτή οημοχρασία θχ ^ ίγκαρϊΖ μόνον •αν ό «ίς των ίΐίγΐιίνιζί^ενω/ κάμη ίχ.πτ(*ίΐν μεγαλειτέραν τής γενομένης κατά την πρώτην δημοπρασίαν. Άρθρον 6. Είς τους χατβ: τόν διαγωνισμόν άποτυχόντας β—(- στρέφίνται τα λόγω εγγυήσεως κατϊτβιΐίντα χρήματα, ή όμολογ.αι έντος τριών ημερών άπό τής όημοπρασιας τη έγγραφω είίοποιηυει τοθ Πρβέδρου τής έπιτροπής πρός ι ούς δημοτιους ταμίας ή διευ¬ θυντάς των καταστημάτων εν οίς κατ<τέθΐ]σαν. "Αρθρον ". Ό έργολάδος ΰπόκειται «!ς τάς διατάξεις τοϋ *»ρί σημοπρκβιών καί έκτελέσειος δημοσίαν Ιργ#ν ύκ' αριθ. 356 Νόμου. Άρθρον 8. Τα πρακτικά τή; δημοπρζσιας 6πό>ιιιντ-ι είς την
  έγκρισιν τοθ Γενικοΰ ΔιοικητβΟ Κρήτης δΐτΐς έχιι τό δικαίωμα,
  κατα το ίοκού'ν αύτω, νά ίγκρινιι; ή1 μη αύτ» χωρϊς έκ τούτου ν'
  ά ό τελευταίας μ.ϊΐοίοΐης ο^οενκατά τ°ΰ δημοσίου
  9
  σίω' "Εργων ιίεωρηθέ.τας ίρ^υς συμφωνΐών καί σχετικόν ~^0-
  «ελογιβμον δαιτ*νΐ/ς ή έπισχευί] τοθ Είρηνίδΐιΐειου και λοιπων
  δι«μιρισμάΐυ»ν τοΰ Λημ^σίοο κτιρίο^ είς λιμένα Σητείας.
  "Αρθρον 1. Τ^ ίρ·{* τίϋτα προϋτίλογισθησαν κατά την λε-
  ιιτομιρή ί*;.μΐ)σ»ν είς ιθ ποσόν τώ^ δραχμήν 3045 κ«ί ϊο/ι00
  καί δι' ά7τροοπτ« ίςβϊα δρ. 254 καί 80/ι0β· -Τ.ί νοθ ποσοθ των
  άπροοπτων ουδέν ϊίχαίωμ» Ιχει ό ίργολάίος.
  Ή έκπτωσις γι^ήΐεται επί τοίς ° 0 είς ά*εραί«ς μονάοβς.
  "Αρθρον 2. Ή δημοπρασΐα ένιργηβήσεται έν ταίς Ιίρβις των
  Νομών Χανίων Ρεθύμνης καί Ηρακλείου καϊ έν τοίς κα.αστή-
  μασι των οίκείων Ν:μαρχιών ίνώκιον επιτροπών συγκει^ινων
  παρά των οίχείων Νομαρχών ώς προέδρων ή των αναπληρωτών
  αυτών τώ^ οϊκειων Ειρηνοδικών καί ένο; μηχανΐκοΰ ή των ΛνΛ%^-
  ρωνών αυτώ» ώ μελώ^ την 18 Δί*εμ6ρίου 1912 ημέραν Τρίτην
  καί ώραν 11 —12 π. μ.
  "Αρθρον 3. Ε.ς τον διαγωνισμόν ίΰνατβι νά λάβωσι μβρος
  «αι ανλοϊαπί συμμορφοίιμενοι πρός τάς διατοξεις τοθ περί δημο-
  «ρασιών κΐί εκτελέσεως δημοσιαν έργων νόμοο καί λοιποϋς τής
  Πολιτειας.
  "Αρδρον 4. Πας έργολαδος Ιχων τα προσόντα τού ΰπ' άριβ.
  356 νόμου ίίναι δεκτος είς την ϊημοπρασιαν ά* πρίσαγάγχι την
  ά'ίειαν τού έπιτηϊεύ ματός τού συμφώνως τω 8 11 Νομώ καί γραμ-
  μάτιον π.στοποιβύν την είς τι Ταμείον τοθ Δημοσίου ή τής Τβα-
  πεζη., Κρή;ης κατάθεσιν, λάγφ έγγυήσιως δραχμών 150· Εις
  τού; αποτοχοντας κατά τόν διαγωνισμόν έπυτρέφθνται τα 'λογψ
  εγγυήσεως κατατεθέ^τα ίντός τριών ημερών άπο τίς μειιίασια.;.
  "Αρθρον 5. Τα πρακ,τιχά τής μειο^οσΐας ύπόκεινταΐ είς την
  έγκρισιν το3Γε/ικνϋ Διοικηιοίί Κρήτης όστις Ιχει τό δικαιωμα,
  χα;ά το οηκο'ίν αυτώ, ναέγκρίνΥ], ή μη, αΰτά. χωρίς έκ τούτου
  ν' άπθλτα ό τελειιταϊος μειοδοΐης ουδέν κατα τοθ Δημοσίου
  ίικαίωμα.
  Άρδρον 6. Τα «ηρύιιεια χχί Ιξοδα τοΰ συναφθησομένευ συμ-
  δολαιου βπιδϊρύνοσι τ4ν εργολάβον.
  "Αρθρον 7. Ό προϋΛθλογισμός καί ή συγγραφή των ΰ«ο-
  χρεώσεων εισίν έκτεθειμένα είς τα γραφεια ών άνω Νομαρχίαν
  είς την διάθεσιν τώ^ βουλομένων νά λαίωσι γνώσιν αύιών.
  Έν Χανίοις ηή 20 Νοεμβριού 1912.
  Ό Γενικός Διοικητής Κρήτης
  23. ΔΡΑΓΟΓΜΗΣ
  Άρθρον 9. Γά δια^ρά,ιμαΓα,ό
  γιονκαί οί ςροι των συμφ^>νιών εισίν
  των άνω Νομαρχίαν είς την ίιαΐίσιν των
  γνώσιν αυτών.
  Άρθρον 10. Τα κηρΰκεΐαι καί έςίί*
  βυμβολαίου ΐπιβαρ6νουσι τόν εργολάβον.
  Έν Χανίοις τή 20 Νοεμβριού 1912.
  τί
  ι ι
  ' νά λαβωσ:
  "Ο Γε»ι»ός Διοικητής Κρήτης
  Σ. ΔΡΔΓΟΓΜΗί
  Αριθ. Πρωτ. 5179
  » Διεκ. 3738
  Ο ΓΕΜΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Διακηρύττει 6τι:
  Ε*τίθεται είς μϊΐοδίτιχήν δημοπρασίαν συμφώνως , .
  ίάς ίιατάξεις τοΰ υ*" αριθ. 356 περι 3ημοπρασιών κβι εκτε¬
  λέσεως 3ΐ)μοσι,ων έργων νομου καί χατά τοϋς υπό τής υπηρεσίας των
  δημοσΐων Έργων ιτυνταχβενΐας και υπο τβΰ Διενθυντοϋ των Δη-
  μοσιων βργων Οεωρηθίντας όρους συμφιονιώ^ καί σχετικόν πρού-
  ιτολο/.σ/.ον δαπάκης ή έικσκευή χαί «ΐϊοπερατωσις τής ατ}ρΐ{-
  γος Λεχωνίων.
  "Αρθρον 1. Τα Ιργ,χ ταυτα «ροϋπελογίσ&ησαν κβτά την λε-
  I
  πΐίμερή εκτίμησιν ·ίς το ποσόν των ίραχμών 4342 καί καί ίι'
  άπρόοπτβ Ιξ^χ 3ρ»χ. 658 και. Επί τοϋ πϊσοΰ των άπροόπτων
  ού3«ν διχαίωμα ίχει ό έργολαβος.
  Ή Ικίΐτωσιςγίνήσίται έ^ι τοίς % είς άκερ*ίας μονάϊας.
  Αρθρον 2. Ή 6"ί)μοκρασιν «νεργηθήσίτοιι έ^ ταίς ί"3ρΛΐς των
  Άρ-θμ. Πρωτ. 5180
  » Διεκπ. 3739
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Διακηρύττη £τι:
  Εχτιθεται είς μΐιοδετικήν δημϊπρατίαν συμφώνως «ρος τάς
  >ιατάξεις το3 υ** άριθμ. 356 περί δημοπρασιώ,, καί έκτελεσως
  ρρ ΐμρ ργηήσ«τιι ϊ/ ταίς Ιρς
  Νομών Χανίων Ρεθύμνης καί Ηρακλειον καί έν τοίς καταστή-
  μασι των οΐχείων Νομαρχιών ενώπιον έκιτρβπίν συγκείμένων
  παρά των οίκείων Νομαρχών ώς προέδρων ή των άναπληρωτών
  αυτών, των οίκείων Είρηνοίικών καί ενός μηχ*νικο3 τ) των άν«·
  κληρωτών αυτών ώς μελών την 18 Δεκεμδρίου 1912 ήμίρβν
  Τρίτην καί ώραν 10—11 %. μ.
  Άρθρον 3. Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος καί
  «λλβϊαποί συμμορφούμ«νοι πρός τάς διχταξεις τοδ «ερί
  ώ ί έλ· ί
  ρφμ ρς ς ξς ρ ημρ
  σιών καί έκτελ*·σεως ί»)μβ«ων έργων νόμου καί λβιπούς «3
  Κράτο
  ι«
  ρμ. 356 περί ϊημοπρασιώ* καί έκτελεσως -.,».».^.
  ίημοσέων έργων νί^ο» καί κατά τοίς υπό τής υπηρεσίας των ίη- > Άρθρον 4. Πας έργολάβος ίνων τα προσόντβ τοθ Όπ' άριθμ.
  θέ,τβς κ»ί 6πό τοδ Διε«θ'ίντο3 των Δημί- 356 νόμου είναι 8εκτός είς την ϊημβπρασίαν άν προ<χαγάγ5 τν ή ηρ αυνταχθέ,τβς κ»ί 6πό τοδ Διε«θ'ίντο3 των ρρ ς ργβος ίνων τα προσόντβ τοθ Όπ άρι 356 νόμου είναι 8εκτός είς την ϊημβπρασίαν άν προ<χαγάγ5
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  4ΚΤ
  ίίθίΐαν τού" εχιτηίευμπτός τού συμφώνως τώ 811 Νίμω χιί
  γραμμϊτιον χυτβιτβιοΰν την εί; τι ΤαμϊΓον τού Δημόσιον ή τ^ς
  Τραπέζης Κρήτης κχτάίεΐιν, λόγω. ίγ^ήτ£α>ς, Οραχμύν 250
  Είς τούς άπΐίυχόνΐας κατά τόν διαγΛΐυμον ϊπ'.στρϊφινςατ ϊά
  λάγψ εγγυήσεως χχτατεοεντα έν τος τριών ημερών άπν τί|; μϊ;*;-
  ϊοσία;.
  Άρθρον 5. Τα π?χ*.ϊΐ«ι τής μίυϊίσίϊς ΰτ3Λΐΐντ<ι εις την γ*ρ:σιν τού Γ*νΐκο3 Δΐεικητεΰ Κρήτης 8σ:ις ϊχει τό δΐλαίωμα, κ«τά τ» ϊοχοΰν αυτώ, νζ ϊγχρίνβ ή μη .αύτά, χ«·,3Ϊ; ίι τίύτίυ ν' ά-ιοχ,τα ο τελευταΓος μειοίότης ούϋ» κατά τού Δημοσίου 5ι- καίωμ*. Άρθρον 6. Τα κηρ^χ,ίΐχ καί ϊςοϊ» το~5 συνχφθιρομένου συμ ■ δολαίου έπιδαρΰνουσι τί ν εργολάβον. Άρθρον 7. Ό προϋπολογισμόν χαι ή συ (γράφη τ<5ν υποχρε¬ ώσεων εισίν έκτεββιμίνα *ί;τά γρα»ιΐϊ τώ* άνα> ί"ίο.χίοχ'.ών εί;
  την διάθεσιν των βο,ιλομίνων νά λά6<ι>« γνώσιν αυτών.
  Έν Χανίοις τί 19 Νοεμβριού 1912
  Ό Γενικό; Διοιχητής Κρήτης
  Σ. ΔΡΑΡΟΓΛΙΙΙΣ
  "Αριθ. Πρωτ. 864
  » Λΐίκπ. 532
  11ΡΟΚΗΡΓΞΙΣ
  Έκποιήσεως άζητήτων
  Ό 'Γποτβλώνπς Ιεραπέτρας
  Προ*ηρύ«ει δυνάμει τού ά',ϊθ^θϋ 119 τού υιτ'άριθ. 413 Τί-
  λων*ιακού Νίμου την διά δημοΐίου πλειττηριαΐμοϋ έκιοηΐιν
  των εξής" ήτοια'.) 1 ςυλον ο'ικοίομή'ς μηχ,ους μΐΈρ. 2.75 6 .)
  1 μπιτσιμέ μήχους μέΐρων 7.50 γ'.) 1 μαΐίσιμί μήκς,υς μέςρων
  6.30 ί'.) 1 δοκόν μήκους μίτρων 4.25 ί'.)1 άγκυραν σιδη¬
  ράν χιλ. 34 στ'.) 2 κωπας ε^ρ.σ*ομένα»ν έν τ/] άποβη^ τού ύφ
  ήμΐς Τ)τ·λω»«ί3». Όρίζεται δέ ήί*έρ* οιεςαγ^γής τής η,*ο-
  «ραίίας βυμφώνως τώ ύπ' αριθ. 863 καΐ χρονολογίαν σημερινήν
  Πρωτοκολλω ή 20(ΐ'Ιί*ουαρίου 1913 ημέραν Κυρΐίκήν καΐ ώραν
  10—12 β. μ. τόποςδέ διεςαγβγής τό ΚαιάστΓ,μα τού Τ)ΐε-
  λωνείου.
  ~ Έν Ίεραπίτρα τ^ 20 Νοεμβριού 1912.
  Ό 'Υ)τελώνης Ίεραπίτρας
  Ιω. Ι—!. _ίουρ2χδάκης
  Ιΐρος την 2ε6. Νομαρχίαν Χανίων
  Κύριε Νομάρχα
  Λαμδανω την τιμήν όπωςφίρι·«Ίς χ<ύΛν τής υπηρεσίας υμών 4τι ενεργήσας άστυΪΛτρικην **(ίίο>ρηΐιν έν τοϊ; ίΐκατίριοις ΐΐής
  κολεως Χίνιοβν τ ήν !3 τ,/ίχοντος μη^ί <*ϊτά τοί αςιω,Αϊίΐκοίί Τής χωροφυλακήν *.. Φαρ^ϋ (-(Ϊ34 ΐϊαρίτηρηΐα τϊ επόμϊν». 1) Ρεωργίου Μανίτη. Καλώς περιποιη,Αένον καί * ίθαρόν. Γίνεται χρήσις υλικών καλών. Σ*εΰη λαΐΐιτερομένα. 1) Σταύρου Λουιτη. "Οπως τό ανωτέρω. 3) Ραλακτοπωλιϊοι' χΛ Ζϊχαροπλαστϊϊον Κυριακού χ*ρΛ την πυλην Κασ;«λΜου. Ιΐολύ καθαρόν και πίριπ Ιΐλούσιβν βΊί*ίί() Λ^όσφατα. Γιν.Εΐι χρήσις ϋλΐ/,ών κ,ΛΛών. Είναι λίαν «ύπρόσωπον. 4) Εστιατόριον Σιτυρίδωνος Μυτιλινιο·}. Μέτρον. Σχετικώς καθαρόν 5) Εμμανουήλ Φρατζϊσκάκτ). Μέτριο». Γινεται χρήσις υλι¬ κών καλών 6) Χατζή Ίμάμ Τζιδριμιιη. Γιν*τ*ι χρ/|βις υλικών καλών Σχιϋΐ} κασιτ«ριι»μίνα. Σχΐίΐκώ; καΒαρον. Γαΰίβ αναφίρω εις τ<]ν 1«»ιρ«ϊ.α» υμών ΐίΰρι* Νιμχρχα δια την ενέργειαν των νομιμων. Έν Χανίοις τ^ 18 ^ίπτεμορίου υ 12 Εύπειθϊστατος ό Ά»τυϊ*τρος Χανίων Ά. Κωνβτχντουλάκης Αριθ. Πρωτ. 345 » Διεκττ. Πρός την Σ&β. Νο>αρ/.ίχν Χανίων
  Κύριε Νομάρχα ,
  ττ,ν τιμή; ο,τωςιί,Λ είς -,νώσιν τής ύ-τ,ρεσίας
  υμών 8« έν»ργητα; ΑσΓυϊατρι«.ή',έπιθεώρηβιν την 6 τρέχοντος
  μηνός ίτυί πάντων τύν χλΐνυϊιιυν των πωλούν των κουΛουργα,
  στραγάλ'α, τςαιΐούντια, ζχχαοόπηκτα, ου; τή έντολή μο« πιρι-
  σ^ν^Λϊς^ν ή Άτυνί,ν.α έν τώ Σταθ,Αφ Σ :Λϊ^τζ·.α;, χαρίτήρηυ
  ίπ' αύςών τα έκόμΐνκ.
  I) Χιαμίντϊ 11ρο6ια (Άραπίνα) πωλ^Ι ώραία χαί χα( αρά
  κθϋλοΰϊγ.α πϊ»^'.·{)Αίνϊ. Είναι ό'μως άκά'λυπτα.
  2] ΧίΑ,ηλ Μπαταλόχη. Ιΐο»>«ΐ ώραία τλακούντια (»αλυ-
  τσούνια). Είναι ομως άκχ/υπτα.
  3) ΛιχΛ()λ< Χ. Ραλχνάκη. 1Ι«*λεί στραγαλια, κουλούργ α, *αι ζϊχαροϋηχα. Τα ποώ:ί σχίϊιχώς είναι κοιλα. τα ί,ιχορό- πη*τα ο,*(ι>ς (άλιντ«5ες 150 δράμια ιιαί %αρΛμ%Κα; ημίσεια ('/υ)
  όλά αφέθησαν καλχ χαί σίΐ>ιπό·; κχ;·?χ(9ησχν προ; εξαφάνι¬
  σιν αι» χαι χημικώ; απίίίΐχ(*£-ν:ος ό:ι ήΐχν χεχ ρωμιατιΐμίνα
  δ:α χρ«>μά;ων κα»ρμένω» ί* τής ·>τί«ί)ς των λυχνβρζιων *λί
  συνεΐτώ; μ<ι ίπιτρετοιιένων υπο Τίΰ ίικ' άρι6μ. 266 Νίμου. 4) Λουοο6·.*ος Άμίσαλΐ)ς. Ιΐωλϊϊ ποξιμαϊαλΐα σχ«τικώς ιιαλα. Δ»ν ιΐνα; ομιβς προφυλαγμένα. 5) Γζεμαλη; Κί|Απ»ϊλϊ*ης. ΙΙιλλεΙ κουλούρια καλά και καμάρα. 6) Χασάν Νΐϊζά«.η; κ»ί Ρ»μπής Κομιτερακης. Πι«λοΰσι ποΰ «τΐΜχα κουλούρια και ούχι προφυλαγμένα. 7) Αχμέτ Χατζή ΡισουμάΑης, Μβχμετ Ίιμιράκης, Χο>-
  ίίϊν Μπβυμίτουλα^ς χ.αΐ ΙίΙμΛανιυηλ Ραυγκιΐταχη;. Ιΐβντες
  ού;οι πωλούσι σχκΐιΐώς xα^α χοιΑοΰγια χαί καΰαρ». ϋναι
  όμως άκαλυπτα.
  8/ Όμερ Μιυλα '0Αίρακι]ς. ΙΙωλϊΤ δυιφ^ρα χουλούρια.
  Κΐϊ»σχ*θ/)σα» *ΐι ίςηφΐϊνυίΐηααν π*ρι την μίαν ό>.άν καί π*ρΐ
  τ» 50 ΐΑ'.κροΐβρι χο,ιλουρζκια, ήτοι ή άνωιίρ» στιόος τούτων,
  διότι ίΐχ* καλυψίί ταΰτχ με ρυπαρόν χαί άκ,αϋαρτον οθώνιον,
  όπερ μιτεχεφίζϋθ ό ίίιος ώ; ρινόμακτραν.
  9) Άςμεΐ Φ^αγχαζκχχης. Ιΐωλεί καλά κοολθορια, είναι
  όμως ό ποιΑητης λίαν ρυπαρός καί άχαθαρτος.
  10) Άχμιτ β£ργιουλ»<.τ,ς. 11ωίΐ κο^λούρι» μετρια, χεχριιι- ματισμίνα διά χινομημόχΐου κβνειος άδΛαόίίς ίΐΕΐτρεπίμΙνης υπό τοΰ Νομου. II) Γεώργιος Δουλγεράκης. ΙΙωλεΐ ρυπαρά καί άκάθαρτα ζαχαροπ^κτα. Κατισχέίίησαν και «ξηφανισ(»ηΐαν π«ρί την μίαν οκά» μαντΐναοες. 12) ΙΙ^ναγιω:ης Τσιαλόγλαυς. ΙΙωλίΤ ζαχαρόχη«α. Κα- Τϊσχεθ()σαν χ« ίξηφανισϋησαν 100 δράμια μαντιναϊες, πα- λαιαι, ρυπαρίί χαί βκϊϋ,χρτβι. Πρός δέ 2θΟ ίραμυ χοοφέΐα, 100 οραμια άΜντ·4ϊς χαί 2θό ίρχμ.α ΧϊραμιίΛες, χαθοΐι χαί χημι- χώς 4πΐϋΓοποιήΐ>η ότι παντα τα3-.α ήΐαν κιχρωματισμένα διά
  χρΐι>μ«τ«ν μη ίπι%ρί»ομίνων υπο τού Νίμου. Τα ζαχϊρόπηκτα
  τυνα προήρχοντο χα.α ττ,ν ομολογιιν τού τ.ωλτ,τού 4 ν ιω» ζα-
  χαρ3ΐιλ«*.*ΐια< Χατζ», Άϊ»μ Ιΐίίΐ/λή κϊι ϋί»λφών Μχλιδίκη. 13) Χρΐτι; Ιίχ-ιχκππΧα. Π^λιΤ ζαχα?ό-')χ.α. Κα«- ΐχίθηϊΐν 100 δράμια λ^^'.:^;^..α ά^ι,τι -?5«?χομ:νι κιτϊ την όμβλίγίχν νού ι* τού ζχ/ϊροΐτλϊϊτειου Χίίζή Άϊΐμ ΙΙιιιρ»-τ} Έΐιΐης ϊιίταςα την κχτασ ίεσιν χΐί «ξ»φϊ- Ι11 δί χαί νισιν μΐά; όλας κερ'.πί^ κΐρϊμϊλ'όν ϊ^Ορων, Ι»)1-1 δραμίαιν άκιντέ3ϋ»» χαί 150 ίρΐιω' %™?έ:υ»< -?-.ϊθ':'ον ίϊι*ή; τ:υ τί- χνης, κα»ότι έχγ.ν^μένης χημι*ή"ς εκτάσεως ίπεδιίχδη δ'τι ή χεχρωματισμενα Ϊλ χρυμάτΛν μη <-ιΐρ*-5μ*νων ύχό τοΰ ου ύπ' άριθμ 266. 1-1) Κ..νσ:α,τινος Στρίμος. Κατεσχέθησαν και σαν ήμίϊίΐα όλϊ *αραμελ;ς διαφόρων -χο-οματων όχίν χουφέτα ίρυϊρχ, ημίσεια όια μέντες ίρυθραί, χαβίτι χαί χημιχΐς έπυτοτΐϋή')/) ότι τχντχ πϊντϊ ήΐχν χιχρωματισμένα ίιά χρίώ>ά;ων μΓ, έπιτρε~ο;/ίν<>ν ϋκβ τοϋ Νό^ου.
  15) Νικόλαος Οίκονόμου. ΙΙωλεΐ ζαχαρόπηχτΐ χαί χςυλού-
  ριχ. Καΐίσ7.^κ5σαν χαί ίξηφχνίσθηΐαν πτρί τα 150 δράμια λου-
  κούμ:α ίψτ)τ'α ι* το3 Χατζή1 Άίέμ ΙΙ.σ'.ρλή π?οϊ?χίμίνχ· κκ
  16 Μοβΐταφδί Τίΐκαλακης ΠωλεΤ κβυλούρα κ«λ«,
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΤ
  Ταυτα ά»αφεριβ είς την ϋτηρϊσιαν υμών κύρι* Νομ-άρχ* δι*
  την ενέργειαν των δεόντων.
  Έν Χανίίΐςτίΐ 14 Σ«χτε>6ρίου 1912
  ΕϋΐΓειβϊσϊατος δ 'Αστυίατρος Χανίων
  (Τ. Σ.) Άλ. Κωνσταντουλάκης
  "Οτι άκοιίές £ντίγρ«φον
  Έν Χανίοις τχ> 19 Νοεμβρίο.) 1912
  Ό Γρ*μματ*δς καί ά. α. ό Α' Γραφΐύς
  Σ;. Ανασϊασιάίη;
  Αριθ. Βθυλίύμ. 608
  Τό Λικαϋτικόν ϊνιιβούλιον των έν Χανίοις
  Πρωτοδικών
  Συγκβίμενον..............................
  Συνελθόν................................
  Σκεφθέν..................................
  Δια ταυτα
  Πόφακέμπ«( τόν κατηγο;οώμενον Μάρκον Άδ^αάμ Χϊνέν,
  κάτοικον Χϊ4ω» καί ήνη φ,ιγόϊΐΜν, πολίτην £ληνα χα' 'Υ^ρ&γ
  7,ι:ην το θρτ,^ίυ^ια ενώπιον τιυ άκ,οοατηίίου τί3 ΚαΛουργιο,'!-
  κ«ου Χ*νίω ίνα δικασθή ώς ίιπχΐτος 8τ , την ίσπίρϊν τής 18
  Σεπτεμ6:ίου 1312 ΐν τφ πιρά ιήν πίΟΛ.μαίαν Χανίων κίΐ-
  μένω καφΐνΐ'φ «3 Ισμαήλ Άργουλ ϊάκη, υλοπ'ΐ* τιν άνθρω-
  ■ποκτίνίαν τοΐ Χαήμ Γυυΐουλάμ, επεχείρησα έζιι>τϊρι>ην πράξιν
  «ρχην ί*τελ4σεο»ςιιβριέ-/θϋ!ΓΛν, ήτοιάτρομΕλϊΐήΓω; «αί είς β αι-
  μόν ψ^χική δρμίΐς έκυρίίόλησεν κατ' αύτοι! επί τώ σκ5πω
  τούτω δια π£ρυτρ5φου πλήρους πυρίτίίο: κϊί σφαιρώ;, άπέτυ-
  χ*νίμω,· το3 σ*οποϋ τοι> «^λόγω; άν»ίαρτήΓίι.ν τής 9»λήσεώς
  τού, τρκματΊαις μόννν α5τίν ίπί τό πρόσωπον. κ«ί
  Διατάσικ την σύλληψιν καί προφ^λα^ί» ν ΐθ^.
  'Εχριθη απεφασίσθη καί ϊξίϊόβΐ;
  Έν Χανίοις τ!) 15 Νοεμ6Ρνθυ 1912
  Οί Δικασταί
  Μ. Γιαννακάκης
  Ι. Καταλαγαριανός
  Άρ. Βιτ9ΐχουνά>ιης ό Ροααμματιύς
  Κ. Νυστϊρακ«ις
  "Ο.ι άχρι^ές άκόβχασμα
  Έν Χανίοις αΰθτμερόν
  Ό 6' Γραμματέως
  Α- Λιονάλης
  Αριθ. ΙΙρωτ. 448
  » Διεκπ. 278
  Έν ονόματι τοθ Βαίιλεως· των *Ελλ*ίν<ι»ν 'ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό Δημόσιος Κατήγορος Νεαπόλεως Έπ«ίδή ό Νικόλαος Δ. Καφφετζάκης κάτοικος Ν«α«όλ*ως καί ήδη αγνώστου διαμονής «των 18 Χριστιανός ορθόδοζος καί πολίτης Έλλην. ΚατηγορεΤταΐ ώς δηαίτιος τβΰ ότι κατά την 6τ)ν Ίανουαρίου 1912 ττερί ώραν 3 μ. μ. ίν τή" άγορα Ν αΐϊί- λε-ιίς έξύ^ριαε τόν άγροφύλακϊ Νΐαπάλϊΐβς Γεώργιον Ί. Κο- κολίκην εν τή β<τελ σ*ι των κΐθηκόντων τού διά τής λέξεως ά::μ€ κλι. σϋνάμα δέ ήτείληΐεν αυτόν ότι θά τόν νχίνφ σάν ί καλάμι. | Έπκδό τβ ά/ο,ιημα τούτο «ροβλίπεται καί τΓμωρεΤται ά*ο τα όρθρα 560 καί 557 το3 Ποινικοί Νόμου, χαρ«χτηρίζ«τ«ι δέ ώς Έτ:«ιδή ό καττγΐρίύ,Αενος ούτος είναι άπών καί άγνοεΐται δ τόπος τής διαμονής οο. *Ι3όν«ς χαΐτ'αρθρα 405 καί 406 τγ)ς Π:ινική·ς Δικονο- μίας" Καλούμεν τόν (ίρηαιένον χατηγορβύμενον Γνα εμφανισθή αυτοπροσώπως 5ώπιον τοϋ άλροα·.>^ρίο^ τού Είρηνοδιχείου Νι-
  ( «πόλεως την 26 τ^Ο μηνός Μαρτίου το3 Ιτους 1913 ήμίραν
  ι Τρίτην καί ώραν 9 π. μ. ίνα δικοσίη ώ; ύκαιτιος τής ίκτεθεί-
  1 σης πράξεως, άλλως θέλει δικασθή έρήμην σαμφώϊως τφ άρθρφ
  407 τής Ποινικ,ής Δικΐνίμίας συγχρόνως ίέ κβλοθμεν αυτόν
  1 δΐτω; λαδ{) γμώοτιν των εγγράφων τί(ς δικογρβφίίί.
  Έν Νεαπόλει τή 15 Νοβμβρίου 1912
  Ό Δημίσιβς Κατήγορβς
  Ε. Χατζάκης
  Οί κληβΐντες μάρτυρες
  Γεώργιος Ι. Κοκολάκης
  Κωνβταντίνος Ν. Πλεκριτάκης
  Εΰάγγελβς Χ" Κ. Σερέπετσης
  Κ«ί ή σχεπκί) ύπ' «ριδ. 6 Ικβεσις τοϋ ΣτβΛμοδ Νβαπόλίβς
  Άρμοδιίς διχαστικός κλητίιρ «αραγγέλλεται 6πω« ίν αντί¬
  τυπον τοΰ π,ΐρό^τος τοιχοκολλήσΐβ είς την τελευταίαν
  τοϋ κατηγορουμίνου κ« ίτ·ρον τοι^οκολλή — είς ίημβιτία
  Έν Νεαπόλει αυθημερόν
  Ό Δημόσιος Κατήγορος
  Έ. Χατζάκης