92856

Αριθμός τεύχους

106

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

28/11/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΖ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ Ν Κ Ρ Μ Τ Η
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 28 Νοεμβριού 4942 — Αριθ. 106
  Αριθ. Αποφ. 287
  Ό Νομάρχης Χανίων
  Λαβόντες ύπ' δψιν
  1) Την 5κό χρονολογίαν 1 Ιουλίου 1912 αίτησιν τοΒ Μάρ.
  Δημητρακάκη, Ιωάννου Γεωργακάκτ] καί Γ Σολιδάχη νομί¬
  μως ίπιδοθεΤσαν καί χαταχωριθεΤσαν τη 13 ίδίου μηνός έν
  τώ ιΐϊικώ βιβλίω τής καθ1 ημάς Νομαρχίας ύπ' »3ςΌντ« αριθμόν
  έξαιόσια «νινήκοντα τέσσαρα δι" ής αίτοΰντβι δπως χορηγη-
  θξ αύτοΤς ή άϊεια νά έν«ργήσωσι μεταλλευτιχας .ρεύνας επι τοθ
  έν τή ανωτέρω αίτήσ«ι αναφέρομεν ου χώρα, κειμένου έν τή
  περιφερεία των χωρίων Λάχχων Μισκλών Κυδωνίας
  2) Τό υπο χρονολογίαν 22 Ίουνί»υ 1912 σχετικόν διάγρβμμεΐ
  κβτατεβέν τη 22 ίδίου μηνός κα' Ιτους κβΐ διά το3 διιοΐου κα-
  θορίζεται ακριβώς ο χώρος έφ" ου ζητεϊται νά χορηγηθη ή αδεία
  πρός μεταλλευτικάς έρΐύνας
  3) Το ύπ'άριθ. 2191 τής 10 Αύγούστου 1912 έγγραφον
  το3 Νομομηχ«ν(κο3 Χανίων δι" ού γνωρίζει -τρός ημάς ότι
  τΌ ανωτέρω σχεδιάνραμιια «ξελεγχθέν εΐρ.θη άκριβές *αί δτι ό
  δι'ετύτοΒ όριζόμενος χώρος Ιχει Ικτασιν 287. 765 στριμμάτων
  Σκεφθέν
  Έπειδή επί το3 προκ€ιμένο^ συν^ρεχουσι πάντες οί υπό το3
  Νόμου άπβιτούμενοι δροι δπως χορηγτ,θή ή αίτουμινη αδεία
  Έπειδή πας λαμβάνων άδειαν πρός μεταλλευτιχάς ίρεύνΐς
  όφείλιι νά καταθέση παρά τινι Δημοσίφ Ταμείω χρηματίχήν
  εγγύησιν οριζομένην παρ' ημών
  Διά %αϋχΛ
  Ίδόντες χ αί τάς σχετκάς ίιατάξεΐς τοβ Ν6μου 389
  "Αποφασίζομεν
  Χορηγοδμεν είς τόν «Ίτοθντβ την άδειαν νά ενεργήση συμ¬
  φώνως πρός τάς ίιατάξεις το3 Νόμου 389. μεταλλευτικάς
  «ριύνας επί το3 χώρου τοθ «εριεχομένου είς τό ανωτέρω Ζιά-
  γραμμα κειμένου δέ έν τϊ) π«ριφερεία των χωρίων Μεσκλάκαί
  Λάκκων καί δ διιοΤος περικλείεται ΰπδ των θέσεων Κε·άλι,
  Άλώνι, χαλάρη πατσιμας, Χάραιας κ« διγαλόματα, μπαμπακή
  ίχει ϊι' Ικτασι» ϊιακοσίων ογδοήκοντα έπτά στρεμμάτων κ«ί
  έπτακοσίων έξήκοντα πέντε μιτρ. ■(€■'?»'(.
  ΌρίΓ,ομιν την καταδλητέαν χρηματικήν ίγγύησιν είς Ιρα-^μΛς
  «χα:ό» καί παραγγ'λλομεν δπως αντίγραφον τής παρούσης 8η-
  μοσαυβί) διά τής "Επισήμου Εφημερίδος.
  Χανιά χχ 18 Αΰγοΰστου 1912
  Ό Νομάρχης
  Ταχηρ Χ. Ισμαήλ
  Ότι άκριβές αντίγραφον
  Έν Χανίοις
  Διά τής ϋπ' άριβμό^ 570 τής 10 Νοεμβριού 1912 αποφάσεως
  τοθ έν Χανίοις ΔιχαστηριΌυ των Συνέορων χζτεοιχάεθη ο Ά-
  γιάν Χ. Κβλιτιμπαυάκης, κάτοιχος Χανίων, ♦άλτης επί άπο-
  πείρα άποιτλανήσεως είς αβέλγκαν δύο πβίοων μή συμπληρωσάντων
  τό δωδέχχτον έ'τος τής ήλικίας των, είς την ποινήν τής τριε-
  τθθς φυλαχίσιως.
  Έν Χανίοις τί 10 Νοεμβριού 1912
  Ό Γραμματεύς το0 Καχουργιοίικεΐου
  Αντώνιος 'Αρε,τάκης
  αποφάσεως
  Διά τ^ς ύπ' άριθμ. 595 τής 20 Νοεμβριού 1912 άπο·σνεως
  τού έν Χανίοις ΔικαστηρΙου των Συνιίρων, χατεϊιχάσθη ό
  Εμμανουήλ Κ. Νιχηφοράκης, χάτοικος Δρακώνας, Κυδωνίας γε-
  ωριός,είςΐΐρκτήν όΊιτώ έτών, επί φόνωίζεμελείας, άποπείρα άναι-
  ρέσεως, άπρομελετήτψ τραύμοιτι καταβτάσεηςτ^ς καβούοης νο-
  «ηυάσης χαϊ άνικά'ευ πρός εργασίαν υπέρ τας τρΐΐς τ,μιρας,
  άλλ' άχι καί ΰχέρ τάς τριάκοντα, βιαία άπαγωγή χαΐ παρανόμφ
  οκλοφορία.
  Έν Χανίοις τί) 20 Νοεμβριού 1912
  Ό Γρ«μμ»τ«υς τοδ Καχοκργιοδιχιίί,υ
  •Αντώνιος 'Αρετάχης
  ο Γραμματεύς
  Σ. Γ. Ββγιβττζής
  ί
  Ό
  'Υ)γραμ|»«τεύς
  Σ·2 Βογ«ζ«ής
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
  Των εγχωρίων φυσεκών προΐόντων κ«τ» την βΐξιγωγήν
  ΚατοΌΤΐσθείσα συμφώνως τψ άρθρφ 6 τοθ ύπ' αριθ. 455 καί χρονολ. 19 Μαίου 19() > Νομου καί τψ &!?
  697 καίχρονολ. 6 Νοεμβριού 1907 Νόμφ καί ίσχιίουσκ διά τόν μην* Δεκέμβριον 11*12, ^λγιν τοθ έλν'ίΚί
  κα« αάπωνος, διά τα δποία ίσχιίει αδτη επί μίαν ιριμηνίαν, αρχομένην -ϊτ] 1 Νοεμβριού 1912 κβ
  λήγουσαν ττ] 31 Ιανουάριον» 1913.
  Φορολογούμενα εϊδ«
  Τιμαί κατά
  λό

  καιά
  Ι
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  ΕΙδη φορολογοι>||ενα ί«1 τϋ
  Ιναν— "μών.
  Δ'. πρός 13 τοίς
  1 "Ελαιβν........................
  2 Σάκων, κατά την αναλογίαν ιιόνον τού* εν
  αύτώπερΐίχομένου ελαίου.Είς 1 γΐλίό-
  γροιμμον σάπωνος λίγίζοντατ 0,6392 γι-
  λιάγοαμμα ελαίου. ) 0,6392X0,95—
  3 Ελαίαι πράσιναι «ν έλαίω, ί) Ιχέρφ *κχυ-
  λίσμίτι ξυνφ
  4 Έλαϊαι μ«3ρ«ι
  5 ΈλοίΓκι πράσΐνβι Ιν ζη^ια καταστάσει. .. -
  β Ελαια; εν ξηρά καταστάσει πρός άλεαμα.. .
  7 Ελαίαι εν δϊβτι ή1 «ν «λμη (κολυμπάδες,
  τσακιστίς)
  8 Οίνοιτνευματώίηποτά, κονίάχ, ροδικ,ήίύπο-
  τα, οίνόπνιυμβ, μοτστίχα, κατ' άναλογίοτν
  τί(ς ιτϊρατγούσης αϋτο ποσότητος οΓνου, ύπο-
  λογι^'ομίνων τριδνχιλιογράμυιων οΓνου εί
  ϊκ«υτον χιλιόγραμμον αίτών ) 3X0,16—
  9 Ρακήτ! σούμα μέχρι ίεκαέξ βαθιιών,κατ'άνα
  λογίον τής παραγούσης αυτάς ποσότητοι
  οΓνου, δπολογίζομένου 8ύο νιλιογρβμμω1
  οΓνου ίίςΐν χιλιόγρβμρακί(ς.)2Χθ, (6.—
  10 Πετμέζί, αναλόγως τής ποσότητος το
  ■)λ«ώ·/θυς, ΐξής παράγίται, ΰ·!Γθλογιζοι*< νων τρι<3ν γιλιογρομμων •ί'λεύκου'; «'<: Ι } 3X0,16.— τοίς % χιλιίγραμμον πεταεζίου. } Β'. πρός II 11 Βαλανίδι μαΰρο 6ρεγμέ»ον 12 Β«>ανίδι είς θρύμματα έκ χροστριίής. · ·.
  13 Βαλϊνίίι.......................
  1 4 Βαλανιδόχουπα...............
  15 Κικίϊ^.....................^___
  16 Μέτοξα......................
  17 Μίλι......................
  18 Κηρό< ......................... 1 9 Μ«λό"ηται...................... 20 Δείκταμος.................. 21 Λάίανίς................ ....... 22 Λιναρίΐπορος.................... 23 Δαφνόίυλλα..................... 24 Αίθίρΐϊ Ιλα-α οι, δα^νέλαίο, φασκμηλέλίίον....... 25 ΡοϊόστΛγμα, άνθό^ερον καί λϊ'πά τοιαΐίτΐ ί«υτΐρ«ύοντα πρ ϊΐάντα Γ'. πρός 10 τοίς ·/, 26 Σταφιδες «Γοους βουλτανίνιπς ξελυκισμέναι ?7 * · * ϊξελύκιστοι.. .8 Στ«·ίί»ς ξανθαί ξελυχιβ^νΛΐ (έλεμί)___ 19 Σταβϊβες ξβνθβί ά£«) ύκι—« άποστάγμ«τα, καραμπά- 21 4 1 4 6 95 61 61 43 16 22 25 48 32 48 9 12 14 06 40 80 20 55 70 23 10 50 30 48 25 21 50 30 '&.τοχά!)οφ& ξανθών «τ.α»ίίων.. 31 Σταφίδος μαίραι........... 32 Κουκούλια ίλιασμέ» χ. ..-----·_ 33 Κουκούλίβ τρυ—ιμίν* Λ«ΐδΊτ.α 34 Κουκοόλια σχάρτβ.......... 35 Κουχαι»λή$ρακ«ΐ πβΐίΐ τοϋ " 36 Χονίράία μ«τάξης................. 37 Ύποστάθμη οΓνου . ,............. 38 Ύποοτάθμ») ρν/τινήτου................ 39 Ύγρόπεϊα οίνου.................»." ; 40 Όξος.........................ν ■ 41 Άμυγδαλόψιιγα γλυχεΐα.......... .». . 42 ΆμυγίαλόψυχΛ πΐκρί............... 43 'Αμύγίαλα «ν φλοι$..............,., 44 Άμόγίαλα έν φλοΐώ (άφράτοθ........, 45 Χαρούπια.......................'■ 46 Έλο'ΐοπυρή'ν.ς.................... 47 Γλυκάρριζα..................... 48 Λεμονάϊα καί ττορτοχ.ιλάία........... 49 Πορτοχάλια...................... 50 Μανταρίνια...................... 51 Κίτρα......................... 52 Κίτρα (κασίρια).................... Δ'. πρός τοίς β ο|ο 53 Οίνοι........................... 54 Πυρην$λαΐον, Λβραγόΐλενο^ ϊιά, .χη «ή κατ«ργ«σίας...................., 55 Σάπων εκπυρηνελαίου,δ.ά χηι*ΐ';^·.-.ιι«τΐ>-| *
  σίας παραγομένοα, χ«τά ι ην ά'αλο/ί-.ν
  ιιόνον τού «ν αυτώ περΐίχομίνου τοιούτοι.
  Είς 1 χιλίόγραμμον σιιτωνος ("κ «υρη ■
  νιλαίου λογίζοντβι 0,(392 ·ν.ιλι*γρ«μμί
  πυρηνελαίου. ^0,639^X0,61—......
  .ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
  Όν(ΐβνα κατά τ«
  56 Δέρματα αίγοπροδάτων.....
  57 » βοών «αί μοσχαρίων..
  58 » ζουρί-δων..........
  59 » άρκάλιβν ιυϊ «ΊλοάρΜν
  60 'ΐβποι 4 "/{ χίτ' έκτίμηο ν.....
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
  Εϊδη ϊοροΧογ ,<(>α£να καιάχ»λ»ό ^ρ ιμμον.
  61 "Ερΐα κ*ί αίγάτριχίς (,τρίχϊ).........■
  62 Τυρός, άνθότι)ρ^ς, άνθόγαλον κ»ί {Ιοιίτυρβς
  63 Μυζήθρ* καί μζλαιΐίΐ..............
  64 Μιζΰθρα ξεινή....................
  65 Γιγοθρτι.......................
  6-
  2
  3
  1"
  2
  04
  40
  10
  00
  95

  08
  66
  Ό8
  ίθ
  20
  52
  10·
  10
  .-03-
  -04
  βδ
  14
  14
  20
  36
  61
  29
  30
  60
  20
  15
  ια
  05
  40
  Ό2
  'Εν Χβνίοις τ5 26 Νοβμβρτοο 1912.
  Ό Γ«νικ*ο
  Σ. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ