92862

Αριθμός τεύχους

108

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

4/12/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΠΑΕΙΟΝ
  ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙίΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΜΟΣ
  ΤΕΎΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ§ 4 Δεκεμβριού Ι912ΑΡΙΘ. 108
  Αριθ. Πρωτ. 135
  » Διεκττ. 68
  Τό όδελφατον τον Παναν. Δημοτ. Νοσο¬
  κομείον Ηρακλειον.
  Διακηρύττη ότι,
  Μή «αρουσιασθίντος βύϊενός μειοίότου, κατά την γενομένην
  μειοδοτικήν δημοπρασίαν κατά την 26 τρέχοντος πρός .κμίσθ»σιν
  τής'χορηγίας τδν τροφίμων καί κάντων των λοιπών είδών, τδν
  αναγκαιούντος είς τό Πανάνειον Δημοτικόν Νοσοκομείον, ^την
  προκηρυχθεΤσαν δια τη·ς ΰπ' αριθ. -*/βΓ τίΐς 14 Νοεμβριού ίΛ.
  προκηρύξβως ημών, καθιστ3 γνωστόν ότι «αναληφθήσεται «υ"
  την 11 προσεχούς Δεκεμβριού ημέραν Τρίτην καί &?αν 10—1^
  Χ. μ. υπό τους βδτους ορους οΰς άνβφέρει ή ειρημένη διακήρυξις
  χ«1?έπι τί) βάσει των έξήί τιμών ήτοι:
  "α___ι Α τι.~η~Λ ήϊοκά Δρ. 0. 48
  *Άρτβς( 4 Βραθβς)
  'Αλας ίγχώριον Λ
  'Αλβς ΆγγλΙβς τό πακίτο
  'Αγγινάρβς ΐ οχα
  Άγκουρ'ϊα ·
  ΆπΙδια »
  Άλεορον (4 Βραΐλας) »
  "Ασβεβτος *
  Βοότυρον Δίρνβς ? »
  Ββίρτσαι βφουγγαρΐσματος εκάστη
  Βάμίαξ κοινός ή οκά »
  Γάλα Ιγχώριον »
  » Εύρώπης τό κυτίον
  Γιαο3ρτι *
  Έλαιον »
  Έληαϊς »
  Ζάκχαρις *
  Ζημπίλα τΌ τεμάχιον
  Ίχβϋς ^ονδροί *
  Κρέας βόιιον Λ
  » Μάσχειον Β
  ι" » άρνίον *
  Καφές ^ »
  Κουκΐά ξηρά *
  Κουκιά δροσερά ·
  Κολοκύθια *
  Κόκ »
  Κουνουπίδια *
  Κονιάκ »
  Κρβμύδια *
  Κοχλοί »
  Καυνόξυλα *
  0.
  0.
  0.
  ο.
  ό.
  0.
  0.
  0.
  5.
  0.
  2.
  0.
  0.
  ο
  1.
  0.
  0.
  0.
  3.
  1.
  1.
  1.
  ο
  0.
  0.
  ο.
  0.
  0.
  1.
  0.
  0.
  0.
  48
  20
  15
  25
  15
  25
  50
  06
  30
  40
  65
  40
  60
  60
  60
  50
  60
  60
  80
  50
  30
  30
  12
  40
  20
  20
  40
  ΟΊ
  Κλιματόφυλα οκά
  Λεμόνΐα
  ' Λάχβνα
  Λινονΐίορος
  Λάπαθα τό μάτσο
  Μπάμιες
  Μακαρό^ια (πάσταί)
  Μελιτζάνες
  Μπακαλάος
  Μπιζβλια ξηρά
  Μήλα
  Μανδαρίνια
  Μάραθα
  Ντομάτες
  Οϊνος »
  "Ορ^α »
  ;οξος ^ »
  Όρνιθΐς τής μιας δκας
  » των 300 δραμίων
  » των 200 »
  Ο'ινόϊΐνευμα ή ίκά
  Όχτάπους ξηρός »
  Πατάτες »
  Παξιμάδια »
  Πρ«σα »
  Πελτες (ντομάτα) »
  Πετρέλαιον τό κιβώτιον
  Πότασσα ή οκά »
  Πορτοκάλια »
  Παρασύρους έκαστον
  Προσανάματα τό φορτΐον
  Ρέγγις τό τεμάχιον
  Ρεϊίθια ή οκά
  Σκίρδα ή πλεκτή
  Σπανάκιήό*ά »
  Σταφύλια »
  Σάχων »
  Σιρ^αταΐτα τε πακέτο
  ΣίραϋρΛ μεγάλα τό τιμάχιςν
  » μικρά τό »
  » μ*τά κοντοθ »
  Σαρϊέλλαι τα 20 τ«μάχια
  Σιλινον ή ό/,ά
  Σπίρτα τόμεγάλο ΐΓαχέτβ
  Τέιον ή λίτρβ
  Τυρος έτ/ώριος ή οκά
  464
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  » Κασσέρι »
  »
  3.
  20 «
  Ταραμας »
  »
  3.
  60 !
  Τοχίνι »
  »
  1.
  20
  Τέφρα »
  »
  0.
  08
  "Υ&λ"!οί λά^αςτό τεμάχιον
  0.
  15
  » » ν«ου συρμοθ
  »
  0.
  35
  Φβίόλαι ϊρ^σίρβί ή ό·ά
  »
  0.
  30
  » ίηρε' *
  0.
  60
  Φασολάκια δροσβρά >
  0.
  40
  » ξηρά »
  »
  0.
  60
  Φάία »
  χ,
  0.
  80
  Φ,Χλή «
  0.
  60
  Φάρϊνΐ(Τσουίάλΐα) τό τεμάχιον
  »
  0.
  40 :
  Χορταρικβ εύγένη ή δχά
  »
  0.
  30 ί
  Χα'; ίας ή όχά
  »
  1.
  10 '
  Χαεούπια »
  0.
  25
  Χώχϋ Ρωσΐχον ή - άξ
  »
  0.
  30
  Ωα τό Τίμάχιον
  »
  0.
  08 :
  Έ« Ήρακλείφ τξ 2Τ Νοεμβριού 1912
  Ο ΙΙρόίϊρος τοΐ
  άίελφάτου
  —>τ>λ. Γ&ωργίου
  Αριθ. Πρωτ. 55
  Παρόντος χά! τ;ο ΓρΛμμκτέως Κωνστα»τίνου Γ. Χριστινάκη.
  Συνελθόν ιδιαιτέρως έν Χαν'οις κϊί ΐν τΰ ϊωΛϊτί'φ τώ.* δι«-
  έψϊων τβίί Έφετϊΐου Χά ίων σήΐΑβρον την 28 Νοεμβριού 1912.
  Λαδόν ΰα' όψϋ την ΰπ' αριθ. ί7θ>]ί7,β τής 20 Νοεμίρίου 1912
  ν ιοΰ Γενικοϋ Ε σ*γγελέως ΉραΑλείου, παρακαλοθντίς
  ορισθή συνοδος τοδ Κακουργιοϊικείου Ηρακλείου.
  Ί*ονχαί το άρθρον 3 το3ύκ'άριθ. 44 τοϊ 1907 Διατάγμΐτος
  Όρίζει σύνοδον τοθ Κακουργιοϊικϊίου Ηρακλείου άκό τής 1ης
  τής 20ής Φβδρουβρίου 1913.
  Έγε'νετο καί εξεδίθΐ] βν Χα»ίο:ς τξ 28 Νίεμδρίου 1912.
  Τα Με'λη
  Α. Ζηλήμων
  Γ. Ολο.υμίδης . ι- 5 *
  Ηλίας Χατζηανδρέου
  Κ. Παπαδάκης Ό Γραμματεύς
  Π. Ταταράκης Κ. Χριστινάχης
  Άκρΐίίς αντίγραφον
  Εν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Γραμματεύς
  Κ. Χρ ιστι νάκη ς
  Τό Συμβουλιον τής
  Συγιΐείμεν3ν ι* των 'Αντια^ίου Ζ^λήΛθνος προίΐρου καί των
  Γεωρ·, ίου Πλουμίδου, Ήλία ΧοτζηΛνδρεΌ.1, Κωνσταντί¬
  Παπ^ϊάκη κίί Πέτρου Τ«τ»ράχη.
  νου Γ.
  ι
  τού Εθνικον* ΊνπογραΛείον
  #