92865

Αριθμός τεύχους

109

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

8/12/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠαΡΑΡΤΗΜα ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ι: ΐν
  ι» ιι χ ιι
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοκ τη 8 Δεκεμβριού 1912 ΑΡΙΘ. 109
  Άρι8μ. Πρωτ. 5334
  . 3803
  Ο ΓΕΝ1ΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Διβχηρύττει ότι:
  ^ Έκτίθεται είς διαγωνισμόν μειοίοτ'κής ϊημοπρασίας κατά
  τα ίιπο ΐί)ς υπηρεσίας των Δημοσίων "Εργων συντίχθέντα
  «αί ϋπΐ τού ΔιευθυντοΟ των Δημοσίων Ιργων θε,υρηθίντα
  οΊαγράμματα μετά •κροϋιολογισμοθ, συγιραφής ύ-ιςχρεωιεων
  καί τιμολογίου ή πρ^έκτασις των άμαξιτών όδών Χανίων Ρί^μνης
  χαί Ρ«θύμ»ης Χανίων ΐχουοΰν άφιτηρίαν τα τέρματα των ΐν
  χαΐασκευί) τερμάτων των αυτών ώς ά<ω όδών. Αρθρον 1. Τα ίργα προθπολ^γίζονται νατά την λεπΐοιιιρή εκτίμησιν εις τό ποσόν των δραχμών 528,000 περΐλαμία- νομένου τοθ ιτοαοΰ των δρ. 4950 5ι άπροόπτους ϊατάνας ϊφ' ών ουδέν οΊκαίωμα !χει ο έργολάβος. Ή έκπτωσις γενησεται έκί^τοΐς εκατόν είς άχεραίας μονάδας. Άρθρον 2. Ή δημοπρασία ενεργηθήσεται έν ταίς ίδραις των Νομών Χανίων, Ρεθύμνης, καί Ηρακλείου καί έν ταίς Καταστήματι των οίκίίων Νομαργιών δι' εγγράφων καί ΐσφρα- γισμένων «ροσφορών υπό έπιτροπής άπορτιζομίνης έν μέν τώ Νομώ Χανίων καρά το3 Προέϊρου των Έφετΰν ώς Πρόεδρον ή το3 ά*απληρωτοί3 αυτού, το3 Νομιχοϋ Συμβούλου, τοί Νομάρ¬ χου Χανίων, ενός Μτ,χανικοΟ καί τοθ Δημάρχου Χανίων, ή των άνοπΐηρωτών αυτών ώς μελών, έν Ριθύμνη καρά το3 Νομάρ¬ χου Ρεθύμνης ώς Προιϊρου, τοϋ Προέδρω καί Εισαγγελέως των έν Ρεθύμνη Πρωτοϊιχών,ένός μηχανΐκοΰ καί τοθ Δημάρχου Ρίθύμνης ή των άνατληρωτων αυτών ώ; μελών, έν Ηρακλειω ΐϊορά το3 Προείρου των Έφετών Ηρακλείου ώς Προέ3(θυ ή το3 άνειχληρωτοΰ «ΰτο3, το3 Είσ»ιγ»λέως των έν Ηρακλείω Έφε- τδν, τού Νομάρχου "Ηρακλείου, ενός Μηχανιχ,οΟ καί το3 Δη¬ μάρχου Ηρακλείου ^ των άναπληρωτών αυτώ; ώ; με'λών την ΙΟ'ϊανουρΙου 1913 ημέραν Πέμπτην *αί ώ?χν 11—Ι'ί π. μ. "Αρθρον 3. Πασά «ροσφορά θά συνοδεύηται 'ϋτ.ό τής άϊ^ίας τβθ έπιτηϊβυμαϊος το3 έργολάίου συμφώνως τώ 811 Νό,*ω ΰκό το3 προ6λ»ιτομένου ύ«3 το3 περί ϊημοτρασιών καί ϊκτβλέ- βεως Δημοσίων Ιργαιν Νόμϊυ πιστοιτο.ητιχοΰ κ*ί υπό γραμμ.α- τίου βίδαιοθντος την «Γς τι χώνδημοβΐων ταμείων ή τής Τρα¬ πέζης Κρήτης καϊάθεσιν, λόγφ εγγυήσεως, είςχρήιιατα ^ όμε- λογίας τή; Τραπίζης Κρήτης, κατά την έιί τής έχδόσιως των όξ'-αν ποσοΒ ϊραχμών 1*2000. Είς τόν διαγωνισμόν ϊύναν-αι νά λίδωσΐ μέρος *αί άλλοϊαποί συμμορφ,6^«νοι ιΐρο. τάς ϊιατάξεις τοθ πβρί δημοπρασιών χαί εκτελέσεως δημοσίαν Ιργ»ν νόμου καί λοΐκούς τοΰ Νήσο^. "Αιθρον 4. Ή δημοκρατία ϊΐέξάγεται δημΐσίως. Ό έπ^ρα γισμένος φάκε,λλος, έν ώ είναι έγ«*λ«ισμένη ή «ροΐφορά, τίθε¬ ται όμοΰ μετά των έν τ$ άνκτέρ·* ίρθ?φ μνησθέντων εγγράφων ίντός δευτέρου φακέλλου, ίστις παρΐδίδετβι έσφραγΐσμένος είς τόν πρόεδρον τής έπιτροπής συνεδριαζούσης. Ό «ρόεδρος άριθ- μ»Τ τούς φαχέλλους κατά τάξιν τής εγχειρίσεως τω;, ακολούθως άποσϊ>ραγίζονταπ οί έξα>τ«ρικοί φάκελλοι, ή δέ έιτιτροπή σημειοΐ
  ίφ' εκάστου έσωτ*ρΐ/ΐο0 φακέλλου πίρι»λ*ίοντ«ς την εκάστου
  προσφορά* τό όνομα αύτοΰ χα'ι τόν αϋςΌντα άριθον το3 έξωτ«-
  ριχοί φχχέλλου χαί χαταγράφει έν ποωτοχόλλω τα ίμπιριιχό-
  μινα χατά το άρθρον 3 Ιγγραφϊ. Έιιειτα ο! ίν τή αιθούση τής
  συνεδριάσεως ιταριυρίσχόμεΜοι αιιοσΰροντχι, ή δέ έτιτροκη έξι-
  λέγχουσα χατ'ϊίιαν τα ίγγραρα άποφααίζ<ι κατ'όνομα τοΰς είς τόν διαγωνισμόν «αραδεχτέους συμειο3σα τούς λόγβυς δι' οθς τυχόν θά άιέχλιιέ τίνα των μϊ οϊοτών. "Αρθρον 5. Πάτα χα:ά παράβασιν των άρθρν 2 3 χίί 4 ρθΐφορά είναι άπΐράδικτος χαί έπΐστρέφιται πρός τόν έπιϊόντα ταύτην χω,,Ις ν' άνοιχθί| ό περικλείων αυτήν φάχελλος. Μ^τά τόν Ιλιγγον των εγγράφων ή σονιϊρίαΐις άποχαθίστατβι έκ ν.3ΐι δημοσία, ό δέ Πρόεΐρος άιοσφραγίζιι τα των προσφορών δελτία κατά την άριθμητιχήν αυτών σειράν, χατα·χ»ρίζιι τό κε- ρΐεχόικνον αυτών έν τώ πρωτβκόλλφ καί άνακηρύττ»! τ*λ*υ- ταΤον μειοδότην τόν «ροσφερόμενον νά έκΐελέστ) το Ιργον είς τιμήν συμφεροιτέραν. Άν πλείονες των διαγωνιζομένων ήθελον κροσφέρει την αυτήν συμφερωτ^ραν προσφ·'ρχν, ή δηιιοιτρασία έχανιιλαμ6άνεται καί παρατείνεται επί δύι ώ?ΐς δ δι' «σφραγισμένον «ρ^σφορΰν αια* γωνισμός μ«αξα των ιτρΐσενιγχόντων τάς αύτάς συμ»«ριοτέρας τιμάς. "Αν δέ ούτοι τυγχά.ο>3ΐν άκοντες τόχε έχαναλαμΐάνεται ή
  ίηαοπρασία χϊί' ορισθησομένην ϋτό τής έκιτροπής ήμέριν, ήτις
  δίν δύναται νά υπερβή την διχίιην πέμπτην από τής ιρώτης
  δημ^πρασίας. Ή δευτέρα αυτή δηιοπρΐσία βά τ] Ιγχυρος μονον
  εάν ό είς των διχγωνιζομένων χάμτ) {«,κτοισιν μεγαλειτέρας τήί
  γινομένης κατά την πρώτην δημοπρασίαν.
  *Αρ9?ο» 0. Είς τ<:ύς<ι«τά τον δι«'α»·ισμόν άποτυχόντβς έχι- ττρέφ^ντϊΐ τα λόγω έίγυή.-ϊω; κατατεθίντα χρήμιτα, η όμολο- γίϊΐ έντός τριών ημιρών ά^5 τής ϊημοπρασίβς τί) έγγράφφ ε'ιίι" ποιήσει τού προέδροα τής επιτροπήν πρός τούς ϊημοσίους ταμιίβς ί, ϊιευθυντά: των καταστηϋΐάτων έ* οΓς κατετέθησαν. "Αρθρον 7. Ό έργολάδο; ύπόχειταιεΐς τάς ϊιατάξεις το3 «·ρί δημοπραΐιφν καί ίκτελέσεως 8ημοσίωνΙργι*νυπ'βριθ.356 Νόμου. "Αρθριν 8 Τα πραχτιχά τής Ϊημ5ΐςρα«ίας ΰπόκεινται είς την έγκρισιν τού Γενικο3 Διοικητοΰ Κρήτης δττις Ιχει τό ϊικαίωμα, χατά τό δοχο3ν αυτώ, νά έγχρίνΐζΐ ή μή αύτά, χ»ρίς έκ τούτου ν' άποχτόΐ ό τ.λίίτβΤος μιιοϊοτης οίδεν κατα το3 ίημοσίοι» 8ι- μ Άρθρον 9. Τα διαγράμμϊτα, δ προϋτολογισ^ό , τό τι*»λό γιον καί οί 8ρ3ΐ των συμφωνών εισίν έ*τεθειμ4ν» είς τα γραφεΐαι των 5ν<# Νίμιρχιών είς την ίιά·>*σιν των βουλομένων νά λα -
  γνώσιν αυτών.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ρρ
  βολαίου έιαβαρύ
  Έν Χανίοις
  "Αρθρον 10. Τα κηρύκεια χαί ϊξοΪΛ το3 σϋνα?θησ}μίνβυ συμ- ϊεν ϊύναται νά υπερβή την δεκάτην πέμπτη^άπβ τής πρώτας
  λαίου έιαβαρΰνουσι τόν εργολάβον. δημοπρασίαν.'Η δευτίία αυτή ϊημοποασίθί θά ηνε ϊγχνρος μόνον
  4 Δεχεμβ,Λου 1912 =** * ε'* τών !ι*Ττων,ζομ<νων κάμτ) ίκπτωσιν μεγαλειτέρον τής Ό Γεν.κβς Διοικητής Κρήτης γ«νβμ.νης *«« ι* πρώτην δημοπρασίαν, ^ >
  V
  ΛΡΑΓΟΤΜΤΤν Αρθρον 6. Εις τους κατα τον διαγων.σμον αϊθ-.υίοντβί
  ώ. υΓΛΐοιωιι^ £π:ιτρίφοντίχι τα λόγω εγγυήσεως χατατεβέντα χρήματ*, ή1 όμο-
  λογίαι «ντός τριών ημερών άπό τής δημοπρασίας τί} Ιγγρό^ω
  ΕΪδοποιήΐϊ! το3 ποοέϊρου τής ίπιτροπής πρός τβύς δη'Αοσίους τα-
  (ΐί«ς τ) διευθυνταί των κ»τ«στν; ιάτων Ιν οίς κατετέθησαν.
  Άρθρον 7. Ό ίργολάβος ύπόκεΐται είς τάς διατάξεις το3 ««ρί
  δη^οπρ*σιών καί εκτελέσεως δηΑ-.σίων ϊργων ϋπ' βριθμόν 356
  Νδμου.
  "Αρθρον 8. Τα πρακτικά τής δημοκρατίας ύπόχειντύΊ ι!ς την
  έγκρισιν το3 ΓενικοΒ Διοιχτ:τβ3 Κρήτης όστις ϊχει τό βιχαίωμα,
  κατά τό δοκοϋν αδτω, νά έγκρίνη ή1 μή αύτά, γωρίς έκ τούτου
  ν' άποκτα ό τελευταίας μειοίότης οίδεν κατά τού" Δημοσίί^
  δικβίΐ! μα.
  "Αρθρρν 9. Τα δΐαΎράμματα δ προθπολογισμος το τιμολόγιον
  κοιί ο' βοοι των σομϊωνιών εισίν Ικτεθείμίνα εί; τα γραφεΐα τώνάνω
  Νομαρχιών είς νήν ίίάίεσιν των βουλομένων νά λάβωσι γνώσιν
  Αριθ. Πρωτ. 5331
  " » Διικπ. 3800
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Διακηρύττει βτι:
  'Εκτίθεται,είς διαγωνισμόν μβιοδοτΐχής δημοπρασίαν κ«τά τα
  υπό τής ύχηρεσίας των Δημοσίων "Εργων συνταχθή τα χαϊ
  υπό το3 ΔιευθυντοΟ των Δημοσίων ϊργων θεωρηθέντα διαγράμ-
  ματ» μετά τού" προ(5πολογισμο3, συορα?ής ΰιτοχρίώσεων κα'
  τψο^ογΐου ή προέκτασις τής οδο3 Φο ρνέ Λάκχων Κυϊω^ίας.
  "Αρθρον 1. Τα ίρ^Λ ιτρεθχαλογίζονται κατά την λεπτομερή
  εκτίμησιν είς το «όσον των δραγμών 80,000 κοί περιλαμ-
  6ονομίνου το3 ποσο3 των δραχ. 172 ϊι' άπροόπτους δαπάνας
  ^έφ' ών ουδέν διχαίωμα ϊγβι ο έργολάβος. ΊΙ ϊχπτωσ'ς γενή-
  σεται ίπΐ τοΤε εκατόν είς ακεραίας μονάϊας.
  "Αρθρον 2 'Η δημοτρασία ενεργηθήσεται έν ταίς ίϊραΐί -Γ*·'
  Νομών Χανίων, Ρεθύμνης χαί Ηρακλείου χαί έν τοίς Κατα
  στήΊιατι των οικείον Νομβρχιών δι* εγγράφων καί έσφραγιστ&)ν
  προσφορών υπό επιτροπήν προεδρευομένης υπό των οίχ«ίων Νο-
  μβρχ&ν ^ τ5ν άναπληρωτών αυτών των οίκείων ΙΙροέδρων
  των Πρωτοϊιχθν καί ενός μηχανιχοΰ ή1 των ά >απληρωτ<5ν αυτών ώ; μελών την 10 Ίαν:υαρίου 1913 ημέραν Πέμπτην χαί ώρ»ν 9—<0«. μ. "Αρθρον 3. ΠάΊα προσφορά θά συνοδεύηται υπο τής αδείας το3 έιτιτηδευματος τοθ ίργολάβου συμφώνως τοΰ 811 Νομώ υπό το3 «ροβλειτομένου ύιτό τοθ περί Δημοπρασιών χαί εκτελέ¬ σεως Δημοσίων ϊργων Νόμου πιστοποιητικοθ καί υπό γραμμα- τΐου βε6αιο3ντος την εΓς τι των δημοσίων τομείων ή τής Τραπέ- λης Κρήτης κατάθεσιν. λίγψ έγγυήβιως, είς χρή·^ατα ί) όμο ■ λογίας τής Τραπέζης Κρήτης κατά την επί τής εκδόσεως των αξίαν κοβοθ δραχμών 4000. Είς τόν διβγωνισμό» δύνανταιι νά λάβωσι μέρος καί άλλοδα- κοί συμμορφουμενοι πρός τάς διατάξεις το3 περί δημοπρασιών και εκτελέσεως δημ,οσίων ϊργων νόμου καί λοιποδς τής Νήσου. "Αρθρον 4. 'Η δημοπρασία δκξάγεται δημ(.σίως. Ό έσφβα- γιΐμενος φάκελλος, έν φείναι έγκεκλε'σμένη ή τροσφ:ρά, τίθίται ομοϋ μετά των έν τω ανωτέρω ίρ&ρφ μνησθέντων εγγράφων ίντος δευτέρου φακέλλου, ίστις παραδίδίτα», ίσφρα-,ισμένος είς τ;ν ιτρόεδρον,τής έπιτροπής ουνεϊριαζοΰσης. Ό τρόεδρος άριθμίΤ τούς φακέλλους κατάταξιν τής εγχειρίσεως των, ακολούθως ατοσφραγίζονται οί έξωτεριχοί φάνελλβι, ή δέ ίπιτροχή στμΐΐεΤ ί·' εκάστου έσωτεριχοΒ φαχέλλου περικλείοντος την έχάπου «ροσφοράν τό 5νομα «ΰτοθ καί τόν συξοντβ άριθ'/ον τοΰ ίςωτερι- κοδ φαχΛλου χοΐ καταγεάφει έν πρωτοχόλλψ τα ίμιτε(,ιε·ν;όμεν3ΐ κατα τ6 άρθρον 3 ϊγγροφα.Έπΐιτα οί Ιν τή αιθούση τής συνεδριά¬ σεως ταρευρισκόμΐνοι άιτισόρονται, ίι δέ Ιπιτρρπή έξελέγχουσΐ .κατ' ιδίαν τα Ιγγραφα άποφασίζει κατ' όνομα τους «ίς τόν δια- ,γωνιβμόν «;«Ρ«δ«κτέου< σημειοθσα τους )όγους δι' οό'ς τυχόν Λ ά απέχλει» γινα των μΐιοϊοτών. "Αρθρον 5. Πασά χατά παράβασιν των ίρΰρων 2, 3 καί ι προσφορά. είναι αχαράδεχτος καί έπιστρέφιται πρός τον έπιδόντα ταύτην χβιρίς ν' αρνηθή ό πΐριχλείων αυτήν φάχελλος. Μ*τά τί»ν ΐΧεγγον των εγγράφων ή συνίδρίασΐς άχοκαθίσίαται ρρ 10. Τα /ηούκίΐοι καί ϊξοδα τοϋ συμίολίίου ίπιβαρΰνουσι τόν ΐργολάβον. Έν Χανίοις τ?, 4 ΔίΛεμβρίου 1912. Ό Γενικάς Διοιχηττς Κοήτης *Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Αριθ. Πρωτ. 5332 » Διεκπ. 3801 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δι ακη ρύ ττει 6 τ ι: Έκτίθεται εις ϊιαγων.σμνόν μειοϊβτικής δήμοπρασίας κατα τα υπό τϊίς ΰπηΓετίας τδν Δη>ο.οσ?ων "Εργων συνταχθίντα χαι
  άπό το3 Διευθυντοΰ τώ; Δημοσίων ϊργων θεωρηθέντα 8ι»γρϊΐι-
  ματ» μετά προϋπολογισμώ σιγγρίφ^ς υποχρεώσεων καΐτιμίλό-
  γίου ή προίκτασις τής όδοΰ Καιρίτου Άλιχιανου' Β*τολά/κου.
  "Αρθρον 1. Τα ?ργα ποοθπολογίζοντ»! κατά την λεπτομίρίΐ
  Ικτίμτσιν είς το πησόν των ϊβαχ. 12,000 περίλαμίανουιίνου
  το3 ποσοΰ των 8ρ*χ. 273 δι' οτποοοπτους δαπάνας Ιβ' ώ ουδέν
  8ι*αίωμα ίγει δ ίργολάίος. Ή ϊκπτωτις γενησεται Ιπί τοίς
  εκατόν είς άχεραίας μονάδας.
  "Αρθρον 2. Ή ϊημοπρασία Ινεργηθήσεται Ιν ταίς ίίροκί τδν
  Νομών Χανίων, Ρϊθίμνης καί Ηρακλείου χΐί έν τοίς Κβτϊ-
  στήααίΐ των οίκείων Νοααρχιών δί' έγ-(·ίάφων καί ίσφραγισμ^νων
  προσφορών υπό έπιτροπής ιτοοεϊρευομένης ύ*5 των οίκε'ων Νο-
  ι*αρχών ί) των άναπληβωτών αυτών τδν ο'χείων Ε'ρη'βϊ:*ών
  καί ίνός μηχαν.κοδ ϊί των άναιΐληρωτών αυτών ώς μϊλών την
  10 Ίανουαοίβυ 1913 ή·αίραν ΠίαΐΕτην χ.αι ώΐαν 10 —11 π.α.
  "Αρθρον 3. Πασά προσ-ρςρά θά συνοδεύηται υπό τής αδείας ^
  έπιτηδεόμ ατος το3 «ργολάίου συμφώνως τώ 811 Νίμω, υπό τού προ ■
  βλεπομένου υπό το3 περί Δημοποασιών καί έκτελίσίως Δημίί'ων
  ϊργων Νόαου πιστοπίΐητικοίκαί υπό γραμματίίυ βί6α!θ!3ντο; την
  *Γς τι των ϊηΐΛοσίων ταμείων ή1 τής Τραπέζης Κρήτης κατάΛίσιν,
  λόγω ίγγυήσ'ως, είς -/βήματα ή όμολογίας τής ΤραΛί'ζης Κρή¬
  της χατά την «πί τής έκδίιεώς των άξί*ν ποσοΰ δραχμών 60 ;·
  Είς τόν ΪΓ«}·ωνισμον δύνανται νά λάβωσι μίρος καί αλλ^ϊ*-:1
  συμ,μορβοΰμενοι πρός τάς ϊ'.ατάξεις το3 «ερί δηΛοπρατιών κΐί
  ελέ ί Ν
  ξς ρ η
  Ι εκτελέσεως δημοσίων ίργων νόμου χαί λοιποδς τής Νήσου.
  την αΰ-
  Ηειοδότην τόν ιΐροσφίρόμίνον νά έκτελέσζ τό
  συμφερωτέραν.
  Αν πλείον·<". των διαγωνιζομένων ήθελον .ϊήν σιιμφερχτέραν «ροΐφοράν,ή δηποπρ«ίϋ( «αρατείνεται ίκΐ δΰο &ρχς 6 ϊι' ίσφραγισμένων προσφορΛν δια- γ->νισμό^ς μεταξυ των «ροσενεγκόντων τάς αυτάς συμφερωτέοας
  τιμάς. "Αν δέ ούτοι τυγχά-ωσιν άπαντες τότε έπαναλαμβάνεται
  ή δημοχρασία κβθ' όρισβησομένην υπό τής έπΐ'ροπής ημέραν, ήτις
  ψ ρφ μ γ
  ΐντϊς δευτέρου «ϊχέλλου, δστις παρϊδίδεται έσφραγισαένος
  πρόεδρον τή; έπιτροιής συνεδίΐαζούσης. Ό πρόεδρο;
  τούς φακέλλους κατά την τάςιν τής έγχειρίσεώ; των ακ
  άποσφραγίζονταί οί Ιξωτεΐικοϊ φάχελλοΐ, ή δέ «πιτροπή μ
  έφ' έχάστοι» ίσωτεριχοα φακίλλθϋ περκλίίοντος την έχάστίΰ προΐ·
  φιράν τό όνομα αότο3 χαϊ τόν αΰξοντ» αριθμόν τοί έξωτερι-
  κοθ φακέλλου καϊ κΐταγράφίΐ Ιν πρωτοκόλλφ τα έμ·κ«ρι*'
  χόμενα κατά τό αρθρον 3 Ιγγρζφ*. Έπειτα ο! έν τξ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Λ1<*Τ ής συνεδριάσεως πϊ5βιιρΐϊ/.ι:Λϊνοι ά—ισόρ5/ταΐ, ή δέ ί-τιτροπιδ ■ξελέγγουσακττ' '·Ί'νχ» τ* Ιγγοαϊϊ άπθϊ-ίτίζϊ! χιτ' 8 «ο μ* τού; ίς τον 8'ΐγωνϊσμΛν ·**ρα?£*τέους σηαίΐοΰϊα τού; λό'ο-ΐι 8'' οδς υχ^ν θί «πέχΧίϊέ τίνα των ιιεΐίδβτών. "Αρβρον 5. Πασά χατά παράβασιν τώ» ίρθοω/2 3 κιΊ Ί «ροϊ- φορά είναι: άπαράϊεχτο; καί ϊΐτιστρίφεται πρόί τόν έδιδον:» τα'ι- την γωρίς ν' ανοιχθή" δ π£ρικλ«ίων αύτην φάκελλος. Μετά τον ϊλεγχον των εγγράφων ή συ «ίρίασΐς ατοκΐΒίστατΐι ίκ νίοο ϊημβσ^α, οίέ πρόϊ*οος ατοσφρΐϊγ'ζΐ! τα των ιτιοσφ:ρ3ν ϊ'λτίακατά τ},ν»ρ.θμητ!κήν αυτών σειράν, καταχωρΐζ«ιτόπϊ3ί»γό- μενον αυτών «ν τώ πρωτοκόΧΧω καί άνα*ηρΰττϊΐ τε>ε.)ταΐΐ5ν
  μειοδότην τόν προσίεφ:μενον νά ΐν.τεΧίσΤ! τό Ιργιν εις «αήν
  συμφερώτερων.
  "Αν τϊ^είονϊ; τ25ν ί'ίγωνιζομένων ήθβΧον «ροσφέρε'. την αύτην
  βυμφί, φΐίραν πρασιροράν, γ) ϊην,οπρασί» έπαναΧαμδίνίται καί
  παρατίίνίται ίΐϊί δύο ώρϊς ό ?Γ ίσφραγισιιένων πρι-σφϊθ'ό/ ϊια-
  γωνισμος μ»ταξύ των τροαβνεγκόντων τάς αύτάς συμφεοωτέρας
  τιμάς. "Αν δέ οΰτοι τυγχάνωσιν άπόντε,ς τότε έπαναλβ ώί·ατι.<. ή ϊημοπρασία χαθ' Ιρισθησομ^νηνΰτΌτής έπιτροπής ήμ4ρα«, ήτις ϊέν δύναται νά υπερβή την δεκάτην πέμπτην άιτο τίς ποώτης ίη^οιτραΐίας. Ή δευτέρα αυτή ϊη Άρΐσΐί! θ* ή Ιγΐυρος μόνον εάν ο &Γς των διαγωνιζομένων κάμτ} ϊχπ^ωα'ν μεγαλειτέρον τής γενομένης κβτά την πρώτην ίημοιτρασίαν. "Αρθρον 6 Είς τοΰς κ'ιτά τον διαγωνισμόν αιιοτυχόντας 5ΐτ.- στρίφονται τα λόγφ ΐγγυήσίως κατατεθέντα γοήματα, ή όμολο- γίαι έντός τριών ημερών ά«ό τής ϊηιΐίΐπρασίας τή εγγράφω ε'ιϊο «οιήιει το8 προίϊρου τής ετπιροπής τρός τοΰς δημ^σίο^ς τα^ίας ι) διευθυντάς τίον καταστη·Λατω > «ν οϊς κατ*'·«θηίαν
  ν 7. Ό {ργΛάδϊς ΙπΟΛειτιι είς τίς δϊατάϊΐΐτ τοΊ πεοί
  'ώ» <«ί Ι-τίλέσίως δη^οΐίων ϊρ ^ων ΰπ' αριθ. 356 Νίμου. *Αοθ:ον 8 Τα ποα*τ'χά τής ϊπαοποιιίϊς ΰ-ό«·κτ« ίίς τή^ τοΐ Γίνι*ο3 Δ·3ΐ*ητοΰ Κο/)τη·; ό'ττ'.; {/-:·. το ?'.*·/'λάχ. κα-ά το δο*53ν α'ίτώ νά ΐγκρίνη ή ιή »ύ:ά,-/ωρί; ι* το»'ου ν' βπο<.τϊ 4 τίλευταΐος μειοϊότης ούΐ< κχτά τοο ϊηΆΐσΐίο ίικαί,ΛΛα. "Αοθρίίΐ 9. Ό ποο.ιτ3λογσα.ό- ΛτιμολόγΌ> κ Ι ο! 5~ο· τώ/
  σ^■^φω'^!ών είσ'ν ΐκτεθίΐμίνχ ιΐι ΐϊ υοϊϊϊϊχ τ'Τ>ν ί' ν
  είς την διάΐεσ'ν των βοίΧομίνι*»· νϊ Χ^δοΐι γνώίΐν
  "Άρθρϊν 10. Τα *ηού*εια *.ν ϊςοϊτ Τθ3 ^;
  6οΧαίοι> ίΐιδϊρόνουσι τον ΐργολέδονι.
  Έν Χϊνίυις τί) 4 Δηΐίαδρίο.» 1913.
  Ό ΓενιΛς Δικητής Κοήτης
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Άριο.Ποωτ. 5348
  τοΰ ίπιτηϊεύΐΑατος το!3 ΙργοΧάδοί συμφώνως τώ 811 Νόμφ, Ιπό
  τοί π«6ΧίΐΓθαένου ΰίό τί3 περί Δημοιτοασιών καί ίκτελέσεως
  Δη'Λοοΐ'ον ?ογων Νόΐλου πιστοποιητΐκοΰ, *αί άιτό γραμματίου β§-
  βϊιοθντος τίιν εΤς τι των ίημοσίων ταΐΑΐίων ί) τής Τίαπέζης Κοήτης
  /.«τάθίσιν Χόγφ »γγυήσει*ς είς γρήματα ή" όμοΧογίας τής Τρβ-
  πΐϊης Κρήτης κατά την επί τής ένίόσεώς των αξίαν ϊ
  μών 4500.
  Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι αέρος και ά
  σιμ'ΐοοΐούιαίνθί τεϊς τίς ΐΐίτίξεις τγ3 πιρί οημο«ρ«3ΐών καί
  ίκτεΧέσεως ϊηιιοσίωι» εργοιν νόμιου και Χοιπούς τοϋ Κοάτους.
  "Άρθρον 4. Ή ?η'ΐοπρ*7'α ίι«ξά 'ϊται ϊηαοσίως. Ό ίσφρβγι-
  σμένος φάκιλλίς, εν φ Είναι έγκιχ.1) εισμένη ή προσ«ορά, τΐθβται
  θ!*οΰ μετ» των :ν τώ ανωτέρω άοθρω μνησθέντων ΐγγοάίων έντος
  ϊε.υτέροο «ανέΧΧου, ο'ττ'ςπΐραϋΐετα: έσ?ο-(ν(σμένος εις τόν πρόε¬
  δρον τίς ίπιτροιιήί σονίδρ αζούσης. Ό τρόεϊοο; άριθμεϊ τοίς
  φϊκέλλους νατά τίξιν τή; «γχϊΐοίτίώς τω', ακολούθως αποσ-
  | βριγίζονται οί ΐξωτερικοί «άιΐεΧλο'., ή 3^ ίΐΐΐτ^οιτη σημειοΐ «φ
  ! Ικάττου Ισ'οτεοικοί «ϊκέλΧου πί'ίΐκλίίοντος την έχάστου *ρο«-
  1 Φοράν τ>> ϊνομα αύτοθ καί τόν οϋςοντα άίΐθιιόν το!3 «ςωτερικοδ
  ? ΦαϊΐέΧΧου καί κατβγράοβι έν πηωτοκόΧΧω τα Ιιιτε'ΐεγόιιενα κατά
  ι τό ίρθ.-ον 3 ίγγρϊφα. Έττίΐτα οί έν τ7, αΐ·*ο!ιση τή: συν·??ιάσ*ω«
  Ι ταρίΐ'θ!σ".όμενοι άποσΰρονται, ή *? ίιτιτΓθϊή έΕϊλέν/οοσϊ κατ
  Ίϊίαν τα Ιγγραφα άποοΐσίζϊΐ κατ' ονοΐΛα τοΛς ε'ις τόν ίιαγωνΐ-
  σιχ'όν ΐΓϊραδε*τέ-υς σημ?ιοϋσα τούς Χόγους ϊι' οδ·; τυχόν θα απέ-
  κλϊΐέ τίνα τώ> ιχιυδοτών.
  "Αοθρον 5. Πατα χατά ^αοάίϊσιν των 5-.θρων ? 3 ι<.αΐ 4 προβ- φορά «ίναι άπαράϊϊΊ,τος καί {-τ'.στιέίΐϊτα! τρίς τον ίπιϊόντα ταύτην χωοϊς ν' άνΐινΐη ο περιχλϊ^ων αυτήν α>ά<ίλλος. Μ=τά τόν Ιλεγ·/ον των ίγγρά(κι>ν ή συνεΐοίασις άποχ/χθ'σ-
  τατα'. ίκ νέου δημοσία, δ 8έ Λθόίϊοος άτοτΐραγίζβι τα τ·1ν
  ιΐ3οσίοο<3« ίιΧτΙα κιττά την ϊοιΊΑηςιχ)ιν α'τών σειιί», κ*τ«ν<*- ρίζε'. τό περΐίγόϋΐίνον «ύ-ί3* έν τώ •τρΐύτο^ΧΧ'ύ κα» Βν*ηουττει τίλίυταΤον ιχεΐίδοτην τόν προι»φ»5ία·ν5ν «α ΐκτελέιη το Ιργον είς τιμή* συαφερωτίραν. Άν πλείονες τ<"5ν Β'ϊνωνιζοΑ^νωκ ^)^η·> ποοιρέρ" την αυτήν
  συα^ϊρωτίοαν ΐΓβοσφοοάν ή δηιιοιτραο'α ίπαναΧομδίν» τλι »αι
  παρατιίνετοι έ*ί δύο ώρας ό δι' Ισφραγ'ϊΐίίνοιν πρ-'-ΦθΡδν ?ια"
  γωνισμό: μίταζο των προσενιγ/ίντω^ ταί αύ-άς
  τιμίας. "Αν ϊέ ούτοι τυγγάνωσιν άπόντες τότε Ιτ
  ϊημ'.πρασία κοθ' ορισθη-οαένην ΰζό τή^ ί-ιτοοπής τ,μίραν τίτ
  3»ν δύναται νά ΐιπεοίτ την ίβχάτνιν «έι*"ΐτην ιχ-γο τί"ς πρ'^τη
  ϊίΐμοιτρϊ-ίας. Ή ϊίυτέοα ΐύ'το ϊι-'αθ'-ραοία θά ?ν*υρος αόνον
  εάν ό είς των διιγωνιζοΐλίνων κάμη ϊχ.π-ωσιν μέγα) βιτέραν τής
  γενομένης κατϊ την πρώτην ίτμίΐΐραήαν.
  "Αρθρον 6. Είς τοίς κατά τόν ϊ'αγονσΛΟν ά·τοτυ·/ό'·|τα; έιτισ-
  » Διρ/.τγ. 3816
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ ΚΡΗΤΗΣ
  Δΐχκηρύττει Βν. :
  Κηρυχθέντο; ΪΑπτώτου τοΰ «ργολάδυ το: άναλαδοντο-, τ-ν
  άχοχϊράτβσιν τής ΐκ6ϊδ.ιν:;εϋ>ς τοΰ λιμένος Ήοαχλίί;ΐ) ΐκτιθι.-
  τ«ι είς νέον δι αγων (σμόν μειοϊοτα7ς ϊημίΐρχϊία; κ?χά τα
  δπό τής υπηρεσίας των Δι,?.03ίων Έ)γων συνταγήν ιτα κ^ί
  ύττβ χο3 Διευθυντού των Δτμοείων ί,;νων θε'ορτ,θΐντα διαγρα^.-
  μχτα μετχ προυπολογισμοΰ, συγγραφής ^ποχρεωσίων /.αί τιμ.ο-
  λογ'ου ή έργασία ουιη.
  Άρθρον 1 Τα Ιργα τ:ρί3«Χο·,'ίί·>νται κλτά ττ,ν λε-τ^,Α'-ρή
  ί*τίΐ»»ΐσΐν είς τό ποσόν των ϊρϊ·/>ών 90,000 περιλαμιίανομίνου
  τοΰ π:σο3 των δραχμών 457 *αί 51/<0<> δι" άπρο:~το^ς δαπανά;
  ίφ'ώ; ούΒΐν δΐιΐαίωμα ίχ«ι ό ΐργολάί;;. Ή ίκπτω^ις γενήΐίται
  επί τοίς εκατόν είς ά/€ραίϊς μονάδα .
  Άνθρον 2. Ή ϊηΑ^πρϊσία έ^εογίνθηιεται 1> χ»Χ: ί3ραι, ίΛ< Νομών Χανίων, Ρε^,Ανης, κ;ί ΉραΑλειου χίί ΐ< τιΤς Κ~'ι- των ο'·-είων Νομαρχιώ^ ?:' ίγ- ίάτων /.Α ίβφ^ιγιν-" ' υπό έπιτροπΛς προεϊθϊυομί^ς ϋτ:ο ~ύ/ ίΐ*.«'ων Νο- ως Προέδρων ή των ά'απληοωτών αύ.ών χώ'Ζ'.'ύωι Προϊϊρ-Λν χ5ί Πρωτ^ίικώ· *αι ένό; μΓ,·/α*·.)ΐοϋ ή των ά/α-λη- ρωτών αύτω» ώς μελών τη> 21 Ιανουαρίίυ 1913 ήμίριν Δυ-
  τέραν καί ώραν 9—10 υ. μ.
  "Αρθρον 3. Πάο-α χροσφορά Οί συοίεύηται ϋτς'ο τής ά5ιίας
  -ροέϊρ< ϊ'βυθ.<ντ-ίς των κα.3σττμ**ων ΐν οίς χατιτέθηιαν. Άρθρον 7 Ό ίογο'λί^ο; ύ-;όνειτα' ιΐί τάς ϊια'άξεις περί θ'-,υιοπρΐσ ών χοί ϊ/ιιλίηως ϊτ,μίσΊον ϊργων ΰιτ'αριθ. "Αρθρον 8 Ί / τραχτικά τή(; ϊιτ,μοιτραΓΓβς ΊιττΟΛειντλε ε.ζ τ^ν κατα τΓ δεκοΰν α-ιώ, να έγΐΌίνΓ ϋ; ιιή ·^Τ3, γωοΐί β* το το^ ν' 8ΐΐϊκτ5 ό -,ε)ε·ϋΤ;·ΐοζ μΐ'οϊότη·; οϋϊεν χ»τ» τοΰ Δημοσίου δι- ν 9. Τα δι»γ:άμμ5τα ό τ:ρ^0π5) ;γισμός, τό τιμ-λβ γιον καί οί δρ-'· των συμφοκ'ών εΐ-ίν ίΑτιθΐ'μένα είς τα •/ρι^ι'ι τώ^ άνω Νΐμχ?/'·<"'< {'·; την ϊ'ά^εατίν τ2ν βΐυΧομένων γνώσιν α τον >αί
  ?ςι>α
  "Αρθρον 10. Τα ηρ
  ί.λιιοο ΐ7ΐΐι;.ν;.ιυι τον ίργο/ά6:ν
  Έν Χίνι.ι, τή 5 Δ»·εμδρ·3υ 1912
  Ό Γενι*ις Διοικτ.ττς Κρή-ης
  Σ. ΔΡΑΓΰΤΜΠΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 5333
  » ΔιΓκπ. 3802
  Ο ΓΈΧίΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Διακηρύττει ότι :
  στοέφονται τα λόγφ εγγυήσεως κιτα:εθέντϊ
  χ. είς διαγωνισμόν μίΐοδοτκή; ίημίπρχϊία; κατ* τ*
  υπό τής ΰτηρίοίας των Δημιοτίϋ)/ "ίΐίο,'ω/ σ-ιντϊχθ.ντας καί
  υπό τοϋ Διευθυντού1 των Δη^οίίων 'βρ,'ων θΐωρη'ίίντα δΐίγοάμ-
  μχτα μβτί πρ5ί»Λθλογιβ(*ο3. συγίρα^ή'; υποχρεώσεων *αι τιμο·
  λόγ.;ν ή κττϊτκϊυή τοϋ1 2ου τμ/)'*«».; τή; ό3ο3 Μίγαλιβν Χυ»-
  ραφίω» πρός Νιϊ Χωριό.
  Άρθυον 1. Τι ίργα πρι^τολ^γίζ^τϊΐ %χ:'χ τί;
  τΐχϊίμησιν είς τό ποσόν των ορβχμϋν 35000 περιΐ
  τίδ ποσοθ των ^ολ^·2^ 838 δι άπροίππυς δίπανας, ϊφ'ώ/
  ουδέν ίι>α!ο)μα ίχει ί έργολα6ΐς
  Ή £«.πτωίΐς γε-νήσίτα: ίπί τοίς ί«.ατόν εις «χερχία; μοναδϊς.
  "Αρθρον 2. Ή δήα,πρατ.α ένερ ^ηθήΐίται ίν τιίς ίίρϊ.ς των
  Νί-ών Χαν ών, Ρί ύ,Λνΐ)ς καί Ήρακλεί υ κβΐ ίν τ-Γς Καταστή¬
  ματι των οικείω/ Νίμ-ιρχιών όΊ' εγγράφων κ« ίΐφρϊγισ,ιένων
  πρίσφο^ών υπό ΐπτροπής προεδρευ^μίνης ύιτί των οίκείων Νί ■
  μαρχών ί) των άνιπληρωτών αυτώ/ των οΐκείων Προΐϊρω/
  των Πρωτοίιχών καί ενός μ/)χανικο" ή των άναπληρωτών
  ούτών ώς μιλών την 10 Ίανίυαρί;υ 1913 ημέραν Πεμπτην καί
  ώραν 2—3 μ. μ.
  "Αρθρον 3. Πάσα προσφορά θά συνοίίΰτ(τα: υπο τήςάδί'ας
  τού ΐ1^ιτηΪ5^μϊ^ο; τού ϊρ,-Άαδ}," συμρώ'^ς τώ 81 Ιω
  ΰτίό τού κρα&^^ιο^ιxί>ο^ υπό τοΰ π»ρί ϊ(),·''3'τρ*"ων κΐί
  μΐτίου β·5αιο5ντος τή/ «Γς τι τώ/ ϊηΛΐΐίιον τα,Αίίων ^ τή;
  Γραπ-ζης Κρήτης, χαίϊθεΐ:ν λο.ω ίγγ^η^^ω; «ΐς χύήμ,ατ^ ή
  όι*ολογίας τής Τραπέζης Κρήτη; καΐά την επί τής έ/ΐϊοσ>ώς των
  αξίαν πςσΐϋ ϊρίγμών 2000.
  Εί, ΐον ίια|ωνυμ5ν ί^/αν.I; νΐ λίΌύΐ'. μίρος καί άλλε-
  Ιιποι συμμορφ^ύμινοι πρός τας διΐτάςεις τοΰ π»ρί ίηχιπριι-
  οιών χοί ίκτ*λέτ«ως δημοσίων ίργων νό,Αθϊ κΐί λο;ποι); τί}ς
  γία έντός τβίών ήι* ρ<3< άπό τί)ί 8()Αοιΐρϊ5ίας τί() ύ "Αρθρον 4. Ή δΐ]Λ0-ρϊσ* δεςάγ;τα: ϊη./.3σίω;. Ό έ Μσμίνος φαιιλλος, ένφ*ίναί ίγ*«Λλίΐσ ιίν/; ή «ροΐφίρ^, τιθε-αι έμοϋ μί;ά τώ^ ίν τώ χ ω:έρω 5?9,.νϋ μ/ηΐίίντω' έ,'γρ/φω/ έν ιός ό"ί τ-:ρίΐ> φκ -ίλυ, όττίς πχρΐίιδίτα· ί·'3>;ϊγ(σμένο; είς τον
  ιτρίιϊρίν τής έπιτρ^«τ^ς σ^ν«3ρ:αζ■5ύ^ης. Ό ιτρίϊδρο; ϊριΟ,ΛίΤ
  τού; ίϊκί^.λΐιι,· κατά την τάςιν τής «γι,εΐρινιώΐ τκ>ν ακολού¬
  θως άχΐστρα^ζε/τ.χι οί ίξοΐερκ,νί φκελλοι, ή δέίτΐΐροπ/) σΐ)
  μειοί έφ' εκάστου *ΐωτ»ρι*ο3 φί<.ελλο^ πίρίκ,*ίοντος ττ)' ί*.Χ3Χ0ί -ροσ^,-ράν το 5νοιΐϊ αότοίί κχί τον α3ξ)»τΛ άρΐθμό* τί3 ίςωτι ρ αοΟ φx*.^κο^ *.Α καιταγ^άρϊί ί/ ΐϊρα·;ο*9λ(ι) τα ίμπ·ρ- εχόμενα κατά τό άρδρον 3 Ινγριφα. "Επιιτ* οί έν τή τ Χς συνέδρΐαΐεως παίευρΐσί-όμκοι άτουρίνΐα , ή δέ έτΐίτρ »ς«λίγχουσα κ^τ'ίδι/ν τ^ Ι ,γραρ* χκογχή',ν. κατ'ό/3,Αα τοΰ; εις τον διαγωνισμόν π«ρ ϊ1-.κ:ί^^ί βη^ίυίσα τού; λίγ:υ; δι'οίΐ; τ'χό/ 6ά απίκλειε τ να των μειοδ;'.ών. "Αρθρον 5. ΙΙά^α κα:ά χαρϊδϊίΐ/ τώ; άρ9ρων 2, 3 κ»ί 4 προαφορά βίνϋ άπΐραίίκ-ος κΐί «ΐΓΐστρ*ί>ίτ3ΐ πρό; τόν ίιτιδό τα
  ταϋτην χωρί, ν' ϊνοιχβή ο χ«ρικ*·ε ω» «ΰτήν φα«λλος.
  Μ.τα τ:ν ί εγχ:ν των έγγρ«»ω^ ή^^'ε*ρα^^; ϊ*;καθίΐίατα;
  «χ ν»3υ δί)Λ03'.α, ό ίέ ιτρο·:ρ;ς απ;33?)ί ί ζε τα τ Λν ΐΕ.οϊφ.ρών
  δίλΐυκχτίτή/ ίρ θμ/)Γ'.^/;ν *ΰ:ώ.» ΐϊ'.ρί», /.ΐ:αχι*ϋζ$ι τ3 π*-
  μεχόμε.-ν αύΐών ίν τ<5 ^βωτοχ^λλιρ χά; άνα*ηρ ιττ<ι τε'ευ.αΓον μειοίοττ,ν τόν προσΦ.ρομϊνβν να ϊχ.τίλίϊΤ/ τ3 έργ^ν εις τιμή^ , {| όμολο- γ ς ή ρ ) )ρ () γγρίφ εί^ο- ποιήσει τοϊί πρίίδρου τή; ίπιτρ9ΐιί|; πρός τού: 8ι;μοσίους ίΐ ϊιευθιικα; τΛν καταΐτημίτων ίν οίς κατετέθησαν. "ΑρΛρβν 7. Ό έργολάδος ύτό*«ιτιι είς τάς Ιιατάξεις τοδ «ίρΐ δί);Λ3τραί.3ν χ?ί ΐκ.ϊλίτεω; ίημοϊίων ίργωκ ύπ' αριθ. 356 Νόμί/. "Α?9ρ9ν 8 Τι ιτρκτΐκά τί)ς διμοτρασίας διτόκεινται είς την Ιγκρισιν το3 Γ«ν:κο0 Διοι*τ)ίθ3 Κρήτης ίστις Ιχει τό δικαίωμοι, κατά τό δ^κοθν αΰ:ώ, νά ίγκρίνζ τ) Ι*ή α^α χωΡ'ί ** τούτου ^ ο τελίυτΛς μειοδόΐη; ούϋέν κατά το3 Δημοσίο) ϊι- "Αρθρον 9. Τα ίίϊγράΑμϊτί, ό προϋτολογισμός, το τιμολό- γιον χ τί οί 5ρ}ΐ τ "όν συ>φ«>νιώ; εισίν έχτε6ει>ένα είς τα ΓραφεΤΐ
  των ά/ω Ν^μαρχ ών είς την διάθεσιν των βουλομένων νά λάβωσι
  αυτών.
  "Α/θρον 10. Τί κηρόκϊία κϊ! ίξοίι το<3 συναφθησομένου συμ- ί*ιδΐρόνο^σΐ τόν εργολάβον. Έν ΧανίοΙς τί) 4 Δεκεμβριού 1912. Ό Γενοτος Διοιχητής Κρήτης Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΙΙΣ Αριθ Πρωτ. 5330 » Διεκπ. 3799 Ο ΓϋΙΧ02 ΑίΟΙΚϋ Γ ΙΣ ΚΡ.ΙΤΙΙ2! Λ*64ντ*« ΰπ' ϊψει Την δκ' άο·.ΐΛ. 491β/«78 έ. ί. ί^ακήρυξΐν ημών ίΓ ής βξβτί- το ε'ς μίΐο^πκ ,ν 3ηΑθττ ρασίαν ή κϊτασιΐευή μηχανοστοσίου ο ϊήρων έν Ήρσκλείφ καΐ Σκεψάμενοί σ^μφώνω; τφ Νόμφ 657 >α' αφ 2 άρθρφ τής α*»
  δ'.ακ',ρύξεως ή δηΑθΐτραΐία ίδει νά ενεργηθή είς τάς έ*3ρ«ς των
  ΝθΛ·3ν Χΐνίων Ρεθύμνης κ»ί Ηρακλείου κ^τά την δριοΟ*Γσαν
  πρός δι«ξϊγω;ήν τί; μεηϊοσία; ταύτης ήμίραν.
  'ίίπειϊή ώ; ίμ.|ΐχινεται έκ των υποβληθέντων ημίν «γακτΐχών
  των έπΐτροπίΐώί α?τιν«ς συ»εσςήθησαν πρός διεξαγωγί,ν τής μιιο-
  δοβίας ταύτης «νηργήθη μόνον είς τάς ϋρας των Νομάρχην
  Ρίθύμνης καί Ηρακλείου, 8έν ένηργή&η δέ καί εις την ίδρβν
  τής Νβμΐίχίϊς Χινίων ώς μή χατίίρτισ8»ίσης τής ίχιτροπεία;
  ώ; δείκνυται «κ το3 6χ* άριθμ. 5850/«βΙ '· '· έγγράφου τοθ Νο-
  μάργου Χανίων.
  Έτιιϊή Ιν-κχ τώ; άνωτε'ρυ ίκ?ε4ί<>τ(ών ή πρθλειμίίη δ/]μ:-
  ταραϊύτως καί έν τβιαύτγ] πίριιτ-ώτε. δίίν νά
  Δ ά ταύτα
  Ίϊόντε,ς *ϊί τό αρθρον 14 τοδ 356 Νόμοι».
  Άχυρού.ιεν τα σχετιχά πρακτικ* τής γίνομένηι; κατά την 20
  Νοισδριου 1912 μειοδοσία'ς είς τάς ίίρας των Νομορχιών
  Ρ»θύμνης καΐ Ηρακλείου, καί
  Δ τή/ έπχ/άληψ:ν αίτή1; «οιιρ(ι')νιι)ς πρός τοίς δροκς
  ' 49ί6/ ξ ώ
  ηψ ή
  •ή; δ *λ(])ΐ9££ΐη; άΐΐ' «ρ.βμ 49ί6/357» * 2· βιακηρύξιως ημών
  κΐί κιτά τάς δυταξίΐς τοϋ 356 Νόμου ίνεργηθηΐομένην ένώκιον
  των 5ά τ^ς ίιαχηρόϊιω : τα.κη; ώ)'σμίνω/ ίιιτίοπίΐών καί «ν
  τοίς α>ο?; τοίοις την 10 Ίί/ουϊρί,,υ 1913 ήλέρϊν Πέμπτην
  καί 'Λραν 3— 4 μ. μ.
  Έν Χανίοις το 4 Δε<ϊμδρίιυ 1912. Ό Γενιχός Διοιχητής Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Άν πλίιβνΓες τώ/ ϊ.αγιβνΐζίμίνον ήθελον προΐφίρε; την αό- ττ,ν ΐ^μφ,^ωτίραν προσφοοά/, ή οη χαί παρατ«;ν;ται ·πι ϊύο ώριζς ο ίι' 'Ίαγωνΐσμ.ός μίταςΰ των ~ροσίνϊγχ.5ντω< τάς αύιάς ί-Λ4 ίΐ,Αας. "Λ/ οε :ύ.9ΐ υγχά/<ι»σι/ ά-:'ΐι :ο-< >.:ι^/. , μ.5χ
  νεται ή ϊη,Λθτραίΐχ καθ" ορυθ,^αο,χΐ^ην ϋ :ο ;ή; ΐί;·-ΐρ-^ι;ς ημ:-
  <-*», ή>ι; έ*ν 3^να^α! να υπερβή την ίίλατην π^μηΐτην απ'ο τίς
  μονος =;ν ο εις τΛν δ.αγώνΐι,ΐΑίνω^ ιϊμ^ έ^ΐίτίύϊίν μιγαΑΐ!·:»·
  ραν τή; γενο ιίνης κατά την πρώ:(ΐκ οημ^ίρατια».
  Λρθρ;ν 6. Εις τοΰς κΐτά 50/ δια^ωΑσ.Αον άποΐυχόνϊα,· ϊπι ·
  Αρθ.. Ηοωτ. 1378
  » Άιτόρ 438^
  Τό Α»καο*τ;ά£)ΐον των έν Ηρακλείω
  ΙΊοωτοδΐκών
  κλπ.................................
  Δα ταυτα
  αζο/ έρόμιΐν Τ33 κατη|Όροομί/ου 'Ασαν Τζαφΐράχη κα-
  τί'ω; μέν ΙΙρακλε'ου χ.-ΐί ή!η αγνώστου διαμονής.
  ρύσσε· τόν κατηγοροϋμενίν τοίτον ϊνοχον τοθ ο« κατά τάς
  ΪΗ_ ^
  αρχάς Σβπτεμδρίου 1911 έν τώ χωρίω Άκρια Μονο»·α;οίου θε-
  λων νά βλβφς άλλβν κ«ί νά περιποιήβ·/] είς εαυτόν άσι>γχωι.ητ3ν
  όφελος παρέστησαν ίν γνώεει ψευδως είς τόν Χουσειν 1ιίν»;>7,ν
  κάτοικον "Ακρια Μονοφατσ,ου κρός όν «ιχον πβραδοθή δι* ξε-
  χαρτζιστικόν λογαριασμόν παρά το·3 χοτέ Άλτ] Καμπεράιη β:»;
  καί άγελαϊες, 5τι είχεν εντολήν πχρα τώ» κληρονέμβν τιύ »ϊ-
  ρ^μένου Άλί| Καρτεράκη ήτοι τή*ς συζόγου τού (κατηγ;,33ΐ>μι-
  νου) καί των άϊελφών ταύτης Κεμάλ, Μουσταφά, Άχ^ιτ, Νι-
  κέλ Άφέτης κ«ί Σβλιχές νά λογαριάζη μετ1 αύτ»3 χαϊ λάδ$ τό
  άναλβγοϋν αυτοίς (Αέρος κ«ί ούτω Ινεΐσε τεθτον τόν Χουβείν
  ΣεΤντείκην χαί τώ παρέδωκβ >03 άγιλάϊας κ«ί Ινα β:3ν ήτοι τα
  άνήχοντα είς τοϋς δτ]βενέντολείς τού έ* των ξ·χ«ρτζιστιχών ζώω«
  άξίας άν** των είκοσιν κχί ίλαττον των τ*τραχ·σίων δραχμών ζή -
  μιώσεις κατά τό ποσόν το0το τούς ίδιοχτήμονας χαί
  Καταδιχαζιι τοθτον είς φυλάκισιν ίννέα (9) μη.ών καί είς τα
  ίξοϊα τήςοιχηςΐκ δρ«χι*ών ίώϊεχα (12) είσπρακτίας ?Λ
  χαϊ δ.ά δ*κα«ενθΐ|μέρου προσ*>πιχής κρατήσΐώς τού.
  "Εκρίθη απεφασίσθη χαί εδημοσιεύθη.
  Έν Ηρακλειω ττ] 5 Ιουλίου 1912.
  Ό Προεϊρεύων
  Κωνσταν. Τσαγκαράκης
  Ό βοηάός τού" γραμματέως
  Μιχαήλ Θαλασσινός
  'Δκριδές άπόσπασμα
  Έν Ηρακλείω τί) 29$ Όχτωδρίου 1912.
  Ό Γραμματεύς καί α. α.
  Μ. Λυράκης
  Αριθ. Πρωτ. 904
  Άποφ. 699
  Τό Δικαστήριον των έν Ηρακλείω
  ΙΙρωτοδΐΜών
  Διά ταύτα
  Διχάζβν έρήμην το3 κατηγορθυμίνου Έμμΐνϊυήλ Παρατύρη,
  Κηρύσσει τόν κατη^ρου^ενβν τούτον Έμμΐ'.Παρασυρην ΐτών
  25 γεννηθέντα καί χατοιχοϋντα τία,ς μέν είς Ζωνια^ά Μυλοπο -
  τβμου νυν ό" άγνώσ.β.) 3ιχ^3'ή; α/α,χιν ϊγγραμΐΑΐΐον πειμίνζ
  Χριστιανόν "Ορθόδοξον καί πολίτην "Ελληιΐα ίνοχον τού ότι ίχ
  βυστάσεως μετα τοϋ Νιχολάου Π. 11 ετράπη ή Περδολαράχη την
  νύχτα τής 2—3 Νοιμδρίου 1907 έλαβεν »ίς την χ,ϊν^χην τ5^ έ*
  τής θέσεως «Ιΐερτίδι» τί]ς πιριφερείας τοθ χωρίου Δϊ^άνι Μο¬
  νοφατσίου ξένχ κι>ητα χτήματα ήτοι τίιζ&ρχ πρόδχτι άςιας ίρ;/-
  μών 80 άνήχοντα είς τοΰς Εύβγγϊλο-/ Καρακωνσταντάκην Λη-
  μήτριον Κανακαράκην χαί Ίωϊννην Καρα*ωνστινά<ην κατοί- *ους Διμάτι Μονοφατσυυ εν γνώα». τής άλλοτριότητος των, «ΰτογνωμόνως καϊ άνευ τής συγχαταθέσίως των ώς είρηται ίίιο- κτητώ» όπως ίχτ^ ταύτα ιταρανάμως ώ; ίοιοχτησίαν τ:υ χαί Καταίιχάζει τόν χηαυχ^ίντα Ινοχον είς φολά*ιΐιν έννία (9) μηνών ώς καί αποζημίωσιν υπέρ τοϋ άοιχηθέντος δρχχμάς τριά- χοντα ίύο (32) καί είς τάίξο'ατής δίχης. Έχρίθη απεφασίσθη καί έδ^μοσκΰθη. Έν Ήρακλείφ τή 1^ Δεκεμίρίου 1911. ΟΙ Δικασταί Άντων. Ηεραχάχης Κατζ«»υράκης Χαλκιαδάκης Ό βοι,θός τοΰ γραμματέως Μιχαήλ Θ;λα3θΐνός Άχρΐδές *ποσ*ασμ« ♦» Ήρβχλείω τί) 29 Νοεμδρίίυ 1912. Ό Γραμματεύς χαί α. α. Μ. Λυράκης Αριθ Άποφ. 663 Συνιλθβν ίίι*;τέρω; ίν τώ οωμχτίω τώι> ίυσιέψϊων αύτοι
  σήμερον 5 Δεκεμβριού 1912 Να άτοφανθή π*·ί όριβμοο
  των πρός έ/ϊίχβσινπολιτκών *αί ι«ι>ικών ύποίΐσεων ϊικασίμων
  ήμ.^ών, των ώ^ών, κ*θ όϊ; ϊλ ά'ρχωνται «ι συνείριάσεις, κυ'ι
  των ύιών καθ" άς τό γραφιΤον βά μ»»η άνοιχτόν.
  Λ*6ί>ν «π' όψιν τα άρβρα 140 καί 76 τοθ όργανισμοί3 των
  των δικαστήριον χαί 158 τίς Πολιτιχ,ής Διχο»βμίας.
  Άποφασιζει
  Όρίζει ^ίρας πρός ίκδίκ««ι» ιών μέν πολιτιχΰν
  την Δευτέρα* {καίτης έβίομάϊος των δέ *οινι*ών την
  καί Παρασκευήν έκάστης ίδϊομάϊος ώραν ?έ «νάρξιως των συνε-
  ϊ»ιών «ατά μέν ι:ύ; μήνας Ίανουίριον. Φιδροιιαριον, Μάρτιον,
  Άυρίλΐίν, Σιπτ«μ6ριον, '0>τώ6ρι»ν, Νοέμβριον, «αί Λικίμ-
  βριον, τΰν μέν ·*<:λ'.τι»(3ν τϊν 2 μ. μ. τ£ν !έ ποινι/ών την 9 π. ι», κατά δέ τούς μήνβς Μάϊον, Ιούνιον. Ιούλιον, χοί ΰ γί·υσ:ον των μέ/ ~.-λιτικών?6ποβ£σιων τ^,ν 3 μ. μ. "ών >ί ποΐνι-
  >(όν 3 τί. μ ώ;ας δέ *αθ* α; τί ΓραφιΤο» το3 Λικαττηρίου τοΰτου
  θά μίντ) άνοικ-όν τίς έργίσιαο^ς τ,χίιχ;, κΐτα μίν το)ς μήνας
  Ιανουάριον, Φίβΐουάριον, Μάρτιον, Άποΐλυν, Σίπτΐμ6ρ·ον,
  ■Οκτώβριον, Νοίμ&ριον, καί Δεχέμδίΐ^ν 8 —12 π. μ. χαί 2—6
  μ μ. κ^τά β» τ 0; μ.ήνας Μάϊ:ν, Ί/ιηον, Ιούλιος χαί Α'ύ
  γουστον 7'/ —11 */^ π. μ. χ*! 3 — 7 μ μ. κχτά ϊέ τ^ς ίςα;-
  ρισιμους ήμίοας άπό τής 9 — 12 π. μ.
  Όριζει ό'ιως ή τβροΰτΐ '·τ/.·>3') ^τϊι 1 Ίαν3->α;>·ο.> μέχο: 31
  Δεχεμβρίβυ 1913 χα< Παραγγελλει την δημοσίευσιν τής παρούσης ό'που καί 8πω ς ό νόμος όρΐζει. Άπιφασίαθη χαί Ιξίδόθη Έν Χανίοις τ^ 5$ Δεκιμίρίου 1912 Ό Ε'ιρηνοδίχης Ό Β Γρομματιυς Ί. Βενέτΐκος θ Μαρχουλάχης "Οί άχριδές αντίγραφον Έν Χανίοις αυθημερόν Ό Β Γραμματεύς Β. Μαρχουλάκης Δημήτρ Δημήτρ. Αριθ. Ιΐραξ. 76 Τί» Είρηνοδικεϊον Χανίων Σίυγκείμενο» άπό τόν Είρηνοδίχην Ιωάν. Βινέτ^κον. Πβρ4ντ·ς κ«1 το9 ?. γρβμμτέως θ. Μαρκουλαχη. * » Είρηνοδίκης Νεαπόλεως Λαδοννες ύπ' δψιι τα ίρϋρα 14, 15, ί6 καί 17 τοϋ ΰχ' αριθ 144 Νόμου χ^ρί μικροόυφθ'.ών. Όριζο,λίν τϊκτικ,άς ϊικίΐ',Αθυς των μικροδιαφοραί διά τό ίτος 1913. Α'.) των άγρυτιλώ; Δήμω^, Νΐα^όλϊω;, Βν.Λυ,ιέ'νης, Λΐτσίδας, Ά;ί3ιι Άντωνίου, Νί^αλα ναί Φινοχαλια τή/ 1Π Ίανο^-Iριου, 7 Φεδρουϊρίου, 7 Μαρτιΐυ, 1 1 Απριλίου, 9Μιίο^. Ίοονιου, 11 Ιουλίου, ο Αΰγούΐιου, 5 Σιπιεμίρί-νυ, 10 Ν ί 12 Δδ ή ΙΙί 6 Ίοονιου, 11 Ιουίου, ο γ, μ Ό*τω6ίίθί>, 6 Νςεμδρίου κ»ί 12 Δεκϊμδρίου ή^ίρα» η
  χαί τόπον ΪΛ,διχάιεως α!);ών τό Εί?ηνοδκ.5ΐα*2ν κ*τίΐ;ημ.ϊ
  Νεαπόλίως.
  Β'.) Των ίγρ;τιχών Δήΐλω* Βραχασιου καί Μιλάτίυ την 11
  Ί»/0!*αρ.5υ, 8 Φιδ«υ»ρί3υ, 8 Μΐρτίο^, 12 Απριλίου, 10 Μα-
  ί:υ, 7 Ιουνίου, 12 Ίουλιο^) 9 Αύγούίΐου, 6 Σεπτέμβριον), 1 1
  Όκτιοδρίου, 7 Νίε^^5ρί5^ χαί 13 Δεκ^μβ^ίο^ ημέραν Παρα
  «£υήν, καί τόπον ίκδιχάσιως αυτών τό Δημοτικόν Κατάιτημα
  τοθ Δήμου Βρ>χασίοο.
  Γ'.) Των άί-ροτιχών Δήμιο; Νιχη"ίΐϊνο3, Λιμνών, Χουμε-
  ργιάχου, Ββυσών καί Ξινίων την 24 Ίανουίρίίυ, 21 Φίίρΐυα-
  ρίου, 28 Μϊρϊίου, 25 Μαρτίου, 25 Απριλίου, 23 Μαίου, 27
  Ίουνίου, 25 Ιουλίου 22 Αΐγούίτου, 26 Σιπτεμδρίου, 24
  ♦Οχτωδρίου 28 Νοεμβρίοι» χαί 26 Δ»χ.ιμδρίου ημέραν Πέμπτην
  χαί τόπον ίχδαάσεως αυτών τό ΔημοτΐΑΪν Κατάστημα τού Λή-
  μο« Χουμεργιάχου /
  Δ'. Των άγροτικών Δήμων Καστελλίου Κατω Χωρίου, Ε**-
  νω Χωρίου, Δωργιών, Καρυδίου Λ^ΰμα Σ"/:ινιά, Άγί-υ Γεωρ-
  γίου Βρουχά Πεινών την 25 Ίτνΐυϊρίου 22 Φ«6ρ;υϊρίου 29
  Μ?ρτίου 20 "Απριλίου 2Ί Μαίου 28 Ί9«νί:υ 26 ΊβυΧίοο 23
  Αϋγούστου 2~ Σ«ττ εμδρίβυ 25 Ό*τωίρίου "29 Νίεμίριου ^ καί
  27 Δεκεμβριού, ημέραν Παρασ<»υήν κ»ί τόχβν έχ,ΪΊκάΐίως αυτών τό Δημοτικόν Κϊτάϊτημα τ«3 Δήμ=ϋ Κάτω Χωρίου Φής
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Τ
  ε'.) Ήμίρζν αάίίρμήτου πρϊϊίλϊύσεαις τώ>
  δπως υποβάλλωσι Τάς μικρίδιαφοράς των, καί εκδόσεως χλήσεων
  μιχρο ιαφο,οώιΐ τό Σϊίβχτον έχάστης ίδίομάδος
  στ' ) "Ω,ίαν ενάρξεως των σ.·νε?ριών τήν9«. μ.
  ΊΙ ϊσχύ; τής πα^ούςης ής την 8ι;μτσ:ε«αιν ·αί τοιχοκόλληίΐν
  διατάσσομεν, είς τα ύ«ό τοϋ Νόμου όριζόμ.ενχ μίρη, άρχεται
  «πό Ι Ίανουαρίου 1912 *.αί λή^ει την 31 Δεκεμδρ ου ΐδιου ετου$
  Απεφασίσθη χαί έξεδόδη
  Έν Ν'.απόλίΐ χχ) 25 Νοεμβριού 1912
  Ό Είρηνοϊίκης Ό Γραμματεύς
  Χ. Φραγκομιχελάκης !·0|»Ι*· Βουργουρά*ης
  Διά την άχρίδειΐν τής άντιγραφής
  Έν Νεα-όλϊΐ τί 30 Νοΐμβ^ςυ 1912
  Ό Γραμματεύς τοΰ Εϊρηνοϊιχίίου Νίαΐί6"'ε>»ς
  Έμμ. Βουργοιιράκης
  Αριθ. πράξ. 107
  Ό ΕτοηνοΒίκιις Μοιρών
  Λαίών ίίκ' όψει τα άρθρα 76 ·/.*! 149 τοδ ΌργΛνισμοΰ τϊν
  Διχαστηρίων 16 καί Π Τί9 ϋιΐ' αριθ, 14 ί Νομου,
  Όρίζ*ι ταχτι*ας δικασίμοος
  1) Των μέν πολιτικών ύποθέσίων τής συνήθους διαϊικαϊίας
  την Δευτέραν ίκάβτης έ/)5ομάίος. Των δ* ποινικων την Πεμ¬
  πτην έκάστης έδδομάδος
  2) Των Μικροδιαφορων.
  ά .) Διά μέν την Ϊ3ραμ τοΰ Είρηνΐδικείου την τελευταίαν Πα¬
  ρασκευήν εκάστου μηνός χαί έν ιω ϋ,ίρηνοί. Καταστήματι Μοι¬
  ρών.
  6'.) Δι* άπαντα τα χωρία τ' άιιοτελοΒντα τόν τέως Δήμον
  Πλατανου, κατά μέν τους μήνας Ιανουάριον, Μάρτιον, Μάϊον,
  Ίούλιοκ, Σ)6ρι»ν κϊϊ Ν:εμ5ριον έν τω Δημιιρχ^ιχκώ Καταστή¬
  ματι Πομχα;, την πρώτην Τρίτην ί/.*στου των μηνών τβυτ«ν,
  κατά δέ τβθς λοιπού; μήνας Φεβρουάριον, "Απρίλιον, Ιούνιον,
  Αυγουστον, 8)6ρΐίν καί Δ)6ρί5ν έν τώ Δημαρχ;α*ΰ Καταΐτή^ατι
  Πλατάνου την πρωτηι» τρίτην εκάστου των, μην ι ν τούτων.
  (■'.) Δι1 ά'ΐίαντα τα χωρία τ'άποτελοϋντα το3 τέως Δήμον
  Γόρτυνος τήν^ίεΐίτέραν Τ^ίτη*> ί*άστου μηνός καί ΐν τφ Δημϊρ-
  χειαχω Καταστήματι 'Λμκελούζου.
  8'.) Δι* άιΐαντα τα χωρία τ' άποτελοϋντα τοίς τέως Δήμον
  Ζαροϋ την τρίτην Τρίτ/)ν εκάστου μηνός καί ίν τφ Δημ,αρχειακώ
  Καταστήματι Ζϊροϋ.
  3) "Ωραν ενάρξεως των σ.ινεδ|:ιών την 9 π. μ.
  Α) Ημέρας καθ1 ά; ()α είσάγ»» ται μικροδιαφοραί την Τετάρ¬
  την ίιάστης εβδομάδος έν ιω Κίρηνοδικειχχω Καταστήματι.
  5) "Ωραι χαθ' άς τ» Ρραφεΐα τ^ϋ τ» Είρηνοίΐιΐείου κιί 'Γπο-
  θηκςφυλαχ,ίί^υ 0» ώίΐν άνοατά κΐτά μέν τας εργασίμους ημέρας
  άχόμίν τοϋ Απριλίου μίχρι 2ί]6ρίου άπό τάς Ί — 1ΐ «. μ. καϊ
  2—ο μ. μ κατά δέ τού; λοιποός μήνας ά«ό τάς 8—12 καί
  1 — 5 μ. μ. κατά δέ τάς έξαιρεσίμους ά»ότάς 9—12.
  Ή ίσχύς τής παρούσης άρχεται ά πό 1 Ίανουαρΐου 1913 μί¬
  χρι τής 31 Δ)βρίου ί'ίου Ιτους.
  Παραγγε'λλει την ίν άντιγρό^ω τοιχοχόλλιισικ τής πβρςύΐπς
  είς τα υπό τοϋ Νόμου οριζόμενα μέρη καί την δημοσίευσιν αυτής
  διά τής Επισήμου Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
  Έγένετβ καί ίξίδόθη έν Μοίραις τί 2« Ν)5ρίου 1912.
  Ό ΕΊρηνοδίκης
  (Τ. Σ.)Ι. Π. Αυκούδης
  Ότι άκριδίς αντίγραφον έν Μοίραις αυθημερόν
  Ό Βοηθός το3 Γρ; μματέως
  Δ. Ε. Πιλατάχης
  27
  ί εβδομάδος, διά τή» «χ3ί*ασιν ίέ των πανΐκώ* την Πέμπτην
  Ιέκάτης έδ^άδ.ς, κβί δία την ϊλίίνίπν των καρά τή έ'δρα
  ;τοΰ Είρ-)νοδι*4ΐοι» μι^ρβδιαφίρών την Παρασκευήν έχέστης εβδο¬
  μάδος, ώίας ϊέ ενάρξει» των συνεδριον την 10 π. μ. διά τβύς
  | μήνας ΌΛτώδρυν, Νοέμβριον, Δε«μ6ρΐ5ν, Ίανίυάραν,.κβί
  | Φεβρουάριον χαί την 9 %. μ, διά τοΰς λοιτοθς μτ>ας.
  Ι Όρί,,ει ώσαύ;ως δ:ά τις έκτός τής έ'ίρας τοΰ Δ
  |ίπιοχέψεις είς τους Δήμ,ους τ^ς Ε:ρηνςρ"ικε(α>ής
  | πρός έχ,δίκαοιν Μικροδιαφοραί*.
  ί 1) Τή» Τρίτην τή; δίυτε'ρος έβΐομάδος εκάστου μην^ς διά
  |τό^ τέως Δήμον Ίνναχωριων μέ ίδραν τό Δημοτικόν Κατά-
  στημα Κ«·άλι.
  2) Την Τρίτην τής τελευταίας εβδομάδος εκάστου μηνός δ ά
  τόν τεΊος Δή^ον Μ«σίγείων μέ έ'ίραν τό χοίρίον Λϊρδα (οίκία
  Άρτϊμΐου Άδανασάκη).
  Ώρας δέ έι·αρξ«»ς τΰν ουνΐδριών τη» 10 π. μ.
  "Ωρας καθ1 «ς το -(ρΛ^ίϊον ξσταΐ ανοικτόν τάς μίν «ργββίμθυς
  ήυιίρα; άπό τής 8—12 π μ. κα! άπό 1 — 5 μ. μ. διά τίύς
  { μήνας Όλτώβριον, Νοίμβρΐβν, Δεκέμβριον, Ιανουάριον καί $>ι-
  βρουάριον, κβί άπό 7—11 ·κ· μ καί 2—6 μ. μ. ϊιά τ;ύς λθ!-
  ί —&0ς μίνας, τάς 8έ έςαΐίεσ'μου; ημέρας άκό τή; 9—12 «. μ.
  | Διαΐάοσϊΐ την έν άντιγρά,φ δημοσίευσιν τής παρούσης διά
  ; τίς "Επισήμου "Εφημερίδος κΐί την τοιχοκολλήση αυτής £π«υ
  : ό Νόμος όρίζει.
  ' Ή ιταρονσα πράξις ίΐχύει ά:ό τής 1 Ίινβμϊρίου. 1913 |
  31 Δεκεμβριού τοΰ ούτοϋ Ιτους.
  ί Έν Καατελλίφ τϊ) 18 Ν5€μ6ρΐ?υ 1912
  Ο Είρηνοδίχης
  Μιχαήλ. Χλαπουτάκης
  'Οτι ά/,ριβές αντίγραφον
  Έν Καστελλίφ αυθημερόν.
  Ό
  Ό Γραμματεύς
  'Δντών Χ Παπαδάκης
  Ό Είρηνοδίκης Καστελλίου Κισάμου
  Λαβών ύπ' δψίν τα άρθρ» 14, 15, 16, 17 τοθ δχ' άριδμ,
  144 Νβμου καί τό άρθρον 12 τβ3 βργανισμοΒ τώ» Δικχστηρίων.
  "Ορίζη τακτικάς μϊν ίκασίμοϊς διά τή» έχϋκασιν των ιτβλι-
  τής συνήβους 8«χϊΐΐΐίΐ«ίΐς χ« ΣβΜ^τβν έκάστης