92872

Αριθμός τεύχους

110

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

10/12/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  1ΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΡΤΧΟΙ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 10 Δεκεμβριού 1912 —ΑΡΙΘ. 110
  Αριθ. Πρωτ. 763
  » Διεκπ. 534
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ '
  Τμημα Α' Δικαιοόύνης
  (Γραφιϊον Εξωτερικάς ΆλλπλογοαφΙας)
  Φέρετα·. β'ις γνώσιν τ<5ν ενδιαφερομένων τό ΰπ' αριθ. Πρωτ· 138τϊ}ς 29 Σϊπτίμίρίου 1912 ε^γρ-ΐφον τοϋ κ. Ρ«γ*α6ί[ *ρός την τέως ίιτΐτής Δικαιοσύ^ης Ανωτέραν Δ'εύθο^ιτιν « Κατ' ανχχαίνωτιν τής »ν Οοασιγχώκ Β. Πρισδείχς πρός τβ » ίπί των Εξωτερικώ,1 "Υπουργείον ίφονΐύθη υπό άμαξ^στο:- τής λνΌηΐθ ό Κρής Ευάγγελος Κιρμιζής. Έπ' αύτο3 ησαν ώς άναγρίφουιιν αί Έφηαϊρί'ες 67 δολλάρια, χ3υ- ωρολόγιον κοιί βιβλίον κχταΊέτεω; β'.ς την Τράπεζαν » Κρήτης ποσο3 π*ρί τάς 18,000 δολ. Διά το3 Προξί»είου » Σικάγου ή Β. Πρεσδϊία 1>αδε παν έξασφΛιστιχόν μέτρον δι*
  » την περιουσίαν το8 αποβιώσαντος, ήτις ομως φαΐνεται ίξωγκ,ω·
  » μένη καθότι οδιος, καίτοι έγγράαματος, «ίργάζετο ώς ά«λο3ς
  » έργάτης είς Σιδηροδρομ-κήν έτχιρίαν. Ταδτα άνακ:ΐνοϊ3ντ·ς
  • "Υμίν παρακαλούμεν δτως βύαρεβΐοΰμ«ν&ς διατάςητ* νά ε'ιδο-
  » ποιηθΛσιν οί «ληρονόμοι καί συστήσητ* αίτοΤ; την αποστόλη*
  » πιΐτοποιητικοδ καί «ληρίξοισΐου τώ «ν Σικάγω Παοξίνω τής
  » Α. Μ. πρός έκκαθάοισιν καί παραλαβήν τής χροκειμίνης κλη-
  » ρονομικη"ς περιουσίας.»
  Έν Χανίοις τ^ 6 Δεκεμβριού 1919.
  (Έ* τού Γραφειου τής Εξωτερικάς Άλληλογραφίας τοϋ
  Τμήματος τής Δικαιοσΰ»γ]ς).
  Άκυρ^ύμεν τα σχετικά ιτρακτικά των Νομαρχιών Ηρακλείου
  καί Ρεθύμνης.
  Ίδόντες καί τάς σχετικάς δΐϊτάςεις τοί ύιτ'αριθ. 356 Νόμου.
  Διατάσβουιεν την επανάληψιν τής προχη?υχθ;ίσης μ«·.οδ:σίας
  οοίζοντες «ρός τ^ϋτο την 20 Δεκεμδρίου έ. Ι. ήμίρα» Πέμ¬
  πτην κα! ώρΐν 'Ο—12 π.μ ενώπιον των αυτών Έπιτροπίΐώ' καί
  »ν τοίς αυτοίς ΝομαρχιακοΤς Καταστήιιασι νιατά τους όοους τής
  ιτροκηρόξϊως τής δημοτΐίυθεί^ης έν τω ΰπ' αριθ. 77 έ. ί φύλλφ
  τής ΈΐΓΐσή;Αου Έφηϋερ'δος (Τίΰχος Γ .)
  ^ 4 ΔεκεμΜου 1912.
  Ό Γ»νικό« Αιο
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Έν Χανίοις
  Αριθ, πράζ. 275
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤμΛμα α
  Έχ»»τϊς ΰιτ' δψιν τα υπό των Νομαρχίαν Ριδΰμνης κα
  Ηρακλείου υποβληθέν ήμΤν πρακτικά μειοδοσίαι διά την
  πρϊμήθειαν ά'ρτου των φυλακών Ίτζεδίν, Χανίων, Βΐμου, 1 «-
  θύμνης, Νίαπόλει*ς καί Κασΐελλίο,; Κυσά>ου έξ ών έμφαί.εται
  «τι κατ» την ήΐλέραν τής μ5::δ5σίας ήτοι κατά την 25 ΝοεμβίΙοΐ)
  1912 έν μέν Ήραλλϊίψ ούίίίς προήλθεν μ» οίότης έν ίε Ρ«-
  θύμν-η εδένοντο τροσφ^ραί μόν^ν διά τάς φυλακάς Ρεθύμνης,
  ϊπίσης δέ καΐ τό 1-' άρι». Πρωτ. 5908]2312 έ. ϊ· ΙγτΊ»·:»
  ΤΜΗΜΑ Ε'. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚίΙΝ
  Αριθ. Πρωτ. 4986
  ' » Διικπ. 2897
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  "Ε/.όντες ΰπ'δφ'.ι την Η'αριθ. 24)14 τής 4 Δϊ*ε|*6ρΙου
  1912 αναφοράν τού χρέη Έπιθεωρητ&ϋ τής Γεωργίας ΐκπλη-
  ροθντος Έπιμελητού τοϋ Άγροκηπίου Χανίων.
  ΚανονίΓοαεν τάς τ[μάς πωλήσεως των κάτωθι προ'ίόντων τού
  άγροχηπίου ώς έζύς :
  1) ΔΓ έ'κασ'ον ώόν.................. ίραχ· 0.10
  9) » » ζεΰγος όρνιθίων τεσσάρων μηνώ» » 5 00
  3) ΔΓ ϊκαστον ζϊδγος όρνιθίων άν*ιττυγμένων · 10.00
  4) ΔΓ έκαστον ζιδγος κονίκλων 3 μηνών » 4.00
  » » » » 6 μην ών » 6.00
  » » » » άνεπτυγμένων » 10.00
  5) ΔΓ εκ,ασι,ον ζβύγος περιστερών 1 μηνός » 3.00
  » « » » 6 μ'νών » 5.00
  Έν Χανίοις τη 8 Δεκεμβριού 1912
  Ό Γεν. Διοικητής
  ΣΤ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  η ρ ρ
  τής ΝθΑαρχίας Χ*νίο*; π»ρί το3 8τ: έν Χανίοις δέν χ
  μευϊοίία *ατά την πρός τοίτί όρυθιΤσαν ήμίραν ήτο: την 25
  Νοεμβριού ώ; έκ τί|; ^αδείας π·ρ·ελε6σεΐΛ; τού φύλλου τής
  οΐιΐείας χροκηρΰξεως είς την Νομζρχιακήν ΰκηρεσίαν.
  Ά.ο·κ). Ποωτ. 2071
  Ι Διεκττ 1343
  *Ο Δήμαονος Χανίων
  Διακ/)ρ6ττει ότι
  Έ*τίθετϊ( ε'ςφα.εραν μιιο?οτ:κήν δημοτρασίϊν ή προιήθεια
  800 τϊτραγ. μέτρω» πλα^ύ» ϊΓΐινις 5;.ϊ τή» στρώτιν των όίώ*
  τ?,ς πόλεως Χζνίω», κατά τι υπό τή; Μιχανικ,ής ΰπηϊΐσ'.ας
  τοΰ Δήμου σαντχχθΐντΐ προϋΐϊολογισΛΟκ καί βυγγρβφή» ΰπρ-
  χρεώσεων.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩ-
  |%Ή προμήθεια προΰπελογίσθΐ} χατά την λΐπτομερή εκτίμησιν
  ε'ις;τό ποσόν των δραχμών 8800.
  ,^,Ή δημιοπρασία ενεργηθήσεται έν Χανίοις χαί έν 'τώ Κατα¬
  στήματι τής Νομαρχίας Χανίων την 29 Δεκεμβριού 1912 ημέ¬
  ραν Σάββατον χαί ώραν 10—11 π.μ. ενώπιον έπιτροπής άκαρ-
  τιζομενης έκ τοθ Νομάρχου Χα,ίων ώς Πρόεδρον, τοθ Ε ρτ|«ο-
  δίκου, .ού Δημάρχου και τοϋ Μηχανικοϋ τοθ Δήμον ώ; μελών
  ή των νομίμων &ύτών άναπληρωτών.
  Ή δημοπρασία έπαναλαμδανεται εάν τις έντός 6 ημερών «πό
  τής ανωτέρω χρονολογίας προσφέρΐβ 5 ο}} επί έλαττον τής χατα
  την προσωρινήν κατακύρωσιν τελευταίας προσρ,ρϊς.
  Ι^Πάς μειοϊότης Γνα γίν— δεχτός είς την μϊΐοίβσίαν δέον νά
  προσαγάγΐ] γραμμάτιον πΐστοΐΌΐοΒν την είς τι Τ«μ«ϊον τοθ Δη¬
  μοσίου ή" τή*ς Τραπέζης Κρήτης, χατά9*σ:ν λογφ εγγυήσεως
  δραχμών 440.
  Δεκτοί ίίς την ΐλειοδοσίαν ϊ:σί χαί ίλλοδαποί συμμ^ρφού «νοι
  μέ τάς διαταξεις τοθ ΰχ' αριθ. 356 Νοαο.» κ αί τή; σχετίχής
  συγγραφής.
  Ο προϋτολογισμός χαί ή συγγραφή των υποχρεώσεων εισίν
  έχτεθειμενα είς τό γραφειον το3 Μη,χανΐχοϋ τίϋ Δήμ,ου είς την
  διάθεσιν τώ» β}υλομϊν»ν νά λάβωσι γνώσιν αίκών εργολάβον.
  Τα πραχτιχά τής ίημοπρασίας ΰκοχειται εί: την Ιγχρ'σιν
  τόυΔημοτιχού Σύμδίϋλιου 'η τής Έπ:τρ3τ:ι.ας α!:ο3 ό'ίκρ Ιχει
  *δ νίΛ«ϊ*μ'α Χαϊ£ το οίκβδν αυτώ νά'ΐγ*ριντι-ημή αύτά χΐβρίς
  έκ τούτου ν' άποχτρ ό τελευταίας μειοϊοτης ουδέν χατα τοθ
  Δήμου'διχαίωμα.
  Τα κ-ηρύχ«ια χΐί τα ίξο3ϊ τοϋ συν—'^ϊομε'νου συμίολαίου
  έ'ργολαβία'ς έπιββρυνουσι τόν -εργολάβον.
  Έ«ν Χανίοις τί 5 Δεκμβρίου 1912
  Ό Δήμαρχος Χανίων
  Έμμ. Μουντάκης
  Άρι8.,ΙΓρωτ^ 417 ^ .
  * Διεκπ. 259
  ίϊρός την Σεβ. Νομαρχίαν Χανίων
  Κύριε Νομάοχα
  Λαμίάνω την τιμήν όπως άναφίρω είς την υπηρεσίαν
  Οτι ενερΐήβας χβές επιθεώρησιν εν τοις ιταντοπωλειοις,
  νοπωλειοις καϊ άκοροπωλίΐίΐς τής πολϊοι; Χανίων μετα τοδ Άςι-
  ωμβτιχοϋ τής χωροφυλαχής χ. Φχρβυγγιου, εύρον παντα ταύτα
  έν κάλι) χαταστασΐί· Μονον έν τφ 1'αΑβ.κτ3π(Αλείφ το^ Σιμωνος
  ΆλεξιαόΌυ παρβτηρησα «κτα και ημίσεια; (Ίνι%) όκάίας μυζήϋρας
  (Μαλαχας) ήτις *ίχ*ν όςυνισει χαι ιΐχεν ευριτΐάσβι κολυ, ϊιο
  ϊΐίταξα την κατάσχεσιν χαί εξαφάνισιν ταύτης ώς έκιβλαβοϋς
  τή δημοσία ί>γ«ια.
  Ταυτα αναφίρω είς την υπηρεσίαν υμών Κύριε Νομάρχα δια
  την ενέργειαν των νομιμων.
  Εΰπβιθέστατος
  Ό Άβτυίαΐρος Χανίων
  Α.. Κωνβταντουλάκης
  Αριθ. Πρω-ι:. 121
  Αριθ. Βου/ϊυμ. 115 _^
  Το Δικαότικΐτν Χνμβονλιον των
  ΙΙ^ωτοϋικών ΙΙφακίων
  ^ Συνελθόν έν Βάμω Χ.λ.π...........................
  ^ Διιλθον την δικογραφίαν χ αί
  £κ(|θ«ν κατά τόν Νομβν
  Έιΐίΐϊή χατά τοϋ χχτηγβρϊυμένβυ, φυρϊΐΧΐϋντος, εξεδόθη
  Καί ετοιχοκολλήθη *Ίς τα υπό τού Νόμου όριζόμενα μίρη τό ύχ'
  βριθμ. ^2851077 τής 4 Όχτωδρίου 1912 χατασχετηριον τοθ
  'Δναχριτιύ Σφακίων, ώς διιχνυται έχ τώ* υπο χρινΐλογίαν 8
  Ό( κ*ί 15 Νΐ«μ6ρίοι» έ. Ι. ίίο άποδ*ι*τΐιΐών των οί-
  κιίων άγροτικών διανομέων, έκομίνως ώριμος κατέστη ή πρϊ-
  χΐιμένη υπόθεσις πρός ϊχδοσιν βουλβΰματος.
  Έπειϊή έχ τής ϊνεργηθιίαης ίπί τής προχιιμένης υπβθέσειβς
  άναχρισεως προέκυψεν τα έπομενα, ότι την 6 Σεπτεμίρίου 1912
  βνθέσιΚΐίαπά Αζχχο» τής περιφερείας Καλλικράτους Σφακιων
  έφιλονείχησαν οί παϊδες Γεωργιος Ίωσ. Τσιίολές και Γεωργιος
  Κ. Ρ;α<νάκάχ.ης εξ ών έ τελευταΐος εχτύπησε τόν πρώτον διά λιθου είς την κεφαλήν, αΐτια δέ τής έριδος ταύτης ήτο Οτι τα πράίατα άτινα ο τελευταΐος τούτων έποίμαινεν είχον εισέλθει είς την άμπελον τοϋ πατρός τοί πρώτου. Την φιλονεικιαν ταύτην των και,δων έ,λαθεν ό Ίωυηφ Τσιβολές πατήρ τοθ πρώτου τούτων καί ό κατ' εκείνην την στιγμήν έν τή ο'ικία αυτού ευρισκόμενος Ιωάν¬ νης Χ. Γανταο'ζχης πρώίος ίςίδελφος τοθ Ι*«ώΟγίου Ίωσ. Τσι- β)λ«, δστις έσπιυσεν είς τόν τόιτβν τής φιλονειχίας δία νά μάθις τα διατρΐξχντα, άλλα καί ό Γΐώργιος Έ^μ. Γλαννακάχης εκ Καλλικράτους -έξαίβλφος τού ετέρου παιδός Γεωργίου Κ. Γιαν¬ νακάκη μετέβη είς [όν τ^πον τής συμπλοχής. ΈχεΤθεν ό Ιωάν¬ νης Χ. Γανταδάχης συ»ώδευσε τόν παϊδα Γεώργιον Ιωσ. Τσι- δολέν είς την οικίαν τοθ πατρός τού Ιωσήφ Τσιβολβ έξωθι τής όιτοί*ς την αυτήν ημέραν, 6 Σεπτ«ίΐ·6ρίου 1912, έντός το3 χω- ρίου Καλλιχράτ:υς Σ;αχία>ν καί βυνικιία τής ανωτέρω ε'ιρημέ-
  νης αίτίας συνεπλάχησαν άφ' ενός μέν ό χατηγορούμενος Γεώρ¬
  γιος Έμ/ι. Γΐανναχάκης χαί ό δίύτερος θεΤο; αΰτοΰ "Κωνσταν-
  τΤνος Γ. Γΐαννα*άχης χάτοιχοι Καλλιχρέτοίς άφ''έτέρου δέ ό
  φονευθείς Ιωάννης Χ. Γανταδάχης ή Τρ(ζος χαί ό πρώτος αυ¬
  τού θείος Ιωσήφ Γ. Τσ.βολές, χάτοιχοι ώίβύτως, άλληλοτραυ-
  ματισθί'ντες'ίιά λ'.θων %αΙ ράδϊιον έν δημοσία ;ό3φ είς απόστα¬
  σιν 20 περιπου μέτρων άπο των οίχιών των έχ των συμπλαχέν-
  των Ίωσΐ,φ Γ. Τσιδολέ χαί Κωνσταντίνου Γ. Γΐανναχάχη, δτε
  ο κατηγορ&ύμενος Γεώργιος Έμμ. ΓΑανναχ'ά/ΐης διατελών υπό τό
  κράτος ψυχιχής ταραχής, σπευσας είς την κερί τα 45 μέτρα ά*ό
  τού τοπου τής νυμπλοκής απέχουσαν οικίαν τού χαί λαβών
  έχεΐθεν τό ό'πλον τού, συστήματος 'βραχυχάνου «Ρχρα» ανελθών
  δέ επί τής στέγης (δώ^ιατος) τής οικίας τοδ Ίωσ«]φ ΤσιβολΙ έπυ-
  ροδόλησεν αχαξ χατά'τοΰ Ίι·ά«νου Χ. Γανταϊάχ,η ή Τρίζου χαί
  απίχτεινεν αυτόν, τοΰ βλήμαΐος πλήςαντος αυτόν χατά την άρι-
  στβράν ώμοπλάτη» χαί Ιξελθόντος αΰυής ίεςιας μασχάλης δια-
  τρήσαντος τόν δεξιάν πνεύμονα χαί τό ήπαρ, έξ ού, ώς μόνης
  ένίργοϋ αΐτίόΐς, επήλθεν αύΐδ ό θάνατος. Εχ τοϋ συνδύασμοΰ δέ
  τώ,) περιστατιχ,ών τούτων τρός άλληλα καί έχ τοϋ ό'τι μεταςΰ τού
  καθόντος χαί τοϋ χατηγορυυμίνου '3έν ύφίστατο προηγούμενον
  χαθος συνάγεται ότι ή πράξις απεφασίσθη χαί έζετελέσθη υπό
  τοϋ κατηγορουμίνου έν β?*ϊ^ώ ψ-χι*Ίς ορμή'ί διατελϊθντος, χά-
  ρα*τηρ:σΐ£α ί'ίν τοιαύτη περιπτώσει ώς άναίρεσις προίλεπο-
  μένη χαί τιμωρίυμέν^ υπο τοϋ άρθρου 2ϊ>3 έδ. 1 τοϋ Ποινικοδ
  Νομου χαί παραχΐμιπτέος ό χατηγορούμενος είς δίκην ενώπιον
  τοϋ ΚακΐυργιοοΊκειου Χανίων επί Χη πράξει ταύτ^. Τ<}ς *ρ«- ξεω; ϊέ ταύτης καχουργήμ,ατος χαραχτηριζομένης δέον, συμφώ¬ νως τω άρθρω 191 τής Ποινιχής Διχονομ'.ας, νά διαταχθί) ή παράτασις τής ίσχύος τοϋ χατά τβδ χ* ηγορβυμίνου έχδβθέντβς υπό τοϋ Άναχριτοϋ Σφαχίων χατβΐσχετηριου καί ή προφυλίτχισις αΰτοϋ συλληφθησομένον. Διά ταυτα ; Παρίπεμπει τον χατηγορούμενίν Γίώργιο» Έμμ. Γ'Λννακάχη έτών 24, γ«νν«]9έντα χαί χϊΐοΐιιοϋντα είς ΚΛλλιχράτην Σφαχίων χαί ή"ίη άγνώστοο δίαμονη*ς άγΛμον, άγράριματον, γεωργοποι- μενα, Χριστιανο» ορθόδοξον χαί πολίτην Έλλΐ)να, ενώπιον το3 Καχουργίοίιχείου Χανίων, Γν» διχβσθτ] ώς υπβίτυς τθ3 8τι την 6ην 2«ΐίτ«μ7[)ί!3υ 1912 *ν δημοσία *δφ π«ρά τάς έν Κβλλιχρά- τει Σφαχίων χιίχίβς τδν Ιωσήφ Τσιδολέ κβί Κωνσταντίνο» Γ. Γ3άννακβχη, άπρτ}μ*λ«ΐήτως χοίί ΐίς βροτσμί» ·ψι>χικ1}ς 'ορμί)ς
  βπεφάσισε χαί εξετέλεσε την άνθρ»ποχτονίαν τοί1 δμοχωρίβ» «ι»
  Ιωάννου Γανταδάχη ή Τρίζου, -βροδθλήσας κατ' αύτδθ Ιχ μι¬
  κράς άποστά—«ς διά ποροβόλου δπλου, συστήμ'ατος «Γχρ«» π·-
  λώυ διά συνήθίίς φονιχής γομώσεως, τοΰ βλήμ*τβίΓίιβ-
  τρήσαντος Λν διξιόν πνϊύμονα χαί τό ήυβρ αύτσ&, έξ ού ώς μί*
  ς ένεργοθ αΐτίας επήλθεν αυτώ ο θάνατος* χαί,
  Διατασσει την παράτασιν τ^ς ίσχύίς «3 χατ' αδτοθ, έ*1 τί)
  μν^ πράξει, έχδοθίντος χαταΐχεϊϊΐίίίου το3 ά/ακριταΰ "Σ^λ-
  χίων. 5π' αρίθμ. 2285/877 τ^ς 4ης ΌΛωϊρίβυ 1^12- χ« την
  προφυλάκισιν ϋ
  ΤΉ2
  Εκρίθη καί απεφασίσθη. Έν Βάμω τή 19 Νοεμβριού 1912
  χ αί εξεδόθη τή^Οίϊίου μΥ,νϊΤς καί ϊτοιις
  Ο! Δικασταί
  Ίωχννη, Γ. Κεχψάλης
  Δημήτριος Κάτοαρακης
  Εμμανουήλ Καπελλάκης
  Ό βοηΐίός τοϋ Γραμμμίτεως
  Σπυρίδων Φραντζολάκης
  Ότι άκριδές άπόσπασμα
  Έν Βάμφ τί) 23 Νοεμβριού 1912
  Ό * Γραμματεύς των Πρωτοδικών Σφακίων
  Ε. Δασκαλάκης
  Δημοσιευθήτω τό χχρον έν τή ίπισήιιφ Εφημερίδι
  Έν Βαμω τή ΪΙ Νοεμβριού 191*2.
  Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
  Ί. Γενεραλης
  Αριθ. Βουλ. 640
  Τό Δτκαόττκόν Συμβούλιον των έν Χανίοις
  Βρωτοδικών
  Συγχείμενον....................................
  Συνελβόν.......................................
  Σχεφθέν χατά τ όν Νόμον
  Έπειδή διά τίϋς φ^γοδικοϋντας χαιηγορουμένους Γεώργιον
  Ι. Βεριβάχην καί Ήλίαν Π. Μυλωνάκην τα κατ' αυτών έκδο-
  θέντα ύπ' άρίβ. 380δ κ»ί 3806 τή*; 3 Νοεμβριού 1912 κατα-
  σχετήρκχ το3-έντ«")θί 'Άνακριτοϋ, έτβιχοκολλήθησαν είς τα υπό
  τοϋ Νόμου οριζομενΐ μ4?ή ώς δε-χνυται «κ των ύπ' αριθμών
  46114 καί 40116 τής 3 Νοεμβριού 1912 έπιδοτηριων τού δι-
  καβτΜΐοιΙ κλητί]ρος Ν. Τσοντου καί των υπό χρονολογίαν 7
  Νοεμβριού 1912 πιστοποι,Ίσεων τοΰ οίχβιθυ άγροτοιου" ίιανομέως.
  Έπειδή έκ τής ένβργηθίΐσης αναχρυεως επί τής προκειμενης
  υποθέσεως «ρο'έκυψεν ότι την -εσπέραν τής 30 Σ)6ρίου 1912
  ένώ ίιήρ'/ίτο ό πΌΦών Μιχαήλ Ι. Άγριμα*ά*»}ς έκ τής θέσεως
  «Μαγκβνι τβ -όιιάκι» ι»ετά των Νιχολα?υ Καλλιοντζάκη καί 'Δν-
  τ»νί&» ΐΜπιγιχακη ^ττανερχομενος εις την εν τω χωριψ Βρυσες
  κατοικίαν τού ίνϊδρ-εόοντα 8υο πρόσωπα είς ττν ανωτέρω Οε'αΐν
  «*ι>ρο6όλήσαν κατ' αδτοΰ δία Γκρα και περιστρβφου κβί τδν άπέ-
  κτ%ιναν, ότι τα πρόσωπα ταυτα 'δεν άνβγνώρισαν (ίίτ* ό παθών
  βϊίτεΌΪ'σύνοδοίτου £νβκ*ν Λΰ σχότους ίχουν όμως πεποίθησιν καί
  ·αύΐοϊ!*ό:ί οί λβιιτοί όιιοχώριοι τοϋ ιταθοντος ίτι ηΐαν οί κατηγο-
  ροΰμενοΐ; Ρ«ώργίβς-Ι. Βεοιβαχης καί Ηλίας Π. Μυλωνάκης οΐ¬
  τινες! 2τρεφ»ν ίτ-αθος κατα τοθ άδικηΐέντβς ϊϊά τόν λόγον ότι Ινώ
  ίιε/τβ'λ*! έν ναμίμω γάμφ μ*τ' άλλης γυναιχός χαί συνίι,η μετ*
  βότής, κατώρθωσεν ΰποσχόμϊνος γάμον ν' άποπλανήσιτ) την άδελ-
  γην τ»0 έκ των κ*τ»,γ»ρ3υμ4νβ>ν Γ«ωρ-;ίου Ι. Βεριδάκη καϊ ανε¬
  ψιάν τϊθ ετέρου Ήλί* Μυλωνάκη νά ίγκαταλειψί την πατρικήν
  Ί«κίαν καί νά συζί) σχανδαλωδώς μβτ' αυτού, δι" ό ίπανιιλημ-
  μέν"6ς είχον ίκφραΌΘΪ} 8τι θα τόν φονεύσοθν καί ειδοποιηθη μα-
  λιβτβ *«ρί το6το^ την ημέραν τοθ φόνου υπό τής ώς είρηται
  άίελφής τοθ Βερΐδάκη καί ότι άμέσως μετά την πράξιν των
  έφυγβδίιίησ«» καί φκγοοικοθ'ν Ιχτοτε καί ότι τ« περιστατιχά ταύτα
  «κοτελοθν ϊταρχιϊς ενδείξεις περί τής «νοχής των κατΐ)γόρου-
  Η(βν κότί <«ομ€ν«»ς δέον νά παραπεμφθώσιν ενώπιον τοϋ άκρο- ατηρίου τοθ Κακο»ργι«ϊ<χ8ίου Χανίων ίνβ ίιχασθώσίν ώς ύπαίτιο ·*» φόνψ συμφώνως τοίς άρθροίς- 287, 288 καί 57 τοθ Ποινικο Νόμου, 9<ά'τα"ομινη% τής υυλλήψ«ωί κάί προσιιλ<τχίτ;ε««ς τώ ■Ήλ<«- θ. Μο-λώνάκη χ«ί την ιφ9?ν>4κιστν τβθ Γεωργίο»
  II
  Ββά συνφώνως τώ άρβρψ 191 τής Ποινιχής Δικονομίας
  Δια τα3τα ,
  ρμ ούς -χα-Μ|γσροαμ^ναυς Γβώργιον Ι Βεριβάχην
  Χ*ί Ήλίαν Π. Μύλα»»βκην χκτοΐχους Βρυαών Κυίωνιβς και
  τ)δη «υγοδίχους, χελίτας ΈλΑ,ηνας και Χρισ«ανους Όρθοίο-
  ίους ενώπιον τοϋ άκροατηρίου το3 Καχοοργιοδιιιείβυ Χανίων,
  Ινα ίικαβθώβιν ώς όπαίτιοι τού δτι υκβ κοινβί ίυ^φέροντβς χινού-
  μενοι τυνακεφάσίΐταν την εκτέλεσιν τής επομένης αξκχοίνου πρά-
  ?«ως κοί ίνεκα τβύιης συνβμολογτ,σαντες αμοιβαίαν τ.ρός αλλή¬
  λους συνδρομήν την 30 Σε*τερ,6ρ<ου 1912 έν τί) θέσει Μαγ- κάνι χό ρβάκι έσΜμμ«*ν<#; χαί έκ προμίλέτης απεφάσισαν χαΐ ·ν<τέλεν«ν την άνθρωποκτονίαν τοΰ Μιχαήλ Άγριμανάχη, πυροδολήβαντες κατ' αυτού1 δι' £πλου Γκρά καί π*ριστρόφου πληρων πυρίιιδος καί σφβιρών, «λήςα*τες αύΐΌν είς την χίϊρα καίτό στέρνον' χαί Δια άσσει την σύλληψιν κβί ι-ροφ,ιλάχισιν τού «χ τώ» κατηγο¬ ρουμένων Ήλία Π. Μυλωνάκη καί την προφυλάκισιν το3 Γεο>ρ-
  γίου Ι. Βεριβάκη.
  Έχρίβη απεφασίσθη καί ίξεϊόθη
  Έν Χανίοις τη 7 Δεκεμβριού 1912
  Οί δικασταί Ό Β. Γραμματεύς
  ?». Γιαννακάκης Χ. Δ. Νικάκης
  ♦Ιω. Καταλαγαριανός
  Ά. 61ιτσ·.κουνάχηΐ
  Ότι άχριδές «πόσπασμα
  Χανιά αυθημερόν
  Ό Β. Γρβμμα εύς
  Χ. Δ. Νιχάχης
  Αριθ. Βουλεύμ. 635
  Τό Δτκαϋτικόν Συμβούλιον των έν Χανίοις
  Πρωτοότκών
  Σκγχείμενον.....................................
  Συνελθόν.......................................
  Σχεφθέν........................................
  Διά ταύτα
  Παρβπίμπ'ει τούς κχτηγίρου.*βο.ις Χαράλβμπον 3:αφυλαρά-
  κην, γεννηθίντα κβί κατοιχο3ντα είς Βατόλαχκαν Κυδωνίας,
  «των 20, ά(·αμον έγγίάμΐΑβτθΜ, γεωρνόν, προφ^λα^ισμένον άπό
  τής 11 ΌΛτωδρίου 1912 χαί Γίωργιον Α. Νιχολαντωνάκην, χά-
  τοιχίν Βΐτο)άχχου Κυίωνίας καί ή5η φυγίδ'ϊον, άμφο-έοους
  πολίτας Έλληνας καί Χρΐστιαναύς Όρθοδοξους ενώπιον τοϋ
  άκροαΐηρίου το^ Καχουργι:*ικειου Χανίων ίνα διχίσ-θώσ'ν ώς
  Ιπαίτιοι τοθ ό'-ι ΰΐτό κοινου συ->φ ρονος κηνούμενθ! συναπβφά-
  σισϊν την έχτέλβσ ν τής επομένης άξΐοποίν^ πράξεως καί έ'νεκα
  ταότηί σιινομολο-|/)σαντες άμβιδιί'χν -ϊρός αλλήλους συνδρομήν,
  την 25 Ιουλίου 1912 ίν τή θ*αει «Φαραγγΐ» τής πιριφερείβς
  Μΐταμπιόλου Κυϊ(Λνί*ς, σχοποϋντει; νά έξαναγκαοωτί τούς χω-
  ροφύλακί, Νικόλαον Ήλιά*ην, Στίβον Άρχάχ,,ν καί Στυ-
  λιανόν Βουράχην να παραλίιψιοτΐ πράξ'ν, άν*γ5μίνην είς την
  υπηρεσίαν τω;, ήτοι να σι>λλα6ω3ΐ τιύτο^ς ένταλματ'ας ίπί
  φόνψ, άντέστησαν κατ' ούτώ^ μετά β'αιοπραγ'ών, ίιτοι έπιιρο-
  βόλησαν κατ ίπαναληψιν ίνζντί ν των, αν-σπασε» ό ιτρωτος «κ
  τούτων μάχαιραν δια να τούς τραυμϊτίσις καί ιυγιρ'γ ως ϊϊηξ*
  διά των οδόντων τού ΐόν χωρ-φύλαχα Στυλ'βνόν Βουράνην εις
  την χείρα κο:ί
  Διατάσσει την παράτασιν τής προφυλακίσίως τού Χαρα>ά-
  μπους Σταμ. Σταφ^λαρακη χαι την σύλληψιν καί πριφυλάκισ ν
  τοθ Γεωργιου Α. Νιχολαντωναλη.
  Εκρίθη απεφασίσθη χαί εξεδόθη ίν Χανίοις τί] 3 Δεκεμβριού
  1912.
  Ο! Δικασταί
  Μ. Γιαννικάκης
  Ι. Καταλαγαριανός
  Ν. Παπαδάκης
  Χ. Δ. Νικάκης
  Ότι άκριίές απόσπασμ*.
  Χανιά αυθημερόν,
  Ό β) Γραμαα'-έως
  Α. Λίθνάκης
  Αριθ. Άποφ. 581
  Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Ποωτοοικών
  Συγκείμενον...................................
  Συνεδριάσαν....................................
  Δια ταυτα
  Δικάζον «ρήμην το3 κϊΐηγορονμένου Νιχήτα Γ. Καπετανίχη,
  πρφην κατοίχΐυ Βασιλοπούλου Κίστάμου >»'■ ήδη αγνώστου β.α-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κτ)ρύσβ·ει τοΰτον Ινοχον 8τι τί,ν 18 Απριλίου 1912 μετέβη
  είς το Σχολείον τοδ γ,,ρίίυ Βασ'λοπβύλου Κισσάμου ϊνθ» ένηρ-
  γεΤτο ή εκλογή των οντ:ποοσώπων τής Κοινότητος ταύτης καΐ
  ίκ *ρεθε"σ ως κβτέΐτοείΐϊ ττ,ν κά'-ην τίΐς ίκλογή"ς ταύτης, μα-
  ταιώσας 08τω την έν λόγω Ικλογήν.
  Κ'ταϊι/άζ&ι τόν κηιυγθέντ* ϊνογον κατηγοοού'Λβνον Νίκη
  τβν Γ. Καπετανάχιν β'ις φΜλάκ'σΐν δύο Ιτών *α!
  Επιβάλλει είς (ΐάυος «ότου" τα ?ξοϊ* τής ίίκης ΰχερ το3 Δη¬
  μοσίου δρ«γι*άς τοεΤς (3) είσποο'κτέας καί ϊ'ά μηνιαία; προ-
  ΐ ΰ κρατήσεως.
  Έν Χανίοΐ; τη 22 Νοεμβρίο, 1912
  υ Πβο?οοος Ο Β. Γραμματεύς
  Μ. Γς;*ννακά*ης Έμμ. Δ. Μπαρνΐ5< ••/Λ * £* » , ν^τι ο:νρΌει,*ους Σούδας, Τσικαλαριών χαϊ
  Νεροκούρου την 9 ΊανίυΐΌίίυ, 6 Φί^οουαοίου, 6 Μβοτίου, 3
  "Απριλίου, 15 Μαίου, 5 Ίουνίου, 3 Ί υλίου, 7 ΰγούστου, 4
  Σεπτέμβριον. 2 Όλτωβρ'ου, 6 Νοεμβριού, καί 4 Δεκεμβοίου
  1913. "Εδραν την χωμόπολιν Σούδαν, τόπον συνεδριον τό Δη¬
  μοτικόν Κατάστημα τοϋ ά^ροτικ 3 δήμου Σίύδας καί &ραν ίνίρ-
  ξε«'ζ των συνεδριών την 9 π. μ.
  Β'.) Διά τοίις άνρο^ΐκ^ύς δήμους Γί'ρω-Λάκκου, Πα»'γ(5ς.
  Δοακ#νΐί»ί, Πλατυίόλα^, Κοντοπούλων Μ^Χάξης, καί Κ-ί^πων,
  την 16 Ίβνίυαρίου, 13 Φεβρουαρίου, 13 Μαρτίου, 17 Απρι¬
  λίου, Μ*ίου 22, Ίουνίου 12, Ιουλίου 19, Αύγοΰστου 14,
  Σεητϋ'δοίοοΐΐ, Όκ-τ&δρίου 9, Νοεμδίίου 13, καί Δεκ*μ6ρίου
  11 1913. "Είρ^,ν τό γωοίον Γέοω Λάκνο, τόπον συνβδριών το
  Δημοτικόν Κατάστημα τοΰ ΆγροτικοΒ Δήμου Γέρω Λάκχο και
  ώθ3ν ένίρξίως των συνεδρΐδν ττν 9 π μ.
  Γ' ) Διά τί-ύς: άγροτικοΰς δήμους Άρώνι, Στέρνες, Μου-
  ζουρα. Χορϊάχη, Κουνουπιδιανί, χαί Γκαλαγκάϊο την 23 Ία-
  νουαρίου. 20 Φεδρουοτρίου, 20 Μτρτίου. 24 Άπ'ΐλίου, 29
  Μαίου, 19 Ίοι,νίου, 17 Ιουλίου, 21 Αΰγούστου. 18 Σεπτ«μ-
  δρίου, 16 Όκτωβοίου, 20 Νο«μδρίου, «.αί 18 Δεκεμβοίου
  1913, έδραν τό χωρ·ον Άρώνι, τόπον των συνεδριών τό Δη¬
  μοτικόν Κατάστημα το3 άγ;οτΐχοΰ Δήμου Άρώνι κα' ώραν ενάρ¬
  ξεως των συνεδριών την 9 ·κ μ.
  Δ'.) Διά τον Δ?!μον Χανίο)ν, και τοϋς άγροτικούς δήμους
  αί Άγίας Μαοίνας, την Τρίτην καί Σίίβατον ί-
  «63ο>ί.ά5ος τόπον συνεϊριώ*, την δι" άκοοιτήριον το3
  ΐχιίο ι Χανίων ώοιαμένην αΤθουσαν κ*ί ώρ·»ν ενάρξεως
  των σ.·νεϊΛ[Μν, χ^'-ά ;>έν τοΰς μήνας Ίϊνουάρ'ον, Φΐβρουάριον,
  Μάρτιον, Όχτώδριον, Νοέμβριον, καί Δϊκίμβριον την 9 π. ια.
  κατά δέ τούί ιιήνας Απρίλιον, Μάϊον, "Ιούνιον, Ιούλιον, Α3-
  γοι στον, κα; Σεπτίμβριον την 8 -κ. μ.
  Ημέραν δέ εισαγωγήν ΐΊκροϊιαρορών ϊιά τού: άγροτικούς
  Δήμους την τμέρον τής έκδικάσεα);.
  Ή ~3;οΰ?α ή: ί) δημϊσίίυσΐί διατάσσεται διου %ιι ίπω; ό
  ΝίΐΛθς όρίζει ίσχύ«ι ά*ό 1 Ίανουαρίου με'νοι 31 Δεκεμβοίου
  1913
  Εγίνετο εν Χανίοις τί) 5 Δεκέμβριον 1912
  Ό Κίργ;ντ*ίκης Ό Β Γοααυ/ίτιδς
  1. Β^νέτικος Θ. Μαρχουλάκης
  "Οτι ακριδές αντίγραφον
  ϋν Λανΐπς αυβη/ερον
  Ο Β. Γρίμμαΐίύ,
  Θϊόδ. Μαρν.ουλάκης
  Αριθ. Πραζ. 75
  Ό Εϊρηνοδίκης Νεαπόλεως
  Λϊβέντες 6λ' δψί'. τα αρθρα 76 καί 149 τού" οργανισμόν" των
  Δικβστηρίων.
  Όρίζουΐίν τακτικάς ίΐκασίμους ημέρας «ρος ίκίίκβσΐν μέν των
  ιΐολ'τίκών ύποθΐσεων την Δευτέραν έκάστης εβδομάδος, πρός
  έκοίκασιν δέ των -τοινικών την Τρίτην, καί ώραν ενάρξεως των
  συνκ&ρΐ<3ν 9 χ. μ. Ώρας καθ" άς τό γραφείον θά μένη ανοικτόν κατά μέν τάς εργασίμους άιό τίΐς 8—12 κ. μ. καί άπό την 1—4 μ., μ. διά τούς μήνας Όχτώβριον, Νοέμβριον, Δεκέμβριον, Ιανουάριον, Φεβρουάριον, καί Μάρτιον καίάπό τάς 8 —12 π.μ Χαϊ 2 *]9 5 ']<[ μ. μ. διά τούί λοίχοΰς μήνας, τάς δέ έξαιρεσίμους ημέρας «πό τίίςί»—12 π.μ. Ή παροΰσα ίσχίβι Λαβ' δλον τό ϊτος 1913 Εγένετο κβί «ξ·δό9η Έν Νεαπόλει τη 25 Νοεμβριού 1912 < Ό Εΐρηνοδίκης Ό Γραμματεύς Χαρ. Φραγκομιχελάκης Έμμ. Π. Βουργουράκής Διά την ακρίβειαν τϊΐς άντιγραφί)ς Έν Νεαπόλει τί) 30 Νοεμβριού 1912 Ό Γραμματεύς Έμμ Βουργουράκης 'Αρι9. Πραξ.. 87 Ό Είρηνοδ'κης Νείτς 'Αμαρίου Λαβών ΰιτ'όψιν τα άρθρα 76 «αί 149 το8 δργανισμοΰ των Δικ*στηρίων καί το αοθρ. 17 τοθ υκ' άοιθ. 144 Ν6μου. Όρίζει τακτικάς δικασίμους ημέρας —ρο< έκϊίνασιν 1) Τώ» πολιτικών ΰτοθέσεων τής συνήθους διαδικβσίας την Πορασκευνιν έκάστης ίδϊομάδος. 2) Των Ποΐνιχώ" υποθέσεων τό Σάββατον έκάστης εβδομάδος. 3) Των μιχροδιαφορών Ιν μέν τη τερ'φεοείατοΰιτρώκΐν Δήμου Πανακρα'ων τ*ιν α'. Τετάρτην ημέραν τή; εβδομάδος εκάστου μηνδί, έν δέ τη π»ρ Φϊοεϊα το"5 ποώην Δήμου Κουρήτων την γ . τετάρτην ήΐΑ-οίν τή: έδϊο^άδίς εκάστου μη'ός καί Ιν τη περΐίβ- ρβία τ"0 Εϊρηνοδιχείου την α'. καί γ'. πέμπτην εκάστου μηνός. τόχον δέ έκδικάσϊΜθ των ίκτόςτνΐς εδοας το3 Είρηνοϊικείου μιχρο- διαφορών όρίζει εν μέν τφχρώην Δήμω Πανακραίων το χωρίον Μο- ναστηράκι, έν δέ τί πρώην Δήμω Μέρωνος τό χωρίον Μέρωνα και Ιν τώιτρώην Δήιΐα, Κουρήτων το γωρίον Άτοδούλου. Ήμ'ραν εΊσαγωγής άγωγών μικροδιβφορών έν τϊ) 2δρα το3 Είρηνβδικείου καί Ικτός α!ιτής δρίζε'. τάς ήμέρα: τής έν τί) εδρα το3 Ε'ιρη- νοδι/είου χαΐ τοΤς οριζομένου γωρίοις ίκδιχάσεως των διαφόρων τούτων. "Ωραν ίνάρξιων των συνεδριάσεων πρός Ικδίκασιν των πολιτι¬ κών καί πο'νικών ύ«βθέσ«ων καί των μΐκροδ-αφορών εν τί) έ*ίρ? τοθ Ε'ρτ;νοδικ'ίου κ»ί ίκτός αύτί]ς όρίζβι την 10 *. μ. καθ* άπαν τβ ϊτος «λήν των μηνΰν Απριλίου, Μαίου, Ίουνίου, "Ιου¬ λίου, Α4Ύοϋστουκ)Ί Σ=πτεμδρ{ου χαί' ςδς όοίζει ώ?αν ενάρξιως των σι>ν«δριάτεων πρός ϊχδίιΐασιν των πολιτικών καί ποινι^ών
  ύποθέσεων καί των έν τη ίδοα το3 Ε'ρηνοδικείοι» μιχοοδιαφορων
  την 9 π. μ.
  'Ωοας κβθ'αςτά γραφιϊα τού Ε'Όηνοδικείουκαί το3 «Ίς τουτο
  τοοσηρττ;μ^νου ύποθηκ5φυλα<·ίουθΐ είναι άνοικτά όρίζει κατά μέν τας έργβσίσμιυς ήΐλέρας την 8—12 π. μ. καί 1—5 μ. μ. καί' άπαν το ϊτος πλήν των μηνών "Απριλίου μέγρι Σεπτ«ιιδρίου π«ριλ»μβ»ν«μένου κ*θ' ού'ς τα άνΐι>τέρω γραΐίί* θά ιιναι άνοικτα
  την 8—12 π. α, καί 2—6. μ. μ. χ»τά δέ τάς έξαιρεσίμους ήμέ"
  ρϊς τ/;ν 9—12 π. μ.
  Ή ιτϋφοΪΓτα ής ή δηιχοσίευσις «αραγγέλλεται κατά τα εν τώ
  Νόυ-ω όοιζόμεν* θά ίσχύη κατά το ϊτος 1913
  Έν Νεϋς Άμαρίω τ?) 30 Νοεμβριού 1912
  Ό Είρηνοδίχης
  Γ. Λουκάκης
  "Οτι άκριδΐς αντίγραφον
  Έν Νίύς Άμαρίφ τη 2^ Δεκεμβριού 1912
  Ό άναχληρωτής το3 Τραμμβτίως
  Ιωάν. Ά Σιγανός