92877

Αριθμός τεύχους

111

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

15/12/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι
  ΙΑΧΙΛΙΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΜΝ ΚΡΗΤΗ ___
  ΤΕΥΧΟί: ΤΡΙΤΟΝ ^~^ ™°
  Έν Χανίοις-τη 15 Δεκεμβριού 1912 -ΑΡΙΘ. 11 Γ
  Αριθ. Πρωτ. 6351 2) Γραφιϊα Άρχηγιίου Χοιροφυλχκ,ής .... » 50000
  ..............>........Διεκπ!.....1908 3) Κχτάσηημοι Τελωνίίου............ » 000ΟΟ
  Τμλιια Α' Δΐκαΐθόύνης 4) Κ*™~Ψ*Νομαρχίας,Ταχυ8Μμ.κϊίςΔι-
  " ■- ευθύνσίως Κρήτης καί Ταχυθρομικοϋ
  ΓΒΝΙΚΗ ΛΙΟΙΚΏ_!ΐ ΚΡΙΙΤΗ2 Γραβε-'ου.................... » 5ΟΟ()Ο
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ^ Στρατόν ες Πεζι/.οϋ μετά των παραρ-.η-
  Κβνι.0ι.ση« θέοινς Συμβολικγρά·»» έν τη κ·ριο«ρι.« τοδ μάτω αυτών.................. » 5ΟΟΟΟ
  Ε'ιεηιοδικείου Κα::«λλ6ΐ:υ Πεδιάδος ^ρθϊχϊλοϋ ται οί δίυλό* ||'. «Εν Ρεθύμνη
  μενοι νά διοριαθώαιν Ιλ των εχόντων τ« υπό τοθ Νό>ου βρΐζό-
  μενα προσόπα νά ϋποίάλωσι '.βς αί;τ)<«ς των είς τ,> Γεν.κήν 1) Κατάστημα Νομαρχίας κ>τν......... » 80000
  Διοίκησιν Κρήτης (Τμίμ.χ Δικαίοσύνηί) ΐντός δί*αΐΐ4ντε ήμ·- 2) Στ-ρχτώνες Ιΐεζκου............... « 1200,-0
  ρών βπό τής ίημοοιεϋσεω; τής παρούαης έν τί) Έφημερ δ: τής -'_ ,|ν Ήοακλείω.
  Κο6ερνήσε«ι»ς. (> ,, , χΤ , . Γ(1(«,,
  'τρ ν. - · ' - -ντ' · · ' ν α . ίν. ,7 *'<- 1) Κ.χτχ'ϊτημα, Μομαρνιχς κλπ......... β υΙΗ 1)1» Εκΐόςτωνυκο τ;υ Νομου ορι,ομενω/ κροσόντων 4ν -ιη α'. ι ι~ ^ τί. .„,.,,.,„ τήσει πΡί«ί νά ύ.άρχωσι κοιί τα έξ!)ς π.στΟποΐητ:κά. α') Πιοτό- 2) Μεγαρον δΐΚΜτηριων ^........ » 2ΟΟΟΟΟ ιςιητικόν τήςάρμ,δίας δημοτιχτί; Άρχήςδτι ό α'ι-ών Ιχεισυμπβ" 4'. Εν ΝεαπόλίΧ ϋΐεοαμβέλλθ!/ ττλτΐί-ωμίνον τό 25 ετος τής ή?ιχίας το^ 6.) πιστοτςο'/ΐΐ'κόν /λ/,αλ τής αρμοδίας Ε:σ«γγελ(κήςΆ?χήςοτ.3ένκ^δικάσθη δι' άς,ό- 1) Μέγαρον δτ,αοσιων Γραφείων.....Δ.-4ΟΟΟΟ ποινον ι ινα πράξιν γ'.) «ιστοποιητινν τού άρμοδίου στρ*τολο- Έν Χανίοις 13 Δεκεμβριού 19 12 γικίθ Γραφείου ότι έξέτισβ την στατΐωτκτν τού Οητεί^ν ί) νομί- Ό Γενΐϋός Διοιχητή» μως άπηλλάγη αυτής ή δβν ΐιποχοείΰτβι είς στρατιωτικόν θη- 2. δΡΛΙΌΥΜΙΙΣ τ*ίαν. Έν Χανίοις τή 11 Δ*κ«μ6ρίου 1912. -------------- Ό Γενιχος Διοιχητής >Λ Π 540'.)
  Σ. ΔΡΑΓΟΤΜΗ---------------------—τΤ
  ^_^_____ β 'Λ'.Γ/.ΤΓ. Ο ΟΊ Ι
  β'. οικονομικόν Ο ΓΕΝΙΚΩΣ Δΐ'>1^'ϋ'ΙΙΣ ΚΡΙΙΤΗΣ
  505) λ £
  „ . Διακηί'^ τει ότι;
  » Δ·.6Α-. 2925 Έλτίθβ-αι είς διαγωνισμόν μειοϊοτικ^ς οημοτ.ρΛοίας κΆ
  • , * > ·■ , ιΊιτΧ τού Λιευθϋνχίΰ των Χϊίμοσίων Γ-Ύων (ιε'ορκβΐνί./ ϊ.αγ^αμ-
  δτι ποοκειαένου νά γε'ντ, χνχνίωσιί ο ^ > , _, -, · > ,
  ότι, τνρϋΛ6.[Α6»^> »* ι ·»',ι » - ^ ^ ■προϋπολογισμςΰ, συ,γριφής ·»κ-νρίωσ«κΐν και τΐμ'·-
  ετος άπό 28 Δεκεμβριού 1912 μέχ?ι_2ι ΔεΑβμ&ριου 191-3 ^0^ -/βϊβ(,.ίι>Γ, χςη^,ϊώ^α-.ος .αί τρ-^μαί^ς τ:0 λ(;*έ.ο,
  της κατά τοϋ πυρος άσφχλιίας διαφόρων δημοσίων κχτ*- ' χαν{-ν#'
  στημάτων, αί σχετικαί προτάσίΐς -ών έν^ιχφερομε'νων . Άρθεον 1 Τα €?Ία -ροθίολογις --&. κατά τ/;ν
  α'ΐφχλκϊτικών έταιρειών οέον νχ υ5»ο5ληθωιι μ»χρ'· της μι~ ' ,,ς^ί^ηϊΐν είς τό πο^ν των ϊρκχμών υϋ,υυυ ΐϋριΛα:
  στμβρίας της 23 Δεκεμβριού 1912 είς τό επί των Οίκν- | τοο π5σ,ϋ τω ο?αχμών 415 >:αϊ 30/ιοο 8|' άτ.ροέπτϋ
  •οα-.κών Κ' Τμήαχ της Γενικάς Λιο.χήτΕως, άρμόΐον, ' ί?'ών ο^£ν 8ι*:·ίωμ« έχ-ι δ ίρίο-«-. Ή Ικπτωίΐ
  ίιτω« παράσ#η σχετικαί πλΥΐροφορίΛί- , Μ «*« ίΜ'1τ\ βΧεΡβ1« ^-^'γ.
  Τχ άσφχίσθηίόκ.ν* δημο«χ ^ί?ιχ καί τό *«»ν-' "Δ:6ρον 2. Η δημοσία ,^η,
  Τ. ν ' . ·ε-, Νομών Χανίων, Ρεθύμνης, κοι Ηρα//.ιιο^ λοι «ν
  /εφ*λα«ον έχουσιν ως εξής. ) ^ζ^ χ^ ^.^ Νομαρχΐώ, 8ι· »γγ£β|ων καί έ... . .
  Δ'.) Έν Χανίοις ; ·πρθ3φο(.ών Οπό έιτιτρίπίς -κρο·δί.ευομίντ,ς ίιπό των οί,αίων Νο-
  1) Μέγχοον γ>«/>σ!ω·' Τ'Όαφείων δι>.....Λ->· 3θι>0θ0 ' μ,,,ρχ^ν ώ; ΙΙροέϊρων ή1 των άιαιΟηΓωτών ού ώ" "'ών οίχίία
  (Δ!κχι'τ-όριχ) ' Πβο-ίρ.^ των Πρ- τ-.δικώ- /·»ί ένό. μηγ*Ί»οΜ των άναπλ|
  476
  13ΦΗΜΚΡΙ- ΤΗΣ
  .-■ν- -Α—*-ί
  ρωτών αυτών ώςμελών την 11 Ίανουαρίου 1913 ημέραν Παρα¬
  σκευήν κβί ώραν 9—10 π. μ.
  Άρδρον 3. Πάσα προσφορά θά συνοδεύηται υπό τής αδείας
  τοθ επιτηδεύματος τοδ έργολάδου συμφώνως τω 811 Νόμφ, υπό
  τοΰ προβλεπομένου υπό τοθ περί Δημοπρασίαν καί εκτελέσεως
  Δημοσιαν Ιργων Νόμου πιστοποιητικοθ, *αί υπό γρβμματίου βί-
  βκιοδντος την εΓς τι των δημοσίων ταμείων τ) τής Τραπέζης Κρήτης
  /,ατάθεσΐ" λόγω εγγυήσεως είς χρήματα ή όμολογίβς τής Τρα¬
  πέζης Κρήτης κατά την ίπίτής εκδόσεως των αξίαν ποσοϋδραχ
  μών 3000.
  Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά)άδωσΐ μέρος καί άλλοδαπίί
  σ^μμορφούμενοι πρός τ»ς διατάξβις τ<& π«ρί δημοπρασιών και εκτελέσεως δημοσίων έργων νόμου χαι λοιπούς τής Νήσου. Αριθ. Πρωτ. 5408 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Διακ,ηρύττει ότι : Έκτίθβτα» είς διαγωνισμόν μειοδοτικήν ϊημοτρΐσίας ·Λατά νά υπό ττ)ς υπηρεσίας των Δημοσίων Έργων συνταχθ-ντα χβί υπό τού Διευθυντού των Δημοαίων "Ερ^ων θίωρηθέντα διαγράμ- ματα μετά προϋπολογισμώ, συγγραφής υποχρεώσεων καί τιμο- λόγιον ή κβτασκευή τού «πό Καστέλλι Κισσάμοι; «ίς θέσιν Σελΐ τμήματος τής οδοί άπό Καστελίου είς Μεσόγειω. Άρθρον 1. Τα ίργα προ-πτολογίζονται κατά την /επτομερή Άρθρον 4. Ή ίημοχρασία οιεξά^ται δημοσίοις. Ό ί;φ?αγ<- εκτίμησιν β'ις τό ποσόν των δραχμήν 26,000 περιλ'.μβανομίν.υ σμένος φάκ«λλΓς, έν φ είναι έγκεκ) εισμένη ή «ροσφορά, τίθεται όί'οΰ μετά των Ιν τώ ανωτέρω άρθρφ μνησθέντων εγγράφων ίντός δευτέρου $ακέλλου, δστίςπαραίίδϊται έσφραγισμίνος είς τόν πρόε¬ δρον τής επιτροπήν συνεδριαζούσης. Ό πρόεδρος άρ:θμεΐ τούς φακίλλους κατά τάξιν τής Ιγχίΐρίσβώς τιον, ακολούθως άποσ φραγίζοντα! οί έξωτερικοί φάχελλοι, ή δέ ΐπιτροπή σημ6ΐοϊ «φ' ίκάστου έσωτερικοΰ φακέλλου περίκλδίοντος ϊήν εκάστου τ.ροα- υορβν τ<5 δνομα αύτβΰ καί τόν αύξοντα αριθμόν τοΰ εξωτερικίΰ φα/,ίλλου καί καταγράφβι έν πρωτοκόλλφ τα έμπεηεχόμενα κατά τό άρθρον 3 ίγγραφα. "Επειτβ οί έν τ?, αίθθ'όσ^ τή; συνεδριάσεως παρευρ(σκ.όμ·νοι άποσάρονται, ή δ« έπιτβοπή έξελέγχουσα κατ' Ίδιαν τα Ιγγραφα άποφβοίζ*ι κατ' δνομα τούς β'ις τόν διαγωνι¬ σμόν παραδεκτέους σημειοθσα τοΰς λόγους δι' ούς τυχόν Θά άπέ- τίνα των μιιοδοτών. ΆρΘρβν 5. Πασά κατά παράδοσιν των άρθρων 2 3 καί 4 προσ- ϊ είναι άπαράϊί)ΐτος καί βπιστρέφεται πρός τόν ίπιϊόντα ταύτην χωρίς ν* άν'ΐχδ^ ο περικλείων αυτήν φάκελλος. Μετά τόν Ιλεγχον των εγγράφων ή συνεδρίασις άποκαθίσ- τοται εχ νέ)υ δημοσία, & δέ πρόεδρος άποσφραγίζκι τα τ<5ν Ίΐ-θσφορών δ&λτία κατά την άριθμηακήν αυτών σ.ιράν, καταχω- ρΐίν. τό περιεχόμίνον «ύτών έν τω κρωτοκόλλψ 5»»1 άνακηρΰττϊΐ τελευταίον μβιοδότην τόν ·ΐροσφερόμίνον νά δκτελέσϊ) τό ίργβν ιίς τιμήν συμφερντίραν. τοθ ποσοδ των δραχμών 1401 καί 80/ιοο &1' 6πρβό«ΤΓυς ίαπ«ν»ς, ΐφ' ών οΰδϊ/ δινβι'ώμα Ιχει ο έργολάίος Ή έκπτωσις γε-νήσίται βπί τοίς εκατόν εις αχϊρβίας μονάδας. "Αρθρον 2. Ή ϊημ^πρασία ενεργηθήσεται «ν ταίς ίίρβίς ΐών Νομών Χανίων, Ρε^ύμνιις καί Ηρακλείου ϊλ ίν τοίς ΚαταστΓ,- μασι των οίκείων Νΐμαρχιϋν 3ι' εγγράφων καί έσφραγισμ^νων προσφορών υπό ίπιτίοπί|ς προεδρευ-ϊμίνης υπό των ο'ικείων Νο- μαρχών ή τ<2ν άνβ^ληρωτών ούτών των ο'ινείων Προέϊρων τδν Πρωτβ§ΐΑ(3ν /.αί ενός μν,χανίκοΓ ^ των άναπληρωτών αυτών ώς μβλών την 1-4 Ίανςυσρίςι» 1913 ίμέρβν ί ώραν ίθ—1ί μ. μ. "Δρθρνν 3. Πασά προσφορά θά συνο?εύτ,ται υπό τής ά τού επιτηδεύματος %οϋ έργυλάδου συμφώνως ιω811φ Νέμψ υπό τού προβλεπομένου υπό τοθ περί δημοπρΛσιών καί Ιχτε- λέσεως Δημοσίων Ιρ^,ων Νόμου πιβτοποιητΐνοθ υπό γρβμ- ματίου βεβαιοΰντος την ε?ς τι των δημοσίων τβμείων ί) τής Τραπέζης Κρήΐης, ίΊατάθεσιν λόγω έγγυησΐως ίίς χρήματα ή όμολογίας τής Τραπέζης Κρήτης κατά την επί τής έκδόσ?ώς των αξίαν ποσοθ δραχα&ν 1500. Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μίρος κοί άλλε- δαποί συμμορφούμενοι πρός τάς δι«τάξεις το3 Ψίρι δημοτρα- σιών κο;ί *κτ*λέσ€ως δημοσίων Ιργων νόμ^υ κοί λοιπιτυ; τής Νήσου. «α ^ . -<» νι «, ^ ι ν . ,„ Αρθρον 4. Η δημοτρασια 8·βξαγεται δημοσιως. Ο εσφί-α- Αν ιΐλειονις των βιαγωνιζομενων ηββλον προσφερεΐ την αυτή* , ■ -.■> > » Τ ■ , , , / ,.
  , - ι » ,,*■?*.< ! γισμενος «βχ«λλο,-, έν ώ είναι ϊγ<ΐκλΜσμένη ή «ροσφορα, τιθειαι σ»μ>(ρ»τέρβν| «ροσφοραν ή δημοπρασια «παναλαμδβν»ται χ«' ί[ίοη 111τά τίΛν .„ τΛ ^1ι)τίηΐΛ &λΛλιλ 11ι1β,ή^ΤΜ; ί^Ι.^ ίυ.
  τ.-·ραίεινεται ίτ.ι ϊ^ο ώρας α δι (σφραγισμένων προσφιιρΔν δια-
  γωνισμός μεταξύ των προσενεγκόντων τάς αύτάς συμφερωτέρας
  τιμάς. "Αν δέ ούτοι τυγχάνωσιν άπαντες τότε έπαναμαμίάνεται ή
  λί;μοπρασία καθ" δρισθηΐομένην υπό τής «πΐτροπής ήμίραν ητίς
  ^ν 'ύναται νά ΰπερί^ την ίβκάτην πέμπτην άπό τνίς πρώτης
  ί ί,μθίίρασίας. Ή δευτέρα αύ'τη ίημοπρασία θά ξ ϊγμυρος μόνον
  5>>ν ό είς τβν διαγωνιζομένων κάμχ, ί/.πτωσιν μεγα^βιτέραν τής
  γενομυνης κατά την πρώτην δημοπρασίαν.
  Άρθρον 6. Είς τούς κατά τόν διαγωνισμόν άποτυχόντας έπισ-
  τρίφονται τί λόγφ ίγ-ιυήσεως χ:τατ«θίντα χρήματα, ή
  ίό ώ άό ίά
  μετά των έν τώ ανωτέρα» άρθρω μνηίθέντω» εγγράφων
  τός δευτέρο» φαχίλλου, οστΐζ ποραδίδεται ίκββαγισμένος είς ιόν
  πρίεδρον τής επιτροπήν συνείρίαζούσης. Ό πρόΐδρος άριθμ.ίϊ
  τούς φακέλλους κατά την τάξιν τής ίγχεΐρίσίώς των άκοΑου-
  θως άπ:σφραγίζοντα; ο. ςςωτβρικ,;! φαχ:λλοι, ή ίέ ίΓ.ίτροπή ση·
  μβιοΐ έφ' εκάστου ίσωτεριχοδ φακέλλου Τ4ρ^κλίίοντ^ς την έχάστου
  πρςσφ^ράν τό δνομβ αΰτοθ καί τόν αϋξοντα αριθμόν τού έξωτε·
  ριχοθ φακέλλου καί κατβγράφει έν πρωτοχόλλω τα Ιμπίρ.-
  εχόμενα κατά τό άρθρον 3 ί-ΐγραφα, "Επειτα οί έν :ί αιθούση
  τής συνεδριάσεως παρευρισ*όμ?·,οι άποβύρονταΐ, ή δέ έπιτροπή
  ίξελίγχουσα κατ' ιδίαν τα Ιγγραφα άποφο'σίζι.ι κατ'δνομα τοϋς
  ίΐς τόν διαγωνισμόν παραϊίκτέομ^ οημειοΰσα τούς λόγους δί,'οίίς
  τ^χό^ θά άπέκλειβ τίνα των μειοδοιών.
  *Αρθρον_5. Πασά κατά παράδαοΐν των άρθρων 2, 3 καί 4
  «ροσφορά είναι άπαιράδεκτος καί ίπιστρέφϊται πρός τόν ίπιδάντα
  ταύτην χωρίί ν' 5·νοιχ6γ5 ό πβρικλείιβ» αυτήν φακελ>ος
  ίντός τριών ημερών άπό τής ^ημοπ^ασίας τη ίγγράφω είϊοπειή-
  σει τοϋ προίδρου τής έκιτροπής πρός τούς δημοσίους ταμίαι ι)
  διευθυντάς των χεκαστημάτων ίν οίς κατετέθησαν.
  "Αρθρον 7. Ό ΐργολάβος ΰπόκειται Άς τάς ίιαιάξεις τοΰ
  περί δημοπρασίαν κ«ί εκτελέσεως δημΐσιων ϊργω ύπ' ά,". . 356
  Νόμου.
  Άρθρον 8. Τα πρακτικά τής δημοπρασίας ύπόχιιν:.! είς την
  ίγχρ^σιν τού Γ«νΐκο3 Δυικητοΰ Κρή-.ης 8στις έ'χει τΌ ίίχ^ίωμα
  κατά τ5^ ϊοκοΰν αυτώ, ν« βγκρίντ; ή1 μή ΐΰτά, χωρίς έκ τούτου λ γ_ ,τ γ_..........._. _
  ν'άποκτ? ό τελευταΤος μβιοδότης ουδέν κατά τοΰ Δημοσίου ίι- ' μειοδότην '.όν προσφίρομινον νά έκτίλίση
  καίωμα.
  "Αρθρον 9. Τα διαγράμματα ό προϋπολογισμός, τό τιμολο-
  γιον καί οί 8ροι των συμφωνών εισίν Ικτεθίΐμένα (ίς τα γραφεϊα
  τών άνω Νομαρχιών είς την διάθεσιν των βουλομένων νά λβίωυι
  γνώσιν α.των.
  "Αρθρον 10. Τα κηρΰκεια καί Ιςοδα τοΰ συναφθησομήου
  σκμβολαίου ίπιββρύνουσΐ τόν εργολάβον.
  Έν Χαν£;(ς τί) 10 Δεκεμβριού 1912.
  Ό Γενικός Διοΐχητ^ς Κρήτης
  Σ. ΔΡΑΙΌΥΜΗΣ
  φ ρ
  ταύτην χωρίί ν' 5·νοιχ6γ5 ό πβρικλείιβ» αυτήν φακελ>ος.
  Μετά τϊν Ιλεγχον των εγγράφων ήσυνεϊρίασίς άποκαθίσιβται
  ίκ νίου δημοσία, ό ?έ πρόϊορος άποσφραγ.ζει τα των προσφορών
  ί;λ-ία χατά τήν άριθμητι^ήν αυτών σειράν, )<αταχ<β.'ίζίΐ τ- πε- ριεχόμβνον αυτών ίν τώ πρωτοκόλλφ καί άνακηρ'Ίττιι τϊ)ίΐ)ταΤον τό Ιργ:ν είς τ<μήν συμφερωτεραν. Άν πλιίοντες των ?αγα»ν(ζομίνΐίν ί,θελον προσφίρει την αϋ- ττ.ν συμφιρωτέραν προσφι^άν, ή δημοπρασία β'π&να/βμ6άν«ται Κ2ΐ παρατδίνεΐίΐι ιπί ϊΰο ώρ^ς ό ϊι' «σφραγισιιρ,νων «ροσφορών ϊιαγίι,νισμόί μεταξΐ» των προσ«νεγΑ:ντων τίς ίύΐάς συμ|ερ<οτε- ,οας τιμάς. "Αν 84 οΰτοι τυγχάνωςιν βπίντε·, τότ* ίπανβλσμδά νιται ή δημοπρασί» καθ1 όρισθ>;σομί>ην ύιό τή1( έπιτροτ.ής ημέ¬
  ραν, ήτις ίέν δύναται νά ύχερδή ;τ(ν δεκάτην πϊμπτην άπό τής
  πρώτης ϊημιπρασίας. €Η ϊ4ϋτέρα αυτή ϊημοπρασια θά η ίγχυρος
  μόνοί έ;ν ο εις των θία-,ωνιζομενωι χάμγ, !■ πτώσιν μγαλ.ιτέ-
  ραν τήί -,ενθΊίνης κα·ά ήν πρώτην δημο..ρασι»ν.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗ&ΒΩΣ
  Άρθρ 6- Είς '.ούς κατά τόν διαγωνισμόν άποτυχόντας επι -
  ο -ρεφονται τβ λόγω εγγυήσεως κΐτατβθέντϊ χρήματα, ή όμολο-
  ν α. ίντός τ;ιών ήα, ρώ' άπό τής δη'Λοτραϊίας τη εγγράφψ ίΐ*ο-
  τ.οιήσει τού1 πρ:5ί?ο.υ -ή; ίτιτρο'ής πρός τού; δημοσίους ταμίας
  ή ί ευθυϊ-άς των χ,ΐταστημάτων ν οίς κατετέθησαν.
  Άρθρον 7. Ό έργολάδος δ-ό*ίΐται είς τάς ϊιατάξεις τοθ
  πβρί δημοπρασίαν χί «κτϊλέτεω; δημοσίων ϊργων ύπ' αριθ. 356
  Νόμο.;
  ΆρΒρον 8 Τα ίτρα«τι*ά τής δηΐίθΐιρασίας ύπόκεινται β'ΐς την
  έγκρισιν τοΰ Γίνιχοί ΛιοικητοΟ Κρήτης όστις ίχει τό δΐκαίωμα,
  χαιά τό δικίθν αυτώ, νά ίγχρίνι;) τ) μή αΰιά χωρίς ίκ τούτου
  ν' άττοκτα ο τελευτοιΤος μειοδότη: ού2έν κχτά τοΰ Δημοσίοι δι-
  καίΐιμα".
  Άρθρον 9. Τα ϊιιγράοματα, ό προϋτολογισμός, τό τΐ(*ολό-
  γ:&ν «,/ΐ οί δρ;ι των τυμφωΜών είσί·1 έκτεθίί,ιίνα είς τα Γραφείω
  των άνω Νομαρχΐών είς την 3 άίίίί,ν των βουλομένων νά λάβωσι
  γν5σι> αυτών.
  Ά^Ο-ΐον 10. Τλ κηρύχεία »α Ιξοδα τού συνα^θηιΐομίνου συμ-
  ίολαίου £πι6αρύνουσΐ τόν έρνλάδο;.
  Έν Χανίοις τή 10 Δεκεμβριού 1912.
  Ό Γίνινός Διοιπητής Κρήτης
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Αριθ Πρωτ. 5413
  » Διεχ,π. 3851
  Ο ΓΕΝ1ΚΟΣ ΔΙΟΙΚΒΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Διακηρύττει δ τ: :
  Έκτίθε-αι εις ίιαγω'.ισμςν μίυδθχικτίς δημοπρααιας χατά
  τα υπό τής ΰπη;Γ€οι.ας των Δημοσίων "Εργων συνταχθΐ-.τα καί
  ά-τ: ό Τ3ϋ Διευθυντού τώ/ Δημοσίων Ιργων θεωρηί'έντα ίιαγράμ-
  ματα μετά πρϊαβ'.λογιαμοθ σ^Ίγρ'Φϊ,ς ύποχρεών«*ν χαΐτιμοΧο-
  γίου ή συμπλήρνσΐς κχί άποχερατωσις το3 Μουσείου Ηρακλείου.
  Άρθρον 1. Τα Ιργα ττροϋπολογίζοντ»ι κατά την λεπχοΛερι)
  ίκτιμησιν &ίς τό ποσόν των 3ραχ. 58,000 περιλαμδινομίνου το·3
  ποσοϋ των δραχ. 182 κ ι ·'/10 οδι' άπροέπτους δαπάνας έφ' ώ αύδεν
  δικαίωμα ϊχ«ι 4 ίργολάδος. Ή Ικπτωσις γενησεται έ«ί τοίς
  εκατόν είς άκεραίας μονάδας.
  Άρθρον 2. Ή δημοπρασίαν. Ενεργηθήΐιται έν ταίς έϊραι; των
  Νομών Χανί(βν, Ρεθίιμνης καί Ηρακλείου χαι έν τοίς Κατα-
  σιηααυι των οίκε'.«»ν Νομβρχιών δι εγγράφων *<ζί ίσφραγισμένων προσφορών υπο έπιτροπή'ς «ρςε?ρευνμί>»ις ύτό των οί/.*·ων Νο-
  μαρχών ή των άνηπληρωτών αυτών των ο'χειων Προίδρΐίΐν :ών
  Πρως5δι»ών Λαί ενός μηχ^νικοθ ή των «νατ' ηριβτών αύταΐν
  ώς με>ών την 11 Ίανΐυαρίου 1913 ημέραν Π αρασ/.ευήν *αϊ ώρα< 11—-12 π. μ. "Αρθρον 3. Π3σα πρίσ^ορά θά σ.ινοδεύητ;« ίιπό τής άϊεί^ς τού ϊπηηϊίύματος τοθ ίρ'-ΌΛΟέου οϋμφω¥ωςτω8! ΙΝόμφ,ύπότ;^ -.ρζ 6λεπομένου υπό τ:ΰ περί Δτιμοπρασιών "Αϊί ϊΑτελϊσεως Δ>ίμςα1ων
  Ιργων Νόμου πιστςπ^ιητικοθ >.α υπό γραμματίου βε6ϊΐ»ΰντβ; ττ,ν
  »Τς τι τώνϊημοΐίων τομ,είων ή τής Τραπέζης Κρήτης καταθέση,
  λόγω έγγυήσίως, είς χοήμ,ατα ή όμολογίας τής Τρ«π&4ης Κρη-
  'ΐης χατΐ την επί τής έκϊόοεώς των αξίαν ποσ:ΰ δραχμ,ών 1 50 .
  Είς τθν δίατωνιιμόν δύνανται νά λάβωσι μ=ρος καί άλλοδαπςί
  αυμ,μορφοθμενοι πρός τάς ί.ατάςεις Τθ5 ΐ«;ί δημοπρασιών καί
  ΐ·'ΤΕλ{σεως δημοσίων Ιργων νόμςυ ^αί λςιπούς τής Νησβυ.
  Αρθρον 4. Ή ϊημοπρααία ίΐεξάγεται δ»(ϋΐσί<*ς. Ό έσφρα- ϊιαμένος φάχϊλλος, έν φ είναι ίγκίκλεισμένη ή προσφο,:ά, τίθε¬ ται όμίϋ με-.ά των έν τώ άνωτέρψ άρθρφ μν^βθέντΜν ί^ρΛ^ΐΛ^ 5ντ£ς ϊεοτέρουφαχέλλου, δΐιις ·καρίδίδεται έσφρΛγιομίν,ς είς τόν πρόεδρον τής έπιτροιή'ς συνεδρίβζοώυης. Ό πρόεϊρο; «ριθμεΐ ~-υς φακέλλους κατά την τάξιν τής ίγχειρίσίώ; των ακολούθως 8~*οφρογιζονται οί έξωτερικοί φάχελλοι, ή ϊέ ίπιτροιτή ΐημειοΐ εφ έχάστου ίσωτεριχθΰ φακέλλου περΐιιλεΐοντος την εκάστου προσ¬ φοραι τό δνομα αύτοΰ καϊ τόν αΰξοντα αριθμόν τοθ ίξωτερι- χοά φακέλλΐυ καί καταγραφή έν πρω-οκόλλω τα έμ^ιριε- χόμε-.α χατά ιό ά(:θρ:ν 3 Ιγγρ>φα. Έπειτα οί έν τί ;>!θιύσα
  τής συνείρΐβσεως παρευριοκόμενοι ί*οσύρο»ται, ή ϊέ έιΐιτροιιή
  ίξελέγχουσα κατ'ιδίαν τκ Ιγγραφα ίχοιασι!^. κατ' όνομα τοϋς
  ·ιί τόν διαγωνισμόν ■παραδεν.τε'ους σημιιοίσα τούς λέγους ϊι' οδς
  τυχόν θϊ άπ»χειέ ·»να των ι»ειοϊοτών.
  "Αρθρον 5. ΙΙϊσ.ΐ κατά πχιί&χι ν τΰ» ΖρΊριαι 2 3 μ'ι Ί ^
  φορά είναι «παρά!?κτος καί ί^ιστρέφιται πρός τόν έπιδοντα ταύ¬
  την γωρΐς ν' άνοΐχθί) ό π«ρικλ«ίων αδτήν φάκελλος. "''
  Μϊτά τόν Ιλεγχον τώκ εγγράφων ή σκεδρίασις ά·ηοκα(> ίστατο ι
  έκ νιου δημοσία, ό δϊ «ρό«?ρΐς άιτοσφραγΐζει τα των προσφορίον
  δ?λ-νίακατά τΐν'ρ θμητικήν αυτών σειράν, χβταχωριζειτβπβείεχ-, -
  μ«νον αυτών {ν τώ πρωτοκέλλφ καί άναχτ,ρύττ*ι τϊ/ε^ταΐ-ν
  μϊΐοδότην τόν «ροσίεφΐμενον ν» ίκτϊλέστ; τό ίργον είς ιιμτν
  συμφβρ ωιέραν.
  "Αν υ"< είβνες των δ αγω-' ζ^μένων ήθελον πρΐσφέρει την αύτην βυμφΐ, «ιίραν πρίσφορζν, ή ίημεπραβία έπαναλαμδίνίται »αί *ιρατϊί·.·ται 4^1 %ο ώοα< ο ίι' έσφρβγιβμένων ιτροσφορών ϊια- γωνισ^βς μιταξύ των ιτροβενιγκόντων τάς ούτάς συμϊεροτίρας τιμάς. "Αν δέ οδοί τυγχάνωσιν άιιό»τ«ς τότε έυαναλ«μ.6ά 4ΐαι ή ϊημοχρασία κιθ' όρισβτ,οβμι'νη» ϋτό τήο έυιτροχίΊς ήμ<Ρ«', ή-.ις ϊεν Ϊ6ν»ται νά ύτερβΫ^ την ϊεκάττίν τ,έΐ'^την άιΐο τίς ιΐ£ώ·ιης Σηυιοιΐρασίίΐς. Ή ίευτέρβ α&τη δημοχρ«ϊιο θά ή Ιγκυρος μόιο^ εάν ό ιίς των ϊιαγωνιζομιίνων *άμ% Ικπιωσιν μεγολειτίραν τίς γενομένης κατά την χρώ'.ην Ιν,μοκροσίαν. "Αρθρον 6 Είς τίΰς κατά τϊν διαγωνισμόν άποιυχόντος έιτ.- βτρίφονται τα λ4γω εγγυήσεως κα-ίατιθέντα γρήμπο. ή ομολο- γίαι έντός τριών ήμιρών «χό τής ίημδ,τ.ροισίβς τί) έγγρά^ω «ίϊ >
  ■κοεήυει τςθ τροέϊρου τής έπηροπής νρός ιοΰς δημοσίους τιμίας
  τ) δΐείΐθυντάς των καταστηματων έν οίς χατε··|ηΐαν.
  "Αρθρςν 7. Ό ίργολά6ίς άιιόχ«ιται είς τάς διΐιάξκς τοΰ ιιερί
  δημοιτρασ ών «αί έ τί/έσίως ϊημοσίωνΐρ ίων υπ'άριθ 356 Νάμου.
  "Αρθρον 8 Τα πρακτιχά τής ϊημβπρισίας ύ-»βκειντβι είς την
  ίγκρισιν τοθ Γενι/.ο3 Δΐοΐχητοΰ Κρήτης 8στις Γ/ει τό δκρίωμα.
  κατά τβ ϊοκοΰν αυτώ ά ίγκρίνγ) ή ,ιή αύτά, χωρίς ·κ το ου ν'
  άποχτήί 4 τελίυτβΐος με'οδότης ουεν κατά τοθ ϊημ οίίυ ϊιν.αίωμο.
  "Άρθρο/ 9. Ό προύπολογιομός τβ τιμολόγιον κ>ί οί ο οί των
  συ,ιφωνιών «ίσίν έχτεθϊΐμίνυ ΐίς τα γραφεΤα τ'ϊ'ν Ίνω Νομαρχκ· ν
  »!ς τήνϊιά'ίίσιν -.ών βου"/ομέ»ων νϊ λάβωσι γνώσιν αυτών.
  "Αρθρ ν 10. Τα κ*)ρύ»ειο χαι Ιξοδ7 τοΰ σϋίαφ(IησομΕνο^ σι>,-
  ρ γ
  Έν Χανίας τή Ί 0 Δικεμβρίου 1912.
  Ό Γενικάς Διχητής Κρήτης
  Σ. ΔΡΛ1ΌΥΜ1ΙΣ
  .:0. ΙΙ^οτ. 5437
  Ο Ί ΕΝ1Κ0Σ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ ΚΡΗΤΗΣ
  Διακηρύττει ότι:
  'Ε'τιθίται «Ίς ϊΐΛγ(βν:σμον μειοδΐτιχής ?ϊΐμ'.-ρ25ίας χά ά α
  ύτ.ό τής ύχηϋεοίας των Δημοσιαν Έργο.ν συντιχθέντα »αί
  ύ-5 το3 Διευθυντού "ών Δημοοίων ϊργων ίίωρηίε.τα ίιαγράμ-
  τιμο'ογίου ή άνοκ»ίνισις τοΰ ώς Ε'ρηνοοΊκιίί,ν Ύποθηχοφυλ ;-
  Αίίον Γλχυίρομίϊίϊ κ/ι τη"/εγρ/φεΤΐν "/ρ^σ'μεύοντος οίκήμιΐτις
  το3 Δημοσίου εν Νββπόλει.
  "Αρθβον 1. Τί Ιργα πρίϋ·*-· ογίζονται χοτά την λετιτομερή
  εκτίμησιν είς τό κοσ-ν των ϊραγμών 18,000 χ:ί περι/σμ
  δίνομ^νου το3 τοΐθί} των δρ»χ· ^^ *βϊ "/ΐοβ '1' ^Ρ '^του'
  διπΐνας ί®* ών ουδέν 5ιχαίΐι>μ« Ιχ*ι ό ίργολάίίί.
  II
  ϊχττωσις
  ,αι ϊπί τοΤς έκβτόν «Ίς ίχιρβίας μονά?σς
  Άρθρον 2 Ή δημ· νρασίΐ ένερ-)ηθήο(ται ίν τίΐς ϊϊρα'<; "" Χπνίων, Ρεθύμνης κα! Ηρακλείου ν«ί ΐν τοίς Καιοι σ.ή·-»τι τδν οίχείων Νομβρχιών δι' ΐγγράνω» »?ί ίσφραγιοτων πρ:σφορών Ο—ο ίπιτροπής ιτρο-:δριυ;μένης ϋτ,ό των βίχια,> Ν'-
  μαρχών ■), τ όν ίνιπληρωτών βύτών των οί» είο νΕΐρηνοϊΐ/ών
  καί ϊ ίς μηχανι*οΰ ή των ά/απληρντών αυτών ώ? μελών την 1 1
  Ί«ν:υ«ρίου 1913 ημέραν Πβ(ί»·χει^·,ν καί ώρ>ν 2— 3 μ μ.
  "Αρθρον 3. Πασά τ.ρθίβ/θ'ΐά θβ συνοδεύηται ΰτϊ τής ά?είας
  τοΰ ιτιτηϊεύματος τίύ ίργο'άδου συμφώνα'ς τοΰ 811 Νομώ
  ΰ«ε .50 προβλεπομένου ϋιτό τ;0 ταρΐ Δϊ,μ<.7;ρίαιών χ»ί έλτε)*- σεω; Δημοΐίων έργων Νόμου τιατςπβιητι-ϋύ/αί υπο γραμμα- τίου ρ-;6αιο3ντος την εΓς τι των ίημοσίιον -,ομείων ή τής Τροπε- λης Κρήτης *ΐτά*εϊ!ν. λόγψ έ(·γυήσ»ως, είς χρή»ατα ή όμο λβγί ς τής Τραπέζης Κρήτην /.%τά την επί τής «κΐόΐεώς των ίιξΐανβθίθθ δραχμών 1000.
  τ
  478
  ' ΤΗ21
  Είς νόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μερίς καί α«.λοδα-
  ιΐοί συμμορφούμενοι κρός τάς διατάςε;ς τοΰ περί ϊημοπραίΐών
  ,καί εκτελέσεως δημοβίων Ιργων νόμου χαί λοΐποθς τϋς Νήσου.
  "Αρθρ'.ν4. Ή δημοπρασία δκξάγετα: δημοσίοις. Ό έίφ,-α-
  γυμβνος φάκελλος, έν ώείναι εγκεκλεΓσνιε'νη ή τροσφΓρά, τίθϊ-,σι
  όμοθ μιτά των έν τω ανωτέρω άρθρφ μνησθέντων εγγράφων ίντός
  δευτέρου φακέλλου, όστις παραδίϊεται ίσφρα* ισμε'νος είς τόν
  πρόεδρον τίς ίχιτρο7ϊή<: ου-ίϊριαζούΒηι;. Ό πρόεδρος αριθμ:1 τούς φακίλλους κατά τάξιν τής εγχειρίσεως των, ακολούθως άττοοφρανίζονται ο! ί'ξωτεριχοϊ φάίίλλβι, ή δέ έπιτροπή σημειοΤ έ·' έκάττου ίϊωτϊριχοθ φαχέλλου περικλείοντος την έκάατου ιτροοφοράν το δνομα αύνοθ χ αί τόν αθξοντβ αριθμόν τοϋ ίξωτερι- >.οί φίχέλλου χαί καταγίά^ει έν πρωτοχύλλφ τα ίμπϊριεχάμϊνα
  χατά τί: άρθρον 3 Ιγγρβββ.Έπίΐτα οί ίν τί) αίθούστ, τής συνεδριά¬
  σεως ■Ίΐρβυρισκίμινο! άπ'σόρονται, ή δέ επιτραπή έξελί'γχουσα
  κατ' ίϊιαν τα εγγραφαί άποφασίζει κατ δνομα τοΰς *!ς τόν δια~
  γωνιβμον πβραίεκτίΌίς οημειοθαα τοθς λδγους δι οΰ'ς τυχόν θά
  τίνα των μίΐοΐ.τών.
  Άρθρον 5. Πασά χατά παράβασιν των άρθρων 2, 3 καί 4
  προσβορά είναι ϊχαράϊε'.τες καϊ έκιστρέφϊται πρός τόν Ιπιδόντα
  ταύτην χωρίς ν' άρνηβχί ό πβριχλείων αυτήν φάκελλος.
  Μετά τό» έλεγχον τώ» εγγράφων ή συνιϊρίααι; ««οκαθίσταται
  έκ νέ*υ ϊημο»ίΐ?, ό δι πρόίδρος άποσφρανίζίΐ τ* των προσφορών
  δίλτία «ατά την αρΐθμητικήν αυτών σειράν, κβτοιχωρίζει ';ό πε-
  ό αυτών έν τφ πρωτοκόλλφ κοί ϊνακηρύττβ τελευταΓον
  τόν χροίφερόμενίν νά έκτελ<σ(, τό Ιργον βϊς τιμήν συμφερωτ^ραν. Λν τ;^, ε ι,νετ των ϊ:αγων:ζομ£νων ήθελον προσφέριι τή. αύ¬ την συμ·ερα>τέραν ιιροΐφοράν,ή δηπεπραίία έποναλαμίάνϊτβι χ.αί
  χαρ^τίίνεται επι ϊύο ώρας ό δι* ίσφραγισμ^νων προσφορών ίια-
  γα>νισμ:ς μεταξύ των *ρο«ενεγχόννων τάς αύτάς συμφερωτέρας
  τιμάς. "Αν δέ ©ΰτοι τιιγχά'ωσ'ν άπέντες τό->* έιΐαναλαμδάνεται
  ή δημοπραΐΐα κ«9' όρισΓησομίνην υπό τής έπι^ροιτίς ημέραν, ή'τις
  δέν δύναται νά υπερβή την δεκάτην πέμπτην άπβ τ^ς πρώτης
  ϊημοπρείβίο·ς. Ή ϊ»υχέρ« βΰτη ϊημϋχ^ασία θά ηνε έγ*υρος μ.όνιν
  εάν ό εις τ'3ν δ.αγω/ίζομϊνων *άμγ, ίχ.~τωσιν μΕ:ι"Λίΐτέραν τί!ς
  γενομένη: κατά ττιν πρώτην ^ημϊζρ^βίίαν
  " 6. Πς τιας κα:ά τόν 3ΐϊγων:σμόν άτβ', ^όντα;
  ϋ τα λ6γω εγγυήσεως χβτατεβέντα χράιματΛ, ήόμ«-
  λογίαι ίντίς τριώ» ημερών άιτό τής δημοπρβσίας τ^ έγγράφφ
  ειδΐποιήΐει τοθ ΧΓοέορου ττ]ς έπίτροπής πρός τβύς δην^σιους τα-
  (ΐίας ή ίΐίΐίίυντάς των κβταστημάτων έν ο!ς κατετίβησαν.
  "Αρθρον 7 Ο έργο>άίος ΰτόκειταΐ είς τάς διατάξβις τοϋ *«ρϊ
  δημοπρασίαν καί ίκτελέσεως ίηί:σίων έργων ΰχ* αριθμόν 356
  Νόμου.
  "Αρθρον 8. Τα χροκτικά τής ϊημοπρασίας ύΐτόκεΐιίτΐ! είς την
  εγκρ.σΐν τοϋ ΓενικοΟ ΔιοικττοΟ Κρη-ΐης δστις ίχει το δΐϋ'ι.,μα,
  ««τα τό ϊεχοΰν αύτω, νά εγκρΐντυ ί) μή αΰτό, χωρίς ίκ τούτου
  ■» όποκτίΐ δ τελευταίας μείθ'ότης οΐ'ϊέν κατά τοθ
  οι.μα.
  "Αρθρρν 9. Τα δ'* ράμματαί προϋπολογισμός τό τιμολάγι:.ι
  καί ςί οροι τ<ίν σ^μ»ωνιών είσ'ν ίκτεθειμΐνα είς τα γραφεϊα τώνάνω Νομαρχιώ- είς την ί άίε»ΐν των βοΆομίνων -.ά λάβωϊΐ γνώσιν σύιών. "Αρθρον 10. Τα κηρύκιια καί Ιξοδα τ^ό συναφθησομένθυ συμίολχίου ΐπιβαρύν^ασ'. τόν εργολάβον. Έν Χανίοις τ? 13 ΔεΧ£μ«ρίου 1912 Ό Γενικάς Διοιχηττ,ς Κρτ-.ης Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ 11?<·π. 5407 » Δι.κ. 3845 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ1Ο1ΚΗΤΗΣ ΚΓΗΤΙΙΣ Λαβόνες ύπ* δψιν, 1) Την «π' αριθ. 4ΙΤ8/3(1, έ. Ι. δυκήρυξιν ημών δι* ή; έξε- τίθετο εις μειοδβτίχήν ίη·.·οτρο(σίαν ή -ρ-έκτ-?σ;ς *| δΪ Β «ών Κράτ.ης 'Δβπυφΐι,. 2) Τα ,ι-,ς των Νομαρ/ ών Χανίων, κλείου ύπίδληθένΐα ήμΤν δπο χρονολογίαν 28 Νο$μ6ρίο^ 1912 πρβκτιιιά των Ιπιτροπειών αίτινες συνϊσιήθί)σ»ν πρός διβξαγωγήν τής μϊΐοδ^σίας ταύτης εί ών ^είκ υτ.-ι δ'τι έν;.ργηθίίσ»;ς τής ιτερί ής ό λόγο; μειοϊοΐίας νομίμως τίροσίφίρβ^ ν' άνίλαί/ϊ ιήν ί,.ΐί- >εσ"ν τής εργασίας τιΰτης ό έργελάίος Εμμανουήλ Χατζιδάκης
  άντ: ίξ τοϊς εκατόν επί ΐλαττον τοϋ ^ρίϋ'ολογισθέντος ποσί,ΰ
  δστίς ναι άνεκ-ηρύ/θΐ} τε1 ευταΤος μειβίότης υπο τής έΐϊΐτροπςίίς
  ήτις συνίϊΐήθη έν τώ νομώ Ρεθύμνηί.
  3) Την υπό χρονολογίαν 8 Δεκεμβριού 1912 Σήλωσιν χοθ
  έργολάβου Άντωνίου Ξενάκη νομίμως καί έμκροθίσμως κλτατε-
  θίΐοαν μετά τ:ΰ άτΐαιτουμένου γρμμματίου παρακαταθήκηι 4ι' ής
  ?ηλοΐδ;ι προσφίρει πέντε τοίς εκατόν έ*; έλαττον τής ύπ; ιοί
  ■5»λ€ΐ»τι»ίαυ μείίδότου προσφερθείσης τιμί[ς πρός ανάληψιν τί)ς
  ίΐροκίΐμίνης εργασίας.
  Ίδοντες καί τό άρθρΐν 14 τοθ 356 ν^μ^υ.
  Ά<.υρ:ϋ'ΐν τα σχβτικά προκτι/,ά τής γενομένης [Λίΐοϊβσίοις κατα την 28 Νοίμ6ρίου 1912 ένώπ ο των «πΐτροπειών α'ίτινκ συνεατάθτΐσιν πρός τούτο' καί Διατάσσομεν την ^αΐβληψιν αυτής συμώνως τοΙ{ δροις τής δίθληφθείσης ΰπ' άριΊ. *978/3β1Ι '-· '· ^>-τ,ε(ιζ((ύς ημών >αί ταίς
  έΐατάξεσι τοί 356 νάμου ϊνεργηθησομένην ένώΐίίον των ?ι« νί'ί
  διακ()ρ6ξίως ταύτης ωρισμένων βκιτροΐϊειών καί έν τσΤς βύτοΤς
  τό^οιν την 10 Ία·.ουαρίου 1913 ημέραν Πέμπτην καίώρ.ν
  4—5 μ μ.
  Έν Χανίοις τί) 10 Δεκεμβριού 1912.
  Ό Γενΐί.ός Δίΐικη-ής Κρήτης
  Σ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Άριθ Πρωτ. 666
  » Διεκιΐ. 543
  Έν Όνόματι τοϋ Βαιί λεως των Ί.λλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΐΠΚΡΙΜΑ
  ) οί Έμμαν. Γ. Βενίτικος καί Μιχ. Μορ, ΣινΐίνΛ>ης
  κάτοι/.οι Πάμπηας Καινουρίου καί ήδη αγνώστου δίαμονής λ*-
  τηγοροθντη ώς ύχβίτίοι δτι την 16 Ί.υ)ίου 1912 ϊφιρον παρα-
  νόμ'ος περίστροφ* δι" ών έχυ,οοδόλουν έντός τοϋ γωρίου Πόμιτιας
  δπου ευκόλως ηδύνατο νά συμβτ δυστίγημα καί ■ίπε?Είχθϊ; «κ γε¬
  νομένων σχετικών άνακρίσϊων άνευ «δείαι, τής αρμοδίας Άρ'χή;·
  'β"£:3>, τό άνόμημα τοθτο προδλίπΓ.αί καί τιμωρΐΤται άτ.ό
  τ' ά,οθρα 1. 2. τοΰ 708 Νόμου κβ'ι 618 τοϋ Π ινικοϋ Νόμον,
  χας3ΐχ.τηρίζί!:αι !έ ώς πλημμίλημα.
  Έιειδή ό κατηγοροΰμενος ούΐος είνε άπών καί άγνοεΤται ό τό-
  τ.ος ιής δΐίμονής το'.'.
  Ίίόντεν χ οί ν'ά'ρθρα 405 κ^ί 406 τής Πβινίκή*ς Διχονομί«ί·
  Καλοΐμεν τόν ε'ιρημήον κατηγορούμενον Γνα έμφ«νισθχ) αύτο-
  προιτώΓ«ς ϊ-ώπιον τοδ άκροατηρίου τοθ Είρηνοδιχιίου Μίΐρών
  την 24 τοϋ μηνός Ίανουίρι'ου τού Ιτους 1913 ήμίρον Πέι.πτη·
  καί ώραν 9 π· μ. Γνα δικασθί; ώς ΰπαίτ'θς τής «τεθείσης «?«'
  ξεως, άλ)ως θέλει δικαοίιή ίρήμην συμφώνως τ$ «ρήρφ 407 τής
  ΠοινικήΊ; Δικονομία , τυγχρδνως ?έ καλοΕμίν αΰτο. δπα>; λ«6(,
  γνώσιν τίν εγγράφων, -.ής διχογραφίας
  Έν Μοίραις τί) 25 Ν)6ρίου 1912.
  Ό Δημ. Κατήγορ. Μοιρών
  Οί κληθέντες μάρτυρες
  Ή σχετική Ικθεσι τής -,ωροΐυλακής
  Πειστήρια
  Δΰο περίστροφα
  'Δρ;;όδος δικαστικ'-τς κλητήρ πβραγγέλλιτα- 8πως 2ν αντί¬
  τυπον τοδ παρόντος το χ-κολλήοτ; είς τΐν τβλεοταίβν κατοι»ί»ν
  τοΰ κατττγορουμένου /αί Ιτβρεν τοιχ*κΐλλήατ, είς δΐ,μόσια μ«'ρη·
  11 ν Μοίραις αύθημίρόν.
  Ό Δημ Καχήγορος
  Ν.
  Ι