92882

Αριθμός τεύχους

112

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

19/12/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΐ£Α2.ί!ΐΙ.ΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟ1
  ιΡΑΡΓΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡιύΟΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Τ£ΥΧΟ2Ε ΤΡΙΤΟΝ
  Χ
  &ν^ς ^ 19 Λεκεμβρι-3* |3|2 — ΑΡΙΘ. 112
  "Επαναληπτΐκη προκήρυξΐς έκον^ίας
  λή
  Ή Διεύθυνσις των Μουσονλμανικών θρησκευτικών
  ίδρνμάτων Χανίων.
  ΠροΧηρύττει ό'τι
  'Επειδή χαθ' όν χρόνον προιχηρύχΐη ή εχουσία πώλησις
  των έν τη υπό χρονολογίαν 15 Ιουλίου 1908 προχηρύξβι άνα-
  φβρομένων άχΐνήτων χτημάτων δέν -ηαρουσιάσθη ουδείς πλιι-
  οδοτης κατόπιν 8έ παρουσιάσθησαν οί άγορασται Ιωάννης
  Κουτουλάχης χαί Παναγιώτης Βεργί.άχης είς τοΰ; δποίου;
  ενέκρινεν ή Μουσουλμανικα Δημογεροντία νά «ωλϊΐθώΐι τα ώς
  είρηται χτήματα 8ιά τής ύπ' αριθ. 256 τής 20 Σεπ εμβρίοι»
  4 912 αποφάσεως της, άλλ' δ Νομάρχης Χανίων ήχύρωσε την
  απόφασιν ταύτην διά τής ΰπ' αριθ. 347 έ. ε. αποφάσεως τού.
  Διά ταύτα
  χβΐ δυνάμει τής δπ' άριθ' 169 τοΰ 1908 αποφάσεως τής^ Μ*υ-
  σουλμανιχής Δημογεροντίας έπιχυρωμένης χαί <>ιχ τής ΰ·■£* έριθ.
  215 τοΰ 19 >8 αποφάσεως τοΰ χ. Νομάρχου Χανίων έχτίσθησαν
  είς ·*νιραν δημο τραΐίαν ί<ουσίας πωλήσεως τα έπόμεν» ϊχ'- νητα χτήμίτα τα δκαγόμενκ είς τό ίιρόν τέμενος τοΰ χωρίου ^ασάλου Κισσαμου χαί είς οίίν χ«τάσ:»σιν εΰρίσχονται σήμεραν ήτοι τ« εξής. Α') Τα κείμενα έν τή περιφερεία τοΰ χωρίου Σασάλου Κισ- σβλου λ αί ίΙ? τάς επομένας θέσβ;ς 1) Εί< θέκν «Μιρια; Κ ·μτ » 8 έλα·(55νι8;α μί τή* γήν τω* χ»ί 3 ό<ά5ων ώ; Ι'γιστχ π,τισιχόν χωρίοΐϋν μ.16ιχ δένϊί» έμχεοιέχει συ.ορευόμενα χτήιασι^ Χα:ζή ^ουλεΐμάν Όμερτ^χη ρύαχι Νατι/ΐ Σελιμιποΰλας χαϊ Άχιντίς Άφριτοχουλας. 2] Είς θέσιν «Χαλιχ'ίι» 5 ελαιόδενδρα με τή/ γήν των συνορ. χτήμασι Χ" Χ«μπ(μοιι Γιαναυίάχη, :Σ*ιή Γ.αλιρά-ιη, ΣαγΐΛτιίς Μουνουροπούλας χβί Με, μετ Άγαχάχη. 3) Κίς την αυτήν θίσκ 8 έλαιόδίνΐρ» μέ την γήν των ϋνορ. χτήμασι Σαλή Γιαλιράχη χά! βϊχουφιχχ. 4) Είς την αύΓήν βέσιν 6 ελαιόδενδρα μέ την γήν των συνορ. ί,τήμαβι Σαλή Γιβλιράχη χαί βχχουφιχά. 5) Είς την «ύτήν θέσιν 2 ίλαιόϊε.δρα μ* τή» γήν των «Μ οχας ανοικτόν χωράφι συνορ. χτήμασι Σαλή Γιαλιρχχη Μ.χ Άγαχάχη χαί βχχουφιχά. 42 ^ϊβ χάχί|, Σαλή Πβλιράχη χαί βΐχουφιχ» Τζεμηλ* Φ,ιυσχάχΊ], Χιντιρομιχμέτενας χαί βαχουφιχά. 11) Είς την αυτήν θέσιν 3 ελαιόδενδρα έ·.τό{ τοΰ έχεϊ χω- ραφίου τής Σαληχές Μκελολοπουλας. 12) Είς θέσιν «Μκριλιχί» 2 ελαιόδενδρα συ/ορ. χτήμαιτι Σαληχές Μιτεχλουλοπούλας, Μουστϊφα Ούσΐοϊμπ^αϊμάχγι χαί Σουλιϊμχν Με/μετάχΐ). 13) Είς την αυτήν θέσιν 3 ελαιόδενδρα ίττός τοΰ ίχεϊ χω- ραφΐου τοΰ Σουλιϊμάν Μεχμετάχη. 14) Είς θέσιν «Κυπχρί'τι· 1 έλαιόδενδρον έντός τοΰ έχεΐ /(,'- ραφΐου τού Μουσταφά Μπεχλουλάχη. 15) Είς την αυτήν θέσιν 1 χαλαντΐ Ιντός τοΰ έχεϊ χωρβφίου τοΰ Ρεμιντάν ΖιΐΑράχη. 16) Είς θέσιν (Άγα χηποι» 4λ«ιάΧε»6ρα αυ>ορ. χτήμασι Χου-
  σείν Μαρνερομυλαιφάχη, Τζιμιλις ΜεχμεταλοπούΛας χαί Χασάν
  Μπεχλουλάχη.
  17) Είς θέσιν «Δελιανά» 4 ελαιόδενδρα μέ την γήν τα.ν
  2 έβειπωμένα ιίχήιιατχ χχί 4 όχάδΐς ανοικτόν χωράφι
  συ/ορ. χτήμασι Χ" Χαμτίμη Γ'ουνουτάχη Χιντιρ>λ(νας Ίβραήμ
  Όρφανουδάχη Άλή Όμεραγουδάχη.
  18) Είς θέσιν «Καΐτρινό» 7 ελαιόδενδρα με την γήν των 1
  μουρέλο χαί 1 δρΰν συνορ. χτήμανι Ζεϊνιπ χαί Τζεμηλές
  Μί/με:ολοπούλα; χαί Χ" Άλή
  19) Είς θέσιν «Τρυγώνια» 1 έλαιόδενδρον εκτός τοΰ έχεΐ
  χωραφι'ου τού Ίβραήμ Μεχμεταλάχη.
  20) Είς θίΐιν «Τσιλόχαμκο» 1 άλαιόδ(νίρο< ίντβς <Όΰ έχεϊ χωραφίο» τοΰ Ίμβκήμ Μεχμεταλάκτ). 21) Εί; την αυτήν θέσιν 1 έλαιόδενδρον μεγάλον χαί 2 μου- ρέλλα μ« τή» γήν των συ»ορ. μέ βχχουφιχά χτήμβτα. 22) Είς την αυτήν θέσιν 1 έλαιόδενδρον ένιό; τι ϋ ϊχεϊ χτή- μοιτος τοΰ Τζαμιοΰ. 23) Εις την αυτήν θέσιν 1 έλαιόδενδρον μ« την γήν τού συν ρ. χτήμασι Μουσταφά χαί Αχμέτ ΟύστβϊμβραϊμάΛΐτι, βαχςυφιχά χαί Μεβληννές θύστ»ϊμβρ«ϊμοπούλας. 24) Είς την αυτήν θέσ*ν 32 έλαιό!ε.$ρα 1 πλάτβνον χαί 3 χαρτών άγριίδα «υνορ. χτήμαιι Άλή Όμεραγ«ϊάχη βακουφιχα Κιμπρϊς χ«1 Νεσιχας Σελημοπούλας. 25) Είς την αυτήν θέσιν 27 ελαιόδενδρα μέ την γήν των τήμασι Χ" ~ βαχουφιχά. 26) Είς θέσιν «Νερόμαλο» 2 ελαιόδενδρα μέ την γήν των συνορ- 27) _ . - ιΰ; χαϊ 2 άπηδέχς μέ Μουσταφά έ<.·ίσ«ω; θμεραναϊοπούλα χαί όυάχι. , 8) Είς θέσιν «Βρύσι ά«' επάνω» 9 έλαιόδε-8?α μί την γήν τω/, συνορ. χτήμασι Ν*ζλής Φουσχοπίύ'ας, Όμ*? Αλιδϊχο- κούλ«« Χαμδή Γιανουνάχη χαί βϋλ«χα τοΰ νεροΰ. 9) Είς την αυτήν θέσιν 10 έλ«ιόοενδρχ συνορ. χτημαΐι Νχζλής Φουϊχο-τιύλΐς, βί*ου?ιχ» χ»1 ρ» συνορ. 28) Β,Ι« «έ» ν 4 ελαιόδενδρα ρέ πήν γήν ,τήμασι Αΐλημες Μπεχλουλοπούλας, Άτιγιές 3ο.όμων Σελήμ Φουσχάχη χαϊ Σολή ΙΙίλιράχτ;. Εί; θέσιν «Άλώνια» 3 ελαιόδενδρα μέτίι» γΠ. των συνο?. τι Μουσταφά Τουσουνάχη χαί Χασάν Μανεράχη. Είς ίίσιν «Μπαρμπαρένο» 50 μεγάλα έΑ«ιόδενδρα χαι_1
  48Ο ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ., ι__·_ιι"^ ι
  II
  - ·ρΐΠ»1ΜίΠ»»»»»ε»—«^Μ^Τ™Ι*—ί»*~1—ΙΙ)ί~ι»»»»ΙΙ^^ ...________
  Σουλβϊ|ΐ,άν Όμεραγάχη, Τζεμβλή Φουσχάχη χαΐ Ζίχιγια; Σε- Κατά την αυτήν ημέραν γενήσετεκ χ«1 ή προσωρινή χβτβχύρω-
  λημοπούλα;. σις έπ' ονόματι τοϋ τελευταίου πλειοδότου, εάν αί γενόμεναι προσ-
  ,_ 31) Είς θέσιν «Θριμπέ;» 9 έλαιόδϊνδρχ μέ την γήν τωνβυνορ. ·οραί κριθώσι συμφέρουσαι.
  χτήμ.,,σι Κιμπαρές Γαχιγιά; χαι Μουσταφά θΰττκϊμβραϊμάκΐ). Εάν έντβς 5 ημερών άπό τής προσωρινή; χαταχυρώσεω; ήθελε
  32) Εί; θέσιν «Άγία Ειρήνη» «Ι; τ* αΰλχχι άπ' επάνω 8 προβενεχθή μίϊζον ποσόν χατά δ ο)ο τοΰ τβλευΐχίου δπερθέμ*τος,
  ελαιόδενδρα με την γήν τω«ι καί 1 άπιδέχν συνορ. χτήμαβιν έπα»αλτ(φθήσετ«ι ή δημοπρασία ενώπιον τής αυτής επιτροπείας χ«!
  Άλή Όοφβνουδάχη, Χαμίτη Γιουνουσάχη, «υ^αχα χαΐ δίτην. 4ν τ~ β·τ- ώς £νω Τ($πω τήν 4μίσως ,π0|1ίνην Κυριακήν ήτοι
  33) Είς τήν αυτήν θέσιν 4 έλαιόδενδρχ έντ4; τοΰ έχεΐ νοτιστι- τήν 13 Ίανουαρίου 1913 χαΐ ώραν 9—11 π. μ. »πότε γενήσβται
  κου χωρα?!ου των κληρονόμων Άλή Χεντιράχη. χβ1 ϊ ορι(,τιχ· χβταχύρ·»σις είς εκείνον ο"ΐ; ή"β»λε προσφέρει τό
  34) Εί; θέσιν «Λοοπρίνι» 8 μεγαλχ έλ«.ό5ε»δρχ συνορ. κτΐ)- μ^ζον ποσόν.
  μασιν'Αλή Χεντιράχι χαΐδέτην. _ Ήτε πρβσωρινή χ«1 ή δριστιχή χαταχύρωσ.ς δπόχειται είς τήν
  35) ΕΙ; θέσιν «Λϊΐόριιτο,» εί; τό ρυαχι «π επάνω 4 ελβι- |γ)1ρ1<Τιν τ^ς Μουσουλμανιχή; Δημογεροντίας Χανίων, χωρΐς ν' όδενδρχ έντός τοΰ χωραΐρίου τής Φβτμές Τσαπβροπούλας. άποχτ? έχείνος έπ'δνόμβτττοΰ οποίου εγένετο ουδέν διχαίωμα άπο- 35) Εί; θέσιν «Πάτα» 4 έλαιόίενδρον μέ τόν γήν τού συνορ. ζημιώσεων χατά τής Διευθύνσεως έν ί) περιπτώσει δέ* ήθελεν έγ- χτήτασι Χ" Ίμβραήμ χαι Αχμέτ Μπιλαλάχη. χριθή αύτη. 37 Εί; θέσιν «ΒΐστΙ ρυάχι» 5 ελαιόδενδρα χά! μιας όχας ώς Τό άντίτιμον τής πωλήσεως δέον νά χαταβληθή ίμέσβις μιτά έγγιστα άνοιχτό χωράφι συνορ. μέ αΐίλαχα, δρόμον, Αχμέτ τήν οριστικήν χαταχύρωσιν δπό τοΰ τελιοταΐου πλειοδότου ατου- Ούσταϊμβραϊμάχη χαΐ 'Εμινές Μπ λαλοπούλας. μένου έν ένατντί* περιπτώσει έντόο τής Οπερτ,μερίκι; τόχοις ώ; χαΐ 38) Εί; την αυτήν θέτιν 7 ελαιόδενδρα μέ αήν γήν βονορ. πάντα τα εξοδα καΐ είς τάς χατά νόμον συνεπεία; έν περιπτώσει χτήμασι Σζεμαλή Φουσχάχη, Άχιντε; Χιντιροπούλα; Μεβληντέ; άναπλειστ-ηριασμοΰ. 'Εμδραϊμοπούλχς νεραύλαχο χαι βχχΐυφιχά. Τόν αυτόν αγοραστήν έπιΰαρύνοοσι τα κηρύχεια χαΐ τα ευμβο- 39) Εί; τήν αυτήν θέσιν 9 ελαιόδενδρα έντό; τή( έχιϊ βχχουφι- λαιογραβιχά τέλη. χή, γή; χίΐ 1 έλβιόδίνδρον έντό; τοΰ έχιΐ χωραοίου ιή; Χατιτζές Όπως γίνη τις δεχτός ώς πλειοδότης όγίίλει ν« παράσχη έγγύη- Χεντηροπουλας, συνορ. χτήμασι ΜιβληντΙς θύσταϊμέραιμοπού- «ν προσωπικήν ή χρηματικήν. λ«;, Άχιντές Χεντηροπούλχς χαί βαχουφιχά. ' επ Διεύθυνσις ουδεμίαν άναλαμβάνει ευθύνην ώ; πρός τήν ϊχτ«- 40) Εί; θέσιν «Κουμαρέ» 14 ελαιόδενδρα μέ την γήν τω» χαΐ 1 σιν τα ορια τήν ύπαρξιν τό περιεχόμενον χαΐ τήν ν γένει χατά- άγροσυχιά κα! 2 πλάιανοι συνορ. χτήμασι Αχμέτ χαΐ Χατζή Ί- στάσιν των ώ; ανωτέρω χτημάτων πωλουμένων, ώς έν άρχη ιΓρ-η- μτιρατμη, Μπιλαλαχιών, Ταχυ^αχιών χαΐ Αχμέτ Χοντΐράκη χαΐ τα> έν /| χαταστάσει σήμερον ευρίσκονται.
  ρύαχα. , Είς τήν Ιγχρισιν τή; Μουσουλμανιχή; Δημογεροντίας Χΐνίων
  Εί; θέαιν αθΰμανιανό ρυάχι» 2 ελαιόδενδρα έντο; τοΰ έχεΐ χω- έναπόκεΐναι έν περιπτώσει μή χαταβολ4|ς τοϋ έχπλειστηριάσματος
  ραφίου τού Μουσταφά Ούσταΐμβρανμάχη χαΐ 1 έλαιόδενδρον είς ιό έντο; ι) ημερών άπό τή; όριετική; χατ«κυρο>σεω; νά θεωρή«γι τόν
  έ εί χωράφι τή; Χατζιτζές Χεντηροποΰλας. πλειστηριχσμόν ώς μή γενόμενον χαι νά διατάζγι άναπλειστηρια-
  4?) Εί; θέσιν «'ΑΙσέ Μουρολέ» 1 έλαιόδενδρον έντός τοϋ έχαϊ σμόν είς βχρος τοΰ τε)ιυτα-.ου ύπερβεματιβτοΰ.
  /ωραφίου τής Ναζλής Φουσχοπού)α;. ι Ό άναπλειστηριασμός γενησεται ενώπιον τής αύιής ώ; άνω-
  43) Εί; θέσιν «Αύλάχι» 1 έλαιόδενδρον έντός τοΰ έχεΐ χωρα- , τέρω έπιτροπής μετά προηγουμένην προκήρυξιν ταύτης δημοσιευο-
  φίου τή; 'Λτιγιέ; Φουσχοπούλα;. .· μένη; νομίμως 15 τουλάχιστον ημερών πρό τής ορισθησομέντι;
  44) Εί; θέσιν «Άργολήριβ 1ν έλαιίδενΐρον έντό; τοΰ έκεί χω- ( πρός τουτο.
  1<χγίου των άδελφών Μπεντάχη. Αί προσφοραί των έχποιβυμένων χτημάτων γενήσονται χωριστά 45) Είς τήν αυτήν θέσιν 1 έλαιόδενδρον έντός τοΰ έχεΐ χωρα- ; δι' Ιχαστον αυτών. φιου ττ,< ίχχλησ'ας Χριστός. ι Δημοσιευδήτο» ή παρθΰβα ϊι« τής Έιίισήμο'υ 'Ειημερίίο; χαΐ 46) Είί θέσιν αΆμοϊτσκ» 1 έλαιόδι.δρον μέ τήν γήν τού 2 πλά- ' διά τινος των ενταύθα εκδιδομένων ίδιωτιχών εφημερίδων, τανοι χαΐ 4 ώς έγγιστα οκάδων ποτισπκον χωράφι συνορ χτήμασι λ Έν Χανίοις τή 14 Δεκεμβριού 1912 Χ Ίβραήμ Μπιστολχχη, Αχμέτ Φουσχάχη, Όσμάν Όμ«ρα- Ό Διευθυντή; των Μουσουλμανιχών θρησ<ευτιχών λαχΐ) βαχουφιχά χαι ρύαχα. Ιδρυμάτων Χανίων 47) ΕΙ; θέσιν «Πέραμα» 1 χαστανέα έν τος τοΰ έχεΐ χωραφιίου Ζ. «Ι». Άρναουτάκης τοϋ Αχμέτ Μπιλολάχη. __________ 48) Εί; θέσιν «Λιιβαδι» 1 χαστανέα έντός τοΰ έχεΐ χωραφίου Αριθ Πρωτ. 125 τοΰ Χατζή Γιανουσάχη. .------—^----------'■--------------- 49) Εί; θέσιν «Παλαιό Άλετριβιδιό» 9 ελαιόδενδρα έντός τοΰ * -ΐεκπ. 46 έχεϊ Χυντιρομεχμέτε-,ας. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Β'.) Τα χείμίνα έν τ^ περιφερεία ταΰ χωρίου Μυλωνέ; Σελί- νοιι «αί (ι; τα; επομένας θέσεκ. Ό Πθθεθθεύων ΑήμαρΥΟς ΒθΙ/τών «•Ιο,'Ίν"·^"^1.1"1"*"*! ! , , Μαλεβι/ζίον 6 .) ρ.ί; θέσιν «Ροδαχινια» 1 χαττανέα έντο; τού χωρχφειου τοΰ Αχμέτ ϊουλεϊμανάχη. ( Προβκαλίΐ τόν ίδιοκτήτην χ*]ς έν θέσει Καλι,δίταΐς τής περι- γ' ) Είς θέσιν « ουβλοχάραχα» είς τόν γύρον τοϋ ποταμοΰ 2 χά- * φερείας τοθ χωρίου Βουτώ> άνευρεθείσης φορβάίος χ£:ώματος
  στανέ»; 4ν£υ γής. ' λευκοθ, δπως ε'ντος 8 ημερών προσέλθ^ καί ζαραλββτ, ταύτην
  ο'.) Εί; βεοιν «Πορόχαμπον» 3 χ«στ«νεα; έντός τοΰέχείχωρα- . άπβί§ιΧνϋων ΐην |,' αύ,ής κι>ρ,ότητά τοϋ χβί ·Λατα6αλλων τα
  5·°.ϋνη- ^Φ σ"ζυγ0°- Τ"αΐΪΤ'^' ™°?; * ΧΤΊ*μβτ" «ίίβ τί1« ί'«ροφί!ς της, εί β" άλλως θά κηροχθή άίέσποτος
  Χ Σαιντέ; Φουσχάχη Χατζη Αλ* Μ .χμ.τ.χη χ.ί ρυαχα. , ^ ,, ^^^ ^ ^ ή « „ ΔήηΡουχ Ώ
  ε ) Είς την αυτήν θέσιν 2 κβσταντα; ί>το; τού έχει χωραφε'ου < 1Ε, _ . τής Άϊβές Νουροπούλας. , Εν Βου^ς τη 14 Δίχ.μδρίθϋ 1912 στ'.) Κί; θέσιν «Καστανιδέ» 2 χαστανέα; μέ τήν τή' των συνορ. Ό Προεδρίΰων Δήμαρχος Βουτών χιήμασι Χατζή Χαμπέρω Γιαννουσάχη, Άλή Σουλεϊυ,ανάχη χαΐ Ιω. Π. Μαρκάκης ρθαχι. ■'■' ' ■■■' ■- ζ'.) Εί< θέσιν αΚαλαμιώνα» 2 ελαιόδενδρα συνορ. μέ χτήματα , Άριθμ. άποφ. 582 Άττιχέ; Χατζή'Εντεχεμοπούλα;, Αχμέτ Σουλεϊμανίχη, Χαβάς , ! , Σουλειμανοπούλας χαΐ ποταμον χαΐ ' Το Δικαόίηριον των εν Χανίοις Π^ωτοδικών Γ'.) Έν τ^ βυνοιχί» «Κωντουδΐχνϊ» Σελύν&υ χαι είς θέσιν ΣιιυχϊΙιιλ β «Τσίγγουνα» 7 ελαιόδενδρα 3 δρΰς 1 άπιδέανχαΐ ώς ϊγγιστα 1 χαρ- ' ^υτ*«^ν°ν.................................... τας χωράφ· άνβιχτόν συνορ χτήμβσι Μουλα Μεχμέτ Ζεχυράχη χαΐ «ν» ριασαν..................................... Άλιγιέ; Ζβχυροπούλας. ώκεφβίν....................................... 4 II δημνπρασία τής πωλήσεως των ανωτέρω χτημάτων ένιργη- . , , * ταυτα θήϊίΐαιίν τώ έν Χανίοις καταστήματι τή; Διευθύνσεως τήν 6 Ί«- , Δι**!·ον !Ρημ»}ν των κατηγορουμένων Χρυσί)ς Γαλανάκη συ- #ουαρίου 1913 ημέραν Κυριακήν χαΐ ώραν 9—11 π. μ ενώπιον ϊ-ΤΟϋ Άντ. Άσγουϊάκη έτών 45, πρψην χατοίκου Πόρρων τή; υπό τοΰ άρθρου 44 το ΰπ' «ριθ. 727 νόμου δρισμέν-ης έπιτρο- Μεσογείων καί Εμμανουήλ Γ. Καστρινάκη ίτών 48, πρφην πείας άποτελουμέντ,ς ύπδ τοϋ Διευθυντοΰ αυτή; ως Προέδρου χαΐ κατοίου Άγίοι* Ρεωργίβυ Μ*σογ«£»ν Κινσάμου χαί ήδη άμφο- δύο έχ των μιλών τή; Μουσουλ. Δημογερονσίας Χανίων. τέρων αγνώστου διαμονής.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  481
  Κηρύσσει τούτους ένόχους ιοΰ ότι ένώ ή πρώτη
  μένη Χρυσή Γαλανάκη διετέλει έν νομίμω γάμφ μετά
  •τωνίου Άσγουίά*η, τΐαραίάσαν την ένεκα τούτου οφειλομένην
  σ^υγικήν πίστιν, συνήψιν άθ«μ.ίτους σχέσε.ς μ*τά το3 ετέρου
  χατηγορουμίνοιι Έμμ. Γ. Καστρινάκη καί συνουσιάζετο μ»
  αΰτοδ κατά δια*όίθος εποχάς έν τφ χωοίω Πλάτανο Μϊσογεί(ι>»
  Κισσάμου μέχοι τής 17 Αΰγοΰστου 1911, οπότε έγκ*ταλείψ.ισα
  την σ^ζυγικήντης οικίαν, ηκολούθησε τόν κατηγορουμένων τοϋ"-
  τον Καστρινακην μετά τοΰ ίιποίου άκήλΐί διά το3 πλοιαρίου τοθ
  Δημήτρ Παπουτσάχη «ίς τό εξωτερικόν, ήτοι είς Άντκύθηρα
  τής Ελλάδος ένθα έξηκολούθη μοιχευομίνη μετ" αυτού κατά
  διαφόρους εποχάς μέχρι τής 20 "Ιουλίου 1912, όπότε έκανήλ-
  θον αμφότεροι είς Μεσόγεια Κ'9}άμου, ό δέ δεΰτερος κατηγο-
  ρούμενος Εμμανουήλ Γ. Καστρινάκης, έν γνώσει 8ιατ«λών τοΰ
  ύφίσταμένου ώ; είρηται γάμου, ϊυνήργηΐεν είς την εκτέλεσιν
  τής πράξεως ταύτης, έργόμε/ος είς άθμιτον σαρκιχήν συνά
  φεια. μ*τά τής εΐρημένης κατηγορουμένη« κατά τό» ά·ωτέρω
  χρόνον χ αί τόπον.
  Καταδιχάζει το}ς χηρυχθίντας ίνόχους κατηγορουμίνους την
  μίν Χρυσήν Γαλανάκη σύζυγον Άντ. Άβγουίάκη *'ις φυλά*ι-
  σιν ενός Ιτους, τόν δέ Εμμανουήλ Γ. Καστρινάκη είς ίξ (6)
  μηνών τοιαύτην.
  Εκρίθη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη.
  Έν Χανίοις τη 22 Νοεμβριού 1912
  Ό Πρόίίρος Ό Β. Γραμματεύς
  Μ. Γιαννακάκης Έμμ. Δ. Μπαρνΐάς
  "Ο,τι άχριβές άπόσπβσμα
  Χανιά τη 4 Δεχεμβρίου 1912
  Ό Β. Γραμματεύς
  Ά. Ν. Λιονά*ης
  Αριθ. 17
  ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΝ
  Έν όνόμα.ι τοθ Νόμον καί τοθ Βασιλέως
  Ό Άντειστνγητίις τον Α'. έκτακτον Στρ,ατοδικείου
  Στρατόν Ηπείρου
  'Ε*«δή οί 1) Βλετάκης Βασίλειος κάτοικος Στέρναις 2)
  Πετράκης 'λ^ρίας, 3) Κβλογερής Φραγκιϊς καί 4) Πανα -
  γιωτάκης Εμμανουήλ κάτοικοι Μουζουρας τοδ Δήμου Άκρ«-
  τηρίου Σούδας τής Επαρχίας Χανίων κατηγορούμενοι^ επί λι-
  ποταξία καί κατακοατήσει στρατιωτικών ιραγμάτ«ν είναι φυ ■
  γάϊες καίάγνοεΪΓαι ό τόπος τής διαμονϋς των.
  Ίίδντες τα ά?«ρα 89 καί 90 τής Στριτιωτ. Π;ινικί|ς Νο-
  μοθεσίας.
  ΈντβλΧόμβθ* την σύλληψιν των ειρημένην καί ^ροσ
  άς τε πολιτικάς **ί στρϊτωτι*άς άοχάς τοϋ Κράτους
  ά
  τάς
  νά *ϊ-
  ς ς ρ χ
  τάοχωσι καί παραδώσωσΐν αΐτοϊς εις ήαάί.
  Τώ παρόν θίλει τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν
  των κατηγορουμένων, την θύραν τού Γοιφείου ήμώκ *αί δ-,μισι-
  ευθή 8(ά τής '<ίφιι*εο·.ίος τής Κυδϊονήσ»ως, η διεύθυνϊΐς τής οιτοίΐς πζραχαεϊ:αι 1»χ πίμψη ήαι'ν τό σχ»τι»όν φύλλον 8 <*; ίπισυνβφθί) ίίς τ'»ν σχετικήν δικογοβφ'αν. Έν Άοτη τή 22 Νο*μ«ρίου 1912 Ό Άντ%ισϊγγελεύς ό Γρΐφίύς Β, Φράγκουρας β. θεο·άνου; "Ίτι άχριίές άντ!γραφον Χανίχ τή 8 ΔίΚΐ,Λ-ίοϊ 1**1- Ό ΐϊϊ?ά τί) Μι,Αϊ?χια Χϊ.ίω; Χχνίκν Α'. Έμμ. Άνασταϊάκης Αριθ. Πρωτ. 11713 » Διβκπ. 7473 »Εν νόματι τοίί βασιλέως των «Ελλήνων ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΙΊΙΚΡΙΜΑ Έιΐειϊή ό £πυ,)?(·' Γ. Κανυϊφά*ης χάτοικος "(ίρΐκλείου. Κατηγοριίται ώ; ύιταίτιος 8τι κατά διάβορα χρονιιά 8ι«στή- ματα των μηνών Όκτωβρίου Νοεμβριού «αί Δεκεμβριού 1911 χαί άρχών Ίβνουιιρίου 1912 ϊλαβεν έν συνόλω είς την κατοχήν τού ΐκ το3 έν Ηρακλείω καταστήΐΑατος τού Γεωργίου Χ. Βϊριτάχη παο' φ 4πηρέτ·ι δραχμάς εκατόν πεντήκοντα εως ίιικοσίας ίν γνώσει τής άλλοτριότητός των αύτογνωμόνως καί άνευ τής συγ- καταθέσεω; τοΰ είρημίνου ίδιοκτήμονος όπως Ιχη ταύτας παρα- ν5 ιως ώς ΊδιοκτησΙαν τού. Έπειδή τό άνόμημα τοΐτο ■ττροδλέ'—βτοι καί τιμωριΐται άπό τ' άοθρα 371, 373 καί 376 τβ3 Ποινικοδ Νόμου, χβραχτηρίζετοι δέ ώ; πλιμμέλημα. Έχειδή ό χ.αιηγορούμενο'-, ούτος είνε άπών καί βγνθίϊται ό τόπος τής διαμονής τού. Ίδόντϊςκαΐ τ" άρ·>ρα 405 καί 406 τής Ποινικής Δικονομίος.
  Καλούμεν τόν είυηνιένιν κατηγορουμένων ίνα εμφανισθή αύτο-
  ...-θσώπωο ενώπιον τοΰ άχροατηρΐου το3 Πρωτοδιχ'ίου Ηρα¬
  κλείου την 28 τού μηνός Φεβρουαρίου το3 ίτους 1913 ημέραν
  Π/μχτην καί ώοαν 9 π. μ. ίνα δικασθή ώς ΰχαίτιος τής Ικτίθεί
  σης πράξεως, άλλως θέλει δικασθή έρήμην συμφώνως τώ ά.θρω
  407 τής Ποινικής Διχονομίας, συγχρόνως δέ καλούμεν ούτον
  όπως λάβη γ ώΐιν των εγγράφων τής δικογρβφίας .
  Έν Ηρακλείω τή 30 Ν)6ρίου 1919.
  Ό Εισαγγελεύς
  Ε. Χλαπουτάχης
  Οί κληθέντες μάρτυρες
  Γεώργιος Χ. Βαριτάκης κάτοικος Ηρακλείου
  Σπυρίδων Μ. Σφακιανάκης » »
  "Εγγραφα
  Ή ύπ' άρι». 38 τής 12 Ίανουαρίςυ 1912 έκθεσις τοθ Κεν-
  τρικου Σταθμοδ Ηρακλείου.
  Ή σχετική δικογρβφία.
  Δημοσιευθήτω τό παρόν ίιά τής Επισήμου Έφημερίδ.ς.
  Έν Ηρακλείω βύ ημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς
  Ε. Χ>αηουτάκης
  Αριθ Πρκξ. 68
  Ό Είρηνοοίκης Μυλοποτάμου
  Λαβόντες ύπ' όψει τα άρθρα 76 καί 149 τού Όργαν σμοϋ
  των Δικαστηρίων, ώς καί τ« άρθρα 14, 15, 16 καΐ 17 τοΰ
  «π' αριθ. 144 Νόμου.
  Όρίζ·>ιΑ«ν τακτικάς δικασίμους ημέρας πρός έκϊί<αΐιν. Α' ■ Τώ* Πολιτικών ύποθέσεβ» τής συνήθους διαδιχασιας την Τρίτην έκάστης εβδομάδος, Β'. Των ποινικών ϋκοθίσβων τό Σάββατον έχάστης εβδομάδος. Γ'. Των μικροϊιαφθρών καί μι ροπταισμάτων. α' Διά μέν την §5ραν τού Εί.:ην.οδΐλείου την πρώτην *αί τελευταίαν Δέ.τέραν ήμιίραν τής εβδομάδος εκάστου μηνες, καί τόπον τ1·» Ε'ιρηνοίιχε ακόν χατάστημα. β') Δ:' ά'τβντα τα χωρία όίτι α απετέλουν τόν τέωι Δήμον Έλευίερναίων την ττρώτην Πί^πτην ημέραν τής έβϊομάοος εκάστου μτ,νός καί τόπον τό Δημοτικόν χατάστημ.· -,ο3 Δήμου Μβργαριτών, γ') ΔΓ άιιαντα τα χωρία άτινα απετέλουν τον τέως Δή¬ μον Μελιδονίου την δευτέραν Πέμπτην ήμίραν τίς ί63ομαδ;ς εκάστου μηνός καί τόπον τό δημοτικόν κατάστημα τςύ Δτ-^ιυ Μελιδονίου, δ') Δι* άπαντα τα χωρία άτινα απετέλουν τον τ-ως Δή- μ-ν Γαράζου την τρίτην Πέμπτην ημέραν τής εβδομάδος εκάστου μηνός καί τόπον τό δημοτικόν νατάστημα Γαράζου χαί ε') Δι* άπαντα τα χωρία άτινα απετέλουν τόν τέως Δή μόν Άνωγ«ίων, την τελευταίαν Πέμπτην εκάστου μη>,ο, »οι
  τόπον τό Δηι*-:ικόν κατάΐτημϊ τοϋ Δήμου Άνω ίίων.
  Ώραν ϊ' ενάρξεως των βυ;εδρ:ών την 9ην και ήμίσιαν πρό
  μεσημβρίας.
  Ήμιρας διά την ίκουσίαγ προσ.Λευσιν των ίνίιαφϊρομενων
  πρός υποβολήν μικροδιαφορών όρίζομεν έν μέν τώ Ειρηνοδι-
  Λιακώ «αταιστήματι Περάματος την Κυριακήν ίκάστης εβ¬
  δομάδος, έν δέ ταίς ίδραις των Δήμων τα; ήμέρα; καθ άς
  έκδιιιάζονται αί έν αύταΤς μικροδιαφοραί.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ώρας δέ 'ΐύ' άς τάγραφεία τοΰ Είρηνοδικείου χ,αι ΰκοθηχο-
  φυλαχείου θ? ώσιν άνοικτά χατά μέν τάς εργασίμους ήάίρας,
  άπό «εν τοϋ Απριλίου μεχρι Σεπτεμδρίου την 7—12 π. μ
  χαί 3—6 μ. μ. χατά δέ τούς λοιπούς μήνας την 8 —12
  π. μ. καί 2—6 μ. μ. κατά ίέ τάς έξαιρεσίμους την 9—12
  π. μ. καί
  ΠαρτνγίλΧομεν την έν άντιγράφφ τοιχοκολλήση καί δημο¬
  σίευσιν -ής παρούσης 8που καί δπως ό Νόμος όρίζει ήτις
  χαί βέλίΐ Ίσχύϊϊΐ άπό τής 1ης Ιανουάριον 1913 μέχρι τής
  31ης Δεκεμβριού τοϋ ίδίου ετους.
  Έν Περάματι τί) 5 Δεκεμβριού 1912
  Ό Εΐρηνοδίκης
  Γ, Ζ. Λαμηάκης
  "Ότι άχριβές αντίγραφον
  Ό Γρομμβτεύς
  Λ.
  Ό Γραμματεύς
  Λ. Πβ£.αγιουδάχης
  Ό ρ ί ζ ο μ ε ν
  Α') Ημέρας πρός έχδί/,ασιν μικροδιαφοραί καί μικρο-
  πταισμάτων έν ταΤ.; ίδραις των διαφόρων τϊ)ς περιφερείας τοϋ
  Είρηνοδικείου Βάμου χαί έν τώ Ειρηνοδικβιαχώ Καταστήματι
  αΰτοϋ δι' ολόκληρον τό £πιόν έΊος 1913
  Α') Διά μέν τάς έ'δρας τοΰ Είρηνοδικϊϊου την Τί-,άρτην
  έχάστης Εβδομάδος.
  Β' Δι» δέ τούς Άγροτικούς Δήμευς τής περιφερείας τού1
  Είρηνοδικείου τούτου.
  α') Διά τούς Δήμους Άρμένων, Κα>ι,βών, Πλάχας, Κον-
  χίνου Χωρίου, Νίου Χωρίου, Μαχαιρφν, Καλαμίου, Π(.οβάρ-
  ματος την ϊευτίραν Παρασκευήν εκάστου μηνός καί τόπον
  συνεδριών τό Κατάστημα τοΒ ΆγροτιχοΟ Δήμου Άομχνιβν.
  β') Διάτούς άγροτικοδς Δήμους Φρέ ,Τζίτζιφέ, Βαςέ, Νιππους
  Μελιδονίου, Παϊδοχωρίου. Πεμοίων καΐ Ραμνίς την τρίτην
  Παρασκευήν εκάστου μηνός καί τόιιον συν$ϊριάσϊως τό Κατά-
  στημα τοΰ Δήμου Φρέ.
  γ') Διά τούς άγροτικοδς Δήμους Γεωργιουπόλεως, Έξω-
  πόλεως, Άλιχάι*που, Βατουδιάρη, Έμπροσνέρου, Μάζης
  Καστέλλου, Κουρνά *,αί Άσή Γωνιδί-, την Παρασκευήν έκάσιςυ
  μηνός χαί τόπον συνεδριών τό Κατάστημα τοΰ Δήμου Γεωρ
  Υίουπόλεως.
  "Ημέρας διά την έκουσίαν προσέλευσιν τΰν δια«ερΰμέΜΐ>ν
  •ν τί;, έ'δρα τοΰ Είρη οδΐΑείου, «ρος υποβολήν χαί 1χ2>ι.»ασΐν
  μικροδιαφορώ; την τετάρτην έκάστ ς εβδομάδος, διά
  Αριθ. Πράξ. 179
  Ό Είρηνοδίχης Χερσονήσου Πεδιάδος
  Λαίών ύπ' όψει τα άρθρα 14, 15, 16 χαί 17, τοΰ ΰπ' αριθ¬
  μόν 144 Νόμου.
  Όρίζω, . . ι . . . . -.
  Α'. Τόπον συνεδριάσεων ιτρΐς Ικϊίχασιν των μικροδι*φορών Δήμους ίέ τας ημέρας καθ" άς εύρίσκίται ό Είρηνοδίκ/;ς έν
  των άγροτικών δήμων τής περιφ*ρε!ας τοΰ Είρηνοδιχείου Χερ- ^^ *°' ώΡ5« συνίδριάσεων την 9 π μ.
  σονήσοιι Πείιάδος. Διατάσσομεν την δημοσίευσιν τής παρούσης έν ·>ί) Έπισήμφ
  1 όν) Τό δημοτικόν χατάσιημ» το3 δήμου Μοχοΰ Πεδιάδος Εφημερίδι κοί την τοιχοκόλλησιν αυτής εί-, 8λ? τα χωρίϊ
  δι' άπαντας τούς άγροτικοΰς δήμους τούς άιοτ«λο3ντας τόν εκάστου των Δήμων τής περιφερείας τοϋ Είρνοδιχε'ου Βάμου.
  χαταργΐξθίντα τέως δήμον Λβγχάδος. '— ίσχύς τή*ς ϊε »πό 1 Ίανουαρίου—3! ΔϊΧίμβρίοΰ 1913
  2ον) Τδ ίηΛο-ικόν κατάστη>α τοδ δήμου Επισκοπής Πεδιά- 'Εγίνίτο έν Βάμω <αί έν τώ Εΐρηνοδΐϊΐακω >ατασχτ,ματ!
  5ος δι* άπαντας τούς άγρητικούς ίήμους τοΰς άποτελοΰντας τόν Βάμου σήμερον την δεκάτην Δεκεμβριού 1912.
  χαταργηθέντα τέως δ*>ον Έπΐσκοπής.
  3ον) Τό χατάστημα τοΰ Είρηνοδικείου Χερσονήσου Πεδιάδος.
  Β Ήμ«ρβ« ΪΑΪικάσεως των μΐκροδιαφορών χαί ίτιΐσκέψεων
  των αναιτβρω δήμων.
  Ιον) Τό τΐρώτον Σάββατον εκάστου μηνός έν τή Ιδρβ^ το3
  δήμου Μοχο3
  2ον) Τό ίεΰτερον Σάββατον εκάστου μηνός έν τί) έ'δρα τοϋ
  Είρηνοδικείου Χερσονήσου.
  3ον) Τό τρίτον Σάββατον εκάστου μηνός έν τξ ίδρα το31
  δήμου Έπισχοπής.
  Ό Είρηνοδΐκϊύιον
  Ν. Έ. Άβτρινός
  Άκριβές άντίγραίον
  Έν Βάμω αυθημερόν
  Ό ΓρίΜ-ματευς
  Ν. Άγγεισουλάχης
  Ό Γ
  Ν.
  ρβμμυτεύς
  ί
  ^ Γον)^ "Ημέρας εισαγωγήν των μικροδιαφορών καί εκδικήσεως αύ-
  7?ν' ',1* τ*ς ««θορμήτως προσΐρχομε'νας την Πβιρϋσκευήνίκάστης
  έ'δομάδος έν τώ καταστ, ματι τοΰ Είρηνεδικΐίου Χερσονήίου ώς
  • ι ·ας ήμίρΐς των ίπισκέψεων των ανωτέρω δήμων «ν τοίς
  80
  Ά ριθ Πράξ. 2912
  Ό Αημόίίιοί, Κατήγο{_»ο<: Χανίων , , - , Έγοντες ύπ' δψει τα ά'ρθρ. 50 καί 57 τοΰ υπ' άοι6. «νωτέ. ο,ς 8ημο«, Τς χαταστήμασι: *« . Νομοθετ.κοΰ Διατάγματος ΙΛον] ί2ο&ζ ίναοέεωί* των συνεσοίΰν τνν ο π ιχ 3 */- ,^ < / » , * » «. » -. τι. » »» ις. «■.·»«» β«««ο.ω ν.,ν ο λ. ς. | Οριζομεν ημέρας και τόπο ς πρός εκδιν-ασιν αγρ:ι τ, * ωκ Η ισχυς τήσϊε ίρχβται από 1 Ιανοκαρίου 1913 καί ί χύσει.' ^0 |1(, 1913 μέχρι μεταγινιστέρ,ς τροποποιήσεως ή άντιχαταστάσιως αυτής. | Α ·.) Δ(ά τάς < 4 -ρ,βΐρ.1«ς το3 Δή^ου Χαν,ων ή Διατασσωτην «ν «ντιγραφω τ-ιχοχόλλησ,ν τήσδε εις τόν , ^ έχϊ(χάσίως τά^ 8 χβ1 22 Ιαν.υαοίου, 5 χαί 19 Φ.β.ο. δικα,τ,κόν πιναχα το3 Ε·ρη,οο.»ε.ο., Χερσονησου και εις άπαντα 5 χοΜ9 Μαρτίου, 2 «ί 16 'Διιριλί υ, 7 χαί 21 Μ»ίου, 4 καί τα χωρία τής περιφερείας τούτου Ι-(μελ«ία των οικειων Ιην.αρ- ,ο τ.^^,^ ? χαί 1β >1ουλίθϋΐ ξ ./α« 20 Α^γούοτο^ 3 ναι
  χων ώς χαι την δημοσίευσιν αοτΫΐς διά τνΐς Εφΐηυιεοίδοο τίϊο ι τ ν ί ί ο ι «ίΐ >η ? < ε * α π -μ / , Κυδεο Α κ ' '* ι' ώεπτεμδρίοΐ/, ο και *ΖΙ Οκτωβριου, 5 και 19 Νοεμβριού Κυίερνήσικς. Εγένετο Χϊί εξεδόθη έν Χβρσονησψ Πεδιάδος τί) 28 Νοεμ¬ βριού 1912 Ο Είρΐ)νοδιχης Κ. Κουλούρας Ότι άχριίέί αντίγραφον Έν Χερσονήσφ Πεδιάδος αυθημερόν Ό 6. γραμματεύς Θεόφρ. Κοζύρης _____Αριθ. Πράξ. 39 Ό Είρηνοδίκης Βάμου Λα66ντες ϋπ' δψει τ' ΙχΛρα 15 καί 17 το3 6«' άριθμ· Νό,ιου πιρί έκ)ΐιΐ2ΐ:ω; τ» ν. ί.!ΐί 3 χαί 17 Δεκεμβριού, τόπου, ςόπον δέ τό ϊημοτικ:.1 στημ^ τοϋ είρημένου Δήμου Β'.) Διά τής άγροτοής περιφ$ρείας των Δήμων ΠλαταΝ,ΐά κβϊ ά·]ίας Μαρίνας ημέρας μέν εκδικήσεως την 15 καί 29 Ίίνο-ι- αρίθϋ, 12 καί 26 Φεδρουαρίου, 12κ*ί 26 Μαρτί.ο, 9 >οί 30
  Άιτριλίου 14 καί 28 ΜαΙου, 11 καί 25 Ίΐυνίου, 9 καί 30 Ιου¬
  λίου, 13 *αί27 Άυγούστου, 10 χαί 24 Σεχνεμβρί-υ, 8 χαι 29
  Όχ,τωβρίο,ι, 13 καί 26 Νο«μίρί3υ Λαί 10 χαί 24 Δέ/ίμ&ρ.ιυ,
  τόπτ.ν δέ τό δημοτικόν ναταοτημα το3 Δήμου Πλαταλό!
  Γ .) Δια δέ τάς άγροτικά περιφερτίίΖς των Δήμων Τσικαλαρ ών
  Σοΰδας καί Μαλάξης ημέρας έχδι άσεως τα', 5 χαί 19 Ίίνί-υ-
  αρίοα, 4 καί 16 Φεβρουαρίου, 2 χβί 23 Μαρτίου, 6 καί 20
  Απριλίου, 4 καί 18 Μιίου' 1 καί 22 Ίουνίου, 6 χαί 2') Ιου¬
  λίου, 3 καί 17 Αΰγούστου, 7 χαί 21 Σεπτεμιβριου, 5 καΐ 19
  »«ί μικροπτασμά- Όκτωβρίςυ, 2 χά 16 Νθ;μβρίίυ, χαί 7 χοί 21 Δεκ.μ'ρ ου.
  ,, αί τόπον το Δημοτικόν κατβσττ,ρα ιΐΰ Δτ,μου Ται/αλαριών.
  ΕΦΗΜΕΡ'2, ΤΗΣ
  48»
  καί
  τού
  Δ ) Δια ϊέ άς αγροτικάς περιφερείας των Δημοβν Ν*ρο-
  χούρου χαί Κϊντοχούλων ημέρας έχδικάσΐως τάς 12 κ«ί 26
  Ιανουαρίου. 9 κ?ί23 Φεδρουαρίου, 9 καί 30 ΜαρτΙου, 13 χαί
  '27 Απριλίου, 11 καί 25 ΜαΙ^υ, 8 καί 29 Ίουνίου, 13 καί
  27 Ίΐυλίςυ, 10 καί 24 Αύγοΰστου, 9 καί 28 Σεπτϊμβρίου,
  12 και 28 Ο,τωβρίου, 9 καί 23 Νοεμβριού, καί 14 καί 28
  Δΐλ&μ,δρΐου καί τόπον έκδινάσεω; τό Δημοτικόν χατάττημα τού
  Δήμου Νεροχοΰρου.
  Ε .) Διά τβςάγροτ,,κάς περιφερείας των Δήμων Γέρων Λάχω»·,
  Κάμ.ιτω«, ΠΧατ^δόλας, Δρακώνκς καί Παναϊΐας ημέρας έκϊι-
  /ϊίΕα,ς τάς 2 χαΐ 16 ίίν υαρίοα, 6 καί 2 Φεδρΐυαρίου, 6 καί
  .<> Μίου, 1 καί 22 ΜΛ», 5 καί 19
  Ιουνίου, 3 καί 17 Ιουλίου, 7 καί 21 Αδγοΰστου, 4 καί 18
  Σεττεμβρίου, 2 καί 16 Όκτωβρίου, 6 καί 20 Νοεμβριού,
  4 ».«ί 18 Δεκεμ'ρίςυ κ«ΐ τόπο> τό Δημοτικόν κατάστημα
  Δ*μου Γερολάκχου.
  λΤ' ) Διά δέ τάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Κουνου-
  π ί· ών, Χωρδαχη Μουζουρα, Γκαλαγχάϊων, Στιρνών καί
  Άρωνΐίυ ή,'βρας μέν έχδικά-εως τής 9 καί 23 Ίονο'αρίυυ,
  13 χϊί 27 Φεβρο.αρίου, 13 καί 27 Μαρτίου 10 κβί 24 Απρι¬
  λίου 8 καί 29 Μοίου, 12 καί 26 Ίουνίου, 10 χβΐ 24 Ιουλίου,
  14χαί 28 αύγουστου, 11 καί 25 Σεπτεμδρίου, 9 καί 30 Όκτωδ-
  ριου 13 καί 27 Νςεμδρίου κ»ί 11 Δεκεμβριού, τό δέ έλδικάσε-
  ως τό Δημίτικόν κατάστημα τού Δημου Άρωνίου.
  Ώραν δέ ενάρξεως των συνβδριών την 9 π. μ.
  11αί την τοιχοχόλ'ησιν &ύτής είς τόν ϊ'χ^σιι-
  κόν πίνακα τοΰ Είρηνοδικείου χβί τα ϊίάφορα γωρία τής περι¬
  φερείας τοΰ Είρηνοδιχ,ειου ΙΙίύχ,ου.
  Εγένετο καί ίξ--8ίθη
  Έν Πεόκφ τη 6η Δϊκεμβρίου 1912
  Ό Είρηνοϊιχεύων
  Άριβτοβ. Μετοχ2ανάκης
  Διά την άκρίβϊΐαν τής άντιγραφής
  Έν Πεύ/ω τη 6η Ό*τω6ρίου 191 ί
  Ό Γραμματεύς
  Ό Γραμμοτ<ύς Ματθ. 1 Αριθ. πράξ. 38 ' Είρηνοδικεντων ΕϊΓ)ΐκόι Γραμματεύς τοΰ Ε{ρηνο5ικείον Πενκου Λαβόντες ύπ' δψβ: τα άρθρα 12, 75, 149 τοΰ Όργανισμοδ των Διχ,κστηρίων καί τα άρθρα 14, 15, 16 καί 17 τοϋ ύτ/ αριθ. 144 Νομου. Όρίζοιαεν Α'.) Ή,λερϊς πρός συζήτησιν των μέν πολιτικών ΰπβθέσεων τής συνήθπ,ς διαϊικασ'ας ττν Παρασκευήν, των ίέ Ποινικών την Τρίτην ίκάστης εβδομάδος. Β'.) "Ημέρας πρός Ικϊίκασιν μικροϊιαφορώ,ι τοθ τέως Δή μο,ι Β'αννοο -.ήν πρώτην Τε-άρτην τοϋ τέως Δήμου Άγ·ο« Βασιλε,.'υ τ, ν δευτέραν Τετάρτην τοΰ ν^ως Δήμου Μύρτου την τρίτην Τι-άρτην κοί έν τί) Ιδρα τοΰ ώίρηνοίι ειου ττ-,ν τετάρττ,ν Τετάρτην εκάστου μ*)·>ός.
  Γ'·) Τοπο, ίχ,ίίκάσεων των μινρο?ιαφορών ΐοϊί μέν τϊω Δή
  μ υ Β άννου την ν.ωμόπΐ7 ιν "Λνω Β άννος τοΰ τέως Δτ,μου
  'Αγίοα Β?σιλείου τό χωρίον Άγιος Βασίλειος · αί ^ τίω,
  Δη^ ου Μύρτου διά μέν τ&ύς μτναι, Σίπιέμ βριον, "Οκτώβριον,
  Ν^βμβρ[ον, Δέ έμβριον, Ίανουαρι ., Φίδρνυάριον, Μαοτιον
  καί Άτρ Ίον τό χωρίον Μαρτος διά δέ τούς μήνας Μιΐον,
  Ιούνιον, Ιούλιον καί Αυγουστον τ6 χωρίον Κάτ» Σΰμην
  Δ'.) "Ωρας «ναρξεως των συνε>ριών ϊπι ε των πολινιχων
  κοί τον Ποινοώ^ ύποθέσεοιν ώ: κ^ϊ ίπχ των μικίθϊυιφορών άιιό
  1 ής Όχ,τι* βρίου μέχρι 1ης 'Δ-ριλΙι υ την 9ην ώραν πρό μιοημ.-
  Ρ'ας κατα ΐέ το.ς /οικούς μήνας την ΙΟίΐν ώραν πρό |*βσημ-
  ρΐας.
  Ε' ) "Ημέραι εϊσηγήαεων ιήν ΙΙίμ—ην έ*άστης εβδομάδος.
  ΣΤ' ) Ήμε'ραι δι' ένίργ^ιαν άνακρισεβν επί ποινιχών ΰττο-
  θε'αεων τό Σάββατον έκαστος έβδομάδΐς.
  Ζ' ) Ημέραι πρός καταθισιν άιωγών ι—Ι μιιιροδιαφορών
  την Δευτέραν έκάστης ίίδομάδος.
  Η ) "Ωρας χαθ' ά; τό Γραφειον θά μένη ανοικτόν άπό τής
  8ης π μ. μέχρι τής 12ης καί άπο την 1ης μ. μ. μέ"/ρι τή; 5ος
  1>·τά μεσημδ^αν, κατά τ'ύς μήνας Ό/τώβρΐ'ν, Νοέμβριον,
  Δ«κέμ6ρ(ον, Ιανουάριον, Φεβρουάριον, Μάρτιον καί Απρίλιον
  *«ί άπό τής 7ης μιχρι τής 11η, πρ3 μ.σ-ι ,βρ άς κ*1 άτ3 τής
  2αςμίχ?( τής 6ΐ|ς μ«τά μεσημβρίαν κατά τ^ύς λοιπού; μήνας.
  Αριθ. Πρωτ. 7ΐ7
  » Διεκπ. 618
  Ό Δημόόιος κατνίγορος Μ» λοποτάιιον
  Λο£ών ϋπ' δψ-ι τα «ρθρα 50 χαί 75 τοΰ ΰπ' αριθ 80
  ΝομοθετικοΟ Διατάγ^ατος κυί τό 5ρθρ. 17 τοθ 6π' αριθ. 144
  Νόμου.
  Όρίζ·ι
  Α'. Τόπτυς μέν πρός έχδίκοτσιν των άγροζτ,μι3ν τής Είρη-
  νοδιχειαίΐήο περιφερείας Μυλοποτάμου κατά τό ίτος 1913
  1) Διά μέν τάς «γροτιχά€ περιφερείας των Δήμων Μαργα-
  ριτών, Πλιυρΐα'ών, Πρινέ, Σχορδύλου, Ά>φα^, "Αν<·> καί
  Κάτω ΤριπόδΓυ, Έρφων, Σχου>ουφίων, καί Άνα ρουρδομί-
  τοχΐδν τό Δτμοτι*όν χατάστημα τοϋ Δήμοΐΐ Μαί>γαριτών.
  2) Διά ϊέ τας αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Πιράμιτος,
  Άγιελίανών, Μελισσουργάκη, Καλαμδ, Όρθέ, χαι Κρα:ο^-
  νς τό Εϊρτνοϊ·κ€ΐο<ΛΟν Κατάστημβ Πιράματος. 3) Διά δέ τάς αγροτικάς πΐριφίρείας των Δή^ων Μ« ιίο νίου, Ρουμελής, Πανό μου, Σ^ριπιδ ανών, ΣχΕποστής, Εξαν- 8ι, Άγυιας, Δαφ έϊων, Δαμυβ'-.λου, Μοθσι, ' >-αχιών, Κε
  ραμωτών, Ά ίςυ Μάμαντος, *αί Άγίου Ίνάννθυ το Δημί ιχον
  κατάστημα ν-ϊ Δήμου Με/ιδ-νίηυ.
  4) Διά δέ τάς άγεοτιχάς ί-.εριφερείας των Δγ,μων Γαράζου,
  Μουρτζονώ , Λειβυϊείων, Καλνβου, Β νί, Χελΐβνο,ν, Κ)ε-
  ψιμίων, Άσ'ώτω , Άϊ^όνου, Θε ίώρας, Χο'ννιυ. Ά*'-ίίων,
  Σε αών, *.ί Δαμάστας τ^ Δημοτικόν ϊατάσ-ιτμα τ 0 Δήμου
  ρζ, κιτί
  5) Διά τάς αγροτικάς Ίΐεριφερείο-ς των Δή>.ων Ανωγίίω1,
  υ, Άξοΰ, καί Ζωνια^ών τό Δημιοτι^ίν χα-άστημα
  ζή Δήιιοι Άνωγιιω..
  Β'. Ήμί,-ας δέ έ.ίικόσ.-ως
  1) Διά μ·ν τάς έν τί ϊδρα τού Δτ,μου Μ->ργαριτών δικ^-
  ςοαεν^ς την πρώτην καί τρίτη» Δευτέραν εκάστου μηνός.
  2) Διά δέ τάς ίν τη έ'δρβ ΙΙεράΐΛατος δι/.αζομίνας τί ν πρώτην
  και τρίτην Παρα:χευήν εκάστου μην^ς.
  3) Διά Ϊ£ τάς «ν τή έ*δρα το^ Δήμου Μελιϊονϊ-> ϊιχαζο,Αεν^ς
  την ϊευτέρ»ν %Λ τετάρτην Παρασχ·ι-ήν εκάστου μτ,νός.
  4) Διά ίέ τις έν τί Ιϊρα τοϋ Δτμου Γοράζ^ ίι.?ζομίνβς
  την πρώτην χαί τρίτην Τΐτβρ.ην «κάστου μηνός, χίί
  'δ) Διά δέ τ»ς έν τή έ'ϊρα το3 Δήμου Άνιαγιίι^ν 3ι*αζ.μ'νας
  τή ζ^τέραν κ.ι ΐίτάρτην Τετάρτην ίκβίτου μην6^.
  Γ'. "Ωραν ενάρξεως των σ^νιδριών την 9 τ: μ.
  Παρ»·;·|έλλομεν την ϊημείίί,,σιν τής «ορίόονς καί ττν τοιχο-
  Ο υτής 8π υ καί όπι»ς ό Νό(.·ος 4ριζ*ι.
  Έν Περάματι τί 7η Δεχβμίρίου 1912
  Ό Δημόίΐος Κατήγορος
  Σπύρ. Ε. Λίτινα
  _
  ΕΜΗΦΕΡΙ ΤΗΣ
  14
  Αριθ. Πρωτ. 613
  » Διεκπ. 469
  Ό Αημόόιος ΚατΛγορος Σητείας
  ><τ«ς 6-' δψ:ι τ' άρβρα 50 καί 57 τού ϋιτ' ά?'.9. 80 τής . - ^.'ιν ι 911 ΝΓο,Αθθετικοΰ Δ'ατάγμΐτ>ς π?ρί αγροφύλακος.
  Ορίζ^μϋ δικασΐμονς των άγροζηιιιών των άγροττχών δήμων
  τής πιριφ*ρείας τοΰ ΕίβηνοβΊχείον Σητείας διά τό ϊτος 1913
  τάς ά/ο7ςύ6ονς
  1) Διά τίύς δήμους Κΐλλαρίιον, Ζάχρου, Παλαιοχάστρου,
  Μαγκασαί, χαί Παλαίον Μιτάτον μέ ίδρΐν τό χωρίον ΚαρΰοΊ,
  τάς 8 Ίαν:υ2ίί«υ, 12 Φεβρουάριον, 12 Μάρτιον, 11 Ίουνίου
  9 Ιουλίου, 13 Αύγούστο», 10 Σεπτιμβρίου, 8 Όλτωβρίου,
  12 Νοεμβριού, καί 10 Δεκεμβριού.
  2) Διά τούς δή ούς Κορυδίου Κατσι3ονίου χαϊ Σιτάνου μέ
  Ιδρβν τό χώρον ^αρύδι, τάς 9 Ίανουαρίου, 13 Φεβρουαρίβυ,
  13 Μαριου, 10 Απριλίου, 8 Μαίου, 12 Ίνυνίον, 10 Ιουλίου,
  14 Αύγβύστου, 11 Σεπτέμβριον, 9 Όκτωβρίου, 13 Νοεμβριού,
  χοί 11 Δεκεμβριού.
  3) Διά τούς δήμους Ζήρου, Τσώ, ΚαλοΟ Χωρίου Μέσα Άπι-
  δίο·> κ«ί Αρρενων μέ εβρβν τό χωρίον Χαν'ρα τάς 11 Ίανουα¬
  ρίου, '5 Φεβρευαρίου, 15 Μάρτιον, 12 Απριλίου, 10 Μαίου,
  '4 Ιούνιον, 12 Ίβυλίΐυ, 16 Αύγούστου, 13 Σεπτέμβριον, 11
  Όχτωβρί&υ, 15 Νοεμβριού, χαί 13 Δεκέμβριον.
  4) Διά τ.ΰς Δήμους Περβολαχίων, Λιφινών Παιταγιαννάδων
  χαί ΚβΝίνι, μέ έ'δραν το χωρίον Χ»νίρα, τάς 12 Ιανουάριον,
  16 Φεβροναρί^υ, 16 Μαρτίου, 13 Απριλίου, 11 Μαίου, 15
  Ιούνιον, 13 Ιουλίου, 17 Αύγουστον, 14 Σεπτιμβρίον, 12
  "Οκτώβριον, 16 Νβεμβρίου χ«ί 14 Διχεμβρίο'1.
  5) Διά τού; βήμονς Στανροχωρίον, Όρεινοΰ, Πΐύκων, χαί
  Άν-υ Στεφάνου, με Ιδραν τε χωρίον Στανροχώρι τάς 22 Ίζ
  νοναρίβυ, 19 Φεβρουάριον, 19 Μαρτίου, 24 Άπρι>ίβυ,21 Μα
  ίον, 25 Ιούνιον, 23 Ιουλίου, 97 Αύγουστον, 24 Σεΐτεμδρίου,
  22 "Οκτώβριον 26 Νοέμβριον χαί 17 Δεχεμβρίου.
  6) Διά τούς δήμονς Ρουκάχ,ας χαί Κρνών μέ έ'δραν τό χωρίον
  Ρονκάκα τ*€ 93 Ί«»ο"αρίον, 20 Φεβρουάριον, 20 Μάρτιον,
  25 Απριλίου, 22 Μιίου, 26 Ίουνίου, 24 Ιούλιος 28 Αύ¬
  γουστον, 25 Σεπτεμβρίου, 23 Όκτωβρίου, 27 Νοέμβριον, καί
  18 Δε'/εμβρί',υ.
  7) Διά τούς Βήμους Έξω καί Μέσα Μουλλιανων καί Μυρσί¬
  νης μέ έ'ίρειν το χωρίον Τουρλωτή τάς 25 Ίανουαρίον, 22 Φε
  βρονβρίον, 52 Μαρτίου, 27 Απριλίου, 24 Μαίου, 28 Ιούνιον,
  26 Ιουλίου, 30 Αύγουστον, 27 Σεπτέμβριον, 28 Οκτώβριον,
  29 Νοέμβριον καί 20 Δεκεμβριού.
  8) Διά τούς δήμους Τουρλωτής Σφάχας καί Λά.τρου μέ
  έδραν το χωρίον Τουρλωτή τάς 26 ΊβνουαρΙου, 23 Φεβρουάριον,
  23 Μάρτιον, 28 Άιτριλίον, 25 Μαίου, 29 Ίουνίου 27 Ιου¬
  λίου, 31 Αύγουστον, 28 Σεπτέμβριον, 26 Όκ~ωβρ£ου, 30 Νοεμ¬
  βριού καί 21 Δεκεμβριού.
  9) Διά τούς ίήμους Σχοκής Χαμαιζ'θν χαί Άχλαδίων μέ
  Ι'ραν την Κωμόχολιν Σητείας τάς 3 Ία»ου»ρίθυ, 7 Φεβρουα-
  ρίου, 7 Μορτίον, 4 Άτρ'λίου, 2 Μαίου, 6 Ίουνίου, 4 Ιουλίου,
  8 Αύγουστον, 5 Σεπτιμβρίον, 3 Όχτωβρίον, 7 Νοεμβριού χαί
  5 Δε»εμβρί:υ.
  10) Διά τούς δήμονς Σητείας, Πισχοχεφάλ-υ, Ρ^ύσσας 1χ-
  χλησιας, Σταν^ω^ένον Μαρωνΐα; χαί Τουρτούλων μέ ίδραν την
  Κωμόχϋλΐν Σητείας τάς 17 Ιανουάριον, 21 Φείρον*ρίου, 21
  Μαρτίβυ, 18 Απριλίου, 16 Μαίον, 20 Ίοννίον, 18 Ιουλίου,
  22 Αύγουστον. 19 Σειττεμβρίου, 17 Όκτωδρίον, 21 Νοβμβρίον
  καί 5 Δεχεμβρίβυ.
  "Εγένετο έν Σητεία τή 11 Δεχεμβρίου 1912
  Ό Δημόσΐος Κατήγορος Σητείας καί ά. α.
  Στέφανος. Ν. Χλουβεράκης
  Αριθ. Πρωτ. 590
  .^ η^άξ. 7
  Ο Δη{ΐό()ιο( Κατήγορος Βάμον 'Δποκοοώνον
  Λαβών Ιπ' δψιι τα άρβρ» 50 χαί 57 το3 νπ' «ριθμ. 80 Νο
  μοΐετικεί Διατάγματος τή Έχτελεστΐχής Έχιτροκτ]ς.
  Όρίζει
  Αον) "Εϊρας έν αίς θα «κδικάζωντβί αί άγροζημίαί των 32
  Δήμων τοΰ Άποκορώνου τάς εξής :
  α') Την ίΐρχ Βάμου διά τάς περιφερείας των Δήαων Β^μο^,
  Κοινάς, Γαβαλοχωρίου, Ξχροστΐρνίου, Κεφαλα, Καλαμιτσί^υ,
  'Αλεξάνϊρ^υ καί Σελίων.
  β') Την το3 Κεφα>α διά τάς περιφερείας Κεφαλα χαί Σελίων.
  γ') Την των Καλι,βώ» διά τάς περιφερείας Καλυβων, Κα-
  λαμίου, Κοκκίνου Χωρίου καί Π»·άχας.
  ο") Την των Άρμένων Νέοιι Χωρίου διά τάς περιφερείας των
  Δήμ«ν τούτων, Προβάρματος χαί Μαχαιρών.
  ε') Την τοΰ Παϊδοχωρίου διά τάς περιφερείας Παϊδοχωρίου,
  Πεμονίων, Μελιίωνίου χαίΡαμνής.
  στ') την τοΰ Φρέ ίιά τάς περιφερείας Φρέ, Πεμονίων, Μελι-
  δωνίΓυ, Τζιτζιφέ και Νίΐϊποος.
  ζ ) Την τοΰ Έμπροανέρου διά τάς περιφερείας Έμπροσνέ,-βι;,
  Άλικάμπου, Βατουϊιάρη, Βαφέ καί Νίππους.
  η') Την τής Γεωργιουπόλίως ίιά τάς περιφερείας Γεώργιον-
  πόλεως, Έξωπόλεως, Άλικάμποο καί Μάζης.
  θ') Την τοϋ Κουρνά διά τάς περιφερείας Κουρνϊ, Κοστέλλου
  καί Άσή" Γωνιας.
  Γ) Έκτάχτους έ'δρας των Δήμων Νιπιτους, Β«φ«, Άλι/άμ-
  κου, Μάζης, Καιτίλλου καί Άση γωνιας.
  Βον) Ημέρας καθ" άς 6ά «κίικάζωνται αί άγροζημίαι είς τας
  ανωτέρω ίδρας.
  1) Έν τη ίδρο: Βάμου 17 Ίανοιαρίου, 4 Φιίρουαρίου, 4
  Μαρπ3υ, 1 Απριλίου, 6 Μοίου, 3 Ίουνίου, 1 Ίουλ'θυ, 5 Λΰ·
  γούστου, 2 Σεπτεμδρίίυ, 2 Όκτωβρίου, 4 Νοεμβριού κρίου. 16
  Μαρτίου, 13 Μϊίου, 14 Ίουνίου, 12 Ιουλίου, 16 Αύ(·ο6σΓου,
  13 Σεπτέμβριον 11 Όκτωβρίου, 15 Νοεμβριού, χαί 13 Δε-
  γ.ί μίριοκ.
  7) Έν τί ίορα Έμυροσνέρου, 1 Φεβρουαρίου, 18 Μαρ ίου,
  15 Μαίου, 15 Ίουνίου, <5 Ιουλίου, 21 Αύγούστου, 14 Σε- Λτεμβρίου, 12 Όκτωβρίου, 16 Νβεμβρίου και 14 Δεκεμβριού. 8) Έν τί) έίρα Γεωργιουπόλεως 19 Φεβρουαρίου, 22 Μ*ρ- τίου, 20 Απριλίου. 22 Μαίου, 20 Ίουνίου, 24 Ιουλίου, 23 Αύγούστου 20 Σεπτεμβρίου, 24 Όκτωβρίου, 28 Νοεμβριού, 28 Δεκεμβριού. 9) Έν τη 1*60: Κουρνά 20 Φεβρουάριον, 20 Μαρτίου, 21 Απριλίου, 23 Μαίου, 21 Ίουνίου, 25 Ιουλίου, 24 Αύ-.ούστου, 21 Σεπτίμβρίου, 25 Όκτωβρίου, 29 Νοεμβριού καί 29 Δε¬ κεμβριού. 10) Είςτάς «κτάκτους Ιϊρας. α') Νίκπβυς—Β*φέ 1 Μαρ¬ τίου, 16 Μ«ίου, 16 Ίουνίου, 16 Ιουλίου, β') Άλικάμπου—Μά¬ ζης, 27 Φείροναρίου, 30 Μαρτίου κβί γ') Άσί) Γωνιας, 22 'Δπρΐλίου, 24 Μαίου, 22 Ίουνίου καί 25 Αύγούστου. Γον) Ώραι ενάρξεως των συνεδριάσεων την 10 π. μ. Ή παροΰσα Ίοχύ.ι καθ* 3λον τό ϊτος 1913. Δημοσιευθήτω 3:ά τής Επισήμου Εφημερίδος. Έν Βάμψ τή 9 Δεχεμβρίου 1912 Ό Δημόσιος Κατήγορος Βά/ου Ν, Έ. Άστ'ΐινός Ί£κ τού 'βθνικου