92894

Αριθμός τεύχους

114

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

29/12/1912

Αριθμός Σελίδων

9

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ίΑΡΑΡΓΗϋΑ ίΗ>: ΕΦΗΗΕΡΙΑΟ- ίΗί ΚΥβΕΡΝΗΣΕΟί
  Χ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χαν:*ις·η) 29 Δεκεμβριού 19 ■ 2 —ΑΡΙΘ. 114
  Αριθ. Πρωτ. 322
  » Δΐίκπ. 79
  Ή Μο^αιΙτηριακη Επιτροπεία Χανίων
  Διβκηρύττει δ τ ι,
  ΈκτίθίΤαι εις διαγωνισμόν μειοδοτικής δημοπρασίας καίάτά
  υπό τ ΰ μ η ^α» ικοϋ" κ. Ά " Μουντάκη ΐυνταχθέ^τα καί υπό τής
  υπηρεσίας "ών δημοσίων ί. , θεωρ" Ίένϊβ, πρςυπολθίΐσμόν καί
  ουγγρικήν υποχρεώσεων, ή α>·αχαίνι ς καί έπισκευή των οίκη-
  μάτων ,·.« λ.ιτ.ών κτιρίαιν το3 έν Γρ5—Κβ^α ΙΙαλαιοχά ιρου
  μετ&χι&υ τής Ίερας Μονής Γουδερνίτου.
  Τα ί^Λ προυπολογίζονται εις τό ποσόν των ϊραχμών 1150,
  συμτΐξριλοιμβαΐνομενου τού ποσου των 120.68 δι' ά-ίροόπιους οα-
  ίιανας, ίϊ' ώ; ουδέν δΐΑθίωμα Ιχ·ι ό Ιργολάδος.
  Έ ί ιπίωτις γενησεται επί τοίς εκατόν εις άκε^ίας μονάδας.
  Η δημοπρασία ένε,,γηθήσίται έν Χανίοις καί έν τώ Νομαρ -
  χιν-.φ Κατασιήματι Χανίων την 16 Ιανουάριον 1913 ημέραν
  Τβτάρτ»-· ννι-' 1^—11 *· Ι*· ενώπιον Ι^ΐτροπής έκ το3
  Ν- ν>3«, τ=0 ϋΙίρηνοίΪΛθυ Χί,νίων, ενός μηχα-
  νι ■<-ϋ , ,.ίι,ν αναπληρωτών αυτών καί ενός μέλους τής Μ:.ν»στ.....^υκΐίας Χ>νία>;.
  ΤΙας ίργο ά6ος Ιχων τ* προσόνΐα τοϋ ύπ' άριβ. ?56 Νόμου
  είναι ίίκ'ό, *ίς την ίημοπρασίαν άν ίΐροσαγάγι;) την ά*3ί'.αν τού
  έπιτηϊευμαΐό, χου συμφώνως τώ 811 Ν^μω χαί γραμμάτιον —ε —
  βτοπ.ιοόν την ϊΐς ;ι Ταμείον το3 Λημοή'υ ή τής Τραπίζης Κρή¬
  της καταθεσιν, λόγω έγγυήσ*ως δριχ. ές/ηκοντα. Είς τούς α?ο
  τι»χάντας χατά τόν διαγωνισμόν έπ.στρ5φ;νΕαΐ τα λόγω έγγυή-
  σβως χ.»τατ«9ίντα έντός τριών ήνερων άπό τής μεΐοδοσίας.
  Τα τρα<,τι*ά τής μειοδοσίας ύπίλϊΐνται είς την Ιγκρ σιν τής Μοναστ Επιτροπείας Χανίων, ήτις ίχει τό δ(«.αία>μα κατά τό
  δοκοΰν αυτής, νά έγκρίνχι ή μή οΰτά χωρίς έκ τοΰνου να άποκτα
  ο τελευταΤος μβ.οδότης ουδέν κατ' αυτής ϊικαίωμα.
  Τα κηρύκίΐα καί Ιξο}<χ τού συναφθηίομένου συμβολαίου ϊπιδα- ρϋνουσι τόν εργολάβον. Ό προϋπολογισμώ καί ή συγγρ«φή των ύπίχρεώσ*ων εισίν «τεθειμένα είς τό γραφείον τής Μοναστ. Έπιτροπϊίας είς την διάθεσιν των βουλομένων νά 'λάδιυσι γνώσιν αυτών. '.Γ,ν Χανίο.ς ττ*] 21 Δεκίμδρίου 1912. Ή Μοναστ. Έπιτρ οπίία Χανίων Ό Πρόεορος Τ Ο Κυδωνίας καί Άποχορώνου ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ Τα Μελη Μιχ. Γ2αν;ακάκης Γεωργ- Σκουλάς Ό Γραμματεύς Γ. Κοντάκης Διά την άκρί6*ι»ν τής άντιγραφής. 'ΐ· ν^, ι ,. ·λ ,,,.;,, Ό Γ,-!»υιιι»τ?ύ' ί . Κί, - -/.η- | Αριθ. Πρωτ. 426 : » Διεκπ. 374 Ι Έν 'Ονόματι τού Βασιλέως των Έλλήνων ί ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Έπε:δή δ Γεώργιος Νικο">αντώνης χάτοιχος Βατολάκκου
  Κυδωνίας *ύ ήδη φυγόδ^ος κα.ηγορεΓται ώς υπαιτιος τού 'ότί
  την 3ην Όκτω6ρίου 1912 εν τή ' '■ «Πα^ -Λά6ο.β.» τής
  περιφερείας Βατολάκχ,ο:. Κυίίβνίβί _ -:έθη ά ικως ?:' ό'πΛου
  Λ·ατά τής όμοχωρίου τού Άργυ^ζ Έμμ. Μα?κουλά*η
  Έβ.ιϊή ι» «νβι*·»ιν».οι τοΐϊτο προδλέπε.αι καί τιμωρ»ϊΐαι ατ.ο
  τ' άρθρα ^07 τοθ Ποινικο3 Ήόμου, χαραχτηρίζεταΓβί ώς *>-^-
  μέλη^α.
  Έπειδή ό χατηγορούμενυς ο'.τβς «ν; α-<ον μ Ά* *· -■ ο τόπος τής διαμονής τού. Ίίόντες κ^ί τ' άίθρα 405 ? - -^ ιη, ■■ '^ ",ί Δικον,- μί«;· , , , λ- · Καλούμίν τόν « .,ηΐΑενον κατη-, ,·ιουμενον Γ».- «μφανισθτ, ««- τοπροσώπως ένώπ.ο^ τοο ά*οο«τ.'. «ϋ Είρ-ο»οι«ίοϋ Δλι«α νού την 22 τού μηνό Φείρουαρι ·· 'Λί ϊ<ους 1913 ημέραν II»· ρασ,ίυήν καί ώρα» 9 π. μ. ίνα 3 Λαο'ΐή ώς ύ«ίίτιος τής ί,τε- θείσης πράξεως, ά/.λως θέλει ο«>ββή ^^ συμφώνως τω
  άρθρω 407 τής Ποινικής Δικονομίας, συγχρόνως δέ κα/ο..εν
  αυτόν άκως λάδ^ γνώσιν των ΐγράφω» τής δικογραφια,.
  Έν Άλικιβνφ τή 12 Δεκεμβριού 1912
  Ό Δημόσ'ος Κατήγορος Άλικιανο3
  Ί. Π. ΊΙαατοράκης
  ; Οί κληθίντΐς μάριυρες
  «) Άργυρή Έμμ. Μαρκουλάκ
  : 2) Γιώρΐιος Βουνάκης
  3) Πέτρος Πακαίογιάννης
  Ι 3) Μάρκος Γαλανάκης
  5) Χαρίλ. Δασκαλάκης
  Δ^1μοσιε^Οήτω διά τής Έπισή'θ;
  Έν Άλικιανώ αυθημερόν
  Ο Δημ. Κατηγορίς
  Ί. Π. Μαστοράκης
  μάρτυς
  »
  »
  »
  Αριθ. Πρωτ. 428
  » Διεκπ. 376
  Έν "Ονόματι το
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ρίς νά δτ,λω^ <»ς την άρμοδίαν Αρχήν την μεταβολήν τί|ς κατοικίος τού. Έ-ειϊήτό άνόμηαα τοθτο προδλέιτεται καί τιμωρεϊτοΊ β«ο τ'ά,-αραίθθ ϊνσχέσε- κρός τα άρθρα 55 καί 56 τού Κανονΐσ •περί οτριτολογίας. Χαρ«ϊ.τηρίζ«ΐαι οέ ώς πΧ-πμμέλη,ια Τ.πΐιδη δ κ&τηγορουμιν ς ούτος είνε άπών καί άγνο&ϊται ό τοπςς τής ϊΐαμονής τοι>.
  Ίϊοντες καί τ'άρθρα 40ό χαί 4 6 τής Ποινικής Δικ.νομίας^
  Καλοϋ^ιν τόν ιίρημένον κβτηγορούμενον ίνα εμφανισθή *ύ
  τοοιροσώτ.ω; ενώπιον τού άκρο«τηρίου τοϋ Είρηνοδικείου "Δλι-
  κιανοθ την 22 τοΰ μ»,»βς Φεβρουαρίου τοθ ίτους 1913 ημέραν
  ΙΙαροσν.· υήν καί ώραν 9 π. μ. Γνα 3ικασθ9) ώς ΰπαίτιβς τής
  ίκτί' είβης πράξεως, ά'λλως θίλει δικασβΐ} έρήμην συμφώνως τώ
  άρθρω 407 τής Ποινικής Δι<ονομί«ς, συγχρόνως ϊβ χαΧοΟμεν αύτΚ όπως λάβη γνώσιν των εγγράφων τής ίικογρβφίας. Έν Άλικιανω τϊ) 12 Δεκεμβριού 1912 Ό Δημοσΐος Καιηγορος Άλι*ιανο3 Ί. Μαστοράκης Οϊ κληθίντες μάρτυρες Ό Ι^θεσις τής χ.·>ροφυλ«κής
  Δημοσιευθήτω 9»ά τής Επισήμου Εφημερίδος
  Έν ΆΛΐκΐανώ αυθημερόν
  "Ο Δγ;μ. Κατήγορος
  Ί Μαστοράκης
  Τΐρωτ. 431
  379
  Ί ν Όνό|ΐατι τονΒα<ίΐλέ<·>ο των 'Κ
  ΚΛΗΤΉΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  ^ίδή -6 Σταμβτιος Φραγκάχης ή Τ<βγκαράκης χ«τε«ος φου^νέ Κιιδ**νίας υ-Λ ή*5η αγνώστου ίιαμονής κϊ—γορϊϊται ώς ύΛ τούδπ τί.νγάνων ίφβδρις βτψΛ-ηάνη^ ^Ϋ)< ν,λάοεως, άνεχώρτ,σ£ν είς τό ίςωτ«ρ,χον κκτνχ τόν μην* Ίο^λιον ά δώ ί άί'ί Αή η λ χρ ςρ χ τν μην Ίο^λιον 191'2 ^"'Ρ'1» νά δηΛώοΥ) είς ττ,ν άρμοί'ί^ν Αρχήν την μεταβολήν τής κατοικίβς τού Έίτε'.?-ϊΐ το άνόμημα τούτο προβλίΐΓεταΐκοί τιριωρεΤται «~ό ' ίβ 1^0 «νσχίσίΐ «ρ«ς τ* «ρθρα 55 κβί 56 τοΰ Κανονισμού ί «ιρί Χορθ£νττ)ρ(ζηαι δέ ώς ττλημμέλ^μα. Επΐ'δή ό καΐηγοροόμ««ος ούτος «ίνε άπών καί άγ>»~ΐτ«ι ό
  ►ρόποζ τής ϊΐομονΫκ το«.
  Ίϋντβς καί τ* «ρθρ* 405 καί 406 τής Πμμκυ>; Δικβνεμίβς
  Κϊλοθμ-εν τόν «ίρη^ενον χαΐϊΐγβροώμενοΛΐ Γ α·έμ,φ»»!3θί) «ύτο-
  κίοα-ΐΛχαχ; ενώπιον τοΰ ««ροατηρίΐυ το3 ΕΊρηνοδικϊίι-υ Άλικιβνοΰ
  την 22 τ-οθ «μηνός Φιδρουβρίου τοϋ ίτους 1913 ήϋ^ραν Π«ρ«-
  σκευ-ν >αί ώρ«ν θ «. μ. ίνα δίκΛσθγ, ώς Οπαίτιος τής *κτ«θ*ί-
  σης τρ?ξίως, βλ»ς θίλβ'. δ.κβαθή ίρήμην συμφώνως τώ άοθ,'φ
  4ί'7 τής^ Πεινιχίίς Δικονομίβς, συγχρόνως δέ καλοΰμ ν αυτόν
  ο^ως λβίη γνώσιν των «γράφων τής ϊιχογριφίας.
  Έν ΆλΐΜανφ τί) 12 Λβ/εμδρίου 1912
  "Ό ΑΐΚΑΟ^ο Κ^τνήγνρος Άλικιανοΰ
  Η ίχ-θεα-ΐς τί[ί χωροφυλακτϊς
  Δημοσιευθήτω ϊιβ '.ής Επισήμου Εφημερίδος.
  Έν Άλικιανφ α'θημερόν
  Ό Δημ. Κατήγορος
  Ί· Μαστοράκης
  Αριθ. Πρωτ. 427
  ά<-νοεΤται ό ρεΐται ώς ΰπαίιΐίς τςϋ δ'α τυνχάνων Ιφεδρος στραυιώτης τής κλάσεως τού Ιτους 1911 άνεχωοησε κατά τόν μήνα Ιούλιον 1912 είς τό εξωτερικόν χωρΐς νά δηλωσ^ εΐ^ την άρ^οδιαν Αρ¬ χήν την («εταδολήν τής κατοΐιιίος το». ι Έπε(3ή τό άνόμημα τ^ΐτο προδλέπεταί καί τιμωρβΐται άπϊ τ* άρθρα 100 ίν οχέβει πρός τάαοθρα 55 καί 56 τοΰ Κ *ίρ στρατολογίας χυρα*τηρίϋεται δέ ώς πλημμ=λημα. Έπ«ιδή ό κατηγοροΰμενος οάτος είνε άπών κ« ά< ■τόπο·ί τής διομονής τού· Ίδόντες καί τ' άρθρα 405 καΐ 406 · ής Ποιηκής Καλοϋμεν τόν είρημένον κατηγίρούμενον ίνα έμφχ οθη αύ'ο- προσώπως ένώπυ» το3 ά*ροατηρΐου τοθΕίριςνοϊιχεΌο 'Αλικιβν-ί. την 22 το3 μηνός Φϊδρουαρίου το3 ϊτους 1913 ήμϊραν Παρα¬ σκευήν καί &ραι 9 *. μ. ΓνΛ δικαβδί) ώς υπαίτιοι τής ί χ'-θ<ί- αης πράξεως, άλλω<, Ιέλει δικασθή έρήμην συμφώνως τω άρ'*ρφ 407 τήί Ποινικής Δικονομίας, συγχρόνως δέ Κϊλούλΐν αυτόν δπως λάβ^ γνώσιν των εγγράφων τής δικιγρίφιας. Έν'Αλικΐ'Λφττ, 12 Δ)6ρίου 1912. Ό Δηβίόσιος Κατήγορος ΆλικιανοΒ } Ι. Μαστοράκης Οί χληθέντες μάρτυρβς Ή έκθεσις τής χωροφυλακήν Δημοσιευθήτω διά τής ί-πισιτ,μο ^ «φημε&ίδος. Έν Άληι'βν^ αύ*ηι*ερΟΛ. Ό Δημ. Κατήγορος Ι. Μαστοράκης » Διεκπ. 375 Έν "Ονόματι τ-»* Βαόιλέ,. ςτών Έλληνων ΚΛΗΤΉΡΙΟΝ ΕΠΊΚΡΙΜΑ Έπεΐδή ό Ιωάννης Νικολ. Καμιν«ράκης ί Χατζιδάκης *ά- τοιχος ΚςυφΐΟ Κυίωνίας καί ήδη αγνώστου 3ιαμονί]ς κατ^γο - Αριθ. Πρωτ. 432 Αριθ. Διεκπ. 380 Έν Όνόματι χ&ΰ ΤΒαόι7,4ΐΛς τ&ν Έλλην-όν ΚΛΗΤΙΪΡΙΟΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑ Έπίΐϊή ό Γεώργιος Βοτζάκης κάτοικος Κυρτομίίονν Κυϊω- νίας χίΐ η?η αγνώστου ϊια^ονί]ς χβιηγορβΤτοκ ώς ύτΐίτιος το3 'άτι την 15 Σεπτεμδρίου 1912 βν τη &έσ«ι "« Τιμκς Σταύρος » τ1)ς ιιερ.'φερίίας Βρι^σών Κυϊωνια; έπετίθη «ϊί»ως ϊι' δ'πλου κατά τβΰ δν»ασΊκο5 κλητήρος Κωνστ Μαορβτνάχη κβί συγχρόνως ά'νευ διλίϋ κβί κατά τοθ Νικολάου Παπαϊΐίιΐη ■?) Χελιουϊ»κη Έ—ι3ή τό άνόμημα τουτο πρϊδλέπετοι "καί τιμωρ*Ε·ί«ι άπο τ' αρδρα 207 τοϋ Ποιν!>·ο3 Νόμου, χαρ*κτηρίζ«ται ?ΐώς ιτλημ-
  μίλημα.
  Έ*ειίή ό κοτηγορούμενοτ; ου τος είναι άτΐάτν ' ^ννοεΤτα: ό
  τοτός τής διαμονής τού.
  Ιϊόντες καί τ' άίθρα 405 ναί 4ί·6 της Ποινιχή.; 'ιι«νΰμ:ας.
  Καλούμεν τόν είρημένον κατηγορ-ύμϊνον Γνα :μοο<νισθίι αΐτο- «ροσώχως ΐνώ^ΐον τοϋ άκροα^κ(ρΌ^ τΐ5 Ε'ιρηνοίηιείοιι ΆλΓΊΐανοο την 22 τοθ μ^νός Φεδρθυβρίου τοΰ ίτους 1913 $μβρα* Μίχρ-α- σ«υήν καί ώρα» 9 π. μ. ίνα ϊΐχααθγ^ ώς ϋπαίτιος τής β·*τεθί:σης ΐερ&ζτως. άΧ'λΐιϊς θέλει ίικασΒτ] ΐρήμην, βυμφών», τω «ρ&ρφ 407 τής Ποΐνΐκής Διχον;μί*ς, ϋυγχρ-ονΦς ϋ κβ'Όΰμιν αυτόν ίίως λάβτ] γνώσιν των εγγράφων τής δικογρίφίας. Έν Άλικ·*γφ --ίΐ 12 Δε^εμδρίου 1912 : Ό Δημοσιος Κ&τήγορος Άλήιιανοα : Ι. Π. Μίαατοράκης Οί κ*ιΐ)θί τες μβρτυρις ■ 1) Τό ϋπ' αριθ. 610 τοθ 1912 Β-ΰλευμ* Συμδουλ·«υ Πρω- τοΐικών Χανίων. 2) Κωνστ. Μαυραχάκης πΛθών Χανιά ή ΚολυτΛβάριον Ι 3) Νικο: αος Κ Πατταϊαχης η Χελτουοαχης ποίθών Χαλέπα 4) Δημήτριος Ν. Βίριδάχης μάρτυς Βρΰσες 5) Δημήτριος Έμμ. ϊ<"α:ρουϊάκΐ]ς » Άλίχιανού 6) Βαρδής Γ. Βοτζάκης » Κο;φός 7) Μάρκος Ν. Χοίτζι5άκν)ς » Χωροφυλαξ Δημοσιευθήτω διά τής Έχισήμου Έφτ}μβρί5ος. Έν Άλικιανδ αυθημερόν Ό Δημοσίας Κατήγιρος Ι. Π. Μαστοράκης *
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΪ.
  491
  Αριθ. Πρωτ. 425
  « Διεκπ. 373
  Έν Ί'νό|ΐα<ίΐ ϊοΟ Βασιλέως ιβ>ν §>5
  ΚΛΗΤΗϋΟΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ
  Έπκδή ο Γεώργιος 'Α>τ. Νιχολαντώνης κάτοιχος Βιτολάκ-
  κ*υ Κι,ϊα,νίσς κατηγορίΐται ώς ύταίτιος τού ότι-ήν 10 Ιουλίου
  1912 έν τί θΐσιι «Μυρτιδέ» τής πδίΐφβρείας Βϊτολάχκου
  δωνΐας επ.:-:·}/) ζ5'.λί> ; !■.' ίτ,)> κατά τού όμοχωρίου τβυ
  οναΜώιου Έ. Μϊοχο υλόκη
  Έπκϊτι τό άνόμημα τουτο προδλεπεται καί τιμωρεϊτα; άπο
  ι'βρθια 207 τοθ Ποινιγοΰ Νό^ου, χαρακττίρίζϊτΛι ϊέ ώς
  430
  Ίδοντες.κο·ί τ' άρθρα 405 καί< 406 τής Ποΐγίκής Δικονομίος. Κ-αλςϊμεν τόν εΐρ*|μινς,ν κατ-η-Όρούμβνον Γ· α εμφανισθή αΰ- ΐ5ΐϊρςσ(ί)πως ένώβΐιον τοΰ άκ-ροα,χΛΐρίου τοΰ Εΐρτ,νοϊΐϊβίου Άλι- χιανού την 22 τοθ μηνός Φεβρουάριον τοΰ Ιτους 1913 ημέραν Πβρασκίυτ,ν καί ώραν 9 υ. μ, ?να δΐΜ.βα6γ5 ώςύπ,ητιος τής ίκτβ.- 0«ίσης πράξεως, άλλως θέλει διχβιθή έοήμην συμφώνως τω άρθρφ 407 τής Ποΐνικής Διχονομίας, συγχρόνως δέ, καλούμεν αυ.τόν όπως λάβχ, γνώσιν των εγγράφων τής δικογραφίας. Έν Άλ'χιανί τη 12 Δεκίμβρίου ί 912 Ό Δημάβιο Κατήγορος Ά'-ικΐίϊνοΰ Ί. Μαστοράκης Οί κληβέΛτβς μάρτυρβ^ 1) Π«ν Ε. Μαρκουλάχης παθών Βατόλακκος 2) Κικνστ. Περουλάκης μάρτυς » :^) Έμμ, Κοκκαλάς » » 4) Ή ε*0ΐαις χωροφυλακίΐς. Δ 'Κΐιοή'Λθυ Έφημ»ρίίος Ό Δημ. Κίτήγορος Ί. Μ-βτοράκης Αριθ. ΙΙρωτ. 429 Γ~Δΐεχπ. 377 "Εν '<>νόι4.*τΐι τ οί» ΒΓ»«3ιλέω? τώιν Έλλήνων
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ.
  >>· Ι Θβόδωρος- Γ. Φιθλάκης κόίτοΐκος ΚουφοΟ Κυι.ω"
  ρς η φ
  χαί ήδΝ) βγνώβτου δίαμονής κατηγορβϊταΐ ώς ύπαίτιος του
  ό'τ< τυγχάνω- εφ*δρος στρατιώτης τής κλάσεως τοθ 1911 άνε~ χώρτ.σε κιχτά τόν μήνα "Ιούλιον 1912 είς τό ίξω-τ^ρικόν χωρίί να δηλώοη ί-ίς την άρμοδίβν Αρχήν την μβτχί^λήν τής κα* ιο κίβς τού Επίΐδϊ3 ·'θ ά.ομημτ τοϋτβ Ήροδλέπβται καί τιμωρ;ΐταΐ από τ' όρθρα 100 έν σχίσει πρός τα άρθρα- 55 κ«1 56 τοθ Καν:νισαοϊ5 ίί ττρατολογίβ-, χαρακτηρίζβται ϊε ώ: ^'ημμ-ίλημα. Έπί'δή ό κϊΐηγβρούμιϊχθν ούτος <ϊ -α ϊτΐών 'Λοί άγνρίΐιαι ό- ϊιομ,ςνής τού. ί κοκ τ* ά'ρβρα 4Θ5 καί 406 τής Ποινί«ής Κο/οθμίν ΐ.ν είρημίν^ν κοιηγβρουμ*·.όν Γνί έμ^νιο.0 αυτο¬ προσώπως 4νώ7ΐιον τοΰ άκροατηρίβυ τοΰ Ε:ριτ.νοον..ε!θυ ΆλιχιανοΟ· την 22 τος μ·κός Φίδρουαρίςυ τοΰ Ιλο- ς 1913 ήμ,'ραν Πιρα- οκευην ναΐ ώ^οιν 9 ν μ Γνα- 5ΐχο«ΐθ, ώ; >--ίτΐ3ς τής 'κτεθεί-
  σης ■ρράξιως, ά,·λωί θέλει δικασθή έρή «η συμφωνως τώ ίρ*)οφ
  ^07 τής Ποΐνικϊ).; Δΐΐι<>νομίΐϊς, συγχρόνως δέ χαλνύμΐν αυτόν
  όπως λβ6{ γνώσιν των έ γ^^ων ι,ής ϊΐΑίγρίφί^ς.
  Έν Ά; ιχιανφ αη 12 Λεκιμδρίου 1912
  Ό Δηοι- Κονττ,γορος 'Αλτκιανοΰ
  Ί. Γ9. ά
  378
  Έν ύνόικΐ'Βΐ τοθ ΒαΦιλέω-ς
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ
  Έλλήνων
  μάρτυρες
  Ή =/.θίσις τής Χωρ^φυλακίς
  ευθήτω δι» τ^ς Επισήμου Ίι,φημερίδος.
  Έν ΆΛΐχιβνώ «ύθ*)μερόν
  Ό Δημόσιο; Κατήγορος
  Ί. Η. ά
  ί Έκειδή ό Ιωάννης Κυρ. Ματζβράχης κάτοίκος Βρι,σών Κκ-
  , δΐίνίας χ «ι ήίη αγνώστου δΐομονής κατηγορ«Ττοι ώς 6π?;'τιι·ς
  * το·3 ότι τυγχάνων ϊφεδρος οτρατιώτης τί}ς κλάσϊως τοΰ 1908
  Ι άνεχώρι,σε τόν μήνα Ίούλιςν 1942-είς τό εξωτερικόν χωρίς νά
  ι ίηλώστι «ίς τόν σταθμάρχην τής χ»ροφυλακής τής καταιαας τ οί»
  ; % τόν Νομάρνχην Χανίων την μεταβολήν τής κατοΐΜβς τού
  • Έτιειϊή τό ϊνόμημα τουτο· κρο6/Χέ—*τ>αι καί τιμωρεϊαι άπό τ'
  αβρα. 10Ο έν ανέσει ιρος τ' άοθρα 55 κσί 56 τ«ΰ Κανονισμοΰ
  ■ ιιε;ί στρατολογιας, "^«τραχ,τίίριζβταΐ δέ ώς πλημμελημα.
  Έιτειδή ό καιτ,γορςύμενος οδιος. ιίνΐ 3-πών, καί άγ»οεϊτοι ό τό-
  ~ο? ιήί ϊισμοντ',ΐ τού.
  Ίδόνΐίς-καί τ,' άρθρα 405 κβί 406 τής Ποινικής Δι/ονβμίας.
  Καλίϋμί- τϊν ε'ιρημ. νόν κατηγορούμενον Γνα έμφανοθή αύτο-
  κροσώηως ίνώπιον τοΰ άκροατηρ ου τοβ, Εΐρηνοδικε'ου Άλικιοι-
  νο: την 22 τοΰ μην-ς Φίδρο αρίου τοΰ ετους, 1913 ήμΐραν ΙΙλ-
  ρασχίυήν Αα'ι ώραν 9 π. μ. Γνα δικααθί) ώ; ϊιπαίτιος τής έκτβθιί-
  σης πράξεως, ά'λλως θέλει δικασθτ ίρήμην συμ$ώνο*ς τώά'ίθρφ
  407 τής ΙΙοινΐΆής Δικονίμίοις, συίχεονωςίβ ^αλοΰμιν ούτον
  0Γ.»»ς λάδ·^ γνώσι.' των ίγγράφων τ^ς Ϊικογραφίος.
  ΈνΆλικιανω τί) 12 Δ)6ρίου 1912.
  Ό Δημόσιος Κατήγορος Άλιχιανοΰ
  Ι. Μαστοράκης
  Οί κληθίντες μάρτυρες
  1) Ή έχθεσΐς τί|ς χωρο^υλακή',.
  Δημοσιευθήτω ϊιά τής επισήμου ίφΥ|[Λ*(}ί δος.
  Έν Άλιιιιανώ αΰθημΐρόν.
  Ό Δ Κατήγορος
  Ι. Μαστοράκης
  Αριθ. Πρωτ. 433
  β Διεκπ. 371
  Έν Όνόματι τού Βασιλέως των
  Κ Α Η Σ Ι Σ
  Πρός τούς βπί ούτοϊικία /αί άπειλζ κατηγορευμένους Κων¬
  σταντίνον Γ. Παπαδάκην χαί Νικόλαον θ. Στρογγυλάχην κ»τοί-
  κους θερίσου χαί ήίη αγνώστου δΊα^ονής.
  Καλεϊσθε Οπως ϊμ^ανΐσθίΐτε αΰιοΐροίώπως την 22 ιςΰ μηνός
  Φεορουαρίου τί,ϋ ίτους 1913 1-μίρα.ν Παρασκιυήν >α! <ο?αν 9 π. μ. ενώπιον τού άκροβτηρίου τοθ Εΐρηνοδιχ«ίου Λλ'.κιανϊϋ ■κρός περαιτίΐω συζήτησιν τίς άξιοιΐοίνου πράξεως -"ής ό ·>ί§-
  ρομίνης είς το χοΐνο^ςιηΕέν ^π' αριθ. 2^9 )^18 τζς 14 Ι-.υνίο
  1912 ,ατηγορητήριον μας, άλ^ως βέλειΐε Ιιχαα^ «(τήμιην.
  Ήν Άλικιβνφ τί 1'2 Δ)6ριου 1912.
  Ό Δτμοσιις Κατήγΐρος 'Λλ >ιανςθ
  Ι. ά
  Δημοσιευθήτω διά τής ΐπισήμου έ
  Έν Άλι/ΐίνώ αΰβί)μ.*ρόν.
  Ό Δημ
  Ι»
  Αριθ. Πρωτ. 424
  ► Λ«/.τι. 372
  Έν όνόαατι 5θϋ Βα ;4λέ ·», των Έ
  " ΕΙΚΙϋ?ΙΜΑ
  ΐαι
  Έπειϊή ό Παναγιοτης Έμ.Α. Μαρχουλάί,ης κ
  τολάκθϋ Κ,,δωνίας /.αί ήίη άγνώσχου ϊιαμονή'ς *
  ώς υπαίτ.ος τοϋ ότι την 20 Ίουνίίυ 1^12 εϊο ϊλ; *α-
  ρανόμως είς την έν τώ >(4<:ίω Βατ:λάνψ οικίαν ^τής Μβρίαας Άντ. Νι»ολάντωνά/.η έυιχερήσας αύτόθι *ράξ»ις «ΐς τας οποίας Ϊτλ' ιίχε κανέν δίκαιον ν αί οϋτω ϊιεταρϊξε ττ,ν^ ο· κιακήν ειρήνην ιής άνιιιτίρω Μαρίας Α ■--»-·■......~ —
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  συγχρόνως δέ ήπείλησ* την ζωήν οΰτής δι' επιδείξεως μα¬
  χαίρας καί καθι/βριβ· την τιμήν της διά τής "ί'ςεως «μαϊμοΰ».
  Έιΐβίδή τό άνόμημα τουτο προβλέπΐται κϊγ τιμωρβϊται από
  α'Ορ* 20: 557 καί 690 τού" ΠοΐΗκού Νομου,
  ρίζεται ?έ ώς πλημέλημμα.
  'Εκί.ϊϊ; ό κατηγοροΰμενος ούτος είνε βτών καί «γνοίϊται
  ό τόπος τής ϊιαμονής τού.
  Ίδίνχες χαί τ' άρθρα 405 καί 406 τής Ποινικής Δικονομίος.
  Καλ.ΰυ.εν όν είρημένον χατηγορούμινον Γν.ΐ ίμφανΐσθΐ) αυ¬
  τοπροσώπως 6 ώπιον το3 Είρηνοδικείου Άλυχιανοϋ την 22 τού"
  μηνός Φείρουαρίου τοΰ Ιτους 1913 ημέραν Παραοχευήν καί ώ¬
  ραν 9 η. μ. ίνα ϊιχασθη ώς ΰπαίτιος τής ϊκτεθείΐΚ',ς πράξεως,
  άλλως θέλει δικασθή «ρήμην συμφώνως τω άρθρω 407 τή; Ποι-
  νιχής Δκονομίοτς, συγχρόνως ϊί καλούμεν αυτόν δ'πως λά6τ;
  γνώσιν των εγγράφων τής δικογραφΐβς.
  Έν Άλ.χιανφ τή 12 Δεκεμβριού 1912
  Ό Δημόσιος Κατήγορος 'Δλιχιανοϋ
  'ί. Π. Μαστοράκης
  ( ί κληθέντίς μάρτυρες
  1) Μαρία Άντ. Νικολαντωνάκη παθοϋ'σα
  2) Κωνστ. Γ. Καρατζάχης μάρτυς
  3) Δημήτριος Ι. Κασιμάτης » »
  4) Ή έ"κθϊ»ις Χωροφυλακής
  Δημοσΐίυθήτω ίιά τής Έπ'σήιιου Εφημερίδος
  Έν Άλιχιανφ αυθημερόν
  Ό Δτ,μόσιος Κατήγορος
  Ι. Π. Μαστοράκης
  Βατόλακχος
  »
  Άρι9. Πρωτ. 422
  » Διεκπ. 370
  Έν ονόματι τού Βασιλέως των Έλλιίνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  ΙΙρ&β «ίκ; £«» άδί>ιψ Ιπιβεσει κατηγορουμένοις Μιλτιάδην καί
  Θεόδο,ρον Γ. Μανΐαδάκην χατοίκους Μεσκλώγ καί ήδη φυγοδί-
  κου;.
  ΚαλεΤσθί ίπως εμφανιοθήτε αΰτοΐροσώπως την 22 τοϋ μ^νός
  Φεδρουαρίίΐι τοϋ ϊτους 1913 ημέραν Πίραβκευήν καί ώ?«ν 9
  π. μ. ί>ώχΐον τοΰ άχροατηρίου τεΰ Είρηνοδικτίου Άλικιανοϋ
  πρός περαιτέρω συζήτησιν τ^ς άξΐοποίν.υ πράξεως τής άνβφε-
  ρομίνης είς τό κοινοχοιηθέν ύπ' αριθ. 115)107 τής 26 Μαρτίου
  1912 νατηγορητήριόν μας, άλλως Οέλειτε ϊικ»σθί έρήμην.
  Έν Άλικιανφττ, 12 Δ)6ρίου 1912.
  Ό Δημόσιος Κανήγορος ΆλικιβνοΒ
  Ι. Μαστοράκης
  Δημοσιευθήτω διά τής ίπιοήμϋυ εφημερίδος.
  Έν Άλιχιανώ αύθημερόν.
  Ό Δημ. Κατήγορος
  Ι. Μαστοράκης
  Αριθ. Πρωτ. 173
  » Α.εκττ 870
  Έν "Ονόματι τοΰ Ιίαόιλέως των 'ίιλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των άρθρων 405 χαί 406 τής Ποΐνίκή*ς Διχβνομίας.
  Καλούμεν τόν «χΐ άπ;πλανήσει εις άσέλγειαν επί ύποσχίσιι
  γάμου Γεώργ. Ν. θωμαδάχην πρωην ίάΐοιχον Φρϊ Άποκορώ-
  νευ χαί ήδη αγνώστου ίιαμονής Γνα χροσίλθι;) αυτοπροσώπως τή·»
  5 Μα^τίου τοΰ Ιτους 1913 ημέραν Τρίτην κβΐ ώραν 9 π. μ.
  ενώπιον τοϋ άχροατηρίου τού Είρηνοδιχίίςυ Βάμου πρός περαι¬
  τέρω συζήτησιν τής ώς εΓρηται άξιοποίνου πράξεως τί.ς άναφε-
  ρ«μέντ;ς είς τί Κλητήριον ΈπΙχριματ Ο—" αριθ. 152 τής 21 Φ8-
  ίρουαρίου 1912 άλλ«.ς Οίλει ϊικασθή ίρήμην
  Έν Βάμω τί 12 Δ)δρίου 1912.
  Ό Δημ. Κατήγορος Βάμου.
  Ν, Έ. Άατρινός
  Άρμόδιος διχβστιχός χλητήρ Λ<αραγγ=λλεται όπως εν αντίτυ¬ πον τής παρούσης χλήσεως τοιχοκολλήση είς τό ϊημοσ,ώτερον μίρος τοϋ χωρίου τού χατηγορίυμέ·4υ χαί έ'τ·^ον είς ττ,ν έ'ο^αν τοΰ άχροατηρίου τοθ ΚίρηνοδΊχείου Βάμου. Έν Βάμφ αυθημερόν. Ό Δημ. Κατήγορος Β^μου Ν, Ε. Άβτρινός Αριθ. Πρωτ. 144 » Διικπ. 869 Έν "Ονόματι τον Βασιλέως των 'Ελλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Δυνάμει τδν άρθρων 405 καί 406 τή*ς ΙΙο,νικής Δικονομίας. Καλοΰμεν τόν ίπ? χλοπη κατηγορούμενον Έμμαν. Ζ. Λιγε- ράχην πρώην χάτβικον Νέου Χωρίου χαί ήδη αγνώστου δκχμονής Γνα ιΐροσέ^θγι αυτοπροσώπως την 5 Μαρτίο > τοΰ ϊτους 1913
  ημέραν Τρίτην καί ώραν 9 π. μ. ενώπιον τοδ άκροατηρίευ το3
  Ειρκνοίιχείδυ Βάμου πρός περαιτέρω συζήτησιν τής ώς είρηται
  άξιοποίνου ττράξϊΐας τής αναφερομένη εΐςΐό Κλητήριον Θίσϊτΐαμα
  δ*' αριθ. 261 τί!ς 18 Όχτωβρίου 1911 άλλως ίέλει ίιχασθϊ)
  έρήμην.
  Έν Βάμιρ τ^ 12 Δεκεμβριού 1912
  Ό Δημ. Κατήγορος Βάμςυ
  Ν. Ε. Άστρινός
  Άρμόδιος διχασ-ικός χλητήρ παραγγέλλεται όπως ίν «·τί-
  τυπον τής παρούσης κλήσεως τοιχοκολλήο^ *ίς το δημς.σιώτε-
  ρον μέρος τοθ χωρίου τίΰ /,ατηγορουμένου καί έ'τιρον είς τ-^ν
  έ'ϊραν τοθ άχροατηρίβυ τοθ Είρηνοϊι/.ίίου Βάμοΐ'.
  Έν Βάμω αΰ- ημερίν
  Ό Δημ. Κατήγορος Βάμ-υ
  IV.
  Ε, Άατρινός
  Αριθ, πράξ. 109
  Ό Ειρηνοδίκης Ιί^αηέτρον
  Έχοντες ΰπ' δψιν τα άρθρί» 14, 15, 16 χαί 17 τοΰ ϋπ
  «ριθμ. 144 Νόμου
  Όρίζομεν Ημέρας «κδικάσεως των μικροδιαφοραί.
  α'.) Έν τφ Δήμω Ίερακέτρου Γιανίτσι Κενδρί Καιτίστρι κβί
  Μεσελίρβυς την 14 κΐί 26 Ίαντυβρίου 11 καί 25 Φ«δρου5ι;ίου
  18 χαί 26 Μβρτ-ίου 15 καί 29 Απριλίου 13 χαί 2"7 Μαίον ' 10
  καί 24 Ίουνίου 15 καί 29 Ιουλίου 5 καί 26 Αΰγοΰυτου 2 χαί
  16 Σεπτεμβρίου 14 χαί 28 Όχτ«>6ρίοιι 11 χαί 25 Νοεμβριού
  9 *αί 16 Δεκεμβρίου 1913 τόπον δέ έκδιχάσδως τό Κίρηνοδι-
  κβίαχόν Κατάστημα Ίεραπέτρου
  6'.) Έν τοίς Δήμοις ΚάτΜ χωρίου Επάνω χωρίοΛΙισχιπής
  χαι Άγίου Ιωάννου την 16Ίανουαρίου 2·^ Φι&!.ο;ο.ρ',ν 28
  Μβρτίοΐ) 24 Απριλίου 24 Μβίου 25 Ίουνίου 23 "ΐβϋλ-.ου 27
  Αύνούστου 24 Σεχτεμδρίου 22 Οχτωβρίου 26 Νοεμβρίςυ 27 Δε-
  χεμβρίου 1913 Τόπον δέ τό χατάστημα τοΰ Δγ;μου Κάτω χωρίου.
  Γ) Εν τοίς Δήμας Καίβαυσιου /οί Βασΐλικής ;ήν 17
  Ίανουαρ.:υ 26 Φ«6ρ;υαρίου 29 Μοτρτίου 25 Απριλίου 25 Μ-ΐΐοο
  26 Ίουνίου 24 Ιουλίου 28 Αύγουστον 25 ζΐβπτεμβρίου 23
  Όκτωβρίου 27 Νοεμβριού 28 Δεκεμβριού 1913. Τόπον ί*
  τ6 Κατάΐτημα τοϋ Δήμου Καβουσίου.
  Δ.) Έν τω Δήμφ Καλαμαύί«.ας την 8 Ιανθϋϊρί;υ 19 Μαρ-
  τιου 17 Μαίου 18 Ιουλίου 18 Σίΐττεμβρίου χαί 20 Νοεμβριού
  1913, τόπον ίβ ίκδικάσεω; τό Δημαρχιιακόν Κ^άστημ-ο: Κα-
  Ε'.) Έν τώ Δήμφ Ανατολάς την22Φεβρου ρίου 20 Απρι¬
  λίου 21 Ίουνίου 22 Αϋγούσ«υ 17 Όχτωδρίου /.αί 21 Δεκεμ¬
  βριού τόπον ϊέ ίκδίκάσεως τό Κα'άστημα τίΰ Δήμου Άνϊ:ο-
  { λ#]ς.
  Ζ'. Εν τ ι, Δήμ'ί'-ς Μαλλών Χριστοΰ Π»ρσά ττ-.ν 10 Ία-
  νουαρίςα 21 Φίβρ^υανίου 20 Μαρτίου 18 Άπ.-ιλίίΐ» 20 Μαίου
  ί 1) Ίουνίου 19 Ι;υλιου2Ο Αύ,θυστου 19Σεπτ«μίρίου 1 5 Οκτω-
  ( βρίου 21 Νοεμβριού και 19 Δεκεβμρίου 19;3 ί6πον δέ τό Κ«-
  ' τάσττ,μα τοθ Δήμου Μαλλών.
  ΤΗ2 ΚΙ
  Ή ίοχύς ·ιής παρούσης άρχεται άπό τής Ι Ίανο^αρίου 1913
  μέχρι ".ής τελευταίας Δεκεμβριού ίδίευ Ιτους
  Δκτασσ.μβν την ΐν άντιγρβΐίψ δημοσΐϊυσιν τ*ς παρούσης διά
  τής Επισήμου Εφημερίδας καί την τοιχοκόλλησιν αυτής δπου
  ό Νομος ορίζει
  Εγένετο καί εξεδόθη
  Έν Ιεραπετρφ τή 10 Δεκεμβριού 1912
  Ό Είρηνοδίκης ό ό 'Υ)γραμμ<χτεύς Γ. Βλαστός Νικ. Σαριδάκης Ότι άκριβές αντίγραφον Ίίράπβτρος τ^ 10 Δεκεμβ, ίου 1912 Ό Γραμματεύς Νικόλ. Σαριδάκης Αριθ. Πΐαξ. 42 Τό * ίρηνοδικείον Αγ. Μύρωνος Συνελδον έν τώ Είρηνοϊΐχειακώ Κ)ματι καί έν τϋ Αριθ. πράξ. 76 Ό Είρηνοδίκης Βόρρων ! τδν διασ^έψίων βύτοί σήμΕρον την 21 Δεκεμίρί-υ 1912 ο ως • ορίση τάς οιχ,αβψιους ημέρας καί ώρ^ς ένάρξεων συ ·εϊρ.βσίων | επί τής συνήθο.κ, κβί μιχροδ'αφ«ρβν διαίικασίας ιΓς τε τα έ'ΐρας Ι των Δήμων κβί την Ιϊραν αύτοθ. | Σνγκίίμενον έκ τοΰ Είρηνοδίκου Έμμ. Μ. Βογιάχη ·<οι ταϋ Ι γραμματέως Έμμ. Σ Σπιθούρη. 5 Ίδόν τα άρθρα 14, 15, 16 καί 17 τβθ ύπ' αριθ. 1 4 ί Νεμου $ καί 149 κβι έπόμενα τοθ όργανισμίϋ των Δικβστηριων. Ό ρ ι ζ ε . Ημέραν κρός έκδίκασιν των μκροδιαφορώ1» έν ταΤς Ιϊραις των ϊΐαφόρων Δήμων τής περιφερείας τοθ ΕΊρηνοδυίίου Ά·(. Μί.-ω- νος και έν τώ Είρηνοϊικειακώ Κ)ματι Αγ. Μόρωνις ϊι' ι:λό- «■Χηρον τό ϊτος 1913 διά μέν τό Είρ»;νοϊι/8ΐϊκ:ν Κ)η>ιο -κάστην
  Δευτέραν τής Αης κιΐί Ρΐ)ς ίδϊο*αδ5ς έιαατο,ι μην^ς διά το
  Δήμον Κρου*ώνος έ άττην Δευτέραν τής Βας έδδο,;αί6ς έ*α:ΐτο
  εκάστην Δευτέραν τής Δης
  Λαβόντες όπ' δψιν τα ά θρχ 15 *αί 17 τοΰ ΰπ' άριθμ. 144
  Νόμου.
  'Ορίζ^μεν ημέρας εκδικήσεως των Μιχροϊιβφορών.
  1) Διά τάς έν τή ε?ρα το3 Ε'ιρηνοδιχιίου Βόρρων συμπερι- 1 Ημέρας Η διά την έκουσίαν προσέλίυσιν των ίνόιαφερομένων
  λαμδχνοα.ένιαν των χωρίων Τυμ-πάκι, ΚληΊλα καί Λαγολιοΰ έκ- έν τή Ιδρα τού Εΐρη»οδικ«ί·υ πρός ύπ'ίολήν μΐκροϊΐοφορών την
  την ιΐρώτην Τρίτην εκάστου μνός ήτοι την 8ην Ία-
  '.ην 5ην Φεδροιιαριου, την 5ην Μιρτίου, την 2αν
  μηνός κ»ί !ι« τόν Δήμον
  1 εβδομάδος εκάστου μηνός,
  ιι- ι "Ημέρας >έ διά την έκο
  'Απριλ(.υ, την 7ην Μαίου, την 4ην Ί?υν!ο^, την 2αν Ιουλίου,
  ρ ρ ή ρ
  Δευτέραν τής Αης κ«ί Γνς έδίομάδος εκάστου μηνός, δΐϊ 2έ τούς
  Δήμους τάς ημέρας καί' άς έΛΪικάζονται τοιαίται Ίν τχι ίϊρα τιβ.
  Δικασιμοι δέ ϊιά μέν την σιΐνήθη δι«!ι»ασίαν ναι ?ιβ τα, ιτολι-
  ά
  νιχας τοιαύτας εκάστην Παρασκευήν. "ύρ?ς 3ί συν«ί;:άσ{Μν
  αύΐοϋ διά τε ττν σι^ϊήθη ϊ.αϊικβσιαν κ«ί των μιχροϊια^θ-ών ατ.^
  μέν τής 1ης Ί'νουβριου μ»χρι 30 Αόγούστου ίήν 8ΐ μ άπο
  δέ τής !ης Σεχτ*μδρίου μέχρι 31 Δ»κ«μ6ριου τη. 9 π. μ.
  ΈογησΙμους ϊ' ώρας όρίζει δ'ά μέν τούς μήνας Ιαν:υάρ'<.ν, Φΐβροιάριον, Ό»τώ6ριον, Νοέμβριον καί Δεκέμβριον ττ ν δ— 12 π. μ. κοί 1—5 μ μ. διά δι τούς Αοιποΰς μήν&ς την 7—11 π μ. καί 2—6 μ. μ Δΐίτάσσει ιήν δημοσΐευιιν τής χορςυσης ίιά ιί)ς Έτ.ισ-·υ.ου Έφημ»ριϊος ται τν ν τπχ-χ λλτ,σιν αυτής ιΊς 8λ · τί -χοιΠ'α εκάστου τ<ϊ>ν ί μοιν της πιριφερείος τού ί.ϊριτ,νοίικπου
  την 6ην Αύγοόστου, την 3ην Σιπτεμβρίου, την 1ην ΌΑτωβρίου, ] τινάς ύποθέτϊΐς τό Σ«66ατον έκάστης εβδομάδος ϊιά δέ άς πό -
  την 5ην Νοεμβριού καί την 3ην Δεκεμβριού.
  9) Διά τάς είς τον Δήμ,,ν Γρηγορΐας Πυργ ωτΐσσης έκδι««-
  στε'ας, *ίς δν θά ύχάγ«νται τα χωρία Γρηγορΐά, Καμάροις, Μ«
  γαρικάρι χαί Καλογωραφίτης την δευτέραν Τρίτην εκάστου μη¬
  νός ήτοι την 1 5ην Ίανουερίου, την 12ην Φεβρουαρίου,τήν 12ην ;
  Μαρτίευ, την 9 Απριλίου, την 14ην Μαίο^,τί;ν 11 ην Ίουνί-.υ,
  την 9ην Ιουλίου, την 13ην Αΰγοΰστου, την ΙΟην Σεπτεμβρ'Γυ,
  την 8ην Ό·Ατω6?ίου, την 12ην Νθϊΐλδρίου χαί την ΙΟην Δεκί,Α
  βρίοιι.
  3) Διά τάς είς τόν ϊήαον Βόρρων Πυργιωτίσσης ίκϊικαστέας,
  είς δν θά ύπάγωνται τα χωρία Κι»»ους, Β:ρρο', Φαν«ρω·μ^νι/
  καιΚχλυβ α την τρίτην Τρίτην έκάσ-ου μηνός ήτοι την 22 Ία-
  νουαρίου, την 19ην Φβδρουαοίου, την 19ην Μαρτίου, την 16ην < ΆπΒιλ^^υ, την 21 ην Μαΐαυ, την 18ην Ίουνίου, τή ^ 16 Ίιυ- ' λΐ' υ, την 20 Αύγούστου, την 17ην Σβπτβμδρίου, την 15ηνί Όκ-ωβρι υ, την 19ην Νοεμβριού καί την 17ην Δίκεμβρίου κ»! 4) Δ·.ά τάς είς τόν Δήιιον Καμι)άρι Πυργι «τίσσης ίκ^ι»» στέας, είς δν Αά ύπάγωνται «αί τα χωρία Αγ. Ίωαννηί Κα . μιλά,-ι, Σιδβας, Πιτσίδια χαί Μάταλλα τ ν τετάρτην Τρίτην - εκάστου μηνός ήτοι την 29ην Ίανουαρίου, ην 26ην Φεΐιουα- ρί^υ την 26ην Μαρτίου, την 30ην Ατ:ρι> ο*, την 28ην Μαΐοο,
  την 25ην Ιουνίου, την 23 Ιουλίου, την 27ην Αΰγοοο; υ, :>.
  24ην Σετ-εμδρίου, την 22αν Οκτ» βρίου, την 26ην Νθίμδοίου
  καί την 31η Δίίίμδρίου-
  Ήμ;εα. ϊί έι» μέν την έκδίχασΐν των μι?ροϊιαφορώ/ των αυ-
  θορμήτος τροτερχομένων διαδίκα,ν τό Σάββατον έκάστης έ?ίομ.ά
  ϊος, πρ:; ίπ δοΐιν δέ άγωγών «. ι «-οδιαφορών ίν μέ; τή ε''ρα τ^^ ,
  Εί,,ηνοδ'^είθϋ Βόρρων τήναΐιτην ήμέρα/ ή^ο τό Σαδδ^το' εχά- (
  στής έβ5 μ^δος, έν ** ταΤί ϊϊοαις των ξήμων Γρ»,γορ:5-, Βορ- '
  ρι»ν, Κιμ λά.ι τάς ή^έρ^ί λ Η' ά', θά μετ*5ήνω*ίν έ'ϊΤΐ* π;ος
  ϊκϊίχασ ν Μ'χρ'δ' -φορών. ι
  Ή ττ ρ ΰτα ής ή ϊηιιΐσίίυϊΐ Ι αΐάσ^τϊί δ'τ«υ /αί ώ; ο νό
  Έγένίτ'ν καί
  Εν Ά^ Μυρωνΐ τή 21 Δί<»μίρίου 19!2 Ό Εΐρηνοϊικτ;: '() Ρ-χ^ Λ.ιΐί '15μ;ι. ■*)!. Βογιάκης Έοιμ. Σ _π θ^^ρης Ά,ιθ. ΙΙραξ. 110 Ο μ ρ^ "Ε Όντες ^^^' δψιν τα άρβρι 76 χαί 1Ί9 τοθ 'Οργανισ^. ^ ών Δικα"τηριων Ορίζομιν τακτικός δικατιμίυς διά την έκδιχασιν μιν -κϊ.^ τι>λιτΐ/.<"ν ϋποβυεων την « ρασκίυήν έϊαο-η», έίϊομ7'1.ς δια την έχϊικϊοιν 8» των Π:ινιχών το Σάββατον έ^αιτ^ί, έί>^μαϊοι.
  αμ ώραν ίνα-ξϊως των συνίϊμών τί,ν 9 π. μ. ώρας
  ά ΐ αό ό ΐ
  μΐ
  8
  μος όριζει ίσνύει άπ& 1ης Ίανουαρ ου μ
  1913.
  Έγίν&το καί εξεδόθη.
  Έν Τ,ιμπακι τή 15 Δεκιμδρίου 1912
  Ό Εΐρηνοϊίκης
  Αλεξ. Μυλωνογιαννης
  31η; Αε ·
  αιμο^ς κ*(< 5, τί 'ίραφιιον 'ΐβ μίϊ) ανοικτόν οπο Σί-τε 6^ ^ μ'/ρι ε^ίίυς Φίδρουαριιυ ΐπό τής ώρϊ, μιχι ττ'ς 12 χαι ά^ο τής 1 */8 μ μ. με>ρι τής 5
  3-ο δί τής ' Μαρτι-υ μιχρι τίλβυςΑύγούστ'υ «πό ττ»
  νής ίίχρι τι;, 1? >αί άπο τής 2 μ. μ. μ»χρ^ τής 6 ν
  τί,
  ■κ
  τής 1
  8
  μ. χατ;
  μ μχρ
  Κατά ϊίτας έξαιρεσίμβ^ς ά*ο τ, ς 9 —12
  όλον τό ίνος 1913
  "Ότι άκριδϊς αντίγραφον.
  Έν Τυμπακίω ύ
  (Τ. Σ.)
  Ό Γραμματεύς
  Ιω. Ν Χατζηδάκης
  Ό Γραμματεύ,
  Ιω. Ν. Χά ζηδάκης
  , ιργατιμί.ς
  μ.
  Η κ&ροθσα ία-χ-βι ι-αθ'
  Εγίνετο καί εξεδόθη
  Ην Ίιρίπέτρψ τή 10 ΔίΛεμίρίου 19)2
  Ό Είρηνοϊίκης ό ϋ)Γρβ| *ατ-^,
  Γ. Βλαστός Ν κόλ. Γαριδαχης
  "Οτι ά%?ιΙΙί άν.ίγραφον
  Κν Ί«ραπε'τρω τη 10 Δεκεμβριού 1912
  Ό Ρραμ ατευς
  Ν. Σαριδάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΚΡΝΗΣΈΩΣ
  Άρ.Ο Πράςς. 2
  Ο Λη.ιεό<£»Ί>ς Κατήγοοος 'Ιεοαπέτροιτ
  Λ<δώ !π όψ'-: τα άρ'ίρ* 50 κχί 57 τ-3 ύτ' άρ.Ο. 83 Ν^,λο- Δ'-ατάγματος τής Εχϊελεστική'ς Έκτροπής, Όρί;* ι Α'.) "ώδρ«ς έν βιςβά έχδι*«ζ<ι»νται αί ά^ροζημίαι τώ» Δήμων τίΌ 'Ρπ-ρνί-ς Ίίραπί'τρου χατά τό Ιτος 1913 1) Διά τάς Αγροτικάς «ερ'φϊρίίας τ'3ν Δήμων Ιίραπέτρου, Γι. ^ιτοΌν, Κ-π^τρίου χαί Κεντρί τό Κατάστημα Τ'-Ο Δήμου 2) Διά τάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμαιν Κάτω χωρίου "Αγ. Ιωάννου, έπά.ω χωρίου, ..ϊϊ Έπισκεπής ιό Κατάστημα τ&ι Δήμου Κάτω χωοίβυ, 3) Δια τη; Άγροτιχήν περιφέρειαν τοΰ Δήιιου Καβδουσίβυ τό Κατάοτημα τού όμωνύμου Δήμου. 4) Δια τη» άγ^τιχτίν περιφέρειαν τοθ Δήμου Βασι" ιχής τό Κατ^στη;Αα τού ν'ν Ι 'αγ. Άμμψ Δημήτρ. Ν. Παπαδακη. 5) Διά την ΑγροτΜ/ην περιφέρειαν τού Δήμου Μβσσβλίρβν τό Καταατχμο; ό' όμωνυμοι» Μ)μου. 6) Δια τ<;ν ά(·ρ /Τΐχην περι?8ρ-ι»ν τού Δήμ^υ Καλαμ/ιυκας τε Καταοτημα ό^ωνύμου Δήμου. 7) Διά τή. Άγ,-θτικην πβριφίρίΐ,τν τώ/ Δήμ,ων ΜΜλών, Χοι- σ ο , <π (ΐΐρσΛ τό Κιτάΐί/,'Αϊ τού Δημ); Μ*λλ<5ν. 8) Δ α την Άγρίτιχην περιφέρειαν τοϋ Δήμου Ανατολάς τό Κατα^'τ,μ» τ ου όμωνυμου Δήμου. Β'. Ημέρας οΈ χαθ' άς θά έχδ. ,άζωντα< αί άγροζημιαι 1) ά.α τας έν τή ίίρφ τοΰ Δημου Ίεραιτέτρου ίΐκαζΰμίνας την 13 καί 27 Ιανου»ριου, 1 καί 1 ϊ Φιδρουαριου, 1 χκί 16 Μαρ-ιου, 1 χαί 16 Άτη«λίου, 1 χρί 16 Μαί^ 1 χαί 16 Ίου- νΐΐυ, 1 χαϊ 16 "Ιουλίου 1 <αι 16 Αύγοιατο., 1 >αί 15 Σ«ι>τ«>-
  ίριου, 1 >αί 19 Όκτωδρίου, 1 >αί 16 Νβεμδρίου, 1 καί 17
  Δ«χΐμ6ρ'θΐι.
  7) Δια τάς ίν χ-η ί'ϊρα τοθ Δήμου Κάτω χωρίου, σικαζομέ-
  μινας την 2 χαί 16 ΊαΌυβρίου, 3 καί 25 Φ.δρουαρίοο, 4 καί
  28 Μβρτίοιι, 5 »·ί?4 'Λττρλΐου, ϋ καί 24 Μα'ου 7 χαί 25
  Ίουνίου, 8 καί 23 Ιουλίου 8 χαί 27 Αύγοΰστο-, 10 καί 24
  Ϊεπιβμ6 ι,υ, 2 χαί 22 Όχτ«.ίρί:υ, 2 χαί 26 Ν.3μ6?ίου, 2
  χαί 27 Δεκεμβριού.
  3) Διά τάς έν ττ ϊδρα τοθ Δήμοο Καίδο^σίίυ δ.'χοζομινας'
  3 γοι 17 Ίανουαρίοι,', 4 καί 26 Φεβρουάριον ί> χϊί 2^ ιΜ-.ρ-
  τ ου, 6 *Λ 25 Άτριλίβυ, 7 χ«ί 25 Μαίου, 8 καί 26 Ιο.νιου,
  9 ,αί 2Ί 1I^^>ίου, 9 καί 28 Αύγοΰστου, 11 καί ".υ, 15 Όκτωδριου' 17 Νοιμίρίου (> Δ«κ·μδ:ιου.
  6' Δ ά ιάς ίν τί ίσρα^ί Δημου Κβλαμαυ»ας 8 Ιανουάρι¬
  ον, 10 Φ.6 ουαρίου, 19Μαρτίο«, 12'Ατρΐ'ίο , ί7 Μ.ί^, 14
  'Γυνιου ' 8 Ίοολίιυ, 1 7 Αϋνουοτου, 18 Σβπτβμδρ 3υ 19 Όατ«
  δρκυ, 20 Νοεμίρίου, 22 Δίχιμίριου.
  7) ιά τάς έν τί ϊίρα τοθ Δήμ^υ Μαλλών Ϊ.κ·>ζ5μ = να(: γν
  ΙΟκαί 20 Ίανουονρίςυ, 11 καί ?1 Φιδίουυριου, 11 »αί 20
  Μ^ρτιου. 13 χ3ϊ 19Άπρι/ίου· 11 Λαί 20 Μαίο^, Π χαί 20
  ΊοΐΛίΌυ, 13 καί 19 Ίουλιβ^, 13 χαί "21 Αύ ο^στ;^. 15 καί 19
  Ιιπτεμβριου 7 >αί 16 Όχτωδρ.ου, 7 καί 21 Νίί.^δρίου, 7 χαί
  8) Δ ό τάς έν ιή έ'δρα τοθ Δήμου Άνατολί)ς ϊιχαζομίνας την
  11 Ίαια&υ, 12 κβί 22 Φεόρ^υαριθυ, 12 Μ«ριίο«· 'ί χαί 20
  Ά-ιριλιΐυ, ι2 Μα&υ 12 χαί 21 Ίΐυνίου, 14 Ιουλίου 1Ί καί
  12 Αΰγοΰστΐΐ», 16 Σίΐττεμδρίου, 8 κΐί 17 Όχτωαριβυ, 8 Νο-
  ιμ*ρ(.υ, 8ναί2ΐ Δ«κ«μδρίου.
  Γ . "Ω^αν δέ ένάρς«<*ς τώ» σονβδριών την 9χ. μ. ; Ή ΐσχύς χ^β χβρούοη, άρχειαιάπ: τής 1 Ία ^^*ρΊο^ 1913 καί λήγ€( την ϊΐ Δ*κ«μδρίου 1913 Παραγγέλλω την δ.ά τής Εφημερίδος χ1$ Κι.ί*ρν,ήοεΜς δημοσίευσιν τής ταρούοηί κοί ι»,ντβ<χοχό)·λτ;σίν αΰιή< δ-.ου χαί όπως ό Νόμος όρίζε:. Έγϊϊϊτο έν Ίίραπετρψ %ή 14 Δεκεμβριού 1912 Ό Δημοσίας Κατήγορος IV. Τσίχλης Αριθ. Πρωτ. 559 368 Ό Δη|ΐόαί 57 τοϋ ύπ' άρ θμ. 80
  ΝομοΘ. Δΐατάγματος τής Έκτίλεστικής Έπιτροπής.
  Όριζει
  Α'.) "Εδίβς έν οΓς θά έχϊι/άζωνται οί άγροζηΐιίαι των ά-·ρο
  τικών Δήμων τί}ς π*ριφεριίας τεΰ ΒίρπνοδικείΓΐ» ΚοΗμία-
  ρίου χατά τό Ιτος 1913.
  α'.) Διά τάς άγροτιχάί περιφερείας των Δήμων Βουχο)ίών,
  Παλαιών Ρουμάτων, Κβκοπετρου, Άνώσκ»>ηί, Βο^'ών,
  Μούλετε καί Σ»αφιώ·ιου τ/,ν -/(.μόπολΐν Βουχολΐών χαι ίν
  τφ Δημοτοφ καταστήματι.
  β'.) Δ'ά τάς άγριτΐΐΐάς πΐριφερίί-ις των Δήμων Προ>ρί
  μου, Σ«σά)ίυ, Π,ονβθύμΐυ, ΖυμίρβγοΟ1, Κβρδν ν-!
  ρου τε χωρίον Δελιβνά καί έν τ$ Δΐξμοταφ καια
  γ ) Διά τάς άγροτοάς περιφερείας των Δήμων Φ«λε-
  λιαν<ΐ·ν, ΠερδολοΐϊΊών, Σφακοτιηγα'ίϊυ χαί Μουρίου, -όχωριο·. Σφ«χοητ,γαδι χαί έν ιφ Δημοτικω χαιαστήματι δ,'.) Διά τας άγρβτιχάς περιφερείας τδν Δήμων Κ,ϊμισια- >ών Πολεμαρχίου,, καί Τ«υ.ρθνίτ«υ, τό χωρίον Κ5ν:δα ναιΐν
  τω Δημοπχ.δ κατασ.τήμα,τι.
  ε'.) Διά νς ά*ρ»ΐΐκάς ι;*ρ[φ£(.ίίος τβν Δνμων Κολυμβά-
  ρίου, Άφράτων, ΡοίοποΟ, Σπηληάς, Καμάρας
  Ραδδοθχ», Νοχΐών κβί ΈΊτισ,κοπής την κωμόιΐο) ιν
  ρίου χαί έν ΐδ Δημοτιχω καταστήματι.
  Β .) Ημέρας χαθ' άς Φά έκδιχάζωνται αί άγροζτ,μίαι.
  α' ) Διά τάς έν τ·? ϊΐρα. Βουχολιών ίιν,αζομίνας ι,ήν 5
  χ αι 19 Ίβνουαρίου, 2 καί ΐ6 Φίδρουοίρίί υ, 2 χαί ΙβΜαριίου,
  6 κοί 20 Άιιρίλίρυ, 4 Χ9Ϊ 18 Μαίου, 1 χΛί 1ί Ιοινίου,
  ^ καί 20 Ιουλίου, 3 χαί 17 Αΰγεύστον, 7 χαί 21 Σ*τ.'«μ-
  6^ίοι>, 5 χαί 19 Όχτω6ρί«υ, 2 χαί 16 Νοίμδρίοι, >ρί 7 χοί
  21 Δ«κζμίρί:υ,
  β' ) Διά τάς έν ιγί ϊϊρα Προίρόμου (Δελιανά) τϊ-ν 1 ' κοί
  25 Ίανουαρίου, 8 κα 22 Φιδρθυορίου, 8 χαί 22 Μ^ρτίου,
  12 *3ί 26 "Απριλίου, 10 χαί 24 Μαίου, 7 *αί 21 Ίουνου.
  12 κΐί 26 'ΐουλί'υ, 9 χαί 23- Αΰγούστου, 13 χαί 2 ' Σι-
  πτεμδ ιου, Μ κ»ί 25 Όκ,τωίρίου, 8 καί 22 Νο*μδρίιυ, »οί
  13 χαί 27 Δϊ^εμδρίρυ
  γ'.) Δυ τάς έν τή Ιίρα Σφαχοιτηγαδίου, την 12 καί 26
  Ί 9 χαί 23 Φίδρςυβτρίου, 9 χαί 23 Μαρτιιυ,
  Απριλίου, 11 καί 25 Μαίου, 8 χβΐ 22 Ίουνιου.
  Ί:υΛίςυ, 10 χαί 24 Αόγούοτου, 14 >αϊ 28
  1«·."εαίρίο.', '2 χαί 26 Όχτ^δρίου, 9 χαι 24 Ν εμδ,ιου χαί
  1 4 χαι 28 Δεκεμίριου.
  δ.) Διά τα, ι» τή ίδρο^ Ταυρβνίτου (Κανέία) -,,ν 4 χαί 18
  Ίινουαριου, 1 χαί 15 Φίδρο^ίρΙου, 1 κβίΐδ Μαρτίτυ 5 καί
  19 ΆκρΐΑΐου, 3χ=Ί 17 Μίίου, 4 χαί 18 Ίουνίί/υ, 5 χ^ί 19
  Ίου~·ιΐυ, 2 καί 1θ ΑΙγίυοτου, 6 χαϊ 20 Σεπτιμδρίου, 4 καί
  18 Ό*τ*»6ρίου, 1" καί 1 5 ΝβιμδρΙου καί 6 χαι 20 Δεχ*ι· βρίου
  ε'.) Διά τας έν τή ίίρα Κολυ^δΐρίου, την 3 κ»ί 17 Ίιν^υ-
  αρίίΐ), 4 χβΐ 18 Φίίρουαρί;υ, 4 κβί 18 Μαρτίου, 4 *αί 18
  Άκριλιου, 2 >αί 16 Μαίςυ. 3 καϊ 17 Ίουνίου, 4 *αι 18
  Ίθυ/ι:ν, 1 χαί 16 Αϋγυσιεο, 5 κιΐ 19 Σεπε,τμδρί.υ, 3 κοϊ
  17 Οχ'ωίρίου, 4 κΊ 18 Νοεμδρίο.;, /βί 5 χοί 19 —β
  Γ'.) Ώραν ένάρξεοκ ι£5ν ου>»δρών την ° π. μ.
  ΙΙαρΐΊγιλλομιν τή» δημίσί*υαΐν τής παρούσης κ-
  τ:ΐ·Λϊχόλληςιν αΰτίίς ό'τ;ου χβι όχως ό Νομος όρίζει
  Εν Κολυμναρίω τη 30 Ν,εμδρί υ 1912
  Ο Δημςσυς Κα·>ήγορ:ς
  Ι. Δ. Κωνσταντουλάκης
  <3 13 ρ χαι 27 ίϊ 27 την
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  Ά.ριθ Πράζ. 1
  Ό Δημόότος Κατήγοοος Νεαπόλεως
  Λα6ώ« ύ-ΐ' όψει τα άρθρα 50 χαί 57 τοΐ ύπ' αριθ. 80 Ν.μο-
  θϊτιχοΰ Δΐατά·)μ«τος.
  Όρίζει
  Α'. Έδ;ας μέν "δια την ΐχ,διχαΐΐν των άγροζημιων τής περι¬
  φερείας τοθ Είρηνοίικείβυ Νεαπόλεως.
  1) Διά μέν τάς αγροτικάς πίριφϊρεία; των Δήμων Βουλι-
  σμίνχς, Αϊτϊ^οΐς, Άγίου Άντωνίου καί Νεαπόλεως το Κα-
  ^άστημα τοθ Δήμου Νεαπόλεως.
  2) Διά τάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Βραχασιου
  κοί Μηλάτου τό Κατάστημα το3 Δήμου Βραχασιου.
  3) Δ ά τάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Καστελίου,
  Επάνω Χωρίου, Κάτω Χκρίου, Φίυρν?,ς, Λωργιών, Καρυίίο,ι
  λ.αί Πείναν τό Κατβστημα τεύ Δήμβυ Κατ'.) Χωρίου Φου^νής
  4) Διά τάς '·άγροτικάς περιφερείας των Δήμων Σγοινΐ»,
  ΛοΓμβ, Βρευχα καί Άγίοιι Γίωργίβυ τό Κατάΐτημ» τοθ Δήμου
  Λοϋμα.
  5) Διά "τάς έγροτιχάς περιφερείας των Δήμω; Ντφαλΐϊ καί
  Φινοχαλΐά τό Κατάστημχ τού Δήμου Νίφαλΐά.
  6) Διά "τάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Χουμεριάκου,
  Λιμνών καί Νιχ,ηθιανο3 τό δημοτικόν Κατάβτημα Χουμΐριάχου.
  7) Διά τάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Βρυΐών χ/ι
  Ξϊνίκυ τό δημοτικόν Καίάσττ,μα Βρυσών.
  Β'. Ημέρας δέ κεΛ' άς 0ά έπιβκέκτητβι τάς ϊδρας ταύτας
  ι ρός έ*.ό*ίΛ*σιν των άγροζημιών.
  Δ'·) Διά μέν την έδραν Νεαπόλεως την 4 κα'ι 18 Ίανουα-
  νουαρ'.οιε, 1 κοίι 15 Φε6ρου»ρίον, 1 χαί 15 Μαρτίου, 3 καί 17
  "Απριλίου, 1 κ»ί 15 Μαίευ, 1 καί 15 Ίουνίου, 3 καί 15 Ιου¬
  λίου, 1 χ*ί 12 Αϋγούστου, 2 και 14 Σ»πτεμ6ρίου, 2 χαί 16
  Όχτι»ι6ρί υ, 1 Ίιιαί 13 Νοεμβριού, 2 χαι 14 Δεχιμβρί:υ.
  Β'.) Λιά δέ την ίϊραν Βρ*·χ«σί3υ, 5 κα! 19 Ίανουϊρίυ, 4
  καί 16 Φ.βρουίιρίου, 2 καί 16 Μΐρτίου, ♦ χαί 18 Απριλίου, ·
  2 χαί 16 Μϊί>«, 5 *οί 17 Ί^υνί>υ) κ«ί 17 ΊουΜου, 2 καί |
  14 Α!ιγούσΐο , 4 κ«ί 18 ΣεπτϊμΙρ·ου, 3 λλι Π Όκτωδρίου, 1 Ι
  καί 14 Νοεμβριού, 4 κ«ί 18 Δικ<μβρί>υ. |
  Γ'.) Διά την ϊδρα» Χουμιριάκου 9 καί 23 Ίινουαρίου, 6 καί !
  25 Φ»6ρουιρί..ι>, 5 Αϋί 23 Μαρτίο», 5 χαί 19 Απριλίου, 3 κυί |
  17 Μαί'.υ, 9 καί 26 Ίουνίου, 5 καί 18 Ιουλίου, 3 κ«ί 21 Αύ- |
  γούστου, 7 χαί 19 Σεπτεμβρίου, 4 καί 2ί Ό^τωβρίου, 6 »αί '
  20Νοεμδμςυ, 5 καί 19 Δε/ί,λβρίου. ι
  Δ' ) Διά την έδραν Κάτω Χωρίου Φουρνής 12 χαί 26 Ίλ- Ι
  ν^υαρίου. 9 χαί 23 Φιβρουαρίου, 9 καί 27 Μαρτίου. 6 χαί 20 '
  Απριλίου, 4 καί 18 Μαίου, 12 καί 29 Ίουνίου, 6 χαί 20 Ίου- '
  λίου, 7 καί 24 Αύγούστου, 11 Κϊί 21 Σεπτίμβρίου, 6 καί 26
  Όκτωβρί.υ, 9 "χαί 23 Νοεμβριού, 7 κβί 21 Δεκεμβριού.
  Ε'.) Διά τή» Ιδραν Λοΰμα την 17 Ίανου*ρί3υ, 2ΟΦ«6ρου«- ;
  ρίευ, 22 Μαρτίου, 24 Απριλίου, 22 Μ^υ, 20 Ίουνίου. 24 ι
  Ιουλίου, 28 Αυγουστον, 20 Σΐτττίμβρίου, 19 Όκτωίρίου, 22
  Νοεμίρίο.ι, 20 Δικεμίρίου.
  ΣΤ.) Διά ττ,ν ε'ϊρίν Νοφα>ΐά 30 Ίανουΐρίου, 27 Φε£ρου«-
  ρίου, 30 Μαριου, 27 Απριλίου, 29 Μιίου, 21 Ίουνου, 27
  Ιουλίου, 30 Αϋγούστου, 25 Σίπ·;εμ6ρίου, 30 Όκτωβ.ίου, 2< Νοεμβριού, 25 Δεικμβρίου. Ζ .) Δ.ά ττ;ν ϋραν Βρυΐώ; την 31 Ίϊν:υαρίου, 28 Φ<- βρουαριΐυ, 20 Μαρτίου, ?9 Άπρΐ/.ίου, 30 Μαί.υ 2"2 Ίοι,ν.ου, 31 Ιουλίου, 31 Αΰγουστο·., 28 Σεπτεμβρίθυ, 31 Όχτωίρίΐυ, 30 Νοεμβριού *αί 28 Δεχεμβρίου. "Ωραν δέ ένίίεβξίως των συνεδριών 9 χ. μ. Ή ιταρο3σ* Ίβχύει μέχρι τής 31 Δεκεμβριού 1913, κ.ί «φ' 6σον δέν τροτΐοίτοιηθιΤ. Νεάπολις 18 Δικεμβρίου 1912 Ό Δημέσιος Κϊτήγιρος "Εμμ. Ι. Χατζάκης Διά την ακρίβειαν -[ής αντιγρϊφής. Έν Νεαπόλει αυθημερόν Ό Δημόσιος Κατήγορος Νεαπόλεως Έμμ. Ι. Χατζάκης ____ ! Κατνΐγορος Κανδάνου ".^χβντες ϋπ' δψει τα άρθρα 50 χαί 57 χβϋ ϋπ' αριθ. 80 Νομο9ε·τιχθϊ5 διατάγματος -όρίζομιν £δρα« καί ημέρας πρός 4κϊί<ασιν άγροζημιών ίν τ^Ις άγοςτικοΤς δήμοις τοίς ύ^'ημών περιφ«ρ«ίας δια τό Ιτος 1913 τάς έςής Α'. 1) Τού δήμου Έπανοχωρίδυ τ^ όριόνιμον χωρίον ^) Των δήιων Σχάφης καί ΚαμπανοΟ τό χωρίον ΚαμπανοΟ 3) Των δημ*·/ Σούγΐας, Έλύρου κϊί Ορτακίνας τό χωρίον Ροίοβ^νι 4) Τοΰ -σήρ.ου Ίί«νο«νο« νήν Κάνί*ν*ν 5) Τοϋ δήμου Πλ»μων3ανών τ* Ι1λ«μωνιαν5 ο) Τοθ δήμου Άρχιστρα ήγ^υ ια Ι3εϊλίτιχα 7) Τοθ οήμου Σαρακίνΐς την 'αρακίνα 8) Των δήμιων Σπλί6;πούλα;, Χ«σίο^, ΒοΒιανών χά Ιίουτά τό χωρίον Βουτά καί 0) Των ϊήΐΛων Άΐφενίιλϊ, Άζωηρέ, Σπβνΐάχο^, ΒληΟ?ά καί Π»λίΐ3χωρας την ΙΙαλαιόχωραν. Β'. Ημέρας ^ρός έκδίχ,ζαιν αύ:ών καί ώρ« ή 9 τ., μ. 1) Τ.3 ν,π' άριθμ 1 δήμου την 9 Ίανουαρίου 6 Φί6^ουβρί:ΐ) 6 Μαρτυι» 3 "Απριλίου, 8 Μαίου, 5 Ίουνίου, 3 ΊοΑ'.ου, 2 Αϋγούστου, 4 Σεπτιμβρίου, 2 Όχτωβρίου, 6 Νοΐμβρίου χαί 4 Δεκ«μ6ρίου. 2) Των ύπ' άρΐϋμ. 2 οή^ων, 8 Ίανουαρίου, 5 Φ*6ρ-.υΓρί^υ 5 Μαρτίου, 2 Απριλίου, 7 Μαίο^, Ί Ίουνίςυ, 2 Ιουλίου, I !»γούΐτου, 3 Σ«ττίμ-6ρί»υ, Ι Όκτωβρίου, ;ί Νοε Αβρίου καί 3 Διΐχίμβρίου. 3) Των ϋχ'άριθμ. 3 Δήμο»., την 10 Ίοινουαρίου 7 Φί6ρουα(.ί ά 7 είαρτίου, 4 Άπριλι-υ, 9 Μί,ίϊυ, 0 Ίουνίου, 4 Ιουλίου 3 Αΰγοάατου, 5 ΣΊτίι«μβρί<;υ, 3 Όχτωβρίου, 7 Νοεμ,δρίου χαί 5 Δεχιμβρίΐυ. 4) Τοΰ Ιι~ άριθμ 4 'ή^ου 2'.) Ίανουαρίου, 27 «Ι'ίδρβυερίςυ 30 Μαρτίου, 27 Απριλίου, 2 Μ^ίου, 10 Ιο,υνίο , 10 Ίου- λίθυ>, 10 Αύ,γούατϊυ, 10 ΣεΐΓτεμβρίου, 9 Όχτοοβρίου, (.) Νί-
  ιμβρίου χαί 10 Διχιμβρίου.
  5] Το3 ύ-:' άριθμ. 5 δήμου, την 28 Ίανϊυαρίου, 11 Ί>£-
  ίρου«ρί^υ, 11 Μοριίϋΐί, Η 'Απριλίου, 1 Μαίβυ, 11 Ιιυνίου
  II Ιουλίου, 12 Αύγούστ;υ, 9 Σε-τεμίρίου, 12 Ό/ιιωβρΙυ»
  11 Νοεμβριού, κβί '.) Διχιμβρίου.
  6) Τοθ ϋπ' άριθμ. 6 ίήμω' 16 Ί.ινου3ρίου, '3 Φιβρουϊρί.υ
  13 Μαρτίου, 10 "Απριλίου, )()Μϊίου 22 Ίουνίου 13 Ιουλίου
  14 Αΰγ·3ύσ:ο, 11 Σιυτεμδρίου Κ! Όκιωί^ίοι», 13 Ν:ιμβρίου
  καί 14 Δεχίμβρίου.
  7) Τοΰ ϋπ' «ριΟ,Α. 7 ϊήμου 21 Ίανουβρίυ, 18 Φΐίροαρίου
  18 Μΐρΐίου, 22 Ά^ρΐΛίου 20 Μαίίυ, 17 Ίβυνιίυ 22 Ί;ι>-
  λίου 1(.) Αν,-ούστου, 16 Σε-.τεμβρίου, 21 'Ο/.τωίρ ου, 18 Νο-
  εμδρίου 19 Δεχϊμδρίου.
  8) Των ύπ' άριθμ. 8 ΟΓ,μων την 22 Ενυαρίςυ, 1» Φί-
  βρουαριου. 19 Μαρτιο«, 24 'πρλΐίυ, 18 Ίουνίου, 23 Ι¬
  ουλίου, 20 Αύγούστου, 17 ϋ«-πτ«μ6ρίο-», 22 '()*τ^6:ί.υ 19
  Νοϊ/6ρί;υ χ»ί 20 Δεχεμβρίίυ χαί
  9) Των ύπ' άριθμ. 9 ϊήμων '23 Ίϊνθυαρ ου, 20 Φ.6ρουΐ(.ί-υ
  20 Μ*ρτίϊυ, 25 Άπρΐλίιυ, 2·ί Μίίου. 1·9 Ίου»ΐο^ 2Ί Ί-
  ουλ'ου,21 Αϋγοΰιτου, 18 Σεπ;«μ^ιου, "<3 Όχτωβρίβυ, 20 Νοιμβρίου χαί 21 Διχεμίρίου. Έν Κανίάνω ττ 18 Δεκεμβριού 1912. Ό Δτ,μόσιος ΚατΓ,γιρος Κανϊάν-υ Δ. II. Τσιριντάνης
  496
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩ2
  ΑΙΑΤΪΜΗΣΙΣ Φ0Ρ0Λ0ΓΙΑ1
  Των εγχωρίων φυβικών προΐόντων κατά την εξαγωγήν
  . συμφώνως τψ άρθρψ 6 τοθ ύπ' αριθ. 455 καί χρονολ 19 Μαίου 19(Β Νέηαι1 νη) „- , ·
  - χρονολ. 6 Νοεμβριού 1907 Νόμω καί 1^,αΆ διά τοί μην, Ίανο.ά "ν ΐΙΐ3 Τ^ν τοθ
  V
  χαίσαιτ^ς, όια τα δποϊα Ισχ.ει αδτη επί μίαν αριμηνίαν, άρχομόην αή 1 Νοεμβριού 1912 ,ά
  ληγουσαν τΫ} 31 Ιανουάριον 1913
  ι1-ο.ο·
  Φορολογοΰμενα
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  λ «1 ■»*
  ι- ■". πρός 13 τοίς °/β
  1 Ε ις,·....................
  V
  Σά-,^ν, χ.ατά την άνθίλογίϊν μόνον τοθ' έν
  5θτ«ϊ τ^εριεχομένου ελαίου.Είς 1
  ■,-.^|-;Α5ν σάπωνος λΐγίζονται 0,6392 χ;-
  λ'ς,βαμμα ελαίου. > 0,6392X0,95—
  3 Ελ^ΐ<ϊι πράσιναί έν έλίΊψ, ή1 ετέρω ίκχυ- λ 3μ»τι ξυνφ. ....... '■*■ Έλΐΐαι μαύραι........ ^ Έ.'ϊΤαι πράαιναι έν ι ϊ 6 ΈλΛΪα; έν ξηρά χ.ατσατάΐ'-ίΐ πρός άλεοτμα , . . 7 Έ'θ,ΐβι έν δδβτι ή ίν άλμγ) (κολυμπάδες 8 »'.'Γ-οττνίυματώϊη πίΐά, χονιά·/., ροθμι,ήίυπο τα, οϊ>>όπν_ΐ)μαί μοτσςίχα, /.ατ* άναλ?γί£ί
  τ^ς^'ίρ^ν6"")1· '^'·1»" Ώ»σύ«τ)Τί>ς ύίνου, ϋπο-
  λογιϊ,ο' "νων τριώνχ;λιο"ίράμμων οίνου ε!ς
  ΐκασΐΓιΐ ■χί'λιογραμμον α^
  9 Τ'αϊί, χ σθύμπ μέχρ'. ϊβκαίιξ βα·
  λογίαν τή'ϊ παρα*_ούσηί «ύτάς %<ιτο :ητ·.ι ίΤνου, ύΐΓολογιζοΐΑέίου δΰο χιλιόγραμμα.. -Λου «.!ς£ν ·χίλιόγρ.-»μρακής.}2Χθ/ ·6.— 10 ΙΚ;μέζ·, αναλόγως τής ποσότητος τοί , >*μχο·. ^, ίξής παράγϊται, 5~ολογιζομέ·
  . .«ν Τ'-ΐ'ον γιλιογράμμων ιλεύκους βΐς έ
  "> ;γρ*μμον πίτμβζίου. ) 3X0,16.—
  . .' Κ .^νί' μρ ρ,μ ...........
  Ί Κ* ανίϊι είς θρύμμαα έκ «ροστριδής. . . -
  13 ! ^ Λ Χ»! ϊ 1
  13 ! ^ Λ Χ»! ϊ 1
  1 Λ ΒαΜν!*,3ν.ουπα
  15 Κ·./:»'?
  Π Μ* ι
  ί» Κ ·'■·>·-,
  19 Μο:-^τΐχ
  '2(ΐ Δίί/ταμ·;;
  21 Λά1αν3.
  22
  23 Δα..............]____...
  24 Λϊδέρία Ιλα!α καί άποστάγματα, /.αραμπά-
  51, ?ι;νβλαιον, φασκομηλέλίϋον.......
  25 Ροϊόσταγμα, άνθό^ερον καί λοιπά τοιαΰτϊ
  ίβυ-,ερίύοντα πρ Λόντβ.............
  V.
  πρός 10 τοίς
  V
  λ-6 Στα-ϊΐοϊ·: «Γδους βου>τανί^»ί ξελυκιβμένβκ
  ? *
  28
  _
  II
  °
  95
  61
  61
  43
  16
  22
  25
  48
  32
  48
  9
  12
  14
  06
  40
  80
  20
  55
  70
  23
  10
  50
  30
  54
  48
  25
  21
  Οί
  50
  56
  57
  58
  59
  30 '
  31 Ι
  32 Κουχο6λι«
  33 Κουκοώλι*
  οί ΚοχΛούλια {«ά
  35
  ^6 Χονδράοβτ ;.
  37 Τποστ«ν>. οΓνου .
  38 Ύποστάθμη ρητινήτου
  39 Γγοόπ«δα
  40 ·ΟξΟί
  41 Άμ^
  !ί(, Άμΐίγ3αλοψϋ7Λ Κ'.ν,αί.......
  43 Άμυγίβλα έν ?λο;φ. . . . . ........'
  44 Άιιύγδαόλ - έν ?ΧΟιί5 " ' :.........
  45 Χαρ, '
  46 Έλβ
  ·*8 Λβμονάία
  50
  ο! Κά.οί
  52 Κίτρί; (χασέρια)...........
  Δ'. κρός τοίς 8 ο|ο
  54 Πυρηνέλαΐον, παραγόυ,ενο^ '?ιι'
  Σάπων βκ πυρην« λαίου ,δ,ά
  σίας καταγόμενον, κιίτί
  μόνον τού &/ ■χότω πιριι
  Ες 1 χιλΐΐγραμμον
  νβλαίοιι λογίζ^ται 0,(392 χι ,
  ^.>πν«λ^α. > 0,639^X0,61—.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
  6οών
  , «ΡΧ*λα»ν?.^ι βλ
  -οι 4%^'έχ.τίμηο.ν
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.
  ίκατάχιλι
  (τοίχα)
  61
  ρο Μυ;*)θρα ^ϊ; μ ίλ-ΐχ,α
  64 Μιί,ύθρα ξβινή......
  65 Γ
  βουτυρος

  30
  1
  ■^^
  ')
  15

  10
  __
  05
  -_
  10
  -—
  02
  'ίίν Χανίοις τ5 28 Δεκέμβριον
  Ό Γενικίκ Διοικητής
  Σ. Δ ΑΓΟΤΜΗΣ
  ι
  ί