92904

Αριθμός τεύχους

54

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

30/9/1910

Αριθμός Σελίδων

32

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τί;_ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔθΓΤΗΙ ΚΎΒΕΡΝΗΙΕΩΙ
  ΕΚ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τή 30 Σεπτεμβρίου 1910 — ΑΡΙΘ. 54
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
  ΚΨΗΤΛΤ, 1909
  ΠΡΟΣΏΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ^ρο-λτεολογισθεντω^ ϋδ&α'.ωί'ντω^ : ί--ο«χθέντων χαί ε^ραξίιχων
  ττηί' ,ρήσεως 1909, *ν υ ( κ^ίσει πρτ: τϊς είσπράξεις τής χρήσεως 1908
  καϊ "ώ^ ' ροϋ'ολογισθέντων καΐ .εραγματοποιηθεντων έξόδων τής
  ?!<·."./, 'ορσίως 1^09 α*ο πρώτης Σετ:τεμβρ{ου 1909 ς Ιουλίου 1910 1
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤίίΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Προσωρινή κατάστασις των Δημοσίων
  χρήσεως τοϋ έτους 1908, άπό 1 _επ-
  Προνπολο-
  γισμοϋ
  Α'
  Β'
  1
  2
  3

  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  των «βόδων
  , <*·. Προσπολο- γισθέντα χρήσεως 1909 1 * ■ Α'. φ ο ρ ο ι ■- .:, "Δμειΐοτ φόρο* α) Βε6αιούυ.ενοι και είσπραττόμενοα είς τα δημοσία Ταυχϊα Φόρος επί των συγκεμιζομένων δημητριακών προιόντων . . « » » οπωρικών καί λαχανΐλών............ » » » επιτηδεύματος ................ » » » » (εσο^ον έξ Ινσήμων φόρου επιτηδεύματος). » > 5 ο'κοδομών..................
  β) Βίδαιοΰμενοτ κα είσπραττόμενοχ δΐς τα Τελω1 εϊα
  Φόρος επί τοϋ τυρού καί των λο·.πών γαλαχτερών..........., . . . .
  » » » ελαίου καί των ελαιών.....................
  » » «> σάπωνος, των έλαιοπυρήνων "/.αί «Ο πυρηνελαίου..........
  » » » οίνου.............................
  » » » των ο'ινοπνευμάτων,τής ύποστάθμης τοοοίνου, τίοπετμεζίουκαιτοΰ οξους..
  » » » έσπεριδςείϊών καρπών /αί των έξ ασιτών παραγομςνων ποτών . . , . .
  » » » κουκουλίων καί τής μετάξης...................
  » » τοϋ μέλιτος, μελοπηττών καί τοϋ κηροϋ ...............
  » » των βαλανιδίων καί βαλανιδοκουπών................
  » » τής σταφίδος..........................
  » » των άμυγδάλων ...........................
  » » των χαρουπίων........,.................
  » » τοΰ λαδάνου, καραμπασιου, δαφνελαίου, δαφνοφύ)λω;, φασκίμηλελαίου, δικτά-
  μου, λινοσπόρου καί γλυκορρίζης................
  » » των μαλλίων καί των κατεφγασμένων καί μή δερμάτων........·
  » » των διαφόρων α'λλων φυσικών προιόντων.....,.........
  <^όροι επί τΛς Τελωνειακός δασμός ε'ισαγωγής ε'ιδών υποκείμενον εις φορολογίαν......... » » έςαγωγής ^......^................... » » επί τοϋ ε'ισαγομένου ο'ινοπνεύματος . . , . ,........ » » » β » καπνοΰ..........,..... » » » » » τουμπεκίβυ.............. Πρόσθετος φόρος επί τού άλατος ........................ Φόρος επί τού καταναλισκόμεναι) καπνοΰ, εί—ραττόμενος διά των Καπνοκοπτήριον . . Β'. ΤΕΛΗ ΚΑϊ ΔΙΚΑΪΩΜΑΤΑ Τέλη Άντίτιμον πωλήσεως χοφτοσήμου κοινοθ .......,......,...... » » διατετιμημένου χάρτου πρός χρήσιν των ίικασττρίων καί συμίολαι- ογραφείων..............................., . . , Άντίτιμον ιτωλβυμένβυ χαρτοσήμου τ£ν εκπαιδευτικήν τελών........... Τέλη 8ικαστικά καταδαλλόμενα παρά τοίς γραμματεθσ. των ίικαστηρίων....... Τέλη καταδβλλόμενα υπό των συμδολαιογράφϋϊν................. » » » » ύποθηκοφυλάκων....... ......... » επί των μβρισμβταΐϊθϊβίξίων τ*5ς Κρητικί}ς Τραπέί,ης........... . 380000 80000 45000 90000 595000 15000 600000 140000 50000 12000 90000 20000 7000 15000 160000 30000 130000 3000 70000 1000 1938000 1320000 125000 12000 300000 35000 100000 270000 2162000 220000 2000 70000 40000 120000 8000 3000 46ί 000 Β · . Απο 1 Σιπτεμ- ίρίο« 1909 2ωί τΑου; Ίουνίου 1910 101 94194 65385 23066 109202 291949 1132 759214 212502 28195 6244 94023 6852 4771 7251 81829 80 20472 126088 2154 59807 562 1713245 1041195 103094 9705 292182 33778 92^00 265565 1838421 176982 1237 51869 34821 5511 6186 32 1487 327701 42 90 72 05 70 65
  ΤΗΣ
  495'
  έβόδων της χρήσεως τού ετους 1909 έν «υγκρέβΦΐ πρό$ τάς είσπραξις τής
  τεμβρέου 1909 Ιως τέλους Ιουλίου 1910.
  6α ιω Οϊντ α
  Ε .
  ι α χ Οί ντ α
  Εντο{ τ·« μ.ΐ)
  νό Ίί,υλίου
  1910
  1 Ϊ£-
  Έν 6λψ
  11919 >
  λο«{ Ίουνίο ^
  1910
  '*Εντος τοϋ μη·
  νθ', Ιουλίου
  1910
  286449
  3
  1067
  287653
  2274
  13872
  18ΟΊ3
  2526
  1500
  1155
  208
  86
  64
  82
  659
  2516
  1099
  787
  138;
  393994
  84
  40
  70
  2Γ.
  50
  70
  20
  50
  50
  80
  50
  99648
  7058
  1239|-
  23374| 50
  3ό92 60
  7400] —
  25617 3.0
  2865501
  94194
  65518
  230691
  110270
  5796 3
  13599
  833086
  230546
  30721
  771
  95.178
  7060
  4858
  7899
  82653
  21132
  128604
  3254
  60594
  701
  ■21072ί(
  114^843
  110152
  109'ί
  315556
  37370
  100300|
  291183130
  80
  70
  05
  70
  40
  50
  90
  20
  80
  40
  167929 72|200635ΐ|2ί
  7770) 65
  30!-
  3216' --
  429-2 20
  6367 50
  660 90
  1Ί87 70!
  61198
  12368
  23066
  7897
  104631
  11325
  759214
  21?Γ>02
  28195
  62 ι ί
  9Ί023
  6852
  4771
  7251
  81829
  20472
  1260881
  2154
  598071
  562
  40
  50
  80
  Έν δλφ
  3669
  75Ί04
  17822
  23069
  16^7-ϊ
  1525928 "Οί 1382 ,9| 60,166417
  Προυπολο-
  1041195 76
  103094 20
  9705 20
  292'82 30
  33778 10
  92900 _
  265565 9".
  99648| 22|
  71 58 Ο5'
  1239 _
  23374| 50]
  3592 00
  7 ΊΟΟ' _
  25017 ·}γ,
  11408^
  1Ι0Ι52ι25
  1094. 20
  3155Γ·6 80
  37370 7()
  100300 _
  291183 >
  Ϊ83842ΊΉΙ 167929 72200030
  184852 70
  1267- —,
  55Ο85' 50|
  39113 80
  61484 98
  6847 22
  2975
  176982 05
  1237 -
  51869 501
  34821 60
  55117 48,
  6186 32
  1Ί87 70Ϊ
  7770 65
  30*—!
  3210 _
  *29-2 20|
  6367,50
  660 90
  184752
  23824ι 9ό| 351526-00, 327701 65!'
  1267 -
  55085 50
  3911380
  61Ί84 98
  08 ί"
  1 Η~ι 70
  "22337Γ23! 35π()3» 91
  1908 ο
  α.1908
  2ω( τίλους
  1909
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  Προϋπολο¬
  γισμόν
  4
  ι
  Ος των έύόδων.
  ■Ποοϋπολο
  γισθέντα
  *3" 1 Σιχ-
  τιμ.6ρίο»1909
  |ω< τέλοϋί Ίουνίου 1910 Δ' Ε' ΣΤ' Ζ' Η' θ' Γ ΙΑ' ΙΒ Τέλ η Αντίτιμον χοινοϋ χά», έναρίθμου γραμματοσήμου καί έπιστολ. δελταρίων καί ένσήμων απαντήσεως................................ εσωτερικόν» καί εξωτερικών Ταχυδρομιον Έπιταγώ,ι........... γ^αμματοθι>ρίδ*ων τοΰ έν Ηρακλειω Τεχυδρομικού Γρχφείβυ.......
  Τέλη τηλβγραφΐΗά
  Τέλη καταληκτικών Τ·ηλ»γραφημάτων.....................
  Λ διαδοίτικών τ> .....................
  » έσωτερικών » τοθ Δημοσίου τηλεγράφου............
  » εξωτερικών » τοΰ » »............
  Τέλη καθνότερήόεως
  ύπερημερίας «πί των έκ,προθέσμως έκτινομένων Δημοσίων Έαόδων
  Τέλη άγκυροβολίας και ϊρ^ιατο* ^ϊβοιούϊΐενα καί
  τόμενα έν τοίς
  Τέλη άγκκροίολίας καί ερματος..... .
  Τέλη καΐ 5ικαιο>ιιατα
  Ποινιχά τέλη, Ιξοϊα, πρόστιμα καί χρημ"": /χι "οινα? .
  Πριναί έκ λαθρεμπορίας καί τέλη των σχ: ' Ί>ν 2-ΐφασε ιν
  * έκ π«ραβάσεων τελωνειακόν καί ετέρω/ ίορολ:γΐΛώ'
  Λοιπά
  Δΐχαίωμα μολυδδοσφραγίσεως χαζνοϋ, τουμπεκίου κλπ..............
  Διάφορα άζρόίλεπτα δικαιώματα άνήκοντα ε'ς τό Δημόσιιν οονα,ο,ε'. νόμων......
  Χρηματικά τιμήμ,ατα καί πρόστιμα, είσπραττίμΕ/α κατά τιν περί στρχτολο^ΐΛς τή^ς Πολι-
  τοφο'λακής Νόμον.............,.................
  Διχαιώματα άναγνωρίσεως καί προστασίας έμπορικών σημάτων . ........
  Γ'. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
  Η ο ν » η ω λ ι ο
  •ο
  Άντίτιμον πωλουμένου άλατος άζοϊιδίμενον τή ΣυνενοΊαφερομέντ, Διευ'ίύνσει τοθ Μονο-
  ^ωλίου τού άλατος......................... , . . .
  Αντίτιμον πωλβυμέ'νου σιγαροχάρτου......................
  Δ'. ΠΡΟΣΟΔΟΙ
  Πρόσοδοι δπμο«ίίων κβταΰτημάτ—ν
  "Εσοδον τοθ Τμπογραφείου τής Πολιτείας έξ έκποιήσεως διαφόρων νόμων καί καταχωρή
  ^ϋεων έν τί) Έπισήμω Εφημερίδι Ίδιωτικ<7)ν εγγράφων.............. "Εβοίον έκ συνϊρομών τής Επισήμου Εφημερίδος καί των έστίνογραφημένων πρακτικώ' τ*]ς Βουλής.........,....................... Διχαΐωματα Ιπίρημερίας έμπορευμάτων..................... Πρόσοδοι δημοόιων νομημάτων Διχαιώματα επί των έχ δημοσίων λατομείων καί όρυχϊΐωνλατομουμένων μβρμάρων, άκο- νοπετρών, πετρών Λαί |—ϊ τοϋ ίξορυσσομενου γύψου...............' . "Είσοδον έκ τί}ς μισθώβεβ'ς βαλασσίων λοιιτρών........,......... » » » » _ τοΏ 5>4βου Ί'/θυαλιείας . . . . ,...........
  Διχαιώματα επί τής σχογγαλιείας ε'ιστραττόμενα έν τοίς τελωνείοις.........
  Τίμημα έκΐϊοιουμένων διαφόρων άντικίΐμένων άνελκυομένων έκ τής θαλάσσης.....
  Πρόσοδοι μεταλλείων.......'..................'.....
  Τ(μημβ έκποιήσεως ίενίρυλλίων........................
  210001
  18000
  1000
  229000
  25000
  10000
  8500Γ
  12000
  12000
  6000
  2500
  4500
  13007
  1000
  2001
  27000
  1000
  ΤϋΟΓ'
  180000
  90000
  270000
  100
  800Ρ
  _9000
  47100
  2000
  1500
  50000
  100
  3000
  2000
  585001
  160569
  18377
  __^86
  179133
  1846
  «511
  2036
  ___664
  27274
  10166
  «378
  14219
  1076
  1240
  Τδ5ί
  747
  938 35

  45
  36 Τδ
  70
  5844
  300
  128160
  128160
  180
  11368
  7465
  2479
  876 75
  48078
  3154
  806
  15394
  96
  "96
  10
  60
  Γ0
  29
  10
  τί
  βΦΗΒΙ.ι,ΡΙ_ ΤΗί ·?-> Β
  Ε4πραχ θέντα
  6 αιω · έ ν -4 α
  Ά*β 1 Σε-
  ίϊτιαόρίθϋ
  1909 Ιωί χί-
  λους Ίουνίου
  1910
  Έντος τού μη¬
  νός Ίουλί»υ
  1910
  298743
  17300
  121)
  "3Τ6Ϊ69
  19678
  _ 186
  19ΪΊ07
  1846
  611
  296:
  80< 10: 1732 2 896 Ί 1489 110 139 173ϋ 4650816 Ί8465Ι"« 45420 _3ΟΟ 47406 63172 __3ΟΟ 68229 168163 6' 68ΤΙΪ3Έ2 128160 Τ28Τ6ϋ 10920 — 12706 _ "^3Ρ)4 15 11752 8703 206491301 ΊΓ03 ο Ί0Ί6 Β: 1566,15 111165 2479 60 34759 24 2667| 5 876 7 48078 1 2032, 57 21 50 35 30 3Ι5421" 1Ο1Οι& 617 35 1718,70 1010.50 425-20,32 20 40 4475Γ38
  498
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:
  Προϋπολο¬
  γισμόν
  ΙΓ'.
  ΙΔ'
  ΙΕ'
  ΓΣΤ
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  των εο>όδων
  Προϋπολο-
  γτΰθέντα
  χριΊόεως
  1909
  Βε
  Άχό 1 Σι-
  ιμ6ρίο»1909
  ίωί τίλους
  Ιουλίου
  1910
  δητιομένων 'όπλων το3 Δημοσίου............. .
  ΣΤ'. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ
  έκ των έξόδων το
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  499
  «α*· β
  ιιια
  £
  πεβχθίντα
  Ατ·4>οΐ;
  «ι
  καιβ την
  Ποοϋϊΐολο-
  Άπβ 1 ϊε-
  ΕΊ·τράξΐ|
  ιί"ρ«ξ·ις;
  χοΜιν 1909
  γιθΐ
  ιιοϋ
  Έντός τοϋ μη¬
  νός 'ον1ου
  ! 1
  Έν δλφ
  πτΐμδρίου
  «909 Ιως τέ-
  λβυς Ίουν/ου
  1910
  Έντός ΐ'^δ μη¬
  νός Ιουλίου
  1910
  'Κνο-λί
  *
  χβΐά .ο τίλος
  Ιουλίου
  1910
  βιω< 191)8 «πό 1 Σ;6ρίου 1908 £ο>; τΙοα(
  Ιουλίου 1909
  'Κπΐ πλ.ον
  ΈιΛ ϊλβττον
  >
  3
  β
  «< -β Ι ι ΙΓ' — — 13357 10250 95 95 6480 2691 95 65 181 487 4( 85 666ί' 8171: 35 50 6695 7071 60 45 4726 1387 8< 8Ρ 19Λ5 1791 55 62 — — 1 2 — — ~2ΊΓ608 90 9172 60 66^ 2: 9841 85 13767 05 6114 68 3727 17 — — ΙΔ' 161 — 50 2445 4239 6734 75 20 "91. 50 2284 4239 75 20 95 161 — 50 2445 4239 75 20 95 — — 106 29098 "292154 70 19 89 50 2339 238~9 05 05 24858 ~~ίδ5ο 99 1 <2 161 — 6573 161 — 6734 — — ΙΕ' 612 35 5054 55 431 10 50 90 482 — 1572 55 47 434 40 — — 1 2 — — 179 80 179 80 — — 179 80 — — 1 — 178 80 — — 3 336 2234 40 71 3803 23052 25 44 3430 20817 85 73 326 2234 40 71 3757 23052 25 44 46 — 3427 20267 80 73 329 2784 45 71 — — 4 5 5926 07 68472 85 62546 78 5926 0" 68472 85 — — 60958 54 7514 31 ι — 6 7 300 -· 46000 4767 81 1906 51 300 —— 2206 51 460ΟΟ 2561 30 1451 10 75ο 41 Ι — Ι 8 9 10 1081 11 2493 62 733 40 __ 733 40 1760 22 933 435 70 81 297 59 933 — 70 11 12 7543 1761 50 50 43402 17363 27 91 35858 15602 77 41 7543 1761 50 50 43402 17363 91 — 13269 1780 45 17 30132 15583 82 74 __ — 13 14 15 16 80 — 500 10160 29583 ι — ιιι 05 500 10080 29583 05 80 —— 500 10160 29583 _ 05 — __ — 500 10160 29583 05 — — 17 18 19 19875 64 251833 55 181670 40 ~~Γ8223 08 199893 48 51940 07 102572 90 9825 ι ■2ο 933 70 ΙΣΤ 68 40 1268 80 1070 85 84 40 1155 25 113 55 1715 50 ._ 560 25 1 106 156 82 9( 8688 ι 512490 16 62 152128 11 8158 45 160286 _ 56 8688 135220 4 10 :-κ; «28 71 .,,,. .... 12 77 41-2 44 — 2 3 4 332 12 152-2447 88 153198 9ο 8242185 161441 81 1361006 07 6·-' 77412 144 ο60 |·2ό
  ·βροι
  "Εμμεσοι φ
  . Τέλη κιιί δικαιώματα
  Τέλη
  Τ«λη τ«χυ8ρΐμικά
  Τέλη τηΑά
  1 12000
  12000
  130001
  Τέλη καί δικαιώματα δικαστικά
  Λοιπά δικαιώματα
  Γ*. Μονοπώλια
  .
  II
  ρ 6 ο* ο δ ο »
  ΙΑ'.
  ΙΒ'.
  ΙΓ'.
  ΙΔ'.
  ΙΕ'.
  ΙΣΤ'
  53σοϊοι δημοσίων
  Πρόσοδοι δημοσίων νομημάτων
  Πρόσοδοι δημοσίων κτϊΐμάτων
  Ε'. Έ κ « ο ι ή ό ε α ς
  Έχιτβιήσεις ακινήτου χά· κινητής περιουσίας τού Δημοσίου . .
  £1". Μ λ ο
  ΆιτβΛήψεις έκ των έξόβων ;< - ■ ■ Λιάί=ρ* έ^* τής τ.εχ3υ? . ν αί των παΡ&λθουσών χρήσεων. σύνολον ΙΙΟΟ' 29212 23150- 57933« 6573 231957 1522110 6166109 911 Π
  ί>0.
  Χρήσις τοϋ Ιτους 1909
  Κντός τοΰ μη¬
  νός Ιουλίου
  1910
  Άχά 1 „-
  1909Ιωςτίλους
  Ίουνίου
  1910
  Βντόΐ τοδ μη¬
  νός Ιουλίου
  1910
  'Κ»ίλω
  Άντίστοιχοι
  Είσΐϊροίζΐμΐ
  το τί ος{
  Ιουλίου
  1910
  1908ιο>«τ·λου(
  Ιουλίου
  1909
  Διαφοραί κατά τ
  1909
  Επί κλίον
  Έκι Ιλβττον
  393994
  167929
  23824
  11974
  1063
  1322
  836
  859
  4802
  40002
  1636
  392
  161
  1987
  332
  669008
  46
  72
  66
  107240
  2006351
  351526
  191107
  28338
  11488
  7214
  17395
  65229
  168163
  12
  20649
  55787
  23608
  673
  25183
  152244
  6835118
  525928
  1838421
  60
  52
  39
  62
  83
  85
  62
  88
  11
  327701
  179133
  27274
  10166
  6378
  5009
  47406
  128160
  19013
  38044
  9172
  6573
  181670
  153198
  4503255
  96
  10
  94
  60
  95
  40
  96
  07
  138269
  167929
  22337
  11974
  1063
  1322
  836
  4852
  40002
  1636
  4473
  669
  161
  18223
  8242
  60
  72
  25
  40
  44
  30
  38
  95
  90
  66
  08
  422582
  36
  664177
  .006351
  350038
  191107
  28338
  11488
  7214
  5615
  52259
  168163
  20049
  12520
  9841
  6734
  199893
  16144
  1925837
  90
  52
  39
  62
  83
  40
  55
  48
  443062
  1Ί87
  11780
  12970
  52
  70
  45
  13266
  13767
  43
  51940
  1361006
  1909-28Ο68
  469320
  030232
  351344
  316109 66
  26602
  8946
  8720
  587'
  94854
  2386
  42910
  611
  2920
  102572
  8458^
  22
  95
  15
  99
  68
  89
  90
  62
  Ί649785 60
  259137
  93421
  5131
  2438
  4042
  2541
  1622
  404
  73308
  832
  1718
  3727
  2384
  9825
  77415
  63002ο
  73
  20
  72
  44
  29
  94
  10
  80
  67
  28
  64280
  117302
  6437
  127500
  2306
  1505
  1878
  252
  30
  08
  04
  58
  34
  19
  80
  21
  4046
  2109
  24858
  933
  560
  353971
  85
  37
  99
  70
  25
  70
  Α'.
  Β'.
  Γ'.
  Δ'.
  Ε'.
  ΣΤ'
  Ζ'.
  Η'.
  θ'.
  Γ.
  ΙΑ'.
  ΙΒ'.
  ΙΓ.
  ΙΔ'.
  ΙΕ'.
  ΙΣΤ'.
  Καθαρά όλική επί πϊέον διαφορά κατά την χρήσιν 1909 Δραχ..... 276,051,83
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  ΑΙΜΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΗΟΝΟιΐΊΐ.*
  ι Γενικόν Λογισττίοιον )
  κατά<*τα<Ι»ς των ποοί- ετονς 1!>«9, άπό Ι
  00
  8
  »
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  < των έξόδων Α'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Προσωπικόν Ανωτέρας Λ'ευθύνσεως Έξρδα υπηρεσίας » » Έφετεΐον καί Είσαγγελία Έφετών Χανίων Εφετεΐον καί Είσαγγελία Εφετών Ηρι/.λείβυ Γΐρωτοδικείον καί Είσαγγελία Πρ<οτςίιχ,ών Χανίων 9 » » » Ηρακλείου » » » » Ρεθύμνης » » >» » Λασηθίου
  » » » » Σφακίων
  Πρό,σθετοι ή Ικτακτοι ββηθ&ί Γραμματέων............
  ΓΙ ΕΙ
  ρ ρη»
  Πρόβ-θετοΐ'ή έκταχτοι βσηθοί Γραμματέων.......................
  Προσωπικόν Είδικών 'Υποθηκοφυλακείων.........................
  » Μεταφραστικών Γραφείων,.........,...............
  Γραφική 3λη, φωτισμός, θέρμανσις /.λ. ΔικασΐΓ,ρίων...............
  Ένοίκια Δΐχαστηρίίον. . . . ,..........................,.......
  Διάφορα έΐξοδα Δικαστηρίωγ.........,.................. ,.....
  Έξοϊα ποινικής Δικαιοσύνης................................,
  Κωδικοποίησις Νόμων ,......................................
  Πρφσω~ικ))ν φυλακών τής Νήσου............,.................
  "Εξθδα ϋΐϊτ)ρ€σίας φυλαχώ,χ...................................
  Εξωτερικώ δαπάναι........................................
  "Εξοδα κβκλεισμένων χρήσεων.................................
  Μισθοί Έιτοπτών Άγρβφυλακής κλ....................,........
  Άποζημιώσεις είς τούς έκ των Έπχρχιών ένόρχους.................
  'Ειτισκευή ?ι«ί συντήρηϊΐς καταιττημάτων δικαιοδθφΐας Α. Δ. Δικαιοσμνης.
  Βοήθημα εις τούς έν Ιτζεδίν φυλακισμένους......................
  Β'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΤΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
  Προσωπικήν Ανωτέρας Διευθύνσεωι}...............
  "Εξοδα π*ραττάσεως 'Επιτρό-ου..................
  Γραφική ίίλη, χάρτης βντύπων, φωτισμες, θέρμανί'.ς κλ.
  'Αγορά καί δεττκά βιδλίων έιτιστημονικών καί μή......
  Όϊοιποριϊά Ιςοδα διοικητικώς ΰχαλλήλων...........
  Πρβσωιτικβν των Νομαρχιών.....................
  Γραφική ΰ'λη, προμήθεια βιβλίων, φωτισμός, κλ.
  'ΕτϊΐσκευαΙ καί συμπληρώσεις έπίπλων των Νομαρίχιών.
  Ενοίκιον των Νΐμαρχιών Χανίων καί Σφακίων.
  Προσωπικόν Λιμενικής ΰ-ηρϊσίας....................................
  Γραφική ΰ'λη, προμήθειοτ. βιβλίων, φωτισμός, θέρμανσις κλ.................
  Συμπληρώσεις καί έπισκευαΐ έ~ίζλων, λέμβων κλ........................
  Ενοίκιον τού Λιμεναρχείου Ρεθήμνης................................
  'Αγορά ναυαγοσωστικών έργαλείων..................................
  Άστυνομικοί Ιατροί..............................................
  Ίατροί κβινών γυναικών........,..................................
  "Εξοδα συντηρήσεως των συφιλιοΊ/.ών Νοσοκομείων Χανίων ν.αί Ηρακλείου.....
  Γραφιχή ΰλη, κλ. άστυιατρικής ύ-ηρεσίας.........................
  "Εξοδα έκτάκτων ύγειονίμικών μίτρων...............................
  Χορήγημα εις τό Νοσοκομείον Ρεθύμνης...............................
  Προσωπικό» Λεπροκομείου Σπιναλόγκας................................
  ί μεταφοράν.
  IX
  % 4 τ-
  Διά τοϋ
  προνπολο-
  γιθμοΐ
  17880
  3300
  70440
  5832
  48000
  4200
  34560
  30360
  28200
  50
  50(
  912(
  26160
  800€
  9300
  17620
  53160
  100
  35640
  98800
  10000
  378
  60000
  8000
  «4636
  18600
  1000
  1000
  1000
  1500
  2000
  1000
  2600
  14560
  250
  500
  260
  1000
  7200
  2880
  4000
  80
  2500
  2000
  7440
  1-22250
  Δλ' εΐδνκών
  νόμω-ν και
  ά
  (θ) 150
  (α) 1080
  (β) 1920
  (γ) 1080
  (δ) 2590
  (0) 700
  (ε) 1300
  (στ)2ΟΟΟ0
  (?) ίΟΟΟΟ
  (η) 9300
  ι8120
  (6) 300
  (α-)
  (ο) 200
  (ί) 100
  α) Διάταγμα 144 τής 19 Όκτωίρίου 1909—Φύλλον 68 Έφημ. τής Κυβερ. Τεϋχ. Α'του ϊτους 19Ο9-—Ϊκταχτβς
  (*)
  (γ)
  (δ)
  Μ
  1909—
  » » » » 1909—
  » » » » 1909—
  160 » 9 Δεκεμβριού 1909—
  144 » 19 'Οκτωίρίου 1909—
  52 9 99 'ΤοτνουπΕρίοο ϊ 9 ^ Ο——
  130 » 1 Ιουλίου 1910—
  68
  68
  68
  78
  68
  10
  37
  » 1989
  » 1909-
  » 1909-
  » 1909-
  » 1909
  , 1910
  » 1910
  — »
  άναπλρωμ.
  — »
  16ΟΟ|
  δρ. 1080.
  » 192υ.
  » 1080.
  » 1960.
  » 63Ο.
  » 800.
  » 500
  » 1000.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  εχκαθαρΐιίβέντων και πραγιιατοποιιι >εντων εξδδων
  1910.
  α ε ν
  ,ΐετενεχθεΐσοΐ
  έν: της
  χρήόειος 1908
  17880
  3450
  71520
  58320
  49920
  43080
  34560
  30360
  28200
  500
  174310
  500
  9120
  26160
  8000
  9300
  17620
  53160
  1700
  35640
  100100
  10000
  3784
  60000
  20000
  18000
  9300
  "894484
  1«600
  1000
  1300
  10001
  2500
  5Ο880
  2200
  1000
  2600
  14560
  350
  500
  260
  1000
  7200
  4000.
  80'.
  2500.
  2000>.
  74401.
  Άναγνωρχ-
  όθέντα ίξοδα
  δι" έκδόσεοχ
  χρηματικήν
  ενταλμάτων
  13257
  2576185
  56208
  53350
  43188
  37090
  31180
  25825
  25080
  282
  160695
  8360
  23980
  4782
  6617
  10042
  33739
  1248
  32777
  75076
  4070
  1954
  47432
  17232
  17299)60
  8800
  742143!15
  15
  50
  50
  17403 10
  9831-20
  1266
  712
  1848
  46130]..
  2077,98
  113 ..
  880
  13420
  31020
  1991..
  23 <'. . 907ι — βποο1.. 25601.. 360 Γ 88 20 £0 645,75 2000 . . 6483,30 υληρωθέντα έξοδα 1909 ί'(·)< τέ- λονς Ιουλίου 1910 10365|30 1688 45412 4068. |80 35176 25 3Ο1ΟΠ5 25719,95 2089-2 .. 18316 .. 126763Ί6 6779 18077(90 44Ο2Ϊ5Ο 609. 929'2 26048 1000 24961 6691Τ 3170 1694 3544" Ρ8Ί0 17132 ___180(1 591963 15 "86-25-2 40 ΟΓ. 'Κντός τοϋ μηνός Ίον- λίου 1910 1402 839 5400 4)99 3386 2795 2276 594 1803 24-2 420 516 7388 152 Γ. 07 89 01 900 3Μ9Ι95 3392 600071 70| 1484 60] 225] 05 43' 40 284'30' 37% 70 52 85! 160 1211 70 28 50' 21 240 . . 156 90 596 70 «715 7υ Έν 11767 2528 5ΟΜ2 44884 39008 33490 28511. 20892 20592 192 133987 7?73 19881 4644 65121 9808 33436 1152 26369 74118 4070! 17 05 60 80 40 24 30 50 38960162 17232 17247 2800 "65Τ971 15369 817 1220 514 1411 40065 1677 113 720 12158 276 130 210 5773 ί!396! 3581 645 201)0 5870 94968 05 88 20|30 75 08 Υπόλοιπον έ^καθαιηόθέν καί. μή πλτιροιθέντων έξόδων 1490, 48180 5396 8465 25 4179 75 3599 75 266' 4932 4488 90 26707 987 4098 138 105 2?3 302 96 6407 957 260 8471 2034 166 45 198 43670 6066 400 16 83 95 88 160 .. 126190 33]70 69'. . 211.. 997'.. 826 9Γ>
  164 ..
  20 ..
  13514;'8ΐ
  ()
  (»)
  (η)
  (]
  (»)
  (β)
  («)
  153
  8
  6
  110
  153
  7
  Ψήφισμα Γ'
  » Γ'
  27Νί-ς'μβρίί^ 1909—
  ι> 15 Ία^ουαρί'νυ 1910 —
  » 15 » 1910 —
  » 10 Σ)μδρίου 1909-
  » 27 Ν)ίρίου 1909—
  » 15 Ίαν5υαρ.ου 1910 —
  » 26 Τουνιου 191 θ¬
  ε 26 » »
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1
  2
  1
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  2
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  (ττ) Διάταγ-« ΠΟ τίς 10 Σ^ίρίου 1909-Φύλλο 00 Έ?ημ. τής Κυβερ. Τεύχ. Α' «3 ίτβυς 1909-ίκτακτος ί
  ■-- " - - "- ^ ----- 76 » » » » » » » 1909- »
  ί! „ „ ., ,> » » » 1910— »
  χ „ » « » » » » 1910 —;■/. μεταίΐρ.
  ρ}() » » » » ο » » 1909 — εκτακτος
  70 » » »»!,»» 1909— »
  χ »» »»»»» 1910— »
  39 » ·> τ> » ·> » ' Β άνϊχληρωμ.
  39 » » » ο » >> · * »
  1
  »
  2
  »
  3
  6
  7
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  1000.—
  1500.—
  17500.—
  10000 —
  20ΟΟ —
  80υ.-
  6500.—
  850 —
  600.-
  804
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ειδικόν1
  1
  •β
  ιο
  »
  ο
  8
  9
  10
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  1
  2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  17
  18
  18 ί'
  19
  20
  1
  2
  3
  » .
  » Ι
  των έίόδων
  Έν μεταφοράς.
  Γραφική ΰλη φωτισμός κλ. Λεπροκομειου Στ:'.να.·.όγΑας..................
  "Εξοδα συντηρήσεως των λεπρών............,.....................
  Άντίτιμον καί λοιπά εςοδα προμηθείας κινίνης τβά Δημοσίου...........
  Προσωπικόν Χημείων..........................................
  Γραφική ύ'λη κλ........................,......................
  'Λντικαταστάσεΐί καί έπισκευαί των όργάνων, προμήθεια οΰσιών............
  'Αγορά Ιργαλείων, χημικών προϊόντων κλ. τοϋ Χημείου Ηρακλείο.1.......
  Συνϊρομαί πρός θεραπείαν λυσσοδήκτων.............................
  » εις απόρους καί ναΰλοι άπόρων............................
  » » ναυαγούς καί φρενοβλαδεΐς,...........................
  Βουλευτικών καί δημοτικών έκλογών ϊιάφορα ϊςοϊα.....................
  Όδοιπορικά Ιξοδα δικαστ. άντιιτροσώπων κλ.........................
  Διακόσμησις χαί φωτα(·ώγησις δημοσίων καταστημάτων.................
  Άντιμισθία ϋπηρέτου επί τής καθαριότητος των ϊημοσίων Γραφείων.......
  'Αγορά εϊδών καθαριότητος των δημοσίων Γραφείων....................
  "Εξοϊα απελάσεως έκ τής νήσου έπικινδύνων είς την Δημ. Ασφάλειαν ....
  Κηδεϊαι άχόρων άγωνιστών, στέφανοι κλ. εςοδα...........,...........
  Άντίτιμον ύδατος καί Ιξοδα εγκαταστάσεως αυτού.....................
  Προσωπικόν Δημοσίων "Εργων.............,.....................
  Γραφικά Ιξοδα κλ........................„.....................
  Συγγράμματα, εντυπα, άντικείμενα Ίχνογραφίας.......................
  Μισθοϊοσία έκτάκτου προσωπικού, ήμερομίτθια έργατών................
  Όδοιπορικά εξοδα ϋπαλλήλων των δημβτίων Ι-γω»................= . · ·
  Πρβμήθεια χειρωνακτικών έργαλείων καί φύλαςς των ύπαρχόντων. .........
  Βοηθήματα ύπαλλήλων χαθόντων είς τα ςημοσια έργα..................
  'Αγορά έπιστημονικών έργαλείων, στόχων, κλ.......,...............
  Επίπλωσις γραφείων Δημοσίων "Εργων..............„ ...........
  "Εξοδα προσωκικοϋ, συντηρήσεως καί φυλάςεως όβίστρωτήρων..........
  Άποζημίωσις των υπό τοΰ δημοσίου καταλαμδανομένων κιημάτων.........
  "Εςοδα έφαρμογής σχείίων πόλεων................................
  'Ε-ισκευαί καί συντηρήσεις κτιρίων τής Α. Δ. των Έσωτερκ.ών...........
  Έπισκευή στρατώνων Χωροφ"λακτ5ς καί Πολιτοφυλακής................
  'Επισκευή καί συντήρησις όδών καί γεφυρώ'1 '*■*'■ έκτΐλεσις μικρών έργων.....
  Έπισκβυή καί συντήρησις καταστ<]μάτων τής Α. Δ. των ΟΊκονομ'.κών....... » » » ϊ » » » τής Παιδειας........... Απόδοσις κρατουμένων λόγω εγγυήσεως . . ......................... Άντίτιμον ποσίμου ύδατος κτιρίων διεθνών σιρατευμάτων............... Έπισκευαί καί συντηρήσεις κτιρίων κατεχομένων υπό ϊιεθνών στρατευμάτων. Άποπληρωμαί των έν έκτελέσει έργων κ. λ....................... Πρίσωπικόν Ταχυδρομείων. ..,................................... Έξοϊα γραφικά, φωτισμός, θε'ρμανσις κλ ......................... Ένοίκια καταστημάτων ταχυδρομιχών γραφείων ....................... Άξία χάρτου πρός εκτύπωσιν βιβλίων καί έντύπων..................... Μίσθωμα έργολάίων καί ίξοδα μεταφορας τ»5ς αλληλογραφίας............. Μεταφορά σάκκων ϊκ των πρακτορείων, Ικττ/.το'. αποστολαί *λ............ Κίμιστρα αλληλογραφίας καταίλητε'α είς ξε'νας Διευθύνσεις.............. Συνεισφοραι είς Διεθνή ταχ^ρ. καί τηλεγρ^φικά Γραφεΐα Βέρνης........... Όδοιπορικά ?ξοδα Γαχυϊρ. ϋπαλλήλων.............................. Εις μεταφοράν.. ίΐ <ί τ ώ- ΧοοηγηθΐΙοαι Διά τοθ προυπολο¬ γισμόν 122250 500 50000 20000 6000 500 2500 500 500 3000 3000 3000 3000 2000 600 100 3200 3000 1000 47940 2000 500 10000 6000 500 500 2000 700 11000 4000 2000 5000 5000 8000 10000 1000 45250 2870 4000 230030 141900 4600 8500 5000 40000 1500 1000 1000 1200 827640 Δι' εΐδτκών νόμων καί διαταγτιάτων 1600 (η) ε)(0 8000 2500 (γ) 17000 (ί) 20000 1000 ιοοο 400 12000 4000 500 25000 (στ) (Ο 5000 3000 (ι) 1700 1000 1000 9807 20 (η) Διάταγμ,α (ε)(ι)Ψήφισμα (γ) Διάταγμα 48 (δ) » 48 (θ) » 130 (ι) Ψηφισμα τή- 2 Φεβρουαρίου 1910—Φόλ. 10 Έφημ. Κυδερν. Τεΰχ. Α'. τού ετους 1910—Άναπληρωμ. 6 Μαίου 1910 —Φύλ. 28 Έφημ. Κυδερν. Τείχ. Α'. τοΰ ετους 1910— » 2 Μαρτίου 1910 —Φύλ. 16 Έφημ. Κυβερν. Τεΰχ. Α'. τοΰ ετους 1910— » 2 Μαρτίου 1910—Φύλ. 16 Έφημ. Κυβερν. Τεϋχ.Α'. τού ετους 1910— » 1 Ιουλίου 1910—Φύλ. 37 Έφημ. Κυβερν. Τεϋχ.Α'. τού ετους 1910— » 6 Ιουλίου 1910—Φύλ. 39 Έφημ. Κυδερν. Τεϋχ.Α'. τοϋ Ιτους 1910— » 114507 8000' 2500 17000 20000 51807 1400 ■ΥΤΥ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  808
  ό ε » ς
  Άναγνωρι-
  Ιΐληρωθέντα εξοδα
  'Τπόλοιπον
  Βϊδικοΐ,
  Μετενεχθεϊ-
  σα% έκ τής*
  χρήσεως 1908
  σθέντα δξοδο
  Άπό 1 Σιδοί-
  'Εντός
  τοϋ μηνός
  Ιουλίου
  1910
  Έν δλ<ρ έκ καθορισθέν γιό{ΐθν" Σύνολον πτόιώάεων δι' εκδόσεως χρηματχκών ένταλμάτων ου 1109 £ως τέλους Ίουνίου 1910 των καΛ μη πληρωθέντων έξόδον Άρθρον Ι 123850 108482 91 86255 38 8715 70 94968 08 13514 83 .... 500 50000 490 38071 70 40 245 29639 70 50 245 3393 70 490 33033 70 20 5038 20 8 9 4 Ι 20000 17659 90 17647 70 12 15 17659 85 05 10 6000 4900 4409 80 490 4899 80 20 1 5 ί 500 445 316 90 128 10 2 2500 8500 921 601 30 222 70 824 97 3 4 » 3000 5909 90 5909 9,0 5909 9.0 1 6 Ι 3000 5360 20 4213 75 336 80 4550 55 809 65 2 20000 745 6; 717 05 05 '28 60 3 23000 4537 9( 4439 70 12 10 4451 8υ 86 10 1 7 Ι 3000 14487 79 12708 55 545 13253 55 1234 17 2 2000 1052 2ί 728 40 183 55 911 95 140 25 1 8 Ι 600 600 500 . 50 550 . 50 # 2 100 44 •Λ 44 95 44 95 3 3200 299 4ί 250 90 23 70 271 60 24 80 4 » 4000 357 ν 25 1803 25 15'Ϊ9 3332 25 240 5 2000 1874 1000 874 1874 β 47940 40005 33 30056 24 3574 40 33630 64 (,37^ 69 1 9 2400 2391 40 2046 85 344 55 2391 40 . . 2 500 961 228 15 228 15 33 10 3 » ι 22000 19817 6; 10536 90 1184 οί 11721 7ο 95 4 10000 8613 1; 5828 45 1094 50 692 ί 95 1690 20 5 500 481 76 481 76 481 70 6 500 344 15 344 15 341 15 7α » 2000 1087 3| 1064 55 1061 55 22 75 7 1200 1090 2,ί 5*2 30 266 20 80« 50 28 70 8 » 11000 9694 49 6938 20 1102 90 8101 10 159: 3'2 9 » ' 29000 27033 96 24116 45 1465 05 2558.' 10 145 86 10 9000 90 20 20 11 » Ι 5000 4918 38 4629 24 289 14 491« 38 1-2 5000 3185 96 2904 01 160 305 Ί 01 13 95 13 » < • * · ·- 8000 15000 4000 6285 12736 3766 43 53 92 5651 11994 1811 82 Ί8 633 548 01 48 6285 1254Ϊ 181 ί 43 96 92 193 1955 57 14 17 45250 18 » ι 9870 2866 80 2866 80 2860 80 4000 Γ) » ' 230030 20 143600 129727 25 103180 30 9231 55 112411 55 17315 70 1 10 | 4600 3137 35 2241 95 236 60 2478 75 658 60 8500 5189 35 4121 35 600 4721 35 468 . . 3 » 6000 5147 11 4088 76 15 .. 4103 76 1043 35 4 40000 35943 27112 55 3731 30844 40 5098. (>(
  5
  2500
  1849
  65
  1371
  50
  91
  50
  1465
  70
  383
  95
  6
  » ί
  10ΚΟ7
  7
  1000
  865
  85
  865
  85
  865
  ^
  8
  965
  85
  631
  30
  50
  70
  682
  283
  85
  9
  »
  942147

  536880
  38
  419985
  06
  48431
  63
  4684 Γ*
  |ϊ«
  684 6*
  09
  (στ) »
  (ζ) »
  (ι) Ψήφισμα
  (θ) Διάταγμα
  *) Τ ά
  68
  68
  130
  τής 24
  τής 24
  τής 26
  τής 1
  Απριλίου
  Απριλίου
  Ίίυνίου
  Ιουλίου
  1910—ΦΛ. 26 Έφημ. Κυβερς. Τεϋχ. Α'. τού ετους 1910—
  1910—Φύλ. 26 Έφημ. Κυβερν. Τεΰχ. Λ'. τού ετους 1910—
  1910—Φύλ. 39 Έφημ. Κυίερν. Ύεΰχ. Α'. τ;ΰ ετους 1910 —
  1910-Φύλ. 37 Έν'ημ. Κυίεον. Τεϊ,ν'. Α'. τού ετςτς 1910—Έ
  κτακτο-
  () γμ ή
  (*) Τα ποσά των άρθρων 1
  1 Σεπτεμ,ίρίου 1909 Διατάγματος
  Ιουλίου 1910- Φύλ. 37 Έ;ημ. Κυίερν. Ύείχ. Α'. τού ετςτς 1910— Ε*ταχτο_-
  μέχρι 130 τοϋ Κεφαλ. 13 μετηνέ-/Οησαν έ/, τής "χρήσεως 1908 ίά το ό-' αριθ. 112 τής
  Διατάγματος—Φύλλον 59 τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τεύχος Α . τΐό Η'Ο9
  5000
  3000
  2700
  Ιυθίι
  ΒΟβ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗ2Ε02
  προνκολ
  εξόοων
  ώ
  Χορηγηθΐ Νοι
  Διά. χον
  προυπολο¬
  γισμόν
  Δτ'
  νόμων καί
  διαταγμάτων
  10
  11
  12
  *
  13
  10
  1
  1
  2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  Π
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  Άπο,ζημιώσεις άπολλυμένων συστημίνων έ—στολών...............
  ΆκτΌΐδλοϊκή Σαγκοινονία........,...........·..............
  Τέλη τηλεγραρικά εσωτερικάς καί εξωτερικάς άνταποκρίσεως........
  Τηλεγραφικά εςοδα έμπορικών καί -ίλιτικών ει5ήσε«ι»ν.............
  Άττο,ζημιώσεις των υπό τοθ Δημοσίου καταλαμδανομ,ένων χτημάτων. . .
  Εξοδα Ιφαρμ-γής ϊ/εϊίων πόλεων...........................
  Έ-ισκευαί >.Α συντηριίσεις κτιρίων Λ. Δ. Εσωτερικώ1.·...........
  » Στρατώνων Χωροφυλακής χαι Πολιτοφυλακής..........
  » καί σ,ιντηρήσεΐς οδών καί 'ζεγυρώ'ί.....«...........
  » » » καταστήμάτων Α. Δ. Οικονομικαί.......
  » » » β Α. Δ. Δικαιοσύνης........
  » » » κ Α. Δ. Π»ίείας..........
  Άξία καταλη^θέντων κτημάιων Ί. Άφεντακάκη καίΕ. Πολυχρονίδοι».
  Έπιχωμάτωτις "ής άοίΰ τής Ίεγνρας Κάτω Χαλίπας..............
  Σχ'ρρόστρωσις τής οδοί Χανίων—Χαλέπας.....................
  Προέκταιπς τής όδοϋ Πλατανιά—Κισσάμου.....................
  Μερική επιδιόρθωσις τής όδρθ Χανίων —Σοιΐδας.................
  Κατασκβυή τίς οϊοα Σταορανιίων Κ«λουϊιαν:ύ Κισσάμου...........
  » 6'. τμήματος τής ίϊού Χανίων — Άλικιβνού...........
  » αμαξιτής όδοϋ Χαλέπας—-Φροαϊίων Άκρωτηρίου.......
  Σκιρρόστρωσις τής 5δοϋ Χανίων—Σώύδας . . . ,............... · . .
  » τού ύπολοίπο^ τμήματος τ^ς δϊβύ Άγυϊάς Καιρίτου.....
  Κατ«σκευή τής -,'εφύρας Καιρίτου ποταμοθ.....................
  » » » Γαλατα.............................
  » » » χ«ρά τα Τίϋϊόλια......................
  » » » Κάτω Χαλεπαίς.......................
  Έ~ισκει»ή ιιροστατευ:τηρίων Ιργων τ?3 Ταβρωνίτου...............
  Εθρι*νσΐς τής γεφύρας Φακωθιανών..........................
  Κατβσκεΐίή τί]ς γεφύρας Γέρω Λάκκον.............^...........
  » » » Παλαιοχώρας Άν-ΰδρων..................
  » » » Σκα^ιώτου...........................,
  » » » Μεοογείων............................
  » » » Λουροιϊιανών..........................
  Συμπλήρωσις » Φακωθιανών..........................
  Κατίσκεοή τοϋ ύδραγωγείου θερίσσο-ι».........................
  » τής γεφΰρας Ντερέ...............................
  » » » ~3ϊν.ανών Σελίνου......................
  » » » Κοντοκυνήγι..........................
  Έκοΐίθυνσις τού λιμένος Καατελλίου Κισσά;χ9υ..................
  Κατατκευή άιτοθ^κης τζοιρχ τω Χημείω Χανίων..................
  Προϊκτασις τής δδοϋ Βάμου Καλυβών.
  Καταισκευή προφυλα-Λτηρίων τοίχων είς την ό?όν Σούϊας—Ί-
  Έπσκευ,ή α'. τμόματος δίού Χώρας Σφακίων—Άνίαπίλεως
  » 6 . β
  » ^ β»τώ; όδύν 5ν φαράγγων Άΐφένδου. Ίμίρου κλ
  Αποπεράτωσις Ιπισκίΐ/ων δϊοί τΐ]ς φάραγγος Άραδαίνης. . .
  ρ ής φργγς Άρ
  Προίκτασις τής οδοϋ Νεώ Χωριό—Μχαμπαλή Χάν.
  Αποπεράτωσις τής δ5οϋ Καλυ5ών— Άρμένων--Νειό Χωρίου.
  Έπισκευή τής έντός τγ]ς ?άραγγο: Άσή Γωνώς δϊοθ.......
  Προέκτασις αμαξιτής οδού ΊτζεΒίν—-Καλυβών—Άρμενων . . .
  Σκιρρόστρωσις τής ί>5οϋ Καλυβών—Άρμένων—-Νεΐϊ' Χωρίου. .
  Κατασκευή τής γεφύρας Μπούτακα.....................
  Άττοττεράτωσις τής γεφύρας Κεραμ,ειώτου Άπο'.ορώνου......
  827640
  200
  100000
  10000
  500
  114507
  » 25000
  8000
  (6) 338
  (α) 2581
  (6) 596
  (β) 461
  151667
  (6) Ψήφησμα Γ'. τί!; 26 Ίουνίου ·υλ. 39 τευχος-Α'. τοϋ !το^ς 1910 τή.- Έφ ,μ. τήί Κο«ερνήσεως Άναπληρ. Δραχ.
  (β) Διάταγμα 20 τής 2 Φεδρο,αρίςυ 1910 φύλ. 10 Έφημ. Κοίερ. τεύχο; Α'. 1910
  (α) » 20 » 9 Ίουνίου » » 37 » » » » » »
  » 9
  Π Τα ποσάτών χρ(ΐ?ων 1 — 130 τού κεφ. 13 μετηνέχθησαν έκ τής χρήσεως 1908 διά τού ύπ'ά?ι6. 112 τή; 1 Σεπτεμδρίου
  Διατάγματος φυλ. 59 τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τεδχος Α'. τού 1909.
  8000
  250οΟ
  1900
  ΤΉΣ
  1
  Κ07
  Μίτενεχθεϊ-
  Σύνολον
  σαι έκ της
  Λ* ' *
  χρήσεως 1908


  942147 ,
  200 .
  100000
  10000 .
  500 .
  (*) 3765
  28165 .
  3360
  3360
  5207
  5391 .
  10464
  10464 .
  8611
  16611 .
  4964
  4964 .
  860
  860 .
  358
  358 .
  2082
  2082 .
  167
  167 .
  500
  838 .
  35172
  35172 .
  325
  325 .
  : 1679
  1679 .
  6803
  9384 .
  11660
  11660 .
  25500
  25500 .
  18000
  18000 .
  102000
  102000 .
  240
  240 .
  194
  194 .
  592
  592 .
  571
  571 .
  500
  500 .
  3500
  3500
  459
  1055 .
  1038
  1038 .
  2918
  2918 .
  440
  440 .
  574
  1035 .
  201!
  201 .
  900
  900.
  2000
  2000.
  2700
  2700 .
  16000
  16000 ,
  161
  161 .
  984
  984 .
  1744]
  1744.
  829
  829.
  1177
  1177 .
  7035
  7035.
  4270
  4270.
  25396
  25396 .
  1383
  1383.
  541
  541 .
  2150
  2150 .
  27000
  27000 .
  550?
  5502 .
  2176
  2176 .
  354652
  1444659
  Άναγνωρι-
  Οθέντα ίξοδα
  δι' εκδόσεως
  χρηματικήν
  ένταλμάτων
  ΐυ.ηοωθέντα εξοδα
  536880
  200
  4345
  10222
  19632
  1619
  5390
  6414
  16241
  4966
  95
  667
  21703
  324
  1678
  8496
  21888
  16256
  87684
  239
  193
  591
  570
  499
  2440
  1054
  838
  1803
  187
  1034
  200
  1163
  5811
  2909
  18090
  694
  12096
  3931
  1825
  1148:57
  828 56
  80
  823310
  29
  28
  54
  30
  Άπό Ι -|6ρί-
  ον 1909 έως
  τέλους Μαίου
  1910
  419985
  200
  66
  7292 03
  9911
  1619
  5390
  3380
  14916
  4966
  667
  21464
  324
  1678
  8496
  17296
  10259
  61845
  239
  193
  591
  570
  499
  2440
  536
  838
  1803
  187
  41
  200
  1148
  82
  1163
  5811
  1205
  12030
  694
  540
  12096
  3931
  182!
  645495
  Έντός
  τού χίτινός
  Ιούνιον
  1910
  Ο-1
  (α) Διάταγμα 140 ττ]ς $8
  (θ) » 130 » 1
  Όχτω«ρίου1909, φύλλον 70 Έ?»)μ.
  Δε>««νοϋ » τ '« »
  Ιουλίου » » 37 »
  48431
  2061
  9709
  2570
  1324
  4591
  15738
  517
  619
  63
  17
  34
  94
  20
  'ινν όλω
  Υπόλοιπον
  έκκαθαρισθέν
  των καχ μή
  πληρωθέντων
  έξόδων
  1704
  6054
  468412
  200
  9353
  11,621
  1619
  5390
  5951
  16241
  Ί966
  • 66
  21464
  324
  1678
  8496
  29
  20
  91-
  21888
  16256
  77584
  239
  193
  591
  570
  499
  2440
  1054
  838
  1803
  187
  1034
  200
  1148
  828
  1163
  5811
  2909
  18090
  694
  540
  12096
  39Η1
  86
  182515
  93318 85
  Κυίερνήσ. τεϋχ.
  736814)39
  Α'. τού ϊιους
  Ειδικόν
  ππΌνχολογΐ-
  όρον
  68468
  09
  434 Π
  868
  11
  239
  ΙΟΙι,Ο
  84495
  91
  10
  1
  1
  2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  1909 Άν^πληρ. Δρ.
  » »
  1910 > »
  10
  11
  12
  13
  2581
  ΠΟ
  184
  80»
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  «ρονπολο-
  γιαροΰ
  ο
  •β
  ω
  13
  ο
  Οί
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  91
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  ΙΙροίίοιοριιΙιιός των έζόοων
  Έκ μεταφοράς.
  Καταα/ευή τής γεούρας Κεράς Άποχ,ορώνου.............................
  β τ;ϋ όδραγωγειου Άληκάμπου........._.........................
  > >.οα ΐχ-ιρρίστρωσις τής όίοθ Ρεθύμνης—Άτσιποπούλου...............
  » τής ά-ό γεφύρας Άτσιΐΐοπούλίυ εις Άτσιπόπουλον όδοϋ. .,.............
  Προέκ.αϊ'ί αμας'.τής οδοϋ «πό Άτσιπόπ5υλον είς Νερατζές....................
  ΚατασΛευή τής όδοϋ Αξοϋ—Ανωγείων.................................
  Προέκτασις τής δδοϋ Ρεθύμνης— Περάματος. .............................
  Καταΐ/.ευή τμήματι; τής όϊού Ρεθύμνης—Περάματος.......................
  Έπισκευή τής έντός τής φάραγγΐς Κοτσιφοϋ βατής όδοϋ.....................
  Διόρθωσις τής βατής όΒοϋ Σκάλλας Ρουστίλων.............................
  Κατασν.ευή άχϊςιτής όίίύ Ρεθύμνης—Άμαρίοο...........................
  » γεφύρας Κάτω Μύλου Φαρώτσι...............................
  » » Πραχύμου Μυλοχοτάμου.............................
  Έπισκευίί -(ΐγόρακί Έ^ευθερνας......................................
  » -/Εφύρχς Πλαταν'ί.........................................
  Συμπλήρωσις καί αποπεράτωσις γεφύρας Καρές Μυλοποτάμου.................
  Κατασκευή γεφύρας ίΓ.Ι τού χειμάρρου Ξιφια..............................
  Κατασκευή γεφύρας Γαράζου........................................
  » » Ροϊαλίνίυ.........................................
  Προέκτασις αμαξιτής 63ού Άγίων Παρασκιών—Καστελλίου...................
  Κατασκευή 6 . τμήματος όδού Ηρακλείου Καστελλίου·.....................
  » τής όδοϋ Άγίας Ηαρδάρας — Πανασσΐϋ.........................
  » βα ής δϊίΰ Ε>,'ενΐ7.ής Βουρίουλίτοϋ...........................
  ΙΙροίκτα»ς αμαξιτής δΪ3ϋ Ήρα'.λείου—Δαφνών—Μεσσαράς.................
  Κατχσκϊυή όίού Φίΐνικιϊς —Μονοφατσίου.................................
  » » Γε^ρακίων—Καλέσσα—Βοϋτες ..........................
  » » Πατσίϊων—Αρχανών, πρΐέκτασις.........................
  Αποπεράτωσις όδοϋ Αρχανών.........................................
  Σχ,ιρρίίτρωσις όϊού Ά.ρ~/.χν&ν........................................
  » καί συντήρηϊ.ς τής όδοϋ Ήρα/.λ£ί:υ--Κνωσσίδ.....................
  Κατασκευή τής όδού Ηρακλείου—Μεσσαράς..............................
  » τής γεϊύρας επί τού ποταμο; Κανλί Καστέλλι...................
  ·> » Άγίου Γεωργίου ΆβΒοΰ Πεδιάδος..................
  » Ξεροποτάμου..................................
  » Άπίμαρμά ε'.ς θέ^ιν Ψαλίδα......................
  » Απομαρυ.5..................................
  » επί τοΰ ΐϊίταμοϋ Μίτσ'.τσίρι........■...............
  » Άναποϊιάρη ..................................
  » Γέρω Ποταμου ή Ληθαίου........................
  » Ίνιώτου.....................................
  * Καρτεροΰ.....................................
  » Λουτή Πέραμα ...............................
  » νέας κτίρυγος εις τό Μουσείον Ηρακλείου........................
  Διαρρύθμισις Νομαρχ. Καταστήματος Ηρακλείου είς Δικαστήρια.............
  Κατασκειιή ύ-οθηκοφυλακείου έν Ηρακλείω............................. .
  Επισκευή καί μετατροπή τού ΕίρηνοΒ. Καταστήματος Ηρακλείου είς Νομαρχιακόν . ..
  Εγκατάστασις σιδηροτροχιών καί κατασκευή άι::ίάθρας είς τό Τελωνείον "Ηρακλείου..
  Κατασκευή άποδάθρας καί σιοηροτροχιών έν τί] άποθήκη 6ΐσαγωγτ)ς Τελων. »
  Συμπλήρωσις καί άζοχεράτωσις τοϋ όπισθοδόμΐυ τοϋ Μίυσείου "Ηρακλείου..........
  Κατασκευή κιγκλιδώ,-ιατος καί δωματίου τοϋ Μουσ&ίου "Ηρακλείου.................
  Ανοικοδόμησις -ροφυλακτηρίου τοίχου το3 λιμένος "Ηρακλείου..................
  Όίος Άγ'ου ΝικολάΐυΝπόλύ ' μήμ
  Π
  ώ
  Χθβηγηθεΐοαι
  Διά τοϋ
  προϋπολο.
  γισμοϋ
  938340
  μη ρφηρ χ μ
  Όίος Άγ'.ου Νικολάΐυ—Ν?απόλε(ύς α' τμήμα
  Κοαασκευή τμηματος όίοϋ Ίεραπέτρου—Σητείας
  >? όϊοϋ εις Τσουλή μνήμα.......................................
  Αποπεράτωσις τής οϊοϋ Τσουλή μνήμα....................................
  Κατασκευή τής ό?οϋ Σητείας—Τουρλωτή; με'χρι Μαλάίρας
  Κατασκευή τής δδοϋ Πορτί Κουτσούρα Βιάννου...........................
  Αποπεράτωσις τής δϊοϋ Άμπελου.......................................
  Προέκτασις 6' τμήματος αμαξιτής δϊού Άγίου Νικολάου—Νεαπόλεως
  μεταφοράν.
  938340
  Δι* είδικών
  νόμων καΐ
  διαταγμ άτων
  151667
  (β) 64
  (6) 841
  («) 255
  («) 94
  (6) Ψήφισμο, Γ' τ,ς 26 Ίουνίου ?υλ. 39 Τ.Οχ. Α' το3 1910 τής Έ?ημ. της Κυδ.ρν. Άναχληρωμ.....
  Τ55921
  Δραχ. 1160
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τ__
  Μετενεχθι,ϊ-
  σαι έκ της
  χρήσεως
  1908
  Σύνολον
  Άναγνωρι-
  θθέντα δξοδα
  δι' εκδόσεως
  έταλμάτων
  354652
  924
  566
  12659
  6467
  32000
  5911
  16142
  6371
  3000
  4500
  30195
  3500
  952
  248
  224
  635
  350
  1206Ί
  5900
  500
  43445
  190
  677
  7465
  6130
  5440
  300
  ΙΟΟθ
  7θΟι
  120
  8ΟΟΟ|]
  300
  ο2·2
  432
  242
  237
  32
  445Ο(
  3076
  250,
  2Ο50·;
  30υ(
  4θοθ
  ο^
  900ο
  οί(·6
  2δ0ι
  424,
  58*
  1360,
  82
  52
  105
  1ΟΟΟ(
  14ϋΟ(
  251ί
  830(
  978
  92007
  1444659
  924
  561.
  12659
  6567
  32000
  5911
  16142
  6371
  3000
  4500
  30195
  3500
  952
  248
  224
  699
  350
  12064
  5900
  43445
  190
  677
  7465
  6130
  5440
  300
  100Ο
  7000
  20 Π
  80000
  300
  322
  432
  242
  237
  324
  44500
  30763
  2500
  26505
  300(
  40000
  31000
  9000
  9000
  3(ο6ι
  2501
  4244
  588
  1360υ
  823!
  61/
  105&
  ΙΟΟΟυ
  140 Ου
  251,5
  830υ
  9782
  ϋϊΤ33Ί
  823310
  724|
  564^
  1590
  459Γ.
  13136
  4013
  13270
  3648
  2648
  4040
  30
  02
  15
  85
  29
  40
  72
  09
  64
  32
  32
  Π'1 ηρωθέντα 2ξοδα
  Άτιο 1 ^βρί¬
  ου 1909 έως
  τέλους Ίου-
  1240
  60
  227
  60
  165
  27
  698
  52
  350
  . ,
  9956
  73
  4022
  55
  500
  316^8
  61
  190
  67*
  50
  6281
  47
  38·>3
  21
  3259
  65
  300

  22
  283:,
  27
  1206
  52021,
  92
  299
  91
  2^12
  35
  4ο ί
  ;> /,.,
  95
  Ι ίΐ
  236
  9 ο
  323
  65
  3112
  60
  2197
  49
  11 Λ.
  50
  760'
  55
  14..68
  23
  3601
  95
  508
  3ο
  3225
  94
  5»7
  98
  10069
  37
  'βϊο
  43
  98*
  78
  605ο
  52
  1010η
  41
  215ο
  83
  667ο
  18
  215
  16
  ΪΟ63"6Τ

  645495
  724
  504
  1590
  4595
  4378
  4013
  13270
  3648
  2648
  3577
  1240
  227
  165
  698
  350
  9834
  4022
  500
  31 «08
  Ό~7
  6281
  382.5
  3259
  300
  733
  2835
  1206
  3' 636
  299
  2^2
  431
  '236
  οΤ>
  3112
  2197
  1133
  7604
  7710
  3060
  508
  3225
  27
  6!
  22
  Έντος
  τοϋ μηνός
  Ιουλίου
  1 10
  98
  1ΟΟ6937
  'θϊο 'ό
  515 80
  3304 48
  7495| 49
  2150 831
  66761 18
  21551 10
  856222 83
  93318
  8757
  60
  4621 60
  122
  190
  1238
  Έν όλω
  68
  77
  ■ ■ ·ι ·
  6057
  5Ϊ3
  • · · .
  • ■ ·.
  274β
  04
  • ■
  ' · ''
  738814
  724
  564
  1590
  4595
  13136
  4013
  13270
  3648
  2648
  4040
  12 40
  227
  165
  698
  350
  9956
  4022
  500
  31608
  191
  677
  628
  3823
  3259
  301
  730
  2835
  1206
  52Ο2(
  29
  295
  13
  24'
  23'
  32
  311
  219
  113
  760
  1436
  366
  50
  322·"
  5871
  10069
  ϊΟ
  Υπόλοιπον
  έκκαθαριόθέν
  των καΐ μη
  πληρωθέντων
  έξόοων
  ΒΙδ«κοΰ
  κρονπολο-
  ό*0
  47
  21
  65
  22
  27
  87
  97
  35
  95
  65
  60
  491
  50
  23
  616
  515
  6050
  7495
  2156
  66761
  2155
  80
  52
  491
  83
  18
  16
  84495
  91
  39,
  261 ο
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  13
  12Ί882|12|981104 95|
  (α) Διάταγμβ 140 τί}ς 28 Όκτωβρίοι» 1909, ·ύλλβν 70 Έ|ημ. Κυβερνήσεως τεθχ. Α'. τοθ ϊτους 1909-Άναπληρ- «Ρ·
  εν_ϊ
  ΕΦβΜΕΡΙ- ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  οί
  ^"
  2
  ϋ
  Γ< ?· ο ο>
  φ
  ■>&>
  Οϊ
  ?
  13
  10
  110
  11
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  »
  118
  Ι »
  119
  ι ~
  Ι Ά
  120
  Ι
  121
  )
  122
  »
  123
  124
  »
  125
  Ι »
  126
  »
  Η7
  128
  129
  130
  14
  15
  1
  2
  »
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  16
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  (0 Δι
  άταγμα
  Χορηγηθεΐόαι
  Έκ μεταοοορας.
  Κ«τα~ιευή αμαξιτής δ;δοϋ Βιάννου—Ηρακλείου.
  ■^ » "» Ίβρακέτρβυ—Βιάννου
  ^ γεφύρας παρά τό Καλό Χφρ'»......
  » τριών γεφυβών επί τής δδοϋ Ίεραπέτρου—ΚαλχμαιεκΛς.....
  » γεφύεας επί· το3 ποτβμοΰ Ι^αλαμίου...................
  «Ι » Κ^υτσουρα Σητείας........................
  Έπισκευή γεφύρας Λιμένος Σητείας...........................
  Κατααάευή περιθωρίωιί γεφύρας Στομ^ου Ίερατέτρου..............
  Κιτασκευή ύδραγωγείίυ Βιάννου..............................
  » » Πτσκοκεράλου..........................
  » άποδάθρας Ιε ίοιΐϊέ'τρου........................... .
  » σήραγγο^ καί τάφρου ε'ς την Πε5ιάδα των Λαχ,ωήων........
  Άποπίράτωσις σήραγγος Λ«κωνίων............................
  Εγκατάστασις καί κατ,ασκευή έναερίοιι τηλεγράφου έν τώ Νομώ Λασηθίου
  Άγορρΐ έπιστημονικών έργαλείων, σκη,νών κλ....................
  » ' δύο ίιτποκινήτων δϊοστρωτήρων..........................
  » ίύο άντλιών των δκιμυσίων έργων.........................
  ν τριών σταθμών ΰϊατο; ίιά τα δημοσία εργα................
  » Βρρβοροράγου μετά των έξαρτημάτων αότής...............
  Ανέγερσις καί συντήρησις οίκοϊομών γεωργικής υπηρεσίας...........
  ΈνοίΜα κ«ί λοιπά εξο^α Διεθνοός φρουρχς.......................
  Μισθοι καί λοιπά Ιξοδβ Αξιωματικών τής Χωροφυλακής.............
  » ' » » » ύπαϊιωματικών καί χωροφυλάκων.............
  Διερμρνεΐς Χωροφυλακ4}ς.....................................
  νοίχ,χα στρατώνων........................................
  Φωτισμός, θέρμανσις, καθαριότης...............................
  Γραφική υλη καί χάρτης έντυπων..............................
  Άγώγια καί ναύλοι αξιωματικών, ύπαςιωματικών καί χωρο-ρυλάκων.....
  Έξοδβ μεταφορας ΰ'3|πΌξ, χρημάτων, κλ.......................
  Άντίτιμα φαρμάκων, υ^ντή^ησις θεραπΕυτηρίων κλ..................
  Άγορρτ ε'ιδών άτϊλΐσμοϋ, «ρυσιγγίων κλ...........................
  Επισί,ευαί καί συντηρήσεις των έν ταίς αποθήκαις 'όπλων.............
  Αγο&ά καί έπισκευή ειδών έ§αρτήσεως όπλισμοΰ κλ................
  'Εξοδ(χ ίματισμοϋ..........................................
  Προμήθεια έπίπλων καϊ δΊαρόρων εΐδών στρατωνισμοϋ................
  Άγορα ίππων καί ίπποσκε«ων................................
  » ' χάρτου μουσικ^ς, μοοσικών τεμάχιον κλ....................
  Άπρόοπτοι καί διάφορο'ι μίχροδβ^αναι............................
  'Επιμίσθια κ. λ. μεταβατικήν σω ί^άτων.........................
  Μισθ^ί Αξιωματικών τής Πολ(ντο^υλ«κ»3ς........................
  » καί τροφή ύπαξιωματικδ Χιζ' πολιτοφυλάκων..................
  Προήήθεια βίδών δπλώμοθ, ίτολϊμϊ^οδίων, άποσκευής καζ έξαρτήσεως. . .
  » » κλινρστρωμν^ς...............................
  » » ίματισμοθ....................................
  » » μαγξΐρικών καί έττιάσεως........................
  » » καρροσκευ^ς καί ίπποκομίας......................
  Είς
  139 τϊ1« * Ιουλίου 1910Φι>λ. 37 'ΕΤημ. τής Κ»)5ββν. τεϋχ. Α'. τού ίτβνς 1910
  938340
  3560
  104640
  850380
  1920
  37500
  4500
  8500
  12000
  6000
  5000
  1500
  500
  600
  52400
  '2500
  5000
  3000
  1000
  200ΘΟ
  135000
  512508
  110450
  30700
  121313
  2500
  6000
  152821
  2977311
  2000
  154921
  Δρ. 2000
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ£
  Μβτενι,χθεΐ-
  σαι έκ της
  19Θ8
  Σύνολον
  ίΐΊστώόεων
  920070!
  200001
  10000
  523
  1042
  400
  144
  2630
  47Ε(8
  305
  1000
  63Ϊ
  46000
  6000
  618
  14398
  5775
  248*6
  Ο
  150
  280000
  200
  1330900
  2011331
  20000
  10000
  523
  1042
  400
  1447
  2630
  4758
  30
  1000
  63"38
  46000
  6000
  818
  Ι4ίί58
  577Ϊ
  2486
  600
  80(
  15
  28000
  2>
  356ι
  104§4
  850$8
  192
  37
  4&0
  8
  1200
  8
  5
  1
  5240
  2|θ
  1ΘΙΙ
  135000
  5Ι25Ο8
  110450
  30700
  121313
  2500}
  6Θ00
  £463132
  Αναγνωρί¬
  σαντα δξοδα
  δχ' εκδόσεως
  χρημα-ηκών
  ένταλμάτων
  1068683
  3 "Ω
  399
  81
  46
  25
  2169
  4140
  ϊΐληρωθέντα εξοδα
  Άπό 1 ^(βρί¬
  ου 1909 έως
  τέλους Ίου-
  νίου 1910
  856222
  59001
  617| 85|
  8519
  43
  400
  900
  91952
  750480
  1755
  239'.3
  407 Ί
  8283
  9299
  7710
  4701
  "84
  790
  52721
  2174
  2793
  1027
  635
  8089
  108821
  481579
  152
  29
  44057
  97
  26977ί6 32
  46
  85|
  20
  851
  60
  25
  33
  62
  95|
  30
  50
  66
  5ί>
  45
  41
  70
  01
  67
  251
  9θ|
  10
  9θ|
  328
  2169
  4140
  590ί
  61
  7461
  83
  'Εντός
  τοθ μ'ηνος
  Ιουλίου
  1910
  43
  900
  66291
  55Γ.671
  127Γ
  11017
  |
  6503
  5322
  5826
  2663
  "35
  4
  34454
  1711
  1791
  362
  511
  7701
  87592
  40071
  ί52
  29
  39303
  91
  4001
  21γ5579|90Ι
  86
  36
  20|
  35
  80
  60
  48
  50
  60
  •Ενδλφ
  'Τπόλοχπον
  έκκαθαρ'σθέν
  των καΙ μη
  πληρωθέντων
  έξόδων
  124882
  399
  1051
  626
  6785
  ' 90'
  36
  22
  80
  981104195
  Κ
  12223
  137
  47
  Γ,75.
  18701
  4204! 35
  2160561 79
  328
  399
  2ιβ9
  4140
  46
  5906
  617
  8519
  "«ό1
  960
  725^7
  623525
  1275
  11917
  3363
  43
  688 ί
  605Ί
  3467
  95
  35
  78|
  701
  46678
  1848
  7791
  362
  558
  7701
  93346
  424419
  γ52
  29
  43507
  91
  400
  2·36163τ511>9
  >
  ο
  87578
  86
  1938
  12695
  48·
  1202
  7ίΟ
  1150
  2414
  1656
  1234
  ,1
  785!
  6043
  3'
  1002
  664
  77
  38.8
  15475
  57159
  549
  6
  1
  15
  63!
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  127
  128
  129
  130
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Κ)
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  181
  1
  13
  Λ
  Η
  15
  812
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  ΒΙδικοΰ
  κοονπολο.
  Ί0
  1
  ω
  16
  17
  18
  »
  19!
  20
  21
  22
  22,
  33
  24
  25
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  1
  1
  2
  3
  1
  1
  2
  3
  4
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  1
  2
  3
  1
  1
  2
  3
  των έξόδων
  Έκ μεταφοράς.
  Προμήθεια ε'ιδών στρατοπεδείας καί σκοποβολής.......................
  » » βιδλίων, γραφικής ΰ'λης κ.λ.........................
  * » φωτισμοΰ, θερμάνσεω^.............................
  "Εξοϊα μεταφοράς όπλισμοθ, στρατωνισμού, ίματιο-λθύ..................
  Έξοία νοσηλείας, άγορα φαρμάκων κ.λ.............................
  Όδοιτίορικά Ιξοδα καί μετακομίσεις................................
  ΆντιμιστΚα ίερέων, ?|οϊα ίεροτελεστειών, κηδειών....................
  Άγορά, επισκευή, συντήρησις κ.λ. σκευών γραφείων...................
  Ένοίκια στρατώνων κ.λ.........................................
  'Εξοϊα άπογραφής στρατευσίμων.................................
  Βοηθήματα εις απόρους άγωνιστάς................................
  » » χήρας, ορφανά καί τραυματίας.......................
  "Εξοία τϊ]ς έπιτροπί[ς των Άγωνιστών.............................
  "Εξοδα κεκλημένων χρήσεων....................................
  Προσωπικόν τηλεγραφείων.......................................
  "Εξοϊα γρ«?ικά, φωτισμοϋ, κλ..................................
  Άγορά χάρτιυ πρός εκτύπωσιν βιδλίων καί έντύπων...................
  Όδοιπορικά τηλεγραφικών ύιταλλήλων.............................,
  Μισθοί έκτάκτου προσωπικού των Δημοσιων έργων.....................,
  Κατασκευή 8«τί)ς δδοθ Πηγή*ς-Άρκάίι..............................
  » » β Άμπελα-Μελάμ~ων..........................
  Γεφύρωσις τοθ ποταμοΰ Πλατϋ....................................
  Κατασκευή βατής δϊοθ Σταυρωμένου Ρούκας........,........... . . ,
  » οδοϋ Πραισών..............,.........................
  » » Κλεισίϊι.........................................
  Γεβύρωσις τοθ ■κοτχμοθ Αγιας Κυριακάς. , . .....................
  Γεφύρωσις τού ποταμοΰ Μαλάκια....................... . . ,......,
  » » » Σακτουρίων....................,.......... . ,
  'Εχισκευή τής κακόσκαλας Ρουμπάδων—Άρολίθι.................
  » » σκάλας Δριμίσκοι»........ Γ.........................
  Κατασκευή ΰδραγωγείου Έπισκοπής Ρεθύμνης.....................
  » λιμενοδραχίονος Πανόρμου Μυλοποτάμου...................
  Προσωπικόν Α. Δ. τής Δημοσίας Ασφαλείας. ,......................
  Έξοδα παραστάσεως Έπιτρόποο................................
  Γραφικά έξοδα κλ...............................................
  Κατασκευή συμπληρωματικών Ιργων επί τής όδοΰ Σταυρακίων - ΚαλοοΊανών.
  'Επισκευή ο'ικήματος πρός εγκατάστασιν Ταχυδρ Γραφείου έν Νεαπόλει.....
  Κατασκευή τοίχων καί δχετού τζαροι την οδόν Φακωθιανών................
  Μετατροιτ·ί· τού ο'ικήματος Φιρκά είς Ταχυδρομειον.....................
  » » ποτέ Γαλλικοδ Στρατώνος είς Γυμνάσιον,................
  Επισκευή τής οδοθ Καινουργιας Χώρας Άγυιοίς......................
  α
  ω -
  ΧορηγηθζΙ'ο'αι
  Διά τοϋ
  προθπολο.
  γχόμοϋ
  2977311
  10500
  5000
  8000
  12000
  10000
  15000
  3000
  2000
  2000
  10000
  40000
  30000
  1500
  10472
  3136783
  Δι' εΐδικών |
  νόμων κοΛ Ι
  διαταγμάτων'
  154921
  («)
  23920
  ιοιιο
  (γ) 5000
  (δ) 500
  ε) 8ΟΟΟΟ
  (κλ)
  (χθ)
  3000
  3000
  (1)
  )
  5100
  246
  963
  1660
  1450
  2000
  6000
  10000
  6000
  304760
  50
  50!
  (α) Διάταγμα 121 τής 25 Σεπτεμδρίου 1909, φύλλον 62 Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τεΰχος Α'. τοθ ίτους 1909— ϊκ^ακτος
  (6; ι »»» » »»» » » » »»»»» »
  (γ) » » » » » » » * » ι Ε » » » » » »
  ($) » > » » » » » » » » » ί » » » » »
  (ε) Διάταγμα 135 τής 19 Όκτωβρίου 1909 φύλλον 68 Εφημερίδος Κυδερν. τεϋχος Α' τοθ Ιτους 1909—έ'κτακτος
  (κλ,κθ) Διάταγμα 22 τ?)ς 2 Φεδρουαρίου 1910 φύλ. 16 Έφημ. τής Κυδβρν. τεϋχος Α'. 1910 Άνχπληρ. Δραχ.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  513
  ό ε » ς
  Μετενεχθεΐ-
  ϋαχ έκ τής
  1908
  Σόνολον
  Ι
  1330900|..
  Π 5000
  10000
  20000
  2000
  1000
  1000
  2500
  2000
  2500
  800
  1000
  5000
  10000
  Ι 13937Οθ|"
  4463135
  10500
  5000
  80^0
  12000
  10000
  15000
  3000
  2000
  2000
  10000
  40000
  30000
  1500
  10472
  23920
  1000
  5ΟΟΓ
  500
  80000
  5000
  10000
  90000
  2000
  1000
  1000
  2500
  5000
  5500
  800
  1000
  5000
  10000
  5100
  246!.
  963
  1660150
  1450
  2000
  6000
  10000
  6000
  483524350
  Άνβγνωρι-
  σθέντα δξοδα
  δι* εκδόσεως
  χρηματχκών
  ένταλμάτων
  Πληρωθέντα έξοδα
  2697716
  127
  2307
  2404
  1251
  6587
  3970
  1198
  586
  381
  4799
  13037
  11901
  70
  22
  90
  60
  50
  889
  16051
  139
  3705
  215
  70053
  1216
  903
  2610
  3048
  84!
  1390
  1726
  Γ.299
  8284
  5399
  2868780
  Άπό 1 Σ)6ρί-
  ον 1909 ?ως
  τέλους Ίου-
  νίου 1910
  211557990
  63
  33
  56
  25
  8_0
  26
  1726
  2015
  1206
  6299
  983Ρ8"/
  1013
  512
  381
  3994
  3202
  1556
  493
  9320
  131
  1802
  209
  55926
  732
  903
  59795
  2388
  676
  1726
  5299
  8284
  5207
  'Βντός
  τού μηνός
  Ιουλίου
  1910
  12
  70
  2234089106
  246056
  79
  369
  80
  150
  61
  3
  50
  141
  ,0
  786
  75
  105
  26
  ίό
  635
  68
  ' *
  17Γ.
  60
  1168
  162Ϊ

  8938
  Ο1)
  1216
  300 - ■
  63
  55 ..
  1390143
  26: ς2'2Ορ7
  'Πνδλψ
  2361636
  77
  2096
  2165
  1210
  6433
  3618
  1118
  538
  381
  4629
  3270
  1556
  668
  10488
  136
  3431
  209
  6480,
  69
  50
  45
  7-2
  30
  85
  62
  90
  40
  60
  50
  "Υπόλοιπον
  έκκαθαρισθέν
  των και μη
  π?ηρωθέντων
  έξόδων
  80
  55
  55
  50
  10
  26
  1216
  63
  732
  903
  597
  2688
  1390
  1726
  529ί
  8284
  70
  43
  33
  56
  25
  Ί0
  336079
  49
  211
  238
  4070
  153
  351
  79
  48
  170
  9767
  10345
  221
  5563
  2
  273
  ΚΙδικοΰ
  >νχ·λο
  ·»ον
  ο
  Οί
  »
  ■< 85 60 10 50 05" 30] 75] 90 55 2012 360 114 192 Π Ή μεταφορά των πιστώσεων των άρθρων 1—13 τοϋ Κεφαλαιου 22 έκ ορ. τής 28 Όκτωδρίου 1909 διαταγματος—φύλλον 70 Έφημ. Κυβερνήσεως (1) Ψήφισμα τής Βουλής τής 4 Αΰγοΰστου 1909 φύλλον 49 » » (1) Διάταγμα 1θ3 τής 3 Όκτωδρίου 1909 » 64 (1) » 187 » 18 Νοεμβριού 1909 » 72 (α) » 114 » 15 Σεπτεμβρίου 1909 » 60 » >'
  (β.Τ.·.«,*)» 127 ,29 » 1909 » 69 .
  2Ί97309|6< 62 800 έν συνόλω, τεύ/ος Α'. υοΰ Ιτου 29 15 40 ! 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 2 3 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 1 1 2 3 4 5 ο δ •θ· ω 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 371ί7υ|«Ο] ενεκρίθη διά το^ υπ αριθ. 14() ,909. » » 1910— » » » 1909— » » » 1909— » > » 1909— »
  » » ι909- >
  «14
  Ι προίτΐτολβ-
  γιβΜ-βϋ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
  28
  31
  32
  »
  33
  34
  35
  36
  37
  Λ
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  49
  τ<&ν έξόδων II ό τ ώ . Χορ*γηθεϊό'αΙ *Έμ 1 1 2 1 2 3 1 1 2 3 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 ι 1 1 Προέκτασις τής οϊοϋ Νειό—ΧωρΓο πρός Μπαμ*αλ»}—Χανι.........■ Κατασχευή τής όδοϋ Μεσσαράς τμη>α Άγ3ας Βαρδβρας............
  Έκκένωσις των παρά τω Τελωνίίω Ηρακλείου δεξαμενων . ........
  'Επιίιόρθωσις κ«1 σκιρρόστρωσις τής οϊοθ Ήραχλΐίο· Ιΐεζων κ. λ.....
  Κ«τασκευή μαγεφείου κ. λ. τίς Χωοοονλβκή-ί ^ν Ηρακλειω........
  » τμήματος τί]ς όδοϋ Ρεθύμνης Περαματβς..........■··■
  •Αγορα έργαλείων πρός έξέλεγξ:ν τού διά τα ύδραυλικα Ιργα Τσιμέντου
  Κατασκευή τμήματος όϊοΰ Άγίου Νικολάου—Νεαπόλεως..........
  Σκιρρόστρωσις τής 6ϊοΰ Ηρακλείου Φοινι*5ας. .. . . ^.............
  Κατασκευή ?'. τμήματος τής οδοϋ Πλατανία—Κ«σα|*ου............
  Προέχτασΐί -ής όδοΰ Βάμου—Καλϋβων. . . ........-"'*"'*......
  Αύξησις μισ^ϊϋ συμΐϊλ-ηρωσάντων πενταετίαν Έπιστατών δημ. έργων..
  Έπισκευή τής οϊού ΚοτσιφοΟ Φαράγγι. ._.......................
  β » » Φάραγγος Κουρταλ?ώτη........- · · · · · · ·.....
  Διά συνδρομήν κρός την σεισμοτίαθή οικογένειαν Παναγθίθου 1ΐ36λ«ιχ
  Έξοία πρός περισυλλογήν καί περίθαλψιν φρενίίλ«ί»ν (μετατροΐϊη Λ·
  "Εξοδα τανηγυρκτμβϋ τΐί 25 Μαρτίοο 1910................
  ΔΓ αποστολήν καί νοσηλείαν λυσσοϊήκτων εις Λυσσΐατρεϊον......
  Πρβίκταοις τής ίβοθ Άληκιανοΰ μέχρι Φουρνέ. ········,......
  Έπιϊιόρθωτις τί)ς Άποβάθρας ζαρά τω τελωνείω Ηρακ?νειου....
  Κ-ασκεαή » » Παλαιοχώρας Σβλίνίυ....... 1· ··
  » λιθίνης » είς την παραλίαν Μύρθίο Ιΐλακιβ. . ·
  "Εξοϊα πρός περισυλλογήν καί περίθαλψιν φρενββλαδών.........
  Κατασκευή Γ. τμήματος τής ο3οΰ Πλατανια Κωσαμυυ.........
  Πρός αγοράν άντλίας διά τα ποΐραπήγματα Ηρκχκλειου. ···;;···
  Διά δαπάνας πρός ενέργειαν άπογραφής το3 πληβοσμ-οθ τής Νήσϊυ.
  Πρός ϋλικήν έν!»χι«{ν των σκ^πευτήρίων........·..........
  Διά την κατασΑευήν ΰϊραγωγείοϋ Κχμάλη Καλλικράτους.......
  31367ο3
  .0
  Αι" εΐδνκ&ν
  νόμων ιιαι
  δΐγμά
  8ΟΠ60Γ50
  X)
  40000
  (η) 80000
  9542
  15000
  ια) 1500
  ί(ιδ) 30000
  (,γ) 1000 ■
  '(,ί) Ρ8000 · ·
  (ιε) 14850,
  ,(ιζ) 25373|52
  ιη) 25000
  ιθ 630
  (κ) 8000
  Μ 4000
  λ) 500
  ; κδ) 2200|
  (λα) 2500
  (λβ) 3000
  (κδ) 8000
  («) ϋΟΟ.
  ίίχθ 6000
  3 6000
  κβ 7800;
  λγ)25000
  (λί) 6000
  ,λη)10000
  (λζ) 35001
  (ζ) Διάτβγμα ί83
  (ι,ια,ιβ.ιγ) »
  (ιί,ιε,ιζ,ιη) »
  (ιθ)
  (*,*«) »
  (λ)
  (λα)
  (λί)
  138
  145
  106
  155
  153
  51
  55
  50
  14 8)δρίο« 1909 φύλλον
  23 » » »
  9 Ν)μ«ρί(Λ» » »
  3 'Σ)μίρίου » »
  26 ....
  10 Μαρτίου 1910
  16 Μαρτίβι» 1910
  10 Ϊ4«ρτί»υ 1910
  69
  70
  70
  57
  76
  80
  18
  18
  18
  τής Κυ&ρν. «ΰχος Α'. τού ίτους 19()9— ίκτβκτος
  1910 -
  1910 —
  1910 —
  »
  »
  ΕΦΗΜΕΡΪ-
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  848
  α ε ι ς
  —ι
  >

  Άναγνωρτ-
  σθέντα έξοδα
  δι" εκδόσεως
  χρηματνκών
  ίνταλμάτων
  ■Μ——Μ——■«—-■——Β«~———ε*——ββΒ
  Πληρωθέντα Ιξοδα
  —————β—Β
  Ύπόλοχπον
  έκκαθαρτσθέν
  των καΐ μη
  πληρωθέντων
  έξόδων
  !——Β—Β———»[|
  ΕΙδτκού
  «ο«δ«ολ·γ»-
  «Η»οβ |
  'Λ-
  ς
  Σόνολο,ν
  —4τό*1««
  )
  Άπό 1 1-,βρί¬
  ου 1909 6ως
  τέλους Μαίου
  1910
  Έντός ι
  τοϋ μηνός
  Ίουνίου
  1910
  •Εν δλφ
  Μβτβνβχβι
  6λ έκ τη
  χρήσεως 1
  ο
  ο.
  ο>
  < ° -Ο1 Ι ω Ι Η Ι 1393700 50 4835243 40Θ00 80000 50 2868780 3090 24059 26 70 2234089 9703 06 Οί 263220 14356 7 8 4497309 24059 ! 70 371470 3098 ! 26 27 • · · · • 9542 15000 1500 30000 50 • ^ 9534 67 * 3880 55 Ι Ι Μ 3880 _ 55 5654 ι 1 28 » » 1000 __ , ,1. 3 29 68000 19616 05 11202 75 8413 30 19616 05 —_ 1 30 ... .1 . 14850 25373 59 9958 15064„_ 65 48 9958 15064„. 65 ζ 9958 15064.. 65 38 —- — 1 2 « Ι » Ι 25000 2349'όΟ 2349 60 ,— - 2349160 _ 3 » ι .... 630 8000 ·· 3532 40 3532 Γο — 3532 40 _ '. 1 31 Ι 33 Γ 4000 _—. _ _ 1 > Ι
  ------

  500
  *200
  5001—
  2078 05
  500
  2078
  05


  500
  2078
  05
  ζ

  ,
  33
  3ί Ι
  ....
  2500
  3000
  2135
  1175
  15
  2135
  1175
  35
  15


  2135
  1175
  35
  15
  ζ

  !
  35
  36 Ι
  8000
  3377
  55
  3377
  55

  _
  3377)55
  _
  1
  37 Ι
  ....
  1100
  6000
  1070
  60
  1070
  60
  Ι

  1070
  6
  ζ

  ;
  » Ι
  38 Ι
  6000
  __
  _

  __
  =_
  1
  39 Ι
  7800
  5304'
  2685
  15
  1591
  50
  42766
  102
  1
  40 |
  25000
  8672
  80
  7847
  νθ
  ____
  78Π 20
  82:.
  6
  1
  41 Ι
  • · ·
  6000
  10000
  5172
  85

  5172
  85
  5172
  85
  _
  !
  'Ά |
  Ί3 Ι
  10000
  _
  __
  __
  _

  __
  __
  1
  Λ Ι
  __
  3500
  200
  ____—

  200

  1
  Ί9 Ι
  1393700
  5149739
  2985672
  06
  23106ί9|49
  ^92754
  90
  2603.04
  39.
  382267
  67
  . 161
  69.
  (τφ) Ψήφισμα τής
  (λε) ψήφισμα *
  (>ί) » ι
  [Μ) » Β
  1909 » 80
  3 Δ)«ρίου 1909 » 80
  24 Άπριλ. 1910 » 26 ^ »
  τής 18 Δ)6ρίου 1909 φ/λλίν <9 » ; 6 Μαίου 1910 » 34 » • 26 Ίουνίου »» <*9 Β ,,26 » » » 39 «>
  τής Κυ6,Ρν.τεϋχος Α'. τού :τους 1909 - ϊκταχτος
  Ι , ,, , » » 1909 - »
  , , » » » » 1910 - *
  ! , , >» . » 1909 - »
  Ι * » » » » 1910 - *
  Κΐβ
  ΤΗΣ
  Είδικοΐ»
  Ηρονκολο-
  6
  7
  8
  9
  10
  ο
  α»
  < των έξόδων Γ. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως........................ Έςοία υπηρεσίας » » ......................... Έπιδίματα Πατριαρχείον, Μητρο~ολίτου καί Έπισκόπων ........ Μισθοί Πνευματ. Άρχηγών Μουσουλμ. κ«ί Ίσραηλητ. Κοινοτήτων. Γραφική ύ'λη Ίεροδικείων................................. Προσωπικόν Άρχαιολογικϊ)ς υπηρεσίας........................ "Εξοδα » » ........................ Γυμνάσια Χανίων / Ηρακλείου........................... Ήμιγυμνάσια Ρεθύμνης κχί Νεαπόλεως....................... Έλληνικά »χολεία...................................... Διδασκαλείον Ηρακλείου.................................. Ανωτέρα ΠαρΙεναγωγεϊα Χριστιανικά........................ ϊ » Μουσουλμανικα....................... Πρ; σθετοι Καθηγηταί.................................... Ρραφική ΰ'λη Εκπαιίιυτηρίων............................. Έπιθεωρητα' Δημοσίας Έκπαιδεύσεως................... . . . . Όδίΐπορικά ».λ. έςοδα αυτών.............................. Προσωπικόν Δημοτικών Εκπαιδευτήριον...................... Γενικά έ'ςοδα σχολείων..............................., . . , Διάφορα Ιςοδα έκπαιδεύσεως.............................. Έξοδα κεκλεισμίνων χρήΐεων................,............ Ταςινόμητις ίιτορικών εγγράφων τού 18"21 .................. Δ'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Χορηγίαι................................................... Τοκοι ίντόκων γραμματίων τοϋ Δημοσίου........................... Άποζημ'ώσεις Βουλειιτών.................................... Γραφείον τής Βουλής......................... Μισθοί έχτάκτου προσωπικού τής Β»υλής........................... Συντήρησις βουλευτηρίου, γραφ. Ιξοϊα............................ Προείρεία Συμβουλίου Έκτελεστικής Έπιτροπής Χορήγημα είς Γ. Βέροβιτς................................. » » Χαρίκλειαν χήρα^ Ν. Παρασυράκη................... » » Άλεξινάν » Ι. Ξηρά......................... Χρε'η προκατόχου Γενικής Διοικήσεως................. Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως των Οικονομικωσ............... Έςοδα τζχραι-άσεως Έπιτρόπου...................... Έςοδα υπηρεσίας Ανωτέρας Διευθύνσεως.......................... Προσωπικόν ΡενικοΟ Λογιστηρίου............. Έξΐδα » » ............ Προσωπικόν Έ-ιθεωρήτεως Ο'ικονίμικών............ Έςοδα έπιθεωρήσϊων................ Εςοϊα ύ-ηρε-ίας τ;ύ Ρραφείου τής Επιθεωρήσεως.................. Προσω-ικον Ταμείων................. Γραφι/.ή Λη κ.λ..................... Βιβλιοδέτησις βιβλίων καί έντύπων ταμεΐακής ύπηρεσίβς'............. ΕτλτΛχ Ταμείων, έπισκευή ύπαρχίντων............... Έςοδα μεταφοράς /.αί άτυτολής Ποσοστά είσπρακτόρων................. 9 Ταμιών.................. . . . . » πωλητών κοινοϋ χαρτ:σήμ.5ϋ...... Προσωπικόν Ιυπογρανείου τής Κυίίρνήσίως. Π ι ό τ ώ- η θ «Ι όαχ Διά τοϋ ττροϋποΑο- Δι' εΐδτκών νόμων ·καί Διαταγ·μάτων 15720 2950 46000 30480 320 20320) 11400 52800 40680 90000 21960 49440 20160 10560 990 12000 3200 630000 6000 9333 1649 1075962 100000 40000 59000 3720 7350 930 3840 4800 960 1200 3000 18840 1000 1800 31020 1600 37480 4000 2000 2616- 840 500 642 550 5000 20000 4000 1800 2508υ (α) Διάταγ;; .% 2-27 τή; 28 Ν;5οίοϋ 1909 ? 'ύλ. 76 ' Εφι (β,γ.8) » 180 » 30 Σ)«ρίί« » 64 Ι (δ,γ,δ,ε,ς-) » 200 » 30 8)6ριου » » 69 (β) » 100 » 11 Ίουνίου 1910 » 34 » *>) »
  102
  »
  »
  Λ
  »
  > »
  »
  (α) »
  348
  Ιουλίου
  »
  » 37
  Β
  (ι) Ψήφισμα
  Δ'
  »
  20 '
  Ιουνίου
  » 39
  >
  Είς μεταφοράν.....|
  Τεϊχος Α'. τού !τους 1909
  » » » » >
  » » » » »
  » » » » 1910
  » » » » »
  » » » » »
  (α) 46!
  (η) (6)4000
  (6 ι) 9162
  (γ) 9282
  (δ) 200375
  (ε) 883
  (στ) 277
  (ι) 2125
  (ζ) 800
  ν27000
  (ιδ) 800
  ?
  [α) 800
  70
  70
  400112|~ ΙδΟΟ|..
  Άναπληρίοματική 46
  » Δρ. 15356—
  * » 1540735
  » » 1000—
  » » 2000—
  » · 300—
  > » 168696—
  __
  ν)


  «
  α
  β
  |
  Ι»
  Εί
  |
  Ι
  •Ο
  Ο
  3
  ο.
  ϊ
  .1
  Η ,β Ρ —
  " ο ,2
  ι·
  έ.!
  II!
  Ν
  ιΌ
  π »5ί « «ί3 *-ί «
  Λ * *
  -η Οί ΟΟ * β * ■
  Λ <Λ Ι Λ β * ΟΟ ΐλθ ι ι ι ι ι; οο Ι Ι Ι Ι 11 1Ο Ο Ο Ο Ο Ο ο>Γ-οοδιηοο
  Οί
  ϊ— ΟΟ-
  τ- .—. — ίχ £Ό -Τ — — Οί 00 — — Οί 00 ·
  • 00— ι
  • 00 175 —■■

  00
  •Γ-
  Οί β*«-Μ
  ' _3 ΟΟ
  Οί Ο ΟΟ ΟΟΟ
  Γ- ■* Ο»·—> Οί
  -ΤΗ ΟΟ Ι"
  _~
  •ΟΟ)·"
  ■•'ό'ο1
  •0ΟΟ0
  ΌιΛΟΟΟΟΟΓ'
  • ϊ— —< —<·Οί —1 ΟΟ Ο |-ΐ| •ΟίΟ ιθ ί- 0*00 Ο 03 Ο 0-Ο*0ί Γ- ΙΛ • ο σ» ο*όο«ο <3<-«ο λ οί οί 4^3 ^^^^ΌΟ ΟΟ ^^* 1 ^ ΌΟ ^·ί* 'ΐ^^ €7* 6-ί Οί "-»1 νι" 0Ο-Ο0 — — «Ο —< Λί —« —< 1θ νί< Οί ♦ Οί
  •8-
  Οί
  •ο
  • Μ!
  • ιθ ιΛ ιΛ
  Όίθβ
  > 00 ·«· Γ^ ιΤ Κ35
  1 00 -* Οί Ο5 |Ο5
  • ο · · α οο ώ ό> α ι-* οί«ο< • ο · · οο οο οο -οο *£> —««ο ι
  • 00 · · 00 Ό Ο ·»
  Οί — Οί
  ) ιθ *Ο Ο* Ι
  ·—«»-» Ι
  —'-Οί Ό0
  Γ- '
  1—
  Ο5
  Ο
  " " Λ *
  ° °- »
  5 ? ο
  Β'έ · ί
  χ 2 ?
  ο
  σ5
  •00
  ΓΟιΟ
  • Οθ Ο
  ·00<Ο ■ 1-» Ο5 • Οί 00 . ίθ — • Τ0 <3ϊ ι «3 £>ΟΪ ιΛ Ο Ο Ο Ο Ι» Ι"· Μ ιθ
  — ^ ^ — - — ~ . ς^ 0Ο
  _ __ _ _ _ _ . ^η (- 0Ο Ο Ο5 00 — ΟΟ Ο ζ£> Γ— 0Ο
  ΟΟ Ι* ·—< ΟΟ <Ο ΟΟ ^ ιΟΓ* ίό 00Γ^Οί0^Γ-·^5<Ο'Χ)ι00ίΟ00*ί0^τ00 ΟΟ-^ΟΟ-* 00-αθΓ-»ΟίΓ-50ϊ—ΟίΟΟΓ— Οί ςθΓ- Οί^"Οί«ΟΟίΟίΟΟΟ 'θίοοοο-* * »"!«·"< ·— ςοοίοίο ΓΟ Οί — Οί Οί ο» * Λ Λ Λ * • ο ■ οο • ο • Οί ι- Ο -5- αι 0Ο - ■ !0Ο • ΟΟ ΟΟ ■ ο — <ο ■ Ο ΟΟ Οί • Οί • οοο •οο οο • οο -.τ • — Ι-Ο Γ- • Ο Λ «.- •Ο ιθ : •00 00 < ~ο~ο ο""· • αθ <Ο ~-ϊ> ;
  • ιθ ιθ ^> Ο Ο
  - «9 Ο5 <-Ο Τί -Ο Οί -Τ —ι Λ > Ο> 00
  ι ο 30 -15 ο ις^
  ΟΟΛΟΟίΟΟ'ί'Ο
  Ο5 Οί -οο
  Ο ■— Γ- «Ο 00 Οί
  οο
  ..................ο
  ..................Γ~
  —?
  Οί ______
  _3 Οί Ο Ο ,Ο —ϊ-1^^ Ο5 Ο ^-< Ο5 Ο ό ~ Οί 00 0 ^Ο Ο> ΟΟ
  <.^^ -^ίιθθ οί-^^**ε^ ■•ί' Ο5 Οί *^ Οί ^* ".μ οο -οο •ΛΟ.ΠΙ-ςθΟΟΟΟΟΜΓ---Ο ΟΟ -·τ Ο ι ·(— ΟΓ^Ο—ι»Ο'ΝΟ·*'»Ι»ΐΟ9(-Οΐ: ·00~*ΟΟί Γ-«_>Γ"Ι~-Οίί_1ίΟΙΟΓ-Οί~3·Οί
  ■ Γ-ΟίΟίΟΟ ΟίΟΟ ΟΟ —' Οί "^ ■«-"
  ΟΟΟί — Οί
  στ. ο -■- ι - -^ - ^λ-ι ;
  ■ ' ιοχχ-: - · ί·ρ>
  ι-ΤΙΜ-ί-ιΟί' Γ Γ~ 00 " :
  σ> οο οί — οο ο-»
  » · *
  ■ 1Λ « "ϊ · . _
  —Η «3 — ΟΟ ΟΟ
  ■ Ο ιθ Ο» —
  ") 00 5Ο
  • ΟΟ Ο ι
  ■ ΟΟίΟ
  • Οί '
  ιθ ι
  Ό Ιθ Ο5
  ·ιη.·) = Γ
  ■ Γ- ίθ — ^ Χ 00 —
  Ι2ί
  _.._._ _ -Ούτοο
  Γ— Ο ΟΟ Ο5 — Ο5 Ο ίθ ^^ -!ί· ίίθ ίθ Ο — ίΓ-ί , ^
  ΟΟΟίιΐλΓ ΐΟ»Ο(ΜΓ-ί-'-00ΤΙ^Μ
  Γ~ιΟΟίΟΟ 0Ο-* ^η ->τ Οί Γ- — Οί
  0Ο Οί -«Οί
  - Οί ~3< Οί «β _ — «ο Ο 05-03 100 Οί Οί Οί Ο ΟΟ Οί Ε --__ οο ο» Ρ ____3ΌΌΌ"© ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟθϊ_ιΟί·ρ Ο Οί Ο Ο Ο Ο Ο Ο ι οοο(Νΐηη·*οβοο·»οοίΌοοοο«2θ·#ΰοοοοοο ^3 ^—^ ^—^ _-■ ΟΟ Ο5 00 00 Ο5 Οί .—^ 00 ^^ €θ ^—^ '*<**> *<ί" ' — ^—^ ·*-* 00 ιθ ίθ ^0 ^"^ ι—^ <25" 'Ό <—ν '( ΟΟΟίίΟΓ- ΟΟ-* ·—,9000·— Οί — — Ι— ^ΐ"θίίθ __0-*Οί ιΛΓ!· ο«*ιη — οο οο οί οίθί'" ■λ β 2 >
  σ
  17
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗ2Ε_ί
  Κιδ»κο<· •ποοΐ'ΐΐολο- 00 10 11 12 13 14 15 9 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Οί Προόδιοοια"|ΐός των έξόδων Π ω Χορηγηθϊϊόα» Διά τοϋ πμονπολο- γισμοϋ 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 Έκ μεταφορας.. Αντίτιμον χάρτου Επισήμου Εφημερίδος............................. Πάστα κυλίνδρων, ποτάσα, φωτια-μός κ. λ.............................. Μελάνη τοϋ τυπογραφείου.......................................... Έπισκευή, συντήρησις καί κίνησις μηχανημάτων......................... Άγορά τυπογραφικών στοιχείων.................................... Προσωπικόν Τελωνείων..............,............................. » 'Υποτελωνείων......................-.................. » Τελωνοφυλακής........................................ Γραφικά ?ξοδα............................................·...... θέρμανσις Τελωνείων.....................................»....... ΟοΌ'πορικά τελωνειακών ύπαλλήλων.................................. Ένοίκια τελωνειακών καταστημάτων.......................·........... Βιίλιοδέτησις έντάπων των Τελωνείων................................ Αγορά καί έπισκευή πλαστίγγων, λΐμβων κλ............................. Έκτακτοι καί άτυρόδλεπτοι άνάγκα; των τελωνείων....................... Έπισκευή χρηματοκι6ωτίων καί μεταφορά αυτών........................ Κατασκευή καϊ έπισκευή τελωνοφυλακείων............................. Προσωπικόν Καπνοκοπτηρίων...............................-......... Εξοδα υπηρεσίας Καπνοκοπτηρίων................................... Προσωπικόν Γεωογικής υπηρεσίας................................... » εργατικόν............................................. Έξοδα Γεωργικής υπηρεσίας.................................,...... Διάφορα Ιξοδα.......,.......................................... Κτηνίατρος..........,.......................................... Έξοδα κτηνιατρικής υπηρεσίας....................................... Άντίτ·μον συμβολ. χάρτου, χαρτοσήμου γραμματοσήμου, κλ........»........ Αντικατάστασις άχρήστου γραμματοσήμου.............................. Αντίτιμον γραμματοσήμου διά λ]σμόν Ταμιευτηρίου....................... » σιγαροχάρτου έν γένει..................................... Συντήρησις δημοσ. καταστημάτων.................................... Άσφάλιστρα δημοσ. καταστημάτων εξοδα άπογραφής....................... Άντίτιμον ποσίμου ίίδατος εις καταστήματα Α. Δ.Ο'ικονομικών............... Τα άποδιδάμενα είς την Κρητ. Συνενδιαφερ. Διευθ, τοϋ Μονοπωλ. τού άλατος. . Απόδοσις είς τό Ταμβϊον των δημ. Ιργων—Τηλεγραφ, τελων.............. » » » » » » » —τελών άγκυροδολίας κ«ί ϊρματος. Εκτέλεσις δικαστ. άχοφάσεων, συμίιδαστικών πράξεων καί άμοιίαί δικηγόρων.. . . Επιστροφαί άχρεωστήτως εΊσττραττομένων.............................. Απόδοσις καί τακτοποίησις έπιστρεφομένων τελων. τελών................... » άντιτιμου γραμματοσήμου είς ξένας Διευθύνσεις................... Νομισματική διαφορά. . . ,.......................................... Ιΐρομήθεια Λιπασμάτων Γκουάνω..................................... Εξοδα κεκλεισμένων χρήσεων.................................. . . . . Επόπτης των παρά τώ Τελωνείω Χανίων άποθηκών...................... Εξοδα πρός εκτύπωσιν τής ίστορίας τής Κρήτης Β. Ψιλάκη............... Είς μεταφοράν.., 400112 12000 800 500 2400 2000 81840 19920 88140 3900 150 600 7400 650 1400 3000 300 2000 14880 10576 16300 40680 29390 2700 7200 4420 10000 1300 900 30000 2000 1000 1000 180000 35000 12000 20000 4000 30000 500 1200 115000 3720 1200878 Δι' είδνκών νόμων καϊ δταταγμάτων 1600 ιγ) 6000 ιζ) 500 [ιζ) 2100 (στ) 900 (ιζ) 1000 (ιγ) 500 (ιγ ιζ)4000 (ιζ) 1500 (ιε,ιζ)3000 (ιζ) 1000 6000 ε ιζ16000 (γ) 8000 ( (ι6) 800 (α) 960 (6) 4000 59200 (α) Διάταγμα 149 τής 19 Σεπτίμίρίου 1909—Φύλλον 62 Έφημίβίδος ΐή*ς Κυδερνήσ. τεθχ. Α'. τοθ 1909 2κτακτος ίρ. (στ) 167 168 192 273 205 251 » 8 8)ίρίου » 24 » » 15 Απριλίου » 9 » » 23 Μάρτιον 1910 1910 67 74 24 20 ι» » » Άνα·πλ»)ρ. » Άναπληρ. 1910 » 1910 960 4000 6000 4000 2000 900 6000
  ΕΦΗΜΒΡΙ- Τ'-2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Β19
  Μετενεχθεΐ-
  σαι έκ τής
  χρήσεως 19*. 8
  Σύνολον
  ΤΟΪ7Τ2
  18000
  1300
  500
  2400
  4Ό0
  81840
  19920
  88140
  4800
  150
  600
  8400
  650
  1900
  7000
  300
  2ΟΟ(
  14880
  12076
  1630(
  4Ο68ι
  3239'
  370'
  7200
  4420
  16000
  1300
  900
  30000
  2000
  1000
  1000
  180000
  35000
  12000
  36000
  12000
  30000
  500
  1?ΟΟ
  116140
  4520
  960
  4000
  Άναγνωοι-
  σθέντα έξοδα
  δχ' εκδόσεως
  ένταλμάτων
  1260078
  ΙΙληρωθέντα εξοδα
  • πό Ι Σ(6ρί-
  θ" 1909 6ως
  τίλους Ιον-
  νίου 1910
  'Εντος
  τ ου μηνός
  •Ιουλίου
  1910
  Εν «λω
  Υπόλοιπον
  έκκαθαοισθέν
  των και μη
  πληρωθέντων
  έξόδων
  19308^
  17602
  94
  421
  1309
  1129
  75020
  18260
  73270
  3244
  149
  16ϊ8°-3
  1713-2
  770
  971
  61202
  1421*
  62918
  2294
  149
  419
  4997
  4474
  596
  3210
  175292
  17602
  ι
  4
  944
  5
  1309
  ό
  971
  0
  65676
  5
  14808
  5
  66128
  2
  2546
  0
  149
  0
  557
  0
  5296
  0
  654
  β^
  ι<( 1692 15 4857 05 '424 70 12386 05 909 20 1016 3304 55 2498 25 86 40 300 100 80 1346 05 13 89 1556 1000 840 168163 62 26869 40 9824 45 17402 05 1399 35 1444 80 2361 95 640 2000 700605 — 17793 421 157 9343 3451 7141 697 2249 Ί4 )5 10 15 574 05 83 88 213 50 38 77 30 30 11870 80. 53056,07 191 ) Αναπ/ Γ,ρ. 10 (ιθ) Ψήφισμα Γ'. τής 26 Ίουνιου 1910 φύλ. 39 Έ^μερ. Κυβερνήσ. τεύ-χος Α τού "ούς ('«) » 6 τής 6 Μαίου 1910 φώΑ. 28 Έφημερ. Κυδερνήσ. τεθχβς Α . τού ετο,ς υ Ο (ιζ) λ<άτζΊμα 347 τής 5 Ιουλίου 1910 φύλ. 38 Έφημερ. Κυδερνήσ. τεύχος Α . τού 6"β« 1910 Ανα-/ο?« (ιγ,ε,ιε) Διάταγμα 287 τής 11 Μαίου 1610 φύλ. 28 )) » » » Α . «3 Ιτοϋί 9111 α/απληρ. 306 » 1 Ίουνίου » ι 32» » » » Α'. τού έ'τους 1910 » » 308 327 β ■» ·» 2 12 1910 φύλ.33 » » Χ) Α'. τού έ'τους 1910 Α'. τού έ'τους 1910 15
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  - ΕΙο·*»*
  «ερονπβλ ■
  3
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  Ι
  των έξό'δων
  '1?κ μεταφοράς..
  Δι' αγοράν τριών γερανών μετά των παραρτημάτων των.......................
  » » » ύδραντλιών..........................................
  » » » λαμί«Τή·ων συστήμίτος Ε.ΠΧ δια τό Τελωνείον Χανίων.........
  » » ενός λαμπτϊ}ρος » » » » δικαστικόν Μέγαρον.........
  Δι εγκατάστασιν τηλέφωνον «ν τώ τελωνειω Χανίων.........................
  Διά τακτοποίησιν διαφοράς έξ ύκοτιμήσεως Γκΐυάνω.......................
  Δι' αποζημίωσιν πληρεξούσιον.........................................
  Δι* έκτακτον προσωπικόν Γραφε·ου .....................................
  Δι εςοία υπηρεσίας........................,............,...........
  Δι' εκτύπωσιν των πρακτικών των με'χρι τού 1909 Συνελεύοεων κα£ Βρυλών κλπ. ..
  Διά μιο&οδοσι'αν Ίδιοκτήτων πλοιων χρος χαταϊιωξιν τοϋ λαθρεμποριου............
  Συντάξεις Εύσεβείας καί Μ«ριάνθης Καστρινοΐ-ιαννάχη καί Α'ικατ. χήίρας Ι. Κριάρη...
  Π ι ό τ ώ-
  Χορηγ'ηθεΐοα»
  Διά, τοϋ
  ρσνϊτολο
  γισμού
  1200378
  12Ο0878
  5.9.200
  950
  {> 500
  (ια) 300
  ) 300ΠΡ
  (ι6) ΐς2000
  (ι6) 4000
  (ι«) 14000
  (ιί; 1500
  429
  318379
  »
  ·
  (ια)Δΐαταγμα 204 τί)ς 9 Δ)<ρίου1909 φύλλον 78 Έφημερ. τής Κυίίρνήσ. τ«ύνος Α,'. το3 Ιτβ ς 1909 Ικτακτος Δρ· (Ϊ) » 190 » 20 Ν)βρίου' » » 73 , ' - .....*-:-1-- (ζ) » 197 » 1 Δ)6ρίου » » Κ » ' / * *ου » <λ » »». » -.·,.» ΚΛΤ,-ίαΐίτοί; · ονυυμ (ι) Διάταγμα 182 ττ)ς 5 8)βρίου 1909·ΰλλβν70 Ε^ηαεο τής Κ^βρνήσ. τεθχος Α'. τοϋ ·του,- 19)09 έκ μβτα?ορ& Δρ. 23900 (ιβ)Ψήφσμα τ»|ς 6 ΜαΙ> 1910 πίλλον1 28 Έφημερ. τίς Κ^εονήσ. τεθχος Α'. τού ίτους 19,10 έ*τΛ*τος » 226500
  »
  300
  950
  500
  30000
  23900
  ΒΦΗΜβίΉ*
  «Ι ε » ς
  Μετενβχ(|ΕΪ-
  όατ έκ -φς;
  χρήσεως 1908
  Άν<ιγνωρ%- δξοδα Οληρωθέντα Ιξοδα Άπς Ι 1)6ρί- θυ 1^09 6ως τέλους ΊουνΙον 1910 Έντός ·ϋ μηνός Ιουλίου 1910 Έν Ιλφ των και ηρωθέν έξόδβν >
  ο
  < ι (Ί) 640)Ρ 1·2β0078ί 1750· 640Φ 95θ 501} 301); 30000 12000 400)01 ΗΟθίθ] 150Ρ 7*3661 __* 1*175:7 &50! 49! 3ΘΟ| 2β583 138000| 4239 217 1001 63 18 83027 104. 4θ! 225 37 700605 950 491 300 29583 138000 4343 257 875756 60 55 53056 -5700& 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 85 » 26 27 «8 29 31 31 «8
  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΣΙΣ
  Π Ι - Τ Π Σ Κ Ι Σ
  Χορηγηθ»ϊβα ι
  Δια τοϋ χροθκο-
  λογΐβμοβ
  Δι* «Ιδικών Νομων
  και Διαταγμάτων
  ΜΐτΐνιχβιΙβαι εχ
  Άναγνο>ρκ>6έντ·
  8ι "
  ενταλμάτων
  "Εξβδα
  Άχο 1 2ε-
  1909
  μ
  Ί-
  ουνίο» 191·
  'Εντβί τεδ
  μηνες Ίευλίεν]
  1910
  Έν
  «χ
  χβΐαρισίίντ»»
  χαί |ΐή κληρ··-
  Ιέ ίξϋ
  α
  α.
  05
  Χ
  ■β·
  Α Δικαιοσύνης καί Εξωτερικών
  Β '^σωτερικών ........
  Γ' Π-αιόείας. ......
  Δ . Οΐκονομ,ικών ... .......
  Σύνολον.....
  846364
  3136783
  1075962
  1200878
  62Η9987
  48120
  619256
  227000
  318379
  1212756
  52
  70
  1393700
  23900
  22
  1417600ι
  894484
  5149739
  1302962
  1543157
  8890343
  742443
  52
  70
  1055223^0
  988099Ρ7Ι
  22
  481
  591963
  828710
  792360
  5774137(8814523683|44[5δ2770|02ί
  157
  60007|70|65(971
  20
  18
  86611
  051915321
  83396|37|875756Ι55|112343)02
  50464531
  90171
  25|139901
  4βΓ724684|
  Α'. "Εαοδ*
  Β'.
  Προυπβλογισθέντα Δρ. 5.793.325.—
  Ββίαιωβέντα » ............ 6.83§.ί18.1ί
  Είσιτραχθίντα *...........................
  Εισπρακτέα »................ι...........
  ΠρίΙ>ι:ολον1σί)£ντ« » 8.890.343.22
  Έκκαβαρισθέντοί » .............. $.771.137.»