92937

Αριθμός τεύχους

55

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

12/10/1910

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤΗ* ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΊΗΙα ΤΗΣ ΕΦΗΙίΓΐάΟΪ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΙΕΩΙ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τη 12 Όκτωβρί
  ο;
  ΑΡ1Φ. 35
  ΓΡΑΦΟΝ ΕΚΤΕΑΕΣΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  Διά Διχτάγματος τής Εκτελεστικήν Έ-ι-ρς-ϊίς, &*' άρ'.ί'
  33 κΐί χρονολογίαν 24 Σ'.πΐΓ,ι.β,χβυ έ. ί. ϊ ωρίσθη Γραμματεύς
  τού Σύ,λδουλίου ,ζ; '*ώ*;« εατ.,.,,ς Ζκ τΓν .<5ς ό Πετρος Μ«ρ- καντωνάκης άντί το3 Γεω,νγιΐυ Ι. Λεκανίϊη 8 ϊρι.9ίντ»ς ;ΐς άΛ- λην βί«ιν. Έν Χανίοις ττ} 2 Όκτωίρίου 1910 Ό Προιίρβυων Γ. ΑΚΜΙΤΕΡλ ΔΙΕΥΘΥΗΙίΙ ΔΙΚ&ΙΟΣΤϋΗΣ Λ·ά τοϋ ΰπ' αριθ. 183 τής 23 Σιπτίμ&ρυυ 1910 τι. της Έ/.τ5λε.?τική; Έπιτρκής, ίπετραπ», ή «κ τού Τβμείο.ι ίτολιτ,ψ ς ολοκλήρου τής μυβοϊοσί·, τού Τΐίϊ-ρίυ Σ. Κατσο-Λ-ε, βοηίοΰ το3 Γραμ,.ατβ'ως τοθ Πρωτοίιχεου Λασηθιο >,
  ΟΗτοιιβιάσαντος έχ, τής ύπηρβσιας λόγω «σθχνϊΐας ■κρ-σηχόν'ως
  κ στοποιηθεισης υπό δΰο έπυτημονων 'ατρών, κ*τά το άπο τ^ί
  9 Αΰγούττου 1910 ριέγρι τής 1 2§πτβμ6ριου Ίϊ'θυ ίΐευς γρονι-
  χόν ϊιάστημ«.
  Δια τής ύχ' *ριθ. 174 τής 30 Αΰγο^στον 1910 Δι*τ«γής
  τβΰ ϊπί τή, Διχαιοσύ/»[ς Έχιτρςπ.ι, «ιροπο'θΐήίη ή ύπ' αριβ.
  ΠΟ 5. Ι. Λι^ταγ») Ίυϋ αύτοΛ 'ι^τα,^η' ^, αν«ικβίιστ»μβ»ου .ο<5 Πέτρου Φ^ύμη Έφέ:ου, δίωρισ^ίνοο Σ^ίέώθο τ^^ Λ*ΐ3ι ΐην πρ'.σέχ/, σύ'θίον Όρ/ωτνδ Δ.χαιτ.',ριου ΉΡ*..; ^ι-^, διά -^ Νιχ'-λϊ υ Στοϋρ^κη δίκηγό^υ ΉρβκλβίοΛ. Δ;' όμοί» ΰπ'άριβ. Π5τής 1 Σεπτ,μίρ ο^ 1αΐ0, άΐ*λΟ9η ό Δη^ήτρ'θς Κωστοπουλος διναστικός κλητηρ τής -ειιφειβς τοθ Π η Δι' ομοίας ί»π' αριθ. Π6 τής 2 Σ&πτρμΐρίου 191>ι,
  ό Ιωάννης Κωνιω.αχης ^οη>6ς τοθ Γραμματίως τ;0
  Ή,.οΐΛλε·..υ καί ίιωρισβη «ντ' αύϊθϋ ώς ςοΐουτςς ο Ανδρέας
  Σ
  Δι ομο,,ας ύτ.' άριο. 177 κ»ι ύκο τ<(ν 9ύτι(ν χ άπβλυθηό Ιωάννης Ξ'Λμιριτ^/ης δ(Λ ϊπκϊς *λ() ν,ρ τή, ρίίϊς το5 Π ωτο' κείου Λαβηθε.ϊο κ*ί ϊιωρισ^Γ, ·ντ αΐτ^ΰ ως τοιού-3ς ό Έμμαν ^ή^Μι/ Μποοί-λάκη-χάτοικςς Νεαπόλεως Δι' Ομοίας υπ' αριθ. 178 καί ΰτό -ην ούτην χρον/ςγκν, βΐϊίτιτάββη ό Δημήτριος Ιΐαχαχης ^οηθός τ'Ο Γρΐμ,Α^τία»; τοϋ Είίηνβϊικείου Ηρακλείου εις τό Ταμϊΐον Ήρϊ- κλβιου, ίφ' διον χρόνον ήίελϊ διαρχέβει ή τΛΝΧθ~οιηβις ιής ύπη- ρισ άς >ών δηλώσεων τοϋ φορου οί«.οδομών - αρα τοϋ ι.αο' αύτω
  Ο κονΐμικοΰ Έφό^'.υ.
  Δ/ όμοιχς ν,τ' αριθ. 179 τής 3 Σίτττίμόριου 1910, άπεΛυθη
  ό Έμμϊνΐαήλ ΒαρϊυδαΛΤ(>, δ σμοφύ^^ς άπε«τ;3ΐ«μ·νβς είς νας
  '^>^λ^!»άς Ίτζεδ'ιν καί μετατι'^ίται άν; αύ-οΰ ώς τοιούτ.ς ό Γ.
  Τσιρι^ΛΜτ,-ς δϊ^ι^.5φ^λαξ των ^υλικών Χανιών, καί βντι τοθ τε¬
  λευταίον, -ούτου ϊιωρίσ'ίη ϊίσμοφόλαξ τ<Γ·ν ^»·α»ών Χ«*ιων, ό Ν. Άνδρ«αδά/.ης κάτοικος Ψαθογιάννου Κυδωνίας. Δι* ομοίας ύπ' άοιί. 180 τής 8 Σε.κτ(μ6ρίου 1-910 ΐτροπο- τΐοιήθη ή ΰπ' αριθ. 169 τή» 18 Αύγούστου %. έ. Δΐϊταγ^ τ ι. Ο -κ. >ς Δικαιΐΐύνης Έπιτ^όποι», κ*τά τοϋιθ μον^; χ;')οαΐ/ ό
  ,. ίν Μάρ.ο; Δ/;μ>",*ρα ·ά*τ,ς Ε^ιΐη; Χαη«>ν άϋι-,λλ^χ'η των
  Λ^0η/.ΐ;ντων ιοι> ώς Προίϊ^ο^ τοδ κατά την άτό 10 -29 Σ=.-:~
  τβΐ'δοου ί. Ι. σύνοΐο/ το3 Όρ/ωτο^ Δ.%ασιηο·ου Χανίων 8ι;-
  ρΐζομ-νου ί-ντ' βΰ-οΰ τοθ Κ. ΠβΐΜΐί'άχ.η έφίτου Χ αν ών, ί ίς την
  θέσ'ν δέ τούτου ώς Συνέϊρου διωοίσίη ό Μ'λτιάδης Δαοκαλά -
  κη<· Πρωτοδίχης Χανίων. Δ'" ό.κίας ύκ' αριθ. 181 τής 10 Σεπτβμδριου 1910, «γίνετο ατοόί .τη η ιταα«ίτηαις τού ΈμιιανουηΛ Α. Πετράκη, &(*.·>Ίτιιυ
  ■Α.ϊ]ΐήος της περιφερείας τοϋ ΙΙρωτοοΊχΐίου Χανίων.
  Λ·.* βμ3Ϊ»ς ύπ' αριθ. 182καί υπό την αυτήν χρονολογίαν, ίγέ-
  ν*το άτ;οδ*κτϊ) ή πε.ραί·;ητις τού Α Ι. Χ ρατάκη ίξσΑοφ^λί.-
  ί: . ταν φΛ:χ*.ών Ά^ίθ; Νικολάου, ·Ααί δ ωρίββη ίντ'αύτο" 5
  Έμμ. Γ. Χ-'-σ-ινά-ιης, κά;5ΐ^ο; Μιλλών Ίβρπέτρϊ).
  Δ'' ομοίαί ΰκ' ά.ρ·θ 183 τής 13 Σίπτ μίρίου ί. ί., ά-ϊλόΊη
  ό Χπ)θίϊΐι>ν Κΐψωμενακης ϊ*σμ-φυλ«ξ τώ» φ,ιλακώ^ Χΐηων χαι
  £ ω^'3%ιη άντ'αΐιτο^ ό Έμοιανουήλ ΒΛρο-ϊάκης, κάτοιχος Χα<ιων. Δ: ο,λο άς ύκ' οιριι 18Ί τής 15 Σεπτεμβριου *. ί· 3ΐω ισϋη ο Δημήτριος Κωστόπουλος οΐλαβτικος κΑητήρ τής τ.ιρ:ψί?ιΐ3., τ-Λ 11 ;ω~. οδι^ιίο^ Ρεθύμνης. Δ ' όμι.*>, ΰπ' «ρι'. 185 τής 16 Σι-.ϊ,Αδρίου έ. 2. διωρυ&η
  ί ΊωΛ;/ης ή άν^γ.ώστη» Μϊρ,ι^τά/ης, δΐΛίϊΠχός χλη,.,ρ τή,
  ~«ριφ:ρ« ίς . ,ϋ -τρωτοί κϊίβυ Χινΐων.
  ΈνΧανίίΐς τΤΪ 28 Σί—βμίρίου 1910.
  Ό ΙπΙ της Λκαιθΐύνη; Έ
  Γ. ΜΥΑίΙΝΟΠΑΝΝΗΣ
  ΑΙίϊβϊπΣ'Ι
  Δ'ά Δ·.»-4γματος τής Έκτε^ ίστιχής Έπιτ-οπή'; όπ'
  άιιθ 438 κατ'. γρονίλογίΐν 25 Σε-τεμίρ'ο-ι 1910 ϊΐΜρίσβ-, ό
  Έμμ Δημ Π'<~'χγι«ννάκις τελωνοφύλαξ παρα τ?, τί^ιονειακη π'^'.^ερε α τού Τελωνειοο Ήρχχλείου βντι το3 Νικ. Κορνάρϊυ ούτινος ίγβ ετο ίποδ«ι(.τη ή αόκό τής 0»σίως ταύτης Λι' οποίον Διχ'άγματος ύπ' άρ 6. 439 *αί χρ5ν-λ;για» ττ,ν ΐύι^ν ττετρά"* 8-ω; άντί τ ής έν τω αρθρω '* το, ύπ' αριθ. 6Ί1 Α«τάγι-α··ος οριζομένης ίγγυήσδω; χορηγήση ποοσωπΐκ^ τί ιυτη /αί γίνωΐι ϊε'--ί ώ; ίγ ^τΐΐ δια τή* ϊια/ε ρισ'ν ~;β Ιωάννου Γ. Κοχκιάϊου Δ^μοσίοο ε'ισΓθ,άχτϊρος ό Μιχϊηλ Κ. Βίτταχις κ«ί Γεώργιος Μιχ. Κοκκΐάϊης κάτοικοι Πύργου ΔΓ όμ,οιου Διιταγμ*τβς ύ«'*ρ*ί(. 441 καί χοονθΛίγικ 2ό Σ* ιτε|λ6ρίου 1910 ίιΐβτρά~) νά πηρ»»θή «Λήρης ό μια(*ςς »ίς τόν τ;αρα τ.φ Τ«.λων*ίω Χανίων Τί'-ωνςφύλ;>,ί Βασίλΐΐΐν Σπα-
  ΕΦΗΜΕΝΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ρβχιν ϊιά το ά*ό 15 Αύγούστου μίχρι 20 Σεκτεμδρίου 1910 1) Μουστερά*ης Ιωάννης τού Νικολάβυ.
  χρονικόν ϊιάβτημα καθ" ό άπουσίασεν ούτος τής ύπηρισία; λόγω 2) Τσιριμονάκης Γεώργιος τοθ Χβριϊήμ&υ,
  ασθενείας προσηκόντως πιστοποιηθείσης ΰιό δύο έπιστημόνεεν ; 3) Τσιριτάκης Μάρκος τού Γρηγορίου.
  ιατρών. Ι 4) Κΐελαϊδάκης Μιχαήλ τού Ιωάννου.
  Δι' βμοίοι» Δια.άγματος ύπ' άρις. 442 κΐ'ι χρονολογίαν 30 5) Μαλανδ^άκης Κωνσταντίνος τοΰ Ιωάννου.
  Σεπτεμδρίου 1910 επιτραπή ό'πως άντί τής ΐν τφ ά'ρθρω 1 τί3 ' 6) Παπαδάκης Παντελής τού θεοφάνΐυς.
  ΰι'άρ.θ. 331 Νόμβέ ό.ιζομένης εγγυήσεως χορ-γηβη" -ροτω- '· 7) Παπαδάκης Ανδρέας τού Ιωάννου.
  πική τοιαύτη καί γίνρ ϊεκτός ώς ΐγγυητής διά την διαχείρισιν ' 8) Καλαϊτζάκης Αντώνιος τβθ Παναγΐώτου.
  τοΰ ταχ.'δρομικοθ ύπαλλήλου Ί. Άτσαλά*η ό Μιχ. Ι. Σα66ά<ις ( 9) ΠαπαγρηγοράΛης Δημήτριος τού Μάρκου, δημόσιβς ΰπάλληλος κάτοικος Ηρακλείου. | Έν Χανίοις τή 5 Όχ,τωδρίου ΙΟΐΟ. Δι'όιοιου Διατάγματος ύπ' αριθ. 443 καί χρονολογίαν 1 | Ό επί τής Δημοβίαί "Ασφαλείας "Επίτ.>ίΐτ·ο< Όχτωβρίΐυ 1910 άνιτίθησαν τα χρ·η Εΐϊικοό Λογιστοϋ τής | Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ 'Ανω:έρας Διευθύνσεως των Οικονομικωσ είς τόν Ιΐρωτοχολ- ι ----------------- λητην- Αοχε.οφύΛακα Έ«μ*<νώνί«ν Σ,,κια,α,ιιν έ*1 ό'.ον ! ΙΝ0.ΤΕΡ& -1Ε Τ 8 Τ ϋ Σ ] £ ΤΗΣ Π&Ι&ΕΙΑΣ χρόνον Θέλϊ·. ίιαρΑέσεΐή άίεια το3 Ει")^ Λίγιττού τής Άνω- Δ,α «3 ύπ' άρ.β. 145 κιι χ?5νολογ.«ν 28 Σικτβμβ,ίίο,. έ. Ι. τέρας τα.τη; Δι«Λύνσ:ως Άνϊρ. ΚόρΛαΛ*. Διατί γματος τής ΈκΓελειτικής Έπιτροτί]; εκανονίσθη ή μηνι- Δι ΟΛ-ν.ου Διαταγ,βϊοςύι; αρθ. ι ι-ι κ ί χ?ο>ο. 4 *Ο«ω ' »ΐ« μ,σ9ο?οσ α τοθ Έμμ. Στ·ιδα«ά«ι άποφοίτου Γυμνα^ίο^ και
  βρίου 1910, διωρίσθη ϊ Πϊν5ς Κοχχέδης Έπθεωρητής τής 3ι3«σκάλο« Βρουχα Μεραμ,διλλου είς δραχ. 70 άπό τής 11
  Ι εωργίας. , , , ' Νοεμδρίου 1909 ά>' ής άνέλαδε καθήκοντα έν τώ είρτ,μίνω
  Δι <·μο·οι* Διχτβγματο; υπ αριθ. 44ο ααι χοονι^ ογίβ» 8 Ό- , σχΟχ,ί.ω. κτ>ο6ρίου 1910 διωρίσθη ό Εμμανουήλ Ι. Άνυφαντή; ή Κου- Ι Δι* ό'μοίου Διατάγ*ατος ύπ'ά?1θ. 147 καί χρονολογίαν την
  ϊία τβϋ Άντ. Μίντζεδϊλάκη
  ΐ)τοδ έν τώ Βφ Έλληνικώ
  άπό τής 22άς Σεπτεμδοίου
  Εν Χανίοις τη 8 Όχτωβρίου 1910.
  Ό Έκίτροπος
  8. Ι ΣΚΟΥΛΑΣ
  ί. ίτους.
  Δι' όμιοίου Διατάματος ύιτ' αριθ. 148 καί χρονολ. σημερινήν
  μετετέθη ό Άριστ. Καναδάκις Β)μιος ϊημ)λος έκ τοϋ Δν,μοτ.
  Σχολείου Σίδδας Πυργίωτιβσης εις τό Άν. Δημ. ϋχολ^ϊον
  Μελάμπων καί προήχθη σονάμϊ *ίς οΊευθυντήν τοΰ είρημίνου
  Άν. Δ. Σχολείου επί μην. μ-.σθω δραγ. 110 καϊ μην. ίπι-
  δραχ. 10 (δέκα) άντί τοί Άντ. ΐϊαπχδομιχβλάχι δ'.β>-
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
  Διά τοϋ ύιτ' άρι1). 204 έ.ί. Διατάγματος τί]·; Έκτίλβιτικής
  Έκαροπής επετράπη ή άπίληψ'.ς τής μισθοδοσίας τοϋ άγροτΐλθύ
  διανομ'.ως τοΰ ταχυδρομικοΰ Ρραφεί,υ Σητείας Ν. Περάκη άπό } "^' ^Αν^ΔΪμ.Ίίχολε'^
  τής 2α; μιγρι τής *ϊ Αύγούστου έ.ί. καθ όν χρόνον ίπουσι,σε Ι βτατιθ6(Μν9, ϊ(α τούς έν τώ ύχ· άρ:θ. 301/ τί)ς 2δ Σ,πτ,μ-
  τής υ^ρεσιας λόγω «σθενειας ν9μ(μως «ιστοποιηθε.,σης. ; , .,„ .Λ άκ( το0 ρ€ν(χο0 ·Επ(θ α άνβ4,ρομιίνους
  Δ, ομοιον Δ1βτβίμ«ος υπ ΛΡΛ. 205 έ-τρ**, η «κοληψις , λ6 ,;ς τ5) Α) άέ!αί.ρ4τον *η Σχολείον ΜαγαΗι»ιάρι
  τής μισθ,ίοαιας το3 π.ζ,ύ Ενωμοτάρχου τής Χωροφυλακην Πυργιωτίσσης επί μην. μισθώ δραχ. 110.
  Μη:ροφ«ν«κ, Ευαγγ.Λο- α«ο τής 8η, Ι,υν,ουμίχρι τής 18η; , Δ[. . ^ ^ ^, ά ^ χ .0 ^ λ ^ 4
  Α.γο,στου ε. ί. κ.β όν χ««, ««„«„, τής ,ΐτηρασα; ΛΟγψ Όχτβ6ρίβ» έ.ί. εγίνετο άκοίεκτή ή παραίτη^ς τής Άννης
  αοθ».ι>ς ν.μιμως πι,τοπο.ηθιι—ς. , Γερα,ιμί^ου άκο τής θίσεω; 3 δασχαλίσ,ης έν τώ Μουαουλμα,ι.ώ
  ΙΙαρθεναγωγείφ Χανίων.
  Δι' όμοίου Διατάγμανος ύιτ' άρ;θ. 150 κχί χρονολογίαν Ιην
  Όκτωδριου 1910 διωρίσθη ό Νικ. Γιαμαλά>ιης Έφέτης Ήρα-
  Δι" ίμοίου Διατάγ,ιιτος ύπ' αριθ. 2(6 έ ?. ΐπ·τράπη ή άιτό*
  ληψις τής μισθοδοσίας τοθ Β . Γραφέβς τής Ανωτέρας Διευ-
  θΰνσεως των Εσωτερικώ* Ξενοφώντος Μιγιλάκη άπό τής 26
  Ιουλίου μέχρι τής 29 Αύγούστου *. ε. καθ δν χρόνον απού- χλίίου ΒααΐΧιχος Έπίτροπος παρβ τη Ίερα Έπαρχιακϊ) Συνόδω
  σίασε τής υκηρ.σιας λογφ ασθοιΐας νομίμως χιστοπο.ηθεισης. ϊ{β ^ ταχϊιΧην Σύνοδον αύτή-ς είς ήν συγκαλ«ΐτα( την 20 Όκτω-
  Δι ομοιου Διατάγματος υ* αριθ 207 εγ«ν«ο αποδίκτή ή ^·Μ |ν# |;Μς
  άκό τή; υπηρεσίας «ραί-σις το3 Μτ,χανΐκοΟ τοί έ*τάκτου κρο- | Δ(. ζ Δ-.αΐάγματος ΰπ' αριθ. 151 καί χρονολογίαν 4
  σωπικου των Δημοσιων έργων Κωνστ. Δρανδακη. , Ό)ίτωδρίου έ. ίτ. Διατάγματος δ,ωρίσθησαν
  Δι ομοιοι. Αιατ-ηι«ος υ* αριθ. 208 ι. Ι. διωρίσθη «ργο- , ,ν 0 Στυλιαν>ος Γρηγορίου χαθηγητής τής Γαλλική; έν τώ
  ίηγος .ι; το έκτακτον «ροτωπικον τώ» δημοσιων έργων Κρήτης Γυμνβτί Ηρακλείου έ«ι μην. μισθψ ίραχ. 180, άντί τ,3 'Αν-
  ο Αναστα,ιοςΛογοθετηςδι* χρονικόν δ.αστημα δύο ,τών χ» μέ Ι , έί, ρ0Ιτάν μ.τ«(θ«μίνου ώ; τοού.-ου.ίς τό Γυμνάσιον Ρε-
  μηνιαίαν μσθοδοσιαν δραχμών δυικβσιων τρυκοντα. ί β,'111ΜΚ^
  νιαίαν μσθοοοσιαν βραχμών βυοιοσιων τρα<οντα. ι ή,^^γ.. Λ,' όμοίου Διατάγματος ύπ' αριθ. 218 έ. ίτ. έπ.τρά,η ή ] 2) 'Η ·Λρχ^ιΛ Γΐαλυράκι δ.δασκάλισσα των έργοχείρων έν «χοληψι; τής μισθοδοσια; π«?, Τώ ταχυδρ. ΊΡ*,ι ψ Βαμ,υ τώ Άνωτέρψ ΠαρΘεναγωγε'φ Χανίων, ά,« τ^ς Ελένης Ζϊνθυ- αγροτικοδ ο.ανομεω; Ν. Β,τζακη από τί}; 1 Αύγο-κ» μί- . 8Τχι 4,ολ|^ίνης. χρ, «λ=υς ^««μδριου 1910, καθ 5ν χί5ν.ν ατο,σίασε τής | 3) Ή Δώ,α Μ,άτσθυ δι5)λΟς τής Γαλλικής έν τώ υπηρεσίας λόγω αοθενεια; νομιμω; πιστο^οιηθείση.. Παρθεναγωγείφ Χανίων. Δ,β ο«»ταγή·ς ήμο,ν „ αρ1Θ Μ»/ Ιί «βτέθ^ ή «,:έλ« 4) Ή Σ Πά ,ις^α^ Κ ·; εί ^^^^ θ^ ι « - *> **- Π«^? ί*)-« ^ «, * 1ΙΜ-,ωγ.,ον
  ν«ς Μ. Μ.ρκάπουλος. «Ρ«.τρα, ι εω^νικων^ μχθηματω, ίν τ5ϊ; Έλληνιχοϊς
  ι.·_____ *------.„_ · · ■ ,. ««ι , . . » .... Ι Ηρακλείου ανιι τοΰ Νικ. Παπαδάκη άιιολυο,Αενου.
  Γεωργία; ϊιί)λο;
  ;5 -». «*ΐρχό»υ'λοί.~ ' ' Τ 'Γ"Τ""Γ "Γ"'"·Γ"' ■ ...... των ι«ω«»ιχων μχνηματω, ιν τ5ϊ; Ε,λληνιχοΐς σχο -ε.ίΐ;
  Δ, ομοίας 3ι»τΛγής Ι,' ά,.θ. ««/,.„ ίγέν£το αποϊεκτή ή άπό Η·?ο^ί1°" ,*'" "Λ ■ : Π««»«ν «ολ-ο^νο».
  τή; 1-ρ,,α, παραιτη,,ς τού ««ρίφ Ταχυδρο^-κώ γρϊ,είω ν ^"^ ^ ."" "* ·*?*' '^ *« χρβ'βλογία, την
  1>,6υμνης άγροτικοϋ ϊιανομίως ΕύαγγΤχο, Ά.' Κοτζα^Ιη! , ^«^«^ α παραιτήσεις:
  Έν Χανίοις τή 11 Όκτωδρίου 1910. ! ^ Γή, Χΐ*χζ-ς ΙεΛημαγαδακη διδ)Λΐσ^4 έν τφ
  Ό Μ τω, ·Β,«,.9«ώ, 'Ε,ίτροτοί | ^«**^/^Τ >«* *'Μ}*™·,,
  Π. Ι. ΜΑΡΗΣ ) ^ ·Μ« ο*ρβ*ρας Κανακχκι διδ)λι»9ΐ)β έν τώ Μουβουλ-
  μα^ιχω Παρθεναγωγείω Ρεθύμνης.
  3) Τής Χρυσής Άϋαναβιάδου διευθυντρίίς τοΰ Άνωτίρου
  1ΐ2ρθε>ωγωγείου Ρεθύμνης.
  Β.) Διωρίσθησαν
  1) Ή Νεσημπέ Βεηναμαζοχβύλλα Γραμ)λος έν τω Μου-
  σουλμοτνιχώΠαρθενβγωγείωΉρακλείου επί μην. μισθώδρβχ. 40.
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Δια τού ύ*' αριθ. 39 Ι. ί. Δ:ι:άγμΛτος τής Έχτίλεστικής
  Έιτιτροπής, προήχθησαν ΐ'; τόν βΐθμ:ν τβ3 δικανϊικς άκ'ο 1ης
  Όκτο*6ρίου έ. ϊ. ο! «χ τού1 κεχυρωμίνΐυ π.νακςς το3 1ου Τάγ-
  ματος πρός κλήρωσιν χηρευβναων θ.σιων" οί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  2) Η Ευαγγελία Ε. Βερνάρδου οΥμ)λος Αίς ίν τώ Μου¬
  σουλμανικόν ΙΙαρθ«ναγωγ*ίω Ρεθύμνης ΐπί μην. μιοθώ ^ραχ. 110
  3) Δ ωρίσθη ποοσωρΐνώς διευθύνων ίν τώ Άν«»τί?ψ ΙΙαρθε-
  ναγωγβι'ω Ρεθύμνης δ έν αύτφ καθηγητάς Ιωάν. Βίγΐατζάιΐης.
  Γ'.) Άνίτέθη είς την Χρ.ιτηίο'α Καλομίνοπούλλοο δ,ευθ-ιν-
  τριαν τ ου κατωτέρου Παρθεναγωγείου Ρεθύμνης ή δ δασκχλία
  των υπό τή; Χρυΐής Αθανασίαν διδασκομένων μαθ.ιμί:ων έν
  τώ Άνω έρω Παρθεναγείφ
  Δ'.) Διωρίσθη ή Ελένη Γρηγοράκ: ϊηι)λος Γο; έν τφ ϊη-
  μοτικώ Πυφθεναγωγίίω Ρεθύμνης ΐπί μην. μ'.σθώ δραχ. 90
  πρό; διδασκαλίαν εών έν τώ <χη ώ Πΐρθί^γιβγείφ δ'.ο'οτσχΛμε'νων μαθ^μϊτων υπό τής Χρυστ,ίδος Καλομ%νοποΰλλου. Δι" όμ-,ιοΐ) Διατάγματος ύπ'άρ·θ. Ι57καί χρονϊλογίαν 8 Ό*τω6ρ<ο.) έ. Ιτ. μετετέθη ή Δέσποινα Άλεγκάκ' ?ημ)λος Α)βμιβς έκ το3 έν Επάνω Βιάννου Παρθεναγ ο-^ε ου εις τό έν ΊΙρα^,λείφ Γον τ:[3ϋτον επί μην. ι,'ΐτθφ 5ρ*χ. 110, άντί τής Β χτωοιΐς Πολυξύγκι άπόφ. Εης τάξϊως τού έν Ηρακλείω Ανωτ. Πϊοθϊνϊγωγε'ου μετατιθευ,ένης είς τό είς Μευκη^ζν Ηρακλείου ΠϊρΛενίγωγεϊον επί μην. μ'σθφ δοα/.. 55, άντί τής Έλπινίκης Σαλούστρου άποφ. Εης τάξεως τού «ν Η?α- κλε ω 'Λ^ωτΐρβι· Παρθ«ναγα»γ«ί3υ μετατιθε.ιέ<ης ί'ις τό διτ-<ξιον Παρθίνα'ωγεΐο/Άνω ['ϊίων Μυλοποτάμου 5ΐί μην. μισβώίο. ">5.
  Όμοίως δια τού ΰτ' αριθ 158 κ*ί χρονολογ αν ττ,ν αΰΐην
  Δΐατάγματος,
  Ι Εγένοντο αποδεκτα αί παραιτήσεις:
  1) Τής Αικατερίνης Δούκζ ί.δασχλλίσϊης ε'ς Αμο?3 Β:άν.υ
  1) Τΐ,ς Αθήνας ΚωνσταντιράιΊ δ ϊ)λίσσ/·(ς είς Πετ,οοΑϊίίλι
  Καινουρίου.
  3) ΤοΟ Εμμανουήλ Ττ.τ*ίρη δ.δ^λον Πόμιτΐας.
  Το3 Αλεξ. Κοκκωνϊ 5ιδ)λου εις Βρΰσες Άμϊρίου
  Ι Ι Διωρίσθησαν
  ΐ( Ό Γεώργ Ν. Γίνεράλίς άιτοφ. Γ μναΐίοο διδ)λις «'ς
  Βρύσες Άΐ-'αρίου επί μην. μισθώ δροχ. 60.
  2) Ό Έμμ. Σταματάκης ιερεύς πρ. διδ)λ->ς είς τό ίν Αγ.
  Ναολάψ νΐ£ρ«.ι6έλλοο ίί)μοτ. σχολίΤον των αρρενων επι Μην.
  μισθφ δροχ. 40.
  3) Ή Μϊρί* Κ. Ζτνν-δάκι ά—όφ. Άνοτέίου Παρθιναγ»)-
  γ«ίου είς Πινορμιν Μ-ΐλοΐυτάμο.) ί,τϊ μην. μί,Οώδθϊχ. 40.
  III
  Μετετέθησαν
  3) Ή Πηνελόπη Τσιχαλοποΰλλου άποφ Άνωτέρΐυ Παρθε-
  ναγωγείου Ικ Πανόρμ^υ είς Μίλιϊένι Μ^λ^3π:τάμου επί μην.
  μ οθω δραχ. 50.
  *2) 'Η Σόφια Παπαϊά^ι Α)θμο; δημ)λος έκ Σπή νΐ Αγ.
  Βασιλείου είς τό Α)θμιον ΠαρθεναγωγεΤί,ν Αγ. Κωνσταντίνου
  Ρεθύμνης ίπί μην. μίσθώ δραχ. 110, άντί τής Ελένη; Κΐσω ·
  τάκι Β)0μίου δημ)λου μϊτατ·.θίο.ίνης είς τό είς Άογυρ-ύτο'ι^
  Ρεθύμ η; τοιο3τον επί μην. μισθφ ϊια-χ. 100, άντί τι'ί Χρυ
  "ηιδο; Στιφ^γΐαννά» Α)Λίου δημ)λου μβτατ θίμένης ϊ'ς τι είς
  Στήλι Αγ. Βασιλϊ'ΐυ τοιοϊ3τον ίπί μην. μισθφ ίρ*/. 110
  "^) Ό Άντ. Χρονά*(ς Β)θμιος ίη^)λος έκ Μ,οχοϊ Πε-
  δ'άδος είς Χάρχκα Μον:φ«τσίο« ΐπί μην. μιιθώ δρ^χ. 110,
  ϊΐ,ιοαγόμΐνος καί ίίς ίίεαβυντι,ν τοΰ αυτού σγΐλίίίυ ϊπί μγ,ν.
  ίπΐμιοθΐω ϊρχα 10, άνΐί Γθΰ Άντ. Βα'εγ-άκ' ϊη',ι,ϊλ'.υ Γ/3^ιιο^
  μεταπδίμίνου είς Μοχόν έτ.! μην. μισθψ δραχ. 100.
  Δ(α τής ^π' αριθ. 81 κ^ί χρονολ ,γ αν 25 Σίxτνι1.^ρίο^ ι. !
  Διαταγάς ήα,ών !·ωρ;σθη ό Ίΐιιαν. Κϊλαϊ'Γάκις ύ-ηρέιης έν-ω
  Ανωτ. Δημ. Σχολ^ίφ Αόγε^κής ί*λε5υζ:->υ 'πί ιιτ,ν. μ'ΐθώ
  δραχ. 40 άντί -<>3 Μ'.·/ϊή Βλ ίχά/.η π^ρϊΐΓηθ:/τος.
  Όμιοίως 8ι» τής ΰπ' αριθ. 8ν2 κα· χρονολϊγίΐν σΓμεοινήν
  δ·αταγής ήΑών διωρίσθη 1τ"ρ'τηί ι/ τώ Ανωτ. Λ^-μ. Σχολ = .ω
  Αρχανών ο Νικολ. Γενίτζάκις επι μτν. ιιιοθώ ΙρΛ'/. 40 άντί
  τοϋΚωνΐτ. ναλτάιΐι αναχωρήσεως .'■; -ό Έςωτερικόν.
  Έν Χανίοις τη 6χι Όχτωδρίβυ 1910
  Ό ·Β»ίτρο-Γθ{
  Β ΣΚΟΤΛΑΣ
  νίων ό'π ή Σύνοίρς άρχεται άπό τής 13—30 Όκτωίρίου
  ένώ Ιίει ν' άναφέρηται 11—30 Ό'Ταίόρίου 1910.
  Έν Χανίοις τί) 5 Ό*τω6ρίου 1910.
  ('ϋιχ γοΟ Γοα^είου τοϋ Έι^εΕείου Χανίων)
  Ά->ιθ. Πρωτ. 4425
  » Δΐ5κπ. 9150
  Έν τώ ΰ—* άρ:θμ. 52 τ. Β' έ. Ι. φΰλλψ τής Επιτήμίυ
  Έφημ,ιρίίος εδημοσιεύθη κατά λάθος έν τώ κατβλάγφ τώ πε-
  ριέχοντι τα όνίματα των ένόρκ»ν τοθ όρκωτοθ Δικαστήριον Χα¬
  ψ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  Πρός απάσας τάς Οίκονομικάς 'Αονος
  Κιί ρ χοι
  10 Οπ' αριθ. 811 περ φόρον επιτηδεύματος Νόμος
  διά των άρθρων 24,25,26 καί 28 (Ινέθιακεν είς τους
  δημοσίους έν γένει ύπαλλήλοι/ς την μέριμναν περ
  τίί'; άκριβοϋς έφαρμογης των διατάξεων αθτοΰ περι
  άδειώνεπιτηδεύματος Άναδηυ,οσιεύοντες κατωτέρω
  τα είρηιιένα άοθρα τοϋ ύπ' αριθ. 811 Νόμου παραγ-
  γέλλομεν υμάς, δπω(· συμμορφούμενοι πρός τας
  διατάξεις αυτών άΐταντητε παρά των φορολογου-
  μένων έπ.ίγγελαατιών την επίδειξιν τής οίκείας
  άδείαΓ επιτηδεύματος, καταγγέλλητε δέ πάντα στε-
  ρούμενον νομίμουτοιαύτηΓ και άρνούμενον νά συμ¬
  μορφωθή πρός την κατά τ' ανωτέρω πρόσκλησιν
  υμών είς τάς έν άρθροις 24 και 31 άναφερομένας
  διθ'κητικάς κα δικαστικάς άρ^άς κα μηδέχηοΌε
  αίτήσεις πρός υμάς άπει/θιτνομένας, ά.^ορώοΊας δέ
  ε{(· προστασίαν σχέσεων ηροερχομένων έκ τή<· άσκή- σεως τοϋέπαγγέλαατοΓείς <|όοον ύπο^ειμένοι; ι!παγ- γελματίου και διαο1α<|ή'ίεις παραλαβης ή άποστολης έμηορει/ικίτων κατατιθεμένας παρ' υμίν. Άρθρον 2ί. «ΙΜγ στρατιωτκός, πολιτικός κα δηιιοτικός ύπάλληλος ύποχρεοϋται να ηαταγγείλη είς τόν οίκεϊον ταμίαν πάντα άακοϋντα έπιτήδευμα υποκείμενον είς φόρον καΐ μη έχοντα άδειαν ή γ'πι- δεικνύοντα άδειαν πλαστίχν και νά ύποβι'ιλη συνάμα είς την έπ των Ονκονυμικών Ανωτέραν Διεύθυνσιν αντίγραφον της καταγγελίας «ύτοϋ. Άοθρον 25. «Πάς έπαγγελματίας όφείλει νά έη- δεικνύη την άδειαν τηΓ άανήο'εως τού έπαγγέλμα- τόο τού έπ τγ ηίτήαει παντός στρατιωτικοϋ ή πο- λιτικοϋ η και δημοτιΐ'θΰ ύπαλλ»'ιλου. ΟΙ άο"κονντες έπάγγελμα έν κατααίήμαο*ιν ή ο{- κήιιασιν έντός νών πόλεων και κωμοπόλεων ύπο- γοεοΰνται προσέτι νά έχωσιν άνηρτημένην έξωθεν αυτού ί'πιγραφην δηλοΰσαν έλληνιστί τό όνοιια αυτών. "Αρθρον 20. «Ούδεκία αίτησις «ίφοοώσα είς άνα γνώρισιν ή ΰπεράο'πισιν δικαιωμάτων η άπαιτήσεοιν προερχομένην έκ δοσοληι[άα'· εατά την άο-κησιν εμ¬ πόριον, βιομηχανίας, ή Επιτηδεύματος έκ των εις φόρον ϊϊποκειμένων, ή έχονσα σχέσιν πρός ταϋτι. ή και διασάφηπς παραλαβήι; ή άποστολΐις έμπορεν- μάτων γίνεται δεκτίι ττπό των δικαστηρίων. των τελωνείων ή άλλων άρχών άνε»' τής προσαγωγίις τή'^ αδείας επιτηδεύματος συμφ'όνωΓ τώ άρθρω ν<. "Αρθρον 28. «Ό κατά παράτασιν τον νόμον τού- τοπ και άνεν αδείας άσκών έν Κρήτη έμπόοΐον. βιομηχανίαν ή άλλο έπιτήδενμα έκ των Οποχρέων είς φόρον επιτηδεύματος, τιμωρεϊται μέ πρόστιμον μέχρις 100 δραχμών, έπ τή ρΥκτει εκθέσεως δηηο- σίαο άρχηΓ, έξ ής ^εβαιονται η παράδοσις, νπο- βαλλόμενοΓ πρός τούτοις κα είς την πληρωμήν τον αναλογούντος· ούτω φόρον επιτηδεύματος. Έν Χανίοις 9 Όκτωορίον 1910. Ό έτΐ των Ο1χο<ομ-χών Έπ(τροπο< Β. Ι. ΙΚΟΥΑΑΣ
  Ο ΚΙΤ1ΣΤΙΣΙΣ ΓΕΙΙΙΙΣ 1ΙΙ01ΟΣΙ1Σ
  Γ) ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΑ0ΕΡΤΙ0Ν3 ΕΤ ΜΙΠΗ.Τ51Ι
  ΑΪΓΗΣΤΟΙ 191 β
  ΠΙΝΑΞ ΙΒ'
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΛ0ΕΡΤΙΟΝ8
  χρονολογίαι —
  8
  Ο·*!
  ■——ε——
  ι
  »
  1910
  »
  ^επτε'μδριος
  Όχτώβριος
  Νο^μίριος
  Δεκε'μίριος
  Ίανουά^ιος
  Φεβρουάριος
  "Μάρτιος
  Άπρίλιος
  Μάίος
  Ίθύνιος
  Ιούλιος
  Αύγουστος
  ΒβρΐβΐηΙοΓβ
  ΝονβηιΙϊΓβ
  ΌέθβΙΏΓοΓβ
  ΡβνΠβΓ
  ΑνπΙ
  Μ αί
  .ίιπη
  Αούι
  1909
  Των Νομών—Ώβδ
  Χανίων χ«ΐ
  19724 20
  3055010
  2274570
  19887 40
  1605750
  158539Γ·
  19852
  18786
  1605536
  1926280
  1946070
  2072340
  Ρε&ύμνν,ς
  5970
  8681
  6263
  4294
  4755
  3802
  5029
  4508
  3811
  5134
  414δ
  5198
  10
  90
  70
  60
  20
  20
  10
  30
  90
  70
  70
  10
  Ηρακλείου
  Οβηάίβ
  Λασηθίου
  < * 1 'Ανάληψΐί λ των παρά τ- ΚοινωφελεϊΤβ- ί χατχβεσεων ρ ρ 1η Ββηαιΐβ ά" υιίΐίΐβ 17298 2553650 26033 1935450 13023 1157 1613830 13 15706 1651 146806 1624951 1814681 10 70 50 43190 58680 67010 1154 44990 473 101240 159250 99510 536 169760 10 10 974 70 ι 30 6535590 5571320 4469060 3428610 3170620 42001 40593 37,8249 39614 4154651 4504301 17 10 Σύνολον Τοιβΐ 43424 65351 55713 44690 34286 31706 42001 40593 37382 39614 4154651 4504301 ΛΡ, 17 >*«ταφοϊρ« ληψοδοιίας Ϊ906-1908
  ' ά» Ι» {|»9«οο !906-ΐ'9υ8
  -Τοΐβΐ
  23892966
  091434 44
  930364
  10
  61601
  199390
  260992
  21025205
  74902893
  1057420
  5733454
  521357 41
  169718841
  959280 98
  6790874
  ν21854ο82
  52135741
  169718841
  221854582
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  3
  ί. Ν) 6ΘΙΜΙΤΕ ΟΕ ί& ΒΙ)ΗΤιΧΕ 3·/· - οεβτιον Π
  ΑΟυΤΙΑΙβ-
  • — ΠΕΡΙΟΔΟΓ Β
  Χ Α. Β 1^ Ε Α υ ΧΙΙ'
  ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤ
  5 5
  ο
  ο.
  Ο
  α,
  12
  -1*
  ϊ ι Β"
  «' 1~
  8 |·«
  '"|£
  13
  2
  ι β-
  Ι ,2-Ό
  15
  3
  Β
  16
  Ι- ΓΓ
  8 »3
  Ι-· 8-
  •«Γ! ο
  17
  ο
  Η
  18
  ι
  &
  Ε-
  03
  19
  ι
  «3
  20
  1759
  5Ί0
  467390
  1235
  2433
  468
  ' 785 50
  241850
  216
  192260
  270
  1;
  1147
  39965
  3709
  74690
  6199.
  32870
  ι
  273494
  35
  4620
  30—
  13Β6
  1050

  2968,60
  54ν)
  207355
  160592
  4620
  320990
  480
  2405
  274720
  288
  465.7 54
  280 50
  419.10258
  158911
  ΙΟΟϋΟ
  11552951
  25
  > 2
  21
  > ?3 * *£
  " .1 έ -
  2
  "V
  1.2
  15561294
  540
  421376
  13
  1(οΰ5|<)2 158957 '.5 320990 48085 72Ί05 45 118Ϊ7671 288 465754 15589344 14721 5566695 7038855 60 634841 32860 3920939 98 23370 635 86870 2974 2974 21303,71 921369ο 763743,34 118574890 11344064 194919224 15561294 9Ί0659 99 1277885 83 1550129.
  828
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ-
  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΤΟΔΟΣΙΑΣ
  Ο ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΗ0ΕΡΤΙ0Ν3 ΕΤ ΡΑΙΕϋΡΗΤδ ΕΝ
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1910
  ΠΙΝΑΞ ΙΒ'
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΖ — ΡΕΗΟΕΡΤΙΟΝ5
  Χρονολογίαι —
  Έσοδα —
  7ων Νομων—ϋββ άέρ&ΓΪβπιβηΐδ αβ
  Χανίων
  χαΐ Σφακίων
  £α Οαηίί
  <** 8/αϋα Λθίμνης ".Ηρακλείου Λαση&ίον έκ των πά ) ι τώ άα ΙαΒαηςαί άΉΗ- ΣύνοΙον Εΐοπράξιω* ΤοΙαΙ Ι 7 10 1909 1910 Σεπτέμβρος δθρίβηιΐοπ Όκτώίριος ΟθίθΓθΓβ Νοέμίριος ΝθνθΠΙΓθΓΘ Δεχε'μβριος Οόοβΐη1)Γθ Ίανουάριος ^^1πν^βΓ Φεβρουάριος ΡβνΠβΓ Μάρτιος ΜίΙΓδ Άπρίλιος Αρηΐ Μάΐος Μ&ΐ Ίούνιος Τυΐη Ιούλιος «Γυϋΐθτ; Αδγσυστος 1909 1910 " Α&ροιομα — Αηψοδοοία Λης Πβριόδον Οαίίοπ Γ. .. Ληψοίβαία Βας Πιριϋου θαϋοη ΙΙ'. .. -Σννολον — ΤοίαΙ .......... (*) Όρα χ·οΐ)γούμενον χίναχα 16082653933427761 930364 10,260992- 1209049 95928098 11 87024373238616 6790874221854! 1000000 25386294959526961 216833009 154933 11 545716230 1000000 4238616 22185458 645716230 (*) Υογ. Ιΐυ1«βυ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΛΙΑ
  ίθυτ
  ΛΙ ΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟ2ΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 31.-
  . Μ ΟΟΠΡΤΕ ΟΕ α 5ΟΒΤΑΧΕ 3'/. - 0Ε5ΤΙΟΝ Γ.
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
  Τ Α Β ι Ιί Α
  ~ΙΙ'.
  . ΠΛΗΡΩΜΑΙ - ΡΑΙΕΜΕΝΤδ
  "Εξοδα — Οέρβηβββ
  ο·
  11
  κ
  Ι
  45

  ■3
  !
  •Μ §1
  :Ιί ιΐ
  β 5 ?
  |Ι|
  ΙΐΙΙ
  "* -β ·.** ϋ
  *
  5 ΚΪ Ι ,·!
  Ι1
  Γ
  11
  ΊΡ
  ϊ
  5
  >3
  Ι
  Οί
  5-
  (Ιαρατηρήβίίς
  16
  13
  14
  13
  171
  1000000
  2974
  1002974
  115409
  703885
  18579798
  59243
  3920939
  16
  5258
  86870
  985525
  6126
  05
  6211345
  6211345
  2948 9--
  12449730:
  11344064
  2948 34
  14824
  135841367
  1482
  80
  80
  6351
  37
  6351
  2972
  1949492
  4928310
  37
  6351
  37
  1556129
  155012 94
  635137
  4232265
  11
  221854582
  645716230
  ( Έκ τον Γ»ν«κο0 Λογιότηρίον )
  ΙΒΟ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ"
  ΤΗΣ ΓΕΟΙΚΗΣ ΑΗΨΟΔ0Ι1ΑΣ ΤΟΪ
  Λ ο γ α ι» ι α <ί μ ο ι Μ ·_■ Ι Σ *% * * 'Τπολοικ» οίχονο- μιχοϋ Ετους 4^08 Π?άξϊΐς *ιΐό 1 Σ·- τ.τίυ.Όρ(ο> 1909ίω;
  τίλ. Ίουλί υ 5911»
  ΙΙρίξίΐς έντόν ".ου
  Αύγούΐτου 19(0
  £ ν ν « λ ε>·ν
  1
  Αττοτίλέτυ >.τα άπολογισμ'όν των χρήσίων
  των ιτων 18ίί8—1908
  53340
  74
  Γ
  53340
  74
  2
  Η^Ουττο/Χο-'ΐσυιό;: /ΩΎ,<^'€.ιύ^ 19(ϊί) ..... 5046453 46 573654 45 Ϊ.62Ο1Ο7 91 ! 3 1463998 74 6686 20 1470684 94 4 Χογ,αοι,νικα γ^Λ*Χ[χ3ίτίλ . . ...... 799433 52 80240 83 879644 35 5 ί ίχοχΛ&τα&τίΛαι κοιν4.ι ...... 501863 03 25344 70 527207 75 6 10519 ■—_ 10519 — 92104 6* 14119 __ 1υο^23υ^ 1 8 ι ί — Ι Γ ' ΐΛΤ^ΙεΙίΙιΐΐ'.'Ι,ΐ" ^ Η . ι. — ΐ.'ΛΙιΙ*. /°* .1 80 99 51 77 132 76 1 ; 9 -Α./ν>,.-Ο, - . .... ί ΑΛι/ «. 'ΑΪΛ-ς 10 < ζ,Λϋ _' . ■ Ε 2 ,θ'-'^ ,' 1 / ^ίοναοττ,ρ.α.Λ'νν τα >.νΛ Χ:<Λ:'ω·'........ 10 » 3 Ίΐρχκλειου ...... —— — _ — - — 11 > » Ρε^υυ'-'^ς
  40941
  78
  _
  40Ρ41
  7ο
  12
  » · Λα,σγιθ'Όυ
  17811
  33
  17811
  30
  ι 13
  ΤΐΛυ- -ϊ'ν'.κχΐ τ. -^α;·.α-ςϊΟίΊ/'.ϊ
  588656
  85
  19713
  _
  3 8369
  85
  14
  Η/ίθ>.θΙ ΟΙιΟΟΙ..........
  34*4342
  91
  48244
  30
  392587
  21
  Ι 15
  Λιΐλεν/.οί οόοοι .
  2206
  42
  2216
  41
  | 16
  Πρόσθίτο; φό^ος Η "/<, -- !Ιεοίοδο<ς Λ' —_ __ __ — 17 ;ΐ8 Τ) » Ι) ·> _. τ. Β'
  Τααίίο. [ίΙΐΛθ'.,/.άτυν
  21023
  21
  280
  50
  21303
  71
  19
  Δ(»ρε^ (ίι'ι^ΙΟιΙ Λτΐιίΐιίϋ ϋϋβιιιν οί» Μουβ^ϊβιν'Ίΐρζ». είο^
  175Ρ
  80
  __
  175= 80Ϊ
  ί 20
  • 'Λιχίιολ Έτ«ι>{ας_ » γ ο
  ——«
  __]
  ι
  ί 21
  Ι Ιο'.ττψ.α έοέσεων άποζ·ηΐ-'"θ'75πιν
  1
  Ι 22
  Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμ.ΓςΜοναστ. Τοίμ. Ηρακλειον
  66134
  20
  1500
  6763*
  ~ Ί
  ; 23
  Έν:οΑΧ Ρι.χι/.(Λχ-!χ τοΰ Δ/Ί'χο-:Όυ.
  —™»
  __
  __
  24
  ίΐρο/.χτχο&λχ! 8;ά λ/σΐλό-' τχν. ΈπΊταγών'
  80Β1
  4€
  1737255
  3^27^5
  08
  2038* >52
  οί1
  ; 2»
  α 6·.χ ^χ*χνχς ττ,ί Άγρ-οφυλακης
  112501
  08
  250698

  27645
  __
  39084Ί
  ')8,
  , 26
  Προκαταζ^λτ £>ς Μονχττ. τοτ[ο.£ϊβν Χαν'ων , .
  42494
  _
  _
  _ _
  42494
  1 27
  Ζ"/".;χ''χ § 7'~ραγ'Λχτεό'σ5ο>ί ίε'νον νοι·!ΐτι;.ά-',,ν
  5023
  37
  |
  «*
  ,1,
  ———
  5023
  37-
  28
  Ιν.·ν/"ΐις /.ςνχνχ ι )■>■—-Τιλώνχ ..........
  67378
  87
  3171323
  18
  3147269
  21
  3583966 26
  , -2')
  » 9 Ιΐρςτθίτυ^ '^'ί5^ ^ '',9
  197401
  86
  704706
  56
  94328
  59
  818782
  (>3
  30
  » » Τϊ,μ'χι.........
  153971
  2^
  1727062
  93
  193140
  88
  1974174
  06
  31
  Κ' ί Τιώίον — Κατέθεσε ς πρςιόντοί έντί/.ί,ιν
  !
  ΓρζΐΛαχ-Γίων τοϋ Ληι/.θ'ϊ''οο -;ός ττ'ίτ,οωμή*
  |
  των ί,.ί;,/-,^ ω^ίΐ^ν .....
  7* .0000
  __
  300000
  ιοοοοοο
  ' ι
  ο2
  ΐ1.(.Λχταί,0/,αι^.χάχκ'χ/χ^-ζί,, ·ΐτ^ατ ν-.-τ,^ς'χς
  ΐδθ'.Όο

  .._,
  —,
  -——.

  180000
  ■ <3 Κττ;χχτ·χ ζ?τι<';:ω');ντιι τώ 1τΐ/ο/;'ί.) 7731 — -_ __ ____, 7731 —■ ^χκτο-' τΊτίθ' -Γ-οτΜΐ-νθ' "λ <τιλΟ! 7373 64 160 70 . - η 7540 34" ■ 3:5 ;.ϊ>'·;τχ·. £.'. Λ-Τ^ιςτ:α: ό·/", ^;αν·"'■-;.■
  4.Ί9Β8
  79
  __
  .___
  45968
  79
  Γρχ.τβ,,χ Κ,,/,τι,;—λ, «. ς Λ/-.ιοί·Ό^
  ίδ^Ι108
  29
  1285841
  8:.
  38851
  9.
  2885802
  ΟΊ
  ό Ι
  Η ' — » π:'θ.οοοου ί) '"
  1Ί824
  81·
  —.
  __
  14824
  80
  ' 38
  Τ Γ ' Ό
  -—
  43172
  57
  4874
  17
  58747
  Ί
  ό.)
  -

  13200
  -—
  |
  43200
  " ι
  4·")
  " · — ϊ κ β *"*-';',αν λ;
  __

  5631^
  73
  56319
  73
  1 4ί
  * Λ -- Λ '■ » ΛΧΟ'.Ο··.^
  _
  7011
  7(1
  6614
  60
  13626
  3)
  42
  43
  | Κο:νωφ. Ι'ϊυί·"ον—Λ·τιι.ος ΙΙθ'-ι'Ι. φοοου 'ό °/ή
  3158216
  18
  770094
  71


  39-28310
  89,
  " » τ^οκχτχβόννΊ νηΐΑθτ. ττρο; συα-
  !
  1 -^ · . γ ' '
  τ/ν-,ριι)τ. το^ο: Μ'-,τ^ι ωίί'.ς ~)^:^τ'Όυ ηοσοθ


  121913
  π* ι

  121913
  71;
  Ρ.1<, μεταζ>οο''ν . .....
  5984413
  55
  1895υ13ί
  79
  1775244
  26709795
  92
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΞ-Σ
  ΔΗΜΟΣΙΟΥ '
  ΑΙΕίθτ ΓΗΝ
  31 ΑΥΓ0Ύ1Τ0Υ 1910
  Π ί 7Ζ Τ
  *ΐ . ^λ-5« Άν (ΐερ'.Οον ^*
  Ύκόλοιπα τοθ οίχο-
  Πράίεις «„ ί Σ|6Ρ·^
  Ιιραίζδΐς ίντος τί-
  νομ.ικο3 Ηθϋ? 4908
  1909 Ευ? τΛ. Ίουνίου
  19 ί 0
  'Ιίολ'ου Ι1 Ιν
  Είς 2(·ρέωοΛ
  1772662
  74
  • ·
  177^669
  β
  74
  ι7193?
  ι
  ι
  4926816"
  ^8
  685228
  56ί2045 -
  ΒΟΰ^ϊΗ ■_____2
  83078
  81
  18υ6190
  34
  151212
  08
  1
  22998
  17
  83560088
  43159
  67| ΡΟ' 75Η7ϊι
  ..... ι
  2211Ί3/ -
  30Ί>Γ>0
  54
  53798599
  439 ;'9ΐ
  88ΟΊ69'·4'
  3562ο Η54· '
  5911
  19
  1*646 50
  18όο"' (3^5
  9127005
  167-2Ν30
  6328-
  11332335!
  70' 9 73, .
  833835  —.
  1 ~·38'^.ν
  1090*5
  ό36.'<'' 29' 3^3 60 5^)47|{4' ■ · · 5^/ί" 1 ί 21/34 87 64278 78 9( ΰϊ'.'όο^-νΐ 919): 3 __ __ 56746 77 2072 •35 'ί88!9 7-ί5 . . . 178//ι) 15286 58 18976 8ι" 7089 Γ χ/ -Ί1ο.ν9'4ΐ 23.Ί416 21064 36 2831ηί 4Ν 29397 1(. 3 3Μ11 Ί' 2-«9/!Χθ6 ι ; 18858 48 339314 10 36149 ιίΙ? 39 ϊ3 >#
  1735 > Ι
  2186
  71
  1222
  90
  254
  80
  3ϋ «4 Ί
  .1 14579) '. >
  1993643
  45
  __

  __
  ]<;9 ϊ6''3! .... .ν*»-»».». Ί ' ί] 1605051 48 476314 ϊθ 45043 01 21264088 ' 210511 ΐό ' 30932 53 __ ——- ;ϊ()932|γ>.'"
  309 -2
  Λ
  2285

  __
  >2(ΐ
  Οί
  18518
  50
  18'ΙΊΚΐ < Ι8ο1^.)ί· 1560 ——— π—«>
  «—Β.
  1560,
  1560
  -■)
  ___
  ι— κ—
  ——^
  676:54 :ί
  700000
  --
  300000

  «Μ—-

  1000000
  __
  1416707
  18
  60504
  72
  147721190,
  5ΰΟ.-!θ! ι
  230200
  20
  15594
  55
  245794 7- >
  "'3.ν2288864
  145Ο4£
  6307}
  33 ... .
  Ι
  Ι .ι 9
  { /
  ι -'!
  3178676
  10
  34421254
  702019
  65
  9350490
  'ί 12' 7 48ί
  1731851
  ΟΙ
  188054 10
  191990.) ί
  541·>(>895' . . .
  Ι
  1000000 -
  Ι ι
  180(100"-
  ' ■ '»^
  6016
  6016 -
  17ϊ" - . ί '
  2413
  93
  ____.
  512Η41
  190703
  !90"-03
  44- 1)1 "ι6 . · >
  1751899
  92
  104000 —
  185.5899 9ί
  4094 ΠΗ
  1Ί82'»8ϋ'
  15.Ί"Τ ί'η' Ί ! -
  4094178
  ........
  ____ ™—
  1Γ'626 '»0 , .'·■'>'
  II
  39283Κ
  )89
  ———
  —_
  ί
  6718032,94
  18791276
  07
  1867(56-^88
  χ 73 76ι»7.
  89
  73ί>υ..1'
  ιθι
  Ι
  ι
  .0, ι
  «82
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  η
  Ω
  οικονομίδου ϊτους
  1908
  Πράξπς άπό 1ης
  Σ)6ρίου 1909 Εως
  31 Ιουλίου 1910
  Πραίξίΐς Ιντός τοϋ
  Αύγούστου 1910
  Ιννολον
  44
  45
  46
  47
  48
  59
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  69
  60
  61
  62
  63
  Έκ
  Ταμεϊα καί Τελωνεΐα
  Ταμείον Κεντρικόν...........>......
  * Ηρακλείου..................
  » Ρεθύμνης...................
  » Λασηθίου...................
  Τελωνείον Χανίων......,............
  ΥτΓοτελωνεϊον Σούόας................
  » Καστελλίου Κισσάμου..........
  » Παλαιοχώρας................
  » Χώρας Σφακίων..............
  » Κα,λυβών............... . . . .
  Τελωνείον Ρεθύμνης..................
  'Υ/τελωνείον Καστελίου Μυλοποτοί(Λθυ. . . .
  » Άγίου Γαλήνη..............
  Τελωνείον Ηρακλείου................
  'Υ/τίλωνείο^ Χερσονήσου...............
  Ύ/τελωνεϊον Ματάλλων. ..............
  Τελωνείον Άγίου Νικολάου.............
  'Γ/τελωνείον Ιητείας.................
  2 Ίερα,πέτρου.............,
  * Σεισίου...............
  Όλικά ποσά ....
  598441355
  14367869
  24446789
  59584 34
  3356818
  3948612
  95360
  6679 62
  10932 52
  3444
  12381
  27389 85
  528855
  3674 70
  68160 43
  427
  793 30
  2142040
  15104 23
  35911
  272
  6718032
  69
  42
  39
  47
  94
  18950137 79
  996915030
  2773271
  1247050
  853486 52
  1493259
  838780
  8795747
  8108648
  4175
  1203ί
  493041
  3820
  12039710
  60
  9404855
  1945445
  1506634 30
  5227550
  8251 55
  8744515
  25809345
  20945050
  1682220
  3836844014
  17
  95
  11
  17752445826709795 92
  731612
  350492
  155031
  12142854
  155549 70
  3126
  682388
  1536011
  1079
  1202390
  49511
  2093
  2953 30
  18712982
  81355
  350
  2595825
  2301633
  2320385
  451
  3642907
  54
  86
  71
  10
  50
  24
  20
  46
  53
  92
  10844441
  3868231
  1461667
  1008483 24
  16882^4
  1246740
  10146097
  107379
  46261
  11
  99
  14480242
  569942
  9843034
  2608245
  176192455
  5351644
  904835
  13482380
  296214 01
  26856582
  1754540
  4872938054
  93
  95
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Π
  Ω
  'Τχόλοιχα τού οικο¬
  νομικαί Ετοιις 19' 8
  6718032|94
  6718032
  Πράξιΐί άπό 1 Σ)6ρίου
  1909 5ω{ τέλ. Ίουνίου
  1910
  18791276107
  9913085145
  2876300—
  127203379
  86127133
  150704215
  836670
  7297685
  8615545
  4101829
  12136203
  507456-
  8708605
  2194660
  154637113
  5211240
  766175
  10141795
  25830957
  21875828
  1643230
  38368440114
  Πράξ«ΐ{ έντός τοΰ
  Ιουλίου 1910
  1867662)88
  7371()4|44
  266971
  133069
  120283
  149538|25
  2850
  1247017
  13094 60
  3106 24
  1375379
  54286 70
  8124 93
  101660
  17664286
  78010
  14380
  23915 75
  37
  18
  29565
  27770
  756|40|
  46
  3642907
  13
  65
  62
  Σύνολον
  2737697 ΐ|89ί
  10650189)89
  3143271
  13
  140510344
  98155495
  16565804(
  1121670
  8544702
  9925005
  4412453
  1351158:
  56174270
  9521098
  2296320
  172301399
  5289250
  7805|δ5
  12ο333|70
  28787494
  24652846
  17188170
  48729380541
  Ύκόλοιηα των μερίδ'ων
  ΕΙς χρέωοΊ,ν
  Είς πίότι.ΰιν
  7396514ί05|
  194251'64
  22496079
  5656356
  2692829)
  31714 53
  125070
  160139ο
  8129,06
  2137
  46
  968660|
  820025)
  3219,36
  3119,25;
  3891056-
  623 94!
  124280]
  949010)
  833907!
  22037 36
  356[70
  8063690)021
  8063690|02| 8063610102
  ί
  44
  45
  46
  47
  48
  59
  50
  51
  52
  33
  34
  ο5
  56
  57
  58
  69
  70
  61
  62
  63
  ]
  £ΦΗΜ1ϋΡΙ- ΤΗ,δ ΚΓΒΕΡΝΚΣΒΣ
  των κατά την 'Ιί Αυγούστου Ί910 ΰπολοίπων έν τοις
  Ταμεέοΐξ και Τδλωνείοις
  Αρχαί
  Μ Ε
  Ρ
  II
  Τ Α
  ' Αργυρος
  Ν:λ
  Έν ολβ>
  Άντ ίτ ιμα
  ϊννοΛσν
  Ταμείον Κεντρκ'ον
  » ΊΐρακΛείου
  74176
  20
  8953 50
  » Λαο-ηθίου
  Τελωνιακαι 'Αρ^-αί
  1141631:50
  33600
  10200
  55133 80
  22737
  13ο8
  240
  6890
  287273 50
  40180 85
  80
  85
  70
  Έν Χανίοις τι) 23 Σ)βρίου 1910
  4317795
  13806 87
  6248
  3083
  7748
  10
  84
  25
  74065 01
  126307
  150708
  4:5
  65
  20695
  69772
  401519
  6794399
  7425262
  1535661
  ■2384
  75
  36
  13404
  94698
  265656 61
  45
  94
  194251
  22496079
  56563
  2692829
  16447169
  64!
  36'
  667175 97
  Γιν«κον