92950

Αριθμός τεύχους

56

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

23/10/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΎΗΕ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΗΣ
  Τί ι
  ΜΙ ΤΗΣ ΐΜ?ΜΜ
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τή 23 Όκτω^ριου 1910—ΑΡΙΘ. 56
  Αριθ. Δια,τάγ. 196
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  Η ΕΚΤΕΑΕΣΤίΚΗ ΕΠ1ΤΡ0ΠΗ
  ί τ ό είς Καλαμϊύ*αν Ί?ραπέτρου Π-ίρθεναγωγείίν επί μην. μΐσθώ
  |ϊΡ*χ.5Ο.
  4) ΊΙ Μαγϊαλνη Ν. Ταμπο,ιρανζή άποφ. Ανωτ.
  . γω,είου εϊι, τ ό εις Χουμεργυκο Μίραμδέλλο; Παρθεναγωγεϊον
  τό διά τοϋ Οτι' αριθ '''ι10/«ί8 "^ ^0 Σεττ£μβ:ίου έ. 'ί έγ-
  γράφου τοΰ Γεν. Εισαγγελέως Χαν'ων, υποβληθέν {ΐς την ^;,ρϊμ{;λχ:
  . Ψαλ)ίϊης άποφ. Γυ
  μην. μιτθω ϊραχ. 70, άνειτοΰ Νΐκβλάου
  Στυλ. Χα^ζιδάκην κάτοικον Βρύσων Άγιον Βασίλειον.
  Είς τον επ: τής Λικχΐίσύνης Έττίτροπ:!* άνατΌίτχι ή
  καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Δια.τάγμ,χτος
  ι Χανίοις τη 12 "Οκτώβριον 1910.
  Ό ΙΙοοεδρεΰων Τα Μέλη
  Β· ΣΚΟΥΛΑΣ Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ
  Π Ι. ΜΑΡΗΣ
  Ανωτέραν Διευθ, της Δικαιο-ϊύνηί ν.πόσπχη^ τής υπ αριθ. Ε:<χγ- χ.ρ:;π;ΐζη ίη^)Λ,υ Βο./ μετατιθεμίνου είς τό Ανώτερον 279 έ. ί. άττ.φάίίως τοΰ Εφετείου Χανίων, ττροτάτί' τοϋ ί-μ,^. αχολεΐον Αγ. Βασιλ?ιο^ Πεδιάδος επί μην. μισθω έπ-ϊ της Δικαιοού.ης Τπιτρόπου. . δραχ. 110. Ά«θφαο5ίζεΐ Καί δΐατάίίΓίεΐ ι 7) Η Ελένη Κί>ρμπ:χδάχι άτίφ. Ανωτ. Παρίεναγωγείου
  ,» λ - , ν ·, > > - * ' _, , ί,ι , εί; τό είς ΑάΛXο^ς Κ^ιδωνιας 11 ηρθίναγωγβϊον ίπί μην. μίσθω
  Αποκαθιστί: είς τα πολιτικα αυτού όικαιωματ», τον ϋ,μμ. » εη ·>γ-ιι π ι- ί
  8) Ή Άιιαλία Βχρυϊί/. άποφ. Ανωτ. Παρθκναγωγείοο ε'ς
  το είς Β*τόλα'.χ.ο.· Κυϊωνίβς Π.-!ρθϊναγ(ογϊΤον επί μην.
  >ραχ. 50.
  9) ΊΙ Κ^λλιί-:η Χαρΐτακι Ιποφ. Ανωτ.
  είς τό είς Άχλάϊες Κΐιδωνιχς Β)9μι;ν 5ηΐΛ»τ. σχολϊΤον επί
  μην. μισθώ δρα^. 50, άντί τής Έλπινίκτις Π. Δημοτάκι άποφ.
  Ανωτ. ΙΙαρθεναγω>είοί μετίτ.Οίμενης 6;.ς το ιίς Κάμπίυς
  Κ^^ωνίας ΠαρθίναγωγεΤίν έτ.ί μην. μισθώ δρ^'χ· 50.
  10) ΊΙ Φαινΐρέτη Λελάιιι άττοφ. "Ανωτ. Παρθεναγω·[είου ϊίς
  τό είς Γέρω-Λκχ,,'.ον Κυδωνίας ΠαρθίνιγωγεΤον ίπί μην. μισθω
  Διά Διαταγμα^ς τής Έχτελεοτιχής Έπιτροπής ύπ αρ 0. δρ»γ. 50.
  159 και χτονολογίαν 11 'Οκτωόρίου έ.Ι. μετετέθη ή Μαρίοτ Μϊν- 11) Ό Γεώργ ος ΙΙε:ρούλ ος μαθητής Γυμνασίου είς τό είς
  τΐ,εδελάχι ίημο?ιδ«σκαλος Βος έκ τοϋ Παρθεναγω(είου Κα.ν. "Αγ. Ιωάννην Σΐαλίω. ίημ. 3-χ;λίΪ3ν ΐ~ί μην. μιτί'ώ δραχ. "ΊΟ
  Χώρας Χανίων είς τό Αον Χριστ. ΠαρθϊνΐγωγεΤον Χινω» άντί τ^ς Ελένη, Σ^μναχ,'. άτοφ. Ανωτ. Παρθεναγωγείου μετα-
  ίπί μην. μισθώ Βραχ· 100, άντί τής Βιργινίας Άντωναχά<ι τιθεμένης ε'; τό «ίς Π^λ. Ρουματα Κίσάμου Παρθ*ναγα»γεΐον ίημ)λου Α)μίου μίΐατ θεμένης είς τό (ίς Κίχιν. Χώραν τποίτον ίπι μκν. μισθώϊραχ. 50. επί μην. μΐοθώ δραχ. 110. 12) Ό Σάβδα, Καπετανά/,ις ΐρςσ. διϊά^καλος είς Καλου- Όμοίως δια τοΰ ^π' αριθ. 160 τής 12 Οκτώβριον) ί Ι. δ'αΛ Κΐίά,αυ ϊπ μι;··. αιοθφ ί?^χ· 'ιθ, άντ! τής Τίωνϊ:»ντίας Διατάγματος διωρίσθησαν, Πΐυλεδάκι άιτορ. Ανωτ. ΙΙα,-θεναγωγεΐου μετατιθεμένης είς τό 1) Ή Άνβστασια Ζϊυρίϊου ά"όφ. Ά«ωτ. Παρθεναγωγίίίϋ Παρθεναγω ΐεΐον Καλουϊ.ανών-ΙΙοτ^μίδας Κισάμου ίιτί μην. «ίς τό Πίρθεναγωγείΐν Τυλίοσου Μ2λ^6^ζιο^ επί μην μ σ<ίώ μισ6ώ δραχ. 50. ργγ ρχ ϊραχ. 5 ·, άντί τής Μαρίας Κορνάρου άποφ. "Ανωτ. ΙΙαρθινα- 13) Ή Άργυρή* Πΐζαϊάχι άποφ. Ανωτ. Παρθιναγωγείου γωγειου μετατΐθεμίνης είς τό εις Αγ. Βαρδάραν Μονςβατίίου είς τό ε'ς Έμχρόσν?ρο Άποκςρωνΐυ 11 αρ^εναγωγεΤον Ιπί μην. τοιούτον επί μην. μΐσθώ δραχ. 5'>, άντί τής Εΰγβνίας Κυδ^υ- μισθω ϊραχ. 50.
  σανάκι άπολυομένης. 14) Ή Νικ'α Κρυργ!ετάκι άποφ. Ανωτ. Παρθ·ναγ<ι)γ»ίου 2) Ή Γαρεφαλιά Κωστάκί άποφ. Ανωτ. ΙΙϊρθϊναγω/είοιι εις τί Γ)^μιον δηαοτ. σχολϊΐον Καλαμιτσίοο ιΑλ4ξάνίρο^ επί *ΐς τό είς Πετροκεφαλι Καινουρίου Ωαρθεναγωγίϊον επι μην. μην. μιαθώ ί?χχ, ;ι0, άντί τής Καλλιίπης Βλαχάκι άποφ. μ'.σθω δραχ 50. Ανωτ. ΙΙαρθε-αγωγείου μίτατιθιμίνης είς τό είς Νήπος Άπο- 3) 'Η Έ)ένη Σφυράκι άποφ Ανωτ. Παρθεναγωνείου είς κορώνου Παρθίναγωγίΐον επί μην. μισθώ δρ*χ. 50,
  536
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  15) Ό Εμμανουήλ Τσισχάκ'.ς μάθη-ής Γ.ιμ.νασίου είς
  Καμπάνι Άκρωτηρ-Όα επί μην. μισίω δραχ· 40, άντί τής
  Κυριαχούλας Γαλάνη άποφ. Ανωτ. Παρθίναγωγειου μετατι-
  θεμίνης εις Χωραφάχια Άχρω'.ημου επί μην. μ.σβω ϊραχ· '<0. 16) Ό Παναγ. Κουμής άποφ. Γυμνασ^ είς Βοϋδες Κισά- 16) Ό Παναγ. Κουμής »,.«τ. «. »(.»»*ι.,* *., ι,-»νϊΐ, .-..«^ μου έτ.ί μην. μισθώ δραχ. 60, άντί τοΰ Ιαχ. Κουμή -ταραι- τηθίντος. 17) Ό Γεώργιος Ν. Πρςυκάκις άποφ. Γυμνασ.ου είς τό "Ανωτ. Δημοτ. σχολϊϊΌν Γερω-Αάκκου Ι^ϊωνίας επί. μην. μισθω ϊραχ. 70, άντί τοΰ Πέτρο^ Βαρουϊάκι παραιτηθέντος. 18) Ό Ευάγγελος Μ. Κλημλτσας όριστ. διδασκαλ. Γος είς Μεσκλά Κυϊωνίας επί μην. μισθω ϊραχ. 70. 19) Ό Άντών ος Ν. Άρναντωνάχις άπί?. Γυμ'ασί:υ ε'ς ΣχαφηϊάλΐαΚυϊωνίας επί μην. μΐαθψ δραχ 60, άντί τού Εμμ. Μάντακα βναχωρήΐαντος είς τό εξωτερικόν 20) Ό Μιχαήλ Ξϊίνιαράκις άποφ. Γυμνβσίου είς Ζα·όν Καινουρίου επί μην. μιοθφ δραχ. 70. 21) Ό Στυλιανός Μουντριανάκις πρ. οιδα^. είς Άδελβ Ρεθύμνης επί μην. μυί,ω δραχ. 40, άν τί τοΰ "Ιωάννου Παυλι- 8ακι μή άποδεξαμίνςυ την οίσΐν ταύτην. 22) Ό Γ»ώργιος Δρ. Βαρούχας άποφ. Γυμνασΐου είς Μεσε- λίρους Ίεραπετρου επί μην. μισθω δραχ. 40, άνΐί τ;ΰ Όδ. Μανδουραρακι χ.ααταχ3έντοςείς την ΠολιτοφυΑα/.ήν. 23) Ό Χρ. Άληγιζάκις άποφ. Γυμνασιου β'ις Βχσιλ *α Άνώγεια Καινο^ρίου ίτιί μην. μισθώ δραχ· 70. 24) Ό Γίώργιος Ζ. Σηφάχις αροσ. όιδ εις Τυλιασον Μαλε- δυζιου επί μην. μισθω δροχ. 40. II. Μετετέθησαν 1) Ό Νικ. Χατζηγρηγοράκις δημ)λος Γ)θμιος τ? αίττ,σεί τ3υ έκ Ζϊροϋ είς Μητροπολιν Καινουρίου ως 6;η6ός 5πι μην. μιοδω δραχ. 100, άντί τοϋ Μιχ. Μ.χεΜνάκι άποφ. Γυμ.νασιο.! μί'αη- θεμενου είς Πόμπηαν Καινίυρυυ επί μην μιοθω δρα/,. 70. 2) Ό Αντώνιος Καατβλλ'ανακις δημ)λϊς Γ.ς '.γ. Τ^λίσΐυ Μαλεδυζίου είς Αγ. Βαρδάραν Μονοφατσίου επί μην. ,ιιοθφ δραχ. 100. 3) Ό Μιχαήλ Κωνϊταντΐράλΐς 8ημ)λος Β,ς έκ ΙΙιτ ιδίων Πυργιωτίσσης ώς διευθΛτης είς το ΒονΧριστ. Δημοτ. σχολειον Ηρακλείου βτεΐ. μην. μισθώ δ^αχ. 110, άν:ι τοΰ Κ. Ία:ρ?κ' δημ)λο^ Βου μετατιθεμϊνου εί; το εις Πιτσ.δια Ανωτ. Δημοχ. σχολείον επι μην. μισοω όραχ. 110 /.αί προαγόμενοι* είς 2ιευ- θυνιήν τοΰ αυτού αχολειου έ ιι μην ίπιμυθιψ $ραχ. 10. 4) Ό Γρηγοριος Πα/>α'..σα/.ις ΰποδίί. Αος »κ Χριομιν^σ.η-
  ρίου είς ΙΚρβολια Ρεΰϋ,λνϊις επι μην. μυθώ δραχ. 60, άντ-ί
  τοΰ Εύαγγελου Ζ,μπίτάκι ϊημ).'.ου ϋί^ μετατιββμενίυ εί, τό
  Ανωτ. Δημοτ. σ/ολεϊίν Ρεθ μνης επι μην. μ σβω ίραχ. 110.
  "Ομοίως διά τού ύπ' αριθ. 161 ιής ΐί ΟΛτωόριου ί, Ιτ.
  Διαταγματος μετετ&θηΐαν ό Άν:. Γ. Ιΐαπαδακις ί; Μελισσιΐδης
  Α)μ'-ς ϊημ)λίς διευθυντής το.ι έςαταςιςυ δΓέμ5Τιλοΰ σ-χολ ιιυ
  Κρηταάς καϊ ό Κωνσ:. ΙΐΛαΐαλΐς Α^μυς δ<3μ.;λος δ.ευνυντης τοΰ έςαταςιου ϊημοτ σχολειον Β.αννου αμιιβα ως ίηί μην. μΐοθώ ίραχ. 1^0 χαί μην. «πι,χισΐκω δραχ. "20 έ/.α:ερος. Ομοίως δια τίϊς ύπ'αριθ. 85 /.αι χρονο/.ογΐιν 7 'θΑτωόρυυ έ. Ιτ. Διάταξης ημών οΐωριαθ/} υτ.ηρίτης α τω Γυ^να^ιφ Ρεθύμνης ό Γεωρ. 11α-α32/ανωλά/'.;ς επι μην. ΐλ.σθω όραχ. Ίυ, βντί τοΰ Μ'χ. Καρατάρη παραιΐηθεντος. < ΔΓ ομοίας Διαταγάς υτ' αρθ 86 λαί χρονολογίαν την αύίήν διωρίσθη ύπηρειης εν τω Βω Χριστ. Δημοτ. σχολε.ψ Χον.ων ό Δημ. Κατελάνος ετ.ι μτ(ν. μυθω δραχ. ΊΟ, α/τί τίΰ Ν. Λατΐνάκι άπβλυομένου. | Όμοιως διά τής ΰΐ;" άρ.θ. 88 τής 9 Οχτωδριου έ. Ιτ. Δια- ' ταγής ημών ϊΐιορΐοθ») ύ,τηρετης έν τώ 'Ανωτερφ Δημ. σχίλϊΐφ Αγ. Βασιλε;:υ 1ΙεΟιά25ί ο Κωνστ. 1α*λακις ή Κεφαί.άκι; ίπ'. μην. μισδώ δραχ. 40. ; Διά τεϋ ΰπ' άρ:θ. 140 καί χρονολογίαν 27 Σεπτβμδρίου Ίΰΐθ Δίατάγματος μετετίθησαν έν τώ Νομφ Ρεθύμνης οί έξ<;ς ϊι- δάσχαλοι ήτοι: | Ο Έμμ. ΠαΒουδας άπόφοιτος Γυμναΐίου \ αϊτήιει τού 1" Λ Μ;μμαντος είς Πριΐίέν Μ,ίλοποταμου επί μην. μ'σθ"ίί ς γ^ Μ;μμαντος είς Πριΐίέν Μ^λοποτα,Αθΐ» επί μ.ί)ν· μ'σθ(ί ϊραχ. 60 άντι τοϋ Στυλιανοΰ Δράγ^σι άποφ-ίτςυ Ίεροδ.οαΐχα- λειου μετατιθ»μ5V5^ είς Άχλαδί έιτί μην. μισήω ίραχ. 6ϋ, άντί 1ϊ5 Γεωργί- Βά? Ζ] Γ] θυ είς Κρουσώνα Μαλεδυζίου ίπί μην. μισθφ δρβχ. 100. Ό Ία<άν. Πατεράκης άπόφοιτος Γ^μν3σίου έν. Καλΐ/δοο Μυλοποτάμου β'ις Μυιργαρίτες Μυλοποτάμου τή α'ιτήσϊί τού ΐυί μην. μΐοθω δραχ. 70, άντί τοΰΜίνωο; Γερα/άρη άπόφ Γυμνασίου μετ*τιθεμ = - νουι'ις Σλθυλίύΐΐα επί μην. μιοθώ δραχ. 40, άντί τοϋ Γεωργίου Κανίλλάνα μετατιθεμένου είς ΠρΓνον Μυλοποτάμου επί μην. "μισδώ Σρ*χ· ΊΟ, άντί τοΰ Χαρχλάμκους Τουρνά/.ι παραιτη- θδντο;. Ό Μίνωος Άλϊεαντΐνός Β)μιος δημ]λος τή α'ιτήσει τού «α Μελιϊονίου Μυλοπιταμου είς Έπισκο-ήν Μυλοποτάμου επί μην. μισβω δραχ. 110. Ό Μιχ. Γεωργΐ3->δ.ί*ις Β]μιος ίημ]λος «κ Δαμοιδόλου
  Μυλοποτομθί βίς Μελιδόνι επί μτ,ν. μισθώ ϊραχ. 110.
  Ό Βασίλειος ΙΙασχχράκις Α]μιος δημ]λος Ικ Ζω-ΐανών είς
  Άνώγεια τή α.τήΐει τού έικ μην. μισθω δραχ. ί20 άηίτοθ
  Ιωάν. Γ. Θεοδωράκι Βΐμίου δ<)μ]/ου με-ατιβεμένου ώς Διευ¬ θυντού τοΰ Αν. Δημ. Σχολ?ΐ3υ Γαράζου ί~ί μην. μισ&ω κβί ^πιμΐσδίω δραχ. 120, άντί τού Νικολ. Πο-ταδίλΐ Β]μίου 5»μ]λ(;υ με^ατιθεμένςυ ώς Διευθυντού τού Αν. Δ. Σχολείου Χουμέί:ι Μυλοιτοτάμου επί μην. μ.ισ(,ω κσί ϊπιμιοθίω δραχ. 120, άντί τίΰ Αλεξ. (^ίκονομ,άΛΐ Β]λίου δτ,μ]λου μετατΐθεμενου είς Ζι«ν33νά έτ.ί μην. μ οδώ δραχ. 110. Ό Ε 'Ίυαιος Μαθΐυ,ιο-ίκις ϊημ,]«ς Β]*ιος ΐκ Φ}υ:φο.ιρα Άμ*ρίου ε'ς Μ·ρω α ώς Λιε^θοντη; «πί μην. |λ;σθω ^ραχ· 110 %οΐ'. ι»νν. έπιμιηθίω δρ^γ. 10. Ό Γεώρ'. Κϊτσ^ντώνης Γ]μ'θς δ<] ·]λος ϊλ Σϊλ'.ών Ά/. Β-τλειο.) είς Βιτταγην Άμαρ'ου έ-.ί μην. μυΟώ ίραχ 100. '() Μ χ. Γενερά'ΐς πτυχ. Α]Λΐος έιι Μ^ρ^νις Άμαρίου ε'ς Γιρα/ίζι Άμχι·.»^ επι υ,ην. μ.'σθί^ ίραγ. 120, άντί τοΰ Έ,ιμ. Β ΐ:ά« Β] *:υ 2η*]^·.υ μετατ 0=.ΐίνου τή α'·τήιβι τού είς Άρμίνους Ρεθύμνης επί μην μίυθψ 3ρα·χ. 1ΐΟ, άντί τοϋ Εομ. Χαρκ3ανά>ι Ε·>]^ίου ϊτ,μ]^ου μετατιθεμΐνου εις Καρε
  ΡεΟ-ιμνης ί'πί μην. μισθω δραχ. 110, ά ;ί τ^ϋ Ίαάν Βΐλερ-
  γάχ.! πτο '. Α]Α'.^υ μετατΛεμένου ν&Ι πρΐαγςμένου εις Διεΰ-
  Ο.'^.τήν τοϋ έν Σπήλι "Αγ. Βα ιλείθϋ έξα]ξ ου Δτ,μ. ΣχολΕΐςυ" ίτ:ί
  μη'. μ'.σΓω καί Ιτ:ιμισΟ φ ϊίοιχ. 140.
  Ο Δΐ^ ι. Σταυρ-υλά)'.·', Α]μιος 8η λ]λος ϊξ Άνι* Μ = 33.).;
  Άμαριου Γίς "Ίοναστηράλΐ Άμ,αρίου προαγίμίνος ώ^ Δ!;^θ|^ν^ής
  έπ' μην. ι, ισδω κα! έπ'μ·σθίω δρα·χ. 140.
  Ό Γεώιγ. ΆνϊροΛιέά·Αΐς δημ]λ5ς Β^μ,ΐος έκ Μοναστη-
  ρ7<ίΐυ είς "Ανι,) Μ·3.ς "Α^ϋρίου ώ; Δ.;υθ;ν.ή, επί μην. μυθω καί ίιιιμιι'ήω δραχ 1^0 Ό Γίώ^γ'θς Φ, αγ/'αδάκ!ς άπέφ. Γυμνασίου έκ Μελάμπων εις "Ανλ Μερο; Άιιυρ'θ.'τΛ; αίτήσει τού έτί μην. μΐσθω ϊραχ. 7ϋ, άντί τοΰ Γ. Μι.-/αλά»Υΐ α-.ςφ. Γυμν. μετατιΟίμένΓυ εί;, Νι- θαυριν Άμ*ρίϊυ επί μην. Η ισθφ δ αχ. 60 έ τί τοΰ Ίοαν. Δ. Παλλίεράλΐ άκολοομίνου. Ό Μα3 ος Μπνά·ις τρ. διδ]λος έξ Άποϊούλ:υ Άμαρο^ είς Πλϊτα,ον Άμαρίευ 4πί μην. μισ ώ οραχ. 40, άντί τοΰ Άντ Π α ρ'καλά/,' πρ. ΐιί]λου μετατ;θεμένου εις Παντά- νασσα* 'Λμΐρ ου 5πί .·ην. μισ&ω δραχ. 40, ά/-ί τού Έμμ. Φίυρφουλάχ! -πγ.. δι*]^ου μ=τατιθί(-ένου εϊς'Άγ. Ιωάν.ην 'Αμα- ριουέπί μη/. μισ'ίφ ϊρί"/ 40 αντί το II. Βαρούχα άπολυΐμένου. Ο Άλίϊ. Μϊρ/.οολα/.ης Γ)μΐος δημο2ιδυίακα<».ος τή αίτήσει τοο έξ Άνα-'-ολής Ίβρατέτρου εις Άκίύ,λΐα Αγ. Βασ λείου ώ: βιτ.θ;ς επι ι»τ.ν, μισ> ω δραχ. 100, άντί τοΰ Ίω£ν. Γ. Λι-
  λ'τά/: ά-Ό/ι-ομενιυ.
  Ό Γεωργ. Γυ-αράλΐς δη,^[λος Β]μιθς ϊα Μύροοο είς Ροϊά-
  κινον Αγ. Β5σ'7>ε'ουίτί μην. μ σβω ό"ρ»χ. 1 10, άντί τοΰ Γ. Σ?η-
  δά μετατιθ-.μίνου εις Σίλλΐα Αγ. Βΐσιλείου επί μΛν.
  ^ω ϊρί'ί- 70, άντ' τιύ Ιωάννου Γ. Τσουδερου άπολυομενου.
  Ό Νικόλ Γυπαράκις Γ]μιος 2ημ.]λςς τχι α'ιτήσει ϊκ τοϋ Άν.
  Δημ. Σχολ·.ίθκ Χανίων ώς Λιευθυντής είς Σελλΐ» Αγ. Βα-
  σιλείου επι μην. μΐσβω δραχ. 100.
  Ό Ευάγγελος Ζαμ-ΐετάχι; Β]μίος ίημο]λβς έκ Πηγής Ρ«-
  δύμνης είς Πεβδό>1· Ρεθύμνης επί μην. μιβθώ δραχ. 110
  Ό "Ιωάννης Καλοΰϊης Γ]μιος δημ]λος έκ Πρινβ Ρίθΰμνης
  είς Γωνίαν Ριθΰμ.ης επί μην. μισθώ δριχ. ΙΟΟάνΐίτοΰ Έμμ.
  Φραϊδάκι δημ]λί« Β]·ιίου μετατιθβμίνου βίς Άτσιιτβχουλο επί
  μη . μοθω ϊρϊχ. 110, άντί τού" Γεωρ Τζΐαννουίάχι βρ.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  2ιϊ]λου γ'. μετατιθεμένου είς Πρινέ Ριθύμνης επί μην. μΐαθώ
  δραχ. 60.
  Διωρίσθησαν
  Ό Ιωάν. Μπαταλος άπόφ Γυμοβίου είς "Αγιον Λ
  Μυλοποτάμου επί μην. μΐοθω ϊραχ. 60.
  Ό Νχάλαος Κυϊωνίας άπόφ. Γυμνασίου είς Μελιίόόι Μ«λο-
  χοτάμου επί μην. μιαθώ δραχ 70.
  Ή Εύαγγελια Μεταξάς άκοφ. Ανωτ Παρθεναγωγίίου
  ε'ς τό Παρθεναγ ονεΐΐν Γαράζοο ίπί μην. μιοθώ ϊραχ. 50.
  Ό Έμμ. Ε. Παδίυδας άποφ. Γυμν είς 'Αδϊελλαν Μυλο¬
  ποτάμου επί μην. μπδω δραχ, 40 άντί τού Χρ. Παπαουλαχη
  άπολυομένου.
  Ο Έμμ. Σημαντήρης άπόφ. Γυμνασίου ϊίς Άποϊουλου
  επί μην. μισθφ ϊραχ. 40.
  Ό Βασίλ. Κ. Παπαδάκης άπόφ. Γυμνασίου είς ΣίΤσες Μυ¬
  λοποτάμου ί^ί μην. μοθώ ϊραχ. 40 άντί τοϋ Βασιλίίου Τζεϊάκι
  ' Λπολυομένϊυ.
  Ό Γεώργιος Σ. Λασηβΐωτάκις ιτο ϊιδ]λος είς Άλοϊϊβς ΚΛ . , ■ „ - · ,-, , . .
  Μυλοποτάμου ίπί μη, μισ?ω ϊραχ. 40. άντί τού Έμμ. ί 50·"νΙ,' ?* Σ™'Ι*ν'1ς Π™*™ '^ΪΓ^·" Κ" Ρ
  Τσαιιαλάκι άπολυομένου Γ*ω?γ. Ν. Πετρυυλακ-ς πρ. ϊιϊ]λ5ς εις Κουμους Ρε-
  'Ο Μιχ. Α. Βενιανά'κις πρ ϊιψ.ος είς Άσ ρώτους Μ,λο- ] ξύ*ν« ^ ^ν· μ1σθ? '?α'-· /ΐ0' ά τ1 το3 Ε''^ ΚΛ**3 μ - >
  •γ» Λί- ·τ<ι α * > 5^^ ' «α ιλ μ ι ' Ο Ε-ΐαγνελο,: Λϊγν.αακι: ,απορ. ι υμνασυυ εις Μουνϊρος
  Ο Μάρκος Εμμ. Λίυ'οκις -ίρ. Ϊι1]3; εις Αγίαν Μολ3· „ ., ,'', * ί-, » βη > > - ν π '
  . > λ- * /η > . ' ΐτ < Μ Ρί^όμνης 4Τ'. μην. α'.Ίθώ ϊοανΐΑ. ΰθ αντι τού Στυλ. ΙΙετρακι ποταμ:υ επι μη'. μ'.σθιρ ορχ"/. 40, αν;1 τού Γϊοηγη-· Ν. , .' * ι-1 ε· ψ . α ν Τζιρ τα άπ;7ν.ςαέ·,οο. . γ >
  ■Γ» Ά ■ Λ ' ι -Λ ' τ ■ · ■ ΟΆλέξ. Στρδΰλ'.ς ατον. Γ μ-ασ ου εις ΙΙοΐσε. Ρ-ίόμ/η;
  Ο Ανιονιο; Δ-αγα.ις πό. ϊΐίΡοςιΐ, Μετοχι-χ Αν*ν;υρ- , , * _^ . >λ · > - ^ ι τι/, »'
  » ,γ , ' . « γ,- * /α · < - ι " επι ιιην. μ σθ<<> Ϊ5.τγ 4ο, αντι τού Ζ^τ^λ. 1ζ1αν:υ3ακ·
  "*■■ Μυλο ιοτου.2υ επι μην. μισθω δοα-/. 40 α/-.ι τού Μαοκ.υ ' ^ ■ ■ *■
  Αγ. Βισιλείου ϊχί μην. μ σθώ δραχ. 40, άντί τού Κ. Γε-
  ωργουλάκι άπο)υομένου.
  Ό Γεώργιος Σαδδάκις πρ. ϊιϊ]λος είς Καρίνες Αγ. Βα-
  σ'λεί3υ ίπί μην. μισθω δρ^χ. 40, ά-τί τού Α. Περγ1ουίά*ι
  ίίρέως α~ολυ:μένοο.
  Ό Γίώργος Κουφάκις ιτρ. ϊιϊ]λ·3ς είς Άμνάτο Ρεθύμνης
  επι μην. μισθώ δβαγ. 40. άντί τού Εύθυμ'ου Μ. Βρανα με-
  τατιθεμίνου εις Μοιιρνε Αγ. Βισιλείου ίπί μην. μ·σχ.4Ο.
  Ή Άφροϊίτη Πλειαίάιΐι άπόφ. Άνωτέρου Παρθεναγωγείου
  είς τό ΠαρθεναγωγεΤον Πρινβ Ρεθήμνης επί μην. μυθω ϊραχ.
  50 ά ά ά
  'Γ Λ π ί ' * *ΐι · υ > μ ■ ' γτ Αντ ο-η Λΐοτατΐου α"θ?. Ανωτίοου
  Ο Δημ. Γ. Μ-απο-Άας ιΐρ. δ ί]λος εις Βινι Μο-^ποτϊμιυ , ΤΊ ,,^
  V,
  λ- ■ « λ- * γλ
  ,,, » >,. . ν - ν - ' μ ' «'? Ιΐεριοολ"» ι ε^-μνης «τι μην υ,ιΌω ορβν. Γ,Π.
  επι μην. μισθω ϊραγ 40 ~ντι τοο Χ.ο'ρν.αίυ Μ^ει^αχι πρ. *,, ν ,. , .. ,' Χ, , ' . '' · 4 -ι. . < .», η ' / *■ , ΛΓ /. „ , > Γ ._'. Γ' Μ'.τατθίνιαι ο Κω (τινος Γΐαννα-/.·>·/ις οοίττ. γ . οιϊΐλος απ:
  διοΙ/.θν ΐΑίταιιθίμενου ε:ς Καλοίον επι ιην. μισθω ϊραν 51, η , ,. , .»»«,·» γ» ι ' · > ο-
  •γ» ·α π ο π ' ,ΐ, ', ίη Β'7ταγτ<> Α'Αϊρ'.ίυ εις Μ,ρθ}ο Αγ. 13ΐσι/6Όο (πι νψ. μιοθω
  Ο Αντω ιο; Ο^φΑνα»; μαθ. 1 υμν. εις ΙΙλε^ρϊχ·^ Μ.·λ3- 'βΛ γ- > γ ι τ
  , επί μτ,ν. μιαθώ δρανι. βς 40. ΕαΖ" ' € — · τ> » < » τ-ι αιλ · •/-ν ·» * ■ ι« λ ' » * - ■ ^ α - Ποιείται * Γ'ω'νιςς Ρωγϊΐανοί ϊπ,ΐλο; ΑΙΘοιος εις αι- υ Ανο&ε·*ς ινι^,θαΐιχαλΐ^ πρ. οιδ^σ^'/Λος εις Λαο.α65Λ.ο , · „ ,- λ*> » - , »ϊ ^ » > λτ ι '
  .. , . , , , . ΚΑ ' ε^ υντ^ν τού εί» ς'ου ίηΊ. ■^γ-λϊιο^ Μελ'Όν.Γ.υ Μ;λοτ:ιτ·>μ3υ
  Μ.'λοπο-αμς,υ επι μην. μισπω οραγ. ου , , .' > ο'" * «/λ
  •υ π -ι ■ γπ -, 7 . , .. π Λ > β-ϊϊΐ αην. ιουΓω <ιαι επιμ'σθ'ω ορ^"/. "40. Η 11(νελοΐ.η Γ-"ΐ^αλοπο·οΛθ·ο 3~ορ. Α;. 11-ν,;θ ν-·.γΜ>·>εΐνυ εις >/->>,. ' α - » ι- αΤπ α
  ... ., , , . > „ » ' .Α . . , Ο Γΐυΐργ. Ιχϊ^ομο; ϊηοΙ^ο- Α],λΙο: εί- Δϋυθοντ^ν τού
  ιΐανςρμον »^λ;τ;. αμ;υ επι μι,ν. μ'ΐ ω ,ιραγ. 40, α τι τή," „,„, »·>-·« - κ ' - ·> γ~
  ., . ι, ,» « , 6 ς:ο> δγΐΛ.. ί.ο'8'οιι Α;ίώ"εκι). Μϋλοίοτιΐ',ι.'υ ϊπι μην. μισδω
  Μαπας Κυρπιδου ιτο'-β ττ,οειβνΐ',. <" · , * ι/λ •υ λι > τ/· » · · ά Γΐ ι ' ■ και ίττιμισΗ ω 'ρ'ν. 140.
  Η Φλ'ορίν-ια Κα>3α,! «ϋθφ. Αν. 11αρ:!εγ.χγω ,-ειου εις . , .τ/ τ? α ϊ· ϋ Τί ΑΙ Λ
  Τλ ,Γ , , , τ,,^ . ΚΑ Διοοιζεται ο Κωνϊτ γ. Δρανϊακΐς ϊημ·]λος Α]υΐ!ος Διβυ-
  Ιϊ2*καρι Αμαιιίου »τι μη· . μισθόν 'ρα . ΟΙ). Λ . - . τ» , τ-> λ» ρί ϊ ■> ■ · '
  .„ ν > Λ * - · · Μ ο ' Θυην,ο-ΐ3 «χΡ ύϊ-ΐ'α Ρ^.αν,ς ϊ>ζΊ:υ δηΛ. σχολειό 5πι μην.
  Η Λρυστ, Δανϊυλου απ:φ Λν. 11«ρθ!ναγω·ϊϊ·ου .ι ό ·■ , . ,,,Λ
  π ,.
  V
  »λ λγ Λ > < - - 'Π μΐ3·ω χ-.ι ϊτασθω ΐ£»ν 1 ι(' · ΙΐΓρ.^γωγ,Τ.ν ΑνωΜιρί.ς Αμ». =ϋ «-ι μη-, μ-.β' ω ^ ,Ί,; ..Ο Δ[, ^ ^ ,,^, ^ .^. ,? θ }41 ^, χ^0^ Ο7 . «Εμμ. Λ.υρ.το «ως Ελ ]ίλ-;είςΜ,να,:·ορ,Λ Α·^- ^ μίϊετ-ήη«ν έν τώ Νομώ Ή^λείου οί εξής ριου ίΐΐι μην. μΐσβω ϊραχ. ΙΌ. * \ « (Ό Α^οστ. Ν. Χα.ζιϊίΜ; ά*-9. Γ.^ίαο προ,,,ρινώ; ' (^ ".^"ν 0 'Αλέΐζος Β)*ος Μλθί !* τοο Άν. Δημοτ. κ« εφ όσον χρ,ν» δϊαρ^,η 6^.·^ το , 1τ. Μ*ρ«8., β-ς Σ .^^ ^ £. Βο_τε; ΜΛε6,ζίβ, τΐ> αίτήσί[ „„ Μ
  ο. εδόθη βο?ι«ςς αίει» εις Μερ ,-* Λυ,χ..^ επι μ,.ν μ Λ* * , βθ, -ντ'«« Άντ. Άπίϊτίλίϊοϋ ό~ολ«ομέ-
  οΐαχ ιΟ. ' ' ' '·
  Ο Ά/τ Π-ρο'ί'-Λννά/ΐς π3 ϊ·ίί]*ος εις Μίλαίλ,-ίς Αγ- ■ ν° '
  Βασιλείου ίΐϊί|*η.. μ'.οθω ϊρ5-/. 50 ά,τί τού Έμμ. Παπαί:. 2) Ό Ε·.μ. Αστρινακη: ϊΐΐι^ςΒνιοο ^τοΐ Αν_ Λημοτ.
  ■ί<χ>νη -.αράΊτηθίντ ς. ' " · σχΛε'ουΆ-'. Μόρϊ'νος τί) αιΐήσε'. τουεις το ίν Ηρακλειω τοιυ-
  "Ό'Μιχ. Γ! Λαγοόϊά/,Ι.: ά-ό? Γ,μνατ1^ ϊ!ς Κρ5α» Βοόσΐ/ | «ν^1.-1 υ .ν. μ.:θί?, ίραχ 110. _ , , . ..
  Αγ. Βα3-λεί:υ ·πί μη.. μι.Οφ ϊριχ. 40 ά-τί το^ Έμμ. Γκα- ' 3) Ο Κω --. Λ-ο,ντζακης α-ϊ » Γ^ν«ι-ϋ ε* τοϋ _ Α .
  λονο*θϋ άπόφ. ΓαΐΑ,Μΐ^ υετατι^ΐΜνο; είς Βάνον Αγ. Βασ.- 1 Δη.«:. ο-/ο^ί'-ϋ > Ηρ»κλ*·βϋ «ς Ανώπολιν Ηεϊιαίίς επι μν·
  λ*ίο« τή ^ίτ*σ»ι τού έ«ϊ μην. μ σ'.φ ϊ?αχ. 70 «τί τοθ Ίωίν. ^ ?«? 60 «,-ι τ.3 Γ Τσ!?!ν™»κτ «—λυομενου. _
  Σηφ,υνάκι Γΐμίοο δΦ]λ5υ (,ετατιβεμένοα είς Γαράζο Μ λ:- ! 4) Η Φ = 6?,>πχ Π«τ«οϊ«κ^Α)αιος ίη^λος ε* τού Α ου
  τοτά«, έπίίην. μί=0ώ δραγ. 100. ώ; 9^0,3 ' ?/°,Ώ* βεν-Μγειο» *?™κ™ ^,'0, ΠίρΟ.ναγωγΛν
  Ό Παπά Ιωάν. Τσ»γΛ*ρ«ις "?. ίιί]-.ος είς ΣχχηΙ,ρΙχ Αγ. Μ^,ς ε,, μ-,ν μι<τθ.? ϊραχ. ΙίΟ, αντι τ^ς Μαρι,ς Αγ. Βασθείςυ ίπί μην. μισθώϊραχ. Ίθ, άντί τού Νικολ. '; Ι^ΛΛΧ/.ί απαλυομίνη^ Φωτάκι υ,ετοΐΐθεμϊνου είς Αγ. Γαλήνην άτ,ί μην. μισθώ , ·>) Ή Ε'ρ,^η βειανά ι Β)ο.·.5ς ΪΓ,μ λος ν/. Τίΰ Β:ο Χριστ.
  ϊρογ. 40 ! Πα?ρεν*γων.·β'οο ΊΙραχ'1 ε!~υ είς τό Πϊρθίναγωγεΐον Κρ^'οιώ α
  Ό Ιωάννης Κ. "Αποστολάκις άπόφ. Γ υ μ ασί ο εί" Λρόμι- ' -πίμη'. μ'σθΰ ϊ?ΐ"/. 10^, αντ· τής θαλείϊς Πετοχάκ- Β)μίοο
  σκίν Αγ. Βασιλείίο έτίί μ·ν "·ί3£'ΰ 'Ρ*"/.· ^ «-τί τοΰ ?»;μ(λΐ; '.ιε-β: θε,ι^^ς τή" ϊίτήί--'. της εί; τό Βον Χρ στ. Π?ρ-
  Ιΐαύλίυ Κοπανάκι Ίερίως άπολ'α μ=νίο. ''ί αγωγίίο; Ήρ*κλϊ'3« επί μην. μ·σβι? ϊρβχ 100.
  Ό Άν τ ών. Πα-αϊιμννά-Λΐς πρ. ν.δ]λθϊ '-!; Άσώμχςβν 6) Η Α'·/»τερίνη Κα«-/ϊχι *πό?. Α«. 11κρθ;νΐγωγ.='οο
  ί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  έκ τοθ Βου Χριστ. Πα'.θεναγωγείου Ήρακλίίου είς τό είς Δ)ντο3 είς τό ίίς Λί,Αενα Χ-:ρΐονήτου ^ έξατάξιον το·.οί3τον επί
  Κρουσώνα τοιούτον επί μην. ΐΑΐσθφδριχ. 50, άντί τής Έλίζ-χ; μη*. μιΐθω καί έπ',μιτθ.φ δραχ. 140, ά·>-ί τού ΔηΑ. Κατϊτα-
  Πετυχάκΐ Α)μίου δημ)λου μίτατιθιμίνης τ^ αίΐήσει της είς τό νάκ' δηα)λοο Β).Αί:>υ μετατιθεμίνου ώ; {$5ηθ)ΰ είς τό είς Σχοι-
  Παρθεναγωγ*ϊον Αρχανών επί μη». μιοθφ δραχ. 110, άντί τί|ς νΐον Μονοφατσίου τοιοΰτΐν ίπί μην. μίαθώ δρ. 110, άνιί τού
  Εύανθίας Δρακοτούλλου Β)μίου δημ)λ°υ μετατιθίμίνης τή αΐ-
  τήσ*ι της είς τό Βον Χριστ. ΠαρθίναγωγεΓον Ηρακλίίου επί
  μην. μισθώ ϊραχ. 100.
  7 Ή Αθηνά Κυριακ5υ Β)μιος δί)μ)λο; έ* το^ Γου Χοισΐ.
  Ι1αρθεναγωγ*ίου Ηρακλίίου ϊίς τό ΙΙαρθενα.'ωγίΐον Ζΐροϋ Και¬
  νουρίου επί μην. μισ6ώ δραχ. 60,άντίτή*ς Κΐλλ'όπης Σουργΐ-
  αδακι άπολυομένης.
  8) Ή Μαρία Μανΐίΐλοΰδη άπόφ. Άν. Παρθ-ναγωγείου τγ|
  αίτήσει της έκ τοΰ Πχρθίνανο><·ειου Σί66ϊς ΙΙ^ογίωτίσσης χ.αί ή Αίκατερίνη Μουρέλου άπόφ. Άν. Παρθ;ναγ«ι>γείου ι* τού
  Παρθεναγω^είου Σ*αλανίου Πεδ αδος ίναλλάξ έκ,ατίρχ επί μην.
  μισθώ δραχ. 50.
  9) Ό Νικ. Τσαφαντάκις 'Υ)5ιδ. Βος έκ τού" δ/)μ. σ-χολε ου
  Κανλι Καστέλλι Τεμένους ε'ς Δαμάτσαν Μαλεό^ζίίυ έ,τί μην
  μισθωδραχ 40,άντί τοΰ Γ. Άλιςάκι παρα.τηθίντος.
  10) Ο Ίωά.>. Κ-)υτσουκλάκί; άπόφ. Γυμναπο.ι ϊ* Στα^ρα-
  ν *πί μην.
  τ->ΰ Μ χ Θϊ:ϊ:σάκί πρ. διδ. μετατιθεμ,ενου είς Κασ-ελλΐανά
  Μονοφατσίου επί μην. μιιθω δραχ. 40, άντί τοΰ Εΰσταθίου
  Κηπαράκι άπολοομένου.
  23) Ό Ιωί>. Μπαρ τάκ'.ς π?. 3ιϊ. τή α'ιτήσε! τού έκ Κασά-
  ν^ν ΙΙίίιάδος εί; "Ινΐ Μονοφατσίου επί μην. μησθφ δρ" 40, αν-
  τί τού Ήοα*λή Τσαπάκι άπολυομένου.
  24) Ό Ριώογ. ΊαχρχΜς άριστ. διδ. Βος έκ Β;ρριζίιβν «ίς
  Παρανύμφυς Μονοφα-σίαυ τή αϊίήτει τού επί μην μίσθφ δραχ.
  40, άηί τ3"ί Ευστρ Γαρεφαλάιςι άπολυομένου.
  25) Ό Μιχ. Ίχτρά)ΐ()ς άπόφ. Γυ,Αναιίου τ^ αίτήσβι τού έκ
  Πλώοϊς Κχινοορίου «ΐς Βαΐ. Άνώγίΐα επί μην. μισθφ δρ. 70,
  άντί τοΰ Λ. Χατζιδάκι άΐΕολυομ^νίυ.
  26) Ή Κύλα,Α'ίία Σερ<.είάκ'. Β)μιο; δημ)λος τη αίτήσει της έκΤϋΐπαχίου II ;ργ1ωτίσσ<ις είς τό Αον Χρυτ. Παρ^εναγωγεϊον Ήοακλείου επί μην. μισθφ δρ 100 27) Ό Ε!ιρ π ΤζωρΓζάχ/.ς άιτ·<φ. Γ^!Ανατίο'^ έκ Βασιλ'.Ίής κίων είς Γωνίαν Μαλεβυζ'βυ ϊπί μην. μισθφ ίραχ. 60, αντί τοΰ τή αίτήσϋ τού εί; Πί>ίΐπηαν Κίΐνοοοίου έΐτί μην, μ'.ϊθφ δρ. 70.
  ς ζ μη μ χ
  Γ. Καντιϊάκι 'Υ)διϊ. Βου μϊτατιθιμένου β'.ς Άστ.οάι'.'. επί μην.
  μισθώ δραχ. 40, άνΐ! τού Ιωάν. Κλά?ου άτ^λ^^μ£ν:υ.
  11) Ό Δημ. Σχ,αρδϊλη όρισ:. διδ. Ρος ίξ "Ανω Άιη;ών
  είς Στ«υρά>Ιι Μαλε6υζί:υ ϊπί μην μισθώ δρ^γ. 60.
  12) Ό Γεώργ. ΧαΤί,ησ:υλιανάκ<ς —ρ. διδ)λθς τί) αίτήΐε! τού άπό 1'γουροκεφάλι Πεδ.άδο; *ϊς "Α"ω Άσήτες Μαλε6υζ;.ου επί μην. μισθδ δρ. ΊΟ. 13) Ό Έμμ. Άνίρο;λάκις άπόφ. Γυμνασίου έκ Θραψΐνοΰ είς Καλό — ΧωρΓΐ Πΐϊιίδος έ-Λ μην. μ·ΐθώ δρ»χ. ΠΟ, άντί τοθ Έμμ. Γΐαλιτάκι άπολυομένου, 14) Ό Γεώργ. Σιρπετ ιδ-ίας δ)ντης τού Άν. Δημοτ. σχο- λίίου Κρουσώνα καί 4 Έμ*. Τσιί ίίκης δ:)ντής τοΰ »ί; Αΰγϊ- νΐκήν τοιούτου άμοιίαίως. 15) Ό Άν:. Λΐα»3ρή; ΒΛ'.ος δημ)λος τί) αίτήΐει τοο άπό Καμαρΐώτη Μϋλοποτάμοο είς τό είς Κορφί'ς Μϊλεδιιζιου Δηα. σχολΐΤον επί μην. μισθώ δραχ. 110, άντί τί]ς Χρ.,σά/'θΓς Φα- ραζοπούλλίυ 3ημ)λ·>ο ;Α£τετ'.5«Γι.εν<ι; ίιίς '>ό β'ς Μ;γ. Βρύΐ
  νοφατσίου Ληματ. σχϊλίΐΐν επί ,Αην. μυ^ώ δρ>χ. 60, ά
  Μίνωος Σχ.ουντ?| άτ^λαθμένου.
  Ή Οΰρανία Μ.
  II
  ράχί άπόφ. Ρ!ί]ς τάξίως Αν ιΐαρθ
  γείο^ έ* τοΰ εί; Β:3τ--ς πϊ?θ. ^ς τ: εί; Κά:ω Άσήτ»;
  6->ζίο^ τοιοί3το/ επί μ/]ν. μυθ^ δρΐχ. 55, ϊνΐί τής Ε
  ά
  ή
  28)
  η μη μ
  Ό Νΐ* Ν *ολϊντωνί*η; Β) ν.ος ϊηΑ)5ς έκ Ζ «ρο·3 είς
  ^ επί μην μισθφ ?ο. 110, ά*τί τοθ Άνταλ. Καναηάχι
  μ
  2')) Ό Ν:*. Χ-χτζηγ5ηγο: αης Γ)μ·.ις 5η·μ.)Χ»ς τή αΐτήσιι
  τού έκ Χώρ«ς Σρα<ία>ν είς Ζαρόν Κα/υρίου επί μη'
  5ρ. 100.
  31) Ό Κ(ι)'στ. Κανϊδάκης Γ),Α-ος δη*)λος άπό
  είς το είς Γΐργερην Κζ.νίνρίυ Άν. Δίιαογ σχολείον ΐιτί μην.
  μισθω ϊραγ. 100.
  31) Ό Έ,ιμ. ΆντωναιιάΛης άπίφ. Ίίϊοίιδασκχλίίί^ ές Έ-
  πισκίπής Πεδάϊο; εί: Βίνην Πΐν.άϊο; ίπί ·Λη/. μιτθφ δρχχ·
  40, άνιί τοθ Γεωρ(·. Καλυκά*ι άπολυομένου.
  32) Ό Γεώργ. Κ^σ-οάκ-.ς όρισ:. 8ϊ)λνς Γος Έλ{|3ς Πε¬
  διάδος κα! ό Ίωά*. ΙΙαπαΐάλΐς 'Υ^δ'.ϊ. Αίς Κ«ν. Χωρίου Πε¬
  διάδος άμτ-δαίως επί μην.'μισθώ εκατέρας δραχ. 40.
  23) Ό Εϋγ. Φί«ίγ1αίά*ις Β)μ.'.ος ϊημ) ος ττ^ αΐΓηΐει τού
  μην. μυθω ϊραχ. 110,
  δ'.ε^θ^ντοΰ έ τί μην·
  Πα/αγιϊς ·'·ί
  Σηφόκι
  17)
  Ό Μ.χ. ΙΙχίΐαϊχ/.:; Α),Α'.ος δημ.)λος έκ τού Άν. Δημ.
  Έπισ/ΐο«ή, ΙΊ.ί.αϊ;; είς τό 6)τάςΐ5; Δημοτ. σ^ο-
  λιΤον Αγ. Μύ-ωνο; ώ; 5:^^θ^'τής ίπί μην. μ Λο χΐί ΐζ'.μ σθίφ
  δραχ. 140. ■
  18) Ό Μιχ. Οί*.οϊομιδης Β)μ'ος ίηι*)λβς έκ τ;ΰ Άν. Δημ.
  σχολιιου "Αγ. Βζσιλείου Πϊϊιάδος ιίς τό είς "Αγ Μύρων* τοι¬
  ούτον έτ.ί μην. μ·σθ<;> δρ. 110.
  19) Ό Ιωάν. Ίί'ο.Λβνιω, 'Υ)ϊ:ΐ Αος !< ΙΙυργ:3; Μχε- βυζιίυ τξ αίτήτιι :ου «·ς Βϊρβα.3^ς ΙΙΐ5:ί5ος ϊ~ϊ μψ. ΐΑΐσ")*,) δραχ. ΊΟ, άντί τοΰ Γ. Δοκιμαί! ιτοφ. ΓοΆνϊΐι^υ ;-Α·:ίτιθ£- μένθϋ τί) αίτήσιι το.ι «ι; τ; Άν. Δ»;μ:Γ. υχο>,Ε'.ον 'Αγ.;^ Μι-
  σιλίίου Πεδιάδος ϊπί μην. μισδ(ι) δρ. 70.
  20) Ό Μΐκάριος Δ^^λ3^λφάι·; άτίφ. Γ.,Ανυιΐου τ?, αίτ',ΐίΐ
  τού ές Άφράτων Κ.σάμ5υ ιίς τ3 Άν. Δη/,ϊτ. βχιΚεϊ:* Λαφνών
  Μαλεδ^ζιου επί μην. μ'.σθώ Ιρ. 70, άν~· τ:ΰ Γ. Λαμ-ρά<ι 'Υ)διδ. Βου |Α£τα-ΠϊμΕν^ είς [ι^τ;ζ^^ι Μαλε'υζίοι» ίττί μην, μισθώ δρ. 40. 21) Ή Μαρία Βαροάχ.1 διδ)λος τού Παρθενα'ωγείίυ Κάτω Αρχανών καί ή "Ολγα Λυριτζάκι ίιδ)λος Άνω Αρχανών ά'οι- βαίως έ»ατ5ρα ίπί μην. μιτθφ δρ. 50. 22) Ό 1'ίώργ. Σεμβρτζάκΐς Α)μιος δΓ,μ)λος έκ τοθ Άν. Δτ;μο-. ο-^χί-υ Χ-ζρϊκί ί:ς ιθ 6)τάςιιν Σχ^ νΐϊ Μο-οφίτσίου ω; ϊ(^υ9^ντ/;; έ™, μην. μ!σ»ώ καί <κ:μ'·σ·> ω ϊ,'3·/ 150, άντί τι3
  ττ3 Έμμ. Β.'.αϊτίύ Β)μι;υ δημ)λΐυ μιταν.θεμί*:.* τ^ αίτήί»1.
  τού ώ; δι*υ!ίι;ντο3 είς το Άν. Δημ:τ. σχ·3λ.Γ:ν Μα·.'ν·α>ν ΙΙε-
  ϊιάϊος έ»ϊ μην, μι?3ω καί ϊπιμυθκι» δρ. 120, άντί τού Κ. Τ,,ι-
  Α)μίου ίημι'ίλυ μετατιθεμίνο^ τη αίτήτει τού ως
  ^1 ) ί·Α Ξειία είς Άποστόλους ΙΙϊδιάίος
  3υ ά/τι Τ3Ϊ '^^μ. Σζμπαθ'ϊνάιιι Α),α:3
  είς τ: 6)τάξιον Κϊτ:ελλί3υ Πΐδίάΐος
  μισίφ κίί ίπι.νΐσθίψ δρ^χ. 140.
  34) Ό Ιί>ά>>. Μ>.ν^^^άκ!ς Ρ)ιΑ!ος δη^λος 5/
  Ξε-ίάν Πιδιάϊος ίπί μην. μισθφ 3ρ. 100.
  35) Ό Ίωά··· Ρί'ε -ίΤϊις; Β)Α3ς ί(];Α)λο; ί*
  *ί; τβ Άν. ΔηΑοτ. ζ(ρί:·>ν Μαλλίω; Πϊϊ:α53ς ώ;
  μην. μισίφ ϊρ. 110
  36) Ό Αν!ρ. Κϊλΐιτζά<ί)ς άτόφ. Ρυμναϊ'ου έξ Ί νού είς Γΐράκι Πεδιάδο; επί μην. μ;σθφ 8ρ. 60, άντί τοθ Ζιχ. Β.λημδασάκ! παραίτ/,θέ>τος.
  37) Ή ΆΑχλί* Ζωγραφάκι άπί?. Άν. Παρθεναγωγείου
  ϊς Έμπάρου τί) αϊτήτ;! της =ϊς τό Πχρ'.εναγωγεΤον Καστελ-
  λιου Πϊδιάϊος ίπί μη'. μ'.ϊθψ δρ 50, άντί τ^ς Οΐρακίας Π«-
  επί
  3?) ΟΚωνΐτ. Άνδ^υλάκι; άπ05.ΓυΑνασ ου ϊςΆδίοϊ ίίςΠο-
  τα(ΐ'.ϊ;ΙΙί-*ιάίε; έτί μην. αισθφ ίραχ. 60, άν:ί τον Ιωάν. Γραμ-
  !Α/τικαχι άτόφ. Γυμνxσίο^ με;χ:;' εαίνου είς Άμαργΐανό επί μην.
  μυθφ δρ. 60.
  39) Ό Γ,-ω3γ. Ταχ1ώλιςΓ),Μοςϊν)λος έξ Έμπαρου Πε-
  δΐίδος κχί ό Ν Γ3^ΐανάκ:;Γ)Α'.ος δ:5)λο; ές Άδίο) Πεδιάδος
  αΑ,ιδχ'ω: έ*ά ερος «τ ι·ην. μ«ΐθώ δρ 100.
  40) Ή Εΐιτραξίϊ Βλαχάχ! ά-.:φ. Άν Πϊ?θ£ναγ.υγ«ίου έκ
  Χερ«νή«υ^'·ς Εμπαρον Πιδίά^ο; επί μην μισθω δρ. 50.
  V)
  Ό 'Εχμ. Κανΐϊδάκς Β)μ:ος δ«!μ)λος τή αίτήσει τού έκ
  Καστέλλι Πίδίϊίος είς Λιμ.,% Χ·ρ5σονήσου επί μίσθφ δρβχ.
  42) Ό
  τή -«ιτησε! τού»
  ';'■ αντί το·ΐ
  Χ»ρ
  Μϊν:5ά*η; ά,τ:?. Γυμν.
  Κϊμηλαί)· Πυργιωτίσσης
  Μ ά
  *.η Β]^Α,■^^ ίη,
  Μ.,5τ. Άν. Δ
  ΈμΑ. Φ
  ί Αγ. Ββρίάραν
  £< Στόλων Μονοφ. ίτί [λην. μισθψ ίρ. ■'· μίτατιθεμένου τή μην. μισθφ δρ. 70 ] μ Σχςλεΐ ν ίύ μην.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  μισθφ δρ. 110, άν τί το3 Γε*ργ.
  Διωρίσθησαν
  1) Ή Αθηνά Περάκι χτίόί. Άν. Πχρθϊν*γωγείι;υ *ϊς τό
  Αον Χρυτ. Πϊρθίνχγιογεΐο; Ηρακλείου Ιτί μην, μί
  50, «ντί τής Π*,5α<χΛίυής Φ;;νδουλά« άτολυιαιένης. ) Ή Β ή ,ής ης Ή Ελευθερία Βλαγά-.ι Α)μ.'.βς ϊηα)λο; ιι; τό Βιν Χρ.στ. Παρθεναγωγεΐ^ν Ήοζ*λ--ίοα ΐΐϊί μτ- μ··ΐ<ϊώ δραχ. 110. 3) Ό Κ. Γ. Χχτζογΐάν»!}; άπό?. Γυμνασ'.ου εί; τό εί; Μ&- σχηνΐαν Ηρακλείου Δη,Λβτ. σχολϊΐον £—ι μην. μυ9φ δρ. 60, άντί το3 Δ. Λυμτρίτ >ι> άλέ
  4) Ό Πχιτα Ά'Αδοότιο; Λΐ>π;?ά*:ς γ^λος εί;
  φάΧνΐ Πίδιάδος επί μη*. μ'.σθω δραχ. 40.
  5) Ό Εΰάν·. Κρασαδάκ'.ς :?ο. δ:δ. είς ΙΙετροκέφαλο Μαλεδο
  ζιου επί μην. μιΐθφ ί?τχ· 6 >, ϊνίτ^ϋΣ:. Τθρά«.ί μιτατι·»»-
  ;Αίνου εις Κινλί—Κχττέλλ'. ίτυί &<>. μυίω ϊρ. 60.
  6) Ό Ιωά'. Π. Μχ*?.>5χ«; πρ. ϊ·.5. =■; Φόϊ-:λ».
  VI
  χ >εδ>-
  ζου έ»! μην. μίΐθω δρ. 50.
  ίπί μην. μυθώ δρ. 40, άντί τούΆρ'-σ:. Ροϊουσάκι άιτολυ·>μένου.
  22) ΗΚαλλίίτ-.η ΠικίΛάκι άιυ5ί. Εης τίξίιος Άν. 1Ι*?-
  θεναγωγείθ'ϋ ιί; το «Ίς Τυμηά*ι Πυαγιωτίτσης ΠορθεναγωγεΤον
  έτί η^. μ·σθώ δρ. 55.
  23) Ό Γεώργ. Μ. Καλέργης ά-πόφ. Γυμ·'«ϊ'Όυ είς Βασι>(κήν
  6
  ργ
  Καινουρ'ου κ-—ι μη^, μισθφ ϊρ. 60.
  24) Ό Νικ ^αρ Ι'ΛΧι^ζίιιτ,ς άτόφ Γ^μναΐ!οα ίίς Γ-νληάν
  Κχΐν3υρί-υ επί μην. μιτίω ϊριχ. 40. ά<« το3 Ίωϊν. Τ^λλιϊ- νάκι άπολυομένου. 25) Ό Άντ. Μΐνιδίιΐς Ϊι3)λο; είς Χο;στ3υ^1χνά Καιν:υρίου ίπί μ.ην. μισθω ίρΐ/ 40, άντ'. τοϋ Έμι. Κ. Πχπαϊά/ΐ'. άπο- λυομένο^. 26) Ό Έμμ. Σΐί'.νίάΑ'.ς άιτίφ. Γυ/ννχιίου εί; Μιϊρίς Κχι- νουοου έτί μ^ν. μίοθώ ϊρ. 40 α*:ί τού Άνϊρ. Ζχχχρΐουϊ**! άτολυ·μ·νου. 27) Ό Γεώργ. Κοιλΐϊρά«ς πρ. οΊΪ)λος ?ί; Ζαρον Κτ.νου- ρίου ίυί μ.ην. μηι':ψ δρ 50. 28) Ν·.*. Γ. Λϊτ/.ϊλάν.ς πρ. Β-.5. ε'-ς Μ^λΐΐ Κΐινο.ρίου , .' ·"' ' ^ ■ *" 28) Ν:*. Γ. Λ*τ/.ϊλάκ'.ς πρ. Β-.5. ε·; Μ^λΐΐ Κιινο,ρίβυ 7) Ο Γβωργ. Ιΐ£ρα*-.ς γρ)λος είς Μ2ν> Μαλεβ;ζίου ίπί , έπ{ μην. μ.,ήφ ϊ:. ',Ο, άντί τοΐ Μιχ. Τοβ?χν:ά<: άπολυο- μ,ην. μισθω δραχ. 40, <χν:ί τοΰ Β. ΙΙερυηνάιι παραιτηίίντος. · μέν-υ. 8) Ο Έμ;*. Στε·.α*α<ι;*τ3Τ. Γ^ναΐίοο είς Κυ^ίίαν Μα- | ' 29) Ό Φ.λ. Κ,ριλί*.ι; Γρ. ϊιϊ. β!; ΚλήΛΧ Πυργιωτίσσης λεβυζ'ου επί μην. μ-.σθώ δραχ. 40, άηί το3 Χχρ Τσ
  9) Ή Εύαγγβλίχ Τ»γ)ΐ«ράΛΐ άι:3?. Άν, ΙΙα5θε'α(·ωγε',ου 30) Ή Νΐχρία Ιΐλίμη άιτίρ. Ά».
  II
  /ρ'ενα^ωγε'ου είς χ'ο
  ίϊς τό είς Σταυράλΐχ Παρ6;ναγωγεΐον επί μην. δρ. 50, «ιντί τής ΙΙ-ϊρβεναγωγίΤον 'β-:'.·η<.θτί!ς Πδϊάΐος επι μην. <χιι<ιΰ> ίο. 50,
  Β:χτωρίας Παιεράκι άκολυομένης. ά.τί τή; Β'.κτωρί>·ς Κρλά<ι άπολυ";μίντ;;. 10) Άθανασία Καρα-ί,ατσάνι άιόφ. Άν. Παρ'ΐενιγωγϊίου είς 31) Ό Γ'ώρ ·. Λ.ουλχ.ι.ί>ν; ΐ'όϊ. Γυμ'αίιου ε' ■ Σ^χ/.άνι
  τό είς Β:ΰτίς ΠαρΟϊθεναγωίίΤον ίπί μην. ΐΜ^ω δί. 50. Πιϊιάίο; ίίμ'ν" 'ΐυθφ ?ο. 70, άντ' τ-Ο Γ?ό:;. Σ. ΙΙ^πα-
  11) Ό Ίωίν. 3·νάκις πρ. δ(3. είς Β νερά"ο Μαλ.δυζίου δά·.ι Β)ι*·.ου δημ)λ-υ ιΐευοΐΓιθϊμίνο; ζ; Ό ΐ>)τί^ιον Ί'ι-ίσκοττή;
  «χί μην. μυθφ ϊριχ. 40, άντί τοΰ Μ.χ. Άνδοουλάκι γρ)λου επί μην. υ.-σθω ϊρ. 110.
  ε'ς Πρινΐάν Μίλ?8υ'^ί3^ επί μην. μ'.σΛώ δρ. 40. 3'.') ΊΙ X^^σϊ, Κι·."3ω:χΊ'· άπό?. Ά·1. ! Ι "ο'ι^ν .-γωγΐ'-; «'■;
  μ ς ρ
  οΐντι τού Β. Ζερβάκι άίΐο^υομίνΐυ.
  12) Ό
  τό Γ)θ.ιιί·
  ^ΐ; *.
  πί μην
  Ό Νικ. Τσαμ.π3υρίκις άπόφ. Γυμνασίϊυ ε'ς Καλ-ίσχ δρ. 40, άντ! τής Έλ=-ής Σϊΐν.-χ'ά ιάη); μ'ντ;ς.
  ίπί μην. μπθω δρ. δ;), άντί ;3ί Άνϊρ. Σ:ρατη- '() Ν Λ;λ. Ρΐχ, αλί/.ις άΐό». Γ μναΐίο ι . ί; Καΐτ-·">/.: 1ΐ€
  γά~ι άπβλυομένου. διάϊος επί μ<]'. ;;.ΐθώ ?ρχχ 70, αν ί τ.ύ Δαίίϊ Ζαίγραφάλΐ 13) Ό'Εα.,0.. Κχλεντά'Λ·.; πρ. διί. εί;Άχ».κρ<ά/ «Ιον-φ*- «πολυοαένου ^ , , , ισίου έπίμην. μ·.σ6φ ϊρ. 40, άν;ί τ3ύ ΊΛί>. Ν. ΙΙχπαΐάκ! Ό Νι«. Σχο·.ϊάΆ·;._π?. 5ιΐ]λ-.ς :ις Μοοπηου: ΙΙ-:?ιχ>5; ϊπι
  ' " μην· μ
  ΐ?*-χ Ί'),
  14) Ό Έμμ. Άνδρ:υλάκ-.ς άπό?. Γυμναΐίου είς Κ»τι-τα»Ι- ^.^""λ λΤ ν , ,
  - Λ» , , χ ^ , „ » ,λ . - ·τ ■ - ι 3ο) Ο Μυ. Κχν!·βτα*ις γο
  ανβ Μονϊφχτσιου ϊπι μην μισθφ δρ. 40. αντ: τού 1ωα>. Λ.αρ- , λ ' '· /λ
  μπακαλΐ νρ)λου μη■:α^ιθ?.μί«^ β.ς Κ?3«ν Καίνουρι^ ϊτι μΐν. 'τν"^.™ .'.. Κν#" 'π______:
  λο; εί;
  ν';ν ΙΙί'ιάδ;;
  γρ)λου μη■:α':ιθ?.μίν3^ β'.ς Κρότον Κχΐνουρι
  μισθω ϊρ. 40, άντί τοϋ Β. Ζίυρ δλ<.ι άπολυομί' ου. 1ο) Ό ΊΐΛάν. Παπαΐόίουλλΐς πρ. δ'.ί. ;';ς Άγ' -•Ιθιί ;φχ: ϊΐ3 ^ $τγ. μΓ]'· μ'σ'ίώ 5ρ ίθ, α^ν τ)5 Ι ό ι λάιΐ'. Β)^.ίο^ δημ)λου Χίτατ'.')£μέν3υ είς Σ 65χ'ΐΓοργΙωΓ ισης ' . *πί ιιην. μ'.αθώ ϊρ. 1)0, άν.ι τ.υ Άρισ:. Κχνχδά^ι Β,μ'.3ο "' 3<5μ)λοι> μετατιΐεμέγθυ εί; Μχγαρ'.χάρι ίπ' ιιην. μ'.σθώ ^ο ΠΟ.
  16) Ό Κω.στ. Πολυχοο^άκ!; άκόφ. Γκανατιο, Α; Βόρρου; Ι ^ .^ — ^ ^^ .^, ^, κ γ,^.^-,, ^,.
  πυργιωτίσσης επι μην. μ;σθώ δρ. 70, αντι τού ίωϊ>. 1ΐ3λυ- ( Λ,ν6ι>
  νβνά» Β)μίου δημ)λο^ μετατΚ,εμίν.υ ώ; {.*φΛ είς τό ι ^',ήν.0 κ Τ .^.ζά,, ^ Ρ^,^ίου .ί; 'Αίϊβί
  Α-*--Γ.βχ,λ..ΐ1ν Τυ..πχ,ίου ^ι μ,ν Ρ'Η »?· !1(». η^,^ ^ μη, ^ώ ϊρ,γ, 70. '
  37) Ό Έιμ. Μ. Τΐί{·'αρ/'. ς άτ:>?. Ρ.·-νϊϊίοι εί; τ:
  70, *η οί Κ»..;·μ
  II.
  Τΐανιηρχχι ά τ-λ
  ^ ' γτ ' τ,ι ^ ι ' ' ' < Α ό ιί; Θρ ψιν; ΓΙΐ?';$να,-ιΐγίΐο ίιιίμη'. ·Λΐ7θωϊρα(. 50. ιΐι τή Κϊοην/)ί Καταρίυνά/.ι ά-.ολ^3ρΐ'νΐ;; • Λλ .Χ« · - . " / · . ·, γ -γ». , . 39] Ό Νι*. Ρ'.χ/ί«, -?· 5ι']λ ; εί; Κ^:νμ -,-.-.α :* \ι- 10) Ο Κω,ιστ. Π3Λυχοο.α/.ι; βποφ. Ι υινατΐ3^ -ΐς Ιίίρρου, - ι τού Σωτ. ΝΪΛΐΑ)^ί3υ &ιν.{ΐ) μΐτα: θ:μί-ηυ ώ; ϊ'·υ- ύ εί; τό 6)ς'·3ν Πόμπηας επί μη'. μ σ·)φ κϊί ϊπιμ'ΐθιω • 140, άντί τοΰ Δημ. Τσαγγαρά« Α)μ:ου ϊ/;μ)>.ΐ^ Λ"-τ'"
  υ ώ; ΔΐίυθυντοΟ είς τόΆν. Δημοτ. σ/^λίΐςν Τυμπάκι- < 41) Ό ϊ*.ΐί?ος ί-1 μην 3ς ε·.; «υ επί μην. μ,ισδφ καί έπιμισθ'φ δρ ΙΙίΟ. Π) Ό Γεώργ. Έ. Μηλίλιδάκις άττόφ. Γυμνασίΐυ ί;ς ι ό Άν ^ημοτ. σχολιΐον Τυμπακίου ίπί μην. μισθω δ:. 70, «ντί τοό Ν. Ορφανβυδάκι άπο>υομένο».
  18) Ό
  θώ ϊρ»/. '·'.>, άντί τοϋ
  II
  .τα Ί αίν
  4'2) Ό ΙΙΐ—ϊ Χ;-. Ιΐϊπχγΐανναα; ττί.διϊ]/.-,; ·: Γωνΐ::
  Ι·;!ίά?ο; ί-χί ,χ,γι- μ·'-ΐ.ω ίρ'χ ΊΟ, άντ το^Ν. Καΐνιγάν.ι
  Ν Ιά
  «πολυομίνου.
  19) Ό Γεώργ. Πολιτβκ-.ς >«?■
  Καινουρίου ίπί μην. μισθφ 8ρ. 60.
  20) Ή Εύανθία ΚοΓ,'ράκι όπ:?. Άν. 11ΐρθ5να,^γ-.ί:υ εις
  « ίΐς Βϊβιλκά Άνώγειβ ΙΙαρ'ενατωγεΙον ίπί μθ* ^'·:ί)ώ '--■
  50
  ής Βα
  21) Ό Νιχ.
  1
  1V
  ί Ό Έ.» '-. Ά ·>ρ |Ί '>;■·,; /^ό?· Ι'υί,νΐτίιι» είς Μάλλ'α
  ί'ίίι; ίιί μ»;*. ()■ ϊ·)ω ϊρ1»/ 70 *;:'. ·.-,') Δ^ιι. Λ. Γί»λ:
  ■'. 3". .Λ. ο μ '■:..
  Ί7) Ο ·1.χ.,,,/. Γ. .^ΐιη.,;:;.ΐν:.'!ί Μ-"
  / Ι1:Ι.α;ί-; .πι ^ην· ·*.'-α0<ο ϊ;.ίχ. 70.
  41
  Κ4Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕ02
  48) Ό ΠιταΈχα
  ρ. Ϊι5]λος είς
  ) χς ρ ] φ
  Πεδιάδος ί-ί μην. μυθω 5ρ»χ. 40, άντί τϊ3 Γεωργιος Ρο.>-
  ίτάκι άναλαβόνΐος άλλην υπηρεσίαν.
  49) Ή Μηλι,χ Κΐκκινΐλΐ όΊδ]λσσα εί; Άδδβΰ Πείαδος επί
  μην. μισβω δραχ. 50, άηί τής Αικατερίνης ΒίγΙαΓζή άκο-
  V
  ϋομένης.
  Ό Ίωάν,ης Ξ:καο5άν.ς άκίφ. ΓυΑ<·ϊϊ'3υ εί; Ρογϊΐϊν Μα- λίδυζίϊυ β τί μη^. ;αιτΘμ δραχ. 60, ά*τί το3 Γεωρ^. Καίσα¬ ρ αι παραδοθέντος.. III Προήχθησαν Ό Άντ. Βελεγρά«ς Γ]9><ο; δηλ]/1 ο; είς διευθυντήν -ο3 εις Χάρακα Μονοφχνσίου Άν. Δη,ιοτ. σχολϊίου επί μη*·. μισθω καί έτιιμισθίψ δραχ. 110. 2) Ό Γεώργ. Βέργης δημ]λος Β?ς αίς Διευθυντήν τοό εί; Γϊργερεν Καινουρί:υ Άν. Δημιοτικοΰ σχολίίου έχί μην. ΐ *αί έ-τιΡ'ΐσθιω δραχ. 120, άντί τ-ύ Ν Ζά [ ί Ρ ρχ ρ 2ημ[λου μετατιθ^μίν^υ τή αίιήΐει τού κϊί πρ3αγομέν:υ είς 8 ευ- θυντήν τοΰ είς Μοχ ν Πεδιάδος Άν. Λ^μοτικοϊ σχολϊ^ επί μην. μ·σθφ κα. ίπιμσ&ίψ δραχ 120, ά/τί τού Άν;. Χρονάχ,ι ] ] ι ί φ μψ χ Ι3]μί:υ δημ.]λου ύποδιδαζομέ ου ώς ίραχ. 110. 3) Ό Ιω, γ. ά Β] ι τί μην, μισβω είς δι<υθυν;ί;ν 8) Ό Ίω*ν. Γ. Κ3ο?Τ«ς άποφ. Γυμϋαϊίου έκ Ζαρού Και- νοορί υ 'ΐς τό δημ. σχολείον Κρούΐτα Μεραμβέλλου τή αΐτήσει τού ϊπί μη·'. μιΐθω ίραχ. 60, χν:ί το~ V··»·" Ρ """»'"' ««β. άπο- λυομενου. 9) ' 5 Ιλαηγιο; Κο:τσΐΛ-ά<.η; πρ Ϊ!Ϊ)λις Πρίνας %ν. Γεώργ. Π. Ν. Πάγ*αλ2; π?. διί)λο; Μίΐα Λζαάλιι·»· ίναλάς έλέ ρ5ςίπί μην. μισθώ δραχ. 40. 10) Ή Μαοία Δρυμάχι δημ)ο; Β);Α'.ος έκ ρ γ«ίου Αγ. Ναολάου τή αίτήΐϊ'. της βίς τή Αον) μονοτί?ι:ν δημ. σχολείον ΉρϊΑείί^ Ιπ·. μην. μισ^ώ δρ«χ, 100 »ν;ί τή; Εόζγ- γβλ·'α; Καλ^ίιθΐίοολλου μετα-ιθϊμίνης είς τό Π 6 γ; ^ μμ ΚουτοΛφάοι Πεδιάδος επί μην. μίσθώ δραχ. 60. 11) Ό Αντώνιος 53φακ1ανά*ης ϊημ)λος Α)μ-,ος έξ Άγίο» 6) Σ Τζάϊ ώ Γεω^γίο^ φη ημ είς τό 6)ξ ο^ δή,*. ΣχολβΤςν Τζίρνιάϊων ώ; 20 Γεωγο^ Λη ς )ξ ή, χ ζρ ^:ε^θ^ντ»1ς^πί μη». υ.ισθΰ δραχ. 120 κϊί μην. έπιμισθιψ δρ. 20. 1 ά Α) δ^λ έ ϊ ς μη ρχ η 12) Ό Κι*ν»ταν. Χαλ».*πχ"ά)ΐης Α)μ ος δη,^λβς έ* τοϊ Ά'ω;. Δηα.. Σχολ. Τζΐρνϊάίιο* &ίς τό ίν Ψυχρώ Ααΐηθίίου τοιούτον ώς δ'^^θ^ντή; Ιπί μην. μυ6φ δραχ. 120 *α!. μην. έπι- μισθίω δρ*χ. 10. 13) Ό Ίωίν. Ν. Χα-ζογΐαννάκις Β)μιος ϊη^)λος εκ τοο δηλ. σχολίίβυ Πλάτης ΐς "Αγιο^ Γεώργιον Λαυηθϊίου επί μην. μ'.ΐθω δρ^χ. 1 Ό. 14) Ό Γεώργιος Καλυκάκης Β)ίΑ(Γς δηυ.)λο, έκ Ψυχρού ά Λ εί 110 -9.3 εν Αγ. Βαΐ.λϊω Π-.δ.άί-ίς Άν. Δη,ΑοτικιΟ σχολίΐςυ ίπί «ΐς Πλά·ην Λοισηθείου επί μην. μισθώ δραχ. 110. --■·'- - · - · ■ ■" - 15) Ό Νικόλαος Κ. Γραμματικάχης άπςφ. ΓυμναοΙ^ «κ Πλάτης ε'ις τό 6)ξιον Τζερνίάδων Λασηθίου τ^ α'ιτήσει τού επί μην. μισθφ δροιχ. 70. 16) Ό Χ^ρ. Τζανάκης Οποδ .γ' ϊκ Χόνδϊου Βιάννου ε!ς τό είς Κάτω Βιάννον δημ. α·χο)εΤ;ν επί μην. μισθφ δρ. 40. άντ! το3 Ιωάν. Αγγουράχ,η απολυθμένΐυ. 1 Π) Ό Ά?ιττ. Μηλιαράλης Β,'μ'ος δη;*)λος έκ Τ3ΰ δημ | Σχο^είου Πβοκ-ιυ είς Άμ'ρα Βχννου έπ' μην. μισ&ώ ΐραχ- 110 άντί τοΰ Νιν.3λ Βί^κ:κ<ά*.η Β)μΐοι ϊημ)λου μετατΌεμέχ,ου εις Λ'Θ'λ·;; Ση-είας ίτ' μη;. μιτθίο δία);. 110. 18) Ό Χά ιτ. ΤαΛττ-,υρατζ'·.}; Γ);Λ·.-ς δη,λ)λος έκ τοΰ Ανωτ ΔηΜ. Σχολείον Κάτω χιορίίυ Ίεραπέτοοο ε'ς τό είς Πεΰ»,οί Βιάννου Δηα. Σχολείον <π: ^ην μιοθφ δραχ. 100. 19) Ό Στυλ. Φρα-,κ:ύλης Β)μιος ίημΐλος χαι ίιευθοντής τοΰ Άνωτέρ Δ. Σχολείΐυ Καβοΰσι Ίδραπέτρου καί ό Υζώρ~·;. Γαλανάκης Β),Λος Δημ)λος κα' διεοθυντής τοΰ είς Τουρλωτήν Σητείας το ούτου άμΐιδ/,ίως τή α'ιτήσει των ίπί μην. μισθφ έ<ά;ε· ρνς 8ρΐ£·χ. 1 Ό καί μνιν. έπιμισθίφ δρί1/. 10. 20) Ό Έμ λάν. Χατζιδάκης "Υπίΐιδβσκάλος δ' ές Άγί5^ Στεφάνου Σητε'ας εί; Λάστρο> ΐ*τί ιιην. μισ9φ *ρκχ. 40, χν\
  τού Έμμ. Καρϊδελά^η άπολυομένου.
  21) Ό Έμ^αν. Γ. Ψαρά,α; άπο». Γυ^νασίου ι* Πεΰ/.ων
  Σητείας ε'·ί Όρϊ'νό επί μην. μισθφ δραχ. 00, αντί ιο'ί Έμμ·
  )λγας Γ. Κωνσταντ ν ό^^ ά-.ολυο ιέ.ης. 1 Λαπ.δακι άπολυομ'-νου.
  3) Ό Έιμα;. Μπ υολϊΑη, δ ·; λ)λ;ς Β) μ1.:, -'<. Καλοΰ—Χ<ο- ! 22) Ο Γεωργιος Δϊσενά'ης Β)μίος διτ;μ)λ'5ς έκ Ζήρου Ση- ,αισθω δρ 1 τίίας είς Στα,ιοοχώρι επί μί,ν. μηοθω δραχ ΠΟ, άν;ί τιί Μι· ' χ*ήλ ι1απα'ϊΛκι Α)μ.ι5υ ϊηΑ)λοο μϊτϊ:ιθεμέν»υ είς Κάτω—Χω- ,'ςηΐΐ! τ33 ' ρ'·ον Ιιρα-.ϊΤρου τ γ, ^ιτήϊΐ! τού ως δ'ευθοντης ί~'~ μην. μ'-τσψ λ;., Ιπί ! 8ρ»χ. '5θ καί μη>. 67ί'μΐ3'''ω δραχ. !0.
  *-,.*)λ3.> | ^3) Ό "Ιωάν. Παπαγεωργίου Β)μιος δημ)λος έκ Λιθινών
  ε'ς τό 4- Κά ω—Χ(ο ''ω Ί;ρα-έ:3θο Άν ' Σητείας ε'ς Ζήοον επί μην μισθω ϊρβχ 110.
  1*. ΣχιλεΪ3/ΐπί ΐ'ν ,Αΐσθφ 5^αχ. 1 10 ^τί τ:ύ Μϊ3/.3; Στ-3 ] 2'έ) Ό Παναγ. Άτ«στολά«ς Α)μ.ιος δημ)λος έκ Τυμπανιου
  ϊη,λΐλυ μετα ιΟ^,Α5ν3^ £·'; ;ϊ έςι-άςιοι ΐτ;α. 3-/ο-=ΐ,ν 1 Πυργιωτίσσης είς τ3 Ανωτ, Αημ. Σχολείον Λιμένος Σητείας
  ίπί μτ,ν. α τθφ 33-*χ. Ι 1'), ιν ! τοο Κω-στΐν. Κθ'.- ' ώ; βοηθος ί-ί μην. μισΙ^φ δραχ. 120.
  μ::α ιθ.Λ'ν^ ΐ'; ή 6)ςονίηι. Σ {ολε.'ον ί 23) Ό 3ς. Άσ-:3αδά<ης πρ. δ ?)λος έκ Τσώ Σητείας είς ισυψ και ίιτιμ'σϋ'ω *ρα/· 1 ϊ", ^ιν:ί τυύ Έ,λμ. Α][*'·ου Ϊημ]λ3ϋ |>ετ-".τίθ;μ*ν3υ τί} αίτήίίι τού '.αί ·τοο-
  ατγομίνο.) ώς Α'ειι()^ντο3 τ3ύ έξχτΑς1-ο^ δημο:. ΐχολειου Έτ^-
  ;<οπής Π.διάΒο; ϊπί μ*)ν. μισθφ *αί ίπ ,ιισίιω δραχ 110. 4) Ό Έμμ. Ά ;ςσίολά/.ις Β]λΐ-ς δημ]λος ώ; δι· τοΰ Ά''ι)τερ;υ Δημο;. σχ λϊ οο θρ^ψ^ν^ύ -πί μ.η^ καί ΐπι.,ΐ'ίθίψ δρ"*/. 120. Ι V Έγ*ν;ΐο άιοϊίλ^ή ή ιαρϊί-ηϊΐ; τοϊ Ν;α. ?ιδ] ου Κρουσώ^α Μαλ^6'^ζι^^. V Άτολϋθησχΐί ςί Άρ.στ. Σ:αμιχτί<.'ς δι2]λ. ; Μαλ ·ΐ»ν ΙΙεδιάδο καί Γίώρ'. ζόί·>*Ίΐ 5:*]ό; Μιχοΰ Πεδιάδος.
  Δι* όμοίου Διΐτα-,ματος ΰπ' βρ·.θ. 143 καί χρονολογίαν 27
  Σεπτίμδρίου 1910 μίτατέθηταν ΐν "φ Νολφ χιιιιζΐ3Λ ο ές'ΐς
  οιί)λοι ήτοι,
  1) Ό Ιωάννης Καν[;άκης δη^)λ}ς Β)^ιος ΐλ τον Μ^^^ουλ-
  αανιχχΰ δημ σ/ο/ει:^ ΉρτΛλε.ου είς το Άν. Δ. Σχ ΧεΤο/
  Κεραπολιτίσστ,ς Φ;^ρν?^ς Μεραμδίλ'/ου ώ; διευθ,ιντ-ς επί ιλ-^ν
  1'ίσθώ δοο;χ. 110 καί έπ> σθ.φ 3;αχ. 10 ά τί τού ΓίΛργ. ρ«
  χονα/.' δ')ΐ.)λ'.υ Β/,α υ μετατ 0:,α.-'νου ;!ς Καλ^ —Χ ορ'.ο Μίρα-
  μβελλο , έτιί μην. ;Αΐ:θφ δρϊΎ.· 110.
  2) Ή Άν&3Τΐχ:ία 1 ΦαΤ αΑη ίποφ. Άνωτίρ. ΠαρΒ.να ,'ιο-
  ■,είου έκ Λ'θι ώ' Ση: .α; «'; τ: ΙΙϊ5θ;να,γ ογί'.ο > Ήτά<ιι) Χ·^- ίο^ Φο.ιρνή: Μερx'!*δ£λ7.3^ έχί Λ ν. μ,'σθφ ίρ*χ 5), άν:'. τής «ου 1Υ1ίραμ6-λν^ εις α,^χ*/ Άϊρ*+>3ίΚυ επ
  ίΙΟάντι τοΰ Έ-υ. Σΐιδα/.'ί'η Λπολ.Γ,Αίνο.ι.
  4) Ο Έμμ. Σ^λ ιιρίί ής τ= ^ όρ γ^/^ϊ.:
  ίκΚρ^ών Ση; ίΐς ε'.ίτό ϊία. σχολείον Μ λάτο.) )
  ιην. μυθώ ϊ.:αχ. 70, άντι ι-ο^ί Στ;
  Κρ· σ5; τή αίτηΐε Τ3^ Ι τί μην ΐΛ'ϊθφΐριχ ί 10. ! Σ*λάδο^ς ίπί μη ·. κ.:ΐθφ δραχ 40. α/τί τ:3 Έ,Α;Αχν. Ν.
  5)Ό Μ·^. Μΐ:α<.'ς ?η*^ις ΒΚ;) : Τ ,ΐρν·.ά*ω> Λχσηίί.ου ΐ 6άκη παραιτηί'έντος.
  τ") ζΐ-φα-υ /.ϊί ο Έ,Λμ.. Ν. Βίλο^ά^ι; 3ηα)ος Β)Λ!3ς ίν < 26) ' ) Νι*. Χ. Ή ο^ενιδης όριστ. β' δι8)λος ί* Μαλλών Xο^,^.·ρ.Ίά<.4> Μϊρα,Αίελ ο) 'χίτ,Ίκιο; έν. [ΐτ,ι. ,λ Ό"Ρ ϊ.ο. Ϊ1Π | Ίιοα~έϊρου είς Κϊρ^5! Μεραμβέλλου επί μην. μισθφ ϊραχ· 40
  έχχτίρος. ξ αντί τοΰ Έμ,;.. Λουχά ιη ΐπολυο^έναυ.
  6) Ό Ζαχαρ'χ; Καμαράτος Α^ος 8ημ)*>ος έ* Κρ'νσϊ; Με- { . , Λ
  Ρ«;χ6£λ3,.!ς ΑνατΛ-,ν Ί.ρπίΐο« ώ; !ι«,%ντη; -'. Μ' ' Διωρίσθησαν
  (Αΐο-θώδραχ. 120καΙ μ<ιν. έ^ιιίιφδρχχ. 10. ' - 1) '() Γεώρ. Α. Παυλάκης Β)^ιος δημ)λος είς Νεάπολιν /!) Ό Άηώίη;Ρ. Ίαιτίδα<η;ή Μίλ-σϊϊΐί.); ί η 4) λ-ς Α)κ.ιος .Μίρ?μ6έ'>>ο,- έ-.ί μ*)Λ ;χ'ίθφ :Ρα(. 110 άντί χοΰ Νικολ. Κα-
  »; Λ·α:ολ/}; 1ίρ2π:τ;3ϋ ως 3·=.;1οντς; : , το τϊ)ς-:ν 3η^. ! τσϊλάκη Β)μ·.3·) δηι*)λοι με;ατ θί,Αίνϊυ β'ις Βουλισμίνην επί μην·
  -Ο £ όν Κρτΐίί .νΐίον^ίί (,λ)υ ?τ> μ·ΐΛ μ.ΐ'φ Ϊ3«/,. Ι 20 /αί μυθφ ϊραχ. 110, άντ! τού Κωνσ. Λεμπίδη Β)ί*ί3θ !ημ)λου μ?"
  μ<ν. ίτ.ιμ..α>.ψ ίΡ»χ. 20. 3:8ίμίνο^ είς το Άν. Δημ. ΣχβλΛν ΒραχΛϊίοο ί«( μην.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  110, άντί τοΰ Έμμ. Ζ. Σπανάκ· άπολυομέν;υ.
  2) Ό Στυλ. Περάκις ά-πόφ Γυυνϊσίοο είς Σχβινην Μεραμ¬
  βέλλου επί μην. μΐοθω δραχ. 60, ά^τίτο3 Γεωρ. Τα.ΜθΊάχ.ι άπ:-
  λυομένου.
  3) Ή Μαρία Τσαγκ,αοάκη ά ποφ. Άνωτερ. Π»?θεναγα>γ«ίου
  είς τυ Παρβΐναγωγείον Βραχασιου ΐπίμην. μισθφ δραχ. 50, άντί
  τής Ελένης Σίργιου άπολυομενης
  4) Ό Άντ. Ε. Χουρδάχις άποφ. Γυμνασ ου είς Λίμνες Μ*-
  ραμδΐλ&υ ίιτί μην. μισθώδραχ. 70 άντί τοΰ Γεωργίου Μενεγάχι
  άπολυομένου.
  5) Ή Γαλίτε'.α Κ. Τορά*ηάπο?. Άνωτίί. Παρθεναγωγείου
  είς τό Παρ9εναγωγϊΐον Χουμεργιάκου επί μην. μισθώ 3ρα·χ. 50
  άνΐί τής Μαρίας Φανουργ'άκιάπολυομένης.
  6) Ό Μ χ. Γ. Σπύρος ά-:φ Ρυ^νασίου ίΐς Κίΐτσα' Μι
  ραμδϊλλου επί μ^ν. μ·σ9ω 3ρ. 70. άντί το') Μ ρ. Κοινάντ:^
  άπολυθ[λ=νου.
  7) Ή Γαρ&ϊαλΐα Γ.
  Α)μ;ο; ϊη;λ)λος ε!ς το Πα3-
  110 ά
  ρ )μ η
  Κρ:τσα, επ! μην. μισθω οραχ. 110 ά,τί τής Μα¬
  ρίας Βώλοι) ?η;χ)?υ μ£τατι<.ΐ5.ιέν-,ς είς τ'υ Παλ. Μ'τατυν Σητείας επί μην μυθω ϊραχ. 40. 8) Ή Καλλιόπη Π. Ι. Π^γΛ-ίλοι νπ:?. Άν. Π «,-.Οΐναγω γβίο.) =!; τ5 Πζρίενα; ογϊΤον Α;. Ν'.Νθλάίυ Μϊρxμ^δέλλο^ έ-ΐ μην. μΐαθφ δρ*1*· 50. 9) Ό Ιωάν. Ηλ. Κοζυρης άηογ. Γι>ι.<.ν2σ.3ο ?ΐ; Κ-λό Χωρώ Μεραμβέλλου, έιί μην. μΐ^Οώ δραχ. 70, αντί το^ Έμμ. Λερμιϊζάχ,η άπολυΐμένου 10) Ό Έμ Α. Κ. ΓΙϊγ*αλος πρ. ΐί*5)λ3ςεϊ; Έ»α> Λαιώνια
  Μεραμ6ϊλθι> έτί μην. μ·σ<)φ ϊραχ. 40 ζνΐί τοΰ Γ Ν. Πϊ5ι- αϊίταυ παραιτηθέντις, 11) Ό Έμμμ.. Δ. Μιχβ"" άκης άποφ. Γυμνασ ου ε'ς Κρου- σταλλένιαν Λίσηθιίου ΐπι μην. μιοθώ δρα-,ζ. 70 ^;: τΐϋ Έ,*^. Καργιωτακι άκ^λυ 2) Ό ργ μ 1*2) Ό Εμμ. Δ. Ρογδάκιςπρ. δδάσ/.αλ-ς είς Ποεά,Λους Λα¬ ' 40 ά Ρ Μ γωγϊϊο,ι ΛιμΙν^ς Στ)τίίας επί μην. μισΡώ δραχ. 100 άντί τής Ε!ρή<ης Σφακιωτάχι άπολυομένης, 26) Ό Μιχ. Ι. Πχπ5ατσ*ΐ(.ις πρ διϊ)λος εις Πισκοκίφάλον Ση;ε'α; έτί μηκ μ-σδω δραχ. 40, άντί τ5ϋ Ιω. ΔρακαΛ'. χαραι- τηθέντος. 27) Ή Παναγιώτα Άποστολάκι ά-οφ. Άνω~έρου Παρδενα- γω (·είου ίΐς χό Ιΐαρ^είΐγ'ογεϊον Π σ<.οκϊφάλ^ Σητείας ίπί μην. μισθφ 3ραχ 50, αντ τίίς Μαρίας Παιτακ«ρα6εάκιάπολυομένηι: 28) Ό Ά ιτ. Πάτρας άποφ. Γυμνχσίου είς Σκοπήν Σητείας επί μην. μισθω δραχ. 60. άνΐί τοΓί Άντ. Λαγουδάκι άπολυομένο.. 29) Ο Έμ·Α. Μ. Ίερ^μίας άποφ. Γυμνασίου «ίς ΧαμΛΪζι Ση τϊίας ;πί μην. μίσ ίερεως άπολυομενου. 3) Ό φ . 60, άντί τοθ Ιωάν. Σπυ ρς μ 33) Ό Ιω. Τερζάιΐις προσ. 8ιδ)Λος ϊϊς Μετόχια Τουρλω¬ Σ 40 Έ Θ ρ ρ χ τή; Σητείας ίζ: μην μ.ίσ',ιώ 40 αη. το3 Έμμ. γο»μ)λου μβτατιθϊμένου είς "Α;· Σιέφκνον Σητε''ας επί μτν ός -ο. ?.ί1ος είς Τ^ορλωτήν Σητείτς Έ μ·σ,ω δρ. 40. 31) Ό Ί·Λ. Γρ μ ρ επί μ-,ν μπθώ δρ»^. 5 *. ά' · το"> Έμμ. Μυλωνάκΐ «ποί.
  Γ.μνϊσ ο^ μετϊτιθεα.έίου είς £ττ.'>οο χώρι επί μην. μισθω δρα-χ.
  70 ά^τί το3 Στ. ΙΙαναγιωττϋΐι άπο' υομενϊυ.
  32) Ό Μ'.χ Ζ5^μ^:3υ'^άΐις ^3 δ'ϊ)λ-'ς εί: Πε «ιου'-, Σητείκς
  ΐπί μην. μ!3Λ}ώ ίρ^χ- 40.
  33) Η Σ^φια Τρxγο^ί■στά<ι ά'οΐ. Ά". Πϊρί'ενβγωγειου είς τό ΙΙαρΟίναγωγεϊθι) Λ'Ί'.νώ·1 Σητεια ί-ι μην. μιοθφ έραχ. 50 34) Ό Λτων. Ρερο·:άΑ ς πρ 3 *) π ς ? Ίς Ά-ιδία Σητείας ίτί μην. μ·σ6ω ίραχα. 40, άντ" ταο Ιωάν. Ά'αΐ'άχι άπολυοΐΑενςυ. 35) Ό ' Εμ·Α. Δ Ψα5ζ/.'.ς -το ΐ^)λο- ε'-ς Κα:σ·5ό;ι Σητεί-; ο~ί Ιω 11α-7?άί.ι 'Υποϊ— . 40, »>ν
  είς
  δρι /. 40, άντί τοΰ Κ'ιΐν. Πα·<α*7ϊΐ! άτολιΤ'Α«ν3ΐ. 30) Ό Χί σΐ. Φρχγκο,Αη; 7π~φ. Γομνϊτίο.) ε''ς Κο6;υν. Ίξ- ρνκέΓρ5υ ιπ'ι μην. μίσ^ω ϊίαχ. 70. 37) Ο Στ^,λ. Λιναρδάκης πρ. ?ιό)λος ε'ς Κρυα Σητ:ιας έ~ι σηθείου έτί μην. μ'.αθώ ^?<Χ'1· 40, άντι τού Γειβρμου Μαρο- μην μισ''ώ 5ρ. 40. ιΐούλου άπολαομένου. ! 38) ΌΝιλ.ο'*. Σ Κα-ζοΚης ά~ογ. Γυμνασίου είς Ταώ Ση- 13) Ό Νικόλ, Χ Πλβορης άποφ. Γυμναΐίου είς "Αγ. ] τε'α; επί μην. μ ιθώ ϊ?">χ. 60.
  Γε^ρΐιον Λαοηθίίου ΐπι μην. μισθω δραχ. 70, άντί το3 Έμμ. ί 39) Ο Κ«>νσ Χ-'μηλ'-ς χχοτ. Ι^μνα^ίου εΐςΚεντρί Ίεραπ.·
  Κ. Μ'χε/.ϊκι ^1ιολ^ομένου. * ί τροο ϊπ' μ,ν.μιΐθώ 5:α·χ. 60 άντί τςυ Νικολ Στρατακι άπεΛ-
  14) 'Ο Έ·>μ. Π. Ι. Μαροάλης ]ϋΐ;φ. Γσμι.νχσίθί> είς Πλάτην { ' όν-ος είς τό ίξωτΐ;ι«·"ν.
  β—.ι μ-ην. μ'σϋω δ?ϊχ. 70, άντί τοΰ Ν'.λο .Κ. Γραμν,ατιναλ: μ= 40) '«) Ι1-:τρος Γ Βάτης - —ου. Γυανασ'Όιι είς ΚαΤ-ϊ-
  ται,ιθϊΛένου είς Τςερνΐϊίων ίπί μην. μισθφ ϊρϊχ 70. άντι τ-,ί ' μϊύ αν Ίϊραπί-ρ^ο «τί μην. μιτθώ 3ραχ. 60 άν τί τού Έμμα«.
  Ιω. Μ. Παναγιωτα/,ι άπολϋομε'νου. | Γιαννιατακι απελ'-ίντος -ςί.' τό έςι«-ρρ κόν.
  15) Ή ΕϋΘ μυ Στοατάκι άποφ. Αν. Ιΐαρθεναγωγί ου είς τό | 41) 'Ο Κ^ντ:. Μ-ρχ*6ελλ·ωτχΑ!ς !»._ διδ)λος ^είς ΒαΐΓ/1
  11αρθεναγωγϊ'.ο/ Αγ. Γεορ ι.υ ΛισΓ,θί ιυ ίπί μη<. μ σθω δρ. » κήν Ίί?*ΐΕ5;ρ3.> :τί μην. μυΐφ 8?ίχ. 40, άντί τοΰ Έμμ, Καρά
  50, άντί τ/]ς Μ»ρι.*ς Γραμ,ο,ατΐΛΛΑ' άπολ.;μΐνη,.
  16) Ό Λίων. Κομης άπο?
  ϊίοο είς :ό 6)^ όν Βι¬
  Ο
  -:ς "Αγ. Ί
  μ
  άννου επί μη^. μ.:σθω 8ρ»χ 70 άντ! τ-ΰ Έ;μ.
  17) Ή Δέσποινα .λϊγΛΛΧι δΓ,μι)λος Α)μος είς τό
  να,ωνβϊον Επ. Βίάννςυ ΐπι μην. μισθω δραχ. 110.
  18) Ό Γεώρ. Κ. Μηλιαράχις προσ. δ.ίίλος εί, Χό/5ΐ3» ΐπί
  μην. μισθώ $ρ. 40.
  19) Ό Εμμ. Ι. Χαΐζάχις άποφ. Γ.ι.να;ΐο.ι εί; Ά λ ρα
  Βιάνντυ ί7ΐί μην. μισθω 3ραχ. Ό, άνχί το3 Έριμ Ά,γΐΛθοα
  άπολυομένου
  ΐθ) Ό Έμμ, Ριαλιαόάχ.ις κβιΧρίσ. Ζωίκ'; ά-χίφ. Ρυ,λνασίίυ
  "Α Β Β ί 70
  ) μμ ς ρ ; φ
  εί; "Αγ. Βααίλ'ΐον Βιάννου ίπίμι',/. μιιθω δ^αχ. 70 ς/
  αντί των Έαμ Τζαγ*)ιρακι καί Χαρ. Κυριακάκι αΐϊολ
  21) Ό 3 )
  μ γ
  21) Ό Γΐωργ. Ι. Τ
  λ Βά
  ς π, . Ϊι!5)λ3ς ;:ς Σλ-
  ) ργ ,,ηρ ,
  κολογον Βιάννϊ^ ίπί μην. μιτθω δρ. 10 άντί τοί Γϊωρ. Τσα {
  ά
  Ίεραπέ ρου επί μην. αί ()ώ δραχ. 60, άντί χοθ Γεωργίου Ε. Πά
  π"3ά··.ι άπο ,υαμένου.
  43) Ό Ρ^ωρ -. Χ. Μ ΙΙπτα ιά :ς άπόί Γϋανασίΐυ ί'ς Άνατ--
  λ<;ν Ί?ρ<-:έτΓου ίπί Αην. α τ!>ω ϊρϊ'/. 70, άηί τ)3'Αλες. Μαρ-
  χ
  44) Γίωργ. Α Π<-τα?ά. Σί Κχκχιχ'λ, π.οσωρ. όιίάσ/,αλος είς Χριστον
  έ επί μην. μ'τ!>ώ ίρα^, 40, άντι τοΰ Νικ. Γ. Δ;α
  κάχ.ι
  III
  Προήχθηο·αν
  1] Ο ' ΟίΑ'Α. Μ^9^ι)α^;άς 3 Λ,μ)λ ί Β:; -ϊς Λι=^υντΓ(ν τοΰ
  Άν. Ληο,. Σ/;'>;ίοο ' νγ. Ρ.ω^γ.ου Λαι^Οίίίυ επί μη'. ί .:-
  ισθ!φ ϊρα-χ 10.
  22) Ό ΙωΓΧΓ'Αγγ^άκηςπρ. δΐϊ)λος 5;ς Κϊλάμι Β άννου | έξ)ς-.ου ίηιι.. Χ-χολ^υ Βιάννου ίπί μην. ίπιμισβίφ δρ. 20.
  ) γγης ρ
  έ^ί μην, μ'σθφ ϊρ^χ. 40, άννί τ:3 Έμμ. Έπιτροπάλΐ άπολο-
  έ
  ομένου.
  23) Ό Έμμ. Αλεξανδράκης πρ. ίιϊ)Χβς «ς Γίο/.ι* Βιάννου
  ίπί μην. μισθω δραχ. 40, ά»τί τοΊ Ιωαν. Καπε;α^ά*ι άπυλυ-
  εμίνου.
  24) Ό Βασιλ. Χουλάκις πρ. διϋ)λος β'ι^^Οους Βιάννου επί
  μην. μισθώ δραχ. 40, άντί το5 Έ^μ. Σωχωράκι άπολυομένου.
  ?5) Ή Μαρία Ζϊμτ·τά<ι ϊηΑ. Β)μ .>; *!ς τό Πχ?3ίν^-
  )ς χ μ
  3) Ό Ν'.ί. ΙΙο'ΐχ^ϊ/ίϊη; δηα)λ3ς Α)μυς είς διευθυντήν τ^ύ
  έν Λιιιένι Σί;τείχς 6)ςιοο δημ. Σχολείοο ΐπί μην. έπιμιεθ ω
  χ. 20
  4) Ό Γεώ,γ. Πατίράλΐς Β)μπς δημ)λος είς διευθυντής το..
  Άν. Δημ. Σχολείου Καβουσίου Ιεραπέτρας ΐπί μην. ίπιμιοδιω
  ί,ιαχ. 10.
  IV
  Άπελύθησαν
  1) Ό Γ«»ρ. Κ. _ίρ η, 3ι3)Α),Ν.ίτ4λ·-^ί ώς όθ
  Γ»·.· Ι
  Ό Γεώργ. Ι. Σεργάκης ίιϊ λος είς Κεραπολίτισσβν Φ^υρ-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  νηί ως
  3) Ο Έμμ ΠΛνβ-γ'ωτάκης διδ)λο; εί;
  4) Ό Γεωργ-.;-, Κο.ρουπαχις γρα^/ος ϊϊς ΙΙχλ. Μυϊάτο
  ώ- ΰπ-ράρ
  6) ό
  Δι-.χάκις διδ)λος Κά;ω—Χωρίου Ίερί.πέτρου
  ήν
  έϊ παν χλλο θχ ά«ριβώτητε τ6ν αριθμόν των
  είς τα σχολεϊχ, αρρενων καί θηλέων.
  Πρός εύχ.ολίχν δ' υμών θχ άναθε'σητε είς τούς προίσταμέ-
  νους των Ανωτέρων δηαοτικ,ών σχολείων την επιθεώρησιν
  των περΐ την έδραν τοΰ σ/ολείου αυτών σχολείων, ούτως
  6{ΐως ώστΙ νά βΓ δ
  !
  5 ι) ·.*;
  «ι,
  πέτρου.
  Έν Χϊνίοι; τ7,
  19Ό.
  Ό
  3
  ΜΊΟΤίΡΑ Α«£ΥβΥιΣΙΣ ΕΣ3ΓΕΡΙΚ1Ν
  ΐ3 ταΰ ύπ' αριθ. "213
  μινος τής ταχυδρτμ κ
  δαπανώσιν Οπερ την
  •τ Λ _ ] ώραν έν τί) ιτορεία. ιλύνασθε δέ νά άναθέσητε επιθεώρησιν
  ι καί είς μή διευθυντάς Ανωτέρων Δημοτικήν, πάντοτε δ'
  Ι όμως πτυχιούχων διδχσκαλιστών. Κχνονίσχτί δ' έκ των
  προτέρων με-ά προσοχής τα έπιθεωρητε'α υφ' εκάστου σχο-
  λείχ, άτινα νά προσγράφητε έν τφ περιθωρίω ή κάτωθεν
  τοΰ πεμτομένου είς έκαστον άντιτύποο τής παρούσ/ις, καί
  έπΐθεωρήσατε ΰμεΐς αύτοι τα τε Ανωτέρα καί τα άπο-
  ί. Δί»Γάγματ:ς οιωρ.σθη μαβη- ϊ (ΛεΐΛΧΛρυσιο.ενα. Ανωτέρων. Έννοεϊτε βεβαίως ότι διά τθύ-
  Ιά Ν ΆΙ
  γ ρ
  ύπηρίαίας ό Ιωάννης Ν. Άτσιπο-
  ά
  τοο σκοπς,ΰμεν τή;
  ρωρ.άς οδο-.ιτορικών.
  δ
  υποχρέωσιν της Διευθύνσεως είς πλη-
  -ο* ·α δρο-μών '20 ). | ελάττωσις τούτων Οα έπισύ;η πχρ τμο»ν την προσηκουσαν
  Δι' ίμςί;υ Λίχτάγμστ'.ς ϋπ'ςρι('. 21 Ο άπε/ 60η '.7,ς ύπηρε- | εκτίμησιν καί κ.χτλ φυσικόν λόγον τιμωρίαν, είναι τιεριττή.
  <-ι*ς ό 7.«ρα 'ω Κί>· ρ.νω Λιμεναρχείω άρ-χ·λι(Λίαφ6ί-ίξ Άντω- | Ό δέ κχτάλλί)λος κ,αθορισμος τής σφαίραζ τής υφ' ίκ,άστου
  ν ον Βερια,ελα»ιη, ϊιλ τού; '■ .ί, ΰ-;''ί-(0. 5^*/34 5·ί· -/■θεσ.ι | έπιθε^>ρ/;σεω; άριθμοΰ τινος σχολείων θά κ,χταστήΰη εϋχερή
  -ομ Κεντρΐ'οϋ Λ'με^αρχίυ ανιφερομίνους λόγου^ γ.οι έγένε.ο | την έντός ΟΛτώ μόνον ημερών από τής λήψεως τής παρούσης
  ά,.οϊεκτήή παροιττ,ο:ς τού Λιμεν=ί6λακος τοο Λ μενο^.ίοο Νι-| επιθεώρησ ν καί υποβολήν ημίν των άπο-ελεσμάτων ταύτης.
  κο'α;υ ΑΟϊνασα/.η. ^ , , ί Έν τούτοις τάσσομεν ημίν προθεσμίαν την 31 Όκτω-
  Δι όμο-.οϋ Δϊ-^γμ^-ος > ^,ιβ. 219 κ Ι. έ-ετρ,τ.- ή «πό- | % {^ χχγ ^ νά ϊχω(Χ!ν ύ^ληβη ημίν πίνακες τής πρώ-
  Αηψ·ς τή; μιτθοοιο,,ς το. πϊρ~ τω Τ:χ^ρομικω Γραφειφ Χά- τ' ,_ () Κ
  ιων 1 ρα-'ματ&κ:ΐΑ 3-ί.ϋ -^'.υλ. 1σιριν4ατ, ίπο -.ής 1ο Ιουνιου Ι ' ,,, „ Γ, - 4 ο ,,- „ , ιη4ΐ
  αέ/ρι15 Ιουλιο^ϋΙΟχαθ' 8/ νρ:νοναι:ο«·.αβί τής ύπηρε Ε-ν Χανίοις -- 13 ϋχτωβρ-.ου 1910.
  2·«ρίΐόη
  μέν ό
  οί β:τ,θ3>. .
  Παπιδου- ]
  ; Βιάννου
  μέχρι 10 1ουΛιο^ 'Ι/Ιΐ'χα» οί χρ:
  σιας ίόι,φ άαθενε άς νομίμοι: τι.τοποιηδε^οης
  Δι' όμ-ίϊΐ) Δαχά,^ϊ-ος 'π' άζΛ. 221 ΐ Ι.
  τω Κϊν:ρι»ω Λ μ ναρχε ω Κρήτ ς άρ/ιμε.:φ^Λ
  Ν. Μΐρ-,α.ίτύ: η, Λΐ^*νθ?.λαζ· 8ϊ ϊ Νικ. Ρύϊϊ ρ
  Δ'' ό,ο. ιυ Δ·α-αγμχτ5, ύπ'αριθ. 222 μετετέθηΐα
  τή, Τα-χυΐρ «■ Τη1. γραφι/.ή; ^αηΐείί?ς Αντώνιος
  ράιης έ/, τού ταχ-5ρ2μ κ-.ϋ κ7ΐ '.η5γραφι·<οΰ είς ττ,ν θε-'.ζ [Κο'ί-ίτ-ο.5 θϋ-ί:; :αχ.3^',μ:κοΰ *αί φ γριφείΐυ Ν'α.-·ό/4ο)ς, /.αί Έμμ. ΡαπτΑ/,τ.ς έ* των τηλεγρ·>φ
  γρα^5φΒα^,ο^ είς τ:;ν Οέ ιν π οϊΐτΐμίνο.» τοΰ τ«χ^ϊρομιλού
  κα τηΛεγραφι/.οϋ -,ρ-φεΌ^ Βιάν.ου.
  Έν Χαν:ις τί, 12'Οκτωδρίίϋ 1910.
  Ο επι τί» 'Βίωτϋΐ>ών
  _________ Π Ι ΜΑΡΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 3924
  Ό Έπίτροπος τής ΠαιΕείας
  Β Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ
  Πρωτ. 3987
  Ορος
  Α,ΩίΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΙΙΙ ΤΗΣ ΠΑΙ4ΕΪΑΣ
  Β Γ. 1^ Ύ 1 Λ 1 Ο _
  ΙΙ^>ΐ>ς τοΐίς Λομαρχιιικ νς 'ί'.πιθεωαιιτάί καί διευθυντάς
  των Ανωτέρων .Ληαοτικών Σχολείων.
  Έν τγι άτ' αριθ. -''"/, Μ6 λχ χρονολογίαν 10 Σειττε ι-
  βρίου έ έ. έν<. κλ'ω ήν.ών εδηλώσαμεν ότι έντός τριχκοντα. ημερών ά—6 της έναρξίως των μχθημάτων θτ γ-'νγ; ή ττρωτη επιθεώρησις των δημοτικών σ/ο)£;ων. Καίτοι εγένετο ίδη πρό -νλλοϋ ή έναρξις τ'ον μχθημά- των, ανεβλήθη ο^ως ι; -χρχγγελ-'χ τής ενάρξεως της επι¬ θεωρήσεως ί'^εκα, τ^ν άπχρχιτήτως χνχγ^αίων μετχβολών είς τό προσωπκ.6/ τής οημοτ'.Λης εΛπχιδόύσεως. συντϊλε- σθεισών ήδη. Η μικρά έτιβράδυνσις τής επιθεωρήσεως επιβάλλει μικράν αύξησιν τής προθεσμίχς, ήν ετάσσομεν έν τγ, ειρημένη έγκυκλ'ω, κατά, την οποίαν μεσοϋντος τοΰ Όκτωβρίου ήλπίζομεν ότι θά. είχε πιρατωθή ή επιθεώρησις. Ό9εν διά, τής παρούίης παρχγγίλλομιν υμίν νχ φροντί- ώσΤί έντος τοϋ Όκτωβρίου νά, γίνη ή έπιθίώρησις, Δ.εκπ. Μ24 ΑΝ0ΤΕΡ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Ί ΗΣ ΠΑΕΔΕΙΑΣ ΕΡΚΓΚΛΙΟΧ τ-'-ί'ς Λειτουργους της Δηιιοτικης ΈκτταχόεύοεωΓ Ό κ. Αριστείδης Κριχρης ετεμψεν έντυπον επιστολήν πρός τους δ;δχσ/.ά.λους, έν -^ συνισνών τα έαυτοΰ βιβλία, ΚρητΐΛην Γεωγραφ'αν, Κρητι/.χ 'Ασματα κ.α.1 τό β'. τεΰ- χος άλφαβηταρίου Α. Κοκκνάκ,', άτινα "έχουσιν είσαχθή είς τα σχολίϊα τή Νήσου, κατακ,ρίνει τα έπ' ΐσης ίίσηγμένα Ιΐαραμυθια τοΰ παιδαγωγου Γεωργακάκ,ι καί πάτας τάς Κρητικάς Γεωγραφίας, είσηγμένας καί ταύτας, καί συμβου- λευει την μή εισαγωγήν τούτων είς τα βνελεΐα. Παραγγέλλομεν υμίν αυστηρώς νά μή παραπεισθήτε έκ τής έπιστολής ταύτης, άλλα νά είσχγχγητε έλίυθέρως κχί άνευ προκαταλήψεως οιονδήποτε προτιμχτε μεταςύ των δύο Άναγνωσμαι>αρίων, κχί οιανδήποτε εκ των τεσσάρων Γεω-
  γραφιών τής Κρήτης, διότι πάσαι είναι έγκεκριμέναι.
  Επ ϊσης άπαγορευομεν την είς την Τετάρτην καί Πέμ¬
  πτην τάξιν τοΰ Δημοτικαί Σχολείου εισαγωγήν των Άσμά-
  των τούτων, περί ών μάλ'στα θά ληφθή ή δί'ουσα φροντίς,
  μετά προσεκτικήν εξέτασιν, α/ κριθώσιν έπιλήψιμα, να
  άρθή ή δοθεϊσχ έγχ.ρισίς, άν μή έκ τής Συλλογής άφαιρεθώσι
  ταυτα.
  Έν Χανίοις τ? 15 Όκτωβρίου 1910.
  Ό Έπίτροτ-ος τής Παιδίίας
  Β. Ι. ΣΚΟΥΛΑ!