92959

Αριθμός τεύχους

57

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

30/10/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΠΑΡΑΡ1Η1 ΤΗΣ Ε
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ^ΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τή 30 Όχτωβρίου 1910—ΑΡΙΘ. 57
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Διά τοΰ ΰπ' άριθμ. 40 ι. ϊτ. Διατάγματος τή";
  στικΐς Ίζπιτροπϊίς, ετβποθετήδησαν, ό λοχαγός Νταλ'άνης
  Χρήστος ώς Διοικήτής τοΰ 1ου Τάγματος Πεζικοϋ, κοί λοχα-
  γ]?ς ,Τσβλακόχουλος Άλε'ξανδρος τί3 2ου. Ό λοχαιός Σκυρός
  Νικόλαος Διοοιητής τής Έξωτβρικης Μίΐρσρχίας Χανίων, καί
  ό δπολοχαγος Ρήϊα? Σταύρος τ,ής Μοιραρχίβς Ρεθύμνης, ά~ό
  1ης Νοεμβριού έ. Ι.
  Δι' ό,ιοίου Διαΐάγμαϊθς ύπ' αριθ. 41 έ' ϊγ. προήχθησαν είς
  τόν βαθμόν τοΰ ίίλανέως άιτο έ^ευσομένοο μηνός, "/αί* σει¬
  ράν ΐκ τσύ πίνακος τοΰ Ιο,ι .Τάγματος, πρός πλήρωσ.ν χη-
  ρεαουσώ,ν Θέσεων, οί
  'Υποί. ΙΙαπαϊά<ις Λΐω/ίδας τοΰ Μανούσου Στρατ. Βερνάδος Εΰθυμιος » Άστρινοΰ *Υποδ. ΠορτάΜος Άνϊρέα; » Μιχαήλ » Τίινευράκις Γεώργιος » Ιωάννου » Σφακιανάκη Μιχαήλ » Γεωργίου | Δι* όμοίου ^ιαΐάγματος ύ.τ' αριθ 42 έ. Ιΐ. προήχ9η»*ν ίίς τδ* βαθμόν τόν δεχάνΐως άκό 1η; έλευσομίνου μην:ς Ν.εμ- βρίου, οί κατωτέρω στρατιώται τ:3 2ο> Τάγμιιτο;, πρός κλή¬
  ρωσιν χηρευβυσών θίσεων, οί
  Στρατ. Πλατάκη Έαμανουήλ
  » Γιανακάκις Μιχαήλ
  » Άγαπάκις Ιωάννης
  » Χριστοϊουλάκις Μιχαήλ
  » Μβυρβντωνάκΐς Γεωργιος
  * Μοδάτσος Εμμανουήλ
  » Σομαράκις Έμμανοτήλ
  » Δρακωνάκις Αντώνιος
  Δι' όμοίου Διατάγματοςΰπ' αριθ. 43 έ. ε. δ ωρίοθΐ) δ;2ΐ/.ητής
  λόχ·υ «αρά τω 2ω Τάγμχτι ό 'Υπολοχαγός Κατεχάκης Γεώρ-
  γιβς ά·ο 1ης Νοεμβριού 1910.
  Έν Χανίοις τ?, 28 Ό^τω6?·;υ 1910.
  Ό ίπΐ τής Δημοσία; Άιφαλιία; 'Ειίτ οπος
  Γ ΜΤΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ
  ΙΝ0ΤΕΡ4 Δ1ΕΧΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΠΙΙΑΕΙΑΣ
  «3 ύπ'αριθ 1*4 κ«ί χρονολογίαν 27 Σεπ.
  Ρ
  . Δα «3 ύπ'αριθ. 1*4 κ«ί χρονολογίαν 27 Σεπ.ε/δ.^ο
  1910 Διατάγματος μετετέθτ,σα^ ίν τ=ϊς Νομοϊς Χανίων και
  Σφακίων οί εξής δηα)λοι ήτοι:
  Ό Χαράλ. Ραϊσάκις Β)μιος 8ημ)λβς έκ τοϋ Β δημ ο*» «ο»
  • Χανίων «ις το Άν. Δ.σχολείον Χανίων επί μην. μιιβω 3ρ^ 11"
  άντίτοϋΝ. Γύπαρη μετατεθίντος τή αίτήσει τουβλλαγοθ.
  Ό ·Ιΐ4.Κ»χλά«4 Β)μιος δη^λος «*Κ»φΐ>5 ·Α»οχ3ρωνβι
  αιτήσίΐ τού «ι; το Άν. Δ. Σχολείον Χανίων ίΊτί μην. μισβφ
  δρ. 110 άντί τού Γ. Κβπετανάκι Α)μί:ου δημ)λβυ μβτατιθεμενο»
  τη αίτήσϊΐ τού »αί προαγόμενοι» είς διευθυντήν το3 έν Γαδαλο-
  χωρίου Άι:οΑορώνου Άν. Δ. Σχολείου έιΐί μην. μισθήΐ καί
  έπιμισθίω δρ. 130, άντί τοΰ Μίν. Ζ">λΐνϊά*ι Β)μίου δημ)'Χου
  μετατιθίμ-νΐυ τό βΐτήσίΐ τού ίίς το Άν. Δημ. Σχολείον Κ«-
  φα)α Άποκορώνου ώς Διευθυντής β—ι μην· μΐβθω καί έπιμησθ'ω
  δρ. 120, άντί τοΰ Μα.θ. Μαρουσάκι μένοντες ίιδ)λοι» έν τί$
  αότφ σχολειό) επί μην. μιοβώ δρ. 110.
  Ό Γεώργ. Ν. Μαλαδάκης άπόφ. Γυμνβκτ ου έκ Καλαθηνΰν
  Κισάμΐυ τή α'ιτήϊει τού είς τό Άν. Δημ. Σχολιΐον ΙΐΛνεθύ-
  μου Κισΐάμου επί μην. μισθώ*ρ. 70, άντί τοΰ Κ. Άναγνωστά-
  χι Α)μίου δημ)λου μιτατιθιμίνου τί) αίτήσει τού ν αί -π.οαγομέ-
  νου είς ?ιει<βυντήν τοΰ Άν. Δ*|μ. ΣχολίΙοα ϋβυτα Σελίνευ έ*ΐ μην. μισθώ κ«ί «π;μισθίω δρ. 130, άντί τοΰ Χαρ. Λαμπακάκι διευθυντού μετατιθεμ'.νου τί) ο'ιτήσίΐ τού κοί προχγβμένου είς οΐϊυθυντήν τοϊ5.β)ξίου Άν. Δηχ. Σχολβίου Άρμίνων Άποκο- ρώνουέπίμην. μισθώ κϊί «πιμισθίω δρ. 140, άντί τοΰ Γ. Προ- 6ηδ«*ι Α)μίου ίη*)λου διευθυντού μεταταθεμενου τη αίτήσ*ι τού ώ; 2 δ)λου ίν τω ϊημ σχολείψ Γαλατ* Κυδωνίας ίπί μην. μισθώ ϊρ. 120 άν-ί το3 Ν. Κουτίμου Α)μίου 8ημ)λου μετατι- Οιμίνοιι ττ^ α'ιτήσει τού >αί ιΐροαγομένου είς; διευθυντήν τοί Άν.
  Δημ. Σχολείου Βατολάκκου Κυδωνία,ς ίπί μην. μισίώ χαί βπι-
  ;*ισθίφ ίρ. 130 άν:ί τοΰ Β. Παπαϊάκι δΐί«θυντού μένοντος
  δι))λου έν τω αότώ βχολείφ ι*ι μηΛ μισΐω δρ. 120, καί άντί
  τοΰ Ίωΐήφ Σμυρλάκι Β)*ίου 3ημ)λου μΐτατ.θεμίνου εις Πλατα-
  νιά ΐπί μην. μιβθφδρ. 110, «ντ'. το3 Κ. Φραγκάκι Β)μίβυ
  δημ)λου μετατιθεμενου τή αίτήσει τού ίίς τό βο» δημ. σχολεΤβν
  Χανίων επί μην. μιαθώ δρ. 1*0.
  Ή Μαρία Λάρδη Β)μιος δημ)λος τί) α'ιτησει της έκ Γαλ«τα
  Κυδωνίας είς τό 6 Χριςτ. ΙΙ*ρθεναγωγ€Ϊον Χανίων επί μην.
  μισθω δρ. 100 άντί τ?,ς Ρθνσας. Γωνιωτά/η Β)μίου δηι»)λου μ«-
  τατιθεμέντ,ς είς Γαλατάν ίπί μην. μισθώ δρ. 100-
  Ή Χρυσάνθη Πρωτοποδάχι δημ)λος έκ Νέος Χώρας Χα¬
  νίων είς χώραν Σφακίων ίτιί μην. μισθώ }ρ. 60- Ή Άθη,α
  Γενεράλι Λ)μιος διδ)λος είς Χαλέπαν έκ Κούμ-Κβτοΰ Χανίων
  επί μην. μιοθώ δρ. 110 άντί τής Μαρίνα; Λεκανίδου Α)μιοι»
  ϊημ)λευ ιιιετ«τιθε|*ίνης είς Κού;Α-Καχο« «—« μην. μΐϊθώ δρ.
  110, άντί τής Εΐρήνης Κ»λλιγιάννη Α)μίου δτ,μ,)λου μετα;ιβε-
  μίνης είς Νεαν Χώραν Χανίων ί~ί μην. μισθώ δρ. 110.
  Ό Κωνστ. Παπαδάχης ή Περιστερΐδης Β)μιος δημ)λος έξ
  Άγγβλιανών μετοχίων Ρείΰμνης είς το Α)μιο» δημ. σχολείον
  Νΐίΐ<·υς Άχοκορώνου έιτίμην. μισβω δρ. ΠΟ άντί τοΰ Ιω. ,. Περάκι Β)μίου 2ημ)λου μετατιθεμε'νβυ είς το Άν. Δημ. Σχολείον Γαβαλοχνρίου 'Δποκβρώνου ίκί μην. μίσΐω δρ. 1)0 άντί τοΰ Έμμ. Παχαδογιάνντ) άκοφ. Γυμναβίου μετατιθεμίνβυ τή αίτήσει τε^ ιίς τό δημ. αχολβΤον Βτμου ίπί μην. μισθώ δρ. 70, άντί τού Ματθ. 11α-ί<χ3ά·Λ· Α)μίοοίημ)λ5υ μξ-χΐιθεμί'βυ τί)
  ΙΙΛΛ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:
  α'ιτήσει ταυ είς τό Άν. Δ. Σχολείον Χαλέπας επί μην. μισδφ
  ϊρ. 120.
  Ή Α'ικατ. Περπιράκιάπόφ. Άν. Παρθεναγωγείου έξ Αγ.
  Μαρίνας Κυϊωιίας είς τό ϊημ. σχολείον Ξηροστερνίϊυ Άποκο-
  ρώνευ επί μην. μισθώ δρ. 40, άντί τού Ν. Δαργατσά/.ι άναχω-
  ρήσαντος εις τό εξωτερικόν.
  Ο Άντ. Μαλανδρής άπόφ. Γυμνασίου ΐκ Μανωλιοιοίλλου
  Κυϊωνίας τή" αίτήσΐΐ τού είς Φουρνέ επί μην. μΐσθω δρ. Τ
  άντίτοΰ Ξενοφ. Μανια άπόφ. γυμνασίου μετατιθεμένου είς Άλι-
  κιανοΰ επί μην. μισθω δρ. 60 άντί τοΰ Αναστασίου Β. Παν-
  τελάκι άπόφ. Γυμνασίου μετατιθεμέν:» τ^ αίτήΐει το.> είς Χωρ-
  δάκι Κυδωνίας επί μ. μ. δρ. 60 άντί τςύ "Ιω. Μαραγκουϊάκι
  άναχωρήσαντος είς τό εξωτερικόν.
  Οί Παναγιώτης Ντουντουλάχις καί Μιχ. Μάνδακας Β)μ:οι
  ϊημ)λοι αη «ίτήσει των έκ Μεσκλων είς τό Άν. δημ. σχολίθν
  Λάκχων Κυδωνίας εκάτερον επί μην. μισθω δρ. 110 άντί τοϋ
  Έμμ. Ι. Γιάνναρη Α)μίου δημ)λου μετατιθεμένΐυ είς Μεσχλά
  ίπί μην. μισίω δρ. 150.
  Ή Άντιγόνη Μπενάκι άπόφ. Άν. Παρθεναγωγείου έκ Καν-
  ϊάνου είς τό ΙΙαρθεναγωγεΐον Βουτα Σ?λίν:υ επί μην. μιοθω
  δρ. 50 άντί τής Καλλιόπη Κασιμάτη άπόφ. Άν. Παρθενα¬
  γωγείου μβτατιδεμένης τη αίΐήσει της είς τό ΠαρθϊναγωγεΤον
  Πόρρω Μεσογείων Κισσάμου επί μην. μισθώ δρ. 50 άντί τ^ς
  Είρήνης Παπαδοσηφάχι άπόφ. Άν. Παρθίναγωγείιυ μίτατιθε-
  μένης είς τό ΙΙαρθεναγωγεΐον Άσκύφού Σφακίων επί μην. μισβω
  δρ. 50 άντί τής Σοφίας Προεστάχι μετατιδεμένης τ?) αίτήσει της
  είς τό δημ. Σχελεΐον Άρωνίβυ Κυϊωνίας έτ,ί μην μυθώ ϊρ.
  40. άντί τής Αικατερίνης Νταντινάκι άΐολυομένης.
  Ό Ιωάν. Κοκολογτάννης Β]μΐ9ς δ»)μ)λος έκ Κολυμδαρίνυ
  είς Ροδοαοΰ Κισσάμου επί μην. μισθώ δρ. 110 άν;ί τοΰΓίωρί.
  Ε. Ζωγρφακι Β]μίου δημοδιδασκάλου μετατιθ.μένου είς Νοχιάν
  Κισσάμου επί μην. μιθω δραχ. 110 άντί τοΰ Δημ. Δημητριάδου
  • απόφ. Γυμνασίου μετατιθιμίνου είς Βϊσιλόπουλλο Κισσάμου
  ίπί μην. μισθώ δραχ. 60. άντί τοΰ Στυλ. Ρενιέρη άποφ. Ίϊροϊ]
  λείου μετατιθβμίνου τοαίτήσει τού εις τό δημ. σχολείον Περιδο-
  λίο»νΚυδ. επί μην. μΐσίω ίραχ. 60. άντί τίς Στυλιανής Κιρμ,ιζάκ.!
  άποφ. Άν. Παρθεναγιβγείου μετατιθεμίνης ίίςΓ«,:άνι Κ^δωνίας
  ίπίιχτ/ν. μισθώ δραχ. 50 άντί Γϊ)ς Ροδάνθης Άνϊρουλάχι πβραι-
  τηθείσης.
  Ο Β. Άλεξανδράκις άπάφ. Γυμναβίου έκ Σταλοΰ Κυδωνίας
  είςΣχοινέ επί μην. μισθω δραχ. 40 ά»τί τοΰ Στεφ. Μουζουρά/.ι
  άπόφ. Γυμνασίου μετατιθεμίνου τί) αΐτήσβι τού είς Γαλατα Κυ¬
  δωνίας επί μην. μισβφ δραχ. 70, άντί τού Α. Χατζητζανάχι
  παραιτηθέντος.
  Ο Νικήΐτρ. Μηνουδάκις άχόφ. Γυμμασίου έ/. Δρακώνας
  Κυϊωνιας είς Πλάκαν Άποχ. επί μην. μισθω ϊραχ. 60 άντίτίΰ
  Κ. Γ. Στεφανάχι άπολυομένου.
  Ή Μαρία Ξυγχάκι Γ]μιος δ«μ]λος ίκ Καατελλίου Κισσάμιυ
  είς τό ΙΙαρθεναγωγεΤον Κάτω Μεσογείων ίπί μην. μ'.σθω ϊρ»χ.
  60 άντί τής Μαρίας Τζωρτζάκη άπόφ. Άνωτέρου ΙΙαρθίναγω-
  γεΐου μετατιθεμίνης ηή αίτήσει της εις τό δημοτικόν σχολείον
  Λίμνης Κυϊωνίας ίπί μην. μισθω ϊραχ. 50 άντί τοΰ Μιχ.
  Στρογγυλάχι διορισθίντος είς άλλην δημοσίαν θέσιν
  Η Στυλιανή Κορυλάκι άπόφ. Άνωτέρου Παρθεναγωγείου
  έκ Χρυσοπηγής είς Τσικαλαργιά Κυδωνίας ίπί μην. μισθώ δραχ.
  50 άντί τής Κυριακάς Σφακκβτάκι πρ. διδ]λου μεΐατιθϊμένης
  εις^ Μουρνιές Κυδωνίας ίπί μην. μισθώ δραχ. 40.
  ( Ό '1<*άν. Ποντικάκις Β|,Λΐος δημ]λος έκ Καμισια.ών Κ!σ- σάμουεις Νιό—χωριό Κυίωνίας επί μην. μισδω δραχ. 110" Ό Έμμ. Κουκουράκις Α]^.ιος δημ]λος έκ τοΰ Άνωτέρου Δημ. Σχολείου Ίνναχωρίων Κισσάμου είς τόβτάξιον δημ. Σχο¬ λείον Τοπολίων Κισςβμου προαγόμενον ε':ς διευθυντήν επί μην. ,^.,η,τ, „,; ί*""-θ:φ δραχ. 140 άντί τού Φρ. Ζε6ελά« παρα- ι σάμου ίχϊ μην. μισθώ δααχ. 110 άντί τού Σάδδα Καχετα- ' νάκι γραιι]λου όπολυομένου. Ή Άρ^υρή Στα,ΑαΟιουΒάΑΐ άπόφ. Άνωτέρίυ Παρθεναγω- γ-:ΐου εί, Άραϊϊΐνης Σραχίων τ? αίτήΐε; τής εις το παρθβνα- γωγε'ών Πιθάρι Κυδωνίας ετά μην. μισδω δραχμάς 50 άντί τής Κχλλιόπης Βλαχί/.ι άπόφ. Άνωτέρου Π»ρ8εναγωγείου μ/τα- τ;Γ/ίμένης είς τι Δι?);λ. Σχολίΐ;ν Καλαμίτΐι Αλεξάνδρου Άπο- I ν.ορώνου επί μην. μ'.αθω ίραχ. 40 άντί τοΰ Παύλου Δασχα- μΐσθώ καί ^ - ... ,-----------------------..«.— — μενοντος βι3]Αου έν τώ αύτω σχολείω επί μην. μυβω δραχ. 120 κβί άντί τοϋ Άντων. Καψομενάκι πρ. ϊιδ]λου άπολυ;μ$νου. Ό Άντ»ν Σχεΐάκις Α]μιο; ΰποϊ]λος έκ Ποταμίδας Κισσά¬ μου είς τό Ανώτερον Δημ. Σχολειον Πόρρω Μεσίγίίων επί μην. μ..σ(·ώ ϊραχ. 60 άντί τοΰ Ίωάννί,ι Μαραγχάλΐ άπόφ. Γυ- μνασίου μεταΐιθεμένου είς τ= Ανώτερον Δημ. Σχολείον Ίννα- χωρίων Κισ^άμ^υ επί μην. μισθώ ίρχχ. 70 άντί τού Ιωάν. Μεσαρχάκι Β]μίου δη^λου μετατιθεμένου είς Καστέλλι Κισ- 'ΙΙ ΈΚτλΑ/.Τ) Δη,ιοτάχι άπόφ. Άνωτίρου Πβρθεναγωγείου έ; Άγίίΐι Ιωάννου Σφίλίων είς Άχ)άδες Κυϊιβνίας επί μην. μισθω δ;ο:χ. 50 άντί τί^ί Νίκο^άου Δημοτάκι παραιτηθε'ντος. "Η Ελπίς Φραγ/.ιάΪ5υ άπόφ. Άν. Παρθεναγωγβίου εκ Βλά- τους τί) αίτκ)3ε: της είς τό π*ρθϊναγωγδΪ3ν Δραχώνας Κισσάμου επί μην. μϋΐβω ϊραχ. 50. Ή Άνϊστατία Νιαουνάλΐ άπίφ Άνωτέρου Παρθεναγω- ^-5ίο^ εί; Ν'χΐάν Κισσάμου έκ Δρα,τανιά επί μην. μΐσδφ δρ«χμ. 50 άντί τής Αντωνίας Σφϊκιανάλΐ ά~όφ. Ανωτ. Πβρ. ρεπκτιθέΐλένης είς τό δημ,. Σχολείον Μουλβτε Κισσάμον επί μην. μσθω 3ρα-χ. 40 άντί τοο Γ. ΙΙρασιΐνά/.·. άβολυομένου. Ή Μαρία Φυγετά/.η άπόφ. Άνωτέρου Παρθεναγωγείου έχ. τ:ΰ δημοτικόν σχοίείου "Ελους Κυσάμου είς Μαχαιροΰ Άπο- ϊ.ορώνου επί μην. μισθφ δραχ. 40 άντί τοΰ Ιωάννου Παπαϊο- ν.ο"«λά<ι άπολυομένου. Ό Νιχόλ. Ραλλάλΐ; άπόφ. Γυμνασίου Ι*. Μαθέ—Γεωργι- ουπό/εως τϊ) αίΐήοί'. τού είς Σβλλ'ά Άποχορ. επί μην. μισθω οραχ. 00 άντί τού Κ. Άρχολάχι άπολυομένου. Ό Κωνσταντίνος Τσουρου3ιακάκΐς πρ. Ϊ!Ϊ]λος έκ, Μαλαθ6ρου εί; Νερ'-ανά επί μην. δρϊχ. 40. Ή Εΰαγγελία Άποστολάχι άποφ. Ανωτ. Παρθ. έκ Σπη- λια; τί) αί:ήΐί! της είς τό δημ. σχολείον Τζιτζιφέ επί μην. [λΐσθω ίραχ· 50 άντί τοΰ Κ. Βολουϊάκι παραιτηθέντος. Ό 'Ε;α. Β. Λαϊάχης ύποδ)ος ί'. Λιδαϊδ τη οτίτήσει τού είς το Ανώτερον Καμπανοΰ Σΐλ. επί μην. μισθω δρ. 40. Ό Χ?. ΒιρϊάΛη; άπ. Γυμν. έκ Σκλαδοπουλλας είς τό Άν. Βουτα Σελίνου επί μην. μΐαθω ίραχ. 70. Ό Άντ ΧαλαΛατεδάχις πρ. δίδ)λος έκ Γαύδου τί) α'ιτήσει τού είς Έπανοχώρι Σίλίνου επί μην. μισθφ δρ»χ· 40 άντί τοϋ Άντ. Χϋ?έ:ςυ άπολυομένου. Ό Ιω. θεοδωράκΐς ή1 Μαραγκάχις άποφ. Γυμν. έκ Πρινέ τη αΐτήσβι τΐυ είςτο Άν. Δημ. Σχολείον Ροϊοδάνι επί μην. μισθώ δραχ. 70, άντί τοΰ Άντ. Άρχοντάκι άποφ. Γυμνασίου μετατιθεμένου τί) αί;ήσει τού είς τό Β)μιον δημ. Σχολείον !Ιαλαιοχώρ;;ς ίπί μγ,ν. μισθω δρβχ. 60, άντί τοΰ Γ. Παπά- στβματάκι γραμ)λου άπολυομένου. Ό Άντ; Άνδρουλάκις άποφ. Γυμ,νβσι'ου έκ τοΰ Ανωτ. Δημ. Σχολε-,ου Καμπα^οΰ τ^, αίτί;σβ! τ^υ είς τό Ανωτ. Δ. Σχολείον Ροϊοβανίοα επί μην. μυίΐφ Ζ?αχ. 70, άντί τοΰ Κωνστ. Χατζη- μιχελάκι άπολνδμένου. Ή Λίκατερ. Άνδρεδάκι γραμι)λος έκ Πλάνας Άπο*. είς Μελιοόν: έ-τ! μην. μισ. δραχ. 40 άντί τοΰ Κ. Λιόδη άπολ;έονου. Ή Καλλιόπη Β. Παταϊάχι άποφ. Ανωτ. Παρθιναγωγείου τή αίτήσει της ές Άλικάυιπου είς τό Παρθϊναγωγεΐον Χαλέχας ΐπί μην. μισθω δραγ. 50. Ή Άθη/α Χαριτάχι άποφ. Άν. Παρθεναγ. έκ Κουρνά είς Άλίκϊμπον επί μην. μισθώ ϊραχ. 50. ^ Ή Άϊαμαντία Μ. Παπαϊάκ', έκ Καλλικράτους Σφακίων τη αΐτήσίί τής εις τό δημ. Σχολειον Χιλιομουίοΰ Άποκορώνου ίπί μην. μιΐθώ ϊραχ. 40, άντί τής Αθήνας Τσισμενάκι άπο- λυόμενης. §'. Διωρίσθησαν Ή Εΰαγγελία Λεντάρη άποφ. Ανωτ. Παρθεναγωγβίου είς Κούμ-ΚαποΟ Χανίων επί μην. μισθω δρβχ. 50. Η Αρτεμις Τορά<ι άποφ. Ανωτ. Παρθεναγ. είς Αγ. Μβ- ρ!ναν Κυϊωνίας ίπί μην. μ(οθω ϊραχ. 50. Ι Ό Παναγ. Βίαρδουμπάκις άποφ. Γυμν. είς Μανωλιάπουλλο ί Κυδ. επί μην. μισθώ δραχ. 60. Ό Άντ. Γ. Παπαδάκις άποφ. Γυμν. είς Δρακώναν Κυδων. | ίπί μην. μισθω ϊραχ. 60. Ή Κνριακή Γαλάνη άκοφ. Ανωτ. Παρθεναγ. είς τό ϊημ.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Σχολείον Καμπάνι Κυδ. επί μην. μΐσθώ δραχ. 50 άντ! τοΰ Κ.
  Τζιτζιφιανάκι πβραιτηθέντος.
  'Ο Έμμ. Τραχαλάκις άποφ. Γυμν. είς Κ-ιντόπουλλα Κυϊ.
  επί μην. μισθώ δραχ. 40 άντ; το3 Θ. Δίυλάκ'. άπολυομένου.
  'Η Σταυρωτή Πετράχι ά:«φ. Ανωτ. Παρθιν. είς τό δημίτ.
  Σχολείον Κουνουχιδιανών ίπί μην. μιβθω δραχ. 40.
  Ή Μαρία Δ. Κυριαχάκι Β)μκος δηι*)λος εις τό Παρθεναγ.
  Καστβλλίου Κΐσσάμου επί μην. μισθω δραχ 1Ο:'.
  Ή "Αθηνά ΜχΛρίχΛ άποφ. Άν. Πϊρθ. εί; Χρ'.ισ3«ηγϊ)ν Κυδ.
  επί μην. μισθώ δραχ. 50.
  Ό Ανδρέας Γ. Γαλαν»<ν.ς άπ)φ. Γομν. εί; Σάσαλον Κισ. επί μην. μισθώ δραχ. 40 άντί τοΰ ίερέως Ιω. Κλονιζά*.! άπο¬ λυομένου. Ό Ιωαν. Μαραγκάχΐς Β)μυς οημ)λος είς Καμ.υιανά Κισ. επί μην. μισθώ 3ραχ. 110. Ό Έμμ. Ν. Παπασηφάκις Α)μ'.ος δι,μ)λο; είς τό "Ανωτ. Δν,μ. Σχολείον Ίνν«χωρίων επί μην. ι,ισθω δρ*χ. 120 Ό Φώτιος Φωτάκις άποφ. Ίεροί". είς Ποτομίΐαν Κ:σ. ίπί μην. μισδώ δραχ. 60. Ό Γβωρ. Λεμπιδάκις άποφ. Γυμν. εις Άράδαι.αν Σφακίω; επί μην. μισθω δραχ. 40. Ή Ειρήνη Β?Γντουλάλΐ άποφ. Ανωτ. Παρθιναγ. εις τό Δημοτικόν Σχολείον Κρλαβτ,νών Κιασάμ;υ ίπί μτ,ν μ'.αθώ ϊραχμ. 50. 'Η Α'ιχατ. Πίθουλάκι άποφ. Ανωτ. ΙΙαρθεν. εις Βα;ου- ίιάρην Άποκ. επί μην. μισδψ ?ραχ. 40 άντί το3 Ιω. Φράγκα»1- πρ. 3ιΒ)λου μετατιθεαένου «Ίς Λουτρόν Σφακίων έ τί μην. μισβώ δραχ. 40, άντί τού Ν. Βολουίάχι πρ. διδ)λιυ μετχΐΐΒε,λένου β'ις Χώραν Σφακίων επί μην. μισθω δραχ. 40, άντί τοϋ Μαν. Χατζη- γρηγβράκι άπολυομένου. Ό Έμμ. Κουχουνάχις άποφ. Γυμν. είς Σφηνόρ'. Κισ. επί μην. μισθω δραχμ. 60, άνΐί τοΰ ΆντωνΙου Μπιτσάκι παραι- τηθέντος. Ή Μελανίππη Χρυσουλάχι ίπςφ. Ανωτ. 11;ρθεναγωγίίου είς τό Παρθϊναγωγεΐον Βλάτους Κ'.σσάμου ίπί μην. μισθω ϊραχ. 50. Ή Χριβτίνη Μκαλαντίνου ά*οφ. Ανωτ. Π-χρΟεν. είς Δρα- «ανΐάν Κισ. βπί μην. μισθώ δραχ. 50. Ό Ζαχ. Ά. Παζαΐάκις όρ. άπ3?)λος α' είς Έλος Κισ. επί μην. μισθΰ ?ρ»χ· 60. Ή Βασιλική Μυλωνάκι «πόφ. Ανωτ. Παρθεναγ. ε!ς Σταλον Κιιδϋΐν. επί μην. μιαθφ δραχ. 40. Ό Κωνστ. Γεωργακάχις Α)μιος 8η(*)λος εί; τό Ανωτ. Κολυμ δβρίου Κισ. επί μην. μισθφ δραχ. 120. Ό Ν. Σϊμαριτόκις άποφ. Γυμ-ν. οΐς Σκαλωτή» ΣφαΛΐων *—ι μην. μισβω ϊραχ. 40, άντί το3 Ιω. Βολουδακι ά αχωρήσαντος είς τό εξωτερικόν. Ό Γ. Τσιριντάνης άποφ. Γυμνασίου είς Βουδαν Σφακίων ^πί μην. μισθώ δραχ. 40 άν.· το3 Πρ. Προχοπάχι άναχωρηααντος είς τό Εξωτερικόν. Ό Γ. Δ. Μυλβνάχις άποφ. γυμν. εί; 'Δφράτ*Κισ. ΐπίμην. μισθδ δραχ. 60, άντί τ:υ Μακ,αρίςυ Λουλακάκη μετατεθβντος αλλαχού. Ό Γεώργ. Μτιχάκις άποφ. Γυμν. είς Μαλά'ΐυρον Κισ. ίπί μην. μισθφ δραχ. 40. Ή Ευγενεί* Μπιτσάκι πρ. 3ιδ)λος «ι; τό Παρθεν- Κανδίνςυ επι μην. μισθώ ίραχ. 40. Ή Αθηνά Πωλιουδάκι άποφ. Ανωτ. Παρθεν. είς τό παρθ. Σχηλιδς Κισ. επί μην. μπθώ δραχ. 50. 'Ο Άρ. Ά. Τσιβτράκις είς ΣκλαδοποΰΧλαν Σελίνβυ έΥ μην. μισθώ 2ρ. 40, «ντί τοΰ Έμμ. Ροϊολιάκι ϊιωρισθε'ντος είς άλλην δημοσίαν ΰπηρββίαν. Ό Π. Δαμιανάχις άποε». Γυμν. ί'ΐί Διπότ«μ* Σελίνου επί μην. μιοβώ δραχ. 40, «ντί τοΰ Χαρ. Τσισκά/.ι γραμ)λου ά^ο- λυομένου. 'Ο Στυλ. Παπαδάκις μαβ. Γυμν. είς Καρές Κισ. ίπί μην. μισθφίραχ. 40. Ό Έμμ. Σ. Παπαϊερός μα&. γυ^ιν. είς Λ-.δαδαν Σϊλι'νου ΐ*ί μην. μισβφ δραχ. 40. 'Ο Μιχ. Χαλακχτεβάχις μαθ. γυμν. είς Γααβον Σφακίων επί μην. μισθώ δρβχ. 40. Ό Φρ. Σχρτσετάχιςμαθ. Γυμν. ε'ιςτό Ρ)ι*ιον Πρινέ Σελίνοϋ επί μην. μιυθφ δραγ. 40. 'Ο Αντώνιος Ναναίάχ^ς μ*θ. Γυμνασΐ5υ είς Κάλαμον Σβ- λίνον επί μην. μισθω δρ. 40 άντί τοΰ Ηλ. Παπαηλιάκη άπο- Ό Μ·.-/· Χατζη;Λΐχελάκις Γοςβρ. διδ)λος είς το Ανωτ. Δημ ;ν Ροδοβανίου ίπί μη,-. μισθώ δραχ. 70. Ή Ζ^ή Σφ:υγκατάχ.: άποφ. Ανωτ. Πϊρίεν. είς τό Παρθεν. ΚαλυδΜν Άχοκ. επί μην. μισθω δραχ. 50, άντί τής Άνδρι- ανής ίΐ-ϊνογυράλ! μ.ετατιθεμ£νης είς Τσιδαρϊν ίπί μην. μισθώ δρ. ; 40, άντί τ3ϋΓ. Πϊΐϊαδάκι άχολυομίνου. 1 ΉΊσαδ.λλα Άνδρουλιδάκι πρ. διδ)λος είς Κουρναν Άποκ. ίπί μην. μισθώ %ραχ. 40. 'Η Ειρήνη Λ. Ιΐαπαδάχ.1 άποφ. Ανωτ. Παρθενβγ. είς Πλακαν Άποχορ. επί μην. μιιθώ δρ. 50. Ή Άννα Γαμπαδάκι άποφ. Ανωτ. Παρθ. είς Καλλικράτην Σφακίων επί μην. μισδώδραχ. 50. Ό Γεώρ. Ν. Πωλογιάννης άποφ. Γυμν. είς Άσλύφου Σφα¬ κίων επι μ<-,ν. μισθώ δρ*χ. 70. άντί τ:ΰ Δαμουλή Τσΐριντάνη χά; Έι*;α. Άναγνωΐτά/,ι ή Μαυροπατέρου άποφ. Ιυμνασίοι» απολυομένων. Ό ΙΙαΰλος Α· Κριαράς άιτοφ. Γυμν. είς "Ανώπολιν Σφα¬ κιων επί μη<*. μ',οθώ ϊραχ. 70 άντί τοΰ Κ. Παίζη άναχωρή- σαντος εις τ Ό εξωτερικόν. ί Ή Ελένη Σχαμνάχι άποφ. Ανωτ. Παρθεν. είς "Αγιον Ιωάννην ΣφαΑ'.ων ϊπί μην. μισθώ δραχ. 40. ; Ό Έμμ. Ι. Δπλυνά/ις Β)Αΐος δημ)λος είς τό Ανωτ. Δημ. Σχολ?ΐ;ν Χώρ^ς Σφακίων ώς διευθυντάς ίπί μην. μισθω χοί έπιμ'-σθίω δρ. 120 άνιί τοΰ Ν. Χατζηγρηγόρη μετατεθέντος αλλαχού ττ^ α'ιτήσεΐ τού. 'Ο Μαν. ΚόρκϊΛϊς άποφ. Γυμν. ϊ'ις Αγ. Ρβΰμελην Σφα- . κίων ίπί μην. μισθώ 5ραχ. 40, άντί τού Έμμ. Παπαδογιάννη ; πρ. δΊδ)λου άπολυομένου. ί Άπολΰεται ό Θ»οφ. Κίλατζαντωνάκις άποφ. Γυμν. ίκ τού ' Δημ. Σχολείον Κά;ω Μίσίγίίου Κια. όποβηδασθεντος είς Α) υ. ι όν άδ',αίρετ:ν. Προάγωνται : Ό Ανδρέας Περάκις Α)μιος δημ)λος είς διευθυντήν τοΰ 6)ςίου δημοτ. Σχολείον Κακαδίχι Σελίνου ίπί μην. Έπι- μισδίω ϊ?*χ· 20. ; Ό Στυλ. Λίυπασάκις Α)μιος δημ)ος είς διευθυντήν τοΰ 6)ξίου Ανωτ. Δηι*οτ. Σχολϊίου Κανϊάνου επί μην. έπιμ.'.7<Ηω δρβχμ. 20. Ό Γεωρ. Σίΐρ»3άκις Α)<*ιςς δημ)λος ε'ις διευθυντήν τοΰ 6)ξίου Ανωτ. Δημοτ. Σχολείου Ροίοίίνίου επί μην. Έπι- μισθίφ 5ρΛ"/_· 20. Ό Στεφ! Ξαγοράρη; Α)αιος δημ)λος είς διευθυντήν τοΰ 6)ξίου Ανωτ. Δηα. Σχολείου Καΐτελλίου Κισ. επί μην. Έττί- μισθίφ ϊραχ. 20. Ό Ιωαν. Φιωτά/ις Α)μιος δημ)λος είς δΐίυθυντήν τοϋ 6)ξίου Ανωτ. ΔημοτίΑ. Σχολείοιι Πανεθύμου ί~ί μην. ίτιμ'.αθίω ϊραχ. 20. ' Ό Στολ. Μανω7,αράκις Α)μιος δημ)λο; είς ίιευθυντ);ν τοΰ 6)ξίου Ανωτ. Δημ. Σχολείου Γερί ι Κυδ. ίπί μην. ίπιμισθίω δραχ. 20. Ό Γεωρ. Γεωργουσάκις Α)μΐος ϊημ)λος είς διευθυντήν τοΰ (>)ςίου Ανωτ. Δημ. Σχολείου Λάκκων Κυδ. ίπί μην. ίπιμιοθίω
  ϊραχ. 20.
  Ό Μιχ. Άρμπακουλάχις Α)μιος δημ)λος είς διευθυντήν τού
  6)ξίου Δτμ. Σχολιίου Φρέ Άποχορώνου ίπί μην. επιμισθίω
  ϊρο,χ. 20'.
  Διοριζεται ό Μουσταφας Μουλαδάχις Γ)μ;ος δημ)λος είς τό
  Μουσουλμ. Δημοτ. ΣχολεΤίν Ηρακλείου ίίί μην. μισθω
  Δι' ομοίίυ Δΐατάγμ»τος ΰπ' αριθ. 162 καί χρονολογίαν 1ο
  Όκτωδρίου ί. Ι. έγέν*το άτοϊε*τή ή άπό τής ύπτ)?*σίας παοαί-
  τησΐς τού καδηγητΐό των μαθηματικήν έν τω Γυμνασίφ Χανίων
  Άνίρέου Άρδανίτίυ κ»ί ί·/.φΐάζε:α: οϋ.ω εΰτρίΐκΊϊ ί~!· ττ]
  λίαν εΰόΌχίμψ ΰπηρεσία λύτοθ.
  Διά τής ΰπ'αριθ. 92 χ.αί χρ:νΛογίαν 19 Όλτωβρίου ί. ε.
  Διαταγής ημών διορίζεται παίδοΛμος Ιντω Γυμνασίφ Χανίων 4
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Δημ. Κ. ΙΙβία,δ,οκωνσταντάκις επί μην. μιοθφ δραχ. 80, άντί
  τοΰ Ρούσου Πωλογεώργη ίγχαταλιπίντος την θέσιν τού πλέ¬
  ον των 15 ημερών.
  Διά τού*δπ' αριθ 167 καί χρονολογίαν 23 Όλτωβρίου 1910
  Δι»τάίματ?ς διωρίσθησαν Ϊ!Ϊ)λο: οί εξής ήτοι:
  Ό Μιχ. Π. Ι. θαλασσινός^. 8ιδ)λ9ς είς ΜίΛλιανά" Ση¬
  τείας επί μην. μυθφ 5ρ. 40 άντί το3 Γ. Σπυριδάλΐ παραιτη-
  θίντος.
  Ό Ιωάννης Παντελάκη άιτόφ. Γυμνασίβυ είς Χουμ»ργιά/.ο
  Μεραμϊε'λλου ε'χί μην. μισθω 1?. 70.
  Ό Νι*. Άθ Κλώντζας άκόφ. Γυμνΐΐίου είς Κάλι Χω^ιό
  Μεραμβέλλου ίπΊ μην. μ·σθω !ρ. 70 άντ! τού "Ιω. Ηλ. Κο-
  Γ,ύρη μΐ) άκοδεξαμένου την θέσιν ταύτην.
  Ή Μαρία Άνδρεαδάκ: άπ:φ. Άν. ΙΙϊρβε^αγωγείιυ είς τό
  είς "Αγ. Βχσ.λειον Βιάννου Ιΐϊρθέναγωγείον επί μην. μισθώ
  δρ. 50άν:ί τή"ς Αί*«τ. Φ,χιυζί*! μεϊατιθεμένι;ς 5:'ς τό είς Ά-
  μυρά Β άννου τοιούτον επι μην. μισθψ δρ. 50.
  Ό Γιώ γ. Πατιράκ'ς πρ. διδ)λος «'.ς Μΐ,σελβρίυς Ίεραπε'-
  τρου ίττί μ',ν. μισθώ δρ. 40 άντί τοΐ Γ. Δ. Βαρούχα μή αί»
  ίεζαμένου την θέσιν ταύτην.
  Ό Έμμ. Ταμίΐβλάχις πρ. ίιδ)λος είς Κασίνους Πίϊαδος
  •κί μην μισ·φ-δρ. 40.
  'Ο Στυλ. Παχαμαρχάχίς μοθ. Γυμν. είς Πέρι Καινουρίου
  *ιά μην. μισθφ· δραχ. 40 άντί τοΟ Ν. Φουστανάχι μή άποδε-
  ξαμένο.» την θέσιν ταύτην.
  Ό Νικ. "Ηλ. Σιγγελάχις άπόφ. Γυμν. είς Τυμπάκι Πυργιω¬
  τίσσης επί μην. μΐσίιφ δραχ. 70 άντί τοΰ Έμμ. Τζωρτζάκη
  δημ)λου Β)μΙου μ.ίτατιθεμί'νο.ν είς Βορ^υς Πυργιωτίσσης επί
  μην. μ ΐθφ ϊραχ. ΠΟ άντί το3 Κ. Πο/υχρονάχί καταταχθίντος
  είς την 1Ιβλιτο^»λ«κήν.
  Ό Άριστ. Σταματάκη άπόφ. Γυμν. είς Άμαργίϊνών Πϊϊίά-
  8ος έ«ίμην. μ'.σβω δραχ. 00 άντί τοϋ Ίωίν. Ρραμματικάκΐ
  ««ολυομένου» Ό Έριμ. Πρατικάκις άιτδφ. Ρυμναϊίου είς Β3^ζα
  Καινουρίου επί μην. μιβ?φ ίρ. 60.
  Ό Άρΐετ. Παναγιωτάκη είς Άίμονον Μυλωποτάμιυ επί
  μην. μισθώ 8ραχ. 40.
  Ό Ν:χίλα3; Δ. Βίγι,ΐτζάκης μαθητής Γυμν*«ο« είς Πρϊνιν
  Μυλοκο-άμρυ ί^ΐ μγ;ν. μ<σ8$ ϊραχ. 40 ά*τί τιϊ Γεω^γ. Κανίλ- λάχι πρ. ϊΐϊ)λ?υ μετατιβεμίνου εις Σ^ο^λούρια ίτ,ι μην. μισβί» 8ραχ. 40 άντί τςϋ Μ. Γερα/άρ: πα^*:τηθί>το;.
  'Π Ειρήνη Δβνδάλου «πό?. Άν. ΓΙβ/ίβεναγωγίί-.υ ϊΐ; τό «ίς
  "Ανω Μίρος Άμβρίου ΠαρθιϋιγωγεΪ3ν επί μην. μιβθφ ?ραχ. 50
  άντί χτ1> Χρυΐϊ'ς Δ«ν?άλου παρβιτΐτ-,θείβης.
  Ό Σ-υλ. Παπαϊ««ς ά.τόφ. Γυ,ιν. »Ις Σπήλ' Αγ. Βαΐιλιίου
  έκί μην. μ.σδω 8ρ«χ. 70 ά«ί τ;3 Ν, ΠκκχίάΛΐο «αοαΐτηθίντβς.
  μένης είς χι Ρ)μ:ίνδηΛ. Σχολιί;ν Μέση; Ριθ,μνης β-τ μην.
  μΐϊθώ ?ραχ· 40·
  Ό Έμμ. ΠωλιουϊάχΓ; ά*ό». Γυμν. είς Μίΰνίρος Ρεθύμνης
  επί μην. μισθώ δρβχ. 60 άντί τίΰ Εΐαγ. Λχχν.5άκ·. άποφοίτίυ
  Γυμν. μετατιθεμένου είς Χρωμοναττήρι Ρεθύμνης :πί μην.
  μίσθφ 2. αχ. 60.
  'Ο Ιω. Λ-νχ:ΐ[ΐω;γάκιςμ.«θ. Γυμ,ν. είς Β·.> ανϊρ.έϊων Ρίθόμνης
  επί μην. μΐσθώ 3ραχ. 40^άντί τοΰ Γεωργ. Μ. Κονταξάκι
  μετατιθί'μένίυ είς Ζοιιρί8ί Ρεθύμνης ίπί μην. μΐσθφ 8ρχ·/. Ίθ
  άντί τού Γ. Βουγιουιιαλάιιιιιαραιτιιθένιος.
  Ό Γιώργιρς Σχριΐάχ'ίς άπδφ. Γυ^ιν. εΓς Κέκκι/ο χωριό
  'Αποκίρώνου ίπϊ μην. μ σΚ|1 ϊρΐχ. 70 άντϊ το3 Γ. Τζομκανάκι
  χαραπηθίγτος. . . ,
  Ό Ίιλ. Πϊχβδοκόκολάκις ύχβζ. Δος βί; Ραμνην Άκοκο-
  ρώνοο ΐπί μην. μισθώ ϊραχ. 40 βηί το3 Ν. "Καλλιτεράκι
  πρ. διΒατκάλου μβτατιθε.ιε'νίυ είς Νερίχώρι Άκοκορώνου επί
  μην. μπθφ 8ραχ. 40 άντϊ τού Ν. Νίκη—ράχ» άποφ. Γι,μ·. ιιϊτι-
  τιθεμένο^ »ίς Φρε Άποχ. ίπ! μη-. μ σθω ίρ. 70 ά<τί το3 Στ. Κελοϊϊή χβραιτηίίντος. Ή Μα;ίϊΜη3ίχ! άχόφ. Άν. ΓΓ*?Θ. ;·5 ;: Δη"ι. Σ/^εϊον έχί μη». μυθφ σρα/. 4*0 ά;ΐί τή; . Άν. Πζ,υθ. μιτΐτιθί>ίν<ις εις τ·) αντι είς Μάζαν Άιίοχορ. τοιούτον επί μη». μιΐθώ δραχ. 40 τοΰ Δα,χουλή Κονταξάκι παραιτηθίντβς. Ό Ιω, Μ«*ράκ!ς μαθϊΐτής Γυμν. είς Καμάρα ν ΚουμΐύΧη Κισσάμΐυ επί μην. μισθω δραχ. 40 άντί τοΰ Γρηγ. Κοντεχάχι άναχωρήσαντος είς τό' εξωτερικόν. |Ο Κωνστ. Α?3Ϊης {**θητής Γυμν. είς Μβλιδ.όνι Άποχορ. ϊλι μην. μ-.σθω 5?αχ· 40 άντί τή; Αί*βΓ. Άνδρεαδάκι γρβμ)λοι>
  μετατιθεμίνης είς ίΐλβΛαν Άποχορ. επί μη>. μιβθω δραχ. 40
  άντί τής Ειρήνη Λ. Πα*ζδά*η μϊτα ιθ5ΐ*ένης είς- το δημ. σχο¬
  λήν Ξηροστερνίου Αποκορ. επί μην. μισθω δρ*χ. 40 άη τή*ς
  Α'/.ατερήνηί Περπιρίκη μετατιθεαίνης είς το ί'ις ΠεριοΌλάκία
  Κισ. Πα.θίναγωγεΐον έΊΐί μην. μισθω δρ«χ. 50. άντί τή*ς Αν¬
  τωνίας Τσόνΐςυ μβτατιθεμίνν)ς «ίς τό είς Καστέλλι Κισ. τοιού¬
  τον ίτ.ί μην. υ,ιοδώ δρΐχ. 50.
  'Ο Έ;*ι*. Γ. Τζουτζοϋράίΐις άτίφ. Γυμν. β!ς ΙΙίίλβίά/—Ρ*ν
  Σελίνου επί μην. μισίω δραχ. 60 άντί τοΰ Άντ. ΆρχβντβΛ
  μή άναλαδόντος ί,πηρεσίβν.
  Ή Άβηνα Τσ:σμ*νάχη άχδφ. Ανωτ. Παρΐεναγώγείβυ «1*
  τϊ είς Κβλίθενβς Κισ. δημ. Σχολείον επί μην. μισθφ' δραχ.
  50 άντί τή; Είρή-ίης Β,33ντΐυλάλη άπο». Ανωτ. Παρθίναγ,ογείίυ
  μίτατίθιμένης είς τό είς Ρωδ3π-3 Κισ. ΠαρίίναγωγεΓβν επί
  μην. μιοθω δραχ· 50 άντί τής Κλεανθης ΒρυλάΛΥϊ νρ. δ{δ)λβυ
  Λίτατιθεμένη; «ίς τό β'ς Αγ. Μαρίναν Κυδ. Πα*ρθίναΤωγ4Ϊον
  επί μην. μΐίβω δραχ. 40 άντί τής Άρτέμιδος Τοράλη μή άν*-
  λαβούσης ΰπσρεσίαν.
  Ό Νικ. Γ. Παπαδαχις άπόφ Γομν. είς Σ/.*ωττ)ν £φ«*ίων
  επί μην. μισθώ δραχ. 40 άντί τοΟ Ν. Σαριιρι:άχ.' μή άναλα-
  βόντος υπηρεσίαν.
  'ΟΊι). Ν Μχχρή; μα1). Γιι.*ν. εί; Λί,ιτοον Σφϊ«ων ίπΐ
  μην. μισθω δραχ. 40 άντί τοϊ Ιω. Γ. Φραγ*άχ! μα0/)τοΰ Γο,ίν.
  μ«τατιθ:μέν:υ είς Μοόλε-β Κισ. «πΐ μην. μιίθφ δραχ. 40 άντί
  τήιί Αντωνίας Σφακιανάκη παρχιτηθιίΐκ)ς·
  Ό Άντ. Καφ3,ο.·:·ιάΛ!ς άποφ. Γυμν. είς Νϊρ:*νί Κί)8ΐον. ΙίΒ
  μην. μίσθΰ δραχ 40 άντί τοϋ Κ. Τσΐυρουδιαχάκ'. πρ. 8ί3)λ3ν»
  μετίτιδβμενίυ εί; Σϊΐαλον Κυ. επί μην. |1'.σθω δραχ. 40 *ντί
  το3 Άν3ρ. Γα^αιάιΐη μή ανζλαδίντος ΰπηρεαίαν.
  Μετετέθησαν
  Ή Ά0(ΐν3 ΓένεράΧι δημ)λος Αν'·1^ έ* το3 εις Χαλϊπαν
  ΙΙίρθενΛ,'ωγό 3^ εις τό είς Κ4ι»> — Κίπ:3 τίίοΰΐον επί μην. $':-
  σθώ δρ. 110 άνϊί τή; Θΐϊ^οί; Κνιθάλΐ 8η;,ι)λ33 Β)μίο^ (ί-ταη-
  θεμένη; είς τό ε;ς Χαλέίϊν τ:ιοΰτ3ν έτ; μη>. μίσθφ δ?2χ. 100
  αμο'ίϊίως τή α'.τήίει των.
  Ό Μ χ. Σηφά/ΐης ?(;α,(λ3; Β)χΐ3ς «* Κρίμας *ίς τ& 'εί? Φύ-
  χρΌν Λ«^ηIε:ο^ Άν. ΔήΛ. Σχολείον προϊγόμενίς προσώρινώ;
  είς διευθυντήν τ 3 ΐύτοΰ σχολειό; επί μην. μιτίώ δρ. 110. Χ«ΐ
  μην. ίπιμϋβίω δρΐχ. 10.
  Ό Μ·χϊήλΦ):νάΛ ς ?ίμ)λ:>ς Α)μ»; ίκ Βρχχαΐίοο είς Μο.)5-
  νιες Βίάννίυ προαγό/ε/ο; εί; δ'.ε.ιθ.ΐντήν επί μην. μ σθζΐ Χαί ί«ί-
  μ:ΐθ'φ δρ. 130.
  Ό Κιΐνσ;. Κΐτρίνης δηα)λος Α)μ·ο; ι* Μ )υρν:ών Β:α;ν:υώς
  βοηθός εις τό Άν. Δ. σ/ολεΐον Βραχαϊίοο ίπ: μ*}ν. μισθΰ δραχ.
  4
  Ό Ν:»1 Γοδιινάχη; Γ)αΙο; 8ηι*)λο; Έμττάρο; Πεδιάδος καί
  ό Γεώργ. Μ. Τΐμ·ωλϊΑ·.ς Ρ)μ:ος δί)μ)λίς 'Δ65ο3 Πίδιάδοςέμο:-
  β' ί 0
  Ό Γ«ώ γ. Γυπα.3ά*ης Β):; ίίί.Α)λ3ς Ρο!*/.?νου 'Λ'γ. 1Ά-
  σ'λϊ';ο;είς το είς ΣίλλιάδηΑ. Σχ"ολίίο^ ΐπΐΐμη'. μίσθώ^ρ. 110.
  ά'τί τοΰ Γε^ργ. Σφηνΐχδάκη ά«3φ· γυμν. μετατίθεαΐίνου. είς Ρο-
  δάχινον επί μην. μ'σθώ δρ. 70.
  Ό Χρ. ΆΧιγ(ζά*ης άτόφ. Γυ>ν. έκ Βϊσ Ανωγείων 'είς
  Στόλο;; Μονίρζτϊ'ου έ Τι μην. μίϊθφ δ?. 60.
  Ι _ Ό Μ(χ. Ση»ίχης Α).α»Τ; 'ίηλ)λο; Ιξ Αγ. Βιρίίρχς Μβνοφ.
  1 είς Ζαρόν Κα;νο;ρί3υ ώ; Διευθ;ντή; ίπί μην μΓα^φ" χίί εχιμί -
  1 σθίφ δραχμ. 140.
  'Ο Άντώ,ιο; Χρονίλ'τ;; Β)μιος δημΥλος εχ'ΧάραχΛ ιί5 Ζαραν
  ίπί μην. μ:σ4ω δρ ΐΌά*τΐτ;3Μ. Ξ«νια?άχη παραιτηβίντος.
  ν ΑνΤ. ϋΐΛίγρΐΑ/)^ 1 (Λ·2ζ Ο ΠΙΑ) λθ " ΤΡ Λ.Τ Λ }£{ Τ 00
  Μοχοΰ είς Χάρακϊν Μονοφ. επί μην. μισθω δρ. 100.
  Η Ελίυθεοίι Βλζχίχη Α)μυς 3η·Α)λος έκ τού Β^υ Χρισΐ
  Πα^θ. Η:ΐκλίίο;είς το έν τί) α^τη πόλει Γον τοιαδτον ώι
  δϊευθύντρια $-:! μην. μισθω δραχ. 110.
  «Χ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ό Στολ. ΆλόΊζος 3η,*)λος Β)μιο; τί1, σίτήθίέΐ τού Ιχ Βουτών
  Μα><6υζίου είς Χάραχα Μονοφατσίου^ώς διευθυντής επί μην. μισ?ο> χαί ΐΊϊΐμ'.σθίω δραχ 120.
  Προάγεταχ
  Ό Έμμ. Φραγκιαδάκης Β)[*ΐος δημ)λος ίίς διευθυντήν τίΰ
  Άν. Δ. Σχολείςυ Αγ. Βΐρδίρας Μονοβατΐίου επί μην. έκιμ'.-
  σθ.ω ϊρ*χ· 10.
  'Υποδιδάζεται ό Γεώργ. Γαλανάκη οΥ,μ.)λο; Β)μιος είς βο*)-
  Οον τοΰ Άν. Δημ. σχολε'ου Καβουσίου Ίεραπέτρου.
  Άπο^ύετα! ό Γεώρ";. Α Σταυρακάκης πρ. διδ)λος Καβουσίου
  ά'τε ν.αταταχθίίς είς την Πολιτοφυλαχήν.
  Δίορίζεται ό Κων στ* ^Τ»1 ο ς Παπαδάκης τρ. δ:δ)λος είς Παλ®
  Μιτάτο Σητείας έν. μην. μια&ω ϊρ. 'ιθ άντί τής Μαρία; Βώλου
  8ημ)λου Δ)μίου μ*τα:ιβεμίνης εις τί παρθεναγωγεΐον "Ανω
  Βιάννου έ-ί μην. μισθω δραχ. 110.
  τ^ί 27 Ολτω5ρ?ου 1910.
  Ό 'Βηΐίτροπος
  Β ΣΚΟΥΛΑΣ
  Αριθ. ΙΙρωτ. 4686
  » Διεχ,ιτ. 3424
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
  Ε Ε^Ύ Τ^Λ Ι Ο
  Πρός τάς Τελωνειακάς
  ότι Ο. ύπάλληλοι των Τελωνείων
  τάς ϊΐατάξει; τού ΰπ' αριθ 1222 τής 7 Ίανουαρίου 1908
  Δι«;άγμ*τςς ώς χα'τού1 ύπ' αριθ. 237 καί χρονολογ. 24 Φε-
  δρουβρίίυ 1910 τοιούτου, ϊέν προσέρχονται είς την υπηρεσίαν :ων
  κατά τάς έορτσσίμους τιμβρΛί, ίντ·λλομε9α υμίν την άχρ.δή 'ή-
  ρηαιν των δ.α-.αξεων τώ/ είρημενων Διαταγμάτων, καθιστώ,Αΐν
  ^ δί γνωστήν ότι θέλομεν τίμω,ίήσε! αύστη,.ΐίς πάντα ύπάλληλον
  , όστις τοχόν ήϊελϊ κατα-;γελί.ή ημίν ώς μί] σ^μμ2ρφούμ«ν=ς πρός
  , τάς 8',ατάξεις ταύτα-;
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
  Έν Χανίοις τί) 28 Όλτωδρίου 1910.
  Ό Έιτίτροΐϊος
  Π. ΣΚΟΓΛΑΣ
  Έ-ιτροχής ύ,τ' αριθ.
  Δια Διατάγματος τή* Έκ^ελΐβ'ής ρής ρ
  446 χαί-/ρονολ. 9 Όχ.το;δρίου 1910 διωρίσθη ό Ιωάννης Γ.
  Μί/ρής ίιπ-ιγραμΓΐα'τεύ; α ιάςβως παρά τφ Τϊλωνε'ψ Ήρα-
  κλείίυ άντί τοΰ Μ. ^ίίΛολαίδαυ βπβλυθίνχος.
  Δι" όμοίου Διατάγματβς δπ' αριθ. 1Ί8 καί χρΐνολογίαν 6
  Ό*τωδρίου 1910 δίωριαοί| ο Ιωάννης Μακράκης Διευθοντής
  Κηρίου Ηραχλίίθ-ΐ άν.'. τού Μιχ. Καλυβιανάκη
  Ί306
  Δι* ό^ςίου Λια:άγματος ύπ' αριθ Ί50 λοι'. -ιρονο'κ. 21 Ό-
  χτωδρίου 1910 βπετρίκη όπως άνΐί τί}; ϊν τω άρθρφ 1 τού ΰπ'
  άριί. 331 Νόμου ό,ιι'ίομ»νης έγγοήσ:ως '/ορηγηθή πρ,σω-.ι/.ή
  τΐ'.αότη κχί γίνη ίικτός ώς ίγγυν,τ^ς 2ιά τή. διαχείρισιν τοΰ
  τα/ιιορομικι.ΰ' /αί τηλεγραφιΑίΟ ύπαλλήλ ^ Έμμ. Δ. Ραπ:ν;.η
  ό Έμμ. Ν. Κατσαράλη γίωργοτ.τηματίϊς κίτοιχος Άνω
  Β άννου.
  Δι' ομοίου Διατάγματος 5γ." αριθ. 453 κα! χρονολ. 27
  >τω5:ίου 191 Ο μετετέθη β τ^λωνοφύλαξ Ά6?ιύλ Κ α/
  έ* .ής τελωνειακί^ς Γ.ερ φ«ρβιβς Ήραχλ*ί5ο είς την τελωνβιαλη»
  πϊριφέρειαν Χανιω/.
  Έν Χανίοις τ^28 Ο/.τωδ?'.ου 1910.
  Ό επί των Οί<ο/3μΐ/:ώ/ Έπί.ρβπις Β. Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ Προ»·:. 5282 » ~Διεκ-. 2197 ΕΓΚΓΚΛΙΟϋ 11ρ(ΐς <ιπαντας τοΐ/ν ιίπο ιήν δ'καιο3οι5κιν τιίς 'Λνοτ^ρ )ς της Δικαιοίυνη<_ ύπαλομί,νοι/ι- δικαιίΐι- κούς ύπαλλιιί.ους. υμιν, οτ: πασά αίτησις σία; καί πάντ» τα όπηρυΐ/ΐχά Ι^ρχγχ, ?'ο. ._ . οοχϊ άπ'βύθείαςπρΐς τί;ν Άνωτίρα* Δ(ίΰί^ν:ιν τής νι)ί> *λλ' Ιεραρχ'.ΑΪΐς, δ ά -<; άμετως ~ρ:ιττα;Λίνης -3 τος Άρ/ής, ύποχρεου^ένί;, ν' ά~ΐ:α!.νη:*ι Ιχί των α:τή7ΐ»>ν
  βϊε ών, ϊάν δύναται νΐ χο^^γη'θ 'Ί 'ϊϊοομΐ//; ά*ε α άπ;^3-'-<ς $>ίι Ι^λαδης τής υπηρεσίας.
  ΙΙλϊϊ δέ αίτϊ]ΐ:ς μή 1ιυ5*λομ5*() 'ευρχικώς, ά'· /.' άζ'ί·ύ
  θειχς πρός τί)ν ΆνΛτίρ'ϊ» Διεύθονΐ:ν τϊ|; Δκαΐ-τύνης ού μό-
  '^ν δένθά λα,ιβάνϊται ϋπ' δψιν, άλλάκαί πειθαοχκώς 6'. /.7-αΐ1·;!-
  ό παραδ»ΐ»)ς νψ; ίιραο-νί-ας ύ,τά^ηλος.
  Έν Χανίοίς τί 22 ΌΜωί,ίΐΌ.) 1910.
  Ό Ιπ! τής Δ '^Ί^υν/: 'Ιίτ'-οίπθί
  Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  ιχί, Α!ΕΤΘΥι1!ΐΧ ΤΗΣ ΠδϊΔΕΙΑΣ
  τοί'ί; λειτονργοίτς τϊιι; Α»ιμοο"ίαο
  Έκ π' ιοεικΐίω
  '..ν Βάμω Άποκουο')νου έ^ει ίδπυθή άπό τού
  ΐυΐΐί Σκοπευτικός Ιύλλο^ος- υπό την έπωνυμίαν
  «Άποκόρωναςβ, ού κυριώτατος σκοπόν είναι ή σ ο-
  πεντική έκγι/μνασις των δυναμένων να ^έρίοιίΐν
  δπλα. '^κ τής μέχρΐ τούδε δράσεώς άποδεικνύει
  τοανώς δτι εϋστο^οηατα πληροϊ τόν προορισμόν
  Ό- τού. ΚοΛ αγώνας δήλα δίισκοπευτικοίνς έν ταίς ίστο-
  1 ρικαΐς Βρύσαις έτελεσε κατά τόν παρελθόντα Αύ-
  | γουο*τον κα σ^ιλικά σκοπει/τηαι παραρτήμΐ'τα
  ; ήρξατο ΐδρύων, μέγα δέ κα κάλλιστον σκοπζνχή-
  | ριον έν Πάμω «Ίσονούπω τέλειον καταρτίζει,
  } Πρός ενίσχυσιν τή·:· έπαινετής τού Συλλόγ
  «τούτου δράσεώς επεδόθη Λαχεϊον, δπι,ρ ήδη ά
  § διετίας κυκλο^οριϊ
  | Αποβλέποντες είς τίιν ηθικήν μάλιστ<ι ωφέλειαν, | ήν άτό τοιούτων Συλλόγων προσοοκώμεν, διότι ? διά τούτων ΐνδυνααούται ίι προσήλωσις είς τα -ΙΙάτρια, αύξάνιται δέ ίι σν.οπευτΐκή οεξιότης, η χα- η ρακτηρίζουσα τόν Κρτίτα διά μίσου των αϊώνων, ο μ- Τ φότερα άναγκαιότατα έν τή κρισίμω περιόδω, ήν τό ι Έθν'ος ημών διανύει υπό παντοόαπών πεϋί άϊίΐών Λζ^^· ι γου άπό '*'-■>· Ι μενον έχθρών, μόνον υ είς τόν Θεόν καιειςέαυτό
  '')ν:-·! ? όφεϊλον να θαρρΗ, συνιστώμεν ΟβρμώΓτην ύποστι'ι-
  '0!!-'~ Λ ριίιν τοΰ .αχείου τού έν λόγω Σύλλογον.
  '_ϊτε Ικέρατον γραιιμάτιον, είτε καθ1 όμιίδας άγο-
  ράζουσιν ε'ν ο'ι μ'ΐθιττα'ι συντελοΰσι διά τον οβολόν
  αυτών νά καταρτήσωσι δεξιωτέρονς σκοπεντας
  όμήλικας ή έή)ήβ*<ις, προπαρ<ισκευάζοντες ϊσως οί τω μίαν ίνοοξον νίνιιν κατά -.όν ί'%ςϋρών τής Πατοίδος έν δ' θησοιιενιι ώρα. Έν Χανίοις τή 27 Οκτώβριον 1910. Ό '!■>..τ,οιτο τί,; Παιθί
  Β. Ι ΣΚΟΤΛΣ
  548
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  των *χ τα την δημοσίαν συνεδρίασιν τής 14 Όκαωβρίου 1910 τοθ Έρετείου Χανίων κληρωθέντων
  τακτικών καί άναπληρωτικών ένόρκων διά τήνάπο 12—30 ΙΝοεμβρίου 1910, Σύνοδον
  τοθ ΌρκωτοΟ Δικαστηρίου Χανίων.
  ί Ι
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  "Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
  δ. «2
  Κ α τ ο ι κ ί α
  Προσόντα
  Α'. Τακτικοΐ ένορκοι
  Πρωϊμάκης Βασίλειος
  ΚΐαγΤαδάκης Χ. Ελευθέριος
  Κολοκυθας Γ. Στυλιανός
  Καζάκος 'Αλέξανδρος
  ΚοκολάκηςήΜπούλα/.αςΙ. Γεώρ.
  Γκαζής Γεώργιος
  Τσικούρας Βασίλειος
  Ηολάνης Ανδρ. Αντώνιος
  Λαθουράκης Εμμανουήλ
  Μαρκαντωνάκης Σ. Κλέαρχος
  ΜνΜΐρνιας Βασίλειος
  Περάκης θιόδωρος Σ.
  Μπιτσάχης Ιωάννης
  Μτιράκης 'Ιωσή^.
  Μυλοποταμιτάκης Κωνσταντ.
  Γεωργακάκης Εμ Κυρΐάκος
  Μα6ιουδ«κης Ιωάννης
  Πολυτώφ Κ. Νικόλαος
  Λαμπάκης Ιωάννης Χ.
  Ναξάκη; Στέφ. Κυρΐάκος
  Β^αζάκης Εμμανουήλ
  Ηλιάκης Παναγιώτης
  Αναστασάκης Έμμ. Νικόλαος
  Τορνατζάκη; Γ. Χαράλαμ,πος
  Γοβριλάκης Γ. Ιωάννης
  Φανδρίδης Ν. Χαράλαμπος
  Άνδρονικάκης Ιωάννης
  Γεωργιάδης Αδαμ
  Δοχιμάκης 'Ιωσήα)
  Παπαγρηγορίου Ανδρέας
  317
  863
  180
  192
  195
  70
  432
  496
  202
  210
  213
  777
  222
  229
  239
  578
  263
  363
  760
  281
  Βυ
  745
  562
  422
  832
  446
  14
  ■?3
  79
  334
  Πλατανιας
  Νΐπος
  Χανία
  Στέρναις
  Γαλατας
  Χανία
  »
  Σκηνάς
  Χανία
  Πελεκανος
  Χανία
  ΡοδοποΟ
  Χανία
  Γαλατας
  Βληθιας
  Χανία
  »
  Στρο6λές
  Σ
  η
  Χανία
  Σαμωνα
  Χανία
  Β'. ΆναπΑηρωτικοΐ ένορκοι
  θίοδωράκης Γ. Μιγαήλ
  Κουτρουμ,πας Ι Μάρκος
  Γΐαννουδάχης Ιωάννης
  Κεραμειανίδης Γεώργιος
  Κοίστρισιανάχης Ιωάννης
  Ματονος Ι. Κυρΐχχος
  Σχανώάλης Δ. Στυλιανός
  Μοάτσος Ι. Νιχόλαος
  Κριαράς Ι. Ανδρέας
  Αδαμ Δημήτριος
  100
  124
  65
  163
  168
  888
  965
  221
  1004
  6
  Χανία
  Καρέ
  Ά'μένο:
  Χανία
  'Ανώπολις
  Χανία
  Κτηματίας
  »
  Ίατρος
  Κτηματίας
  Έ

  Άρτοτιοιος
  "Εμ,πορος
  Κτηματίας
  Κτηνέμπορος
  Διχηγόρος
  »
  Κτηματίας
  Ώρολογοποιος
  Έμποροθτΐάλληλος
  Ίατρός
  Κτηματίας
  Έμπορος
  Χρυσοχόος καί Κτηματίας]
  Κτηματίας
  "Έμπορος
  'ϊπαλ Κοιν. Ταμείου
  Κτηματίας
  Τέως [Βουλευτής
  Έμπορος
  Κτηματίας
  Δικηγόρος
  Έμπορος
  »
  "Εμπορος
  Καθεκλοποιος
  Ράπτης
  "Εμπορος
  >
  Ζαχαροπλάστης
  Καφφεπώλης
  Έμπορος
  Έμπορος
  »
  Κτηματίας
  Έμπορος
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  5 49
  "Ι Ι
  -3- -Ι
  11
  "Ονοματεπώνυμον χληρωθέντος
  > *
  ί'ί
  ?» ·«■
  Κ α τ ο ι κ ί α
  Προσόντα
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  Κουρουτάκης Ιωάννης
  Κουτ»ουρελάκι<;1. Γεώρ. ή Άν. Κουτρουμτχας Ι. Εμμανουήλ Βαλάχης Νικόλαος Κατάκης Ματθ. Πολυχρόνιος Άλη*ιώτης Κώστας Ανδρεαδάκην Στ. Εμμανουήλ Φλεμιτάχης Γ. Δημήτριος Βα)τ«ς Κίμων Ααμτΐσ.κη; Ζαχαρίας 131 601 123 56 522 5 25 449 36 204 Χανιά 'Αρμενο/ωρΓο Χανία Β Μάλεμε Χανία » ; Ο » Αιθογράοος Κτηματ'ας χαί "Εμκορος; Έμπορος Κτηματίας Βιβλιοιτώλης "Εμπορος Δικηγόρος Έργουτασιάρχης Παντοπώλης Εγένετο συμφώνως τφ ύπ' αριθ. 333 έ. ε. πραχτικψ δημοσίας συνεδριάσεως τοθ Έφετείου Χανίων. Έν Χανίοις τη 14 Όκτωβρίου 1910. ΟΙ Δικασταί Α- Μ. μρ Ι. Καταλαγαριανός Παναγ. Τα(εο4κης Άκριβές Αντίγραφον Έν Χανίοις τή 16 Όχτωβρίου 1910 Αριθ. Πρωτ. 713 Ό Χ. Ό 'Υ)Γραμματ6ΰς » Διεκπ. 588 Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος. Έν Χανίοις αυθημερόν. Ό Προεόρος των έν Χανίοις ΈφετιΓν * Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΙΣ
  5
  £—·
  Οϊ
  Η
  ©
  ΤυΠΟΛΓ ΙνΤΟΧ
  Τού έν Χανίοις Φιλρλογικοΰ Σύλλογον ό «Χρυσοστομος» άπό 1ης Σεπτέμβριον 1909 μέχρι 31ης Αύγουστον 1910
  <ί ο δ α Δ ' ----ι*-----77" ' — * ■ Έκ συνδρομήν τακτικήν, μίλών. . . *..",.. Κεφάλαιον Β'. Ι Έξ επιχορηγήσεως Δημοσίου............ Κεφάλαιον Γ'. Έξ επιχορηγήσεως Δήρ.ου Χα,νίων υπέρ της νυκτερινάς Σχο,λνίς................ Κεφάλαιον Δ". Έξ επιχορηγήσεως Δήμου Χανίων διά τί μουσικήν Σχολήν................. Κεφάλαιον Ε'. Έξ εΰεργετικών................. Κεφάλαιον ΣΤ'. Έκ τόκων κεφαλαίων............. Κεφάλαιον Ζ'. Έκ καθυστερτμάτων Δήμου Χανίων παρελ- θουσών ^ρήσεων........ Κεφάλαιον Η'. Έκ καθυστερηράτων τακτικών μελων παρελ-,' θούσης χρήσεως......... Κεφάλαιον Θ' Έξ έκτάκτων πόρων Προϋπολο¬ γισθέντος Εΐσπραχ- θίντα ρ 'ίεφάλαιον Ι'. είσπράξεων μκνδολινάτας 1200— 1202 1000— 1000 900 500|—' ι 15001—! 1164 200]—! 43722 237 1500— 1500 11261— 287 5000 — 1200—; 1404ι— 204 πλέον έλαττον Ε ξ ο δ α Προυπολο- γισθέντα 500 • 500 335 Κεφάλαιον ΙΑ'. ΙΙερίσσευμα "αρελθοόσης χρήσεως....... Άνακε^αλαίωσις των ανωτέρω ι χ. Εξαχθέντα........ Δρ. 9670.72| Μετρητά παρελθούσης νρήσεως » 2123ί).88| » 30901.601 ,ήθησαν........... » 23406.481 13726, 21230 88! Γπόλοιπεν είς μετρ^τά...... » 7495.12] Κατάθεσις είς Τράπεζαν Άθη- | νών βιβλιάριον άριθμ. 42 γ'. υπόλοιπον____Δρ. 7290.60 Μετρητά παρά τώταμία____ » 204.52 7495.19 34956 Εν Χανίοις τ95 8 Σ)βρίου 1910 967072 21230881 839 —2323 85 οο 88; 30901'60Ϊ 443,22|Ί498!5'»! Α'. Νυκτίρινΐ» Σ^ολτι χ . είς μισθούς δΊοασκάλ&>ν.............
  β'. » » επιστάτου...............
  γ'. » αγοράν διδακτικών [3ιβ.λίων........
  δ'. » φωτισμόν....................
  ε'. 2> γραφικήν ύλην κλπ..............
  Β'. Ννκτερινή ϊνολη Χαλέπας
  στ'. είς μισθόν διδασκάλου.............
  ζ' . είς φωτισμόν βιβλία κλπ. ε£οδα.......
  Γ'. Βτβλτοθάκιι
  η'. είς εγκατάστασιν κα'ι ΐαξινόμησι ι
  θ '. είς ά,γορά,ν (ϋιβλίων.................
  Λ'. ΜονοΊκόν
  ι'. είς μισθόν διδασκάλου
  θ
  ια
  όργ
  άνων /.α
  εις μισθόν επιστάτου
  ιβ'. είς αγοράν καί έπι
  στολών οιλαρμονικΫίς...............
  ιγ'. είς φωτισμόν καί γραφικήν ύλην.........
  ιο'. είς αγοράν όργάνων έγχόρδου τμήματος. . .
  ιε'. είς αγοράν άναλογίων έρμαρίου καί κχθισμά-
  των έγχόρδου τμήμα,τος
  Πίστωσις συμπληρωμοιτικΛ, ψηφισθείσα. υπο τού
  Συλλόγο^ τνϊ 1 1 Ίουλίσυ δι' αμοιβήν μχθητων
  Φιλαρμονικης.......................
  ιστ'. είς αγοράν και άντιγρα,οήν μ:υσ:κών τίμχ-
  νίων έγνόρδου τμήματος
  Ε' ΟΙκοδθΜ
  Ε'
  ■ζ'. διά την άποπεράτωσ ν της οίκοδομης. . . .
  Πίστωσις συμπληρωματική ψηφισθεϊσα υπό τού
  Συλλόγου την 1 1 Ιουλίου πρός πληρωμήν
  τοϋ έργολάβου.....................
  ι/,'. είς άγοοάν έπίιτλων κ,χταστήματος.....
  ΣΤ'. Προέκτα<$»ς οΊν.οδοιιής ιθ'. διά την -ρθί'κτα,σιν τής οίκοδομης (κατχ- σ/ευή σκηνής]...................... Ζ'. Γενικά εξοδα Σύλλογον κ'. διάγραφικ ϋλην,έκτύ~ωσ. οιαφόρ. όντύ—.κλπ. Πίστωσις συμπληρωματική ψηοισθεϊσα υπό τοί Συλλόγου την 11 Ίουλ'Όυ............. /.χ'. Ποσοστά κληττϊρος................. Τό ο)ον Δ?5·χμ____ 1215 360 250 13ο!- 100, 2'<3 120 650 250 1200]— 120 — 300 — 80- ΙΟθ'— 150 — Μιτρηβέντα 1200 360 148|70 1Γ 8|80 243 8130 597 1200 110 73,' 33 82 ι 32 35 :ίΟΟ 120 '— 21'2|2θ! 2'.7Ο9ί75 61 ΙΕπΊ πλίον ι65 1568Ί|1Ο 10001- 2000,— ! 2029,60! 5000[— 200 — 1 ιοο! 360 -1! 600 — 38963 289 45 2960 89163 >19'23ί
  36062,75 .Γ2340ί!"ί8
  Ό Ταμία,ς τοϋ Συλλόγου ό «Χρυσόστομος»
  Έμμαν. Γ. Κνιθάκης
  έλαττον
  15
  101
  91
  91
  111
  30
  85
  20
  70
  52 65
  250 —
  10
  226.Ι95
  Ί —
  1 7 7Γ>
  11717 5
  Μ780
  58[35
  Ι
  Ι
  ί0ι'5'Π5
  4400,—
  ___7θ|ο5
  12775,5(3