92968

Αριθμός τεύχους

58

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

1/11/1910

Αριθμός Σελίδων

30

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕ|ΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΤδοΓτΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ΚΡΗτΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τ§ 1 Νοεμβριού 1910 — ΑΡΙΘ. 58
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
  ΧΡΗΣΙΣ 1909
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ϊών ιτροϋπολογισθέντων, βεβαιωθέντων, είσπραχθέντων και είσπραξίιχων έσόίων
  τής χρήσεως 1909, έν συγχρίσει πρός τάς είσπράξεις τής χρήσεως 1908
  χαΐ των προϋπολογισθε'ντων και πραγματοποιηθεντων έξοΒων τής
  αυτής χρήσεως 1909 άπο πρώτης Σεπτεμβρίου 1909
  Ι «είς τ?λους Αύγούστου 1910
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΙΙ-Εϋΐ
  ΑΗΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Οί ΚΟΝΟ ίτϊ Ι ΚΩΝ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
  Προσωρινή κατάστασις των Αημοσίων
  χρήσεως τού έτους!ί)08, άπό Ι 2.επ-
  !υοι πολο-
  γισμοϋ
  Β
  ός των εόόδων
  Προυπολο-
  γιόθέντα
  χρήσεως
  1909
  1
  2
  3

  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  Π
  18
  19
  Α'. Φ Ο Ρ Ο Ι
  "Αμε<Ιοι α) Βεδαιούμενοι και εΐσπραττόμΐνοι εΐι, τα δημοσία Ταυ.εΐα Φόρος επι των συγκομιζομένων οημητριακών «ροιοντων..... » α » όπωρι/.ών αμ λαχανΐ/.ών............ » » » ΐζιτηίίυ^ατων ................. » » » >> (εσοοον έξ ένσήμων φόρου επιτηδεύματος).
  » » * οίκοίομών..................
  ό) Βεβαιούμενοι και είσπραττόμενοι β{ς τα Τελύηεΐα
  Φόρος έπ· τού τυρού καί των λοιπήν γαλαλτερών...........,
  » » » ελαίου καί των ελαιών.................
  » » » σάπωνος, των έλαιοπυρήνων καί τοΰ πυρηνελαίοιι.....
  » » » οίνου........................
  » » » των οίνοπνευμάτων, τής ΰποστάδμης τοϋ οίνου, τού πετμεςιου/αί τοΰ οξους.
  » » » έσζεριδοειϊών χαρπών καί των έξ αυτών χαραγομένων ποτα,ν . . , .
  * » » κουΛθχλίω^ καί τής μεΐάξης...................
  » » το5 μέ/Ίτβς, μελοπτ,ττών καί τού
  » » των βαΑανιδίων Ααί βοίλανιίοκουπών
  » » τής σταφίδος...........
  » » των άμυγίάλων..........
  » » των χαρουζιων........, .
  » » τοΰ λοτοάνςυ, καραμπασιου, δαφνελίίοο, ϊαψνοφύλλων, φαΐκομηλελαίου, ϊ'.χτά·
  μου, λινοσπορου και γλυκορριζης.................
  » » τώ»1 μαλλιων ν.αί των κατε'ργασμ^νω^ ν.αι μή δερμ.άτων........'
  » » των ααφίρων ά'λλων 5οσικών πρίΐόντων......,.........
  ΐ^όοοι ίηι της
  Τελωνειακό'ς δασμός ε'ισαγωγής είδών ύπΐκειμένων είς φορολογίαν.........
  » >· έςαγωγις........................
  * * επί τού εισαγο;Αενου οινοιΐνίύμοιτος ..,.,..,...«.
  » » . » » /.απ^ΰ . ,........,.....
  Πρόσθετος φόρος έττί τού αλατϊς........................
  Φόρος επί τοδ κοιτανα/ισκομένου καπνού, εισ—ραττόμενος διά των Καπνοκοπτηρίων . .
  3800υ(
  8000ί
  4500(
  900-ί
  150υ
  60000
  14000
  5000
  1200
  9000
  2οηθ'
  ΙόΟΟ'
  ίυΟΟΟι
  3000
  131".0
  300ι
  7000'
  100
  Ι32υθϋι
  1200ι
  27000^
  Β'. ΤΕΛΙΙ ΚΑΙ ΔΐΚΑΙϋΜΑΤΑ
  Άντίτιμον πωλήίίως χαρτοσήμίϊ χοιν
  » » ίιατίΐτιμημένο' χάρτου πρός /ρ;-«ν των ί^α^^ι,ρ ών Αα. «?(,ι*6νλϊΐ-
  ογραφειων...........................„
  Αντίτ'μον "ωλο:-μένοιι χαρτοσήμου τίΰν ίΧΛαιϊϋ,τυ ^ν τ«./ών .....
  Τέλη 3ικασ-»ι.χί. >.αταίαλλό,αενΛ παρά τοίς γρα^-ματίϊσι των ίιχ,αατηρίων
  Τέλη χαταίαλλόμενα ύ~ό των συμίολαιογράφ ^ν
  » » » » ϋποθηκ-
  2·200υ
  70000
  40000
  1200001
  8θι 0
  μίθϋ 19ν)9 ίω4
  τΛο^. Ι κ ί,.
  υιο
  8
  6551812(
  23009
  11Ο27(ι
  13599 8
  83,08ο17
  23ϋ5'.61ϋ
  307-211 7
  774ο 4
  951.8 5
  7ΟΰΟ 9
  8·2ο53 80
  21132;',Ο
  1 -2860 4 —
  3251 ι;0
  6-59.19
  7Ο1| 10
  2107*41) 18
  1Γ.Ο8Ί3 98
  ΠΟ 152-25
  80
  3/370 70
  1οι'3ι Ο
  )οΓο1 -23
  164752
  70
  126,
  55085' 50
  39113'8Ο
  61484
  ο847 -22
  •29 ίο 4 »
  ΕΦΗΜ_Η£ ΤΗΣ
  έσόδων τη"ς χρήσεως τού" ετους 1909 έν συγκρέβδ^ πρόα τάς
  ίου 1909 Ιω© τέλους Αύγουστον 1910,
  Ι Άηίατοι,ο
  '—ρά;>μα Ιίίσπράε,ι ς χρή
  1 -ό* τί)ο,|-£ω{ 1908 '<-το Ιουλίου ΙίΣ κατά Ττιν 1909 Προυπολο γτσιιοθ ι- , Οντος το1·. μ-ι· Ττίμβρ όν ι ' ' «ό' Αυγουστον 1910 104160— | 390710 110126 10573 5055 751 25090 7.: 1504185 55 1^3796 621 85078' 58 )' 22878)70 238°0 75 7Ί 33125'29 ?6~ 80 85610 35 24-!8 < 53 92969 851175 8" Μ180! 75 — 110^70,34 1217 60 97873,'"' 15037,30 1217 07873 15037 13599 833086 32Ο07 85 2 -Ό 9777' 3 Τι 9,178 5* 7060 9777 14797 6Γ45 7899 7736 1787 70 8) Ί 5 7899 89 133752 30 26178 20 1ί]929 7^99 ^ 80 Ί 28004,— 51098 5·) 50 Ί-^ 80 15325'5'ΐ ?6Ι78'2Ο 143929 50 Ί672 7747— 68341 90 ,68|) 867 325. 6059'« 701 10 ί'>2Ο16 5ν>9 12
  1021217371281664177 6ο 3521
  110127 211250971
  114Γ843
  1101 22,
  10Μ 4 20
  !6Ο7ί
  91 >
  •8297
  2ο 1 5
  207'.Ί
  13182
  333853
  3998'.
  ΚΜΟΊ6
  315556 80
  37370! 70;
  20
  97001) -ί 2ΊΟ-Ί6
  3Ο751Ο
  ί^Ί 7
  V!
  ί)2Γ>Ίή
  V.»
  10Ο3ΟΟ
  291183 30
  3Ί688 85 219ΊΊ1 ο5
  50
  6333 -Ι
  2(ο65 85
  6578 89]
  771 80,
  1Ί87ΠΟ
  1559 50
  6ί 4Ι8' 50
  41779 65
  68063 87
  7619 02
  2975| .0
  391 Π 80
  61Ί81
  47
  41779 05
  68063 87
  7019 Ο-
  2975 40
  02857 49, 350038 9)
  ΒΒβ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Προ1») πό λο
  γιάδου
  Δ'
  Ε'
  ΣΤ'
  Ζ'
  Η'
  Γ
  ΙΑ'
  ΙΒ
  8.
  α.
  ■< 0Αο<}δτοηΐ(Ι{ΐός των έόόδων Προϋπολο γτσθέντα χρήσεως 1909 Τέλη 'Αντίτιμον κοίνον καί ένβρίθμου γραμματοσήμου χαί έπιστολ. δελταρίων καί ένσήμων απαντήσεως.................................. Τέλη εξωτερικών ·καί εξωτερικών Ταχυδρομικών Έπιταγών............ Μισβί»μΛ γραμματοβυρίδων τοΰ έν Ηρακλείω Ταχυδρομικοΰ Γραφείου....... Τέλη τηλβγραφακά . Τέλη καταληκτικών Τηλεγ ραφημάτων.......... » διαίατικών » .......... * εσωτερικήν » τοϋ Δημοσίου τηλεγράφου. » εξωτερικών » τοϋ » » Τέλη καθυοίτερήόεως Τόκοι ΰπερημερίας επί των έκπροθέσμως έκτινομένων Δημοσίων Έσόδων Τέλη άγκνροβολίας καί ίρματος βεβαιούμεν» καί ειο"πρατ- τόμενα έν τοίς λΐΜβναρχείοις Τέλη «γκυροβολίας καί ερματος . . ............. Τέλη καί δικατώτιατα δικαίίτικά Ποινικά τέλη, ϊξοδα, πρόστιμα καί χρηματικαί ποιναί . . . ,.......... Ποιναί έκ λαθρεμπορίας καί τέλη των σχετικών άχοφάσεων............ » έκ παραβάσεων τελωνειακών καί έτέρων φορολι;γί·Αών νόμων........ Λοιπά δικατώματα Δικαίωμα μολυδϊοσφραγίσεως καπνοΰ, τουμπεκίου κλπ.............. Διάοορα άπρόίλεπτα δικαιώματα άνήκοντα εις τό Δημόσιον δυνάμει νόμων..... Χρηματιχά τιμήματα καί πρόστιμα, ε'σπραττόμενα κατά τόν περί στρατολογίας τής Πολι- τοφυλακής Νόμον.............,................. Δικαιώματα άναγνωρίσεως καί προστασίας έμπορικών σημάτων............ Γ'. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ Μονοπώλτα 'Αντίτιμον πωλουμέ'νου άλατος άποδιδόμενον τή Συνενδιαφε,ρομένν) Διευθύνσει τοΰ Μονο πωλίου τού άλατος.........................* , . . . Άντίτιμον πωλουμένου σιγαροχάρτου...................... Δ'. ΠΡΟΣΟΔΟΙ Πρόσοδοι δημοόίων κατα<Ιτηνιάτ«·ν "Εσοδον τού Τκχογραφείου τής Πολιτείας έξ έκποιήσεως διαφόρων νόμων καί καταχωρή σιων έν τί} Έπισήμω Εφημερίδι Ίδιωτικών εγγράφων.............. 'Εσοϊον έκ συνδρομών τής Επισήμου Εφημερίδος καί των έστενογραφημένων πρακτικών τής Βουλής.........,...................... Δικαιώματα ύπερημίρίας έμπορευμάτων.................... δημο«~|{ων Δικαιώματα έζί των έκ ϊημοσίων λατομείων καί όρυχείωνλατομουμε'νων μίρμάρων, άκο- νοπετρο>ν, πετρών Ααί :πί τού έξορυσσομε'νου γύψου
  Εσβδον έκ τί)ς μισθώσεως θαλασσίων λουτρών
  "» » » » τίϋ φ^οί Ίχθυχλιςίας . .
  Δ·κα'.'ομ.-·τα έπ' τή;
  Τίμημα ί
  Πρίσβίβι μ
  Τίμημα εκχδΐή
  210000
  18000
  1000
  229000
  2500(
  1000(
  3500
  1200ι
  6000
  2500
  4500
  13000
  1000
  2000
  27000
  1000
  31000
  180000
  90000
  270000
  100
  8000
  _9000
  17100
  2000
  1500
  50000
  100
  οΟΟΟ
  2000
  5815001
  Β< Ι Σεχ- τψ6ρίου1909 Ιω( Α Ιουλίου 1910 171242 19678 186 Τ91107 1846' 6111 2963 800 28338 11488 721 14896 110 139 1739£ 818 938 63172 300 65229 168163 168163 Μ 194 11752 8703 30 2Ο646 3Ι5 2667 876 ί><078 5( 62 29 50 Τ! Τ
  ΦϊίΜΕί
  ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗ2ΕΩΣ
  ■—βε—βη—ϊ>
  • βιωβί
  ίν-ν
  α
  Ε 14π ραχ θε ντα
  Άντίβτοιχοι
  Διαφοραί
  κατά την
  Ιΐρον
  πό/ο
  Έντό{ τού μη¬
  νός Αΰγοβ—ου
  1910
  Ένδλφ
  Άχό 1 Σ·-
  —««.βρίου
  1909 !ω< τί- λους Ιουλίου 1910 Έντός τοδ [«.η- <ά{ Αύγούϊτου 1910 Έν δλω Είσπραξις» χατά ι ό τίλθ{ Αύγούβτου 1910 ·!~Ρ<£ίΕΐςχριιί- αιω« 1908 «πό 1 Σ·*τιμι 1908 {ως τΑου; Αΰ- γούσιου 1909 Ιβι » 1909 γιύ· ΜΟΙ» ΈχΙ *λίον ΈκΙ Ιλαττβν δ - 1 *υ ι β- ι «« 21545 86 192788 61 171242 75 21545 86 192788 61 314291 23 121502 62 Ι 1 ι| Δ' 1845 15 21523 92 19678 77 1845 15 21523 92 __ 19721 50 1802 42 2 ι; 6 — 192 — 186 — 6 — 192 — — — 167 — 25 -— — — 3 23397 Οί 214504 5; 191107 52 23397 01 214504 - «ι 5.- — — 334179 73 1827 42 121502 Έδ 18462 7«| 18462 76 18462 76 20769 10 2306 34 1 Ε" ! 11 _ _ 611 5» 6111 58 — __ 6111 58 — 5833 34 278 2'. — — 2 Ι 531 55 3494 71 2963 16 531 55 3494 71 — — — — 3494 71 — — 3 174 59 975 48 800 89 174 59 975 48 — — — — 975 48 — -ΤΡ-— 4 706 14 29044 53 28338 39 706 14 29044 53 — — 26602 44 4748 43 2306 ^4 2246 46 13735 08 11488 62 2240 46 13735 08 11002 44 2732 64 _ 1 ι . Γ'!; |ί 928 70 8143 53 7214 83 92^ 70 8143 53 9Ί62 01 1318 48 1 ι 90 25 15800 55 3146 20 535 75 368 95 12118 60 2370 Ο." 1311 9 Γ _ __ 1104 50 1104 50 — __ 110 50 — 900 60 203 91 — -- 2 107 70 1502 75 1364 70 107 70 147 40 30135 3442 75 — — 1970135 : 101 9 "18407 "8Ί5 5615 ΤΓ>
  643
  45
  625
  Ί?5
  ~Γ>14Έ
  6713
  41
  1515
  1970
  _
  1
  5
  80
  878
  10
  «18
  30
  59
  80
  87
  10
  837
  41
  ι
  ι
  7
  50
  1015
  85
  938
  35
  77
  50
  101
  85

  2802
  8


  1786
  96
  1064
  60
  73814
  50
  50202
  90
  10731
  60
  6093
  50
  12881

  49348
  60
  11585
  9

  _.
  3
  ι


  300

  300


  30


  100
  200

  *
  10778
  90
  76008
  45
  52259
  55
  10868
  90
  63128
  ■45
  1288Ϊ

  53088
  *
  11827

  1786
  96
  168163
  62
  168163
  62
  168163
  62
  130724
  Τ
  1
  137439
  45
  ——■
  __
  1
  2
  ί


  Ύ65Ϊ62
  162
  168163
  "62

  168163


  130724
  11
  137439
  4 ο
  _______~~ "~
  ΙΑ'
  27
  50
  221
  50
  194

  27
  50
  221
  50

  259
  80
  -

  38
  30
  1
  ]
  296
  12048
  .
  11752
  296
  12048
  __
  10968

  1080
  —ι —
  650
  40
  9353| 70
  8703
  30
  650
  40
  9353
  70


  13915
  05


  4561 35
  3
  973
  "ϋο
  21623
  20
  ~2Ο6Τ9
  30
  973
  21623
  20


  25142
  8ο
  1080

  404"$ 65
  ΙΒ
  83
  2750
  50
  Ι
  2667(50
  83
  _
  2750
  50
  1571
  15
  1179
  45
  _
  1

  __
  _
  876
  75
  91
  65
  510
  90
  602

  ■27/
  20

  ΰδ
  190
  9< — — Ί — _ 18078 10 38750 07 5593 7- 43344 4( Ί/3: 70 55649 ,6Η ■— — 2305 '-'>>
  .)
  Ι
  __

  __
  21
  '5ί

  __
  21 20
  5
  1
  15
  15
  15
  ._
  __
  ^5
  30


  "ΌϊΟ
  ο
  •ι

  3154 29
  _^
  __
  __
  _
  3154
  29  6
  1010
  50
  1010| 50
  -

  1010
  50
  _.

  794
  80
  70
  ί
  Ι Ρ8
  55585,
  14
  ' 42520)
  32
  63
  —ε—ι
  47722
  95
  81ι3?
  <9 484Η3 Ι 234/08 ι ι Π------1 ----------
  «Λ.» ,
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ •"ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ι
  5
  ΪΓ'
  ΙΔ'
  ΙΕ'
  1ΣΤ
  1
  2
  3
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  1
  2
  3
  4
  Προ<Ι&ιθ(Η..........
  Τα υπο των Μοναστηρ. Ταμείον άποδιδόμενα, έναντι των ϊαπανωμένων δι" έπίθομα πρόι
  τα Πατριαρ-χεία καί έπιδόματα Έπισκίπων............................... .
  Επιστροφαίχρημάτο>ν, λέγω τάξεως γινομέναι, πρός τακτοποίησιν χρηματικών ένταλμάτων
  Παράίολα ϋποψηφίων ίημάρχων καί δημοτικών συμίούλων.......................
  Άπολήψεις των είς ύποτροφίας ύτ:; τού Δημοσίου καταβληθέντων.................
  Άπολήψίίς των λόγω ίματισμοΰ κλπ. υπό των απολυομένων χωρ;φυλάκων όφειλομένω'
  Άζόληψις τόκου επί τού είς την Μοναστηριακήν Επιτροπήν Χανίων χορηγηδέντος, διά
  τού 236 νόμΐυ, ϊανΕίδ^ εκ. δραχ. 42,494............................
  Απολήψεις άντιτίμου λιπάσμ.ατος Γκουάνω. ,.............................
  Άπολήψεις » κινίνης τοϋ Δημοσίου,......................
  » » Δαμαλιϊος χορηγηθείσης τοίς Δήμβις.............
  » των δυνάμει τού 265 νόμου προκατδλ. τω ταχυϊρομικω ταμαευτ/)ρίω
  Έξοία έ/.λογών τής Συνελεύσεως 5ιώ των ύποψηφίων πληρεξουαίων καταβαλλόμενα. . . .
  Πρός τ&κτοχοίησιν διαφοράς έξ ύποτιμήσεως λιπάσματος Γκουάνω
  10000
  8000
  "Τδϋϋο
  1000
  ίΟΟΟΟ
  ίίοοθ
  Ζ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
  ε<Ιοδα τΛς τρεχούσης καί των παρελβοίΐϊών ί άιιρόβλεπτα εσοδα .......................,........... Λογιστικά προσκόμματα ν.αταλογιζόμενα υπό τού Γενικού Λογι-τηρίου εις βάρος δημοσίων ύπολίγων διαχειρισταί................................ Έλλείμματα διαχειρισεων ϊημΐσίων ΰπολόγων Είσχράςεις καθυστερούντων έσόδων έκ παρελθουσών χρήσεων 4500 25000 55000 20000 46000 10000 500 2000 382ο 115000 10000 13357 1,0250 "23608 Β 50 2245 4239 """§734 "35" 205 23052 68472 46000 4467 2593 434(12 17363 81 62 500 10160 29583 "25Ϊ833 55
  (αιι»β ι-ντα
  Ε Ιϋ ·π ρ α χ ο ί ντ α

  Ε'υιράξιμα
  Άνχίστοιχοι
  ι!«πραίςιΐί/οη-
  Διαφοραί καιά ·την
  χρΐιοιν 1909
  ΙΙροϋπολο-
  γχσμοΐ
  'Κντόί τοδ μΐ)-
  νβ< Α6τβΰτσου Άχά 1 Σ«- πτίμ,βρίου «909 Εως τί- λου< Ίοιινίου 1910 'Εντός τβ3 μη¬ νός Αϋγούανου 1910 Ένδλφ χατά ιό τέλος Αϋ/οόσΐου 1910 σΐω< 1908 απά 1 2}€ρ'ο» 1908 ίως τί/ οϋς Λύγούοτοϋΐίθ 'ίίΐϊϊ πλίον 'ΕλΙ ίλαττον % α. 5" κ δ Ι ΙΓ 16 7ϋ 13374 10250 65 95 6662 3179 35 50 1Η79 392 35 55 8541 3572 70 05 4832 1678 95 80 5535 18ιί1 '.Η 83 3()ϋ5 67 10 80 2>


  1
  2
  16
  70
  23625
  60
  9841
  85
  22711
  90
  12113
  75
  1151 Γ
  85
  7397
  73
  9716
  02


  1
  ΙΔ
  131
  479
  77
  181
  292ΐ.
  1239
  52
  20
  50
  2445
  4239
  75
  20
  131
  479
  ιη
  Ι Ι
  181
  2925
  4239
  52
  2 υ


  880
  29-.1ί'ί
  50

  181
  20 ί 5
  02
  2Ί96'.
  99
  1
  2
  610
  77
  7345
  72
  673Ί
  95
  611)
  Τ"
  7345
  Λ.


  "30081
  69
  222(1
  02
  ?40<ί4 99 ΙΕ — 5054 55 482 — 49 40 531 40 1523 1δ 772 90 _ — 241 50 1 ο ι 166 45 346 25 179 80 166 45 346 25 — — 66 80 279 45 — 3 166 2667 35 3« 3969 25719 60 83 3757 23052 25 44 146 2617 3Γ>
  69
  3903
  25719
  60
  83

  3969
  23376
  80
  01
  2294
  ο2
  66

  4
  5
  7602
  «3
  76075
  78
  68472
  85
  7602
  93
  76075
  78


  74030
  19
  204 [
  59
  _


  6
  7
  72
  55
  46000
  4840
  36
  2206
  51
  72
  55
  2279
  06
  46'ΌΟ
  2561
  30
  1451
  10
  ί·Γι
  96

  -
  8
  9
  10
  351
  23
  2844
  85
  733
  40
  397
  86
  1131
  26
  1713
  59
  933
  472
  70
  43
  658
  83
  9 -3
  7(
  11
  12
  ! 113-7
  3013
  50

  ,νι759
  20377
  77
  21
  43402
  17363
  27
  91
  11357
  3013
  50
  30
  54759
  20377
  77
  21
  Ι

  14191
  0ύ23
  45
  .3-
  40568
  14103
  22
  48

  -
  13
  14
  15
  080

  500
  10840
  29583
  "277911
  05
  25
  500
  10160
  29;.83
  Ί 9-9893
  05
  48
  68ϋ
  ~'ϊ6ΐο'ό
  73
  500
  10840
  29583
  :22υ047
  Ι-
  —_
  05
  21
  5Τ864
  ~
  04
  "Ί25587
  67
  500
  10810
  29583
  ΊθΠόΐ
  05
  "90
  ~ Ί 2 1
  ·
  17
  18
  ,9
  Ι1Τ
  319
  80
  1588
  6)
  1155
  25
  337
  80
  1493
  9ο
  55
  17ο2
  65
  -
  259
  80
  1
  ι
  8973
  155
  11

  17661
  .51.606
  27
  46
  160-28**
  56
  _
  23υ6'
  _
  72
  18ί·>5ί
  28
  17061
  1.128 .01
  27
  !8
  ί>722ϋ
  38
  67027
  90
  -„

  2
  3
  Ί
  ι
  9 41)8
  ■ι ο
  '.>3Ιό·ου
  33
  16144.
  2430 >
  52
  1ο.>7Ί ί
  άο
  ι.'μΟι ·9
  ι.)89 7 ·
  23
  8,ο27
  9 υ]
  2οϋ, 8υ
  .60
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣΚΥΒΕΡΐϊΗΣΕϋ|
  ν! Ι Ύΐ·Ί»ον
  Ι "
  Α'.
  Β'.
  Γ'.
  Δ'.
  Ε'.
  ΣΤ'
  Ζ'.
  Η .
  θ'.
  Γ.
  ΙΑ'.
  ΙΒ'.
  ΙΓ'.
  ΙΔ'.
  ΙΕ'.
  ΙΣΤ'
  'θνοιιαόια κεφαλαί
  ΙΙρονπολογκίμοίϊ των
  Α'. Φ ό ρ β ι
  Άμεσοι φίρϊΐ .
  Έμμεσοι φόροι
  Β'. Τέλη κ αι δικαιώματα
  Τέλη χαρτοσή|ιιου..........,....................
  Τέλη τα-χυϊρίμαά.........,.....................
  Τέλη τηλεγραΦΐλά................,.............
  Τέλη καθοστερήσεως.......................,......
  Τέλη άγκυροβολίας χχ ερμ^τος βεβαιούμενα καίε'ιπραττόμενα έν τοίς λιμεναρχείον
  Τέλη καί δικαιώματχχ δικαστικά...........,.............
  Λοιπά δικαιώματα . . ,.........,..................
  Γ*. Μ ο ν ο π ώ λ
  α
  Α'.
  II
  ρ ό ό ο δ ο ι
  Πρόσοδοι δημοσίων καταστημάτων
  Πρόσοδοι 3ημοσίων νομημάτων . .
  Πρόσοδοι δημοσίων κτημάτων . . .
  Ε'. Έκποιτίόεις
  Έκποιήσεις ακινήτου καί κινητής πεοιβυσίας τού Δημοσίου
  ΪΤ'. 'Α.πολ«»^εις
  Απολήψεις έκ των έξόδων τ^ >. ιίπολογισμού......... . . ι ,
  Ζ'. Ατάφοοα Ιόοοα
  Διάφορα έ'σοδα τής τρεχούσ .. χ.α1 των τταρι θίυσών χρήσεων.
  Σύνολον
  Προνπολο-,
  γιβθέντα
  Β ί -
  1909
  ό 1 Σ·
  πτιμδρίου
  90ίΛ
  "Ιουλίου
  1910
  19380001
  21620001:
  463000
  229000
  35000
  12000
  12000
  13000|
  31000
  270000
  17100
  58600
  18000
  11000
  292125
  231500
  ί5793325ι
  2107240118
  2Ο06351'ι23
  351526
  191107
  28338
  11488
  721
  17395 8
  65229)
  188163
  206491
  55787
  236081
  6734
  251833
  1522447|88'|
  6835118111
  55
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  561
  &ΑΙΟΣ
  τού έ'τους
  1909
  6α*ωθέντα
  ΕϊόΆραχθέντα
  ΐ'Κντόι τβθ μη-'
  νος Αυγουστου
  Ι 1910
  ,Ενδλω
  'Λ*ό 1 Σε-
  πτΐμβρίου Ένΐόί τοΰ μη
  1909?ω{ τΛους νό{ Αΰγουστου
  314495
  181949
  51330
  2339'
  706
  2246
  928
  1011
  10778
  973
  98
  16
  6Ν1
  2607
  9108
  62403(
  Ιουλίου
  1910
  1910
  1421735 28 1664177166' 352151 Ί6
  Ι188300169 00635123 181949 46
  402857
  214Γ.Ο4
  29044
  13735
  8143
  18407
  76008
  168103
  21623
  23625
  73Ί5
  277911
  1531856
  62
  7459148
  Ο Ε,
  350038'90
  19' 107152,
  28338
  11488
  7214
  5615
  39,
  62
  83!
  4Ο'
  ,-,2259 55,
  52818
  23397) 01
  706 14
  2246,46
  928170
  643 45
  10868 90
  'Γ-νδλω
  «ατά τό τί ος
  Ιουλίου
  1910
  Άντίστοιχοι
  Διαφοραί κατά τϊιν
  σίω« 1908 ίκό
  1 Σιττιμόρ'ου
  1908?ω{τΕλους'
  Αύγούίίθυ
  1909
  ■2Ο16329Ί2
  •2188300"! 69
  405406 10 742190
  -------2176228
  168163 62 —
  20649
  42520
  19841
  6734
  95
  1998931
  0 ί 441
  1935837
  973 90
  5202
  2271 90
  610
  26153
  24305; 5
  Ί3
  685228 6ϊ
  402&57
  214504
  29 )44
  13735ι 0ο|
  8ί43 53
  0258,85
  63128'45
  108163 62
  12148
  12880
  9ο
  2102;
  20
  47722 95
  12113 75
  734.·
  72
  2260 Ί 7,21
  185747
  5011066 05
  33
  8162111
  11511 8:
  51864 (Ι
  1346109 -
  1848082 ,_1
  3891Ί8 03
  334179 73
  26602 4 Ί
  11002 Ί4
  9Ί62Ι01
  0713
  53088
  !3υ72Ί
  17
  25142 8·'
  48Ί83 98
  97 73
  30084 Οί
  1255*7 6
  98970 2;:
  5215022 2.
  Π
  Τία0αράό>·.Λή επί πλέον 3ια?ορά /.%', την /.ρήτν 1909 Δρα/----- 396,043,82
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ι Γενικόν Λογιστιχ^ιτον
  τ©* ποοϋ-
  ετονς 1009, άπϋ 1 Σεπτέμβριον 1909
  ΕΙοτκού
  %
  8
  »
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  —ρο<$5ιορι<ΙΐΛΟς των έξόδων Α'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως............. "Εξοδα υπηρεσίας » » ............. Έθθτεϊον καί Ε»αγγβλί« Έφετών Χανίων......... Έφετεΐβν καί Ε'ισαγγελία Έφετών Ηρακλείου...... Πρωτοδικεϊον καί Ε'ισαγγελία ΙΙρωτοδΐλών Χανίων. . . » » » » Ηρακλείου. » » » » Ρεθύμνης. . » » ο » Λασηθίου . . » » » » Σφακίων .. . Πρόσθετοι ή έ'κτακτοι βοηθοί Γραμματέων.......... Προσωπικόν Ε'ιρηνοϊικβίων....................., Πρόσθίτοι ή ίκτακτβι βοηθοί Γραμματέων......... Προσωπικόν Είδιχώτ 'ΥποΟηκοφυλακείων........... » Μεταφραστικών Γραφείων............. Γραφική ίίλη, φωτισμός, θέρμανσις κλ. Δικαστηρίων, . Ένοίκια Δικαστήριον.». Διάφορα εξοδα Δικαστηρίων................................... Έξοδα ποινικΐ}ς Δικαιοσύνην......,.......................... ΚωοΊκοποίησις Νάμων....................................... Προσωπικόν φυλακών τής Νήσου............................... ΕςΌ3« υπηρεσίας φυλακών................,................... Έξωτβρικαί δαπάναι;....................................... "Ε£σδ« χεχλεισμένων χρήσεων................................. Μ—θοϊ Έποπτίΐν Αγροφύλακος κλ............................. Άκοζημιώσεις είς τοΰς έκ των Έπαρχιών ένόρχους................. ΈΙτισκευή καί βυντήρησις κοτταστημάτων ϊικαιοϊοσία; Α. Δ. Δικα'-οσύνης. Βαήθτ—« -β'ις το&ζ έν Ίτζβδίν φυλακΐσμ,ϊνους...................... Β'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως. ^Εξοδα παρατάσεως Έπτρόπου. ξ ρς ρόπυ Γραφική ί,λτ), χάρτης έντύπων, φωτισμός, θέρμανσις κλ. Αγορα καί δετικά βιδλίων έττιστημονικών καί μ/] Οίοΐχοά Ιξίί ίώ ύλλήλ (α) Διάταγ|*α 144 (β) » » (γ) Ιξοίαΐ διοικητικώς ύπαλλήλων...............,........_..... Πρβσωπικο» των Νομαρχιών........................................ Γραφική 5λΐ), -ρομήθεια βιβλίων, φωτισμός, κλ.......................... 'Επισχευαί καί συμ-ληρώσεις έπίπλων των Νομαρχιών..................... Έ«α«α».ί;ώ».ίΙ<κ*«^χιώνΧ«νίων καί Σφακίων........................... Προσωπικόν Λιμ»Λίκής< υπηρεσίας..................................... Γραφική ό'/.η, προμήθε'.α βιβλίων, φωτισμός, θέρμανσις κ).................. Συμπληρύσεις καί έπισκευαί έπίπλων, λέμίων κλ......................... Ενοίχίον τού Λιμεναρχείου Ρεθύμνης................................ Άγορά ναυαγοσωστικών έργαλείων.................................... Άστυν-ομικοί Ίατρο!............................................... Ίατροί κοινών γυναι/ών........................................... ΈςοΛα συντηρήσεως των συφιλιδικιον Νοσοκομεί'ον Χανίων καί Ηρακλείου...... Γρ*ρική ύλη, κλ. άστυ'.ατρικής υπηρεσίας.............................. Βζθοα έκτάκτων ύγειονομι/.ών μέτρων................................ •^"Ρήϊ11!!*31 £1? "ό Νοσοκομείϊν Ρεθύμνης................................ Προσωπικόν Λεπροκομείου Σπιναλόγκας................................ Είς μεταφοράν. Π ώ- Χορηγηθΐΐοαι Διά τοϋ ρονπολο γισμοΰ 17880| 3300 70440 58320 48000 42000 34560 30360 28200 500 171720 500 9120 26160 8000 9300 17620 53160 1000 35640[ 9880ΘΊ 10000) 3784 60000 80001 846364 18600 1000 1000 10001 15θ4 50880 200ΟΓ' 1000 2600 14560 250 500 260 1000 7200 2880 4000 80 2500 2000 7440 122250 Δι' είδιχών νόμων-ναϊ (β)- 150) (α) 1080 (ί) 1920 (γ) 1080 (δ): 2590 (0) 700| (ε) 130Θ στ)20000 (ζ) 100001 (η) ^306 48120 300 (β) 10001 200 (δ) 100 (ε) » * » 160 144 22 130 19 Ο/ιτωδριου 1909—Φύλλον 68 Έφημ. τής Κυβερ. Τεϋχ. Α'του ετους 1909—εκτακτος ίρ. » » 1909— » 68 » » » » » » » 1989— » » » » 1909— » 68 » >
  » » 1909— » 68 » »
  9 Δεκεμδρίου 1909— » 78 » »
  19 Όκτωίρίου 1909— » 68 » ι
  9"9 Ίανουαοίο» 1910— » 10 » ι
  1910- > 37 » *
  »
  »
  »
  »
  » 1989
  » 1909
  » 1909
  » 1909
  » 1909
  » 1910— «ν—λρωμ. »
  » 1910— » »
  »
  »
  1600
  1080
  .1920
  1080,
  1960
  630
  800
  500
  1000
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  πολογκΐθέντων, έκκαθαρτΰθέντων καί ηραγματοηοιηθέντων «ξόδων τΛς
  } τέλονς Ανγούότον 1910.
  σ « ι ς
  Μετενβχθεΐσαι
  έκ της
  χρήσεως 4908
  Σίτνολβν
  ■κχόχώόζων
  178801
  3460
  71520
  58320
  49920
  43080
  34560
  30360
  28200
  500
  174310
  500
  9120
  26160
  8000
  9300
  17620
  5316(
  170(
  35&4(
  10010(
  ΙΟΟΟι
  378
  6000(
  20000
  18000
  9300
  Αναγνωρί¬
  σαντα έ-ξοδα
  δτ' εκδόσεως
  ή
  χρμ
  ύνταλμάτιον
  894484
  18600
  1000
  1300
  1000
  2500
  50880
  2200
  1000
  2600|
  145601
  350
  5Θ0
  260
  10001
  72001
  -2880
  4000
  80
  2500
  2000,
  7440
  Τ23850
  ϊξοδα
  Απο1Σ)6ρίου
  1919 ίως τέ¬
  λονς Ιουλίου
  1910
  1Ί567
  2816
  61605
  53935
  47027
  40672
  34090
  28168
  27128
  282
  173207
  75
  9002
  52224
  4953
  6738
  12165
  38529
  1280
  30959
  81906
  4070
  1954
  48213
  18464
  17835
  9300
  60
  60
  61
  55
  85
  15
  20
  50
  10
  6(
  826126
  17403
  988
  1266
  Γ>63
  1848
  50370
  2077
  113
  960
  14640
  310
  199
  252
  997
  7200
  28ΟΟ
  3581
  10
  70
  80
  30
  10
  98
  .2030
  945[7
  2σοο
  6483
  88
  30

  11767
  2528
  50812
  44884
  39ΟΟ8
  33490
  2851
  20892
  20592
  192
  133987
  95
  05
  90
  75
  25
  25
  84
  17
  Έντος τον
  μηνός Αύγου
  ότου 1910
  7373'.
  1988105
  4644,ίοΟ
  6512
  9808
  33436
  1152
  26369
  74118
  4070
  1694
  38960
  17132
  17247
  2800
  651971
  15369
  817
  1220
  51
  141
  4006;
  167
  11;
  72(
  1215!
  27'
  13
  21
  577
  239
  358
  2
  64
  200
  587
  1490
  172
  1406
  1270
  6601
  3590
  2865
  2404
  4332
  21956
  Υπόλοιπον
  έ *·καθαρισ θέν
  των και μη
  πληρωθέντων
  έξόδίον
  3Ο1
  50
  6Ο|
  80
  13257
  2700
  5221Κ
  46154
  45609
  95
  35
  90
  75
  75
  3708025
  872
  2170
  339
  226
  1332
  3962
  128
  1760
  6764
  524'
  1232
  517
  0000
  "79637
  153
  166
  86
  33
  61
  65'
  30
  05
  70
  313801
  23296
  24924
  192
  101943!
  1310
  116
  9487
  7780125
  81
  8245
  22051
  498?!
  6738|
  11141
  37398
  1280
  31129
  80883
  4070
  1694
  44205
  18464
  17705
  8800
  731609
  1417
  3591
  2709
  4872
  2203
  190
  17263
  γιόκον
  55
  75
  16
  40
  78
  05
  60
  61
  45
  70
  29
  757
  30173
  35
  1024
  1131
  4829
  1023
  260
  4008
  03
  08
  70
  500
  94517
  10
  10
  4231195|
  3071 55
  80
  1220
  33
  69
  21
  997
  526
  240
  70'
  55
  300!
  600
  10771 "55
  16904
  983
  1245
  600
  1744
  44295
  1984
  113
  800!
  13378
  310
  199
  231
  997
  6299
  2636
  3581
  20
  945
  2000
  6170
  105740
  20
  90
  30
  50
  05
  80
  60
  30
  75
  45
  011
  15
  53"
  499
  5
  20
  63
  103160
  6074
  93
  160
  1261
  21
  90
  900140
  164 .
  12
  85
  ~93~8θ!"3"8"'
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1
  2
  1
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  2
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  στ)Διάταγμα 110 τής 10%*.. 1909—-Φύλλον 60 Έφημ. τής Κ*ρ. Τε*. Α' τού ετους
  Μ
  (»)
  (0
  •λ)
  )
  153
  » 8
  » 6
  » 110
  » 153
  » 7
  Ψήφισμα Γ'
  » Γ'
  27Νοεμδρίο^ 1909— » 7ό
  15 Ία^ουαρίο^ 1910 —
  15 » 1910—
  10Σ)μ6ρίου 1909 —
  27 Ν)ίρίου 1909—
  » 15 Ίβνουαρίου 1910—
  » 26 Ίουνίου 1910—
  » 26 » »
  60
  76
  8
  39
  39
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  » ,
  2 !
  5
  6
  7
  8
  »
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  Ιχτακτος δρ.
  1909— » »
  1910— » »
  1910 —έκ μεταφορ. »
  1909 — εκτακτος »
  1909— » »
  1910— » »
  » άναπληρωμ. »
  Β Λ »
  1000.-
  1500.-
  17500.-
  10000.-
  2000.-
  800.-
  6500.·
  850-
  600.-
  5» 'Λ
  361
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΙθΉ«Οί
  Ι ■55ΟΟΓ«βλβ-
  , 'γιβρον
  1 ό
  ι
  ζ3
  Ο;
  Ο
  Ι -53
  α>
  .©»
  ω
  ι*
  4
  8
  9
  »
  10
  5
  1
  »
  2
  3
  »
  4
  6
  1
  2
  ο
  7
  1
  2
  ι 8
  1
  9
  Ι »
  3
  ι »
  Ί
  ι »
  5
  1 »
  0
  ! 9
  1
  2
  ι »
  3
  ' »
  5
  ι β
  6
  »

  7
  8
  9
  10
  ϊ2
  ι /
  »
  1 ι
  »
  15
  17
  18
  »
  18 ?'
  20
  10
  1
  3
  »
  4
  5
  »
  6
  »
  7
  >'
  8
  των έέόδων
  Έ*
  Γραφική ϋ'λη φωτισμόν κλ. Λε-ρτ/.ίμείου Σ^'.νκλέγ/.ας.....
  "Εξοδα συντηρήσεως των λε-ρών.
  Άντίτ'.μΐν Άαί λοιπά ί'ςοοα τιρομηθεια; κινίνης τού Λημοοώυ
  Προσωπικόν Χημείων.................................
  ύ'λη κλ
  Άντ'ικαταστάσεις ν.α· έπισκευαΐ των έργάνω·», ιτρς-μήθεια οόσιύν........
  Άγορά έργαλείων, χημι/ων 7:ρΐϊόντων κλ. τού Χηι*εΐ50 Ηρακλείου...
  Συνδρομαί πρός Θεραπείαν λυσσοϊήκτων.......................
  » είς ϊ/.~Ίρΰ}ζ καί νού) ο·. άπόρων.......................
  » » ναυαγοΰς καί ΐρενοβλαβεΐς........................
  ΒοΛεοτικών καί δ^αοτικών ΐ/.Λογών ϊΊάφορα ^ςοΐϊα................
  Όίΐιπορι/.ά =:ο;α θ'.καστ. ό-ντ.πρβϊωτΐων κλ. . ...................
  Διακόσμησ'.ς καί ?ωταγώγνί δ(;μοσί()ί καταστήμά-«ν..........., .
  ΆντιμΐϊΘία άζηρέτου επί τής καθαρώτητος των δημοοίων Γραΐείων...
  Άγορά ε'ιοών καθαριότητος των δημοσίων Γραφείων...............
  Έξοοα απελάσεως έκ τής νήαου έπι/.ινϊύνων είς την Δημ. Ασφάλειαν.
  Κηδεΐαι άπόρων άγωνιστών, στβφανβι "/.λ. έ'ςοδα......., , ,........
  Άντίτιμον υδατΐς καί εξοδα ^ν/.αταστάσεως αυτού1.................
  Ι Ιροσωζικόν Δημοσίων "Εργον...................... ,........
  Ρραφικά εξοϊα "/.Λ..........................................
  Συγγραμματα, εντυπα, &·Π'χί:,ιϊ)χ ιχν^γραιρ άς.........................., ,
  Μ'.σθοδοσία έχτάκτου αροσω^ιν.ού, ήμερομίσθια έργατών.......................
  Όίοιπορικά έ'ξοϊα ΰτ;αλλήλων των ςημοσίων έργων..........................
  Προμήθεια γειρωνακτικών ςργαλείων καί φύλαΐςις τΓόν ύπαρχόντων................
  Βοηθήματα ΰπαλλήλων παθόντων εις τ> έημόσια ίργα............ ,...........
  Άγορά έπιστημονικών έργαλείω/, στόχω,·, ·λλ............................
  Επίπλωσις γραφείων Δημοσιων "Έργων...........„......................
  Έξοδα προσωπικού, συντηρΓ,σεως καί φυλάς'εοις όδοστρωτήρων.................
  Άποζημίιοσΐί των υπό τοο δημοσίου -/.αταλα'χβανίΐΐϊνων κνημάτων...............
  'Έςο8α Ιφα-μογής σχεδίοιν ~:λεων.......,..............................
  Έτισκευαί καί συντηρήσεις κτιρίιον τής Λ. Δ. τώ; Εσωτερικόν................
  Έ-ισ/,ευϊι σ^ρϊτώνων Χ·ι'5^υ^ αν./;; ναί Πίλιτίφυλα/.ής...........,..........
  Έ-ι-7.ϊυ'·, '/.νλ -υνττ,ρηϊ'.ς :5ών /.αί γεφορών χ,αί έκτέλεσ'ί |ο.Γ/.ρών έργων...........
  Έπισκβυή /.αί συντ/ίρησις ν.ατ^στί,μάτων τή; Α. Λ. των Οίκονομιν.ών.............
  » » » )« » » » τής Παιδείας.................
  Απόδοσις κρατίυμένων λόγω εγγυήσεως . . ...............................
  Άντίτ'.αίν π:ιίμου ύΒατος κτ'ρίων οιεθνών στρατευμάτων.....................
  Έπισκευαί -/.αί συντηρήτεις /.:ιρίων κατς'/ΐμε'νων Οττο οιεθ^ών στρατϊυμάτων.......
  Λ^οπληρωμαί τώ; έν ίΛΤί ,έσίΐ έ'ργων /. )............................,.
  ΠροσωχΐΛΌν Ταχυϊρομείων.........,.......,........,...............
  Έςοδα νραΐι/.;-, φωτισμϊς. ϋε'ρμϊνσις κλ ...............................
  Ένΐίκια /.αταστηΐλατίύν ταχ.ιδ:3.ΐίϊ(ον γραφείων.............................
  Άςία χάρτου ~ρός έκτύ-ωσιν βιβλίον καί έντύζων...........................
  Μίσθωμα έργΐλάδων καί Ιςοοα μεταφορίς τής άλληλογραφίας...................
  Μεταφορά σά/.7.ων ϊν. των πραλτίϊείων, έ'χτο'λτο·. αποστολαί /.λ............,..,..
  Κόμυτρα άλληλογραφίας ν.αταβλητέα ::ς ξένας Διευθύνσεως.....................
  Σιινειτφοραί εις Διεθνή ταχυόρ. '/.αί τηλεγρ^φικά Γραφ.ία Βε'ρνης.................
  ()δοητορι·/.> εςοϊα Τα-χυϊρ. Ιιτταλλήλων.........,..........................
  Είς μεταφοράν........
  II
  ύ τ ώ -
  Διά τοϋ
  προιιτΐολο-
  γιίμοϋ
  122250
  500
  50000
  20000
  6000
  500
  2500
  500
  Ό 00
  3000
  3000
  3000
  3000
  2000
  600
  100
  3200
  3000
  1000
  47940
  2000
  500
  10000
  60001
  500
  500
  2000
  700
  11000
  4000
  2000
  5000
  5000
  8000
  10000
  1000
  45250
  2870
  4000,
  230030
  4600
  8500
  5000
  10000
  1500
  1000
  1000
  ι·>οο|
  8270Ί
  Δι' είδ'κΰν
  νόμων και
  δταταγιΐάτων
  1600
  8000!
  (δ ι) 2500
  (3) 17000 ..
  200ί)θ! .
  1000
  (ι) 1000
  (ι) ' 400
  (6) 12000
  0) 4000
  (0) 500
  (0) 25000
  (στ) 5ΟΟΟ
  (ζ) 3000
  1700
  1000
  Ο 1000 ··
  0 206151.%
  ■ι)
  Διάταγμα
  20
  τής
  9
  Φεόρουαρ.'ϊυ
  ι)ΨΓ,*',σμα
  τν*ς
  6
  λΐαίου
  '.(γ)
  Διάταγ,.ια
  : Ί8
  τή^'
  9
  Μαρτίου
  (δ)
  »
  48
  τής
  2
  Μαρτΐϊυ
  Ό)
  Ι)
  130
  τή;
  1
  Ιουλίου
  Ψ:,ΐ:ζ >τ.
  Γ)
  Ίΐυλίου
  ά)
  Διάταναα
  109
  τίς
  9
  Ιίυνίου
  ι 9 10 — Φ:λ. 10 Έφημ. Κυβερν. Τείχ. Α'. τ3ύ Ιτους 1910—
  1910-Φύλ. 28 Έ?ημ. Κυ6<·5>. Τεύχ. Α'. τοϋ ϊ'τους 1910—
  1910— Φ.λ. 16 Έφημ. Κυίεον. Τε>/ Α'. τοϋ ετους 1910—
  1910 — Φ/Λ. 16 Έφημ. Κυβερν. Τεϋχ.Α'. τού έ'τους' 1910—
  1910 —Φύλ. 37 Έφημ. Κυδεον. Τεϋχ. Α'. τού ί'τους 1910—
  1910-Φ,λ. 39 Είημ. Κυδε'ον. Τεύχ. Α'. Τί: έ'τους 1910—
  1910 —Φύλ. 39 Έφημ. Κυβερν. Τεϋχ" Α'. τ;ο ετους 1910 —
  1253Ρ2
  α Ρ000
  '' 2500
  17000
  20000
  51807
  1400
  Η ¥ Μη
  — .Ι. υ»
  ό ε ι ς
  Ι τν1ετε ί χθε~-
  | σαι έκ της
  χοησεως 1"08
  (στ) »
  (ζ) _ »
  (Ό Διά-αγμα
  (0/ Διά-αγμ< Π Τα ποσά τ ί Σίΐττ -ν-ρν,ον πιό"τώό;ων 123850 500 οΟΟΟν 6000 501, •2500 560 85 ν Ι Γ·5Γ0 30001 20000 2300^ οοο1 1001 320,, 203 47940 100001 500| 500! 2000 1200] ιιοοϋ! 2900·λί 200(>'
  5000
  5000|
  8000,
  15000
  ίϋθυ·ι
  45250!
  2871'
  4000
  230()30
  143^00
  46001
  8500
  6000
  40000
  2500
  21612
  1000
  Ι /00
  Άναγνωρι-
  οθύντα εξοδα
  6Ί' ίκοόόει ς
  χρτψαηι.ον
  ένταίικ'ιτων
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝϋΣΕΩΣ
  ε?-/>Γ»α
  70
  115120
  490
  38072' 10
  17659| 7υ
  5880
  Ι^ίοικοΟ
  Άπο 1 Σε-
  πτί ιι6ο ου
  1909 «.κ, τί-
  ?οΐ(ς ΐ)ιλ 'Λ'
  1910
  Εντο«; τού
  υηνος Α'-
  γούΰτυυ Π10 '
  ' Ι'πολοιττον
  Ί ν
  των κ-π ι πή
  ΐ ιτλιι^ιωΟΐΛτον
  Ι ίί:υι3ων
  -,οί!
  5909
  5360
  725
  4537
  Ί1871 72
  105*2! £0
  55θ| ..

  2,1
  6
  90
  299
  Ό οί χ
  1874
  401 05
  65
  33
  2ο9Π4η
  261 25
  24006 10
  8ο 13 1,.
  76
  344
  1087
  1ι'9Ο
  96.) 1
  27970|01
  4018
  39
  3185
  90
  8280
  ΊΙ
  13956
  29
  3766
  9<ί 2806 Κ! 141597125 3137!35 5 83 3σ 5147|11 370Ί3 18 19 865 8; 96" 8" Μ968 08 190 /υ «033 20 ι7ο59 8υ 4899 50 316 90 8-4 5909 20 4550 55 717 05 4451 80 13253 Ου 95 ,,50 95 27' ύ υ 3332 •ιζ 1874 33630 64 :3ί.·Ι 10 228 15 11721 70 6922 93 Ί81 ιΐ>
  3Ί4
  15
  1061
  5,,
  808
  50
  88(10
  10
  255X2
  ιο|
  2(ι
  1918
  38
  305'
  υ
  6285
  13
  12512
  90
  1811
  92
  2806
  60
  Ί7Μ
  308'.Ί
  1Ί65
  «65
  952:)52' 8π' 56
  6<·. -ής 21 ν-^'λίί 68 τίί 2 4 Λγ?-λ·ο τ/;ς 20 Ι5υν·βϋ 130 της 1 Ίυλ-'ίϋ 151 -7; Γ, ν,γί.ττ: ών άρθρω/ Ι α-/?'· 13 εμοί'Όυ 1909 Διατάγμ^τ;ς -Φ-'>ο/ ό() - "
  10771
  95
  Γ.039
  Ίό
  490
  "97
  270
  ΓΟ .
  1111
  ΐΊ
  170
  9ο
  -Ϊ78.
  ΤΊ
  33 1
  180; ^
  Κ)Ί9 υ".
  Ι00|
  Ιί.Ιί
  19-3Γ,
  Μ.2.1 .
  587Ι5ίι
  3 !3
  κ;
  10811
  1910-Φ^λ. "Ο Έ
  19ίο- Φ^. 26 ΐί
  ι<)1ο_Φ·;α 3') Κ 1910-Φ.λ 37 Έ;ι;α. ίν .11 ι-Φ/λ ΊΟ Ε -ι 'ν, "--//. 1 ί ,^τ'- Ί'7 ' , τ : .ί:. τή- 105740 03 490 7ο 38· 7: 3υ Ί7(ΐυ9 85 5ο5Π· 80 31·» ο,, 921 5909 20 Ί820 ί" "", 717 ')' ",81 8ί ! VI 64 ,1) 105: ; ο :5ο . 44,9 ! 299 55| : 50 > ο
  .7113 Λ8
  2391 1)
  201 25
  !(·528 '!.·
  857
  'Λ'ί .
  Ι'ιΟΊ "ι·>
  8ΊΊ, "
  2Γ.7301 ν5
  20
  1918
  3υ5Ί
  ί> 8)
  . Κ;;.:- Τ^ν
  Κ, >. Τ /
  . Κ, -,. Τ:,'
  490
  128
  38!
  539
  ..6
  123
  70
  2Γ91
  "51,7
  10
  22
  2'<: 2 2° ΓΙ 31 69 05 (50 ιο! Γι,. ι 7 78» 2θ! 4ι _ Ί( , , 91) .,·. ,7ο; ι ι '. -.υ .^.- 1910 — το; - ο>- Γ·1Ί—
  V
  ;. - .- 1(),,,—
  - - 1 < ' - ΐ,ϊιζ ζ. .ζ ς'Υ' . 8 <>
  10
  Ί
  3
  3
  β
  8
  ίίι
  11
  12
  13
  ί Ί
  15
  17
  18
  20
  1'2 -τ-.
  ·04
  10
  » !|
  νι Ι
  50ΟΜ
  3ι)0()
  Κββ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ο
  Ό
  10
  11
  12.
  13
  ίϋ
  1
  1
  2
  1
  2
  3
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13

  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  "26
  27
  28
  29
  30
  81
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  43
  44
  45
  16
  47
  18
  Ί9
  Προ0διορισ"{ΐό<; των έξόδων 'Έκ μεταφοράς-.... Άπΐζημιώσβις άπολλυμένων συστημε'νων έπιστολών............................ Άχτί-λοϊκή Συγ/.οινωνία............................................... Τέλη τηλεγραφικαί εσωτερικάς καί εξωτερικάς «νΐαποκρίσεως.................... Τηλ ςγραφικά εξοδα έμπορικών καί πολιτικών ε'ιδήσεων.......^.................. Ά-ΐΓημιώσεις των υπό τού Δημοσίου χαταλαμδΐνομένων κτημάτων............... Έξοία έφαρμογής σ/εδίων πόλεων........................................ Έπισ/,ευαί καί συντηρήσεις κτιρίων Α. Δ. Έσωτερικών........................ » Στρατώνων ΧωροφυλαΜής καί Πολιτοφυλακής....................... » καί συντηρήσεις όδών καί γεφυρών............................... » » » καταστή μάτω ν Α. Δ. Οικονομικήν................... » » » » Α. Δ. Δικαιοσύνης.................... » » » » Α. Δ. Παιδείας....................... Ί. Άφεντοιχ.άκη καί Ε. Πολυχρονίίου............. Α;·λ -/.ατιχλη^θέντιΛν /.τΐ/μαιων 1. Αφεντιχκακη και ] Επ νομάτωσ',ς τής οϊ:ύ τϊ|ς γεριίρας Κάτω Χίλέπας Σκ'ί.ρ ίστρωΐΐί τής ό?οΰ Χανίων—Χαλέπας................ Προί/.τασις τής ίϊοθ ΙΙλατανια™Κισσάμου................ Ειίίρΐ'-ή έ-ι3ιόρΟο3'.ς τής £3"ί3 Χανίων —Σούδας............ Κατ^τκευή τί;ς όδού Σταυραχίων Καλνβυοιανού Κισσάμου...... β 6'. τμήματος τής 68ού Χανίων—Άλικιανοϋ...... » αμαξιτής οϊ:ύ Χαλέπας—Φρουοιων Άκρωτηρίου. . . Σκιρ,' ίστρωσις τής οΒου Χανίων—Σούίας................. » τού ϋκολοίπου τμήματος τής όδού Αγυιάς Καιρίτου Κατα-κευή τής γεφύρας Καιρίτου ποταμΐύ................. » » » Γαλατά......................... 3 » 9 -ταρά τα Τοπόλια................. » » » Κάτω Χαλέζας................ . . ΈπιτΑευή τ:ροστ«τε ιτηρϊοίν Ιργων το3 Ταυρωνίτου.......... Εΰρυ.'σις τϊ)ς γεφύρκς Φα'Αωθιανών...................... τής γεφύρας Γέρω Λάκκου.................... λ » Παλαιοχώρας Άνύϊρων.............. Σκαφιώτου Μ Συμ- φ » Μεσόγειον )/ Λουραδιανών μ ήρ » Φακωθιανών Κατα /.ευή τοθ ύδραγωγείου θερίσσ^υ » τής γεφύρας Ντερε » » » Ξενιανών Σελίνου » » » Κ;ντοκυνήγι Έ/,: 'Ουνσις τού λιμένος Καοτελλίο'ο Κισσάμου Κατα-·Αε·.ή άχοθήκης καρά τώ Χημείω Χανίο>ν
  1Ιρΐ3·.τασις τής δδου Βά;χ3υ Καλυβών
  Κατα-κευή ΓροφυλαΑτηρίω; τοίχων εις την ό§ον Σούϊας—Ίτζεδίν
  Έ-ισ/.ευή α . τμ,ήματος 55ού Χο>ρας Σφακίων—Άνωτϊόλεωί
  '
  ) βατών δδών των ίαράγγον Άΐφένδο^, "Ιμδρου κλ...................
  'Α-ΐ·:;εράτίοσις =ΛΐΓΓ·/ευών όδοΰ τής φάραγγος Άραδαίνης......................
  Προέ; τάσις τής όδοΰ ΝεΓο Χωρ-.ό—Μζαμ-αλή Χάνι.........................
  Άΐΐοτεράτωσις τής ίοού Καλυβών—Άρμένων—Ν-ειό Χ«ριού..................
  Έπ'ί-ιευή τής έντος τής φάροιγγος Αα-ή Γωνιας όδοΰ........................
  ΙΙροέ τάσις αμαξιτής όΐ2ύ Ίτζεδίν—Κοίλυίών — Άρμένων....................
  Σκ'.ρ: )στρωσις τί^ς ίίοΰ Καλυβών — Άρμένων—Νειο Χωρίου...................
  Κατα χ,ευή τής γεφύρας Μκβ^τακα. .....................................
  Αζ3· εράτωσις τής -μζϊιρχς Κεραμ.ειώ-.;ο Λ~3Αθρώνίυ.......................
  Εις μεταφοράν....
  Π
  τ ό τ ώ-
  Χορηγηθεϊθαι
  Διά τοϋ
  προϋπολο-
  γιο"μοϋ
  Δι' εΐδνκών
  όυ.ων ν:α'ι
  Διαταγμάτων
  827640
  20Ο
  100000
  10000
  500
  93834
  (ί) Ψήφηϊμα Γ'. ~ή: 26 Ίουνίςϋ ;υλ. 39 τεύχβς Α . τού έ'τους 1910 τή: Έφ, μ. τής Κυβερνήσεως Άναχληρ.
  (β) Διάταγμα 20 ής 2 Φεδρουα?ί:ο 1910 φύλ. 10 Έφημ. Κυίερ. τεύχος Α'. 1910 Άναπληρωματική
  (α) » 20 » 9 Ίουνιθϋ » » 37 » » » » » χ
  125312
  86
  ι) 25000
  ) "184
  6) 8000
  6) 338
  ια) 4950
  α) 2581
  45108
  596
  (β) 46Ϊ
  ^253
  50
  36
  ( ) 1 ? τ.ζ-λ τι.
  ί των άρθρων 1—130 τού χεφ. 13 μετηνέχ&ησαν «α τής χρήσεως 1908 διά τού Ιιτ.' αριθ.
  φυλ. 59 τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τεδχος Α'. τού 1909.
  Δραχ. 1225
  » 8000
  » 25000
  112 τής 1 Σεπτεμδρίου 1909
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  «β*
  ό ε χ ς
  Μετενβχθβΐ-
  σα» έκ της
  1908
  ■*) 3765
  3360
  5207
  10464
  8611
  4964
  860
  358
  2082
  167
  500
  35-172
  325
  1679
  6803
  11660
  25500
  18000
  102000
  240
  194
  592
  571
  500
  3500
  459
  1038
  2918
  440
  574
  201
  900
  2000
  2700
  16000
  161
  984
  1744
  829
  1177
  7035
  4270
  25396
  1383
  541
  2150
  27000
  5502
  2176
  3546521
  («)
  (β):
  (β)

  (Λ)
  Σύνολον
  952952
  200
  100000
  10000
  500
  28765
  3360
  5391
  10464
  16611
  4964
  860
  358
  2082
  167
  838
  40122
  325
  1679
  9384
  11660
  •25500
  18000
  147108
  240
  194
  592
  571
  500
  3500
  1055
  1038
  2918
  440
  1035
  201
  900
  2000
  2700
  16000
  161
  984
  1744
  829
  1177
  7035
  4270
  25396
  1383
  541
  2150
  27000
  5502
  2176
  1505523 36
  86
  50
  Άναγνωρχ-
  σθέντα εξοδα
  δι1 εκδόσεως
  χρημαιικών
  ί-νταλμάτων
  564698
  200
  10222
  22854
  3182
  5390
  6866
  16241
  4966
  134
  148
  667
  27916
  324
  1678
  8496
  22484
  16256
  88161
  239
  193
  591
  570
  499
  2440
  1054
  838
  1803
  187
  1034
  200
  1148
  828
  1163
  5811
  2909
  180901
  694
  540
  15713
  3981
  1825
  863264
  33
  96
  55
  30
  85ι
  40
  72
  70
  95
  63
  78|
  05
  69
  30
  28
  51
  90|
  28
  54

  έξοδα
  Άπο Ι Σε
  πτεμβρί
  1909 εως
  λους
  1910
  ου
  τέ-
  468412
  200
  9353
  19621
  1619
  5390
  5951
  16241
  4966
  667
  21464
  324
  1678
  8496
  21888
  16256
  77584
  239
  193
  591
  570
  499
  2440
  1054
  838
  1803
  187
  1034
  200
  1148
  828
  1163
  5811
  2909
  18090
  694
  540
  12096
  3931
  1825
  7388 Γι
  29
  80
  55
  οίΙ
  85
  40
  72
  70
  95
  63
  78ι
  05)
  69;
  30!
  28[
  51
  29
  28
  54
  351
  Εντος τοϋ
  μηνός Αΰ·
  γοΰοτου 1910
  140 τί)ς 28 Ό*τωβΡ(:»19Ο9, φύλλον 70 '
  160 » 1 Δικεμίρίίυ » * 7 Λ »
  130 » 1 Ιουλίου » » 37 »
  160 » 19 Αόγίύστου » » *~> »
  152 » 16 » » » 46 »
  55292 14
  174
  2797
  963
  542
  148
  6213
  70
  55
  10
  594
  100
  16
  3617 61
  50 . .
  7049-2
  Κυ"ερνήσ.
  Έν όλφ
  523704 43
  200 ..
  9527 90
  22418
  18
  25821 80
  5391)1 70
  07
  56
  9
  16241
  4966
  148
  667
  ■27677
  324
  1678
  8496ί
  8"> 96
  |
  16·256|55
  77684| 54
  239 85
  193 40
  591
  570
  499
  1054
  838
  1803
  187
  70
  95
  63
  78
  05
  69
  31
  1034128
  200,51
  1148
  828
  1163
  5811
  Ι Ιδικού"
  Ύπολοπον
  των ν-,αι, μη
  πληρωθέντω >
  έ£οδων
  180°"»
  69 Ί
  540
  Ιο'.'.ί 90!
  39.81| 28
  10993
  694
  "446
  600
  '372
  •239
  10Ί76Ι
  10
  1
  ί
  2
  1
  ο
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Κ
  12
  1 ,
  Κ»
  1/
  18
  19
  %)
  21
  22
  23
  2*
  25
  2(5
  27
  28
  29
  30
  31
  ΟΊ
  37
  38
  39
  40
  41
  Ί2
  4,5
  4 4
  45
  46
  ι
  48
  »
  »
  ))
  1910
  1910
  1910
  Α'. τ-ί Ιτ3»ί 190" Άνς ηρ. Δο.
  10
  11
  12
  »
  13
  2581
  .7ιι
  184
  4510850
  4950-
  ΕΨΗΜΕΜΧ ΤΗΣ ΚΥϊιί·'ΐ?ΝΒ5Ε-_
  Αθν
  ο
  δ
  ό
  ο
  ω

  13
  50
  51
  ι)
  ·>ίί
  ι ό τ ω -
  Χορηγή 0 ε Ι ό α ~*
  Διά τού
  ποοϋπολο.
  γιόμοϋ
  αί
  ΗΙ
  56
  Ν· τού υϊραγωγ:'.5ΐ» Αλ1,
  » καί - .:ο?ίτ-ρο)ζι; τ - όίού Ρεθύμνης--- Λτ.-'.-™ούλθϋ..............
  Κα -ιτ/.ευη ~λ,ζ
  II
  , Ας, α -- Λ-,ωγε.'ον...................·.........· ■
  Κατασν.ευή -;;.ή;'α::ς ί)ς ;;.υ ΡεΟ-ι',Αντ,ς—ΠεράμΛΐίς ......................
  Έτ.υκευή ττ,ς .... τί;ς φάραγγςς Κοτσΐίθύ βα.ϊ;; «^.....................
  Δ'.έϊ'Ιωσις τ1.·;; $'*"?,: : 3.0 Σ·/.άλ' άς Ρ:υστι/.ων............, . ...............
  ίι; | » γΐφ.ί.:-; Ίά ω ^^^ςυ Ί'αρώτσ1..
  63
  ι;;
  0,1
  ι. α
  (■>?
  08
  (V.)
  ".Ο
  71
  73
  7 ί
  75
  76
  77
  78
  79
  ί-,0
  31
  γ 2
  83
  81
  85
  80
  87
  «8
  89
  .ιθ
  >> -(';φ^ ρ.^ - ίΐλαταν;.......................'
  Συμ,.λήρωΐι. •·'.χ:. ?-ς-£ράτωϊΐς γεο^ρα:. Καρες Λΐυλθ^οταΆου
  »
  Η.οο5·/.;«σ ς υ."ζ·.: ^ Ό"ί3Ϊ Άν»,·, ΙΙ-Όϊ,ικιών-—Καστίλλίου
  Κατ/~/.ς'^.', - . τ,; ι,/.α;,ις '.ίο^ 11ρ './.' -ίίυ Κ»3τς/,/,ί5·.>
  ' Ρ Ιΐ
  '.,;ς ί;-.^ ' .νι«; Ρ'-ίροΙρας
  Ό ;-ι Κ>;ενικτ,ς Β-^ί 3ου?ν·Τ;υ...........................
  ϊ, · ΙΒού ΙΙρα... - ν^ — Λαφνών—Μεσσαράς..................
  Ρ.^.ρακίων—Καλ,ΐτα — Βοθτες .........................
  ι Ιαττίίων— ^-ΡΧ'-1 'ών, ττ^ΐί'Αΐαΐ'.ς.......................
  Αρχ·
  938340
  Αρχανών
  λ /χ· ;^ν-Γ.ο·ί·,3>.ς τή; έοΐύ 'ϋρακ/νεί-ο — Κνωσσού.......................
  σ/,ευ , "?; ';,, Ηρακλείου·— ι·1εσσαρ ·(ίς................................
  » .ν α γϊ".-ι ·3ί; '-τλ τού "ο.
  Αγιοι» Γ:<οργίοι> Ά-^οΰ 1Ιε?·.ί3:ι.;
  Ξ
  ρ εις ΟέΌ ν Ψαλιϊα . ,
  Α- ίαρ. α......,.........
  ϊτΐ -',·, τ.ο-.χ^ Μ -ν ,- ;
  Α »-;Γ.ιάρΥ|
  Γέρω Πο%α;ιο. ' Ληθαίο
  Ι /'.ώ ;5υ
  9Γ>
  ι
  ■ Μ '
  97
  98
  ιΗΙ)
  ΚιΙ
  ι' ■.!
  105
  100
  » 107
  108
  " ^ Λίυττ, ΙΙΙρχ ι.α ................................
  » ν =».; ' ,ρ» ■; είς ;ό ".Ι;^τ.' 3·; ^ Ιρχ/.'/ ,ι^·.........................
  ιαρρ^Ομυ-· Ν;^Λοχ Κχτχτζ^χ-.· 'ΐ-Ιρανλειοΐί ;'·ς Δικαστήρ'.α..............
  α ^^Λ:^.ή ., - Γ/,·/.. ;υ, α'/.είου έν 'ίΐραν ·..·. ι...............................
  Ε-.υ/ϊυί; ν^' : % ; - ', το^ Ε1ρ.ν-3. ϊν57αϊτ/(;.·/τι, Ήρα*Λείου είς Νομαρχιακόν
  Εγ ιατ--ϊ:αϊ . 7 :η. .^χι/ιν /./. χ ι-ατν.,ή ;'-ι;β^0ί/: ς'.ς τί) Τελωνείον "Ηρακλεί
  χ-χ^Λ_^ι- -χ :^^^x; /α! αιΖτ,-ί-ρ: ι ιο < :ν τί, ά-;&Λ>.ϊ; κ'υαγογής Τελων. »
  υ, ,ιλή,-' ι : ·/? ^ .ε:/((,ισ·.ς :;^ 'ζ,λζ' '.ζζ^>.ζ^ τ;. Μί^-.'είοιι Ήρα/.λεί;υ.........
  α.-αν*^-, ν-, ·' ·: 'α-;ς -/.αί ·ο;,:ι;υ ;^ Μςντς' ^ '
  Όί:ς ά:,Λ ν '<-■1·ί7--!;ν^:ν/7Λ";^'...Λ0.*.-!"1. Γ ι^νεοή - ,^.;;-;^ Ίς^ *- -ρ.: - Σ,- =ι.ις.......... ' ΐ^^ :'- Τ ■//.?, ,Α^,Αα ................... Α-,ο-ερ/τοισΐί τή: ι:;., Τσΐυλν; μν^μα.................. '-· .Λ./._^,, . ,, ,ν. , ._ /- _ γ-.. . ΐ3.;Λ[,)Τγ·,· ^ 731 κΐ5!/ ς-β~Χς . . ευ'; τ/;: ό-. Η )
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩ2
  869
  Μετενεχθεΐ-
  σατ έκ τής
  1908
  Σύνολον
  «ιέτώό'εων
  Άναγνωρι-
  σθέντα δξοδα
  δι* εκδόσεως
  ένταλμάτων
  Πληοωθέντα Ιζοδα
  Άπό 1 Σ) βρί¬
  ου 1909 διός
  τέλους Ιου¬
  λίου 1910
  Έντος
  τοΰ μηνός
  Αύγουστον
  1 10
  Έν
  Ύπόλονπον
  έκκαθαριθθέν
  των κα» μη
  πληρωθέντων
  έξόδων
  ΕΙδικον
  ο
  ■3
  ω
  354652
  924
  566
  12659
  6467
  32000
  5911
  16142
  6371
  3000
  4500
  30195
  3500
  952
  248
  224
  635
  350
  12064
  5900
  500
  43445
  190
  677
  7465
  6130
  5440
  300
  1000
  7000
  1206
  80000
  300
  322
  432
  242
  237
  324
  44500
  30763
  2500
  26502
  3000
  40000
  31001
  900< 900ι 3406 2500 4244 588 1360ο 823 523 1056 10000 14000 2513 8300 9782 9200701 (α) Διάταγμα 36 1505523 924 560 12659 6467 32000 5911 16142 6371 3000 4500 30195 3500 952 248 224 699 350 12064 5900 500 43445 190 677 7465 6130 5440 300 1000 7000 2047 8000ο 30ο 322 43 242 237 32 4*500 3076 2οΟ( 2650 300 4000( 31ΟΟ( 900( 900 366 250 424 58 1360, 82, 61 105 100061 ΙΊϋΟ ο 2513 8300 9782 863264 724 564 1590 459Γ. 13136 4691 13270 3648 2648 4040 27 02 15 85 29 80 77 09 64 32 32 2439 0 1240 0 227 0 165 7 698 2 350 , 9956 3 4022 5 500 , 35595 190 677 • 6281 47 3823 21 3259 65 300 733 22 2835 27 2046 44 168380 ;5 299 97 292 35 431 95 242 . . 236 95 323 65 7922 58 '.79}>
  29
  1133
  50
  7604
  55
  2128
  83
  366
  95
  115
  25
  322
  94
  58
  98
  1006
  37
  61
  43
  98
  78
  605
  52
  1177
  04
  215
  831
  762
  36!
  215
  16
  115052
  05
  738814
  724
  564
  1590
  4595
  13136
  4013
  13270
  3648
  2648
  39
  02
  15
  85
  29
  40
  72
  09
  64
  32
  32
  1240 60
  227 60
  165
  698
  350
  9956 73
  1022
  500
  31608
  190
  6,7
  6281
  3823
  3259
  65
  300
  733| 22
  28351 2"
  1206
  52020,ν
  -299! 97
  29213
  .31
  242
  236
  323
  3112
  2197
  1133
  7604
  14368
  3660
  508! 3
  3225! 94
  587ί 98
  10069 37
  "βΐβΐ 43
  515 80
  6050
  7495
  2156
  6676
  2155
  52
  18
  16
  "95
  70492 48
  678
  05
  3987 31
  84ο 44
  63ό9 18
  480ο
  2600
  691ό
  60
  809306
  724
  564
  1590
  4595
  13136
  4621
  13270
  3648
  2648
  4040
  1240
  227
  'ίέ:
  698
  350
  9956
  4022
  500
  35595
  190
  67
  628
  3823
  3259
  300
  735
  283
  2046
  6838
  29
  29
  .3
  •24
  23
  32
  792
  479;
  113
  760
  2614|92
  »*8
  2128
  366
  115
  47
  21
  65
  22
  27
  44
  05
  97
  35
  95
  83
  32?5| 94
  587 98
  10069 37
  616
  515
  6050
  10110
  2156
  7624
  2155
  ■'ΪΒΤϊΟΪ 95 —110892 89 ~~ 1091997 "81
  140 τί}ς28 Όκτωδρίοϋ 1909, φύλλον 70 Έφημ. Κυβερνήσεως τεϋχ. Α'. τ ο 3
  53957
  40
  2439
  40
  80
  46
  166
  5852
  Ιτους 1909
  98
  63
  51
  542
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  1»1
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  <)<) 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ΤΙ 'Ανβπ/.ηρ 13 δρ. 4
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ϊΛδικ β
  «ρονϊΐολο.
  —-■
  ο
  3

  ««>
  ω
  ο
  Ο;
  !
  Προΰδιοοιόμός των έξόδων
  II
  ι ό α ώ ·
  Χορηγηθβϊο'αι
  Διά τοϋ
  προϋπολο¬
  γισμόν
  Δι' εΐδτκών
  νόμων ·κ(ή
  Διαταγμάτω'
  13
  1
  15
  1ο
  Έκ μεταφοράς.
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  1ί5
  116
  117
  118
  119
  1-20
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  1·>7
  128
  129
  130 ι
  1
  10
  1
  12
  13
  1
  15
  16
  17
  18
  (Ο Λι/τα
  γμα
  Κατασκευή αμαξιτής δδΌ3 Βιάννου—Ηρακλείου..........................
  » » Ίεραπέτρου—Βιάννου.........................
  γεφύρας παρά τό Καλό Χωρ3ο...............................,
  » Καλογήρων......................................
  » Χόνδρου..........................................
  τριών γεφυρών επί τής ίδοΰ Ίεραπέτρου—Κ*λ«μαύκας.............
  γεφυρας επί τού ποταμοϋ Καλαμίου...........................
  » Κουτσουρά Σητείας.................................,
  Έπισκευί; γεφύρας Λιμένος Σητείας...................................,
  Κατασκευή τΐεριθωρίων γεφύρας Στομίου Ίεραπέτρου. .«...................,
  Κατασκευή ΰδραγωγείου Βιάννου......................................
  » » Πισκοκεφάλου....................................
  » άποδάθρας Ιεραπέτρου......................................
  » σήραγγο^; καϊ τάφρου εις την ΠεοΊάδα των Λακωνίων................
  Αποπεράτωσις σήραγγος Λακωνίων....................................
  Εγκατάστασις καί κατασκευή έναερίου τηλεγράφου έν τω Νομώ Λασηθίου,.......
  Άγορά επιστημονικώς έργαλείων, σκηνών κλ............................,
  » δύο ίτ—οκινήτων όίοστρωτήρων..................................
  » δύο άντλιών των δημοσίων έργων.................................
  » τριών σταθμών ύ'δατο; διά τα δημοσία ΐργα........................
  » Βορβοροφάγου μετά των έξαρτημάτων αυτής........................
  Ανέγερσις /.αί συντήρησις ο'ικοδομών γεωργικής υπηρεσίας...................
  Ενοί/.ια καί λοι-ά έ'ςοδα Διεθνοΰς φρουρας...............................
  Μισθοί καί λοιπά Ιξοδα Αξιωματικών τής Χωροφυλακής.....................
  » » » » υπαςιωματικών καί χωροφυλάκων.....................
  Διερμηνεϊς Χωροφυλακήν............................................
  Ένοίκια στρατώνων................................................
  Φωτισμος, Οέρμανσις, καθαριότης.......................................
  Γραφική ύ'λη καί χάρτης έντύπων......................................
  Άγώγια καί ναϋλοι αξιωματικών, «αξιωματικών /.αί χωροφυλάκων.............
  Εξΐ5α μεταφοράς ΰΒατος, χρημάτων, κλ...............................
  Άντίτιμα φαρμάκων, συντήρησις Οεραπευτηρίων κλ..........................
  Άγορα ε'ιδών ό~λισμοΟ, φυσιγγίων κλ...................................
  Έπισκβοαί καί σ^ντηρ^(σεις των έν ταίς αποθήκαις όπλων.....................
  Ά.γορό' καί εττισκευή ε'ιδών έξαρτήσεως ότ:Αισμο>3 κλ........................
  Εξο3α ίματισμοί..................................................
  ΙΙρομήθεια έπί-λων καιί διαφόρων ε'[δών στρατωνισμοΰ........................
  Άγορά ΐ-πων καί ίππίσκδΐ/ών.........................................
  » χάρτοι» μουσικής, μοοσιχών τεμαχίων κ>............................
  Άπρόοπτοι /.αί διάφοροι //(χροί*πο;ναι...................................
  Επιμίσθια κ. λ. μετΛίατιχών σω /*άτων.................................
  Μισθοί Αξιωματικών τής Πΰλιντοφϋλοοί^ς................................
  » καί τροφή υπαςιω;Λθ:τ;κώ κ*! ϊτολιτοφυλάκων..........................
  Προμήθεια ε'ιϊών όπλισμοί, "ολεμεροδίων, άποσκευής καί έξαρτήσεως...........
  » » κλινοστρωμν^ς........................................
  8 » ίματυμοϋ............................................
  * 9 μαγειρικών καί έστιάσεως................................
  ' » καρροΐκευής καί ίκτοκομίας..............................
  Είς μεταφοράν......
  ~^ς .1 Ιουλίου 1910 Φ^λ. 37 Έφημ.' τής Κυδερν. τεύχ. Α'. τοΰ έ'τους 1910
  938340
  2977311
  213785
  36
  3560
  104640!
  850380
  1920
  37500
  4500
  8500
  12000| ..
  6000ι
  5000
  1500
  όΟΟ|
  600
  52400
  2500
  5000
  3000
  1000
  20000,
  135000
  512508
  110450
  30700
  121313
  2500
  6000
  ζ) 2000
  215785 36
  Άνα~ληρωμ. Δρ.
  200
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ '
  ΓΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ο71
  •Ι ε ι ς
  Αναγνωρί¬
  Οληρωθέντα Ιξοδα
  •Υπόλοιπον
  ΕΗΗκοΟ |
  προνχολογτ»
  Μβτενεχθεϊ-
  σαι έκ της
  χρήσεως 1908
  Σύνολον
  βηατώσεων
  σαντα δξοδα
  'Λπό 1 Σ)6ρί-
  ου 1909 δως
  τέλους Ιου¬
  λίου 1910
  Έν δλω
  έκκαθαρ ισθέν
  όρον*
  δχ' εκδόσεως
  χρηματικών
  ένταλμάτων
  Έντός
  τοϋ μηνός
  Αύγουστον
  1910
  των καΐ μη
  πληρωθέντων
  έίόδων
  ο
  α.
  <χ>
  Οί
  < Ο Ι ω 920070 20000 10000 523 2072195 οηπππ 36 1150525 05 981104 95 110892 89 1091997 84 58527 21 109 13 :: 10000 523 1069 328 46 1069 ιιο ! 111 ' 112 » » 328 46 328 46 400 400 399 25 399 25 399 25 113 114 » 1) 2630 4758 305 4 ΑΛΠ • · 2630 4758 305 1ΛΠΠ • · 2169 4140 64 14 2169 4140 64 14 2169 4140 64 14 115 116 117 118 )) » » ί » 6338 46000 6000 618 14358 5775 • · 6338 46000 6000 618 14358 5775 5900 43 5900 43 5900 43 119 120 121 12Ϋ 123 12 Ί » » » » ί » ! * ι 617 ■ 9274 85 14 6*17 8519 85 23 617 927 Ί 85 14 754 91 2486 6000 2486 6000 400 400 . 400 125 126 » Γ >» !
  800
  150
  280000
  200
  ··
  800
  150
  280000
  200
  3560
  104640
  • ·
  ■ ·
  • · * ·
  127
  128
  129
  130
  1
  1
  » ι!
  »
  »
  »
  14
  15
  900
  900
  900
  •ί··
  11299
  70
  • ♦ · < 91952 46 72567 70 83867 40 8085 06 850380 750480 85 623525 63 68661 36 692180 99 58293 86 » 1920 1755 20 1275 20 320 .. 1595 20 100 » 37500 23943 85 11917 35 4497 85 16415 20 7528 65 4 4500 4074 60 3363 95 338 80 3703 371 8ο 5 » 8500 8283 25 7132 35 936 20 8068 Ο.) 214 70 {) 3>
  12000
  9299
  33
  6884
  78
  1400
  20
  828 Ί
  98
  1014
  35
  7
  »
  8000
  7710
  62
  6054
  , ,
  181
  80
  6235
  80
  1474
  82
  8
  »
  5000
  • 4701
  95
  3467
  70
  17
  40
  3485
  111
  1216
  85
  10
  » |
  1500
  500
  ■ ·
  "84
  30
  74
  * ·
  9
  50
  83
  50
  ....
  80
  11
  «
  600
  790
  50
  5
  50
  5
  50
  785
  ..
  12
  »
  52400
  48709
  53
  46678
  02
  1180
  • ·
  47858
  02
  851
  51
  13
  »
  2500
  2174
  55
  1848
  65
  228
  70
  2077
  35
  97
  20
  14
  »
  5000
  2793
  45
  1791
  25
  2
  45
  1793
  'ϋθ
  999
  75
  ! 15
  » 15
  δ
  3000
  1027
  41
  362
  91
  362
  91
  664
  50
  1 16
  Λ
  1000
  635
  70
  558
  68
  26
  30
  584
  98
  50
  72
  1 17
  » '·:
  20000
  8089
  01
  7701
  205
  62
  7906
  63
  182
  39
  18
  ·> ,·,
  135000
  108821
  67
  93346
  22
  9853!10
  103199
  32
  5622
  35
  ι ι
  ϊ
  512508
  110450
  481571
  152
  67
  25
  424419
  152
  85
  25
  37461'
  Ί9
  461881
  152
  Α
  25
  19690
  άά
  ι 3
  » ί
  30700
  121313
  29
  44057
  90
  10
  29
  43507
  90
  95
  302
  70
  29
  13810
  91)
  65
  246
  45
  70
  4
  ι ;!
  8 ί
  2500
  6000
  97
  401
  40
  90
  91
  400
  90
  .... 70
  ι...
  91
  401
  ;ο
  90
  .)
  0
  ι
  »
  13309θί3
  Ι—■
  ι
  4523996
  36
  2777362
  41
  2361636
  69
  248572
  !67
  2610209
  30
  167153
  05
  ΒΦΗΜβΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗ-ΕΩΣ
  ϋΐδικοθ
  ποοΐ'—ολο.
  γχόροϋ
  ο
  ?■
  ο
  ο,

  ο
  Οί
  16
  17
  18
  »
  χ
  19
  20
  |ί 21
  »
  23
  24
  9
  10
  11
  Ιν
  13
  14
  15
  16
  1
  1
  2
  3
  1
  1
  2
  3
  4
  1
  1
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  1
  ο
  3
  1
  1
  2
  3

  5
  Ιΐ£>οο'δ·οοι<ίιιΟ£ των «ξόδων Έκ με,ταφοοάς. κηϊειών. Πρβμήθεια ε'ιδών στρατοπείείας καί σκοιτοβολής..... » » βιίλίων, γραφικής ίίλης /..Λ........ » » φωτισμόν, θερμάν-εως........... Έξοδα μεταφοράς όπλισμ:5, στρατωνισμού, ΐμχτισμοϋ. Ές:3α νοσηλείας, άγορά εαρμάκων κ.λ............ Ό3;κβρι*α Ιςοδα καί μετακομίϊεις...... ΆντιμισθίΛ ίερέων, έ'ςοϊα ίεροτελεστειών, Άγορά, έπισκευή, συντήρησις κ.λ. σκευών γραφείων. Ένοίκια στρατώνων κ.λ...................... Έξοδα βπογραφής στρατευσίμων............... Βοηθήματ* είς απόρους άγωνιστχς............. » » χήρας, ορθΛνά καί τραοματίας..... "Εξβϊα τής εκιτροπής των Άγωνιστώ;........... "Εξίδα χεκΑ-εισμένων /ρ ΙΙροσωπΐ'/.όν τηλεγραφείο)/ Έξοδα γραφικά, φωτισμοϋ, κλ................. Άγορά χάρτου πρός εκτύπωσιν βιβλίων καί έντΰπων. Όδ3ΐπορικ» τηλεγραφικών ΰυαλλήλων........... Μισθοί έκτάΐιτίυ χρ«σωπικ:0 των Δημοσίων Ιργων. . . Κατασ/.ευή βατής όδοΰ Πηγής-Άρκάίι > » » ΆμπελΜά
  Γεφύρωσις τοϋ ποταμοΰ Πλατΰ.
  Κατασκευή βατής 4δοΟ Σταυρωμένοι» Ρούκας.......
  » ί8βθ Πραισών......................
  » » Κλεισίδι......................
  Γεφύρωσις τού ποταμίϋ Άγιας Κυριακάς.........
  Γεφύρωσις τοΰ ποταμοϋ Μαλάκια...............
  » » » Σαχτουρίων..............
  Έπισκευή τής καχόσκαλας Ρουμπβδων—'Αρολίθι...
  » » σκάλας Δριμίσκοι»...............
  Κατασκ«υή ύϊραγωγείου Επίσκοπ5]ς Ρεθύμνης.....
  » λψε.οίρα-/ί:νος Πανόρμου Μυλοποτάμου.
  Προσωπικόν Α. Δ. τής Δημοσίας Ασφαλείας.....
  Εξοία ίταρβστάσεως Έπιτρόπΐυ................
  Πραφικά ε;οδα κλ.
  Κατασκευή συμπληρωματικών έργων επί τί}ς όδοΰ Σταορακίων—Καλουϊιανών.
  Έπιτ/ευή ς'ικήματος πρός έγκατάστ*
  :ρός εγκατάστασιν Ταχυίρ. Γραφείου έν Νεαπόλει
  Κατασκευή τοίχων καί όχετοΰ παρά την δίόν Φακωθιανών......., . ..
  Μετατρ&κή τοϋ ο'.κήματος Φιρκά εις Ταχυδρομειον................
  » » ποτέ Γαλλ·.κί3 Στρατώνος εις Γυμνάσιον............
  Επσκευή τής οδοί Καινούργιας Χώρας Άγυιάς.................
  ω -
  ΧορηγιιβίΙ(ίοι
  Διά τού
  προΐτίΐολο.
  γισμοΰ
  Δι' ε{ν3ικών
  νομώ ν καί -
  διαταγμάτων.
  2977311
  10500
  5000
  «000
  12000
  10000
  15000
  3000
  2000
  2000
  10000
  40000
  30000
  1500
  10Ί7
  2!5785
  23920
  ) 1000
  νγ) 5000
  Ι 500
  ,ε) 80000
  Λ)
  3000
  3000
  5100
  246
  963
  ) 1660
  1450
  2000
  6000
  10000
  6000
  365624
  36
  50
  (α) Λιάταγρ.α 121 τής 25 Σεπτεμβρίου 1909, φύλλον 62 Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τευχος Α'
  (β; ^ » » » » » » » » » » » »
  (γ)»*»» » »»»»» » »»
  (ί) « » » » » »»■»·» » » »
  ίε) Διάτα-ιμχ 135 ττ}ς 19 Όκτωδρίου 1909 φώλλον 68 Έφημερίίί; Κυδερν. τεΰχβς .Α'
  κλ,κθ) Διάταγμα 22 τί); 2 Φείρουαρίου 1910 <ρύλ. 16 Έ~μ. τής Κυβερν. τευ'/ος Α'. 1910 3136783 τ:ϋ Ιτους 1909—Ίκτακτος » Λ » » » » )ΐ » 86< » » )) » τού 2τβι*ς 1909 —· Ικτακτος Άναχληρ. Δρα·^..
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣ1 ίί,':
  878
  Μετεν ιχθεΐ-
  σαι έι: τής
  ; ρήοΐως 1908
  1330900
  δϋθο
  10000
  20000
  2000
  1000
  1000
  2600
  2000
  2500
  800
  1000
  5000
  10000
  Σύνολον
  4523996
  10500
  5000
  ΟΟΐΌ
  12000
  10000
  15000
  3000
  2000
  2000
  ιοοοο
  40000
  όΟ.,ΟΟ
  1500
  10472
  23920
  1000
  οΙ.Οί-
  500
  800·λ0
  5ΟΟΟ
  ΙΟΟΟΟ
  20000
  2000
  1000
  1000
  2500
  5000
  5500
  800
  1000
  5000
  10000
  5100
  •246
  963
  1660
  1450
  2000
  6000
  10000
  6000
  36
  50
  Αναγνωρί¬
  σαντα δξοδα
  δτ' έκδόϋεωι
  χρηματικών
  ένταλμάτων
  2777362
  127
  2307
  2404
  1251
  6807
  4140
  128!
  586
  381
  4809
  13044
  11901
  41
  Ι
  889
  10051
  149
  3856
  22
  7ο97
  1238
  1216
  956
  732
  903
  3048
  845
  1390
  1726
  Γ.299
  9938
  Γ.399
  85
  85
  43
  33
  56
  44
  80
  43
  έξο5α
  Ά πό 1 Σ ,βρί-
  ου 1909 £ως
  τέλους "Ιου¬
  λίου 1910
  2361636 69
  77
  2096
  2105
  1210
  6433
  3618
  1118
  538
  381
  4629
  3270
  668
  10488
  136
  3131
  209
  6Ί804.
  80
  1216
  732
  903
  597
  12
  95
  2»ό88
  731
  1390
  70
  Ί3
  1726
  5207
  33
  56
  25
  ________/.Ο
  2 Ί0730 ϋ!"66
  Έντός
  τοί μηνός
  ΑΓγοι/στον
  1910
  248ο7ν
  11-2
  116
  251
  115
  180
  Ι,Ί
  21."
  1Ί7£
  12
  '.ΐδ
  16
  5468
  1238
  67
  956
  3825
  'έόό
  'ϋό
  40
  08
  45
  'Κν
  2610209 36
  77 50
  2208 50
  2282 Ιί.ί
  1·2Πί!3Ο
  07^5
  38 ϊΟ
  1233
  538
  381
  Ί8Ο9
  32ο5
  Ι.Ί56
  ί ί 90ο 8ο
  :8α
  10
  "ϊ6
  1-210
  956
  7^ί
  903
  4Ί2.1
  -298»). .
  842
  1390
  1726
  529ί< ««938 139370ο 4896107 86 2960761 43 2 Ί0730 ϋ| 66 2655:^1^ ■2762.-"ι:'95 ν Η μ:ταφορα των τυιστώσεων των άρθρον 1 —13 τού Κεφχλαιο.) 22 έκ δρ. 62 800 11 υνο -28 Όκτωίοίου 1909 διατάνιιατί;—ίύλλον 70 Έ?/<■;. Κυβερνή--».; τεθ>;:ς Λ'. υ:^ ί
  » ,ι » λ
  Όκτωδρίου 1909 διατάγματίς—φύλλον 70
  .. ,-ΐθ! τής Βουλής τής Ί Αΰγούστου 1909 φύλλον 49
  <>) Δι^ταγμα 1θ3 τής 3 Όκτωβρίου 1909 » 64
  *1) » 187 » 18 Νοεμδρίου 1909 » 72
  («) » 114 » 15 Σεπτεμδρίου 1909 » 60
  )β.γΑ*,Γ,)» 127 » 29 » 1909 » 69
  ι 1-ΙδικοΟ
  •Υπόλοιπον | «ρουπολογι-
  έκχαθαρτϋθέν».
  των και "μη |
  έξόδων |
  167153
  49
  99
  122
  180
  ■270
  47
  48
  05!
  55
  40 *
  03 ί
  70]
  50
  60
  90
  50
  9759
  10345
  6
  Ί088
  Γ,6'·3
  05;
  • ■ ■ ■
  7*
  ο
  Ο
  Οί
  δ
  α.
  _.!
  8
  16
  9
  »
  10
  11
  »
  !3
  *
  ΙΊ
  »
  15
  9
  16
  ι)
  1
  17
  Λ
  ί
  18
  -2
  Λ
  3
  »
  1
  19
  1
  20
  2
  »
  3
  »
  Λ
  1
  ι
  21
  1
  2
  3
  9
  4
  »
  5
  9
  6
  »
  60
  70;
  197917 48
  ,,), ενεκρίθη :ι'
  :υ Ϊ909.
  ί Ι)
  χ »
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  1
  2
  3
  .>
  1910—
  1909—
  1909-
  1909—
  1909-
  Β
  1)
  23
  αριθ.
  III
  Ν74
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
  Γ1δ»κοίί
  «ρονπο^.ο-
  όϋ
  26
  27
  »
  28
  29
  30
  31
  32
  »
  33
  34
  35
  36
  37
  »
  38
  39
  40
  Ί1
  42
  Ί3

  4Γ·
  40
  47
  Ί9
  ο
  Οί
  Ό
  1,
  ■< των έξόδων Έκ μεταφοράς... Πρ:ίκτασις τής δδοϋ Νειό—ΧωρΓο πρός Μπαμπαλί)—·Χάνι.............. Κατασκευή τής δδοϋ Μεσσαράς τμήμα Άγ'άς Βαρδάρας................. Έκ/.ενωσις των παρά τω Τελωνείω "Ηρακλείου δεξαμενών.............. Έπιϊιέρθωσις καί σκιρρόστρωσις τής ό3οϋ Ηρακλείου Πεζών κ. λ.......... Και '.σκευή μαγειρείϊΐ» κ. λ. τής Χωροφυλακής έν "Ηρακλείω............. » τμήματος τής δδού Ρεθύμνης Περάματος................... Άγορά έργαλείων πρός έξέλεγξιν τού διά τα ύδραυλιχά εργα τσιμέντου..... Κατ ισκευή τμήματΐς όδοΰ Άγίου Νικολάου—Νεαπόλεως............... Σκιρρόστρωσις τής όδοΰ Ηρακλείου Φοινικ'άς......................... Ινα: σκευή 6'. τμήματος τής όδού Πλατανΐά—Κυσάμου................ ΙΙρ; -/.τάσις τής ιδού Βάμου—Καλυδών............................. Αΰξ·/σις μισθού συμπληρωσάντων πενταετίαν Έπιστατών δημ. έργων....... Επ σκευή τής δδίθ Κοτσιφβο Φαράγγι.............................. » » » Φάραγγος Κουρταλϊώτη.......................... Δό -υνδρομήν πρός την σεισ|Χ3τ:α0ή ο'ίχ.ογε'νειαν Παναγάθου Πούλακα......., Έςο$α πρός περισυλλογήν καί περίθαλψιν φρενοβλαδών (μετατροπή ο'ικήματος. Ές:5α πανηγυρυμίΰ τής 25 Μαρτίϊυ 1910. „....................... Δι' .ζοστολήν /αί νοσηλείαν λυσσοδήκτων είς Λυσσϊατρεϊον............... ΙΙρ: 'κτασις τής δδΐύ Άληκιανοΰ μέχρ'- Φουρνέ........................ Έτ 'ιόρθωσις τής Άποδάθρας παρά τω τελωνείω Ήραχλείου............. Κατ-σκϊυή » » Παλαιοχώρας Σελίνου.................... » λιθίνης ι· εις την παραλίαν Μύρθ'ο Πλαχία............ Έξοϊα πρός περισυλλογήν καί περίθαλψιν φρενοδλαβών................. Κατο σκευή Γ'. τμήματος τής ίδού Πλατανια Κισσάμυυ.................. Ι Ιρ':. αγοράν άντλίας Βιά τα χαρα-ήγματα Ηρακλείου.................. Δι; )α~άνας τρος ένί'ργειαν άπογραφής τού πληθυσμόν τής Νήσου.......... Πρ: όλικήν ένίσχυ-ιν των σκο-ευτηρίων............................ Διά :ήν κατασκευήν τής αμαξιτής όδοΰ ά—ο Ρεφυράκ'α εις Βούτες......... » » » » όδοΰ Χανίων--Σούδας........................ » » μεταφοράν Γαράζου προφυλαχτήρια κλπ...................... Δν 'Γ,ν χατασ/.ίυήν ύδραγωγείϊυ Καμάλη Καλλικράτους................ Π ό τ ώ. Χο οηγηθβΚατ Διά τοΰ προυπολο- γιίμοϋ 3136783 3136783 Δι' ειδνκών νόμων κα δααταγμάτων 86 Γ.Ο 365624 (ζ) 40000 ι 80000 (6) 9512 (ι) 15000 (ια) 1500 (ιδ) 30000 (ιγ) 1000 ιδ) 68000 (ιε) 14850 (ιζ) 25373 52 (ιη) 25000 .. (ιθ) 630 (κ) 8000 Ο 4000 (λ) 500 (χβ) 2200 (λα) 2500 (λδ) 3000 (κδ) 8000 (κε) 1100 (κζ) 6000 κη) 6000 κβ) 7800 λγ)25000 λδ) 6000 36 88 λη) 10000 ;μ) 75470 μβ) 19000 ;μα) 4750 λζ) 3500 680120 (ζ) Διάταγμα 133 ■ Γΐίς 14 8)δρίου 1909 φύλλον 69 Εφημερίδος Μ) » 138 ρ 23 » » » 70 » (ι,ια. ιβ.ιγ) » 14., » 9 Ν)μδρίου » » 70 >.
  (ιδ,ιε
  ,ιζ,ιη1 »
  ι 00
  » 3
  Σ)μδρίου » »
  57 »
  (ιθ)
  »
  15Γ
  » 1
  Δ)μδρίου » »
  76 »
  (κ,κα
  0 })
  15?
  » 26
  Ν)δρίου » »
  80 »
  (λ)
  »
  Μ
  » 10
  Μαρτίου 1910 »
  18 »
  (λα1
  55
  » 16
  Μαρτίου 1910 »
  18 »
  (λδ)
  50
  » 10
  Μαοτίου 1910 »
  18 »
  Κυδερν. τευχος Α'. τού έ'τους 1909—εκτακτος
  ■» β
  » » 1910 — »
  » » 1910 — »
  » >, 1910 — »
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ιΙ ε τ ς
  Άναγνωρι-
  Πληρωθέντα εξοδα
  * ΊΡΐπό/λοιττον
  ΕΙδικοΌ
  Μβτενεχθεΐ-
  σαι έκ της
  χρήσεως 1908
  Σόνολον
  σβέντα δξοδα
  δι' εκδόσεως
  χρηματικών
  ένταλμάτων
  Άπό 1 Σ, βρί¬
  ου 1909 έως
  τέλουςΐονλίου
  1910
  Έντός
  τού μηνός
  Αύγουστον
  1910
  Έν όλφ
  έκκαθαρτσθέ" ,!
  των καϊ μιχ
  πληρωθέντο^ν ρ
  έξόδων
  ΛιιοΟ
  "Αρθρον
  ό Ι
  1393700
  4896107
  40000
  86
  2960761
  3090
  43
  2497309
  66
  265534
  3090
  29
  2762843
  95
  197917

  1
  26
  80000
  9542
  15000
  1500
  50
  24059
  2651
  9534
  70
  67
  24059
  3880
  02
  55
  2651
  5654
  90
  12
  24059
  2651
  9534
  70
  90
  67.

  1
  2
  1
  2
  27
  28
  30000
  6797
  53
  6797
  53
  6797
  53
  __
  3

  1000
  _
  1
  29
  68000
  28600
  05
  19616
  75
  __
  __
  19616
  0,5
  8984
  1(·
  1
  3(ι
  14850
  9958
  65
  9958
  65
  __
  __
  9958
  Γ.5
  2
  »
  25373
  5?
  !5064
  38
  15064
  =_
  __
  15064 38
  __
  3
  25000
  630
  8000
  4090
  3532
  77
  40
  2349
  3532
  60
  40
  1741
  17
  4090
  77

  Ί
  1
  1
  31
  3532140
  4000
  __
  __
  __
  __.

  _
  2
  Β
  500
  500
  500
  _.
  500|—
  __
  _
  1
  33
  2200
  2078
  05
  2078
  (15
  __
  2078 05
  __
  _
  1

  2500
  2135
  35
  2135
  __
  2135 35
  ___
  Ι
  35
  3000
  1175
  15
  1175
  15
  _
  __
  1175
  15
  __
  _
  1
  3ιί Ι
  8000
  3377
  55
  3377
  55
  __ __
  33771.55

  ι
  37
  1100
  1070
  60
  1070
  60
  __
  _
  1070 60
  __
  _
  2
  11
  6000
  _
  __ __

  ___#
  1
  38
  6000
  __
  _
  ____
  ,. , „

  _
  1
  39
  7800
  6125
  60
  4276
  15
  857 115
  5134
  60
  991 -
  1
  40 Ι
  25000
  8672
  80
  7847
  __ _
  7847.-20
  8'25
  6< < 1 41 * · · 6000 10000 10000 5172 200 85 5172 _ 200 — 5172(85 — — 1 ι 1 1 1 4-2 43 4 Γ» 20ι __ __ _ _ __ ——. _ 1 47 3500 — — — — — — ι — ~ 1 49 1393700 5210603 88 3098649)62 2603404 39 286526 Ου 2889931 208718 21" (κδ,κε)Διάταγμα157 τής (χζ,κη) » 162 » (λγ) » 161 » (λδ) » 69 () 1 Δ)βρίου 1909 φύλλον 80 Εφημερίδος τής Κυ6*ρν.τεϋχος 7 » 1909 » 80 » » » » 3 Δ)6ρίου 1909 » 80 » 24 Άπριλ. 1910 » 26 · » )ρ (λδ) » 69 » 24 Άπριλ. 1910 » 26 · » (κβ) Ψήφισμα τής Βοολής τί)ς 18 Δ)δρίου 1909 φύλλον 79 » (λε) ψήφισμα » » 6 Μαίου 1910 » 34 » (λζ) » Γ » 26 Ίουνίου » 39 (λη) » Β' » 26 π () 1910 » » » 39 » » » » 39 » » ύλλον 48 Έφημερ. τής Κυόερ (λη) » Β » 26 π » » 39 » (μ) Διάταγμα 159 τ9|ς 15 Αΰγούστου 1910 φύλλον 48 Έφημερ. τής Κυόερ (μα) » 137 τής 14 Ιουλίου 1910 φύλλ:ν 46 Έφημς,ο. τή; Κυβερ (_μ{)Διάταγμα 143 τής 23 Ιουλίου 1910 φύλλΐν 46 'Εφημ;?. τή; Κυϊ:ρ » ν. ε-ν ν. τε^/ος Α'. τού ίτους 1900 — » » » 1909 — » » » » 1909 — » > »
  »
  1910 -
  »
  » »
  »
  1909 —
  »
  » »
  »
  1910 —
  » »
  »
  » —
  »
  » »
  χ>
  » —
  >
  Λ'. Τ;3
  ς'τους
  1910 —
  Ι)
  Λ'. -^
  £τ:υ:
  1910 —
  ν,
  Λ'. τ:,
  ίτου:
  Ι'.ΙΙΟ -
  »
  570
  ΙΙέΗΜΒΡΙ- ΤΗΣ3
  ο
  υϊόν
  ?
  ΰ
  ο
  Οί
  •5
  II
  Ι
  1
  1
  2
  ϊ
  »
  2
  3
  3
  ί
  »
  2
  4
  1
  »
  2
  »
  4
  »
  5
  6
  »
  7
  »
  8
  5
  1
  »
  2
  6
  1
  7
  1
  8
  1
  9
  1
  10
  1
  1
  1
  2
  1
  3
  1
  »
  2
  »
  3
  »
  4
  4
  1
  5
  1
  »
  2
  »
  3
  6
  1
  7
  1
  »
  ·)
  »
  3
  1
  5
  »
  6
  »
  7
  »
  8
  8
  1
  »
  2
  »
  3
  »
  »
  5
  »
  6
  »
  7
  »
  8
  9
  9
  1
  των έίόδων
  ρ
  "Έξοδα υπηρεσίας
  Π
  Γ . ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  Ανωτέρας Διευθύνσεως....................., .
  ηρς ,
  V
  .
  τΛ Πατρίτρχε'Ό*, Μητροπολίται) καί Επίσκοπον
  ' Μλ ί Ίλ
  Έπιϊόμ ρρχ, ρ
  Μισθοί Πνίυματ. '.»ρχηγών Μουσουλχμ. καί Ίσραηλητ. Κοινοτήτων.
  Γραφιν.(ΐ ΰ'λο Ίερίϊίκείων
  Π ΆΛ
  Προ:ωι:ικον
  "Εξοϊα ^>
  Γυμ'.άσια Χανίων ν ρ
  Ή',λΐγυμνάσια Ρεθ.ι^νης καί Νεα-τόλε'.ις
  Έά > ί
  υπηρεσίας
  Ηρακλείου......
  Έλλην.κά (Γ/5>ί
  Διδασκαλείον Ήροαλεί;·.).........
  Ανωτέρα Παρθεναγωγεϊοι Χ ριστιανι-Λα. .
  $ ' » Μουσουλμανικα .
  ΙΙρόσδετοι Καθηγηταί..............
  Γραγΐκή υ'λη Έ-ΛΓλ-.ϊίυτηρίων...... . .
  ΈπιΘεωρτ/τα' Ληΐλοσιας Έ-Λ·καιδΐύτεος.
  ρ
  Γϊ;ιχά ε
  Διάσορα

  ίζοδα αυτών
  η;
  σχολείων
  ττορ 'ων -γνράίων τϊϋ 18"21 .........,......,.......
  . ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  τού Δημοσίου...........................
  Χορηγία'.
  Τόκί'. έντόκων νρ
  Άποζημιώσε'.ς Βου'λευχών
  Γραφείον -ής Βουλής
  Μισθοι έν.τάχτου προσωπκίΰ τής Βίυλής.......
  Συντήρησις ^ουλευ :ηρίο>, γρα?· εςοδα............
  Προεδρίία Συ·ο.δουλίου 'Ε*τελ-:στικής Έπιτροπής
  Χορήγημα εις Ρ· Βέροβιτς
  » » Χαρίνιλειαν '/ήραν Ν. Παραβυράκη
  Άξ Ι Ξά
  ρ
  Άλεξιναν
  ηρά
  Π 1 ό ~.
  Χ ορπγ η θε» ό"α »
  Διά τού
  προϋπολο-
  γτσμοΰ
  ρ
  Χρεη πρ;κατόχου Γεν.νιής Λιοιχήσεως...................................
  Πρ^ω?:'χόν Ανωτέρας Διευθύνσεως των Ονλονομνλών........................
  Έςοδα παραστάσεως Έι?ιτρό«οι».........·.............................
  Έξοδα ύ-ηρεσίας Ανωτέρας Διευθύνσεως.........·.......................
  Προσωπικόν Γενικο3 Λογιστηρίίυ.......................................
  "Εξοδα » » ........................................
  Προσωπικόν Επιθεωρήσεως Ο.«νομιλών.................................
  Εξοδα έπθεωρήσ»ων...............................................
  ΕςοΒα ϋχηρίϊίας τού Γραφείον) τής Έ-ιθΐωρήσεως......................... . .
  Προσωπικόν Τα;Λί.'ο^................,............................,.
  Ρραφιχ,ή ίίλη κ.λ................................,..................
  Βιίλιΐϊέτητις 'ιβλνων καί εντύπων ταμε:ακής υπηρεσίας.....................
  Εχιπλα Ταμείων, Ιττΐσ/.ευή ΛΛρχίντων..................................
  Έςοδα μϊταφΐρας καί αποστολάς χρημ.7τιο·*.................................'
  » βϊβα'.ωτεως φόρων.............................................
  ΙΙοΐϊστα ί'ισζρα/.τίρων................................................
  » Ταμιων....................................................
  15720
  2950
  46000
  30480
  320
  20320
  11400
  52800
  40680
  90000
  21960
  49440
  20160
  10560
  990
  12000
  3200
  630000
  6000
  9333
  1649
  1075962
  Δι' εΐδνκών
  νόμων και
  Διαταγμάτων
  (α) 46
  (η)(θ)4000
  (δι) 9162
  (γ) 9282
  » ττωλητών κϊ·.νο3 χαρτοσήμίυ
  Προσωπικόν Τυπογραϊείϊυ τής Κυ'ερνήσεως
  100000
  40000
  52000
  3720
  7350
  930..
  3840
  4800
  960
  1200
  3000
  18840
  1000
  1800
  31020
  1600
  37480
  4000
  2000
  26160
  840
  500
  642
  550
  5000
  20000
  4000
  1800
  25080
  Είς μεταφοράν.....! 400112
  ι) 50
  ;8) 200375
  ε) 883
  στ) 277
  2125
  (ζ) 800
  227000
  ι6) 800
  α) 800
  1600
  70
  70
  1909
  (α) Διάταγμα 227 τής 28 Ν)δρίου
  .γ,3) »> 180 » 30 Σ)δΌίου
  ,γ,ί,ε,ς·) » 200 » 30 8)βίίου »
  (β) » 100 » Γί ΊουΉ'ου 1910
  » » 102 » » » »
  ) » 348 » » Ιουλίου »
  Δ' » 26 Ίουνίου »
  φύλ. 76 Έφημ. Κοίερν. Τεύχος Α'. τού Ιτους 1909 Άναπληρωματική 46
  » » 6Ί » » »"»»»» » Δρ. 15356—
  » 69 » » » » » » » » » 1540735
  » 34 » » » » » » 1910 » » 1000—·
  » β » » » β β » » » » 2000—
  » 37 » » » » » » » » · 300—
  »39» » »»*»» »» 168696—
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒ_Ρ^ΗΪΒ02
  Υπόλοιπον
  έκκαθαρι-
  σθι/ντων καΐ
  μη πληρω¬
  θέντων έ-
  ξόδων
  Έντός
  τοϋ μηνός
  Λνγοΰΐίτου
  1610
  Άττό 1 ΣίΒρί-
  ου 191-9 έως
  1218. ..!
  339 30Ϊ
  3Γ.0Ο! . .·,
  16201 ..
  13222
  2Ί32
  378201
  16503
  160|
  15321
  1014ο
  2578
  42000
  •20880
  160
  16874
  12576(8,.
  61841/
  49974
  3
  210νι
  72794ί
  584:
  4 32
  V
  2733! 30|
  ? 4θΙ 80
  22973, 901
  «•εις
  οαχ έκ χΛς
  οΛΰϊως
  Ί 908
  Σύνολον
  πιο'τώό'ρων
  Άναγνκοτ-
  σθέτα δζοδα
  δι' εκδόσεως
  χηηματΐ'κών
  ένταλμάτων
  15720 ·
  2996 ·
  46000 .
  30480 ·
  320 ·
  ';Ο32Ο .
  15400 .
  61962 ·
  Ί9962 ·
  90000 .
  °·1%Ο -
  "·«->
  °'·<160 · 10560 ■«οο •2-.0 83 375 ... "883 ' . · · »π Π) .377 . . . . 800 .... ί3029Ρ.·?Ί 1*0000 40000 52000 3720 7350 930 3840 4800 960 1200 3000 18840 1000 2600 31020 1600 37480 4000 2000 26160 840 500 642 550 5000 ?0000 ^000 2600 25080 —4Ί5Τ7Ϊ2 ( (λ, 227 -.Π 2- 46 » Π 172 ·. 46 * 1913 Λρ 219953Γ- > 700—
  800-
  10(0-
  500-
  δθο—
  Ψήφισ'μ* Γ' * 26
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  10
  11
  >
  12
  »
  »
  13
  »
  14
  »
  »
  15
  16
  17
  »
  18
  19
  »
  20
  21
  22
  23
  24
  τώ»ν έξόδων
  ορηγηβίϊόα»
  2
  3
  4
  5
  6
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  1
  Έ» μεταφοράς....
  Άντίτιμον χάρτου Έπκτήμου Εφημερίδος.................................
  Πάο-γα κυλίνδρων, π»τ«τ«, φωτισμός κ. λ..................................
  Μελάνη τοϋ τυπογραφείου..............................................
  Έχιβκευή, συντήρησις καί κίνησις μηχανημάτων.............................
  Άγβρά τυπογραφικών στοιχείων........................................
  Προσωπικόν Τελωνείων..............,.................................
  » 'Υποτελωνείων.............................................
  » Τελωνοφυλαχ,ής............................................
  Γραφικά ϊξοία...............................· ·......................
  θέρμανσΐς Τελωνείων.................................................
  Όδο»π©ρικά τελωνειακών ύπαλλήλων.................................... . .
  Ένοίκια τελωνειακών καταστημάτων..........-............................
  Βιδλιοϊε'τησις έντΰπων των Τελωνείων....................................
  Αγορά καί έπισκευή πλαστίγγων, λέμδων κλ.................................
  ΈκΤ-ακτοΐ /.αί άπρόδλεπτοι άνάγκαι των τελωνείων.................,.........
  Έπισκεοή χρηματοκιίωτίων καί μεταφορά αυτών........,...................
  Καταα*κει>ή καί έπισκευή τελωνοφυλακείων.................................
  Προσωπικόν Καπνοκοπτήριον . . . ,.......................................
  Έξοίβί υπηρεσίας Καπνοκοπτηρίων...............................,.,...,.
  Προσωπικόν Γεωργικί)ς υπηρεσίας.......................................
  » εργατικόν....................................,...........
  Έξοία Γεωργίκην υπηρεσίας.................................... .......
  Δ«Ηρορα ϊξοϊα.......,............................................
  Κτηνίατρος..............,........................................
  "Έξοϊα κτηνιατρικής υπηρεσίας........................................_
  Άντίτιμον συμβολ. χάρτου, χαρτοσήμου γραμματοσήμου, Αλ.......,............
  Αντικατάστασις άχρήστθ'υ γραμματοσήμου.................................'
  Άντίτιμβν γραμμ»το«τήμθι< διά λ]σμόν Ταμιευτη,υίου. . ,........,............... » σιγαροχάρτίου έ» γένει........................................' Συντήρησις δημοσ. καταστημάτων.............,...........,..............' Άσφάλτβ·τρα δημοσ. καταστημάτων εξοία άπογραφής..........................' Άντίτιμον ποσίμου ύδατος είς καταστήματα Α. Δ.Οικονομικαί..................' Τα άποϊιδόμενα είς την Κρητ. Συνενδιαφερ. Διευθ, τού Μονοπωλ. τού άλατος.....' Άπόϊβσις είς τό Ταμ»ΐον των ϊημ. Ιργων—Τηλεγραφ, τελών................." » » » » » » » —τελών άγκυροδολίαί κ«ί ερματος...." Εκτέλεσις δικαστ. ά*οφάσεων, σ^ίιίασ-τικών πράξεων καί άμοιδαί ίικηγόρων.......' Έπιστροφαί άχρββσΐήτως ε'ισπραττομένων.................................' Άπέίοσις καί τακτοπβίησις έπιστρεφομένων τελων. τελών.......,........... » αντιτίμου γραμματοσήμου είς ξένας Διευθύνσεως......................" Νομισματική διαφβρά............................................., . . . ' Προμή&εια Λιπασμάτων Γκουάνω........................„...............· "Εξβίβ κεκλεισμένων χρήσεων.........................................■ Έπόίτης των παρά τψ Τελωνείω Χανίων άποθηκών.......................... "Έξοοα πρός εκτύπωσιν τής ίστορίας τής Κρήτης Β. Ψιλάκη................... Είς μεταφοράν... Λιά τοΛ ποονπολο- γχσμοΰ 1'όοΤΠΓ 12000 800 500 2400 2000 81840 19920 88140 3900 150 600 7400 650 1400 3000 300 14880 ίϋο76 ΙΡ'-ΙΟΟ «700 7·>00
  ' Ί20
  < 0000 1300 900 30000 2000 1000 1000 180000 35000 12000 . 20000 30000!. 500 - 1200 115000 3720 1200878!.. Δι' εΐδικών νόμων κα διαταγ^άίιον 1600 ίγ) 6000 ζ) 500 ίζ) 2100 στ) 906 Ίζ) ΪΟΟΟ ιν) Ίγ ιζ)4000 :ζ) 1500 ιε,ιζ)3000 (ιζ) 1000 (η) 6000 · 'ειζ16000 ;γ) 8000 Ίςβ1340 ιί) 800 α) 960 (6^ 4000 59200 β) Διαταγμβ 149 τν)ς 19 Σεκτίμδρίου 1909—Φύλλον 62 Εφημερίδος τής Κυβερνήσ- τεύγ. Α'. τοθ 1909 εκτ^κτος (γ) (β) (-0 167 ?73 205 251 » 8 8)ίρίου » » 9 * 15 Ά,Ρ » 9 » » 23 β ο 1910 1910 67 74 24 73 20 191" 1910 » 960 4000 6000 ΊΟΟί» 2000 60Ρ11
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τ82 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  879
  Μετενεχθεϊ-
  όαχ έκ τηΐς
  19ι.8
  Σύνολον
  Άναγνωρχ-
  όθέντα δξοδα
  δι* εκδόσεως
  χοηματικών
  ένταλμάτων
  ίΐληρωθέντα έξοδα
  »Α.πό ι Σ^βρί-
  ου 1909 6ως
  τέλους Ιοί-
  λίον 1910
  Έντός
  τοθ μηνός
  Αύγουστον
  1910
  Έν
  Υπόλοιπον
  έκκαθαιησθέν
  των καΐ μή
  πληρωθέντων
  έξόδων
  401712
  1300(ι
  1300
  500
  2400
  4100
  81840
  19920
  88140
  '<80ι. 150 600 8400 650 ί90ι1 7000 300, 2000 14880 15*076! 16300 40680 32390 3700 7200 4420 16000 1300 900 30000 2000 1000 1000 18000(1 35000 12000 36000 12000 30000 500 1200 116340 4520 960 4000 1260078 205095 04 18052 1015 1125 81722 1905 Τ 874"> 7
  3,*,77
  7Γ) Ίό
  05°
  795
  1Γ.70, .
  'Ό' 05150
  56541
  Γ, 5.!
  3^0ί·
  1-88
  13491
  133 59
  57'
  Ιί.95 50
  10001..
  840 ..
  168.61» 62
  28364
  85
  10394
  85
  17615
  ·;.5
  1598
  81
  1Γ>79
  40
  2480
  15
  720
  2000
  79838·2|13
  (γ,ι.στ
  ι Ό
  Ν
  Ψήφισμα Ρ' ττ,ς 26 'Του/ίου 1910 ίΓλ
  » 6 το- 6 Μα.'ο 1910 ?,
  Δ-ατο^ια 317 τή. 5 Ίουλί-υ 1910 ,
  ;,ιϊ) Λ-άταγμα 287 τήί Π Μ,ί,υ 1610
  » :!06 γ 1 Ίίυ,.'^ .,
  ν 308 ο 2 « 1010
  » 327 β 12 -> ο
  175292
  17602
  944
  93
  Π
  ν 5
  1309
  971
  65676
  14808,65
  66128 42
  2546ι70
  149|..Ο
  557160
  55961Ί0
  654 65
  1692,85
  4857,05
  424
  12386
  1016Π
  24989 ·»Γ»
  8621,0
  3000
  1001
  13468
  131
  1556
  1000 . -
  840 .
  168163ι62
  26869
  9824
  17402
  1399 35
  1444
  2361
  640
  2000
  700οΟ.
  14315134
  450 ..
  65·.
  42175
  382
  9319
  2747
  7951
  1011
  Ρ8
  1494
  4
  60
  961
  1240
  091
  1 »50
  000
  8
  23
  60
  36 50
  ' 03030
  ι 66
  15
  187171
  6 4"
  'οόΙ !
  189608
  18052
  1009
  421
  1691
  971
  75055 25
  17555,68
  74080
  3558
  1Ί9
  655
  6791 20
  650,05
  1752,85
  585' 05
  424
  13626
  978(ί80
  112101
  363 48
  27315
  80
  865 ίθ
  3600
  1009
  13491
  133
  57
  1592 50
  1000 .
  840 .
  168163 65
  27799 70
  10590 60
  17 402 05
  1587 06
  1451 20
  236195
  720 ..
  2000 ..
  39 Έφημίρ. Κυβερνήσ. τεύ·χ:ς Α'
  28 'Εοημερ Κυί=ρν/,σ. τ-ςόχο; Α';
  38 Ρ]φί;μ·ρ. Κυβ-ρνήτ. -;1/ί; Α'
  28 » » >-' ■' Α'.
  32 » ·> » - '
  . 33 « » ο «Α
  34 » » » Α
  157
  6666
  2101
  13377
  19
  14..
  75^80
  1166
  50
  43 Ί
  70
  560
  4014
  ?■»
  555
  49
  561
  ίθ
  778
  73
  , , . .
  565 15
  <04 55 21350 "'9|75 128 20 118 20 2 3 4 5 6 1 2 3 6 7 8 9 10 Ά 52 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 1 2 1 1 2 3 1 1747150 τού ε'τους 1910 Ανα-λν,ρ, τ^^ έτοος 1910 Έκτακιος .""> .-;)- 1910 Λν7Γ/τ;ρ(.>ΐ
  -ζ-, ι-υί ηιιο ;^-/η:
  τ^~. ='«υς 1910 ·>
  -λ ίτους 1910
  ■λ-> ε'^υί 1910 ΐ)
  Δρ.
  10·
  Π
  12
  1,!
  14
  15
  16
  17
  »
  18
  19
  20
  21
  25
  23
  24
  840
  800
  1 ,300
  1)00(ι
  «500
  1000
  880
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33

  Ο
  Ο»
  Φ
  Προό*διορ%<ί»ιός των έξόδων Έκ μεταφοράς.... Δι' αγοράν τριών γερανων μετά των παραρτημάτων των. . . ,................... » » » ΰδραντλιών........................................... » » » λααπτήεων σοστήματος ίιΐΐχ 8ΐίχ τό Τελωνείον Χανίων.......... » » ενός λαμπτήρος » » » » δικαστιχ,ΐν Μέγαρον........ Δι' Εγκατάστασιν τηλε»ώνου έν τώ -ελωνείω Χανίων.......,.................. Διά τακτοποίησιν διαφοράς έξ ύποτιμήσεω: Γχςυάνω........................ Δι' αποζημίωσιν πληρεξούσιον.......................................... Δ·* έκτακτον προσωπικόν Γραφείου...................................... Λ'' εξο?α υπηρεσίας.............................................. Δι έκτύΓωσιν των πρακτι· ών των μέχρι τού 1909 Συνελεύσεων κα' Βίυλών κλπ. . . Διΐ μισθ^ϊοσ'αν 'ϊιοκτήτων πλοίων πρός ν,α-α8ιωξιν τού λαΟρε*ιτοριου........... Συντάςεις Εύσεβειας νιαι Μπριάνθης Καστρινογιαννακη καί Α'ικατ. χήρας Ι. Κριάρη . . . Π ω - ΧορηγηθεΙόαι Διά τοϋ προυπολο¬ γισμόν 1200878 (ια) Διάταγμα 20Ί τής 9 Δ)*ρίίυ1909 φύλλον 78 Έφημερ. τής Κυδίρνήσ. τεύ-χος Α'. τού ετοος 1909 ε*;ακτος (ί) 190 2 Ν) 73 190 » 20 Ν) ρ:ου * 73 » 197 » 1 Δ)ίριου * 76 ν, 2^0 » 23 « 9! Αι" είδικών νόμαν καΐ διαταγυ-άτων 59200 95Ο| .. (δ) (ζ) (ια) 300 'θ) 30000 (ιί 195000 Ίί) 12000 Ι Λ) 4000 ίι6) 14000 15.Ό 4-29 (ι') Διάταγμαΐδ'ϊ τής 5 8)ίρίου 1909φύλ/ίν70 Ε_?ηνερ τή; Κυ5ε?νήσ. τεύ-/ος Α'. (ιί)Ψήφσμα τής 6 Μαίου 1910 φύλλον 28 Έφημερ. τής Κκ6«ρνήσ. τεϋχος Α' ιγ) Διάταγμα 377 τής 28 "Ιουλίου 1910 φύ'λλο/ 45 Έφ. » » » * » » » ίκταχτ-ε » » ί » » » >
  τού έ"τους 1909 Ικ μετα,ορας Δρ.
  τού ετους 1910 ϊκτακτος »
  300
  950
  500
  30000
  239ι'Ο
  226500
  429.90
  ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  881
  <* ε ι ς Άναγνωρι- όθέντα δξοδα δι' εκδόσεως χρηματνκών ένταλμάτων Ιλληρωθέντα Ιξοδα Υπόλοιπον έκκαθαριόθέν των καί μη πληρωθέντων έξόδ»ν ΕΙδι ί!Ο·β' γ»<, ΚΟ0 κ·λο- Μετενεχθεϊ- σαι έ·κ της; χρήσεως 1908 Σύνολον Άπό 1 Σ) βρί¬ ου 1009 δως τέλους Ιουλίου 1910 •Εντός τού μηνός Αύγουστον 1910 Έν όλω >
  ο
  α,
  <£>
  Οί
  1 '
  ·«> ι
  α
  Μ ,
  (ι) 17500
  ιθ 6400
  • ·
  ■ ·
  1-260078
  17500
  6400
  950
  500
  300
  30000
  195000
  12000
  4000
  14000
  1500
  429
  798382
  950
  491
  300
  29583
  195000
  5750
  525
  1951
  750
  128
  13
  60
  05
  25
  75
  60
  90
  700605
  950
  491
  300
  29583
  138000
  4343
  257
  1226
  • · ■ ·
  ■■
  60
  05
  20
  10
  60
  5030;.
  *
  57000
  268
  725
  750
  129
  63
  70
  90
  750910
  950
  491
  300
  29583
  195000
  4343
  525
  1951
  750
  129
  63
  60
  05
  20
  80
  6ο
  90
  Ί7471
  -----
  1407
  50
  • ·
  ι
  Ζ
  1
  1
  1
  1
  2
  !
  25
  »
  26 '
  27 Ι
  Μ
  29
  30 |
  »
  31
  32
  33
  23900
  1543157
  1033814
  28
  875756
  5Γ>
  109179
  •23
  914935
  78
  48878
  ^5
  1
  ι
  ί
  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ
  1
  »4
  α.
  Προνπολογιό^ός των έζόδων
  Α." . Δικαιοσύνην καίΈξωτεριχών
  Β' . 'Κσωτερικών...........
  Γ . Παιδείας..............
  Δ . Οίκονομ.ικών . . ,.......
  Σύνολον
  Π Ι Σ Τ
  Σ Κ Ι Σ
  Χ ορ η γ ηθ « 1«ί α »
  τοΰ
  λογισμοΰ
  846364
  3136783
  1075962
  1200878
  62Η99&7
  Λι' «ίδιχων Νιίμων
  χιχΐ Διαταγμάτων
  48120
  680120
  227000
  318379
  1273621
  88
  70
  90
  Μίτινιχθίΐσαι εχ τής
  1393700
  23900
  48! 1417600
  Σννολον
  πιότώαεων
  δι'
  ίνταλμάτων
  Έζοδα
  Σε-
  υς"ΐ-
  ο.λίου 1910
  ό τοΰ
  ^ΰ^ίνύ
  1910
  Έν δλψ
  Τκολοικον ίχ-
  χαθαρινθένιων
  χαΐ μ)) «ληρω-
  ίί'ντων ίξοϊων
  894484
  5210603
  1302962
  1543157
  — 8951208
  70
  90
  826126 91 651')71 27| 70037,81,731609
  098649 ^-^ίΟΤιΟ ι!3ί;28*Μ·26ι0ό 2339931
  3098649
  1153793|ό'ί 9
  1Ο33Η1ΛΙ2-5 37.07 ;»ί1οϋι
  ι!3.ί;28*Μ·26ι0ό 2339931
  ϊο01013631
  6112384|41^504ΰ ιί3| '4ΐ5,Μ7:ΐ
  5620107
  08| 94517
  5140161
  96492;-76
  83
  27
  85
  50
  Έβοδα
  Προϋπολογισθέντα Δρ. 5.793.325.—
  Βείαιωθέντα » ............ 7.459.148.24
  Εί»τϊρ«χ.β«ντα »........................... 5.611,066.05
  Είσπροατέα » ........................................ 1.848.082.19
  Προϋχολογισθέντα » 8.951.208.48
  Έκκαθαρισθέντα » .............. 6.112.384.41
  Πληρωθέντα » ......................... . 5.620.107.96
  Π
  49?-276.50