92999

Αριθμός τεύχους

59

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/11/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΚΡΙ40Ϊ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΜ
  Ν
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τη 6 Νοεμβριού *91ϋ—Αριθ. 59
  Αριθ. Διαταγ. 169 . . ]
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α Ι
  II
  ΕΚΤΡΛΕϋΤΙΚΙΙ ϋϋΙΙΤΡΟΠΙΙ
  "Εχουσα ύπ' δι^ιν τό άπό 30 Γεπτεμβρίου 1908
  Ψή^ιο'υ.α τής έν Κρήτη Βουλής των Έ2,λήν'ον, τα
  ιίπό Ί Μαΐου και 26Ίουνίου 1910 τοιαΰτα τής Συνε¬
  λεύσεως, τό άρθρον 3 τοΰ ύπ' αριθ. 270 Καταστατι-
  κοΰ Νόαου τής έν Κρήτη Όρθοδόξου 'ϋκκλησίας,
  Άποφαόιζει καί διατάο"<ίει | Έγκαθιδρύει Επίσκοπον έν τΐί Ίερα ι-πισκοπη Ρεθύμνης κα Αύλοποτάμου τόν Χρύσανθον Τσί,- πετάκνν. Ι Είς τόν έπ τής Παιδείας Επίτροπον άνατίΰησι την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν τοΰ παρόντος Διατάγ- ■ματος. Έν Χανίοις τη 29 Όκτωβρίου 1910. Ό Προεδρεύων Τα Μέλη Β· Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ Π. ΜΑΡΗΣ Γ. ΜΎΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ Άριθμ. Δια,ταγμ. 46 — Δ Ι Α Τ Α Γ ιΜ Α Η ΕΚΤΕΑΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ "Ρχβυσ» 1*' βψει ΐό «πό 30 Σεπτίμ6ρίο^ 1908 τής ίν Κρήτη Βιυλής των ΈΧ/.ήνων, τα υπο )(ρονολ'αν 4 Μαίου νβί 26 Ι^υνιει» ;. ϊ. ιΡηφίσματα της Συν6λε'.σ=ω?, τό άρθρον 9 τοθ ΰπ' αριθ. ΐ6 το^ 1908 Δΐαταγματος» κρο-άσεί τίϋ ίπι τής Δημοσίας Άβφιλί'ας Έχίτρόποιι, σ·η ιζ'.μ'ντ «.'.ς την Ιτ' αριθ. 515 ί Ι. πρότασιν τής Ανωτέρας Διοικήσεως τής Χωροφυ- λακής. *Αποφα·1ίζει καί διατό«ί<ίει Κβρςΐ τ> ϋν χα-ωΤϊρω «ιναχας Των *βίά τίς περί προαΎωγών
  εζ«τασεις ίΐΓΐτ^χςντων, είς νού. *ι«.5:ρ-^ς β.Ομοΰς τή; Χω,.ο-
  ρυΆακϊ'ς, κατ« σίΐΓβν ϊχανοιητος.
  Είς τόν ΐτ;ί τής Δημοσίας Άσίαλ«ι*ς ΈπΙτίίπον άνβτθϊ-
  ται ή ίτμΐϊ.ευσι; χ ί/Λελετις -ου παρόντος.
  Έν Χ^νίΐς τ- 5 Ν:ιμ6?ί=, 19!0.
  ΊΙ *Κκτελε<ϊτική *Επιτι»ο^ή Ό ΠρίίΒοΐύων Τα Μέ/η Π. Ι. ΜΑΡΗΣ Γ. ΜΎΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ Β Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ 1 2 3 Ί 5 6 Ί 8 9 10 11 12 13 Γ, 15 17 Πίναξ Ανθυπασπιστήν υποιΐ/ηφίων διά τόν βαθμόν τοΰ 'Λνθυπομοιράρχου. 1. Γρηγορίκης Έμμαν-υήλ. 2. Μαρκογιαννάκης Εμμανουήλ 3. Βογιατζής Γεώργιος. 4. Σαρρής Μιχαήλ. 5. Σηφάκης Άν:ώνιος. 6. Βαρδάκης Απόστολος. 7. Βογιάκης Γ»ώρ)ΐος. 8. Βελιϊάκης Άλΐξανίρος. 9. Σακκαδάκης Εμμανουήλ. 10. Τερζάκης Δημήτριος. 11. Άρχατζικάκηι; Εμμανουήλ. 12. Άκτουδιανάκης Εύάγγιλος. 13. Τσιδης Ελευθέριος. 14. Παπαδογιίννης Ζαχαρίας. 15 Μπονάκης "Ιωάννης. 16. Κοζυράκης Διομήδης. Πίναξ Ένωμθΐαοχών διά τόν βαθμόν τοϋ πεζοϋ Άνενπαστιιστου. Έλληνιτάκ^ς ΔημήιρΙο; 18 Δρ*κωνά«ης Εμμανουήλ Μ~'κάκης Μΰ·ων 19 Κοκκονάς Στυλιανός Κανδυλακης ϊ;υλ!ίνί<; 20 Καραοίλάκης Έμμ. Γεώρ·}ι Κατσικιυλά/ης Γεώριιθς 21 Μα.ραχάκης Κωνσταντίνος II τ:ΛΛ*τ]<; Γεωργ,ος 22 Β^γιατζής Γεώρ τος Άΐτρα5α<.τς Ίί/μμονουτ.λ 23 Ί ζαρ£ής Στ ιλιανός Καρα6εά*ης Άν. Γει·)ργ. 2Ί Πλευρης Ιωάννης 25 Μοάτσος Ιωανκτς ής Στυλιανός 26 ΝτουΛ.άχ.ης Μιχαήλ 27 Παυλάκης Έλμαν5υήλ 2ο Δίσκαλαχης Ί«)όνν/;ς 2° Σταματάκης Μιχαήλ 30 Κΐισαί·«χης Νικόλαος (,ς Σ;υΛΓα/ος 3" ΜηναραΑης Παναγιώτης Σ-Ό.) ούϊης Νΐλίλαις 32 Κ·.υ·/;υλ5ς 3ενοφών Μαλινϊρ.τος Γεώεγι.ς 33 Άνακτταΐακης Νικόλαος Κατσ.ινε6;ί·/.ης Νιχ.ί^05ί 34 Καλα*α:άκτ,ς Παναγιώτης Πίναξ Ένωμοταρχών διά τόν βαθμόν τού ' ^ίππ<>υ Άνθυπασ'πιστοϋ.
  1. Μκέλαρης "Αντώνιος
  Λ α,μ. τ^ύ' ι,ς Μ '/αηλ
  884
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ£ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Πίναξ "Υπενωμοταρχών διά τόν βαθμόν τού
  πεζον Ενωμοτάρχου.
  1 Μιαούλης "Ιωάννης
  15 Σπαντ.ϊάκης Νικόλαος
  ί
  1
  2 Σχραβΐλάκης Εμμανουήλ 16 Προχοπάκης Νικόλαος
  17 Σκαλ'ϊβκης Θί45α>ρβς
  18 Βίυτυράχης θίόίωρος
  19 Μαρκόπουλος Άριΐτοτέλης
  ?0 Ρΐράλης Αντώνιος
  21 Πωλογι«ν;«κης Μανοΰίθς
  22 Τσαγκαράκης Αντώνιος
  23 Μυτάκης Εμμανουήλ
  24 Συμ ανάχηί. Δημήτριος
  25 ΦρχγΜαδίχ^ς Γεώργιος
  26 Μιαΐιά; Παναγιώτης
  27 Κίντοξάκης Ρισδάν
  3 ΤζΛζιχάκης^Παντελής
  4 Κυριμάχης "Εμμανουήλ
  5 Χριστουλάιΐης Ζαχαρίας
  6 ΒιΛάγης Ί*»«ννης
  7 Πασχαλίδης Δημήλριο;
  8 Τζενάκης Εμμανουήλ
  9 Μαρκουλάκης Νιχόλα·ς
  10 ΠβπαζεΛ'αρίας Έμμαν.
  11 Βεργϊτάχης Δημήτριος
  12 Καλογεράκης Μιχαήλ
  13 Καλαϊτζάκης Σταΰρος
  14 Κορνιλάκης Χαριλαος
  Πίνας *Υπ«νοματαγχών διά τόν βαθμόν τού
  έφίππον Ενωμοτάρχου
  1 Δασκαλάκης Βαΐίλκος
  Πίναξ Χωροφυλάκων διά χον βαθμόν τοθ .πεζού
  ' Υπενωμοταρχον
  1 Σταφιιλαράκης Ιωάννης 48 Σταυριανάχης Ελευθέριος
  2 Σαρυδάχης "Εμμανουήλ 49 Ρθϋσομθυοτακά<ης Έμμαν. 3 Βούλγαρης Νικόλαος 50 Χρ στουλά>.ης "Αριστείδης
  4 Νικολουδάκη; Έμμ*νςυήλ 51 Πλουμής Ρχδάμανθβς
  5 Β;ρΐί.άχης Μιχαή) 52 ΜπονατάΑης Ν.χίλ*ος
  6 Δερμιτζά/.ης Κωνσταντίνος 53 4>ρί.γ/(ΐδίχης Ιΐιϋ' ος
  7 Παπαδάκης Μιχαήλ 51 Θίθΐωρά*ης '^μμανου'ί-,λ
  8 Λουκάκη. Αντώνιος 5·:> Καγιαμπάκης Δημήτριος
  9 Μαθιουδάκης "Εμμανουήλ 56 Στβγάκης Δημήτρης
  10 Λαγουδάκης Γαωργ^ος
  11 Τζ'.άκης Ιωάννης
  12 Μεταξάχης Γεώργιος
  13 Καλογεράχης Σπυρίδων
  14 Στραπατσά/.ης Νικόλαος
  15 Ήλάκης Ιωάννης
  16 Μπριλλάκης Στυλιανός
  17 Άντΰπας Δημ,ήτριος
  24 Γιβνννάκης Εμμανουήλ
  25 Μοναχός Δημήτριος
  26 Μαρκάκης Βασίλειος
  27 Μανο.<ίέλΐ}ς Ιωάννης 28 Π«κουτσάκης Ιωάννης 29 Λιμοτυράκης Μιχβήλ 30 Κικιβαράκης Νικόλαος 31 Κατριαοάκης Γεώργιος 82 Παπαγεωργίου Νικόλαος 33 Λουκάκης Μιχαήλ 34 Μϋΐχάκις θεόϊωρες 35 Άσ«ρα8άκ»}ς "Ιωάννης 36 Κουνάκης Πέτρος 37 Χατζάκης Κωνσταντίνος 38 Φραγκουλβκης Άντωηρς 38 Φραγκουλβκης Άντωηρς 85 Πανανουϊάκης Ε 39Κωνατϊντου/άΜ)ςΚ<ί.ν/τΓνο{ 86 Χάλης Νικόλαος 40 Σιιανουδάκης Μιχαήλ 87 Λ 41 Βιρο^χά/ης Στυλιανός 42 ΜβλιντρΐτοςΧαράλβμΐΐίς 43 Διγενάχης Γεώργιος 44 χυρ«ράκης Έμιμανθϋήλ 45 Χαραλαμπάκης Ιωάννης 46 Μελαί'άκτκ Μιχαήλ 47 Φϊί Δ ης ς 87 Λαμπρινός Γ-.ώργιος 88 Κ«νταράκτ,ς Ιωάννης ί^9 Άνα[νωστάκης Ήλίος 90 Άναλ*μιΐ(5άχη; 91 Παπαδάκης Ώαϋλϊ 92 Τζανάκης Μιχαήλ 93 Δλϊξάν.η; Ήλ:«; Πίναξ Χωροφυλάκοον διάτόν βαθμόν τοΐτ 'Υπενωμοτάρ^ου 1 Σ?α*ιαννά<ης Μιχαήλ 5 Φρχγάκη; Αντώνιος 2 Παπαδάκης Ν.κόλαος 6 Σ-χθινάκης Έμμινίϋήλ 3 Γυπ*ράιΐϊ)< '&νΙρέ*ζ 7 Σκβράκης Ιωάννης 4 Νικολακάκης Νικόλαος 8 Λεδεντάκης Παναγιώτης Έν Χανίοις τί, 5 Νοεμβριού 1910. • - Ό ίπΐ τής ΛημΜία; Άΐφάλι(4ί Έπίτ >07ΐ0ί
  Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  79 Κϊλαφάκης Ρβράσιμος
  80 Κατριαδάκ*;ς Γίώργιΐς
  81 Γιαννάκης ΙΙολϋϊωρος
  82 Λιλιτακης Έμμανουήλ
  83 Μβνταδάχης "Αντώνιος
  8Ί Σχουρτσουπάχης Μιχαήλ
  85 Πανανουδάκης Εύάγγελ:ς
  Άριθμ. Πρωτ. 5314
  » Λΐίχτ, 2205
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ Α!ΙΑ!ΟΣΥΝΗΐ
  ΗΓΚΓΚΛΙΟΧ
  Ποόο τοίτς Γρααιΐατεΐς των Έφετείων, ΙΙρω
  τοδικείων, Ει<ίαγγελώ ^, Άνακρίό κα Είριινοδικείων της ΡίήιΙοι; 57 Σιρυδ^κης Παναγιώτης 58 Τρακάκ^ς Ιωάννης 59 Δασκαλάκης Δημήτριος 60 Στρατουϊάιιης Γίώργιος 61 Κβντογιαννάχης Έυ.μανουτ;λ 62 Μαρχ$υλά»ης Ιωάννης 63 Παι:«δάκης Ανδρέα; ........._,—,„„.Γ.-,^ 64 Ηλιάκης Γεώργιος 18 Φραγκιαδάκης'ΜιΛτιάίής 65 Άνδρϊαδάκης Ίωά»νκ)ς 19 Παπαγρηγοράκ^ς 11* άννης 66 Κοκίνίκτ/ζ Κω^σ αντΐνος 20 Καλογ*ράκης Δημήτριος 67 Ξ'.ναάχης Ιωάννης 21 Μαβτορά'κης Μιχαήλ 68 Ιΐατταδογιαννάκη- Μιχαήλ 22 ΣτυλιανΛυίάκηςΧρ'στόφοβΐς 69 Σαρτζετάχης Νικόλαος 23 Κανιαδάχης Εύστρατιβς 70 Βοτηράκης Εμμανουήλ 71 Καλλέργης Νιχόλαίς 72 Πετράκης Νικόλαος 73 Σπυριδάκης "Κμμβνουηλ 74 Σημαντιράκν,ς '1<ιάνντ;ς 75 Σταματάκη; Εμμανουήλ 76 Γριντάχης Κωνσταντίνος 77 Β=ργάχης Στυλιανός 78 ΜαρκοΛάκης Ηϊόδωρος ο,'-θχ, 6;ι οί {ι5η9>ίκα· ϊ,.ιμισθιι γραίεΤς τΰν,
  πρ-ΐί*τα»οι Γραφείω;, ιιαραΑελ^ΰνΐίς την ;κτίλ-:σ;ν τή ,
  αυτών ύχηρεσίϊ,·, τή άνοχί) ύ^.ΰν, άσ/ολοϋντα. «.άλλον εις ιή;
  όνιγραφήν ϊπο^ίσεων κιί πρακτιχών, ττρό; Γίιον αΰτδν όφίλβς
  χβί ζημία» τή; ύπηρ'εσίβς χ.»ί τ^Ι)/ «ιιί τούτω ί ωρισμένων
  άμίσθω^ γραφέων. Κΐθ.σΐώντις υμίν ταύτα γνιοσεά, παριγγίλ·
  λομϊν, ότι τού1 λοιπού άπ-χγορείεται οιύστηρώς εις τού; έ^μί-
  σθ^υς όκα'-λήλους ή άνπγραφι ο'ιουΐή'ποτε έπισήμο^ άντιγρί-
  φου «ποφϊσεως τ; πρίκτικοϋ, ό'^ερ ή'ηλε παραγγβ'.λιι ιΐυτοίς
  διάϊικος ή1 δκηγόίβς ίιαΐιχοο, 'άντί ί, * ε-> ά,^οΛ'ς, α"λ.Χ«
  ταυτα άντιγ">άΐωνται υπό τώ; πρός τοοτο ίιωρυ^ΐνων -/.ιτά τό
  άοθΐον 74 τοϋ Οργαντβμίδ των Δτκ*ΐτηρ'ων άμ,'σϊω/ γραΐίω^.
  Πασά ««ράδασ'.ς τή; έγκ^κλίου ήλών ταίτης Οί 43ΐιβύ·ρη ού
  μόνον την αυστηράν πειθ*ρχικΫ,ν τιμωρίαν τ^ϋ άνβλαξόντβς κμ
  έλτελέΐαντος την υπηρεσίαν ταιΰτην ΰποιλλήΧ'/ο, «λλά χ.αί τού
  προ'ίτταμένου τοϋ Ρρϊφιίου Ρραμματέως.
  Ι Έν Χανίοις τή 28 ΌΛτωδ,ίου 19ϊΟ
  Ό επί τήι; Δι<ιαιοσί·ης Γ. 46 Μελαίάκτκ Μιχαήλ 93 Δλϊξάν.η; Ήλ:«; 47 Φραγκοϊημητρίκη; Δημήτρ. 91 Μβ.'ρογιαννάιη-ς Έμμ?ν. ΆριΒ. Τΐρωτ. 5335 Ι Δ·.ί«τ. 2210 ΑΗΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΔΪΚΑΙΟΣΥ^ΗΣ ΕΓΚΓΚΛΙΟΧ Ιΐοός ϊον< (3οηβοΰς των Ενρηνοδτκών Κατά τό άρθρον 10 τού ί,π' αριθ. 146 τής 5ης Σεπτέμ 1909 Διβτάγματος, ανετέθη ύμΤν ή ίπιμέλεια πρός ρ των ίπι6αλ/.5μένων είς τούς υ1ι5χρέο^ς κρός φοίτησιν χα'· ™~ ραμ*)ούντας τούτο μαθητάς προστίμων. "Οθεν ««ραγγέλλομεν Γνα ά'μα τή ίποδίλί υπό των Νθ(Λθρ χιακών Έπιθεωρητών των Δημοτικών Σχο) β'.ων ιτινίκων ιΐρο •τίμων πρός Ολϊ;, ένεργήτε την διά τής χωρο·ΛακΥ]ς εϊ«ξ αυτών, όιτότ* ό έιτιϊΐ'αιι6|*ενος περί τα·*τιχής φοιτήσεω; των βητών σχοπός θέλει επιτευχθή. Έν Χϊνίο.ςτή 28 Όκτωβρίοο 1910 "Ο ΙπΙ τής Διχαιοιύνης Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ