93002

Αριθμός τεύχους

60

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

12/11/1910

Αριθμός Σελίδων

14

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΡΜα ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΟΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τί) 12 Νοεμβριού 1910 — ΑΡΙΘ. 60
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΙΥ^ΗΣ
  Δια τον ύπ' αριθ. 181 τής23 Σεπτέμβριον έ. ?. Δαταγμα
  τος τή"ς Έκτελεστ'ν.ής Έπ'.τροπής, διω;ί?βη ό Εμμανουήλ
  Τζαρδής κάτοικος Πόμπιας Κϊΐνουρίου, Δημόσιο? Κκτόγορος
  *«ρά τφ ΕίρηνοοΥ/.βίω Κανδάνου Σελίνον, άντί τοΰ Σπύρ.
  Φουντουλάκη, μή άναλαβοντος τα καθήκοντα τής υπηρεσίας
  ταύτης.
  Δι' όμοιον Ιπ' αριθ. 182 τής 23 Σεπτέμβριον έ.Ι. ίγένϊΐθ
  άποίβ.κτή ή παραίτησις τοΰ Μ.χαηλ Κουναλακη, Εϊρηνοδίκον
  Κολυμίαρίου Κισσάμου.
  Δι' όμοίου ύπ' αριθ. 184 τής 25 Σεπτέμβριον έ. Ι. έχετράΐΐη
  α'.) «'ις τόν Ιωάννην Πτωχάκιν κάτοικον Άρδάντον Άγίςυ
  Βασιλείου όπως φέρη τοΰ λοιπού τό Ο'ικογενιιακόν τού .Ιπώνυ-
  μΛν « Παχαίάκις»'. β' ■) Είς τόν Ιφιππον 'Υ)να>μοτάρ·/κ)ν
  Κωνσταντίνον Ανδρ. Δαμονλάκην έκ Σαμαριας Σφιαίων δπως
  γίρ-^ τοθ λοιποί τό Οίκογενειακόν τού έπώνυμον «Κατσβ.νί-
  βάκης». γ'.) Είς τόν Κωνστ. Κτενιαδάκην κά'.ςικον Χολέπας,
  'ό*ως φίρτ) τοϋ λοιπού τό ίπωνυμον «Λυγιδάκης» καί δ .) είς
  τον —φν Χωροφΰλακα Ιωάννην Σιμλουρά)«}ν, ό'πως φί-.χι τού
  λοΐποθ τό έπώνυμον «Σκουνάκης».
  Δι* όμοιον ύπ'αριθ. 185 τής 24 Σεπτέμβριον έ.έ. Εγένετο
  άτοβίκτή ή «πό τής υπηρεσίας παραίτησις τοΰ Πέτρου Χ^,
  Μαρκαντωνάκη, Γραμματέως τοΰ Πρωιοδικείον Σφακίων, καί
  διωρίσθη άντ" βΰτον ώς τοιούτος ό Γεώργιος Ι. Λ«κανίδης.
  Δι' όμοίου ΰ«' αριθ. 186 τής 30 Σί*τβμδρίου έ. ϊ. ίχορη-
  γήθη αυγγνώμη σνγγβνείας είς τίν Ίωοή^ Λεκανίδην δι/ηγόρον
  καί Γεώργιον Ίιοσ. ΛεκΛνίδην Γοεμματέα τοΰ Πρωτοδικείον
  Σφακίων, *αί έΐϊειράπη είς αύτούς δκως άεκώσΐν ϊχ,αστος τα
  κ«θήκοντά των παρά τω Πρωτοδιχείω τούτω, χωρίς νά δύνανται
  ν* βθμιτράττωσιν έν ττ] αύτ-ή δίκ-ί;.
  Δι* όμοίου ύπ'αριθ. 187 τής 1 "Οκτώβριον έ. Ι. εγένετο
  άκίδεκτή ή ά*ο τής υπηρεσίας καραίτηβ'.ς τίΰ Β. Μαλαγαρδή
  Εΐρηνοδίχον Σητείας.
  Δι* όμοιον ύπ' ά.5ΐθ. 188 τής 2 "Οκτώβριον έ.ε. διωρίσθη
  τακτικόν μέλος τοΰ Σ»μδονλίου τής Δικαιοβνν/,ς ό Έφέτης
  Χανίων Κωνστ. Γεωργιάδης άντί τοΰ προσωρινόν τοιούτου
  Πέτρου Ταταράκη άπαλ7»ασομένου.
  Δι' όμείον ύπ'αριθ. 191 τής 9 "Οκτώβριον έ. Ι. διωρίσθησαν
  δικηγόροι παο' ά-αϊΐ τ:ΐ; έν Κρήττ^ Δικασ-ηρίοις καί παρ'
  Έφέταις οί Μιχ. Κουναλάκης /.αϊ'Αλί;. Μνλωνογ-άννης.
  Δ·.' όμοιον ύπ' αριθ. 192 τής 11 "Οκτώβριον έ.ε. ϊιωρίσβη
  ό Ιωάννης Μ, Χαζιρ^χ.ης χατοικος Χανίων, δικηγόρος ~*ρ'
  π τοις έν Κρήττ) Δικαστηρίοις πλήν των Έφετείων.
  ι' όμοιον ύπ'αριθ. 1δ3 τής 11 Όκτωδρίον έ. Ι. εγένετο
  ^ ιΐαρ«ί™σις τοΰ Νικόλαον Μαλλΐϊράκη, Γραμμϊτέως
  τοΰ Είίρηνοδικείον'Αρχανών/.«ί διωρίσθη. «»τ' αντοΰ ώς -ςιοΰτος
  ό
  Δι' όμιίβυ ύπ' αριθ. 19'ι τής ί ι Όλτωΐρίΐυ Ί. ί. μ- ζ~ί-
  θηιαν ά αλλάξ οί Δημϊσιοι Κατήγ-ρο: των Είρηνίϊ* :ιων
  Χώ[ άς Σφαχ,ίων Ιωάννης Α. ΜαρμχτάΛ,ης ν.Ά Τί9σ.- λι:υ
  Κισσάμου Γρηγόρΐος Παπαδάκης.
  Δι' όμοίου ύτ;' αριθ. 197 τής 12 Όκτωδρίΐυ έ. ί. ΓΐωρΊΟ",-
  σαν, α'.) άναπληρωταί τού ΕίρηνοΒί ου Άγίου Μ^ρων^' !Ι^ «-
  Ί Πά
  ή μρ γρ
  Βρ:τάν,η;. β'.) Άναττν,ρωτΛΪ τοΰ Είρηνοϊ·.κου Βίμΐϋ . 'μοϊ·.
  Τζανουδάκης κα'ι Έμμ· Ι. Πατταδάν.ης.
  ! Δι' όυ.οίί-υ ύπ' αριθ. 198 καί υπό την αύ '',ν χρ:νολ:γί^ν,
  άτελύίη ό Χασάν Κ:ογ.:^,·:" αης μβτβφραβτης :οΰ Μ;, ,,',ί-
  στικοΰ Ρραφείθϋ Ρεθύμνης, καί διωρίσθη άν.'^ύ'.5^ ώ; - ■ .5ς
  ό Φαζήλ Χασάν Τσιμπουςάκης, χάτοικος ΊΐρίνΛΐίοι.
  | Δι' ίμιίου ύπ' αριθ. 199 τής 18ης ΌΛτοδρίου έ. έ'. -τε-
  1 τεθή ό Είρηνΐδίιιη; Μοιρών Γεώργιος Χ. Κι:υρτβίκης εί -.ν
  Είρηνοδ'.κεΐον Λιμένος Σητείας ώς τοιούτος.
  1 Δι' όμοίου ύπ' αριθ. 20.} τής 19ης '()Ατω5ρίν^ ί. Ι. 3 ό ■.Λ,
  ό Άνίστης Γ. Παπ,αδάκης ϊικηγόρος παρά τ;·.; Ε';ρην:'Ν '._ οις
  των Έπαρχιών τής Νήσου.
  1 Δι' όμάου ύιτ' άρι"). 201 ίΛ. διωρίσθη ό Μιλτ. Πατ.- .', ,-
  τράκης ϊικηγόρος ταρ' αυαοι τοις έν Κρήττ, Δικασττ,ρί'ΐς τίλήν
  των ΈφΕϊίίων.
  Δι' όμοίου ύπ' άριή. 203 τής 30 ΌΑτωδρίου ί. Ι. ίΐωρίοΊη
  ό Ιωάννης Άθαναβιάδης διχηγόρος π^ρ' ά'πα-: τ?ΐς .ν Κ-,γ,τ,
  1 Δικαστηρίοις πλήν των Έφετε'ων.
  ί Λι1^ όμοίου ύπ' άριί. 204 τής 1ης Ν;εμδρίου έ. έ.
  ! Ι. Μετετέθη ό Εμμανουήλ Μ. Βογιάκης Εϊρηνο^ι/η; ^--
  ρων είς τ'ο ΕΙρ,ηνοδικεΤον ΚΛυμπαρίου ώς τοι:ύτος.
  |
  II.
  Διωρίσθησαν οί βοηθίί -ών Είρηνοδικών προογοο-. ι είς
  ι Εΐρηνοϊίκας.
  Ι α'.) Ό Μιχ=ιί)λ ΙΙακαχατζάλτ]:, β:ηθίς τοο ?',':,. '.υ
  Σπήλι Αγ. Βασιλεί«υ, Είρΐ|;οδίκης ~αρά τω αύτω Εί.,
  ! ϊείΐι), Λ'ύ τοΰ Ιω. Λ^/.οϋ3η μϊτατιθίμίνυ ώ; τοιο^τ' ' :ό
  • Ειρηνθδ>κ&ιΌν Αρχανών, χαϊ
  Ι 6'.) Ό Χριστόφορος Λ. Προυκάκης, ^ϊηθος τ.·3 Ειρ ^
  Ρουστί/ων, είς την βίσιν τοΰ Ε'ιρηνοδίκίϋ Μοιρών.
  ! Δι* ίμοίου Ιπ' άοιθ 205 τ;; 2 Ν^μβρίοιι ί Ι. .θ/;
  ό Άλίξανϊίος Στα^.. Μυλω^ογιάννης, χ.άτα/.:, Χα/ΐω , .' ,;
  νοίίχ.ης Βόρρων Γ^ργΐωτίίσης.
  ϊ Δι' ό>οίό; ύπ' αριθ. 206 τί); 4 ,ις Νθϊμδϊ'.υ ;·. Ι. ΐ'. >,
  ό Κωνσταντίνος Ι· Καμ-τάνη; ν-άτοιχος Καβτϊ/,λίίϋ .1= ο.;,
  άλ/.« 7.λ
  άπασι
  Δι' όμοίου
  'θίς μόνο^, παρ' είς δέ. ύπ^'ρχο^ν -έσΐ^ρες πτυ·/ι;ν"/ ')ΐ
  ταρ' οίς ο«ν εχει συμπληρωϊΐ ό *ατά τό 6 . έδάφ1.;; . - 8
  άρθρον τοΰ ΌργοΛισμο3 των Λ',γ,αστηρίων άριθμ-ό, το, τ.5' . ,^ή
  πτυχιοΰχων.
  Δι' όμΐίον »κ αριθ. 207 τής 9 Νίεμβρίον έ. ί. ϊ:ι....-//)'
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  σα - . '»-Λ
  Ν. -'. :λλιν3: <; * ϋ Ι.ι,.ην-.ι εί.υ Ν χ~1.-ίΐ^α Μ Αλ. Φ^νϊο.ίΛάχ.η; ά.<τΐ των Ι. ; οί ναί -"■;* ίμ^'.ςυ ΰΐϊ' άρ.θ. -08 κ>ί 11 Νοεμβριού έ. Ι. επετράπη
  ή έκ τ;ΰ Διμοσίίο Τίμϊίοο ί^όληψις τ ν"; μ!:0:δί5ΐ'α; τοΰ
  Μ;3χά: Καλεράλη μετα*ρίστοϋ παρα τώ Μεταφραικίκω Γρα-
  οείω Ο(:α-.λκίου ά—: 9 Σ<ε~τεμέρΊο^ μέχρΐ τή; 9 Ό/.τωβρόυ 5. ε. ά" ί'.ϊουσιάσαντο; λόγω π:σΐοχοιο»μένης αδείας. Λ'ο· της ύπ άρ Ομ. 186 '.ή; "3 Σεκτϊΐ'βρίου ί. Ι. Δ'ίχταγ,]ς τού ά. *~ι τής Δΐ'.αιοού^η; Έπ'.ΐρόπίϋ, διωρίσθη ό ΓεώρΊΐο,Ν. Δ&σ/.ο(λ&·Α·-;, οεσαοφύλαξ των φυλακων Χα-ίων άντί τ3ΰ Νΐκο- λά:υ 'Λνϊρεδάχη, μή άποϊεχβεντοί τόν θέσιν ταύτην. Δ',' ό^οός ύ~°άριθ' 187 ιής 24 Σεπτέμβριον- ί. Ι. έγςνε'ο α~^ ε, \ τ< τνφζ.χτ,ζΐ", τζΰ Εμμανο,ιήλ Χριστίνα*.*; ϊεσμοφύλα/.-·; των ν^/α ών Ά^ίου Νιν.ολ«.>, ν αί διωρίσθη άνΐ' αυτού ώς
  Τίϊθ^τ;- όΜί-χ-Ι Λ2;λ~ρά/.η ·, ?άτοικοςΜ«λλών Ίεοαζέτρου.
  .->'.' ο,ν,, άς ύτ:' άρ 0. 188 τ<^ς 25 Σεπτέμβριον έ. έ. μετετίθη ό Ιΐαναγιώιη; Τη?γγράΛτ.ς, ?εσμο>6λαξ των φ-,Ααχΰν Χανίοιν,
  είς τα; φυλϊ άς Βάμ:υ, αντί τοΰ ίκ Φ.λίππτυ Δημ. Κίν.κίνου
  μετα.ιθίμενϊ» όίς τάς ^υλανάς Χανίων.
  Δι' ομοίας ■!»—;* ό-ριθ. 189 τής 25 Σεπΐε^,ορίς., ι. Ι. ΐγέ-ετο
  ότ:ο;ί .τή ό ~-χ;αΙτησ.ς τοΰ Νικβλάβυ Μ. Αλέξη, Ϊεσμεφύλ»κ5ς
  "ών φ^λακών Λγίου ΝιχοΑάου, "-α: διωρίσθη άντ" αύτβδ ό Ίυΐν.
  Γ. Κ/ών-.ζ»ς (τοΰ Άνΐίσς,γεώρ',η) κάτοικος Κτιτοιας.
  Δ.' ό. ιτίις ϊπ' αριθ 190 τής "28 Σεπτεμδίίου Ι. ε. μετετέθη
  ό
  II
  ·ναγ.ώτ/;ς Τσΐγγράχης ίεσμο^ύλαξ,τών φυλα''ώ; Βάμβυ, εί;
  τάς ·,υ^αιχίίας φυ/^αχάς Χανίων.
  <Λι' όΐίΐίας ύπ' αριθ. 191 της 28 Σεπ,εμδρίοί) 5. Ι. εγένετο ά~οο«ί·.·ή ή παρΓ.ίτηΐις τοΰ Χρυσοστόμΐυ ΨαρΐϋΒάκη οεσ^οφύ- λα<.:, -ών' φΛϊλΐον Ρεθύμνης, ·α διωρίσθη άντ'αύιοΰ ό Γεωρ. Ψ-'ίϊίίάΐΝΥς ; άτοικες Ρεθήμνης. Δι1 όμ<.ίας 5~' άρ.Ο. 1''2τι;- 30 Σεπτεμδρί',υ έ. Ι. έγίνΐτο :~^'.ίΛ:τ, ή π., αί//} ι ς τ;ϋ Νγ-'.ο/ άίυ Χ" Ι Παγ/.άλϊυ νΛητν;ρος τ"ϋ '*.' ο τη;ί;υ το3 Πρωτ;διχείίο Λαΐσηθίοο «αί ίιωρίοθη άντ" (ΐ>,ΐΓϋ ό Κωνσταντίνος Παιταϊούλης, κάτοικος Κριτσας Μείΐμ-
  6ί/>λοΐ/.
  Δ-.' ό^·οι?ς ΰπ' Αριθ. 593 της 30 Σετ.τεμδρίου έ. Ι. Ιτρο-
  πο-οιι,Ο,'. ή ύπ' όφ·Θ. Πΐ τής 18 Δϋγούϊτοι» 1910 Διατλγ?]ς
  οί υ τοϋ λ. ϊκ'. τής Δ',Λαιοσύνης Έπιτρόαυ >..·4τά τούτο, κα'έσον
  2ίω; σθη ό ΚιΛνστ. Γεωργιάδης Εφέτος Χανίων, Πρόείρος
  τοΰ Κοι/'υργΐΓΪικείου Ρβθύμνη; άντί τοΰ Φραντζν; Φριντζί-
  -■/.ίί.^, οοτις Οά λαμ6ίντ, μέρος ώς σΰνεϊρος εις άς ύτ-.οθέσεις
  έ'νίκα νομ·';Μυ έξαίρέσεώ; τινος των Συνέϊρω» ■/.αθίίτατοΐί αναγ-
  /.ϊΐ;ν "ούτΐ πιος σ^γ/.ρ^τησΐΐ' τοο Κακβυργίΐδ'.κείου τούτου.
  Δι" οί οίας 1~:' αριθ. 19·Ί τής 30 Σεπτέμβριον ΐ. Ι. μ,-τε-
  τϊδ" ό Λτμν,-ρ.ΐν Κόν.κινίί ίεσμτφΰλαξ έν ταίςφυλαχαΐς Χανίων
  εί;-α ΐυλίκις Βάμςυ. _'
  Δι' ΟΑοίας ύπ' αριθ. 195 τής 4 Όχ,τωδρίου ι. Ι. ίγένετο
  «πϊϊεκτϊ;^ ή παιαίχησις τεδ Γεωργί',υ Ί. Νικάνη, ϊεσμ.οφύλανος
  των -^υλα κ"3ν Ρεθύμνης καί διωρίσθ/) «ντ' αύτοΰ ώς τοιοίτΐς Ό
  ΙΈώι /.' -' Ι. ΤροΛΆι ό-:, νάτοιΐ3ς Ρουιΐβπητί Ρ;Θ ιμντ,ς.
  Δι' :,α,·-; !·-' ά-ιθ, 196 τής 7 Όκτω6ρ·Ό^ έ. ί. άπελύθή ό
  Λ.ΐνΰϊΐ.ς Άλεςΐ); ύτογγραμμϊτεύς τ^ϋ Πρωτοϊιχε-ου Λασΐ-.-;
  Οχυ καί ϊΐί,λρ;α0η »ντ' Λυτοΰ ό Μ^χ. Γ. Άλέξης χάτοικΐς ΈΞω
  ΙΙί-Λμυ Λυσσηθίου.
  Αι' ι,.·.3 ίϊς !ι::' ςτριθ. 197 :τ-; (.) Όχτυΐβρίου έ έ. ίζί/ύθη ί
  Νικ-λ~'.; Μαρά/.η; κλητήρ τής Εΐσαγγίλίας των έν Ήρ*ν.λε ω
  Έΐετών χ.αι οκοιίοθη άντ' -ύτ3ϋ ό Θεςχαρν,^ Νι·*3λουίάκης
  κάτοι.Ό' Ήρ^^λείου.
  Λι' ό.'ς'ας ύ-' ά:·.^ 108 τής 11 Όχτ.οβο^υ έ. Ι. άττ«λύ?·ο
  ί Ρεΐ, ργ.-.ς Ψα'.ουοά>.νς ίεσμοφυλϊς των ςυλο/.ών Ρεβϋ-,ν,ης
  κχί -·ο'ί'5« . άντ' αύτοι, ό Γεώργ;}; Έμμ, Μϊρν,ά/.ης >.άτοιν.θς
  υ^Ίί .ΊϋΛ.π^τβμου
  Δι' ί.;;ίας ύτ.'ά,ΐιθ. 199 ττ^ 12 Όχτωβρίου ί. ε. άπελύθη
  ό Ευάγγελος Γιαχουϊάκηςκλητήρ άκρίΆτηρίου τού Ε'ιρηνοϊικείου
  Ροοστί-Αί,ν.
  Δι1 όυοίας ύπ' αριθ. ^01 τίς 12 "Οκτώβριον έ.ε. ά-ελΰ8η ό
  Ιωάν ·.·;., Άναιτ»σιά:ης ^ϊ,θ':; ~-.ϊ ΐν>;νμ,ατέως τ;3 ΙΙρωτοδι-
  νεί^υ Λϊ:ϊ(|0:'ϋ -/.α·. δ'.ωρίσ3η όν-' αύτοϊί ό Γ*ώργ'.ος Εμμ.
  Ζι·)",·^ 17-ης κάτο·κ'ς Νί3.πολϊ<'ί. Δ:' :μ:;α; ^π' αριθ. 2ί)2 τγ;; 19 Όλτωδρίου έ έ'. διωρίσθη ό Τ;!2 ν γ,ς Λ..> .3, ω χ .Α /.= .;:*-; Β.λίν'ρίίαν τίς έ:ρ-
  χιβς Ρεθ^ντς κλη-.ή?ά·'ρ5»ΐηρίου τοΰ Είρην;διν.είου Ρουστίχων.
  Δι" ομοίας"ΰ- αριθ. 203 τής 18 Οκτώβριον έ.Ι. άπελόίη
  ό 'Ε'Αμ. ΜαΟιο.Βάίΐ-ς 'εαμοφύλ. ξ των φυ;*Άω^ Χανίων χ*ί
  δ·ωρ ο·0η ϊντ'ού-οΤ γ "Ιωάννης Γ. Κ«λογρ!?ης.
  Δ·.' όμοίβς ύ,τ" αριθ. 20ί τής 20 Όκτω6ρϊ;υ έ.ε. άπ«)ύβη
  ό Έμμ. Κ. Δ.ςλυ ά, βκηθος τ-.Γι Γραμματεύς τοΰ Πρωτοίι-
  κείου' Λ',σσί,θιου ν.2 δ'ϋ>Γ.ίΐδη άντ" αύτοΰ ό Ίωάνν.-ς Νικολ.
  Άρχίβλης ο* Κριτ^ας Μεραμ.6έλ>οκ.
  ^"' ομοίας ΰ-;1 κρ.θ 205 τής 21 Ό*τω6ρίι.υ ί.Ι. δ.ωρίσθη
  ό Κα.νστανΐΐνος Πλ-ΐυριίης Λκττίτ(ς των φυλακων Νεαπόλεως
  Μβ^αμβέλλτυ.
  Δι' ομοίας ύπ' αριθ. 'ΪΟΰ κ,.: υπό την α^τήν χρονολογίαν απε-
  λΰθη ό Μιχαήλ ΣΑ·Α«λλά'-η; κλ'ϊτήο α^,^ανηρίου τοΰ Είρηνο-
  δ.κείοο Τί,ϊρμ'.αδων.
  Δι'ομοίας Όγ.' «;ι3. 207 καί υπό την α^τήν '/ρςνολοιίαν μετ*·
  ό ΔηΛή-ίΐί; ΜΐϊτρίκΓ,Γ, κάτ5ΐ-*ίς Χ«ννν Ϊ:ο·μ5ίύαξ των φυ-
  λαχώ> Χανίων, άν τί τοϋ Ιωάννου Καλογρίδη, μή άποϊεχθέντος
  την θέσιν τίίυτην.
  Δι' ομοίας ΰκ' αριθ. 209 χχί ΰτο τ-(ν *ΰτήν -χρονολογίαν
  διωρισδηοαν ό Πέΐρϊς Ταΐο(ρί·ΛηΗ, '^φέτηο: Χανίων, Πρόεδρος,
  οί Άν·:. Άνθ:ύυης δικτ,γόρος, /.αί Άρ. Β'.τσικουνάκης Πρω-
  τ3δι/.κ Χαν'ων, Σύνβ?ρίί, καί ό Στυλιανός Φυλλαδιτάκης Υπο-
  γρ.·»μμ«τϊΰ; τού Έφετίίου Χανίων, Γραμα.ατίυς, τοΰ κατά την
  Ϊ2Νθίμ6ρ;ου μέχριτίλου; τοΰ μηνός τούΐοο 1910. σύνοδον
  συ·;χ.οτηδΓ,3ϊμ:.νου 1να"·Αςυργιιδιχβίοο Χανίων.
  Δι" όμοί·/ς 6π' _ρ'.θ 210 ΐή; 30 Ό*τ<ί6ρ·ου ί.έ. διωρίσθη Ό Πα^αγ. Χ. 1Ια7:α?ά;ης, φοιτητής -ής Νομικής, κάτοικος Χανίων, Β'. Βίτ,θΐς τοΰ Γρ^μμ^τίως τοΰ Πρωτοδικείου Χανί¬ ων, επί εν έΐος. Δι' ομοίας 5?;' αριθ. 111 της 1ης Ν:εμδρίου ί, Ι. άιτελύθη ό Ήρακλή; Βοϊύρης δεσμοφύλαξ των φυ^αχδν Ίεραπέτρου^ Δ:' ομοίας υι;* αριθ. 212 κα.ί υπό την αυτήν χρονολογίαν διω¬ ρίσθη ό Δημήτριος Α. Κρομμυδάκης κάτοικος Κρ.άς Βρύσ·<]ς Κισσ«ι>ου 2ΐκ*στΐΛος κλητήρ τής περ'.φε,ΐείας τοΰ Πρωτβδικείου
  Χαν'ων με έδραν τό ΕΊρηνοϊιχεϊο,' Κολυμπαρίου Κισσάμου.
  Δι' 3μ:ίας ΰπ' αριθ. 213 καί υπό την οώτήν χρονολογίαν, διω -
  ρίσθκ; ό Νικόλαος Π. Δ. Άνυφαντάκη,-, κάτοικος Τζερμιάδων,
  κλτ,τϊρ άκρίατηρίίυ τοΰ Εϊρηνοδικειου Τζβρμιάδων Λασΐΐηθίου.
  Δι' ομοίας 1)-' άρ.6. 21 Ί τής 2 Ν)6?ίοιι ϊ.'ί. άπελύθη ό ΓΥ·
  ώργΐίς Μ. Μαλεγ'.αννά/.ης κλητήρ άκροατηρίου τοΰ Εϊρηνοδί-
  •Λίίου Κ^σνελλίίυ Π&οιάδος -<αι διωρίσθη άντ* αϋτοΰ ό "Εμμα¬ νουήλ Κ. ΧαρΦλάκης κ»το»ΐος θραψανίΰ. 'ΔΓ όττοίκ; ύττ' ά9;θ. 215 καί υπό την αυτήν χρονολογίαν διω¬ ρίσθη ό Μιχαήλ Γ Μηλ'ώτης βοηθος τοΰ Γραμματέως τοΰ ΕΊ- ρηνοδίχείοιι Σητεί'ς ΐ-ί εξάμηνον εις την διά τής ύτ;* αριθ. 67 ί. Ι. ζράςεοις τοΰ Συμδουλίου τής Δ'·/.α;οσύ3ης δημιουργη¬ θείσαν θ^αιν. Αι' ομοίας ΰπ'αριθ. 216 τής Β Νοε»βρίου έ.Ι. ά'ελύθη ό "Αγγ£% ος Βίλεγρϊ,χης δικαστικό.; κλητήο χ-^ς περιφεριίαί τοί>
  Πρωτοδικείου Ήροΐ/.λίίοϋ ν.η {διωρίσθη άντ' αύτοΰ τόν Ιωάν-
  Έμ;*· Βασιλ^ΐην χά::ικθν Πύργο^.
  Δΐ' ομοίας ί>%' αριθ. 2'7 %ζ υπό ιήν αυτήν χρονολογίαν,
  απηλ/«ν6η ό Αντώνιος Άν'ίούαης, δΐ'/.ηγόρς Χανίων των ν.αθη-
  κόνχων το_·, ώς ϋυνέϊροΐ), χαΐά την άπό 12 Νοεμβριού έ. ϊ.
  μ.έ·/ρι τίλους .ου αυτού μηνός σύνοδον τοΰ Κακονργιοδικείου
  Χανίων κνί έ'ιωρίΌη άν.' αύτοΰ ώ; τοιούτος ό Ιωάννης Σαοΐινά-
  τ-5ς, Εφίτης Χανίων.
  Χανιά 8 Νοέμβριον 1910.
  Ό έπϊ -.-ής Διχαιοσΰνης Έπίτροπθί
  Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ
  Ι ^ΓίΤΕΡΙ ήίΕΥ§ΥΝΣίΙ ΤΗΣ
  Διά τού ΰ^ αριθ. 170 καί χρονολογίαν 29 Όκτωβρίου έ. Ι.
  _ Λιατάγματος άπε) ύθησαν προσωρινώς οί εξής διδασ/.άλισσαι
  ατε ίν,'.αταλι-οϋΐα: την θίσιν των πλέον των 15 ημερών ήτοι1
  ) Ή Αθηνά Κυριακυΰ διδ)λισσα Ζαροΰ Καινουρίου.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  587
  2) Ή Εόαγνελία Καλομενθίούλλίϋ ΤυλλΐΛν,ίχί δ'ί)λισσχ
  Κουτουλφάρι Πεδιάδος.
  3) Ή Φίβρω^ία Παντβτνσά».! δ'.ϊ)λυσχ Άγίου Μ ρων^ς
  Μαλε6υζί:υ.
  4) Ή Χρυϊάνθη Φαραζοπούλλου διο)λ[σσθ! Μϊγάλης Βρύσεως
  Μονοφατσίου.
  5) Ή Αί«ηερ'.νί] Μουρέλλου ϊ!Β)λισσθ!Σ·.δ6ας Π^γιωτ'σστς.
  6) Ή Αίκ^τε^ίνη Κατεχάι-ί 5·.8)λισ«α Κρουσω α Μαλε-
  δοζίίυ, καί
  Διωρίσθησαν κρασωρ.νώς: Ι) Η Στυλ'.ϊνί Μανι;υ'?άκ.1 Γ)Γΐ;;
  ίημ)λος ΐπί μη>ιαίω μ:σοψ δρ 90 ε!., τί Παρ'-ίεναγωγεΐιν
  Πιτσιδίων, άντί τής Χαρικλε'ας Στίυΐίϊυ μί-τατιθεμένι-,ς είς
  Σίδδαν Πυργιωτίσσης ϊτ.ΐ μην. μιαθω δρ. 60 2) Ή Καλλιόπη
  Σουργιαδάκη άπόφ. Άν. Παρθε.-αγωγΕΐου είς 7ιχο^< Καινουρίου επί μην. μ'σθω δρ. 5ο. 3) Ή Ε1>ϊ.νΟ!α Σηφά/.ι άπόφ Ανωτ.
  Παρθεναγωγείου είς Κρουβών» Μαλεβ.ζου έ-ν μ. μι;0ω*ρ. 50.
  4) Ή Μαρία ΣϊνουΪΛ»! 3~ό^. Ανΐυ"-. Π?:Οεγαγωγε'Όυ εις
  Χερσόνησον Πεδιάδος ί»ί μην. μισθω ϊρ. 50, άντί τής Άρ·.·
  επί μην. μ·σθω ϊρ. 50. 5) Η Αίκατεείνη Εύγενή' άπό*. Άν.
  Παρθί-1. είς τό Π3φθεν;γωγίΐ:ν Αγ. Μϊρωνος Ιτϊ·. μην. μΐσ'ω
  3ρ. 50. 6) Ό Γ:ώ?γ. ς Μχ-.ΐ'/^ά'ΐς Ιχ-Λτ Γ.^ν^ί^ ε'ς
  Μεγ. Βρύεΐν Μΐνοφ.'-.σίοα Ιτί μην. μισϋω 45, 60 6) Ό ίΐ^τ;»
  Γεωρ,'. Δερμ·ΐζα<ις προαωρ. δ;ϊ):ς ίΐς Βασιλικόν Ίςραπέτρου επί μτν. ' ισθώ δρ 40, ά-τϊ τΐ3 Κ Με;?μβ;>λ:ω-ά Ί μή άνα¬
  λαδόντος υπηρεσίαν. 8) Ό Έμμ Τσ*π*λά'!ς μαθ. Γνμν. σ'υ
  «ίς Άλόϊδες Μυλοποτάμου επί μην μΐαθω ϊρ. 40, άντί το./ Γ.
  Λασηθιωτβκ1. μή άποΐΐχθέντίς τ'ον ϊιςριυόν. 9) Ό Γεωργ.
  Στ. Παπαδάκης προσ. δ·δ)λος είς Κεί: 7 α Αί ο* :ρώνου επί μν,ν.
  μισθώ 8ί, 40. 10) Ή Αίκατερίνη Παααίάχι ,-τόφ. Ανωτ.
  Παρθίναγωγείΐυ ιίς Άκούμ'.α Άν, Βϊσιλε-'ου ι"ι μην. μ;-θω
  ϊρ.'5Ο. 1ί) Ό ΣτΛ. Σαμ??!'-δάΛις μαθ 1 μ ^σΐίυ &ΐς Β.-
  λανδράνδρων Ρεθήμνης έ*ι μην. μισδω δρ. 40, αντί τ^ϋ Ιω.
  Λουιιογβωργάχι άναΛαίόντος ίλ ην ύπηρεσ!·>ν. 12) Ό Μιχ.
  Ε. Αποστολάκις «π:φ. Γυμνυσο είς Αρ». «λοχώρι Μονοφα¬
  τσίου επί μην. μ'σθώ 6ρ. 40, άντί τοθ Έμ,;. Δροσ&τάπ μ^τα ·
  τιθεμέ/ου είς Καπετανιανά ΜονςφΛτσίου επί μην. μισθώδρ. 40,
  άντί τοΰ Έμμ. Άνορουλάχι άιοφ. Γυμνασ'ιου κετααθεμενου ν-
  Χάρακαν Μονοφατσίου Ιπί μην. μ;σ6ω ϊρ. 70.
  Μετετέθησαν Ό Νικ. Μπαμιεϊάκΐς Γρβμ)?ος Πατσ δέρου καί
  Δη-α,. Παπαδά/.ις προσ. 5ι?)λος Άλάγν. Μονοφατσίου εν«λλ*ξ
  επί μην. μιαθω δρ. 40 εκάτερον.
  Προήχθησαν: 1) Ό Έμμ. Γ. Πατταϊά/.·; ή Μελισσείδης
  ραπέτρου επί μην. έπιμισδ'ω ϊρ. 20. 2) Ό Ιωαν. Κίθ/σταν-
  τάκις Α)μιος δημ)λος είς διε"υθϋντήν τ:·- 6)ταξιου 8η^. Σ-χ--
  λείου Σταυροχοίρίου Σητείας έ^ί μην^ έπιμισθίφ ϊρ 20 3) Ο
  Έμμ. Άναγνωστάχ,ις Α(μιος δημ)λος ε'ς οΐίυθιιντην νΔ 6)ξ'ςυ
  δημ. Σχολ&ιου Χανϊρα Σητ ίας :γ.ι μην ;-·μ.σθ'ψ δρ. 20. 4)
  Ό Μιχ. Ε. Γενεράλις Α)μιος δν;μ)λος ϊί, διευθ.ντην τού Άν.
  δημ. Σχολείου Γερ>·/άρι Ά μαριου έ'χίμ',1.. ^π'μισθιωδρ. ίί*α.
  Δι'όμοίου Διατάγματος ό—* αριθ- 173 και ν.Ρ3·^·· ^ Νββμ-
  δρίου 19ΐΟ διω.'ίσθηααν
  1) Ό Χαρί'. Τσβφαντάκις ΰ)ϊ·8άσ/.?λίς Γος αίς Κι6λ-
  ρίδαν Μβλεβυζίου τλ μν,ν· μισθω δρ. 40, άντίτϊΰ Έμμ. Στβιι-
  καχη άπόφ. Γυμνασίοι» μετατιθεμέ'θυ είς Τύ'ΐσσον Μ:λΐδυζιθϋ
  επί μην. μίσθώ δρ. 70, άντί ,οΰ Γ. Στ,φάλη πϊραΐί/,βέν,.ς.
  2) Ό Έμμ. Η>. Βασιλάκης άπόφ. Γυν,νασίιυ εί- Βθντ,ν
  Πεδιάδος ίτί μην. μισθω δρ. ιθ, άντί το3 Έμμ. Άντωνα·/.α/.ι
  άπόφ, Ίεροϊιϊασ«λ£':υ μεΐ.ιτΐθεμίνου ε'ς θραψΐνον Πεδιάδος
  επί μην. μισθώ δρ. 70, άντί τού Κ. Λετϊρά·<η «ττίί Γυ.Ανα- σιθυ μετατιθεμίνου εις Έπισκιπήν Πϊδιάίος επί μτ,ν. μ'.σθφ δρ. 7^, άντί τοϋ Ζαχ. Κο.ικινάκι άπολυομένυ ατ» ΐγκατϊλ.- πόντος την θέσιν τού. 3) Ή Μαρία θ. Άποστολάκι 7κο9. Άν<ο:. Παρθς'οι είς Συκολόγον Βιάννον επί μην α.ιο(.ω ^ρ. οθ. 4) Ό Έα*. Ζ. ΣπανάΛΐς '.τ:φ Γ >■ ΐσ·.^ «'ς Πά,
  Μονοφατσίου επί μην. μ'σβω ϊρ. 40.
  5) Ό Γεώργιος Ε. ΤαμΙωλαΑΐς άπόφ. Γυμ/ασίθϋ εις Σω-
  καρα'» Μονοφατσίου επί μην. μισθώ 3ραχ. 40.
  6) '.ί Άριστ. Μαραγ«ί*ίς άπόφ. Γυμνασίου είς Πιίργον
  Μονοφατσίου επί μη-» μίσθω δρ. 40.
  ') '*-> Έμμ. Άγγελάκης άπόφ. Ίεροίιϊαϊκαλείου ε!ς "Αγ.
  Γίώργιιν Λασηθείίυ Ιπίμην. μιαθω δρ. 70, άντί τού Ν:/.. Κ.
  Γρ*^™*""! άναλαδόντος άλλην δημοσίαν υπηρεσίαν.
  , ,'< ° Μΐλτ Λυοΐτζακ-ς «πο?. Γυμνασί™ ε>; ρχ
  ί~ί μην. μισθω δρ 70 ά/τί τού Γεωργ. Χαραλαμπάκι ΟΓ^
  [)Λ μ=τατιθε·-(.£ν;ϋ εις Κρο,σωνα Μίλεουζιου 5πι μην. μ-σ5ω
  δρ. 1 10, βνΤ. τ«.ΰ Γ. Βερνάρδου ?τμ)λυ Γο; μβ-ΐατιθ^ενού
  6?. Μερων1; 'Αμαρίο'-' Ι~ί μην. μιαθω δρ. 100, άντί τοϋ Ε£θ.
  Μ Ί'..υϊά/ΐ <5ημ))ο.υ Β;υ ι.ιετ-ΐτιθίμένΐο είς Μοι αοτηράκ·. Άμα- ρ'ουέ,τί ,.'ην. μισθώ δρ. 110, άντί τοΰ Π. Ρολο·|η όριστ. δ:ο)λου Ρίΐ) μίτατιΟ;^ένου είς τό Άνώ":. Δημοτ. σχολεΤον Γερακάρ! Άμα^ιου επί μη/, μισΡω 3ρ. 70. 8) Ή Α'./.αΐϊεί τ. Μο,.ρέλλο.) β-τί». Ανωτ. ΙΙαρθεν-γ^γείίυ ^ίςτό είς "Α-,'.Βασίλειον ΠεϊίάδίςΙΙαρθεναγωγεΐίν επί μην. μ 3&ω οί. 50, άντ! τής Σί^ί^ς Χρυσάκ'. παραιτ'θε'σηί;. 10) Ή Έλ-νη Δ. Σφαχΐανά/ι άπΐφ. Άωτ. ΙΙαρΟεναγω/ίίου εις τό εις Κρουΐώνα ΙΙιρΟεναγωγε'ον ίτ.ί ι.τ,>. μΐτ&ώ δρ. 50.
  1) Ο Ί ·>ί^η . Α. ΠατρΝίλάλΐς ι:ρ3σ. διϊ)λο- %■· Π^.τα-
  νάΐσης ςίς Κ'.υροίιε; επι μην. μ'σΐ'φ ϊρ 40, ιίντί :; Στυλ.
  Κϊραμ~»αά/.'. πρϋϊ ΐιΐ)7«ου μετ7.·'.^εμένου είς Άποσετι έ-.ι μην.
  μισθδί δρ. 40.
  2) Ό Λεω;. ί>ραγκ3αΐάιι.ι; δημ)λθ'; Β:ς είς Κρασι Πεδιάδος
  /αί ο Έμμ. Κατσούλης δη,*)λος Β:ς ί'ς Κ»στ--λλι ΙΐΞαάΐος
  άμοιδαίως έ'ά-εροί επί μη ·. μιι()ώ δρ, 110.
  Όμο:ως ίιά τοϋ ϋπ' άρΌ. 174 %ι χρονολογίαν 3 Νοΐϋβ^'ου
  19Ό Δίατ^,ματοι: ϊ'ωρίσ"η καθη^ητής ίν τω Άνωτίρω Παρϋε-
  ναγωγείω Ηρακλείου ό Κ^ρια/.:ς Μαργαρ της τελε'όιο:·:.; "ϊής
  θεολογΐλής σχολής Χάλκης έιτίμην. ιιιτθω δρ. 180.
  Δι' ομοίπυ Δι»τ«γματος ΰπ'αριθ. 177 κα' χρονο7;^ϋν '■·
  Νίΐμδρΐου 1910 μετ·:τέθησσν
  1) Ό Ιωσήφ Σμυρλάκης δη;ν)λος Β;ς ί.'. τοο θί,μιτιν.ΐΤ
  ! σχΛείου Πλ?τ>^α Κυϊωνίοι; είς τι είς Καστέλλι Κισ-3.[ΐο^
  έξατάξιον τς'δυτον ί~ί μην μ σθω ο;.αχ. ':10, άν.' τοθ Ί< άν. Μεσαρχάκί ϊημ^λου Βου μετατιβεμένου είς τϊ είς Ι'αδα'ςχΊ1,: Ά-Ο/ΐορώνου Ανώτερον δημίτ. σχολεΤ:νάνατιθεμένν,ς αηω ~ρι- σωρινώς τής δίΐ^θό^ϋως τοΰ σχολεί:υ τοΐτου έκί μην .μια&ύ δραχμώνΐ 10, καίμ^ν. Ίίΐμισ^ίω δρ ΙΟ,ά^τίτοΰ Γίωρ'ίου Α. Κα- πετ«νάχιόημ)λ υ Αουεΐςτο ΐ"% Καμπανι Κυδωνιας Α)' ["όν ΐηαο- ιικόν σγολδΐον ε-τί μην. μισθφδραχ, 12θ,άνιίτοϋ Εμμ. Το'σ.'.Ι.'! πρ. 5ιδ)λου μετχτιθεμένίυ είς Σχίνϊ Κυϊίθνίας έτ.ί μη/. ,^ΐβώ δραχ. 40, άντί τ:3 Βασιλ. Ν. Άλϊίανοοά/ι 3'.ΐ]λυ μετα-,ίθε- μένίο ε'ς Βρ^σε: Κ;ίωνίας ίτ:ί μην. «πθωδρ'χ"/. 50, ϊι~. '">
  Γρηγ. Μάρ«·/.α ιΐαρΐ'τηθέντος.
  2) Ό Γεωργιος "Γμα Βαρούχα·: ?ημ)λ:ς Β:ς ίι τ ο ΐν
  Αγ. Βα;!?^;ιω Πεϊ'άίος "Ανωτ, ϊημοτ. σ-χολεΤο; '.- το =';
  Κου»άδους Δηλ. Σχο7>εΤον Ι-ιί μη;. μ'σθω (}■('/_■ 1ι", Τι
  αΐτήςει τού.
  ςΟ Κωνε'τ. Ε Χαλβμπ/'.ά/ης 3ημ)λος Αος, τό •'ίτη --! ι ο-ι,
  έκ τοΰ ϊηαοτ κου σ'ολείου Ψϋ-χρου ΛίσηίΙχίου ώς ^^^';ι,,
  είς το -ν Ά-;. Βασΐ/ε,ω Πεΐ α?ος Ανωτ. οηα-τ. α/-/ "„*
  ϊτΛ μ·',ν. μιοθώ δρ, 1 "20 καί μην. έ'-,ιμΐί&'φ ϊρ. 1(1.
  Δι' ίμοίου Διατάγματσς ύπ' άρΌ. 178 λλΊ "/ρτ,'/'θ·/ ν '.)
  Ν'εμδρίου έ. ετβυς.
  Ι Δκορίσθησαν
  1) Ό Εύαγ, Γ. Χατζάκης μαθί)τί;ς Γυμνασιο.' ϊι:)λο; ί'ς
  Νικηϊητόν Πεδιάδος έιί μην. μισθώ ϊρ. ΊΟ, άντί τοο Ν Κα
  οιιγάκι ύ)ϊιδ. δ' μεταπθεμέρΌυ εις Άστ.ράλ! Μ?λε6-ζιου ίπί
  μην. μισθ(7) ϊρ 40, άντί τού Γ. Καντιϊάκι ύ)διδ. 6 . μ-τατ
  μένου είς Γω3*ν Μαλϊβοζίου ΐπί μην. μιοθω Βρ ·'>0, ~—:
  τοΰ Ιωάννου Κοιιτσουλάχι άποφ. Ρυμν»τίοο «ετιτ'θ-
  Βοΰτες Μαλεδυζίου επί μην. μισθώ ίρ. 1)0.
  2) ΊΙ Μαρία Μ. Ζα·/5ριάϊ:υ ά-ΐόφ Άν,οτ. ΙΙα?',·.·.
  είς Βορρους Πυργΐί,ιτί'σης έτ:; μην. > ισθώδρ. 5ί·, .
  Εΰαγγελίας Μη7ιδάχ.ί μετϊτ'.0:μ^ο; εί; τό ΠαιΟϊν
  Βουτϋν Μαλίδυζίου ΐπί μην. μ σθώ δρ. 50, αν ν ~τ_ς
  σΐας Καρακατσάνη άπΐφ. Ά ω- 11αρθ^ν>γωγβ:ο^ μετ^τ
  άντί τ:ΰ
  :^ ί -
  588
  ΕΡβ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗ
  ΩΣ:
  εί; εί^ Πε:ρίκέφαλί Κι,ικ,υρίου επί μην. μ-.τθώ δρ. 50 άντϊ μείςυ οί δ:κηγόρα Νικόλαος Πιστολάκης *αι Έμμ. θεοδω-
  ίϊ
  τ Γ·; Αθήνας Κωνσταν:αράκι πβραιτηδείαης.
  3) Ή Έ>~ίς Δρ. Βΐρίύχα άπό*. Ανωτ. Παρθεναγωγείιυ
  εί; Σ. νπήν Σητείας ίζϊ μην. μ'.σθώ δρ. 50, ά^ τής Αίκϊτβ-
  ρντ,ς Ι1α::ο(καρα6ελά·Αΐ μή ϊιναλβόοΰσης υπηρεσίαν.
  Ο Λεων. Χατζιδάκις προτ 5ιδ. είς Πλάτανον Κανευρΐουέκί
  μην μΐίθω δρ. 40, ίί,ιτί «Ο Π. Σαίίάκ,ι άπολυομϊνο.ι, ότε έγ-
  κατ«Χιτ.βνχος την θέσιν τού.
  Ό Μιχ. Ξεινΐαράχις άτ.ίφ. Γυμναοίου είς το Ανωτ. ϊημ.
  Π έί 70
  Κνΐ
  ρίϊης. ι ..
  Δ'.' ό,Αβίου Διατάγματος ΰττ' αριθ. 2)3 έ. Ι. μετετέθη ο βοη-
  θος τής ταχυϊρομικής υπηρεσίας Γεώργιος Κοκκαλάς εκ το3
  ταχυδρομιχ,οΐ γραφείον Νεαπόλεως είς την θέσιν προϊσταμί'νβυ τοΰ
  ταχυδρομικοΰ γραφείβυ Καστελλίου Πεδιάδος άντΐ «Ο Ιωάννου
  ό ί ί ί
  χρμ γρφ
  Σέργη μετατιβϊμένόυ είς την Ιββίν προϊσταμίνου τοΰ χμ
  κοϋ Γραφβίου Χιρβονήσου άντί τοΰ Κωνσταντίνου Παντούλη
  ί β δθ Γί
  χ ρ φ
  αγο~> εΐο Βόρρΐι>ν Πυργιωτίσσης έτ.ί μην. μυθφ ϊρ. 70.
  ΰ) 'Π Μαρία Γ. ΦραγΛΐχδάΑΐ δ;δ)λιυα των Έργοχείρων «ίς
  ϊ ΜίΜοολμ.. Ιΐαρθεναγωγεΐον Ριβύμνης. 7) Ή Χρυσανθη Ί.
  Αος δημ)λθί, ε;ς Φρΐ Άποκορώνου ίπί μην μισθφ
  §;αχ. 110.
  11 Μετετέθησαν
  Ι1* Ή Εύαν&ια Δρακοκούλλου δημ)λος Βος έ^ χωΒω Χριστ·
  Π-, ΰ-«|ωγε φ Ήρακλε.ου ν.αί ή Καλλιόπη Ξηρουδάκη δημ)λο;
  Β;. :ν ω Γω Χ^ΐίτ. Παίθ,ναγωγείΐι) 'Ηρϊχλε ου έναλλάξ έκα-
  τέρ^ έ' ν. μην. μιαθφ ϊρ«χ. 100.
  "2) Ή Αί,λΐλία Άγγε/ιδου Βος δτ,μ)λος 4κ Φρέ Άποκορώ-
  ιΐί εις Λτΐ.^ΟΓοΛλο Ρεθύμνης ίκί μην μιπβω ϊρ. 100, άντί
  τιΛ Μαιιας Παρασυράχι οημ)λουΒου μετατιδεμένης ώ;δ:ευθϋν·
  τρ;., εις το τριτάς'ΐν Παρθεναγωγεΐον Κίβτελλίου Κισάμου ΐ%
  μην. μ',Οώ δρ. 100.
  ο) ΊΙ Χ*ρικλεια Σταυρίδου δημ)λος Σ·.66ας Πυργιωτίσσης
  ε" Γέ('.γερην Καινοιιρί;υ επί μην. μισδώ ίρ. 60, άντί τής Έ-
  λεν,',ς ΓΐαννΛκάκι άπ« φ. Ανωτ. ΙΙαρΟεναγωγείου μ&τατιθίμένης
  ύς Σίββαν ίπί μην. μ;οδώ δρ. 50.
  Αι) ·ζ~) ό-'αριθ. 181 καί χρονολογ. ίΐ Νοεμβριού 1910
  Λΐ/ΐά, ατος ΐιωρίσβη ό "Ιωάννης Καλέργης μαθητής μ
  ϊιϊ)λίς ε'ς Παντάνασσαν Άμαρίου ΐπί μην. μΐοθώ δραχ. 40
  νή, ίό'σ^ς τής Οέΐεω; Κϊί μ.ετετ£9ηΐα^ -ναλλάς ό Νια. Κοι^Α9^*
  νάκ:ς πρ. διϊ)λος «ΐς Σ^ηνάρι Κισσάμ·)ο χ,αΐ ό Άντ. 11α—χ/ιλο-
  λάου πρ. §ίδ(Χος εις Άμυγ8αλο«φάλι Κιστίμου έπ' μην. μ'σθω
  έκάτ=ρος ϊραχ- 40.
  Ό,λθίω; δα το3 ΰπ' αριθ. 18ί καί χοονολογ. 11 Νίεμδρίου
  1910 Λ'.ατάγματος μετετέδησαν 1) ό Χαρ. Ταμπουρατζϊίς δή/,) } Π ^
  ^ ,τ - » ' · ΐ-τ ι π' * ί? -· »* · ιιατσιανου.
  Λος 1 ο:, ?η αι:',σε( το^ »λ 11εο*9υ Β.αννίυ ϊ.ς Κρητσαν Μβραμ- ___
  δίλλου 5ϊϊί μην. μιαθω δραχ. 100, άνΐί τ:^ Γειργ. Ν. Παγκά-
  8ίΐ;ί.)ου Βοο μ«τατιθ5μίνο^ εις Πεύκ.0/ Β.άννθϋ επί μην. μΐσθω>
  Βρα-/ 110.2) Ό Νινολ. Α. Κατσοΰλης άπφ. Γυ,Ανασίον» Ικ
  Τσώ ^ί)τϊίας ε'ιςΠίλ. Μι;ά(ΐ Σί)«ε.ας έιτί μην. μίσίφϊραχ. 60,
  άντ'ι τοϋ Κωνστ. Π«παϊά*η ΰ)διδ. Γου μετατι^εμένβυ είς Τσώ
  ΐπί .ιγ, . μΐ3θω δρβχ. 40.
  Ό.*: '*ς διά τής ίιπ' αριθ. 95 καί χρονολογ. 10
  11) 1Λ )
  ρφ ρ
  μετατιθεμένου είς την θέο'.ν
  τού ταχυδρομικοθ Γραφείου
  Ηρακλείου. ^ (< Δι" όμοίου Αιατάγματος5π' αριθ. 236 §. Ι. εγίνετο άποδβκτή ή παραιτήση τοΰ Ύ)γιραμματ«ύς τής "Ανωτέρας Διευθύνσεως των Έΐωτερικών Γεωργ. Σφοβγγατβκη καί είς αντικατάστασιν αύτοΰ διωρίσθη ό Νιχ. Ζ, Νικολακάκης. Δ'.' όμ:ίου Διατάγματος υ—* αριθ. 237 ε*. Ι. εχορηγήθη είς τον Κεντρικόν Λιμενάρχην Γ. Κουρκοότην όκταημερος βδεια απουσίβς. . (< ΔΓ όμοΙου|ΪΑιπάγμιντος ΰπ' αριθ. 238 έ. ε. διωρίσθησαν δι- κηγόροι τοΰ 'Υποκαταβτκίματβς τοΰ Κοινωφελούς Ταμείου Σφα¬ κίων, ό Π?ρασΑευ5ς Κοτσάμπασης, καί τ·ΰ Ύποκαταβτ/,ματος Ρεθύμνης ό Έμμ. Ζιχβρά/Ύ,ς. } ^ Έιτίσης διά τοΰ αύΐοΰ Διατάγματος δ'.ωρίσδησατ γραφί,Τς διά την ϊτηρεσίιν των δΐ!«>στι·/.ών τμημάτ ν ττΰ Κεντρικρΰ Κατβ-
  στήμ*τ-ς τοΰ Κοΐνρ:φϊλοϊ3ς Ταμείου ό Έμμ. Παντβλάκ»ίς, καί
  των 'Υποκατασ.ημάτων αΰτοΰ Σφακίων Έμμ. Γωνΐωτάχης καί
  Ρϊθύμνης ο Ηλίας Δράγασης.
  Έν Χανίοις τί) 8 Νοεμβριού 1910.
  Ό επί τ£5ν Εσωτερικήν Έκίτροπος
  Π. Ι. ΜΛΡΗ53
  ΑΝΟΤΕΡΑ Δ1ΕΥ8ΎΝΣ1Ι ΔΗΑθΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Διά τοΰ άπ'άριθμ. 45 ί. Ι. Διατάγυ.«τ·ος τή"ς Έκτε*στικίίς
  Έπιτροπής ωρίσθη Ορ« τοθ βταθμοΰ τής Χωρο<ρυλ«κή'ς Καλ¬ λικράτους Σφακίων κατά την χειμερινήν περίοδον τό χωρίον Έ Χανίοις τη 6 Νοεμβρίου 1910. Ό επι τή{ Δημοοίας Άοφκλε(α.( 'Κπίτρ«ίΐος Γ. ΜΤΛΩΐίθΓΙΑΝΝΗΣ νγ;·; Δή Αίαταγής ήμώ; διωρίσθηιαίν 1) ή Άφροδίτη Καλούδη τ ί ίν τω Άνωτέρφ Π ϊρθϊναγω-ίείφ Ρεθύμνης «πί μην. Β ~γ. 40. άντί τής Αγγελική"; Άθανασιάδου άπολυομί- ί 'ζ) Ό Γεώργιος Τζωρτζάκης ϋιΐηρϊτης έν τφ Άνωτέρφ ; σγολειφ Τυ.Λταχ,ίο^ ίΐ^ργΐιοτΐαΐη; επί μην. μισθω Ό Έπίτροπος Β- Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ Έν Χανίο ς τϊ| 12 Νοεμβριού 1910. ί ΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΐαΤΕΡΙΚΟΗ Λ.ατ'.ύ ύτϊ' αριθ. 228 έ. ε Διατάγματος «πετράπη ή άπό- ληψις τι|ς μισθ»δο»ί«ς τοΰ Γεν. Δυυ&υντοϋ τ<}^ Κθζν. Ταμ,είου 'ΐω ,ν.;.) Παπαδάκη άπό τής 1 Αύγούστου μέχρι τί|ς_ΐ5 Σ,ε" τ,τεμ&ρ·:υ 1910 καθ* όν χρόνον ,άπουσίασβ τής ύχηρεβίας λόγω άί νομίμως ά:υεεί,ς νομίμως ΚΊστοποιηίείσηί. Δ;' :Αθίου Λιβτάγματος ΰτς' αριθ. 230 έ. Ι. διωρίσθη μέλος τίυ.ΐΐ./.κ)τιχο3 Συμδουλίου τβΰ Κοινωφελρΰς Τ«μ:ίβυ διά μίαν τ^ιετίαν δ Έφέτ·»)ς Χανίων Μάρκος Δη'Λ—ραχάχης. Α ' οΜοίου Διατάγμανος ύπ' αριθ. 231 διωρίσθησαν Νομιχρί Σύ;-δ5> / ο: τού Κεντριν.οΰ Καταστήματος τ;ΰ Κϊί^α»φελο".ς Τα-
  ΑΗΩΤΕΡΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΙίΒΙΪίΪρΙ ;
  Διατάγματος τής Έκτελεβτι«ιΐ|ς Έ*ιτροιιί|ς &«' «Ρ^·
  457 καί χρονο,λογ. την αυτήν εγένετο άιΐοϊεκτή ή ιτάραίτηβις
  τοΰ Γεωργ. Έμμ. Αγγελιδάκη ά*ο τής θέσβως Τελωνοφύλβ-
  κοςιταρά τη τελων. περιφέρειαι τοΰ _Τβλωνείου Ρ«θόμντ)ς.
  Έν Χανίοις τή 9 Νβ«μ6ρίου 1910.
  Ό Έπίτροπος της ΐίαιδίίβς
  Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  ΔΙΕ ν®ΥΝΠ_^ ΤΩΝ" ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΜΗΝΙΑΙΑ» ΓΒΝΙΓ^Η ΛΟΓΙΣΦΙΙ^Η Ϊ^ΑΙΒΑΣΦΑΣΙΣ ΤΗΣ 31
  Ι9Ϊ0
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ*
  ■ηαψά τΛ Τρακ&ζ- Κρλτης....
  Τβμίας τα|ιτευτ·»}ρίοιΙ: μβτρητκ τΐαρ' αυτώ.
  | Ταχυϊρομιχά ΓροίφεΐΛ : μέτρητά παρ' αυτοίς.
  Κινήσεις Κεφαλαίων '. χρήματ* καθ1
  Δαπάναι ταμιευτηρίου............
  Έξοϊα εγκαταστάσεως...........
  οδόν
  267298
  8001
  978
  65
  72
  25
  276278
  1744
  983
  4450
  283456
  "Υπόλοιπον άποθεματικών παρελΐόντων έτών...........·
  Κρητική Πολιτεία: υπόλοιπον προκατοδολΐ)ς αΰτΐ)ς.......
  .Ταμείον γραμματοσήμαυ : οφειλόμβνα αύτω.............
  Ταχυδρ. ταμιευτηριον : υπόλοιπον οφειλομένιν καταθέσεων. .
  Διάφορα έ'ξοδα Ιδία έξ αντικαταστάσεώς βιδλιαρίων........
  Διάθεσις άποθεματικών : καταδολή Ιναντιδφειλη'ς πρ'οςΚρΐήτικ-ίτν Πολιτείίν
  Τοαοι εΊσπραττόμενοι υπέρ τοϋ Ταμιευτηρίου...........
  Έν Χανίοις τϊ) 25 Σεπτεμδρίου 1910
  Ό
  Ι. ΠΒ»Ρ»Ιτρ~0'ΓΓθΥΛ025
  Ό ταμίας τοθ "Ταμιευτηρίου
  Δ.1Τ. «¥Μ|»
  ΕΡΓΚΙΰΙ
  «Β»)
  Έκδοθέντα βιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθάντος μηνίχ; Ίουλίβυ
  » έντός1 τού μηνός Αΐγουστου
  .45
  Άποσδεσθέντα βιίλιαρια μέχρι τέλΌυς παρελθόντος μηνός Ίουλίιυ
  » » έντός τοϋ μηνός Αΐιγΐύστου............
  Βιβλιάρια έν κυκλοφορια εις τό τέλος τοϋ μην«^ -Αυγουστον..... .
  647
  1
  Καταθέσεις μέχρι τέλους ζαρελθόντος μηνΐνς Ιουλίου............................................................... Δραχ. 1679,107.90
  τοϋ μηνός Αθγούστου
  ΚεφαΧαιοποιηθέντες τόκοι μέ'/ρι τέλους Δεκεμβριού 1909.
  1175
  500
  1990
  270216
  2
  3950
  5621
  283456
  1910
  6,693
  648
  6045
  Αποδόσεις πρός τοΐις καταθέτας έναντι «ιστώσεως των μέχρι τέλους Ιουλίου..............................·............ ·
  » » » » » » » έντός τοϋ μηνός Αόγούστου........................................ *
  Καταδληθίντες εις τοϋς καταθέτας τοκοτ. ενϊκα αποσβέσεως βιδλιαρίων μέχρι τέλους Ιουλίου................................. *
  » » » » » » έντός τού μηνός Αύγούστου...................................... ·
  Πίστωσις καταθετών είς τό τέλος τού μηντις ΑΙιγίύστου μή συμπεριλαμβανομένων την 1 Ίανουκρίου έ. ε. δεϊουλευμένων τόκων........ »
  14,501.65
  54.621.08 1,748,230.53
  1450,381.14
  25,060.61
  2,531.75
  39.95 1.478,013.75
  270,216.78
  Ι
  ■κ
  »—Η
  Μ
  Η

  1
  ΰδο
  Ϊ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ* ΓΕΜΚ1
  ■ ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΒ0ΕΡΤΙ0Ν3 ΕΙ ΡαΙΕΜΕΝΤ$ ΕΝ
  ΣΕΠΤ.ΜΒΡΙΟΣ 1910
  ΠΙΝΑΞ Α'.
  ΚΙΣΙΙΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΚΟΕΡΤΙΟΝδ
  Χρονολογίαι —
  ο ε
  1910
  'Ίεπτέι.βριος
  Ο
  Ό
  "V
  α
  "Έαοδα. —
  Των Νομών—-ϋβ3
  Χανίων
  1910
  2597830
  ορ
  "Άβροισμα — &ΟΠ1Π1Θ.....
  ρά ν·ηψοοοσί«< 1906-1909 θ Ι» §θβΙίοη 1906-1909 Σύνολον Τοιβΐ "2597830 93036410 956342,40 Ρεθύμνης 7996 70 7996 2609921— 26898870 Ηρακλείου Οατκΐίβ 2669090 2669090 95928ΟΪ98 985971188 Λασηθίου 1557 20 1557|2Ο Ι 6790874 6946594 ί Ι Ρ 1 62223 62223 10 10 221854582 228076892 'Ανάληψις έκ τώνπαράτω ΚοινωφελεΐΤα- μείω χαταθέσεων ΚΙΓ3Ϊ18 Ο.Θ3 άβρ6τ& ρΓβ$ 1» Β&ησιΐθ ά' υΐϊίιίέ ΡηοΙΐα,ιιβ 10 Σύνολον Είσπράξεων ΤοΙ»1 ά. 38 ρβΓοβρϋοηδ 62223 6222310 221854582 228076892 10
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  891
  Ι
  3
  0 — ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'
  .. Αϋ ΟΟΜΡΤΕ ΟΕ Ι. $ϋΒΤΙΧΕ 3% - ΟΕδΤίΟΝ
  8ΕΡΤΕΙΒΒΕ 1910
  Τ Α Β _. Ε Α Ι] Ι
  Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Ι — Ρ Α Ι Ε Μ £ Ν Τ

  ,8-"-
  8.
  Ι
  12
  552
  !3
  < §1 05 13 552 7038855 70940 55 3920939 3920939 8 ^ ·|§ φ α —Ι Ο") Ο <Λ "-β 15 3 μ· α-κτ << 51 3 β ε. 3 „ (3 9- .§3 ■=^Ί Ο 03 Ο 3- < 2 ο Η 18 Ι Ο- α ** ι Ι*» =· &* Μ- ,- _« ο ί %* -α ο 19 φ β* α - °-Ε-, ι ~ 8 § §£ 8 §■ -ι<> 3
  β:
  2
  01
  ; δ η
  21
  3-φ
  3 —
  22
  86870
  868'70
  2974-
  2974-
  552-
  552ι—
  ι
  113Ί4Ο64
  194949224
  2172840
  217284 ΟΊ
  21788604
  217836
  2002932
  041
  113992ι64
  194949224
  2172840
  2280768)92
  ι
  «Οί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΎΟΑΟΣΙΑΣ
  Ο ΕΝΪ 0Ε$
  ΠΙΝΑΞ Α'
  ΣΕΠΤίΙΒΡΙΠ 1810.
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΚΟΕΡΤΙΟΝ5
  Χ.ρονολογίαι —
  "Έαοδα —
  Των Νομων—ϋβδ άόρ&ΓΐθΓηβηίδ άβ
  Χανίων
  *αί Σφακίων
  Ζα Οαηέι
  «ί 3/αΚα
  Ρι&νμνης
  Ήραχίιίου
  Οαηιΐιε
  Λαοη&ίον
  Π
  ΐ
  !χ χ&νηαιΊ τάί
  ΚοινωφβΧιϊ Γθμίίω
  Κιταθι
  άίΐ
  αΒ
  Ιι'ί€
  Σύνολον
  Είοπράξιων
  ΤοίαΙ
  7 τ
  »-. Γ
  10
  1910
  1910
  ΑΦροιομα —
  Ληψοδοοία Λης Περίοδον βαΐιοη Γ.
  Ί Αηψο&οοίιχ Βας ΠιρΜον Οαίχοη Ι/'.
  ~: Σύνολον — ΤσίαΙ ..........
  16082653933427761
  956342 40.268988 70 985971
  25646077960326631
  120904911
  .88
  219502099
  15649031
  8702437323861648
  6946594228076892
  5519385
  40
  1000000
  1000000
  ψ3861648
  2^768,92
  651938540
  (*) Όρ«
  κίνακκ
  (*) Υογ.
  Εφημερισ της
  ΔΙΑ ΛΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3
  θέΜί-ΗΑί. Αϋ ΟΟΙΙΡΤΕ ΟΕ ίΑ 31ΙΗΤΑΧΕ 3 ·/· - 0Ε5ΤΙΟΝ ΐ'.
  8ΕΡΤΕΒΒΒΕ (910 <· -· ; ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Γ V II Ι. Ε Α υ ι. Π Α Η Ρ Ω Μ Α ί ΡΑΙΕΜΕΝΤ5 100ΟΟ0Ο 2974 Ι ι 1)5409 .3 13 165*25805 70940 55 39509 39) 86870 ■5-2113Ί5 100^971,-1 6120 ·- Ίο 29489' 2948 1244973<>'
  139926Ί
  13589656·
  297881815
  19Ί949224
  Ί928311
  89
  '«Η2
  21728
  23210884
  4238616,48
  2980768192
  651938.
  'Κκ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ίΠΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  - ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΙΒΙΚΗΣ ΛΗΨ040ΣΙΑΣ ΤΟΪ

  ε ι» β λ _ ι —
  έ!"
  Λογαριασμόν
  'Τκόλοιπα οΐχονο
  Πράξιις ίτ.ό 1 2«-
  Πράξί'ί έντό( τοΰ
  πτιμβριοιι 1910?ω«
  Σύνολον
  μιχοϋ ϊτους 1909
  30 ίδί,υ 191·»
  1910
  1
  Άποτελε'σμ,ατα άπολογισμών των χρήσεων
  των έτών 1898__'ΰΟ9 ...........
  8062
  91
  428179

  436242
  94
  2
  Προϋπολογισμώ χρήσεως 1910 ........
  80304
  "8

  --
  80304
  58
  3
  10655
  ">!
  10655
  27
  4
  69242
  19
  69242
  19
  5
  658*4
  4?
  65824
  42
  6
  7
  » λιπασαάτων ..........
  6807
  35
  ___
  _
  6807
  35
  8
  Λ/σ|/.ός έγκατα,λίλειρ.μένων όθωρι.. περιουσίαν


  ----
  __


  9
  Μοναιτγιοιαχό'ν ται/.ε'Όν Χανίων
  10
  » » Ηρακλείου ......
  11
  » » Ρεθύμνης
  552
  15
  552
  15
  12
  λ > Λασηθίου
  13
  Τιλωνειχκ,οιί τταρακοιταθτιχ.αι
  75543
  70
  75543
  70
  14
  ΕΙοικοί φόροι ... .... . . .
  11636
  99
  11636
  9·>
  15
  Λιι/.ενικοί φόροι..................
  1477
  7ι)
  1477
  70
  16
  Πρόσθετος φόρος 3 η;ο — ΠερίοοΌς Α'.
  ___
  ——.
  17
  » » » ), — » Β'
  552

  ----
  _
  552

  18
  Ταμείον βοηθηαάτων ......
  19
  Λωρεά Οβίΐοη Λτηβαιΐ Ιββΐιΐγ οίά Μουσιΐον "Ηρακλείου
  ,. ,_
  __
  20
  » Άρχαιολ. Εταιρίαι; » » »

  __
  —_,
  __
  _
  21
  Προστιμα. έφέσεων άποζημ'ώιεων........
  22
  "Βντοκα, Γςα^μάτια τού Δηαοσίου........
  23
  Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμϊςΜοναστ. Ταμ. Ηρακλείου
  67634
  20
  "00
  _
  _
  68134
  21,
  24
  ΙΙροκατχβολαΙ διά λ/σμόν τα,χ. Έπιτχγων
  560840
  11
  2406-27 50
  _
  801467
  61
  2ο
  χ» διά δα,πανας της Αγροφύλακος
  145049
  33
  13371
  1π84·20
  33
  26
  Ηροκατα,βολή είς Μονα,στ. ταμείον Χανίων . .
  42494
  __
  ι ι
  42494
  27
  ΖιΤ,μία διαπραγμ-ατευσεως ξενων νομισμάτθίν
  5023
  37
  ——.
  __.
  5023
  37
  28
  6ΊΟ7.7
  514638
  85922
  577716
  109179
  29
  » » Πρόσθετος φορος 3 ι'/0
  23257
  48
  όϋ
  15
  63
  30
  « » Γχμ,ίαι...........

  309677
  51
  363946
  Α Α
  31
  Κθιν. Ταμείον—Κα,ταϋέσειςπροι'οντος έντόκων
  Γραμ.μ*τιων τού Δημοσι^/ΐ πρός πληρωμήν
  των ά.ποζγ)(ΐ.ιωσεων.................
  ί ι,00000
  1000000
  180000
  32
  Προκαταβο'λαι δια δαπανα,ς τη; «τρα,τ. υπηρεσίας
  180000

  _
  _
  _
  33
  Κτημχτα κατχκυρωθδντα. τώ Δτ,μοσίω ....
  1715

  __

  __
  1715
  Ι
  34
  Τα,κτοποιττέο·. προαωρινοί λ/σμοΐ.......
  5126
  41
  __
  ____
  ___
  ^^
  5126
  41
  ι
  35
  Χριώσται έκ ληψοδοσιας χρημ. δια/ΐ'ρ-σεως.
  44061
  76

  ——.
  —-—.
  ,,,
  44061
  76
  36
  'Γραπιζχ Κρήτης—λ/ ϊμος Δημοσίου......
  1029902
  56773< __ 159*633 12 37 • β — » προσθ.φόρου 3 °/0 14824 80 — ____ —-,.. _ 14824 80 38 » > — » Μόν. ταμ Χανίων
  58747
  14
  5393
  77
  _
  64140
  Μ
  39
  » » — » » ϊ Ηρακλείου
  13200

  __
  ___
  13200
  40
  » ι — » » » Ρεθύμνης
  1Μ377
  95
  __
  _
  -
  _
  15377
  95
  41
  » » — » * » Λασηθίου
  13026
  30
  1000
  __
  ____
  _
  1462630!
  | 42
  Κοινωφ. Ταμείον—Λ/σμόςΠροσθ. φόρου 3 °/0
  3928310
  89


  ——-
  _
  3928310
  89|
  Ι 43
  » » προκχταβολή Δημοσ. πρός σομ-
  πλήρω«, .τοϋοΊ άΛοζημιωσδΐςπληρωτέου ττοσοΰ
  121913
  71


  --
  121913
  71
  Κίν μεταφοράν.........
  7:1··Ιμ14
  05
  2489636
  22
  —·

  9886150
  27
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  898
  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 30 2ΕΪΙΤΕΜΒΡΙ0Υ 1910
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ 1910*"ί
  Π
  Ω
  1909
  1719352
  57179659
  22Η4!37
  336261
  69
  803*69
  709^(73
  8205591
  Η874714
  91Ρ63Ι85Ι
  17877
  2354
  25-242
  1735
  1457
  1993643
  210510Κ
  30932
  94
  161
  06
  03
  4ο
  !8
  53
  1851850
  1560
  1000000
  Πριάξιΐζ ί-κί Σ|6ρίοι
  Ιως τέλ. ίδίου
  {Ο! Ο
  143742101
  ο8168Η81
  3.9164
  7! 670
  53325
  2100
  6"
  471
  40711
  2090
  7"79ϋ
  1361*-:
  938
  62223
  6328
  75
  15
  ΚΟ
  10
  103290
  14301
  51120:*
  86000185
  318020γ46
  5000
  67000
  14824 80
  552
  //
  70
  15
  2442136.
  55
  Πράζιις έντός τον
  1910
  1_
  Σύνολον
  186306401
  Ι581Μ888Ι
  880961
  93784
  36
  37]
  409587
  803869|
  9199^3
  820559
  653104*
  9243535
  2195153
  25037:36!
  9603861
  1534791
  239(579
  199364345
  2167328281
  30932
  52608;
  1851850
  1560
  1000000
  ι
  103290'35|
  1430170
  51120338
  860008ο
  318020Ι46
  5000—
  "67000—
  148248»
  των
  Είς χρέωσιν
  68134,20
  69817726
  14411863
  42494-
  502337
  6651262
  2317878
  45926 —
  1000000 —
  180000 —
  17151—
  126141
  4406176
  153063312
  6414091
  13200 —
  14825|8(
  14626130
  .392831 Οι89
  121«13
  71
  ',ϋ
  Είς πίστωσιν
  142682177, 1
  50138423 2
  87030609
  2454218!
  34376309
  803869
  239*
  38
  820559|
  05310
  92435
  421
  35
  25637
  2049 *
  3711
  36|
  91
  69!
  91909
  199364.345
  216(1776
  309321
  526
  18518
  1560
  ιοοοοο::
  28
  53
  08
  50
  882731 ίϊθοΐ
  3
  4
  ο
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚιΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  44
  45
  46
  47
  48
  59
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  69
  60
  61
  62
  63
  Έκ μεταφοράν,
  καί Τελωνεια
  Ταμείον Κεντρικόν................
  » Ηρακλείου................
  » Ρεθύμνης ................
  » Λασηθίου................
  Τελωνβϊον Χανίων.................
  Ύποτελωνεϊον Σούδας .............
  » Καστίλλίου Κισσάμου.......
  » Παλαιοχώρας............
  » Χώρας Σφακίων...........
  » Κχλυβων...............
  Τελωνβϊον Ρεθύμνης...............
  Ύ/τελωνβϊον Καστίλλίου Μυλοποτάμου.
  » Άγ'ου Γαλτ,ντ;..........
  Τίλωνείον ΉραΛλί'Όυ.............
  'Υ/·;ιλων$ΐο< Χίρσονησου........... 'Τ/τίλωνίΐον Ματάλ)ων.......... Τελωνείον Άγ'ου Νιχολάου.......... 'ΐ/τελωνιίον Στ,τίίας............. » Ίεραττέτρου.......... » Σε·ιίου............ Όλικά ποσά . 194251 224960 56563 26928 31714 1250 70 64 79 56 ΐ 16013 95 8129 06 2137 9ο86|60 82Γ025 3219 36 3119|25 38910 5ο 623 124280 9490 94 83390 22037 356 8063690 10 36 70 1110942 397846 12(5547 110944 194731 22 68 58 10 709 80 3228 86 78 70 6 8501 2467 988. 80276 12445 1354 6 270785 222 ί'3762 25302 50468 2241 493*296 1305194 622807 183111 137872 226445 1960 1^242 16630 4605 1956890, 88476 15665 4473 01 24 87' 63 50' 81 84 85 Ο6' 90 Ι 309696 241 846 24' 1242 43252 33641 7250383! 2598 40' 12995986^9 80 20
  ΕΦΗΜΕΡΊΣ Τ1Ϊ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  597
  Π 1
  ο
  "Υπολοιπα τοΰ οΐχο-
  «ομιχοϋ ίτους ' 9
  κζ ίτ.ό 1 Σ)όριθ
  ?ι>.ς 30 ίδίου
  1910
  Πράξει* έντός τοϋ
  1910
  Σύνολον
  "Τίΐ6λο»·πα ιών
  Είς
  Είς π
  3 ί·
  8063690
  ϋ2
  112764·]
  79
  42573:» 81
  12550003
  10496^42
  20ϋ382|2ο
  ;;2(-
  10294,45
  1043666
  79742
  4781-90
  2Η55
  4Η976
  17835
  39201
  60
  218073:
  488284?
  13Γ.6|70
  4932-«977
  10506350
  1127646
  5/
  79
  4257328!
  12^20003
  10496942
  2003821-5
  520
  18
  1029445
  1847 40
  7974225
  47Ρ090
  283668Ι03
  469176
  17835
  3920160
  218073"
  4882845
  13567^
  2.·9οϋ86
  8007118 76
  17754773
  197074 20
  5791121
  3290345
  26063)38
  144050
  19224
  6336
  81
  39
  2757|76
  9132 24
  8734 60
  10884
  1918
  26028
  376
  1064
  ιΰ
  90
  19
  48
  45
  4050,60
  1183417
  23675
  1241
  38
  70
  862731906
  8627319116, 862731906
  44
  45
  46
  4",
  48
  50
  51
  52
  53
  54
  56
  57
  58
  69
  70
  61
  62
  63
  ί>9
  Εί>ΗΜί£Πλ ΤΗ* ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  Ανάλυσις των κχτά την 31 _επτεμβρίου 1910 ϋπολοίπων έν
  Ταμείοις καΐ Τελωνείοις
  Ι Οικονομικαί
  Ι Αρΐζαί
  ί Ε ϊ
  Ρ 11 Τ Α

  Άντίτχμα
  Σύνολον
  Χρυιό< "Λργ·»ρο< Νίχελ χλκ. Έ> όλω
  Ι Τιμεΐον Κεντρικόν
  59110

  64'/1

  343-Ό
  50
  99931
  50
  77616
  23
  177547
  73
  » Ηρακλείου
  740»5

  16879
  80
  12427
  53
  103392
  33
  93681
  87
  197074
  20
  » Ρεθύμνης
  27255

  7580
  50
  8020
  70
  42856
  20
  15055
  01
  57911
  21
  » Λασηθίου
  20000

  —-

  3297
  --
  23297

  9606
  45
  32903
  45:
  Τίλωνιαχαι 'Αρ^αΐ
  34117
  70
  5528
  85
  1145507
  51101
  02
  103662
  09
  154763
  71
  Σύνολον.....
  214567
  70
  36460
  15
  69550
  80
  320578
  65
  299621
  65
  620200
  3ο;
  ---
  --------—
  —-------

  —_—.—^------.
  Έν Χανίοις τι 28 Ο)6ρίου 1910
  'Έν ίοΐτ Γίνκοϋ Αονιο"τηρίου)