93017

Αριθμός τεύχους

61

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

17/11/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΪΙΑΡαΡΤΗΜα ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔθΓΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΙ
  ΕΝΚΡΗτΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τη 17 Νοεμβριού 1910 — ΑΡίθ. 61
  .85
  II
  ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ένη ττιν παραίτησιν ττς Κυβερνήσεως, έκλέγει να οχορίζε» τρυ.ελή Εκτελεστικήν Έ-
  «1π©τελουμένην έκ των χ. χ. Βασίλειον Σκουλα, Μανουσου Κοι;νδουρου χα Γεωργίου Μυλω-
  ■ν Χανίοις τ^-17 Νοευ,^ρίον 1910
  Ό Πρόβδρος
  Α. Κριάοης
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  Η Ι^ΤΙΑΕΕΤΙ^Η ΒΪΙΙΦΡΟΪΙΗ
  ίτβ' δ^ει τό {/«» χοβνθλβγί^ν 30 Σεπτβιιθοίου 1908 |;ή^ισμα της έν Κρήτ*, Βουλης των
  νίατ4 υπό χρονολογίαν 4 Μαίβα καί Π Νοεμβοίου έ. ί. ^ινΐίσματα τής Συνελεύσεως
  'Δποφαο*{ζκι καί διατάξη
  Άνατίθααα χϋ καθήκοντα τΛς Ανωτέρας Δ«υθύν(ϊεο)ς των 'ίσωτερικών κα '^ξωτερχκών χα
  ρρνως ΐΛς Πιιδείας είς τόν κ. Βα<ϊίλβιον Σκονλΐν, τάκαθΑκοντα των Άνω:έοων Διευθύνσεων των Οι|Κ>νομι*ίών κα προϊωοινώς τΛς Δημοσίας Ασφαλείας είς τόν κ. ΜανοΟοΌν Κούνδονρον κα τΑ
  κοντα της Ανωτέρας Ινευθύνσ'εως τής Δικαιοσύνης είς τόν κ. Γεώργιον Μυλο)νογι<ίννην Ό Προεδρεν'ων τής Έκτελΐστνκής 'βπιτροηής θέλει δημοσιευθή τό παρόν Αιάταγμη. •Εν Χανίοις τ*> 17 Νοεμβρίου 1910.
  Ό Π|β(ο>εύο>ν Τα. Μίλη
  Β. ϋ ΣΚΟΥΛΑΣ Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Γ: ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  β
  : η -■*
  Ρ Α
  Ι _"
  •-4
  1 Γ -
  ι > Λ'ΐ.
  '*-■<- βΫ