93020

Αριθμός τεύχους

62

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

30/11/1910

Αριθμός Σελίδων

30

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦπΙιίΕρΤλοΓτΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Εν Χανίοις ττ| 30 Νοεμβριού 1910 — ΑΡΙΘ. 62
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΓΓΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
  1909
  ΠΡΟΣΟΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  χών προϋπολογισθέντων. βεβαιωθέντω·- ΐκχπρα/Οέντων και είσπραξίμων έσόδων
  της χρήσεως 1909, έν συ^χρίσει ιτρϊς τα: είσπτράξεις τής χρήσεως 1908
  καΐ των προϋτν'ολογυΐ/ντίον και ποαγματοποιηθεντων έξόδων τής
  αυτής χρήσεως 1909 γ,-τγο πρώτης Σεπτεμβρίου 1909
  ί-^% .■-"·,> ο ι" Σεπτέμβριον 1910
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  ίν,ΟΤϋΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΝΙΙΚΩΗ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Προσωρινή κατάστασις των Δημοσίων
  χρήσεως τού έτους 1ΗΟ8, άπό 1 _επ-
  Ποουχιολο-
  των ε<ϊόδων Προυπολο-] γιόθέντα χρήόεως 1909 |6ρίο«1909 ίως Αΰγου στον 1910 Β 1 2 3 3α 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Α'. Φ Ο Ρ Ο Ι "Αμεόοι α) Βεβαιούμενοι και είσπραττόμενοι ει τα δημοσία Ταμεΐα Φόρος επί των συγκομιζομένων δηυ.ν;τριακών προιόντων............. » » » ' όπωρικών καί λαχανιχών.................. , . » » » επιτηδεύματος....................... » » » » (Ισοδον έξ ένο ημών φόρου επιτηδεύματος)........ / » » » ο'ικοΐομών........................... β) Βεβαιούμενοι και εισπραττόμενοι είς τα ΤεΛωνεϊα Φόρος επί τοΰ τυρού καί των λοιπών γαλακτερών.........., . . . . » » » ελαίου καί των έλαιων ..................... » » ν σάπωνος, των έλαιοπυρήνων καί τοΰ πυρηνελαί^υ.......... » » » οίνου............................. » » » των οίνοπνευμάτων, τής ίιποστάθμης τοθ οίνου, τού πετμεζίουκαί τοΰ οξους. » » » έσπεριδοειδών καρπών καί των έξ οώτών τταραγομένων ποτών . . , . » » » κουκουΑΐων καί τής μεταςης................. » » τού μέλιτος, μελοπηττών καί τοϋ χ,ηροϋ ............... » » των βαλανιδίων καί βαλανιδοκουπών................ . » » τής σταφίδος........................... » » των άμυγδάλων ........................... » » των χαρουπίων........,......, .......... » » τοΰ λαϊάνου, καραμπασιου, δαφνελαίου, Βα^νοφύλλων, φασκομηλελαίου, μου, λινοσπόρου καί γλυκορρίζης............... » » των μαλλίων χαί των χ,ατειργασμένων καί μή ίερμάτων...... » » των διαφόρων α'λλων φυσικών 7:ροιόντ(χ.ν.....,....... ΈιιμεοΌι ^>ό»οτ επί της
  Τελωνειακός Βασΐλός ε'ισαγωγής ε'ιϊών ΰπο>.ειμένων είς φορολογίαν .........
  » » έςαγωγής........................
  » » επί τού ε'σβ'γομένοΐ) ο'ινοπνεύματΐς :.,,,.,......
  » » » » » χαπνοΰ . ,......· · ,.....
  » » » » » τουμπεκίου..............
  Πρόσθετος ^όρος επί τοΰ άλατος.......................
  Φόρος επί τού χζταναλισκομένου καπνού, είσπραττόμενος διά των Καπνοκοπτηρίων . .
  Β . ΤΕΛΗ ΚΑ! ΔΤΚΑΙΩΜΑΤΑ
  δ'.ατετιμημένίϋ ,,άρτο πρός νρ^σςν τ Τ ν ^ι^ασ.Γ,ριον ν«' τϋ^ί
  Άντίτ/'.μον πωλίυμένοι
  Τέλη ίικαστ'ΐιΐι καταόαλλίΐΑίνα πα~Λ ~.ο<.; γρ.χμ ■χτ&0-'· -ώ» ίαασιηρίω» , , . . Τέλη Λαταδ ϊλλόμδνοι '—- —~— —* Λ " — ' των » » Ιτεί 380000 8000ί 45000 90000 595000 15000 600000 140000 50000 12000 90000 20000 7000 15000 160000 30000 130000 3ΟΟΓ 70000 1000 1938000 1320000 125000 12001 300000 35ΟΟΟ 100000 •270000 2162ΟΟΟ •2000 70ΛΟΟ 120000, 8000 390710| 941941 66009| 23820 110270 685005 1481 930960 245583 3200 8502 97774 14797 6645 7899| 133752 26178 143929 4672 68341 8ο7[9 0 2421735 1250971 1262221 11356 333853 39984 121046] 45 60| 90 4Ο| 65 304365 _5ϋ 12188300 69] 219441 1559 61418 41779 65 68063 7619 02! __?15_9 4Ο2857[49
  3·.ΦΠΜϋ:;-ίΣ ΤΗΙ ΚϊΒΕϊ-ΝϊϋΕϋ-
  βο,ι
  ν της χρήσεως τοΰ ετους 1909 έν αυ.γχρέσ«(; π4οο<ι τάς εισράξεις τής τβμβρέου 1909 έω$ τέλονς _)6ρέου 1910. βαιωθέντα Έντόί τβδ μη· ιό Σ)6ρίου 1910 5ΪΤ£|1?ρι«ϋ 11909 εω; - !»ου: Αύγουστον; 1910 Ι 1973|—| 392683 -------! 94194 144 951 "3069 501 66154 23820 ; 111221 10, 688Ο7-* 14817 930960 2155831 32005 85Ο21 97774 1479" 6645 7899 133752 26178 1 43929 4672 46341 867 3Ο69_),2Ϊ248Ο4 644 644 9382, 2167 9·ο- 1250971 126222 11856| 33 3853 3998 121016 3"5Ο1Ο 2512 9Ο[ 7019 92 587 601 21747)67 228823 801 1637 63536 14292! 55| 750*3 79' 82Ο6|62 113796 85978 22878 23820 33125 84 10 75 94 _ 63! 279599, 19 45 60 90 40 65 14817 9309601 245583 32007 850 "' 97774 1 .797 6645 7899, 133752 26178 143929 4672 68341 4Ο| 35 70 20 30 90 80 30 20 50 30 90 90_ 3820!6-!29| 05! 58ί 70 75 29« 37ι 867! 90] 1250971! 126222 11856! 333853! 90 39984 40 121046 304365 50 6'ι|·2188300 _(_| 29751 "424605 219441 55 40; Τ6! 1559^50 61418 50 41770 65 68063 87 7619 02: 2975 40'ί 402857 'Ενδλψ ί'Αντίατοΐχοι 1 Ιχατά ϊό τίλοφιως 1908 άκο! Σ·*ίτεμ6ρΌι» ;1Σί*τιμ. 1908 καιά 1909 1410 1909! *Εγ.Ι 'Εκι Προϋπολσ- γχσμοϋ 170585 6)55 80, 92934 1826 10, 2Ί7Ο- -·| 238 20ι ______23| 4 44; Τ6Ϊ98 93 356498: 14817 93Ο96Ο! 24558 Η' 32007 8502 9777 4 14797 6645! 78991 133752 26178 143929 4672 30 —! 08341 90 —!867-90 ___ 70898,932093228 _!_'12%971Ι19) 1 ! 126222 45 11856 60 333853 90 39984 40 121046 65 3050!" , ,21889Ί ι 9382 25| 77!50 2167 50 2512 90 7019 92 587 60 217471 228823 .-ο; 1637!- 63586 — 44292| 55 75083 79 8206 62 2975 40 12 40ΟΓ. 16| 222097! 99 1259 62, 41449,3ί 66769 42 331576|33| 331576! 33| 1839377 219209! 05 92768160 24977 22969 23717 383641 21246! 10 789558,30 144250 31883 103481 4763? 18991 60*4 15926 125564 49180| 121798 6135) 657421 1464 50 1327285! 106551 12003, 284926 40952, 113500 307510, 12 30 50 20 20 40 —Ι—12192728! 72] 215027 1607! 71833 41378 71..56 6262 297;. 79 25 50 60 17 60 40 16! 851 20734 21752 141Ί01 101332 124 78| 90 90 19671 15 Ί8927| 70 7546 65| 76145 5()| 13796 Οί 2913 9ϊ 3527,62 1944 02 106»'| 3Ι| 22211;35 48623 272 4889 > 40]
  6428
  1846
  419
  7026
  23001

  10
  799281 58!
  29175 -
  8247 50
  ο

  ο
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Κ^τ ~
  Α'
  Β'
  Γ
  604
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ: ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Προϋπολο¬
  γισμόν
  Πβθόδιοριό'ΐΛΟς των έιίόδων
  Προϋτιολο
  γτσθέντα
  χρήσεως
  1910
  Β
  1 Σιπ-
  τ«μ6ρίοι> 1910
  (ως τΛοικ
  Αΰγούστου
  1910
  Δ'
  Ε'
  ΣΤ'
  Ζ'
  Η'
  θ'
  Ι
  ΙΑ'
  ΙΒ'
  Τέλη Ταχι/δροΗΐκα
  Αντίτιμον κοινοΰ καί έναρίθμου γραμματοσήμου καί έπιστολ. δελτϊρίων %οτί Ινσήμων
  απαντήσεως......................
  Τέλη έσωτερικών καί εξωτερικών ΤαχυΒρομικών Έπιταγών
  Μίσθωμα γραμματοθυρίδων τοϋ έν Ηρακλείω Ταχυδρομικοϋ ΓραφείΌυ
  Τέλη τηλεγραφικαί
  Τέλη καταληκτικών Τηλίγραφημάτων..........
  » διαδατικών » ..........
  » έσωτερικών » τού Δημοσίου τηλεγράφου.
  » εξωτερικών » τού » »
  Τέλη καθυότερήόεως
  Τόκοι ύπερημερίας επί των έχ.προθέσμως έντινομένων Δημβσίων Εσό?ων
  Τέλη άγκνροβολΐας και ερματος ($ε6αιούμεν«ι καί είο"πρατ-
  τόμενα έν τοίς λί
  Τέλη άγκυροβολίας καί Ιρματος..................
  Τέλη καί δικατϋ>{ΐατα δικαοτικά
  ΓΙοινικά τέλη, εξοδα, πρίστιμα καί χρηματικα! τ,ον/ΛΪ . . . ,............
  Ποιναί έκ λαθρεμπορίας καί τέλη των σχετικών α~-,ίάσεων..............
  » εκ παραδασεων τελωνειακών '/.αί έτε'ρων φ-,ς.λϊγικών νόμων..........
  Λοιπά δικατώτιατα
  Δι/,αίωμα μολυδδοσφραγίσεως καπνοΰ. τουμπίκίου κλ~................
  Διάφορα άπρόδλεπτα δικαιο>ματα άνήκοντα εις τό Δημόσιον δυνάμει νόμων
  Χρηματικά τιμήμ-ατα καί πρόστιμα, ε'σπραττόμενα κατά τον περί στρατολογίας τής
  τοφυλακής Νόμον.............).................
  Δικαιώματα άναγνωρίσεως καί προστασίας έμτορικών σημάτων..........
  21ΟΟΟ(
  18001
  100(
  2290Κ
  25001
  10001
  35001
  12001
  1200ίι
  600(
  250(
  450ί
  13001
  Γ'. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
  Μονοπώλτα
  Άντιτιμον πωλουμένου άλατος άποδιϊίμενον τή Συνενδιαφερομένη Λιευβύνσει τού Μονο
  πωλίου τού άλατος.........................·
  Αντίτιμον πωλουμένου σιγαροχάρτου......................
  Δ'. ΠΡΟΣΟΔΟΙ
  Πρόσοδοι δηιιοόίων καταότημάτων
  ί καταχωρή
  β η . ....... ,,...-- πρακτικών
  τί)ς Βουλής
  ύπερημερίας έμπορευμάτο>ν ....
  Πρόσοδοι δημοόΐων
  Δικαιώματα επί των έκ ϊημοσίων λατομείων καί ίρυχείωνλατομυ-ΐμε'νων μ^ραάρων, άκο-
  νοπετρών, πετρών Λαί έχί τού έξορυσσομενου γύψου................
  Εσοϊον έκ τί[ς μ'.σθώσε»ς θαλασσίων λουτρών........,..........
  8 » » » τού φόρου Ίχθυαλιείας . . . . ,............
  Δικαιώματα επί τής σπογγαλΐίίας ε'.στραττίμίνα έν τοίς τελωνείοις..........
  Τίμημα έκποιουμένων διαφόρων άντικειμένων άνίλκυομ,ένων έκ τής θαλάσσης......
  Πρίσοδοι μεταλλείων...............................
  Τίμημα έκποιήσεως 8εν3ρυλλίων.........................
  1000
  2000
  27000
  ___1000
  31000
  180000
  90000
  ΎΜΰΰ
  100
  8000
  _9000
  17 100
  2000
  1500
  50000
  100
  3000
  2000
  5860Ό
  19218Σ
  2152
  21450^
  1846
  611
  341»
  971
  29044
  1373ο
  8143
  15800
  110
  1502
  18407
  878
  1015
  73814
  300
  76008
  168103
  Τ6ΊΓΓ63
  221
  12048
  9353
  21623
  2750
  876
  48078
  15
  3154
  1010
  "55885^^
  08
  55
  50
  75
  80
  10
  85
  50
  62
  "55
  50
  50
  75
  ιο!
  29ί
  10
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗ-ΕΩ2
  60*
  6αιωθ έ
  ν ·>
  α
  Εν.
  (> α χ θέντα
  Αντίστοιχον
  Διαφοραί
  κατά τη
  ν
  ΙΙοουπολο
  Έν δλφ
  Ά™ 1 5
  3«-
  Εΐίπράξιμα
  ΐίσκράξιις)
  ΧΟ'
  Μ»
  ν 1909
  μοί/ |
  νόί Σ)6ρίου
  1910
  5ΕΤί<Α6ρΌν 1909 Ιως -Λ- Χους Αΰγοΰ- στου 1910 νόί Σ)δρίου 1910 Έν δ3«ί>
  χατά ια τίλοί
  Σιπτεμ.δρ'ου
  1910
  1 Σεικίμ 1909
  (ως τΑους Αΰ-
  ■{θΰβιον 1919
  Έχΐ >·λ
  όν
  ΈκΙ ίλαττο
  >
  ο
  α-
  α.
  >
  ο
  3

  β-
  Μ
  ϊ
  6869
  05
  199657
  66
  192788
  61
  6869
  05
  199657
  66
  321651
  54
  121993
  88
  1
  Δ'
  1147
  35
  22671
  27
  21513
  92
  1117
  35
  22671
  27
  __
  206 Ί 4
  68
  2026
  59
  __

  2
  __
  192

  Ϊ92


  192  167

  25  3
  8016
  40
  222520
  93
  214504
  53
  8016
  40
  222520
  93


  342463
  22
  2051
  59
  12Ϊ993
  88
  8367
  78
  26830
  54
  18462
  76
  8367
  78
  26830
  54
  "7ΒΟ1
  55
  771
  01
  1
  Ε'
  2500
  8011
  58
  6111
  5*5
  2500
  _
  8611
  58

  8333
  31
  278
  24


  2
  __
  3494
  71
  3494
  71

  3191
  71
  __

  __
  3494
  71


  3
  __
  __
  975
  48
  975
  48
  __

  975
  48
  _

  __
  975
  48


  4
  10867
  18
  • 9912
  31
  29044
  53
  10867
  78
  39912
  31

  _
  35934
  8'3
  4748 43
  771
  01
  Λ'Γ'
  732
  88
  14467
  96
  13735
  08
  732
  88
  14467
  96


  11002
  11
  3465
  52


  1
  859
  46
  9002
  99
  8143
  53
  859
  46
  9002
  99
  10170
  *.?
  1167
  4'
  1
  7/
  819
  70
  16620
  25
  3681
  95
  448
  65
  4130
  61
  12481·
  05
  2766
  95
  1305
  65
  1

  __
  __
  1104
  50
  1104
  50
  _
  ΠΟ4
  50
  __

  900
  60
  20.1
  91

  --
  2


  1502
  75
  1472
  40
  __

  1472
  40
  3(
  3487
  75

  -
  2015
  35
  3
  819
  7(
  19227
  50
  6258
  85
  418
  65
  6707
  51
  1252(
  --
  7155
  30
  156";
  2016
  35
  878
  10
  878
  10
  878
  Κ
  837
  41
  10
  1
  θ'


  1015
  85
  1015
  85


  1015
  85

  2802
  81


  1786
  96
  2
  2230
  30
  760 44
  81
  60934
  50
  2230
  30
  63164
  8(1
  12881

  49348
  «0
  1381,
  20
  _
  3


  300

  300


  300
  --

  100
  -Ζ.


  4
  2230
  30
  78238
  75
  63128
  45
  2230
  31
  65358
  Τ5
  1588Γ

  53088
  14057
  31
  1786
  96
  168163
  6·>
  168163
  62
  168163
  6-2
  13072 4
  Π
  37 139
  45
  1
  ο
  [
  1
  _

  Τ68Τ63
  Ψ1
  Τ68Ι63
  ----------

  Τ68Ϊ63
  Ί~2

  Ί30724

  "17439
  45
  __
  ---
  ι
  ΙΑ'
  ι
  22

  243
  50
  221
  50
  22

  243
  50


  286
  16


  426
  Η6
  1
  40
  ΠΟ88
  12048
  41
  12088
  11216

  872
  Ι —
  __
  2

  __
  9353
  70
  9353
  70
  __
  9353
  70

  ---
  13915
  05

  4561
  35
  3
  62

  21685
  20
  21623
  20
  62

  21685
  Το

  25417
  21
  872

  4561
  01
  ι
  ι
  ΙΒ
  !
  2750
  ,50
  2750
  50
  2750
  50
  __
  1571
  05
  1179
  1,
  __
  __
  1
  ί
  __
  876
  75
  602
  55
  91
  70
  694
  25
  182
  50
  503

  190
  υ;


  —.
  __
  48078
  10
  43344
  40
  3183
  25
  46527
  65
  1550
  15
  49210
  98


  2683
  3,3
  3
  __
  __
  __
  __
  _
  __

  21
  51

  -—
  21
  ,50
  4
  _
  __
  15

  15
  __
  __
  15
  __
  __

  35
  ?.Ο

  20
  Λ0
  5
  * —
  __
  3154
  29
  __
  __

  3154
  29


  -  6
  77
  30
  1087
  80
  10Κ
  50
  77
  30
  1087
  80


  79 4
  80
  293  7
  ι
  77
  30
  55962
  14
  17722
  95
  3352
  "25
  51075
  20
  4887
  24
  52136
  1663
  40
  2725
  13
  ■■1
  π-
  _
  Γ
  ——ε——
  ■Μ
  εΠΗ—■■
  ■■
  βοβ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΚΥΒΕΡΝΗ2ΕΩ2
  ΐ ^οϋπολο-
  γχσμοϋ
  Ι.
  έ<ϊόδ-ν Προϋπολο- γτσθέντα χριΊσεως 1910 Ά*ό 1 Σ,- ιμ6ρίου1909 ίω( τίλους Ίίίου 1910 ΙΓ'. ΙΛ ΙΕ'. ίΣΤ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ΙΙρόόΌδοι κτη|ΐάτων Έσοδον έκ τής εκμισθώσεως άΛινήτων κτημάτων τοΰ Δημοσίου. Έσοδον Ιξ εκμισθώσεως άγριάδων κα5. νησίδων τοΰ Δημοσίου,. Ε'. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ακινήτου και κ*νητης περιουσίας τοδ 4η^*ο<ίάον Τίμημα έκττοιουμένων άκινήτων κτημάτων τοθ Δημοσίου. . . . Τίμημα έχτνοιουμένου ά^ρήστου διά τό Δημόσιον ύλικοθ κλτ Τίμημα ίκποιουμέ'νων 'όπλων τού Δημοσίου............. . ΣΤ'. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ έκ των έξόδων χοϋ προνπολογιόΗον ΈςΌδα πολιτικών δικών *αί τέλη των σχετικών άποφάσεων έπιδικαζόμενα τω Δημοσίω..,. Έξΐδα β^υλευτικών ΙκΑογών, υπό .ών ύποψηφιων Βουλευτών κ*ταία'ί νόμενα........ Τίμημα έκλογικών καταλόγων.......................................... Κρατήσεΐς λόγω ά-ουσίας έκ των μισθών των δημοσίων λειτουργών και πειθαρχικά προ- στιμα έπιίαλλδμϊνα υπό των προϊσταμένων των ύπηρεσιών................... . Κρατήσε.ς ίκ των μισθών των δημοσίων λειτουργών πρός 4 '/β υπέρ τής Παιδείας, .... Κρατήσεις εκ των μισθών των δημοσίων λειτουργών πρός * °/0 διά την πληρωμήν των βοη- άτο)ν........................................................ θημάτο Ε'σφορα'. των δήμον υπέρ τή; Παιϊείας.................................. Τα ϋτό των Μοναστηρ. Ταμείων άπο8ι?ίμενα, έναντι των δαπανωμένων δι' έπίδομα ττρος τα Πατρ'.αρχεΐι και έπιδοματα Έπσκόπων............................... Έπιστροφαίχρημάτων, λόγω τάξεως γινομέναι, πρός τακτοποίησιν χρηματικών ένταλμάτων Παράίολα ϋποψηφίων ϊημάρχων και ϋημοτιχων συμίούλων..................... Άχολήψεις των εις ΰποτροφίας υπο τού Δημοσίου ν,αταίληθέντων................ Άπολήψεις των λόγω ίματισμοο κλι;. υπο των απολυομένων χωροφυλάκων όφειλομενων Άπάληψις τόκοο επί τοΰ εις την Μοναστηριακήν Επιτροπήν Χανίων χορηνηθέντος, διά τού 236 νόμου, ϊανείου έκ δραχ. 42,494................................ Άπολήψεις άντιτίμου λιπάσματος Ρκουάνω...»............................ Άπολήψεις » κινίνης τού Δημοσίου............................... » » Δαμαλίϊβς χορηγηβείσης τοίς Δήμοις................. » των δυνάμει τού 265 νόμου χρ:κατδλ. τω ταχυδρομικω ταμιευτηρίω..... "Εξοδα έκλογΜντής Συνελεύσεως 5πό των ϋποψηφίων πληρεξούσιον καταδαλλόμενα. . . . Πρός τακτοποίησιν διαφοράς έξ ύποτιμήσεως λιπάσματος Γκουάνω............... Ζ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ έίίοδα τΓις τρεχούσης καί των παρελθον<ίών χρή<ίεων Τ^ηρά ί άτιρόδλεπτα Ισοδα .......................................... Λογιστικά προσκόμματα χαταλογιζόμενα υπό τού Γενικού Λογιστηρίου είς βάρος ϊημοσίων ΰπολόγων διαχειριστών.............................................. Έλλείμματα ϊιαχειρίσεων δημοσίων ύπολόγων.............................. Είσπράξεις καθυστερούντων έσόδων έκ παρελθουσών χρήσεων................... 10000 8000 Ί^ΟΌΪ) 1000 10000 ΠΟΟΟ 300 4500 25000 55000 20000 46000 10000 500 2000 3825 115000 10000 292125 500 500 500 230000 231500 13374 10250 23625 181 2925 4239 7345 72 205' 346 3969 25719 76075 78 40000 Γ. 4840 284^ 54759 20377 500 10840 29583 "779Τ1 1588 36 85 60 17661 27 1512606146 153185θ'"35
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΚΡΝΗΣΚϋ>:
  607
  Α.αφοραΐ κα*4
  Είό «ραχβέντα
  4761195
  _57·23ί90
  1048518δ
  8541'70
  3572,05
  — 2054 55
  500
  10840
  —Ι 29583! 05
  500.-
  1084ο
  50
  1084
  2958
  28769
  1640 65 149
  17830 451
  1512606 46
  1532077 5(3
  21 05 1 ,?Ι '.8^ϋ' |ί)',09?'66;
  6ο67ί28| 19Π_ ^ι_£_ο_ι_^______
  6Τ~^'"Τ9~~6· 66Μ.5(»ΊΓ0 9ϋ ΙΟύο'ιοδ»1 87028 ό
  003
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩί1
  Ορονκολο·
  Κεφάλαιον
  Όνοιΐασία κεφαλαί -ου ΠροϋπολογκίΐΛθϋ των έ«3ό?ων
  Βι-
  Ποονπολο-;"
  γιαθέντα
  ηχόΐΐ
  1909
  Ακο 1
  1909ϊω{τίλο;{
  Αΰγούατου
  Ι9ΐυ
  Α'.
  Β'.
  Γ'.
  Δ'.
  Ε'.
  ΣΤ'.
  Ζ'.
  Η'.
  θ'.
  Γ.
  ΙΑ'
  ΙΒ'
  ΙΓ'
  ΙΔ'
  ΙΕ'.
  ΙΣΤ'
  Α'. Φ ό
  ο ι
  "Αμετοι φόροι .
  "Εμμεσοι φόροι
  Β'. Τέλη καί δικαιώματα
  ο1. δημοσίων καταστημάτων
  Πρόσοδοι ϊημοσίων νομη^άτων . .
  ΙΙδ δ^ν κτημάτων . . .
  Ε'. Έ κ π ο ι ή «5 ε ι ς
  άκινι'του κ*;. κινητής χεριουσίας τού Δημοσίο^·..........
  ΣΤ. -Χ π ο λ Λ ^ ε * ς
  Άπ5 'ήψεις ίν. ι ών εΕάϊων ' ΰι:ολ3γισρ.ού.........ι ,
  Ζ'.
  .α! τώ1 ·παρϊί
  Τέλη χαρτοσήμου..........,....................
  Τέλη τα^υορΐμικά.........,.....................
  Τέλη τηλεγραφΐ/ό.........,......,.............
  Τέλη καθυστερήσϊως.......................,......
  Τέλη άγχυροββλίας καΐ Ιρμβττος βεβαιούμενα καίείπραττάμενα έν τοίς λιμεναρχείον . . .
  Τέλη κα'. δικαιώματα δικαστικα...........,.............
  Λ
  1938000
  2162000
  463000
  229000
  35000
  12000
  12000
  13000
  31000
  270000
  17100
  58600
  18000
  11000
  292125
  231500
  579332;
  2421735(28
  2188300 69
  402857
  214504
  29044
  13735 08
  8143
  18407
  76008
  168163
  21023
  55885
  23625
  7345
  277911
  62
  25
  1531856
  1459148! 2 Ί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕύΣ
  609
  Χρήσις τοθ ετους 1909
  6 α » ω θ έ ν τ α
  •Κντόί τβθ μ,-)
  1 νος Ζι|6-'ου
  ι 1910
  μρ |)
  19091ωίτε'λ«υς' νός Σ'δρ'ου
  Αύ,ουστ«υ Ι 1910
  1910
  Είόκραχϋέντα
  'Αντίσ-ϊοιχοι Ι
  Άτ.ό 1 Σϊ-
  | Εντό< τγο3 |*ΐ)- 'Βνδλα; Ι Σιπτιμδρίου 1910 !σεω< 1908 άκό • < Σιττ(|α.£ρίο» κα«ά την ν 190!) Σ Ερί'. 1909 Έχι πλίον Ιλαττον Κεφάλαιον Προνπολο- 644 2Π471 8016 1086 732 859 819 40242^80^ 952188945 2230] 30 62 77 9788 221 591371 30 23 2016329 2 883^0 12 76898 93 69 64'ί 95 331576 33! 2188945 64 - 421605 222520 39^12 14467 9002 19227 78238 168163 6? 21Ί504 2904 13735 Ί9 21*47 53 8016 53 10867 08' 222520 8143 53 ϋ·?56 85 63128 45 168163 62 732 8ς 859 1ο 148 65 2230130 399' 2131 14467 96 9- 02| 99 1)7071 οθ 65358 75 21685 20 55962 44 23625 60 7345 287699 1532077 347518285, 56 21623 47722 12113 7315 226047 185717 58 5611066 72 21 33 05 62 3352 1026 9935 6919 3; 41 168163 2108Ε 51075 13139 731., 235982 192666 14374'< 01 >7[.48υ8
  62
  12520
  12880
  1887124
  10185 85
  οΠ17
  20
  1339410190
  1763477
  1839371
  2192728
  41υ6Ί1
  3 2463
  3 .934
  11002
  10170
  71.05
  Γ>3088
  130724
  25417
  52136
  8599
  30138
  137712
  105815
  5393136
  347303 40
  76145,50
  22211 35
  2051159
  4748 43
  3465 52
  1507 ϊ>5
  14057 30
  37139
  872
  1663
  4539
  2172
  1.Ί2598
  87028
  707865,
  4 Γ.
  62
  07
  90
  05
  93452
  79928
  8247
  121993
  771
  1167 44
  2015
  1786
  4604
  2725
  24964
  4327
  207
  346193
  01
  13
  99
  70
  75
  10
  Α'.
  Β'.
  Γ'.
  Δ'.
  Ε'.
  ΣΤ'
  Ζ'.
  1Γ.
  θ'.
  Γ.
  ΙΑ'.
  ΙΒ'.
  ΙΓ'.
  ΙΑ'
  ΙΕ'
  ΙΣΤ'
  Κ«6αράό»ΐίή επι πλέον ίιαφορά κατ'* την χρήσιν 1909 Δραχ .... 361,671,95
  6*0
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΜΟΤΕΡή ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
  ί Γενικόν
  καταστασίς των ποου-
  Ιτοις- 15?Ο9, άπό 1 Σεπτέμβριον 1909
  ΕΙδικοϋ
  Ι υΐρονπολο-
  Κ
  ο
  -Ο¬
  Ι
  __
  ο
  Οί
  Προ(ίδιορχ«3ΜΟς των έξόδων
  1
  1
  2
  2
  1
  »
  2
  3
  1
  2
  3
  4
  »
  5
  η
  6
  4
  1
  ι»
  2
  5
  1
  6
  1
  7
  1
  2
  < 3 » 4 5 8 1 „ 2 9 1 10 Ί 11 ι 12 1 13 1 14 1 1 1 » 2 » 3 4 Γ. Ο 2 1 Β α Ζ 4 Γ 1 » ο ι ό 4 4 0 ι » ι 4 » 0 » 6 * 7 Α'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως........................... Έξοδα υπηρεσίας » » ........................... Έφετεϊον καί Ε'ισαγγελία Έφετών Χανίων................,...... Έφετεϊον καί Ε'ισαγγελία Έφετών Ηρακλείου.................... Πρωτοδικεϊον χαί Ε'ισαγγελία Πρωτοδι/.ών Χανίων............. . . . - » » » » Ηρακλείου............... » » » » Ρεθύμνης................ > » ·> » Λασηθίου..............
  » » » » Σφακίων................
  Πρόσθετοι ή ίκτακτοι βοηθοί Γραμματέων........................
  Προσωπικόν Ε'ιρηνοοικϊίων....................................
  Πρόσθετοι ή εκ,τακτοι βοηβοί Γραμματέ'ων.................., , . . .
  Προσωπικόν Είδικών ' Γποθηκοφυλακείων..........,........,....,
  Β Μεταφραστικων Γραφείων................,..........
  Ρραφική υ'λη, φωτισμός, Οέρμανσις κλ. Δικαστηρίων,..............
  Ένοικια Δικαστηρίων........................................
  Διάφορα Ιςοδα Δικαστηρίων................................ . .
  "Εξοδα ζοινικής Δικαιοσύνης..................................
  ΚωοΊκοποίησις Νόμων..............................,........
  Προσωπικόν φ ι> ακών τής Νήσου............................, .
  Έξοδα υπηρεσίας φυλακών................................
  Έξωτερικαί δαπάναι...............................,..,..„.
  Έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων........................,........
  Μισθβί Έποπτών Αγροφύλακος κλ...........................
  Άποζημιώσεις εις τους έκ των Έπαρχιών ένόρκους. ..,..,.,.«......
  Επισκευή καί συντήρησις κατασυηματων δικβιοϊοσιας Α. Δ. Δνχ,αιοσύντ,ς
  Βοήθημβ είς τοϋς έν Ί-ζεδίν φυλακισμένους............, . ... , . .
  Β'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως................, ,................
  "Εξοδα παραστάσεως Έπιτρόπου.....................................
  Γραφική ίίλη, χαρτης έντύπων, φωτισμός, θέρμανσις κλ....................
  Αγορά χαί δετικα βιβλιων επιστημονικαί καί μή........................
  Όδοιπορικά έξοδα διοικητικώς ΰπαλλήλων..............................
  Πρόσω ϊΐκόν των Νομαρχιών..................................
  Γραφική υλη, προμήΌ.ια βι&Λΐων, φωτισμΐς, κλ..........................
  Επισκευαί καί συμπληρώσεις έιαπλων των Νομκρχιών....................
  Ενοίκιον των Νομαρχιών Χανίων καί Σφακίων..........................
  Προσωπικόν Λιμίνικής υπηρεσίας................................ ...
  Γραφική υλη, προμήθεια βιβλίον, φωτισμός, θέρμανσις ν.λ.......... .......
  ΣυμπΛηρώσεις καί επισκευαί έπίπλων, λέμ&ων κλ.........,..............
  Ενοίκιον τού Λιμεναρχείου Ρεθϋμνης................................
  Άγορά ναυαγοσωστικών έργαλείων...................................
  Άστυνομικοί Ίατροί........................................,.....
  Ίατρΐί κοινών ^υναικών..........................................
  "Εςοία συντηρήσεως των συφιλιδικών Νοσοκομ,είων Χανίων καί Ηρακλείου.....
  Γραφική ύλη, λλ. άστυιατριχ,ής ύ-ηρεΐίας.............................
  Έςοϊα έκτάκτων ύγειονομικών μίτρων..................... , . .......
  Χβρ,',γημα εις το Νοσοκομείον Ρεθ^μνης.................., , ........
  Προσ Λϊΐικο» Λεπροκομειο^ Σπιναλϊγκβς................................
  μεταφοράν.
  Π
  ω -
  Χορηγηθ«ϊό"α·
  Διά τοϋ
  προνπολο-
  γτσμοΰ
  Δι' είδικών
  νόμων καί
  Διαταγμάτίον
  Π88Ο
  3300
  70440
  58320
  48000
  42000
  34560
  303ί>0
  28200
  500
  17Π20
  500
  9120
  £0160
  8000
  9300
  Π620
  53160
  1000
  35640
  98800
  10000
  3784
  60000
  8000
  846364
  18600
  100υ
  1000
  1000
  1500
  50880
  2000
  1000
  2600
  14560
  250
  500
  260
  1000
  7200
  2880
  4000
  80
  2500
  2000
  7440
  (θ) 150
  (α) 1080
  (6) 1920
  (γ) 1080
  (δ) 2590
  (ι) 150
  (θ) *70ϋ
  (ε) 1300
  στ)20000
  (ζ) 10000
  (59300
  48270
  300
  (β)
  1000
  "'ΐόό
  100
  (α) Διάταγμα 144 τής 19 Όκτωίρίου 1909—Φύλλον 68 Έφημ. τής Κυβερ. Τεΰχ. Α'τοΰ ίτους 1909—έ'κταλτος δρ.
  ()
  (γ)
  (δ)

  » »
  1909-
  1909—
  1909—
  160 » 9 Δεκεμβριού 1909-
  144 » 19 Όκτωδρίου 1909—
  22 » 29 Ιανουάριον 1910—
  130 » 1 Ιουλίου 1910—
  172 » 31 Αόγούστου 1910—
  » 68 ' > » » »" » » » 1989— » »
  » 68 » » » » » » » 1909- » »
  » 68 » » » » * » » 1909— » »
  » 78 » » «χ·»»» 1909— % »
  »68 » » » » » » » 1909— » »
  »10 »» »»)»» 1910—άναπλρωμ. »
  »37 »» »»»»» 1910— » »
  »50 »» »»»»» 1910— » »
  1600, .
  1080.-
  1920.·
  1080.-
  1960.·
  630.·
  800·-
  500 ■
  1000.·
  150.-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  έκκαβαριόθέντων καΐ πραγιιατο«οιη*>έντων έξόδων της νριιόεως
  611
  τσβ^
  τέλονς ΣεπτειιβρΐουϊθΙΟ
  σ ε ν ς
  ιΐετενεχθεχσαι
  έκ τής
  χρηόειος 1908
  Σύνολον
  Άναγνωρι-
  σθέντα έξοδα
  δι* εκδόσεως
  χρηματικήν
  ένλά
  17880
  3451
  7155 υ
  58320
  499-20
  34560
  30361
  500
  1743 Κ
  50(
  9121
  26161
  930
  1777
  5316
  170
  356
  10010
  1000
  378
  6000
  2000
  180001
  9300
  18600]
  1000
  1300
  1000
  2500
  50880
  2200
  100(
  260(
  Ι456ί
  350
  500
  2601
  1000
  7200
  2880
  40001
  80
  2500
  2000
  7440
  123850
  Πληρωθέντα έξοδα
  Άπδ1Σ)6ρίου
  191 9 δωςνέ-
  λονς Αΰγού-
  ότου 1910
  Έντός τοΐί
  μηνός Σεητε
  1910
  14567
  2818
  6160Γ
  53935
  47049
  40672
  34260
  28168
  27128
  282
  1747Ο1
  90*02
  2522
  603"
  780(
  1304
  3891
  128
  3628
  8905
  407
  1963
  75
  40
  313
  80
  25
  15
  48213,10
  18464
  17835|6Ο
  9300 _
  "δΤΤ691|99
  18364
  99870
  1278,50
  817,90
  2082
  10
  5Ο37Ο
  2114
  113
  960
  146401.
  335!
  199
  952
  907'
  7200
  2876
  40
  3983
  20
  946
  2000
  7083
  88
  30
  75
  30
  Ι.—
  στ) Διάταγμα 110 τής 10 Σ)μβρίου
  (») » 153 » 27 Νοεμβριού
  (»)) » 8
  (ζ) » 6
  (η) » 110
  (») » 153
  (») » 7
  13257
  2700
  52218
  46154
  45609
  37080
  31380
  23296
  24924
  192
  155943
  8245
  Ϊ5
  30
  75
  7ί>
  •25
  84
  60
  2205
  4'»8
  673«! 6
  11141
  37398
  1280
  31129
  80883
  4070
  1694
  44205
  18464
  17765
  8800
  731609
  1690
  Γ,8ί
  124
  60< 174 4429 198 11 80 1337 31 1 2" 20 90 30 50 05 80 35Γ-. 1 2000 6470 1Ο5740 Έν δλω 1310 ι 18 938 6330 1ι40 3.9ο 2881 239' 12588 56ο 2020 796 95 1829 151 2102 674 1020 95 75 65! Τ7889 401 1460 11 154 239 42 4ί 1216 70 60 451 251 6ΟΟ1 240 . 40?|. 14567 95 281835 61605 5248 47049 40670 34260184 25690 Υπόλοιπον έκναθαρισθέν των καχ >ή
  πληρωθέν, ών
  έΕόδων
  90
  75
  75
  25
  24924
  192
  168532
  60
  92
  145025
  75
  2478
  2203
  90
  6174
  40
  8805
  2407105
  5780 35
  7687 61
  12970 55
  38916 80
  1280
  33531 94
  87630 201
  4070
  170315
  45225 07
  18464
  17765 45
  8800 .
  Τ89498 48
  197
  1158
  35
  25690
  114
  74
  2752
  1428
  260
  2987
  70
  500
  22193
  18364
  994 90
  1245 90
  754 90
  1983 95
  48535 05
  20'<7 113 800 14594 80 335 40 199 997 6899 60 2876 . 3983 88 20 30 945 75 2000 6470 114391 93 32 63 98 1834 66 " 160! 45 80 60 15 95 95 20 21 1 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 4 1 1 1 2 3 4 5 1 2 1 1 1 1 1 1 _____ 3249 90 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 /, 5 6 7 —Φύλλον 60 Έφημ. ί 76 » τής Κυβ;ρ. Τεύχ. Α' τού ϊτους Ψήφισμα Γ' » Γ' 15 Ίανουαρίου 1910 — ; 15 » 1910— » 1ΟΣ)μ«ρίου 1909- ,> 27 Ν)6Ρίοι> 909-
  » 15 Ίανουαρίβυ 19111—
  , 26 Ίουνίου 1910-
  • 26 » »
  » 8
  » 8
  > 60
  » 76
  » 8
  » 39
  » 39
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  1909—Ικτα/.τος
  1909- »
  1910- »
  1910 —έ·/, μεταφορ. >'
  1909 — εκτακτος »
  1909— » »
  1910— » »
  » άναπληρωμ. »
  δρ-
  »
  »
  1
  2
  »
  3
  5
  6
  7
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  1000.—
  1500.—
  17500.—
  10000.—
  2000.—
  800.-
  6500.-
  850.—
  600.-
  612
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΙδικοΟ
  προνπολ·»
  όΊ0
  10
  8
  9
  10
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  1
  2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1
  2
  3
  4
  5
  ί.α
  6
  7
  8
  9
  Κ)
  11
  12
  13
  14
  15
  17
  18
  18 6'
  19
  20
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  των έί,όδων
  Έ*
  (η) Διάταγμα
  (ε)(ι) Ψήφισμα
  (γ) Διάταγμα 48
  (δ) » Ί8
  (θ) » 130
  (ι) Διάταγμα 109
  (θ) » 170
  Γραφική ΰλη φωτισμος κλ. Λεπροκομειου Σπ'.ναόγ<<ας................ "Εξοδα συντηρήσεως των λεπρών...........................·..... Άντίτ.μον καί λοιπά εςοδα προμηθείας κλίνης τ:ύ Δημοσίου..........< Προσωπικόν Χημείων......................................... Γραφική ΰλη κλ............................................. Άντικαταστάσεις καί έπισκευαί των όργάνω'., προ^ήθεια ούσιών........... Άγορά έργαλείων, χημικών προϊόντων κλ. τού Χ>·)ιΐεί3υ ΗραΑΛίΐο .....
  Συνδρομαί πρός θεραπείαν λυσσοΒήκτων..........................·
  » εις απόρους καί ναθλοι άπόρων ..........................
  » » ναυαγούς καί φρενο5λαβεΐς....................·......
  Βουλευτικών καί δημοτικών έκλογών 3ιάφορα ί~0ΏΧ...................
  Όδοιπορικά εςοδα δικαστ. αντιπρόσωπον κλ.......................
  Διακόσμησις καί φωτα/ώγησις δημοσίω/ χ,ϊΤϊσ;ημάτων..............■ ■
  Άντιμισθία ΰπηρέτου επί τής καθαριότητος των 3-;;Α;σίων Γραφε-'ων.....
  Άγορά ε'ιδών καθαριότητος των δημοσίων Γραφείων ...................
  Έξοδα απελάσεως έκ τής νήσου επικίνδυνον είς την Δημ. Ατ-ράλειαν . . .
  Κη ίεϊαι άπόρων άγωνιστών, στέφανοι κλ. Ιξ^Βα .....................
  Άντίτιμον ίίίατος καί εξοδα ΙγΑαταστάσίως αϋ-,^ ...................
  Προσωπικόν Δη;λοσίων Έργων..................... ............
  Γραφικά εξοϊα κλ............................................
  Συγγράμματα, Ιντυπα, άντικείμενα Ίχνογραφίας . . ..................
  Μισθοδοσία έ/τά/.τΐυ προσωπικοθ, ήμερομίτθια έργατών................
  Όδοιπίρικά εςο3α ύταλλήλων των δη;;.;σ..ο' ίΓ'{'·^'...................
  Προμήθεια ν_ειρωνακτικών Ιργαλείων καί φΰλας<ς των ύπαρχίντων......... Βοηθήματα ύττοίλλήλων παθόντων είς τα δημοσία ί'ργ^................ Αγορά έπιστη-Αΐν.Αών έργαλείων. στόχων, χλ....................... Επίπλωσις γραφείων Δημόσιον "Εργων........................... "Εξοϊα προσωπικού, συντηρήσεως καί φυλάξίως όίοστρωτήρων.......... Άποζημίωσις των υπό τοϋ δημοσίου καταλαμβανομένων /..ημίτων........ Έςοδα Ιφαρμογής σχεδίων πόλεων.............................. Έ-ισκευαί καί συντηρήσεις κτιρίων τ/^ς Α. Δ. των Έσ-,ΐτερ'.Ίων......... . Έπισκευή στρατώνων Χωροφυλακής καί ΠοΧιτοφυλα/.ής............., . Έπισκευί; καί συντήρησις όδών καί γεφυρών Ααί εκτέλεσις μικρώ^ έργων. . . . ΈπισχΛυή καί συντήρησις καταστ/)μάτων τής Α. Δ. των Οίχονομιν.ών...... » » » » » » » τής Παιϊείας____,..... Απόδοσις κρατουμένων λόγω εγγυήσεως . . ..................... . . . . Άντίτιμον ποσίμου ύδατος κτιρίων Βιεθνών στρατευμάτων.............. Έπισκευαί καί συντηρήσεις κτιρίων ν.ατενΐμε'νων ύ~ό 3'εθνών -τρατευμάτων Άποπληρωμαί των έν έκτελέσει έργων ·/..'/...................... Προσωπικόν Ταχυϊρομείων . .. ,............................... "Εξίϊα γραφικά, φωτισμός, θε'ρμανσι; κλ.................. Ένοίκια καταστή,Αατων ταχυδρομιον γραφείων ................... Άξία χάρτου πρός εκτύπωσιν βιβλίω ν «αι έν;ύπ'ον..................... Μίσθωμα έργολάίων καί ΙςοΒα μεταφΐράς τής άλληλ;γραφ;ας............. Μεταφορά σάκκων =/. των πρα/.τορείων, Ικταν.τΐ·. αποστολαί Αλ. .....·■.·· Κόμιστρα άλληλΐγραφίας καταίλητε'α είς ςε'νας Διευθύνσεις............ Συνεισφοραι είς Διεθνή τζχνζρ. καί τηλεγρ>φικά ΓραφεΕα Βε'ρνης...........
  'Οδοιπορικα ίςοδα Τανυδρ. ύτ:α>λήλων..........................
  Είς μεταφοράν-,
  τής 2 Φεδρουαρίου 1910—Φ,λ. 10 Εφη·*. Κυίερν. Τ ύχ Α
  1910 —Φύλ. 28 Έ?ημ. Κυί,ρν. Τεϊ,χ.Α'
  τή·; 2 Μαρτίου 1910—Φύλ. 16 Έφημ. Κυ?ε;ν Τ = ΰ·/' Α'
  1910 —Φύλ. 16 Έ?ημ. Κυβεον. Τεϋν.Α'
  20
  τής
  6 Μαίου
  2 Μαρτίου
  2 Μαρτίου
  1 Ιουλίου
  6 Ιουλίου
  9 Ίΐυνίου
  28 Αύγουστου
  ω -
  ού ίτϊυς
  122250
  5000(ί
  20ίι0υ
  6υυυ
  500
  2500
  500
  50ι»
  3000
  3000
  3000
  3υΟΟ
  2000
  600
  100
  3-200
  3000
  1000
  Ί7940
  2000
  500
  10000
  600(
  50Γ
  50(
  2000
  700
  4υθ(
  2000
  5000
  5000
  8000
  10000
  1000
  45250
  2870
  4000
  230030
  141900
  4600
  8500
  δ 000
  'ίΟΟΟΟ
  1500
  1000
  1000
  Ι ν 00
  τού
  ημ ρ ϋχ.Α. ού ετί
  1910-Ψύλ. 37 Έ?η;;. Κυ5=ρν. Ύε,χ. Α'. τού Ετ;υς 1910
  1910-Φύλ. 39 Έΐτ,μ. Κυδερν. Τεϋχ.Α'. τού ί'τους 1910 —
  1910 Φ 39 Έ Χ Τ '
  ετ:υς
  ίυς
  τ;υς
  8?764('
  19Ό-Άν5-)η
  1910—
  1910— »
  1910- »
  1910—
  1600
  8(·0(
  (ε ι) 2500
  (δ) 17000
  20001
  (θ) 1000
  ι) 1000
  (ι) 400
  (6) 17000
  (θ) 4000
  θ) 500
  θ) 25000
  στ) 5000
  ζ) 3000
  1700
  1000
  '(ή 1000
  Θ) 2061 ν'86
  130;ΐ12
  81")
  ρωμ.
  8000
  17000
  1910—
  1910—Φύλ.
  ,μ ρ χ.. ού ίτους
  λ. 39 Έ?ημ. Χνόίρ·,. Τεύν. Α'. τοΰ ί'τους
  1910—
  »
  51807
  1400
  8000
  5000
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  813
  Ι ό ε ι ς
  Άναγνίθρι-
  σθέντα έ'ξοδα
  δι' εκδόσεως
  χρηματικών
  ένταλμάτων
  Π^ν,ιιρωθεντα εξοΓια
  ϊ
  Υπόλοιπον
  εκκαθάρισιν ι
  των γαι μη ί
  πληρωθέντων
  έξόδων Ι
  ΕΙδιν
  ο Ο
  ϊ-
  08
  Άπό 1 Σε¬
  πτέμβριον
  1909 6ως τέ-
  λους Αύγοΰ-
  ότου 1910
  Εντός τοϋ
  μηνόςΣεπτεμ
  βρίου 1010
  Έν όλω
  Μετενεχθε
  όαιέκ τη
  χρήσεως 1*4
  "Αρθρον
  Κεφάλαιον
  123850
  117631
  83
  105740
  03
  8651
  40
  114391
  93
  3239
  90
  500
  490
  70
  490
  490
  7(1
  8
  4
  5ΟΟΟΟ
  39897
  38072

  1792
  50
  39864
  80
  32
  90
  9
  20000
  17659 85
  85
  176^9
  85
  10
  0000
  5880
  538ν
  80
  190
  5879
  80
  ι
  5
  500
  445
  316
  90
  316
  90
  128
  10
  2500
  921
  921
  921
  3
  500
  8500
  5909
  90
  5909
  90
  59'·9
  90
  ι
  6
  5500
  5866
  50
  1820
  55
  6(
  1880
  55
  485
  95
  3000
  751
  9,
  717
  05
  28
  60
  715
  65
  30
  3
  XI
  20300
  5909
  09
  4481
  8(.
  4481
  8(1
  1427
  9"
  ι
  7
  23000
  ι-148;
  79
  14364
  55
  12ο
  14!84
  55
  17
  2
  2000
  1100
  45
  1052
  20
  48
  25
  1100
  45
  1
  8
  600
  600
  551
  51.
  600
  100
  3200

  41
  300
  35
  44
  299
  5 Γ
  44
  291
  95
  55
  6
  8(
  3
  4
  4000
  357.
  95
  3502
  2~
  350;
  25
  70
  2000
  1874
  1874
  187·'
  ο
  Μ
  47940
  13236
  33
  37113
  38
  3231
  10614
  38
  259

  1
  9
  2400
  2ϋ9ι
  4(
  2391

  2391
  41
  2
  500
  261
  Υ 5
  261

  26!
  25
  3
  27000
  27309
  16528
  95
  52Ί8
  6< 2177 55 553 4: ι 10000 9568 6." 857;. 6; 51ι 908 62 Ί8( ο: 5 Λ 500 500 481 75 181 7 Γ) "ύ' α 2000 174« 05 1108 7* 316 90 172." 60 ·■>
  Γ
  7
  1200
  1090
  9< 81' 51 81/ 50 24ο 7( 8 Λ 11000 ίΟ829 ,- / ._> Ι
  9161
  126-2
  12
  10121
  77
  '.Ο-
  Τ
  9
  η
  29000
  28422
  01
  26974
  17
  Ι '
  274·2(
  92
  99Γ
  Ο'.
  !0
  2000
  20

  20
  11
  Λ
  5000
  4918
  38
  4 91Ν
  38
  4918
  38
  12
  »
  5000
  3185

  3!5'
  Οί
  3Ι5Ί
  01
  3
  9;
  13
  8000
  8280
  51
  8210
  83
  Γ-'.
  68
  828 ι
  51
  !4
  })
  15000
  14941
  8;
  13956
  Υ 9
  9^5
  56
  . 194 Ι
  85
  15
  ι,
  40Ο0
  3766
  92
  '.)2
  3766
  92
  17
  Ά
  Ί5250
  18
  Β
  2870
  2866
  Μ
  2866
  8(
  2866
  80
  4000
  19
  ....
  230υ30
  143600
  141672
  ΐ ό
  128652

  10407
  85
  1390.6Ί
  40
  ίι'.ΐ
  70
  20
  1
  10
  4600
  3451
  05
  30 '.ί
  2."
  1 ί
  25
  30μ0| 50
  370
  55
  85<ιΟ 55»ι 1 65 5051 ν * 135 5189 35 39 30 0 ., .... 6000 4000ο 5610 ,Υ76Ίί 11 4(ι Ί358 33123 9Γ 247 2510 50 1606 35631 30 10 1(10. 20 Κ 75 4 5 2500 1901 65 1823 25 8 183! ■· 5 73 40 (1 21612 1000 86 865 χ-, 865 Λ Γ 865 ·; 7 8 1-200 1033 ι1.-) 682 33 20 895! 2( 13ί- 9 » 957^52|86 58 :928| '.·249 Ί8 3 36674 Π .6Ι··ν2 4γ 2-23ΟΙ- 38 τήί 21 Απριλίου 1910—Φ/α. °6 τ^; 24 Ά-ΐιλίίϋ 191Ο--Ψ;λ. ί6 τη: 26 Ίΐυ',ίίυ 1910-ΦύΑ. 39 τής 1 Ί3ί,λ:5υ 1910-Φ,λ. 37 τής 6 Αύγίίστου 191)—Φ/λ. 46 , θρων 1 μέχρι 130 τού Κεφαλ. 13 μι 1 ΣΕ-τεμβρίου 1909 Δια'τάγν«3ς --Φ/Λλ-.ν 59 τη ) » 68 » 68 ί',' Ψήίΐσμα (θ) Διάταγμα 130 Ι Διάταγμα 151 Ο Τα τ:οσά των ά' ?η Έ.-τ,;;. Έ;ημ. Κυί:ρς. Ύυγ. Λ'. τ:; ετ Κυ!.?ν. Τεί/. Λ'. '.:■: έ'τ: ΚυβΞρν. Τ: ·/· ^' ■ ~'-ϊ ί" Κ ο ΓΡ ■ ' ' ΊΟ1ΖΙ. 1 '- >/.
  .V
  . Τ; ^ 3
  έκ τος -/ρήσεωί 1908 2:
  ς Έφημεριίο; τής ΚυβίρνΛ,τε'.ι:, τε.
  :υ: Ι01·1 —
  ;,; 1010—
  τ/ ί91ίί— "Ε ·.:?,::.-
  :;υ; 1 ·» !0— Λναπλ. 10
  >. τ:; ύ-' αριθ. 119 ττ;ς
  73. Λ'. τού 1909
  500ο
  3000
  ν700
  ΙοΟΟ
  505.86
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΙΓηκοΰ
  πουΰπολθ
  -, ιόμοϋ
  ο

  -2
  10
  11
  1-2
  >
  13
  Οί
  10
  1
  1
  2
  1
  2
  3
  4
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  Οροιΐδιοριομός των έξόδων
  Π χ ό τ ώ -
  Χορηγηθεϊόαι
  Δια τοϋ
  προϋπολο-
  γισμοϋ
  Δι' εΐδνκών
  νόμων κα'ι
  Διαταγμάταη·
  Άποζημιώσεις άπολλυμένων συστημένων έπιστολών.........................
  Άχτοχλοϊκή Συγκοινωνία............................................
  Τέλη τηλεγρα?ικά έσωτερικής καί εξωτερικάς άνταχοκρίσεως.................
  Τηλεγραφικά εςοδα έμπορικών καί πολιτικών εΊΒήσεΐι»ν......................
  Άποζημιώσεις των υπό τοϋ Δημοσίου -/.αταλαμβανομένων κτηματων............
  Εξοδα έ?αρμ.ογή"ς σχεϊίων πόλεων.....................................
  Έττισκευαί καί συντηρήσεις κτιρίων Α. Δ. Έσωτερικών.....................
  » Στρατώνων Χωροφυλακής καί Πολιτοφυλακής....................
  » καί συντηρήσεις όδών καί γεφυρών...........................
  » » » καταστημάτων Α. Δ. Οίκον5μιν.ών................
  » » » » Α. Δ. Δικαιοσύνης.................
  » » » » Α. Δ. Παιδείας..................
  Άξία κατ&ληφθέ'ντων κτημά:ων Ί. Άφεντακάκη καϊ Ε. ίΐολυχρονίϊου. . . .,.....
  Έπιχωμάτωσις ΐής ίοού τής γεφύρας Κ?τω Χαλέ'πας.............,.......
  Σκιρρόστρωσις τής όδού Χανίων—Χαλέπας.............................
  Προέκτασΐς τής 63οΰ Πλατανίά—Κισσάμου..............................
  Μερική επιδιορθώση τής οδίΰ Χανίων —Σούδας.........................
  Κατασκευή τής όϊοδ Σταυραν,ίων Καλουδιανοΰ Κισσάμου..................
  » 6'. τμήματος τής ο§οΰ Χανίων—ΆλικιανοΟ....................
  » αμαξιτής δϊού Χαλέπας—Φρουϊίων Άκρωΐηρίου................
  Σκιρρόστρωσις τής οδοΰ Χανίων—Σοόϊας...............................
  » τού όιτολοίπου τμήμαίος τής όδοΰΆγυιας Καιρίτου..............
  Κατασκευή τής γεφύρας Καιρίτου ποταμού......................,......
  » » » Γαλατα.......................................
  * » » παρά τα Τοπόλια...............................
  » » » Κά;ω Χαλέπας................................
  Έπισκευή προστατευτηρίων Ιργων τοΰ Ταυρωνίτου........................
  Εδρυνσις τής γεφύρας Φακωθιανών....................................
  Κατασκευή τής γεφύρας Γέρω Λάκκου. ..............................
  » » » Παλαιοχο)ρας Άνύδρων............................
  » » » Σκαφιώτβυ..................,..................
  » » » Μεσογείων . . . ,................................
  » » » Λονραδιανών...................................
  Συμπλήρωσις » Φακωθιανών....................................
  Κατασκευή τού ΰδραγωγίίου Θερίσσου..................................
  » τής γεφύρας Ντερε........................................
  » » » Ξενιανών Σελίνου...............................
  » » » Κοντοκυνήγι...................................
  Έκβάθυνσις τού λιμένος Καατελλίου Κυσάμου...........................
  Κατασκευή άποθήκης παρά τω Χημείω Χανίων...........................
  Προέκτασις τής ίδού Βάμου Καλυβών..............................., . .
  Κατασκευή προφυλακτηρίων τοίχων ε'ς την οδόν Σούδας—Ίτζεδίν.............
  Έπισκευή α'. τμήμ,ατος δίου Χώρας Σφακίων—Άνω-όλεως.................
  » ί'. » » » » — » ..................
  » βατών όδών των φαράγγων Άσφένϊου, "Ιμδρου κλ.................
  Αποπεράτωσις έπισκευων όδού τής φάραγγος Άραδαίνης....................
  Προέκτασις τής όδοΰ Νειό Χωριό—Μπαμ.παλή* Χάνι.......................
  Αποπεράτωσις τής δδοϋ Καλυίών—Άρμένων—Νειό Χωρίου...............,
  Έπισκευή τής έντός τής φάραγγος Άσή Γωνιας όδού......................
  Προέκτασις αμαξιτής ο?ού ΊτζεΒίν—Καλυβών — Άρμένων..................
  Σκιρρόστρωσις τής όδού Καλυίών — Άρμένων—Νειό Χωρίου. . . . ,............
  Κατασκευή τής γεφύρας Μχούτακα...................................
  Αποπεράτωσις τής γεφύρας Κεραμειώτου Άπίχορώνου....................
  Είς μεταφοράν..
  827640
  200
  100000
  10000
  500
  938341
  130312
  ιδ) 2000
  α) 25000
  ;θ) ' 184
  (β)
  8000
  (6)
  («α)
  338
  4950
  (α) 2581
  ι) 45108
  596
  β) 461
  86
  50
  219531136
  1225
  (6) Ψήφησμα Γ'. τής 26 'ΐουνίου ·υλ. 39 τεϋχβς Α'. τού έ'τουί 1910 τής Έφ ,μ. τής Κυβερνήσεως Άναπληρ. Δραχ.
  (β) Διάταγμ* 20 τής 2 Φεδρουαρίου 1910 φύλ. 10 Έφημ. Κυίερ. τεϋχος Α'. 1910 Άναπληρωματι*ή » 8000
  (α) » 20 » 9 'ΐουνίου » · 37 » » » » » » » 25000
  (*) Τα ποσά των άρθρων 1 —130 τού κεφ. 13 μετηνέχθησαν έκ τής χρήσεως 1908 διά τού ύπ'άαθ. 112 τής 1 Σεπτεμδρίου 1909
  ^'.ατάγματος φυλ. 59 τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τεδ'/ος Α'. τού 1909.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  ό ε ι ς
  Μετενεχθεϊ-
  σαχ έκ ττΐς
  ^ρηόεως 1008
  (*)
  3765
  3360
  520'
  10464
  8611
  4964
  860
  358
  2082
  16
  50(
  35175
  32ί
  167< 680 1166 2550 1800 10200< 24 19 59 57 50 350 45 103 291 44 57 20 90 200 270 1600 16 98 1744, 829 1177 7035 4270 25396 1383 541 2150 27000 5502 2176 957952 86 200 100Ο001 12000 500 287651 3360 539ι 10464 16611 496 860 3581 2082 167 838 40122 325 1679 9384 11660 25500 18000 147108 240 194 592 571 500 3500 1Ο55| 1038 2918 440 1035 201 900 2000 2700 16000 161 984 1744 829 117/ 7035 4270 25396 1383 541 2150 27000 5502 2176 Άναγνωρτ- σθέντα ι,-ξοδα δχ' εκδόσεως χρηματικήν ένταλμάτων 50 583925 200 11963 11344 354652 (α) Διάταγμα 84 έξοδα Άπό 1 Σ»- πτεμδβίου 1909 εως τέ- λους Ανγού Οτον 1910 Εντος τοϋ μηνός Σε¬ πτέμβριον 1910 25903 318'ί 5390 ό866 10241 4966 * 134 " 148 66' 27916 324 1678 8496 22482 16256 8816 59 57( 49 244ι 105 83: 180. 18 103 20 114 82 116 581 290 1809 69 54 1571 398 182 96 55| 30 85 401 72 70| 95 63 78' 05 69 30 28 51 57 56 61 101 94 63 55 80 90 28 54 524948 200 3 ο 9527 21174 258-2 539·. 6494 16241 4966 26 80 70 07 56 98 1481 667 27677 324 1678 8496 47 14 99 90 22482 16256 77684 239 193 591 570 499 2440 105Ί 838 1803 187 1034 200 96 85! 40 72 70 95 63 78 05 69 30 28 51 1148 828 1163 5811 2909 18090 694 540 15713 3981| 1825 5 36674 (θ) (ι) (ια) (ιδ) » 151?523|36| 898ο19|38| 140 τίς 28 Όκτωβρίουί9Ο9, φύλλον 70 Έ?ημ. 160 » ? Α.*·.·*«?'<>·■» » * 7Γ> *
  130 » 1 Ιουλίου 1910 » 37
  160 » 19 Ληστου » » 47
  152 » 16 » » »
  ΠΟ » 28 » 1910 »
  46
  49
  11
  4345
  1788
  439"
  128
  134
  •Εν δλφ
  έκκαθαρχόθέν |
  το>ν καΐ μη |
  πληρωθέντων]
  έξόδων Ι
  20
  65
  80
  561622
  200
  43451
  11316
  10476
  76
  57946,3
  25571
  2582
  5390
  6622
  16^41
  4966
  46
  134
  46'
  80
  70
  72
  56
  80
  148
  667
  27677
  324
  1678
  8496
  101
  26|
  47
  11
  99
  90'
  22482
  16256
  88161
  239
  193
  591
  570
  499
  24 Ί0
  1054
  838
  1803
  187
  1034
  200
  96

  30!
  85
  40
  72
  701
  95
  63
  78
  05
  69
  30
  28'
  51
  1148
  828
  1163
  5811
  2909
  18090
  694
  540
  90|
  28
  54
  867 2 531 "24
  15713
  3981
  1825
  57
  561
  61
  10

  63
  55
  80
  22306
  38
  7617
  28
  331
  600
  244
  37
  19
  239
  31366114
  >
  ο
  Οί
  10
  1
  1
  2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  Κυίεονήσ. τευχ. Α'. τςϊ Ιτους 1909 'Αναπ>ηρ. Δρ
  •Β
  1910
  1910
  1910
  1910
  10
  13
  ν .81
  184
  551085
  Ί950-
  2000-
  616
  _ΦΗ6ίΞΡΙ23
  ΚΓΒΕΡΝΗΣΕ-2
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  00
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  9.
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  10
  105
  106
  107
  108
  Ο£>οο?(ηο{>ΐίίξΐος των
  Χ ο ο η γ κ Ο £ Ι ι! α ι
  Διά τοΰ
  προϋπολο.
  γιόμοϋ
  Δτ' εΐδτκών
  νόμων καχ
  δχαταγμ άτων
  Έκ μεταφορας.
  Κατασκευή τής γεφύρας Κεράς Ά~ον.:
  >> τού ύδραγω γείου Αληκάμπου.....................
  » 7.αί σκιρρόστρωσις τϊ^ς οδοί Ρεθύμνης—Ατσιπο-ούλου. .
  » τής ά~6 γεφύρας Άτ-ιπο~ουλου εις Ατσιπόπουλον δδοθ.
  ΙΙροέ/.τασις αμαξιτής όϊού ά~ό 'Λ:σιπ:πουλ5ν είς Νερατζές. ....
  Κατασ/.ευή τής όίού Άςοΰ—Ανωγείων....................
  ΙΙροέχτασις τ^ς Ϊ3οΰ Ρεθύμνης — Ιΐερά^ατος.................
  Κατασκευί; τμηματίς τής δί,ίΰ Ρεθύμνης—11ερά,αα-3ς..........
  Ε-υκευή τής έντϊς τής φαραγγος Κοτσιφ^ βίΐτής 3:οΰ. .......
  Διόρθωσις τής βατής όΒού Σκάλλας Ρουττί/ων................
  Κ^τασ/.ευ/; ά,υ.αςιτ^ς όδίΰ Ρεθύμνης—Άμαρίου..............
  » γεφύρας Κάτω Μύλου Φαρίότσι..................
  » » ΙΙραχύμου Μυλοποτάμου................
  Έττισκ-υί) γεφόρας ΈΛευΟέρνας.........................
  » γεφύρας Πλατανε............................
  Συμ-λήρωσις /.αί αποπεράτωσις γεφύρας Καρές Μυλοποτάμου. . . .
  Κατατκευη γεφύρας επί τού χε'.μάρρου Ξιφια.................
  Κα-.·αί/.:υί; γεφύρας Γαραζου............................
  » » Ροδα/.ίν;υ............................
  Προέ/.τ»ϊ·.ς άμαςιτής δ5:ϋ Άγίων ΙΙαρασκιον—Καστελλίου......
  Κατασν.ευή ί'. τμήματος όοοΰ Ηρακλείου Καστελλ,ίου.........
  » τής όϊοΰ Άγίας Ηαρβάρας —Πανασσβϋ............
  » ,3α.ής οΐΌύ' Ε!ιγενΐ7./)ς Βουρβουλίτου..............
  Προέ/.τασις άυ.αςιτής όϊού ΊΙρα/,λείου — Δαφνών—Μεσσαράς. . . .
  Κατϊστ,ε^ή όίού Φοιν.7.ιας—Μονοφατσίου....................
  » » Γΐφ^ρακίων—Καλέτσα —Βού:ες .............
  » » Πατσίδων— Αρχανών, πρίίλτατις............
  Άπί-ςεράτωσις όδού Αρχανών............................
  » /.αί -'οντ^ρησ-.ς τής όϊού ΊΙραλλείου- -Κνωϊσοί........
  Κ*-ατκ:υί; τής 3?οΰ ΉρακΛειου — Μεσσαράς.................
  » τή; γετύρας επί τού ποταμοΰ Κανλί Καστέλλι.....
  938340
  μ
  Άγίου Γίωργί^ Άί3ί3 ΓΙεδιάίος.
  Ξά
  Ά-3μαρμ5 ε'ς θέσιν Ψ^λιοα
  Άπομαρμ*.......,
  'Λνκποϊιάρη
  Γε'ρω Πο·:α·α.;0 ή
  Ίν.ώτου
  Καρτεροϋ
  Λουτή ΙΙέρα^α
  ν:'α; .τ:'ρογο; είς το Μουσείον ΊΙρα;<λείου............ Διαρρύθμΐϊΐς Νο,'αρχ. Καταττήματος "Ηρακλείου εις Δικίστήρια. Κατα—ΛευΓ, ύτ:3θη/.:φυλα7.είου έν "Ηρακλείω.................. 'υ;χ-λήρωτις καί ά~3περάτωσις τού όπισθίδόμίυ τςΰ Μίυσείου Ήραν.λείου.......... Κατασκευή κιγκλιοώματΐς καί οωματίςυ τού Μουσ&ίου Ηρακλείου................. Αν:'.κ;2όμησις πρίφυλα/.τηρίου τοίχου τοΰ λιμένος Ήρα/.λείου.................. *Ο3ϊ; Αγίου Ν'.7.ίλά;υ—Νίαζίλεως α' τμήμα............................. Κϊτ^Γ/.ίυή τμτ,ματδς όϊίύ Ίερα-έτρςυ — Σητείας............................ '> όϊού εις Τσουλή μνήμα.......................................
  Ά·,το~εράτωσις τής όδοΰ Τσουλή μνημα....................................
  Καταΐκευή τής δδοί Σητείας—Τουρλωτής μέχρι Μαλάδρας....................
  Κατατκευή τής δϊοϋ Πορτί Κουτσούρα Βιάννου..............................
  Αποπεράτωσις τής ιδού Άμπελου.......................................
  Προε'κτασις 6' τμήματϊς αμαξιτής όδοϋ Άγίου Νικολάου—Νεαπέ>εως............
  219531
  36
  (6) 64
  938340
  (β) 841
  (β) 255
  (α) 94
  "220785
  36
  (6) Ψήφισμα Γ' ττ]ς 26 Ίουνίου ;υλ. 39 Τε3χ. Α' τ:3 1910 τής Έφημ. τής Κυβερν. Αναπληρωμ..... Δραχ. 1160.-
  Εφημερισ της κυβερνήσεως
  α
  αι έκ τής
  χρήσεως
  1908
  354652
  924
  566
  12659
  6Ί67
  32000
  591
  6371
  300υ
  4501
  3019Ε
  3500
  952
  248
  224
  350
  12061
  590ΟΙ
  500
  43445
  19ο
  677
  7465
  6130
  5440
  300
  ίοοο
  7000
  120
  80000
  300
  32-2
  43-2
  242
  237
  32
  44500
  30763
  2500
  26502
  3000
  400001
  31000
  9000
  9000
  3406
  2500
  4244
  588
  1360ο
  823
  523!
  1056
  10000
  14000
  2513
  8300
  9782
  Σύνολον
  Άναγνωρι-
  |σθέντα δξοδα
  δι' εκδόσεως
  χς,ηματικών
  ένταλμάΐων
  εξοδα
  Άτίό 1 Κυρί¬
  ον ΙϋΟ'Λ &ως
  τίλους Αυ'·-
  γούότου 1 .Ίυ
  1512523)36
  924
  560
  12659
  6467
  32000
  5911
  16142
  6371
  3000
  4500
  30195
  3500
  952
  2481
  224
  699
  25ϋ
  12064
  5900
  500
  43145
  1901
  6
  7 Ί65
  6130
  5440
  300
  1000
  7000
  204
  80000
  300
  322
  242
  237
  32
  4 Ί 500
  30763
  2500
  26502
  300
  40000
  31 Οί
  9000
  9000
  3661
  2500
  4244
  588
  1360ο
  823
  617
  1056
  10000
  14000
  251ο
  8300
  978-2
  ~92θΟ7Ο|..ί 2079195
  (α) Διάταγμα 140 τί]ς 28
  8Ί8619
  72 Ί
  56 Ί
  1590
  459:
  13136
  4691
  13270
  3648
  2648
  4040
  2'·39
  1240
  227
  38!
  02
  15
  85!
  29
  80
  /7
  09
  64
  32
  32
  80
  60
  60
  809306
  56'
  1590
  459.":
  13136
  4691
  13270
  !()5|27
  698
  350
  9955
  4022
  500
  35595
  190
  0
  0281
  38·>3
  32-·9
  300
  733
  283
  •20 ί 6
  683^
  299
  292
  43
  242
  2%
  32
  7922
  4798
  1133
  760
  21287
  92
  21
  36
  11
  322
  587
  10069
  *6Ϊ6
  984
  60501
  11771
  2156
  7624
  21551
  29
  50
  55
  83
  43
  78
  52
  ΟΊ
  83
  36
  16
  87
  τοϋ μηνός
  Σ ο ι υ
  1 10
  579 Ί 6
  15!
  85
  29
  40
  77
  09
  3648! 64
  2648) 32|
  1240
  227
  " 165
  698
  ,ΪΓ.ΙΙ
  99Γ.Γ
  4022
  50(
  3559Γ
  191

  6281
  3823
  3259
  60
  60
  27
  73
  9-2
  21
  65
  22|
  300
  733
  2835
  2016
  ο8.'»80
  2991 97
  35

  431
  242
  236
  32
  7922
  4798
  1133
  7604
  95
  95
  6*
  58
  29
  50
  55
  21287 83
  3660
  1150
  3225
  587
  95
  251
  94
  98'
  10069,3"
  ' 616/4."
  515,80
  60501
  10110 41
  2156 82
  7624!36
  2155ι Κ
  Έν δλφ
  'Τπόλοιπον
  έκκαθαρτσθέν
  των καΐ μ11
  πληρωθέντων
  έξόδων
  37
  2439
  8(
  807253
  1660| 63
  24
  564
  1590
  4595
  13136
  4691
  13270
  3648
  2648
  4040
  2'·39
  1240
  227
  165
  698
  350
  9950
  4022
  500
  35595
  190
  67
  628
  3823
  3259
  300
  733
  15
  85
  29
  401
  77
  09
  64
  32
  32
  801
  60
  60
  27
  52
  73!
  55
  92
  47
  21
  65
  283
  2046
  68380
  299
  292
  431
  212
  236
  323
  7022
  4798
  1133
  7604
  21287
  3660
  1150
  2-2
  27
  44
  Ο Γ
  97
  35!
  95
  95!
  65
  58
  29
  55
  83!
  31366
  322,"
  5871 98
  10069137
  616
  515
  6050 52
  11771 04
  2156)83
  7624 36
  2155 16!
  14
  41
  468
  Ειδικόν
  οτρονπολο-
  γιόμον
  Οί
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  98
  13
  »
  ·»
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  ί^^^= ,.:;::·::----
  60
  61
  »
  62
  63
  64
  65
  »
  66
  »
  67
  68
  69
  »
  70
  »
  71
  »
  72
  »
  73
  »
  74
  75
  »
  76
  »
  77
  »
  78
  »
  79
  »
  80
  »
  81
  »
  82
  Β
  83
  »
  84
  »
  85
  »
  86
  »
  87
  Β
  88
  »
  89
  90
  »
  91
  »
  92
  »
  93
  »
  94
  »
  95
  »
  96
  »
  97
  »
  98
  99
  »
  100
  »
  101
  102
  Ι)
  103
  »
  104
  105
  »
  106
  »
  107
  »
  108
  »
  94
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  -β*
  ω
  13
  14
  15
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  16
  των «ξόδων
  'ϊϋκ μεταφοράς.
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  Ϊ-Π
  128
  129
  130
  1
  ο
  3
  4
  5
  6
  7
  Κατασκευή αμαξιτής όδοΰ Βιάννου—Ηρακλείου.
  * » Ίεραπέτρου—Βιάννου ...«.,......
  γεφυρας παρά τό Κλλό Χωρ3ί.................. .
  » Καλογήρων..........................
  » Χόνδρου.........................
  τρών γεφυρών επί τής δδύύ ίεραπέ:ρου—Καλ*μαυΛΛς.
  γεφύρας επί τού ποταμοϋ Καλαμίςυ...............
  » Κουτσουρα Σητείας.....................
  Έπισκευή γεφύρας Λιμένος Σητείας.......................
  Κατασκευή περιθωρίων γεφύρας Στομίου ΊεραΛϊ'τρου......., . .
  Κατασκευή ύδραγοιγείου Βιάννου.....................
  » άποίάθρας Ίεια-έ-ρον................., . ,.....
  » σήραγγο», καί -ζάψρου εις την Πεϊ'.άδα των Λα«.ωνίων. . . .
  Αποπεράτωσις σήραγγος Λακωνίων.
  έν :π Νομώ Λασηθίου.
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  1
  <2 3 4 5 6 7 Γραφική ίίλη καί χάρτης έντύπων......................... Άγώγια καί ναΰλοι αξιωματικών, ύκαςιωματικών /.αί χοροφυλάκων Έξσδα μεταφορας άλατος, χρημάτων, κ).................., Αντίτιμα φαρμάκων, συντήρησις θεραπευτηρίων κλ......,...... Άγσρά ε'ιδών 3-,:λΐ3μοϋ, ριυιγ^ίων κλ...................... Έπισ/.ευαί καί αυντ,^ρήσεις των έν ταίς αποθήκαις 'όπλων........ Άγορά καί έπ'.ί-'ευή είδών έςαρτή-εως δπ/ισμο; /.λ........... "Εξοϊα ίματισμοϋ..................................... ΙΙρ^μήθειοι έπιπλων καί διαφόρων ίίδών σ:ρατωνισμο3........... ΑγορΛ ίππων καί ίπτοτκίυών..........................., ' χάρτου μοϋσικής, ,-ιοοσΐχών "ε,, χι'ων κ'λ............... Απράο--;οι -/.αί όιάφοροι μ,ιχρο-χπχ'χι..................... Επιμίσθια κ. λ. μετΛ6ατι<ών σω Μ*των.................... Μισθοί Αξιωματικών τής Π » κα'. τροφί; ϋπαξιωμα;ικ£ν /αί πό Ιΐρομήθεια είδών δπλισμο3, πολεμίίοϊιων, άχοσκευής καί έξαρτήσεως » » κλινοστρωμν^ς............................. » » ίματισμοΰ......................,.......... » » μαγειρικών καί έστιάσεως..................... » » καρροσκευί)ς καί ί-~οκομίας................... Είς ι ο α ω - Χορηγηθεΐο-αι Διά τοϋ Ε]γχατάσΐ<ϊσ·.ς κ*! καϊασκϊυιί βναερί' Άγορά έπιστημονικών έργαλείων, σκηνων κλ » δύο ίπποκινήτων ό2οσ·.ρ<,)τήρων.................................... » δύο άντλιών των δημοσίων έργων........,......................... » τριών σταβμών ΰ'δατο·; διά τα δημοσία εργα......................... » Βορόοροφάγου μετά των έξαρτημά-ων α'πης................,........ Ανέγερσις καί συντήρησις οίκοϊομών γεωργ'.κής υπηρεσίας.................... Ενοίκια καί λθιχά Ζςο$α Διεθνοΰς φρο^ρας................................ Μισβοί καί λοιπά Ιςοδα Αξιωματικών τής Χωροφυλακής...................... » » » » ύπαξιωματικών καί χωρ3?υλάκων...................... Διερμηνεΐς Χωροφυλακής............................................. Ένοίκια στρατώνων................................................. Φωτισμός, Οε'ρμανσις, καθαριότης 93834 3560 104640 850380 1920 37500 ■ι50ύ 8500 12000 6000 5000 1500 ύοο! 000 52400 5000 3000 1000 200001 1350001 51250ο, 110450 30700 121313 2500 6000 297731; Δι' κί νόμων και Δχατσγμάτων 22078 2000 (ζ) Διάταγμα 130 τής 1 Ιουλίου 1910 Φύλ. 37 ΈΥημ. τής Κυίερν. τεύχ. Α'. τοϋ έ'τους 1910 'Αναπληρωμ. Δρ. 222785| 36 200
  £Ρχ£ ΤιιΣ ΚΪΒΕΡΗΗ2ΕΩΣ
  619
  ϊ ε ι «;
  Αναγνωρί¬
  Ρληρωθέντα εξοοα
  1 ΓπθΛθΐπον
  ΕΙδικού
  *ροΰ»ταλογι.
  Μετενιχθεΐ-
  σαι έκ της
  χρήσεως 1908
  Σύνολον
  σαντα δξοδα
  Λπό 1 Σ)6ρί-
  ου 1909 6ως
  τελους Αύ¬
  γουστον 1910
  έκκαθαρισθέν
  όρον
  δι* εκδόσεως
  χοηματικών
  έντολματων
  ϋντος
  τοΰ μηνός
  Σεπτϊμδρΐου
  1910
  Έν «Γλω
  των και υ τι
  πληρωθέντων
  εΕόδων
  ο
  ο.
  <χ>
  α>
  < ο 5 920070 20000 10000 523 2079195 20000 10000 593 36 1188880 16 1091997 84 62046 80 1154044 64 31835 52 109 110 111 13 1,69 3-)8 46 1069 1069 328 46 328 46 1042 40© 1447 1042 4Θ0 1447 '399 25 112 113 114 390 25 399 25 2630 •210.7 64 2169 64 2169 64 115 4758 305 1000 4758 305 10ίΙΟ 4140 14 4140 14 4140 14 116 117 118 .... • 6338 46000 6000 618 14358 6338 46000 6000 618 14358 5775 5900 43 5900 43 --- • 5900 43 119 120 121 122 123 124 Ό 617 85 617 927 Ί 85 14 617 9274 85 14 9274| 14 9486 * * 40ι ι 400 400 125 600υ 800 6000 800 126 127 150 280000 200 150 28»000 200 '900 --- ·· 128 129 130 » 900 90Ο 356(1 1 104640 97608 47 83867 ιθ 80· 3ΐ 12 91880 52 5727 95 1 15 85038). 8192-23 65 692186 99 68293 75 760 480 74 58742 91 2 --- 1920 1755 •Η) 1595 160 17" 5 3 Μ 37500 33551 70 Ι64Κ5 ■?0 72'ί 17135 21 16416 50 4 Λ 4500 44 48 35 3702 7" 371 85 407 Ί 0( 373 75 5 8500 898^ 8ι «0!'8 .)5 8 43 25 8911 81 η 6 12000 ι()399 3( «284 ■)Κ 1014 35 9299 33 1099 97 7 ■» ι .... 8000 5000 8'<51 4716 32 15 6235 3485 10 2 45 16 10 8( 6480 3501 90 ίίί 1973 1214 42 25 8 9 1500 10 10 500 93 8( 83 5( 8' 89 30 4 50 11 600 79( ν 50 785 790 48609 5( 12 „ 52400 48718 Ο3 4785^ (19 751 51 53 108 50 13 » 2500 2500 2: 2077 35 97 2Ί74 60 325 65 14 » --- • 5000 3000 27 »3 1031 70 11 1793 36-; 70 91 1000 664 5< 2793 10-27 7( 41 "3 70 15 16 ΙΟυΟ 691 9( 584 !Ι8 7 Γ «35 73 56 17 17 » Ι 20000 8418 01 7906 62 182 3ί 8089 01 329 18 >,
  135000
  121640
  45
  103190
  3 ν
  9739
  37
  112038
  «V
  8701
  76
  1
  16
  512508
  503777
  38
  461881
  3 ι
  Ί189Γ··
  04
  503777
  38
  ___
  2
  » ι
  110450
  152
  ο-,
  15°
  ι-,
  152
  -λ"
  3
  » Ι
  30700
  29
  90
  Οί

  29
  9(
  4
  χ,
  121313
  44424
  438Κ
  -
  439

  4;25()
  51
  173
  77
  5
  2500
  130
  95
  91
  5 70
  97
  40
  33
  55
  6
  »
  < * · 6000 405 15 40' 3 . . 404 91 .... 25 7 » ! 1330900 4530996 36 2935814 261020. ,ο 198415 10 2808624 55 1-27190 Τί
  «20
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ηρονπολο.

  1
  3
  16
  17
  18
  19
  50
  21
  23
  24
  25
  Προ«ίδιορκίμός των
  ά
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  1
  Προμήθεια ε'ιδών στρατοπεϊείας. καί σκοποβολής.....
  » » βιίλίων, γραφικής ΰλης κ.λ.......
  » » φωτισμοΰ, θερμανσεως..........>
  Έξοδα μετοιφορας όπλισμοϋ, στρατωνισμοϊ, ίματυ,χού.
  Έξοδα νοσηλείας, άγορά φαρμάκων κ.λ............
  Όοοιζορικά ϊςΐ?α καί μετακομίΐεις...............
  Άντιμισθία ίερε'ων, εξοδα ιεροτελεσ:ειών, κηίειών...
  Άγορά, έπισκευή, συντήρησις /..λ. οτχευω* γραφείω;. .
  Ένοικια στρατωνων κ.λ.......................
  Έξοδα άπογραφής στρατευσίμων.........."......
  ΒοηθήματΛ είς απόρους άγωνιστάς...............
  » » χήρας, όρφανά κοιί τραυματίας......
  Έξοδα τής έιτιτροπή-ς των Άγωνιστών............
  Έξοδα κεκ) πσμένων χρή«ων..................
  Προσωπικόν τηλεγραφείων...........·..........
  Έξοδα γρα*τκά, φοτισμοθ) κλ..................
  Άγορά χάρτου πρός έκτύπ'^'-ν β'-βλιων καί εν
  Όδοιπορικά τηλεγραφικών όλλήλ
  Μισθοίέ'κτάχΕθϋ πρίσωπικοθ τώ^Δημοσίων έργων
  Κατασκευή 3'χτής όϊοΰ
  » » »
  Γεφύρωτις τ«ύ -:οταμού Πλατύ..............
  Κατασ/.ϊοή βατής δδοΰ Σταυρωμ^νου Ρούκας.. . .
  » οοΌΟ Πραισών.............* . . . ,
  » » ΚλεϊσίΒι...................
  Γεφύρωσις τού ποταμοΰ Άγιας Κυρ.αχής.....
  Γεφύρωσις τοΰ ποταμού Μαλάχια............
  » » » Σαχτουρίων....._......
  Έπισκευή τής κακόσκαλας Ρουμπά^ων— Αρολίθ
  » » σκάλας Δριμίσκου............
  Κατασκευή ύδραγο>γείου Έπισκοπήί Ρεθύμνης..
  » λιμενοβραχίονΐς Πανόρμ'" Μυλοποτά(,
  λιμενοβραχς ρμ
  Προσωπικόν Α. Δ. τής Δημοσίας Ασφαλείας
  Εξοδα παραστάσεως Έπιτρόπου...
  Γραφικά εξοδα κλ
  αμου.
  Ο
  ω
  Χορηγήθεΐσαι
  Δχά τοϋ
  προϋπολο.
  γισμοΰ
  2977311
  ΙΟΠΟί
  500(
  «000
  12000
  10000
  15000
  3000
  200(
  2000
  10000
  40000
  30000
  1500
  10475
  Μετατροπτ τού"ο'ικήματος" Φιρκά "είς Τ^/υδρο^ΐον .^
  ποτέ Γαλλικοϋ Στρατώνίς^'ί Γυμνάσιον.
  Έπισκευή τής όδοϋ Καινούργιας Χώρας Αγυιας
  3136783
  Δχ' είδνκόη»
  νόμων καϊ Ι
  διαταγμάτωνΙ
  222785
  (α) 23920
  Ι 1000
  (γ) 5000
  (δ) 500
  ε) 8000(
  36
  κλ) 3000
  ) 3000
  5100
  246
  963
  1660
  1450
  2000
  6000
  10000
  6000
  372624
  86'
  (β;
  (γ)
  Διάταγμα 121 τής 25 Σεπτεμβρίου 1909, φύλλον 62 Έφημ5Ρίδ5- τής Κυίερνήσίω; τεύχος Α'. το: έτους 1909—εκτακτος
  (ε) ϊ Διάταγμα 135 τί}ς 19 Όκτωίρίου 1909 φύλλον 68 Εφημερίδος Κυβερν τεθχος Α' τού ετους 1909 — εκτακτος
  κλ,κθ) Διάταγμα 22 τής 2 Φεβρουάριον 1910 ?Λ. 16 Έφημ. τής Κυβερν. τευχος Α'. 1910 Άναπληρ. Δραχ.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  β-1
  Μετενεχθεΐ-
  σαι έκ της
  χρήσεως 1908
  1330900
  Ο
  5000
  10000
  20000
  200(1
  1000
  1000
  2500
  2000
  2500
  800
  1000
  5000
  10000
  1393700
  Σύνολον
  πιότώόεων
  4530996
  10500
  5000
  8000
  12000
  10000
  15000
  3000
  2000
  2000
  10000
  40000
  30000
  1500
  10472
  23920
  1000
  500!
  500
  80000
  5000
  10000
  20000
  2000
  1000
  1000
  2500
  5000
  550: ·
  800
  1000
  5000
  1000(ι
  5100
  246
  963
  1660
  1450
  2000
  6000
  10000
  6000
  36
  4903107 86
  50
  Άναγνωρι-
  όθέντα έξοδα
  δι" εκδόσεως
  χρηματικών
  ένταλμάτων
  2935814
  143
  2547
  2836
  1255
  7169
  4944
  1518
  657
  381
  4809
  13041
  11901
  67
  30
  90
  3ο
  75
  22
  70
  ■'·5
  60
  50
  889
  1721ο
  149
  3931»
  24'
  1138
  1238
  1216
  ο;,6
  732
  903
  4423
  3348
  86;
  1390
  17ν6
  Γ.299
  9938
  5399
  3130920 61
  ΙΐΛηρωθέντα £ξοδα
  Ά πό 1 Σ)6ρί-
  ου 1909 εως
  τέλους Αύ¬
  γουστον 1910
  2610209
  77
  2208
  2282
  1210
  6725
  3870
  1 33
  538
  381
  4809
  3285
  1556
  36
  50
  50
  52
  30
  3ο
  27

  40
  60
  50
  883
  11963
  149
  3846
  225
  70332
  1238
  1210
  956
  732
  903
  23
  Λ 4
  2988
  842
  1390
  1726
  5299
  9938
  5399
  85
  03
  'Κντός
  τοϋ μηνός
  Σεπτεμβρίυυ
  1910
  193415
  60
  169
  334
  1!
  2-91
  271
  147
  48
  25
  14
  6764
  1138
  300
  20
  6.0.
  209057,
  2808621
  137
  2378
  2616
  1221
  7017
  4141
  1381
  586
  381
  4809
  3310
  1556
  55
  883
  13008
  149
  3800
  77096
  1138
  1238
  1216
  956
  732
  903
  4423
  3288
  862
  1390
  1726
  5299
  9938
  5399
  *971901 49
  15
  "Υπόλοιπον
  έκκαθαρισθέν
  των καΐ. μίι
  πληρωθέντων
  έξόδων
  127190
  169
  219
  33
  152
  80?
  136
  70
  9734
  10345
  6
  4208
  78
  20
  60
  85
  χρονκο'λογι·
  70
  ο
  Οί
  Φ
  α.
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  1
  1
  2
  3
  1
  1
  2
  3
  4
  Ι
  1
  2
  3
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  1
  2
  3
  1
  1
  27628431 95
  (*)
  II
  μεταφορά των -ιστώσεων των άρθρων 1 —15 τΐύ Κεφαλαιου 22 έκ δρ. 62 800 έν συνόλω,
  τής 28 Όκτωβρίου 1909 διατάγματΐς—φύλλον 70 Έφηι*. Κυβερνήσεως τεύ/ος Α'. υού ετςυ
  (1) Ψήφισμα τής Βουλής τής 4 Αύγοόστου 1909 φύλλον 49 » » » » »
  (1) Διάταγμα 163 τής 3 Όκτωβρίου 1909 » 64 » » » » »
  (1) » 187 » 18 Νοεμβριού 1909 » 72 » » » » »
  (α) » 114 » 15 Σεχτεμίρίου 1909 » 60 » » » » »
  )6,γ,δ,ε,ς-,)» 127 χ> 29 » 1909 » 69 » » » » »
  >
  ο
  ι
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  159019| 12,
  ενεκρίθη διά τ:ύ υπ' αριθ. 14(1
  1909.
  » » 1910— »
  „ >, 1909— >
  » » 1909- »
  , , 1909— »
  » » 1909— ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗ2Ε0-
  ίΐ^ο ί'ίκολο··
  5
  ο
  <Σ>
  ω
  >

  1
  ■27
  1
  ,1
  2
  ■28
  1
  2
  »
  3
  ι29
  1
  30
  1
  ,)
  2
  »
  3
  4
  31
  1
  32
  1
  »
  2
  33
  1
  34
  1
  35
  1
  36
  1
  37
  1
  Λ
  2
  38
  1
  39
  1
  40
  1
  41
  1
  42
  1
  43
  1
  44
  1
  45
  1
  46
  1
  47
  1
  49
  1
  ώ .
  Χο ρ η γ η Ο ε Ι ό α χ
  Διά τοϋ
  προντιολο-
  γιό'μοϋ
  Δι' είδικων
  νόμων κοΛ
  διαταγυ.άτω
  Έκ μεταφοράς....
  Προέ/.τασις τής όδοθ Νειό—Χωρ3ό πρός Μιταμκαλή—-Χάνι...................
  Κατασκευή τής οδού Μεσσαράς τμ.ήμα Άγΐάς Βαρβάρ^ς......................
  Έχ,κενωσις των χαρά τω Τελωνείω Ηρα/.? ϊίςυ δεςαμενών....................
  Έπιδιόρθωσις καί σκιρρόστρωσις τής δδοΰ ΊΙρίΑλείοΐ) Πεζών κ. λ................
  Κατασκευή μαγειρείου κ. >. τής Χ'ορο?υλακή*ς Ιν "Ηρακλείω...................
  » τμήματος τής ό?θϋ Ρεθύμνης ίΐεράματος.........................
  Άγορά έργαλείων χρ'ος έξέλεγξιν τού διά τα ύΒραυλικά Ιργα τσιμέντο»...........
  Κατασκευή τμ,ήματος όϊου Άγίου Νικ,ολάου—Νεαπόλεως.....................
  Σκιρρόστρωσις τής όδού Ηρακλείου Φίΐνικΐας..............................
  Κ*τασκευή 6'. τμήματος τής όδοΰ Πλαταν^α—Κισσάμΐυ.......................
  Προεν.τασις τής όδού Βάμου—Καλύβα ν..........,.......................,
  Αύξησις μισθίύ συμχληρωσάντων πενϊαετίαν 'Επιστατών 6ημ. έργων.....^.......
  Έχ'.σ/.ίυή τής ίδοϋ ΚβτσιφοΟ Φαράγγ'.....................................
  » » » Φάραγγΐς Κουρταλ'.ώτη..................,.............
  Διά συνδρομήν πρός την σεισμοπαθή οικογένειαν ΙΙαναγάΟου Πούλ^ακα..............
  Εςοϊα πρός τεριτυλλογήν καί τίίρίθαλψ'.ν φρενοίλαβών (μετατροπή ο'ικήματος.......
  Έξοδα -ανηγυρισμίθ τής 25 Μαρτίου 19ίΟ. „............... . . ,..........
  Δι' αποστολήν "/.αί νοσηλείαν λυστοϊήκ:ων εις Λΐ/σσϊατρεϊον.....................
  ΙΙροέκτασις τής όδού Αληκιανοΰ μ«χρι Φουρνέ.........«....................
  Έπιϊιόρθωσις τής Άποβάθρας παρα τω τελωνείω Ηρακλείου...................
  Κατασκευή » >> Παλαιο/(,')ρας Σελινου..........................
  » λιθίνης εις την ·παραλ[οιν Μ ύρθ2ο Πλαχΐα..................
  Έξοδα —ρός περισυλλογήν καί περίθαλψιν φρενοβλαβών.....................
  Κατασκευή Γ' τμήματος τής όδοϋ Πλατανια Κισσάμυυ................,.......
  Πρός αγοράν άντλίας 3ιά τα ζαραΐτήγυ.ατα Ηραν.λείου........................
  Διά ?α-άνας πρϊς ένέργϊ'.αν άπογραφής τοΰ -ληθυσμού τής Νήσου...............
  Πρός ύλικήν ένσχυσΐν των σλΐπ^υτηρίων..........,.......................
  Διά την χατασκευήν τής αμαξιτής όϊοϋ άπό Γεφυράκΐα εις Βοΰτες.....,.........
  » » » » όδοΰ Χανίων- -Σούίας..............................
  » » γίφυεαν Γαράζου προφυλακτήρια κλπ.............................
  Διά την κατασκευήν ύδραγωγεΐου Καμάλη Καλλικράτους......................
  3136783
  3136783
  8863 Ί
  (ζ) Διάταγμα 133 τής 14 8)5ρίου 1909 φύλλον 69 Εφημερίδος τής Κυβερν. τεΰχος Α'. τοΰ ετους 1909 — εχτακτος
  (τ. , ί>) » 138 23 70
  (ι,ΐΛ,ιδ.ιγ) »
  (ιδ/.ε,ιζ,ιη) »
  ()
  372624
  'ζ) 40000
  ι'η) 80000
  θ) 9549Γ.Ο
  ι) 15000
  (ια) 1500
  ιβ) 30000
  (ιγ) 1000··
  (ιδ) Ρ.8000 · -
  (ιε) 148501..
  (ιζ) 25373
  (ιη) 25000
  ιθ) 630
  κ) 8000
  χά) 4000
  (λ) 500
  (κβ) 2200
  (λα) 2500
  ίλβ) 3000
  'χί) 8000
  (χε) 1100
  κζ) 6000
  (χη) 6000
  (κβ) 7800
  (λγ)25ΟΟΟ
  (λδ) 6000
  (λ6;ιο(·οο
  (λη)ΙΟΟΟΟ
  μ) 75470
  (υιβ)ΙΟΟΟΟ
  (μα) 4750
  (λζ) 3500
  ,)
  (λ)
  (λ χ)
  138
  145
  106
  155
  153
  51
  55
  ^0
  23 » »
  9 Ν)μ6ρίου »
  3 Σ)μβρίου »
  1 Δ)μδρίου »
  26 Ν)6ρίου »
  10 Μαρτίου 1910
  16 Μαρτίου 1910
  10 Μαρτίου 1910
  70
  70
  57
  76
  80
  18
  18
  18
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  » -—
  »
  »
  »
  1)
  »
  » —
  »
  Β
  »
  »
  »
  » ----
  »
  »
  »
  » —
  »
  »
  »
  »
  »
  »__
  »
  »
  Β
  »
  1910 —
  »
  Β
  »
  »
  1910 —
  »
  »
  »
  »
  »
  1910 —
  »
  ίίΦΗΜΚΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  623
  ό ε ι ς
  Αναγνωρί¬
  σαντα έξοδα
  δι' εκδόσεως
  χρημα-ακώγ
  ένταλμάτων
  ΐΐληρωθέντα «ξοδα
  Υπόλοιπον
  έκκαθαριόθέν
  των καϊ μτι
  πληρωθέντων
  έξόδων
  ΕΙδικοΟ
  προϋχολογν·
  ύφοΐ-
  Μϊτενεχθεΐ-
  σαι έκ της
  χρήσεως 1908
  Σύνολον
  —.στώσεων
  Άπό 1 Σ,δρίοι,
  1909 δως τέ-
  λονς Αυγου¬
  στον 1910
  Έντός
  τοϋ μηνός
  Σεπτέμβριον
  19ίΟ
  Έν δλψ
  "Άρθρον
  ο
  3
  -θ>
  ω
  Δ
  1393700
  4903107
  40000
  86
  3130920
  3090
  61
  276ν84-Ί
  3090
  95
  209057
  54
  2971901
  8090
  49
  159019
  12
  1
  26
  80000
  2ΊΟ59
  70
  24059
  70
  _
  24059
  70
  _
  1
  27
  9542
  15000
  50
  /,353
  953 4
  05
  67
  2651
  953 Ί
  90
  67
  170
  15
  4353
  9534
  05
  67


  2
  1
  »
  28
  1500
  _.
  _
  _
  2
  »
  30000
  6797
  53
  67ί>7
  53
  _
  6797
  53
  _
  3
  »
  1000
  _
  _
  _
  1
  29
  68000
  28601.
  Λ4
  19616
  05
  8984
  19
  286ΟΟ
  91
  _
  1
  30
  14850
  9958
  65
  9958
  65
  9958
  65
  _
  2
  »
  25373
  59
  15064
  38
  15064
  _
  _
  15004
  38
  3
  »
  25000
  4090
  77
  4090
  77
  _
  _
  4090
  77
  _
  _
  4
  »
  630
  _
  _
  _
  _
  _
  1
  31
  8000
  3532
  40
  3.032 40
  _
  3532
  40
  _
  _
  1
  32
  4000
  _
  _
  _
  _
  __
  _
  2
  »
  500
  500
  500
  _
  500
  _
  _
  _
  1
  33
  2200
  2078
  05
  2078
  05
  ._
  2078
  <>5
  _
  _
  1
  31
  2500
  2135
  35
  2135
  3.5
  _
  2135
  35
  _
  _
  1
  35
  3000
  11/5
  15
  1175
  15
  _
  _
  1175
  15
  _
  119
  1

  8000
  3377
  55
  3377
  55
  _
  _
  3377
  55
  __
  1
  87
  1100
  1070
  6(1
  1070
  60
  . __
  1070 60
  _
  2
  »
  6000
  ——
  _
  _
  _

  _
  1
  38
  6000
  _
  _
  _
  _
  —_
  _
  _

  _
  1
  39
  7800
  681 ί
  60
  5134
  686
  60
  5823 20
  991
  _
  1
  40
  25000
  8672
  80
  78 47
  90
  _
  7847
  825
  60
  1
  41
  . . ·
  6000
  10000
  5172
  85
  5172
  8.5


  5172
  _
  85

  1
  1
  42
  43
  10000
  200
  _
  _
  _
  20
  _
  _
  _
  1
  V,
  75470
  %
  _
  _
  _
  _
  _
  ——.
  _
  _
  1
  45
  19000
  _
  _
  ——
  _
  _
  1
  46
  4750
  _
  :__
  _
  _
  _
  _
  _
  1
  ι 7
  3500

  -


  1
  49
  1393700
  5416^24
  24
  327119ο
  "ι 7
  2889431
  3 Γ»
  22-'Ί,Ι
  18
  3110362
  160835

  (■ΛΪ,κε)
  )Διάταγμ"157 τής 1 Δ)βρίίυ 1909 φΛλον 80 Εφημερίδος τή; Κι,ίιρν
  ) » 162 » 7 » 1909 » 80 '» » »
  ('γ) » 161 >» 3 Λ)βρίου 1909 80 » »
  (λδ) » 69 » 24 'Λπριλ. 1910 » 26 » »
  (κ«) Ψήφισμα τής Βουλής τής 18 Δ)ίρίϊυ Ί9Ο9 βύλλον 7!) » »
  (λε) Ψήφισμα » » 6 Μαίου 1910 » 34 » »
  Α) » Γ » 26 Ίουνίου ·> » 39 » »
  ,/.η) » Β' » 26 » » » 39 ■> » »
  (μ) Διάταγμα 159 τής 15 Αΰγούστβυ Ί91Ο φύλλον 48 Έφ<;μερ. τής Κυίερ/. /λ) » 137 τής 1ί Ιουλίου 1)10 φύλλον 46 Έφημερ. τής Κυίϊρν. ί^5)Διάταγμα 143 τής 23 Ιουλίου 1910 φύλλον 46 Έφημερ. τής Κυβερν. ,τεαχο, ι » » » » τεϋ/ος τεϋχος τεϋχος Α'. τού » » » » » Λ'. --Λ Λ'. Τ8ϋ Α'. τού Ιτους 1909 » 1909 » 1909 » 1910 » 1909 » 1910 » » Ιτους 1910 έτΐυς 1910 έ'τους 1910 — εκτα·/-ος — »
  ΕΙδικοϋ
  5
  1)
  6
  1
  8
  9
  10
  11
  ο
  **-.
  Προ<Ιδ»οριό·{ΐοι. τ Λ» ν έξόδων Ο ι ό* τ ώ- Χορηγηθΐΐαα* Διά τοΰ προϋπολο¬ γισμόν; Δν' εΐδικων νόμων καΛ Διαταγμάτων Γ. ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΙΕΐ'βϊΝΙί^ ΠΑΙΔΕΙΑΝ Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.....................................| ™~7 Υ ξοε"α υπηρεσίας » » ........................ Έπιϊόματα Πατριαρχείον, Μητροπολιτου καί Έκισκ.έπων ....... Μισθοί Πνευματ. Άρχηγών Μουσουλμ. καί Ίσραηλητ. Κοινοτήτων Γραφνχή ΰλη Ιεροϊικείων..............................- ■ Ποθ3ωτ:ν/.ΐν Άρχαιΐλογιχής υπηρεσίας....................... Έξοδα » ( » ....................... Γυμνάσιχ Χανίων κ "Ηρακλείου.......................... Ημ'.γυ;Ανάσια Ρεθύμνης χαϊ Νεαπόλεως...................... Έλλην ιχά ο' ρ Ανωτέρα Ιΐαρβεναγωγεΐα ^ ρισ~ιανι/.2....................... » » Μουσουλμανικα............, ΙΙρίσΟετοι Καθηγηταί........................... Γραφική ΰ'λη Έ"/.τ:α>.οευττιρίων.........,
  Έ-ιθεοιρητα· Δημοσίας Έν.παιο'εύσεως...............
  ΟΒοιχορι/.ά -/..λ. έ'ςοδα αυτών......................
  Προσωπικόν Δημοτιν.ύν Έκπαιξ;υτ*;{-'ων.............,
  Γεν.κά εςοοα σ/ο/ είον...............................
  Διάγερα αξοδα έκιΐαιϊεόσβως......................
  Έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων.....................
  Ταξινί^η-πς '.σ·;οι:ι.λών εγγράφων τοΰ '8ί1
  Πρΐς ά~:τ:λΓ,ρωμήν ένοι/,ίου ο'ιχ.ήματος τού γυμνασίου Χανίω
  46000
  30480
  320
  20320
  11400
  52800
  40680
  90000
  21960
  49440
  20160
  10560
  990
  12000
  3200
  630000
  6000
  9333
  1649
  (α) 46
  (6 ί
  (γ)
  9162
  928
  Δ'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  Χοίηγίϊΐ........................................«..................
  ΤΙχοι ·νο*.ων γραρματίω; τού Δημοσίου...................................
  Άποζημιώ-εις Β.-υλε^τών..........................................
  Γραφείον τής Βουλής.........................,.......................
  Μυθοι έκτάν.του πβοσω^ικοΰ τής Βουλής................,..................
  Συντήρησις ρίυλε^νηρίΐυ, γραφ. εξοδα...............,....................
  Προεδρίία Συ;χ5ουλίου Έκτελεστιχής Έ-ι-.ρε-ής..........·................
  Χορήγημα εις Γ. Ιίέροδιτς..........,................................. ■
  * » ΧαρΙκλειαν χή?3ν Ν. Παρασ-ίρΐχΓ,.........................
  » » Άλϊςινϊν » Ι. Ξ*ρ« ..·. -..........·.........■ .....
  Χρέ/; πρϊχατόχου Ρενιχής Διοιχήσεω;................................ ■ · ·
  Προσωπικόν Ανωτέρας Δΐΐυθυνσεως ιω/ Ο'ιχονομ'.κών.......................
  Εςςία παραστάσεως Έ-ιτρό-οΐί.................. .................
  Ές:ϊα ΰπηρεϊίας Ανωτέρας Διευθύνσεως...............................
  Ι1ρ;σωπιχβν Γεν.κβϋ Λογιττηρίου.......................................
  Έ;:ϊχ » » ......,....................»......,.....
  Πρϊΐωτ./.ϊν Επιθεωρήσεως Οίκονομιχών..................................
  Έςίδα έττ 0;(ορήθ£ων..................,.............................
  1<]ξ:;α >-·ι-(ρε-ίας τ:ν Γρατειου τής Έ.τιθίωρί,σΐω;........................ .
  Προσω~ικίν Ταμείων............................................ , , . .
  Γραφιν.ή ΰ'λη χ.λ ...................................................Ι
  Βιδλιοδέτησ'.ς βιίλίίον καί έντύπων ταμειαχής ύ-ηρεσίας.......................Ι
  Επι-λα Ταμε·ων, έπισκευή ϋπαρ'/όντων...................................Ι
  Εςοδα μ.ετα^:ρϋς χαί άττίΐτολής χρημάτων.............................. . . .?
  » βεοαιώ-ίως φ;ρων............................................Ι
  ΙΙ;σ;ϊτά ε'.σ-ρακτόρων...............................................?
  » Ταμιών...............,....................................■
  » πωλητΰν χ:ινοϋ χαρτοσήμου.....................,...............|
  Προσωπικόν Τυπογραφείου τής Κυβερνήσεως................................
  Είς μεταφοράν.....

  50
  (8)200375
  ε) 883
  στ) 277
  ι) 2125
  (ζ) 800
  444
  227592
  100000
  40000
  59000
  3720
  7350
  930
  Η840
  4800
  960
  1200
  3000
  18840
  1000
  1800
  31020
  1600
  37480
  4000
  2000
  26160
  840
  500
  642
  550
  5000
  20000
  4000
  1800
  25080
  800
  'ϊόα
  (ιγ) 'ΐθθ '.·
  ■Ι
  •(α) 1300
  (α) Διάταγμα 227 τής 28 Ν)ίρίου 1909 φύλ.
  (θ)
  (Β)
  (α)
  »
  ) »
  »
  180
  200
  100
  102
  348
  425
  425
  Δ'
  30 Σ)δρίου
  30 8)βρίου
  1 4 Ίουνίου
  » »
  » Ιουλίου
  18 7)βρίου
  26 Ίουνίου
  1910
  76 Έφημ. Κυίεον.
  64 » »
  69 » »
  34 » »
  » » β
  37 » »
  52 » »
  » » »
  39 » »
  400115
  Τεύχος Α'. τού Ιτους 1909 Άναπληρωματική
  Δρ.
  1910
  »
  »
  »
  »
  ■»
  »
  »
  »
  >
  23001
  46
  15356—
  154073·:
  1000-
  2000-
  300-
  200-
  500-
  168696-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  «■*
  45
  "15
  Ε1δ«κον°
  κροΰπολο-
  •ηδηοϋ
  Πληρωθέντα εξοδα
  Υπόλοιπον
  έκκαθαρτ-
  ΰθέντων και
  πληρω¬
  θέντων έ-
  ξόδων
  <Ι ε ι ς Αναγνωρι- όθέντα δξοδα δι' εκδόσεως 'Εντός του μηνός Σεπτέμβριον 1910 Από 1 Σ)8ρί- ον 1909 δως τέλους Αύγουστον 1910 Μβτβνεχβει- σαι έκ τΑς χρήσεως 1998 Σύνολον ιηοτόσεων χρηματικων ένταλμάτβν 14442 2528 40520 18171 240 16708 11428 61572 49900 32577 13222 2432 37820 14532 2583 42000 20880 240 16874 13428 15720 2996 46000 30480 320 20320 15547 61962 49962 90000 21960 49440 20160 10560 990 12000 3250 830375 2700 1668 80 1387 1287 7610 300 11119 2359 804069 5906 4734 1499 380 4322 1258 380 380 4794 2618 380 37875 25200 3645 19 3730 4800 960 1100 48 117 2039 10239 Α'. τού ίτους Ν)δρίου 1909 φύλ Φ)αρίου 1910 7)6ρίοΒ 1909 Φ)βρίο« 1910 Ιουνίου » (ίεζ·β)Διάταγμ«227 τής 28 46 27 Εκτακτος » Άναπληρ. » ΑΙιγούστ 7)βρίοι>
  (
  («,«)
  (η)
  («) » 319
  (ιο) Ψήφισρνα Γ'
  (κ) Διάταγμα 125
  (μ) » 137
  Έκτακτβς »
  Άναπληρ»μ· »
  ς »
  626
  1 ΦΗΜΤΛ
  IX
  ΤΗλ Κ
  , , £Λδ»ΚΟ
  ! δ
  ο
  α>
  ! -4
  ο

  **.
  11
  »
  12
  »
  »
  »
  13
  »
  14
  »
  »
  »
  15
  16
  17
  »
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  (α)
  12
  Βιβλιοοέ-ητι;: ςίτόιτων το/ Τς"»ωνε ·)>. . . . .
  Λγίοό /»/·. ^,-|^Αί^'] ~Λ7^-Τ'.γ ,' ν, '>έ,.ι6ι>ί '.'....,
  "Εν.:α/.Τΐί /,α'. <-ρ5έ ;".τ.ι ν./^(/,ο·. - )/ τ. ,^;;'ω/ Ε" 3"Λ: ' , ν-,,Γ,-Ο;. .ίυΤΙΜ-' <· [Α.»α">.3^ '^ι^
  ΚχιασΛίο ; , " Ι ;»'.: ι'; τ: .ω- - ι' '·-.ε ό^ . . . , , .
  Κα- ':/;* τΓ,
  Έξοοα ότΓ/θϊ-.α,· ίί^τν·;Λ5~τν;5 ω;.
  Ι ΙρίσωτΓΛΟ Γ >'.γΐ'' - ')-(]^ τ ;. ,
  Κτη.
  Έ
  Αντ.τιμ;.)
  Αν -.μ:,»
  ι.'':ο ■'-/«'< λχί^.,ι ^^τΐ, ,Α5υ ο.'' λ^υι,ο, ΐχχρ-ίθ : ίν γέ Άν.τΐ,;,-!;,, Τ;; ά πί όμε Έ/.- -ϊΐς Μ- Κξο. ,ΛϋΤΟί Λ. Δ ρ ί^ ^-ν 7.ς /αι ~οι.(, ήτις ϊ"·-τίε -ελο.;. . .. Ί'ελον ο Χ ιων . τ;0>( ιον.......
  ΐ.ν -.<;^ ..-:;-ία; ,;ς Κο',τςς 1$. 'ΪΊ/,α/ι-, ι ΰ τ .λ» - Χ ο ο η γ η θ « Ι ό α * .5. ί. την ' /.υ χάρτοο Εττ σ λ., ε Έ; Λ '. -ί? ..ίΟ,Τ'^.— Πάσ "ιΤ-'- Ί:- - -»<;, '^'"',: )"■· κ* ι ϊ'- ι- , .νσις ^ ί1 / / ■ ^ 3 / , • · ■ · · ■.............. * οα- - ^ ύΓΛΛ ' ,,Λ'ον . 40011° 52000 800 500 2400 20*10 81840 ΐΐΙΟ.-ϋ 88 ΠΟ 3900 ί5Ο οθ() 74ϋΟ 650 1400 ·7»00 .'ΟΟ 9000 ί Ί880 ι Ο·ο/6 0300 λι' ε{ο·η<:ών νομώ ν κ α ι διαταγμάτων 2300 ιγ) 6300 ιζ' 500 ;(ζ) 2ΐόό 4ιβ; » 'Ο' .,. ,„ "(γ) » 168 .· . (ό » 273 ,! 15 'λ1,,,0 (στ) » 20") » 9 » 251 >, 23 Μαρτιου
  'Λ-τ μ%(.-:ο ΠΚ10 -ΐ'5">/-;6ν Ε?, .ε;ιό2; ι
  1200878
  τ;.. . Α'. ~5θ ^0() εκτβ
  4420
  «0000
  1300
  9ϋΟ
  3000
  'ΟΟΟ
  1000
  100(
  18(1000
  35000
  120001..
  Α0000 .
  στ
  900
  (ιζ) 1000
  (ιζ) 150
  (ιγ) 500
  (ιγιζ)4000
  (ιζ) 1500
  (ιε,ιζ)3872
  ) 1060
  50-
  (η) 6000
  30000,.
  500 . .
  1200 .
  11 ιΟΟΟ,. .
  3720 . .
  ειζΐβθθϋ
  ι,γ) 8000
  100
  ιβ) 800
  960
  (6) Ί000
  61382150
  , τος ίρ.
  7
  20
  »
  »
  »
  »
  »
  960
  ϊ » » >> 4000
  » » ΑναϊΛηρ. » 6ΟΟΟ
  » »
  >, 1910 »
  » χ »
  » 1910 λ
  » ιΟΟΟ
  » 2000
  » 900
  » 6000
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΎΪΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  627
  ί-,ι-.ί5<<*ίΗ'ντα εϊ ο 5ο Υπόλοιπον ! έκκ'ΐθαηισθεν των καϊ. μί' 'Λναγνίθοι- ϋθέντα 6ξοί5α δι' έτ.δόσεοις Μετενεχθεϊ- ϋ σαι ίκ τής ! γού(1τον !9Η" 189608ι27 ΙΗΟΌίϋ 1009 7?00: ■ΊΊ20Ι ;ί:.οοο' ί 300 900 30000 9000 ΐοοι. 1000 ίΒΟΟΟϋ 35000 ΗΟΟΟ 1183061 20066 60 -Ί&20 960 4000!. γμ Διάταγμα 287 '■ 306
  6*8
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΙδτκοϋ
  Ιποονπολ
  **
  Ι
  25
  »
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  Προ<*δ»ορισ*ιιός των έξόδων Π ι ό τ ώ- X ο ο **γ η θ <- 14α* Διά τοϋ προυπολο¬ γισμόν Έκ μεταψοράς.... Δι' αγοράν τριών γερανών μετά των παραρτημάτων των..................... » » » ύϊραντλιών .......................................... » » » λαμπτήρων συστήματος ίιϋΧ διά τό Τελωνείον Χανίων........ » » ενός λαμπτήρος » » » » δικαστικόν Μέγαρον........ Δι' εγκατάστασιν τηλεφώνου έν τω τελωνείω Χανίων........................ Διά τακτοποίησιν διαφοράς έξ ϋποτιμήσεως Γκβυάνω........................ Δι' αποζημίωσιν πληρεξούσιον........................................ Δι' έκτακτον προσωπικόν Γραφείου .................................... Δι' 2ξοδα υπηρεσίας................................................ Δι1 εκτύπωσιν των πρακτικών των μέχρι τού 1909 Συνελεύσεων καί Βουλών κλπ... . Διά μισθοϊοσίαν Ίδιοκτήτων πλοίων πρός καταδίωξιν τού λαθρεμπορίου............ Συντάξεις Εΰσείείας καϊ Μαριάνθης Καστρινογιαννάκη καί Α'ικατ. χήρας Ι. Κριάρη.. 1200878 1200878 Δχ' «ιδικών νόμ<ίν χα διαταγμάτων 61382 (δ) (ζ) 950 500 (ια) 300 (β) 30000 16195000 (ι6) 12000 (ιβ) 4000 (ιδ) 14000 (ι6) 1500 (ιγ) 429 320562 50 (ια) Διάταγμα 204 τϊ|ς 9 Δ)βρίοι>1909 φύλλον 78 Έφημερ. τής Κυίερνήσ. τεϋχος Α'. τεϋ ετοιος 1909 Ικτακτος
  (8) » 190 » 20 Ν)ίρίου » » 73 » »»»»» έκτακτος
  197 1 Δ) 6
  260
  Δρ. 300
  ) )ρ ς > 950
  (ζ) » 197 » 1 Δ)6ρίου » » 76 » » »»»»»» 500
  (β) » 260 » 23 » » » 21 » » Β » » , "Εκτακτος » 30000
  (ι') Διάταγμα 182 τής 5 8)6ρίου 1909 φύλλον 70 Έφημερ. τής Κυ6ερνήσ. τε3χος Α'. τοϋ ετους 1909 έκ μεταφορας Δρ. 23900
  (ιβ)Ψήφσμα τζς 6 Μαίοι» 1910 φύλλον 28 Έφημερ. τής Κυβερνήσ. τεθχος Α'. τού Ιτους 1910 ϊκτακτος » 226500
  (ιγ) Διάταγμα 377 τίίς 28 Ιουλίου 1910 φύλλον 45 Έφ. » » » » » » » > 429.90
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Μετενεχθεΐ-
  σαι έκ τής
  χρήσεως 1908
  Σύνολον
  'Αναγνωρι-
  Οβέντα δξοδα
  δν' εκδόσεως
  χρη·ματτκών
  βντεώ,μάτων
  Πληρωθέν*** Ιξοδα
  Α*ιό )ρ
  ον 1909 έως
  τέλους
  Αύγουστον
  1910
  •Εντός
  τού μηνός
  2)6ρίου
  1910
  •Εν
  Υπόλοιπον
  έκκαθαρισθέν
  των χαί μη
  πληρωθέντων
  έξόδ«#ν
  ΒΙ·«πβ«
  5
  ι) 17500
  Λ) 6400
  23900
  1262260 50
  Π50Ο
  6400
  950
  500
  300
  30000
  195000
  12000
  4000
  14000
  1500
  42990
  1545340 40
  815275
  98
  5185 62
  950
  491
  60
  300
  29635 55
  195000
  106Ϊ3
  841
  2654
  750
  42990
  1062138 03
  75091063
  950
  491
  60
  58
  20
  60
  300
  2958305
  195000
  4343
  525
  1951
  750
  12990
  984935 78
  39430
  18
  518562
  42
  315
  612
  300
  45885 20
  79034081
  40
  518562
  950
  491
  300
  29625 05
  195000
  4343
  841
  2563
  750
  429 90
  60
  4343 20
  20
  2563 60
  1030820
  24935
  6280 38
  91
  98
  31317
  17
  1050
  1
  25
  2
  »
  1
  26
  1
  27
  ι
  Κ8
  1
  29
  1
  30
  2
  »
  3
  »
  1
  11
  1
  32
  1
  33
  , . Κ. Ι
  "Γ"
  ι '^Μ λ__ι
  Π
  Τ1 Γ,
  Χορη .
  Διά τού Γ,ροΛπο-
  Δι' «Ιδι ών Νόμων
  χαΐ Διαταγμάτων
  ΜιτινΐχθεΤβαι 1χ τ«(
  1908
  Σύνολον
  πιστώσεων
  δι' |χδοσ«ω(
  ΐνταλαάτων
  Έξοόα πληρωθέντα
  'Ακό 1 Σ·-
  πτ*μ6ρίοιι 1909
  Ιως τΛους Αΰ
  γούατου 1910
  'Εντβ τοΰ
  5?ίου 1910
  Έν
  "Γχόλοιπο, εΛ-
  χαβαρισίίν των
  χαΐ
  α

  Χ
  00
  α
  Χ
  '. Διχα'οσιίνης Λαί'Εζωτερικών
  Β' ' ίίσωτερικών.........
  Γ' — Λ" , "
  ΐΐιχιοειας...........
  Δ'. Οΐκρνομικών . ...
  Σύνολον....·
  846364
  3136783
  1075962
  1200878
  Α'
  » ι :
  * ι*
  6259987
  48270
  886341
  227592
  320562
  1482765
  24 1393700
  15
  40' 23900
  79 ι 1417600
  894634
  ■ ! 5416824
  ■ Ι 1303554
  ■ Ι 1545340
  9160352
  24
  15
  40
  3271198
  111554388
  106213803
  81169ψ9· 731609
  57^2889931
  51013631
  6300167 445620107
  984935
  08
  35
  75
  78
  96
  57889 40
  220431
  103973
  45885 20
  428179 33
  48
  25
  789498 48 22193 51
  311036283160835
  1117605
  1030820
  98
  74
  37533 8ο|
  31317
  6048287 29251880415
  Έσοδα
  Β'. *
  Πρου~ολογισθέντα Δρ. 5.793.325.—
  Βεβαιωθέντα »............ 741.177.81
  ΕίσκραχδέντΛ ν.......................... 581.688.81
  Εΐσπρακτε'α »........................................ 159.489
  ' Πρου-ολίγισθε'ντα » 9.160.352.79
  Έκκαθαρισθέντα » .............. 6.300.167.44
  Πληρωθέν™ »........................... 6.048.287.29
  Πληρωτεα » .............,____........................ 251.880.15
  ι. ϋ% Λ Αί ·