9303

Αριθμός τεύχους

64

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ν ν
  ασ?Χ&
  ^ίν έντός μεγάλου φρέατος ΔιεπΐστώβΐΓ" (Ττω^ιστων
  στικώς 6τι ,έπρόκειτΓπερΐ θϋμΑτΓτοϊνΛΤΓ™ ? ί? 1α
  σθέντων. Οί ξενοι δημοίιογρϊφο^^^
  κόν περι των ωμοτητων αυτών τοθ ΕΛΑΣ έκτενώς.
  τό
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΓΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΓν ΓρΑΦΕ!ΩΝ βρ. 4-55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦ. » 2—06
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ιί ΡΪΤΗΙ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β. ΑΡΙΘ. 64
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 6 Ίανουαρίου 1945
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΟΪ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  πΣ ΜΗ ΗΥΤΗΠΛΤΩΜΤΛΙ
  "Ωστε «δέν πρόκειται νά γίνη» ή
  περίφημη καί πολυτραγουδισμένη ά·
  πό τούς έδώ κομμουνιστές καί έαμ[·
  τες γενική άπεργία, μέ την οποίαν
  βά έσώζετο ή «λευτεριά» καί τό «ψω
  μί τοθ λαοΰ». Αυτή την «κατηγορη-
  ματική δήλωση» κάνουν «οί άντι·
  ιΐρόσωποι τοθ έργαζόμενου κόσμου,
  των έπιστημόνων, των δημοσΐων ΰ-
  παλλήλων κτλ.», οί όποΐοι μάλιστα
  «δηλώνουν, δτι τάσσονται στό πλευ-
  ρό τής Στρατιωτικής Διοίκησις, γιά
  την έμπέδωση τής τάξης καί την
  .άπομάκρυνση των όπλοφόρων».
  Μά γιατί; Γιατί άρά γε οί σ. Χρι-
  •στοδουλάκηδες πού άντχπροσωπεύ-
  ■ουν τό κομμουνιστικό κόμμα καί τα
  βουλγαρικά συμφέροντα είς τόν Νο
  μόν τοθ "Ηρακλείου καί οί λοιποί
  εντόπιοι συνένοχοι «αί συνεργάτες
  ΐων, γιατί δέν την κάνουν την ά-
  'περγία μέ την οποίαν μας άπειλοΰ-
  <σαν τόσες ήμέρες; Μήπως διότι άλ- λαξαν έξαφνα κεφάλι καί δέν θέλουν ■πλιά τόν έμφύλιο σπαραγμό; Μά ά- —ό τότε πού εδοκίμασαν τα μαχαί- ρια των στή δολοψονία τοΰ Λουλά· «ι καί τού Τσακίρη κανείς δέν ά- γνοεΐ καί έδώ, δτι την δρεξη την ίχουν πάντοτε καί δέν μελετοθν τίποτε άλλο παρά πότε θά βροθν την εύκαιρία νά ξεπαστρέψουν τούς ίθνικόφρονας άντιπάλους των—δηλ. τούς Έλληνας—γιά νά γίνη ή Ελ¬ λάς δημοκρατία (;!) Άλλά τότε για¬ τί δέν την κάνουν την άπεργία, πού ^κείνοι, δπως ξέρβμεν καί μεΐς, δτι την ήθελαν γιά νά αρχίση κι' έδώ ό άδελφοκτόνος πόλεμος φανερά κι' έπίσημα; Μήπως διότι έχόρτασαν ά· τιό τό γνήσιον ελληνικόν αίμα, πού οί συναγωνιστές των, συντροφια- σμένοι μέ Βουλγάρους, Γερμα- ■νούς καί Ίταλούς χύνουν ά· ψειδώς στήν Άθήνα τώρα κι' έ"- να μήνα; Μά τότε γιατί έξαγριώ- βηκαν γιά τό τηλεγράφημα τοΌ Στρα τηγοθ Παπαδάκη, είς τό οποίον ελέγετο, δτι ό Κρητικός λαός άπο δοκιμάζει τόν έμφύλιο πόλεμο, πού Εκήρυξαν καί διεξάγουν μέ τόση λύσ οα στήν πρωτεύουσα καί στόν Πει¬ ραια οί έλασΐτες; "Η μήπως τούς ίχόρτασε τό άδελφικόν αΐμα χιλιά¬ δων καί δεκάδων χιλιάδων έλλή- -νων, πού έδολοφόνησαν τα Ο. Π. Λ. Α. (—έκτελεστικά άποσπάσματα) ■πού κατήρτισεν ό ΕΛΑΣ στήν Πε· λοπόννησο κι' είς ταλλα μέρη τής Ελλάδος, δπου επεβλήθη τό Κομ¬ μουνιστικό Κόμμα μέ τή μάσκα τοθ ΕΑΜ; "Η μήπως νομίζουν οί έδώ μεγιστώνες τοΰ διεθνισμοΰ, δτι ό κόσμος δέν πληροψορεΐται τα φρι- κώδη έγκλήματα, πού διαπράττουν «λλλοΰ οί σύντροφοί των καί Θέλουν ■νά έπαναλάβουν καί αύτοί έδώ; "Ας μάθουν οί άνθρωποι τοθ σκό- "ίους, δτι «ουδέν κρυπτόν δ ού μή φα νερόν γενησεται». "Ας μή λησμο- νοΰν, δτι έκτός άπό τή νύκτα ύπάρ- χει καί ή μερά καί δτι τής νύκτας τα καμώματα τα δείχνει τό φώς. Τα ίγκλήματα δπως κι' άν σκεπαστοθν •ξεσκεπάζονται. Τα πτώματα σ' δ- "ποια πηγάδια κι' είς δποιους λάκ- κους κι' άν ριχτοθν άργά ή γρήγο; ρα άνακαλύπτονται. Καί τότε άλλοί ,μονο καί τρισαλλοίμονο στούς δολο «φόνους. Δέν μπορεϊ νά τούς γλυτώ¬ ση κανένα «ίδεολογικό» καμουφλά- ρισμα. Οΰτε ή «δημοκρατία» οϋτε ή ^λευτεριά» ουτε «τα ουμφέροντα τοϋ λαοθ» ουτε ή «ίσότητα» ουτε ή ■«δικαιοσύνη». Διότι άπό τα έγκλή- *ιατα πού εχουν διαπράξει οί δολο- «ρόνοι πληροφορίαι ό κόσμος ποία σημασία εχουν στό οτόμα των «ί παραπάνω ίερές λέξεις. Άπό τόν κάρπό τού γνωρίζεται τό κάθε φυτό Ό λαός των Αθηνών καί τού Πει Ραιώς, μέ τόν άδικο σκοτωμό των ^κλεκτών καί προσφΐλών μελών τής κοινωνίας· μέ τή δολοφονία χι¬ λιάδων άγνων Έλλήνων, πού έσύρ- «ησαν άπό την άγκάλη των οικογέ¬ νειαν των γιά νά κουτσοκεφαλι- °τοϋν υπό των έλασιτών μόνο καί μόνο διότι ήσαν Έλληνες καί δχι κομμουνιστές· μέ την πεΐνα είς την οποίαι" κατεδικάσθησαν έ'να μήνα τώρα τα παιδία τού· μέ τή λεηλασία των καταστημάτων τρυ' μέ την κα- ταστροφή των σπιτιών τού καί μέ τήνπτωμαΐνη, πού δηλητηριάζει την άτμόσφαιρα, ϋστερ' άπό τα άνήκου- στα καί άπερίγραπτα έγκλήματα ώργανωμένων ληστών, ό λαός των Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς εμαθε κα λά τίνος εϊδους «δημοκρατία» τοΰ φέρνει τό Κ.Κ.Ε. "Εμαθε καλά τίνος εϊδους «κοινωνική δικαιοσύνη» καί «λευτεριά» τοθ έτοιμάζοον οί Σιάν- τοι καί οί Παρτσαλίδηδες καί οί Ζέβγοι κι' οί Πορφυρογένηδες καί οί Σαράφηδες καί οί Σβώλοι καί οί Άσκούτσηδες κι' ή άποδέλοιπη φάρα των άρχιδολοφόνων τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ. Καί φωνάζει τώρα ό λαός των Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς μέ δλη τή δύναμι πού τοϋ άπόμεινεν άπό την πεΐνα καί τόν τρόμο τοΰ θανά- του: Θάνατος στούς δολοφόνουςί Καί άπειλεΐ μέ λυντσάρισμα κάθε πολιτευόμενο, πού θά εδέχετο νά συνεργασθή μέ τούς νεκροθάπτας τής Ελλάδος, μέ τούς συμμάχους καί συνεργάτας των Βουλγάρων, των Γερμανών καί των Ίταλών. Αυτή ή κραυγή τοθ λαοθ τής Πρω τευούσης έφθασε καί ώς έδώ γιά ν' άποκορυφώση την άγανάκτησι, πού αίσθάνεται ό Κρητικός λαός, στή μεγίστη πλειοψηφία τού, Γγιά τα σχέδια καί τίς άπειλές καί τίς προ- κλήσεις καί τόν έμφύλιο πόλεμο καί τίς άπεργίες, πού μελετοθν οί πρά- κτορες των έχθρών τής Ελλάδος καί οί ντόπιοι συνένοχοι καί συνερ¬ γάτες των. Καί γιαυτό σπβύδουν, μέ τα ολί¬ γα δργανα πού έχουν στά σωματεία τής πόλεως, νά κάμουν τώρα (την κατηγορηματική δήλωση» πώς «δέν πρόκειται νά γίνη άπεργία». "Αργησαν δμως οί λύκοι τοϋ έμφυ λίου σπαραγμοΰ νά ρίξουν απάνω των την προβιά τοθ είρηνικοθ προβά- τού καί νά παραστήσου»· τό δργανο «γιά την έμπέδωση τής τάξης καί την άπομάκρυνση των όπλοφόρων». Έδώ είναι τό ψητό. Αύτούς τούς ό- πλοφόρους—τούς έθνικόφρονας άν- τάρτας, τούς πραγματικούς μαχητάς κατά των κατακτητών, τα δργανα Τής γνησίας έλληνικής ψυχής τού ΚρητικοΟ λαοϋ—αύτούς φοβοϋνται οί λύκοι καί άποψασίζουν νά μην κά μουν άπεργία καί νά μην άρχίσουν κι' έδώ τόν έμφύλιο πόλεμο. Άλλ' άς μην αύταπαντώνται. Ό κόσμος τούς Ιμαθε καί τούς γνωρί- ζει δλους καλά. Καί είτε τώρα είτε όποτεδήποτε δώσουν άφορμή νά ξε· σπάση ή αγανάκτησις τοϋ Κρητικού λαοθ, αυτή δέν θά στραφή ουτε ε¬ ναντίον των άπλοϊκών πού φανατί- ζουν οί καθοδηγητές μέ άπατη- λούς παραδείσους, καί των γυ¬ ναικόπαιδων, μέ τα όποΐα καμου- φλάρουν συνήθως τίς μαχητικές έπιδείξεις των, ουτε εναντίον των ολιγώτερον ένόχων. Θά περάση έν εσχάτη άνάγκη καί άπό τό καπνο- γόνο αύτό κϋμα τού καμουφλα- ρίσματος γιά νά άναζητήση, τούς καθ* αύτό ένόχους καί ξέρει ποθ θά τούς βρή. Καί άκόμη άς μή βαυ· καλίζωνται μέ «άμνηστεΐες». Τό αΤ- μα άμνηστεΐες δέν δίδει. Ή Ελλάς θέλει νά ζήση ώς Ελλάς καϊ καλεΐ τα παραπλανημένα τέκνα της, έστω καί την τελευταίαν στιγμήν νά χω- ρίσουν τάς ευθύνας των άπό τούς δημίους τής Ελλάδος. Αυριον θάν' άργά. £·//7· ____. Ε Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΝΕΜΙ ΤΩΝ ΑΓΟΝΑ Άπό την έπίσημη εκθέση τοϋ Υπουργείον Άεροπορίας γιά τίς έντεινόμενες άεροπορικες επιθέσεις κατά τής Γερμανίας. "Υπό τού κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ δ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΜΟΓ ΗΜΕΡΑΣ Παράλληλα μέ τίς νυκε·πνές έ- πιχειρήσεις στήν περΐοδο αυτή, τα Βρεττανικα βομβαρδιστικά εδρασαν καί την ήμέρα. Περιγράψαμε ήδη τίς έπιθέσεις των Μπλένεμ κατά των ηλοΐων τού έχθροΰ Τα βομβαρδι- κά τοΰ τύπου τούτου έκαμαν καί έ- πιθέσεις σέ στόχους δπως οί άποβά- θρες τοΰ Ρόττερνταμ καί τοΰ Ίνγού- ϊμεντ. Οί έπιθέσεις αύτές ήταν δύο είδών: Έκεΐνες πού έγιναν μέ συ- νοδεία μαχητικών καί έκεΐνες πού έγιναν χωρίς μαχητικά. "Ας πάρου- με πρώτα τίς έπιθέσεις πού, έξ αίτί- άς τής αποστάσεως των στόχων έ¬ γιναν χωρίς συνοδεία. Γιά νά επι¬ τύχουν τέτοιες έπιθέσεις πρέπει νά είναι ξαφνικές. Τό Μπλένεμ, είτε Ενα-Ενα, ή πολ- λά μαζί, εκαναν την έπίθεση μέ χά- μηλή πτήση άπό τή θάλασσα καί 'έ- φευγαν γρήγορα πρίν ξυπνήσει ή ά- μυνα. Συνήθως ή άμυνα άνοιγε φω¬ τία σ' δνα λεπτό τής ώρας. "Οχι δ- μως πάντοτε. Τόσο τα καταδιωκτι- κά δσο καί τα άντιαεροπορικά πυ· ροβόλα^,δέν ήταν πάντα ετοιμα, για- τί, άν ήταν, οί έπιθέσεις αύτές θδταν πολύ δαπανηρές. Μιά μάχη έξω άπό τίς άκτές τοΰ Ίγμούϊντεν μάς δίνει κάποια (δέα των έπιθέσεων τοθ εϊδους αύτοΰ. Πέντε Μπλένεμς, μέ άρχηγό τόν Σμηναγό (τώρα άντισμήναρχο, παρασημοφο- ρημένο μέ τόν Σταυρό τής Άερο¬ πορίας) Ρόου, έψαχναν νά βροΰν μιά νηοπομπή δταν, σέ άπόσταση ενός μιλίου άπό Όλλανδικό λιμάνι τού Ίγμούϊντεν, τα άντιλήφθηκε ένα Μέ σερσμίτ 110. Δέν τούς επετέθη. Άλ λά σέ λίγη ώρα, δταν τα βρεττα- νικά βομβαρδιστικά έπέστρεφαν, τέσ- σερα Μέσερσμιτ 110 άρχισαν νά τα καταδιώκουν καί άρχισε άερομαχία. Τα Μπλένεμς βρέθηκαν σκορπισμέ- να. Τα τρία πετοθσαν σέ σχημαη- σμά «ν», ένώ τ' άλλα δύο εΤχαν μεί νει πίσω καί καταρίχθηκαν άπ' τόν έχθρό. Τα Μέσερσμίτ τότε συνέχι σρν την έπίθεση κατά των τριών Μπλένμς. Τα δύο πλησίασαν τόν σχηματισμό άπό τα δεξιά καί τ' άλ λα δύο άπό τ' άριστερά. Όταν τοΰ Μπλένεμς τοΰ πιτίθεται έταχύ- τερο άεροίτλάνο, καθώς τό Μέσερ¬ σμιτ 110, άναγκάζεται αότό, γιά ν' αποφύγη μάχη, νά γυρΙσΓ] πρός τόν έπιτιθέμενο. Ή στροφή αυτή σημαίνει γιά τό καταδιωκτικό πλευρική έπίθεση: καί, μέ την ταχύτητα πού πετοΰν σήμερα τα άεροπλάνα, δέν εχει παρά λίγες στιγμές γιά σκόπευση. Τα Μέσερσμίτ πού πλησίασαν άπό τα δεξιά προχώρησαν γιά νά έπιτε- θοθν. Τα Μπλένεμ έκαμαν στροφή πρός τα δεξιά καί εστρεψαν την ού- ρά τους πρός τα έχθρικά πού πλη- σίαζαν άπ' τ' άριστερά καί έτοιμαζό ταν νά κτυπήσουν άπό γωνία άπό την οποίαν θά προξενοΰσαν σοβαρές ζημίες. Τί στιγμή πού θ' άνοιγαν φω τιά, ό Άνθυποσμηναγός Ντέϊβις διέ- ταξε τόν πιλότο τού νά κόψη ταχύ¬ τητα. "Ετσι τα Μέσερσμίτ στά άρι· στερά ξεπέρασαν τα Βρεττσνικά χω ρίς νά προφθάσουν νά ρίξουν οθτε μιά βολή, ένώ τ" άλλα, δεξιά, βρέ¬ θηκαν μπροτά στφ κα,νόνια τής μύ- της. Οί έλιγμοί αύτοί έγιναν ίρκετές φορές, ώς πού τα Βρεττανικα κατώρ θωσαν νά διαφύγουν άθικτα άφοϋ κατέρριψαν 8να έχθρικό πού πέρασε άπό πολύ κοντά. ΗΠΟ ΗΜΕΡΗΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΜ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 6 Ίαν)ρίου 1945 ΣΤΥΓΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ Η Ό φιλόσοφος τής Σάμβυ έδίδα σκε, «μηδέν κακόν μεΐζον άναρχί άς». Ή άναρχική αντίληψις των πραγμάτων προσέβαλε τόν ανθρώ¬ πινον, άλλά πολύ περισσότερον καί τραγικώτερον, τόν νεοελληνικόν εγ¬ κέφαλον, μετά τάς καταστροφάς, τάς άπαγοητεύσεις, μετά την τε- τραετή φασιστικήν δικτατορίαν τοΰ τέως άνθρώπου, Μεταξα, καί την τοιαύτην τής Γερμανικής βί- άς, καί τής κτηνώδους ύποδουλώ- σεως, τάς οικονομικάς συνθήκας, ά- πεθηριώθημεν πάντες. Οί μυσταγω· γοί τής μυσαράς άναρχίας μοιραίως εγένοντο οί μυσταγωγοί καί διδά- σκαλοι τής συγχρόνου Έλληνικής κοινωνίας, εκήρυξαν την άδελφοκτο- νίαν, την σφαγήν άθώων άνθρώπων έν ταίς ώδοϊς, έν τοίς Νοσοκομ&ί- οις των Αθηνών, πυρπολοΰνται οι¬ κίαι, καίονται οί κατάδικοι των φυ- λακών, φονεύονται καί τραυματίζον- ται ύπάλληλοι τής Οΰνρρα έν τή έκτελέσει τού καθήκοντος. Οί συλ- λαμβανόμενοι "Αγγλοι στρατιώται σφάζονται, ώς έρίφια, κατά πρωτά- κουστον τρόπον. Έκεΐνοι οί όποΐοι ήλθον έδώ μέ τόν μυρωμένον άέρα τής ελευθερίας καί μέ τα άγαθά δώρα τής είρήνης καί εύημε- ρίας ίνα σκορπίσουν έδώ την χα¬ ράν καί την εύλογίαν καί τόν αγγλικόν πολιτισμόν. Χιλιάδες κόσμοι ένδιαφέρονται διά την Έλλάδα, πάσης κλάσεως, καί πάσης μορφώσεως, καί πάσης οργανώσεως, καί πάσης δράσεώς. Φθάνει ό άγγλικός πολιτισμός έδώ είς την Έλλάδα, είς δλην την ποικι- λίαν τής κοΐνωνικής συνθέσεως. Είς τάξιν στρατιωτικήν καί είς ζωήν α¬ στικήν. Είς συνείδησιν Πατρίδος καί είς αντίληψιν κόσμου. Δέν είναι θέαμα ενός ή ολίγων μόνον φυτών των τροπικών, δέν εί ναι άκτινοβόλα ενός ή ολίγων μό νόν ανθέων τοϋ ΊσημερινοΟ είς ξέ νόν κλΐμα. ΕΤνσι όλόκληροι συ στοιχίαι καί όλόκληροι άνθοδέ σμαι. Όλη ή ποικιλία τοθ Άγγλι κου πολιτισμοϋ. Ποία δέ θεία εύερ γεσίαν δταν ήλθεν άθρόον τό φώς αύτό πρός ήμδς, ποίον Εθνικόν δυστύχημα... άντί τοθ μάνναν χο· λήν, άντί τοθ άγαπάν αύτούς ^ πήν πολυβόλου... Έπαναλαμβάνεται ή τραγφδία των Γάλλων στρατιωτών είς τό Μνημεΐον τοϋ Φιλοπάππου, θά έλθη μοιραίως καί ή τραγική συμ- φορά μας, άκ έπακόλουθον... Χρόνιον παραλήρημα κατέλαβε τόν Νεοελληνικόν εγκέφαλον, μυστη- ριώδης νόσος κλινικώς άθεράπευ τος, έκτροπή καί παρέλκυση έκ τής εύθείας όδοΰ, έγωπάθεια άκαταλό γιστος, πρό τοθ βωμοϋ τής οποίας τελεϊται ή αίμοσταγής θυσία των ύψίστων αγαθών, ή διακύβευσις των ύπερτάτων Έθνικών Ίδεωδών κατα- πάτησις τής κοινωνικής άγάπης καί αλληλεγγύης τής φιλ^πατρίας. Οί άναρχικοί διακρίνονται, δπως καί πάντοτε, ούτω καί σήμερον διά την άποκήρυξιν παντός ώφελίμου καί άγαθοΰ ΈθνικοΟ Ίδεώδους. Ά- κρισία άνισορροπία, ήθική καί πνευ- ματική δηλητηριάζει τό άτομον καί τό σύνολον. Φιλόκαινον άκαταλόγι- στον πνεΰμα υπό τόν ψευδη μανδύ αν τής προόδου παρουσιάζεται. Κατάλυσις άποκήρυξις πασών των παλαιών αξιών τής Θρησκείας, τής Οικογενείας, τής Ίδιοκτησίας, τής Ήθικής, τής Πατρίδος. Διαστρεύλω- σις τής γλώσσης, έν ονόματι τής έπι- στήμης καί τής αληθείας. Τοιοθτος ό τραγικάς άπολογισμός τής απελευ¬ θερώσεως. Καταπληκτικά δνειρα καί φαντάσματα. Ό πολιτισμός έν χρεω- κοπία. Έπανάστασις τοϋ στομάχου κατά τοθ έγκεφάλου. Έμφύλιος σπα ραγμός, προδοσία, άθέτησις ύπογρα· (Συνέχεια είς την 2αν Σελ(δα) ΕΑλΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΣ ΠΟΑΕΜΟΣ; Στά έπίσημα πρακτικά τής διασκέ ψεως των πολιτικών άντιπροσώ- πων ύπάρχει ή εξής καταπληκτική φράσις τοθ άντιπροσώπου τοϋ Ε.Λ. Α.Σ. κ. Σιάντου: «Γιά τούς δρους τοΰ κ. Σκόμπυ έκάναμε ίδιαίτερες συζητήσεις. Αύτοι άφοροΰν τόν 'Ελ- ληνοαγγλικό πόλεμο. Εμείς έδώ ήλθαμε γιά νά συζητήσουμε άλλα πράματα». Πά την άφόρητη δμως αυτή βλα· σφημία έξεγείρεται ή συνείδησις παν τος άληθινοθ Έλληνος. Διότι Έλ- ληνοαγγλικός πόλεμος ουτε υπήρξεν ουτε μπορεϊ νά υπάρξη. Αύθόρμητα, χωρίς δισταγμούς καί συζητήσεις, άπό αυτή τή δύναμι των πραγμάτων καί άκόμη περισσότερο άπό τή δύναμι των άσταθμήτων πα- ραγόντων αίσθηματολογίας καί ίστο- ρικών δεδομένων, ή Ελλάς καί ή Αγγλία εύρέθηκαν στήν ιδία πα>
  ράταξη καί στόν προηγούμενον Εο-
  ρωπαϊκό πόλεμο καί σέ τούτον καί
  σέ κάθε άλλη περίπτωσι. Μέ την
  Αγγλία μας ένώνουν τα πάντα καί
  δέν μας χωρίζει τίποτε. Παρά τίς
  γεωγραφικές καί φυλετικές διαφο-
  ρές μεταξύ τοθ ΆγγλικοΟ καί τοθ
  Έλληνικοΰ λαοθ, δέν ύπάρχει λα¬
  ός, μέ τόν οποίον νά μποροϋμε πιό
  εθκολα νά συνεννοηθοθμεν άπό τόν
  Άγγλικό. Γιατί συγγενεύομε μαζί
  τ·υ στόν ψυχικό πολιτισμό τό μό¬
  νο πού έδραιώνει άδιάσπσ,στες φι-
  λίες. Κάθε ύγιής Έλλην μέ τό ά-
  λάνθαστο πολιτικό αίσθητήριο, πού
  τόν διακρίνει, διαισθάνεται, δτι μό-
  νόν επάνω ^ ί^«ι^««Π ^
  νεργασία μέ την Αγγλία μπορεϊ νά
  θεμελιωθή ή ύλική καί ήθική πρόο-
  δος τοθ Έθνους μας.
  ΣΠΟΝΔΓΑΙΚΗ ΣΤΗΑΗ ΤΟΪ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Ιν δμως ή έννοια «Έλληνοοτγ-
  •Ι γλικός πόλεμος» όποτελήσέκάθε
  περίστασι βλαστημιά κατά των ίδα-
  νικών τοθ Έθνους μας, γίνεται α¬
  ποτρόπαιον έγκλημα στίς σημερινές
  περιστάσεις. Τώρα διεξάγεται σ' δ·
  λον τόν κόσμον έ"νας τρομεράς καί
  αμείλικτος πόλεμος εναντίον των
  κοσμοκρατορικων τάσεων τοϋ Γερ-
  μανικοό Ιταλικού καί ΊαπωνικοΟ
  ίμπεριαλισμοθ, καί γιά τή διατήρησι
  τοθ Έλληνο — ΧριστιανικοΟ πολιτι-
  σμοθ.
  Καί στόν πόλεμον αυτόν ή Μ.
  Βρεττανία αποτελεί κυριολεκτικώς
  την σπονδυλικήν στήλην. Προσέφε-
  ρεν, έκτός άπό την υπέροχον άντί-
  στασί της κατά τό 1940—βασική
  προϋπόθεσι γιά δλες τίς μεταγενέ-
  στερες έξελίξεις-τήν πρωταρχική συμ
  βολή τής ναυτικής ύπεροπλίας της,
  τόν νικηφόρον άγώνα κατά τής γερ-
  μανικής άεροπορίας, τή διατήρησι τής
  Αίδύπτου καίτης Μ. Άνατολήςΐ την
  προπαίδευσι καί την οργάνωσιν δ-
  λων των άλλων Συμμάχων, την κα-
  θυστέρησι καί άνατροπή δλων σχε-
  όν των σχεδίων τοϋ ΓερμανικοΟ
  Στρατηγείου, την συντριβή τής Ίτα-
  λικής αύτοκρατορίας τή θαρραλέα
  άντιμετώπισι τής Ίαπωνικής δυνά¬
  μεως.
  Κοντά στόν ήρωϊκόν αυτόν πρωτα-
  γωνιστήν τοϋ σημερινοθ πολέμου ή
  μικρή Ελλάς εύρέθηκεν άδίστακτα
  άπό την πρώτη στιγμή, προσφέρον-
  τας όλοκαύτωμα καί αυτήν άκόμη
  ή φυλετική της υπαρξι.
  Καί τή στιγμή πού ό κοινός αγώ¬
  νας ευρίσκεται στήν τελική καί κρί·
  σιμη φάσι τού τή στιγμή πού ροδίζει
  στόν όρίζοντα ή μεγάλη νίκη. μπορεΤ.
  ά είναι Έλληνες έκεΐνοι πού εκή¬
  ρυξαν καί διβξάγουν τόν «Έλληνο
  αγγλικό πόλεμο;» Όχι βεβαία! Μό¬
  νον σύμμαχοι των Γερμαν&ν, των
  Βουλγάρων καί των Ίταλών μπορεϊ
  νά είναι. Έλληνες ποτέ!
  ^«^...
  • — · Γ- - - — Γ- ν
  Α,, Α^ΛΤ^,
  Λ Λ ΑΙ Λ»
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δρχ. 10
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 6 ΊανουαρΙου 1945
  ΎΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ Φ.Σ.Η.
  Τό διοιν. συμβούλιο τού Φ.Σ.Η.
  επιθυμούντας να βοηθήση τα μέλη τού
  γιά την καλύτερη συνεχίση των σπου-
  ■δών τους, κα-τα,ϊάλλει κάθε δυνατή
  προσπαθεία νι ,υπνήση τό ενδιαφέρον
  τους γιά χ ΐ| ν εΛΐστήμη καί νά τούς προε-
  τοιμάαει εισί γιά τίς Πανεπιστημιακές
  παραύιιτΗς που εγ.'.ατίλιιψαν έδώ καί
  τέι'σαοα /_ροια.
  ±Ίμ ι ι υ ν. > ι ο αι1 το (διορ/άνωσε καί
  έ'δωσε την περασμένη Πέμπτη μία όμι-
  λία γιά τούς σπουδαστές καί θά δίδχι
  τακτικά τέτοιες πού θά έχουν τή
  μορφή Πανεπιστημιακών μαθημάτων.
  Αρκεταί άπό τούς καλύτερους επι-
  οτήμονες τής πόλεως μας καθώς καί
  μερικοί διανοούμενοι καί σπουδαστές
  πρόθυμα δέχτηκαν νά μιλήσουν στήν
  «ίδικότητά τους καθένας, γύρω άπό
  θέματα καθαρά έπιστημονικά μά καί
  γενικοτέρου ένδιαφέροντος, ώστε νά
  μποροΰν νά τα παρακολουθήσουν όλοι
  οί σπουδαστές καί οί έπιστήμονες.
  Έπιστημονική συζήτησις θά άκολου-
  ■θή τίς όμιλίες, μαθήματα τοΰ Φ.Σ.Η.
  γιά την πληρέστερη κατανοήση τοΰ θέ-
  ματος, καί γιά νά λύνονται συνάμα οί
  •οχετικές μ' αύτό άπορίες των σπουδα-
  <στών Οί ταχτικρς Κυρικάτικες διαλέξεις τού Φ.Σ.Η, θά έξακολουθήσουν στήν δΣτρατιωτική λέσχη μέθέματα εκλαϊκευ ΐμένα έπιστημονικά καί έκπολιτιστικά .παράλληλα μέ τή νέα σειρά των ·μι- Λιών μαθημάτων. Την έρχόμενη Κυριακή στίς 10 π. μ. θά μιλήσχ) ό καθηγ. τής Φυσικής κ. Θεόφιλος Κοκκινίδης μέ τό θέμα: «Τα άκτενεργά σώματα—τό Ράδιο» μέ έλεύ- θερη εΐσοδο γιά όλους όπως γινόταν ώς σήμερα. Οί όμιλίες—μαθήματα γιά νά έκπλη- ρώσουν τόν προορισμό τους καλυτέρα θά γίνονται σέ μικρότερη αΐθοτισα— προσωρινά στό Μουσεϊο καί άργότερα στή λέσχη τού Φ.Σ.Η, καί σέ στενότε- ρο άκροατήριο άπό κεΐνο των Κυρια- κάτικων διαλεξεων, πού άποβλέπουν στήν πνευματική αναπτύξη όλόκληρης τής Κοινωνίας. Οί διαλέξεις—μαθήματα τοϋ Φ.Σ.Η. θά άπευθύνονται άποκλειστικά στούς σπουδαστές χωρίς νά άπαγορεύεται ή εΐσοδος σέ κανένα έπιστήμονα ή άλλον άκροατή πού πραγματικά ένδιαφέρεται γιά έπιστημονικά θέματα καί πού θά ζητοΰσε άπό τό διοικ. Συμβ. τοϋ Φ.Σ.Η. νά παρακολουθήση την καινούργια σει- ρά των όμιλιών τού. Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ Φ.Σ. Η. έχει την πεποίθηση πώς ή νέα τού προσπαθεία θά κινήση τό μεγαλύτερο ενδιαφέρον ό'χι μόνο στά μέλη τού, πού ξεχωριστά σ' αύτά αποβλέπει μά καί σ' ολόκληρον τόν έπιστημονικόν κόσμον τής πόλεως, και παρακαλεΐ όλους τ >ύς έ-
  πιστήμονες καί σπουδαστές νά τόν βο-
  ηθήσουν γιά νά έφαρμόζη όσο είναι δυ
  νατόν πληρέστερα τύ μορφωτικό τού
  πρόγραμμα.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΟΡΤΗ
  Σήμερον κυρίαν ημέραν τής Έορ
  πής,-τών Θεοφανείων ό "Ορθρος είς
  •τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοϋ Αγ.
  .Μηνα άρχεται την 6 π. μ. Είς τό
  τέλος τούτου περί ώραν 8.15' τελε-
  οθήσεται ό Μέγας Άγιασμός, μεθ'
  ■δν ή θεία λειτθυργΐα τοθ Άγίου "Ιω¬
  άννου τοΰ Χρυσοστόμου. Μετά τό
  ■πέρας ταύτης καί περί ώραν 9.30'
  -π. μ. θά γίνη ή κατάδυσις τοθ Τιμί-
  ου Σταυροΰ καί ό Άγιασμός των ϋ
  €άτων είς τόν λιμένα.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
  Αυριον Κυριακήν καλοΰνται τα
  μέλη τού Σωματείου Τεχνιτών Ζαχα
  ροπλαστών είς γενικήν συνέλευσιν.
  , (Τό Διοικητικόν Συμβούλιον)
  Η ΑΝΑΡΧ1Α
  (Συνέχεια έκ τής ΙηςΣελίδος)
  <φών, λαοκρατΐα, διεθνισμός, χρεωκο- —ία τής έπιστήμης, δικτακτορΐα προ λεταριάτου, φρενϊτις. Έξαφάνισις -παντός ίδεώδους, χίμαιραι καίόρά- ματα, Ίστορικός Ύλισμός, άποτελ· μάτωσις πάσης ευγενοθς συλλήψεως -τοΰ πνεύματος, τοιαθτα τα φαινόμε- -να τής τελευταίας άδελφοκτονίας. Έλληνες άδελφοί, άς συνέλθωμεν «αί άδελφωμένοι υπό την σημαίαν τής Κυβερνήσεως, ήτις είναι καί ση |ΐα(α τοθ ΈλληνισμοΟ, άς εύκολύνω- |χεν αυτήν είς την εκπλήρωσιν τής «■παγγελίας της. Μή άναβάλλωμεν <5ιότι επόμενον νά θρηνήσωμεν επί -περισσοτέρων έρειπίων, ώς ποτε ή •όπειθαμχήσασα έκείνη γενεά των Ε¬ βραίων, πρός την οποίαν έπ' δρους «ύψηλοθ έδειξεν ό Θεός την γήν τής ίπαγγελίας, άλλ' αυτή μή ύπακούσα <σα έτελεύτησεν οικτρώς έν τ{| έρήμω. Καί ημείς βλέπομεν την ευθείαν ο¬ δόν, πορευόμεθα την σκολιάν. Διατί ζηλοϋμεν καί έγκολπούμεθα -τα εΰτελή καίάνάξια ημών ξένα ήθη, ■προτιμώντες ούτω ώς οί Εβραϊοι τα -σκόροδα καί τα κρόμμυα τής Αιγυ¬ πτου άντί των αγαθών τής γής τής ^παγγελίας; Καί ποίος λαός ή ποίον ίθνος ποτέ ήδιαφόρησεν ή άπε- τχωρίσθη τής ίστορίας τού καί των έ- <θνικών τού παραδόσεων, καί θά τό πράξωμεν ημείς, τα τέκνα τής Ελ¬ λάδος; έξ ής εξήλθε πάσα γνώσις ικαί έπιστήμη καί σόφια καί τέχνη «αί πάν δ,τι εύγενές καί υψηλόν καί ιμέγα Εχει νά επιδείξη τό ανθρώπινον -γένος; τόσον λοιπόν έμωράνθημεν ή $ιεΐς; τα τέκνα τοιαύτης πατρίδος, ή ^>ποία υπήρξεν ή ηνευματική ήγεμο-
  νίς καί τροφός τοθ ανθρωπίνου γέ·
  ■νους καί ζητοθμεν άντί πινακίου φα-
  κής ν" άμπολήσωμεν ώς ό βέβηλος
  ΉσαΟ μίαν τόσον περίδοξον κληρο-
  νομΐαν; ά! είναι νά θρηνή τις διά τό
  διανοητικόν αύτό κατάντημά μας.
  "Ας συνέλθωμεν, άς αποτελέσωμεν
  κράτος ενιαίον σταθερόν, μέ νόμον
  καί θέλησιν, ή δέ διεθνιστική Ιδέα άς
  άποκηρυχθή άπαξ διά παντός καί ή
  ώναρχία άς παταχθ{], διότι τής ά-
  ναρχίας δέν ύπάρχει μεγαλύτερον
  κακόν. Ι. ΡΙΑΝΟΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Καθίσταται γνωστόν δτι άπό τής
  προσεχούς Δευτέρας 8ης τρέχοντος
  ή παραλάβη έλαιολάδων υπό τής Ά-
  γροτικής Τραπέζης τής "Ελλάδος θά
  γίνεται είς τό κατάστημα των κ. κ.
  Καμάρα καί Κανά,επί τής όδοϋ "Ε¬
  βανς (Βαλιδέ Τζαμί.)
  Τα προσκομιζόμενα ελαια δέον
  νά είναι εΰγευστα άνευ κακοσμίας
  οξύτητος δέ άπό 0 £ως 10 βαθμών.
  Ή βασική τιμή παραμένει ή αυτή
  ήτοι 9 οκάδες ελαίου εύγεύστου άνευ
  κακοσμίαςκαί λαμπάντε θά πληρώ-
  νεται πρός μίαν χαρτίνην Λίραν.
  Δι' Εκαστον βαθμόν άνω ή κάτω των
  6 βαθμών θά έπέρχηται αύξομεΐω-
  σις τής ανωτέρω βασικής τιμής κατά
  μίαν δραχμήν.
  Πρός αποφυγήν αδικαιολόγητος
  παραπόνων συνιστδται είς τούς προ-
  σκομίζοντας ελαια δπως ταυτα είναι
  σύμφωνα μέ τούς ανωτέρω δρους.
  (Έκ τοϋένταΰθα'ΥποκΙτος τήςΑΤ.,Ε.)
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ΕΟΡΤΑΙ.— Αυριον εορτήν τοΰ 'Αγίου
  Ιωάννου, ή σύνταξις καί τό τυπογραφι¬
  κον προσωπικόν τής «Νίκης», εΰχεται είς
  τόν διευθυντήν τής άνά χείρας εφημερί¬
  δος κ. Ιωάννην Μπιζάκην, χρόνια πολλά
  καί εΰτυχισμένα.
  —"Ομοίως είς τόν έορτάζοντα αυριον
  κ. Ιωάννην Άσπραδάκην, τό προσωπικόν
  τής «Νίκης» εθχεται χρόνια πολλά καΐ
  ευτυχή.
  —Αυριον εορτήν τοθ Άγίου "Ιωάννου
  δέν έορτάζει ό κ. Ιωάννης Παπαδάκης
  έ"μπορος λαχανικών.
  —Έπίσης δέν έορτάζει οϋτε δέχεται έ-
  πισκέψεις ό κ. "Ιωάννης Καζαντζάκης
  άξιωματικός,
  —"Ομοίως δέν έορτάζει ό άνθυπασπι-
  στής τής χωρ)κής κ. Ιωάννης Ε. Γιαννι-
  δάκης λόγω ύπηρεσιακών άσχολιών.
  —Ό ίατρός κ- Ιωάννης Άλπαντάκης
  δέν θά δεχθή έπισκέψεις αυριον εορ¬
  τήν τού Άγίου Ιωάννου.
  —Ό κ. Ιωάννης Σακελλαρίδης διευθυν
  τής τής Λαίκής Τραπέζης δέν έορτάζει
  οϋτε δέχεται έπισκέψεις αυριον.
  —"Ομοίως ό κ. Γιάννης Μπιτσάκης.
  '—"Ομοίως δέν έορτάζει ό κ. Ιωάν. Πα-
  ρασύρης.
  ΔΩΡΕΑΙ.—Ό κ. Έμμ. Ματζαπετάκης
  φαριιακοποιός, κατέθηκε δραχμάς χιλί-
  ας (1000) είς μνήμην τής μητρός τού Φω¬
  τεινής Ματζαπετάκη υπέρ τού Βρεφοκο-
  μείου.
  —Ό κ. Δ. Παπουτσιδάκης κατέθεσεν δρ.
  700 υπέρ τοϋ ΈθνικοΟ Όρψανοτροφείου
  είς μνήμην τοΰ υιού τού Γεωργίου άντί
  τριμήνου μνημοσύνου. "Ομοίως ό κ. Γ.
  Σουσάρης δρ. 1003 διά τόν αυτόν σκο¬
  πόν.
  Η Διεύθυνσις εύχαριστεϊ θερμώς.
  —"Ο κ. Εϋστάθιος Κοκολάκης προσέφε·
  ρεν είς τό Πανάνειον Δημοτικόν Νοσο¬
  κομείον 100 όκ. σταφίδας είς μνήμην τού
  Ιωάννου Β. Νικηφόρου.
  —Τό Έκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοΰ
  Μητροπολιτικόν) ΝαοΟ "Αγίου Μηνά. προ
  σέφερεν είς τό Πανάνειον Δημοτικόν Νο¬
  σοκομείον 50 όκάδ. ελαίου, είς μνήμην
  τού έφημερίου τοΰ ανωτέρω ΝαοΟ, πρω-
  θιΐρέως Γεωργίου Κριτσωτάκη.
  —Ή κ. Μαρία Καλοκαιρινοΰ έδώρησεν
  είς τδ "Ορφανοτροφείον 109 όκάδ. ελαίου
  καί ό κ."Ανδρ. Καλοκαιρινός ετέρας 50 όκ.
  είς μνήμην Άνδρέου Καλοκαιρινοΰ.
  Ή διεύθυνσις τοϋ Ίδρύματος θερμώς
  εΰχαριστεϊ.
  Προίστάμενος Τυπογραφείου
  Δ· ΔΕΣΠΟΤΗΚΗΣ
  Όκτάωρος βομβαρδιομός τού Βερολίνου
  Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΕΛΛΑΣ.—Ό Ύπουργός των Έξω
  τερικών τής Νέας Έλληνικής Κυ
  βερνήσεως κ. Ι. Σοφιανόπουλος είς
  συνέντευξιν τού πρός ανταποκριτάς
  τοθ ξένου Τύπου εδήλωσεν τα εξής:
  'Λπαραίτητος δρος διά νά δοθή μία
  λύσις είς την Ελληνικήν Κρίσιν είναι
  τό ΕΛΑΣ, νά έποδεχθή τοΰς δρους
  τοθ Στρατηγοΰ Σκόμπυ.
  Αναφορικώς μέ τούς ύπευθύνους
  καί τό κατηγορητήριόν των ό κ. Σο¬
  φιανόπουλος είπεν: Οί Άρχηγοί καί
  οί ύπεύθυνοι παρακινηταί τοϋ άγώϊ
  νος τούτου θά κατηγορηθοΰν καί
  θά τιμωρηθοϋν δέν πρόκειται δμως
  ήτιμωρία νάέπεκταθΡ} όμαδικώς πρός
  δλους τοΰς ύποστηρικτάς τοΰ ΕΛΑΣ.
  —Χθές τό εσπέρας ό νέος Προ·
  θυπουργός τής Ελλάδος στρατηγός
  Πλαστήρας έκαμεν έκκλησιν πρός
  τόν Έλλην.λαόνείς την όποιαν συνε
  βούλευσε τούς παραπλανηθέντας
  είς άγώνα εναντίον τής Πατρίδος
  νά έπιστρέψουν είς την οδόν το.Οκα-
  θήκοντος πρός αυτήν Ό στρατηγός
  Πλαστήρας είπεν δτι επί έ'να μήνα
  συνεχώς τώρα χύνεται αίμα καί ή
  πρόφασις είναι δτι άπειλεϊται εγκα¬
  θίδρυσις δικτατορίας είς την χώραν.
  Ή ύπαρξις δμως μεγάλης Δημοκρα¬
  τικής πλειοψηφΐας καί αί διαβεβαιοί)-
  σεις των σύμμαχον θά έ'πρεπε νά
  διαλύσουν πάσαν προϋπάρχουσαν
  ύποψίαν. "Εχομεν Άντιβασιλέα καί
  Κυβέρνησιν τής οποίας ή σύστασις
  έγγυάται είς την Αριστεράν καί Δή
  μοκρατικήν παράταξιν δτι οί φόβοι
  των περί δικτατορικών διαθέσεων
  είναι άβάσιμοι.
  Σκιαγραφών την πολιτικήν τής κυ
  βερνήσεως τού ό Στρατηγός Πλα¬
  στήρας είπεν τα εξής:
  Ή | Κυβέρνησις Ιχει ώς πρω-
  ταρχικόν σκοπόν αυτής. 1) Την έπα
  ναφοράν τής χώρας είς την τάξιν.
  2) Την τιμωρίαν δλων έκείνων πού
  συνειργάσθησαν μέ τούς Γερμανούς.
  3) Την λήψιν μέτρων διά την αντι¬
  μετώπισιν τής ελλείψεως ιροφίμων.
  4) Παροχήν στέγης είς τούς άστέ-
  γους. 5) Σταθεροποίησις τού Νομί-
  σματος. καΐ 6) Παροχήν βοηθείας
  είς τούς εργάτας. ι
  —Ανταποκριταί τοΰ ξένου τύπου Ι
  τηλεγραφοΰν σήμερον τονίζοντες τό
  προσωπικόν γόητρον τοϋ Στρατηγοΰ
  Πλαστήρα τό οποίον διατρανώνει
  την πεποίθησιν δτι ό νέος Πρωθυ-
  πουργός θά δυνηθή νά έπαναφέρτ]
  την χώραν τού είς τόν δρόμον τής εί-
  ρηνικής ζωης. Τα άκρως Δημοκρατι-
  κά αίσθήματα πού διέκριναν αυτόν
  έσαεί είς την σταδιοδρομίαν τού επρε
  πε καί πρέπει νά καθησυχάσουν την
  παράταξιν τής Άριστεράς.
  —Ό Άνταποκριτής τοΰ Ρώϋτρε
  έξ Αθηνών τηλεγραφεΐ δτι Βρεττα-
  νικά τμήματα έξεκαθάρισαν την πλα
  τεΐαν τής Όμονοίας καθώς καί ολό¬
  κληρον τής πέριξ αυτής περιοχήν.
  —30 Τάγματα τής νέας Έλληνι-
  κης Έθνοφρουράς εχουν ήδη συγκρο
  τηθεΐ άπό τούς νεοπροσελθόντας
  πρός κατάταξιν των κληθεισών κλά-
  σεων.
  Χθές υί Βρεττανοί διένειμον 625.
  000 γεύματα είς τάς Αθήνας καΐ
  τόν Πειραια.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: — Μόλις
  αυτήν την στιγμήν εγνώσθη δτι Βρετ
  τανικά βομβαρδιστικά μεγάλης άκτΐ-
  νος δράσεώς επετεθησαν χθές την
  νύκτα εναντίον τοθ Βερολίνου.
  Ή επίθεσις διήρκεσεν επί 8 συνε-
  χεΐς ώρας.
  Ή 1η Άμερικανική Στρατιά δι
  άντεπιθέσεώς της είς τό βόρειον
  τμήμα τής Γερμανικής έξεχούσης
  των Άρδενών προήλασεν 6 χιλ ε¬
  πί μετώπου 20 καί είσέδυσεν έντός
  των Γερμανικών θέσεων. Ή Γερμα
  νίκη άντίστασις έξουδετερώθη είς
  τόν τομέα τής Γκρανμενίλ ΒΔ τοϋ
  Μαλμεντί καί συνελήφθησαν 1500
  αίχμάλωτοι. Ωσαύτως είς τόν το¬
  μέα τοθ Σάαρ οί σύμμαχοι εσχον
  χθές 6 χιλ. έδαφικόν κέρδος. Είς άλ-
  λο σημείον δμως τοΰ ίδίου τομέως
  ή Γερμανική επίθεσις ήνάγκασεν
  τούς Άμερικανούς νά άποσυρθοϋν
  είς νέας θέσεις.
  ΟΥΓΓΑΡΙΑ: — Ή έκκαθάρισις υπό
  των Ρώσσων τής Βούδα-Πέστης συ-
  νεχίζεται. Οί Γερμανοί προσπαθοϋν
  άπό αέρος νά άνεφοδιάσουν τάς πε-
  ρικυκλωθείσας δυνάμεις των. ΟΙ
  Ρώσσοι έπιτίθενται μέ 6 μεραρχίας
  εναντίον τοθ Άνατολικοΰ τμήμα-
  τος τής Πέστης καί κατέλαβον χθές
  200 τετράγωνα.
  ΙΤΑΛΙΑ: Οί ΚαναδοΙ προελαύνον-
  τες Β. Δ. τής Ραβένας έφθασαν είς
  την Λιμνοθάλασσαν.
  Προελαΰνει συνεχώς ή Πρώτη
  Άμερικανική Στρατιά.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 ΊανουαρΙου.—Είς
  τό Δυτικόν μέτωπον ή 1η Άμερικα¬
  νική Στρατιά έξακολουθεΐ νά προε-
  λαύντ) είς τό βόρειον τμ/)μα τής Γερ-
  μανικής προεξεχούσης έν μέσω Ισχυ¬
  ράς Γΐρμανικής άντιστάσεως καί χι-
  όνων. Οί Άμερικανοί έφθασαν ήδη
  τάς κυρίας Γερμανικάς όχυρώσεις.
  Προελαύνοντες συναντοΰν πεδία
  ναρκών. Οί Γερμανοί στέλλουν τε-
  θωρακισμένας μονάδας διά νά ανα¬
  κόψουν την συμμαχικήν επίθεσιν. Έν
  τώ μεταξύ δμως οί Σύμμαχοι εχουν
  έπιτελέσει μεγάλας προόδους.
  Είς την περιοχήν τής [Μπαστόν οί
  Γερμανοί συνεκέντρωσαν μεγάλας
  δυνάμεις. Είς 10 μεραρχίας ύπολο-
  γίζονται αί Γερμανικαί | δυνάμεις
  είς τόν τομέα αυτόν. Ή 3η άμε·
  ρικανική στρατιά δμως έξακολουθεΐ
  προελαύνουσα είς τόν __ διάδρομον
  πού ήνοιξε.
  Είς τόν τομέα τού Σάαρ οί Γερμα¬
  νοί κατώρθωσαν νά κερδίαουν όλί
  γον άκόμη εδαφος. Ή σφήνα την
  οποίαν επέτυχον φθάνει τώρα είς βά
  θος 10 χιλιόμετρον.
  Οί μέχρι σήμερον συλληφθέντες
  Γερμανοί αίχμάλωτοι άπό την ήμέ-
  ραν τής άντεπιθέσεώς τοΰ Φόν ΡοΟ-
  στεν άνέρχονται είς 22 χιλιάδας.
  διάγγελμα τού Πλαστήρα
  πρός τόγ Ελληνικόν λαόν.
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίανουαρίου.— Άπευ
  θύνομαι πρός έκείνους οί όποΐοι
  παραπλανηθέντες έ'στρεψαν τα δπλα
  κατά τής Μητρός Πατρίδος διά νά
  τούς καλέσω νά έπανέλθουν είς
  τό καθήκον καί την φρόνησιν. Εί¬
  ναι γνωστόν άπό μηνός ήδη πόσα
  έρείπια συσσωρεύονται καί πόσον
  αΓμα άδελφικόν χύνεται.
  Ή ώραία μας πρωτεύουσα την ο¬
  ποίαν καί οί έχθροί άκόμη έσεβά-
  σθησαν έρειπώνεται καί λεηλατεΐται
  παραδοθεΐσα είς τό πθρ καί τόν
  σίδηρον κατά τρόπον άδίστακτον καί
  άνηλεή, ξένη εντελώς πρός τα ιδία
  ήθη τής χώρας μας καΐ των Έλληνι
  κων παραδώσεων. Καί προβάλλεται
  ώς άφορμή ό κίνδυνος έπιβολής δι¬
  κτατορίας είς την χώραν. Όμ«ς
  τόσον αυτή καθ" έαυτή ή ύπαρξις
  όγκωδεστάτης δημοκρατικής πλειοψη
  φϊας δσον καί αί διαβεβαιώσεις έ
  πισήμων πρόσωπον τής συμμαχικής
  παρατάξεως δτι κανενός ε'ίδους δι-
  κτατορία δέν επρόκειτο νά επιβληθή
  επί τοθ Έλληνικοΰ ΛαοΟ, θά έ'πρεπε
  νά εΐχαν κατασιγάστ] τόν φόβον καΐ
  τάς ύποψίας παντός Έλληνος. Σή¬
  μερον δμως όπότε διορισθή κατά
  Τιρότασιν τής Δημοκρατικής παρατά
  ξεος Άντιβασιλεύς ό οποίος έκ τοΰ
  προσώπου Τού παρέχει πάσαν έγγύ
  ησιν δτι έν πλήρτ] άμεροληψία θά
  ασκήση τα καθήκοντα τοΰ άνοτάτου
  ρυθμιστοΰ πολιτεύματος, ή δέ Κυβέρ
  νησίς της οποίας προΐσταμαι έχει
  σύνθεσιν Δημοκρατικήν καί Αριστε¬
  ράν, κανεΐς φόβος καί καμμιά καχυ-
  ποψΐα δέν έχουν πλέον θέσιν.
  Προσκαλώ δθεν τούς παραπλανη¬
  θέντας νά πιστεύσουν άπό σήμερον
  τουλάχιστον είς τόν λόγον μου δτι
  ουδείς κίνδυνος ύπάρχει έπιβολής
  βιαίας καταστάσεως καί νά καταθέ
  σουν άνευ καί τής ελαχίστης άνα-
  βολής τα δπλα προσερχόμενοι είς
  τάς τάξεις τοϋ νομίμου Κράτους
  διά νά συντελέσουν είς την ταχυτέ
  ραν άποκακατάστασιν τής όμαλότη
  τος. "Ας εχουν πάντως ύπ' όψιν των
  δλοι δτι ή τάξις θά επιβληθή συντό¬
  μως καί όπωσδήποτε είς δλον τό
  Κράτος καί δτι ή νομιμότης καί ά.
  σφάλεια θά έπικρατήσουν καθ" δ-
  λην την έπικράτειαν μέχρι τής ημέ¬
  ρας τής διενεργείας έλευθέρων
  έκλογών. Θά έλθη τότε ή ώρα δπου
  καί οί παραπλανηθέντες θά πει-
  σθοΰν πόσον άβάσιμος υπήρξεν ή
  αίτία διά την όποιαν ήγειραν τα
  δπλα κατά τής Πατρίδος καί έβύ-
  θισαν την χώραν είς τό πένθος καί
  την συμφοράν. Καί ή μεγαλυτέρα
  των τιμωρΐα θά είναι ή τύψις τής
  συνειδήσεως των καί ή φωνή τοθ ά·
  δΐκος χυθέντος άδελφικοΟ αϊματος
  ή όποΐα θά τούς άκολουθεϊ έφ' δρου
  ζωής καί πέραν τοθ τάφου.
  Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
  Πρόσκλησις ϋέφέδρων
  Ό κ. Στρατιωτικάς Διοικητής Νο·
  μοΰ Ηρακλείου εξέδωκε την κάτωθι
  πρόσκλησιν.
  Προσκαλοΰνται οί κάτωθι εφεδροι
  οπλίται οί εγγεγραμμένοι είς τα Μη-
  τρώα άρρβνων μόνον τοΰ Δήμου Η¬
  ρακλείου υπό έτη γεννήσεως 1913^
  1914 καί 1915 ήτοι οί ανήκοντες είς
  τάς κλάσεις 1934, 1935 καί 1936 νΛ
  παρουσιασθώσιν είς τό Στρατολογι¬
  κόν Γραφείον "Ηρακλείου μέχρι τής
  7ης τρέχοντος μηνός πρός τακτοποΐη-
  σΐν των.
  α) ΟΙ ανήκοντες ώς εφεδροι είς τα
  Όρειβατικόν Πυροβολικόν, Σκαπα-
  νέων, Ίππικόν, Τηλεγραφητων, Αύτο
  κινητών, Νοσοκόμων.
  β) ΟΙ "Εφεδροι Δεκανεΐς. Λβχίαι
  καί 'Επιλοχίαι πάντων των δπλων
  καί Σωμάτων.
  Αί διαπραγματεύσεις
  άνακωχής Ρωσσίας καί
  Ουγγαρίας
  ΜΟΣΧΑ 4 Ίανουαρίβυ.—Ό κ. Μο
  λοτώφ εδέχθη χθές είς την Μόσχα ν
  τόν Οδγγρον "Υπουργόν των Εξωτε¬
  ρικών τής προσωρινάς Ούγγρικής Κυ
  βερνήσεως δστις ήγεΐται τής άντι-
  προσωπεΐας πρός σύναψιν άνακω¬
  χής μετά τής Σ. Ρωσσίας.
  ΥΣΤηΤΗΣΤΙΓΜΗ
  Κατελήφθη
  ή νήσος Άκιάμπ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Ίανουαρίου. — Άμε.
  ρικανικαί ;δυνάμεις απεβιβάσθησαν
  καί κατέλαβον την νήσον Άκιάμπ έ¬
  ξωθι των δυτικών άκτών τής Βιρμα-
  νίας. Διά τής καταλήψεως τής νήσου
  ταύτης οί σύμμαχοι άποκτοθν μίαν ά
  κόμη βάσιν πρός διευκόλυνσιν των
  έπιχειρήσεων είς Βιρμανίαν είς την ό
  ποίαν έξακολουθοΰν προελαύνοντες.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ*5 "Ίανουαρίου. — Ο1
  Ρώσοι κατέλαβον κοί άλλά 300 τε¬
  τράγωνα είς την Βουδαπέστην. Πο-
  λεμικοί ανταποκριταί τηλεγραφοΰν
  δτι ή πτώσις τής πόλεως δέν θά άρ-
  γήστ] καί θά άφεθή ελευθέρα ή όδός
  πρός την Βιέννην.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Ίανουαρίου.—Επί¬
  σημον έγγραφον τής Γκεστάπω κα-
  τασχεθέν εσχάτως καταδεικνύει δτι
  έντός τής Γιρμανίας κυκλοφοροϋν
  τελευταίως συνθήματα άπαιτοΰντα
  νά σταματήστ) ό πόλεμος.
  Τα συνθήματα αύτά άνεγράφησαν
  τό πρώτον είς Καρσλούην, .Δουϊ·
  σπούργκ καί Κολλωνίαν.