93051

Αριθμός τεύχους

63

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

4/12/1910

Αριθμός Σελίδων

14

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  -Γ- ..'" ." ι
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔ0Ε
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΪΔΟΪ~ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕαΐ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Εν Χανίοις τ/) 4 Δεκέμβριον ι9ίθ —■ ΛΡιΘ. 63
  ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΕΥβϊΝΣϋ ΔΙΚΑίΟΣΥΜ
  7Νέ « Δ
  ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙ
  Διά τού ύπ'άριβ. 2ΐ5ττ1ς27Ν«^6?1-υέ. «.
  τής Έκΐβλβστιχής Έπιτροπ.ίί, ί«-ράπη ή ε* -ου ημ
  Ταμείου άπόληψις ολοκλήρου τής μισβοϊοβία; «3 Φ>ι8ω,ος
  Έρ. Μοάτσου Γραμμκέως τής Έξωτερικής λληλογ.^ιας,
  «πουσιάσαντος έ» τής υπηρεσίας λ= ,·ω ασθενείας «Ρ°"«ντ«ς
  *ιστοποιηθείσης υπό δύο ίιΐιστημδνων ιατρών, *ατα το «πό Ζο
  "Ε&Μ Ιϊϊίί 'Λ»5ι«ΐ«%
  τού κ. επί τής Δικαίοσόνης Έπ.τρόποο ίιωοίσθησαν ο Κωνστ.
  Παπαδάκη, Έ.ίτης Χανίων, Π?οεδρος, οί Ιω Σ,ουνατ,υς,
  Έβέτης Χανίων, καί Μιλτ. Δαη-αλακης, Πρωτοϊικη: λανι»*,
  Σΰνεδροΐ, κ*ί ό Στυλ. Φυλλαϊκά*ης, Ύκογρ*υ.μ« _υς «.
  Έφετείου Χανίων ΓΡ«μιυ,«ι0ς τ=3 κα-« την προα*χή ^ο
  10—21 ΔεΛεμ6?ίου Σύνοδον τού Κανουργιοδινειου Χανίων.
  Έν Χανίοις τΫ, 3 Δεκεμβριού 1910.
  Ό επι τής Διχαιθ-ϊυντ,ς Μ .^'-ς
  Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  1910 χρονικόν διάσ:η<·« *α&' ό άκοο'ίασε τής υ: ασθενείας νομίμως π,ίΐίτίθΐηδείΐης. Αι ίμοίευ Δΐ!ϊτά(μΐ!(τΐς όκ' αριθ. 243 έ. Ι. έκ ληψις τής ν'ίϊθο'ο?ίΐς ;Λ «εζΐυ -χωρφόλακ-.ς '., _, ., Ιΐολυϊωρου άπ'ο τή^ 13 Μαίου μ-:χρι Ίης "Ιουλίου Ιϋ'Οκαθ' όν χρόν.ν ά·π;υτίϊαε τ'ΐς ό '.ηρεαίας λόγψ «σθϊνε;«ί νομίμως στοποιηίιείσης. Έν Χανίοις τ/· ' Νοεμβριού 1910, Ό επι των Έ«ωτ*οΐίί">ν '&*[■;
  Π. Ι. ΜΑΡΗΣ
  πι-
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Διά τουΰπ'αριθ. 47 Λαί χρονολογίαν 12 Νοεμβριού έ. Ι.
  Διατάγματος τής Έκτε^εστΐΛής Έπιτροπής το*οβετει:»ι ορι¬
  στικώς ά«Ό 1 προσεχούς Δε«μ6ριιυ έ* «; 2ου 1αγμ*·3. =ις
  το Ιοντό; Τπολοχ,γό; τ<3 Πεζ·.-ο3 Λΐ.πΛ,ν ΔΡ'.«ε;ιη» ως Διοικητήν Λόχου. χα.ί ^τ Μετατ.Θετη ό Τπολο-χαγος Γ*ια.; Νκ,Α«ς οριστικώς ί Διέ τού ύπ' άριβ. ι^|5 ί. ϊ. Διατάγαατος διωρίίθ/] εί; την κενήν Θίσιν Ι'ραμματί,^; ιο3 'Υ)στήματος τού Ινςινΐι>^ίλοϊ1ς
  Ταμ,είοο Σφακίων ό Αρί*μ. Μαριακάν.ης.
  Διά τού ύπ'αριθ. ς^4'Ί ά. ι. Λατάγματοςτής Έ/-τελ· Έπι-
  τροπής άπ=.Λυίη τής &σ%ω<; Νομάρχου Ηρακλείου ό κ. Μ. Ξανθουόίδης ϊιορισθεν-ίο,; άντ" αυτού1 :ο5 Γ. ·λου*5υΙ«τζ'8η. Έν Χανίοις τϊ)Ηθ Νοεμβριού 1910. Ό Β. Ι. ομν,ς ς μρρχ ν Πεζικοΰ άπό πρώτης Δϊ<εμ6ρίιυ έ. Ι. Έν Χανίειςτη 12 Νο4μ.6ρίου 1910. Ό ίΐϊΐ τη{Δτιαοαί«ί 'ΛσφαΛείας Έπί Γ ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Α9ΙΩΤΕΡΑ Δ1ΕΥΘΪΗ1ΪΣ Διωρίαθη ϊ:ά τοϋ ΰπ άρ.θ. '239 οιστικοΓύ τμήματος τού 'Υτϊςκαταΐ.κϋ*1*.:* '^ Κθ'νωΐβλο^ μείου ^Ηρακλείου ό Δημήτριο-: Καζαχη · Έπίαης διά τού άτ' άριθ' 240 Διιτάγματος δ'ΐΛ-,'.σ^τ, Έμμ. Μ. Δροσουλάχ,ης γραφεύς τοθ Ύποχβταστήματος τι Κοινωφελούς ταμείευ Λασηθίου. Διά τοθ ίιπ' αριθ. 242 ί. Ι. Διατάγματβς έκίτρατΐει ή άπολη ψις τής μισθβϊοσίας τού παρά τφ Ταχυδροΐλΐ/.φ Γραφ.ίω Χανίων βοηθοΰ Ελευθερίου Κονταξάχη άπό [ής 4—17 Όχτωβριου ΛΛ-Γ-Ρ ν ΑΙ ΥΗΥΗΛΐΐ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ Διά Διατάγματος -ετ); Ίίκτβλευτΐκ»); ΈπιτροπίΙί 1*' «Ρΐθ· 460 Λαί χ^ονϊλογ.Αν ΐ' Νοεμδρίο» Ι'^ΐθ άνεΛ>.ή0η το^κ'
  άρ·.ο. 456 έ. Ι. Διάΐ*/^* λ κ μ^ «Λτίλίσθεν, *<»ί ίγβ'νίτο άπο- 3εκτ/;ήά,τό τΐ^ς ί,-ηρετ^ςΰποδληβεϊσα πΛ.·αίΐ·Ί3ΐί το3 κλητί)- ρος τον Καπνοκοπ-ηριο^ Χ&η:>ι Ιωάννου Τζομπαν«*·η κ^ί ϊΐω"
  ρίαθτ, άντ" αΰΐοΰείς την 0 = σΐν ταύτην ο Ελευθέριος Ι.
  δΆης.
  Έν Χανίοις το '^.ί Νοεμ6ρΐβυ 1ι3ΐ0.
  Ό Έ'ίτρ
  II.
  ΣΚΟΓΛΑΪ
  Διά Δΐατάγματος τί!; 'ΕκτίλΒβτικίίς Έιυιτρ0Λΐ|ς τής ύ*'
  άρ·/!. 462 καί χρί'Οίγ'ϊν 20 Νί£μ6;ήο^ ' 910 ίΐετρά^η ν«
  π'Ύ,ρωθή «λήρης όΐΑ··^ς ϊ.'.εν ταρά τω 'ΐ»τ.
  Κυβερνήσεως χαρτ'Οίτ^' '·- Ν. [^^'Λ'. άν.^ ζ
  Όκτ"6ίίυ μέχρ'ι "ι Ν'--:μ6ρ'·^ 19! Ο χρονικόν ίιά
  χπο^'ητΐ' ούτος τ^; '->-Γ(ρβ!ΐ.α.ς λό-,'ι' ^^νείοις
  (ρφ ή
  Χ τ- «πό 1
  τημα /»&' δ
  τιρ2ίϊ;)ΐόντως
  ίγ^αιος όριζομένΐΐι; ϊ.'γοήσεως χορί,γηθΓι 7:ρ«σο)ΐικτί τβΐαο
  ϊ'ι γίνη ο*κτός ώς ΐ-νγ^ητϊ-,ς διά την διαχείρισιν τ&α Δημοσί
  ταγ
  χαί
  ημοσίου
  «32
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  εισπράκτορος το·3 Δήυου Μαλλών Έμμ. Ί. Στβμβτάκ: ό
  Γεώργιος Έ. Χσλκιαδάλης εμπορος καί κάτοικος Μαλλών.
  Έν Χανίοις τή 25Νο«μδρίθϋ 1910
  Ό επί των Οΐχονομιχών Έηίτοοπος
  Μ Ρ· ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Εμίν
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΠΙΙΑΕΙΑΣ
  Διά Δ'βτάγματ.ς ύπ' αριθμόν 179 καί χρονολογίαν 9 Νο-
  «μβρΐου έ ί. ?(ωρίσθη ό Νικόλαος Κ. Γραμματικάχ/ης 'Υπο-
  γραμματεΰς καρά τή Ανωτέρα Διευθύνσει τής Παιϊείας, άντί
  τοδ Στεφάνου Γ. Μη/ιαρά άιτολυομένου ά'τε έγκαταλιπόντος
  την θέσιν τού.
  Δι'όμοίου Διατάγματος τοΰ ύπ'αριθ. 183 καί χρυνολίγ'αν
  20 Νοεμίρί:υ ί. ϊ. διωρίσθη μέλος τής Ανωτέρας Ένορια-
  *ϊ}ς Επιτροπείας Ίεράς καί Σητείας ό Γεωργιος Βλαστός Εί-
  ρηνοδίκης Ίεραπέτρςυ, άντί τού Ιω. Καλεμΐχιαράκη μεΐατεδέν-
  ττς εκείθεν.
  "Ομοίως ϊιά τού ύπ' αρθ. 186 κ*ί χρ,νολογίαν 24 Νοιμ-
  ίρίου ί. Ι.*Διατάγματο« διωρίσθησαν.
  1) Ή Αίκατερίνη Έμ. Βλαστοΰ άποφ. Άν. Πϊρθενλγω-
  γείου ίιδ)λΐσσαν είς τό ΠϊρθίναγίΓ:ν Πόμτΐβς Καινουρίου επί
  μηνιαίω μισθω δρ. 50.
  2) Ή Εύμενία Αναγνωστάκη άποφ. ,Αν. Παρθ-ναγωγείου
  δι5)λισαα είς τό παρθεναγωγεΓον Άγίου Κωνσταντίνου Ρεθύμνης
  ΐπ 'Ληνιαίφ μισθώ δραχμων 50.
  3) Ό Γεώργιος Πρασ'.ανάκης ύποδ)λος δ' είς τό Γ')μι°ν
  δημοτικόν Σχολείον Μούλετε Κισσάμου επί μηνιαίω μιαθω
  δραχμων 40 άντί τ;ΰ Γεωργ.ου Φραγχάκί; μή άποϊεχΟΙντος την
  θέσιν ταύτην.
  4) Ό Ιωάννης Ε. Τζίρμιά; άποφ. Γυμνασίου «Ίς τό Ανώ¬
  τερον Δτ;μ. Σχολείον Άγίου Γεωργίου Λασηθείου »χϊ μη-
  νιαίφ μιοθώ δραχμών 70.
  5) Ή Ελένη Χατζάκη άποφ Άν. Παρθεναγωγείου είς
  Βόρρους Πυργΐωτίτης έιτί. μηνιαίφ μισθω δραχμών 50, άντί τής
  Μαρίας Μ. Ζαχαριάδου μετατιθεμίνης είς Αγίαν Βάρβαρον
  Μονοφατσίου επί μην. μισδώ ϊραχμών 50, άντί τής Μαρίας Γ.
  Κορνάρου τής οποίας την παραίτησιν άποδέχεται.
  Μετετέθησαν
  Ή Χρυσάνθη Πρα»τοπαχαδά*η δημ)λος ίκ Χώρας Σφακίων
  είς το ΠβρθεναγωγεΓον Άσκύφου Σφακίων έ«ί μην. μισθώ ίρ.
  60 άντί τής Είρήνης Παπαδοσηφάκη'*μετ«τιβεμένης εις Χώραν
  Σφακίων επί μην. μιοθφ δρ. 50.
  "Ομοίως διά τού" ύπ' αριθ. 187 καί χρονολογίαν ΊΊ Νοεμ.-
  ίρίου έ. έ. Διατάγματος διωρίσθησαν.
  'Ο' Δημοσθί'νης Τσίκοας Α')μ'·ος ϊημ)λος είς τό διτάξίον
  δημοτικόν σχολεΤον των αρρενων τβϋ χωρίου Άλικάμποι» Άπο-
  κ:ρώνου ώς διευθυντής^έιτί μην. μισθω δρχχμών 120.
  2) Ό Ευάγγελος Χαλκιαδάκης μαόητής 6' Ρυμνασίου είς ιϊ
  δημοτικόν σγ,ολιΐ-ν Άγίου Ιωάννου Σφακίων έιΐί μτν. μισθφ
  ίραχ. 40 κινϊξς οϋοης τής θίσεως.
  3) Ό Ιωάννης Ε. Μαρκάκης Πρ. δ)σκαλος είς το ϊημοτί-
  χόν Σχολείον Χουδέτσι Πεδιάδος επί μην. μισθφ 3ραχ. ΊΟ.
  4) Ή Μαρία Χο-/λαδά».η άπόφ. Άν. Πσρθεναγωγείου είς
  τό δημοτ. σχολείον Καϊνας Άποκοβώνοιι^έπί μην. μΐσθ. δρ. 40
  ά»τί το3 Έμμινουήλ Γωνλωτάκη ίκγοταλικίντος την θέ?ιν :ου.
  Μετετέθησαν
  Ό^Έμμανουήλ Σω/.ρ. Βελο.άνς Α')μΐος δημ]λος ίκ τίΰ Αν.
  δημοτ. Σχολείίυ Χουμεργΐάκου Μ«ραμ6έλλθίΐ τή" α'ιτήσει τού είς
  τό δημ. Σχολείον Βρυσών Μεραμδίλλου επί μηνιαίφ μΐσβώ δρ.
  150, όν;ί τοΰ Μιχαήλ Ήλιάκη Γ]μίου δημ]λου μετατιθεμίνου
  «ίς Χουμεργϊάκβ επί μηνιαίω μισβφ δρ. 100.
  2) Ό Στυλιανός Καραμκασάκης ϊιδ]λος Άποσ'ΐ τ: Άμαρίου
  κχί ό Ί «άννης Πατρικαλάκης ϊιί]λος Κουρουτών Άμαρίου έναλ-
  λάς τ^ αίτήσιι τού επί μην. μισθω δρ. έχάτερος ϊρ. 40.
  3) Ό Ιωάννης Παπαδόκουλος πρ. διδ]λος έκ τοϋ ϊημ. Σχο-
  / είου Άγίας Βα,ο6άρας Μονοφατσίου είς τό δημοτ. σχολείον
  Μΐΰλλΐα Καινουρίου επί μην. μισθώ δρ. 40 άντί το3 Νικ. Δασ-
  Διά τής ύ*' αριθ. 96 καί χρονολογίαν 15 Νοεμβριού 1910
  Διαταγάς ημών διωρίσθη ηλητήρ τοϋ Ίεροοίκείου Ρεθύμνης
  , άντί τού Μουσταφά Σουφαλιδάκι άπολυο-
  κα"'άκη άπο, Γυμνασίου μετατι&ίμίνου ίΐς Αγίαν Βαρδάραν επί
  μτ,ν. μισΡωίρ. 70.
  4) Ό Έμμ. Λσδάκις πρ. δδ]λος Καμπβνοΰ Σελίνου καί ό
  ΦραγκΖός Σαρτζίτάκης πρ. διϊ)λος Πρινέ Σελίνου Ιναλ)άξ τί)
  αΐϊήοει των ΐτι μην. μισδώ έ*άτερος δρ. 40.
  5) Ό Κω·σταν. Δετοράκης άπίφ. Γυ,Ανασίου τί) αίτήσει τού
  έ; Τκισχο'ίς Πεϊιάίος είς Μοχόν Πεδιάδος επί μην. μισθώ
  ϊρ. 70 διοριζομίνου διϊ)λο-· εί; την χενήν θέσιν τού Άν. Δη-
  μοτ' σχολείον Έπισχοπΐίς Πεδιάδος τοΰ Κωνσ. Ν. Βασιλάκη
  άποφ. ΓΥμναοίιυ έκί μηνίαίω μισδωδρ. 70.
  6) Ή Είρ,,νη Β:υμ6ουλάκη Α)θ(ϋος πτυχιοΰ^ος ;χ Δαφνών
  είς Άγιον Μΰρω;α Μ*λβίυζιου έτ.ί μην. μισθω ?ραχ. 110
  διοριζομένης είς Δαφνές Μαλεβυζ «υ τής Μαρίας Καββαλάκη
  άποφ. Άν. Πϊρθεναγωγειου επί μην. μηθψ δρ. 50.
  6) Ό Δημήτριος Φΐωράχης διτμ)λος Β]μιος έξ Αρχανών είς
  Άβδοΰ προαγέμενις προσωρινώς είς Διευθυντήν επί μην. μισθώ
  δραχ. 1 ί 0 >■ αί μην. έτ.ιμισθίω δρ. 10 άντί τ;ΰ Β»σ. Ν. Βασι¬
  λάκη Α)μιου δημ)λϊυ μετατιθέμ»ν:ν εις Μοχϊν ώς ΔιευθυντοΟ
  Ιπί ΐΑην. μίσθω 120 κ«1 μην. έπιμι-θ'ω 2ρ. 20, τοΰ Νι*.
  Ζερ6ά/η Β)μίου ϊημ.)λου μένοντος βοηθοΰ ΐν τω σχολΐίψ Μο-
  χο3. Προάγει τόν Μ χ. Μαράχην Β]μιον δημ]λον είς Διειι-
  θυνττν τοΰ Δημ.. σχολ-:ίου Χουμεριάκου Μεραμβέλσου έμί μην,
  ίκμισθίω δραχ. 10.
  Γίνεται δεκ;ή ή καραίτησΐς το'3δ'δ)!ου Σφακοπηγαϊίου Κισ-
  σίμου Έμμ. Παντελάκη.
  'Ανολόεται ό Ϊι5)λςς τοΰ σχολε!ου Γέργε^ης Στέφανος Μ«-
  στραχας ά':ε έγκατελιχών τή* ((εΐιν τού πλέον των 15 ημερών.
  Ό μοίως ϊιά τςΰ ίτ.' αριθμόν 189 κοΐ χρονολογίαν 27 Νοεμ-
  δρίοο 1910 Διατάγματος μετατίδεται ό Ιωάν. Δοΐφέρμος Α)μι»ς
  δημ)>ος «κό 'Ανώγεια είς Ζωνΐχνά Μυλοποτάμου ίιιίμην. μίσθω
  δρ. 12() άντί τοΰ Αλεξ. Οΐκονίμίκη Β)μιοι» δημ)λου μίτατι-
  θεμενου είς Άνώγτΐα Μυλοποτάμου ίπί μηνιαίφ μισθφ 110.
  Έν Χανίοις ττ, 30 Νοεμβριού 1910
  Ό επί τής Παιδείας Έπίτροτος,
  Β Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΊΓ
  Ο ΓΟ _3
  των κατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τής 13 Νοεμβριού 1910 τοθ Έφετείου Χανίων χληρωθέντων
  τακτικών καί άναπληρωτιχών ένόρκων διά τήνάπο 10—21 Δεκεμβριού 1910, Σύνοδον
  τοθ ΌρκωτοΟ Δικαστηρίου Χανίων.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  *— *^
  Η

  "Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
  -:!
  ο. >-
  Κ α τ ο ι κ ί α
  Προσόντα
  Α. Τ
  ακτ ι
  κ ο ΐ ένορκοι.
  1
  Βο^άκης Στεφ. Δημήτριος
  497
  Μεσκλα
  Ιατρος
  2
  Άγγ:λάκης Έμμ. ΙΝικόλαος
  572
  Στιηλιά
  Κτηματίας
  3
  Λαθούρης Γ. Έμμ. ή 'Αναγν.
  525
  θέρισσον
  »
  4
  Κουσοκρελάκης Ν ι -.όλαος
  108
  Χανία
  Διχηγόρος
  5
  Χατζητζανάκης Ε. Νικόλαος
  48^
  Γαλατας
  Κτηματίας
  6
  Στρατηγάκης Εμμανουήλ
  416
  ΠλακςΟρίς
  »
  7
  "Αγγελος Ματθαΐος
  18
  Χανία
  Έμπορος
  8
  Λανδράκης Μενέλαος
  198
  Δΐληγόρος
  9
  Άθητάκης Ν. Γεώργιος
  26
  Έμπορος
  10
  Κατσίγαρης Γ. Στυλιανός
  512
  Δερέ^
  Κτηματίας
  11
  Κουοαριτάκης Νικόλαος
  149
  Χανία
  Έμποροϋπάλληλος
  12
  Γεωργηλδς Β. Στυλιανός
  499
  Κοντομαρί
  Ίατρός
  13
  Καπετανάκης Χ. Μ. Άλέξανδ.
  186
  Γαλατας
  Κτηματίας
  14
  Λουραντάκης Κωνσταντίνος
  608
  Κολυμπάρι
  Διχηγόρος
  15
  Κουτσουρελάχης Νικόλαος
  152
  Χανία
  Έμπορος
  16
  Παπαραφτάκης θ. Άρτέμιος
  540
  Γεράνι
  Κτηματίας
  17
  Κουντάχης Ε. Γεώργιος
  181
  Χανία
  Δικηγόρος
  18
  Σταυρίδης Κ. Γεώργιος
  404
  »
  "Εμπορος
  19
  Τοράκης Σπυρίδων
  428
  »
  9
  20
  Βαρουχάκης Ε. Γεώργιος
  647
  Νΐο χωρία Κισσάμου
  Κτηματίας
  21
  Μαρχουλάκης Έμμ. Ανδρέας
  534
  Βατόλακκος
  »
  22
  Τοράκης Ιωάννης
  444
  Γαλατας
  »
  23
  'Αγγελάκης Πολ. Αγγελος
  56 ϋ
  Κολυμπάρι
  Δικηγόρος
  24
  Μαραγκάκης Α. 'Αγγελής
  528
  Νΐο Χωρ'θ Κυδωνίας
  Κτηματίας
  2ο
  Παπαδάκης Α. Νικόλαος
  309
  Χανία
  Δι/.ηγόρος
  . 26
  Αρχοντάκης Μ. Γεώργιος
  64 ο
  Δραπανΐά
  Κτηματίας
  27
  "Αναγνωστάκης 'Αναγ. Μιχαήλ
  568
  Πανέθυμος
  »
  28
  Σγουρός Γεώργιος
  377
  Χανία
  9
  29
  Στεφανίδης Κ. Ιωάννης
  271
  Δικηγόρος
  30
  Ριζόπουλος Ιωάννης
  365
  Τπάλ, Τραπέζης Κρήτης
  Β'. ΆναπΛηρωτίκοΐ ένορκοι
  Τζαβόπουλος Ιωάννης
  Παπαντωνάκης Α. Μίνως
  Κτιστάκης Ιωάννης
  Σάρδας Ίάκωβος
  Σταυρίδης Παντελής
  Κονταδάχης Άναγνώστης Γ.
  ^Σπυριδάκης Β. Σπυρίδων
  _Κνιθάχης Γ. Εμμανουήλ
  Πωλενάκης Εμμανουήλ
  Πετάσης Νικόλαος
  423
  • Χανία
  Οίνέμπορος
  955
  Καμπ,ιά
  Κτηματίας
  132
  Χανία
  Ξυλέμπορο
  378
  »
  Έμπορος
  403
  9
  Εμπορος
  755
  Ροδοβανι
  Κτηματίας
  418
  Γαλατας
  »
  184
  Χανία
  Έμπορο;
  316
  Μηχανικάς
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  1 £
  Ι- ^
  ^. 8
  Ι ^
  "Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
  * ·§■
  Α. -.
  Κ α τ ο ι κ ί α
  Προσόντα

  11
  Αντωνακάκης Ιδομενέως
  10
  Χανιά
  Έμπορος Ι
  12
  Θεοιράνους Άλέςανδρος
  99
  »
  13
  Πατεράκης Δημήτριος
  703
  Επάνω Παλαιόκαστρο
  Κτ/)ματίας
  14
  Ξυλινάκης Άχιλλεύς
  292
  Χανία
  Καθηγητής
  15
  Ναξάκης Νικόλαο·:
  284
  Έμΐϊορβς ' ι
  16
  Κοκκινάκης Γ. Ελευθέριος
  125
  β
  Οίνοπώλης
  17
  Λουβοφης Ιωάννης
  205
  »
  Έμπορος
  18
  Φωτάκης Φωτ. Μιχαήλ
  719
  Ποταμίδα
  Κτηματίας
  19
  Μαλΐντρέτος Σπυρίδων
  276
  ΣταλΌς
  20
  Ταζεοάκης Μ. Παναγιώτης
  420
  Χ&νία
  Δικηγόρος -
  Εγένετο συμφώνως τώ ύπ' αριθ. 380 έ. ε. πρακτικφ δημοσίας συνεδριάσεως τοθ Έφετείου Χανίων.
  Έν Χανίοις τ$ 13 Νοεμβριού 1910.
  Οί Δικασταί
  Σωτ. ρ
  Δ. Ζηλή{ΐων
  Κωνϋτ. Γεωργιάδης
  Κωνότ. Οατταοάκης
  Ιωαν. Σαουνάτϋος
  'Ακριδές αντίγραφον
  Έν Χανίοις ττ) 17 Νοεμβριού 1910
  Αριθ. Πρωτ. 787
  Ό 'Υ)γρα.μμα.τεΰς
  Χ.
  Ό Ύ)Γρα[Λματ6υς
  ϊ«. Χαραλαιιπάκης
  • Διεκπ. 656
  Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
  Έν Χανίοις τή 17 Νοεαβρίου 1910.
  Ό Πρόεδρος των έν Χανίοις 'Εφετών
  " Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
  Μηνιαία Γενικ* Λογιατική κατάστασις τής 31 Όκιωβρίου 1910
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ -
  Ταμείον
  Μεταλλικόν
  Τρ)ικά γραμμάτια'Εθνικ. Τραχβζ. τής Ελλάδος.
  Συναλλαγματικάς επί τοϋ έξωτερικοΰ.........,
  Έξ«τερικοί λ)σμοί(άντίτιμον μιταλλιχοθ' έν τω έξωτ

  Πρϊεξοφλήσεις ..........................ί,,
  Αάνεια επί ενεχύρω χρηματογράφων..........'. ,'*τΡίΧ0ν
  / Ι]ματων
  » επί ενεχύρω έμχορευμάτων......
  » καλλιεργείας................
  » ένυχόθηχα άπλα..............,
  } Ι]ματων
  ]^ντΡίΧοα
  ] ι )ματων
  ]
  χρεωλυτικά
  Δημοτικά
  Υ|ματων
  » ένγ. Κυ6ερνήσ....|Κ?ΊντΡ'Χ0°
  ; Γ]ματων
  είς ανοικτόν λογαριασμόν------^"Ρ1*00
  ) Γ]ματων
  ^ΊντΡίΧοΰ
  Ι]ματων
  Άπαιτήσεις έχισφαλεΤς...........................
  Συναλλοτγματικαί καί φορτωτικαί κομιστήν...........
  | Διάφοροι λογαριασμοί............................
  Όμολογίαι καί τοκομερϋια......................
  ι Κατάστημα Τραπέζης καί αποθήκαι «ΰτ^ς..............
  Κτήματα έξ αναγκαστικήν πλειντηριασμών............
  Έξοδα έγκαταστάσεωςκαί κατασχιυής τραχεζβγραμματίων. . .
  ΈχκρεμΐΤς δονοληψίαΐ μ*τά των 'Υ)μάτων μας χλπ.. . .
  Διάφορα.....................................
  1188931
  1775134
  163833 85
  114834
  2.-0497
  140679
  4ο079
  434407
  92759
  8210
  925478
  629825
  70
  90
  10
  20
  29
  9.3
  40
  66
  200738
  226721 67
  115356 9*5
  159903 25
  588558 88
  5427130
  1774452
  42531
  1723540
  2964066
  278668
  371177
  480486
  100970
  1555303
  427459
  275260
  642830
  32136
  207252
  1163981
  50692
  153829 63
  9362
  6146'
  53630
  43158
  12412260
  49
  33
  81
  67
  20
  18
  94
  94
  82
  50
  90
  44
  89
  70
  83
  Μετοχικόν κεφάλαιον.............................
  Άποθεματικόν τακτικόν....................„
  * προνοίας......'....................
  Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορή..................
  Καταθέσεις δημοσίου έκ ταχτινών προσέϊων
  μεΤον πληρωθέντων έκκρεμών ένταλμάτων. .
  Καταθέσεις δημοσίου έ» τ,ροσθίτοϋ ©όροο3ρ/0
  » Ιντοκοι..........,. .................
  » άτοκοι..............................
  » Ταμΐευτηριου...................
  Έπιταγαί πληρωτεαι..............................
  Έθν. Τραπ. τής Ελλάδος καί 'Ϊ7:ο]ματα αυτής
  Έθν.Τρ.τήςΈλλ.δίαθέσιμα υπέρ τής -;τημ.πίστεως «ν
  Κομ:σταί συναλ]κών κα! φορτωτίκών..................
  Μερίσματα διαφόρων έξαμηνιών.......................
  Τόκοί ϊανιίων χρεωλυτικων κλπ- έν καδυστερήσει
  Ταμείον Συντάξεως ύπαλλήλων τής Τραπέζης Κρήτης
  Διάφορα.......................................
  Β. ΔΟΤΚΔΪ
  •Εν Χανίονς τ$ 31 'Οχτωδρίου 1910
  Ό Διευθύνων τό
  Κ. Δ. 8α
  5000000
  220759
  125000
  1570600
  1730366
  742396
  235166
  1111657
  84333
  106345
  1000000
  215172
  33603
  75295
  3087
  158476
  12412260
  10
  47
  80
  55
  65
  60
  12
  53
  25
  15
  90
  71
  ■θ-
  123
  •ν
  *—-ι
  Μ
  Η
  ΕΠ
  Μ
  3
  3
  Μ
  Ρ3
  Ο
  Μ
  3
  680
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΠΙΝΑΞ Β'.
  ι ■ ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΗ0ΕΡΤΙ0Ν3 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤδ ΕΝ
  ΟΙΤΩΒΡΙΟΣ 1910
  ΕΙΣΠΡΛΞΕΙΣ — ΡΕΚ0ΕΡΤΙΟΝ8
  Χρονολογίαι —
  Η
  » α
  -38
  II
  Ο-*!
  53
  Έσοδα —
  Των Νομών—Όβ8 άβρ&Ι'ίβΙΏθηίδ
  Χανίων κα(
  Σφακίων
  Ιλ Οβπθο θι
  Ρεθύμνης
  Ηρακλείου
  Λασηθίου
  ί Ι
  .2 , «
  Ι
  'Ανάληψΐί
  λ των παρά τω
  ΚοινωφελεΐΤοτ,-
  μείω
  χαταθίίίων
  υΐϊΗιβ
  10
  Σύνολον
  Είσπράξβων
  Τοΐαΐ
  11
  1910
  Όκτώίριος
  8βρίβππ1>νβ
  ΟθίθΙίΓΘ
  1910
  191
  2597830
  2606850
  7996
  9069
  2669090
  2945!
  Άβροισμα — δοπΐΐηβ.
  5204680
  Μβταφορά ληψοδοσ(α< 1906-1909 1»βροΓΐ άο Ια ^ββΐιοη 1906-1909 930364 10 Σιίνβλον -ΤοΙβΙ 98241090 17066 260992 10 278058 10 56143 95928098 55 1557 2371 20 90 62223 66962 1015424143 392910 6790874 7183784 12918545 221854582 234773127 62223 66962 12918545 221854582 2347731 10
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  6(9
  3 °° — ΠΕΡΙΟΔΟΓ Β'
  ΟΕΝΕΒΑΙ. Αϋ ΟΟ1ΡΤΕ ΟΕ ίλ δϋΒΤΑΧΕ 3% - ΟΕδΤϊΟΝ μ
  ΟΟΤΟΒΒΕ 1910
  γ ν κ ι. ε α υ ΐΐ.
  ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤ8
  •Έξοδα—
  §
  Ι
  ι
  12
  »3
  «
  ΐ
  §■
  05
  "Ϊ3~
  1
  .3 α
  Λ Ο
  *° ^- .- .23
  13
  ι
  5 Ί
  16
  §3
  ι ·_; ~
  8"
  ■^ α
  φ ο.
  17
  Ι
  ο
  Η
  18
  Ι
  Ο

  19
  ο
  9

  2
  1==
  20
  55!
  174650
  229850
  70388
  72687
  ι Π
  417
  39209
  05
  3962649
  481
  56
  481
  86870
  56
  135026
  __ι__
  297τ|—
  2974
  552
  264516
  112191371
  2 Ο2
  δ 3
  ι
  21
  3-β
  ^·«
  ° α .3
  *· § §·
  -8 8,3
  ΊΤΐ?
  ' ■-——
  22
  159687 52
  319716
  113Ί1064
  116637180
  121913)71
  194949224
  207140595
  15%87|52
  159687
  284246
  284798
  2062932
  39
  52
  2347731
  2
  Ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  . 1.
  ΠΙΝΑΞ Β'
  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΥΟΛΟΣΙΑΣ
  Ο ΕΤΑΤ 0Ε3 ΡΕΒΟΕΡΤΙΟΝδ ΕΤ ΡΑΙΕΜ.ΝΤ3 ΕΝ
  ΟΚΤΟΒΡΙΙΣ 1910
  ΕΙΣΠΡΑΞΕ1Σ — ΡΕΗΟΕΡΤΙΟΝδ
  Χρονολογίαι —
  "Εσοδα —
  Ι
  Χανίων
  χαί Σφακίων
  Ζα Οαηι'ι
  ίί 5/αίια
  Των Νομωγ—Όβδ άέραΓίβπιβηίδ άβ
  ΉραχΧίίου
  Οαηάιε
  Λαοη&ίον

  Ι
  •ν»
  6
  Κοινωφελίϊταμιία
  χατα&έσ__ν
  Άναΐήψν'ς
  τό5
  ΙαΒαψιςνί άΉΜ-
  Ι
  Σύνολον
  ΕΙοπράξκον
  ΤοίαΙ
  Ι 6 Ι
  10
  11
  1910
  Όκτώίριος
  1910
  ΟθίθΙθΓβ
  " Α&ροιομα —
  Ληψοδοοία Λης Τϊβριόδου (τ€11ιοη 1'.
  Ληψοίοβί* Βας ΠιρκΜον Οαίιοη Π',
  Σύνολον — Τοίαί ..
  16082653933427761
  9824 ί 0 90 278058110
  1209049
  11
  87024
  10Ι5424'''ό 71837842347731,27
  259067629612335,71
  222447354
  15886221
  37323861648
  5586347
  1000000
  1000000
  423861648
  2347731
  658634775
  (*) Όρβ κρο>ιγβύμ«νον πίναχ»
  (*) νογ.
  ρ-β<ι«<1βηΐ
  ΕΦΙ.Β.ΙΪ.Ρ1* ΤίιΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  639
  ΑΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3°
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
  .. Μ) ΟΟΒΡΤΕ ΟΕ ΙΑ $υΒΤΑΧΕ 3 % - 0Ϊ25ΊΊΟΝ Γ.
  ΟΟΤΟΒΒΕ Ι» 11

  II.
  ΠΛΗΡΩΜΑΙ - ΡΑΙΕΜΕΝΤ5

  8
  Ι
  ο ο
  •3
  Ι!
  ι »
  £■8
  8 ?
  Ι
  5 2
  *·3
  ο «
  Ι!
  13
  <3 β '3 Ι (τι *1 4 Ι |β δ χ ' Ι 3 « <3 Ι αι ε- Ηαρατηρήβιις 16 13 1-4 17 1000000 2974 1002974 115409 72687 05 188096 59243 39626 988696 16525805 49)1350.26 6211345 660831 62113 4: 124.497304 116637 8 294 δ 136161083 2978818 2071405 11824 159687 2Ί4773127 174512 6586347 ιβθ Αογ»ο"ιηριον

  640
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ-
  ΚΑΤΑΙΤΑΙΙΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΙ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΪ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  ΆττοτελεσΐΑατα άπολογισμ,ώγ των
  των έτών 1898—.909.................
  ΙΙροϋπολογισμός χρήσεως 1910 ....., . . .
  Διάφοραι λ αρταόμοί.
  Γρβιμ,μάτια συμψηφισμοΰ.............
  Χρπματικά. γραμμάτια.................
  ΙΙχρα,*αταθϊ)και κοιναΐ.......... . ....
  » αΰτούσιο'............
  » λιπχσμ-άτων..........
  Λ/σμ4ς έγκατΛλελειμμίνων όθωιχ. περιον,σ-,ών
  Μονα,σττ,ριακόν ταμείον Χανίων........ ,
  » » "Ηρακλείου .... .
  » » Ρεθύμνης.......
  » » Λα,ίΐΥΐθίου........
  Περίοδος Α'.
  » Β'
  806291
  ΕίοΊκοί φοροι.......
  ΛιμΕνικο'ι φόροι.....
  Πρόσθίτος φόρος 3 °/0
  » » » ο
  Ταμείον βοηθηαάτων.
  Δωρεά Οββΐοη Αΐ-ηβικΐ ^8Πΐν διά Μουσείον Ήραχλείοι
  > Άρχβιολ. Εταιρίαι » »
  ΙΙρόστιμα έφέσεων άποζημιώ'ΐεοιν.
  "Εντοκα Γγαμ^άτια τοΰ Δημοσίου
  Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμόςΜοναστ. Ταμ. Ήρακλείβ
  ΙΙροκ,α,τα,βολοιί διά λ/σμόν τα./. Έττιταγών
  λ διά δαπάνα,ς τής Αγροφύλακος
  Προκαταβολή είς Μοναιτ. ταμείον Χανίων. .
  Ζη[/.ία. διαπρα,γματευτεως ξε'νων νομ'.ία.άτω
  Κίνντις κεφαλαίων—Τελώναι...........
  » » Πρόσθετος φόρος 3 ο/ο
  » » Ταμίαι......, . . , .
  Κοιν. Ταμίϊον-^Κα,ταθέσεις προιόντος έντόκων
  Γραμματίων τοϋ Δημοσίο^ πρός πληρωμήν
  των άποζημιώσεων.................
  Προκαταβολα.Ί διά, δαπάνας της στρα,τ. υπηρεσίας
  Κτήιχα,τα κατακυρωθε'ντα τω Δ,ημοσ'ω .
  Τακτοποινιτέοι προβωρινο'ι λ/σμο'ι.....
  Χρεο'ισται έκ ληψοδοσίας χρημ. δια,χε'ρίντεον..
  Τραπέζα Κρήτης—λ/ιτμός Δημοσίου......
  » » — Λ π;ςσθ.φόρου 3 °/0
  > » — > Μόν. ταμ. Χανίων
  » » — » » * Ηρακλείου
  * » — 9»» Ρεθύμνης
  » β — 9 ϊ » Αατηθίου
  0/
  Κοινωφ. Ταμείον—Λ/συχς Προσθ. φόροο 3
  Κ* μεταφοράν ...
  /0
  67634
  560840
  145049
  42494
  5023
  6307
  23257
  54268
  1000000
  180000
  1715
  51 ?6
  44001
  102990
  14824
  58747
  13200
  1.Ϊ37
  13626
  3928310
  7274600
  428179
  80304
  33
  10655
  6924-2
  65824
  680'
  55215
  27
  19
  42
  35
  75543
  11636
  1477
  552
  70
  7< 240627 13371 514638 85922 309677 5( 567731 5393 1000 2487636 195501 336810 366559 67020 21737 1696 46691 17259 28 55 19 17 05 26 50 30 264* 2000 224350 15224 392955 16 45 48 90289 89 27167964 4565 252860 5757 72 4073 350 121913 2437420 631743 417114 77 377214 44 24 68 13626 87561 8503 55! 85 15 122235 28895 147770! ____ ι 3197161 70134 102581761 173644 78 42494 502337 970671 48 19946952 635626 1000000 180000 1715 517206 44061 1850493 148248α 6989863 13200 19451 44 1497630 405022460 12201457Ι051 10 | 12
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  6.4
  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕίΟΪ ΤΗΝ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1910
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 1910
  π
  'Υτκίλοικα τοϋ οΐχο-
  νομ.ιχοΰ Ιτους 1909
  Πράζιις ίκό 1 Σ)6ρίου
  1910 εω-, τΛους ίϊίου
  1719322
  57179659
  2211437
  35626169
  803869
  70997
  820559
  58741
  91963
  17877
  23541
  2524206
  173503
  145799
  199364345
  210510518
  3093253
  52608
  1851850
  1560
  1ΟΟΟ0ΟΟ
  14
  85
  94
  61
  806369002
  Πράξιις ίντός τοθ
  Όχτωβρίου 1910
  14374201
  58168881
  309164
  77
  71670
  5332582
  2100
  656328
  471
  4073
  209575
  70796
  13612
  938
  62223
  8(
  10
  10329035
  1430170
  511203
  $8
  85
  31802046
  8600085
  5000
  67000
  14824 80
  15
  552
  15
  24426005ο
  8445Η2
  58067231
  2235556
  6308022
  3222697
  1358665
  4156670
  3039788
  33180
  669623
  39071394
  1715^60
  40147003
  1093134
  30176749
  531266
  553291
  340470
  3020 -
  240395261
  Χ ν ν β λ ο ν
  194751843
  116236112
  110451701
  15686459
  44181448
  803869
  919973
  820559
  6531042
  106022
  2195153
  25637
  13760531
  4574579
  2728
  .ϊ9
  199364345
  223429063
  3093253
  52608
  1851850
  1560
  1000000
  49400429
  314523ο
  91267341
  17693219
  61978795
  5000
  1201266ο
  1482480
  553291
  395685
  3020
  12910303118
  Ύηόλοτχα των ι/ϊρίδων
  Είς χρέωσνν
  70134 20
  53181332
  142192
  42494
  502337
  57998
  22537
  15838
  2253733
  1000000
  180000
  1715
  07
  33
  15
  44061|76
  1730306:47
  _____ι_____
  6436572
  13200 —
  1549459
  1195630
  405022460
  809958742
  Είς πίστωσιν
  131577464
  74524635
  72730257
  2060235
  35425280
  803869
  69588
  8205
  65310
  106022
  2139938
  2563736
  153
  16850
  125089
  1993643
  2231093
  30932
  52608
  59
  42
  18518
  1560
  ΙΟΟΟυΟί
  29
  45
  '*7
  53
  50
  870823355
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ
  α
  μ 3
  Ι 44
  45
  46
  47
  48
  39
  50
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  69
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  Αονοριαύ^οί
  Γ.
  1
  Ύκολοιιια
  ο'χονομιχοϋ Ιτους
  1909
  Έκ
  Κοιν. τ«.μ. πίοκατβ. δημοσ. ίί' α,ποζημειώσίΐς .
  Τραπ. ΚρΫ,τ. κατοιθ. τοΰ δγνΛθσ. τοΰ έξ ερχ,νου έν
  'Υορκ,η Νέα ^.υλλόγου «ό ί>οϊν ξ»........'
  Έρ*νος τρΰ έν Νία 'Υόρχ.νι Συλλόγου ό Φοίνιξ..
  ΤαμκΤα καί Τελωνεΐα
  Τοομιϊςν Κεντρικόν..................
  * Ηρακλείου..................
  » Ρεθύμνης ........,........
  » α.σηΟίου...............
  Τίλων;ϊο» Χχν.ύ^ν...................
  'Υ/ποτελωνείον Σούδας ..............
  » Καστελλίυυ Κισσα,μου..........
  * Ποιλαιοχωοας.......... .
  » Χώρας Σοα,κίων........ . ,
  » Καλυ'οών................
  Τελωνειον Ρίθΰμ,/,',ς...............
  Ί7τίλωνεϊον ΚαϋΤέλλίου -"■ίυλθ!τοτ*ίΛθυ. , ,
  » 'Αγίου Ρ»λγ;νγ;...........
  Τελωνείον Ηρακλείου..... ......
  ΎΙ':ί~ι,!£·α~ίι · Χίροτοντ,ΐου..............
  Ύ/τε>ων«ϊ&ν Ματαλλων.............
  Τίλωνβϊον Αγ ου Νικολάου............
  Ύ/τελωνε=Όν Σητείας. . . ,..........
  ·* Ίεραττέτρο ^.........
  β Σεισίου..............
  Όλικά ποβά . .
  7274600 34
  12191371
  <94251 224960 64 79 "6563 56 2692829 31714 1250 16013 8129 2137 53 70 95 06 46 968660 8200 3219 3119 38910 623 1242 9490 8339 07 22037 356 36 70 8υ6369002 36 25 56 94 10 τ<α. «( άχό 4η< υ 1910 Ι»< ίδίου 1910 2489636 22 1110942 88 397846 126547 110944 194731 70980 3228 22 68 58 10 86 8501178 2467 9881 70 30 8027660 1244570 1354 270785 222 33762 25302 50466 2241 4932296 65 68 30 10 45 47 70 Πράξιις ιντός τοΰ Όχτω6ρ<ου 1910 2437420 49 1059^*55 137630652 348031 118806 83 90897 27 164391 83040 3192 10305 868303 17469 45 6476960 575301 1057 252805 9685 119 21308 12947 20063 41 4984485 82 29 Ι χ 90 17 20 10 10 24 52 50 91 12201*; 57 05 121913 10599 71 2681501 04 970838,83; 30191807 228771'ΐ 4 390837,43 2790,90! 2243510 26935 96| 1328819 3703835 15324645 2141807; 5531 80, 56250141 1053144 136190 64560,30 46588,76! 101567 35; 2639,90] 170" 17980472170"
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  643
  π
  Ι
  τοϋ οΐχο-
  νβμιχοϋ Ιτο«< 1 9 Πρβξιις *τΐό 1 2)5οίο« 1910 Ιο.« τίλ. ΐδίου 1910 Πράξει; ίντα; τοϊ Όχτωβρίου 1910 Σ ν ν · λ 'Τ«ολ·*«α ιών Είς χρέω' νν Είς πίστωσιν 8063^90 02 8063690 02 24426Η0-ί5 112764679 42573281 12520003 10496942 20038225 520 18 1029445 184 10436 40 66 7974225 478090 255 28366805 469 17835 39201 218Ο' 488284 1356 240393261 121913 71 76 60 35 70 4932^6177 10599 1386797 34512090 107638 90 99948 148474 982 55 03 71 83 8υ 951884 972836 3775!37 933960 5905360 3100 231807Ϊ01 75369.: 1086 — 21706 90 1019780 2096468 1241,70 4984485^1 1291030318 12191371 1059955 248444382 77085371 23283899 20491813 34885708 150280 953684 2002281 56227 1977626 13879585 7880,90 2555— 51547506 800671 126435 6090850 3200515 697931 259840 ~~Ο472 70 8099587 42 10599 197067 199985 6907908 2385301 41980 1288 12898 691 17262 14450 13537 2976 80! 55 22 12 35 10 26 15! 09 60 47026 2524 97 3651 14583 31764 41 8718833 35| 73 55 80 61 22 870823355 1059955 10, 871883310 43, 44 45 46 47 48 59 50 51 52 53 54 55 56 57 58 69 70 61 62 63 64 65
  614
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  Ανάλυσις των κατά την 31 Όκτωβρίου Ί910 ύπολοίπων έν τοίς
  Ταμείοις καε Τελωνείοις
  Οικονομικαί
  Αρ·ζαΐ
  ΜΕΤ
  11 Τ Α
  Άνχίτιμα
  -.ννολον
  Χρυσός
  Άργυρος
  Ν.λ*) κλπ.
  Έν όλφ
  Τ*μεΤον Κεντρικόν
  76675

  10471

  29685
  50
  116831
  50
  80225
  72
  197057
  22
  » Ηρακλείου
  71050

  18448
  30
  11035

  100533
  30
  99451
  82
  199985
  12
  » Ρεθύμνης
  30000

  7914
  _
  11105

  49019

  20060
  08
  69079
  08
  ι » Λασηθίου
  6650

  150

  3098
  41
  9898
  41
  13954
  60
  23853
  01
  !' Τελων.α/.οπ Άργ'/ι
  67765

  11204
  50
  14079
  92
  93049
  42
  125622
  28
  218671
  70
  ί Σ?3λ όλον.......
  252140

  48187
  80
  69003
  83
  369331
  63
  339314
  50
  708646
  13
  Έν Χανίοις τ£ 23 Νοεμβριού '910
  ΓΕκ »ο£ ΓενΜίθίτ Αο* ΐότηοϊον)