93066

Αριθμός τεύχους

64

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

7/12/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΛΡΤΗΝΙΔ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΙ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗίΕΩΙ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις ττ| 7 Δεκεμβριού '910—Αριθ. 64
  Αριθ. Πρωτ. 6310
  » ΔιειΤ. 2689
  αΙΓ,ΤΕΡα ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 0!Κ0 ΟΓΓιΙΚΩΝ
  ( Γενικόν Λογιό"τήρ*ον )
  ΕΓΚΓΚΛΙΟΖ
  Πρός τας Τελωνειακάς Αρχάς της Νή<1ον Καθΐ:τώμε; υμίν γνωσνό*, ό'τι ή είσπραξις τοϋ επί τής ε'ισα- γωίής ιτρβοθέτου φόρο^ 3 °)ο χαρίτάθη ΐπί νέαν περίοϊον εξ μηνών, άρ^ϊμίνην τή 1/14 Δ()6ρίαυ 1910 /.αί λήγιυσαν τή Ι Ίουνί^υ 1911. Ή τακτοποίησις καί ή πρός τοϋς Δημΐσίΐυς Ταμίας παράδθΐί'-, των έκ τοΰ προίθέτου φάρου 3 °)ο είσπρά- ςίων θέλει ένερ^εΤΐϊα! σ.>μφώνως τοίς όριζομι^νοις ίν ταίς ΰπ
  αριθ. ΪΟ8ί)Γι58 :ής 31 Αύγούστου καί 1 Σιπτεμδρίιυ 1006
  ίγ<.υλλ·.οις 5 αταγ^ίς τής καθ ημάς Ανωτέρας Δι*υ()ύν3:ΐϋς, ςηλοτιεαθίΐΐϊΐς έν φ>λλω Έκυήμου Εφημερίδος ϋπ' αριθ,Α. 43,
  τιΰχΐς Α'. τοϋ Ιτοϋς 1906.
  Έν Χανίοις τή Ί Δεκεμδρίου 1910
  Ό επί των Οικονομικήν Έκίτροπος
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  ιε—Πτυ·^. Α' Β' Γ', οί όριστιχ.οί—όριότ. Α' Ιί' Γ'
  οί ΰποδιδχσκ*λοι,-—ύ)διδ.—Α' Β' Γ' Δ', οί προσωεινοί
  11ρθ(} Α',Β',Γ', οί γυμνασιακοί μαθηταί—Ρυμν. Α,
  Β',Γ'^Δ', αί άπόφοιτοι ανωτέρων Παρθεναγωγείων—Α.
  Π. Δ,' ϋ'. οί γρααμχτοδιδάίτκα,λοι Γρ(ΐ·
  3) Είς τα. ?τη ττ,ς υπηρεσίας Οά^κα,τχλογισθή καί τό άρζά-
  Αριθ. Πρωτ. 'ΛΤ.)
  » Διεκπ. '2854
  4) Έν τινι τοϋ δελτίθυ θέσει θά. φανερώνητε τόν αριθμόν
  των φοιτώντων θηλέων έν ιυνόλω.
  5) Έν χ.ατχ'λλίΐλψ επί ί'σης θέσει Ο ά. άναγράφτ,τε τόν
  άριθαόν των έγγεγραμα ένων ιδιαιτέρως έν τ/, Ιΐε'ρ.-τγι καί
  ιδιαιτέρως ίν τυ) 'Έκττ, τάξει καί των ώτα,ύτως ιίς έκατέρα,ν
  τούτων τακτικώς φοιτώντων.
  6) Ν ά. μ ο > /Ίΐαονηθγ) τό ύπΥΐρετικόν πρ&ιωπικον δπου
  ύπάρ/ιι, ώς άλλοτε εγένετο.
  Έν τίηι ττχρ'ϊγγέλλομεν ' Υμίν έν αϋιτηρά άκριβείκ κα,Ι
  άλϊΐθεία νά <7.ιμπλ·ηρώσητε τό δίλτ'ον Ενοντες ύπ' δψιν 5τι αύΐττιρά. τιαωρ'χ Οχ επιβληθή είς τόν όπωα^'ότΓθτε πχροι- μελτ,σα,ντω τ7,ς-ωρχγγελίας τϋύτης. Τα. δέ δελτίχ θά πε'α- ψί-,τε ώς ανωτέρω δηλούται άμχ τ?ί συμπληρωαει καί άνευ ^ρονοτρι^-^ς. Έν Χ-χνίοις ττ, 7 Δεκεαβρίου 1910. Ό Επί τής Παι&εΐας 'Επίτροπος ■ " Β. ΣΚΟΥΛΑΣ £ί£ί9ΪΝΙΙΙ ΤΗΣ ΠαΙΑΕΙαΙ Ε Γι Τ^ Υ II Λ Ι Ο Β τοιτς Λ.ειτου{>γονς της Δη|ΐοττκης
  ΈκπαιδεύίΙεως
  Άποστςλλοαεν ύαϊν εκπαιδευτικήν δελτίον, είς διπλούν.
  ~ρ4ς συμτ:)τ,ρ'.-ιιν /.χ: αποστολήν τοθ ενός μέν άντιτυπου
  πρός τόν καειον υμών προιιτάΐλενον, τον Νοαλΐ/ικόν
  ΈπιΟίωοτ,τΛ,ν, τοΰ άλ/ου δί ά~' εϋθείας προςτι*,·* Ρςνικτ,ν
  Έ
  Έοιττώμεν δ: τ γ, ν προσοχήν 'ιαών =ζ των εξής.
  1) Εί; -ην «τήλτ,ν τού βαθμόν τοΰ Σ/ολείου Ο ά ττό-ιο)-
  νγιτε Α'Β'Γ' κχ1/ οσΐν ε:να: τό ■ϊ/ο/ϊίον -ρω-θ',ωθ'-ΐ·..·/
  κ.τ.λ. "Ανώτερον, Αιτάζιον, Τριτάίιον κ.τ.Ά
  2) Είς Τί-.ν ττήλτ, ν νών -ιοσόντωνο; ίϊτυνιοϋγοι θά, στ,νί'ΐο-
  Ι
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΜΗΝΙΑΙΑ
  α
  Μ
  Η
  ε
  Β3
  Μ
  •θ"
  ΛΟΓΙΣΦΙί{Η
  31 ΣΕΪΙΦΕΜΒΡΙΟΥ Ι9Ϊ0
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  | ΚαταΟΜϊΐΓ παρά τ Λ Τί>ί»«έ{η
  Ταμείον Ταμίας ταμιευτηρίου : μετρητά -:αρ' αύτω. .
  Τα^υο'ροιί.ικά Γραφεΐα : μίτρητ* τταρ' αυτοίς. .
  Κινήσεις Κεφαλαίων : χρήματα καθ1 οδόν...............
  Δαπάναι ταμιευτήρίου...............................
  Έξοδα εγκαταστάσεως...............................
  561298
  2096
  2974
  266370
  2224
  98 ϊ
  4450
  00
  77
  40
  10
  Υπόλοιπον άποθεματικών παρελθόντων έτών...........
  Κρητική Πολιτεία: υπόλοιπον προκατοβολής αυτής......,
  Ταμείον γραμματοσήμου : όφειλόμενα αύτω............,
  Ταχυδρ. ταμΐίυτήρυν : ύτ:όλοΐ7:ον όφειλομε'νων καταθε'σεων.,
  Διά^ορα έ'ξίδα Ιδία έξ αντικαταστάσεώς βιβλιαρίιον........
  Διάθεσις άποθεμ.ατικών : καταίολή Ιναντιόιρείλής πρόςΚρητικήν ΙΙολιτεία·
  ΤίΑίΐ είσπρα.τόμενοι υπέρ τού Ταμιευτηριον...........
  117·
  500
  1673
  201106
  2
  3950
  __5621
  274028
  Έν Χανίοις τή 30 Όζτωίρίου 1910
  Ό
  Ι. ΠώΐνΡΙΙΈΟ/ΐυΥ'ΛΟίϊ
  " · ' ΗΜΙΦ«λ4.αίΙ2 Τ09 . ί?ί1ί!ί}« Τ9Ϊ τΑΐϊΑΡϋ8Ι1ΟΪ ΤάΙΙΕΪΤΗΡΙΟΥ
  (Ένορξΐς ΟΐΐΜρΒ^θί; ϊ*ν 1 Απρίλιον 1902)
  ΕκόΌθε'ντα, βιδλιάρια με'χρι τέλους πβρβλθόντος α,ηνός Αύγούστου............................................
  » ΐντός τοθ μηνός Σίπτεμβρίοΐί.........................·.......·.....................
  Ο ταμίαι τού Ταμιευτηριον
  Μίιν Σεπτέυ,βριος 1910
  . 6,693
  • 61 6754,
  Άιτοσίεσθέντα βιίλιάρια μέ/.ρι τέλους παρΐλθοντος αηνος Αύγούστ υ
  τ> » έντός τού μηνός Σεπτεμίρίθ!.».............
  Βιβλιάρια έν κυκλοφβρία είς τό τέλος το3 μηνός Σεπτεμ6ρίοι>.......
  €48
  648
  610ό
  Καταθέσεις μέχρι τέλους ζαρελθίντος μηνός Αΰγούστ;υ.....
  » τού μηνός Σεπτέμβριον ,..................
  Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμίρίου 1909.
  Άποϊόσεις πρός τοίς καταθέτας Ιναντι πιστώσεως των μέχρι τε'λους Αύγούσταυ........................................
  » » » » κ ■» » έντός τού μηνός Σεπτεμ.βρι'3υ......................................
  Καταίληθίντες ίϊς τοίις καταθέτας τόκοι Ινεκα αποσβέσεως -βιδλΐαρίων μέχρι τέλους Αύγούστου ... .....,.....................
  » » » » »!^,'» >■ {ντός τοϋ μηνός Σεπτεμρίου.....................................
  Δραχ. 1693,609.45
  » 27,380.40
  » 54.621.08 1,775,610.93;
  » 1475,442.05 ί
  » 36,49Θ.88 Ι
  » 2,571.70 ,
  » _______—_ 1,514,504.63
  Πίστωσις καταθετών είς τό τέλος το3 μηνός Σεπΐεμβρίοιι μή συμπεριλαμβανομένων την 1 Ίανου*ρίου έ. ί. δεδουλευμένων τόχων...... >
  261,106.30