93081

Αριθμός τεύχους

68

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

29/12/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■"■■τ.,ν:ί -·λ
  η|Η1 ..ίΝίί.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  [ΠΑΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τ§ 29 Δεκεμβριού 1910—Αριθ. 68
  Αριθ. Διατάγ. 39
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  11 ΕΚΤΕΛΕ.Τ1ΚΙΙ ΚΙΙΙΙΊΌΙΙΙΙ
  "Εχουσα ύπ' ό|/ει το υπο /ρονολογ αν 30 Σεπτέμ¬
  βριον 1908 ψήρισ/α τής έν Ιίρήττ) Πουλής των Έλ-
  λήνων καί το υπο -/ρονολογίαν Κ) Δεκεμβριού 1910
  ψή^ισμα τής Συνελεύσεως των Έλλήνων έν Κρήτγ)
  καί τΌ άρθρ. 2, τοθ ύπ' αριθ. 36 έ. ε. Διατάγματος.
  'Δποφαόίζει καί Δτατάύϋετ
  'Ανατίθησιν τα Λα07(κοντα τοθ επί της Δικαιοίύνης
  Έπιτρόπου κ. Γ. Κοκκινάκη, ίψ' όσον χρόνον θέλει
  ούτος άπουσιάζτ) είς τον επί τή; Δηαοσίας Άσραλείαί
  και Δημοσίων έργων Έπίτροπον κ. Νικόλαον Ωιστο-
  λάκην.
  Είς τον ΙΙροεδοεύοντα τής Έκτελεστιχής Έπιτρο-
  πής άνατίθεται ή δημοσίευσις κχί εκτέλεσις τοθ παρόν¬
  τος Διατάγμ.ατος.
  Έν Χανίοις τϊ) 27 Δεκεμβριού 1910.
  Ό ΙΙροεδρεΰων Τα Με'λη
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Γ. Κ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΙΣ
  Ν Σ. ΠΙΣΤΟΑΑΚΙΙΪ
  Χ ΠΛΟΥΜΙΛΑΚΗΣ
  Ε. ΑΓΓΕΛΑΚΙϋ:
  | Δι* ομοίας 5π' άριβ. 24Η καί ύχό την αύτην χρονολογίαν,
  | διωρίσθησαν, ό Ιω. Σαουνάτσος. Έφέτης Χανίων, ΠρόεΒρος,
  Ι οί Μιλτ, Λϊϊ*αλακης ΙΙρωτοϊικης Χανίων κι'ι Νικ. Α. Πβ*α-
  | δάκης 5ικ.ηγόρος Χανίιον, ΣύνΐίρΐΜ, κα'ι ό Στυλ. Φυλλίδιτάΐιης,
  ΎπογραΑματίύ; χοϊ Έφετείου Χανίιβν, Γρΐμματεας, τοθ κατά
  την προσέχη άΐτο 17—31 Ίανουαρίου 1911 σύνοδον συγκροτη-
  θησομένου Κακοοκΐργοδιχείβυ Χανίων.
  Χανί» τή 22 Δεκεμβριού 1910
  Ό ΐπΐ τής Διχϊιοσΰνης ΈιΐΙτροπο;
  Γ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΙΣ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ δΊΚΑΙΟΣΥαΗΙ
  Διά το3 ύχ' άμθ. -20 τής 20 Δεχεμβρίου
  II-
  Δ:ατίγματος
  τής Έκτελεστικής Έτιτροτή;, έπε-ράτη ή ίκ τού Δτ|μθ5ΐου
  Ταμ.ιίου άπόληψις όλο «λήρου τής μ σθοδοσίας τοθ Μιχ. Κοχο-
  λϊκη, Πρωτοδίκιυ Ρίθΰ,ινης, άχιυσιάΐαντος ίκ τής υπηρεσίας
  λόγψ άαθινείας, προσηκίντως «οτοχοιηθείΐης υπό δύο ϊιτιστη-
  μό.ων ιατρών. *α?ά το άκό 21 —ΐχτμ6ρίου μέχρι τής 2'· Νο-
  »^5?ίου 1910 χρονικόν διάστημΐ.
  Διά τί)ς ΰΐτ' Άρ.θΛ- ^*5 'ή; ΪΊ Δεκεμβριού ι. Ι. Διαταγϊ!,-
  τ:3 έπί τής Δίκΐιοΐύ/Γ]; Έπιτρίχου, διωρίΐδΓ,^αν, ό Βασίλειος
  Βΐσιλειάδης Έφιτης Ηρακλείου, ΙΙρόεδρος, οί Νικόλαος
  Γιαμαλάκης ΈφέτηςΗρακλείου κΐί'Αντκνιο: Περιχάκης, Πρω-
  τοδίκης Ηρακλείου, Σύνιδρ:ι *ϊί ε Ά^οσ:;λίς Παζαδάχης,
  Υττογρϊμματίύς τοϋ Έφετείου Ηρα/."/ιίϊι, Γραμματιΐις 'η'-ι
  κατά τάς χροσεχείς συνόίους «πό 10 -ί8 1αν5'.αρί:υ *αί 25
  Απριλίου μεχρι 12 Μο(:υ 1911 συγκ-ςιτ.οη ;με'ςυ Καχουρ·>ο-
  ϊικείου Ίΐαακλίίου.
  ΑΙ Λ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΙ ΔΗΧ.ΣΐαΝ ΕΡΓΟΜ
  Διά τ-0 υτ'άρ·.θ. οί ·. Ι. Διατίγμΐτος τή: Έ«.ΐΐλυ:ι*τ];
  Έττιτρο'ής ιτροσήχθησαν »'.ς τόν βιβ.ΛΟν τοθ 'ΥκενΜμοτάρχΐυ
  από τής 1/;ς Ίαηυαρίου 1910. Οί χκρο^ύλαχις Λνμ?τυρίχης
  Μιχαήλ καΐ Άνωμιριανά/.ης Έμμανουτλ.
  Δι' όμοιον Διαΐάγματος ΰπ' αριθ. 59 ί.ί. προήχθησαν τίς τ6»
  βαθμόν το) Δΐκανί(');, άπό τής 1ης Ίιν^υαρίο; 11)11, οί κάτωθι
  στρατιώται τοθ Α' ταγματος, πρός κλήρωιιν ίσαρίθμκιν χηρεκου-
  σών θΐσίΜν ήτοι ά
  1) Φουντουλάκης Ευάγγελος τού Νικολάου
  2) Κοτρωνής Δημήτριος τού Εμμανουήλ
  3) Μΐλ'.μΐΜσάκης Εμμανουήλ τοθ Ιωάννου
  4) ΆντΜνάκης Παϋλος τοθ Κωνσταντίνου
  5) Μαραγκουδάκης Γεώργιος τοθ Γεωργίου
  (')) Δασκαλάκης Εμμανουήλ τοθ Μιχαήλ καί
  7) Λο^κογιαννάκης Ίαΐάννη; τοί3 Εμμανουήλ.
  Δι'όμοίου Δ'.ϊτάγμϊτνς !<τ' άοιθ. 60 ί.ε. διωρίσθη τταρβ τή καθ' ήμ.α; Δΐιυθύνυιι Γπιγριμ.Αΐτεΰ; ό Κωνσταν Τνος Πρωτο- πατταϊάκης, άντί τοΐ Γειο;>γ. Γιΐννθυδΐβαρΐή* ίι:ρισθίντος ιίς
  άλλην θίσιν.
  Έν Χανίοις τή 58 Δικεμβρίου 191 Ο
  Ό ίη! τής Λημ Άΐ}»«Αΐίϊς χιι Ληχοσ(ω< έργων Έ:τ(τρβ*β; Ν. ΠΙΣΤΟΛΑΚΙΣ ι
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ; ΤΡΑΠΕΖΑ Κ Ρ Η Τ Η 22
  Μηνιαία Γενικ* Αογιστική κατάστασις τής 30 Νοεμββρέου 1910
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  03
  13
  •θ·
  Ταμείον
  Μεταλλικον
  Τρ)ικά γραμμάτι«Έθν(κ. Τραπέζ. τής "Ελλάδος.
  Συναλλαγματικάς επί τού ές'ωτερικόΰ................
  'Εξ.τερίκοί λ)σμοί(άντίτ!μον μίταλλικοϋ έν τω εξωτερικώ).
  Δάνεια επί ενεχύρω χρηματογράφων
  » επί ενεχύρω έμπορευματων
  » καλλιεργείας................
  9 ένυπόθηκα άπλά........
  )Κ«ντρ!κοϋ
  *)' Υ]μάτων
  )Κεντραοϋ
  ")'Υ)μάτων
  )Κεντρ;·Λθΰ
  ) 'Υ]μάτων
  ων
  ατων
  > Δημοτιχά.
  έγγ.
  «ίς ανοικτόν λογαριασμόν. . . .^ΊντΡ
  ) Ι ]ματων
  )Κεντρικο3
  ..................) 'Υ]μάτων
  Άπαιτήσεις «ιτισφβλεΤς............................
  Συναλλαγματικαί καί φορτωτικάς κομιστών............
  Διάφοροι λογαριασμοί.............................
  Όμολογίαι καί τοκομερίδΐα.......................
  Κατάστημα Τραπέζης καί αποθήκαι αυτής,..............
  Κτήματα έξ άναγχαστιχών πλιιστηριασμών.............
  "Εξοία έγχαταστάσιωςκαί κατασκευτ)ς τραπεζογραμματίων..
  Έθνική Τραπέζα τής Ελλάδος καί 'Υ)ματα αυτής.......
  Διάφορα.......................................
  Ό Α»ο»κητ«ί
  Β. Δ0ΓΚΑ2!
  242756ί90
  1ό758ΐ|60
  58757195
  91474148
  ___7256 25
  9300"57 40
  630891
  ______ ^
  196688 90
  105456 10
  165586 85
  589094(38
  5415840
  1697211
  11739
  176-2841
  2750866
  264072
  380338
  488380
  98730
  1560949
  417844
  271042
  643252
  31750
  241953
  1159788
  48972
  154608
  9294
  61881
  7952
  53210
  12116884
  74
  25
  92
  15
  80
  50
  74
  73
  ■21
  85
  95
  78
  44
  24
  07
  Μετοχίκόν κεφάλαιον.............................
  Άποθεματιχόν τακτικόν..........................
  » προνοίας......'....................
  Τραζεζικά γραμμάτΐα έν κυκλοφορία...................
  Καταθέσεις δημοσίου έκ τακτικών προσόδων...............
  μεΐον πληρωθέντων έκκρεμών ένταλμάτων...............
  Καταθέσεις Ιντοκοι...........»-..................
  » άτοκο:...............................
  » Ταμιευτηρίου . . ........................
  Έπιταναί πληρωτεαι...............................
  Έθν.Τρ.τγ|ς'Ελλ.5ιαθέίτμα υπέρ τής κτημ.πίστεως έν Κρήτη
  Κομΐσταί σιιναλ]χων καί φορτωτιχών...................
  Μερίσματα διαφόρων έςαμηνιών........................
  Τόκοι δανείων χρεωλυτικώς κλπ- έν καΦυστερήσει..........
  Ταμείον Συντάξεως υπαλλήλων τής Τραπέζης Κρήτης......
  Έκρ^μεΓς δοσοληψίαι μετά των 'Υποχαταστημάτων μας κλχ.
  Δΐάφορα........................................
  1553266
  81
  5000000
  • 125000
  14982;5
  1553185
  790579
  202766
  1143781
  12091
  ΙΘΟΟΟΟίί
  262798
  27942
  7523^
  3087
  19975
  181258
  Χανίοις τί 30 Νοεμβριού 1910
  1211&684
  Ό Δνβυθννων τβ ΛογιστΛρι.ον
  Κ. Δ. ΙανΟ«πονλος
  10
  07
  72
  42
  85
  00
  13
  75
  60
  90
  •22
  66
  Τη!