93084

Αριθμός τεύχους

69

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

31/12/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΙΪΕρΙσ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΙ
  ΗΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟ2 ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τί] 31 Δεκεμβριού 1910—Αριθ. 69
  'Αρ.Ο. ί-ιχτάγμ, 40
  Δ 1 Α Τ Α Γ Μ Α
  Η ΕΚΤΕΑΕΣΤ1ΚΗ ΕΠ1ΤΡ0ΠΗ
  "Εχουσα ΰιτ' δψ$, τό υπό χρονολογίαν 30 Σεπτεμ,βρίου
  1908 ψήφισιν.» της Ιν Κρήτη Βουλης των Έλλήνων, τό
  υπό χρονολογίαν 10 Δεκεμβριού 1910 ψήφισμα της Συνε¬
  λεύσεως των Έλλήνων έν Κρήτνι κ,αϊ τό άρθρον 2 τού ΰπ'
  αριθ. 36 έ. ε. Διατάγματος,
  'Α«βί>α<ϊ·.ζ*ι κα διατά<ί<|ει 'ΛνατιΟηιιν τα. καθηκ,οντοι τού επί της Πα,ιδε.'α; Έτ:ι- τρόπσυ κ. Εμμανουήλ Άγγελάκ,η, Εψ' όσον χρόνον Οίλει ούτος άπουβιάβίΐ, είς τόν επί των Εξωτερικών Έττίτρ'ϊζον κ. Χαράλαμπον Ιΐλουμ,ιοάκ,ην. Έ ο) Ό Άντ. Ρα'ίλάΥ.ς ΰπηρίτης έν τώ δ/ιμοτ. σχολείω Κε- φαλα Άκοκορώνου. 6) Ό Στα;Α. Β;οράχ'.ς ύ-/)ρέτη; έν τώ δημ^τικφ σχολείω ΑποΑορώνου. ρμ Είς τόν ΙΙροεορίόοντα της Έκτελεστικης Έπιτροπης άνα.- τίθεται ή δημοσίευσις και εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγ- ματος. Έν Χαν.Όις ττ, 3 1 Δεκεμβριού 1910 Η *Εκ·:ελε«3·:ικη Επιτραπή Ό Προεδρεόων Τα Με'λη Υ ρρ Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Ν Σ. ΠΙΣΤΟΛΑΚΤΙΣ Χ Ι1ΛΟΥΜΙΔΑΚΗΣ Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔίΕΥΘΥΜΣΐΣ ΤΗΣ ΠαΙΔΕΙαΣ Διά τοΰ ύπ* αριθ. 201 καί χρονολογίαν 21 Δεκει*5ρίου 1910 Διατάγματος εκανονίσθη τό μηνιαίον έπιμίσθιον τοΰ Έμμ. Χανϊράχι καθηγητού έν -ω Ιν Βάμψ Έλληνικφ σχ3" βίς 5ρ. 25 άπό τής 20 Σεπτεμδρίου έ. ε. διά την β-1 πλέο I) Ό Ιωάννης Λαμπαρδά^ις ύ-ηρέτης έν τώ ϊημοτικώ σ-χο- λείω Μίλί,^πων Αγίου Βασιλείου. 8) Ό Εμμανουήλ Σ^υνάτσος ΰπηρέτης είς Κρουσώνα Μα- λεδιζιοο. 9) Ο Κθ/ΐτ. λΐπετε'.νάνΐίς άπη'.ίτης »ν τώ δηαοτικφ σχολείω Αγ. Μύρωνος Μα>ε6υζΐ5υ.
  10) Ο Ιωάννης Καλαϊτζάκις ύ-ι^:ίτης έν τω δηϋΐ. σχολείψ
  Αΰνε ΐί.'ίΊς Μ^λεΐιζίου.
  II) Ο Κι»νττ Ταακ/.οΐλΐς ϋ
  ρη »ν τω θκ)μοτ>κω σ/ο-
  Αγ. ΒχαιλεΌυ Πεϊιάίος.
  12) Ο Άντ. Μ.χαλάλΐς ίι-ηρΐ-.ης ϊ^ ιω ίηλΐΐικω σχολείω
  Μ
  13) Ο Μ'-χίηλ Χαλκΐαΐάκις ύπ-.]ρέ.η; έν τω ίΓ,μοτικω σχο-
  λείφ Ζαρ.ΰ Καιν;υρίου.
  1Α) Ί )·Ρ'ώ?(·.ο-. Δϊνδρϊλλίδις ϋπηρετης έν τώ ϊημοτικώ
  σχολείω Π^μπιας Καινουρίου.
  15) Ό Γεώργ. Τζωρτζα·/.ά«ς ΰ Εϊ-^έτης ίν τ,ω διιμοτικώ σχο¬
  Τ Π
  λείω
  Πυργ3ωτί»σης.
  16) Ο Γεώθ'ί· Νικιλ»ίίης ύχηρέ:ης έν τώ δ^μοιικω σχο¬
  λείω Κατω ·χω? 3·' Ίερβπέτρου.
  Μ) Ό Κωνστ. Μανουσάκης όπηρέτης ϊν τώ δ/;μοτικω σχο¬
  λείω Μο.λα,ών Σητϊία
  Δι' όμΐίχς οιατα·;ής ύπ' αριθ. 102 καί'/Ρονολ. 20 Δεκεμ¬
  βριού έ. ϊτ. α-ελύ()η ό Γίώργ. Ίακ. Σαμοοηλ ΰτ.ηρέτης έν τώ
  "Ανωτ. Ατ,μ τ. σχο/είψ Ίερα-«τρου.
  Όμο ως οιά τής '.'π' άρι9. 104 καί χρονίλογίαν 28 Δεχ,εμ-
  των κεκανονισμένωνώρών διδασκαλίαν ύπ' αύτοϋ 1% ώρας κσθ' | 6?ίο, ε. ετ. Διαταγάς τ,μων οιωριοθησαν:
  έβδοι»άδα ' '' '' ΑριΐτείΒ ς Λϊρ!ν ζακις παιδΐνονος ίν τφ Γυμνα-
  Λι' όμ,ίου Δ(ατάγματος ύπ'αριθ. 203 καί χρ»ν3λονίαν 28 «ω Η?»/.λ..^ ί-ιμτν. μΐίβψ ϊραχ. 80, άνχΐ τβϋ Γεωργ.
  Δε«μ6ρίου έ. ϊτ. μετετέθη ό Στυλιανός Δεινάκις ίιίάχτω;» τής | Ματ',α *Αα/τ4 α*:/υ υενου. _ , .
  φιλολίγίας έκ τού Γ,μνασίου Χανίων είς τό Γυμνάσιον Ήρα- Ι 2; "Μχ. Ιΐαζα^-Ο.ιακις .; 'Λνα:οΛής Ι=ρ«ετυου
  χ·^(|ου ύπηρε η. ;ν τω Λ^ωτ. Δη;Α2τ. β'/ολειφ Ιεραπέτρας επι μην.
  Λιά'τής ύπ'αριθ. 103 καί χοονολ-γίαν 22 Δεκεμβριού 1910 μ«('Φ, ?»/.· 'Ό- ,
  ϊ αταγή' ημών 3^ ° "Λντ' -^■^?'<ϊί '-'"·'ίρέτης εν τώ Ανωτ. Δημϊτ. σχε- " Άπελύθησαν λείω Ά..ογ.£«ν Μ,/,οΒ,τά^υ «ι μΟν. μι.Οώ δ?α-/. 40, άντ! 1) Ό Ιωάννης ΚΛί-.ερίκις ύπηρέτης έν τω ϊ/,μοτ. σχβ- «3 Καν;. 1 . Α·α.ν^ α.ολυψενβϋ. ^ 7ε'ω Βϊτολά«ο^ Κυϊωνίβς. 1) Ό Ιω*/. Σγιβο; ^ηρίττς ϊν τω "Ανωτ. Δημοτ.^ σχο- 2) Ό Στυλ. Μ^ριγίννης ύπηρέτηςέν τω δημ. σ·χολείω Λάκ· ( λϊίψ ΊΙραΛλείου έ-ι μην. μισθω δρα-χ. Ί'), αντι τοΰ Κωνστ, κα,ν Κυϊωνίας. ' ; Ψιμο-ο.λλ:υ ϊπίλυΐμένου. 3) "Ο Νικόλ. Κυ?·.»«*ΐίς ΰπηρέτης έν τω δημ. βχολείω ■ Έν Χανί:ις τί 28 Δεκεμδεί™ 1910. 4) Ό Στυ7.. Πατΐαδ^Αΐς ΰεηρέχης έν τψ ϊ',1*· σχ;λίίω Γα- δαλοχωρίιυ 'Δκοιΐορώνου. Ε. ΛΠΊ'ΛΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  α
  κ
  {Γ-
  03
  ΕΠ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  3Ι „,—ΟΒΡΙΟΥ
  1 α5»κϊ»ν ' Ταμίας ταμιευτηριον : ^ετρητά παρ' αύτω. .
  ) Τα/_ϋίρΐ;Λΐχ» Γρα^εϊα μετρητά καρ' αυτοίς .
  /_ρ; ρ^ μρητά καρ αυτοίς ..
  Κινήϊϊΐς Κεφαλαίων : χρήματα 'λλΟ' οίον...............
  Δα-άναι ταμΐε/τηρίθιί.................,.............
  Εξοϊ* έγ/.*ταο·τάϊ·ως...............................
  2271■ Ί
  ί6εματ;κών παρεΛθίντων έτών.............
  | Κρητι/.ή Πολιχεία: ύ~ολοιπϊν πρίχ.ατοίολής αυτής........
  ?6υί 13,"/7 1 Ταμ:ι;ν γραμμα;οσημοκ : όφειλόμενα αύτω..............
  1 Ι Ι5'39,| Ταχοϊ,ο. ταμιευτήριςν : ύ-ίλ ό
  98-
  4150
  Ό Λΐϊνβννων Έπιθεωοητής
  Ι, ΪΙΒΤΡΙΦΣΟΤΙΟΥΛΟ3
  2759591 Ο»,
  Έν Χανίοις -,. 20 Νΐεμίρίου 19)1)
  ΤΟΥ ΤΑΧ./
  Ο τα,'.ας τ:ύ Ταμ-ευτηί
  Δ. Ν. ·>—.*-- ''
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  ΤΙΚΙΕΤΤΒΡΙδϊ
  ρίου
  Εκδοθίντα 3ιβλ·.άρ-.ο μέ>ρ> τελαι,ς παρε) Οίντος μηνός Σε-τεμνου -Μην '(
  » έντ;ς τοί μήνις Ό/.τωβρίκ, '.·... Γ! 7 .7 *..'.".'. 7...................................................... 6 7£
  ΆποσίϊσθΕ'ν-α Ά'.ίκιίίΐν αίνβι ιΛβι,- τ-^λγΙΓι;,.,-- ___ χ^ . . ......................... ^
  754
  56
  1_
  5ί~
  39,0 10
  5021;ο
  1910
  6810,
  658
  ΆποσίεσθΕ'ν-α £:ίκ'.7?ί? μέχριτέλους παρελθίντος μηνός ν—-.,«„! ,„ ............................
  " » έντός τού μηνός Ό/τω5ρί5υ.......Ι.'___ .....".................................................... £48
  Βι6λι?ρ-.α ίν κυκλθίορία είς τό τέλος τοθ μηνός Ό/.τωόρίου.................................................................'.' 10
  Κατάθεσις μέχρι τέλίυς παρελθίντος μηνός Σεπτεμβρί5υ____ ^" ................... =^1^
  » τού μηνός Ο.-.ωίρί5υ........................................................................... Δραν 1720ς«ΡΚ«ί
  Λαι-οιηθέντες τόκ;ΐ μ5-/ρι τέλους Δεκεμβριού 1909. .'.■.'.■.';.'.".",";.".'.';........................................ * 18,744.97
  ΆζοΒόσεις προ,- τούς καταθε'τας Ιναντι πιστώσεως των
  Ί ν
  54.621.08 1,794.355.90
  » » » » » » . , ■ · ■'■'-- -----------·» — < «ντος τού μηνός Ό/.τω?ί3υ.....'........'."...'.'.".".............. Πίστωσις καταθετών είς τό τέλος τού μηνός ΌΛτωίοίου αί- ,,π-.. -, ( , , ■ ,. Ρ»» Μ ^μΓ,ριλαμίανομε'νων την 1 'ίαν5υ«ρί « έ. ϊ. ϊεϊουλευμένων τίκ«ν. · 2,571.70 79.55 1,530,941.771 263,414.1?|