93087

Αριθμός τεύχους

1

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

11/1/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  .«.: /· 11.*
  ι Λ
  .·» - χ.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ώλΡΤΗΙΑ ΤΗΙ ΕΦΪΕΡΙΙΙθΓτΗΙ ΚίΒΕΡΝΗΙΕίΙΙ
  ΤΕΥΧΟΪ
  Έν Χανίοις ιιη 11 > Ιανοι/αμί υ 11Μ0. ,Άμιβ. 1ος
  Αρτ** Πρωτ Ι
  •109
  ΚΤΜΝ,ΙΑΤΡΙΚ]! ΓΠΗΡίϋΊΑ τη, Γραίκης Κρήτης _τ^θ*Τιν, Λοίψ .γίυι^ως, δραχμών
  ^θθ Εί<; τούς «ΐ:ο;υ/;οντα, κατί τονόΊαγωνιι,Αον ίΐαστρϊφονται τ» λΐγψ ϊγγ-ΐΓ^ω χ.χτ.ϊ-5θ,ε,γτα^»;_ος γ,^ ο>/ ηΑίρυν ατο τής
  μ» οοοσιας.
  Αρ>ρ3ν ο. 1> πρ»ΑτΐΑα τής μειοίοσιας οποκεινται εις την
  ΊΙ ύ-γι^ινχ, κρΐτασ-ασις τόν ζφων έν τί, Ν^σω ^τήρξς αδΟ' έγκρισιν τυ .τι των Ι',σωτεριχών ^χιτ?οπο^ όστις ίχιι το θι-
  ·'·- ._.....χ... λ-,*..ϊ,*<™ *γ, γ,τ, καιωμα, κατα το δ9ί(.ο^ν αυτ ί/. το.ι;θϋ ν' α-ΐίΑΐα ο ^:^κ^^ Δημοσίου ϊιχαιωμα "(Αρβρον 6. Γ**ηρ.»ΐίΐα καιβς.ο^ιτο^ »^ναφ(1»}σο^4»ο^ συμ- τον .ρ,ίο,λα&ίν Άρθρον 7. Ό 1ιρ3^πο<^3γισ<ιος λ«ι ή συ Λ>να ΐ'ς τ» χρα^^Ία των
  ΊΙ ύγι^ινχ, καταστασίς ζφ
  όλον τόν παρίλθίντα, μην» Δ'Α.μβριον «ρ 3ΐη
  Έ» Χανίοις, τ,*). "2ί/Ιϊ>»υαριθ4 ΙϋΙϋ
  τφ, νί,.γΑρινΓ(. η μη, α.ιτα, χωρις
  βΛ£^^αΓ^ς μείίοιη, ούϊέν Ααΐα το^
  11 Δ«ιί ,
  ΧΗ 8 θ4.)ί,Οϋι>ΥΑ01
  Εθεωρήθη
  Εν Χανίοις αυθημερόν
  Ο επί των υιχονομ,ιχων Ί5ιτιτρ&-ΐοι)
  • Κ»·)!*.·, ΦΟ/ΤΜ.ΗΙ
  θ. .ίΐρωτ. 37
  ς πρός
  Γ. Ϊ4Ο
  . ίι) ΒΠΙ ,
  Λιακτιρ^ττει ότι,
  &«.τιί>ιται είς (Μΐοδοτίλην 5ημο?νρασιαν,
  "τος όατ·»ξ«.ις τοϋ ύπ αρ.ϋ. 35·} πο,ίΐ ^δ^,Αϊϊΐ^ασιών κϊΐ
  •«Λεσβίος'δη^πων ίριγων νομ.3υ *αι* ΑϊΐΧ,τΐκς ό-ο τή, ^.-ηρε
  -των ν~—..... "** Λ^"->^ ι»Μτα<Η&ντίΐς *«υπο τ^^ Λ £^0^ντο^ των />«-:·:
  Εγ Χανίοις τή 8 Ίίνί,ια,ίιου
  Ό ιπί των 'Κσωτ.ριχϋν 1ΐϊπ
  Α. ΙΙΑΙΙΑΧΑΓ/.ΑΚΙΙΪ
  Άρ6 ΙΙρωτ ο 174
  ι» Δ 6Λτ, 5036
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΠΓΡΟΙΙΟΣ
  Έργων
  Έργων Οεωρ-ηθί>ταί ορίι*ς ίυ^ψ^ν ώ.; /αι
  λ ής η ίχκίνωαι, των. ίεςα/5.νο^
  ,(( ^ .ς τού Ί ΊIΛ/6ιί^
  Αρδρον 1. ΓαΙβγα ·ίίΰτ
  ή εις το βοΐο
  Ή ίχ—,ωοις γβνησεται ίΐΐΐ τοις % ί<-, ά«.5.ραια^ :!.; μειςίίτ'/ην δημ,ί-ΐραΐιαν, συμφωνως πρ ΐοΰ π α^.ί) ^5*3 ΐίοι δη,/ιοττραΐιώί και ϊχ-· <„ (·ι,»ν νομυ αϊι χατα -;υ "ύτο τής Γα Ι ο -;* τ ; τή; πϊ(·ι4- Α;γ ίθη^αν ^ΐτα τϊ;^ Λε τώ^ 3?α/_αΐι)ν 7->"2'2 και ί
  Άρθρον*. Ή-δ^πρ^ |ν,Ργη0^-ται .ν -α .-ρα , ω ^,μ ? ^^ .^ ,^^ ,^^,,,^ τ< Ν-υώ; Χανίων Ρεβ,μνης καί Η?«^«ο, κ» . τ-Γ, ^- ή α -, , * ^ «αρα των ^«ια>ν ιΝβμ^χων ως πρ^-ν η των * , ,^,, ^ ^ 2 }{ ^ ^ ^^ ^ ^^^^ ^ τΒ?ς ;ϊρϊ[; .
  «,χων ^^^Ε^1Μώ^{^Σ^^ ν5?^ Ν^." »ΐ'·" Ρ»ν^*« ΗΜ,Λ.^«« «ν«1ί κ»τ
  μ
  -■«αρα
  των οικε^ν Ε ρηνβίικών Λ«νίν'ί ^
  κληρωτών αυτών ώς μελών την 2 5 ΙΐΊ»-
  ανα-ΐ/,ηοω " /
  ^ ή τ(>)' ανα
  ^41ολ<τειας. ^03Λντα το3 Ιπ' ?-ιΟ Άρθοιν ί Ι ις το; δι^γωνσ^. β^α^τα να />«βωσι μ=οος και
  Άρθρϊν 4. Π5ς *^?λα6θς^Τ" _7ΐσ.αν άν τρ«αγ«ν. »'/ί^--' **"?*<*"» ^ε- "» -«-αξεις τοΰ ,τερί ϊηιΐί-τρ» 56 ν:μο^ είναι ίεκτος «■». την ,ν* >ν > 8Η Νΐμιν σ ών χαι ίχτί' ε;ίως δομοσιων |ρνων νΐμο» *αι λοποΰς τής
  II--
  356
  την
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  - -__ίϊΓ-.'^«^' ^-< »?·^>- » *&
  Άρθρον 4. Πας ίργολάδος έχων τα προσόντα τοΰ ΰπ'αριθ.
  356 νόμου είναι όεκτος είς την δημοπρασίαν άν προββγβγΐζΐ την
  αδειαν τού ιπιτ^ϊευματος τού συμφωνως τω 8 Ι 1 Νομφ καί γραμ-
  ματιθν πιστοπίΐουν την είς τι Γα,Λϊίςν τού Δημοσίου ή τής Τρα¬
  πέζης Κρήτης χαΐαθεσίν, λόγω εγγυήσεως, δρ^χμών 400.
  Ε'ί τίύς αποτυχον:ας Αατα τον 'ιαγω/ΐσμον ίπιστρέφονΐαι τα
  λόγω εγγυήσεως λατατεθενΐα ϊντος τρι όν Γ,^ίθών α -.ο τής μϊ'.ο-
  δοαιας.
  "Αρθρον ο. Τα -ρακ-ικά τη, μειβόΌσίϊς ύποκεινταϊ είς τΐίν
  έγκρισιν το3 επί των Έσωτερικών Έ-τιτροτου θΐτις ίχει το όί-
  καιωμα, κα.β το ίοκουν αΰΐώ, να ΐγΛ,,ι<·τ,, ή μη αύ:α, χ'ορις ίκ τούτου ν' αποκτά ο τ*λ«υταϊος μειοίοτης ού5«» χ*τά τού* Δη¬ μοσίου διχαίωμα. Άρ^ί^ον 6. Γ ά Κκρύκεια κα Ιςο3α τού συ»ϊφΟηΐομίνυ συμ- δολαιου ΐπιδαρυνουσί τόν εργολάβον. ΆρΗίν 7 Ο τϊρουπθΛογ.σμος *αι <; συγ,-ραφη των υποχρεώ¬ σεων εισίν ί/.τεθίΐμέ'να είς τα ^ρα^ϊΐα των α ω Νομαρίΐών είς την διάθεσιν των βουλομένων ν* λαδωσι γνο>σ ν αυτών.
  Έν Χαν.οις ττ] 3ϋ Δεκεμβριού 1909
  Ό επι των Εσωτερικήν Έττιτροπος
  Α. ΠΛίΐΑΧΑΤΖΑΚΗϊ:
  Αριθ. Πρωτ 5Π5
  » Διεκπ. ΪΛ)άΊ
  Ο ΕΙαΙ ΤΩΝ
  Λαβόντες ΰπ' 5ψιν :
  1) Την ύ-' ίρΛ "»/4β54
  Διευθύνσεως τώ«
  ΚΙΙΙΠ'ϋΙΙΟΣ
  . Ι. *·· ήρυςιν τής Άνωτϊ,.ας
  ό"ί' ής τ.9; ;ο είς μειοδοτικήν
  δημοπρασίαν η ίίασχ,ευή τής όδου φαρα /;ς Κοτσιφου.
  2) Τί υπό τ,θί Νομαρχιών Χανίων, Ρεθύμνης χαΐ Ηρα¬
  κλείου υποβληβε-τα ημίν ΰπδ χρονοΑθγια. 16 Δεκεμδ.ιου 1909
  πραχτΐ/α των »π ,,ροπειων αΐτινϊς συνεσ ώθησαν πρός ίιεξαγωγήν
  τΐ)ς μειοδοσιας ταύτης *ς ών 3εΐΑνυται ότι ίνΐργηθεισης τής περι
  ής ο νογος μειςοοσιας νομίμως τροσεφίρΐη ν αναλάβη την ίχτί-
  λεαιν τής ίργασ.α, ιαυΐης ό Εμμανουήλ 1 Μϊσ.ρογΐαννακη.
  «ντι τριακοντα (3ϋ) χοϊ,, έκα.ον επι εΑϊττ-ν τοα προθτολογι
  σθίντος ποσου οστ.ςκαι ανεκηρύχθη τε/εοταΐος μιΐοοοτης ίιτΐο τ/ίς
  επιτροπείας /)τι, συ/εσΐηοη »ν τψ 'ίμω Ρεθύμνης.
  3) Την υπο χρονολογίαν 19 Δίκεμορ.ου ίηλωσιν τοΰ ίργολα-
  6ου Νικολαου ΙΙίθλογεωργη νομ μως καί έμ-ΐροθ·σμως *ατατί-
  θεϊσαν μετα τού απ^ιτουμενου γραμματιοο παραΛαιαΟηλη: 5; ή,
  δηλοί ότι προσφϊρει πίν.ί εο ς εκατόν ίΐί έλαττον τής υπο το;
  τελεκταιου μίίθόΌτου ιτροσφίοθί σης τ.μή πρός «να/ηψι/ της
  πρυλειμίνης εργασίας.
  Ίίο/ΐες καϊ το αρθρον Ι'* τού 356 /ομού.
  Ά/υρουμεν τα σχιτι/,α ίτρα*;.κα τή
  κατα την 10 ΔίΜ.ΐ/.οριου ^9υ^ »νωπ.^ν
  συνεσταθισαν πρός τουτο χαι
  Διατασσομςν ττ,ν -«τχναλη^ιν αυτής ύ.
  οιαληφθϋσης υττ αριθ. "ι> 4ο5* ' '·
  ρας Δΐίυθυνΐίω; ΐ'ον Έσακί,,ι '.ών ;λι,
  •νεργηθησομϊ/Γ,ν ένώτιον των οια τ^ς θ'ακη^υςεω, ταύτης ωρι¬
  σμένων »πΐϊροπ;ι<ι)ν /.αι «ν τοις αυτοίς τοποις την ϊ 1910 ημέραν Δευτέραν και ώραν 3—1 μ. μ. Εν Χανίοις τη 3ΐ) Δεκεμβριού 1910. Ό επι των Έσωτερικών Α. ΙΙΑΙΙΑΧΑΤ/ΑΚΗΙ' Αριθ. Ιΐρωτ 5170 • Διικπ. 6030 ν Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΙΙΓΙΌΙΙυΣ Λαβόντες ύπ' όψιν 1) Την ύπ' αριθ. **97/43ϊ3 ·· *"· 5'ακήρυξ / τής Ανωτέρας Κουνάβων καί 3) ή έττιίιορβωσ ς τής παρά την Κνωσόν 2) Τα υπο των Νομαρχ.ών Χανίων, Ρεθύμνης και Ηρα- κλβιου υιτ36Λη'.ίντα (,μΓν υπο χρονολογίαν 16 Δεχεμβριου 1909 πρακτιΛα των ΐτίίτροπειών αιτινίί συν«στη9ηΐαν πρός οιεςαγω- γθν τής μειοΐοσιας ταύτης «ς ών όίΐκνυται Οτι ίν=.ργηθϊΐσης της π*ρι /]ί ° αο <^ίς μϊΐ<ΟΌσιας νομίμως προσεφΐρθη ν' αναλαόίί την .ΛΤϊΑ^σιν τη^ «ργαϊΐα^ ταύτης ο ι εωργως Λουλου4ίΑ/)ι, αντι «ίΛθαι (20) τοις εκατόν »πι έλαττον τοΰ ιρουτολο- γισθίντος Λβαου οσ;ΐς ^2ι ανεκηρύχθη τελευταιος μειοδοτης υ~ό τής επ τροπιιοτς ■ή*τϊς'/ τυνβσι,ηϋί] «ν τώ νομώ'Ηρα».Λϊΐου. 3^ 1'ην υπο χ,-θνθΛογιαν 21 Δεχ,ΐμοριου 1909 δήλωσιν τοΰ υ Μί/Λ,',Λ Κ^ρτβρακη νομια.ω>, και ίμπρς,θίΐυ.ως κατΐ-
  μετα τα* άκαιτουμΐνοα γραμι*.ατιίυ χαρχκαταθηκης δι'
  ής 3ηΛϋΐ ο τ* πρθϋ*ϊρ« «κΐν ι* -"τοίς εκατόν βχι ΐΛαττον τής υπο
  Ι τού τελευΐαιου μειοβθίθυ προσφΐρϋίΐ:ι(ς τιμης προ, ανάληψιν
  Ι τής-προκίΐμ-νης ίρ-.ισιας.
  | Ιοοντίς Ααι το α^θ^ον 1 Ί τού 356 Νομου
  Άλυρουμ&ν τ/ σχ»ίΐ*α ϊτρα«.τ!κ3ΐ της γονομενης μειο3οσιας
  κατα την 16 ΔεΛεμ6ρΐου 1 ί>0 ^ ενώπιον των .πιτροπειών αΐτινες
  συνεσταθησαν προ«, τουτο και
  την επανάληψιν αυτής σ·υμφο>νως τοις οροις τής
  αριθ. **9'/*3ί3 '· ε· ίια^ηρυςεως τής Ανω¬
  τέρας Διευθύνσεως των Έσωΐί&ικών *αι ταίς διατάξεσι τοΰ 356
  Νομου ινεργηθησομένην «νωπ όν των δια της οΊαχ,ηρύςεως ταύ¬
  της ωρισμένων »πιτροπειων και »ν τοις αυτοίς τοποις τ/)ν 5
  Φεβρουάριον 1910 ημέραν Παρασλϊυην και ώραν 9 —10 π. μ.
  τί) 3ϋ Δεκεμβριού 1909.
  Ο Β"ττ( των ΐΐισωΐΐρικών 'Ι^κιτροΐΓθι
  Α ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ2,
  ο 1 / Ί
  5?3ΐς τ ής
  <ςΐΐ! τού 156 νομου *«31 ^>
  υ ΕΠΙ ΤΩΝ ϋΣΩΓΕΡΙΚΩΝ ΕΐΠΤΡθΠΟΣ
  Λαόοντες υ~ όψιν
  1) Γήν υπ' Λρ.». *'1^/4<Η5 *· '· όιαν,ηρυςικ τής Άνωκρας ϊυθυνσίω, τω^ 'ϋσωτί^ι* οί οί η, .ςίτιθϊεο «ι, μϊΐοίοί'-κτ,ν των Νομαρ/ιών Χανίω», Ρίθυμνης καί Ηρακλείου υκο&ληθίντα ήυιιν υπο χ,ρονθΛογιαν 10 Δεκεμοριου 1ΰΟ9ιιρακτικα των ϊπιτροπόΐων αιτινι, συνΐσ:α«/)σΛν προ; οιε;αγω^ην τής μειο- όοσιας ταύτης =; ών δίΐκνυται ότι »^ϊρ(·ηΐί«τσ^ς τί)ς τε«.ρι /}ς ο λο γ ς μειοόΌσιας νομ.μως προσε^ίρυν; ν ανοΐΑαό^ την β>Τιλ«σιν
  τής εργασίας ταύτης ο ίργολαδο, Έμμ. 1. Μα?τρ3γ!*νν*Αης «ντι
  εικοσι όκτώ (ίίί) ΐοίς εκατόν ιπι εΛχΐτον τοϋ
  ποσου όστις και ανεκηρύχθη ;»λ5υταΪ3ς μειο'οτης ίι;
  πίΐας ήτις συνίατη ϊν τφ Νομφ Ρεθύμνης.
  3] Ιηνυΐτο χρονολο^ι^' 1*ί Σ^ιτ£€θ..νΐου 1909 ^λωσιν τ©υ < λα&ου Νικολαου ΙΙωΛθ^εωργη νομίμως και εμπροββσμω; κατα μετα τοθ «τυαιτίυμένΐυ ίραμματιου παρ«κατ*θηκη, όΊ' ότι προσφϊρει πε/τε τοίς ε^ατοι ί-ϊΐ Ιλατιον τής ίιπο τού μϊΐοάΌτου 7τροσφε^θ€ΐσης τιμής πρός άνΛΛ,ηψ'ν τής , ίργασιας. ,<,.,>, ^ „ ν /
  ;, Ααι το αρθρον 14 τού 3υό Νομ^υ* »
  .^ν τα σχίτίχ.α πρακτικ.α τής ,ενομ&νης μειβδοσιας κατα
  τη/ 10 Δεκεμβριού ΐ!:'()9 «νωπιον τ>ον ίζιτροπίΐων αίτινες συνε-
  σταθησαν πρός τουτο ν,αι
  Διατάσσομεν την ε .ανάληψιν αυτής συμφωνως τοίς ορϋς τής
  διαληφθίΐσης ϋπ' αριθ. *714/4ίκ «. έ. ό"ιακηρυ;ε<ος τής Άνοτίρας Διευθύνσεως των Έσωτίρικών και ταίς όιαΐαςεστ τοϋ 356 Νόμου ένεργηθησομενην ενωπίίν των δια τής ό"ιαΛηρυς>ως ταύτης ώρ'~
  σμε«ων ίπιτρ^πειών και ϊν τοίς αυτοίς τοτϊνΐς την 2δ Ί
  1910 ημέραν Δευτέραν και ώραν
  II
  —12 *. μ.
  Έν Χανίοις τ^ 80 Δ.χεμ-δριου 1909.
  -' <~·!.ι . "Ο «πι Γων 'Κκοτιριχών Α ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ Διευθύνσεως των Έσωτερικών δι' ής ϊςετιθετο είς δημοπρασίαν 1) έπιδ.όρθωσις καί σκυρροστρωσις τής όδοΰ Ηρα¬ κλείου 11«ζών 2) ή κχτασκευη στηθαιων των γεφυρών ΙΙεζΔν χιΐ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ,
  Η ΑΚδΤΕΡΑ ΔΙ.™ ΤΗ2 Ζ&Ρ»ΤΑΑΧη ΚΑΙΠΕΖΪΙΟΥ
  Διά τής ύιτ' άοι'Κιόν 356 ί ί. ήιχϊβηιτβς ϊι-κ-αγήί τή; Ανω¬
  τέρας Διοικήσεως τΫ|ς Χωροιρυλίκ "ς καΐ ΠεζικοΟ ά-τενίμ,ήήη
  οταθμου Ποργ'υ καί Δοϊκάχιν Ιωάννην ατρβτ ώτην τού 9^
  ου ,Τανμΐτος διά την εξής α'πολογΐαν «Κϊτα5ιώςαντες
  ,:ω^' τόν ϊράόΐτην τρ ιϊλ:Τ φόνου, -τεοί τγΊ; τε> έσεως το3
  ίβ!) είϊοττόιήβηίαν ο"ι* Φΐονώ^ πολιτών, συνέλα6ον τοηον, ένεο-
  γήσανϊϊί ί ει*ϊ α-ετα ετίιαοτητοσ και π*©ΐνθ!»ς /.ατί>9θΊΜϊν
  ν* άπβσοδήσωτ'. τας Ιναντ·βν τιυ 4γο·ας ΐτ βίσβ'ς των σ^ννε
  ς
  αρίϊωκαν είς την αοι*οϊίΐν αογίι··, επ'.σιόοαγτός την εκτίμησιν
  ΤθΰΚβνΐΟ». Α,,τ'ϊν. η, ->'/ / '"
  Έν Χανίοις τή 30 Δεκεμδρίοα 1909.
  ■Χθβ Ά^χηγίίου τΐίζ Χωροϊυ1 «χτί'; χ«1 Τΐγμΐτ,υν Πιζ <οϋ| , . Γ Γ/ΕΝΤΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ' ■ --ΛΛ,Γ , ί- ι. , !. .»; . , Λ / Λ.ηυ.οτικοΰγοοπι,!*·ττ<ως ·»■*' τααίιυ Δταου Ρουστ'κι,»ν Ρεθόανης. Δυνίιΐϊΐ το3 1ου ϊοθοο/τοδ ϋπ' άοιή 1*ίΒ Νόιιου πβο' ντ τ«ί οί τοόί το Ταιιεϊον το Άτρ-Φυλακάς όφε'λοντει;. «.-ίτοιχοι το"3 ντ, ιο) >.«' ιιτ
  χοόστιμα ά
  χΐί Δι«νσ-·ΐι»'5ν
  44κ<α «έντε όμεοών «πό τίς Λί χβί τοινοκο^λήσε'<>: τίς
  ον.|νουί »όοοι; των συνιΐΓ
  οοο β^ΐΐΓθΐίΐίΓ. 'Χ'λ'λι,)·; ίϊτ^« τΐιρίλκιτ'ν -Γ)I^
  *ημο-
  *αι
  τοτ'ττί
  Ν>>
  Ό χ.
  τΐτυιτ» τ
  αου.
  , *ΐΌακιΐλ«Ττ«·. νά Ιν;;·ντ'σΛ συμβώνωί τώ
  τοί5
  Έν Ρ^υστίνο'ς τ7 26 Δί'.ϊμβοίου 1*^09. -
  Ό Δηαο'πκός Ρρααματ'ΰ: καϊ
  Κ.
  Αριθ. Αιεκπ. 5389
  των έν
  Ενώπιον τοί>
  Χανίοις *Ε«%
  '*"" ΚΛΗΤΗΡΤΟΝ ΕΠΐΚΡΙΜΑ
  παρ' Έφέτπις Γεν»κοί? Εϊ«1αγγεXέω^
  Πρός τόν επί κλοπη κατηγβοούμενον Μιγαήλ Στυλ Κουν¬
  δουράκη ττρφην κάτο'*ον το3 χ Σλ? Έί
  τοίΐ Νβμβ1) Χανίων %ι 45ϊτι βυγίίίχου.
  νά ΙαΦβνσβ'ς 'τ'τϊχοοίίό-'ως ίνώπ'3ν τοΤ ι
  ρίου τοό άνω
  την ?7 τοί μηΛ: Ά-Τίίλίο; το^ |-ου;
  1910 ή'Ληραν Τβτάοτην «ει <5οαν ί? τ. καί {; άτο τοΰ Νόαου τητ'ν τ*ς -5'σε'.>ί σο
  τής ύπ'άοιί». 146 τί" ϊ-ο^ 1909 αποφάσει»; τοΰ Πρωτοϊικει-^
  ^=σ-ΐ!α, ~ρί; σ,ιζή-
  Χανίων, άλλως μή έμοανΐζόμ ϊνο; ΊΟ
  Δημοσιευθήτω τ-3 -αρόν διά τής Έτισή'-ΐυ '^ΐηΜϊο ϊ-ς.
  Έν Χα,ίοίς-τή 29 Δί/,εμδάβυ 1009.
  , Ό Εισαγγελεύς των Έφίτ<3ν »■·» ? ο-, κι ' Γ. ίΐλουμίδης Ποωτ 8595 <<ρ ΆρΌ Αιεκιτ. 5335 , *Εν«;>πιον τοΓ' ΔικαίίτηρίοΐΓ των έν Χανίο ς
  ΚΛΗΤΗΡΤΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ './"■'
  ΤοΟ παρ' Έφ^ταις Ρενιχοΐ/ Εισαγγελέως "·*
  Ποός τόν {—ί (1)=ι»5θ3χ,''α χ-»τηγί)ρο6ΐί.βνον Ρ·<όονιον Δ Καρ- ί χίώην ν»το·«·!ν τή; πόλϊω; Χΐνί',»ν τής Έπαογίας το3 Νο'Αί" Χιν'ων *ι' ήί»! άν'ύϊτου ϊ'ϊιιονή";. ντ; ίαΐιΐνισθί'.·: ϊό-οΐΓοοιώπιο; ίνώτίον το3 άκροα- τηοίου τοΰ άνο Δικ*ττηί''>υ τιν 23 το> μηνός Απριλίου τί3
  Ιτους 1910 ήαέοαν Τε ·άρττ,ν κτλ ώναν 8 τι μ. όττότε ιγ»ο«-
  λίΰσϊταιι καί ή ">πό τοΰ Ν αο > όο'ζοα'νη τ^ίαηνος πο·;
  ποό; σ·ιζήτ«|τΐ'' τή; έ»ί-&ώ; Β^^ ύ-ΐβ χοινολίγΐχν 28
  στου 1909 κατΐ τϋο !»π' ϊ3ΐθ 6^3 τοί ϊ^^^ς 1909 ϊΖφ
  τοΰ Ποωτοϊ'νΐίίοθ Χΐνί'Λν, άλΧ'Λς μίι ίαφινιζίμ'νος θέλεις ϊι-
  ίρήμην.
  κ!Τ"> τό ■τΐοϊ·» 5*ς την 'Τ
  Έν Χκνίοΐί τή 24 Δειιειιδρίου <909. Ό Άντί<βαγγ«λεύς των Έφετών -'" ' * - ·· Ν. Άοιθ Πρωτ. 14199 κ Λιεκ-, 8651 'Ι'ν "^νΛιιατι τοί* ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΤΚΡΙΜΑ Ό Ιί'ίίπννε·λ«ί'ο Χανίων '^πίΐδη ό Χουσβίν Μ Χαληλάκης κάτ. Χανίων καΐ ίϊη αγνώστου ίιαμονή; κατη'οο Τΐαι ώς ϋιταίτιος το3 ότι, Ιλιτ' 5λ- λων «αι ΐπό κοινοΰ σ;ατ>«ροντος κινούιΐϊνοι σ^να■τεΒααισοίν την
  ίκτίλίσιν τής έποαίντΐ; άξΐοιτο'νου ποίςβω!; κχί Ιν«κοι ταύτης
  συν οί* οδηγήσαντες αιιοιβαίαν πο'ΐί αλλήλους συ'ϊρομήν χαί ϋπο-
  στ·ί)οι·£ιν ?ν γνώΐίΐ αύτ-γνωμόνω·; καί 5νιυ τής συγνατίθ-σιως
  των ίνόν-ων ϊικβί'ιΐμα ίίιοκττΜΐόνο^ Ιλϊίον είς την κατίγήν των
  ?/«α χ,νητά κτήατττ ήτο> ότι την νύκτα τής 20—21 Ίανβυαρίου
  1906 ίτνκδάς τόν τοΤγον τίίς αΥλί'ς το"5 /ΐτιιτήΐΑατοί τού Φραγ-
  /ίοϋ Σ7θ"»ινϊ·/.ην κε'ΐχένιυ εί; Κ»λ= Καπι-τ' ΧανΊαν Ϊ
  ίχίΤΒεν ίναν Ίν?ίάνον άνήκοντα είς τόν είοημένον κα) εν
  μίαν γωνίοιν ?νΐ σάοϊ*ϊ, το«Τς τσαπέτ»;, τοίΤς υ.»λάί»ς, Ιν
  μοΊ6ι, ϊΰο υιυττρ'ο!, Ιν άλφάϊΐ. ιιίιχν φκλτσβγιον'ά, ίνα μαστρα-
  ιτΐν, £ν χαλίΐΑΐον. ?να &Αου3 %αί ιιίαν σαΰλην άνήνιΐν-β «ΐς τόν
  Μ χαηλ Μαοιϊίχην βξίοΐε άν.) :ώ< 90 κα' ίλαστον των Ί00 ϊιί νά -*ύ "χτ, πΐ3αν5!Λως ώς ίϊ'οχτητίϊν τού. τ,Ίΐ τ-^το ΐϊιοδ"1 ίτ-'ϊ λϊΙ, τ Α«ι)3ΐΤται άπο τ* ίΐϊϊ; τό 57. 37 α! ώς τίπος Τής ϊιαιιον 'ΐδόντίς χά1 τ* την 29 **Ά ζ-ωζ ϊ "ί >ϊ 406 ■'!'; Πό " (ί|ς Δ λονοαίας.
  ι νϊ-η-'-·3θ')ί-ν·5ν ι ίυ.»αίν'σ'):η αύτο¬
  ι - ΓΊ » '
  V
  '
  ·~3~τ,νΊ τ-') 11 3ίγ;?'«ι3; ι:ν'ων
  ίί ϊ-33 ίτυ- 1909 τ-Λίραν Πεμπτην
  ι ι Λτ Λς !ιταίτ'ος τί1,: έ/τ«β«τ'ιιη ποά-
  *· 1? : '■ 'νι . τλ " ή. / 07
  -ν·*:, -τυ-^/οίνΐο; ϊέ καλ^Τλίν αυτόν δπω;
  'ίβϊΐον τής ϊιχονο
  λί6τ ν;(5τν τί^ί
  Έν Χϊν'ο·; -Τ 21 룫ιΛ*ρίϊυ 1909.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Οί κ)η95ντΐς μάρτυρες
  Φοαγκ,ιός Σ Σγολ'.νάκης »άτ. Κούμ Κοπί Χανίων
  Μιχαήλ Έμμ· Μαν.ριδάκης » Κατσιφαριανά Κυϊωνίας /
  Μουστϊφας Μπαμπαίέλας » Χανίων ,
  'Οσμά» Ίδρ. ΤουρκαχΐΑίτάκης » Νιας Χώρας Χατν ών
  Έγγρ*φο: πρός απίϊειξιν
  Α' ')■*' αριθ. 35 καί 138/2οβ ίλθε-ις 'τοΰ ΣτΑβμ'δϋ Ταπανά ρ'ΐιέρω συζήτησιν τή-ς ώς είρηται--άςτοΚθίνοι» πράξεως· τής άνα-
  ινίίί)»Γ -- - ι φβρίαένηο είς τό κλητήρίον ,ΐϊίκρτμα ημών 6τ.' άριβ. υΐ(.τ,ή5.
  Άρμόϊιβ; ϊικαστικός ιλ^τηί» Λϊβγγέλεται δ'πως εν άντί 30 Νο«μ6ρίυ 1909 άλλως θίλίΐ'δικασθή-έρήμϊΐν.· . .,
  Έν Άγίψ Νιχρλβψ τη'?2 ·Δει<*1»«ρίολ- 1909" Ό Εϊσαγγϊ)*ύς Λάσηθίίυ" Ι! Γενεράλης ' Άρμόδιος δΐκο!στ<*όν <λητηρ-παραγγε'λλϊτ3ίΐ δ'ΐυωι* έν άντί'· τύπον τής παρούϊΥ/ς κλή-σ*ως τοι/οκολλήση ίημοβίως^ εις τή» τελευταίαν κατοικίϊιν το5 ■Αα■ηγαο»υV^«νο^ καί -ετβρον είς- .την. έδραν τοϋ άκροατηβίβυ ταδ Ποωτοδ<χ8<9ΐ> ΉρΑΛ,λείβυ.' , .
  Έν Άγίφ Νικολάψ αυθημερόν. *- ··* ■
  Ό ΕτσαγγΛε&Γ Λασηθίου
  > Ι» Γ«ν«νρά—ής
  τυπίν το<3 παρόντί; τοι^οκολΛήσ^ ί'κ τόν/τελευταίαν κατοικίαν τοϋ κατν,γορου,ΐϊνοί/καί €τΕΪ5&ν τοΓχοκ.ο'λλή'ο^' ϊί; δημοσία μερη. Έν ΧικΑάις αύδ/)μ>ρον,
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  ./"Τ.' " · Γ. Σκουλάς
  4588
  ΚΔΉΤΗΡΐΟΝ1 ΕΓίΙΚΡιΜΑ4
  κ; τώ* Πρωτ^δικώ*
  ί>9 πατηνορρύμενοί Έμμ. Εύστο. Ση?ίκ»)ς
  καί κατοικών β!; Λ θίνΐί Σητείας ηϊν; ϊέ ανν'ϊτου .ής
  Ιτ<3ν *2? όί/βμ^ς-άγράαΐΑΐίτοξ γεωογός χρΐστ'ανός όρθόδ'ΐξος καί πολίτης "Ελλην Ποωτ 8383 β Διβκ. 4589 Ι) .Ν. Κατη-ερεϊτκ ώί δπαιτίος τού 5τι κατ'ά τή» 18 Ίβυλίο'υ 1969 {| 'Κν Όνόματί τοίτ Βασιλέως των Κλλήνων ΐ/ τ95ί' ^?<Λ'ος ι'Άϊ5^ίΐίΧοΐί"1(ί'ί ιτίρ'ίϊίίϊίας το3 χίΐι:ίο^ Λίθι- νδν, ϊλαδϊνΐ^Ρ^τνιν »3ΐΕ>γή#ί:ου έν γνώτε'. τή; αλλοτριότος
  Ρ1. Β τσϊντζίκτι όμ--/<.θ' υ τ3^ "να ϊγβ πι^;αν9μ<·>ς ώς
  0
  σίαν ~ζμ »ν» ϊνον
  ϊραγμών.
  ων 40
  *οά
  -ών |
  . , ,,,Κ Λ Η Σ Ι Σ, ( ,
  Δυνάμει των άίβροη» 40Β κίΜ^Οβτίίΐ: Πίινίιθνΐς'Δτ4
  θία 371, 373 -ομ ΙΙΐ
  Έπειδ" ^γγ
  'όπος τής ?ιβ:μον?< το^. ^ ·, οΰτος *τ''ν ε'ρη ΐι ατ5 τ χί 1 2 /.αί έπό'αϊνα τού αότο- -9-3 ?τ5 8'"τγ. μ Γνα" οά* κΐλ«5μ«ν ϊΰτΐν ..Έν Αγ ^-«λαω'τή 55 Δεκεμβριού 1909" ^ ■ . > ν Ό Εϊσαγγίλευς Λασηθίου
  .- ,"Γί·.,:., _ Ι· Γεν-ράλης
  Α -- ν ,Οί χληθέντες μ,οίρτοοες
  Ίέ>άννί)ί Ρ.' Β%»*^'τζ«κτ;^ «άτοι/ο; Λιθίνών Σητείαί (ά
  γ ρς άτδϊίΐξιν
  1). 'Η,ύπ* άβΛ. **/<>99 έ'/.θ«σι- τοο Σταθμ.ο'3 Χ»νδρα Σητείας.
  ?") α ""/ι 3ο'^'ί^υι« το" Δί/.ϊστϊκοΰ Συμ^
  Τό ϋπ' αριθ.
  των Πρωτοδικών
  Άίμ,όόΊος ϊιιαστικος χλητήρ
  τον; τοδ -αοόνΐοί το(νο.χ λλήί
  τού κατηγορθυμένου και Ιτεοον τα: ίθχολλήτη είς ϊκΐμόσΐα μ?ρη.
  . Έν Άγίψ -Νικολάω α^
  εται ό'τω: ί'ν άντίτ,ι-
  Ό Εισαγγελεύς Λασ^,θιο^
  Τ. Γενεράλης
  ;<-'Ά>ίτΤ:Πρωτ. 838 ί
  ^ Λιεκπ! 4590 " " '
  Έν'^νόιιατι τοϋ ίία«ίιλε'α>· των Έλ
  Μ *Αϊγ*ν ιτσώτν κάτοίχβν Πίί»4* Μϊ'οααβίΧλβί καί
  ίου το·3 ?τοίκ 1910
  ΐνώιτιον τ ') ΐΊ
  τν);
  ώραν 9
  η
  ώς ;?όη<ΐ*ι βξ ποά- ίίς τό ύιτ' Έν Άγίφ ·Ν(χολάφ τη 22 Δεχΐμίρίου 1909. ' '° Ό Κίσαγγελεύς Λασηθίου 5ί χλητήο -όν της παοο;ΐης ιςλήτε·.)- το χοκολλί) Γή'?ηι**οί«4. εί; ττχ.τβ*- >6ϋ'ϊίαν κϊ'-οΐ'ίαν τοδ"χ*τηγοοβΐ4νιβνοι» κ1*!;· Ιτεοβν είς τίη έ'δρΐν
  τού ά'Λροατηοίου τοί3 Πο<ι»τοδ(λε'ου Λε^σηθίο^. Έν -Άγίφ Νικολάω αύθηα.ερΐν Ό Εισαγγελεύς Λαστ,θείου - - - Ι. ΓΈνεράλης Άρι&. ,*■ . 4559 . 2748 Έν "Ονόματι τού Βασιλέως, των *ί λλήνων . Κ Λ Η Σ ΤΣ' /; α^ζ /.χ·, (,γορούμε' ν Ιωαν. 'Αττ—τ;ώ» ι » Π^,ο, τ6' επί ϊπ£ΐλ?ι ΐή; Χ<Λοο Η Κιιαίά'γ,ν κάτοίΚΐβ'ν Άλ στοι/ ίταμ -^ντί Κχλεΐσ-π όπως μφρ ^ς ιν Απριλίου τοϋ ίτοΐ), 1910 ήιέραν ΙΙίμυττ,ν ><* ωαχ-' 8 ^ μι ενο.—όν τοϋ αχβο«τι(ρ(ου τοϋ Πριβτοδικε'Όυ ϊφα<κ£ων πρ^€ ά^ο- λογίβν χαί πεΐαιτέεω »υζή·;γΙ»ιν τής άξιοποίνου - ράζεω;-τίιί άνα^ερομένηΰ &!« το χοινοποιηίέν ύπ' άριβ 2335) Γίθί 'ής'30 > έί δ^
  ^ρμ η ρ )
  Ίουνίου 190ί( χλητή>ον έπίχριμά μβί, άλλώί δέλεις- "δ»
  έρήμην. .ν
  Έν Βίμώ'τϊ; 14 ^«*ή*Ρρίοι) 1909 Λ '''".«■
  Ό-
  ν^ν
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  μή ή ρ
  Έν Βάμ,ω αΰβηαερον.
  υνϊαεν τ'ΐν ά^:ων ιυ5* %ύ'ι ίθβ της Πο'.νκί'ς Δικονΐμιας.
  ίΐλο3μΐν αόν Ιπί ζωοκλοιττ] κατηγορούμενον Δημήτριον Γρ'.
  Χατζβκην χρώήν κάτοικον Κράσι ΠείίίάΫος καί #8^ άγνώ^τβΗ)
  8ιαμον·(}ς ίνα «ροσβλβτ} αυτοιΐροσώπι*ς τί)ν ί§ Άπ^λίσΐΓ τόθ
  Ιτοι>ς 19ΐσ ίμε*ραν Πέμντην χαί »ρ«ν 9*. μί. ίνϋκίδ» τβθ
  έν τή 'Ε4ισ^μω
  Ό Είσαγγίλΐϋ; Σφακίων
  'Κιια. Χλαπο
  Άρ·θ. Πεωτ 4558
  » Διεκ* ?7Ί7 ' "* *
  Έν1 *<ϊ·ν-θματτ τοθ βασιλέως· των Ί-λλήντ»» '* ,' «' Λ * Κ ΛΉ'Σ-Ι.Σ- ' ^ Γή Ποοί | τ^ επί ζωοχλοτϊή χαΓϊ)γοοούα.ε/<3ν ϊτα~οον Μ ΙΤα-ε' , * ράχην χάτοιχον Κουστογιρά'ου ,ΣελίνΓυ χα· ήδη ίιυ,-οϋ 4109 φιρείας τοΰ τον Λί ^υ Χανίων ιταβτ.ι^<^■^ι^ σθ- 20«εΐμέ»7κ χατ' βΰ-οϋ έσ-!ν εί ηατΐ|ΐι. τοίί 'ίτ^^υ »«τΐ)γοοί>»,!ΐ.ίνοο_ Μ«Μεύ«'.υ
  IV
  Μα-
  20 Ίλί
  ράχην χάτοιχον Κουστβγιρά»ου "λελίνΓυ χα> ήοϊ) φυνίοΐχον , ~"· *" _"ν ,.? "„ Λν , ^ " Τ 90 Ί ίίβ
  Κ Οί ?Λ Ι ΐΧ Λ! θ^Γϋ)0 βΙΙφΛνΕΤυΐΓΐ* <ΧύΤΟΊΤρ^ 'Τ(Ο7Γί»ζΤΊΓν*Η'Γθυ(Α*ν*ζ ' ' ^ ' · ♦ » Απριλίου τοϋ Ιτους Ι9ίθ'ήαέί«ν Πέμπτην χα{ ώ»»» 8* υ ^'β^* ή^^^^^^"ξ*"51*,, . ^""^«1^*"Γ1α1 ^"(οπιον τού ιε^ροατγιρ^ου τού ΐΙρ<οΤΰ$ιν5·οο ώϊΟΛχ4(<ϊν τ'Ρίίζ *3(ΐτ^— ™τ^ — — *, » ^ ^. . . »/ -ε/ ε -' 7Γ.κ&ΐΧΐτέβ<ο (τνΓνιτΎ α<ν. ττιφ ποοκειμβνιι^ χατ *υ~"νΓ κκτΏη-Όρινΰ, ^ινιαν κ*! π» α χκ·μλ βυνή>τ,<τιν τΑ^->4ιοΐΐ.· ιναυ π?α^ως της «νϊ- Ί| , 1Τ . . _ ...
  , . λ· · > · λ αΐοαιΐ'αι --. 5 Ί« 1/ . ίτοινοχο*Αηΐ)·η ιις ΤΎΐΊ τελιυ'αιχν «υτονι χιτ'ι χια> χαΐ ειςίΈΤι»
  "Ρ^ρο^έ * ής <ις ί" «οι^^^οιτνε^ οπ βριν ϊ>ι5σ*5) ·<5ΐ "ζ 3 ιου/κυ ,,Ν ^ . , % , ^ , ιαηο ι__'..... > ί.....ί___ ΖΊ. . «<ι.., ϊ..λ,»·Λιϊ 1*^,.^.. 'εΐρϊν τού ο·χΐϊΓ·ηρ£βυ τοοτοι», λκ δ» χνυτθΜ »■< των ο»», ·ΐ)ς *ί: λη^ήρι Έ- Βάμω .Εν θέ^ ΰπ' αριθ 3383)' '·31 ^τς 3 Ίουλίιιι ά μαί, άλ^, ς 9'λΐις δίχασ&ή ΐίή) 14 Δεκϊμβρίου Ό ΕΙ "" ' ' >|Λ1»!» Χλ <«οΐ·χό»:ης ή καοοϋ»ΐα έν τή Έ«ιβήμω 'Βφτ Ό ΚΙτδννελεύς ιίς ττ,-< τελιυ'αΐφ' «ΰτοϋ χχτί χια) χαΐ ώ $ μ έ των /ρονολ. 21ί>«ι 28 Ίουλ'βυ 1909 άτβ?·«*-ι*ών^ τοοοϊγρΛ»ιχ< υ δΐβιθαί'ως Αι Άλιξχχη χαΐ έδι^ϋΐοβιευβη »ίί τ4 ΰπ'κ»οιί, ^8 έτηοηθτ,ι»ν ?έ χα' αί νόμιμιι π ο: »ιχ·ρά<ισιν »!ιτοϋ | 84<ν ιχή έιιιανιιίίΐ; ^ιχθΜίίς έχη* ϊ;ή»ην χΐτ^ϊ .την .ί»5ίί.ίτ οί*·ηβ<ν τοΰ χ Β[»χγ-<ϊλίως. ή ϊ* τε τή< προα«>χΐ/<ηως. χ.αί-τής ενώπιον Τοϋ,: Δι- χαί το την έιτβίιϊιη 5τ· οί ν» μ« το χ«τη ΐ·ορ|η Διάταΰτα ! Πρός ρ ·ί)δηι φ«γ<5οι>.ονι
  ΰώ
  ?) ,Ινϊ92(,
  Φο,νέ Άιτοχοοιόνον χ«( ζϊ
  Μανβυσον Γ 1
  Μαβο-
  ιί; τις
  Λ,η.Α.ου τ0; ϊτου/ Ϊ110 ήμέ αν Πίμπ-ην χ»! ώ=*ν 8 π μ ένώ- > 'Μούβ^ι το^-ρ^ «γθ/ου. τοΰ «τι 6ιτΛ _κοινο3
  π,ον ιοβ ίεφβ-ρ'ου τοθ Π.ω".ϊ χε'βιι ~β«.'.» *ρ_'ς ά—λβνίαν Ι νουμε>ο· συν,π,φασ,σο.ν την «χτε^ «,ν της *π?
  τίς
  είς το ~»νοκοι·»)9βν 6π
  λ <· ιμα- μα τή <4 Λεκεμδριίον 1 00 φ ρ γ άζεω τ<< άνΐφιοο(ΐίΤ|< ήί ίβ Ίο»>{ουτ 1··Ο·

  η ή ν τ*^ 7—8 Ί υλ
  θί»Κι>ς ββ'-σλ« τή, πιρι(ΡίΒεί>; " ΰ / ορ'ου '
  τοϋ 'διθΛτήμονο- Φ:>α»χια Κ Πωλά'η
  Άπρ-
  ί
  Ε.
  ΔτΐΜθσιιοθήτω νομίμως ή
  Έν
  Ι θί»Κι>ς ββσλ« ή, πιρι(ΡίΒε; ΰ / ορυ η,χ^^ί ρ
  I
  χο οίνου, έν γνώσε' οΰτογνωυ'ίνι,ις χ»ί ίνευ της υ^ιχ.ΐίτιχ^ίβ(/οι;
  , τοϋ 'διθΛτήμονο- Φ:>α»χια Κ Πωλά'η χ«τοΙ«ου ' Ά^ηχάμπρυ
  ίχΐ-ον (101)*,
  ϋσϊ έν τή Έπισήΐί^ ,Ε^ριμίρ δ·,,
  Ό Ε1
  5ίΦβκ(«»ν
  • * Ι
  Έν ^Ονόματι τοθ ΒαΛΛέως των
  . ό. -/ - Κ Α Η. Σ Ι Σ-
  νων
  Τΐρος τίν έπντρβυματισαω κ«τηγορο^μεν'·^< χη >ιάννάχΐ)ν χάτοιχοΛ» Ραανής Άιιοκορώνσυ χαΐ ηϊη Ιγνώιτου
  ρ
  νά τω Ι/^'Ησΐ »«?·νβ|^ι)ί ψ Ιδιοχτησ «ν των
  Έχρ βη ΪΓίφΐβίι'ίη χϊι έ'ημιθβιευθτ^ . ^
  'Κν Βάμω τή )2 Νοεμ^ρ/^ ΟΡΊ
  Ο{ ΔΓΧ»βτ«αί ' Ό Υ*θγρ«υ.μοιτιύς
  Ι. Γ. Κα^άλτ,ί" Έμμ Β. Δα-ΐχβ)άχΎί
  1 Ν. Π. Σα66ήκη< Ι. Χ. Αιαλννάκης Ήετά τ*^ $γ^«^«ι>σ.ιν ^ς άνω^^ω όπ. ^άα»ι — > οκβ
  συζητήιιωί π{3! ττς επιδίητεας Πίί,ής ίίς τοΰς Λ
  Βύ { ν*.
  «οινής-
  Καλεϊσβι οτως ίμφανιβΛτ,ς ««*»ιρθϊιΛπ»ιί ^^ν 2* τοί μι^νος
  Άιτριλ(ουτο2 ΐ-<υς 191" ήμ.ίρ«ν ΠίΗ^ΤΛ' χιγ' ^Ρ01^ 8 π μ ενώ¬ πιον τον αχοο*τΤ)βίηυ ό" Πριβτο'ϊΐχί ,ο * φα*'ων τ ', ϊ-ΐΓθ)ογι»ν »α! παιθΕτίρω σνζήτη^Ιν τής ϊξΐ'·.*ο' ου τΐοαξειος τή. ινα,ϊί'.μέ^ηε είς τλ χοινοποι-ηίΐίν όπ' αριθ. 2656Ί19'5 -ή< 6 Γεπ-«ιι6ρΐ-υ Γ»07 κλητηριον «π'χριμά μαί, άλλως βέλεκ διχαι'^'ίοημϊ^» 'Ε. Β·»μω τή 15 ^εχε,μβρίου 1.90Γ· Ό ε>'!σ«γγελεΰ ϋϊ·«*'ϋ>ν
  «νβ/οα< γ είς βύτβϋς ο μ^ ΣχεΦ^'ν χ«τ'< -'ν μ Έι?«ΐ5ι»Ί ', «δΐί'ί 8ι ήν ίχυ-τ,/βησοΐΝ. Ιντχοί οί χ,β,τ-ηγορου μ*γι προ'λεΐΓιτΒ' χ»' τιμ(,·ρίίτ»ί !<πι. των ά;^0"ΐ ί?'-βΰ Πί,ιν Νόμου χ»! ', 2, 3, >α " -ου £,—* άρ,Ο 5Π5 πι:Ι ζωοχίοιτ^
  'Άί'ίοον
  χι ούρΐϊνοι,
  η Γ^β
  ίΜ -ην
  βωσ
  ττρο<ΐ τοκχυτης *λλτ)ου άμοιί«'«ν ιυν?ίοομτ,ν η ·<κν τις (ΐ%τ '>
  «V
  π*ο«ο'«ν ίυ^φιΌΐίίβν, το ι τγ^τ -ών <»υ··αιτ( , δττις π;ο ή ίΐτ1 τής πο^ως συνήο^ τίίί'ΐον ή ΐΓΐρβυρίβη^ είς τν Ητίλεσιν «ύτ ώ: α1τ>ι:γο ιχέ τη» -α * το/
  ημοοτ ευ^ήτω ή παοοϋσΐ έν τή 'Βτισήαιι) '
  Έν Βιμω αυθημερόν
  ήρ) η
  "ΆοΊρ 1 Οί χ'>έπτι/-ί; βό*;, Ιπι» ,
  υ:, ?»ους, /ο<- ρους ^ α^γο^^ο'^'!■ϊΤ η , γ πτοντες ή »< π^^6έ'ϊ|υς χα-βι-οίιο τε; χυψίλίτς ΰ* χκτα τ ξ ιάν τι- ς των αί ίι» ι ο «ών Π'οωτοδικών ν < λ π . ρ *. λ. π.........,.........*. 156ν τή» δικογρα^ίαν χ αι Ζκ«οΦ«ν- κ»τέ τον Νόμ«ν Έχειδή ο έκ των χαττ,γορουμένων Σταυριανός Γ. ι βΐ5υτέ5·,)ν ποινών τού Π'ΐν Νομ ν- *' Ι "Αρδρον 2 Ό ενο/ος των έν τώ προηγου^ΐνψ οβρ%<¥>> ΐ8ι-
  ί χηαι,των τ'μ«»^ε^τ«|· δ'ΐ φυ'αχ'ΐεο,ς Ό^ν, ί^ ^α »■**% χ1α«^ντο< Ι ?! «χ τ<κ χιχ-^'ΐοφϊ^ ζτ,α ί» »'.) ?έν ϊϊ»«ι μβ'ζο,ν των 2 » 8ο*/ άλλι α,«30 έίΐ -ίόν 40 ζ,»/αών τοΰΑα/'ΐτο* ενν?» μτ,<ών χβι γ'. ιΐνι μειζων των 40 οροτχμών ελασσ»ν των 40Θ &?&%)*'»'» τούλά/ιβτον ΐνος ϊτους. Άοβο. 5. Πρσσβέτως τιμωροϋνται 8ιά χατανβγχαστικήί έχτος τ&» *4>λ_β» ΙΙγααεκς 1*1 Ιργων ίημβΤίχών ή τοϋ Δημοβίου
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗ2ΕΩ2
  ■*ριθ Πρωτ 391
  *Ο Έπόπτης τήι; '
  Χανίων^
  τοθ '■>* αρθ. 816 Νόμου
  0
  οί ϊνο^οι των αυτών ποάξεων επι νρονο οττΐς £βν δύναται νά
  είναι αιχο··-ϊροί τοϋ τ» αρτ— τοΰ δοιαθβντος δι» την «υΐάχισιν
  αυτού χΰόνου
  Ή πίνη «3τη Ιπιζίλλετΐι κα'ι ί> χοό'ος αυτής δρ'ζίται ΰπ^
  τοΰ Διν.ΟΓ.'Χτηο'ου άο/βτΐι 81 άαϊτΐο: ιχετϊ τή ε«τ σιν τή, ποι-
  νής. "Ο χ«τάϊιχος Ιγχλείβ-α' έν χαιρώ νυκτός χα' χαβ' 8 διάσ- Λαβόντεο ->π όψει τ αοθ;α
  τημα δέν «ογάζΐ-ζ· είς χρα-η-ήοιρν η ιρυλαχήν ιτερί άγβοφυ^α/ής, 30 τοΰ όπ' άπθ 2 -ήί 1 '· Ιινϊ^αριοο 1909
  Άρ6ο. 7. Τον έπ· νληαι.ελ'ηατ-' η χϊχουΊ'ημοΐτι χατ«5ι- Δ'ατάνμ2τ'ς π-οί ίχ,-ε^ έσεως τού εΐοτμένου Νομΐυ και Π ΐοΰ
  χατθί'ντ» ίι' άδ(χ·ηα« ϊ* των έν 'ώ πχοό»ιι νόιχω ανο'Φίίο- ^ « ^0(ή |/,4 Νίμου περ{ μ/νροϊιαΦορών. '*
  αένο>ν δ*ονοεοϊτί) Δίχ«στ·το·ον χϊ!άν»υ ιτολιτ Άγιχγΐ βΐ« τον < Όρίζ'μεν ήοέρϊς ίπισκ^ψ^ος είί έ'κασ,τ>ν Δή^λΛί καί Ικ,ϊ *ϊ-
  π5>>ς τον ιΐα6(ί,τα πΐτιοΐΐιμιτιν τίς ίξίΐζ τοϋ χλαιτέντος τη τή^ ζιη- ( , ►.,.«»··» ι αι Α γ- ι * ν->
  , ν , . β ' , , ,γ . . ' / σίως των αγροι^μιων ϊ'.ϊ το «τος 1»1υ ,
  μιας μετα πάσης αιτ ος όπως χβι εις τα εζοίβ ήαεδαογΐϊς χ»ι ,
  : τοϋ πΐθόν-ος ίιοιζομίνων τοότων χ«-' οίχε'α< τού , Δια τον Δήμον Χανίων. ου χοίσ-ν, ή ιιή ίντ« η?η ίχΐνοποιββ;, '. ~^.ν ] } χα; ς8 Ίανοοαρίου την 11 καί 18 Φεβοουαρίου, την 4 • απΙ '^^-' Τϊι£/ξ!*; 3·δ *>.*ίντο{ροβ{ ίρβ/μίί **«- ϊ7; 18 Μβ ,-0,Λ τί.ν 8ην ^ί ?() 'Λτριλίου, -*, 13 «ί 20
  100), χατ« ττ,ν ,β/βΙν τ·» Λκ^τηοΐου ~υ«ϋ ϊ.'^ ν« Μ , ^^ 1() . ?4 ,^,^ τ^ 15 ^ ?? ·ΐ0,Λ{οϋ( ττν «ενοϋ: η επ> ιλ "ιίιεί ταϋττς ανα- } .„' , „ , οο „ , , ■ / , οο
  λογος ποινη ' ' καί 26 Αύνούστου. τνν 9 ναϊ °3 Σ=ττε·ι6ρ·-υ. την 1 4 και 2«
  Έ—ιδή ο? 1-1 ζωβχλοπή χ.ταδιχϊζίμενο. στιο-Γντα, των έν ', Όκτωβρίοο, τί·ν
  II
  ^"25 νοεοδοίου, -ήν 9 *ϊΐ 16 Δεκεμ-
  τοίς 4ο»οοι: ?1 χαι 2? το3 Ποιν. Νόμου 7νανοοίΐΐιομ''νων 5ικβ- | βρίου 4;μ·ρ·»ν ΠέμτΓτη»/ <α! <5-!αν 9 π. α, τόπον δέ^ εκδικασεωί Δ ι ά τ α 0 τ α !, *υΓί)ν τό Δημαρχιακόν Κατάττγ;ίο.ι Χαν'ων ναί αίθουσαν ττν ιάζει τοϋί χηου/ήίντας'Κνί>οοί)ν α'Οουτο'ν τοΰ
  Γ Μϊοοπάχιην χ'τοΐχο φινέ Ά^οχοοώχου χ*1 η'ΐΓΐ χοα- Ι γ;!^., Χαν'ιον
  όν ε'ς τάς (ίυλΐ*-»ς Χχνίίοχ χϊϊ Μχνο"ιον Γ ΜϊΟ' -γϊ»7)
  χΐτοιχον (οτχΰτως χαι ήίη (Βογο3ιχ,οίν-«, εί; φυλά<ισι ένο. (1) ΪΓο^ς ίχατττ , εί; ϊττο'ηΑ «ΐ'» !>»5ο το^ Ύ'ϊιχη^ϊντο» Φοαγχΐδ. '
  Κ Πωλχχη χχ-ο'χου 'Λληχάχτ υ Άπο«03(όνου ζο^/Α εχχ-όν *
  γύω
  ξ
  ιά το αν] ου έ
  ΐαίτιος μετά την ϊ<τ ίκ.ε-ον, χαί ι'ί- βΤέοησ' τή- ζο 'ΐ τ υ Τ ,νή', τ. Διά τόν Αί μόν ' Δια μέν την πβο'φί'ο'ΐαν Σΐ'<δϊς, Ττΐκαλαοιών, Νβροχοορου . Κίΐτσίφαίγιανω'ν την 15 'ΐανίβοί'ου, την 12 Φεδίβυαρίου ι την 5/;ν Μαοτ'ίυ. τ-τν 9 Άιτρίλί-υ, την 14 Μ^ΐου, την 11 ιτησϊ'ος ες *ατ«- | Ίουνίοο, την 1Ρ) 'Τιυ"Μου τ-τν 13 Αύνοΰστου, την 10 5Ί=τττεα- «ο^ο» /ι ίη-χο-χ*. | 6ο{ο^ τί.ν 45 Ό,'ω«'ίοο. τΐ-ν 12 Μοίαβο'ου κα« την 1^ Δε- ατινων μηντον ! , , , , „ . , „ <Λ , ... ^καιιαιι των έν^' (1) ϊτους ϊΐπτιι ϊπϊ -ή 4<-'σίως τή- πο'.νήί τω·, ""κρίβττ) άπεβασίσ"' α' '6Γ,>*οτΐϊύήΤ|.
  Έν Β»μω τ" 12 Χοεα,βίί'υ 1109
  Οί Διχαστα'ι
  Ι Γ.
  Ν. Π. Γί
  Ι Χ.
  Ό Ύ)Γραμματεύς
  Ε. Μ. Δασχαλάχης
  Ό ιΤ|Γοαμμβτεΰς
  Ε. Μ. Δα
  'Βν Βίμω τή 12 4εχ-αζοίου 1901
  Γό Είοηνοοιιβεϊον
  V.
  μ·ν τα, -τ,λίτί/ας ϊτ. Οέιεις
  Οριζει
  Ή'Α_ρα; ϊ· μ
  ', ίιά ?; 'ίς το - χ.»ς ;. —αβόϊτον ,λά^τΓ,; εδ?3-
  «ϊ=ς
  Β Ώ?·ϊς ίναρξίως -.ών σ^«εδοα;^ων 5.α αέν -ούς μήνας
  , 'Ολτω&ρΐίν,
  τούς λοιπού,
  -'κίκν τ<3; Νο-μ6ρΐον καί Δϊκ?μ6οϋν τ'.,ν 10 ». μ. ?(« την 9 π. μ. Γ'. "Ωρας χαΊ' άς τό γρϊφεϊον θΐ α- <-τγ, άνοκτ^', κ*τα τού; μήνας Ί»νοοχ5'2ν, Φ;6-3ο5οο', Μαοτον, Σεπτίαδ; Ο/:ώδ5ΐον, Νοεμ6οΐο /αί Λςπ'α,δοιοι· άιΐό τή; 8 'Μ/ο' τής | 12 ~. μ άχι απ; τη; "2 μ'χπ τή, 6 μ. μ. αχχχ 3ε τϊϋ, λοι- } ποϋ; μήνας α-.ο τή; 7, 3ΐ> μϊ^ρι τής 1 1, 30 π μ. Λαϊ 'χπζ
  τής 3 μ=χρι τής 7 μ α «.*ι χ,ϊΐα τα; όςαιρ^ί;(Αο^ς ημέρας άιο
  •τής 9 μβχρι τής 12 π μ.
  Η παροθΐα ίσχοει δι ολοχ,Λτ,ρον Τ5 ϊ-χιονέτο· 1910.
  Απεφασίσθη και ίςείοθη.

  Γ. Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ό
  Χ. Παπαδάκης
  ΐ{. μ.
  χϊτάστημ* "ΰΐ Δή-
  μοο Σού*α* Ά'οω'-τοίβ) ?'"» δέ τ*·ν -εο'φέοβ"^ Ά/οωτηο'Όυ
  ττν 2*ί Ίανουαρίοιι, την 19 Φ-δρο^τίίο την 19 Μαοτ^οΐι, την
  30 Άποιλ'Όυ, την 21 Μνί'ϊυ. ^ήγ 25 'Τουν'Ο^ την 23 Ίοολίοο
  την 27 *γούττου, ττιν 24 "δίΐΓ'ϊα^οίί·^, την 29 Ό'τωδρΐου
  ττν 26 ΝοεΆβοίου, την 17 Δ=*βΌ.6οί3:* ίαέβϊν 11-ϊοαΐκ.εκί)
  χ«ί ω32ν 10 π. «.. τό^^ν ?» ίχ?'/ίσεω; αυτόν ■&> γωο'ον Κο-
  ρα<.ια'"ί χα' καταστή *α Μ·'ν(.>3ί ΚυΪΜνάκη.
  Ό^ί'^'μβν ϊέ συνά'Λ'
  ΰπ*
  V»-
  551 »ι! 5ο5 ν^ων 1·ν τό ?τος 1910 την 27 'ΐα-
  νουα-ίου χτν 2Ί Φεδοουαο^, την 31 νΐϊοτίου, την 28 "Ατ·ρι-
  >ίοο, την 12 Μα'·5θ, Τ'ν 23 'Τθϋνου, ττν 14 Ίουλ'Όυ, την 9?)
  Αί-'οΰστοϋ. τήν 22 Σεπτεα*->ίου, την 27 Όκτίθβ ΐ'Όυ. την 24
  Νο:υ6ο'Όυ καί 15 ΔίΧ'αίίίο^ ^α^ρΐν Τβτάοτην καΐ ώοβν 9 π.
  μ. τόπον δ' Ικϊικίσϊΐί)!: αυτών την αΓθουσαν τώ·ν ^υνεδριων τού
  Εΐοηνοδικε'Όυ Χανίων
  Παρα»αλοϊ1ντα' οί κ. Λήμΐοχοι Χανίων χ*} Άκρωτηρίου
  Σούδας §π(.)ς αελη^ώτι Τ*ς τθ'γίΐολλήσβως άντιγράφων τής
  πΐο^ΰσηί είς 8λα τα γωΛ>α το-3 Δηαου των ΰι-χτίίζ^ιν ϊε συναα^
  τή» ϊηΐΑθΐίεϋΐ'ν ϊύ-ή; 5'ά τής ϊυη ιεο'^ο τής Κ ϋίβρνήκΤΐως, ,
  Έν Χανίοις τή 28 Δε**α6οίου 9^< Ό Έπότττης τΐΐς άγροβυλακής Χανίων ^ Γ. Παπαδάκης ΆοΌ. πράξ — 44 Άκρι6ές άιτόμ Έν 11εροί'-ΐατί αυθημερόν Ό Γραμματεύς Χ. Παπαδάκης Πόλεως Ρεθΐ/μνης Λΐ6ί»τε« Ιτ'οψίΐ ιι ίρί» 1'*, 15, 16—17 τοΰ ΰπ' αριθ¬ μόν 144 Νόμου. . . , 'Ορίζομεν _ ι 1) ' Ημέρας πρός έιΐδ'.καίΐν α'κ:ΐϊ'3φορών έν ττ, έδ=α το5 Λ^!>^.^^ Άρκαδιου τη/ πρώτην δε^-ε^3^ν έχάττο^ μηνός, ήτοι τη'
  '* Ίζν-,ϊ -υ, Φεβο-υα ι;·, 1 Μαρτιου. 5 Απριλίου, 3 Μ* -
  120, 7 Ιο.>ν!;ο, 5 'ΐο λΐ3^, 2 !ι'ΐύττοι), 6 Σεπ-ίμβρίβυ, Ί
  Οχ.-ω6ο'5^, 1 Νοεμβριού, /αί 6 Λι/εμβΐίςυ.
  2) Ημέρας ϊρο; έχδιχ,ατιν μικροδ^α^-ρώ» £ν τή £3ρ^ τ^ΰ Δή"
  ΐΑ5ο Β3^σίνα'.^1)ν έ/αΐ:η/ δίϋτ:-χ/ τής τρίτης έβίΐμάϊος έχάστοο
  μηο. ήτο- τή: 18 Ιανο^αρ ου, 1 Γ) Φε6;οο3ΐ'ου, 15 Μαρτϊου,
  10 Άτίΐλίοο, 17 Μϊί=^, 21 Ίουνίΐυ, ΐθ'Ι.Λιου, 16 ΑΟγ-ύσ-
  το, 20 ΣεπτϊΐΛ?ριο^, '8 Όλτ(,)5^ιο^, 15 Νβ«μ6ρι»«, καί 20
  Α«κεμ6ρίου. ι . χ- , .. , ,, , ο τ -
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  ΚΓΒΕΡΝΗ2ΕΩΣ
  3) Ημέρας πρός ίΑΪίχ,ασν ϋΐκροϊιαφοί'όν ΐ« τή Ϊ8ρα τθΰ Εΐ-
  ρηνοίιχειου έ*αιτ»?ν δευτέραν τής ϊ«ΐΗ·.ρ:ις χαί τ*ταρ-?;ς εδϊΐαα
  οος 4/αστου μηνός ήτοι την Ι 1 κα '25 1·ΐν;.*αρ';υ, -η 8 και 22
  Μαριου, 12 χαι 21"» Ά~ρ;Μ5 , 10 καί 24 Μίΐ'^7 κ/ι 28 Ίου
  νιου, 12 καί 2(3 Ιουλ'ου, 9 καί 2ί Λ,ιγ.ύοττου, '3 /.ιί 27 *Σ*-
  ■ττεμβρυυ, 1 Ι >αί 25 Όκ,τωδουυ, 8 κα' 22 Νο»υ.6ίίου χΐί 13
  Δεχΐμδριου.
  4) "Ωρας .νζοςΐοις των συν-ϊρ'ών ίν με τή ίδρϊ το3 Ειρη-
  νο&χε'θυ α πό 1 Ίχνουχΐ'ου μίχίΐς 31 Μαριι-υ Λ,α' α~0 1 Σϊπ
  τεμδο ου μί/ρις ?1 Δ-*« λδθ'θυ ΐτν 9 π. μ. ίν *ε ταίς ί'ί-αις
  των Λ<) χον την 10 π. λ. Λατ» ίε τοϋς λοιτίΰς μίνας »ν μ,ϊν τα7ς Ιδραις των 8ί)οι*ν· :η<9 π. α έν 8: ν)] '^ρψ ΐ3υ Ε'ιρηοδι- χειΐυ την 8 π μ. ' ο) Λ ά την αύθόίμι-,τ,,ν -ρίτίΚαπ* "Μ' *ιχί-ίο.ι-νων τρο, :/ϊ'.Κ2σ ι των αετας"ί -ώ; μ *οοοιαρο,;ών την π=μπτην έκαστης = 5Βομίϊ;ς καί ώρ.ι* 2- 5 μ μ. 6) ΗΐΌΛς κζ'Λ ά/.ρ3ΐ3!ν **ι*·ίϊϊγωγη' μ··.ροΒι*φ->ρών >ν μέν
  ταΐ, εϊίαίί των Δή-ΐων 'ά, οπΐε τας ήμ·οχς 3ϊί·τνϊψϊΛ>ς χαι
  εί ^=ήτη τή- ~*-τΐνϋαν ίν 3; τ>! Ι·3ρ4 '-ο Ε:οην35'«.=ιοο ίι* ίτα-
  σαν τ); ;=?ΐφ 5ΐυν χύτϊΐ τί,ν Κ^ρίϊΑ.ή^ .Άα--ης ;5ίο,ο.'}3; αί
  >ατ3 πα·!αν ά'*λι;ν γα=.οχ :ν α.τ:>λ'.>-ο> «να^χη. '
  Ή -7ρι33'χ πράξις ΐσχύε^ -ζ-υο ί Ιανουάριον» .-"«"/ρι 31 Αε-
  19111 ίφ' ο'ί^ν 5ί ά
  Παραγγέλλε! την «ν άντιγρϊβφ ·<οιχοέλλησιν ΐοθ πα,-ΐντΐς έν -αίς ίδ3αις Λαι ί'.ι- 3>? τα Χωρία τ(ον Λήμων τής Έπαρ/·ας
  Ά■τ^κο[^ων^^ ·π μ?λίΐ« των Λη,λαοχων κΐι την Δημ:σ(ευστν αυ¬
  τού" βια τής Έχισήμου Εφημερίδος.
  Έν Βαμω τή 19 Δί/-.μδριυ 1909 ^
  ( , ,( ι Ό Έιτόπτης
  . ! , Ν. Αναστασάκης
  Ιΐρας 6
  υ Ι-ι^ηνοόικιις
  VI
  ΐ(*.νΓ5<ίτ<ιι*ον( Λαί-ν ες υπ' όψιν τα Λρ'Ι^χ 14, 1ο, 10 καί 1 , τςυ ύπ' -;ρ'<>.
  44
  Παραγγϊλλυμε ττν ;ν άλβ·6-ΐά -.^ο^α!
  χο/λ^σιν αυτής έιιε-^ναι ο~ω- ό Νί^θ' 03>ζ»ί.
  Εγένετο ϊϊΙ ίς,δόθη έν ΡίΟυ,Αν/ίτβ * Δίκίμίρ'-υ 1909
  ι.; Ό Έττΐπτης πόλεως Ρεθύμνης
  ' -■■ Γεώργ. Κιουρτικης
  Αριθ Πρωτ. 206
  » ΔΪΪκτγ 119
  ♦Ο 'ί^πόπτη»; Άγρο6ΐΓλακΛς * Ι,ηοκθηώνοι/
  Λβ(ών ϋΐϊ' όψει τα ΰπ' αριθ. 22 τού ύ«' άρι& Η16 Νομου
  »~ρ:φυΛα»ί;^ να'ι 30 ολ ύπ' ίτρ 2 τή 1 Ιαν.υίΐριου
  χανθνΐβΐιχυ Διαταγμοτ-, την, 'Ε*τ·λεστι».ή: Ε-ιτρο-ή,
  ϊν ίΐυνδΐιϊϊμδ ιΐΐΐς το Π αρθρον τβ,υ νκ' αρι(>. 144 Νομ;υ ΐϊβρι
  ρφρ
  Όριζ.ι ημίρα: =*.3ι>ι.ασ,.<»ς των αγροζημιών ί./ ταίς εδρ*ι, τω» Δνιμαοχίΐων της Έταρχ άς Απο'^εω^θϋ ίια το το'ι'το εξάμηνον ήτοι α~ο τής 1 Ιαν-^αριου 1910 μίχρι τ<5, 1 Ιου¬ λίου 1 10 τας εξής. Αιά τόν Αΐ,μον Βάμου. * Την 14 καί 28 Ιανουάριον, την 4 *αι 18 Φ^<^ρ^■υβ;Ριο^, τη^ 11 Χ3ΐ 18 Μαρτίίϋ, τη 8 και 2"<: Απρ λιου, την (> -οί 2"
  Μαίο^ Χ3.1 την ΐθ χαί 21 ^^η^^ 1910 ',μ=ρα' Π·μ-..τ,ν Ααι
  ώραν *ναρςεως των σ-)νίίρ"Τ>ν τί;ν 10 π μ
  Διά τόν Δήμον Φρ>έ.
  Τη^ 5 χα'ι 19 ΊΐιζΐίΧϊ ου, την 2 χ,αι Ίλ Φε6ρουαρι:υ, την
  1θ και ^0 Μαρτιου χμ-Ρ^ν Τ(,ιιν, την 1 *;οΐ:ραν 11-μιτην και
  13 ημίραν Τριτϊ,' Απριλίου, ττν Ί χαί 18 Μ11.» υ ημέραν Ιρι
  την καί ΐϊ,ν Ι *αί 15 Ίςυν.ου 19 Ιθ χαι ω-α< ϊνά.ς-ως των 21ίνεοοιων την 10 π. μ. Διά τόν Δ/,μον των 'Αρμένων. Ττν 8 κιί 22 Ίανουϊρ ου -ην 12 /α' 1') ι^.^;^^α^ις^, την 5 χαΐ 19 Μαρτιου, την 2 )όί 30 Διιρι/ιοκ, τ·ν ι 4 >.χ 2δ
  Μαί;υ χαΐ την 4 χαι 11 Ίου'ΐου 19ΐυ ή,,.οαν Ιίίρ?ϊΛευην
  κ «ι ώραν έναρςΐως των συ-ες,-ων ττ,ν 10 τ., μ.
  Διά τόν Αήμον 1^εωργ«θν»ηολεως. ~>
  Την 12 και 26 Ίανουαρκυ, -ην 9 κΐ' !υ Φ=6ρο-ιυρΐ5υ, ττ,ν
  2 χαι 23 Μαρτιου, την 6 και 'ϊΐ ΆπρΐΛΐτυ, την Ι ί »αί 2.)
  Μα'.ου χαι την 8 Αίι 2' Ίιυν.ου 1910 ηαίριν Ίρι—ν χαι
  εναρςεως των συνβϊριών την 10 *. μ.
  δέ τα Αημοτικα καταατηματα τής Επαρχίας Άχο
  144
  Α . ' >ριζομεν.
  Ι) Ημέρας όΊχ,ασιμΐυς ιών μ χροίΊιφορών χαι
  απάτην ίια μέν την είρ,χν ταυ Ιΐι ρ^|V53'χε^5^ ;βς 14 'Ιανθί,, &„,
  ί ιΐ Ψεδρουαρυυ, 4 Μ;ρτιου, 8 ' . ^Λ.3υ, 6 Μιίίυ, 10 Μου-
  ' νιου, 8 ΊουΛ^υ, ο Λ^ϋοσΐϊ.,, 9 Σ^-ιΐϊμδριου, 7 Όχτω6 ιου,
  ι 11 .Να;μ6ριου *αι 2 Δεχεμδρχυ 1910 οΐα ϊς την ':4ραν τού
  &> Μαργαραών τας 21 Ίϊνουαρΐϊυ, 18 Φιδρου^ρ ο^, 11
  τιβυ, 1οι Ά·πρΐΛΐθ-', 13 .Ί1^ί^υ, 17 Ίουνιου, 15 ΊουΛΐου,
  | 12 Αύ(·ουστου, 10 Σ-πτ&μοριΐυ, 1 ι Οχτω&ρΐίυ, 18 Νθίμοριου
  | Χ3ΐ ι6 Δ.κε,λδρ ου Ι9ιϋ, οια ο:, τον Δήμον Γαραζου τΐ^ 18
  ί Iανο^αρ.5υ, 1ο <ι>4^>ρο^α^.ι3υ, 1ο Μαρτιβυ, 19 Απριλίου, 10
  ' λΐαίου, 14 Ιουνιου, *1 Ί&υΜϋυ, ^ Αυγουστου, 13 Σίΐτ έμ
  Βρίου, 11 Όκτωδριία, 13 Νοβμ6ρ.ΐ9υ Λ3ΐ 13 Λ6/.εμ6ριου 19Ό,
  οΐα 04 τον Α/)μ^ν 'Α'ωγ.ΐιον τας επομς/ας τούτων, δια 2ϊ .όν
  Δήμον ΛΙίλιίωνι-υ τας 11 1 νίυαριου, 29 Φιδρουΐρίου, ι9
  Μαρτιιυ, 2ο "Απριλίου, 24 Μαίΐυ, 28 Ιουηου, "2γ) Ι;υ, ιου,
  30 Αύγουστϊυ, 27 Σ&π.εμορ'5ι(, 2ο Όκΐ.»6ριου, 29 Νοεμβριού
  /.αι 27 Δεκ^^δρ.α^ 1910 /.αι οια ιην χωμοπολιν Ιΐανθρμι.υ
  τί, 23 1αν^^αρι5υ, 22 Φίδρουαριου, 22 Μαρτιου, 17 Μ-'3υ,
  21 Ιουνιου, 19 ΙουΛιθυ, "20 Σεττίμοριου, 18 Οχτωδρι χαι
  22 Νοεμβριού 1910.
  2] Ωρας ναρςεως των αυνεδριασεων την 10 τ;, μ.
  3) Ημίοα. χα·) α, Οα 3-χητϊΐ αγ(·)^α, μικροίιαφορων ττ,ν
  Ι1ί[Λ~την εχασΕης ιδοομα^^ς
  Β ) Διαταΐσν,αεν ττ,ν «ν ά»ΐΐ·»οαφο[ς ίημ^σΐίυσιν *ιι τοιχο-
  κολλι,σιν τής παρο^στ,ς οιιω, «.αι ώς 3 νομ3ς
  11 τταΐου-α 'σχυεί 0'' ΟΛ.3Λ,ηρ3ν το ϊπιον Ιτ , 0.
  και ίς=θνΐ^( .ν ιΐ.ραματι
  909.
  ο αμιυ ττν
  Ό Ειρην;διχης
  Ρ. Ιϋ
  Ό Γραμματεύς
  Χ 11
  αυθημερόν
  Ο Γραμματεύς
  Χ. Ιΐαπαδαχης
  χΐρωνβυ.
  Πρός δέ όριζει ημ«ρζς επυχίψ.ος »ν τοϊ- ως «ΓρΓ,ταΐ Δγ,-
  (*οις τας αύτάς ώς ανω ημέρας και ώρα< 2 '/ι Ι*· μ· ι %· Λ ' 1) Ηποκτηι; τή<1>· Ιγοθφι/λακής ΐΐίοιιαβέλου
  Αχ'ωι >~ ι} ι τα αρΗρχ 22 τ;ϋ περ 'Λγρΐϊυ/αΛ,Γ,ς Νομ^
  | χαι 30 τού υπ αρι'. 2 «.Ι. Διατ^ι^,ατο, τής Ι'.χτε/εστοή-
  Κπ "^,7.Γ,ς ω<, χ^ι τι α^Ορΐ' 17 τού "-^ νΐ λροίιαρορώ' Ν: *ου. Ο,ιζί τ,υ-ίρΐ- πρός ίχί χα^ιν τ'·>ν α <·ρ^ηΛ.ιι·>ν δια τοϋς μή-
  α; Ίαν-υαρ'ον, Φ(6ϊ:υΐριβν, Μα; ΐϊν, 'ΛτριλΌν, Μάϊον χαι
  Ι,υνιΐν τοΰ ϊτους 1910
  Α ) Δ» το/ Δήμιν I>ρα/^σι<}^ τ^ 2 χαι 18 Ίχνουαρι:υ, ην 1 χ,αι 1 > 1»-6ο^υΐ?·ιο-», τη» 2 χα· 1ϋ Μαρτιου, την 1 χαι 22
  Α^; Αίου, την 3 χαι 17 Μλ':υ χαι εην 1 χαι την 14 Ιοανιΐυ
  Β' ) Δια τον Δι;μ:< Νεαπίλίως την 4, 20 χ*ι 21 Ίανουα- I 'ριου, την 3 χ*ι 17 Φ»6ρ:υαρίου, την 4, 17 καί 18 Μαρτιου, την ο" χαι 24 ΆπριΜιυ, την 5, 6 και 19 Μαίου καί την 2, 3 και 1<ί Ι^υ'ΐου. Ρ' ) Δια τΐν Δήμΐν Φΐ^ρνής την 9 καί 23 Ίανουαρίου, την 6, 19 και 20 Φεδρουβριου την δ κ*ϊ 2ϋ Μαρτι»», την ο χα'ι
  26 Ά—ρίλίβι», την 8 κλϊ 22 Μαίου χά! την 4, 5 καί48 Ίοϋνίου.
  α'.)'Λ·οί τόν,Δήμίν Χ.ινιερχιυ την 11, 12 κ« 26 Ια-
  νουαριου, ττ,ν 8, 9 καΐ 23 Φ;6ρ5υαριου, 8, 21 καί 23 Μαο-
  τίου, την 7 καί 27 Άιριλίοι», την 10, 11 καί 24 Μαίϊυ καί την
  9 καί 22 Ίβυνιου.
  Ε'.) Δια ταν Δ^μον Κρητσάς την 14, 15, 28 καί 29 Ί*
  νουαρίόυ, την 12, 13. κ*ί 26 Φ*6ρ3Λα:ιου, την 12, 13, 29 < 30 ΜαρΝτΪ37;ΐή/'ΐ2, 13 καί 30 'Αιιοΐλίου, την 1 ί, 15 *αί ^ Μαίου καί την 1"2, 25 καϊ 26 Ιο^νιου "Ωρας έναρςί ·ι; "ών σ>»;5βΐϊ7ιων ίιά με<· ;.(>, μί α; Ιαν ->■
  αρΐ'ν, Φίδρουαοι^ν κχί Μϊο ιο' την 9*); π. μ. ϊια ίΐ τού, αη-
  νας Απρίλιον, Μαίίν χίί Ίουνί ντηνΗην π. μ. ν^ί τόπον -χ
  Δημοτιχ,α Καταστ^,Λατα των ίί-^ν των Δή^ι, ν
  Διατάΐσει ί ά
  Αριθ. άποφ. 94
  ίο" Βί{>Λ"νοδικ6ϊον Κανδάνον
  Σ^γxειμενον κτλ............ · ,
  Συνελθόν κτλ
  χ
  των ο'.χείων Δημα^/ω* ε''ς ο/ ι α χω; χ ίκΆα-υ Δήμβυ* >α' είς
  τα κ«>τρικώτερα μερη αυτών.
  Κβί βντΓλλετα την Δήαίσ ε σ.ν τί|σιε3ιά -ής Έπΐΐημου Ε¬
  φημερίδος -'ής Κ <6εριήσεως Εγένετο"'καί εξεδόθη Έν" Νβαπόλε'ι ΜεραμβίΛλο/ ~? Ί8 Λί*£μ6?ι:υ "ΐθ )9. ηι, τής Άγροφ,/λακής Μεραμΐε'/λ:υ Κ. ΑΙ. Ίζαγκαράκης ΑρΊΘ'ΛΤΐράξ Ί0 Ό Επόπτης· της τή,ι; ΆΙίλί-νον. Λιδών «κ όψει τι αρθρον. 30 τού" υ*' αριθ. 2 το3 190») Δια- ταγματος τής Έκτελεστικής Έπιτροπής. Ί)$ιζει' ημέρας κρός εκδΐλατιν τω/ α,-φυζη,λΚϋν δια το ί::ς 1910. Α .) Τού Δήμο.» Κανδανου, την 4 και 16 Ιΐνί^αρ'.-υ, 1 κ*ι -'"2 Φε6ρ5«ααιου, 8 ,χαί 22 Μαρτιου, ο και 2ί Απ,,ΐΛΐου, 3 κ«ι 1 / λ^α!3^, 7 και 21 Ίίυνιου, 5 και ,9 I^^ '.ρ.., 2 )<λι 1(> Α·ί·
  γ^^3τ^^ Ι και 1ϋ Σεπτεμδριου, 1 και 16 θΑτωβριυ, 1 *αι 16
  Ν>6!λδίι^^, 1 «.αι 16 Λ«κ&μ6ρίου. ι
  Β .) 1 35 Αη^^ο^ Καμπανοΰ, την ϋ /.αι 1ϋ'1αν;οαρυ^, 2 ^αί
  ;!3 Φεο^-υαριοκ^)} και 23 Μίρτΐί^, 6 και 26 Απριλιο-ι, ,4 > αι,
  ] ί. Λιίυ, 6 και 22 Ίίυνιοϋ, 6 Α,αι 20 "Ιουλίου, 3 χ,αί ' 7 Αύ-
  γυστθϋ, 2 καΐ 17 Σεπΐ£μ6ριου, 2 ιιαί 17 Νοβμ&ριου 2 λ^ι 18
  Δεκεμ6ρΐ3.ι.
  Γ'.) Τίνΐ Δημου ΐΓαλαΓοχώρις' την 8 αοϊ 22 Ίαοΐαί^βυ, 5
  καΐ 25 Φιδρουαρίοι», 12 καί 26 Μαρτίο-ι, 9 καί 28' Άττρίλίίυ,
  7 καί 2ϋ Μαίου, 11 και2δ Ίουνιου, ^ καί 23 I^υλιο^, 7 *αί 20
  Αύγουστου, 4 κ*ΐ 2 Σεπτβμδρ.ο^, 1 και 21 ϋ*$<ΑΟριοο, ο κα'ι 19 Νο«μ6ριου, 4 καί 20 Δεκεμβριού. Δ'.) Το3 Λη,Αθυ Ίνναχωριοίν, την ΐΐ και 2!) Ίανουαρι^ 8 *αί 28 Φΐδρουαριου, 15 και 2^ Μίρτιθυ, Γ2 και 3ϋ 'Απριλίου, 10 *α» 24 Μαίο^, 14 καί 28 Ίο^ιο^, 12 Λαι 26 Ί^υΛιου, 9 και 23 Α5γοι>«ται>, 6 καί 23 Σεπτεμδρΐου, 7 και 25 Ό)ρριου, 9 καί
  22 Νοεμβριού, 7 καί 23 Δ«κ*μ6ρίο«.
  Το~ον ικδικασεως τα ίΛί]μαρχιακα «,ατασΐΓ,,ΑατΛ ςών άνωΐερω
  ν, και ώραν ενάρξεως τώ^ συνείριών την 9π. μ.
  ^ {$τέλςται την ε/άντιγραφω τοιχυκ.5/ κηιιν το^ παρ5ν;ος «ίς
  άπαντα τα χωρία των ανωτέρω ίίήμων^ και την ' δημοσίευσιν αύ-
  'τή'ς ίιά'-της Έφήμεριϊος τής Κυδβρνήσ.ως.
  Εγίνετο *Α ι;=ί3θη ίν"Κανδάνω την 28 Δεκεμδριου 19θ9.
  Ό" Έπόπτής Σϊλίνου
  * Γεώρ. Ν
  φ
  Διά ταυτα
  Ίόΐν καί τ' άρί)ρα 76 καϊ 149 τού όργανυμοΰ των Δικαστη-
  ρ·.ω και 1ί,ΐ5, 16 κα. 17 τοθ Νομϋυ 1 44.
  Όριζει Α'. ημέρας ίικασ μον/ς πρός ϊ*ίι/.ααιν α .) των Π,λ'-
  τι/ών !)7ΐο·)ίσεων χ^, σ^νη(ί5^ί ίιαίι/.α.ιας την Πεμπτην ίκαΐτης
  έϋομαόος, 6.) τω< ΙΙοινικών ;ην ΙΙαρατχϊυην, ί,Λίστη; εδθ3- μαν.ς, και γ . των ινΐι/.ροδιαφί,ρων «.αι τ<,'»ν μΐΑρςπταισμάίων 1 ] Δα τον Δήμον Κανία»ο^ εις την ίδραν τού Ειρηνοίικιιου τγ, / Αυτερχν >.αι τελευταίον Σαί&αΐον εκαατο^ μηνός. 2) Διά '.ι,'
  εόραν τοϋ Δημΐυ ΙΙΐΛαιοχωρας την 18 Ιαν^υαριθϋ, την 8 Φε-
  τ)ρο^αριο^, ιην 8 Μαρτιου, την ό Άκρι/ι^^, τΐϊν 3 Μαίο.ι, την
  14 Ί;υνιο^,την 5 Ίο,,λ.ου την 2 Αύγουϊΐου, ττ,ν 6 Σίπΐϊμδριου,
  την 4 Ό/.,ωδριου, τη' 1 Ν:ϊμ:ριου και ττ,ν 13 Λίκεμδ; ι-υ' καϊ
  .) Δια την έδραν ου Δι·(μυ ι<.αμI:αν^3 την 25 Ίανυαρίου τη/ 22 Φί&ρουαρ οο την 22 Μαρτιου, την 26 "Απριλίου, ^ην 24 Μαίου, ττ,ν ϊ6 Ίουνί;υ, την 26 Ιουλίου ττ,ν 23 Αυγ^υστου, τ/;· "20 Σεπτε^βρΐίυ, την 18 Όλτωδριθυ, την 15 Νϋ&μόρ ο^ και τι,ν 2) Δίκ^μβριοο. Λαι ημέραν Λ^υτέραν. Β ) Ώ,,ας ενάρξεως των συνεδριών α'.) Λατα μέν τον μήνα Ιανουάριον, Φϊδρΐυαρι:/, Λΐα^τιον, Ν^^μορ.ον καί Δβ*έμδριον την 10 π. μ. χαί 6'. Αατα ο* τ:υ, μήνας Απρίλιον, λΐαι^ν, Ίί^νιον, Ίουλ.βν, Αΰ/ουττον, Σεπτέμβριον καί Όκτωιδριον την 9 Λ. μ" καί Γ .) Ώρας- ίργαο%θ!>ς α .) -κατα μέν τούς μήνας Ιανουάριον,
  ΦΛρβιβριβν, Μάρτιον, Νδβμίρυν κα'. Λεχ,ίμδρίθν την 9—12
  π. μ. και ,τ,ν 1 —5 μ. ,α. 6 .] Αίτα 3ε ΐίΰς μ/)νας Απρίλιον,
  Μάϊον. Ίίύνιον, Ιούλιον, Αυγουστον, Σίπτίμδριθν *.χι Ο*τω
  δριον την 7—
  II
  π. μ *αι την 2 —6 μ μ.1 κατα ΐας ε^^ασιμ^^,
  ήμίρας, Ααί την ^—12 π. μ. χατα τας ίςαιρεσ μου, ημιρας.
  ( Ή παροϋσα ίσχ^ι χα« «παν τό έτο; 1910.
  τ<,ν ίημίίίϊυσίν αΰτ>)ς·ώς ο* Νί'μ,ο'ς ορ.ζει.
  και>«;ίδοθη ΐήν 19 Δεκίμβριο ^
  Σελινου.
  Ό Είρηνοδ««.ης Ό μμ
  β*; Ν. Τρανταλίδης - Ίω«.Κ. Κβνταέάκης
  "Οτι ά*ρ 6:ς «ποσπασμα
  Έν 'Κ»·δχνφ' βύβημ«ρον
  Ό Γραμματεύς
  Ι. Κ.
  ο'γ. Ι
  ο Λικ
  Σόγκειμένον
  Δια ταυτα
  Δίχετα1. ττ,ν αίτησιν τ,ϊ}ς ϋιρ^νΐς^ το γίνος Μ.'
  ,υ Δραπανΐα Κιοο'^^.ό^ κατα Ανί^ίΐυ ^ταμπολαλη /.β"
  Είς ττ.ν ύϋ'άρ θ. 2 •τρ'αςιν χο5 Έπόπτοο τής
  Ηλϋ δ6ίV εις ύ 1θί
  ίύ.ϊθϋς τταρ^σεφρ-σαν 'τάϊςτ|ς λίθη. «άντ! 30 τοΰ όπ'άριθ 2
  ^κτελίστι_χοΟ Δςαίάγ,ιατρ'ς Ϊτέ9η 60» καί είς τας"δικ'ασίμους
  τοΰ' Δήμου 'Δγιων Ιΐαρασκΐων'άντϊ 17 Χεπτβμβριου'έτε6ηΥ 19.
  ■ -. . . , -------------------------------------------------Γ ' ■ Ι
  Έκ τοϋ ΊΕθνικοϋ
  υπο ι.-,ς α.τβυ^η;-^οοαΛλΓμενοι πρός ί.α^,έυςτν λΟ (οί αφα'ειας
  καί καΛ3ΒουΑ3>< υπέρ τρΐίτιαν ^π3 σ^ζ^γο^ ίγκαταναιψεψς εισί ^ασι,ι,οι λαι υφ.σταΐαι επί,Αϊνως Λογος διαζυγιβυ. Έπιβαλλΐί εις £αρ5, ;ου χα(3 ού ή αί'τ ,σ.ς τα διχασΐΐλα τίλή καϊ Λοιπά 'νΙιΧΐμ·» δαπ^νημΓατα'ττ)·ς αίτ5^3ηςι«♦^ρχ^μίVί εί, 'σ^αχμοίί" τεσσαρακοντα (40 ,,, Έχριθη απ«ίίασί«(Λ) καί· ί9ην.οσιευ*>η «ν- Χανίοις· τή
  λιίυ 1«08.
  Ο Ιΐρβεδρος ' Ό ψθηββς το» Γγ
  Μ. Γΐαννακαχης Ε. - Μαήρινκκ
  Ή παρο^σα αχριδης τΐερΐΛΓ,ψις τής ώς ανω αποφΛσε
  σιβυθητΐι) διΑ της Επισήμου 'ϋ,φημεριδος δια τον καθ'ού η αί¬
  τησις ώς αγνώστου ύιαμονης.
  Έν Χανίοις τ(|'2 {ανίυαρ.ου 1«>1θ.
  Δημ. Φλεμετάκης