93096

Αριθμός τεύχους

2

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

16/1/1910

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ Λ > ν Ι
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΙ ΕΦΗΪΕΡΙΔΟΪ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΩΙ
  Ν
  ΤΕΥΧΟΣ 2Ρ ΤΟΝ
  Εν Χανίοις τΛ 16 Ιανουάριον 1910 — Άοιθ. 2ος
  Έ
  Αί. Ι Πρω- 164
  » Διεκπ 105
  0ΙΙ0-ΜΜ.ΤΙ
  11 Ρ Ο Κ
  II
  Ρ ϊ Ε 1 1
  ή,, πλΐ ο5θΐ άς ' α την εχμ(α6ωσιν χον ιϊί ο (Νθ ς χο*
  λιμένος Χανίων μεοχ ου εν τ <&0 Ο ο ου Ο · ΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙ Ι ΡΟΙΙ )Σ Διακηρύττει δ' ■* ι εί; τϊν άλ · ω σγίΤ'κώ Ν;μω ο) ίο »κλϋ'ίιυΑ£νο> χτηα.
  ιΐ'αθι>-ην ί>να ι,ί τιυ υι-χ/Η,ΐϊΐ
  α-.3'-εΤτα· ά'λη τ ΐοαΐ σ!-.
  9) 5ύ' τή 'ν')^-1 ", -εοΌΛ/υ 'ή: α τΘοιτ ω; Χγ( -=■ κι· ή
  μ ΐΊωΐ'ς ϊ<·^ ά χ. η Τ30» ί >τγο· ή; ω κχ> / οοΐς να ε^τ, ό
  μ τΊω'.η. 5ι<* οαϊ ΐνζ'ϊ,ιϊζα* τή α.',')οϊ ι>, »τι τ 'ς ο οις
  τής η;-ϊση; ίνο'/ΐαι «υ.
  ι 10) Ό μ,'τθο-η >κ /ρ οθτί να -εοιιυ ή ιι το
  >εν;ν κτή,Αϊ ώς έτΐΑίλη; ίοΌχτήτης να ο* α 'ί'οιζητα' και
  Δ, ,ι >εν;ν χτήΛϊ ώς ΐτΐϋλτι: ίίοχτήτκς να ί α 'ίΌ'.ζϊΐτα' και /ρητι-
  ι ακη ρυ τ τε ι ο» ι ·Γν - -, -
  V
  '-' '
  Έχτίθβτα· .Ίς πλεοΐοσίίν τ ί-μίτθωσ'- τ Ά «ι; τό βα^ος τού $,„ ώ ι·ττ/τ-. ίηχο» ^ ΙΙϊτζτυ* ο- ?, τι 5ϊ«-«η γνοχεντ;
  λιμένος Χανίων μ« «ου έ^ετΐΑθϋ Οολου 9"! Λί;Α.3ΐου τ-,3 πΐρα .μ Τ0 ν^χ'ϊζοΑ'/ ν <-^αι χΐ:α 7-ν4'ϊ3χ€ ζ^ τή; μ'σΐώΐ'ως το ίππ στίσιον τής χω>3ί>λα<.ής ί!ιρ σχ.5,Α ν5υ υπό τ^ς έξη, ^ϊ3^= --^ ,^^,,,-,^ ^ ^/,τιυι.-.Ι^ ούϊ-μ α; άποζη^'ωτειος ς 11) Τα λ ρυ·υσιτ'θν Ι^,ν Χΐ»ι:ι; τ" 1'» ^^ τας ιπ'σίί ^7; %ν -ρ >σ*)ίΐ».ϊς ταύτας.
  #αι Ις^ϊα τοΰ ΐυνταχήηιο ιένου σ.»μΛ;λαιθϋ
  1()10
  ιΟ'ΜΙιιΙ· Έ-ΐί
  Κ Μ ΦΟΤΜΙΙΜ
  Δ'ΐ τίς '-ίκ' νρ'θ 12 στ,ίερινί1: τυιερϊ'τΐϊί Ϊι»τ9·»ιϊ'£ τ-
  νίτ-θϊς Λΐ5ΐκτ(σ·',)ς τίίς Χ'Λ ίΟ
  Ιτβινς ε'1; τού:
  δρους '■
  1) Ή έκμίσθωσι; θα ΐϊν,ύί δι' ές μήνας άπό 1 Φ.δοουϊ-
  ρίου 1910.
  2) Ή ΐηιΑοπρασί» είναι τε"> ίΐίΐ»"ΐΛ(ί και θά δ ίςϊ/θτ αυτή ίν
  τώ Ν5Α2-7 α/.ώ χαταστήαα-ι Χαν ω/ την 1 Φς.6οο;α?ί:υ 1910
  ημέραν Δευτέραν καί ώθϊχ 1 Ι —12 ■*■. α. ϊ'ώτον Έτ'τροτ^^α^
  άπαρτιζομένη βχ. τοΰ Νομάρχου Χανίυ^ ώς ΙΙρ'>έοο·υ τοΰ Εί-
  ρηνοϊιχ,ου Χανίων καί τοΰ Ρραμ,μϊτίως ·ής Ν-ΊΑατ/ΐί- λ%ι·λ>
  ή1 των νομ·μ»)ν «ϋτών ανιπληοωτώ^ ώ; ΐΑϊλών.
  3) 11α- ιτλίΐοϊο-η; ϊίο^ νΐ -Ό-Άατϊβιλ-τ, ε : -ό Λτμ;ι,ον
  ΤαΐΑεΤο' λόγω ιγγ,ιή-τίω;, "τοΛν Γϊον τ'ΛΧχ'/ ΐτον πρός τί »!
  ϊοστόν τοΰ ποούτολογιι,τΑέ ο^ α.'α'ίώΑα-ος, »;Αφί) (ι); τμ, "
  4)Α·*«σ?νί· ν ζ-ντν '!;>»«« Α=νάία>*7 ιί;''Έ««Λ —5~ιώ·^ -: . 1 ^ Γαγ «,ατο; ϊ ο- « Κ«ί!-..·ξβν-
  Vρ^τ3, «Ιίϊ/^ςρςά. βϊ Λ.τ»4>ληϊ«· «ϊ *·«Λ'»β·.Λ» π-ος τε:!5»τ-τν 5ι-:'* »:;:>, '""ν<·'ν« ·" ° >τ***'*η "υν:"
  τό οϊχΞ'Όν Δηαουιον ΤααεΤον. Ε·; τόν ϊιχγω>ιυμον ϊύντντα'. να λ'βί' 9-ι":ν 55 °ν*ϊ ε ϊ"[ ~"°'" ?*'»9' Ιν7 7'.'^ί"-
  λϊίωΐΐ μϊρος χαί αλλο'ατοι, ΐττ,ι 'φ όρω ότι ()α υ^μιρτώ'ταΐ Έν Χχν·."!; τ<·, 1 - 1/ ^^^ί^' ^ ΙσΠΙ. ίζϊχο'δώί πο;ς την πα'θ^ΐαν ϊιαχ,ηρυς / /.α1 ' οιπου ΝθΑους ι»"1,, τ7.? , ,,Μ ι^Ύ ,/^ΐω ής ΧΜΐινκα. γ /ιΐ Π·ϊι«ο3) τής Πολιτίίας___________ 5) Ή «,α-αδολη χο^ μ ιΒωΛϊ'θς Οϊ γιντ, «'ς ϊυο Γσα; ϊ-.σε·.ς , ^ „,. τής -ρώτης αρ'/θΆίνης άπο τής ημέρας τής όριστικ'ς κατϊχυ- Α ° ^ ρώσεως. ^ ^ Ι. ο Αι^ηίΙ·: ί·>ι>»ν τ ϊ»ν Ιρωτοδχκων Σόακίοί·ν
  6) ΟυΒίίς αυμψη^'ΐ. ος ϊ,ΐ/ατΐ' νά ' ν<· ατ νΐ>-' "-Λ ο.Γ'9ω-
  ματος δ;'ΐίονίήΓ.οτ* λόγον. ' -ν {>*.·''- ν /- ........
  πχροϋϋν ϊιιχ,τ.^υίΐν χά! ν» πΐοαι/Γ, χ,ατί τή. τ^τ^ς1»· τού ί ''»..''"'
  . - , ι ί ,," Γ » Ι Ι όν την : ιχογ ">* ί'Χ
  σ^Αϊολαου ας:οχρ»ΐι>^ *'γ^ητην. Κα ο μ·σιω-Γ,ς 55 κα ο »γ ^«ε»)». >α-> - , Ν'οχθ'
  γυητης α^τοϋ ε σιν ΐ/^η.'γυω; ^3:^0^/;ι ϊτ-να/ΐ τοΐ λ γ,- 'Κ-ει ^ή δ χ ·Γλ> χ»τΤ( ,οοιυΐ'νω Μ/ζή -ίΐ: ε>1η-υίιη
  μοσιου ϊ.£ ι ϊ·χίώΑ-:ο, ? α 3 Τί .ι ?, ϊζηι-.ο: ο' ο/.:; το ν0[1 Α(ι){ι ω. ;€,>νυ-αι ε< -ου οπ· 151ι 3 ίΗΤ -ή- 2-' Ί-ιυ κίιε 1 9 "^ «|ν -"Οί/ οοϋί' τ<]; . .. ιυΧϊνω/ Ττο/-ου ί'η>; 'αβα'"ΐ·»ί έ«·>τ:·ον τοϋ ,
  )υς"·);, συμ- ' "-οίτ^υ <«τ7 χ^ν έ/ τ7} ϊρ/> τηί πα=ουυης ν μ'μ-ω
  >ζήΓ>]!η<' τής ι ΐ; έ" δίχαστέο; έττΐν 10 διχασιυον, π.>6ς ΐτολογ'αν χαι ~:ο
  μίνης χατ' αυτόν χα-τ)γ^3'Όΐ , α,ή < ' ίΐ Τ 5 ? - ' Τ- - * -) 41 ΙΟ' < <-'Ι{ )|1:»Λ· -1(5 500 Ζ 5 ^ Λεωνίδχ Ν ολχ<ί<ΐ) βυγΌ^ιο.) ->ο/ έ; 'οίη ί) 4τι χ3ΐ/ο.
  20 Ίο.ι* ου Ι ■< Η ϊ—ϊ'ϊα "|Τ- λ /) «.λγ,-τ; τ ι. ^*ϊ>ίνιΤ'.ν ενώπιον
  χυί Δ χΐΒτηρί/» τούτου, <α-α 11,ι έν ■/, ΐο/7 τίς πλροΰ-ης νο- μίμω 03 <τδ»;<τΐν <ί>ι»ά
  τητιν τή; ττ30<β'α ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ •πεί0»<τέριυ σνζή- το·" Διχα- 21, 22 χ ■<· ν ; δι'ί πε:κ τούτου «?- ί·<»β Δί'««ϊ η- ε ,ββί'σβν «ύ'-ί/ίς άςΐΛΤΤ'ΐν· ν υ/_οι συμφώ ω· μ£"0 χά · _ν ποο; αιτ.Α^γ'ίν χ* <α~' ϊύτών κχτηγοο χ ?ίο ~ ί) ν τ&-^τχ'αν "».ι-ών χϊΤίΐ*'χ> -< ττ Ι ε'ς ιη^ ^τηοί'.υ τούτου, ω ο*ε <(ο-α» 27 ΊΛ·υ'"υ έ -τού -ρ ώ* -(Τ διανοαίίον χί' ϊη ι 7 ε^ίη ε:, -ι !π ι Η. 38 γ* 25 1 9 * · ΤΛθάΐ-ι^ΐΐ,* ίί '^τ^ '-'^ ^°* τ ·* ^ *ο*-βν η τ- «^, ΐ~ δέ χ «* αί ■")£.'* ν ~»<τ; έ ίί- ί^έ'νΓεί ϊικα'ίτέ'>: ϊίσίν
  τοθ χ . Ρΐ5ΐ γελεως
  Ετ61!', "-< -« ?| ~ Οί'ϊ -ΐίΐ: ι>
  ρΌϋ τθυΓ υ δ ε^χ/^ϊ'τ'·^ χτγο^& <τ -π Λιχοετ— οιο^· εττε σθττ, οτ. οί *οι- τίπον χ»! /οΊνον ίξετελίϊϊν Γ^ν πραζιν, έττομίνκι ο.όν α χτ,;υ/βώί τηγορητ Ρ-ν Δι4 τϊ Λ'χαζο»/ «οήαην τ 5^ 'ατηνορουχί νιον Στϊύϊθο Ζούλη Άβχΰ*ΟΓ> ΣφΧ/ΐίιβ^ Χ»( 7)5/-,
  το'χου ώιαύ^ω, <<ι ί)^/) "ο.
  χϊ Λε όν '.>/ Ν χοΛαχχχη χ«τ"'χου Κάμποίν Κυ^(·>ν α<; *&! ίί^Ί ©Ι. ΥύΟ[Χ ΐΊ! ϊΤ ί, ΧΟΙ 7Γ3 ^ϋΛΧ^ίσ νού ^ Ο 3 *ζ 3!'>Τ *)ν ^1 /ίΤϊΛ Λ Φ3Ι
  άτ-ο -ής 5 ΊουνίΌυ 1 09
  Κττ]θύσ^βι του'ουζ '-νΙ/ουί τοί οπ υπο <οι^ού ^υ—Φ=ί30ντ'ιζ -ι- τι τι (ι), ^^) εργο> ^τν *~/ τΓ ονεί·.^ί ν ττοϊ,ςί. τ^ν^ετ-φ5'^^'(Τ^£ ^/■ ν
  **τί'λ6τ ν τήί έιτ .ιίντ ί ι ς ο* ίν<"υ *"3ΐςε(ϊ>ς ν-χ» ίί.εκα ^υ τ(γ >υν-
  ;^ —"24 Αυνούοτζ^ 19'-"6 χ -ί*ίθ Ί^ίοζ 173<ίΟ(ι ΐ( ^τγιγ ϊΓίΡίΐρεοδι'α, γ>ί*·μ.ίί»<ι»ί; χχΐ άνευ τή; συ χ.χτ%Η ΐίω; τοΰ έ/ηνο ΒίχιΧίΐο'Λλ ί5ι- V. μ'αν χ ε τι Χ 6 [ |"ν ■; ■ "Ό. / 1 1^X2 0/ ΛΙ Ο )ν λζ'Λ :/αώ» !4Λ χ·ή )< 2 εί όν « Έχο (?7] ΐ'ϊϊ-φ2'5ΐ'τ'ίή Χ.ρ έδημοΐ'ευ^Γ|. 'Κ/ Βϊμω -?, 12 Νοεαίρ ιι, 1909 ΟΤ Διχιυ-ι! Ι. Ιΐ<ιι'·ίΊ*λ«>ι
  Ν. Ιαβίίόκη»
  Ι. ΔιαλυνάκΛς
  Ο *Τπθ ^ ροτμμί Γευ;
  Ε Μ. Δ»σχαλά'/ι-
  την ϊιτιαοσ εοτιν τ·^> ΐνητέρω
  Πρ > βι1α:έ'η^ ιυζη ήτειοί χ-3· τή:
  Τΐ»ν τιμωοεϊται 'ΐιϊ »υλα<ίσεω« εάν ή άξ'α τοΰ νλαπέντος η ή εχ -ή; χα'ασηοφήί ζημ'α α' ) ??ν είναι μείζω των 2" ξρϊνκ;» τουλάχιστον II μη-ών, β'.) ίΐ<ϊΐ με'ζων -ών 20 5ρ»/μ'"ιν ,ί- >ά μ·χοοτ5θ*£ των 40 03α/μ'·Ί. τοιίλά/'ΤΌν έ»νϊ'α μηνών χαΐγ'.)
  εϊν«! με ζ·ον *-ών 40 ξοα/μ'ον έΑατσωί -ώ 40 ίραχαώ» ού-
  ίνός ϊτου..
  τ ο> ΐυ
  ρ
  των αυτών τ;άς <·>' ϊν
  "οί τετί τοκ -οί
  -6* Ιιχΐ'ί'-ίρΌ'.) ά
  έ-ι ε^γ«>ν ^ηϋ.ο-ι<(ι>ν η τ υ Δηλ σ υ
  έ 5
  ήί. Ό χ^ττιϊ /ος εγ<λε'ετ<ι ίν 5 έί ή η οι-ι: ίέν 5^ν■»'■α' -α οί δια την (ουλάχΐΐΐιν αιύ-οϊ · χά ί> /ο>»ις Λ^τή όι>,. ι
  * ίαέτωί αετΐ τη ε<τ νυχ ό, /» <ϊΊ' τ>ν
  γ
  3«ν 7 Τΐ»ν έπ' -λ'(] ]
  ΐ !)■' άίίϊγρι,ί --» τ*>ν 4 τι3 πίί*ον-| |
  )ϊ τό ^ιχαττήοιον χχ! άνευ ιτθ"ΐτι*'η£ αγωγης ίί: τη
  η» *τλτΓίι>·< ή τή )*'α τον χ'αιεντθν, Ί] τή; ζή ιίκ -' ?α; δ"ω' χΐϊ είο 'ά Ιξοϊα ήμε^ίογ'αί »α! λο ιτά{ δΐπ τούτω»· χατ' οίχ'αν τοί 5'«ιη οί χ*'<ί'ν, αν μή ε/η υ^ίγ) ίχβνοποιηθτ. 'Κ έ β *α! έ εί, τον α/ΐ<ΐ)ίενΐΐΓ., «ιτομενω; ίεν οφ*ίΛει«ι βΐί ωι ς δι' αό~άν. Έ είίη οί ^τΐ ζο>τχΧο-η: ο ^οε-α5 χίζ^αί'ΐ' στεοοϋν-αι τώ/ ?ν
  χαιωμάτων
  Διά ταυτα
  |ί' το·ϊ; χή3υ^9έντ« έν
  χίτ κον *Αϊϊύίρ■>^ ^ΙφκΊιν χαΐ !)ΐη φυ-"^ χον, Μ'/,ήλ
  Χϊνίων ίϊ! Λε(ι)'!·ίχ Νί<τλχ> ί» η χιττχον ·ίάι.τα>ν νυίιον άς
  χ«! η">η ίρ^'νίκον βϊ ^ροΛάχίτιν ε ο, ιΙ' ϊ'>^' -|*«τ όν, α 'ο τή
  7Γ'Όφυλαχ'^73ωί τ<>5 4< *ότων τΤ3θχι>^ΐ3£<ίσ3.14ν'θν Μιχαήλ Λεφα (ο Ττυ" ου Ι9"9) ϊο/ΤΑ£νη< -η; π ιν?| ·χΰ βΰ. »ίς την ποη το < <1 - ίΤ)θ$ντχ '^υ-τ^^ά'ΐ ί-) 'χοΐ^ζτε χάτ>(Χ';ν Κ'»>αΐ)'&δ'ΐ>» ϊφχ'.'"^ν
  ~:λ?ιρ(ι>ϊήν δοχ/μο/ $^ϊι"ον ^έΐ' 11 Ί, ί>ι'χ;χ^ *ϊ>·< αϊΐΧ'ε·*'" ρ »'ον "> ι -χ " ·>ν < , εί, <Τ<ι»; αϊΓ* την ί<Τ'ΐΐ'ν τής ιιηϊ , - ■< ί'-έο'η'τιν τώ^ 7Γ"Α ■*- ' 'ϊ· «ύ* 5 ^;<οε ολϊ-,ο 'στ^ν άπί> τής έ<~[Ίτ*<β. τ»*ς ποΐ-ής τω». ' (3 4·ην5< Ι'ϊΐ'ιί < «ι »« 11 'ΚνΒάαω τ7, 1·' Νο^αβοίοο 1' . Ό ίύ Μ. "Οτ, Έ, ϊ"ό<ΐ·πα<ΐ|*<*. τή '2 ί'·|ι)Ι Ό Κί τής τ:οΐνής ' Κ, ιτ ·.">·)
  ■Κ Μ
  Αρθ
  Γο Αικίκίτήοιον
  '.α λ
  5Τ·,
  »ηιο ^^^, ε^ς αατοα δ μΐαθ^ ο ος
  — χ^φ^έν χατά όν Ν^ον
  τί ϊ'ίϊ' "ή 'χη^ '/^Ι'Ί' ?' / ■ οί «ττηγι ο.ιιι.:ιμι
  χα' Τ'[/«>3«!-Ό!' 'Ίτο -ών ίρΐοων 57 τύι ιτοινΐχο
  Νβμου χ*ι 1, 2, 3 <αί 7 τ.ιι ϋπ' ϊ; 9 46^ π ^ ζωοχλ^ΐΐή^ Ι «·ρ4( ϊ>ληΑΟυ^ νμ^ΐίΐ^ν συ 5'θια,/, ή ε«ν τι; μίτ-,ττε,τί π^ο- · ϊ/.ο 20 1>υΛ(^υ 19 9 χ/ .,λιχ -*ι ;α.^Λ. ■*<. Λαιχ τιγν εν τί, σ/οιβήα/; ε'ί π^^ομ '< ΐι^-/ ''*' τ<':β π*» τ'"ν συ<«ι :ίω» ι , * ο- η 7ιI^^^ϊ < * ϋ» , 03 ι ι'ΐ ν *'<4-7.χ5ν τοί δ^χοίΐϊιοί^υ τ τη; σϋ'ΐτά^ΐως Οτ-ΐ. ^.ο ή επι τή -οιξβω ^υ λ, ,τ,-3» /^0 τ-, , ,τ λο,ν ΐν χά! ^ζ.3^^Μ αχ,ΙηχΊγ!·-* -ήί ποθΑειιίδνηι; χατ' οπο ον^ητ: -6 τρΛτο, λ, — >οε-»3ε6ττ] «'-, τ έ«-ε'ετ>. τί τς ι^.ο- ΐύτοί ζ ηγορ α , έτο./οχολΑ/-$η εί. την "«λίυτοΐίαν α"-(,ι χατοι-
  3ϊΓτ«' «>,- αυτού γ-Έ μέ την «-«-.■» τ,» Ν αου όο'σμε,γ,ν τλή5η χ χ, χ, ί1= Τ ,·^ |50(Γν ΤΠυ· Α'χβσττ,οίου -οότ'-υ ω." .δί'"Νυ-
  ποιννίν ( , τχί χ τώ* υπ^, ^ο' ούς <-ι»ι.>» ών ϊγ^'^τιι^^ν 5ι» νι»·ω, λ "ίΐι?ιΛ*ί< Ον χ«ί Λ . Άλεί.3- Λ αΐγοπροέα'β πάβ^ις ή ιχί«<: χ» γ νπκ. Ό, ίχ' ςι ^ίγο τεί „.(), 4Λ. έίηΐΑθσ-εύΟη ίίς τί &>' ΐν^α 3"< τ/ί"?5 'Γ.ολ οι> '**' 4
  'ϊ »< τϊ?ο^ σ.ακ χ» *"·Γ.^'Ρ''Τί.; χ.ψ» Αα -ε -ϊιο. -μ^-)ο .α τ»-αϊ ι)χϊ ή'εκη^- ?ί*ο τή Κ^€ί ηΐ'ι·>- ι- ηρ?ι 'η*^ ?ί κ«'
  χ«··α τβς ϊιιομενβί ^αιϊς^ς, έπι+νΐΛΑ -μ. λ(, -ή, .^.ς.μ^ί,, ώ, ( αι' ,^..,»., .;γ0> ,_-4 .^ν ^Γ.^ α^ίΧΙ ;α;5 $(*, ^η' ^ν^Λ3«εις
  βϊρκτίρων ποινώί τοϊ ποΐΜ^οΰ Νήμου βοαχκ συντοίχωσιν αί διά ; ϊιχχατίος ϊπίν έοήμη», <«τϊ την πυϊ τούτου αίτιον το« «. Βΐσαγ- τήν εφαρμογήν τώ" βαρυτεοωιν ποινώ/ άπαιτοϋαε,αι πεοιπτιόσίις. γελίιυι Άρθρον 2. Ό ίνο/αί τώ» 5- τω πρνηγουμέ/ω α^ψ ά5ιχημί- Έπΐιδη 4< τ» τής *ρο«ν«Λρί<ΐ*ω<, χά! τής ενώπιον το3 Διχ«σ-
  ΤΤίί"
  ||
  τηο ου τούτου ϊ'εςι
  τ Λ *.*:τ ■ ι/ 'πι
  3«τ5τ—τί"»*
  /θη χχί
  3 «ίτ(|-
  41Τ000-
  !-αν ίΰ-ώ ιςοΜίτοινο- ϊιραξιν, έχομεν»,, :,εο/ να χη=υχβή ενο/ο,, Έν Βχμω γ^ ίί Νΐΐμβρίου 190»
  ψφώνως μέ τί χβτη-ορ ,-,τήριον ' . · θϊΛΜΜτχι
  Δ·.ά ταυτα
  Λιχά'ον 'οόα/ιν ·ο', *χίΐΐ'ί'533υΐί'0<) Γίω γ'ου 5-χύρ. Λυ<ί»τι Κηρόϊίητόΐτΐνίϊί»/^ -^ -§-(, ήΜί^ίΟΛδυ Ι Ι>$, εχ τής
  Ί, ΚαιζτάΛ-ιις
  IX.
  Ϊα66«'«κιις
  Ί. Αιαλννάκης
  Ίέ»€«; «ΚϊΤ"α Πόρ·3 'Λ.ζη·οιν.ά» -ή; '«ΐρ 3*38'«;4, νΐΓ(,ΐ(τ ό χ-'ϊχ- > ^Λ Βίαω' "ττ !4 Δεχ^€» «υ 1969
  . Χ'«ν, έν Ι,ίψϊΛ ί-1«ί'εν β(Γ Γ/)/ ιχ-ϊχί,ν 'βθ, *ι> 6)'ν-ΛΜΛν»/ϊ χ«'
  ά»βα τ «ι; ΐυ'<»τχ^έί$οί: τιΰ ε^το, .ΐίχί·ι>,ί.5[ ϋιιχτ-ίμΐινο: θ=ο-
  - όώοου Μιν Φ3αγ«ιχ·άίΐ], χχτο'χου 'Βαπος.τν^,ΐου Άποι-^ώνοιι.
  όώοου Μιχ Φ3αγ«ιχ-άίΐ),
  μίαν αίγα, ·Λξ 1? ίάϊ/^ύ< δύοε<3 (12) οιχ · χ η,ν ί.χ/) παρανόμω!; : ΐχ λ ,α (^οα ώς ϊδιθ'τησίαν τοΐ ί Λ,.ηΡ. Λποφ. ^,ο Ό Έ. Μ. Κ Μ Ή'χρ'θη Ά ΓίφχσίσΊ '^'ν Βάμα» τή ϊ Οί Δΐίχ*«τ«1 Ι» ΚαιΙτβλτ»ς IV. Σαββάκης Ί. Λιαλι/νάκης ΐΊ ν Τό των ου 1909 -ΐ,ς άνιυτόι» Ό 'Ϋ Έ. Μ. Δα<τχ*λάχης Ο μ-*ι; Ο.Ο.: Έπίίκϊή ή ^.ϊ; ; ?'' ήν ΐίηβΰγ'ΐΓ, '--"'/,·'-. '■> *3ττ'»ΐ;βρυϋιΛ,&νο5
  π/θζΊ'π»τί' χ.χί ιχι·>3ΐ''χι ΰ«ο τΰ ϊ^ιρω^ 1,2,1
  XX
  7 τ ΰ ύπ'
  ίνο/Μ χ3τ.-ηγο ι'-ύα'ϊ-σν
  Ό ΧΙτχ/γ λεϋ *ορΊ-.νί νχ -;π
  "-9οοι/ ! ι »ί -λ^τ-ΐ) -ε; 5 χ{, 'ίιτιτ υ ήχ·Λ<*ν / η αίγοπ^όβιτα ττϊσης ηλ", α <κ<γε<.ι> ά).- «ί '-ϊ κ***1!:^ 4· ή ί< π^ο')«5·.ιο- /ΐτΐϊτοέφθί'·.-; χι>ψ λλχ; ι λ^ιΐβϋΐί ίΐιΐηυ^^^τ λ: *»■:
  τις ίπομένα; δ,ΐ'ά-εΐί, έπι^υΛΐττυαέ'η, τήί 2ίΐομ.ογ' -.>/ ία-
  ευτεοων πο,νώ/ τ'ίΰ π 'ν,χΓθ Μόαου <ιΐϊΛΐς ιι,νο-,χι,,ι., Λί ίυ -γν Ιβα^μο.'ήν τώ> βΐίυτ οίον π>>" Λ< χπ«ι-τ<Α8-χι π'ριτ' >15 ;.
  "Αρΐο·)/ 2. 'Οίο/ι- τώνέ' -ώ ιτιοη Όΐ'χί'» ά^»^ιΛ ΐδ 4'-
  μάτων '^ίμο^»6{ταI ίιά ϊ,υλαχίβεωι: Αον ή «;ί« ιοϋ <λ«+έ^τος ή ή 5χ ττ,ς χατ-ί'Τ'οοίίτμ ζΓ|χ'α; α ') δέν ιί αι ιι* ζο> των .' ■ ορ·/ι*οΊ
  ον εξ μτ,νώ», β ') εί 3! με ζιυν τώ 20 θί*7(*«Γ^ ϊ'/α
  μ 'ών ίθ '·ρα/ΐίών γ ιυλά/η όν νία α.ηνΓό< χί γ ' | εί ι< Κ.Ε(ζ(·ιν των 40 ^οχ/αώ» έλϊσιιον τω< 4 Ό Ί50Γ./.Α ·)ν τουλ-^ σΌ έ-θι, ϊ .υ ,ί (1>ΧΙ
  ν' 3 Π; ■ί9έ μ
  των φυλ»χώΐι «ρ/ΛκίΙϊί 'πΐ ίογΐυ< ίηΛ)*·! ών η τ^ί ι'.ϊΐίοό ~* ο' ς τ-υ τε * '0~ο · 03' τθέν^σ; ντ τ-ν^υλΐίΐ'^ν Ή ποΐνή ,3γ·/| -* βχλλίτ>^ «α· ο / ό κ; «ύνΊί ό ίζίτ*· ^·πο
  •"Ο Λι/χτ-.η ι'οβ ίινϋΤίι ΐΐ ά,ΛίΤΐο ιΐί'ΐ"" |τ'·5 - ιίΛί'κή;
  Ο ^ο(-ί>χο; ΐγ<Λ ε'»τΐι-έν *αυφ ^ι~ο, ί< χχΐ' ί, ι αϊ'ΐτ αι ί / έίγ^ϊ-ϊί ίί: χρ^τητ^ιον ή φυλικήν "Αο'.ρον 7 Τό·, £ϊϊΐ ίΐλτ,αΐΑίληαχ-ι ήχϊϊθυ^γή Χτ>. λ» ιί-
  χοσθένα λι' άξ'χηαα έ< •'ών «ν τω πι ονι ταοι ινΐ^εο; α5>ί,>'
  δ*θ/οε4ϊ το Δΐχα-^τήοΐον χ>«! ί^ίο πον>*τ·χ-·- ϊίΐ.ινή είς τί,/ η',
  τό* π*ίό·τ* 7ΤΛη»<«αΓ,ν τη' χ;''1(ί *'■· '^*πί<τ' ή Τ ; ζηα ί. ^.ετά τχιΐη; ΐί-'χ.. ό.τ.ο; χχ ίί: ϊά ';3 ϊ ήΛ« ϊί»·'ί: /· - λχτάς 'ίαπί/ΐ·; -ο^πχ'ίό'το, '<0 ζοα."ίΝβ>·» ττ>-β»>ί κβτ' ο'ίί'-/ τ3·1 Δι<«- ϊ-η'Όυ χο'ιν ϋιιί^ί 'Κπε·ο- Ί? ζοιχε-η; "ν ί-ί»; τή- ·λΐτ;'τΐ) '"2, <χ-χ τή ο'ο'ν -> ί Λ ■'.ιττ'ρ <υ -'υ7ΐ), έΐΓ'βληβ ?, εί. τόν χ»τηνι^ ΰμε-υν ή έιΐ ιγ,ζά πονή Λιά ταυτα ι' ιον- λγ) υ/!)έντχ ε» "/'-ν * έ; ύμεον Γεώργιον κ.-λ.π κ.λ.τ Ίδόν τή* δικβγρβ^Ιαν χαί Σκί^έν κατά χον Νομόν Εΐεΐδη ιυτα τοϋ Χϊ-η ■ο.5ουμ5ν^υ Στ-ίΟρ'βΊϊΰ Ζουλη, φυγο- δικούντος, ίξίδίθη ή άπό 8 Αύγοιίστου 1909 κλησις έΐίί ίμφα- νίσβί, κΐ'Β τή««ν τή *?χΑ τής ΐϊχρούΐΓ,ς ^5μ·μω; όιιτΟΛϊν δ; «άσίυ,ο· τβΰ Λί^αττηιίο- τούτου, *ο: άτολο-υ·· κΐ' πβρϊίΤΞοω τή-; -Οθ'ίίΐΐΐνης χοιτ' αύτΐιΰ κατηγορίαν, έτοιχΐκολ- 'ϊ λήΊη «:ς τή·, τβλϊ,ηϊίίϊν ο'^τοί κϊτΐικ'αν κίαί ε'ς τή» έ'ϊρΧ' '-'υ τούτου. <ίκ ίε1Λ.¥^τα! έ* των 4~ό "χρονολογίαν ■) Λυ- 4909 ίυο ά^οϊεΐκΐ'κών των άγροτικώ' ϊιβνομ^ων Ν. χαί . Γί.Λ^γϊιςίΧ') /.α' ϊϊη·4.θί!460ι1 «'■<; το'θτ'ίοιθ. Γ>3 τής 2~ ΑύγούΛ-.! 1909 Ι Ιχο^ρϊηαα τή. ΙφηΑβρ'ϊΐ; τής
  Κήβίως, Γηϊ?ί(>ί)»αν ί': χαί βί νό,Λΐμο! ^ίό; ^.«α'ηιιν ου-
  ί ί
  ίΐδ-τ, ί'. Γή; ίν.Ίίΐιον τού Δ
  ΟΊ;( ό •
  νίν τότ^ν <.« γ ίν :ώ κατηνο^ ίζ--ί 'ΐβ ττ,ν ί-οίο'ίΐΓιοΐν ι!ιτ ό α;ιό""θΐ δίο/ νά κ» ρ^χθτ1, Ινο^ος, συμφώ""1»; με λ:ά ταυτα Λ'χίζο-1 -οήι>;'' το3 /ατ-γ'ϊρί^έ»1^ ΤΙτϊυΌ·4νοϋ Ζούλη
  χ:ο Άιτ^ί^ο Σφΐχίαΐν κιί ήϊη ίυγΐί-κοθ/τοϊ.
  Κ·τρΊΐ75ί τοί'ον ενο^'ν τού ότι Ιττο κϊινοϋ υμαιϊοον-^: χι-
  νούμιϊ'/σ;, μ.ΐΐ' α)λ<ι)ν, -νν^χεφίσυε την ίλτΐλεσι» ττΐς έτΓοα.-ν(;ς ^ς·ο-^ί'.ν^^ πράςεως/.αί ενε/.α ταύτη; σ^νοα3λογή3^ς 'αιτ'αότ', *2 1λ Ί)ί ς ρ ^(.ν.έιτ.αν σ^ ίοομ.Γ,ν, -ην νυΛΐα ΐι1; 1 *2 πρό ΣίϊΛ-οίν, ί-ν -|ν(ι)σ:ΐ ϊλζί;/ ϊί; την Κι'^χ χ3ΐ χ·ΐ3 .<·> Στκ '.ναΰ
  τοί/ΐΛν Κί> Ί»εά":ι; ΣρχΊΐιΤΛ όχ-ω ί^)
  χ;(3γ; «ν ι^ο'αι»! ι^/ιιι*ν ϊ'.χ-'Όι »5"·); λή
  «·χτ τ«ο«*. :μ<»ς ώς 'ϊί:*--Γσί3ν τού Ε'ίΐθη 'πίγΐΤΊ'ί', κϊι ΐ*ημιίτΐϊό·»η. 'ΐ:- Β* μ» τ Μ 3 ΔίΛί^ι5^.ο^ 1909. Οί Διχ.ϊσ-.α:. β. Ν. Σ Ι. %ΐΊ.\><·ί ' /,ς Υΐί α ττ,ν ΪΓ,,λ,^ ε^7:ν ή: ά.ι.,τ»:{ ΙΙ^-Λ^'μ.5»/", ιυζ/^ήτίώς τ;ρ τής χ / ,γρμ Ό ΙΊ ιΐ"ί ;ϊ' εύ; έποο'ίΐνε νί ΐπιδληθ' £·ς ϊΊτϊν "ό ς "(Λνής. ην 1λ Ί^υ)ίο^ ; Καλ*ιΧρζτο^ς τ^^, αΐΐ'/γνωμί ·<«. 3ί«ιμϊ Ιίιο'.τη'Αθν'ιΐ' φ Αν*ρ. Μίηγϊ'τ,, ρ^ιτο ^^ο^3α/^/, / ιο - ' »· «' ϊί'» ν α (170). 5ΐϊ να τ? ' 'Γ)-'ρ3ί*μι4τ·ϋς Μ. ά Έπί'ϊη τ ιτίΐ;: ί' ήν ./ηου/*>η !νσ/3,- ό ν.αίή '^0
  7 Ιΐ
  χο'οώ/ου "πληρωμήν ί'^/μώ'ν "?<όϊει1« (12), ίι' άξί*ν τής χλαπεί- ϊ π?θ6Α.επεται και τιμω^ίΓεαι ύΐτο τιάν Λρτ/ραίν "*7 Τθ8 ΙΙ61». Ν" β-ί,ς «ίγοί τού, «ί·—ραχτέω* κ*ϊ 5ιχ μτ,νιχίις ΐτροσωχ,.χτ,ς χρχτή- · Ι*"" *α» 1,2, 3 καί 7 τβΰ 6*'άρι4. 665 περί ζωοχλοπής Νομου, χ ϊχτό; τώ/ φυλαχών ίργα τού (χά τβ« καϊ ικ
  ί ί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΧΕΩΣ
  "Αρθρον 57. Εάν δύο ή πλειότεοοι. υπό χοιν;3 βυμνίροντοε | Άοιθα <Απο© 25/ τύ|χΐνο'., συνυπ;52σ''3ω;ι ττ,ν έ*τθ.?σιν ώο'.τμένΐυ τινός τλ«υ Ι -λήαατος ή κιχοιιογήματοο. κζί ενίκα Ταύτας συνοϋολ;νήσώαΊ ο: αλλήλους ά;χο'.ία>'χν συκΒρομ'-ν. ή ΐάν τ'; υιετέτίΐτα -ροσ-
  .ιρήστ, είς τα3-ιχοία·> τυΐΛ?ωνίΐν, τότί «3: των συναιτίων τοιαύ-
  <·,.; σ·υτ'άσε<ι>ς οστ'ς -οό η -τί τίς π3ά:=<>>: ϊυντ,ογγυε χαθ'
  τοΐΐνϊήτοτε τρόπον η1 πρευοέθτ; «ι; την =κτίλεσ(ν αυτής, τιμω-
  > ΐτβιι ώς βΰτουργός ·χέ την πϊ3» το3 νίμίυ ώο'Τ;ΐένην τλήοη
  οινην.
  Τό Αικο'ίτήπιον των ΙΙρωτοΓηκών Σφακίων
  κλτ
  'ΙΪΓν τ-τν ϊ:κονρΤ<ρ>Ίιν νΐΐ
  Σ-είθέν κατά τόν Νόμον
  Έτειϊή ό κο·τηγορούμενες «κλητεύθη νομίμως, ώς δίίκνυ:ΐ!
  90 ά
  ΆΪθο:ν 1. Οί <Χέ~9ντ*ς &όϊ5, Γπτου,-, ήμ«6νβ,ς, όν,υί. <* Τ5ΰ Ι** γοονολβγ-'.ν <« Όλτ',>6ο =·υ 190.) *",8.<»τιχρ3 «, ·ί,, ,, 5 „!,-„.„;«,., -,,ν,- {.ν.·.* ·.·«! νίΜ- ,γ Λ- ν-») λ! Ίί- 1 οΥ3θτ!κο3 οιβνομέι.ι; Α. Παπαδακη, οχιος ίΐϊανίϊθη ινι.ΐίΐον τού ■ά-ων -ΐ'α.'Λ'εΤ'ί' *·? φιΓ'ακ'-<ε<.>- :άν ϋ άε·ατ'3 χ)α~=ν___υ τ ' 'τΐ ' χα-ηγοοτ.ύμ'.νο: κΐ"» τϊν ?ν ιω ν.ατϊ)γο?ηΓηυίω αναφίΐο-
  - - _ « ι ' ^. τ >ψ 4 λλ & ^ ΐΑ£νεν -ό^ΐν ν"ϊ' */ο*ν^ν ς-τ-'εσε τ^ν θΕίΐοοουΐΤταν αυτώ λ-ιο-
  χ τή£ χαταττρΐΐί1; ζηαι^ ο .) οε* Είναι α-:ζ ·>ν τΊ>ν
  VII
  ίοαγ- >Λ£ν[;ν .ο---» '·« /ρ ν-ν >=— ^- ·* "■'χ» '-' ψ ■»■;"
  χον τούλάγΐστόν ες αη ώ- 5Μ εί*·*! α'ίζ'ον των 20 δ-^γμιώ» ' "Οίνο» τΐρας·ν, ϊ~οχ(.·μ: Β^-ν ν? χν?^/ί»ί< έν3·/ος συ^φώ ως μέ ■ }. ^. -ν πΙϊ^ΛτίΛο —/Λ ι. τί 11 ίη-»·/ι,ίΛιί -ο^ι»* -»τ>"".ν ίυ.ι^'ν ιινι^/Τίυ ν'νΐ - ' -^ Χ3ΤΤν0ΡΤίΤηρ!0ν
  " λλα υ.ίκοοτίΌα -<3ν 10 ^ιτ·/χ~-υ τ3ύΧά/!Τ'ϊν ..Γ . „,,,.„. »^ ( , ι /,, - .}Λ » ' - ^ ' >. / λα ^ -.-' Δΐ3ττα3τΛ
  ' .) ετνα: με'.ϊ<.)ν τ<·>ν λ'Ι ο:α -μΌν ίλασ7(·>ν τ',ιν 'ιϋΙ» ^ρα-χαω^ ! ~* ' , „,,...,
  -οΰλά·/(7τον «ϊΪγ ?τ;υ- ' * Δΐχΐζον ;ίή·^ην το3 κατηνο!5;ιι'Λ·νοιι Ιωαννκυ Εμ. Ι ρκλΑίΧΓ,
  Άοθοον 3. Πρ;σ·ντί»; -'.υΐ'.>ρ33ντϊΐ ί·ά κϊ'αναγ*αττν·?!; έκ ι κΛτο·.χΐ!> Λ'ηχα'Ατου Απΐκοοωνΐυ.
  τΐοτών βΛ·ίΚώνί9γαν»ς$πίΙογω' δη^-ιχών {) τού Δι»ιν>:κ3υ ) ^^σαει τοΰτ:νΙνΟ7ον τ-.ϋ Ότι ττν 28 Δεκίμδριο·, 19>)«,
  :ίΙνο·χο'. των 3ύτ«3ν χοάτεων Ι—ί γ_5όνΐν 8ση,; ϊ*» ΐύνϋ'ϊΐ νό ί "τ'°< τ9! Τ"Ρ^ τ0 7'->Ρ'ον ζ^ Άληκαμτου Αποκρρώ'θυ, κειαε-
  Ίντ! μίκβοτβββς πΰ τετίρ'θυ τοο 05·^=ντ'^ ί,ά -ήν Φυλάκισιν | ^ί «ί^λ-υ τού, ίν. τβ'Ο'τεως ;θ«άτωΐε μίαν γο^ρίΰνα άξίας
  -ύτοϋ γβΐνου, Ή τνν. ,3-η 5τ·6^Χϊ-ϊ· κα' ο /οόνος αύ'?; * ^'ίοντς των 'Τ/.οτ/ΐ ί'?0) ίοαγΐΑΛ., πυρο.6 Λήϊας κατ' αυτής δια
  όδίζ-ϊΤ·*! -νοτοϋ Δ-.ν^σηοίνυ. ίοχι-χ'. ?-- άαίσ.οΐ ιιίτά Γήν έκ- ' "^δίλο. ό'πλο ^ σ .ττήι..ο-τ: ς Γ/^, χφουο^ν ε·.ς τϊν ομοχώριον
  τ-σιν τί-ς ™ντ»:. Ό-οτάϊινοί ένκλ-ζί.τίΓ ίν «ιοώ νυκτός χαί ! τ!:υ Γ!"''ϊϊ-^ Σ-α^^ Κο^'.ν* η, τ;,τ;νήσιΐς αΰ'τω ί,η^αν ε.ς
  ττο=: τ-ν άξ'.νν τής ε·.ρη>ίντ,ς -;ουροΰν»ς.
  'ΤίκοίΊη 'τε-ρΐυί-Γ^ϊ! Λ^ί ίϊτι ιίτιεύΒ»! ·
  χ>ή δ ϊιασττμα *έ» «εγ■>·ζ-τ'»< εις χοατ^τ^.-ιον η Άοθ^ον 7 Τ?ν -τί τληΐΛ,Α^λήαϊτ! τ^ <·χό·<:γ χασθέντα ϊι' ά5ί«.γμϊ έν. τώ» =ν τώ ιταρόντι νίαω ΐναφεροαένων · 'ρ;^ Βίαω τή 12 Νο=·λβίί^^ 1909 ύπογρίοϊ τό Δ'ναστήο'ίν ν.«ί ανευ τολιτιχής άγ<,)γί^ είς τν ; /-.. . ,> Τν ή' > - ' -* ' ϊ' - τ- - -■- - - " -ψ~ χ - ' · Δ'.κασται
  ■ ■ ' ,' . ί , < ; ■ ^ κ , / Ί ' Ι. ϋηψ"ί > νέ
  λο-τάο ΐαπάνϊ: τοΰ τ>θοντ-ς 05'Ϊ3υ.=ν(.)ν το'ιτων κατ' οίκείαν ! χ»αοο»κης
  τοΰ ϊικ.στοο κοίσ-ν, 3ν αη Ινη ήδη ·κ«<οιτ-οη,9η. ! *' %^λ^ν»κης ενογεν Ό 'Υτογραμμβτεΰς ϊέν όρείλεται ί'χ τ-.ύς ο" ^ηΒϊντας -*·'α^τόν άιτοζνΐα'ωσ ς ;: Κ·Μ Δασκα/βκης Έ·^ϊ ίή όϊ'.ζοαίνης τη; ιτ%: -'ον ·ΐ" 7ν·Ί0£6=ντ(,)ν 5* τ<3ν * Μετά την ϊηαίΐ'Ηυσιν τής ανωτέρω άτ3ίάϊ£ωτ. χλαττίντων ζώ«»>ν ν- ^οαν^ας 15Π, ϊΐβ^ νά >-.*>ύΗτ. ?!ς τ-ν | Ποθ'ε'-ΐλένΐί); συζητήσβΐιΐ; -τΐοΐ τή ίπ·βλητέας ττοΐιής, είς τόν
  κα-ην-ΐΐύαβνον τ =ττί τη βϊσε' τ->ύτ^ς /νάλογος το·νή
  Έτ-ίΐ*ή π'1 ίτί ζιοτχ.'* ττή »■· .α*:λ5'Γόι -νοι ττεο^Οντα! των '
  τοίς οΐβρ;(ς ?1 χ,ι. ?2 τοΰ ΤΙ-ο'./οί ^ΐμ,οϋ άνα-'ραΐομίνων
  καΐωμάτων.
  Δια τ α 5 τι
  τέν κτ,ρύχθέντΐ Ι'Όχον κατηνορούμι=νον Στΐ
  ριΐνΐιν Ζού)η κάτο'.κον Άΐκύο,υ Σ»· ·ίο)ν κϊί ήδη 5υγοδι»Ίίντα
  «ίς φ-
  γ·.!ν
  έν'ΐς ( Ι) ?Γ:υς «ι; την χοτς τού; αίί,
  .. Ρε(,')ί;·
  άιη. "Τοισϊΐϊ Ά-.ίο. Μϊ·>-'1έ:τ, Ιωάν
  'Γ) ΕΊταγγελίΰς ίίτρότίΐνε νά ίκιβληΐΐ είς αΰ:ον ό μέσος 'όίος
  τής ιτοινής. λ ,
  Σ'εφβέ* καΐά τ'ον Νίαον
  Έτϋϊή ή πρδς;; ?!* %) !χ.Τ)ρύγ6ί) Ι/οχος 4 κατηγ;»56μενος
  5Γ£»ο6λ{'·τίταΐι χαί τίαωοεΤτ*! Ο πό· το3 άρθροι» 421 τσύ Ιΐοινιχοΰ,
  Ιγοντος οίίτο).
  "Αρθ;ον 421 . Ή ;ν. πΐίθί-Γί'.); φθορίζ ή ίλάδη ξίνης ίϊίοκτη-
  ά
  νού
  V.
  Μαρχουτσά<.η κ»ί Στ^λυνόν Σηφ55τ.--ατου?άχη, κατοί- ! «ος Κτλλι/.ρατους Σ;?λί άλλχ ι2^ — 4*24 ή χ*:' α/.'/ον π ν εκατόν π=ντή -:ξ'ς «μ : τΐν ίν αυτοίς όριζόα!·ον τρότον, κ.κί =·»,., χατα την άξ-.αν τή: χοντα (150). δι' άξ·.7ν των -.λίττ.ντων ;, . Ον -ών ε· —ρακτέων χιί ) Τιν3μ;.νη; ζημίι:, 'ί%ΐ^¥^^ την Ίθτότητα '.ών ζ'αοτ. ϊραχμών. ίιά διμήν3'υ πρ^-κο-ιχή; χίατ^τϊι,,; τ:υ, εί; χατΐναγχαστιχά ίχ- ι ^τ , Δ ι α τ α ·υ τ α τϊε των φυλαχών εργα :οϋ Δτμοαίου η *ημο'[χά ά·ιέΐω- μετά! , Λϊ"'*!(1^^' ΐίν ^/.ηουχθεντα ενοχ;ν χατη ^3"·.^μ£ν5ν 1'«>»νη< τί;ν ίχτ σιν τής πο·νής, τοΐ'θν (3) μηνον. χά! στ^ησ'.ν τώ' πό- ; '^α' Γ?^λλάκη χάτϊ χον Άληκίμ,του Άκοορώ^υ £Κ ιρυλά- Χι-ΐχύν αύτοΰ ϊίΧϊ'.οΑα ών έν";- < ) !τους άπ: τής έχτίσίως τής ! Χ!!ϊ;ν τ«σσαράχ.ϊντΐ (5Π1 ήμ ρων. ΐίΐνής τ->. κ αί εί; τα -.-μ:μτ εςοία της ϊιχης ίκ δραχμών ?ί*α ' Έχο'Θτ1 ΆχεφκτισΟ»! χτί εδημοσιεύθη.
  έξ (16) 'ύτέο τ-3 Δη'Χντίτυ Γτχίΐου είσπραχτέων χαί διά
  ν(2ΐχς προσωπικού ν.οατηυ^'ος τού.
  Εκρίθη ΆπεφινίσΒη χα'ι έϊημοσ'εύθη.
  Έν Βάμω τή 3 Λεκβαδρίου ί 909.
  Οί Δικασταί
  . Ι. Καψάλης
  Ν. Σ&βθάκης Ό ϋ)ΓραμματεΰΓ
  Ι. Διαλυνάχης Ε. Μ. Δασχαλ-/ης
  "Οτι ακριδές από<:πΐσμα Έν Βάμω τη 22 Δεκεμβριού 1909. - ,. Ό Γραμμιτϊύς καί ά. ά. ό Στ. Φ ραντζ» σκ άκη ς (' Έν Βάμω τή 12 Νοεμβριού 1009. Ι Ο! Λ-νασ-αί ί. Καψάλης Ι Ν. Σαββάκης Ι Λτ»λυνάκ*ς ; . Ο Ύπογρ·>μματίΰς
  ί ΕΜ. Δασκαλάκης
  Ότι άχρ(6ές άτ:όσΓασμα
  Έν Βαχω τή" Ι;! Λ*.κεμίρίου 1909.
  Ο Γραμματεύς χαί α. α. ό Β^η^'ί
  : Σ· Φραντζεσκάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΒΡΝΗ2Ε£ΐϊ ' '
  13
  Δρ.θ. ϋρωτ. 119
  δτι διιτίλίΐ έν νομίμψ - ομω '^Λ το3 Δτ|Άητρίοιι Μαστοοβιΐ
  » Λ-ίΛπ 7*2 ν ' '*ς·ί ( Έιιειϊτ τι Λ^οχί,χχ τουτο, προ 6/έπεται ι κ»·, τιμωρεΐτα· α*
  αοθρα 286 χά 57 τζΐ 1ΐ3·^!Αθυ Ν3μο.«, χαρακτηριί,εται δί
  'Ρν όνόνιατι ται? Βα<ΙτλβΌ<; "5<»>ν 'Ι&λλιννων τ>τ,(<με/τμ*. \ΗΐΒΡΙΟΝ Κ'ΠΚΡΙΜΛ ' ' /«/< ^α*"^"*" Ίϊόντις-α τ' άίβρϊ ΊΟ-δ /αι VI*! τής ΙΙςινιχί,ς Λιχ,νς Εισαγγελεύς ιινίων ί Κβ^οϋαεν *.ϋ, ς.οηλ-ν^ Αα-η Γρου-ϊνιυς ίνα «μφαινυ '*----- - τι >ν
  ι» οδι«Λ''χατηίθίϊΐτ*. ώ; ι-χχί-ιο τού 5τ ε/ γ-ώΐΐι ,ιύ ο .ω
  V
  ' ~ν '^' "^ ν·**^ Ά«ρ|λιθϋ τ.Ο |-ο^ς 910 Τ,ΐλίΐαν 11.^
  νω; <α'ι ά-βυ τί-,ς β«/ί*τϊ-ιέ»» υ; 'ου !/ι<7 ιχϊ ωιιΐ ίίϊοχΓ^ Αϊ' ώ /ν 9 ,τ ,/. ινα ϊιχτθώανώς ^-^Iι-'ϊ· -ή ί>τιβε·στ;»
  ιλο.ο ϊΑ -ζίν »ις τγ)< κιτΐ/ήν τού ξ" λ < νη-ι α Γ η.Α·ϊ-ϊ ητ^ι τ'ν ' ί*1·1-, α / ·>ί ΊΐΑ" δ χχι ιο ^ « »3Γ, Αη' υ ι.ΐ ωΊ·»ς -ώ άίΒίά
  νυχ « ττ; 3' Λί?ε«βρ'ου 1 Ί>ιι8 εχ το ϊ> -ή 5υ< ιχίΐ Κούιχ-Κα- τής Π^ /·, Λκ^νοι'^ς, 3^■^^30^·ως ίϊ /αλυδμε' αυτόν· γι 3/ χς'.*ί ί^. Οχιι ^<ι τ ίΐ'χε-ζί >ίία: ήρ < ο ΛγΐΒχι^τι εις τον 'Ρ . Υ ..... .«·■* 4Λ · -ί · -ι Λί«* ' >^< '< < <><ί^ # ' , , Γ-*' λ> ·5'ς τη οί) ιαςχεοΐζρΌυ ι
  V
  υ.7
  £13>· Αξν·}*. Ι'.ϊ
  VI
  Ι ϊχ<] τί Χ α ) 11 ΜΐΙ)Τ Ιί ■ ■» ΧΧ' Ο" ΐ|Ιϊί· ' Ι'ί/ 'Οι,/ς-η ^ Ο-.Ϊ ί «υ χΐ ζίΛί !>7=Ι1Ι, Τ ϊ ΐΜΐ"Ο |'·η, 1Γ'1 ΟΊ
  -ο. εισ πίϊξ» π< α ι ίο »ν ό^- Αϊτώ· οι!ι ιϋ .1/ ^0 ϊ- 'νι- 1 ί Ο Εί χ Ι'. Σκουλάς ΓιΠί'Λί1 "Ο ΐνΐ.1 η Χϊ το^·ι-1 Ι ,ΜΤΪλ·^ϊ ΤΙΙ »1 -11(Ο3 άρ'ΐοα37Ι, 373, 3Η5 *ίί 18-1 τ^3 Ι1ο· ,»». Νίαιυ, ,.* « ,οζ Ί'.ΐ5ΐλι δχ;τΓΙ|θ ^^Λε/ , *1~ο ο'ν ιιΐ )^/<> γνειτι ό πτ
  ιτς θ'ϊμ^ντ,ς τού
  Ιϋον^εί *αι τ' ϊ^') χ Ιί < γ' ί 'Ί η ΙΙ^'νι ή; Λ".ι ι *.' »ς <^ η'ΐ. )ιγ;) Ί^τ ϊ^Φΐν'ΌΤι ·>τ
  ηα.Γ,-"Ός Ν 1α^ ορ.κχ,ιη, α-Χ' ΙλΟ, Χανίων
  τ ΐ'.)Λνηί Δ 1>τ ορχ^α.η, » >
  Ί οαννης Ν Γ.<,·»-[ ϊλλχι,» » Λ'ανϋ·3^ Χ. Ι1α-ΐίιι«.η, Ροίοτου ι; σώπω ε ί>ϊ ί/ τ λ ϊχ* «-η^ ί - ι 1 Ιο<·> ΐ' ιχ,ί υ Χ ν'ιδν -(■; Εν Λχ<Ί£ΐ, ΛύθΓ,μερο ο "ου μην» Η^ίντοΰίτ,^Ι'ΊΙ ,ι-ι Ιιτ^/ ϊ (,^ι. 4 π. μ ινχ δ(4*ΐκί»| «οί -ΐτα ιι γ ; ;χ ίΗί τη, --ις.ω ΧΑΑιος , (•έλίΐ ο χχτθή έ Γ,^ηνίυφώ/ω ~ώ Χ3Ίο ο ι 17 ττ,ς ΙΙοινχ^ς Λ·- ] χο^οιχοι^, ^^//^Ο'^)ζ όϊ <ΛΑο^*£/ λι>τί. ο1* (Ο Λχΐ^ /, Υ ο}Τ' ν Τ(,)ν ι
  »γ .αφων ί.ί 6ΐ5Ό^ρί*'»ς. Ι
  'Ι^ Χϊν οι^ τ/ι 7 'I'XΜ^υx^Όυ 1^10
  Ο Εισαγνίλςυι. ^αν'ίον
  Γ. £κονλ«1ι
  Βχιίλε1»!, Φ^ Ιίου^>ου-χ<ΐ^, χϊ-οι ο. ΧχΑεκΛς "Ιίνγοαβχ χ^,ί γιτοίβ'ξΐν ή ")ΐ ι; Ο ί^ίι'-ί ϊχθετς οΟΧ-<Ί ;;ινΐΑϊ λΓ,ϊΤ, ϊς ιν /αι ί' ε.:; τ;'^ν/%:' >',>'- εις
  ηρ γ
  ν-β; τοι/1/.ίΐΑ/ήϊΥ) β'ς ^ Γ,ν τϊλ&υ~ϊΐ«ν χΐ ιχ ι -ου χΐ-
  ιίνο > χΐ1ΐ;υο<Γ9χ')<')Λητη51ί ΐηαόιχ αέίη Ήν Χ*»'οΐ£ αΰ'/ ((αϊοίιν Ό Είβΐγγελεϊ». Χανίων Γ. ^κουλα»>
  Ι) Κισ^γεΑεύς Χανα,
  Ι . _ικουλάς
  Λ[)ι') ΙΙ.ωτ 66 Ί
  «ι Λ·6/.τ 5 Ν
  ί ν ΊΊνοιιαΐι τοι"' ϋα<(ΐΛέ(θ( τώ 1 Ι Κ-.ιΙ», : Η.^ΐωρ^^ Ι . Θοςΐυ,ρ^ιιης »αΐθ[*οί ψ» Κ.ι, ΐωρ^^ Ι . Θοςΐυ,ρ^ιιης » } ι ^5γΐ(ι·:υσΓ,ι, /.α /}3τ; α ( ωΐι^κ ςιαμ.νηι, θι, 6:ι τη'< 1 / Λϋ (■-.)* ο^ Ι'.3Ο^ ττ&ρ ω αν 8 — ϋ μ. '. 14Ί11) : -τ,ν ίλθΛοα ΐον ^ς οκοκον τρίςιν /)Τν> -ν-ςς τοΰ »
  Έν Ό%όπατι "ϊοϋ Ιία·(ιλέοίΐ, τ<ώ· λ'.η.·ι#ΐ'|' Ι,λ Ό Εΐ*ίαγγ»λ«νς Χανίων Επε'δτ, ά ί ^ Έ>ένη Ά: χον ι** ι; α^ζ^ο, Δ/-,ΑΓ,τ;ι
  οα/Γ, :τώ. 30 :γγαμ.2ς < ;., /./.-ιο, ςοι χαι ή'.ι-, αγνωΐτου 5'αο.?νής Κατ,ηγίρϊοντϊ! ώ; ,Χϊ'.-'.ι χ- ο-' "<τ: *5ΐν: :, *·- ~ζ · ϊ>
  »ν τώ μετο·/8ΐω
  αι «,ις α-χ^ζ:
  μο^ς .Τ υ/,ί.'ζι 1ι* ρν-θΐι. /αι / ι(ί<. ν τ;^ ριο./; ^^ Ι ίω^~)ΐ-ν Θι,ίωρα/Γ,ν τ1αΐ{ρί -ου χα"α ϊ^-./ι. χ ^ ίϊϊ/3/ <-) ο3ιι>?Γχι »' πΑ·;ν τ'»/ 'ρ·ΐι< χΐι β/ .ρ;αχ ν-ι ^ ·> =?'''
  7.0ρχ νΗ '- Ί νΐΙΙ-νΑΐ; Ν:α^ / χρ ι λτ ι,ριζ,ι.
  πΑΤ,Ο,λ / <■ *2 Έ-.ι-'" - *ι '*'}"χ '■*·> "·· 'ς -"* Χ"ω; Α3ΐ α ν
  Ίϊ,'., υ τ ϊρ'»ρΐ Ίθ ι ιχ Λ ) τγ1,
  II
  ι/,/γ;
  -Ι.^-ο-ΐ '>) '3' 5·1 3Α '» ηθ '3 '.Πι Κΐρ
  Ιτυ, Ι ί Ο ημερ..
  :ην 3 Ι το.ι ^<; "-. .-^ -ρχ; >:. ΐ'Μ). Ί / ϊ' 6ι>.Λί >ί) ϊρτ,μτ,ν βι.μ|ων(·>ς
  •ή ΊΙΐ ι 'Ίς Δ «ο^ΐίς, ϊ^γχ^ονια- 3» Αΐλςϋα&ν
  Ιιατβλουσ» ίν
  το^ Λτ.^ητ Μ.ΐίο ' ι
  «Ι"-. Ι5.Λ Ι5Τ-. ! 1" 1-"
  ρ
  Όυ Έμμ.
  χατϊ τυ
  ρηρ?^ μμ ρ
  ΊΓη^.ιο->ς τίποικ χαι χρνιν βι^ν,^3ια;*^^> μετ* α^τής »> γνωΐι
  Ό Λτ1(λς-ιος Καττ,γΐρο; 1
  Ι1. Α. Τσικρι-·
  ων χάτοτκος Φανερωμ*νης
  14
  1) Γεώρ.
  ϊ) Στεφα--------,_.,, .
  3) Λίων Φίτσοίασκαλακης »
  4) Χρ. Σατ>. Κουντονράκ»κ »
  5
  II.
  Ε. Φουρβίυριανακΐ}: »
  Δημοσιε->βήτι·ι τό χβρόν 5:α τί, *
  Έν Τυμπαχιω αυθημερόν
  Ο Δημοσιες Κατ/Γ'ορος
  Ι"- Α. Τβωτριτσής
  ί
  ίου ΙΙεδ.«οος
  ___-ρ <> Ηρω- 428
  • Ά-ο©Τ2ττΓ
  Το Είρηνοδικεϊον
  Συγκειμε,ον έκ ,«} Είρηνίδικςυ Ι
  τού Γραμματίως Μιχαήλ Τυ/(αναΑη.
  Συνεδριάσαν δημοσία.........
  Διά ταυτα
  Δικάζθν ίρήμην τοΰ κατηγορ;,μένο. ·Αποσ .)>β(# Ζ^
  Κηρασσει τον κατηϊορ^μ«,Ον "Α-3-ολι,, Γ ~ *'βτβ^-
  π.ψ,ν κάτοικον τοϋ χωρίου Β,ρβ^ω ιί.2.*β5ς ν,ν
  *,_Ον«ς Ι«χβν οτι την 15 Ν.-.όρΐί., 19^8 ::ερ( ώο
  ς φρ μ«θ εαυτόν ί
  Βαροαρω Πεδιάδος ^
  ο Βίί
  ημς θϋίίΟο ,ε^^^ν „ έ,/ .
  ανευ βΜιβς τ(}ς Άρμοοια, -Δρχ« »ι «-^ι
  ——^-ν--*^--—-ϊ—3ΐ.ι;.ι*^ΛΊ!Ιΐϊ&-"— *
  τίχών ύποθέσεο)ν την Πβραΐκευήν έκάστης εβδομάδος, των ποι-
  νικών τό Σάββατον έκαστος έ6?3μάίος, των δέ μιν.(:οί髧αρβν διά
  μέν την έ'ίραν τοΰ Δήμοο Β'άννου την πρώτην Τετάρτην εκάστου
  μηνός, δι» την τ,ςΰ Αημίυ Άγ· Β«ΐ:λβιρυ τ»-Μ |ευτί£«ν Τΐτβρ-
  την, 8ιά την τού Δήμ3ϋ Μύρτου την τρίτην Τετάρτην καί ϊιλ
  την τοΰ ΕΊ;ηνοϊ<κειο,ι την ιι-αρτψ Τίταρτην εκάστου μηνός. Β'.) " 'ρας ίνορξίω·:-ών συνεϊρ ών τής τε σ,,νϊ^ο.ς δ'αδι- κασίας χ^ί ών μιχρ'.διβοορων ιι;ν 10 έ. μ Γ .) "Ωρας κα*ί' ά, τ; γοίεΐ;ν θβ μίνη «νθίττΐν *?Χ3 μϊν ! τάς εργασίμους ήμί'ρ ς χοί κα ό τούς μήνας Όχτιόέρ'ον, Νρΐ^- ', 6ριον, Δ«>·.ί'μ<ρ ;ν, Ία,ιΌ^αρΐνν. Φϋδρ ααρ,αν αΑ 'Μάμ ι^ν «V© τής 8—12 π. μ. κοΐ ά·ΐο ττ;, '—5 μ μ «ια.α ύ& -.ούς * αΐκους 8 μίνας άπ,ο τής 7—Π τ. μ /αί απς τη& 2·— θ' μ. μ. /αι» εί ί χχς έξαιρί'ϊμους άκό της 9—12 π. μ. * Δ . 1 Ήμιρας ιτρο? τ:αρα',α6ήν άγωγών επί ίκροΒ'αίορών * την Πίστην έκάστης :65ο^ι«3:^, ώς ν.αΓ την ήμ,ιραν κ»θ' ΐ^ν . βα παοαμΐντ έν τη έ'3ρα έχζττου Λημυυ πρός ΙίΜχ,ασίν αυτών. 3· Ή ί-χΰς '.ής πχρίύτΤ).; άρχϊ α'- άπό τής Ο Ίζνοοσρ^ 1910 ^ καί λήγει την 31 Δίί,ει ίριιυ 19 Ό. 2 Δΐβτάσσό! την ·ν ΛντΐγραίΚιΐ ταχοκι/ /ησιν τη., Τϊίρςύίηςεΐς » τον 2(/.αστικιν ~ινακβ τςθ Ρ,ίρηνο2(χείοι/, 'ίς (ϊίυ^ντα τα ύκο την ί €ϋ71ν αθΐ^. 2ια . Ρ' ενίτο καί Έν Πε-ίχω τή 14 Ί ' Είρτ,νρϊιχ,τΐς Ν. Κ. Ίω*νν 1909 μ?; Ί,χριθη, απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη. Έν ΚαστελΛίφ τη 7 Νοεμβριού 1901). Ο Ειρηνοδίκης ■ '-_. Κοκκίνης Ό .,, Μ. ΤΐΜλ Εί,α ^?.κ€ΐμ·ίνου περί τής καταγνωστέας »:ιν«, Α/,ί^ταν. Το. Δημοσίου Κατηγόρο, αίτησομενου νά έπιοληθΛ τ /■»;' * :/ψ ^λβακ&ν 2,μΓΛών χβ2, ' ' κατά τόν Νομόν. ξ 4' (} ^ | ο 5, ^' Ρ Δια ταυτα "Οτι ά ε.» Ο Γρβμματεϋς Ι. Μ. Κιντώξάκ*;; ςψ€,βάρ6βα ύπ'ά^θ 14 4 Νομο^ δί Γ<ερΐηαδο>ν Λα« «θείον
  μΐν<:0' Δ «,;:,· την ίήμευσιν τού κατασχεθεν ..) /αι την τ;ιΛοκολλησιν καί δ Ι Αί;ϋη, 3 ίψιζιαβΐ) δτ,μοσιβυΛη. Έ/ Καστί λιω τί, 7 Νοεμδρί5ϋ 1909. Ο Ε η Ι . Κ. Κοκκίνης Έν μ ,( 10 Δ£)^εμόρις^ 1909. Ιίρα;. 6 *Ο Γ7 Ό ρ ί ζ ε ι , Δ'.) Τακτικάς Α^,^,μς ^ τήν έχ5ί*βσΐν των μέν »βχ,_ ' *»* ^ά^νδε_,ΐε| *ψ^^ριμ:^:™^ι^ «ϊ«θίντος ,'πλο. (ττεριστρο- 8(^αψων χα,3 Ιαδ^ΐν^^-Τ/^^"!081^^^ χ* βΡ"Ι*όν ■»«««ν τής παρούσης σ^μ- ϋρος :,5,,οοίν ιίν ^^^^ * Π-.* Λ,Ονομίας. ^, 6^. ,,,ρα, βίΧΜ ί;^:^ ^ *£ χρόνον δ,,σ.ημ, 7-?1 2 π. μ.',ΐί 3^6 Γ !Χτ;ΑβΙ Σ)ί?1°" Εν Γ,ερμ.αία,ν τία 15 Δε,εμέρί^ |909. '° ^ννοίΐκης Τζ€ρμΐο3ων Άκρ,δές άνΐιγρα?-¥ Λντών* Χ· ^α6"ργ3»νάκης Έν Τζερμιάδω ανήμερον Ο Γραμματεύς Ε. Παπαδάκης '0 Γρβμμβτβύς ΜΤλλ Ο Γραμμα-τίύς *. Γυλλιανάχης τ'ίθί» 12, 76 καί 149 το3 Όρν