93103

Αριθμός τεύχους

3

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

22/1/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ
  ΊΈΥΧΘΪ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 22 Ίανοναρίον 1910 — Αριθ. 3χ
  Αριθ. Πρωτ. 190
  » Διεκτ. 225 »· . ·,
  Ο ΕΙΙΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ >:ηΐΐίΌΠ0-
  Λαβόντες ΰ~' όψιν :
  1) Την ΰ*' αριθ. 4848/*775 *· ί· 5ι«*ήρ»ξιν τής Ανωτέρας
  Διευθύνσεως των Έσωτερικών δι* ής έξ«τιθετο είς μ«ο3"!κήν
  δημοπρασίαν ή καταβχευή τοΟ τρίτου τμήματος τής όδοΰ Πλα-
  τανιά Κισβάμου.
  2) Τα υπό των Νομαρχιών Χανίων, Ρεθύμνης καί Πρα-
  κλείου ΰιτοδληθεντα ημίν υπό χρονολογίβν 4 Ίανουαοίου ΙίίΐΟ
  πρακτικ,ά των ικιτροπειών αίτινες συνεστάίηϊαν πρός διεξαγωγήν
  τής μειοδοσιας ταύτης έξ ών δείκνυται ότι ε>εργΐ)θ«σης τής ~ερί
  ής ό νόγος μειβϊοσίας νομίμως προσεφίρθη ν' αναλάβη την ΐχτε-
  λεοιν τής έργαισας ταύτης ό έργολαδος Νικόλαος Ροδολάκης
  άντί «,ίκοσι έχτα (27) τοίς εκατόν επί Ιλ—«ν τοΰ προϋπολογι- 5
  αθι'ντος ποσο^ όστις καί ανβκηρυχϋη τελε,υταΤος μιιοδ:της υπό τής
  επιτροπείας ήτις συνεστήθη έν τω νομφ Χανίων.
  3) Την υπό χρονολογίαν 14 Ιανουάριον 1910 δήλωσιν τοδ
  'έργολβδοι» Αλεξίου Τσικνοπούλου νομίμως καί ίμπροθίσμως
  κατατεθβΤσαν μετά τοΰ άπαιτουμένου γραμματίου παρΐκαταθήκης ,
  ϊι' ής δηλοί ότι προσφέρε,ι πεντ» το"ς εκατόν επί έλαττίν τής ι
  υπο τοϋτίλεΐΓταίου μειοίότου προβφεοθεΐσης τιμής πρός ανάληψιν ■
  τής κρβκειμενης εργασίας.
  Ίϊοντες χαίτό άρθρον 14 τοί 356 νόμου.
  Άχυροΰμεν τα σχίτικ.3 πρακτικά τϊ|ς γενομένης
  χατα την 4 Ίανουαρίοο 1910 ενώπιον των (πιτροπειών αΓτίνβς
  συνεστάθησαν πρός τουτο καί
  Διατάσσομεν την επανάληψιν αυτής συμφώνως τοίς ό'ροις τής
  ίΐαληφθείσης ΰπ' αριθ. *8**/ΐ775 π· '· διβκηρύςεως τής Ανωτέ¬
  ρας Διευθύνσεως των ΈσΜτερικΰν ταίς οΊατζςευι .ού Η56 νομο^
  ένεργηθησ:μένην ενώπιον των διά τής διοκ^,?^ς^ω, ταύτης ωρι¬
  σμένην ΐνιτρΐπείών χαί έν τοίς αυτοίς τόποις την 15 Φε6ρο^α-
  ρίου ίθΐθ ημέραν Δευτέραν καί ώραν 9—10 π. μ.
  Έν Χανίοις τή 15 Ιανουάριον 1910.
  Ό επί των Έσωτε,ρικών Έπιτροπος
  Α. ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ
  λοπ&τβμου δα την εξής αιτίαν : «;Θ»σαντ«ς ϋτ κτνΫύνφ την
  αύτ'ϊιν ζωήν-κβτώρθωΐαν ν» διασώσο*στν
  ίστιοβορου κατα&ρυμματι·τ6ίντος Ιπβ των ψη
  δέ αυτοίς πϊΐαν πίρίθαλψΐν, άποβιτάσβντες την έντίμΐφετν
  κοινοΰ χ,αί τάς βτ-.ίίρους »ύχάριστί«ς τοΰ -ναναγβϋ «ίτίνΛρχ·* κ«1
  λοιπού ύιτ' αυτόν πρβσωπικεθ».
  ?) Δία της «π' αριθ. 12 έ. ϊ. %ίς τον Ένωμ«·ρχτί» Πλττ>·ϊ>ν
  Ιωάννην 790 τοθ σταθ,Αοϋ Άτσιποκούλου διότι Δ%
  λου υπηρεσίας κατώρθωσε νά βυλλβΑ*; «ύνόδοκχ» ρ|
  τηφόρουτραυματΐσμΐΰ, άτβπειραθέντα κατά την ώραν τής
  ψεω; νά λάί^ όχλον καί αμυνθή»,
  3) Λ:ά τής ΰχ' αριθ 13 έ. Ι. *ίς τοΰς Τερίζάκιν Μιχχήλ
  30ί3 καί Μουζουράκιν Κωνσταντίνον 1352 Έχ^ματάρ/·;,
  Κοοτσαι,τακιν Γεώργιον 1911, Λεκάκιν Εύθύμιβν 19Ε4, Ιΐβ-
  τεράκ,ιν Έμμ. 2269, Βερικάκιν χΜιχ. 2300ΐ,£ΐ3ου«ίκΐν Δ**.
  2477, Ση*5οαϊκ«λάκιν Νικολ. 2714, Δοξάκιν Γιώργιρν 283Ί,
  Σκ3ράκίν Γεώργ. !923, Μιχελάκιν Ρο5βον ,
  Νικόλαον 2993, καί Μαρτιμίανάχην Γεώργιον 30?1
  λα<βς, καί Τοουρθ^πάκιν Βχσίλιον, Βά *Λ Μπα-ίσαρισάκιν Πανβγιώτην Καί Δρυκάκιν Ίωάννν »τρβτιωτβΐς τοϋ 1 Τάγματος διότι «Κατόπιν ίξηκονταώρου <Γ^ί-γο3ςκα!ςΐβ- πιωϊεστάτης 6*ηρεσίίς, υπό ραγδαιοτάτην βρσγήν κ"8ί'^ιμΰΥ*τ%ν ψν-χος, κατώρθωσαν νά συλλάίωσι κατά ττ)ν 4»^ &9<ύον(0^ ϊν τθ χωρίψ Χαρχαλιανά Κισοάμου τόν ϊιαδόητϊν λιρίήν ν Δημή-ριον, /.ατηγορούμενον επί πλείστβις ή Έν Χανίίΐς ττ] 15'ΙανουαρΙου 1910. ({Εχ της Άνω·«ρ«ς Δ'θΐχ)|αΐω( τϊ)ί Χω?»·«Ί«« 4ΝΔΤΕΡΑ Λ10ΙΕ8212 ΕΑ! Διά τώί «άτιοθι ήμερησΐων διαταγών τής Ανωτέρας Διςική- σιως τής Χωροφυλαχής απενεμήθη ΐΕαντ,γυρΐΛος Ιπβινο; είς τοΰς ξ ξής 1) Διά τί)ς ύιτ'άριβ 9 έ. ϊ. εις τίύς Σταματάκη Μιχαήλ 12 Ενωμοτάρχην, Σαπουνάκιν Παναγ!ώτην236Γ)κα[ Μαραγκου- άκιν Γεώργιον 263'ϋ χωρο|ύλακας τοΰ σ>ιθμού ΙΙανόρ^ου Μυ- '
  Έν τώ ϋπ' αριθ. 2 έ. Ι. φύλλω χα'ι ιεύ/ϊΐ Γ. «
  μβτος τής Ε»ημ.*ρϋος τής Κυβε^νησκ,ις ένΚρτ,ττ,, έ
  τό ΰπ' αριθ. """,ββπ τής 30 Δε-χίμ'Ρ^" ί^'^ τοΑ»ττ»>?»*ν
  κριμα τού κ Εισαγγελέως Χανίων, έν (·> ί*ιτρ>
  τό όνοματίτώνυμον «Έλίνη 'ΑρχονίΖΑη »ό<5ιίτ·ς Μαστοράκη» ινφ Ιίει νά άναγραοη «'Ίί>ίνη
  Δημητριου Μαατορακαχ,η».
  (Έχ τού Γρ«··ία» τή« Ι3*·γ<τελι·; Αριθ. Πρωτ. Π > Δ'.ΕΛττ. 5
  Ό
  Διαχηρόττε' ότι
  Έν τι) κτηαατι
  μου ϊν:«ρ»δτ;::αν Ιπΐ το^ κ
  Αιμν:κάρ5υ τβ3 κ*·' ίμϊς Δή-
  Ψ Έ
  ιβ
  Μ- ΡΙ3 ΤΗΣ.-ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Δρβκονάκη δϋϊ άρνί* μαΰρα χΐίσ-οτζ τ,-ο: τό έν σ ^^ρ^δου'λο 1 " Άρ^. ~ράς". !
  πιροϋνι ά-ό τ ό "εΐδΐ; ώτίο^ •/ΐΜτρΐιϋλ! ·αϊ·. χ,κά:ι ;:~3 το ζβρδό, Γ ~ ' , , , ,
  το 5= άλλ3 κουτοϊΐλιάη τ; "Ά α--^-ι :/-~ τ; ϊε.^όν κ«ί! ■ ■ λ ° υ»?»οι?Λΐον της Λικαΐθίίι/νης
  άδουλιν. Ό κύριον αυτώ.· ί·;'ν;εϊτα!" :')■■■< τρο-ν.;<λ:ίνί«ί·. οί άνα- Ι Συγκβί;Αίνον έ/, τύ^ Άρ:στΐίο;ιι Γ. Άλίξάνϊρου, τιροίΛρζν γνωρίζοντες αύ:* ώς !Βΐ3κτητ'.3ΐν -αο"' ν* ϊ'ΛΐϊΊ-τ^ώτιν ενώπιον ] τίον έν Χαν.^.'ί Έίΐΐΐύ'.', ώ; ί1ρ:έ$ρ.:.ί, Ρίωργ. ^ Ίαο^;;.·.- ϊου Γβν.'θΟ Εί-ιγγελδως Χανίων, Άντωνί;υ Γ. Ζηλήμονο , των ημών ϊν"ϊς 8 ήμ-ερών ά.'; τής ί« τη Είη;'ε:,Ϊ! τί;: Κυβερνή¬ σεως ϊη;Λθϊΐ6ύσ*υ>ς τ"ς τα?ϊύτ<-ς χαί Άζι.ύζ: ~ζ α μίσα Ιτ: ϊέ- ν.αΐ τα ε;ϊΪ7 τή·; ϊ'.ατρ;; ',; τ.'ο.' ναί ταθτα άλλως 5/.τ:·.η§ήτϊ"·":α! "·''ς οζϊ''-ο") Α-ί-.αοχ'.κ ταμείςύ Κωνστ»·. Γ. ν.τ, ν.τ. Έ;ετών ένΧχ· νίοις, ώ: α;λώ'' ν.χι τ ο·". Ιν.ιντταν. Δ. Χρ:ττ'.νά/.η Ρρα;Αμαϊε'(,); τού * ι *-^ β τ ΐ ί. ο υ λ ίνκ-ΐν ώς 1 γ. αι/^ατΞοκ. Ο Δήαίί/ΐς ιΡυχροί3 | 'Ε?ε:εί:υ Χα-ίων ττταγΜϊνω ΐίο.Λατιω χοΰ ·./.χιν.γ.:ί χατα- " " " '""■■■" .^ατο; -τ, 18 Ίίνο,.ϊοί;υ ί 9 1 Ο. _Αριθ. η^ζ3ρι ι^υ Ι /* 4 Π : Ε 1 Δ Ο Π Ο Ι Η Σ 1^ ί_1ϊ οτως ορισθή ή συνίΒίς τ ι 3 'ΛτςρΓ'.ϊΐυ ΐίΰ όγίόί'.κείου Χα- Ό αι ημέραι κατά :^ς όπιία^,' κ—ι. Μ,'ίίΛ^ι^.^ /^ιψ'ί'^'ί^, 3 χϊί. •Ζί.Α 5ί;ι:^'.ϊ»ϊ ίο,.,ϋκτω^ί'-υ,ϊ /αί. 1ϋ 7 ;::.:, 7 .αί λο»·ς _:χβμ6ριου 1910. -1911· 1 α μ'-Λη 1910. ... ί". '.■· Χανιά» 1ε Ίη'ί'ϊιρΐ*^· 1 ι V ι '/ι" Ό Γρα;ιματ$ύς Κ. ΧΡ! ^ ~ 10. ·' ·"·-"«-' Κ. Αριθ. τ. Γ88 „■·.-.< . - .- ' ■■ .· ί ί λ.-*.-: ·3 ,α?_δ τ-^^^ι^^ι&^τη^ 4;ικ«;ιο«ίι>ν»ν*' 'νΛ.;" ·■:■.·.-;...·. ■: |<ΑίΐΤΗΤΙ'Ο^ ' 1Έ1 Γ'*Μ" V *': ':>Γ '"?
  '.^ιγς«ίμε>Λν. ϊ^χών.;Άρ:ττ^ί3οι*. Γ. Ά^ξάν^:*) Π-.:έ3ρου} ',„ "' ' , .. '. Ι. , ,» ' Ι, '■ "
  τ.«-.3ΐΏ γ·,γ.. ,ν.'~;- ' ,Γ ■ ,γ* .,„ . '.·.ζ, ,·Τ ■ ,ζ · Ό -αο(ΐ τοις εν αν«οι<» Κ,ακουίΐνιοοιίςηΐο -&»1/τ^1>;7α'ί;ϊ*<;τί^--&Γ■ ω'ν.* .^ω'ί-,ί - ^Λί)··»'-·νι;;, Ινωνσΐ. ν ^ "•■'"ΤίΙΛΙ'-.ι, , . ._, . . ,-*%εν«ϊΐίίν Χανίοις τή 15 Ιανβ_ρίου 1 Γεώογ. Σ. Π?.ονι«ίΓ»ΐίς· ' Α ντ Κων<ίτ. Γ. 11 έτρος Ταταίίί*:β»ν; 'ττν, άλ)ως ·λή ίμ ι. Γ. Χϊήστιν.ικης < «υ, χ^ι0-, τ. Ό Ά Τΐ'-γί/αύ.- -ιΓιν Έΐετώ Κκ τοΰ 'ΈΟνικοϋ Τυπογραφείον