93106

Αριθμός τεύχους

4

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

27/1/1910

Αριθμός Σελίδων

10

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ" ΤΗΙ ΚΪ3ΕΡΝΗΙΕΩΙ
  ΤΕΥΧΟΪ «ΙΊΤΟΝ
  Έν "ονίοΐΓτ>ι 27 "Ιανοΐ'ηοί υ 1910. 'ΑονΟ.
  'ΛρΌ 11 ωτ. 485
  ,, Δ ε*-. 504
  Ο ι;ΠΙ Γ.1
  V
  Ε^ΐν,Ι
  Δ.·χκηρύττ*ι ότι,
  Έ/ Ο-.Ζ3. ι ^ -ι οί.,ϊ / <·,' 5 ,Λ Τ . ^^ Μ;λ* //·,/ ω, Ι ■£ ο/ / γ,/· ω μι ιϊ> ή
  ' τ.^1 --*■>* γ · χ , - υ Λ ' /ηγε'ου ο ί/σ-ϊσει,
  ) Ο αριθ γ ι, -( ν ι;/',>ν (-ροχών) "ών τϊθησθμίνων
  ί ΐ~ι ώ·* ίζοηερ >ών χά/ ομμάτων οριζϊται ΐ'ς 4) νντ ^/αχστΐν
  ' όρον
  *
  V
  Γ 1 Ί1 Γ ί ~ ί
  'ταες»", 1- Ό-, 'Π, "28, "29, ίθ,' Π κα (2 έκΐτοϊτ/ ΐυ Γ«/
  Ο;) ι ·5 ι λ ϊθΐ ιξ --ι*· ; ΐί , ) τ^νι^μ νϋ -ο.» μη'^^ς -ο
  -5θρ(ι>ν, τ, >τ:ι ϊςα^ν ν ~ ν-ΐ','ί-ια τω; α^ΐ^'* ο/ ι; ε>ς :;;, σχίϊα/" ου ο-ιο τ'-ι ν Ο ο μ ρς^, ^ -τ^ρν; μ /ρι τ&ϋ -ΐο-
  α,/ίρ^ς τυ Ιΐϊζ' .*.> μ.-/ * ών στ -.αν όν )--> τ.ύ, ϊ,κμ. ^ > Ο σθ ςο ά<. ο^ τ^ ϊεωτ ριΥΐυ >α υμιι. ^ , ?~-μ. /<>., ,τ χής Εγ-
  ρβ., σ*ι,ΑΓων[ών, ι ίργ/"|0Γ,ϊθ οντ,ί/ τ ,ι >> ^ 6^ ^λ^^^ 1'ΜΟ ,ρ/φ ^ -?γ^ .£> σς Οα ετμί οϋται ^οσα ιξ ε'οστίυ μ^/ΐθ ^ς
  (,μ^ρβν 11 .λ . γ, *·; τη, Ί ω-α μ ;ι τη
  II
  α £ν ΐ, ΐο > ι ν> - , ,ϊωαί, ο ΐρ,ν'ϊί»
  ς*^2! , τω; Η>,λα)ν Λάν α, Ρ )^<.^1]> λα Ιιρϊ//·· ^ <> αι _ "_ ο -ν 7 Έβν ο ΐρ,./αδο, ο* -;.<ρ3θω-ί »ντ ς τ. ί1] <ς ό—^, ΐ; ;.ΐ; Ν>,Αα3/ «<. Ι, Α^τ^ΐΐ,Ααΐ / '» >νς τ τ.'Ί, α-^ τν^ ίη(ι) ^ρω 1 ά^Ορ-υ ιοιζομίνί,ι, ρ-,δςσ,Μα, -β ιΐϊραγγ*/-
  τ /5ομϊ/ί), »' Χ .νυ ς μ..; ατ- .^ Ν ι/ο/,μλ, 1Ι/<ϊ : ν, ί,Τ( λ;ΐα^,, ι^,υ ζ ί » ίντΐ/α τσττσ/, α τ./ ν βΓ.οροι- τϊ<· ιίΛ^ ^μ. /ν Ά ι ομα ι«* ; ,, Ά ο ρα, Δ - / ,- >, ^ ς>Λ /α 0)ί ,, , 3/ )ι Ι ι μ'ρ'Ί σμΐι , .ι-ο/ίΐται β ς -ιοΐνί/τ,ν
  ^^^,7Ί1/^ ζ',Λϋ,ιι;, αϋ*ώ ϊ 3~ςφα3?ο>,
  Σ^μέ.υ ιοο, αί·^ α/ ι τς ΐ'ν', ?Ό[/γ,
  αυτ ι/ αοπληρωχίν,, τΐ/ή, ?, ίι/α":ι/τ(ς ί'ατ^-ωοεως ή μεσο/ ^'(Ί"ΐως.
  "Οοοι ί{υ»ιΛο;>νκ·*ν. 11 εΐΐ-αϊςις τ^ ~ο:α- μ,υ τού- ο (^ε^,εΐαι οομβο,νι,,'
  "Αίθννΐ (^2?Βί/Γ">ο» , ν^/)δν, όν. κ. ^ ιι ι ', 'ίλ Νο,Α*νυ, ι/ίςΝτ,ϋο π»οι»ιο-:|.ο-»ω, Γηι.βον ι:*
  ~Ί-ι ι >*'' χ ~ι τ. -+ ^10 Μ '^τ»ί ιί1, ΐι)^γ- % "> ή «ξθωνί/ί/ομ^ανίνιχ. ^Δη^οαθϋΊ αμ» ου
  /α/?(, /« Τα ματ >ν 11 ζ''^υ ..^α ,'»' ί^-ί' ουτ* ' ι' Α-θί ν 8 Ι αν Ο5ρ,ο/^ίο ϊωϋ άς α* -μη/ 5π6^/-
  'αα-ο^ ~ οϊλ/τσ-ιος ϊ" όα α·7ίο.ίο >, ~ο "υ, κχιϊιχ -ί|; ~3ίσι οί ^, ?, θίν ΐΐθίσϊ/.Ηί, -ρ-ς συνταΐ'ν -ου ;* ιυ ϊ'γ;λϊ6ι-
  _,. ~ρ-' -·<ν >-< ϊϊ/ ην "2 ι ϊ· .ι Ο' / α ι' ϊ χζ' ^ ;~Ί <-, Ν ν^ο/α ^ν(ύ/ ·~' ;τ [ι σ«: τρί'-ασιως ττ>, Λ,ω-ι,,α^
  ■ίή Ι-^-ι ής-?,, ■Ύ-ι{"ΐ'ΐ', ί^ Ιι η./^ .^ 3^ ' ι6 ν ιχ λγ,5 ω, -, «ί;- ' 2*ή, /.η^ττι .^ν »ρ/^/«ο^ ϊ/— >
  εχτ 8/αο,** άτοζη ι ιώϊ£ω, ** > --3 —κ,μ σ .,.>, »< ?! ~ ν--ω ο Τ3» ί . (.,.ί^.1 α-ςΐϊτίως ο^ / , ν:- -οομ νΓ,ς τίος - - / ό Ό) ,ΐϊτϊτ- ,·τ·, ς τ?Λ ^τ ϊπ.ώς, ?, ί'·' -^"ι α' V αν ' ^ * "*"' ο:^ανι ν ή, λωροϊ^/ "ής. 'ν το ουττ όε ~5ρι·ϊΐ ωα νθϊ/α^/ι,'Γτϊ,πχθ],^*-^^*^,^.*1*^^ '^-» ·«' /, , ν ι ι, τγ ο-η εΐίζ ά'α,κο'. Λ-ο α .ν ιρ ο/ τ χ" των /ϊ ΐ;<ε^ τ-νο, ?, χ'Λης ί·7^-Ό.€,) , / *οι: ούτ,ς να σθΓ,ΐθΛ.^ω'ϊ όχ '■>' " ζ ' τ ->;;/ >>; *ιτ/ι.Λι ..'■> ο >ϊ α *ν άς ..-/ να-α - υ Δη,Αοτιιυ.
  ·, ι, 0» 1 Γ* ? υ ι*τχ «./ί τχ Μ/^ί'ΐ ι 'ϊ ) 'ό /ο· Αί, ^ ' (· -ί «ο, ό»*ιλ.ε' νΐ 4ι
  σ > Οϊ -.ή-χ 3 53 ί. ϊ?., ο» / νϊ Ι)ΐ 'χι 0 7,*ΐ// ο ΐ« η " -ι> > < χτ λ 'α,κχί.Κι «ι- ο .-//'Π -. Ο τ ; ' >ι ι Ά. ϊ, -ί ; -χ ' <·( ι τ γ, ■/-,,·■-) ϊ / ^α, χ-» <. μϊ. , -ι|; ιν,ι.,ια, ί<; Λ ι » Λ τ»οα, Λ , / λ ι, τ ς ι,ρ υ/αν';, >α> πϊριτΊ-3ΐ χατα -3,
  Ά 6 .ιν 3. Τ7 μ ·»ςυ "'ύ 'ΐ ν λ. ι.3Ε ν // "ώ' ά!/ί' α>' -ορα* σ«< Ά~ υ ί" ι~-^ τ:^ ίογο/οέΐυ ιαν 2ε< ο" αθη Ι) Λ ϊ ' Α / Ι ( '-<· ί-1* Ζ^ να ώ ' "'"'"' ' ^ "' 'ϊν ^ '■* 5" "13- Ο Λ-.ΊΤΛΙ' Ι* Ο 6η^·Ι- " 'ί 5 , Λ _ /___ /ΙΙ 0.1/1 όν, σ/13 ς τί",, Αν ) Μ Δ ν / γ, -ι»; ^ Χωΐοβ^/1 α»/; ς/ Ί Γα ά' .) Λ'-,ί χ1/χ , τ/τ,ν των αντ ' "ώ; -ροοιΐ/'ων »;<<>-. ο /ώ,
  (-5 ΐ'. ί
  ,ιίΐ / )!»ι/ ς χ· ι ~ ·} >ν ο'Ί'.α/^ Σ^^.5ο^<■ ^^, γενητυ »ι 1:^0 τη^ ςο «2 ^ ι. /ϊ α ;■ οθω· η ΐ Ά /',ν, /ϊκΐ --α^ΐϊν ι Ι <.^ρο ατ^ τής .π'ίο Δ«■^^ /χ. ο ■ -./ -Ί3ίν 10 1α -αίαΜβ* 'χ σ .6α λ Οα ε-:ιθ ορώ< αι -α, -3 ΐθ'ΐν· -ϊϊ' ι ροτής όο ζ'.μΐντ,ς ο-ΐ τ;3 Άνω"«ρί^ Δι ι /. γ, τ ο ο τ,ς
  18
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΧωρςφυΛακτς ν,αί άντι-ρ-τωπεοΐύση.. τό Οίκ^ ;>μιχόν Σ^μβοΰ- ΆρΌ. Ποα/.τ. '2(15
  λιον αυτής ί . ~~ Τι7-~Τ~,~
  Ή Έχι;ρϊ7.η ί/_ν ~ι ο·.?ζιη>.
  έ·π. -,;1; έ*α:ον, τ,ζζί *ςα/ρ 6ω:
  καίτης ίκ,ι'.ρ >η; /α^ΐί.ε,.ΐΓ,ς
  λωμένα ατ'6ί.»ι^ ό .^ ,'^ Λ&ος ό
  ρων αν?ν> ^"ίΐημίωΐεω^ "ΐνςς.
  Και ίΐα μ../ εοθ(, *τα γ,/χ /<χ ο- α<- ι»ν.« Χ3ί ούτω ιςν(- ν' α - ^ οι καπνο. . Ο ΠΙ ΤΩΝ ι ΙίνΛΌλΠΚΩΝ ΕΠΙΙΡΟΠΟΣ υ ί«· [Μ ϊ'τα ./"τ-ο τού ; τ:<ι>; τή- Νοαα:γ
  / ο ^ ι Τ)
  ρί. 1 '. Γ ι : .ρ
  ;ν - ι,6υ"'ίΐν ε/ε- το β
  >·<χ «ις .ούς ανδ^αί ί-,θ- βπ* εύθειας έν ;ών |ν-,Κ "« Πάσα ϊε ^ομ.·α ή'τ<, ηθ·λί~ ποί . 500.^^' -ι, ΐ.«7μι; ί^,- σ»ιγχί.<λιοκ, μευον ε ι.,·*,ο^νΐ'ύπΰ·/|.εώ^?ΐΒν *ϊί'->:ί1ρ^·ς-'1 τ»ύί 'ς>· -όφειλοΐιβΓ ν* Ιίίΐοοσ'α- !
  'Γ* *αν4ΐνΊγγυ»7ί*ί''*&:''>ί.Ρ^**ΐ -^^ί<^ν·^ ίηΑβ>β»σϊν έγγςάίω^ ο'^
  δ'γγΛίίίτΙ); τρϊϊ ΐΐΑ^τί.τ>θν -Ο**»; ΐών ίρ,/3*ο<;Ό »/ ^ν>*Τ ^<>χ, 4
  . ν λαώΛλρτφ.^-ο»ι; ,ίΐ5-'βθτΐ>ν»*ί ξί^ γΐ >",·φ*"ίν ^Μ,ί^ν^ρν^. ι-α τϊλ- ί
  ιίν-νρα«ε^βν4ίΤ τού εύ.«ργίΐ»μ^5ΐ4 τ<ί5ς -1^ #£β£&>^ ο^ζνϊσ^ω, /ίΐ,.
  ,ν·--««οΐ5,νβί»λβ;ς ενιτ»ϊ«ως «* τηΆ<ά*£(φ *}ιι ν.4»Λ«ί*<»«ν */,-τλη-. ι ;ϊ,^-«,>/Άοί^·^ι14ί;ί..·0)4:«(5β)ΐινΐί^θί< ίκΜ7-ςβ5ΐ«1/μ^(<ΐς ^>ί;ν*σ*ί ^
  < ττ^τ%Ον\ί^ε.ρ<;<ί·τ''*«ί< ΐ»ν ομ6ϊ«(,»>α ϊ<^ ,ίΛς ίργο/,^βιίϊς, ν;» /%τ ν - τρ»»-ά^τν οττίϋχνιαι τί ^^>ί<ί« Τίρ*γί4<«ι τ(*Λ 'Αν,ί>;·;ϊί ;
  .03- Απ?(ίΐτ;σεοί!: τΐ^Χ«ΐ|Κίφβλβΐ'«/;^#Λΐ (#ίτνϊ τ.ν λήςιν τίίς >^-ο «-
  - «,> &Λ!ί-ό·Μ».ε[τί«»5ς »* βρϊ^β*» &ί4Λ*ί/0ΐϊίι>·5* *<λ^?5ϊ Βνό^ι^ί^ένχ^^ ι^τ ^χοινας.Γ. ,Α > » ·.! <-~ χ ν Λ .. ι ( ι ^> -.ϊνΑφίΐρίΐ». 15. ι'^Ίνιαϊίλγο^ΔέίίΓ τοίψ)!}^ ή ι^ωχ^ίϊ^, ^4·χ<· ( ^ο)- μο&νταα νϊτ;^ «ίς: «ίοχϋμίνί- σ^μί^ίίοχςί ^,ν^ο- » ,%»ί>ίςε.ς
  των άρθρων 49 /ΐ. 50 τΜ^ίιτ,ί α^ίιθ $56 Νί^οβ» ^ » * ^
  ,ν:^ · ν"Α*θρίι·£ 16. 'θ. ργ«λκ£^ ίϊ*2ΰνίΤϊΐ -1* ΐλ^ωοή^ εί, ε:*»..
  ? ν.-βοϊ ·?>5νΓΕρ3&«<ίΐν*)ν ,1,55γ»*,Οί: χγ υ'4τΛ>ϊ< ϊίοτη·^ ^-;}ρρίο ,ΐΛχ <. 4!Λ»[οίΛ2τα -τ,,υ-το^βϊωιΐί!--/ τ:ο ΐ5»·χο» Ά(>7ηγε'.θΐΐ.(,^ ς ' , ι ,
  ,γ ι. "Αρθ!9ϊν Π.^ίνΗ·1'»ϊλ(;ρ'ϊν»<; τή., ϊς'βί ·τί> τβρ* το.^»ρ-γολά
  -6ο» ιΐ3ραδί4"Λ*ί« .» έκϊϊΐο.6-β ,ΐίανΐίιΐν^ ί!Ηζι ν"*0^1·4- διά
  ,/ρτ,αχϊΐ^ώ/ανίΐ/^,ίτων ^<» 'Α,νητΐ,Α 4*^'^σ/ιϊ·."» ΐ(^. Έ ΛIοη»ρ^<<.ω(ν■τ 5<(ίίΐ3ν€ί(ΐι>γ ίΐ έ'Λμ.ϊ'" ,ιτθ}ί »τϊ τή §>»ί ~$ω-5ϊ
  χόλϊνθΐί παραλα^·^ το^ ο^ι^ν^^βι» Σ^μΛ^Α'ίΛ ι ύ^χΆ&μίν,^
  αρμοδίως κ»ρ'αβτβΰ ,η^ός -β > '& λογψ 4'β^^νϊίΛ. ΐ χ/'
  ,<^ ι*Αρθρ'χιΐ8. ϋ ?ξοδ* τίώ ϊΛ*δο'α'Ρνΐ *(>ι ν
  0= μω .ί -Ία·.3*«>,<ί'^^<9»'ΐ«Ι»ν*ΛίτΐΛ'^' ϋί)'"' Τον '" '+"'-α ^ '* α^-ω (ΐρν,/, %" ε >/ τί^ϊσωτέΐΐ';^ ίϊτί έχ. τϊο δξ'ι)ΐ:ο κ;λ
  μ ρ5 ^γ2 0 γ ιν
  Έν Χανίοις τή 18 Ίανο,ιαρίςϋ 1910
  Ό ειτΊ των Έσωτίριχών Έ
  Α ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ
  ^γη ,
  όρ ϊν τ.ρομηε^την.
  10 — Ό χάρτης πρός τή ποΐίτητί αύτβΰ ϊί5ν νά είναι κ->«
  -
  μίν-ς «ι "οικτιΑγ,,έν,ς ώ«* ν*. *ρο?Λά?™τ»ι ^οδοσ'χ ϊ''χ τ}7εΐς%οΊ^αό^
  ά-λ πά-ης φθοράς. Έα; ήθελον ε'^7, ΙλιλΦ^Ρ ϊ$χί*?κίύΑ)* §■*&,$* ϊάρζκύ^ς _<ϊ*έν^νΐ«ν<τχ».·ςικ#ί «** !'εσ<<υα3μ ασφαλώς ά-ο —ά"ΐ,ς φθοράς. Έα< ήθελον ε!ι^6τΤ7, ώιΤ-β τ^>Ί<^5' Γ(β*|; 'οσ.ν τ.ϊί χαρτςυ πρό; τ:ν ν-ι-;—ην ταΰ Τυπικαί5**8- *ματ* ί γρή /αζίί -όν τυτιο ρϊΐλχ,ίμ-νί. ■χαΡ·Ί1' Χ:!' ' Λ-1 »^ίΞΡ-1 ον-^ω., ι ^ ΛΤ378ς ς;ν προμηθευτην ίπο τοϋ Ιίν > 15'ντιΤ^ν(.?^?.'·ΛΓν_Ι.ς?;ί 1.7= Ί
  Ο ΕΠΙ ΤαΝα,ΟΙΚΟΝρΛΤΙΚίΪΓυίΙΙίΤΡ^Χ^^ . '* ^
  ^ε-' 'ίο^^χ· ί ~ϊ*ς ίόί»:" 4ν χύ*ΐϊά»*9»ο«Λ^οτ5τ
  εξ»»*·,: Χ ^ ,, ..(
  ---■ν"δχα>ί/γεϊ>'ΐν/ών *υ
  ων
  *"!ι·^
  [ά ταυτα
  . ί ι Ι
  ν 9 Ίχνο>χο'.ου
  Άκυροϋΐλίν τα. σνετΐΛά ΰ-ό ϊρονολον|*
  1910 πρακτ /.ά ^7ΐιχοΐΓραΐ''ας' κα'ι
  Διατάσσοαεν^λ^Λ^Τ^^νΙΙνΜ^'νΙτ^ί^ ^ »«
  τό Δημόσιον 77οομί0ειαν τοιω- πυροσβε<ττνών ^ρχντλ'.ων -?ν 8 Φάοο^Λ^ΐνύ^^χ" ΜΦ> 11 —>ί
  ίίΐ'ϊ:«.'■ ν «ι;; -ροττ-^ςί ,τν,ι. ,5
  » Λίή·, -ου / _ ζ
  Νίίις
  τυιών γι,οανιον |ι1ιΐι,)θΐ.-Αβονί χ : - '■" -
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ^Κ^ίΒΕ^ΝϋΣΕ£^
  ■χανών Πην.ΐ ραΐττ
  ριΐμόν (4.ί*τ?ϊ). 'Α
  Κλωστιι 'λίνοο. Κ/
  χ.ϊντήμΐτί. Ελαια τ
  Λαϊοτήρια. Φια'/
  τη:
  ΆοιΟ
  ρ «*ί ραχτομη/ανής, ή; μίρος, ώ; κκί τής
  γυναικός καλυιΐτεϊαι υπό τοΰ1 γραμμνβτβς Σ καί «ίς το^κατω /ε-
  νόν τού όιτοίου εύρίσ/.εται τό γονιχ,όν σύμβολον τής Εταιρι^ς.
  Το γενικόν τουτο σύμβολον, ώ, /αί 3'. επί τ~.3 γραμμαίς λ»-
  ξε-ς, «ς> ρουμί.ής τής λέξεως Σ·.γγε?, ϊίιναν;α! νά χΛρχΧεΐγΟωσΐ'"
  ίπίσης καί οί λοιποί επί τ«5 ΐήμχης 37_η.·α:ιαμοί ΐ.;να-/;:χι *ατα
  βούληΐιν τής Έτϊίρΐϊς νά μβ ,ι6ά*λωντα(, τορονμένο., ό'^ως
  πάντοτι τοϋ κυρίου γνωρίσματος το^ σήματ:;, οπβρ ει/αι το
  γράμμα Σ. ( _,
  Το σήμα τούτο, μετατώνήίηϊ ί πρβγ*νϊ3τίρ·χ; .π αρ^· Ι **ίί
  6 Ιουλίου 1909 άκ-9ΐ«ω;ή·μ,'5ν ϊνχγνωρυθίν.ω' έ:ί?^ν τρ,ών
  βημάτων θά τίθ·τα; ι-.ι των έν./; »ίρ^ϊντ, άιοφάσί: περιγρϊφο
  μίνων ΐμπορικών κν. δ'.οαηχα/ μ^ προιδ.των καί ειίών τής »ν
  λόγω ίτι ρ'ας ών ό κατάλογον σ.ιμπληρο.!μϊνςς τ,5η Ιχει ω^
  έςής: «Μηχαναί ραπτΐίής, τβ·Λ «χ!* -ραπτθίλν/.^νης (σ/μπ·ρ-
  λαμ6ανμιν·ι»ν κ/ι των 3ιλονώ« τώ/ ρ*ιττομη·/α<.ών) ΙΙαριρ:/)- ματχ ραπτομηχα/ών. Βάΐίΐς ίϋΐτομκΓ/ανών. Έ-ιγ-ίληα οΊ* γ* πτομηχα/ας «κ ςύλο.ι, -χάλ-ιδο^ *ιί 7ΐίΓ,ρο.ι. λ»» α χ'νήΐ^ς Καλύ,,ματ* μ&τα *λ*ίβρω. ρχττ;αη- ών. Τίμάχυ Ιφάσματος τ.ρος κα^α- θνια. Χ»λ*5[*ανΐαι. Κ^ωικχ'ι βά,λδίΛθς. .>σταί 'μετβξης" ί α την ρα-τκην καί τα
  διά' ρίΐτομοχανίς. Λο/ϊΐα Ί>αίου.
  ήρ ο^ Ήλεν.τροΑΐνηττ;ρες καί τεμαχια
  αυτών. Άντιστάσΐΐς κινήσεως χ.αί τεμάχΐχ αυτών. Αντΐίτατεις
  δ·.ίγέρ7ίο> καί -άμάγια αυτών 'Λσφάλΐιαι καί -εμάχι» 3^τ·"'ν,
  ώς καί 8 αφορών «ντύτων «πιτιθεαένΜν όμο3 ή καί ίϊια ί/Άΐχιι
  ϊπί των β:ομηχα,ι*.ώ' τής 'Ρ'ταιρίας ζο;ιόντω/ »αι ^*τϊτ^πιύ-
  μένων κα ά διαφορα μίγϊθη κιί -χ;ώ,ο.α:α κα' εις ο"'.Λ?ορ5.>;
  γλώισαι, ίίτβ ίπ' αύτω/ των πρ:ϊ;ντι«ν, εΤτ* επι των περιδε-
  μάτων αλ'! περ'ίλημ^τι·ιν ιίτών, ώς κα' 'ΐπϊ τώ ΐώ ω
  καταστημίτων, άγγβλιύν, τοι·/ο*~λ'ή-ιων '-ί
  εΓδους έ· τ ^ζων·.
  6Γ.") Τό δπ1 αριθ- 1977 τής 1 Ι Ιανουάριον 1910 γ?αμ·Λ«τιον
  παραλαδής τοό Κεντρκιο Ταρ,ϊίου Χα»ί·«ν, βξ ού ίμφα.νΐτχι 6τι
  ί άντιπβοσωπος τής »'·ρ<·,μίνης έτιιριας Χρ^στ-., ΚαΤΐαρ ϊατ=- 6αλεν»ίς ιό ^τ,'αϊίι** 'ΐχιιϊον ιό λαΐά νίμ,ίν άπχ'τ-ύ,Α'νον ζο- σόν "των 100 δρα/μών, θ:'ών νά ϊπιτύχί, τή» ά.αγνωρισΐν /αι προστασίαν τοΰ ά^ωτίρω περ γραφΐμενθΛ ^ 9μηχα/!/.33 κ.αί ίμ-, ρ'κεδ'σήμιχτος τής ϊν λόγω έτα'ρ'βς. Ίδόντες κ*ΐ τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9 *χ· ίιΐόμ'να τοί οϊκείου ίπ' αριθ. 7Γϊ9 νόμβυ, τυμϊώνως πρός τού; όρυμοΐς των οποίων δέ^ν νά παρασχ46ί5 τΫ) α!τού^ί1 ϊταιρ·α ή άνχγνώρυ:ς τοϋ ώς είρηται ίμτορΐτ.ΐθ καί β-ομηχανικοΰ τί;ματός της, χαί ή κατά τό άρθρον 15 τοΐ αΐτοΰ νό■^^.^^ προσταοια τούτου, ή προκειμ.»νη αίτησις ϊίναι άνίλλιιτη- κΐί νόμ.ιμο;. Αποφασίζομεν Αναγνωρίζομεν τα ίια τή; ανωτέρω α'τήσϊως ϋΐ ίπ'ι τ»3 ίπ:συντΓΑμέ.ο^ -χαρτ^ χαί ώ; ανωτέρΌ *^ίνμ λεπτομίρώς χεριγραφόϋ^ον β'.ομι ·χαν νιον '.ϊί εμπορικόν τής ΐν Γ5α 'Υορχη τή; Άμϊρ;χι*,ς έδοευυσιης ^ι^ο^^ύιΛ^υ χανίκής έτα:ρί"ς ϋτ;ό την ίποι;υμ·»ν «Β:ομηχ*νικ/; 'Ϊ Σίγγ»ρ» (ΤΙΐΟ 8ΐΙ»2^βΓ ΜΛΠΙΐίίΙθΙΐΙΓΙΙϋ; Ο") ίϋπρο-κο-ο ΐνταυθα υπο τοΰ «ν Κρήττ πρα/,τιρος καί άν ί-ρο^ Χρήστου Καίσαρος κα:3Ϊκου Χανίων άρχομίνη; τής ίνα,'ρ σεως ταύτης ά~ό τής ημέρας καί'ήν Ί, προκϊΐμε^η αΓτησις Αα- τέστη -'ήοης -*·ά τής ΐ-οδ^λής τυ γοαμμττίου ϊι' ού 5(;λ:ύτα: Οτι κατεβλήθη ε'ς το Δημ33·3ν ΤαΑεΐ^ν τ3 <·ατά τ; αρθρον 4 έ3άφ. γ'. τοΰ 759 νόμου όο'ζόμενον «τ:ί τ3ηω χοσο< των 1··0 ) ; ρ ϊραχμών ήτοι άπί τή; II Ίαν υαρ·ου 1910 χαί | _ Δια ν/ γίν^ όν.τός τις εις τι-,ν-τλε οδοσιαν οέ;ν ΙΙαρίχΐμ.£ν ττ ίτα':ια τυύττ; τί,ν κατά το άρθρον 15 τοΰ οί- ί ''ί τ5 ΤαΑ-:ϊον τοο Λτιλ.0ο ή τού Δημοσίου, λόγο ί » Λ ι/.-. 81 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ. 4Ο 4ή^ι<ιονοι; Χανίων . Δ αληρ^τ'.ει ότι Έ/;ι'£:αι είς μ-ιο3ο-,!λή; δημοπρασίαν ή προμήθεια «/ Ο ρ χ λ '. αο ό"ς-: ς ϊ'ά -ήν 'ιζηοεττι τώ/ λαμτϊτή-'ον «Αοΰξ·> επί έν
  Ιτο ά-.ο 1 Άπμ/ίου 1910
  Κϊτασ-ή^αα την 11 Φεβρουάριον 1910 ήμ;ραν Πέμπτην χαί
  ώρ-ί/ 10 —11 π. ,α /.ά ί ωζιον έττιτρνπής ά~:τελου,Α^ν/;ς ;*
  ου Ν"-;/.ϊρ"/5υ Χϊν.Μ/ ώ, Π:οε3,ο:υ τοο Δηα.άρχ3./ /.αί τοϋ Εί-
  ρη/ο5ί'ο^ Χα/ίω; /■.ιίτ^ΰ Μ(]χ^ν '.Λ το; -Ι/.*1-1 ή τώ/ νοο,'.Αω/
  α^τ'ιΐν ά;απλί;ΐ:ωτών (',)^ μελώ/.
  Ή ■χν.Λιτ'.τ. ■'-α/α*>·χ,Λβα/-ται ;άν τις ΐ/:Ός Κ ίϊ'^ε,'ώ·1 άπό τ<;ς ταύτης πρ^σφίρί, 5 °/0 -~ϊ Ιλα:τον τής '/·ατά την οΐωρ'.'.ή/ Λαταχΰρωσ;/ τε/.ε-ιταία; ποοσφορας. 113; μ.'ΐοδότϊ;ς ϊ/α γείνΓ, ίίχ,τ'ος είς την μ5;ο33σίαν 3ί':ν ιχ ίινι ?, τιν ς τ<~>/ ΐ> ταύ')α Τρα~«ζών ·Λ.ατάΟ:ΐΐν λόγφ ^Ί■{^^3.(·>;
  ^α.ών 100 Ό$;·Χ=ι τζο^τί-.ι νά προΐα^άγΛ, εγγο/)την ούτ ν^ς
  το ά; 3'/?ε<ι>ν χρ'νε; ή ί~ίτροπή, δστις Οί τροσοπογράψι;, τό ΐρα-
  Ατι/,όν τής μϊΐοϊοσίχς /α" τό συναφθησόμενον ,συμβόλα όν είν^ι δ'
  όπό'/οϊως δα ττάΐας τας 3·πο·/ρί ·>ΐεί; τοΰ ανα*ϊρ.τ/θ/]ΐ;2;Α·ν:.υ
  τελ«^"α.3^ μίίΐοότοο α/ίο ϊιαιρέο'εως ή ?ιζϊ;<ΐεως. Είς τό/ 3ΐαγ«νισμϊ όόναντα· νά ,λα4«σ( μ^ρος καί άλί.ρ2<ί·τνί τά^ θίαταςιις, τοϋ ύπ' άρ θ. 35$ Νόαο.>.
  μ='ο^3σίχ< υπΟΛειντϊι εις Τί)ν Ιγ/.5(7 ν τού ου ■?, τής Ήιτ.τροπε'ας ατιτοΰ ητίς έ/ει τι ·!5 ιιή αότα χ',)?'ί /. *ού'5υ νά απο'.τα ό τε- Τ!» π-α<Τ!/.ά τί)0 Δη;;τ:^ο5 Σ^μδ^^'. δι/.α'.ι.ιμ. ι να έι'/.ρί'Λ, II το ι Τι το/ έρ ες ) ορ<ο/ -ι.αι /.ιτ ίτεθϊΐ,ΐί/η ε»; τό ι.ί<)*?·/ τώ/ (Ιυ"'ϊμίν'ον. Έ, Π, τ?, -25 Ι4Ι') 89 ^ς.^-ιςυ Ιυΐ'ν. Ό Δημ.ιρ·χε.ΐι,,ν Χανίων Έμμ. 1%1«>υντνκης
  Έ/
  ΔΙΑΚΗΓΙ'ΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΝ
  Ό 4 ϊι α ιι» χ ο <; Χ α γ ί ω ν ηρ! τ τ * ι ότι, ϊ'. εις π/ 5:οδοί αν '.ϊ .υ συ>2γ<ι»ν:σμου Ι) 5/οι- ΐίς το ρήγμα «Κ^'^ ν ή'χ ι τού πρωτου κιΐ τή; τςολ^ως 3ύο Πί^α τω »ς-ρ/ομ_νω. ραν Λςυτ53*ν /.„ ώραν 10 —'1 π μ. '.αί ενιαίον έπιτροπής τ^^ ΝοΛάο■/.ο^ Χανιών ώς Πρθίδρου, τ «υ ρ Ή μ^^ ς ρρ, μζρ/3.) καί το^ ι .Ό(;νο3'/.ο^ Χα/'όν ώς ι*εΛ'.)ν ή τ'ϊΊ/ νομ νομου π- τοΰ ώς ού το κβίου ύπ" άρι·. 7ό ίληβϊντος βιομηχανΐΛίϋ *αί «μποο:«.ο·5 σί)α.α;ός της, ήτι, προ- Ι /.-£<*' '■?'· ί! ό Έΐϊΐτρΐπ»; 03τ.ς θίλε: προυττο/ραψε: τα π.α- 3τασία κατά τό άρθρον 9 τοθ ί5^.:^ ν>Α^ ίρ/εται μίτί ιΐαρί ' *"''ϊ τ<;ς 3ημοπρα3(ας χαι τό -ΐχίϊον συ^οολαΐον είναι ο' ύ~3- Ι » ' / 10 ημερών απο τής έν τί; Έφημ»ρ'.*ι τής Κυβερνήσεως ] χΐε·<», δι άπ^σα; τας υ^ο'/ τος τ/]ς 2:αιρίσεως. ε καί 2ι' Ί1 "Ο Έπίτροποι; ίνο./,ια-το,ΐ) άνευ 3ι- Έν Χανίοις τή 13 ' •ί Ι . 19!<Ι Κ. Μ ΦΟΤΜΙΙΣ ί*^τ·.«, ε^ος ες α πό τής α/ωτΐρω χρονολ.γιας προΐαερά 5 |ο)β επί π>
  κατα ττ(νΐϊρ3ο·<υρ.ν/)ν καταλύρωσ./τ£λϊ^ταιας
  κΦΗΜ&Ρΐ'ί
  τής ϊηροπρυ'α; Οπό/.;ιν;ϊ! εί; την εγ*ρ·3ΐν
  Τα π ρ ; η γρ
  χζύ Λν^Λθτι/.οΰ Σίομί^υΛ'Όυ ή τί|; ίτ'τρι-ίίτ,ς χύτοϋ ή'νς ;γ-
  ν,ρινει ίΐ *ιυροϊ ταύτα χω,.ις ι/, τούτο.» ν' άπο/.τά ο
  ταΐο; πλε;:ϊί·χης ούϊ^ χατά τού Λήμου ίι/.αί
  Η σ.ιγγρ:ϊ?η των όΐο-χρεώτβων εΰρ.σ£ΐ
  τού1 Δημου είς τή» ίια,θεκν των βο-ιλϊμένω
  κ"*ειοϊό;ην.
  Έν Χανίοις α, 2") Ί
  19ΐ().
  Ο ΔηΐΛαρ'/εύω» Χχν'.κιν
  λΐουντάκης.
  Αριθ. 1
  ΓΕΜΚ11 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ε.χσπι.>άκτοοος κα ταμείον τοϋ
  Λι'ιυ.ου Μύρτου Βιάννου.
  υνά^ίΐ τ;ύ ! άρ6?3.< τ:ΰ ύ*1 αριθ. 1',ίϋ Ν^Αΐυ κ«ρ Δ Δ ρ ς ρός τί Ταμείον τβΰ Δήμοο τουτο.» /.ιί ;ζς ί:-)ρο^ϋΛακ?,ς όμιλον- τί, ΆΛτ;·ΐΛ3ΐ το^ Λτ,,.Αθυ /.α! μή, φ-:ρο.>.; σι» ^κο,ιιζιμινων πρ;ι;ν-
  των, οϊΌτϊ^.ίίς, αίγοιτρ2&^τ·Λν, ζ^ ,'ΐον, π?ο-τ μ,χ Δ'.Α,ασΗλών άρ-
  ■χών καί παντός εϊδους φΐρ=υς τς .Γ,ς "αρυση; χ,αί
  πληρωσωσιν έ'ιιαΐΐ^ς τ:ύ; φόρ5^ς το^ άλλως μίΐά , Γ.^ρϊλευ^ιν
  τής Τίρο&ίδμ'-ας ταύτη, (μλξ! 4νεργΓ,»)Γ( ;( ςΓσπραςις ταύτης συμ.
  φώνο)ς τω ανω',β^ω μνηοθενΐΐ Νιμω.
  Ό Αυρος Δ',μχρ/ΐ; Λ^ρΐο^ Βαν^ϋ ε·ς όν α7ϊοι·.ί λονιαι
  ί>%ανα βντιυπα -,-ής τςαρΐύαη, παρΛ/αλίϊτα: να ένερ~; 13 ώ
  τώ 1 άρθρψ το· είρημεν:υ Νϊμβυ·.
  Έν λ^ρτψ ιή 1 Ίανΐυαρίίυ 1910.
  Ό Δημοτικίς Ειοπρα/.τορ 'ίχ Τα/ι
  Ε. Λενίκης
  π μ. '·./}. οΐίΐσθ.ϋΐιν ά) 0-ΐΐ'τΌ; τί,ς έλτεθιίιης π^άζ-.ω;, άλλωί β -
  Αθϋ ι ίι-ϊι' ι, έ-ήαί)< σ<μϋο.ω; τω άρθρω Ί )7 ΐΐ,ς 11οι>ιχΐ,ς -ιΐ*ο-
  νι.μυς, '-υγχ^ο, ω^ θε Λΐλθΐ|ΐ.εν αύτο^· 9π<ί>ίιλ<ι(6(.υ5ΐ ^ώσ ν -ώ; *·^- γρ^φω» .'; ί κ ί>;φ α< ' ■ '!3ν Χχ ;ο ς ι?ι 20 Ί ■νοοχρ'θυ 1910 ' ' : '* Ό Βί<5«γ-ίΙί'«^ς Χίνίυν ι Ι". 1ι;οιλά<; Οί χλ'^Οίντε; μ3ρτυ:ι; , Λειο»ί£ϋ; Λ, Γτι*ολ»«ψ , χάτι*ι>-ο; Χανίων ι
  Χλμ,/ Λ/-.έ- Μΐιλ.υ,Αζ- ί,; » Δΐοχτβυυ Κυδωνίϊί
  ΧΐΧ5ϊ. Άλή ΆΐΙΙ'ϊ».!,» »
  II
  »
  ^-υλ'.»<οί ϋ. Μα-13'./,κχ* ι;, » Αγ Μα-.'ν7, » . · » ι Ά<τώνιθί Μπ&το»αΑί,; μ » » » '^* 7ΐρ«·ς -α" όν ξιν ' £τ*ν'« Π ·,-τ ·ν;ά Κυ5»>/ί«.- '
  ανκκ; τ^ι/ο/.ΐ/λήΐ';) ε'ί τ Γ,ν τι ί^τ»ι ν >«ιοι<ία"' "<ο '. ών χ.·ι έ1 :ι,>.)■» ΐνΐ/ λ .λ> χ,σί, είς δΓ,μότα μ-'ρίΐ·
  Χανίοι αύτη[Αΐρι>< Ό Κίβα·. »ε)εϋί Χανίων Γ. ϊι:ονλα<· Ονόιιατι τ.»υ »4α«ίΐΛ£ω ~'<'>ν Έλλ
  ΚΑΙΠΜΙ1ΊΟΝ Ε111ΚΠΜΛ
  .νΐ'»· Χ<ινί<ον όν ·',ιιΛΊ, οί Ι) Κυ-ά/ ,ς Μ ϊϊ,τζε ά γ,, ί-ών 21) ".Μ Καμα ν .ι,' Ι'. Σχρ ζε<}Λ.ης έ:ών .'Ι ίιις» ^ρ · >ά οοοι ||ρ«ε. ϋε'.ίν&,ί
  Μ τ,ίη φυ'' δ χ^ι >»τι ,'ο^οΰ -,&' (Ός ΰιυ ϊι ι ΐ,«ί ι υπο χοιν&υ
  α λθ'οο.τος "χινουμ^νοι ουνλτεφαοΐ'οιν - ν &κ &)£3ΐν τί^ς ετιομι
  . « ξ<ο"ΐο<»ου π^ κΐΊ Α{. 0. 11ρ«.. ίν',1 > :
  // <ΐΓ., ι// Γ,/,ίυς »ΐ>.' -.ομ.ί|« ε- γ ,.'>■..! ϊύ-'.ν.ωμίνιι ς "'χι ιίίίο
  ου^Λτ' (0ι.θ6(ι>; τιον ^ό< α>ν 'ΛΧ^ί,ιυι- ιοό* . Γ,μυνων ^Κ-χ'»ί* ε...
  τ, ^ατυ^ή "ω< ζ.να »ί. Γ|ΐχ λγγ,α/τχ ί, ο; ότι τιν Ι Ί^ιλοκ ι* τϊ|ί εΐ^/'■'"■■,·. Οέσ.ικΓ, Ιίίϋι — ι/ί -υ ■>!}./, οίαν <Ί γ^<- 6ϊ .λ '.ς'ας , ρ«/ 120 άνήχον α £'.. ο ^>/ν ΐν Πα-ι:αϊϊχν,» ίια
  ν» τϊ έ/ωΐ- τελ α-όι*ω^ ω ι ο ι ο χ ι /,τ α> "<··^ ίέ /-ι τιμ.·. ρ=ϊτ*ι (.λ 6 ' *· ' «/ιρ» 12κα·> τίϊ υ . ΐ'^ύ. Μι · Νομ^υ, 1». -ου ΙΙοιι<"υ /χ- ΚΛΙΠΗΡΙΟΧ ΈΐϊΙΚΡΙΜΑ ! Ρ«'τνίζετν «ε ώς «λνίλ,,μ, ] 'ΙΖη&ΐν,Λθί **■: ^ν.,-ουμ.6 <οι < ι~ο >ϊ,λι -πο^τες /αι χγνοϊ'.τ/ι Ο
  Κνο5αγγελέως Χανίων. { τοτ-ς -ις <■* -ντΛ τι,ν. ) ^ , . , | Ίοο τε? ί-α'τ' ά^'» β 4"5 χ». 4> Ί ,τ,ς ΙΙο.ιια.-?& Αιΐ-ονομία^.
  Κπιιδη οί ΙιΜ,υιτα* ς Σα-άχ-η; χίϊθιχος Χχ<·',ον 2 '<)!μχ/( Κ»',ον^&ν "ϋ, βίργ,ι ενους *«-> ί,;ορου, -ι -υς ι·/ έμ<(ανα&.ι.τ Τεμίΐοοίχ Γ,: χ/τοι :ος νΐ-χιρό.ταίχ^^ Κ «ΐωΊ^ς .); 'Μαι», Κ»α»-| χ^ 0 .^οι,ιπι» ε ωτ./< '. - ί" ο χ ί,ο'υυ χ υ Π.ω 'Ί/εΌ) X»- αχ1);* ά/ι; χίτο χο; ΧλΛμ, χγ.υ'«:&ϋ ο.α^ο»^ς, , ν γ ί, ο ,Ίνν. ΐι ([ ν , ^. (; - $ ,17 /.,. χ |ου υ ; υς <0Ι Ο τμέ «ν Ιΐέμπ Τ|- Χ7 ιο; ΟΐΕ*ίτ ο: τού '-' έ< αι>ΐτ».ϊι»ι); ι*-»"* ιω» ϋκΐ-ΓΪ- ου Λ Πο^- . ;>;γϊ, ,( π ^ ( α , ,χ, Γ-,ίι,Ι/ΐ.ν ,'.κ ί,πιί- οί τής έίτ'.Ί.'α/,ς ττρ/ς^,);
  τζοΑΓ,, ΐζίμβ/,τ, ΜΐτοαποΛΧχίΐ χλ Χν,ιβιΐν Κοΐα ·ι αχ γ, *χ· ·> ο ί,,,,,· 0· λίΐ βι-αοΐιότ.' ε,/μΐ, ΓΊΐιΐφών ις τώ
  χοΐνθϋ ο^υιΦ.ρονιος χιν-υμινοι ου·*π»5<χ<;ΐϊ<ί' τή· 4*τί'ΐσ'.ν τίς ||0 (, -, _,,0, ^ίί^, Ου· » ό^(ϋ. ?ε χχλο^μΐΓ ι έΐτοΐΑένη- ά;")πο.'*'^ϋ π.ίϊίω; />! 4νε<χ :»>γ/^, σο αοΛογί,α»»1· εί, ^^ φι ,5, ^ν ρ3τ,ιυ, . ., ^. ^ «ο /;
  νίου Ι'.ιθϋ έν % ι 0ί-ι«'·2ιβλ« ί /;νιαι τ ί,ς 'Ίτ.ρ^ε'ρί », ι.ύ Κν Χ**ι«ί '/, 'λ Ία υν.κ,υΓΜΐ)
  /ω (ί>ϊ> ^ιχλοϋ νυ^ΐΛ,-.χί κΐ^ΐ'^731* -'■* /ε'.-'ςν^ιώ. χχΐ οωνόν '(^ ^ 'Τ-'.γγβ/
  το» διχ*βτ. χ/ητήοα Λί">νιοα Τΐ'*^/.Ι<«Ί' έτί ίχοτ.ω οτι.ις «ία- τ ϊ ί ϊ'γ, 1.ι.ονλ<ιι ν»γχΐαω·3ι τ.·υ-ι.ν ν» πβ-χ/ε ψ^ι τ.-<χ;;ν ίναγομενί,ν εί. την υτΐ'/ΐ" , . ([ ,-εσ ϊν τού, Υ,τοι ,χ ΐι«ίλείψ γ τ ί,. έ» τέ'εβ ν -· ή? ΰπ' ιρ θ 7?<)'<Ί5 '' χ·*-*, τ,: Κίη,ν οι^ί-υ Χ/.ω. €!: τ.^ χχ-ϊΐ/^"έ·6; ι'-ί-'.υ 'ϊωχ νη^ Γ Π,«υ-^, γ,. ϊ-ί,ι-·· ϊνη/οντ.ί είς --ν Κ!ι5 ,ίτι-ι Α. Τζ'.Ο'ζΌ.'ν εχ -.ών θ'-υ^ί,ω ' ".Ον ΐί Ήλι'αν Κα*«(Αΐΐ&'Λν'-/ ο ι ^ϊτ* -ϊ)ν αυτϊ,ν ή^ι-:- ί»ν ί> τή Οίιΐι «Κ μτ,ί'-ϊ» /ίπεΐλτι» γοο: ^ό» οιΰ ό' σχβτΐ6« "Ον
  ίίίΓ,αένον δΐκουτ. χΛηττ,-'* Λ'«,ινί ί Τίκ'.χά-Γ,ν ϊϊι χ>ί,26»ί β ι. ;·-
  /ρονοκ; ον χαΐ«σ/*6έ'ΐ;« ίπ.χν.
  '· ~ε;5γ( το άνοατ,μοί τί-.το προί/έιε-οι·. χαί τιμω^ίίτ^ιι ϊ ο
  τ' αρθ,,» 16 171 /.*ί 57 τοθ Πίΐνχοϋ Νόίλθυ, χα>χχτΓιΓ'ί;·-ιΐ·. 4ε
  λέλ
  Γκο'.γ,.ος Χ. '/.οκΐί 'χ/.γ, χϊτνΐ/Ος Ά ,ϋ
  "Κ ;γ-αγχ πεο·; άπόοε'ςιν
  II
  ϋπ' ΐρηιι. ■ίΙ)2Οβ ί»^ιβ;ς τιύ 1 ταΊ^ί.0 'Λγία*
  τοτός τη; ϊιαμο^ΐ,ς τ,.>ν.
  '!??) τες χαί τ' ά:·ί-7 403 χ»ί 40ί> ττ^ 11 ινιχτ; Διχονο)«.>'«< Κ*>οναϊν ι ΰΐ είργ^ιένϋϋι χατΤ|γοο',υαέ»ου, Ί'. χ μ,ΖιΧΐ'. Λμ-··* »'ί-
  το-τροίώτΐως ^νίόπια» τυθ ϊχροατηί.ίςΐί ου ΙΙνΐ.ΐιοδ. λ »ν ών ι»,» 13
  τοϋ μηνός Μίί^υ τοΰ ί όν; '
  VI
  10 γ.ίϊν< II Α^-τ,ν χ*ι ώι»ν 9 βιχϊΐτ,χο; /'τ,τήι; πΐρα «.ς τ«,ν, τ ι ιχς χολλ/,σγ, είς Ό Κΐσαγγί/ίϊ); Χα· ίων Γ. Ικονλάς
  ι Μ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τπ£ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ϊίΐ^'ήί^Γ— -^%?Γ-*<-_ιί,- -^;^~Ί.-*£ γΛ·Γί- ■ ^«.^ΛΕ^ Εν *· Ονόματι το ύ ,, η· ^λ;^» "'·"' ..... ^
  γ:.;:^·ν:α: ώ.; ΐ^ϊ'τ: ·':' νόϋ'ΟΓ. 5·% &τ.ία>αζ ίΛ'Λ-'''·>-; Αύ*ι.!-■){■ ' ι|.·,ί -'» ^ ^/ΐ,^-ν^"Λχΐ^ΰ-.^ :ΐ-·ϊ ι.; ώ '.ΐί ϊγ'/οείτ,-; ό το-
  ϊ-ίϊ^κΐ^·. / :ϊ,ν 'χ','.α^ϊι,, :γ,;' ετί-'.ί/ης /;■... τίΐ-.οό; τ;^ί5£;·'ί'κΗ" 'ίο^ τε; λϊιΙ ;' «/'.-; -5Π5 «.· -4 Ο ·» ιίί 1Ι.ι·:χ.ί,: Λκο/^;; ί ^.
  ε'ί/.α τα'κη; 3^ν5·^.;λ;■''.^ϊν-.ί: ά,^ϊ'ίϊίχν γ. .'ϊς ,'λ/.Γ.λ_.ύς ι/γ )ίαλο:';μ ν :'<ν -:.,.-;:* :. :· - -. '"<ν."::~ "-ΐ,'ι ■-■' Ι'χ · ,'-'ί->■''· ι Τι """ °^ ,
  2;ο^.^ν χά! ί-οϊ-^ς:ν' τ^ν ΐβΜ.ή"; 1^> ! '*-ο; ώ,·/.,:1ον -ρίί,ό-»,: =νόπ...- -■ υ ^ χ η^.υ^; Ι1::ω--.. Χ^Μ. -.^:&
  ν α τού; ;α;;ΐ:ο.ϋ« ·.-. ϊί = ν γί'ν:: έ"/ΐό / ;·:~ίΐΛζΐίν.η·<' στάσιν Α^τ!·! Ί ι·. χ,' :,ν;ν ,ν *!^ ΐ/,ν ύϊί,,,ΐ,ΐϊν '."ω/ ή'.>: ίχ ίί^γ.Ίΐωΐι ΐ'.ς τ ν
  ΣταΟ,νν -ό·. Ά/·:. Π.* λΛν^/.ΐ)ν" 1^'ν 'πα.·'α:άϊί'. τώ/ άρθρων 169
  ■Αΐί 57 ;ς-5
  II;:,.
  Ν:^:;. Τϊν '5 ·:/. ".ών ν.α :τ;^ρ; υ; 6νών ' Εμμ.
  τί';ς ??«{-.>ς «να φύγ-,,τ; λ£ίάτΛθ"ίς ν.ρν?-τε.'». ■■•■■■ΐ>ν- ■ |·εώρ^',;.ς £■." ΐϊ'ρΛ..">".ν <ν; 36ΐτ>ι ά-ν -ι' ^■■•-. Λ'ϊ Υγ''Μ Μ
  .-V-
  οϋΛάϊϊ·
  •'τ'.'.ρ'.ζϊτίΐί δέ Γίώ.γικ ΓΚΤΓώιν-Λία:^
  .-Υ. »,; ' Άνώνΐ'-ς Ν λ ■ ;.-■'/>?•■■ί,ί
  Ί -: ^.■;:;
  αρϋρα 100. ;6;ί,κ,; Γ.7 :;
  ώ- τλημμ:'λ/,.' α '<< ι ιν'"''"' ''":-ιΑ V* οον:Βς «ι * Μ.« 10ο /.-.ι Αθ6 Μ, ΙΙ,.ν:^; Λ 3;*ίν τουϊ 6ίρην.-:»:υ;/.«ηγ^β^μΐνοι*;-ινα. .έμ ρς νβ υρΐϊ,ρου τβ ^*»(« ^ν . , Ά:μΐΙ«ο» ;;<·*Ικτί·< >;-: ■·^;^ Λ. χ 2χ^μ^κέ! ι ΐΐο: εν ^_.τ
  τϊ,ν 15 τ: ί μηνός ·34'·ϋ',υ ;ο3 |-οϋς 10 10 ή>ίρα^ ϋίμ·ί;ην/.αι ώραν τί-ί .-οί;-;. ■ ·'-/.-;ί'Λ/^ίί! !'»ίι'1; "-'-ϊ'1 '*■ - ' ■'."■■.· <-, τν"; .<* 9 ~.λ". Γνα.'3'ΐΑνϊΟΛίΓΐι ώ;: ίιταίτίθίτή^ ί^ΐί^Η^η-: πρά5ει.>ΐ, αΛΛω^ . ■^ιγ.-^ο^αίν υ -/"αι Ιτ;..ί :../<;.'.'ί ·;ν ■.!, ν, ά.ι* μί;-'; 6ί/.ον:ι δ^ασίί^^Λ^0 ΐθμ^ώίω; •ί^άνθ:^ 407-τϊ£ ίΐθίνΐλής ; , Έν Χ-·.·^ι; κθθγ, ,«;.
  Λι-Αΐνομί^ί^Λργ^ΐνως ;-έ ρλ-.ίμίν χύτοΐς ό'ζως. λ«ί;.·3: γνώσιν': ; '
  -ών εγγράφων της ίι/.ογραρΐζ^.^ . λ ; '^' ^^ _-'^ ;^
  -, Εί,ογγϊλ;^- Χχνία,-ν
  ΟΊ κληθί'ν.
  Γίώργιίς ϊ;'· Στραπϊτϊάκ
  * ΐ Χ
  Ό ΕηαγγϊΑϊύς Χ&·)ίων :! ν
  ■ Γ.Λ Σκουλάς ■' όΊ'_1
  ϊς μάρτυρες - '. >.: ' <0 ωνι'ι.-....! '.υί '.'ί,;-^.1- 'ί<>Γ Γ1> >;<>'/
  37 '· Έν ' ό;· νόιιατι ΐθϋ
  ■ ,1 > -·■
  V
  ■ ■ Λ
  11 ύτ; άΐ£6. 20 ττ ε. έ
  Άμοΐιος ί!/.ί.στ!Α';ς νλη.γ
  τοΰιτΐΟμίΰ Δ-ι^^λ Ψο:,: .. ■ λ / .: ; (, .
  ■ ■ .· : · . . ; : ι 'ΐι.τε'Λτ.τβ >ί'/.ς· ■ 9τ, Γ. Ι Ιλκ^<Α. &$: ,ΐ;£>/
  α·(νέλ"ί =τα·. ίπ«ς Ιί άντΐτϋ^ ; ?*;°* !>*^ ' «»:^»?ί?τνϊί -"■>/ ιν/;ς. "Εω,η
  (ήν' τ-ίΛ'-υτά' λ κα :«νΛ.ν7τα3 ; Β"':? ^ΐί·^; Χανίων ν.*-, ϊρη κγνωσ>α> ;;
  ·ζ"λχ Έλλήν.ι_>ν ,
  -ι ^ > ( Χ
  V!
  ΟΊ , . · " '
  ι!ΐ' (ήν τ-ίΛ'-υτά' λ κα :«νΛ.ν7.τα3
  ι ια ω, ω;' ο-;7ντ:βς ι-Ό : 'ΐ
  IV
  Έν Χανί-ίςιαΐι
  ! ~-/.-■ν-ΙΙτΐυ.ς τ-.·^ Ι-/:-*5ί *:λλίώμα ίϊ:·;κ-ή;ο.5',·ο-ς ί/.'.δϊ'-Λϊ!-·-.ν;^ "'
  •Π 1.".-...,-,--λ-.·.. Υ, · , ; ™~':φ ί'; ,ς-να κ·-/,} ά νΛ;η'έαϊί ^..^5:; τ^/ χί5 άβ>.Γ;λδ??3'ί '°
  ,, ·1, . , ι1.· }/,Λ--.·.ν»ί<ι. λ;-.//; '-?χ, .ν^ ■..;"". ΚίϋντΑντίνΐ'.Λΐ/ Πί-αίΛν'Ί ■ ϊ . ΛΧθυ/.'»ί Ι ' ."Λ '- ' :■■"-. , - ν' ,Νλ.,ν, χ » ·. >■ ,.- : ■ ■ Γ.
  " -■·'·■ *·*τΐιν<«»)·^ κτ-ν/. ^ α ^Λν/:α; «ις Τν.;/Ιι(;ηίί,«νς.ν *>* .''* τ2ί.
  ■.:-- ·.- :ι■
  ?,- τα
  : ?.■ λ ημ«*. »/>*;;*■>..»'
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ^ΙΙΙΚΉΜΛ
  0
  ' ί'. : ι.ί'ί'.) ϊ)1^ϊν/ίτ^Ι ' Β ί'σΐΑθγι^ν ν > νΐ< Αχι. Βαίο^ νίας /. ,1 η η ιρυνοί■ χ·.-; ΛΛΤίιγο^ε1. Χ'. ώ, ^τν^,,'-θιί. -^ν "· 1 ■ ϊν ■ιτ·.-. ν -. ΰ /. ■ :;^ -μ»ί/ν: ' Ι Κ':■* ι - -Ι ί: ϊ.>., ·.'.) ί ί}-,ήμ ί^^,^'ίίϊ ^ρΓν'. '■ ».■
  — Λ. Χ
  ;, ...ο _ς. .κ- ββ.ια,*.. ί .,.^ν,.,^. .α, ,π..^ α.,. ^ ^- ^^ ^ * /', Λ ;.-. ." /, ό^ [/,,
  ρ
  Ί'->. .·· ιχ·· . ■>■ ..-...--. <:■·.-, ■. .· ,- >./-*, ψ'-ί^ϊΓίϊ' ίγν -^','-
  « . νΐ· ., ο·.-, >■,. ,» 3λδ
  ">·"' Ί' Οί- τλϊ,ΐί'ν
  - '■■ ■■■■ ' ■""
  ί (·ε
  Ή ΰτ' άειθ. 8η <,·ο ίκ'ΐίτ;:,,, ■■ θί,,.Νι;<Ι •π3--· τ- ■. ·Ι· ίι, ν^-.,- ^ .ιι . .ι .ι υ ^ ν -■·ιι εΛΗΤΠΙνί0Ν ΡΤΠΐΚ'ΡΙ'ΜΧ'";'!;',- Έ-3·;ν: ό Ίΐήάινη:. Ν Μ-.ν .■ :ίίΐ13 ίΛΐίΐΧϋ, Λ ·'.">'.ν Κυ-
  % ■νί'ϊί ·'.-.; ή.η ΐ^-ίΐϊι-·;; ν ••-■Γ,«ϊ3?ΐται·. ίίν^ηνύθΐίΐ',ς .'. .υ οί! '■
  ι ι- - 'Λ ί
  1 Ί'^'.'.*^ τ5 4ν:μ,,.α τ'ϊτο Έρΐίλί.;:*-;*1. ν. αι ;ΐιι.ω^ί·.·.-ρ.'._ατ;ό τ ι ,,(-^ ^ ,.-,,. .;. ,-,
  τ.-.Ι τί;; ϊ'.ίμί-.ϊς'τ-.υ. ' ,Λ Μ!| .· ϊ ' :' — ·*- -■-"(* ν ν ά ς
  • ■ ί · ■
  :.! χ
  1 Μ *
  ε' ^ ί
  1 ί.
  ^ΐΓ·5ί-
  ι
  !
  /
  α.
  ί—ι
  ■■ :, *<. : -ί | _ ( "Ι.' ί , ;■ Α|- Ι.Ίί-5 ^-■«■■ί.ί: :^ $ 98 29 10 30 Φεΐ ; ι 12 20 !3 . Λ> ί 7
  .'! ι )
  11,.
  10
  μ*·
  ■Μ
  : 13 ·.
  ι..-,-.
  Λιι;
  7
  2!
  8
  22
  23
  10 2
  !
  13 2(1
  ι
  :>
  Ι*:
  21
  8 2'.
  '.· ί · ί
  ·' Ι
  Γ.
  1 1 2.;
  16 28
  7
  ] ο
  ΐ' ο

  ί"
  8
  17

  9
  23
  5 1ί.
  10 2.
  »*«,■■ Ο
  13 25
  2Ί|,
  Ϊ8·
  δ
  .19
  20
  Ι 7 2ί
  Σε-
  10 22
  2/,!
  ί
  ί·>-
  ;ί(ι
  17
  ■Ί 18
  ; 'ο,!-
  ! Γ> 27'
  -ο
  ί
  21
  '.
  « ■':■■
  δρ'-ος1
  'Ί!Ϊ
  12 2ιν
  |
  17
  4'
  18
  , ι;
  19
  11 21
  Λ-ί
  Ι 0 2ΐ;
  " ι ■
  • ι
  '■
  2
  π;
  17
  ■'
  ■Ί Κ-
  4*5;'Γ .»·..«,>. '
  ■;τντ , ι)-. ". ιθ ·!+·, -ό Μ^ίου τ|'ΐ )!:-; 1 :':' '^,-'-:·,^' Π Ί>·- ί' '''''■ | .- : λ ι. : ι. . .Ί .ϊ. Ό Ι "β μ-; ι ατεθς -,:ΰ Δήμου Χητί'ίΓς
  :>ί ·.;,·.- » ■ ,·τ7;ί-. ;- :.- ..: Γτ-^> Ιχο τ 0 ^ φ.ί; Λ η ς
  Έν Χ Ή ·
  Ύ. ?"ν·'Ά'ηΑΥ. 1<Φ:-Ά-:.·.:· '.->".: !■;-.. Λ ί,·.ν-)ν Κ ν '.ινΐς ' Λ ν ιω. ,-. ' ;0-.ι -.ί ο ' αρ'·-;ν ', ' '.^' 7ριΟ.·ν .:.ν. Ίν'.-
  Λρ;«ίι;; ;:-/ϊ:;[/.'^ Λ/.η:,,ρ Γ.^χ;--ι,ι.-.οι ')'■■.··- '-■ *■<-<■■ τα-ίν τ;·, -:ν-.;ντ:ί -.ϋ/ΐλ'- '■' γ,τί; =ι·, :γ,ν ΐίΛβ·^τ>!. - 'α :!>·νν
  ! 'ίρι^-ι λ.'..*.. ρ 7 ? " ' .-.ν ' " ~< ' > . ρ'* ^-'-ύ^/" Ϊλ τον Λ·,
  ■ α:ν Λ:;ϊνϋ. '^'.- 7 /.ί .. ί 1..Ι. α:. ·..>. ττν 4 ν αί. 1 έ; Ί1;
  ■;·■; ;
  :«ς τεοι 5κτίλ4σ?ως τί"; Νόμου τιοτου.
  Όριζομεν ήμίρας τής ε:-: την =:?αν
  Είς το
  Την 3 '
  . ^7 λ
  βρίου, 30
  ρ&ν ^3δ6α'ΐ
  ,, 1 καί 29
  5/ΐΣειιτεμ-
  27 Νοεμβριού καί 55 Δικιμβρΐβυ ήμέ-
  ^'ΐϊ*^*"»"!»—ΟΚΡΜΚ 1Β3ϊ»ίΜ>κΡ '
  ,,,,.„ ιηΜ 1Υ, -,λ.,, τγ·ν ΐ έπι6λτ,θ:ντος αύ.οΐ, έπαχτ-ΰ οο^ου ϊιί *.ή< 6π' αριβ. 388 έ. 'έ. Ή τζυοΰτα ίινύιι απο 1 Ια«ο«ου 1Ηι·» ** ληγί XV .,,',„- 4πβς,:'σιω{ τοΰ οιοστηοάυ τούτου. 31 ΛϊΚϊ·ΑΟ?5·> 1910 ,*' οίον *:ν τ^.3«'<;Ί|^:; τ·>> α,·!-ζηλ'.ΐ)ΐ τι ·ν -'" Γρα^ ί**·:^ ^ι"^Αίι | γήν τ~0., ·ν Ίΐϋχχλε'ω Ύποχχ α'ϊίήϋατο. τ,ύ ΚΌι-ωφίλοΰ- τχ-
  >.χ- ί'.Λ',Ζί Λίτί-:ι",υ.χ 5ίϊ ϊέ το τ,Α'>ϊ ΐίαΑι Κϊ-'ίν.'- ~5 ;ν υ81,-υ Κο-ττχ. έχ.-οοΐωπ;υ!χένου υπό τοϋ &ιευθυνϊοϋ βάτοϋ »,ι>-
  , ?;α δέ το τ,ι.'~
  αύτω Δη^θ'.ΐ'.όν Σχολείον
  τω Δη^θ χ
  "Ω 3 χ ^'ϊ:ςϊύ;■!:')'-^;>''.'^»τ^^'9 ~ χ. ώ" ι ν
  λε.α τω
  Δή'χων.
  Ήν
  η
  ς ;ν Κ. ■> ή τ ί- /.α' τ;ι/_ο/.;ιΛΛΓ(') ",γ ο '.ι'Χ
  οι^ϊ'»/ Δι-|_ί.κρ /1>' ώ ϊ',ι τϊ / ιΐ: '.
  ς ή μρ
  '· ' Ε'θΛ,νίϊκης Λ /υϊόν ώ Ετό-ττηί Ί ί«'ν:
  λ£
  Ότι ά^ριδές βντίγραιον.
  Έν Άρχαναις αυθημερόν.
  '() Έί::τ:τί;ς Τεμενο ,ς
  Εμμ. %.. έ
  •Λρ-θ Προ.-. 1390
  πο',ρ 1 7ϋ8
  Ι ο ?>',ίο»»«'θί")ΐικ»ϊι»ν Χανίων
  Δια ταύτα
  ;ή!Αατο.
  >'ττΓ<. έχ.-ροτωττ^υμένου υπό τού 6-ιει>9ι>ν?ού βύτοϋ ^λι
  ρ ?ων..ς 13ί.Λι*ννίχ^. γ(, /.αϊυ'χου 'ίΐ^αχ/$ίο >, χατά Τ'αν ένα^ο·
  ί ιιένοιν 1) ε^61ς Φχ"οι>Λά<η, χϊΐθίίου τού 7;ροϊϊτ«ίου "Λχ-Τΐϋ- '^-.-.ν > | 7ΐι»ς Ήρϊχλε ου, '2) Ρυ,ιγις τό γέ^ος Φϊϊοϋλχχη, ουζύγου Ί'ζε—
  .->) , ,»!.- ί μολή Τζ λΜαχη, 3) Χ^λτϋβς -ό γί^ος Φασουλΐιη, συζυ,ου Χα-
  ;' χ') ς ! υαν Ζϊ ί«λϊ>7), χαΌ <ου Ί'^υσο/ώρι« ΙΙεδ α·<ος, χοί 4( Τζιφ ,. ■ Φ/7·υ'ά'η 'χτιΐ'-^ι τ„',..>; Ί1 ιυτ'·/ώρ·χ Πίδιϊϊ ι-, ν ' δέ 'Λ'-
  ) ταλε'ΐ: " ή; Μ"ί,α. 'Αυ'ας, ώ? νόχ/,ιν «ξ άΐι>θίτ<·,υ /*ηοο>ΊΐΊη.
  το ' πό ί Χ'·υ">ίν ΦασουΑο ν.η
  'ΊΓτο/ρί^ι τοί>; ί.να|υμι£ <.υί "ί^ την ν τιΤί ί".' Λΐ^ω τή, α ['ίι1 γής χ ο? ι ω ο/& ί/ω ΤΎ|; ι*£ λ-^ϊΊ. ^.ϋντ^ν Αΐτ,χν να "'ΤΙ '"- οω ι τω ϊναγο,τι ΐ-^/μ«ς / Αι»ς "ί ιήχον-α π 'αν χί< Ο.') (χαι), 1051,97] ιΐίϊ/ό/"ως τ ίς χ.Λι,ίθίΐμ'ΧΓ,ς τι»^ μίϊίδος ίχβστ ; ,,-οι δ Λ:ρζ^ Φίσου'αίχΓ,ς ( τα '2 (ί ) ξοΐ/ 35ιι, 64, η Ί'β Π>!έ το γε/'ις Φτ>- υ<Λ*η 16 Ι)ΐ>1 ό »/ 175,32, ή Χ?λι»ε
  -ό γίνς Φχσουλχ<η Γ)ΙΜ.) ,:ϊ/. ί75,32 χα' 6 Τζοΐί,ίρ Ψα- τοιι/ χης τ· ^2)0 ) ·(.'/ 'ί') , ·)4, μ«τ* -οί ν<.μ'ϋθν> αύτ<οί -ο- χου άπο τί. /ίθνΐΑθγία; τήί αγωγής */?'ί ίντεΑονς ίζ'.Φ/ήαεη»^ Έττίϊ/λει είς ΕΛοοζ αυτών τα ίέΛΤ) χ»ί λοιπά νΐμιμα οΐ'ϊα ί -ΐ/Ί δχ-ανί,,ΐαιτα τοΰ ίνάγ'/νο. ' ϊ'π'.χα,αί!-. ί,ματος, χ«ν'/νιζ·ι μενΐ μϊΤ" τής οιχτ(γ".·«τ,: τοί -τ)Τ|ΐ«ς:υΐ'Όυ ϊύτοϋ 7|ΐο·^ή^ ίί^ 1 Λροτ·/ 43, 8().ι 0. Ι Κηρυσσει τή' τχςοΰτχ. π-οκο;ινό; χϊϊ ανε ι "Τ!ον καί τάς αγετινάς ίΐοτατε : τΐΰ 1~' αριθμόν 14 Ί Νόμυ- ϊ '^χο «η ί-^φχτίσθη χά ( 'Κν ΊΙρχχλείω τή 24 Ν'οιμίρίου 19<ι9 Ό Ε!ΒΤ,ν^Ο'xη^ 'Ι,υιι. 'Λναγνωο'άκιΐΓ ι): ν ο1 ^ΛΤ,ρω )(, ίί» :>, / ε "......" " "' '
  )7» Ν,κ. Κορτ:;υζ3·/.η >».οι/.^ν Χά 'α>; ι
  πτα '/.θίί 9''/η0 ίντί/ως ά~: *ή; άγα.γή, "?
  Λ. ί ν ί>-
  Έ είς β^ρί, τ.3 Χναγ:,α.έ ου τχ ';=-
  ·. -■> τής κοινοπο'.ήσε.ος τής ?ε 2ν:-χό'Αί/3ί ς'ς
  · ιο,'
  Έ,ρΌη ά-.εφβσ.ι'/, κ^ί έϊ^,μ;^!ε^θη έοήιιην
  '' . Χανίοις τή 21 Δε/ε,,βρΐίυ 1909.
  '() [! τθ:ς τθϋ Είρηνοΐίκΐυ
  'ϊωχν. Τιτομιχελής Ό ΒοηΌ
  Θ^όδ· Μ
  ". ί: ά '-ιίές ά .όσπα'ΐμα
  Χανιά τ.;, 29 Δΐκ·μ6ρίθ 1909.
  3' λ ί; ς ώ;
  Ό Β^ηθος τγϊ! Γ?»ιιυ.»τΕ<ι>-
  'Κ μ μ . Λιαίμιβάχης
  'Γ.ν *Ονό:ιαϊΐ τι ι"·
  II
  ι<$ι2.ί'<.)ί των 'Κλν.ίινων ί'ί (,) γίοΐί τοίτ Λ '¬ ί 'ΛοιΟ. 'Λπογ3 "»001 . = Κη-ι>σσομ ν έχ ;^ι-ήν τί^ ά τ ^φο^τ ι -αύ-ί^ /.α1 τ'Λ*'[ ('^-
  ( λςμίί ποί>ς - ά, Κ'ΐ»ιιγγ{/ε,, ττ-ϊ>ς -< ύ; Άξ'οιι/,'. ιΐχοΰ; τή, /'·>
  ! ροφυλαχής ι/,: τ ΰ; >λί|"''ΐ; χα' π ο; π/^τί ?τιμν π.τϊ
  ; τ» πο^ έχτέ/εσ ν.
  [ Έ/ Ή-α<λ = ί<.> τή β Λς/.-ιί,.ί „ 190".
  ! Ό Είιηνοξ'χτς
  Ά
  έ/τελεσ"όν Ίϊ3<Τιτ-/ν. "Οτ: άπΓγο. Ό Γραο.ματ.ύς αλ α. γ. ό Η,η'ίός 'Κ, Ήοϊ*/είω αύβη·;ερ·5 . Δ. Κουφάκης ^ ' Ό Γρίααατΐυς *»ί ά. α ό Δημΐί ς '"·.-ω τό π;?ρο; ε'·ς τό παράρτη;χα τής Έφεριϊϊς τ?;ς Ζϊ/.Δ.Τσι-ριιτσή Κ δίονήα-;,,. /.αί είς τίνα των έν Χανίοις ί/.ϊΐο.,χένων ίίημ:- ; Ά.ρ/ή- - = ρ·'Χη!·ς, >;- ς ξ -α"* ·υθ^-<ο ?ν τώ ?ν Χ ,' ρ'δ ■ ν. ^ ?ι?·μέ.<ο Π? χο-ή ιο· ι "ή ' ίϊ«ι ι-'ίίοτ; τή^ Κυί£ον/;τ«.( Χανιά ϊ!)'^,μ:ρόν 'Ο' " τή έλ^ξϊττή ίν ' — <)ε''ιχ τή; Μΐ»(;5; Άσ'ϊς ?·αυι έίανίμεΌ/ Τζι έ^ Φχ"βυ)ί*ην , Έν ΊΙ.αχλε'ω τΐή 18 Δ-^ΐΑβρΌυ 1Ί09 1 Ό 7τ)ηο·:ζ')ά'ΐΐ!ΐς ίκηγόοο; το^ έ' *'Ιοχ/λί''ι> "Τ*
  ; αατος τοΰ Κοινωφ. Τΐμείου Κρήτης.
  Ό Ε''ί,ηνο:ικε^αιν
  Κ. Δουνάκ/^>
  Αριθ. . ρο-τ. 221
  » 'Λ,;5υ. 85ο
  Τό Ιϋοηνοόικεϊον Ί.
  Κν *γ. Γ.
  Ηρωτ. 58
  τοφ. 12 Ο 5
  Χυν5δ:ι·-σ/ν ......................ινα ίιχάσγ] ..
  Το: ένάγ^ντ ς ο: ίν ΊΤ.αχ/εω Ύπ';/αΐ«ιτϊ1μο'τος Τνν ΚΌ'- _
  νων-'θ^: ινι:·< Κ ήτηε, έχϊτίοσωπουμίνί,υ υπό-.ου οιευθυ.τοϊ Έν Ονόματι χον Βασιλέως των Έ?.λ>ινων
  αύ'θ^ Σπυ:ο«ν . Βι,οινθΜαννη, χατο'/ου ΊίραχΛείςΐί' χαί ; Γεωργίθ^' τθϋ Α'.
  Των ε.?;ο;.ε.ο>>: 1) Δερβις Φασουλαχη, χατοίχου τοΰ ζροβσ- !
  τε-υ'.'/ Τιιΐ α; ΜΙ:α<)ε'<ιο. 2) 'Ρ*μι· ές ι ό γένοί Φϊσοολάχη ! Ι Ο ΗρωτΟΟ σ· ζύί υ Τζε*ϊ/ή Τζ>λ χαχη, 3) ΧαλημΗ τό γ·νχ Φ»σου)άχη, Γυγχβ'μ-νον.........................
  α ςυ ςυ ->.υιν Ζ.ρζΐλάχη, χατο'Χ'υ 'Ρουβϊ/ώρ·ϊ Πίίιάδ^ί, Συ^Ερΐϊσαν ........................
  %.-. Λ ι γ«μι <Τι, ',ΐ ι,αϊ ί γ χ*τοίχου τέως Ι'οοε» ^ν<,'>ί)ία
  II
  εδΐ"Χ<-Ός νυν ?.» » . Λ· *·ι χ>·Ί> ιςο,ε^ ι - .ουΛϊ«η χ*.«.«.Μ« '■"/., » Ιναϋχίσ,- πι-η; ετο. εν/ΐί ΰιπ'ϊί.ί ω, μεταςυ -ο
  Εέ'Α·-».-ε£»ς -'ή" Μΐ'ρϊ; Α'I(α^, ως μόνων β; αιιαθετου χλη- „-.·.. .ττ .;.. , ,. '. _. '. ."7
  ρονόαων ·;οϋ -ότε Χ'υτί'ν Φαυουλάχη.
  Διά τ « ΰ τ α
  τοΰ * έν
  Κρήτης, έχπο^σωπουυένυ υπό τοί
  Βΐρδινογιάννη χοτο'χου ΊΙρα»>ειΌϋ' χι',
  Τ ίέ
  Λ>'αζον έ' /-, )τ,^ -ών έ ϊγομένων' χά! Τοΰ ίνανομένου Χα^ζή Ρ»μ>ντβν ψυ/οπαίζ%'Ί, χατοί/'/υ "ί"^
  Κτρνσβον αυτού; έχπ-ώτους τοΰ διχβιωιιατος τής δδβεως τοΰ Σκ»π*λα Πι8ια5'ς. νυν δέ Σώχΐ* τής Σμύρνη;.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  27
  Διά ταυτα
  Δΐχάζον έρτ,μην τοΰ έναγομένου Χατζή Ρεμχ·-·. ψυχοπβιο'άχη
  χατοίχου τέως τού ΧχάταΧα χωρίου Πεδιάδος, νυν ο£ ίώχι« τϊ|;
  Σμύρνηί.
  Δέχεται την χιτ' αώτοΰ υπό /ρονολογία 15 Ίανουχρίο» 1903
  άγωγήν τοΰ έν Ήρχχλε'ω ΰποχαταστήμα-ος τοΰ Κοινωφελούς τα-
  τχμείου Κρήτης, Ιχποοβωπουμενου υπο τού Διευθυντού »ύτοΰ
  Σπυρίδωνος Βϊ(5οινογιάνη, χαΐοίχου ΉρΛχλεΌυ.
  Ύοΐ τ!<ν αΰίό» έανόμϊ^ον Χαιζή Ρίμιχιτάν ί οσγι τώ έά ϊ ή , Αριθ. Άποφ. 269 . , ,, Ό Εΐρηνοδίκης' Καότελλ-ίου ■:! ΛαβόΎτΐς ύπ'ϋψει τ'άίθρ 14, 15, 16, χα'ι 17 τοϋ 144Ν4μ'-υ διί το «τος 191» Ταχτΐχάς διχασίμους διά την («δίχαβιν των μιχροδιαφορών διά μέν τον Δήμον ΙΙχνχ^ιά ι1»6ΐαυς την χ'. Τρίτην χαΐ Τε-αρτην ι $ί«τήν εν τψίϊτορ,χώτή παοούσης χαΐ τής έχάστης ίβδομχδ'-'ς, 8ια όέ τον Δήα,ον Άγΐών ΪΙχίθκτχΐΐίν ΙΙ»ο,χο3ς γι ή φ ή ή άγωγϊ'ς αίτ(*ν δραχμάς έτϊαχοοίΐς «ινήκο.τα τρ«ϊί «αί 20)οο (753,20) έντί<ωί άπό τής άγωγής μβχ-'ί έϊηφλήσκ·.»; Κηού7:»ι την παρούσαν προσωρινώς ϊχτίλε«τήν χ»ΐ επιβάλλη είς βάρχ τοΰ εναγοΐΛενοο τούτου τα τοΰ ένάγοντοί εζοξα *<χι τέλη τής δίχης 6ριζ<ίμαν» ί'ις ?ρα/μάς 44 Εκρίθη άπΐφκτίσβη χαΐ εδημοσιεύθη. Έν Ήρχχλείω-ή 9 Νοεμβριού 1909. ~" '■ - '' Κωνστ. Τσαγκαράκης . Ό γ Άριστ. Άνδρουλάχης Άριδμ. 'Απογρ. 440 Κηρΰοσομίν έχτβ>.»στον τό έγγραφον τουτο χά! π
  πρ&ς τοΰ; Κίσσίγγιλίϊς, πρίς τού; άςιωαατιχοΰς τ%
  πρός τοϋς κλ'^ττ,ρας χαί .'ίθς τάντα .^ημόβιον 6παΛΛη/αν να ένερ-
  γήσωσι 3υ,/.^ώ/ως πιό ~ϊ χαίΐήχο-τά των πάντα τα πρ6ς έχτέλΕΐιν.
  Έν Ήρα«λίίω τή 17 Νοεμβριού 1909.
  Ό 11.ιο»5:ίύων :ών ίν Ηρα·λίίω Π;ωΓ^βιχών
  Κονϋτ. Τιίαγκαράκης , < Ίιχριβΐς άπόγραφον πρώτον έλΐεΛβϊτόν. , , Έν Ήρακλιίψ τ·^ |^ Νοίμβρ'ου 19!'9. '/ "'' ^ Ό Γραμματιυ; Μιχ. Λαγουδιανάχης Άχοιβής περίληψις, ήτις δημοσΐίυθήτω έν τω Χα.ιοι< ίχ,ξιδο- μενω ΙΙαρΐρνήματι τής Έφημί,-ίδο; της Κυβερνήσεως δια τον έν άλλο5απ? ε'ς Σώχιΐ τής Σμυρνηί διαμένοντα έν.;γόμινον Χβτζή 1939. ■ϊ*ί|ίί;θ; το^ ί* 'ΙΙι τοϋ ΚβΝωρΐλοϋ; Τχμιίου Κρήττ,ς Εύαγ. Λαγιάδιις τή' Τρ'την χχι ΤίΓχρτην τέ<; [}'. έδδ^μχίος έχχστου μηνός χαι δ.» την εοραν τίς έ ομϊ.ας Τριτα; χχϊ Γετάρτχς των *πομε/<»ν ίδδο- μά$ων έ/.χΐτοο μηνό;, ώρϊς δέ διά μί< τοΰς έχτδς τής εδρας Λήμαυς ττ(ν 40 π. μ χ;ϊδι» τον Δήμθ' Κΐστελλίοιι την 9 π. μ. Ίίμίρχ' αΰθβρμήΐου «ροσίλίύσίω, ταΐί οιαφίρτμίνω; προί ΰκο· ε^λήν τ·ϊι^ α.ι>;ρο5ιαρθ3ώ/αυτώ* χαι εχδοιι. ΧΛήτεων [ΐιχροδια<ρα- ρών την Ιΐχρασχευί,ν εκάστη., εβδομάδος. ι .ο;"1 Ή ίσχΰς τοϋ παρόντος ήι διίτίί^ομεν την δημοσίευσιν καΐ »οι- χιχιίλλησιν είς τα υπο τού Ν^μου δριζόμενα μίρη, άρχεται «πό τήί 1 Ία,Όυχριου 1910 χχΙ λήγει τή»* 31 Λε».5^^.6ρίο^ ίδ'ου 'έτςυς 19Ι0). Έν Κ*ιτελ(ω τ?, 30 Δεχεμβρίου 1909 " :ν --7>
  Ό Είρηνοδίχης
  Γ. Ε. Κοι:κ!νης
  Διά την ά-οίβε'.αν τής άντιγρ«φ·"ς
  'ϋν Κχσ'ΐλλίω τ?| 30 Δ = χι "βρίου 1 ίΌ9
  Ό Γραιιματβϋς
  Μ. Τυλλι«νά<ης Ό Γραμματιύς Μ. Τιιλλι«»άκη« Άριθμ. 42 Εν ΊΙρϊ*λϊίω Ό Λίοάγγίλλω' 10 Αριθ. Άποφ. 268 ίο Είμπνοοικεϊον ϋαιίΐεΛ,.ίον Πεδιάδος. ' υ ρ Ι ζ ι ι Τα^τιχας διχαϊ'.μους ή[Αερ«ς των μέν Πολιτικών ύπ'νθίΐίων τή^ Δευτέραν, των οέ 11οι<ιχώ. το -α66«ιον εχαστης ίβϊο^αο&ς χ«1 ώραν ένιρςϊως των συνε^ριαβόων την 10 π μ ^.π6 το^ Οχ:ω- 6ρίου μίχρι τού Απριλίου ί,αϊ την 9 π. μ χα-ά τοΰ; Λοιποΰς "Ώρας οί χ«6' ϊς «ό Γραφιϊον τού Διχαβτηοίου τούτου θά μένγι ά<οιχτό·, χατα μέν τας -:ργααίμ.υς ήμέρχς α' ) χτ.ο τή; Η —12 π. μ. χ»ι άπό της 1,30 ' -5,30' μ μ χ*τά τού; μήνας Φεβρου¬ άριον, Μχρτιον, Απρίλιον, Αυγουστον, Σειχτέμ^-^ιον χαί Ό*.τώ- βριον (5 .) απο της 7 —11,30' π. μ. *αι χπο 2,30" -6 μ μ. χατα τοΰς μήνας Μάϊον, Ίουνιθ/ *»1 ΊουΑιον χ*! γ' ) χπο τής 8 -12 π. μ. χαι 1 -3 (*· μ· χ-"α τοί»ς μήνας Νοίαζρΐ)/, Λεχέμ· 6^ιον, χαΐ Ίανουχριον. Κχτ« όϊ τας ιςαι^εσιμ',υ, ήμίρϊς χ7ΐο τής 9—12 -π. μ. Ή πΐρουσ* (*ιαιι ίσχύϊΐ βι' όΑΟχληρον το ίτο; 1910. Άπιφασίσϋτι καΐ εδημοσιεύίη. Έν Καίϋλλίω χ-ή 30 Δε--μ^ρρ'5υ Ι90ί· Ό Βίρηνοδίχης 1. Ιί. Κοκκίνης Ό Ια^μΐτ;κ Μ. Τυλλια-άχη Άχρι&ές ΐπόΐπχσμα. Έν Κασΐίλλίω τ7, 30 Δ(χεμ6ρ(ου 1909 ' · Εοηνο5ίκης Καίτελλίο · Ιίκί '^ς έ >πΑηρών χρίη ίπίίπτου τής άγροφυλαχής τοϋ ώήαου Μ«-
  αογεΐων.
  Λ»ίώ/ ϋπ' όψιν τό άρθρον 30 τού !>κ' αριθ 2)1 }09 έχτελιΐτι-
  χοϋ Διοιτάγματος τού ϋπ' αριθ 81 Γ, Ν^μου.
  Όρ·ζί:ι ί)ϋί^ΐς Κιο, έχοίχΐιιν τώ/ άγρο^ηαιων τοϋ Δήμου Με-
  σογε'ον Ιίιτσιμου την π^ωΓΓ,ν ^αΐ τρίτην Δευτέρα* εκάστου μη¬
  νός ΤΓη^ τού μηνός Ίουηου χ«θ όν μή«α οριζίι την κρώτην Τε-
  το,ρτην αυτού
  Το π*ρον π^όγρΐμμΐ ίσχυΐι άπο 1 Ίοινουΐρίοκ 1910 Ιω; Ί«-
  νουχ^ίου 19Π.
  Όρ·ζίΐ ώ,νίς ένάρςιω; των συνίίο; ίσιων χιΐο Ι Σιπτιμβρίου
  μέχρι 1 Μ ι^τίου τ/,ν ιθ π ,χ. ώ)ϊ« **ι εκτώπ μεχρι τίλοκς Αύ-
  γούσΐου τ ί^ν 9 ΐ· μ *«ι τόπον «υ/«δρι»σιως το Λτ,υιοιρ. Κχτά-
  στημα Μιιογείων.
  Δ·ατάασ»ι την 6ν άντιγρίφω τοιχίχόλλησιν τής πχρούσηΐ ιίς
  ίλα τα />"Ρ·* :ο'' Δή[*ου Μεσί|είων »«! την δηαοσίΐυσιν «ΰτής
  δια τής επισήμου ί^η^ίρίοος.
  Έν Κχ«ΐΓ»'λω ίί.ισίχμο'3 ε?| 28 Λιχί^βρίου 1909
  Ό Κίρ ήνοοίχης Κχ5:εΑΛ;ου Κιαοάμου
  ΊΟιιιι, Ι ιίιριιιονάκης
  "Οτι χχριβές άντίγεαφον
  'Κν Κασ:ελλ!(ι> αϋθΓ,μερο·.
  Ό
  /ι'Ί
  | '(> ΕιρηνοΓ>ίκης Καλοϋ Χωοίου Πεδιάδος
  ! Λαβόντες ύτ.' όψει τα ά/)?α 1Ί, 15, 16 χαι Π τοΰ ϋπ' αριθ.
  Ι 144 Νίμιυ /.αί το αρθ;5,ι 12 τοΰ Δικαστιν.ηύ Όργανισμοΰ.
  Ι Ό,,ίζομ*; ταχτικα, μέν δι/.ισίμι.ις ημέρας διά την ί<ϊί/.ασιν χώ' π:ιτιχών ύπ^9ίτε<»ν ττ;: συνήθους ϊιαδικασίας την Τρίτην ! έκάστης ϋΐο^άό^ς και ο:ά την ϊκϊ'κασιν των Ποΐνικών την Ί Πε',Απτη' έ*άΐτι;ς ίδϊομάϊος καί ϊιά την Ιλδίκασιν των έν ττ, Ι ε'ϊρ» τοΰ Είρΐν:3:/.ίί5υ μιχρι?ιχφ3ρών χό Σάββατον τής ϊευτί- , ?ας έ6ί;μάϊ=ς ϊιατ.ζι μηνός, ώρας ϊέ ενάρξεως των ΐυνεδριών ι την 10 π. μ. δια τ:ϋς μήνας "Οκτώβριον, Νοέμβριον, Δ«χεμ-
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Των Βιαταξίων τής «π' αριθ. 40/ΐ3!Η τί^ ^9^ βριατικής άπο?
  άσεως τΐΰ Δικαστηριυ των Ηρακλειω Πρωτοδι/.ών.
  Διά ταύ.α
  βριον, Ιανουάριον /αί Φεβρουάριον καί την 9ην π. μ. διά τούς 11ΕΡ1ΛΗ.Τ 1 1ι
  μήνας Μαρτιο», Απρίλιον, Μάϊον, Ιουιϊον, Ί.υλιον, Αΐίγο-
  στον καί Σεπτίμβριον
  Όρ*ζομ*ν ωσαύτως δια τάς έκτ·ός τής ε'δρας τού ΔΐΛαίτηρί^
  ίττϋτν.έψιις είς τάς έ'ίρας των Λήμων τής ΕίρηνοδικίαΚκΚ ί'ερι-
  φε.ειας Κα/^ χωρίοο Πεϊ'άδος τε?ο; ϊΑδ',κχσ'ν Μίκροδ:ιι?ο;ών Λιχάζον έρημον τοΰ ίνα-ομέ^οο καί χά/ τρίτων.
  Ιβν) τό 2Ια6βατιν τής -ρωτης έοόίμϊίος έκάιΐτου μηνός δι- *■/
  Δι'μΐν Λαγ/»§ος 2ΐν) τ: Σαςοατον τής τριτης έβϊο,ι.αοος έ'ά
  ζτο> μηνός 5.α τον Δή-ΐον Έττίιτ/.οτή. Ηεϊ αίος, ώρας ϊε »ν;;;-
  ξεως των σ-ΐντδρ ών τας αύτάς κΐί τουον τό κϊτα3ΐ;η;-'.α το^ ο -
  κε'ου Δημαρχείίυ.
  "Ωρας χαθ' άς ' Γραφείον ί^τα'. ανοΐΛ'όν τάς μέν έργαΐίμ'ΐις _
  ήμίρας άπο τής 8 — 12 ,ι. α νΐ'. ά^ο -ή; 1 - Γ» μ. μ., ϊ.ϊ τούς •τ.ν,,αρ-ϊ ,"ν »ί. >ε·'ρας νόν τρίτων γ-ς,ομένη,· τ:α?ά το: ενα-
  μήνϋΐς Όκτώβριον, Νοέμβριον, Δ.,=μ5ρ·:ν, Ιινοοϊρ^νκίί Φε- , ^.^,. Α(Χ-^-/ίσ.ν §.'β -^ ^_·; Αρί-,.ν άγωγής.
  βρουάρΐΜ καί άπό τής 7—Ι Ι λ. μ. καί 2—() μ. μ. δ-» τού' Γποχρ-ΐ τοΰς τρίτον ώ; α/·^ο^ο Α5ος τού Τοραήμ 'Λνα,-
  μτ(νας Μάρτιον, Άττρινον, Μαιιν, Ιουνκν. Ιο^/αον, _Λυγου - ; ·ιί13/ί,^^^; *ατα5^ω,! :ώ «ναγ.ντι πίν ποσ'ον ο-περ ό ύπ'αΐ-
  , γ, ν 1»ο χ;ον3λ. 9 Ιανθιορίοο <907 άγωγίζν τοΰ Άν- τωνϋου 1. Χατζ δ^κη δκ,Γ,γορου-/ατΓ.ίιιοι* ΙΙρακλει >υ χα;ά 1)
  Άίίφ Ρ3ατ:ατ3α<η > ηβυκο; χατοιιοο τ?ως μ.έν ΉοίΛλίίίυ καί
  νΛ Σ,χορνης -ής Μι/.ρίς Άϊί»ς ώ; 03ειλ·τ5ϋ ',ί) Χατζή Μουσ¬
  ταφά Άνωγβ'τι ικη α; νι.Μ ΊΙραλλείο^ 3) Κιαζήμ Άνωγειανάκ'η
  Ήρϊ»'?.είου ώ. τρίτων.
  στον καί Σεπϊέμδριο», τας 6έ ίςαιρεσιμ^ς ημέρας απο "Ό« ' των *ληρον;μΓ(θ«? ώ, έγ ^υητης όι«Ά&· τω «ναγομένω 4φβ· /.έ
  » 1 π. μ ^ 'Λΐ'ιφ ΡομΓ^ταάν.ΐ, τ;ρό; τίλει^ν ίςόΐλησΝ τής έκ ϊρα-χίών 6ύ^
  Ημέραν κα&'ην %χ διχομεθϊ μ·/ρο!>ι«5βίς ώς και τους αυ- ν_,;,ά!(ον έ/ατΙν έξό/.οντα έ'νία /.-ι 9)/0) (2169, 90) άπα.τή-
  Οορμήτως προσερχομίνυς ττ,ν^ ίΐίρα^ε^ην ελαστης έ635μ?δος. 7Μ--^ ^ίγ,ντος -/.ϊ:« τού όφϋλέτου τούτου Άοίφ Ρομπα-
  Λιατασσςμεν την έν αντίγράο^ τοιχο/.ολ'η.-.ν τηςδ; ε-ς τόν ...,,. χίί _ών ^ ν7,ς ^.(.,γης νο-Αίμκον τόκων.
  ;:καστικθν ιιινβκα τοΰ ΕιρηνοοΐΛΕΓο, εις «παντα τα Ε:ς την ίι- Κ^ρύ;σ-:ι τνν ΐαρ=ν-αν -τοοτωρινώς ί-Α-,ελίσττ,ν ν.3ί
  ,,ιοδοσίαν τοθ Είρηνοοι,είο^ Ιτί,-,ομβνα χωρία »«ι την ίηαο- ·Κπι6.",€ΐ χχ τή; ίί^ς !;58ϊ κ»1 τελ9ς «1 ένάγοντβς είς βί-
  ρος τ;υ ό^ΊΛε.ου Άρ·φ Ρομταττά/.η ό ιζόμενα ε'ς
  δομή-ο'.το.· (70).
  Εκρίθη ά-5?α3ΐσθη νιαί ίίημοσιβύί/η.
  Έν Ήοακλβίω τή 30 Νοεμβριού 1909.
  Ό Πρόίϊρ-ς
  Έμμ. Πανηγυράκης " Ό Γρ
  Μιχ. Λαγουδάκης
  Δημοσιευθήτω ή 7:>?ρ:33β διά τού "αραρτήμϊτ,,ς τ/,ς Έφημε-
  ρίϊος τίς ΚυβερνΓ,οεα ς έν Κρή γ, 3ι:' τάς νομ'ίμ:υς συνε-εΐας.
  Έν "ΠρΛΑλείΐ.) τγ^ 2 Ίανουαρίου 19)0.
  ί|Ο τοΰ ένίγοντος Άντωνίο^I. Χατ^ηδάγ.η Βι/η,-όρου χαί κα-
  ___________ τοίκον τής πόλ.ως Ήραλείο>> ■τληρεξίύΐιος Δΐκ»·,γόρ..ς.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ( Γ· «·ΛΙα^
  τ^ ς ι'-π' άρχθ. 40 τού 1903άποφάθεως τοΰ Ι',ϊυανοόικειου *
  Βάμου.
  Δ ' ά τ α 3 τ α '
  ρ
  σιν αυτής διά τής Ε·πιαΓ,;ου 'ϊ'ίφημεριϊος.
  Ή παροΰσα πράξις ίσχΰβι βπο τΓ,ς 1ης Ίανουαρ'.ΐυ 1
  ,'νρι τιλοϋς Δε/.εμέριθϋ !9|Ο.
  Ίίγένετο /.αί ίςεϊοθη έν Καλω χωρ'ω 1Ιε5άδ;ς τή ι1^ Νο
  .Λβ,-ιου 1909.
  Ό Εΐρηνοδίκης Ο Γ(αμμαΓοΐ)ς
  30. Χ. Τσιριμωνάκης Σ Ε. Φ:υντου/αχης
  Λ;α την ακρίβειαν τής άντιγραφής.
  Έν Ηα%& χωρίφ Πεδιάδος τή 10 Δί>.=.μέ?ι^ 1909
  Ο Γραμματεύς
  Σ. Ε.
  ρήμξ τοΰ ίναγομένΐυ
  κίν υπό κρίσιν «γωγήν.
  χ '3ν έναγόμβνον "Οθωνα Μαρνΐερακ,ην, ο·:ι«ς ~λκ,
  -(,) τ τώ »ναγί.>τι υπό την ίόΊοτητά τού 7.αί όϊ/ :Γ,ν *ν τ?| άγωγή
  3; 315 69/οο *ντΟΛως χτ.Ό τής α·;ωγής άχρ'ς ίςο-
  τού »ν»γοιχενου τλ το^ «ναγοντος
  μτ α καί τέλη ώς καί την δικηγορικήν αμοιβή» το3
  ίμ ίκ δρβχμών 22 ·λαί 8()/οο·
  Έ/_;'/)<_ Ιν Χ?4ΐΑί|* τί_ 3 Μαρτίου Τίυ 1903 Ιτους, απεφϊϊΐσθη !ί Λα' ίδ'.μοσ'^'η *ή31 ίδίου μηνός καί Ιτους. Π Γ/ρ.,ν.5·-«.ης Ι«ν. 31 ϊ. π ι 44ω /σταντίνου Ό Γραμματεύς ΙΜπΐ'ροχΟΆ'νάκης Ν. Άγγεισουλάκης Ότι άκριίες άζίσ~ασμα Ί5ν Βα;ο.ω ττί 2 Ι Αύγοαστου 1 909. Ό βοτ,θός τοΰ γραμματέως Στεφ. Ν. Ροϊουσάκης * -ίΊΑνϊΐΐ-ι^',ίω ΐυ ιί» ΈπισΓιμου Εφημερίδος τής Κυδερνή- Ι σε,,, ι;α τού, α,ν^υτ λ δίΐμονής Γεώργιονκαϊ Μενέλαον "Οθων ϊ Μ /,ι/'ίρ*/ γ, ώ; ίϊχ ;Α-ϋς καί μόνους κληρΐνόμους τού καθ* ου ν, τ·*μ~Ϊ33. α-;φα;;:ς '''βωιος Μαρνιεράκη πατρός αυτών άχο- '.;ς δΐλαιθύχου Νικολ. Παντελάκη πλη- * Έμμ. Ι. Παπαδάκης Ό τού Έν: τόΟ 'ΚΟνικοΟ Τυπογραφείον