93117

Αριθμός τεύχους

5

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/2/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  . Ί
  -' <ί: ι! <■ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΊΈΪ Ϊ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦηΊμΈρ,ΪΔΟΣ Ε Ν Κ Ρ Η Τ 'Ιίν 1Ε1ΧΟΧ ΤΡΙΤΟΛ ,______________|_Γ___μ__________ ..» 1 Φο6{>οι/αοι.^ 1910
  ΚΐΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΣ1Α
  Πρ»ίΛ>τ'. 16 δελτίον ύνιεινής
  1 Αριθ.
  ί - » Λιε/.-ι. 3
  VI»
  / Ι/νΐ,αρος
  » ~Ή δγίεΐνή χίατάσταΐ!; τώ ν ζφων ίν τή Ν*)σψ Ιπήρξϊ κβθ* ?
  ^όλον τόν -αρ·λ»οντα μήνα Ίανο^αριον αρίστη".
  Έ» Χ^νΓί^ς τί) 1 Φεδρο-ιαρι
  Εθεωρήθη
  | Έν Χανίοις αυθημερόν
  5 Ό επί ΐών Οϊκονομ.ι»ών Έ
  14' Ο
  Ή
  ΧΡ. θ ΟΔΟΕθΠΟΥΛΟΓ
  _Άρ·0. Πρωτ. Πβ "'
  » Διεκττ. ΙΟ'»
  ΔΙΑΚΗΡΓΕΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  'ϋ Δήιια{>"^ος Χανίων
  Δια/.ηρυττειοτι,
  ' ''!
  ·- ΦΟΤΜΗΣ
  * 'Ρ^κτίθεται είς φχνε^βν μποδοτικήν δημοΐρααιαν >,
  Ι 30 '^-ων χ^τοσΐδηριϋν ίω/.ν)ν(»7χατα ταιιΐβνΤίϋ Μηχχνΐιιο'ν τεΐ
  ί Δήμου συνταχθενταπροοι:ίλο·;ΐΐ4*ον καί ογγράφ^ν ί/κβ-/ρ«ώσεων.
  είς ;α ποσΐ» τώ ν ίρίχμών 5,'20Λ ίξ ώ' 8ο« («αι ^88,75 ϊ'
  άπρόοττΐα. ι
  Ή δημοπρασία ίν»ρ ^ηθήσεται ίν Χανίοις κϊί ίν τω καταΐτή-
  ματι ;ής Νομαρχιας Χανίων την 18 Ίκ«6ρο2ριοι/ί. ί. ημίρβν
  Πίμπτην και ώρ»ν 10 — 11 π. μ. «/οΜ.ον Έχαριπής βχβρτι-
  , ζο,^ίνη; «κ τοδ Νο^.*ί>χι;υ Χα,νι»», ώ, Ι1ρϊ4ίρ:υ. Τ4θ Είρηνο-
  ί ϊ:/.;υ ου Δη,χάρ/»υ κμ τ»ή λίηχαν.οθΐοί, Δημο^ ώς μελών,
  ; ι-ζ* όϊιι την ϊζ' ϊρ'9. Μβ9/«πϊ τοϋ ί:υς 1909 ή* των νομιμων ούτών αναπληρω,τών.
  Ό ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΜΩΝ
  ΐγ<υ«ΛΌν τή, Σ:6. Άνω". Διϊ^0^ν^Εω; των Ετωτ«ρι/.ών , Τί£ σχίτιχ,ίς ϊίαταςΐις τςϋ 389 Νΐμϊυ Ι ' Αποφασίζομεν ί Έγ<ρίνβμ-.ν την !ιτο το> Ίο//ν3^ Γ Ή'. ά/.η 3ικηγ3ρ5υ κα-
  Ή ϊημιοπραοια εΐα»αΛαμδΛν*τα! έαν τ^ ίντός (> ημερών ά·πό
  τής ανωτίρ ■> χιρονι/ ογιβς «ροβφέρτί 5 Ύλ^1 ίν·αττβν τής κ«τ*
  την 'πρυωρΐνην καταλ^ρωοι* «λ«^:βίας ιτροςφορας.
  Ι Πάς μίΐ25οτΓ,ς ινα γι*τ; £ε*;ος εις τ»)ν δημιιτρασΐαν δέον νβ
  μ
  γτ, γβαμμάτιον πιστοποτο^ν τι,ν είς τι ταμείον τοΰ Λή-
  Κ
  *τοίκ(ία Χαλί-ας γ^νο^ενην είς «ν _ Γεώργιον Μ μ.. Ι^Λρωμαν /.α- ^ ^^ . ,ής Τραπέζης Κρήτης κατα'Κσΐν /.ογω ίγΓ,η»ε·»ς δρΐχ-
  'Συμδολα ίγ^ΐφο^ Αθηνών ιIανIγιω:^^ Κ. Γΐνίοελη, μίΤαδι- 4 ^ρα'.^^αΓ. με τας *;3ί;ας»ίς τΛ *■&' α,-ιθ. 3όο Νο^βν κα1 ιής
  δασιν. τοθ ήμ ιε^ς των 5^ναμει τής !ιπ'ίρ:' ·όΟ6 χ. β. άκοφατεως ! . σαγ-'ραφΐς.
  • ημών και τού ΰπ|' αριθ. 6·ο'ι5 σιμίο/αιυ το^ Συμδολαιογεαοο. { "'^ 1.'ρ5^Τ0λ^^γ,^1^2ς χβ1 ή συγγρα-η των -ι-ιν,'ρτώσίων εισίν
  Χα/ΐ',ιν Ιωαννιϋ Κ. Β^λδ^ραχη <τη«ς/τ<ον ^' αό ο.. ί'./ιΐωΑα- * £ΧΤ€β&:-ΐιίνα ^ις τ5 γραφείον τοθ Μ /·ν/. υ τ^ Δγ,λ:. ες την 'Λουγο^ χω:ου *ϋ/.£>0'^ «:? την τ:.:'^:<ί» τω/ · διαΰεσ'ν ίών βουλομένων νί Λαδωΐΐ γ/ώΐ'ν ΐ!ιτών ίργοΛζβων. ^^ι2«ΐ)<ι::^ι;ι*^ νλ-«'ϊ^3 Κ,-;ω/Ι-ϊ'" αν»Γ ' Τα τ.ρζ,.τιχχ :/'ις δτμ>τ;ρασιΐς -.-.«/. ντΖ! ·, /;ν Ιγ«υ:ν «Ο
  •α πε;ΐγρΛΐ5;ο.ένου /ε-ϊ;μεοώ; ϊν τΓ^π α3 θ. <Ο Λπ.-.τ(ΐΓ.α ^:1ι^6^^Λ■ο^ ?, τής Έ-ιιτ::τ:ιιϊ; ^:ίυ :τ.«ρ ίχει το ν αυτή >>< ϊ·'<·ρ'νΓ, <; μ/; αύτίι χοιρϊς ε* ■γωρίιαν Φ^ρ^ί «ίΐι Σ< »τοί ίτοος ΙΙιΟί)'άδίΐΌΐσ-ΐ ίι-*ών τί; Ϊ1;Ριϊ^!£^0είσ/1 ί!ς τ: |άρι<>. Ιί τεϋχοςίλο. Τίύ 1909 Φϊλλον τί|, Έζυηαου Έί
  ίρίίος. «αί |
  Ϊ1αρ«.γγί-λο4ίν τι;ν έν άντιγραβω δημοσίευσ'ν τής -αο
  '?ΐά τής Επισήμου Ί'ΐημΓριδος.
  | Έν Χανίοι;-ν; 2' Ία.ουαρίοθ 1910.
  * Ό Νυ-αργης Χαν·τ.ν
  ϊ /ατα τι δ
  ν' άπο/ιτά ό
  - ΆλήίΤ«ϊμζ<«δ£ ϊ ' !--< ■ Ό-.ι άκριβές αντίγραφον ) Έ Χ 025 Ί Ό Τ)γραμματ·ύς Ν. Ι. Τζωρτζάκης ! λαδιας ^πιδI^.^ν^ινσι χον έ; , Ι Έν Χανιιις τή 28 Ίανουαριου 191 Ο Ι Ό Λημαρ/ε,ιων Χανίων Ε. Μουντάκ<]ς Έν 1910. Ό Τ)γραμματευς ΝΕ Γζωρτζάχης
  ^_____________________ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ
  Των εγχωρίων φυσικών προΐόντων κατά την εξαγωγήν
  συμφώνως τψ άρθρφ 6 τοθ ύπ' άοιθ. 455 και χρονολ, 19 Μαίου 1903 Νόι/.ου καί τω ίιπ' άοιθ
  697>.αί-/ρονολ. 6 Νοεμβριού 1907 Ν ό αω /.*' '.-_, οίτ,,σιχ ΐιά το··» αήνΦεβρουάρ·ον 4 >Η'Ι ~>τ,ν τ.οθ Οαιου, ο-νου κ αί
  σάπωνος, διά -χ ο ποία Ισγύν. αδαη έτςι αι&ν τριμην'αν, άό^βρ-^νί ν *ΐή 1 Φεορου'/;ιου Ι 910 /.«ι
  ληγουσαν -ή 30 Απριλίου 1910
  ' ~,1 * ι
  ε'ίόη
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  ΚΙδη φοοολογον(ΐενα &τΛ τη βά6ει των
  Ιναντ» τι;;ώι·.
  Α'. πρός 13 τρϊς °/β
  1 "Ελαΐον.........................
  2 Σαπων, ί&τοί την1 β^α/.β'γΐαν μονο» τού «
  αύτω περιεχομενου «λαίο,,.Εις 1 χιλι:
  γραμμον σάπωνος λογιζοντ--.1 '),6392 ·/.·
  * ^-λ,ίονραμμα βλαίοο: ) 0,6392X0,91
  <ϋ Έ.λ«ϊ( ^ράσιναι έν έ/.Λίψ, ή έτερφ »'.■/>
  5 Έ.ν/ϊα' ϋρ^ΐ'.ναι $ν ξηρά καταστάσει. . .
  6 Έλπχ: έν ςηρα καταατΛΐεί πρόςάλεσμα. .
  ΙΙΛΕ/νϊίΐαΐ «ν ο-δβτι ή έν αλμτ^ (κολυμΓαδϊ
  - 8 4ΐ&ε?*ΐυΛ2ΐΏθηπ4τχΙ*ον(άχ,ρ9ΐ1μ!,{;ο'ι1κβ
  «Α, ΰίνίκνϊυμα, μαϊτίχα, κατ «ναλογίο
  τ«;ί υαρ*γο>^7ης αύτα ποιότητος οίνθι>. ύτςο
  Λί*, ιζομ-^ων τριώνχΐλΐογραμμωνοίνουΐΐ
  ίκαυτΓν χιλΐΐγραμμιον αυτών } 3x0,09-*-
  ϊί Ρα<ιη ■ ί!^μ«·μϊχρ< δίκαρξ βοίθμων,κατ'α·»ί λογιαν τί^ς "αραγούίης αύτάς ποσοτητο ι1/ - ο^ίν»υ, "ίείίϊΑογιζομ=ίβυ δύο χιλίογράμμω -ν ' οίνου είςίν χιλιογρ,ψ ρακ·?|ς.}2Χ0/09.— ΙΗ Π*τ«4ζ», άναλογω': τής ποσοτη'ίε το " ' ;-λβν;ι~>υς,«ςής παρ-Λγεταΐ, ύ-ΐιλονΊν.ί.ε·
  » ' ΝΝιϊν τριών 'ΐλιογρομαων γλε6*οι)·ς ε ( ε·
  χίλ'ΐγρα^μον ιτετμί.,ίου. ) 3X0,ί>9.
  ' !$'. ίϊ^ός 41 τοίς %
  11 ΗχλανιοΊ ϋ,αορ: 6ρ«γ<Αϊνον.......... 16 Μ5Μ Π Κο?3ς 18 Μϊλοχηταί 19 Δίι/.ταμος 91 — 27 ος 5 Ι Λι,ι χροσ—φός- ■> Λΐϊΐνΐφαλλα
  Λ.')5.5
  2'
  3!ϊ καί άτίττάγματα, /.ζραντχ-
  ία?«5/αΐΐν, γχι%ο^'/ έλαιον.......
  ττΤ{·μ.α, ά^θόνερον και 'κζιτ.λ τοιαϋ-,
  ϊ■3ε^3ντα τ?β'3ϊ"5............
  Γ'. πρός 10 τοίς ·/»
  ίίες εΓϊο^ς σουλτΞνΐνης ξελυκισμΕν»"
  » » άξίλ,ικιβτοι.
  28 Στβφιδίς ςανίίαϊ άξ«λ..
  21
  50
  ν ο
  45
  ρα ςανβών στϊ
  ημ
  τρυ«ημένα και δίπλα
  ά
  Κοϋκυ/>ή()ραΛϊΐ πατοιτοθ
  Χονδράδα μι-τάξης.....
  'ΓΐοΐτάΟμη οίνου ......
  ' 1'γροπ^ϊα οινοο.......
  "Ο;ο;..............
  Άμυγ3'ϊλοψ^7-£ γλυκ«Γα .
  Άμυγδαλόψ-χα "'.Αρά. . .
  Άαύ/ίαλα έν φΧο'φ. . . .
  Άμυγίαλα :ν φλο.ώ (ο·?ρ
  Χαρούπια............
  Ε ' α οπ^ρήνες .......
  Ρ/αίκορριζα...........
  Αει,ο^αδα κχι '.-οοτο^αλα*
  υ.3-αν τοο *ν αύτω -ερ.ϊ·χ·ομ5>Όϋ
  Ε-ς 1 /ι7αόγραμ[Α^ν σάτωνος
  νελαίου λογςζοντΛ' 0,6392 γιλ
  0
  ΚΕΦΑΑΑΙυΝ Ε',_
  Ειδή Αορολογοι μϊ-νί «οτ.ι
  53 ΔερΛβτα α.-ρ-ΐρ46α:(ι>ν
  54 » 6οώ/ Λαί μίίχαρί
  55 » ζοοριδα>ν
  56 » άρ/.οι~' α>ν /*ί «'λο
  57 "Ιπι:οί 4 % κατ' έκν 'ησ.ν
  θ8 Έρία Ααί α;γοι
  5*3 Τ^ρί-,,άνβοτ-,
  60 ΙΙ.^ήΙρΐ χ.*! ,
  61 Μ'ζύϋρα ξεινη.
  62 Γ,,^ρτ .. .
  101
  30
  60
  1
  __

  20
  15
  - : ιο
  - 05
  10

  02
  Έν Χανίί'ς γ 28 Ίϊνουϊρίου "10
  ') »"τι τι»/ Ο!χ5ν^μ!>ιων Έπίτροτος
  Κ Μ. ΦΟΤΜΗ1