93120

Αριθμός τεύχους

6

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

6/2/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  1ΤΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚίΒΕΡΝΗΙΕΩΙ
  ΕΝ
  ίΚΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟ3Ι
  λανιυ ί, 13» β Φΐ>6ρουαυ{οΐ/ 1910 - Αριθ.
  Άρί; ΙΙρωτ. 38 ί
  '·ίΛΤΐ. 353
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΝ ΕΙ11ΓΡΟΙ1ΟΣ
  ότι
  Έκτιθετα: είς μειοδοτικήν 2ημ5~ρασίαν, συμφωνως πρός
  ιά, ίιατ^ςϋς τοίί Ιιπ αριθ. 356" περί όν,μοπρασιών -/.αί εκτε¬
  λέσεως δημοσίων έργων νομου και *ατα τοΰς υπο τής υπηρεσίας
  των Δι;αοσιων Έργων συνταχθέντος καί υπό τού Διευθυντού
  των Δη,Αοαίων Εργων Οεωρηθίντας ορο-υς συμφωνίαν και σχετΐλΌν
  τ.ρΰ,ιπολογιαμόν δαπανης ή κατασχ.ίυη λιθινης ■γεφ^ρ^^ς »πι τοΰ
  ποταμ4ϋΜαλά<αα. "Αρθρον 1. Τα εργα ταΰτ-- πρρϋ-;Χογίσθη ιχν κατά την )ε- τ,-ομιρη ί-ντίμ,ησιν εί, τ: τόσον των δραχμών 4 V) 49 /.αί 8"/ιοο κ*ι δι' άπρόίπτα έςοϊα ϊραχμάς 50 19/ιοο· '^π' ^'-' ποσίΰ των άττροόπτών ουδέν οΊκα.ωμα εχεΐ ό ίργολάδος. ΊΙ Ι'πτωσις γενησεται επι ::ίς "/υ ε;ζ άκερΐίας μονίδας. Α,ρ6;9ν 2. Ή δη-ΐθίΐρ,χσία ίνίργηθήτεται ?ν ταΤς έ'δραις τών Νιμών Χανίων, Ρο<).>μνης ν.αί Ήρα/.λβίου καί έν τοίς
  ΐΓ*·,μα7ί τών οί*ίΐων Μομϊρχιών ίνώτ'ον ϊπ:-ροκ<~Λν γ ποιρβ τών οίκίίων Ν'-ΐΛαρχων ώς ιτροδδρων ή των άναττλ αϋ-.ών τών οίκειων Είρηνοίικών κ«ϊ ενός μ,η·/αν<*ο3 ^ .ών άνα · κληρωτών αυτών ώς μελών τιρ '22 Φο6ρο«·χριου 1910 ημέραν ΔΞυτέραν καί ώραν ί — 5 μ. μ. "Αρθρον 3. Είς τόν διαγωνισμόν ξύναντα· να λ?6ωσ: μέρος καϊ ά/,λοδατ.οί σ^μριορσο^μενοί πρός τάς ϊιατάξεις τοΰ περί ?/]μοτ:ρα σιών κΛ έκτ*Λ«Λως ίτ;μ3<3ίων έργων νίμου κ «ι λοι-τού; τή; Ηο- είαίν ί/τίΰειμένΑ ςΐς τα ^ραφεια των άνω Νβμαρϊΐών είς διάθεσιν των ^ϊυ) ομένων ν? λβδωαι ·ίνώ9:ν αυτών, Ί'^ν Χανίοις τ/, '2ί) Ίανβυαρίου 1910 Ό έ-ί τΓον Έσωτερικών Έπίτροπος Α. ΠΛΙίΑΧΑΤ/,ΑΚΗΒ "Αριθ. Πρωτ. 38:. Άρθρον 4. Πας Ιργολάδος έχων τα προσόντα τοϋ ί,τ.' αριθ 356 νό;.ιο., είναι ίϊΑτός είς τηνϊημοζρασΐαν αι πρίσαγαγτ; ιτ,ν αδειαν τοΰ ΐπιττ;δεύ|Α3τ;ς τού συμφώνως τω 8Μ Νίμω /αί "{?ζγ.~ μβτιον Ώΐΐτοπΐ'.οΰν την εΓς τι Ταμεΐ'.ν ΐβΰ Δημ:αίο^ ή τής Τρα- πε"ζης Κρήτης κατάθεσιν, λόγφ ίγγυόσεως. ϊραχμιΰν 250. Είς τούς άποϊυχάντας κατα τον ίιαγωνισμόν ϊπιστρΊφΐνΐαι τα λόγω εγγυήσεως κατατεδένια ίντος τρΐο^ ί;μερδν ά π ο τής με:: δοιίβς. Άρθρον ■). Τα -ροικτιχ.ά τή; μ=!ΐϊοϊίας !ιπ3/.ειντ.αι ;!ς την Ιγ^ϊΐσιν τού ΐτ,Ί ΐών Εξωτερικών Έ»ιτρ^-.^^ δστ'ς Ι-χει τϊ 2ΐ- καΐωμα, καιά τό δοκοΰν οΰ:ώ, νά έγκ,οίνγ,, % μή αΐτά, Ι&μς ί*- τούτου ν' άχβχτα ό «λεϋτίΤίς μεΐίϊοτης «ΰϊέν κατά τιΰ Δη- Ο ΚΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ V Ε Διακηρΰτιβι ό ι : ΕχτιΘετβι ίΐί μεΐ όοτίχ,τ,ν δημοπρασίαν, συμφώνως πρός τος ί"ιαχάς€ΐς τοθ ΰπ' αριθ. 35ο' ιτίρί |ν;μβκρ«σιω^ καί εκτελέσεως δηαοοίι«»ν έργων νόμ'υ κβί /ατ» τούς υπο τής ΰ-τηρϊσίας των Δη- μοσίω' "1'ργιον συ^τΐχθίντΐ'ς καί ^7ΐ'ο τοϋ Διε,ιθυντοΟ των Δη- λοσΐ ν Έργων θ:(.»ρΓ,θ·ντας 6ρους συμφωνιών καί σχετικόν ΐροθ- τολογυμον ίαπάνΓ,ς, ή «ατασκευή λιθύνης γεφόρας έιτί τοδ πο- ταμοθ ϋοίκτουρί*ν. "Αρθρον Ι. Τ* έ'ργα ταυτα προϋπελΐγίΐθΐίίσαν κατά την λί· πτομερή ί/,τιμν,ίίν εις "ό ~οσόν των δρϊχμών 5383 καί "/^ο έττί %κ 3ι χπρζνζ'Λ 'ίξϊΐα δρ. Ι1β κα· 'Ύΐοο- Επί το3 ιΐΌσοϋ των ρ Ι/ε< ' ίρ]:λ«6;ς. Ή έ'χιττωΐΐς νϊνή;:τα< επί τοίς % ίϊς ακίραίας μονάίας. "Αρδρον 1. Ή ϊημίτρασ·.α ενεργηθήσεται ίν ταΤς έϊρατς των Νομών Χ*νΐ!αν Ρεθήμνης καί Ηρακλείου καί έν τοίς *ατα- στη<λϊσι τΛν οίκβιων νο^αρ'/ιύν ινώηον έπιτροιτών συγκΐίμένων ιταρά τών οίχε ιον Ήνιχργ&ν ώς πρθ'.δρι^ ή1 τών άνατληρι,ιΐβν α')τ<.)ν τών οικείον Ε;ρτ,ν?Ϊ!κ<^ν κβί ένίς ι>ηχανικο8 ^ τβν «να-
  αυτών ώς μελ(7>ν την24 Φ&βρου*ρίθ» 19)0 ήμίραν
  ρ καί ώραν 3—4 μ. μ.
  "Αρθρον 3. Είς τ ν διαγωνισμόν δύνανται >α λάδωΐΐ μίρος
  ■/α α) Μ&Βτ.ϊ συμμΐρφούμίνοι πρός τας ίίατάξε'.ς τοΰ 'ϊερί ϊημο-
  Ιργων νόμου κ«ί λ^ιΐΓβΰς τγ]ς
  Αρθρον 6. Τλ κηίύκ«α ·κ« ΙξίΒα το^
  θοφύγβικΐί τϊν έργολάέι;».
  1. Ό προ&π«λβγ-ΛΐΑος κ*ί ή
  ΙΙολίτείας.
  "Αρ&ρζν 4. Πάς ΐργο'άίος έχων τα προβόντα
  356 νδμΐϊ είναι δεντός ε;ς την ί^μιπρασίβν δ;
  άδί'αν τού ϊτητηθ€ύϋατος ιίο συμφώνως τω 8
  δίγΐσμιβν τ[σρφνται ιά
  έντός τριών ήμ«ρ£*ι ά«ό τής ,«<ο- συμ- Άρθρον 5. Τα χρακτθ'ά τής μειοίοα'.ας ΰπόκίΐνται είς την Ιγ*ρΐϊ(ν τί5 ειι τών Εσωτερικόν 'ΙΔκιτφνκον Οστις ίχίΐ τό *>/]'
  'ύ- ' κ*ί**μ«, κ.»τ« τβ ϊοκβδν «ύτ^ νά ίγχρίνη, <| μή, «ντά, χωρίς «κ
  ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  το,τ^ <'άτ:οΛ άο -.ΐλ4-:αΐος μβιοϊ-τη , ί'·?:ν κΐ-ά ;ί3 Δημοσίου! συμφερωτέραν προτφοράν, ή δημοπρασ'.α έταναλαΓι.6α/ϊτα[ διχ-'.'ομα. ί παρατείνεται επί ϊ-ιοώρας 5 Β·' έσψρχγ-μ=νων πρ: Αρ'ρον 6 Τα Λίο.ιΐ'&ια χχι έςοίτ το» συναΐθτ, .,λ;νου συμ ' γωνισμός μετας) των το'ΐςνεγκον-ων τας αΙι~ας Άρθρ:/ 7 '< ■ -ρ'ιΐ-:): {"}>■', /.ι ι; ; ,'γοιφτ, -ώ/ όζο-ί ή δημο~ρα->'α /α*)* όρ'σθθ3ομ?/ην Ιιπό τής έ^ιτροπης ημε.^ν,
  ■/ρεωσεων = σ ■> ί*Ε:θε'μ-να >.ί, .α ·|ραφεια ώ/ ανω Νομα ιω·* ' ήτις δεν δυ-ατχι να υπερβή την Βεκά-η/ -ϊμπτη' «πό τής -ρω
  εί, ;Γ,ν δ αηζί * ;<·/ )ίο./Λ::μ.ϊ.>ων να Λθδωο' γνώσιν αϋΐιον, ; τη: ίημοπρασιας 11 δευτέρα αοτη όημ.οπρασια θα τ, Ιγχ^ρ:ς
  Έν Χ αν ,-'·>) ϊαν -,αρ.ο.. !9!0 μόνον έά/ι ε'; τω/ ίογω-'ζομίνω χ 7 μ/, ί/πτωκν μεγα/ο:=ρ»ν
  Ο .-ι -ιήνΈ- >--- *ών Ρ ι-ρ.-ος ιή"- ΊίνοΐΑενο; Λατα την πρώτην ϊημο,.ραΐιαν.
  Α πΑΓίΛνΑΤ7ΑΚΗΤ ' 8- 'ΛΡθΡ!>ν ΰ Ε'« ούς χατά το> οΊαγωνΐομόν ο-οτυχόντας ίπ'-
  ί ; _____ Α· ιιαμαλαι*·α^πζ „ ~ρέφ;νταί τα λόγω εγγυήσεως χατατεθ.ντα χρήματα, η όμολς-
  ■ ·*' ""* —— · ^ γ^Λ, Ιντός τριών ι,μ;ρών απο της ϊη,οοπρθ'σιας τή ϊγγράφω είϊο-
  ιο'.Ο υ.,ι, -.. όί>6 ί ποιησε; το3 προΐδρου τής .πίτροπης ιτ,'-θι, τΐυς δημοσιους ταμΐ-ϊ:
  τ; 8 ;υθυντίς των καΐαστημ χτιον ϊ οί. κατίτςθησαν
  "Αρθρον 7 Ό ίργ/Λ/6 ς ΙιθΛΐιται ε'ς τάς δΐιΐίςει^ τού περί
  υιώ1/ /.αί ίγ,ΐζι ιζ~η^ δ ,μ-σιων ζ^ιλι Ιιπ αριθ. 3·Μ
  » Δ.εΛ,τ 3 5 Γ>
  Ο ΕΠΙ ΙΩ Ν ΕΣΩΤΕΡΙλΩΝ '.ΙΙΙΐοιΙΟΙ
  ,τ . . 5 ~ ϊ ' Ι "Αρθρον 8. Τα πρα/τ'λΡ τή. βηα^πρασι^ς ύ-0Λί(;τ^ι ε'ς τί,
  Ελτιθίται ϋς οιανιο/ΐΐμο/ με·:οοτίχτ.- οϊ,μ ν-.ρασίας κα—ί , " " , , ' >Γ, ^ ,- , , » »
  , . -. ι , »,.ι ,. ε^'ΐΊίτιν το^ «πι 'ων Γ/σω-.εοι/ων Κπτοοτοο οστιΐ εγει το ο
  τα υπο τής υπηρεσίας τω αγ,μοσιω Ε>. <ων συ/τα7υ·/τα λαι ', , , ' ,' , , %^ιλ- » αί, * < χαιιιμ,α 'ά α τ: ίο/ο^1 α^".ω, α - /,:ιν/, λ μτ α^τα, Υοιρ'ς ε. ^ί^5 τού Διευθυντού των αηαοσ'ων έργων Θει.ιρησεντα ϊ'.-'Ύραμματα , , ■ - , ». ·». ■ - ' , , ,» ► του"ου ν αττολτί' ο τε'ε^ α'ο; ;ε οϊίΤΛ,ς ο^οεν /?τ« ιο^ Δγ,μο μετα τού - ρουπολογισμθυ, συ(·γραφής υπ(-/ρεωσεων /αι τυ^λϊ-} , ' ' ' γι>^ ή ϊ^τασϊ,ίϋη τή^ δ^τίκής ετερ-γε; τΐ,ι. Λΐςυσειου Μρα- ^ 'ή ' , , ,
  •^ Αρθ,,όν 9. Ι^ι οιχ'. α{ ^λ%, ο προυποΛογιαμος> ιο τιμ-^λ'-
  ' ΤρΘρον ί. Γα ίργα κρου-ολϊγ-.ζοντ - /.τα „,. /επτο^ρη ί '^ν ,"" °^ϊ01 >^ν '^Τ""^ ^ ίκτεΟ6.μέν* ε·ς τ, γρ«?εΤ
  εκ-μη«ν εις τό ττοσον των όραχ · (ι,ΟΟΟ π-ρ /.μ^νίμ5/=, τ=, Χων ανω >^α'Χ'ων ^«? ·'·ν ^"^ των βουΑομε,ων να λοδωα
  .-ι/~> ι ι » , Ύνί 3 / α ->τω
  τ »;:^α των ίραχ. Ο» ι Ι οί ατοΐΐπταυ; 4λ αν ς α· ών ο^οεν ε~»4ί ί/ΐΓΓ. »· ^
  ' * ΐΊ ν Αο'ίοον 10 ίο 7Υ1ο^/^'α χαΓ Ις^οα τοϋ συ/-ζ©ι3ΛσοΛΐνου σ*»ν
  κακα'ωμα εγει ο ερ[θ/αο:ς. π εκπτωσ1: -.ενηΐεται ί^ι τοις ε- . " ", Λ , * τ < « τον είς ά,εραιας μο/,δας. ' , ^ιθα «ιδ,ρυνου.η _γ ν ^"λαίίν ■ ;; Αρθρον 2. Ή ί0μο-ρασι^νερνη6^ετ7( 1ν τ*ϊς έθ>ις των έ Κν ΑανΙΟί<: ττ ί9 Ι^^ρι;υ 1910 Νομ.ων Χανίων. Ρ€υ^μνης καϊ 'Ηρ*ΛΑΐΌ^ και ϊ/ τοίς Κατα- !' '" ϋιωτϊθ·χω/ Κί-Ίτμθ ο; στημασι των οί/.ε'ων Νίμαρχιών δι' εγγράφων Λαι έσφραγυμΗνων τ.ροσφορών !»πο ίΐτιτροπης προείρευομςνίΐ, ο .ο των ο'κε'-ων Νο- Α. ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ μάρχην γ, των «ναπληρωτών α-ι-ών των οΐλειων Ιΐροείρων των Λαι ενός μτχανικ:^ ή των άναπληρωΐων αυτώ/ ώς 27 Φ Αριθ Πρωτ. 38 ΐ6/.~. 357 μελών την 27 Φεβροααρΐου Ι^ιΟ ημέραν Σα66?τον και ώραν ί 9;ίυί,5· «*λ ,, , . Λ , Ι υΕΐιΐτυΝ εσι Αρθρον ο 11»>α πρίαφορ- θα σκν^θε^ηται υ-ο τή; αςι,ιας
  ι, »ατοι ΐ:ν σχετικόν 8) ί Λομον, ,ιπο το^ προδΛί- " Διακηρνιΐτει ότι:
  ιι-υ υπο τού ττερι Δημο-ραΐιων /3ΐ -'ΤίΑεσεως Δημοσιων ' 'Εν.τιθϊται είς υ,ειοοοτικΓ,ν (εΛ6«οτιχ.ί;ν οημοτρασιαν συ^φωνω.
  έργων Νομου πιστοποιητκοΐ; /.αι ^πο νραμματιο^ ^ίδαίουντος ~ρος τα·- ϊΐα.ίξϊΐς τ^ϋ ύπ'αριθ. 35ο πϊρι έΌμΐπραΐΐών/.αι >>ιτ-·
  -,ην είς τι των ίημισιων ταμείον ή τ.,ς Ιρα^ίζί(ς Κρήτης κατα· » 'εθίΐυ, οι,^ςσιων έργον νομ.ίυ κοί χ,ατα τιϋς υπο τής ϋτΐϊ,ρεσί^ς
  θϊσιν, Αθίψ ϊγγαήσε'ι,, εί; χρί,μ»** γ, ομ Λογιας τής Τρ«-ίι.ης '.<ι)ν Αημ.ααν Εργων ο^-* υίχυε/τας <ίαι ύ~ο τοΰ Δ ευίυ/ιο^ των Κρήτης, κατα-.ην ϊΤϊί τ^ς »κοθ3εως των αςιαν πίσο ^ 5ρ. οθθθ. | Δημοσιων Ε^γων θϊωρ(·,<ί£ι/τας ορους συμφωνιών και οχϊ^ΐΑον Εις τον -ιαγω/ιομον ουναντί'. να λ»&(»σ' μερος και ολλοδα- ' προυπθΛογισμον θαπανης, η/αταικευη τθϋ υίραγωγειου Εκιο/ο- ποί συμμορφο^μενοι κρός τας 5ΐαταςεις τ^ϋ Γ.ερι ίημοπρασΐ'ον ~η: Ροθυμ/η^. χαι έΛτελεσβως ίιίμοσιω.' εργω>» ν μοα Λα' / .·π ύςτης Ιΐολι'ειας Άρθρον 1. Τα Ιργ^ ταυτα ιρ^υπεΑογιοϋησα/ /.ατβ τί,ν Λϊ-
  Άρθρον * Ή ίίηί. π,.,ασια .ιεςα>6.α δί,μ^σ.ω,. Ό έσ^ρα- "Χ ο/.5ρ.τ, β/, ίμ',ςΐν εις ο ποϊον των ϊ^αχμών ίίίιθϋ,
  ,Ίσμενος φίΛε/.λίς, ίν φ ει/αι »γλεχ,Α=ίομϊνη .', ΐροαφορα, τιυε-, 11 ίχπτωσις ^ε/Γ^&τα. ιΐτι τ^ις °/β ει>, ακίραιας μςν*ία,.
  ται όμίυ με α των 4ν τω α/ωτερω α^ϋρω μνησυεν.ων ϊγγραφων ! "Αρθρο/ 2. Ή ^ημοπρ,υ χ ϊνεργ,ίϊθκείται :ν ταίς ε'ίρα ς των
  ϊντός 2ε.τερο^ φακίλλου, όστις καραόιδϊΐαί «σφραγίαμΐνος εις Νομών Χανίων Ρεθύμνης /.αι Ήρα/λειοο και έ/τοις
  -όν πρόεδρον της »πιτρο-ής --ινεδρΐαζοόσΓ,ς. '·) αροεόρος «ριθ μαίΐτών οι/.ειωνΝομαρχιώ^ ίνωΐΕί,ον επιτροπών 7ογν.ειμενων
  μΐϊ τούς ^οηί/Μ^, κα.α ταςιν της εγ^-ιριο^ως τον, »χολο6- ί ών ο'κείων Νομ,αρχών ώ, τροΐδρον ^ των α^ατ.^^ι
  Οως άποσφραγιζ.νΐαι οί ϊςω-ίρικοι ^α^εΑΑοι, γ, ό« ί/ατροττ ση- ?ω· νί/.ειω^ Ι^'ρηνοοΐλών /.α ενός μ.ί;χαι/.οΐ/ ή1 τώ/ 7ναπλ>;ρωτών
  μϊΐοΐ ίφ' 6κα3τ8^ ϊσωτί-ρΐΛ.ϋ φα)>.ΐΑΛου, ..«ρικ,/.ειονϊος την έκα-{ αύτω/ ώς με/.ών την 22 Φ-όρθϋαρίου 11)10 ημέραν Δίκτί'ραν χαι
  στου προσ^οραν, το ΐνομα α,τ,. Λα; τον αύςίνα αριθμόν τού ' ώραν 2—3 μ. μ.
  έίωτερικου φακελλου χοί ναΐαγραφεΐ έν τοωτοχί λψ τα 4μ - ' Αρθρον 3. Είς τ&ν ίίαγωνισμον δύναται νά λάβωσι μςρος και
  7;*ριεχομενα κατα το άρθρον 3 εγγραφα. "Ιΐζατα οί «ν τί; αίθο^τ, «Α/ οοαποί συ^μορφούμενοι πρός τας ίιατάξεις τού περί δημοπρ»
  .ής συνεί"ρ!ασ-ΐυς παρευρυ/.;μ.ΐν ι α,τοσυ^^νται, η ί. ϊπ'τροπη σιων λ»ι ΐ/.τ.Ζέσεως ίημο^ιων ς^γων ν:ιιΑ0^ κα1 λοπούς τί;ς Πι.
  -ςελεγχουσα κατ ίδιαν τα εγγραφα απο^ασιζει κατ'όνομα τούς Αΐτίιας.
  ε.ς ΐδν οιαγωνισμον παραθεχτΐοας σί,μ«ιο^σα τούς λογ3^; ίι' ούς ! Άρθρον 1. Πάς έργολα6ος -'/ων "α τροσόντα τοϋ όπ' α?'·§
  τυχόν θά «πϊΑΑίϊΐε τίνα τοιν μίίοίοτών. ' 3^6 νομου είναι δεκτός είς την δημοπρασίαν αν προσαγαιχ,τ ν
  Άρβρον 5. Πάσα χατα ιαράδασιν των αρ&'ων 2 3 >.^ι 4 αϊε:α, τού1 ϊπιτη£ε6μ·*το; τ-1 σ,,μ^ωνως τώ 8 11 Νομΐο ναί γρ»μ"
  ,.ροΐφορα :ι α' α-αρα;εχ ο; /,α' -^ τ-ρ-^:τ/ τ-.-ο-ς ΐον »- δοντα μα.Όν π[3το^.ο!^^ν τ^ν εις τι Ταμείον ζ^^ δημοοιου ή τής Τρ*
  ταΐιίην/ορ', ν «νθ'.χθΓ, ο ιτεριχ,' ειω αύτην φα^εΑ/.ςς. τ;ίζης Κρήτης χαταθεσΐν, Λόγω 1γ ^ι(σβως, οραχκώ/ νοθ. Ες
  Μςτχ (&ν ε/.εγχον των ίΊγραφων τ, ο-ίν^δρΐαίΐς Λτ.οκαΐίΐσταται τί^^, αποτϋχον;^- χατα τον οΐίγωνισμο/ ίΊΐίαΐρβφο/ται τα ^ογψ
  «λ Υϊθ»! οηχοσω, ο όϊ τ ο^ϊρος αττοσψρϊγιζει τα των προ-φ3ρών -^γιι^σεως Λατατεΰΐ/τα &*.ος ;ρ:ώ' ημερών άπο ~ης μ.ϊΐοθ9σιας
  θϊλτια κατά τηνάριθμητικην αυτών σίΐ; ίν, Λαταχωρ'ζεΐ τ; ~εΓ ,χο "Αρθρον 5 Τα πραΛτιχ.α τ/;ς μ.5ΐο5οσιας ύπο».ε!νται ε'ς τη/
  μενον α,ιτών ϊν τφ πρώτονοχ,ολλω και άναικηρ^τ-ί: -■Αί^τ^ΐο έγ/^ισιν τού επι των Ί^σωτερί/ών >Ετιτρ5πο^ όστ ς Ιχε' το ο
  μΐΐο5οτην τον τρίσ^ε 5,Αε/ί/ να Ιι,τελϊΤζ; το έργον :!ς τ.^η: ϊ,α.ωμα, κατα το ίοκ.ο.'ν αύτφ, να «γ/.ρινι;,, ί; μ.η, αύτα, '/ωρι; !/
  ίυμφ*ρωτεραν τιυτο^ ν' α~οκτα ο τϊΑΐ^ναΤ^ς μ;(οος"ης ο^ίεν /.ατα τοϋ
  Αν πλείονες των έιαγω/ιζομΐνων ήθ:λον "ροΐφϊρβι την αύτην σιου οιχαιωμα.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ* ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  31
  Άρθρον 6/ Τα χηούκ«α καΜξοϊί τοθ
  κολαίου έπιβαρύνουσι τον ίργολάβον.
  Αρθρον 7 Ό ϋλώ
  )ίν:ι συμ- ττο|. εοή ίκτίαηοΊν ε'ιο τό ποσόν τώ^ ίρχχμών 1076 καί δι
  > αποόοπτα ίςίϊ* δρα/ 24. Επί τοθ ποΐϊΰ των ά
  Αρθρον 7 Ο προϋπολογισμώ χα' ή συγγραφή τώ υπο ρ-χαίωμι |γε( ό έργολάβος. ■,·:
  χρεω-ων «ΐίίν «τεθε-μένα είς τα γραφεϊα των άνω ΝοΐΑθτρχ-ών Ή ϊττιοίι; γβνή^ται επί τοϊς °/ο εί; ΪΛεοαίας μονάίας
  ««την διαθέση των β^λομένων νά λάβωσι γνώϋν «'κω/. ; ν ίι,-ν 2. Ή !ημ;τραβί·χ ίνϊργηθτΛίτ»;! ίν τϊίί «οαις τώ
  Έν Χανίο'ς τγ, 29 Ί^ο^ρί^υ 1910
  Ό „">'' ,ώ 'Κΐίί·, Ι" ίίύ 'Κ-ί /-
  , ' τ" . Λ. ΙΤΑΠΑΧΤΖΛΚΙ|2
  Άρ'8. Πρωτ. 392 Τ : '". ' '"
  » Δι.*-. 360~
  ■ · Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΊΙ1ΤΡΟΙ1ΟΣ
  Χ ' α κ τι ρ ύ τ τ * ι ότι:
  , _ -
  ''- ",ζ ',Ύ'-συΌν
  τιου Β!Λν.,,. ·'
  »*ντα>Βέντας κα! ύ-ο τοΰ Λ'ϊ'ΛυνοΙ των
  5Υ-θ«ν-χ; ό'οίυ; ιυΐλίωνΰν *αί τ/ε-'κ>ν
  ης 4; ιιατϊσκευ*· ά'Αϊ?·τ?ί ό'οΰ Ί·ο·»πέ-
  α ίο^"ϊ τί1»"*» -Ι5θ>"ί ΐγισθΥΐβον ν.'ίΐΐτ —ν
  'ίϊ
  η5,ν . . ϊν - Ϊ23,ν,^Τ! ,
  τ'')ν'αιτο5όΤ-τ·"ν ούϊέν οιχο!ίωι»7 Ιγε- ό Ιογο") τ6-:.
  , ·ων
  . γ^ ,Γων
  ν τω
  ;- ν»;
  ώ- ιι·>(Τν ^ν
  9-10 χ. μ
  χον ^ιανωνιΤ
  ?ι 5ι> τοίς
  τ'~>ν
  τήο Πολιτειαι.
  "Αοθοον 4.
  .■>5η νόΐΛ,ο^ ;ϊν7ΐ
  μ ε"- το3
  |ντ«λ-'3Ρ(ι>ς δημοσίων ϊργων νόμοο κκϊ
  δπ' ά"ΐθ.
  χ-ίιν
  δν
  τώ
  Χϊ' '·'ίίίυ.').7τ(ΐ!ν Τ'7τοτο"ΰν την ίϊ'ς τ' Τκ»ιΐ"ΐον τοΤ Ατιιοσ'βυ υ)
  *ί]: ΤθΊπτίίης Κρήτης **τ
  500. Εΐί τοΰς ΐπτοτυ-,/όντ*·;
  λόγω ΐνγοήσ-ίω-; κατατίΒέντα »:χ τβ'Λν ή'λΐΐ'όν 4-ο
  Αοΐοον 5. ΤΑ ΐΓοικτ«ϊ τής αει·5?οτ''ας ύ^όκειντα! ε'ί την
  ?-'κοισιν τοϊ ίπ' των 'Ρ1τ·.>τΐθ'/;5ν Έτ'τοό-τ·υ ίττ·; ?7" το %'■
  ν»ί'·<υιχ κατά -ό δο'οΰν νΰτί5. νά Ινχοίντ, ·? μ.}·, *!ιτά, νιοίς ;■'. Τίΰτϊ ι ν' άτοκτα ό τελίυ'ΐ(Τθί αεΐοϊότν.- ουϊέν κα-ά τού ΐρ ργ^ ς ρς των Νομ'^ν Χ*ν'ων Ρίθΰανης κΐ'ι Η ΐα/.λείου >ϊί ϊν τοΤς ιίαταστή-
  αιτ: των ο!κ5:<>>ν Νοαρχιών Ινώπιον έπιτροιτί3ν συγκδΐμΐνων
  Τ2ρϊ τίΛν "ίκβΐΜ Νομα"χΟν ώς τ ρ;; ΐορο>ν η των άν?πληρωτών
  «ύ'·<5ν τβΐν ο'.νείων Ε'Όηνο?ικδν χαί ενός μηχανΐν.οδ ϊ} των άνα- "ληρω-(Τ,ν αΊτΛν ώ μ-)ών την 2? Φεδρίυιρ ου 1910 ήαέρίν Δευτεοαν >αί ώοαν 11·—ί2 λ. μ.
  "Αο'ίρον ί. Είς τον δΐαγωνιΐμ'-ν ϊόναντίι νά λάβωι: καί &Κ-
  ) οϊαιτο' σ.)μ.υιορ5>ούιι»νο: πρόί τα; δίΐϊάξϊϊς τ,οϋ πβρί ϊημ'οιρα-
  σιών ναΐ Ικτελ^σείος δη,ιοσίιον έργων νόμου χαί /.ϊ:πθυς τ'ής_ 11ο-
  »!τεία;. . ' '" '■
  "Αρθρ " Ί. ΤΤ5. 5βγ9λ«6ί.ς ?-χ(,>ν τα προσόντα
  35'ϊ ν6·Λβυ β^ναι ίείτΐί ε''τν ϊη ά
  αδ-'α»^ τ*3 ίτΐτη ; $
  ΐΛ πιστίπο"-ν την ιίς τί Του,εΓΐν τοϋ- Λη^οσίοκ τ) τής
  ρτς Κί-τγ;; /.-ϊ'-ίθΐτ·ν, λί /·ω Ιγγ ήσίω;, δρχχμων ΙΟ'*.
  Ε!ς τ;ΰς άτ-,τϋχό^τΐς κΐ"ά τόν ϊιαγων σ/ον έΐϊΐστρ.φϊντϋ τα λόγω
  |ν·υήσεως κΛΐατεΟίν-» ϊντόι τρών Γ,μί,ώ άπ: ΐής με'οϊο-ίας.
  Άιθθϋν 5. Τα τ-;α/τ·νά -ή: μί'οδοϊΐας ΰ~5Λϋντα'. είς ιτ,ν
  Ιγ/.ο'ΐιν τοϋ 5—1 -ών Έ^ωτβρινών Έΐπτρό-ου 8;τ(ς Ι/εί το ?ι-
  ■<ο''ωμο:. χ»τί τ; *ι/Όν «ΰΏ, νά 5·'/|:ίντ, η /Τ, αύ-ά, "χωρ!; ϊκ τοΐ»-30 ν' άτιοχτα ό · 'ε^x3^ϊος με οΐ;χτς ί ΐεν 'ϊτά τοΰ (ημο- συμ- κ'αριθ είτΐί ε', 'τν ϊημο-ταΐ'αν άν π^οτιγάγ| -ιό 811 Νοι "Αρθρον 6 Τ>. κ'ρύκε·» %τ !;:!? τ;'ί ι.· ί?·)ίρί,
  βολαίου (ττδιρύν-^σ! τ:ν ίργο"1 άδ ,ν.
  "Λοθιον Τ. Ο πρ-3ΐίθλίγ(3 'ό; χ* /; σ^■1γρα;ή-ών Ιι
  σ·ων εισίν Ιι'τεθειμέ ϊ ίίς τα γραφ:1"/ *Μ/ 7ιιω Ν^^αρ'/ΐών ς>ς
  νά '· ^*ια■1ι
  Έν Χβν'ίίς χτ '
  Λ.ΜΛΙΙ\ΤΖΑΚ'Τ!Σ
  "Αρθρον 7 Ό ζοοΰπο"1 ονισυοί κΐί ή
  "/3ϊ('<σ:ωί β'σίν Ι/τΕθίί^έ/θ ϊί;; τ» νρα-ρεϊα εί- την ^(άθ-σιν των 3'-Λ :υΐ5νων ν3· / ·>·6ωϊΐ
  Έν Χβν'ο-ς ^ 1 Φεβί-,υαρίοο 1910
  Ό έ.*ΐ τω
  V
  •Αριθ Ποωτ. 393
  ~» "Δ-ίνττ" 36Γ
  Ό ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΤΤΡΟΠΤΣ
  ;'. ότι:
  Άί:θ Ι!οο)τ
  ί Δ ίΑ-τ ί< / 7 Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΠΤΡΟΙΙθΣ Λα6:ντβς ϋχ' όφιν 1) Ττν Ίπ' αρθ. !17*/5Μβ τ· =· δΐϊ'-ήο-ς1·" τής Άνωτέοας ύνσίω; των Έσωτ»5Γχών ϊι'ής ίςίτΐίιϊ.ο εί; μειοοοτιχήν '.αινχι ή —ο:5*'-5τις τή άμβειτής ΐϊοΰ'Λλυκιανο^ Φ. υρν«. Τα ύτ:ό τώ; Ν'-μϊίχ'ών Χϊνιω/ Ρ ')^).γ^,- -Αχι ΊΙρ»κλϊΐθϋ τα ή>ι*ν ύ-- Όθνθ"'ςν.^; ·>ο Ί/νΐ./;1^ 1910 πραλτι/.ά
  των ϊΐτΓρ:πί'<Γ'ν β"- /·; συνϊσ'άοητχν π.'":ς 2 εςαγωγή' τής Ί.ν.ϊ- ς ταύτης έ; ών Βϊί/.ν^ϊ'. ότι ϊ/εργηθϊΐση; τ-ής "εοτ ή; ό /ο γ-ς μειοϊΐΐίας ν.μ'μ'·); --,'^Γί-'ρθτ; ν' ίνί'/ ί6ί, την έχτ=λίσιν τής =5γϊσία; ταύτί)ί ' ίιν;" ^ί, Άν?ρ·:υΐ; Ί'ΐ'τέιχς αντ! ϊένζ σ^νΞσττ,0^, ι" τω Ν: ><Ί Λανίω·. 3) Τηνϋπ; νρ^νο'- ,'ία'1 Φίίρ^ΊΧΓ'θυ 1910 δήλωσιν το0 ίργο- λάδου 'ΐΜά<νο)Γ. Μπιιτάχ»; νομίμως /»ί εμ7:ρο05σμ(.,1^ νιτα- ι τείίεΐϊαν μετα τοΐ» α α:τ -*!^':ν^^ IΡ^!^μ3ίτ''^ <"3ρ?¥^τ^ ήνης ^' | ής δηλ-/ ότι προσφίοε· τ-'ντϊ τοΤο ϊ/ϊ-το ί-ί ϊ>^ττον -ής υπό το^
  ί^ με'οϊό-ν.) -ρθ3»ε θ£;7»·- τ·χ*ς 'ίί; ανάληψιν τής
  ί
  όη^ς /·»; τί ϊ-Λρίν 1 Ί τον 356
  Άκυ3:5αΞ· τί σ-/'~ι?.ϊ ~:α/τ'/.> :ή: ενομένη: ^«υδοσίαί ·/.*-«
  25 Ί;>·νου»6ί:υ 1910 ίνώτ'ον τ >'' ;-ιγοοτϊ ών οϊτ'.ν"· συν=-
  ΐ'α-.ίςϋ; το^ Ίτ.' ά,-'1). 356 Γ.ε« ίημϊ,τρ
  ! ύ ΰ
  ', "."" 'α^ ! Λ ϊ·Ίζζζ·),-.·) ττν
  -:/τ·-/^..=: .' | ^^η,ή,.;—. 6Ζ' ',ρΐ
  λη'ΐι'.ν α' ■?- -υ >.<<'ύ)ι>:ζ το"; ορο'.'
  / '
  ϊηαοσίων ?-γω. /όυου ν.α' χίτά τού: ΰ~ο -ής '-ηο^'τς "ώ'
  V,-
  ι Δ·.-,0>/τ5'ος των Έ-(..τ5ρ:νώ/ν.α τ.ΐς ι:- >"ς.3ΐ τ:; 3ου Νέμ ^
  ιχοϊίΐΛν "Κογοι συν{α"/''ΐντας κ*ί ΰπ; τ-ΰ Λΐί^"^ντ5ν τω/ Λη·λ3 | ^--ντίΐί·,-» α-' τν !νιί>~'ΐ ■ *'"ΐ/ -'2 -ι*: ?ι''η2ύξ-ως τ^ότν,ς ώρι-
  ΐ:ω·' Έ,;· αιν θςωρηθ'νο·; ^:ο^; ιυΛ-:ων!ώ^ ι ν 3"/ :ι*') Γρ:υ- | σΛ.ν,', .π'·.ΐ"-'5·ώ/ /-·'ι ι/ τ;γ, ϊ^:.", τ;τ>ις την 22 Φ=6, I^>ρ^·ο^
  Γ,ς ή :~ίδι;ϊθ<03ΐς τής ανατΐ'../-ίς π/.ί^1οας τής αθρας είσαγωγής τοθ Τελώνου ΉοαΑ^βίυ Ααί ή νΛηζ- τβυσΐς Γηγαίίυ ΰίατίς άναδί.ιιζοντίς ι τί" ιποίήκτ, ^ρΐς -ήν θΐλ^σσαν. ον 1. Τα εργα τ*ΰτα ιτρβθπελογίσθησαν κατά την λε- ρ 1910 τυ.5,^. Λ^^■;'ρ»< χαί ώ; ίν Έν Χ χ. λ τή 2 Φεδρουα-που Ι'.'ΙΟ. Ό επί των Έιωτεριχδν 'Εΐτίτροποί _>Λ ,
  Α. ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ >α
  Αριθ. Π>οτ. 470
  » Διεκ*. 418
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣϋΤΙν ΙΚΩΝ ,·:ΐ1ιΤΡ.>ΠΟΣ
  ότι
  μοβίων
  καϊ
  2 ι.
  ο επί τώ< χης ηρ Έκτιήεται είς μειοδοτικήν ϊημοπ^ασ'αν συμφώνως τ.ρ'ος τά^ ίιαταςεις τ»ΰ ϋπ' αριθ. 356 περί δγ;μοπραϊιών ν.οι ;>τελέιε'· <; Βημοϊ'ων Ιργ«αν Νόμίυ καί /.*τά τιΰς ότ.ό τής υπηρεσίας των δημ'οβίων Ιργων σ,>νταχθ;:'ντας κ,αί υπό το.ι Δΐευβοντοί τώ>ι δη¬
  μοσία)» "Εργων θειμρηθίντας ΐρους συαφ'·)«ών >.αί .,χετιχϊν
  προυπολογισμόν δαπάνη; ή κατατχενή κο! έπ:~κε.ιη τ,Λτ,μαΐων
  τής βατϊίς όδ;υ άπό τού χωρυ.» Άμπε"/ ά*ι διά τής θ!αεως
  Τράκα μΐχρι Μϊλάμττων.
  "Αρδρον 1. Τα Ιργα ταυτα προϋΤ.ελογΓ-ι0η3αν >ατα την λε-
  π:ομερή ϊκτίμ»(3ΐν είς τό ποσόν των ϊραχμΛ»; 10000
  Άρδρον 2.· Ή δημοιρασία ενεργηθήσεται έν ταίς έ'8ρ«ς των
  ΐώ.ι Νο,^ών Χβνίιιν Ρεθύμνης κ?ί ΊΙρακ'είου /.αί έν γοΤ; κα¬
  ταστήματι των οίχείων Ν:μαρχ:ών ίνώ~ίον επιτροπών ο-γκει-
  μένων ιταρά τώ.ν οΐκίίων Νομαρ'/ώ,1 ώς π.^ι'ϊρων η των ανα-
  πλί;ρωτών αΰ ών των οΐ/είων Εΐρ»}νοο:κών /.αί ΐνΐ>ς μηχαηιιο3
  ή, των αναιτληρωτών αυτών ώς μελών την ' 7 Φεβρουάριον) 1
  V)
  10
  ημέραν Σάδ'ο'α.ον χαί ώραν 10 11 π. μ.
  "ΑΒον 3. Ε·'ς τον ΒΐΛ^ωνιομόν δύνανται νά λοβωσι μίρος
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ϊε»Μ»εΜΒΒΒ»ΒΙΜ3ΙΒ8»*<»^1Τ*»Ί»ίιιΙΙ)Ι ;Μι161&3Β»ι~3«Μ>»<·"ΙΙ»**."^ ι .ι ι*ύ; α πό κ,ί ·. υνχ<ο», , ψωτ««μοΰ, ζ«γίο<λ, )·α ι- πωλκ'σεως οί ου χαι υΐνο·πνει>ΐΛατοδιΙν ποτώ^, ίνθ(..ίου απο-
  εΰφλί'χτΐι ν ϋλών, θεάτρων χ*! ίιαματ χών κβρσατάαεων,
  <χδειώ»> κΐροων χά οτ,'^ΐίζζώ^, αδεία)* χρε^Λωλώ'ν, αρτοΐΓιΛλον, ΐ/')ΐ;-
  ιπο/ω , άοτοπιιών σΐμιτοποιών χαΐ γαλ«<τοιτ(ύ)ών, ίΐίκκομΐτω ίι'εαγω-^εΐου, πρ^στίμω διχαστιχών άρ/ών Νομ«ρ/ου χϊι ''η- μΛρνου, ϊγ/1 τι1 οατίυο>ν ά/ροζηιχιιον χα' αυλλητττΌίϋν των τγοεοιλ-
  θΐ,υσώ/ χά! της -ηΕιτη. /'ήσίως Ι ν)Ι·8.όιϊ«ιλέ·:ας τοΰ Δτ,μου Ή-
  χαι τοι/οχθΛλήβεω. τί,; 7ΐαρούτης «πβτίβωσι ιό/ρέος αυτών
  χχτ' ιζύτϊά& τα ΰττβ τού βϊύ^ιου συγ/ω-
  χά; βλλοοαποι συμμΐρΐυμενοί π^-ος τ^ς διαίάίςϋς τοθ ~ερί ίη ■
  μοπρασίήν καί έχτε'.ίσεω^ 2η·α.οσίων Ιργα,' νομ:^ ν:ι ',οι.τίύς
  τής πολιτβίας
  "Αρθρον 4. Πάς ϊργολάδος έχων τα ττοοσόντα τοΰ ύπ' αριθ.
  350 νίμοι; είναι ϊϊκνός είς την ϊημοπρασί^ν αν πρασαγάγΓ, την
  άίει.ν τοΰ επιτηδεύματος τού συμφώνως τώ ? 11 Νομώ /α'γοαμ-
  μάτιον κ,υτοπ,οιούν τί;ν είς τι Ταμείον Τ33 Δηυι;σίου^ τής Τρα -
  των ύπο^ρεώ-
  αποτυ/όντας χατά τΐν ίυγω-ισμίιν ίττιτρέφονιαι τα λόγω εγγυή¬
  σεως κατατεθέντα ίντός τριών ημερών άπϊ τήι- μειϊ^οιας.
  Άρθρον 5. Τα πρακτικα της μ;<:.δ;οίας όπόκϊΐντϋ ε;; τήν>
  Ιγκρΐσιν τον επί των Έσωϊίρκών Έπι:ρ^~3^ οστ'ς εχ?! το δ:-
  καίωμα, κατα τό δο/.οΰν αύτω, να έγχρίν^, ή μή, α'ιτα, '/ωρΐς
  ΐκ τούτου ν' ά.τ.ο*.τζ Ό τ£"'6υταΪ!3ς μϊΐοδότης ουδέν κατά τΐθ Δη¬
  μοσίου δι/.αίωμα.
  Άρθρον 6. Τα κηρύκε.α κιί ίξίδα τού σ.ινα-θη7ο;.Αίνου ου,).
  δολαίοιι ΐττιβαρΰνουσ! τϊν έργολάίον.
  Άρθρον 7 Ό -ρο-ιττίλογιτμός καί ή σϋ1
  σβε*ν βίσίν έκτϊθίΐμίνα είς τα γοαίίΐα των ά.
  δίάθισιν των β.3.ι>ο·<.έν(ύν νά λάδωιι γνώσιν αα:ιΐν. Έν Χανίοις τή 5 Φεβρουαρίίυ 1910. _________Α^ ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ Αριθ. Πραχτ. 51 τ» Διεκχ. 34 Γ Ν Ω Σ Τ Ο II Ο Ι 11 Σ Ι Σ *Ο ΔΑιιαρ^θί,· Καο5τελ?,ίοι/ Κι<} ?άιιου Γν<,ιστο~οι:ΐ ότι, Είς την Ίτερΐφέρειαν τοΰ χωρίου Σειρι/ϊρίθίι τού Δήμου Κασ τ«λλίου ε^ρ·θ». ό*ε6 τού αγροφύλακος τ'/,ς ρηθεία/,ς περίφίρείας *ρό6»τον άίέβπ^τον των εξής -/αρϊκτηριστ.κών, «λιδαν; στεϊρβ δ*ςιο καί ζίρδό πιΐ3"''·όκ{», τό οποι:ν καί Γ.αίεδόΟη ή^ώνΰπ'αύτου, ΠροσκαλβΤται όθεν ό απωλέσας :οίΐο ίνα προσΐλθτ) έντος 10 ημερών άιτϊ τής ϊημοσ'εύσεως τής παρυαης είς την Επισημον Εφημερίδα, εις τϊ γραφε,Γον τού Δι^μου Κασαλλίου, Ίνα τα πα¬ ραλάβη β^' βυ άποδειξη την ίπ' αΰτοϋ κυριόιη ά τού, διότι άλ¬ λως παρελθούσης τήι, »>ω βρ.θεομίας θά ίλπςίϊ,Οί; πρός 3φελος
  τοθ Δημο'ηχοΰ Ταμειου Καστίλλιοο.
  Έν Καστέλιίφ ττ, 27 Ιανουάριον 1910.
  Ε. Καμπουρίκ/,ς
  Άβιθ, Πρωτ. 167
  112
  ^α'·αναγ/ι.5τ χτ μετρΐ.
  χ Δήμαρ/ο; ΊΙ?αχ)είου παεβχ»λ£Ϊτ«· νβ δημοσιεύσΐ]
  σαν ίια χηρύξιως χ&1 τοιχοχολλ/,βίως τί; τ» δΟ
  τοϋ Δήμου
  ■ 9 10.
  Ό Τα,«''«< τβΰ Ό Έν ΊΙΓα<λ»'ω τ1) '28 Αρ-.Ο Πρωτ. 1Γ>
  Χονίων
  ΐΙρος τί»ν Σ«β.
  Κύοιε Νομάρχα,
  Ενεργήσας Άοτυατί-ίχήν «'πΐθίώρίίαιν ,τ»{» 14*3»
  )ν:ς έν τίΐς άρτα.τίΐείοΐς ι·?ί πό ^εως Χανίων χαίτβν ■
  Χώρας χαί Κίΰμ Καπί. Φίρα είς γνώβιν τής ΰπη-
  εύρον χαί χατέιχον π^ες έξ,φάνισιν «ρτους κα-
  ϊ·α «ν τοίς έ-ομένοιο άρτοπβΐείοις:
  1) Βασι>εί:υ Γκ»ζτά?ου ο/άβας
  λ Καμτάλιου »
  Κατζάλη »
  4) Έμμαν. Γίΐζή »
  5) Πέτρου
  β) Μιχαήλ
  7) Νιχτ)άοο
  8) Εμμαν. Άλευράκτ,
  9) Άϊελφώ* Γεωργίου κ»ΐ
  Α5ΐ:$ΐιΥον δέ ν' Λ~ίζν~/.υ) ϊείγματα ·;ούχι».ν
  μ,οσιον Χημίίίν πρός περιοσοΐέραν «ξαχριίωήΐν »αί
  τής νονώς >οί ανελλιπώς ΐψτσεα'ς των ΐροχε'μένων ά'ρ-ί·>ν,
  καθότι Λ Διευθυνταί τώ» άρτοκοΐίίων ούίΐμι.χν άκτίρρΊΙ^ν εφε-
  ρο,ι ττερί τού ΐνιχντίου.
  Ταυτα βναφ=ρο> είς την όπηρίσί*^ υμών κ- ΝομάόρχΛ, ϊιά την
  ένέργεο;^ των νίμίμω»,
  Εΰπ&ιθέστατος
  Ό Αστυϊάτρου Χανίων
  (Τ. Σ ) Α. Κωνατ<%ντ4*υ>λά4<νις Διά την άντιγραφήν. Έν Χανίοις τή 27 Ία.νουϊ,οίου 1910 Ο Πίρά τη Νομίργία Χανίων Α Γρ^φεΰς Ρ. ΛΙ. Χατζημιχε"/α>ης
  14—
  17
  3 ?00
  Π—
  ; 20ο
  ο.. ,
  19 200
  16=
  7 200
  τό
  Λ^ιΟ.
  843
  Προ—«λ»«
  ΓΕΝΙΚ^Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  τ*ίί? Δΐίμοι/
  — · άρθ||θι, Ι τοί πβρί ιίσπράξεως των Δή , π
  » Διεκ- 513
  "ϊ-ν Όνόμα,τι χο
  ΚΛΙΙΤΗΡΙΟΝ
  Είιίαγγβλέίοι,· Χανίων
  'Κπ-ιδ»; 6 Σιυλιανο, Κ«,
  Κυϊωνί^ς χ«Ί ήδη φυγοξινο; ηγ
  άλληυ τινός χα· ΰιτο χΓινο2 συ φέ ο^το; χινού^-.νοι συφ
  ΐή< έχιε/ειιν της επομένηί ίξ,οπο'νοιι πράξεως χά! ίνεχα τ σ!>νομ Λογήιβντε- άρ.οιβ«·'αν ποός άλλΐ/τος συνϊρομήν εν
  αύτογν«*^6νως χα< ά»ιυ ττ,< ββτχατα'ίέ'ΐε ς τομ ϊ^ίχτο». δ (Ο Οί-ι Τ)ΐι.ονν< ε«α€εν ίίς τ/,ν χατχ»> ην των ξίνα χ«νητά
  ήτοι ό"! την 19'0χτωβρ'ου 19·- 9 έχ ττ.ς δέοίυΐς « ΙΙ-«ί ·
  έ-£3ν 18
  ως ύπαίτκς τομ ο
  ι_· Κ* Η
  «νήκ·ν»·
  τ<*ν. Κβειδη τί) α άχβ τ' Έν τ<|>υί*.' αριθ. ί έ. ε. φυλ'λψ κβι τ:ΰχε.ι Ι '. τ;υ
  β^*ίΚί Ι, ίί >*ι-3 το» ΰη' χρτνμ (.65 χ«* 57 ιοδ ΤΙ» ιχοτι Ν'.$» υ τημ«τος τής Ι',Ιφημερ'θΌς τής Κυβείνή!:ω; ϊν Κρ/,,τη^ έβ4<Μ<0ΐ- /«ρβ»τ·»)^·ίϊ*ίοι δ! ώς »ρλτΐ((ίριέ'·»|»5ΐ. ΐύΰΐ} χ'ο ^' £{> Γ). ^'/'Λ». ~*)-" ^0 Ία^ιυφ'θ^Π} Γ1» κλ»*τ.ητ<.ι?ν «πι- Έπειδή ο χαττ^ορούιιε/θ' ^^-ος βΐν« «·;·»» λοχ ^.«ιϊρομ & τό-> νρ,.^ χςυ κ. Εΐΐαγγελίως. Χανίων, ΐν ψ ί/. ταρα^ιοιιίς άνε-
  «οςτγ δ,,μοντς-υ. , γιά^η τό όνομ.τε^ών^ίν' Μ*9τχ?5ς Σίλά'τ,θ άν4 νΐ Λ*»-
  Ιβοντες λχι τ ϋβρα 4'5, χλι 40(ρ της
  II.,
  νι^^ς λιχθίθμι«. γΟ,-ν «Μ^^-τοι'5- ΒαΧίκϊ-ς"
  ΚαΛθϊΪΑεν τον ε:ογ|μ.--ν'ΐν χ» > ^ιγ^ρ^ύ^ιενο/ Ί'νΐ ΐμφ»ϊΐΛ?| αΰτο, ΤΗτι --'ΐ'-, ^ι· , λ 'ν'4
  ποοσώπως έ-ώιΐιον τού ά/;ο»τγι»'&υ τού ΙΚωΐ«δι*6ίβ* Χ'αν α» τιτιί ( ''*■' "·'·' ■- ^ίίϊ'-ί-' ϊ»4 Μί*)Η(ί4λ|βΚκ*Λ»*ϊεν^
  ΚαΛθϊΪΑεν τον ε:ογ|μ.--ν'ΐν χ.χ » ^ιγ^ρ^ύ^ιενο
  προσώπως 4<ώτΐιον τού ά/£0»τ·η,.'&υ τοΰ II ,ιοϊ«4τν.ΐ<βθ Χ'αν ων 28 τοί (ί·ην6; Μιΐου τοϋ Ι ου, 1910 Γ,ΐίΙρκ 414ι*«β»ι»ίιήν<χΐ' ώρϊ'ί 9 π. μ ?<α διχϊ'ί(Ι?ι ώ, 'πι'τιίς τή; βίτε^β*«η5 τΐ^τχ^ ^ς^ ί/λοβ< θέλ«*ί»Λ««Φή έρή^τ,ί συμϊώνως 'ω ά^Ορω 4(ί7 τ^4 Ηνΐ*οή, Δ"« κ«ν^ΐί<Κ, <Η/γ/>ϊθί«βς ίέ χαλοϋιιεν »ύτοί οιυς λϊζγ γ,ώιιν τώΊ ,
  έγγραφον τής διχΟγροιφΌίς » |
  Έν Χ*νί< ις τ| Ό Ε!οϊγγι)»ΰς ι. Οί ΚληίΙί ΙΙιχ<αγ. Μΐ£ Γεω^γιϊίά<ί|ς Κωνστ. Έίμ Πΐπΐδί■;■»)< » Γεώργιος Κ. ΜϊίτοράίΊΐζ » 'Έγγ^αφ» πρ!)^ άπό'/ΐιξ' Ή ύη' ά.οι»^. 11 /«ά 1-')ίί<)ί( ί<ι·ε-η. τβΰ 'ΑΒν.ό?ΐ0ΐ ·δνχ»«ΐ,)ίΐ)< »λίιτ^Β πϊθΐγγ-λλϊϊ» ■~»*αρ<»ν«}ς τΐΐ/Όκολλήβ») «ίΐ την -ελεβί-βί»» γορ»^μί·« χαΐ έ Έν Χανίοις «ύ τοϋ ως /ωρΝυ ¥ϊ'''αύ?'ως'Αμχ, ί ο χ«! ηοη φυν.δ'.χος ΰιΐϊ'τιος -οί οί! υ~ο <οινοϋ ιυ,χφίΐο.τος αι'/ ετερ'υ τινος "•Τ"0" πο'νου πράςϊω; χ«> 1«*χ· τ^*4τ*5? 4υν«'1οΚΐγ"*ί*;ϊίν<Γ#* ίρίβιβ**·* ποί>!
  τοϊ χ*τ*|·
  Ό Ε τϊ, νί*ίΰς Χανίων
  Γ ϊκονλας
  _.....,..., „.-,-,-..,.....--- τηνί
  νΐ >ά£ωβι είς την χϊτοχήν τω αΰτογνωμίν'ος ξέ··~' χΐνητήν τ:»-
  ρι υσ'ϊ» ϊΛ~»αιτ7;> ίχβϊι ΐα»οιν'5μως ώς ίοιοχτ^σίαν τω; ~π-/ί-
  ρισΐν ποο. τουτο ·ξ οτβ^'-τήν π-^ϊζ«« βΛ^ή'* ('τελετεω πεοΐΕχ υτϊν
  τ«ΰΓέ«·Γ< «»τ« "όν ■ίνω.'ί'ρυ) χ^όνο/ χοκ «κ τοΰ ΐν ΐ(, β^: »ΙΙ^? γου » τής ιτε; φβρε'ϊ-' Βιζιοι ποιιιανομέ/θυ ΐΐο^μ^ ^υ τόί Λ'Ί'Χϊι έχ 1>.^φου.$ ίιτ*<»1ί**Λ ο.«5>>ς -ι
  Φ'/θαίςν-ίς χαϊ χ
  —ότων «λλά
  Ι*ν
  ΚΑυΤΗΡΙΟΝ Ε11ΙΚΡΙΜΑ
  Κί<Ι<:ιγγΓλέ<ΐ>ς Χανίων
  ή Η 1ί·»>ΐ λ*" ς Κβϊαϊ [Ιϊλκϊ'ά η< 2 κιτ. ν« '&*«ιίή τό ' ά θ 3 47, 50 μ < >ϊι 7 τοϋ ύπ' ίοιν. 6β5 Νόμ·>υ /αραχτν,ο ζιτβι «^ «·>
  ■πλτιμμίλτμχ
  'Κπε·ίή ό «ττ^ορ-σιηΐκνίκ: ου-"ς «Ι ε ά"ώ χ«ι άγ>οείι«ι ίι το-
  πο: τής ί«ρ»ν^«· τ#υ
  | Ίδοντες χαι τ' άρθρα 405 χαΗθίϊ τϊ,« Ηο νιχτ,ς Δικο»ομ'«ς
  ί Καλοθμεν τί,ν εϊοημενον χατηγορουμινον 'ινα έμφανιιβη βυτοτρο-
  | σώπως 4νώ» όν τΐύ ιχ^ο/τ-ηο'ου τ ,ν ΙΙίΐ,τοζι/είου Ριθύανης την
  Ι Π τ-ϋ μηος Μΐι υ τού (τ-υ- 1'Μ" ήα''Ρ1ν Π^π Γ'ν «Ι ^Λίαν
  ' 8 π. μ ϊ»χ ί-τίβΛ ώς Οποίος τή; κ'τ^ΐ'β^ ·»^ϊξί<Α', '«/><·>«
  έ ώ ώ ίθ 4Π7 τής Ποκιχϊ,ς Λ·-
  ν«> ηοτ, φ<,γ_·)Μ*/< χχ-η»^ί?Γ*ι οΝ &—-ΤΤ»; «5 6τ ςεςν^ΐνη»*. , ^^ ?,χϊΐ()ϊ| .^^ βυα(οώ,ως τώ ίρθρω 4Π7 ί ευ άπ-ζηα'ώιεοις το χΐτε ρχττΐε χα> -ο ίί·οπο ^*Τ) ή'"-!Κ β»ι ί , __ ϊβω>,ιΓ.ής 3ιχογ^α©·'α!ς
  ΪΙβνκν. Πβτ^ίλΐί ϊ*Λ ι.Ό(ν5ΰ»'» ίΕ'ίΐ- ?<ω τώ» ίθ /«' χ* <» έΛ ώ Έν Ρϊ9ΰυι.νη τή ί3 Ίαν'ουιδ'Όυ 191" 10 ίρκ/μ,ύν είς 'όν Πχ,ϊγ'ιΛϊην 'Βκε-δΐ) τ^ &Αρ* 385, κ «ντΐ τ* τ' 'Λ ώ; ) ΊΙβντ* χα· τ' ά-#ρϊ 4Θ5 χ*ι 4^6 τΫ,- Ηο<νική? Λκίν :(ΐί Κϊλοδ'*ίν τί>^ βίρτιμΐνβ/ χατ·ηγθί»)ύΜ.-.ί.ν ΐ»ϊ έ*Ο» ιτ^» *ύτ"-
  ρ^σώικβς ένιβ-τιο» ττϋ ίχοίχτηώ'θυ ΤίΟ ΙΙϊ<ι>-·»ζ· <«' » Χ**ί »· τή/ 8 τον ριτινΛ'ί Μΐί^υ τού ;-'«·«; <91Ο τ«έ»«ν Ηοίρασ'!«<(ς τώ
  »γχρ<·<*; δέ λ ' έγγοάφω» τής διχογ:αφί«ς Έν Χϊνίοις τ7, ?6 Ί 407 ΓΙτϊε. ε < -1. 1910. Ό Κια» ^νελεύς Γ. Σκ Οί γς Δτ|ΐ«.ιητο Πβνανιώτης Λ. Τζω3τζάχτι; ; μίριυοε, Τό ύπ' άβι6. 2?) Άρμόοι&ς ο·«ϊ»·;'ίθς χλη τού παο-ί»τ>ς -^'/^ίθ') ήΐ^, ιι -ι;,, τ-Λε < γορουμέου *ΐ! Ιτερα' τ ιχοχολλ^ϊη εί, Έ» Χονίοι αΰβηιχε^όν. λΐτα οπ ^, ε· ^'τιτ 1' λχ-οα χ. το-ί ^ Ό ΠΪ'Τζγνίλίύι, 'α» Γ. ϊκονλδς Ίαν'ουιο'-ου 191 <>
  Ό ΕίταγγελΕϋς Ρεΐύμ>τ,ς
  Ν* Γ Π'απ<ιδάκικ Οί χ.λ·η5έ τε, Δ·» τοί ϊΐΐί^οδ Ψουρφ υ:ϊ το ίιιτ' <'α ' 35 π ε ρ-)υλ οχϊ ή τ/ΐϊιΚ-ίι οΐχονραφ'α Λ ,ίΛι ς οκαιτ χο; »>ιι ί,ο -α*«τ.γγ-λλε,*ι όπως 1< ανΐί-υιιον λε;ς τϊ') τε/ευτίιίϊν λ ύ 5νο)λΊζ"ν| ίίς ίη^^ί' τοϊ π*3'ννο, τοΐ/οχολ γορ,υΐΛενου /αι ετεοον ΔηιθΐιειΛ/ί-ω δί 'Ε Ρεθυιχνν, οιύ η 'Ει»ια/»««.»-'Κ Ό ~ >. Ι.
  Έν* ίνόιιατι τοί βη«ΐλεο>ς τΛν Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΗΟΝ ΚΙΙίΚΡ»Μ·
  'Ο »αοά -;<ΐ> Κν^«»·< ί>ικβ ω Ν«4/ς Ά*» ΐοιου
  'Εαίΐϊη ό Έμμ. Τιτου Κατ«,5ο< γίννηθείς μ* Άγίιο ΊΐώίννΓ, τή; Επαρχίας ϊ? ά ϊν
  Μ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ματος, χρ'στιανος όρθόϊοξος πολίτης "Ελλην, κατηγορεΤται ώς
  ΰπαίτιος δτι κατά την 17 Ίουνίου 1909 κατά την θέσιν «"Ανω—
  Τσΐποΰνια'» τ?!ς περιφερείας τοΰ χωρίο-ΐ, Ά ίΐου Ιωάννου Ιθηκε
  πΰρ πρός καψάλισμΐ, τοΰ εκεΐ άγροΰ τοϋ ιϊϊγϊΟ; τού άνευ αδείας
  τίς αρμοδίας Άρχής τό δέ πΰρ μ<ταδΐθέν ι'ς τό παραχε·'μ*νο Λτήμχ το3 συγχωρίρυ τού Μϊχαήν Α Παοαδε'-Γανοΰ, κατέκαυσε μίαν αναϊενδράδα ("Κρε6δα-ηαν) μίαν συκήν να'. μίΐίν ίμ-γδαλή άξίας δραγμών έπτά (αριθ. 7) Επειϊή τό άνόμημα χοΰτο ττρο6λέ·ΐΓε'·α( κχί τιμωρεΐιαι άπϊ το3 551 Νόμου, χαρακτηρίζβτί! 5έ ώί πλημμέλημα. Έτειδή ό κατηγορούμενος ούτος είνε άιτώ'' χαίάγνίεΐται ό τό- πος τής διαμονής τού. .Ιδόντες καί τ' αρθοα 405 χαί 406 τή- Ποιν.χής Λ'κ^ομίας. Καλούμεν τ3ν ίΐρημένθν χατηγοροΰμενον Γνα έμφΐνΓσθη «ϋτο προσώπως ενώπιον ιοΰ ακροατηοίου το3 Εΐρηνοϊιχείου Νεύς Ά- μαριου την 22 τοϋ μηΛς Μβΐου τοϋ βτους 1910 ήι^οαν Σάββα¬ τον καί ώραν 10 ιγ. μ. 'ινα ϊκασθτ, ώς ύπαίτιος τής ίκτίθείσΓς πράξεως, άλλως Βέλε! δικασθή έρήμην συμφώνως τδ άρθρψ 407 τής Ποΐνικής Δικονομίας, συγχρόνως ?έ <α">ο;μεν αυτόν δπως
  λάβΐβ γνώτιν τής δ'κογραφίας.
  Έν Νεύς Άμαρίω τ?! 19 Ίανουαρίου 1910.
  * " *" *■ ν Ό Δημόσιος Κατήγορος
  Έμμ. Χαιρέτης
  Οί κληθΐντες μίρτυρες
  ί) Μιχαήλ Α Παραϊε-σανός νάτ. Ά'ίου 'ΐί.)άννοο Άακρ'ου
  2) Μιχαήλ Συμεών Καπαοός άνροφύλαξη » »
  Καί ή σχετική έκθεσις, τοΰ αγροφύλακος
  Άοαόδιος ϊ'χαστ'λό; κλητςο πϊοαγνί),},«τα< όπως έΊ> αντίτυ¬
  πον τοδ παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατο-κίαν τοΰ
  κατηγορουμένου και έ'τεοον τοιχο/.ολλήστ, είς ϊημίτια μέρη.
  Έν Νεός Άμαρίω αυθημερόν
  , λ Ό Διμόσιος Κατήγορος
  Έμμ. Χαιρέτης
  γνομονως *.χ άνευ τής συγκχπ&έσιω: τού έχοντος διχαίωματ5ιβ-
  κτ/μινο; Ά δ^έο·» ί βωογέ ιί Τ^οχ^Αου χχ-οίχου Άγί υ Ίωχν-
  ί έ δ)
  νοι> Σφαχιω»
  άξ'α;
  μέ
  το
  13 χίγαι., 4 ίρ'βιχ χα' 4 τρχγαυς, η'οι έν δ)ω 2',
  15 δοχ/. ?*χιτο , χνήίο»τϊ είς -όν «ρτμ&νον Ιοιο-
  έξ ών άνευοέίΐτσχν οεχχ έττά (Π), διά ν* τ« Ιγ^τΐα-
  ώί Εδιοχτηβίαν τού. > ).« ί ^ι τ Γ
  Εκρίθη, απεφασίσθη χ»! εδημοσιεύθη. ·< _ · - -1 ν --ιι" Έν ΒοίμωτΫι31 ΔεχεμβρΓου 4 90^, "(1 * '"* ' Ι%>·':
  Οί Δικασταί ί ,,-,-^ -,.,-. ,η·^-..
  ΚαΜλης
  Α
  Ί-
  Ν. ΐαδβάνης
  τ·ην δηιχοσΈυϊΐν
  . -
  V
  Α,
  Ό Γραμματιΰί
  Έ Μ, Δ«σ<«λάκης η ηή κηου/βέντα ϊνο/ον χατ·η ^ Ο Κ'σχνβλεΰ- έπίίτ ι τής -κοιν^ τε:)1, τίς Ιτιξλ-ητ'ας ινϊΐς εις τίιν ίίτ ι ε ν? επ '- αΰτο δ α^'σος όρος χαΐ 1, ?, 3, χ«! 7 κϊτά τίιν Νομόν 06ί τ7 χον Ποινχοΰ Νοαου -πεοΐ ζωο'λοπτις Νίμου ΆοΘοην 57 Έτ 55ο ή τ^ΐ·<-ειο', 'λ^) /ννν3 «Λίυιφ «ινοΰμενοι συνβποϊατ'σωσι την £*τί>ε<ΐν ώριβαένου τιν'ις ^ ' ϊ ύ λ Αριθ Άποφ. 308 Τό Δτκα<)τήρτον των ΙΙιΐωτοδικών Σφακίων Συγχείμενον χ. λ. π...................,,..... Συνιδριάσαν χ. λ. π......... ........... Ίδό* την διχογββφίαν χαί ΣχεφΘίν χατά τ!ιν Νό"μον Επειδ·η χατά τοϋ χατηγορουχίνου ϊυγοδιχοΰντος, έξϊδίθη ή δ»ό χρονολογίαν 8 Σεπτεμβ-ίου 1909 κλάσις επί έμιρανίσει χατά την εν τη αρ/η τή; παρούσης νο ίμως δοισθιΐσαν διχΐιτιμον, ποος απολογίαν χαί περαιτέρω συζήτησιν τής ποο»«ιιΐίνης <»τ' αϋτοΰ χατ-ηγορίαςι έτοι,^οχολλήθη είς τχ ύπι τοΰ Ν^ου δριζομε,να μέοη, άς δείχνυται έχ των υπο χίθνολ'γίον 10 χαί '4 Σεπτειβίίο'υ 1909 δόο άττοδειχτιχών των άγροτιχών διανομίων Ν Βιτζάχη, χά! Ν Γεωργχχάχη χ«ί έδημ»σιιύίη είς τΊ ύπ' άοιβι* 8'ι της 26 Σεπ- τεμβρ^ου 1 9' 9 πΐεάρτιιμα τής έβηκεο δος της Κυδβονήσεως, έτη- ρήΐησαν δέ χά! αί νόμΐμ,οι πρός ΐμβϊνισιν »ΰτοϋ προθισμ'αν, 5θεν μη εμφϊνι«τ9ε!{ ϊιχαβτίος ί—Ιν Ιοήμην χατά τήν περ! τούτου αί¬ τησιν τοΰ χ. ΕΙσαγγίλέ'υς 'Εχειδή Κχ τε προα»αχοίσ£ως χ*ϊ ττς Ινώπι ν τοΰ Διχαστηΐί υ τούτου δΊβ,αχθΐ/σης ίποϊ 'χτιχί,ς $ιαδιχασ·'ας απεδείχθη χαί το Δι¬ καστήριον έπείσίη ?τι δ χά—ηγορούμενο χαΐά τον έν τώ χατηγο- ρητηοίφ άναφβρΊμενον τόπον χά! νρίνον έξε-'λεσε, «'τ' άλλων άγνώβτωνετι, την άποδοθεΓσχν αυτώ προκειμένην άξιόποινον πρά¬ ξιν, ίπομένως δίο« νά κηρυχθή εν>χο , συμφώνως * -ν -----
  ρητήριον.
  Διά ταυτα
  Διχάζον έρήμην τοΰ χα'τ,νορ^υί'νο
  χατοίχ ^ Άγία> Ρουιιέλης Σφακ/ων ι
  Κηραα'ει τούτον ίνο/ον ΤΓΰ δ-ι υπό
  νοί, μετ" Ιλλων άγνώστων Ιτι, »υ α
  όΐίομέίτ,ς άξιοποίου πράξυβς χαι ίίν*»α ταύτης συ οα,ολονήσας
  μετ" οιΐτΐόν αμοιβαίαν συνδρομήν, την νύκτα τή- 16-17 Ν'εΑβρ'Λυ
  1907 έχ τής θέσεως «Ναζαρέ» τί,ς περιφερείας τοϋ χωρίου Άγιου
  Ίωανου Σφακίων, έν γνώσει ϊλχββν »ίς την χαταχήν τού, α.ΰτο-
  *?ναι
  ε'· εάν τ" αετίΐΐε τα πρ,χτ-
  •'ί-ϊ .-8ς των συναΓΤίων τοικύτης
  $τ>' π-ο η «τΐ τή τοάζεω συ ιόογτ,σε χαί' οϊη/%ή
  ττοτί τρόπον η π^ιοευο'Όγι ε'ί τγ·ν |<τρ'λεσ!ν «ύττη<:, τιμωρείται ώς «ΰ-ου-γ'ς μί τήνιταοΪ! το' νό'ί'υ <οΐ)ΐσΐ'νην ιτλήοη ποινήν. 'Άιθ-·-ν 1 Ο{ χλΐπτιντε- βί-': Ττ-τΐ'ΐς, νχιό ου η α νοπκ'ίβΐτχ π-ίτη- ήλϋ'ΐί χ*' γέ ου' »)ί χά! οί χλ^'π'θντες 'κ τοοήΕτε'ος χ*'"*σ"-''έί-<ν-ες >υψ'λλΐς μίλιστών -ΐιΑωδ'ϊνται χατα
  :>αί διαταξίΐί. Ιπιΐυ)'ϊ-τ01Αίνγ|£ -?£ Ιψιο·-ο ής των βχ-
  ποινών τοΰ Ποινΐχοϋ Ν'ίμ'Ίί δΐά<κ· συντ·;έ/'ΛΤ'ν αί διά την ίθϊοιιογήν τό/ βΐρυτί-ων ττν"5ν '-τα"-)5με Άρθρον *> Όίνοχχ των έν τώ ■το'ηγουα'ίϊω
  των τΐμωοεΤται διά φυ)αχ'ιτ ω' έϊν ή >?'α ταΰ χ"Ίατέ -ος
  χαταττροφης ϊηιχία α' ) δεν ε?·'α; αε'ζ'ον τ'ον εϊ'.οσι
  τουλά/ισ-ον 1ξ μην<ο/, 6' είναι μείζω< τΰν 20 ^Ρ»χ^ μιχοοτέρα των 40 δπαγα,'ϋν τουά/ι»τον έ»νέϊ ιην Λν λχ' γ μείζων των 40 ?ρ*)/ΐί,ί>ν έλίσσων τώ/ 400 §ρ(ΐ/ΛΛν τουι
  ενός ίτους. _ -
  "Αρθρον 3 Προιίίτως τΐΛω»οΰνται δ'ά χχταν»γχχττιχη
  των φϊλαχών ϊονα«ΐ/α- «π! Ϊ3γω·ι ί-ημ.οτ'κων 'ή τ'ΰ ΔηΐΑθσίου οί
  ΐνη/οι των αΰ""ώ< πρϊξεων επ) νρόνον οσ<-ίς δέν δ^>«τα' ν« είνα'
  μιχοοτερ^ς ιοΰ τετάοτου τοϋ δρπ9ίντο; διά την φυλάκισιν αυτο"
  /ο(!νον Ή ιτθ'<τι ϊΰτη έπιβίλ'εται χά! ο /οο'νος α^χής δοίζβτα1 υπό τοΰ Δ χαστηοίευ, άρ/»τ«ι ?» ΐαέιως μετά την εκτισιν της ποι- νής- δ χχτίδιχος ένκλε'εναι Ιν καοώ νυ*τ6? χχΐ καθ" 3 δέ έιγάζετ·»[ είς χρχτγιτιίθΌν η Φυ"1**/ν. Άρθρον 7. Το επ! ι>·λΐίΜα*λήμχτ( η κακ>υρ'ήα»τι
  σθί,τα 5>' ά*'χ·ημα 'χ τώ έν-ω παο 'νι νομώ αναφερόμενον ΰπο-
  χρεοί τό ^ιχχστήοιον κχ* ά ευ πολιπκή: ϊτω'ή- ?'<; την πρός -'ν πα1(5/τα πλη·:ωμ.Γ,ν -ής άξ'ας τιΰ «λχπέντος η τϊ|ς ζηΐΑ'χς μετ» π·άσης αίτίχς, οϊΐ'·)ς χχ! είς τί 'έζοΐ* ηαερτογ'ΐς 'χ! λ »·πάϋ Χχβά- να. τοϋ -τ«ί(5ντο; δρΐζοαένων —>ύτι<>> χχτ' ο'κι'αν ϋ δ'«*ιτ.ΰ κρί¬
  σιν, άν αή Ιγη ήδη ίχανοποιηθή
  'Τίπει'ίή έχ τώ/ κλαπ: τ<β/ ζώιο/ 17 ίνϋΐίθηίχν καί ίπδστρί- Φηιιν είς τον άδικΐ|9'.'τ», «πιμίνω; δέν όφίίλ«-«ι ίι' ?ύΐά ΐποζη- αί(! σις ΈΐΓϊΐξΓ το^ άο'ΐρ ι ωμίτων 4τ' χα' ή ^ 22 —ιΰ ΤΐΐΜχο' Νίυι ο »<ϊγοα»οιιί^ω τώ< εν ίιχ*ι- Λιά Ιωάννου Έμ«. Μα>ω έ
  ■Κ^ΤΙ φυγοδΐίο'ντο^
  βυμφίροντος χικούαιε- ι
  ε την εκτελεί!» τη"!
  χηο^^Ο'νΐα Ινοχον χ*"ΐτγοροΰμ»νον Ίωϊν ίΐν
  οιχον Άγίαί Ρου;Λελης Σ^χ* ών ο! ή^ή ·->-
  ν ίνο: κα! ήμ'ΐΐω (1 112) ί-ου-, £Ϊς την ^ο«:
  Καταί'χάζίΐ
  Έαα Μκνωλέ χϊτοιχο»
  γιίκ>ιχο« ϋίς ©ϋλάχισιν
  τ«ν ά^ΐ'ηίίϊΤΧ Άνδοέχν Γβι>;γί ή Τυ^οχ μ.0
  Τωίννο> 2φΐχ'ω πληοωμην Βρχγ ιόν έ;ή»οντχ
  ι <ά-ο!κον Άγίου (60), δι' άξ'αν των χα' δ ι ~ιχη^ου π εξιδχ τή- δ'χη; ίχ ιιε'ου, είιπΐΐχ-έων χαϊ εί; χαταναγχαστιχά έχτος κή /ηχτ^'ύ τ;υ, <«*' εί: τ* ών ϊνδε<α ίΐΐ . ΰ-»ερ τοΰ δί)ΐί.οιΐίου Τα- δ"ΐ δεχατηαέο υ τοοσωπικΫ; χΐιατήτε", ^ τού, όν Φυλακ'Τιν ϊργα τοΰ δημοσίου η δη- ,α! μοτικά άμΐσως μετά την ίχτΐϊιν ττ, ποινης -ου τεσσάρω
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ι&
  ή^,ίσεω; 4 1)2 μηνών, χαί είς
  χα'ωια.ά'-ω; ένο, ετ<υς ίτοτίμ / -ώ» ν / ϊν<ών αΰϊοδφι- ; τής ποινΓ,ς τΐυ. 'Η^γ Βχμψ τγ( 31 Λ»χεμβ3ίβα 1909. 1Κ ( :, 3 „,>, »».(
  ΟΙ Διχβσ α! .. )·.
  V
  Λ , ι. ·' 1» -ι,
  Ι Αιϊλνν κηο
  .. . ί £ ·· - |Λ
  - <·> Ι ' Ο Ύπο·νρ>|χμαΓ6ϋς
  ί Ε. Μ. ΛίοχαΑαχηζ
  Όπ άχριίβς «πόΌπασμ*."1 ΐ" . · ϊ ·> ι
  'Κν Βϊμω τή 19 Ί»νιυχρίβυ 4910. ' ' · . » ι ' ·
  Ό Γρ«μΐΛ«τίϋ,- αι α. α. 6 Βοτ)»^ ί '>---< ν <ι< - - Ι-' Λ ,< Αριίίμ.. Ιΐραξ. 4 Το Συμβούλιον της' 4ικαιοόίνην, ΕόγΧίΙμένον έν τδν Σωτηρίο Χ^ραλάμπη τροέδρου των εν ^ενι/.οΰ ΐς Εφετ'θ/, ώς ΐϊρ«ίρου, Γΐωργίο Σ. Εΐσαγγ^"'έ"ως Χανίων, Άντω-ιο'υ Γ. Ζηλήμονος, Γ. ΙΙαπαϊά/.η, ν αι Πϊτοου Τ*ταρ.*)ΐη Εφέτως έν Χαν.. ς ώ; μελων, καϊ το3 Κωνσταντίνου Γ, Χριστινάκη γραμματίωί τ^ΰ ΰφέτίι-ϋ Χανίων ώς γραμμαΐέως. , Συνελθόν ιδιαιτέρως «ν Χίνιοΐι λαί ν τω δια '5(ϊα<.ιψϊΐς τίυ Έφετ*ί<υ Χοττΐων τετα->μϊνφ δωματιφ τοϋ δίχ,οιστικοθ κχ.α-
  στήμακς τ<ί Ι Φεβρουαρ'υ 1 ΐί ΙΟ ^ '» Λα6ο> δτ^οψίι τό ·1π' *ρτ9. ^/^ τή·] ' Φ66ρ
  Ιγγραφον το3 Γεν λο Εισαγγελεύς Χανίων δ'.' ου
  όπως ή σΰνοοΌς τςΰ Κ^κ„^ις ι;δ./εϊου Χανίων τού μηνβς Μσρ-
  χιο^ ΙΟΙΟόρισΟςατο 16—"7 α ι ^α ανα'ληβΐ) ο δια τή; τιροη
  ',ουμένης αποφάσεως ΐρισ,ι.ίς αυτή-, διότι ^παρχοον ϋ^οβϊΐε'ς,
  ών ίπειγε' ό όρισμός τν,ς διχ,ασιμου ϊντίς τού Μαΐΐίιυ ι^λλ' 6ΐνε
  ήοη πΐςπΛτ,ρω τ
  Έι Πρχχλε ο -ή·26 ιανουχρίο ί 'ΙΟ.
  Α Ι ΙΙϊπθΓ.5ίχη< Ό Γραμαατΐΰς Α." - Γο Δικαστήριον τ^ν έν ΙΙοακλείω Σιτνέδρων Συγ*ϊίμενον κτΛ· ......... ..... Δα ταΰτϊ Λιχαζον βρημην τοϋ ^ Κηρύΐοει τον χ.ατι-,γίρς^μενίν ΧριστοδοΛον Ξωμίρ'την, γεν- νηθ»ντα καί χ^ΐοι/ούντ» τελεοταιως εί; Νεαχολ'ν Μ^ΐα,ΛβΐΛ- λυ, ήίη φ^γ:ίι*ον χ.α·. Λ[νιΐ>·ΐτ2υ ϊιΐμονής, »τ<ον »5, ,'άωρ-<ον, Ιγίαμον, χριστιανόν ορθοϊΐςον καί πολίτην Έλληνα, ίνι;·/ΐν τοΰ οτ έν τ?, έν Νία7νθ/-5! Μ-ραμ5ί>λοο ο.κια το.) τ7( ')Ί Άπρι
  λιου 1908 ήτίΛγηΐεν ί-τι τιϋ μτ,πω τό δωδίκατίν Ιτος τής
  η/.ι/.ιας τΐυ σ^ιι■:/ηρωσ^ιντ:ς Μ'χαηλ 1 . 11ατνΐ5'ωτ:υ
  Καΐαϊικίζδΐ τον Ληρ^χ6£ντα 2 ό χον «τι παραβάσει των άρ¬
  θρων 214 ν» 273 «λ 3, «Ο Ιΐβινιχοδ Νομοκ ·ΐς την πϋνην
  Αριθ. Αποφ.
  Τό ΙικαιΙτιΊ^ιον των έν Ηρακλείω Σννέδρων
  , Ιυγχιιμενον χ λ. π..............................
  Δια ταυτα
  Λ χαζΐΛ έρΐ,μη/ τον χατ ^γορουμένου.
  Κηρυσϊ,ιΐ τον / ατηΊορουμε όν Εμ μ»·, ουήλ Κ. Φρββοί^ην, γ»ν-
  ντ,θενΜ χχι χατ'ΐχ&ϋ·,-» είς 'Λρχ<;υ6α Μεραμβέλλου, ήδη φυ- γο5ιχο« /«' χγ-ώστου ϊιαμονη;, χριστιινϊν ορθόδοξον χαϊ πολίτην Έλλην!, ϋ. ο/ο< τού 5τι έν Τζερμιάδω Λασηδίου την 20 χχΐ 22 Νοεμζ^ί&υ Ι9ϋά υπο χοιν.ΰ μι ' ά/.Αω. συμφεροντο; χινούμενο* συνχπ.φνΐΐαε μετ'χύ'ών τ γ, ν έ τέλετιν των έπομένων ποαζΐων χχι ενίχχ τούτωνσανομ'λο(ήυ; προ- αύτοϋ; αμοιοΐΐα* αυ ίρομην ήτοι ο . πχ^έστη^εν ε- ^νώίει προ« το. ^υαβολαιογρχφοΰντα Γραμ- ματ;α τοϋ Κϊρηνο ,ιχείου Τζερμιχδων 'ίΐμ,μινου^λ Ζ Παπαδάκην ψευδη Τ!3ϊ~-μϊτχ ώ; ϊλ^θ η. ήτοι Οτι ο Κο^σαντϊνθς Καμπανθς εί.αι ο Δημήτριος Ι. Φ;ασιρηί, ίΐέλων ούτω νά 6λαψτ| τ4ν τε- λευτΐΐν τούτον θείον «ύτοϋ ϋ·τα ή χχί να περιποιήσγ) είς εαυ¬ τόν χΊυ/'χώνη όν ^&3λ)ς χιι δτι, ^ςχ^χΓήτχς ούτω τ6ν είρη- μίνο» 1υα.5οΑχυγρχ^3υν.α, βι>νϊχξαίτχ α' ) ΐο ΰπ' «οιΐ. 34 τής
  20 Νοεμβριού 1905 συμ6ολαιο;ραφιχον ίγγρχφον, δι1 ο! & Δη·

  ΚΦΗΜϊΗΡΪΣ Τ-ΗΣ ΚΤΒβ~ϊίίΣΕ__
  ΆρτΟ. Άποφ. «"κ
  τόν χιτΓ,γΰρουμβνο» Έ^μανουτ,Χ Κ Φραιί^ην έξεμίβδωσ*---------------------------------
  την αυτήν τΐενΐουΐίαν πρ>> το< ΔΓ,μήτρυν Φρϊ^άρί,ν, εν γνώσει Ι ό ΐχκαιίτιΐαΐον των έν Χανίοις !*£><»>·;
  ΐξέδωχε τα ίγγοα·* ταυτα «π' ονόματι τού Λτατ,τ^'ου Φ,οσί^η „ ,. ,
  ώς να ;,«ν παο' αυτοί τβθτβυ Ιχϊεοβμ.'νί κϊΪ ^το>; ίίλαί,ϊ Ιυγχΐιμενο εκ-ώ ί.κ*«.Γ». Μ'/β> λ Ι ,ανναχΥχη
  .>.„ ..ι.....;Λ» τΛίτη^ +«Λ».νΛί>ιβ. «,Ί-,ίΓ^Ι». ,ιιΙϊλμ *Λ.. ', Ό ΐΚισηγητιυ) 1 εωργιθυ Μι/ελιουύΐχιη, >-αί ΝιχθΑαου ]
  | ρ μ ;
  τί» τιλιυ-αϊον τούτον. *Βο$«νΐ$«ίΐ; *ι>*ώ ζημίαν |Λί!ίο*(* ΐά- Ί
  δρ7/ι«.ο>ν κ«ϊ ελάια-ινα των 1 !ϋ0
  Καταϊιχαζει αυτόν επι ταιζα.^χοα των ά.θίων 3110,397 έ' Ι,
  399 έ$, 10, ίν συ.δυασμω προ τα ά.βρα 405 !-«> 37"7 § Ί, ϋ7,
  09, 247, 248, § 5 τού1 Ίΐσ·< Νομ·υ, ε'ί την ττΓ!ν<ίν εί ,*,ς επ τα (7) 4-τ*». **ϊ £ λβι ιΐς ρν°ΐ ~ου *Λ έΐΌιο'ΐχα εςο?α 6;ιζΛμ,ε χ ,ίς ίν Ήοαχλε'ω / η Γεωργιου Μι/ελιουδιχη, ^α'ι Νιχολάου 11?.0ιτ< ς ΛΟ! τον 7ΐ«ρά τω γο»μματεϊ 6ογ,0ο0 Ιω Συ ε'ρ'ΐ α -οί «.Μ 13 Ί έν - 7| ο' ά<ροα-ή-ι^ν ϊ ΐ Μβραγ- ί') ύ ΐρί,υ 1·>1ι ϊ// ΐιχασ/-, π! ττ,ς επθ|Λεν'Λ ΰπο-
  ς έχατ^ν δβχα -ρεϊς Ι Ι Α)
  ϊη ^.αί έίτιμ
  Εκρίθη, *'
  Όχτωβρίου 191 9
  Οί -Χύ*4&?«ι
  II.
  Κ. Τ.
  'Κν 'ίΙραχ>ε'(,ί τ/, · Ο
  Λ
  ι '.ι ι ο
  Ό μ
  Ι ΙΙαπαδοχΛ, ς
  Ό
  Λ Ι
  Αριθ. ΓΊράξ. 86_
  ΊΙ ι«'>: δέ «πισχεψίω, εις τού; έ»τός τοδ
  14, 15, 16, ,ΐί 47 τοΰ 6π άρι6
  , ι" Ν»μ«υ.
  Χ) ·ζομ*ν 8Λ#*κί**υ? δ(α τί< έ τί; εί^γ τοό ίιιΐηνοίι/ΐΐοί. Ίε- ΐι^ρο^ ίχδιχ«»'έ«ϊ |Αΐ*ρ»Ϊ!αφ9β3ς ίΤ,ν 1 V ιίΙ -^0 Ιϊιου^-ίου, την ι *τ* ^8 Φ»6ί«ϋ4ιρΐ6υ, «ην Β ««Ι 23 Μαρτίου, την 1 >αί 27
  Ατίρ^κυ, <ή» 4 **1 '-'4 Μαίου, ϊην 4 *αΙ ί2 Ιί>«ίί6ϋ, την 1 χαί
  .'υ Ιου/ί^υ, την 2 χαι 23 Αύγ>υστου, την ^ λ», ί) Σ·.πτε 6ρ'οο
  τ,ν Κ κ*1 ?6 Χ>«*<«€ρίί)υ, την 1 κ*ί ^ί. ίίθίριίρίδο. χαϊ +τ,ν Λή* { μ -ο- _-?,(*ί» Κιτω Χωρίου τίΐν 8 Ίανουαριου, 2 Φίδ^θυί,,ΐύΐ,, » Μι.κ,ι, & "Απριλίου, 1υ Μ»ΐου, 8 Ίουνίου, & Ιουλίου, 9 Λύ- ουσ-ου, 7 ^*πτ»μ6ρί&υ, 7 Όχτωίρίου, 9 ΝςεμβΓίου, χβι ' ^ε- εμόρ'&υ Λιά τόν Δτ,μον Καβουσίου *τ,ν 9 Ιΐνουϊ^ιου, ττ,ν 3 Φίβ.ουνίςυ, την 10 Μαρτίου, την 6 Απριλίου, τί}.. 11 Μ.ι υ, ι ,ι 9 Ιουνΐθ'-, την 6 Ιουλίου, την 10 Αΰγουσου, τν,ν 8 ίεπ-εμ- ^'ου, την 8 ΌΛτωερίου, την 10 Νοεμβριού, χ«ι ττ,^ ι Δεχ-μ- 0;ίου. Ιία'^ιΐ '^ον Δήμον ΜαλΛων την 15 'Ι*ν.ι,ί[.ιου, ΐί,ν 14 Ψι- '>ρ υΐί ου, τ/;ν 15 Μαρτίου, την 9 Άπριλ ου, την 14 Μ*ί.υ, τ^»
  14 Ιούνιον, τί) 15 Ιουλίου, την 14 Αύγούίτ^υ, την 13 £ίτιτ«μ-
  ίοοΐ), χ-ίν %"ί* Όχΐωβρίου την 15Νοίμ6ρίου, χαϊ τή< 1ι) Λε- «εμ.6^ι&υ. "Ωραν 5 έν ύ[ί<ας των συν*δριών την 9 π. μ Ημέραν οέ, ^αδ' άς θά ϋχώμεθα άγωγας μιχροδια^ορών χαί άς τ.{,ος '.χ') ασιν τοιούτων αύθορμήτω; ιΐρθβιρχίμένους οια8ίχους ί» μέ< -ϊή ε'/ρί· ου ΕΙρηνοδιχείου την τρίτην έχαβτης έβίοαάδος .νίϊ Γ»Γς έ^Λΐί ϊών ώήτ*»», -χαβ'άς ημέρας ϊέλΐίμίν μΐτα^ίίνίι π.ος έχδ'.χϊΐιν μκροδιαφορών. ' ΊΙ παρςΐσ» ίσ^ιιίΐ άπί> 1 Ίίνουαρίου, 1910 μέχρις 31 εχ(μ-Ι
  βρίου 1910. ]
  Δ ατάσσ μενιήν οημοίιεθσιν Χ«1 τίιχοχΐίλληιιν τής παρούσης
  συνω^ά τώ Νο^*ο.
  μ,
  Των ανίχιτ: ώ<τα,, 1) 'Α/ι/ ε'ω, Ν Μίντζου 2) Χθ'λας τ& έν-.■ Ν Μέ'-.ζου συζυγ^υ '' Ι ϊΐιη χα' -'υτου
  Α Μένιζ υ κ-τοχω/ Ιίυισϊίης της ΊΙγι6 ρου απάντων χαι ·ατ,
  ίσομιιρ αν χλτιρον^μα,ν -ίόΰ Οανΐνντος Νιχο)άου Χ'ρ ΛΙεντζου ιτα
  τ^ος Τ(,>ν τριών ■κζ,ιοτιοί τΐξν'ί-ροΰ ΐής τε'ενταίας χά ράππου τής
  *.οί> οι.ηλίχο)/ >τ7ΐ
  Ταϋ χαΊ' ου ή ί α-ς-./, ί Ι λ / > γ ών^ϋ Β ΑάΐΆιθυ άρτςπ'";ΰ χαί
  X1>.τ^''xου Χά ίο>ν
  Δ'4 το·ΰτα
  Δκάζβν εο'ή^'ην τ<Γ·ν χλΥ|2?>ΟΛ(,)ν τοί όνϊχιίπτοντος
  Κτρυτσ : '^οτ'εΐ'η'ΐμίνΓ,ν τί δίχτ^ λγαι; Ιΐορφίρη /Υ'?βί
  'Λριοτ&τέ)θϋς Μίντζ υ, δι' εαυτήν χαι ώ; έ~ι-ρ(ί τςυ των ανττ)λί-
  Χων τέ/·.ν , ν -γ,; Γοη οτ'ου Χρΐ^ττου /α· Κ·ϊ.στα Α Μέντζ-υ
  Άποροίπτε' ,ι,ν'ΐπο 10 Ϊ3ε"ΐίμ6^ίου ' 0·) έπ';ΐ*^ν ί.ναχ.οπ/,ν
  χατα ΙΙανχγκό --·ι !' Λάλ)ι»υ χΐ' /.*τά τής άπο 6
  ϋ
  'Βν
  7, '20 Δεχεμέρίςυ 1909.
  Ό
  Ό Γραμματεύς
  Χαρ
  Χ. Τ(η1ι»λ·4χΐΙς
  'Β«·ιχυ5θΐ την ϊ>«Όπ-0;<·ϊντ,- ίπιτατιν Κα! έπΐβαλλίι, ίίς βίίρί< των (■λ'ηίον'ίμιον τ·» ά-τ/ιχώ; ά«^<ί- ο; οπέο τ>ΰ /να<ο^-ο^ένου τί όΊ<α?τιχα αύ-οί οοπΐν ί,ο ο ι α (*9ΐ6μ &00; χαιΐ «?η|*οβ.εώί(η Έν Χβνίοις Γ^ 18 Ία, υ«!ου 15) 10. Ό ΙΙροίίρο- ΜιΧ. ΠΑΝΝΑΙίΑΚΗϊ Ό Βϊϊ(64ς 14υ γυα«[Α»τ£<,ι< Ιωάν ής "Οτι ίχίΐβές ά τίγ:ϊΐον Έν Χχ.'Όις τί, -20 "Ιχ.ουιρ'ιυ 1910. Ό Ε. β Δηαοιιιυθήτω ή τΐαρ^τα ;·ά τοϋ έ ΧτΑθ'.ς τ.ι;χ >-ί^ι ος τή.
  ίπ'ϊΛ,αου 'Κφημείίδο,- υΰ Ι!χτ /ε; υ - γ,; Έλ)ϊίο;
  'Κν Χχνίοις τϋ 8 Ι/νουΐ^ο/ί ·9ίΟ
  Ό Πληθϊξΐι,σ·-^ δκηγόρ,ς ου Π Λαλιοκ.
  Χαη. ΙΙλοι/ιιιο ·κιις