93129

Αριθμός τεύχους

7

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

12/2/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ' ... ί
  V
  ' ,.Ί/ί
  ι: ·>' ι
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
  1ΡΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ Κ,ΥΒΕΡΗΉΣΕΩΣ
  Ν
  ΙΕΊΓΧΟ- ΤΡΙΤΟΝ
  Β'ο ρ ό ρ α (ι α
  λ -Γ '
  ,. Έ> τξ,ύπ'αριθ. *τΐ/«ο9 «· 2. δι«(.ηρόξει ημών
  έ^,τ^ύΐξ'Λριβ. 4 έ, ί, φύλλψ το2 Π' . Τ*υ/νς το ,ρφΐ
  τ55 τί5ί. Έ^Η»·^»^ τής, Κυβερνήσεως έν Κρη?0 Λβι **
  τέλει τοΰ άρθρου ΐθ αυτής ταρελειφθήσαν 'Χ δημοσιοθώ,βι ι*.
  δειχθησόμενον εργολάβον μετ την εκπλήρωσιν ά~ασών των
  «■ Ο βρι/>:ϊ*{χθ*ισομ^νος ίργολάδρς δύναται β* όσον ή ΰπηρε
  &^ιστα£θ(ΐ β^αί^ν όχ. τϊυΐου.να+ τΓβφαδώίΓ^ τ~ δια τό 2ου
  ^μ τον Π*^ο3, άναγκαιοϋ'ντα <τ«6άνι« ε ς Ήράχ,λςϋν ίνω πιον Έπιτρο,Λ,ήΤς. ορ(σθησομ»νί}ς Οιϊο ·ςής Άν Διοικήσεως τής Χ^ροφρλβ^ς,χαί Ιχοΰσης,τζ αΰτα τρας τ^ τής ϊν Χβνιί'.ς τίί- αύτης δικαιώματα» Έν Χανίοις τί 10 Φεβρουάριον 1Α4-0» εθ,,Μΐ! τί3ν(Έβωτ»ρικών Έπίτροπος Α. ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 766 * Διεκπ. 3&7 -. ' Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΗΙΤΡΟΠ,ΟΣ «ίς ί»ν·ί«.ν μβΐοίρΐικην β^μοκρασιβν η επί ν* ^ Χϊ Κρήτης κ«ί ώρ.αν 3—ί, μ. μ., έν ταίς %«/; των Νο- ί»ωνΐ}ςν κα^ Ί^αχ,λβίου και γ τ2Ϊς /α.»ατΓ,- μ^Η, Αί»Μ*ν, Ρεί»ωνΐ}ςν κα^ Ί^αχ,λβυ μασι των οίκείων Νομαρχιών, ίνωπίον ΐπι-^-.η^ μ*«_·έχ ΧΛ,-^ις,ν^ϋ «^Ρ.φ ίίΡΗ^Ζ11!» ώς Ιϊρο&ρρν, ρ οίκίΤον Ε'ιρηνοδικην καί τόν Οικονομικόν Άξωματΐλον τής Ανω¬ τέρας Διοικήσεως τής Χωρ-^Ί»*ί)ς κβί Ταγματ»^ Ηζϋ ώ&μΔ^^^ΜΡ τ«4ί νο^ους αύτώ> βμ^ΐληρ&ι^ας
  χρ τού.
  Άο'ίρον "1. Ο άναίί!-/4ΐιιίσυαϊν3ς έργο αβος θ'τΐχρεοΰταίΐ νά,
  /.ατασκβϋαζτΐ καί ζχ ιαδιδβ εις· τ», ά»3θήκα< ΐής ' Ίνωτβραι} Διγ>
  οικήσεως τής Χωροφ Α.ΐ»»ίς κα' Ιΐεζΐϊίθ,ί τίυ., ταο ^γνΐλλΐμϊ-
  νουί ύπ αυτής έΛα<ΐΓ!3τ*-χ -Λνας δί' ;·γγρΐφοι» ·τρ<ί7-',λ./)βΗως της θι*οιους ώς ^ρός την πΐυτητα τής όθονη;, τη^ρ»ί·ην,-τα ^άρβς /αί -.ν γιν«ι τας-ιίιοτητα πρΐκ ταιπιση1υ.» -«-.γμΐ.αΓτ ( κο;ιτ£χ- -»6ί"<.εν5ΐ πϊθχ ταϊς Νομαρχιβις Χανίων, ΡίΟιμ<ϊ;ί ικοι Ήαα— κλεις , παί^- "η Άνωτε^οι Διοικησει τής Χ,το ιψιΚΆΑΐ,ς και Ταγμα-ων ΙΙβ^ιχοα /ϊι τγ, ^φ' ημάς Διβυθ.).><:ϊ. ΤΛα χαΐα τας ·■> -ώ κατωτέρω 11 άρθρι·) άναφίρΛμένας οιχατχσίΐ ε/ΐός οί
  προίεΐμΐϊ, άν /ο/ουση. πρός τί}». κ'αΐ«'Λ«ο»ιν« ί!ϋ χιτχ>;ω/ θ['
  εκάστην εργασ'μο^ ημέραν αρχομένης μβτβ ίνα μτΐντ: ατό τής
  λήψεως τής (Ιτ>γραφου προσκλήσεως.
  Άρθρον ά. Ώς-άνωτα€θν όριον τιμής βριζυμεν Εκάστου χι-
  τώνος ίραχ τέσσαρβς (4).
  Κατωτατον ϊριον δα, των χαρΐγγβλ6η(ΐο,^«ν(.)ν υΐΐοκαμισιον καί
  έσ(·6ράκων όιρίζκται ή ποσότης των χιλίω; ΟιΐΆθστω; (1200).
  Άΐδρον 4 Οί ταρχδίιίομπνοί ί»«στ .τβ ■χκώνε- --«δϊωροιν-αΐ
  λ«1 ιτχραλ«μ6άνονται ιαρ' Έπιτροχής υπο τού Άνω ΐροι Δ<ο«- κητου τής Χωρβτ?υλακ$ίς- διΐριζσμίνης αοτ άντΜτρί ίπευοοσ^ς- το Ο κονθιλΐχόν ΣομίιοΛιον τής Χωροφ,νλαχής π«ρ3θσια τοίί έρ-ν ί, το^ άντ«ροσ«άηοΐ( τού. Ώς μβΛΟ τι;, ΈποροπΤίς χ-<». ο Διευβυντης ■^ί^ Δημοσίου Χ ο Μ ιου Χανίων. Δι» την ϊξ4Λ*γςί; "ου άρβσματος λ ού Οίλουσ' /.α-ααλευαο&ί) οί ί* λβγω χιτάνες γ«νϊ)σ*ταΐ -/οήσις το τ»ν με/ών τ}"ς επί τής πα:βλα&(Γ5 Έ-τΛρ-πήΐ χχντος καταν.Λ,ηλου τοος το3το μ-- -ου, μη δύναμίνο^ τοΰ έργολαδρυ να«5(-ς%0ί >·)() 5ύο®μ.τνν ί ττα«νι
  ώς πρός τ^ν 'ροτΐον τής «ξελ€γς«<*ς. >. '
  Έπισης η Επιτραπή έ^ει τα -)<κα«ι>αα ν^λάί/;, 8ύ» ή1 τρείς
  ■/ιτώνας'ί~ *Λ, εχατον ίχ τον ΐΓΛραίι3ομίνω?, νχ ίς λωσιρ /)
  ά
  τβν.
  ίΛ»ίΛ: *^^. τβν. Νρμαρχ,η ώς Πρ«ρα«, >ν
  Μ^βχβ£ καί τό,ν^ οΐκίϊαν Ιϊ^ηνοί'χτ,ν ώς μνλη. ή. άπό -.
  νομιμοας αυτών άναιτληρωτος, καί υπό τοΰς. άχολομβομς. ^ρ
  Οί, βρυ
  ν ά
  Ι*·|α»ΐΐβν«&ϊθί(ι»>( ήε^λβαο 4^ 5 κφ^
  χρεώσεων των, νά καταθέσωσι είς τή». 9}(^ΐαν 1)1»(τρΑ>^)
  γραμμάτιον Ταμείου τινός τ*§, Έλ^νικοο Δημοσίίυ Κρήτης
  ή τής Τραπέ)^ Ι^ήϊ^^ έ^αΐ^ον τ^ ίΰβ 5
  ών τετρακοσιων ('·00) είς χρήματα ή" μίήχ
  &Λ έ^ ^ **&*&& τ^ν, ά,ξίαν.
  έ ^
  ίνα.-
  έν
  τής πβίοτΐ)τος "ής βΒ
  άν*υ πιΌ)ρωμής τήΐ β·!1** των είς τν έργ!ΐλα6·3». Και οσους
  ,Αίν εύρη Αα,τα/λή)ους και. ομοιους «ρο^* το *τ<.σΤιι.ί< οίΐ-^μ» ■τΐ·3ΐ/ αμβανει /α' εισαγ·· εις *ην αποθήκην τοθ ,χατίσμοϊί· τής 'Α«ιωτ£?ας ΔΐΜΚησϊΐιΐς δια τ«κ«κο3 ·κρωτοκβλλο^, τούς δϊ Λοι- τοδί αχίρρίπτςι σι»ν-*3«ουΐα και πρός τοΰτϊ το απαιτουμ:νον Ό ίργί)ϊ6ος ϊε ή ο αντιχ,λητος, αάτε,ά ΒΐΛν νβ. ζ γ ^ρ τών άνω αύτω; ι α Έτί των ά^ίρριΤΓβμίνων χ'τωνων, ϊό Οίκοκΐμικσν όν, ζι^ησί την α^ϊγΐδα. ζ%ς ά^ρρψΐίς. πρ έν δευτέρου χαρουβιασεώς των χρός παράδοσιν. Τ;ας αατρρρ.χτομενουι; χιτϋνας ο έργί /_ /' άηικαθιστβό οΥ «.τί^ων πΑ.ηρουντ<«ν τβύς καροντας ορους ίντ'ος 'ΡΪ1" πρός πρόληψιν τής VI ν.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ττροθεσμίας τασσομένης αυτώ υπό τοϋ Νομάρχου Χανίων πρός
  δν ανακοινούται ΐιχο τής Άν. Διοικήσεως τής Χωρο^λαχής ή
  απόρριψις αυτή καί ήτις δεν δύναται ποτέ νά υπερβή τάς 15
  ημέρας «πό τής είς τόν εργολάβον έγγράφου κοινο~οιήσεως τού
  πιρί άπορρίψεως πρωτοκόλλου.
  "Αρθρον 5. Έν η περιπτώσει οί παραγγελλόμενοι γιτώνες
  δ έν παραδίδονται υπό τοΰ έργολάδου έντός τής έν τφ άρθρω 2
  οριζομένης προθεσμίας ή εάν ό έργολάβος δόν άντίχαταστήστ;
  τροπή άν χληρ'ΐ η μή τΐύς παρόντας δρους. Έν περιπτώσει
  άτ,ορρίψεως ό έργίλαδος έφβιλ&ι ν' άντι-.αταστήση α!>τό πρό τής
  ημέρας καθ* ήν όφειλει νά παραδώση τούς παρα^γελθέντας αύτφ
  χιτώναν δι" έτερον πληίοΰντος τ' ύς παρόντας ό'ρους.
  Έν η περιπτώσει ό ίργολάδ; · ήθελί ποιήσει έναρξιν τής
  κατασχευής των παραγγελθησομεν >ν χιτώνων ττρίν ί) παρουσιάση
  τό ΰφασμα είς την Ανωτ. Λιοικητ.ν τής ΧωρΐφΑαχής ,χι απο¬
  φανθή ή αρμοδία Έπιτροπή ττερ' τής καταλληλότητος αύτοϋ
  έντός τής ταχθησομένης αυτώ προθεσμίας τούς άπορριφθησο- Ι κοινοποιουμένου τοϋ πρωτοχό'/λο της πρός αυτόν, χα· έν ·ή
  ς υπό τής Έπι-
  μένους ύ—ο τής "Επιτροπήν τοιούτους ή «άν 8έν προσίλθΐζ άνευ
  περιπτο>σει μετά την απόρριψιν τοΰ
  τροπής ό έργολάβος δέν αντικαταστήσχ; τουτο άλλά μεταχει-
  ρισθη" αϋτό πρός -λατβσ/ευήν των χιτώνων τιμωρεΐτατ ούτος διά
  πρόστιμον άπό 50 μεχρι "200 δραχμών έπιδαλλομένου αύτω υπό
  τοΰ Νιμάρχου Χανίων κατόπιν έγγραφον τής Ανωτ. Διοικήσεως
  τής Χωροφυλακής πρός αυτόν έχθεσεω: περί τοϋ παραπτύματος
  άποχρώντος δεδικαιολογημε'νης αίτίας πρός σύνταξιν τού οίκβίου
  έργολαβικεϋ σν,ιδονλίον έντός 48 ώρών άπό τής πρός αυτόν
  κοινοποιήσεως τής έπ' ονόματι τον χαταχνρώσεως τής δημοπρα-
  σιας χηρύσσεται εκπτωτος τής έργολβδίας, δι* αποφάσεως τοΰ
  Νομάρχου Χανίων προκαλουμένης υπό τής "Ανωτέρας Διοική¬
  σεως τής Χωροφυλακής καί των Ταγμάτων Πεζκοϋ, σ^φώ- ; τοθ έργολάδου. Ή ττροηγουμενη έγκρισις τοΰ ϋφάσμαιος δέν
  νως τω άρθρω 48 τοθ 356 Νόμου όπότε τό λόγω έγγυοδοβίας 5 άποχλειει είς τή^ επί τής παραλαβής Επιτροπήν τό δικαίωμα
  κατατεθέν παρ' αύτοΰ χρηματικόν ποσόν κατκπίπτει υπέρ τοΰ Ι να άπορρίψ^ι τούς χιτώνας ώς μη πληροΰντος τοΰ ύφάσματος αν-
  Δημοσίου. Ι νυν τούς ό'ρους τής διακηρΰξε-ις συνεπεία άλλαγής αυτού καθό-
  *Αρ6ρον 6. Εάν ό έργολάβος κηρυχθή Ικπτωτος, τό Ο'ικο- 1 λον τ) έν μέρει ή δι' οιονδήποτε άλλον νόμιμον λόγον,
  νομικόν Συμβούλιον τής Χωρο·υλ«κής. κατόπιν έγκρίσει*ς τού ' Ή ύπηρεσία τής Ανωτέρας Διοικήσεως τής Χωροφυλακής
  αρμόδιον Έπιτρδπον ϊχει τό διχαίωμοι νά προμηθεύηται τούς , ίχει τό *ικαίωμα νο παρακολουθή την ραφήν τών χιτώνων καί
  άναγκαιοθντας τή Χωροφνλακί] χιτώνας είτε έκ τής άγορας είτε | νά ύποδεικνύγ| είς τόν εργολάβον την ίΐόρθωσιν τής κακώς τυχόν
  παρ' άλλον έργολάβου, αναδειχθησομένον διά τακτικοϋ ίιαγω- ■ έκτελουμένης εργασίας ΰποχρεούμενον νά συμμορφοϋται πρός
  νισμοϋ ένεργηθησομένου άμέσως εάν τουτο έπιτρέπτ, ό χρονος ! τάς όδηγίας τής υπηρεσίας.
  καί ή άνάγκη τής υπηρεσίας. < Άρθρον 14. Ό έργολάδος ύποχρεοϋται μέχρις ού ϊξιχυγα- Πασά ζημία ήτις ήθελε προκύψϊΐ είς τό Δημόσιον είτε έκ | λισθή ή προμήθεια των χιτώνων διά νέας μειοδοσίας νά κατα- τής προμηθείας τών έν λόγω είδών έκ τής άγορας, εΓτε έκ τής σχίυάζχ,χιτώνας τη έγγράφω παραγγ»λία τής "Ανωτέρας Διοική- καταχυρώσεως τής νίας έργολαδίας έπ' ονόματι άλλου μέ με- | σεως καί μετά την λήξιν τής έργολαβίας, ΰποκείμενος εις τάς γαλυτέραν τιμήν, επιβαρύνη τόν Ικπτωτον εργολάβον ε'σπράτ- | ποινάς τών άρθρων 5 καί 6 τής παρούσης3ιακηρΰξεως. τεται δέ ταρ' αυτού συμφώνως ιμ τάς διατάξεως τοΰ περί εισ- ! Τα Ιξοδα τοϋ συμδολαίου καί τα κηρύκεια έπιβαρύνουσι τόν πράξεως δημοσίαν ίσόδων Νόμον- ! έργβλάβον. Αρθρον 7. Ό έργολαββς όφείλει νά διορίσν) άντίκλητεν ? Έν Χανίοις Οπως αναπληροί αυτόν έν άπονσία τού, λαμίίνει τάς σχέσιν ι ίχοοσας πρός την προμήθειαν άνακοινώσεις τής Ανωτέρας Δι- ' οικήσεως καί παρίσταται κατά τάς παραδόσεις. ι Απουσιάζοντος τεΰ έργολάβου εάν δέν όρισθχί ^^ αύτοΰ < άντίχλητος ή άπβνσιάστ^ καί ό όρισθείς τοιούτος αί άνακοινώσεις ■ τής Ανωτέρας Διοικήσεως τής Χωροφυλακής καί άλλαι επι- · δόσεις πλήν τών άντιγράφων τών πρωτοκολλων τοΰ Οικονομικόν Ι Συμβουλιον γενήσονται πρός την ενταύθα Δημοτικήν Αρχήν ι 4 Φεδρονβρίου 1910 Ό β'πι τών Εσωτερικώ* Έπίτροπος Αριθ. Αποφ. 15 Α. ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ο ΪΠΟΤΕΛΩΝΗΣ Λαβόντες νπ' όψει '" < κ«θ,στάι«νβι Ιγκυροι άπό τής έπιδόσεώς των. "" . Τό ΰπ" αριθ. 12 τής 11 Δεκεμβριού 1909 πρωτόκολλον τό Αρθρον 8. Ο αναδειχθησομενος «ργολαβος οφ«ιλε( ν« πά- ι ύ,· ήμών τών Γεωργίαυ Άτζαραχη, Μιχ. Σαλιγνάκη, Γ.ωρ- ρουσιασ^ δυο εγγυητας «ξιοχρεους οίτινες να δηλώσωσ^ χατα | γίου Τσιτσιρίδου τελωνοφνλακων, Νικόλαον Σπανάκη σταθμάρ- τήν σύνταξιν τοΰ ,νμ.ολαιου ότι > εγγυώνται υπέρ αοτοΰ αλλη- | χΜ 2_ε1βς κα1 Π,τρου Πετράχι δημαρχεύοντος Σητείας συν-
  λεγγυως κ« αδιαιρέτως μίτ> αυτού κ«ι «ις ολόκληρον ενεχό- τβχθέν ί(' ου βεβαιούται ότι κατ« την ημέραν αυτήν έν.ργηθεί-
  μένοι και παραιτουμενοι τού ευεργετηματος τής διαιρέσεως Λ *- ■ ..... ... γ_
  ζήσεως καί πάσης άλλης ένστάσεως δι« την άχριβή καί ι
  βατον εκπλήρωσιν «πασών τών υποχρεώσεων τον.
  "Αρθρον 9. Εάν ό έργολάβος άποβιώσιρ ή πτωχεύ—
  δι-
  Ι σης ύπ' αυτών ερεύνης είς τ» ένταΰθα μαγαζείον τβϋ Πανα-
  , γιώτου Έλενθεράκη ευρέθησαν ^ν ούτω ?6ο τάκα σιγάρα έκ
  1 τουρκικοϋ καπνοΰ χιλιόγρ. δύο μή περιδεβλημένΐϊ τάς νομίμοοος
  , - „ »η < - ·» ...... ένσήμους ταινίεις. μόζοντα, αί ί«««£'? των «ρθρων 49 και 50 τοΰ 356 Νόμον. ; Την απολογίαν τοΰ κατηγορουμένβυ Παναγ.ώτον Έλευ·.- Αρθρον 10. Ο εργολαδος δίν δύναται να εκχωρησι^ «ις ' ράκη καί - ■ · ·- ■ έτ·>ον την προκειμένην εργολαβίαν όντε τ« έκ ταύτης άπβρ- ί Σκεβθέντες
  ρέον» δ«καιώα«τ« ή ύποχρεώσεις «ο άνευ τής τηρήσεως των ! >Εχ8(ίη έχ τ<]ς έν8ργηθιί(Γης διαδ,κασίας άποδεικνό«ται ότι τ« ίν αρθρω 25 τοθ 350 Νομόν διατνπωσεων χαι λοιπών τής Νή- σου Νομώ ν. Αρθρον 11. Οί χατασχευασθησόμενοι χιτώνες πρέπει νά έχωσι τάς διασΐάσεις τάς αναφερομένας έν τω ύπ' αριθ. 114 τον 1903 Διατάγματι. : Ούχ' ήττον ό έργολάβος ύποχρεοΰται νά κατασκευάζη καί χι- ! τώνας έκτάκτων μβγεθών παραγγελ*.ομένους αύτω ύπ· τής Άν. ' Παναγιώτης Διοικήσεως τής Χωροφυλακής άνευ πρβσθέτου άποζημιώσεως. ' "Αρθρον 12. Ή πληρωμή τής άξίας τών εκάστοτε υπό τοΰ εργολάβον παραδιδομένων χιτώνων θέλει γίνεσθαι διά χρηματικήν ένταλμάτων τής Ανωτέρας Διευθύνσβως τών Έσωτ-ϊρικών, εκ¬ διδομένων έπ' ονόματι τού επί τή βάσει πρωτοκόλλου παρα¬ λαβήν το3 Ο'ικονομικοΟ Συμβουλιον -τής Χωροφολακής. Άρθρον 13. Ό έργολάβος όφείλει νά παρουσιβστ, είς την "Ανωτέραν Δίίίκησιν τής Χωροφυλακής τό ύϊασμα έξ ού θέλει >.<χταοχευάσ«ι τούς χιτώνας πρό τής ενάρξεως τής /-.ατασχευής, ότως αποφανθή ή αρμοδία επί τής παραλαίής ώς άνιο Έπι- ε ίς τό μαγαζείον τοΰ Παναγιώτου Έλευθεράχη ενρεθέντα λα- θραϊα σιγάρα άνήχον είς τούς Φραντζέσχον Μαστρθϋαύλον καί Δημήτίΐον Μαστροπαύλου. Έπειδή ή έχτείεισα πράξις φερει πάντα τα στοιχεΤα τοΰ λα- θρεμπορίου. Έπειδή έκ τής ένε^-,ηθείσης διαδικασίας άπ·3ει- κνύεται 6τ ι είς τό ίν λόγω )αιρ·μπόριον τυιχάνει συνεργος " Έλευθεράκης. Διά ταυτα - · Ίδόντες τα 129 182 το3 νπ'αριθ. 413 Νόμον. ' Άποφαινόμεθ». Καταδικάζομεν τούς Παναγιώτην Έλευθεράκην κάτοικον Λί-' μένος Σητείας Φραντζέσκον Μαστροπαύλου κ«ί Δημήτριον Μ«- στροπαύλου κατοίκονς Κάσου ίνα άλληλεγγΰως άδιαιρέτως'κ« κατα τα τερί εϊσπράξεως δημοσιο)ν προσόίων όριζόμενα πλη¬ ρώσωσι τ ό άπλοϋν τελος τών ύπ' αυτών λάθρα είσαχΐεντων σΐ· γαρων έκ χιλιογρ. δΰο ήτοι δραχ. έπτά λόγω δέ ποι^ής τό τέλος ήτοι δραχ. τεσσαράκοντα έννέα τα τέλη τής
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΒΡΝΗΣΕΩΣ
  89
  σημάνσίως τής παρούσης αποφάσεως δραχ. δέκα καί τα λοιπά
  συμβησόμβνα νόμιμα ίαπανήματα.
  Έκ τού ημίσεως τής διά τής παρούσης αποφάσεως ίπιβλη-
  θείσης ποινής τβσσαράκοντα ίννέα δραχμών 70 °/0 ήτοι δραχ.
  17,15 χορηγοΰμεν λόγω άμοιβί]ς είς τούς συνεργήσαντας πρός
  ανακάλυψιν τοΰ λαθρεμπορίου, Μ χ. Σίλιγνάκην, Γ. Τσιτσιρΐ-
  ϊην, Γ. Άτζαράκ,ην Τελωνοφύλακας, Ν. Σπανάκην Ανθυπα¬
  σπιστήν τής Κρητικής Χωροφ.'λακής καί Πϊτρον Πιτρά/.ην 3η-
  μαρχεόοντα Σητείας 30 % 8ε ήτοι 7,35 είς τού; τελωνεια-
  κούς όπαλλήλους Έμμ. Ξενιχ,άχη Παΰλον Άεράκη καί ΝΐΛθλ.
  Παβχαλάκη.
  ΕίοΌποιο3μ·ν τίύς καταϊικασθίντας ό'τί ΐντός τής υπό τού άρ-
  145
  Αριθ. 335.
  Τό ΈφετεΤον Χανίων
  Συγκείμενον κ. τ. λ. ;
  Διά ταύτα
  Δίδεται την άπΐ 11 Μαρτίου 1909 ϊψεσιν το3 Εισαγγελέως
  των Πρωτοίικών Σφακίων κατά τής ύπ' αριθ. 38 έ. Ι. απο¬
  φάσεως των Πρωτοδικών Σφακίων.
  Μεταρρυθμίζει την έκκαλουμένην απόφασιν ώς «ρός την ποι¬
  νήν* καί
  Καταδιχάζει τόν έφεσίβλητον κατηγορούμενον θεόβωρον Ν.
  θρου 145 .ου ,π αριθ. 413 Νόμου οριζομένης προβεσμιας . Δϊληγιαννάκην είς φυλάκ.σιν 9 μηνών καί 3 ημερών είς κατα-
  ϊυνανται να εφίσιίαλ-,σι την ™ρ:υσαν ίνωπιον τού Συμβουλιον | 2 ί 9
  δύνανται νά έφϊσιίάλΜσι την τ:αρ:·ϋσαν «νώπιον τοΰ Συμβουλίου
  τοΰ αμφυδητουμένου Διοιχητικοΰ άλλως χαθίσταται οριστική
  καί τελεσίοΊκος.
  Εγένετο καί εξεδόθη έν Σητεία τη" 25 Ίανουαρίου 1910
  ... Ό 'Υποτελώνης Σητείας
  Άντ. Πετρουλάκις
  Άκριβές αντίγραφον
  Έν Σητεία τή 28 Ίανουαρίου 4.910
  Ό π2ρά τω Ύ)τελωνείω γραφεύς
  Ν. Γ. Πασχαλάκις
  •Αριθ. Πρωτ. 126 .· .
  » Διεκπ. 81
  Δ Ι Α Κ Η Ρ ϊ Ξ Ι
  •ο
  "Ιεραπέτρας
  • Διβκηρύττει δτι:
  Είς την άγροτικήν περιφέρειαν Μεσελε'ρων ευρέθησαν υπο
  το3 αγροφύλακος τής ρηθ.ίσης περιφερείας την 26 τρέχοντος
  μηνός εν» πρόδατον μεθ' ενός άρήου των εξής χαρακτηρισ-
  τικών (μαΰρο πρόβατον μέ άρνΐ μαϋ'ρο άσπροκαύκαλο) άπερ περι-
  εφίρον:3 κατά την θέσιν «Κου ττουνάρι» υδέσποτα καί τα δποΐα
  συνέλαδε ό ρηθείς αγροφύλαξ καί τα παρέδωκεν είς τό Δημαρ¬
  χείον οπου φυλάττονται.
  "Οθεν παρακαλίΐται ό κύριος αυτών όπως προσέλθη έντός
  όκτώ ημερών άπό τής 8η!Αοσιεύσεως τής παρβΛσης καί παρ«-
  λάβει ;αΰτα άφοΰ ιιας αποδείξει την «π' αυτών κυριότητά τού,
  άλλως θέλουσιν πωληθ7. καί ίιατ·θτ; πρός όφελος τοΰ Δι
  Ταμείου.
  Έν Ιεραπέτρα τή 29 Ίανουαρίου 1910
  Ό Δημαρχεύων Ιεραπέτρας
  Άλής Καταγλάχης
  Αριθ. Πρωτ. 94
  » Διεκπ. .,'< Ό Αημα^ενων Σητείας Ειδοποιεί ιςάντας τούς λατβί/.:υς τοΰ Δήμου Σητείας, τούς δικαιούχους άγροζημ'ών, ότι όρίζει ημέρας τ«ϊς «ρός τούτου; πληρωμής, τα εξής: Κατά τόν Μήνα Μάρτιον την 16 καί 30 τόν Απρίλιον την 13 ί 27 τόν Μάϊον την 11 καί 29 τ'ον Ιούνιον την 8 /.αί 22 τ:ν 0 24 και Ιούλιον την 13 καί 23 τόν Αυγουστον την 10 καί 24 τόν Σ*π- 21 τ;ν 12 -ια. "?9 '.ιι Νο¬ έμβριον την 9 καί 24 χαί τόν μήνα Δεκέμβριον την 7 καί 21 έ. Ιτ^υς. Ή ίτχίς τής παρούσης άρχεται άμα τή δημοσ'.εύσει είς την "Επίσημον Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. Έν Σητεία τν, 4 Φεβρουάριον 1910 Ό Αημαοχεύων Σητείας Π. ά Ό Ρραμματϊΰς Μ. Κοζύρης ναγκαίτικά Ιργα 2 μηνών καί 9 ημερών. ] Εκρίθη, άχεφαρίσθη χαί εδημοσιεύθη . | Έν Χανίοις τί) 2 Δεκεμβριού 1909 | Οί Δικασταί ; Α. Γ. Αλεξάνδρου : Άντ. Ζηλήμων ] Π. Ταταράκης ί Μ. Δν;μητρακακης . Παν. «Ι»ωτακης Ό Β. τοθ Γραμματεύς Στυλ. Ζανουϊάκης Άκριδές άπόσπασμα Έν Χανίοις τή 18 Ιανουάριον 1910 "Ο Β. το3 Γραμματεύς Στυλ. Ζανουοάκης Α,ριθ. Άποφ. 158 Τό ΑικαΛτήρτον των έν Ηρακλείω Σννέδρων Συγκεμενον /.. λ. π.........·...................... Διά τ α Ι τ α Δικάζον :ρήμην το3 κατηγορουμένου. Κηρύσσει τόν κατηγορούμενον Γεώργιον Ε. Σεμερτζάκην, έτών 22, γιννηθέντα καί χατοικοΰντα ΐν Νεαπόλει Μεραμβέλ¬ λου καί ήδη φυγοδικοΰντα χαί αγνώστου διαμονής, τέως άγρο- τικόν διανομέα, Ινοχον τοΰ δτι ΐν Άγίω Νιχολάω άπό των άρχών Σεπτεμδρίου έ'ως τέλους Δεκεμβριού 1904 δημόσιος ών ύπηρέτης, ήτοι άγροτικός διανομεύς παρά τω Ταχυδρομικώ Γραφείφ Άγίου Νικολάου κ»ί ώς τοιούτος επιτετραμμΐνος την παραλαδ?ίν χρημάτων κα'ι παρ' Ίδιωτών, ίνα τα παραδίδϊ) ■κρός τόν Διευθυντήν το3 Ταχυϊρομικοΰ Γραφείου ϊπως βύτος ίκδίϊη ΐπιταγάς ίνα πληρώνωνται τα ποσά αύτά πρός Αρχάς ή ιδιώτας ΰτ' άλλων Ταχυϊρομικών Γρβ«είων, ώς τοιούτος δέ ών καί έκ των ϋπολάγων, επιτετραμμένος δέ κ« -ήν σύν¬ ταξιν καί φύλαξιν των διπλοτύπων βιβλίων έξ ών άποσπώνται οί περί τής παραλαίής άποοείξεις των διανομίων πρός τούς π»ραδίδοντ«ς τα ΐίρημίνα χρήματα, Α . ίΐιοποιήΐη κατανα- λο)ΐεας ΐν γνώσει είς ίίίας ανάγκας καί μή παραίους πρός τόν «ΐρημένον Διευθυντήν :ού Ταχ^δρομικοϋ Γραφείου πρός ό'ν ϊίει νά τάς παραδώση 1) »κ δραχμών 50 παραδοθίΐσών «ΰτώ ϊ·το τοΰ Γεωργί:υ Τ«βλ3 «ν Κρητσα, δραχμάς 30. 2) ίκ ϊραγμ,ών 50 πιραδοθε,ισών αυτώ υπό τοϋ Εμμανουήλ Μτιετείνϊ; ΐν Πλάν.α, δραχμάς 40. 3) έκ δραχμών 60 πα- ρα;?θεισών αύτω υπό τ:3 Μιχαήλ Τζανοπούλου ίν |Κριτσα, δραχμάς 5'ί. 4) δραχμάς 5 παραδοθιίτας αυτώ δπό το3 χωρο- λακος Ν. Γωνιωτάκη ίνα τάς παραδώση τρός τόν προΤσταμεν:ν το2 Ταχ^ϊρομικού Γραφείου Άγίίυ Νικολάου πρός ίκδοσιν ΐπι- ταγής. Β.) προσεπάθησε ν' έποκρύύτ; καί άπίχρυψ» τό 5νω έκ ιν είρημέ^ων ϊ?!5^ΐιήσίων ί/λιιμαδιά τής ΐν γνώσει "*αί έκ οδέσεως άλλοιώσεως των διχάδων των αριθμών των π«ρα- ϊοθέντων αΐ^τω ώ," άω τοιών είς τα στελέχη τού διπλοτΰπου 5"!ου άτοϊείξεων ύποδείγματος Χ. Χ. Χ. ήτοι διά τής μετα¬ βολάς 1) είς 20, το3 άριθμοΰ 50,ξτής ύπ' αριθ. 2 το3 1904 ά^οδείςεως. 2) το3 άριθμοΰ 60 είς 40 τής ομοίας ύπ' αριθ. 2
  ΗΣ
  -ιο ' 1904 άποΒΐΐςβως -<α; 3) τού ->«' άοιθ. 60, είς 6,Όθ τής
  ΰπ' άοιθ 42 ίίιοιι Ίτβος Όυ.οί*;.
  ΚστσΑ/.ιΧ,ν. τον χ.γ;ρ.)7_6εντα ίνογον συμφώνως πρός τα άΐθρα '
  τού αυτού ΙΙοιν. Νοαο.' 484 καί 394 *ν συνίΛ<ΐσ.ιφ «(ΐός-τά ; ίρθρα τ-.ϋ αύτοα Ποιν'. Νομου 247, Ϊ48, § 1 καί 255 § 1 είς | ίίρ,κττ,ν πέγτε έτών καί | Έπι6άλλε·ι εί; βάρος αύτο3 .τα έξίΐα τής δ'/τ,ς δριζόμενα ; είς ϊρα'/μας ;/τώ (8) είσπ^ανι-.ίας καί διά τριμεήνου τρ^σθετου | ροσω~ικζς ΐ:υ κρατήσεως. ' Έ/.ρίθη, άτ5φασισΟ^ και έδημθ3ΐβΰθη έν Ηρακλείω τή 19 ι !ο 1 09 Ό Γραμματβΰς Α. Ι. Παπαδάκης 1910 Α Ι. Π ακταδ άχ,ης Οί Ι. Χατζάχος Π. Φούμης Ν. Κεφαλογι*»νη<5 Άκρ 6ε: ίιπο Πν Ή-α ,ςψ 'Α"θμ. ΠΟ Τό 4ικ««ίτήοιον των εν 'νέδρων Διά ταυτα Λιχαζον ε ημην ■ < ■· ΧΓηγ?ροιμένου. ζ ημη Κηουσΐει τ<-> / χιηγορ^κμϊνον Γεώργιον1Ι«πανΆθλάου, ντών 40
  γενν/^έΎ «*/ Αθη^,ΐν. 'χτοιχοΰνα ε< Βόλω χαί έσ/ατως ίιΐμ,έ- έ ΝΛ ΛΙμ^λοιι τ^ φυγ^διχρνκΛΪ αγνώστ , αγνώστου χ*! -:<))'- γ νοντα.έν ^μ διο,ιΑ νή ϊγγ*>- . Ιγγ-ϊ'χματον, χοισ:ια<ον ττ,<"γ' ) ην, Χ /-. .; Ί ι έν X^ν'Ό': έ^ς τοΰ ί-η·.ό; 'Τοολ'ου 1907 χ' ( ί< ,νώΐί' 'ξϊ -·τ:> έν ον'όμ,χα τ^^ Πουτανεω το3 έθνιχύΰ
  Πο·νεΤΐΐ3 Γ,μιο^ τ·η<; Έ Αθι5θί- Ίωΐννθ» Ν Χ*-ζηδ-ΐίη, ώς «ι ήτο πα^' αύ-ον τ^ϋτου ·χι.<5">(Αένον, ίτ υτμον πιστοτ:οιτΐ'·ΐ)";ν, οι' ου
  ποΐίϊ α ψίυαιΐ οτ· ουτίς, ?) χΐΐη (·ορούμινος, ύπέφΐη ίξβ—
  ΐνώπιο ΐτ,ί ΦΟ υο^ικής ϊχο*ή< χαιήξιώδη τ^ίί βαδμοΰ Άοιβτα, οΐ ΐΓ'βτο-τοιν-'χυΰ χα( ίΐτοι/σα'Μ /ίθήβ»* &πι?ι'ξ»ς αΰτο τω Γραμματίΐ τή< "Ακοτέρβς Λιΐ«*ΐ"σί<ί>ς τής Ιΐαιδείας, δπως
  επιτύχη τον.δ;οοΐιΐϋ.ο^ τού ώς Κα'ιι^γητοί Γυ^ναβί^ο ,β'.) Θέλων
  να βλ<£ψ~ το ^ϊΐμ<5«^ Κίϊή.της *αΙ νά ττείίποιήσι^ ΐ?υ· ώ άαυγνώ- ρϊΐτον 3φελος, «ν γνώσ«ι παρέστην ^ίυδγι π3αγμάτα ί>? ίληθή
  ■πρϊ,ς τ^ν «π. τ·ής Παίθΐ'ϊί Σύμβουλον Χαράλ. Φίνδο^δην -<ίΐ τόν χη να βλ<£ψ~ μ ρϊΐτον 3φελος, «ν γνώσ«ι ρη ^γι η ■πρϊ,ς τ^ν «π. τ·ής Παίθΐ'ϊί Σύμβουλον Χαράλ. Φίνδο^δην -<ίΐ τόν Γ^αμ,μ^τέ» τϊ; ι^(£υθ!>νβ««; της παιίε^αί Αχιλλέα "Ξυλινάχην,
  •ήτοι δ'τι «ννβι πΓυ^'ον/ος τής ·ιλοιίθ.·ικΤ|ς $1χολή? τοΰ έβνιχοϋ
  Π*;ει^ιστημίου Λβί* ούτω; έξαι»ατήσ«ς αύτοϋς χχτώοίωκτε να διο-
  ριυθτί /.χθηγηιή; το3 έν'^Νίβιΐίλε' Ήμιγΐίαναιίοι» ιϊιά τοΰ όπ'
  άριθμ 37"ί χκ"· /^ίίοολογίίβν 24 Αύ-γώβτβυ 1βΟ7 Δΐατ«ίγ(*3(χο< τή» Α. Έξ. τοί 'Γπάτ^ι» Ά<μοσ:βΰχε; 4ν*Μ"<>>» ιιν αχιτ,ιχιγι ΰπη;
  ρ«σ!αν -ί^ 31 Αύ^ούΐπβϋ ίόί|ΐι* ί»οι*; ν« ·πλγιρωθ} ^ι' αύ.τλν τ&ΰς
  μι»$οί»ί τριών μηνών, ^ιιτ,τιμ,βρίο,ι», , ^θΑΤ·Α>βρί«υ χαΐ Νοε,μβ^'ίου
  1907 ήτοι δρ»χμ. εξβχίσίας,^άς ωφιλή'θη ούτος 4ίΐμίτω{ χβι
  ίϊέ όΌ
  Καταδικκζ*1 Τν τρν/,γ ρείσε. των ίρβρων
  100, 2£7, 249^3 6, ^7 χαι ^99 ιδ. 10 τον ΠοινΊχοΰ Νομου, £ίς
  τϊ|ν ποιν;()ν τή< ϊϊοχ|ής Ιέχα (ΐθΜτω , χα? 4·Λ«βάλλει είς βάρβς τού τα εςΌδβ τής Έχοίβη, άπιφβσίσβη χ«1 ϊδ^ημοσ(εόθτ,. Έν Ήρ^κΧε'«ρ"τ2 2θ"θχτιο"6ρίου Ι^ Οί Σύνίδροι •Ιω. Χατζάκης Ηέτρ Μιχ. Έν Ήρβχλείω ΐγι 2ο Ίανουαρ'Όυ Η10 Ό Ά.Ί Ό Γρχμματιΰς Α. Ι. Παπαδάκης » Λ'5>.ττ 256
  Έν ' νόματι τοϊτ
  ΓνλίιΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡ1ΜΑ.
  Ό ηαρίι ί!9ωτοδίκΛί·ς
  Έκτιδή οί Γ5ωογιος Μαντώ'η, κ.άτο,Ίκός Άσνί Ρώνιας Ά"-
  πο-Αορωνου *αί ήδη φυγοδ'κ^^ Ίω^ννη; Τ'εωργ. 'ν*) 'Αναγν. *3&—
  λβξακης ή Άλεςο-μάνντς κάτίΐχος Άσή Γωνας Από^ρώνϋίι,
  Εμμανουήλ Μαν. Γρΰλλος καί Νι/.ολαος Ιω Μπρείο^Οτ^ς
  κάτοικϊ» Άσκύφου Σφα«.ιων, κατηγοροϋνται .ώς'ύπάίτΊο:'ΐίιΤ'ίτι,
  οί μβν3ΰΐ7ρώτΐι τούτων Γ.~Μαντώνης κα'ι "Ιωάννης Άΐί^άίϊϊίς
  ή Άλεξογιαννης Ιιπό ν.οινοδ συμφέροντος κινούμενοι συναπεφα-
  σισαν τ^ν ϊκτέ/είΐν τής επομένης άςΊϊΐτοίνου πραξίωτς κίι ένεκα
  ταύτγις συνωμ.ολίγησαν πρός αλλήλους αμοιβαίαν σύνδρομην'^τοι
  την νύκτβ τής 28 Φβδίουαριβυ Γ909 ϊκ' τής'δέσεως ίΤίβίκλα
  τον Λάκκ5ν9 ττ,ς ^«ριφερειας τού χωρ',ΐυ ΙΙατσίανοΰ Σφακίων,
  έγνώ^ι αότο-' ωμόν ο- ν.Λ ανευ τή^ συγ/αταθέΐεως των έχβν
  Ά'ομα Γ'ορ 'Ό Άνϊρ ΛαρϊνδοΑΐ/η 'Μ'ίρξβήλ Τ
  γ μ ή^ γς χ
  των ΐΐΆ'ομα Γ'ιορ 'Ό, Άνϊρ. ΛαρϊνδοΑΐ/.η, 'Μ'ίρξβήλ Τωσ.
  Μανυσς/.η Μ^^ούσ^υ αί Κωνττβντι^ο.) ίϋΐσ;. Πατίαϊάίη, /.α-
  το'κω; -.οά ,*«,> :;ρώι.ου Άαί τδι> ίυ3 τϊλΕ,τααον Καψοδάσου τ5ί3
  ϊ' έτίρ'υ ΚοΓλΧ' ρ»τους Σ*α>ίω/, Γλϊδον είς την χ*τοχήν των
  18 προ^ατα ήτοι 12 με/»7α ?αί 6 ι'ιρά άςιΐς ίν ΐλφ ϊραχμών
  150 ίιά ^ά τα ϊχωσι παρ»νομως ω: ίδιοχίΐιςαίο'ν τανν, ο:δ'_£ΐίροι
  ϊΰο, ί·/ γ ώσει /αί 'ξ ΐί'οτϊλειας άδ.-χβηΐαν άντί ·κλϊ)5<*μτ]ς ίν τω τιοΐ(«.ν!ω των 10 πρόβ^τα έκ των, ώ; ανω ε'ρητοι. Έιεί'η το ανόμ.η^.α ;<υτο πρίΐλέβϊ,α! καί ίιμωρεϊται «πό τ' αρθρι 57,371 /.αί 37 ' τί.3 ΙΙοινικ:^ Νό,-ΐου, καί 1, 2 καί 3 τοΰ 665 Νομς . 7^ρίν.τ',ρ'·ζετ5ΐ Β; ώ;' τίλ^μέλ^μα. ί; οί ΛατΓ(γορο6μενο ούτος είνε άπω.1 καί -άγνΛβΐται ό ίί-αμοίν των ί'; ι.η ' αρθ:α Ί05 ντ 406 τής ΙΙιινικής Δικονομίας. Κ?/ ίυ,χεν 72ο; ε βημίνς* ς κ/:ογ-;ρ3υ|Αίν5ας ίνα έμφανισδώσι αΰτοπροσίΟΓω: ενώπιον τοΰ ό'ΐι.ρΐατ/)θ'.^ο τι^ Πρωτοδικε^ς^ Σφα¬ κίων ττ,ν 20 τίϋ μιτνός λίαίίυ τοϊΐτυυ; 1910 ήμ?ρλν Πέ*5«7}ν καίώ»αν 8τ. μ (νχ 2'κασΟ(ΐ>σ. ώς ^ποιτιο: ;ής έΑτ*9είσης. πρ^ά-
  ςίοις, ά λ) ο)ς θΐλί'. ϊΐΛ-ίΐΟώα; ζρή&ο'ΐ σ^,Αφώνως τώ ά,οθρω 4
  ΙΙοι.', ή-ΐ ΔίίϋνοίΜας, σ ,γ/"ρονως 2ε κ^ιλο^μ5ν αυτοίς οι
  6«*σ! ·(/£&;.. των εγγράφων της δικογραφίας
  ■ Βζμω τ? 3 Φεβρουαρίου 1910
  Ό Είσγν^ελευς Σ|«κΙων
  Έμμ. Χλαπου-άκγ^τ
  Οϊ κληθείς μαρΐυρες
  Μ'-χαί;/ Ι βτ Μαν3^^€X^5 ?.ατο:κος Καλλ κοάτους 2φα/.ίων
  Γεώογιος 'Άνίρ.' Έαρανδουλάκης κάίθ,κος Καψοδάσου »
  Μθνονσίςΐϊύ^ρ1 Πβΐτβδδ » » »
  ρη
  ρ.1 Πβΐτβδδκης
  Κω^σ-αντΐνος Ευστρ. Πσταδάκης » » »
  Έμμανουτλ » Κλαϊος » » »
  Εόϊτρ^τυς Να. Βαρβατος κατο Αος Κουρνά Άπ'οκορών'ου
  Έ γ γ ρ α φ α
  Η -ι-' άίΐθ .15 >»>. χρονολογίαν 7_ Άκβιλίαυ 1909 Ικθίσις
  τής Κωρο^Α.ακϊ;ς τοΰ σΐαθμίΰ Κ.7ρίνα' Α«ί δλΟΑΐηρος ή σχετΐλή
  /.οίρφνο.
  Δημοσιευθήτω νΐυιίμως έν τη Έπτσηαφ Έ^
  Εν Βαμω αυθημερόν.
  Ό" γγςΡ< 'Εμμ. "Χλάπουτακηβ Αριθ. Πρωτ. 3% » Λκχπ. 248 ' ν "Ονόματι το»? ΚΑΗΤΗΡΙΌΝ ΕΠΙΧΡίΜΑ Ό παρα Ιΐοωτοδίκαις "3 ΐακίων Εΐ Έπειδ», ό Ίωί.^ης Έμ. Μανωλές ^α-οικος Ά'γίας Ρο^μέ- λης Σφακιων και ήδη φ.)γοον~ς ·—■—γορεΤται ώς ύπαίτιος τού ότι, μετβ το3 Μα'3^σ;ιι Α. Μανωλεδάκη, κατοίκί^ Λίμνης Κυ- δωνιας άτυαλλαγίντος τής ποι^ς λόγφ έμπράκτοι* μίτανοίας,
  ϋ«Κμ/ροτς *ινομ»νο< μβ,τ άλλ*»ν άγνώ*των Ιτι συναχεφάσκ— £*τ* βύτώ» την εκτέλεσιν το^ς ίκομβνη.ς άςΊοποίνου 94ξ£ ϊΛίκα ταύίίητ; Κθνωμολόγηαε, μίτ' αυτών άμοφτΐαν ,-τήννδκ!—·»ής 9 πρός την 10 Σ*πτ*μ6ρίου 1906, «τ'&γκοϊτίούς» τής —«βιφιρΐΊας τού <(ωρ.ίου Ά- Σ——τιβν, <*ν γνώσει, αύτογνωμόνω,ς καί άνευ τής συ5**τ»ίθεββ»ί τ«ΰτ%οντος ίτκαίωμα Σ.πιφί8ων*ς Χ. ΜαρινΛϊης κατοίκου Ά-,ίας Ρουμί>Λ|ς Σφακίων ελαξβν είς τ})ν καίβχήΑ»
  τού 15 αίγας, άξίας έν ολψ &ρα$μ3>ν 15Θ, διά νά ταςιίχτι
  παρανάμως ώς ϊδιοχτησίαν τού.
  Έπΐιίή τό άνόμημα τουτο προδλέικται καί τιμωρεΐται άπό
  τ* «ρβρα 1, 2 καί 3 τοθ 765 Νόμου, χαρακ'τήρίζεται δι ώς
  πλημμέλημα. '
  ϊίίη^ό"1
  η κατηγδρούμενος ούτος είνε ά*&ν
  ίίπός τή*ς"ϊ'ΐάμονή"ς4ΐ;'του.
  Ίδόντες καί τ' άρθρα 405 καί ΊΐΚΐ-Λής-Ποινιχής Δικονομίας.
  Καλοΰμιν τόν εΊρημένον^ύΐτηγ.ο^ούμεχοίν {να~εμφανισθή 'βύτο-
  «φ4σ«ώχωί ίνώ-πιον ^Εϋ .άκροατηρίου τού1 Πρωτοδικείου Σφακίων
  την 20 τοϋ μη,νβ/; Μαίου τού ετους 1910 ημέραν Πεμπτην καί
  ώραν 8 χ. μ. "ίνα ϊικασθί) ώ; ΰπαιτΐ9ς τής ίχ,τεθείσης πράξεως,
  άλλως θέλει δικασθή Ιρήμ1)νΒ8|Χ7ω7»ς τω άρθρψ '»07 τής Ποι-
  νικής Δικονομίεις, συγχρόνως δέ καλοίμίεν ούτον όπως λάδ
  γνώσιν των έγγράβων τής δ!κογρα|ίας.
  ΐ'ί^^' 4 ΦφίΜ
  Ό Εϊσαγγίλεθι; Σφακίων
  *Έ|κμ. -Χλαπουτάκης
  7 ΟΓ κϊ.ηθ"έντες'ριδρ;τϋρϊς
  4ρ&,.Χ. Λίαριν'άκης χατοΊκ'ος 'Άγ'ιας'Ρουμέλης'Σίφακίων
  'ίωάννη'ς "Ιω.'Μαράκάκης '» '» '» '»
  Γ Β* Άγίου Ιωάννου »
  άΟϊ5
  •ι,, ,. Ί^γγρβφα (
  Ή υπό χρονολογία,ν 16 Δύγούστου 1908 μήνυσις το8 ά8ικη-
  < ^ρςή σ/ετική 'ρφ Δημοσιευθή ιω νόμτμώς εν1 τή Ήίίισήμψ 'Έφημερίδι. ' ά Ό Εΐπαγγελεΰς ~φ#κί 'Α^μ. Χλαπουτά γγ φ . Χλαπουτάκης Αριθ. Πρωτ. 1329 ί Δμμ. 826 ΈννΟ*ο*ΐινΑτι τοΰ Βασιλέως ΚΛΗΣΙΝ Δυνάμει των άρβρων 40ΐ Καλ(|9(Νΐ.τ*νέϊΙ όϋ^αφί ό 'Ε Ε ΐ 4ββ|< ^ς Δΐχ<τ*αμ<«<;. κατασ/ε<ϊέντα>ν άνπκίΐμένων χατη-
  Πά ώ ά
  γοροόμινον 'Ε*ιμ· Ειωβγαχάχην η Πασίταλάχη' ,·«ρώην χάτοιχον
  Σούδας Κύ?'ωνί«ι;"χαι ήίη αγνώστου διβμονήί ίνα προβέλθγ) αύτο-
  προσώιτως ιήν 3 Ίουνίοο —3-3Ίττ~ί 4 910 ήμέρ«ν Πέμπτην χαϊ
  ώραν 8 π. μ. ενώπιον τοϋ άχροαητρίου τοΰ ΔιχβσΓηρίου των ί,ν-
  ταϋία Πρωτοξιχών πρός πιραιτέρω συζήτησιν ήί "ά? ΐίρ·ΐΓΤ«^ άξ<- ο·ποινοι> πράζίως τή(· άναφιρομίνης ιϊς τϊ-ΚλτιΤκίρΐϋν θΐΛΛΤβρά μας
  *Γ'β44β#ΐ902'ί1/ί Χ
  ββίή^ έρήμην.
  Έν Χανίοις τ?| 8 Φεβρουαρίου 1910
  Ό Είσαγγελίύων Χανίων
  Ν. Παπαδάκης
  :Δ^»ι,«.·ώϋ»τ«^ίχλ»τ>1ρ"*β()·γγεΑΐ·τ«« «*<■« Ι/δνιίΓττΛτον τής παρούίηςϊ^σεωί'τοΥχοχο^νήίΓτ; ίί( την *εΧ·Κα(α·Τ χίήίοιΧΓ*» τλϊ: ν«τ«νκΛΑ,ιιι^ου χ{[ βτεαον είς την ε^ραν τΰΐϊ^^ΓχρΜΐτι^οίου τοχ. τον άνΐοις άΰίτ)μ.«ρ(5ν. Αριθ Λρωτ. 13Ί4 * Διεκζ. 79« 'ί ν *Ο#ό«ΐΐα··.τβ-ο "? Ηα^ιλέω; τ.ϊ> ^ ί
  ^ΚΛΗΣΙΣ
  Εισαγγελεύς Χανίων.
  Ποβς την επίπαρββ. τοΰ π»ρί χά αιτυπίοιν νόμου χίτηγοροομί-
  νην ΕύαγγελΊ; Π. Σ·;υνττ*ϋ—·70λ«ν ΐϊρώην χάττοιχον Χανίων
  χαί ήδη άγνώσιτου Βιαμθνής.
  Καλεϊβ ι όπως έ,χοχ.ιβΐ^ς αΰ-.5π^,οσώπ«ς.ΐνώπιάν .ΐ
  ρίου τοΰ Διχϊι ηρίου τώ/ έντ*ΰθ« Πρωτσδιιίίόν ΐήν-'3
  Ίουνίοι» τοΰ Ιτους 1910 ήμ,^ραν Π^μτϊτην χα' ψΛν 8 π. μ ~ρόΐ
  συζήτησιν τής ΰ.-ό χρονολογίαν 18 Σϊπτεμβρίου ί^'ϊ έφέσ*ώς σου,
  χατά της ύπ' ίριθ. δΐϊτ^ς (8 'ϊεπΐεμδρίου 1909 άιοφίσιως
  —5 Ε'βη'Όδιχιίου Χανίων άλλωί θέ>ει διχβσβή «Λρί,μην
  Έν Χα<ί:ις τ7; 8 Φεδρουαρίου 19.10. Ό Είσαγγίλεύων Χανίων Λ. Παπαδάκης Άρμίϊιθς διχαστιχΊς χλητήο Λϊρα,γίλ'ίται: Οπως ϊν 4ι'Τ(τ«κβν τΓ^ς 'πα'ΛΗί.Γ,ς χΧ^σεω; τοι/ΟχολλήΐΓ ϊημββ'ΐ ίίς την" *ί**υτβ»«ν χατθ'.χΐιΐν'της χα:η γορουΐΛ.ένης χαί ετβ';ον »(ς την ϊϊ'ραν τιϋ ίχρη- ατηρίου τού Πρωτοϊινέίου Χανίων. Έν Χανίοις αυθημερόν. Ό ΕΙσανγελιύων Χανίων Ν. ΙΙα—αόιίκικ 849 Έν Όνόματι τον Βασιλέως των Κ 'Α'ΙΓΣ Ι Σ Δυνάμει των άρθρων 405 χαί 400 τής Ποΐ/ΐχής Δίκονομίας. Καλούμεν τ.<^ν «πί ζωοκλοπια /-αί κλεπταποϊΐ/,ή κατηγορού- μ«ν:ν Σταύρον Μ. Παΐΐρά/ην 'ιΐρώην κάτοιχον*'Κ4';)ιΐί4γ£ρ4ν.ου Σελινου χαί ΐ5?η άγ/ώιIτο^ διαμονή; Γνα ·κρόσίλθς αύτοπρςί'ίώ- τ;ως την Ί Ίο^νίου τοΰ Ιτους' Ϊ9Τ0 ήμίραν Πέμπτην χ'αί ώραν 8 π. μ. «νώπιον τοϋ Λκρίκτηρίυ το3 Δίκαστή'ρΐου τών'ίντνΰθα Πρωτοϊικών πρός περαιτέρω συζήτησιν τής ώς' έΤρηταΐ άςιοτϊοί- νου πράίεως τή αναφερομένη:'ίίς τό Κλήτήριθν Έιίί*ρ;μά ^ς ύπ' αριθ. ■™**/|βΜ τίί,ς'"'ί25Ά:γοΰχΐοο 1900 άλλως βίλ-'. ία*· ^ή ίρήμην. Έν Χανίοις τη" 9 Φί6ρ:υαρίου 1910. Ο Είσαγγελεύων Χαιίων ΛΙ. Άρμ:βι:ς διχ.αστ'.κ!;: ^λητήρ πϋραγγέλλνίτΐι'ίττω,ς £νν αντί¬ τυπον τής τταρί'σης /.ΑΛ,ΐεως τοιχίΑθλλησιτ ^δημοσίως " έ'ί ΤΓ,ν τελευταία/ κατοικίαν το^ Α9ιτη;(ορο^μεν^^ λ>ι Ιτερον 4'ς ίήν'ϊδραν
  τ;0 άκρ^■:ηρι5^ τΐϋ Πρωτί,5ι>ιί^ο^ 'Χανίων .
  Έ/ Χι/ίοις αύθί,^ερόν
  Ό ΕισαΎγελεύιον Χανίων
  Ν
  Άρ.Ο.
  381
  *')νόιίάτι το·~ Βασιλέως των '*
  Κ Α Η Σ Ι Σ
  Ν·χο-
  Ποος ·:'./ έπιζιοο
  8ΦΗΜΕΡΙ2 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  χοινοποιηθέν ΰπ' άρι» Γ'287)!377 τής 24 Ίουν'ου 1 909 χ~ητή0,ον
  έπίχρ'.μά μα;, άλλω θε/&ι ?ι*«·59γ, · .-«ην
  Έν Ραμω τ> 3 Φ«6οοι>«οΐου 1910
  Ο Εϊσα-ίγ*)εόί Σφαχ'ων
  Κ. Χίιαϊτοχ/τάκτιι;
  ΔημΕσ'ίυβήτω νειΛ ,-υς εν τ υ Έτίφήμω Έ*ηι»ε»ι8ι
  Έν Βαμα> αυθημερόν. ,.
  '^Ί Είσ*γνί·ϊί>ς Σφχχίο^ν
  Ε. Χλαποντάκη< Αριθ. Πρω.. 388 » Διεκ,π 247 Έν "*)νό|ΐατι τ ·»" Βα«Ιι».έως των τ Κ Λ Β Σ 1 Σ Πρ^ τ.5< επι ζωοκ)ο-τη ,^'Ύ,,^ζ,.υμ -νόν Σ:-.υ-<ιανόν Γ Ζούλην η ,^ρι φ >'φκ>'ί>>ν κα· ^η φυ^ίΐ
  δττως Ιμφ-ινΐσ'/··, ι, αύ~οποοσώπως τί,. 20 -ο μηνός Μα-
  ίου το~ ϊ~ υ- 1910 ή^;ίχ, Π'μπτ, *<ιω » 8 π. μ ενώπιον τοΰ όχροαττιρίου "Ον ΙΙ^το,διχε'-ιυ ϊφϊ*1ων ττρος άπ''λο , ια, *»' πβραι- τίρω ΊοζϊίτηΒΐ*· ττς χξιοποίνοιι κράξεως τής ΐναφεοο^ένης είς το ΰπ'ιρι, ■806)1093 τ?Λ -ι Ιουνίου 909 χλΐ^τή- άλ λ Ίδ ή η ρ όν ΐνί^.ριμ.'ί υοις Έν Βαμα> τ*, 4
  )
  <.λ$ι Ί 'υ 19' ιμή Έν Βϊμω νεμίμω έν η μεοό- -ρήμη Ό ΕΙσαγγίλιύς Σ«ραχ{ων ·ΐαΙ'<-ι Ό Είβ»γγ*λ'ΰ ϊφαχίων Η Χλαποντάκης Αριθ· . 14 Γό ΐν Διά ταύτα Δικάζον έρήμην τοθ κατηγοροΐιμένοο Έμμ. Γ. Β-ρΒάϊη πρώην κάτοικον Γαοοου Σφακ>υ>, καί ήδη άννω-τ.ο οΊα,ΐννή, ίτών 18
  άγάμοο έργχτικου πο/ατου έλληνος /.αι χ; οτιανού έρθοδοξου
  Κηρύσ^ι νοοτον Ινοχον ότι £ν γνώσει αύτογνωμονως και άνευ
  τής συγκαταθέτεως τού έχοντος δ ·χαίωμα'ιοΊο»Λήμίνος ίλαίεν είς
  την *α;οχήντοο ςενα χι^τα χτν,ματα ήιοι ότι την νύ*τα -ή, 1'
  Μαίου 1905$/ ►>% ίν τφ χωριω 1Ίλεμ«νι«νά Σε,-ινου κειμενης
  οικίας τοι- Κωνσταντίνου Γ. Καρανακη άφή.-'-ΐεν έν ϊικαν,,ν κι.η-
  γετικον οκλον άξιας οραχ. 90 και δραχ. ν'6 ανο^^ντΐϊ είς τόν εΐ-
  ρημενο' Κ. Καρανακη ίνα ίχτ, ςαντα πτρανομος ώ; ιίιοκτησιαν
  τού καί
  ΚατβΙικάζει τόν κηρυχθίντα έντχΐν χατηγορουμ.ν ν Έμμ . Γ.
  Βαρΐαχ,ην είς φυλαΛΐσιν ες (6) μ<)νών /αί Έπιβάλλβι «ίς &άρος αυτού1 χάϊξοϊα της ϊίκης δραχ. 8 υπέρ τού δημοσίου. Εκρίθη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη. Έν Χανίοις τή 15 Ιανουάριον ί<Η0. Δικασταί Γ. Μιχελου^ακης Ν. Παπαδάκης Ό 'Υ^νραμματεύ, Άντ. Κατ^,ουρακ^ς Έμμ. Κα/,/,: "Οτι άχρΐδει αποσ-ιασμα Έν Χανίοις τ- 6 Φε6 ςυ-ϊρ-ου 1910. Ο Β. τοθ Γραμμ>ϊτεως
  Αριθ. Άποφ '8
  £ ο ΔικαοτΛριον των έν Χανίοις- Ιΐρωτο ικών
  Διά ταυτα
  Δικβζ·ν ίρήμην τού χατηγορουμενου Κων^τ. θ.
  έτών 35 Κα·φφ~ώλου Ίίθλίτοι» έλληνος καί χριβτιανοθ όρθοδόξου
  | πρώην κβτοίκου Χ ανιων καί ήδη αγνώστου διαμονής«
  Κηρύσσβ' τΛί3τον Ινοχον ότι την 16 Ν)6ρίοι> 1906 έν Χανίοις
  ΐχ προ^ΐλε'ιηο απεφάσισε και ίτραυμοαισε διά φιαλης ί'ις την κ»-
  ι φβλήν τόν Μιχαήλ Σ. Κατσιδελάκη έξ ου τραύμΛτο; προήλίκν
  νόσος πλέον -.ών τριών καί ΪΛασσον των τριάκοντα ημερϋν' καί
  Καταοι/^ζε' τβ« κηρυχδίνια ίνοχον χ.ατΐ)γορού|Μνον Κωνβτ.
  ) θ. Χαλαράν.ην βίν φυλάκισιν 9 μηνών.
  {< ΈχοίΑη άιτ«?ασίσθη καί ίϊϊ)μοσ'*ύ6 Χανιά τί, 15 Ί*/3υαρίου 1910. Δικασταί *.,< Γ. ΛΙιχελουδακης ΛΓ. Παπαδάκης . . Γ_...... Α. Κατζουρακης "Οτι «κριδές άπόσπασμα ι ϊ Έν Χανίοις τή 5 Φ«6ρο»αρίου 1910.· .Ό Ύ)γρά|λματε«ί Έμμ. Κβλλιτεράχης Ό Β. τοΰ Γραμματέ»»); _% 'Τ. Μαναρ6λης Άποο. 19 ό 4ικα«ίτάριον των έν Χανίοις Πιριβτοδικών Διά ταΰνα Δίκάζον έρήμην τοΰ χατηγορουμένου Άλή Ί6ρ. Χατζηΐδραν μακη ΐτών 22 έγγάμου άγραμμάτου άμαξη"λάτου πολίτου έ'λ- ληνος μουσουλμάνου πρφην κατοίκιυ Χανίων καί ήϊΐ) αγνώστου διαμονής. Κηρύσσει τού-.ον Ινοχον ότι την 11 Φεδρουαρίου 1909 έξετα- ζόμενοί: αύτίΐιαγγέλτωο υπό τού Σταθμάρχου λιμένος Χανίων Γεωρ. Βρέντζου έν τώγρϋρείφ τούτου κατίθηκεν έν γνώσίί ψευίη •..ράγματα ώς αληθή" ήτοι ότι ή Φατμέ Έντιποποΰλε^ ίτις ως φυγοποινος εζήτει λεθρα νάναχωρήση όνομάζεται Πΐμπέ Σουμα- νοπούλα καί Καταίικάζει τόν κηρυχθίντα Ινοχον κατηγορούμενον Αλή Ί6ρ ΧατζηΤ6ραημά%η είς φυλάκισιν 3 μηνών. Κκρίθϊ) άτεφασίβθη /.αί εδημοσιεύθη Ε^ Χβνίεΐς τί, ίο Ιανουάριον 1910. Οί Δικασταί 4 Γ. Μιχ λουδοτκης Ν» Ιΐαπ^δ'ϊκης >' ι
  ,*, Κατζουρβκης ,.,;,., ϊ Ό 'Υ)γραμματευς ,
  Έμμ. Καλλιτεράκης
  "Οτι άκριδες «ποσχασμβ
  Έν Χανίοις τή 6 Φείρουαριου 1910. , ,ί , , !. - .ι
  - Ό Β. Γραμματειϊς >·
  ; ■ ' >7Γ ' ' Ι. Μαναρόλϊΐς
  Αριθ. άποφ. 22
  Γό Δικαστήριον των έν Χανίοις ΙΙρωτοδιχών
  .λ.
  « Διά ταδτα
  Δικάζον ίρήμην το3 κατη ,ορουμένου Κωνστ. Μπιλαλα*η *τ")ν
  28 ζολίτου "Έλληνος ΧριστιανοΟ ορθοίόζου ιτρψην κατοίχβ^
  Σαμαρϊας Σφακιων. , .-
  Κτρύσσειτοΰτον Ινοχον δ ι μετ" άλλω^ υπο κοίνο"ϋ συι>φέρον-
  τος κινοΰμεννι συναπεφασισαν την εκτέλεσιν τής έπομίνης ας<° ποίνοα πράξεως κ«ι ϋνεκα ταύτης συνομολογήσαντες άμο 63ΐ«ν πρςς «Λλήλου; συνϊρομήν *ν γνώΐε' αύτογνωμόνως /.αι άνί^ι^ί ς^1*ατα6ϊσεω; τ;ϋ έχοντος δ'καπομα ιδιοκτ/,μ^νος έλ»6ον ει^ την /.ατο-χτ,ν των ξ./α κι^ητα χτΐματα ί-,τοι ότι Τί,ν 2'* —επτεμ.- 6,-ο, 1907 «Ατι όρΐπϊδίου όμαλο3 Κυϊωνίας αφήρεσεν 15 π' ,βατα άςια; έκαστον ϊραχ. 12 άνήν.5ντα είς τόν Άντ. Ε. *1 ^> Μ/.ί,< ο.ά „.' έχωσι παρα/4μ.ως ώς ίδιοκτησίαν των και
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚαταοΊκάζει τον κν, ρυχθίντα ϊνοχβν κατηγορουμενον Κωνστ.
  Γ Μπ'λαλάκτ,ν είς φυλάκισιν ενός καί ημίσεως ϊχους «ΐς κατα
  να·{καστικά Ιργα 4 4/4μηνών είς άποζημ'ωσιν ύχέρ τοΰ παθόν -
  τος Άντ. Ψυλλάκη διά την αξίαν των κλαπέντ»»ν προδάτων
  τού δραχ. 180 είς ενός ετους στ$ρησιν των πολιτικών αυτού δι-
  κιωμάτων μετά την Ιχτισι των ώς ανω ποινών καί
  Έπιοάλλει ίίς βάρος αΰτοϋ τα Ιξοίατής δ'κης ΰτέρ τοΰ δημο-
  σίου δραχ. 32.
  Άπαγγέλλει !έ προσωπικήν κράτησιν κατ' αύτοΰ ες μηνών
  πρός είσπραξιν τού ώς άνω ποσου.
  Εκρίθη άπ.φασίβίνι καί έδημοσ,εΰθη.
  Έν Χανίοις τή 15 Ίανουαρίθυ 910.
  Οί Δικασταί
  Ι. ΚαταλαγαρΖανος
  Ν. ΠαπαθΟΧΧηί
  Χαρ. Πλουμΐδακης Ό 'Υ)γραμμ«τεύς
  Έμμ. Καλλιτίράκης
  'Ακριββς άποσΐίασμα
  'Κ,ν Χανίοις τη 5 Φείρουαριου 1910.
  Ό Β. τοϋ Γραμματ«ωι,
  Ι ΜανααΟΛϊιε
  Αριθ. Πρωτ 295
  ^ ΑπθΏ Γθ2
  _,. Ι,, _ „. «.
  ^ 1ο ΛΐρηνοΒ * εϊον Ηρακλείου.
  ϊονκϊίμενον............................... ,
  Διά ταυτα
  Δι.«αζον ίρημην τώ.· ένχγομίνων Μουσταφά Τ^ιμπουξάκη χ«-
  τοιχου Ήραχλίίου έποπτου παρα τ/-, Μουσουλμανικα; Δημογβοον-
  νιτ Ήραχλ.ίου ώς π^αωμν ϋ ίπιτΓό«ίυ τοΰ άνηλ'ίχου ό(.·φανοΰ
  τΛτί'(' Μί/^ Ψ*^"·1·, «Ο Χουσείν χαι Φϊτουμές Ζηφο ού뻣
  κβ"ίχων Τε,ω (< "Ρ0""10" ™Φ ?ωκ1ωϊ Έ - Μικράς Άσ,α, Δέ/»τ«ι ως ρα5 μοί ΐήν *ατ «υτω» υπο χβονολογιοιν 10 Μαΐθυ 1908 άγωγήν τού έ.αγι,ντςς 'ίΐμμανοοήΛ Μαραγχαχη διχηγόρβυ *α1, "-««το'χ*" 'Ηρκχλείου.^ 'Τπο^ρεοϊ τοΰς εναγομί/υυς τούτον νά πληρώσω«ι [ψ ένάγβντι §ια τήν £, -ψ ιΤτο;[<,ο τής . ,ωγ-.ι χαΐ τώ σχιιΐΕΐχω τή« παρούσης '. ναφϊοομίνϊιν .ΊτίΐΥ 6 μέν ·^^^ώτος Μουσταφας Ναζήμ Τσιμιΐου- ξανηι υπο την *χτ»θεϊσ*ν ίδ;ο ηςα τού δρα/ιιά οιαχουίβς ίννί« *'■ τ ιί«ο -.χ χακ,βαά ,αρ·β 209,30) ή δ* 5ευτέρα Φατουμϊ Ζη- φοπουΧα δραχμάς «Γχοσι έ--νέα^αι έννε ηχοντα π*, -■* (αριθ. 29,95) ήτοι «υιφήτξοοι »ν Ολω 6^ο^υ.αε διακοσίας τρια-'.ντα «ννεα καί εί- οσ, _ίν:ι ^39,25) .ντόχως άπο τής χρονολογίας τής άγωγής Η-^/Ρ". δξοφλήβ«ι..ς. 'βπιβάΛλίΐ «ϊς βάρθ' τόΐν έναγ»., ένων την διχαστιχήν δαπάν/)< τού ενάγοντος έχ δραχμών τριάχοντα όχτώ (ίρι6. 3ί). " άί έδύβ Αριθ. Ιΐρί,.τ. 798 -------------τ---------^—: Έν Ήραχλιίω τ/, 29 Δεκεμβριού 1909 Ό Είρηνοϊίχης '-Ι'Ι1- Άναγνωό-ϊάκηί >ι ο ι,· - π ι
  Ο Βοηθος τού Γρχμματέως
  Τ6 Είρηνοδικεϊον Κολνμβαρί'ίν Έμμ· Αιαρμισάχης
  Ότι αχριβηί π» ιληψις »- ~νϊ> ιίς ^»ί^α^ μου ίύρισ*ομβ<οι> ιπι-
  ................................ ' βΐ;μ ο αΐϊοσπασματος, ί|ς την δηαοσΐιυσιν τγ ΐαγΊΐλλω ϊιΐ τοί
  ............................................ έν Χ^νίοκ τής Κρήτη; ίχ» 5^ ιίνου παραρτή,Αίϊτος ϊήί ' Ιίφημί-
  ............................ *.............. ρίίος τής Κυί)ορν/)«α,ς ~οΰ Βχσιλΐ'βυ ^ή< 'Καα»οο^ οιά τγ(< «?«ρβρον191 1% Πολ Διχονομίας. 'ρ^, Ήρβχλείψ χ^ .'6 Ίβνουβρίο» 1910
  ! Α η Ο | α (Ι ί ( Π Ό τοΰ «α»αγγέλ<οντος πληβεξούσιο; ύοιηγορος „ . „ ., η , , 'Ειιιιανοντιλ Λεβέντης Τποχρεοϊ χον έν«γέμ*νθν Β«β(λ«ιον Γεραχαχην πρωην χατοι- νν χον Κολυμδαρίοο χαΐ ή*1») αγνώστου διαμονήν, να πληρί.ιση «ίς τ6ν ένάγοντα Γρηγόοι«ν Παπειδάχην κάτοικον Κ««τιλλίο.> Κισ-
  •άμου δεαχμά; τρτάχονχα τί·««ρ«ς χαί ογίοήχοντα Ιχντοβτα (34
  80 β)ο) έντβκως άπό τής ϊγίρβεως τής άγωγής 11 Σ»πτεμβρίου
  1909 άχρις έξο<ρλήσ·ως. 'Επιδάλ) εί είς βάοος τοΰ βύτοΰ ένκγομίνου τ« ϊξοοα τής δίχης δραχμάς 3, 30· 'Εχρίίη απεφασίσθη ηϊι ίίημοβΐϊύθη έοήμην τοΰ ένχ.ο ίνου. Έν'Κολυμβαρίω Κισσάμου -ϊ| 1 Λεχιμβρίου 1909. Ό ΕίρηνοδιχίΑων ΙΩΑΝ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΤΛΑΚΗΣ Ό ΒοηΦος τοΰ Γραμματέως Π. Βασιλαντωνάχής Ότι άχι,ιβές άκθΗΐκασμια Έν Κολβμδαρίω τλ, 30 Ί«νου·ρίοι> 1910
  Ό Γρκμματιΰς
  !>'_ Ε. Ζγονρουιάλν ής
  '.ημοσΐίύθητω ή χάροίσα ϊν τ» τγ| ΈΐΓΐσή,-ψ Εφημερίδι τής
  Κυβιρνήσβως έν Κρήτγ) χαί έν τϊ| έν Χανίοις έχδιδ.μίνγ, έφημιρίδι
  «Νίκ "Εριυνα».
  'Εν Κολυμβαρίφ τ?ι 30 Ίανουαρίου 1910
  Ό Είρηνο$ίχϊ)ς
  Μ. ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ
  'ΐ,κ τοϋ ΈβνικοΟ Τυπογραφείον

  · Τ ^ ι/ Η
  α. " < 1 ■>
  . Γ/
  „ Τ
  Λ Τ .
  ι ,ι
  'Ι,Ι
  ί * -« 4