93138

Αριθμός τεύχους

8

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

18/2/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ Κ
  ΡΗτ
  Η
  ΙΈΥΧΟΣ
  ΤΡίΤΟΝ
  35ν Χανίοις
  •β ά 18 Φέβοι
  αναοί» 1910
  Λ.ο.0. 8 ς
  κ,*Ι τρίτον
  Αριθ. Ποωτ. 698
  β Λιεκττ. 294
  ΑΜ 1ί£ΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Δ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Αποφαινομένου τού Δικχττικ,ιυ1 Σ> Ιουλίου τοΰ
  οΊκείου Σφακίων διά. της ϋττ' αριθ. 13 τής 10 Φεβρ
  1910 αποφάσεως τού ότι ανάγκην νχ
  Συμβολχίογρχίρεΐον ττχρά. τυ) ίτεριφ.ρε·^ τού Ιίϊ^"/ινοοΐΑ£ιΓυ
  Βάμου Άποκορώνου.
  μεν πάντας τοϋς έχωντας τχ υπό τού Νόμου
  ρ προτόντχ *χι βουλομένους όπως 6 οριιθώτιν είς
  την θίΐιν ταύτην νχ ύποβχλουν έντός 15 ημερών άπα τη;
  δημοσ.εύσεως τής παρούσης τάς περϊ τούτου αίτησις
  είς την Ανωτέραν Διεύθυνσιν τής ΛΐΛχιοτύν/ις.
  Έν Χανίοις τή 17 Φεβρουάριον 1910
  Ό επί τής Δικαιοσύνην Έπίτροπος
  Γ: ΣΚΟΤΛΟΥΔΗΣ
  . τί|ς ϊγκοίσεως τής οριστικάς κατακυρώΐεως. "Απαντα τα νόμιμα
  ι τέλη καί Ιςοόα βΐρύνο^'. τον προμηθευττ.ν.
  Αριθ. Ιΐρωτ. 470
  » Διεκττ. 341
  ΙΗαΤΕΡΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΙΟϋΟ»!1"Ί
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΣΙΑΣ
  Πεοί προμηθείας τριακοσιων δβσμ'δων χάρτου των
  σνμΰολαίων καχ δικογράφων.
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηούττει ότι,
  'Κκτίθ.ται εί; φανεράν με'.οδοΐιον σ^μφώ^ως τω ότ άρ;^. Β".6
  Νομώ ή --ομήθίΐα τριακίσίων (300) ίοα;χίϊων -χάρτου .ών σο,χ-
  βΐλαίων καί των δ.κ;γράφ<ον, ίκ τοΰ είς τα; Νομαρν.ϊς /.α-α- τϊθιμένΐυ δβίγματος. Α'.) Εκάστη; δετμί-, χάρτου ι* των τ?·.?*37·ων (»>_--χη ~=ν-
  τακόΐια φΰλλα ^άρου.: 4, 71 χ(λ·.ογράμμ.ω' αί Βαστάίί:, αι
  γραμμαί τού-/ϊρ'ο.1 Οί ώτ·ν χ*.?>.η>- οΆϋαι -35; 'ΐς Τ5 3 ?£ γ
  κ-ατο; Ό νάρτης θϊ παραδΐβή είς το Δη,Αίΐ ν 5^^Αε^α^·Α5.ω;
  έντό: ξΑίνων κ'.ίωτίων, πβιν·.ϊ·/ον:ις ί»α·τ:3ΐ, %'.6ω-.^ 20 ~. η-
  ρϋς δεσμιδας. Αί προσφοραί θα γινωτ; καταδϊσχίδ^.
  Β .) "Αζα; ό "/άρτης Οϊ π>ρα3οθή έντος το3 τελυνιΐαΑθΟ
  καταΐτήματο; Χανίων ίντός το^λά/ιστος πεντήκοντα ήμ«ρών από
  Ιςοόα
  Γ'.) Ή δημοποπία Οά ϊιεξα-χθή την 15 Μαρτίου 1910 ήμέ-
  οαυ Δευτέραν κζί ώοαν 10 — 1^ π. μ. έν τ.ΐς «ϊταΐτήμασι τώι
  Νομαίχιών Χανίων, Ρίθ!ιμνΓ(ς καί Ήρϊ/.λ;ίου κ*ί ενώπιον των
  εξής ΐπιτρΐπειών.
  Έν τώ Ν μβ Χανίων. ΤϊΊ Νϊαάρχου Χανίων, ώ; Προίδρου,
  τού Τξ'ρηνοϊίχου Χϊι»ί'·>ν, ή τούτου κιολυιο-^ενΐυ, τοΤ ν3Άί(Α3υ αΰ-
  τβύ άνοπληί'Λτοΰ καί τοϋ Γραμμϊτιω; τής Νο^αοχία; Χανίων ή
  τούτου ·Λωλ1^ο^ι^ν3^, το3 ΎτΐϊγοαΛακτΙως αΰτϊ»; ώ; μϊλώ^.
  Έν τώ Νθ',Α^Ρ'.Ο^α-ης. Τ:ΰ Νο·ιάο-/-ιυ Ρίθύμινης, ώς Προ—
  ρ:υ. τοϋ Εϊρηνοϊί/βυ Ρϊ'ϋμνη;, ^ τούτου κωλ^ομ'νθϋ, το$ νο
  ιιίμοο αΰτοΰ άνατλη5ΐ·>τ:ύ -'.αί τοϋ Γραμιιατδνς τή; Ν·5μ-»ρχί»ί
  Ρε*)·')ΐινης. ·?, τούτου xωX^ίίλίν^υ, τοί 'ΥττογραΑμΐτέως ιύτής
  ώς μελών,
  Έν τώ Νομώ Ήρακλείο' Το3 Νοαάρχου Ήρΐκλ'ου, ώ:
  Προίδρου, τεΰ Είοη·'θϊίκο> Ήίακ."'ε!ου, ή τούτου κ'ολυομίνθυ,
  τοΰ ν3ΐΑΐμθϋ αΰτο] άνα~/ηρ(υτ;3 <αί :ού Γραμματ^ω; τής Νο- (;αρχίας Ήρα>'.λίίο^, ή Τίίτοι» κωλυο,ίένου, τοθ Γκογραΐλμα-
  τέως αυτής ώς μελών.
  Δ' ) Πας μ»'.οΐότης δέον να προκαταίάλτ] εις το Δημόσιον
  Ταμείον ϊϊτϊ «.'->
  V.
  «,«τ'ί^ττ,ι1.α η τα Τποχαταστήαατα τϊ|ς Τρα-
  «έζη: Κρήτης ϊ'ακοσία; δραχμάς, λόγω ίγγυτ,υ*^
  Ε'.) Ή δημοπρασία δ'ϊν εϊνα! τ*λϊ!«τιχή Έπομένως εάν έν-
  Έτίτρ
  .ί , χ
  πέντε τυΐς ίιιτ'ο* ΐπΐ το" όλ'λθΰ ποσοα,δ^αΓτ; ό Έπίτροπος χατ'
  οΐ·Α«.ίαν κβισ'ν νά ίπ·χυ:ώϊ(, ή ν ά ^x^!>ώ3··; ττ,ν ϊηυ.οπρασ'α< λαμ¬ βάνων όΐϊ' όψϊι τό ίί^:.^ τοΰ Δημοσί-υ. Έϊν όχως ίντός τής ι» λόγφ ί;χη™ρίας γίνί; το·.τα)τη προσψοοά ε;ς τον επι των Οχ- ■Αονοα!/.<5/ Έ^ίτροπθ' θ' 7*υρωΒί; '■>%' αύτοΰ ή δημ,οπρασία καί βά
  ο-αταχ&Γ, ί) ίπανάληψις α>.^ τελίΐω.ι/ώς.
  ΣΤ'.) ΤΌ άντίτιμ:ν τ-.ΰ -/ίζ-ί',χ, Ηλ χατ^ληθ-ί άφοΰ παραλάβη
  αυτόν τό Δημόσιον, ώ; όρ,ίί,ΐΐ ό περί δημοπίασ-.'ον Νίμος.
  Ζ'.) Εάν ό νά;τη-ϊ':< εί/αι ής ^Ιιτής τοΐίτη-.ος ποός την τοΰ ίίίγματ:ς τό Λη·/03ΐ:ν είναι -./.εύθεοον νά τίν πϊρολίδ^ ή ιαγ,. Έ< περ:~τώτε·. οί /.Ό"ήν ΐ,Οε/.ε τόνπιοαλάίί!, ΐ' /αι -Αατ^τίρας π·.ιότητ:ς, 6-."1 εί γί'εΐ ή ά/άλογο; Ιχπίωσίς τή-, τ;μής τού, χά- /^'.ιθησίμίνη '^ζ τρ'.'ίν π αν^α :ογν<,>μ.ονω.> ώό μ'ίν βρισΐήσε-
  τα: ΙπΌ τού Τίίμηθϊυτοΰ, ό έ'τερςς ΙιΌ τοΰ Δημοσίου χαί ό τρι-
  το, άπο κοινοΰ υπό τοΰ τρομηίϊυτοΰ /.ϊ'. τοΰ Δημοσίου
  Π'.) Έ;ν ϊέν -αραϊοθή ό -/άοτη; ί,Απρο'ίί-'μω ϊ'.χαιούτ^το
  Ληχοσίίν νά -ρο67, αΐτό οί μ-.νον ϊιά νίας Δημοκρατίας, άλλ'
  καί άπ' εΰθε'.ας εις την έχ τοΰ εξωτερικόν ή τού έσωτεριχοΰ άγο-
  46
  ίίΦΗΜΕΡΙ- ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩί,
  ράν αύτοϋ έπιδαρυνοαένου τοΰ προμηθευτοΰ πάντβτε μ= την ένδε
  χομέ,Γ,ν οιαφ-ρλν τής τ·μή; και λοιπά αχετι/.α Ιςοδα.
  Καί θ'.) Τα κη?6κε·α καί τα ές-8α :ο3 ιυ
  Έν Χανίοις ττ ! ί Φεβρουαν.ου Ι'.ΙΙΟ.
  ' ( Ρ · Τι,ιν ■ >. . . Ο ΐΐ
  κ: μ. φοτμησ
  οτ. 1007
  Δ εκ. 497
  Ο ΕΠΙ Γ<>Ν Κ
  Α .»ττει ότι
  Έ'-'θετα: εις φανεράν μ» οδοτικτ,ν έη(Αΐ-ρα3ΐαν ή «πί ενΐτος
  προμήθειαν των αναγλαιουοώ" τη Χωροφ/λΛΑΐς Κρήτης μ,ελανώ
  εύρίΜον τ = ρισχ€/.ί ών.
  Ή ΐηΑθπρα^ια αυτή ενεργηθή.αι τή; 10 Μαρτι-υ Ι.ίΙΟ
  ημέραν Τ?ταρ. ,ν *αι ώραν 3—4 μ. μ. έν τ αί., ε'ορα:; των Νο-
  μών Χανίων, Ρεθύμνης καί Ήρακλβ ο» και *ν τοί<, κα;αστημαΐ: τώ· ο·.*ϊίων Νομαρχίαν, ενώπιον έπ.τρο-.',ς αποτελούμενη; ε Χανίο ς μέν άπό τον Νομάρχην ώς Πρό=3ρο., τον οικείον Είρη νοϊΐ/ην χαί το» Οικονομίκόν Αξιωματικόν τής Ανωτέρα; Δθική σίως τής Χωροφυλακήν χαί Γαγματων ΙΙεζικοΟ ώ; μίλη ή ατο τού; νοΐλίμου, αυτών ά'απληρωτας, έν οε τ^ϊς λοιποϊς Νομοϊς ά-ο τον Νομάρχην ως Πρόεδρον, τόν ο χεΓον Μοίραρχον κα τόν οίχεϊον 5'ρηνοοίκην ως μελη ί) απο τούς νομιμους αύΐών άναπληρωτάς, χά, υπο τούς ά/.ολου'ους όρθυς καί συμφωνίας. "Αρθρον 1. Οί οουλομϊνοι νά λαδωσί μίρο, είς την προχει μενην μευδβσιαν οφείλουσι όια την ά/.ριόη ειπΛήρωΐιν των υπο¬ χρεώσεων των, να καταθέσωσι εις την αρμοοιαν ιί.π!τροπ γραμμάτιον Ταμειου τινός τοΰ Έλληνΐ/.ο^ Δημοσίου Κρήτης ή τής Τραπέζης Κρήτης έμφαϊν»» την είς αύτο καταθέση όραχμών τετρακίο-ίοιν (400) είς χρτ,ματα ή μίτο/ϊς τής Τραπέζης Κρή¬ της κατά τή. επί τη, 4χέοσεώς των αξίαν. Το -|ραμματι:ν τουτο έπιστρεφεται, πρός μέν τούς άποτυχόν τας μεΌΟοτας αμ^σως μεΐΛ Τί,ν χ^τα/.υρωσ.ν, πρός *ε τον ανα- δειχθησάμενον ϊργολάδον μετα την εκπλήρωσιν απασών των υπο¬ χρεώσεων τού. "Αο'ίρίν 2. Ό άναδειχθηΐόμενος ίργολάβος ύπίχρεοϋται νά κ.ατασχευαζί, και παραδιδί, ίΐς τας αποΰη/.ας τής Άνωτέραί Δι;ικήο·εως τής Χωρθίυλακή; *<" Π^·»«κ ν*» ,ι,αραγγϊλλομενας -^ -«ι··;, ϊΐα~;οτε περίσ/.ελιϊας, ίι' ΐγγράφου προΐχΛησεώ; της ίντός 3ε τροθείμιας αναλογο^σης προ; την χαΐασΑευην 20 -η*.- ρισκελιδων δι εκάστην ίργασΐμον ημέραν αρχομ=;ης μετ» ίίκα πεντε ημέρας απο της ληξ=.ως τής έγγραφον πρθίκλ^σεως. Αί κατασχευαΐθησομεναι περισί,βΛΐϊες όέον να ώΐ ν 5ς όθονης ημ ρ ς ης άς (Καμποτ Αμερικης Α .) ομοίας πρός τό ίττισημον γ το κατατΐ'/ί.μίνϋν παρα τ^ Ανωτ. Διευθυνταί των Έΰωτερι».ών τη Ανωτ. ΛιοΐΛ,Γ,σει τής Χωροφυλαχης και 11ε- ζ'Κθ3 *αί ταίς Νιμαρχιχις Χανίων, Ρεθύμνης /.αί ΗραΑλείου, να ώτ: καλώς ίρραμεναι ?:α σ:6ρεού νηχα;ος αγαθιίων (οο&ΐδ) ή δέ 6αφη »ΰτύ» νχ είναι σταθερα απο χημικής α-οψϊως, κΐι δ:α τής άττλής %λ6ΐϊ(ύς νά μη «Λλοιοϋτα , να μη πίρΐέχί, οί τα αλΛθΐοϋντα τ()ν αντοχην τής όθοντ,ς όςία ί·ς μεγάλην πί^οτητα. Άρθρον 3. Ώ, ανώτατον όριον τιμής ό .ιζςμεν ίκαΐτης πε- ρισκεΛΐοος δραχμάς ίσσσαρας (4;, Κατώταΐον όριον ίέ των ~αραγ·/·ε/,0,';;ομ.ϊ;ωί κερι^Αελιδΐιΐν όρίζεται ή ποσότης των χιλίων (1000). Αρθρον 4 Αί τταραθ'έομενχ. εκάστοτε ττ€ρΐϊ«,ε/.ι5?ς έπιθΐω- ροΰνται καί τταραλαμδανονται παρ ί~ιτροπής ύζο τού Άνωτί- ρου ΛιοΐΑκ);θ' τής Χωροφυ^αλής 3ιορ'.",-ΊΛϊνης /.μ άντι-ρο;ω- π·.υθύίκ)ς '5 Ο.Λον;μ'.Λον Συ,λίθυΛΐον τή, Κια^^^^1/. ,ς ταιι;.υι.3[ τού έργολάδου ή τοϋ άνπτρίΐωτου τού. Ώ; μίλος της Επιτρο- πής προιλα,Λδανεται καΐ ό Λιϊυθυντή; χίυ Δημοσί'υ Χημειου Χβ.νιων· ,„,. . Ν , Λια την εςεΑ«γς.ν το3 υφατμχτος 6ι ου θεουσί Χϊτασκβυασβΐ «1( εν λοίω «?.,*ελις·ίς γίνη^τα: χρήσ.ς ι>-3 .ών ,χελών τής
  ε« τής παραλαοής ϋπιτροπής παντός καίαλ/.ηΛου -ρός το.το
  5^ς όϊ
  2
  μέσου, μή δυναμένου τοΰ έργολαδου νά χροδάλη ουδεμίαν Ινστα-
  σιν ώς πρός τόν τρόπον τής ίξελέγςεως.
  Έπίσης ή Έπιΐροπή εχ«! το δικαίωα,α νά λάδτ;, δΰο τ) τρΐϊς
  πϊρ'.σκελίϊας επί τοις έ:'.ατόν ίκ των παραδΐδομένων, νά έςιλώσο
  ή άπίκόψϊ) τεμά/ια τούτων π ρός εξέτασιν ό'πκ»; βίίαιΐΑ^ περί
  τής ποιότητος τής όθόνης καί τής έν γένει κατασχευής εύτών άνευ
  πληρωμής τής άξιας των εί; τόν εργολάβον. Καί όσας μέν εΰ'ρτ)
  χαταλλήλους χαϊ όμοίους τρός τό έιτισημον ϊεΐγμα παραλαμδα-
  νει καί είσάγ«ι εις την άττοθηκην τοΰ ί,Αατισμοϋ τής Ανωτέρας
  Διοικήσεως διά ταχτικού πρωτοκόλλου, τας δέ λοιχάς άπορρί-
  πτει συντάσσνυσα καί πρός τουτο το άπαϊτούμΐϊνον πρωτόκολλον.
  Ό έργολάδος 3έ ή ό άντίχλ τος αυτού δίον να λάδγι γνώσιν αμ¬
  φοτέρων των άνω πρωτοκάλλων «οινοποιουμένων αΰτφ έν άνάγχ^
  διά δίχαστικοΰ κλητήρος είς βάρος τοϋ έργο'λάδου.
  Επι των άτορρι-:τομ.ί 'ων περισχελιδων, τό Οίχονομίχόν Συμ¬
  βούλιον, τίθησι την σφραγϊδα τής άπορρίψεως πρός ποόληψιν τής
  έκ δευτέρου ΐΓαρου-'ίάσεως των πρός παράδοσιν.
  Τάς άπορριπτομ,ένας περίσχ,ίλ'ίας ό έργολαδος ύποχρϊθΰται
  ν' α/τιχαν στα 8ι'έτέρων τληρουσών τού; ιζαρό^τχ^ ό'ρους έντός
  -ρ^Οίΐμία- τασσοαένης αύτω υπό τοϋ Νομάρχου Χανίων πρός όν
  /νακϊ νοϋτα: υπό τής Άν. Διοικήσεως τή; Χωροφυλα^ή; ή απόρ¬
  ριψις αύ;η /.αι ή :ίς 8έν ίύναται χιτέ νά υπερβή τα; οεκχ πΐντε
  ή*3ρας άτο τή είς τόν εργολάβον έ^γοάφου ,-.οινοπςιήσ'ως το3
  ττί^ι αι,ορριψεοκ ~ρα)το/.ό /.ου.
  Α.ρθρον ο. Έν ί)-ίριπτώσε! αί παρχγγελλό Λεναι περισκελί-
  παραο'ίίονται υπο τοΰ ϊργολαδου έντος τής έν τώ άρθρω
  ο.ιίν/]; ττρ-.ίιεσμι/ς ή εάν ό .ργολάδος 3εν άντι/.α.αστηστ;
  ής τα/Οηΐομένης ϊύτφ πριΊίσμ.ια.ζ τα; άπορριφ'ίησομένας
  ), Έτιτροπο-, η ϊΐι> δέν προσέλθη άνεν αχοχρώντως ίεδι-
  (νενη, αίτιας πρός σύνταξιν τοΰ οίκίίου ϊργολα6:/.-0 συμ-
  όολαιου έντος 48 ώρών απο τής -οός αυτόν κοινοποιηΐεως τής
  ί-' όνοίΐατί τού χατακυρώσίιβς τή; δημοπρασίαν κηρΰσσεται έκ-
  πτ·>--ς τής --ρ-ρλ'6'.ας, βι' ατοΐασεο; τοϋ Νομάρχου Χανίων
  ; υπό τή; Ανωτέρας Δι ΐ'.τ^ΐω; τής Χωροφ/λα-
  ί των Ταγματων Πεζ'.'.οϋ, συαφω'ως τω 'ζρΗρψ 48 τϋ 356
  Νομου ό-ότε το Λόγω ; Γγυθ δοσιας χατατεθεν παρ' αύτοΰ */,ρψ<*~ τικόν ποσόν καταπιπτει υπέρ ταΰ Δημοσίου. Άρδρον 6. Έϊν ό ίργολαδος ΑηρυχθΫ] Ι/.πτωτος, τό Ο *ονο- μΐ'όν Σ^υ-δού ιον τής Χωοθίυλζν.ή:, κατόπιν έγκοι'σεω; τοΰ άρ- μοόΊου Έπιτροπου, Ιχϊΐ το 3ικα.ωο.α νά προμηΐευηται τάς αναγ- καιούσας τη Χωροφυλαχβ πβρισκελιίας εΓτε έκ τής άγορα; είτε γ|λ·=3 ίνεργηθησομενου άμεσω; εάν τουτο έπιτρέ~ς ό χρονος χαι ή ίινάγκη τής υπηρεσίας. Ι1α;α ζηο,ία ήτις ή'θελε προκύψη είς το Δημόσιον -,ίτε έ* τής προμηθείας τώ,ι έ^ '.ο^φ ϊΐίών ϊλ τής άγοροίς, είτ; έκ τής κατίΑυοώτεως τής νε'βς ϊργοΛαδιας ί-τ* ό^όμα;ι άλλου μ.* με- -(3/^τ-ρχν τιμήν έζιδαρΰνϊΐ τόν εχπ;ωτον ϊργολαβον εισπράττε- ται οε παρ αύτοϋ συμφώνως με τα; όΊατάξϊΐς τού περί ε'ισπρα- = ' ■>; ϊηαοσκι)ν έσοϊων Νομου.
  Αρθρον 7. Ο ΐργολάδος όφειλει νά διορίση άντικλητον όπως
  αναπληροί αυτόν ίν άπουσια τού, λααβάν* τας σχέσιν εχούσας
  πρός Τί-,ν προμήθειαν ανακοίνωσις τής Ανωτέρας Διοικήσεως
  χαί "αριτταται κατα τας πϊραίόσεις.
  Απου:ΐϊςοντος τοϋ έργολάόΌυ ίαν δέν ώ Ε'θη παρ' αύτοΰ ^ν-
  .Λ>;τ;ς ή ατο,υιάυτ; -λϊι ό όρισίείς τοιούτος αί άναχΐινώ-εις
  τής 'Λ,·ΐυΤ5ρα; Δΐοιχήαίως τή; Χωροφυλϊκίς κΐί άλλαι ΐπιδί-
  πλήν ,ών «ντ. ^ραρων των πρωτοκολλον τοΰ Οικονοί'ΐΐ'.οΰ
  ο.'λίου γενήσο,τπ πρός την ένταΰΐα Δημοτικήν Άρχ·ν
  ■'ΐ' Ι·'κοροι ατ.'ζ τής έπιδόσεώς τΐϋν.
  ν 8. Ό άναοειχθηιΐοΐΑίνος έργολάδος όφείλε: να τ.ν
  δύο έγγυητας άςιοχοέίυ; οίτινες νά δηλώΐωσι
  την συνταξ.ν τοϋ συαδολαίου ότι ίγγυιϋ^ταί υπέρ αΰτοϋ
  -ιως καΐ αδια.ρέτως μετ" αύτοΰ χαί είς ολόκληρον ένεχομ*-
  νοι /ΐι -ϊ^αιτούμςν:: τοϋ εϋεργ^τήχατος τής διαιρετεω; ή ϊιζί'
  σεως χαί -ϊιυ;; ά'λλης ένστάσ'.ω; διά την άχριδϊ) χαί άπαραδατον
  ϊχπ/.τ,ρο)^ιν ατ;ασων των υ~ιον&εωσε<ον τού. Αρθρον 9. Έ»ν Ό έρρλαδος άποδιώϊτ;, η πτωχεύσ μόζ;ντα: αί ϊιατάξϊΐ; των οι^ρω^ι 19 χαι 50 τοΰ ο56 Νομου. Άρθρον 10. Ό βργολαόο; 3έν ούνατίΐ νά 5κχωρηΐτ;ι *ίς έτε¬ ρον την προκειμένην ϊργολαδιαν ςΰτε τα ϊχ ταύτης άπορρ»οντ*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  47
  δικαιώματα ή1 ύπχρεώσεις τού άνευ τής τηρήσεως των έν άρ
  θρφ 25 τοϋ 35δ Νομου διαιυπώσεων καί λοιπών τής Νήσο
  Νάμων.
  "Αρθρον 11. ΑΊ κα-.αίλευασθησό,^εναι περισχ.ελί3ϊς δέον νά
  έχωσι τας διαστάσεις τας αναφερομένη ίν ϊψ ύκ' αριθ. 114 τή
  8 Ιουλίου 1903 Διαταγματι. 'Υι-.ςχρεοϋται όμως ό ϊργολαδο
  να κατ.ζσ/.ευαζτ, ΐοα/.ι, η&ελιν παρα^γεΛβή περυκελιβες και έλτα
  κτων μεν^θώνανέυ προσβέτ^υ άκοζημιωσεως. Τα μιγεΐκ, των «β
  ρισ*€Λΐδων Οα όριί,^νται έχάατοτε εν τν) έγγράφφ τΐαραγ,ελια.
  "Αρθρον 12. Ή πληρωμ,η τής άξιας των εκάστοτε υπο το
  έργο/,αοου παραόιδομενων %εριακεΜ6ων οέΛει γινεσβαι όια χρη
  ματι/,ών ίνταλμάτω* τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των Έσωτε
  ριχών, εκδιδομένων ίπ' ονόματι τού έττι τή 6άσει ΐϊρωτοχ,όλλοι
  παραλάβη τοΰ Οικονομίδου Συμ.ιουλίου της Χωροφυλακ,ής.
  Άρθρον 13. Ο έργολ^ιό^ς όφειλει ν» παρουσιάση εις τή
  Ανωτέραν Διοιχησ.ν τής Χωροιυλαχής το υφασμα έξ ού θελβι
  κατασκβυάβς, τας περ.σκ*λι3ας πρό τής ενάρξεως της κατασ*4-
  υι;ς, όπως αποφανθή ή αρμοδία επι τής παραλαβήν ώς άνο»
  'ε-τΐιτροιιη άν πληραΐ η μή τούς παρονΜς οροος. Έν περιπτώσει
  άπορριψϊω, ό ϊργολαδος όφεΐΛει ν άντικαία^ττιΐι;, αϋτο προ τής
  κατα5Λί~'ι]ς όϊ έτΐρου ~ληρςϋνιος τούς παρόντας όρθι/ς.
  Ένί) Ίΐίριιτ ώσει ο ίργολα6ος ήθελε ζοιηστΤ( έναρξιν τής κα;α
  σκευής των παραγγβΛϋησομένων περισκελιοων, τ.ρ.ι ή πα¬
  ρουσιάση τό ΰ'ίασμα είς την Ανωτ. Διοίκησιν τής Λ.ωρο-
  φυλαχής καί αποφανθή ή αρμοδία Έΐΐτροπη περί της καταλ¬
  ληλότητος αυτού κοινοποιουμένου χοϋ πρωτοκόλλου τής
  πρός αυτόν, καί »ν ■ζ περιπτώσει μετα την απόρριψιν τούύφάσμα
  τος υπό τής Έχιτροπής ό έργολάδος 4εν ανΐικαταστήσφ τουτο
  αλλα μϊταχ=.ιρΐσθί) αύτό .:ρο; Ααταϊκευην τώκ πβριΐκελιδοαν τι-
  μωρεΐται ούτος οια προσαμου λτλ όϊ) μεχρι 200 δραχμών έπι-
  6αλ ^ομίνου αύτω ϋίΐο τού Νομαρχου Χανίων κατοπ.ν ίγγραφου
  τής Ανωτ. Διοικήσεως τής Χωροφυ/.αλής πρός αΰτο» έ
  περί τού παραπτωματος τού *ργολι*6ίυ. Ή προηγο^μέντ^ έγχρί-
  σις τοΰ ύφάσματος 3έν άκοκλειε: εις την επί τής παρ-ιλαδ/,ς. Έ-
  -ιτρο-ην ΐό δικαιω,Αα να απορριψ^ τας περισχιλ'.ό'ας ώς μη πλη-
  ροΰντος τοΰ ύφασμϊτος αυτών τούς ορο.>ς τής δια/.ηρυςεως συνε¬
  πεία ΛΛλαγής αύτοϋ xα0^^ου ή έν μέρει ή έ'νίκα α'λΛου λόγου.
  Ή ΰίτηρεσια τής Ανωτέρας Λιοΐλησϊως τής Χωροςιυλακής
  Ιχει το δικα'.ωμΐνα ττχρχκολουθ», την ρϊφην των :τϊρ;σ*.ελιδων
  καί νά ΰποδει/.νυΥ) είς τον ίργολαδον την διορθωτιν τής κακής τυ¬
  χόν έκτελουμενης «ργασιας ύποχρεούμενον νά συμμορροΰΐα'. πρός
  τας όδηγίας τής ύπηρίσιας.
  Άρθρον 14. Ό εργολάδος ύ7ΐοχρεοϋται μέχρις ςΐ ίςασφα-
  λισθχι ή προμήθεια των πίρισχ,ελιϊων δια νέας μειοδοσίας νά χ,α-
  ταΐκευάζη τοιαϋτα τη έγγραφψ παρα-;γελία τής Ανωτέρας Δι¬
  οικήσεως και μ»τα την λήξιν τής ϊργοΛχβιας, ύποκειμενος εί-
  τάς ποινάς των άρθρων 5 καί 6 τής παρούσης οιακηρ^ξεωι,.
  Τα εξοία τοϋ σϋμδολαιου καί τα χηρΰλεια ϊπιδαρύνουσι τον
  εργολάβον.
  Έν Χανίοις τ(, 17 Φεέρουαρίου 19)0.
  '(.' επί των Έσωτιρΐχών 'Κπίτοί,
  Α. ΙΚΠΛΧΑΤΖΑΚΗΣ
  Αριθ.
  179
  ΠΡΟΚΗΡΓΞ1Σ ΠΛΕΙΟΑΟΪΙΑΣ
  Ή Κοίΐτικη 2υνεν5ια^εοοαένη
  τοϋ Μονοπωλείου τοθ άλατος
  ', ότι,
  Έκτίθεται είς πλειοδοτικήν δημοπρασίαν Ικαισθώσεως τό
  δινχίωμα τής συλλογής κατά το τρέχον θέρος άλατος έκ των
  παραλίων:
  χ' . Κυδωνίας, ήτοι άπό τού ποτχαού Τχυρωνίτου μέχρι
  Σούδχς συαπεριλχιχβχνομένων κχι των ντ,ίίδων θεοδωροϋ
  Λχζχρίτχ κχ: Ιΐχλχιζ Σοϋδχ, όριζομίν(·,ς πρώτης πρός
  τούτο ποοσφορχς υπο τής Διευθύνσεως τοϋ Μονοπωλιου τοΰ
  άλατος δραχμών 4000.
  β'.) ΚισσάΐΑθυ, άπό τοϋ ποτχαοϋ Τχυρωνίτου
  Έλχφονησίου, συμπεριλαμβανομένων καί των νησίδων Γρα-
  μπούσης καί Άγριογραμ.πούσης οριζομένης πρώτί,ς πρός
  τούτο προσφορας δραχμ. 7000.—
  γ'.) Σϊλίνου άπά Έλαφονησίου μέχρι τής θέσεως Χαρίΐ,
  οριζομένης πρώτης προσφοράς δραχμ. 4000.—
  δ'.) Σφακίων άπό τής θε'σεως «Χαρέϊ» μέχρις 'Δγία,ς
  Μαρίνας συμπεριλαυ.βανομενων καί των νησίδων Γαύδου καί
  Γαυδοπούλας, οριζομένης πρώτης προσφορας δραχ. 2500.
  ε'.) Άποκορώνου, άπό Καλυβών μέχρι Γιωργιουπόλιως
  δι' ά όρ'.ζετχι πρώτη προσφορά δραν^μ. 800.
  ζ" ) Άγίου Βασιλείου, άπό τής θέσεως Άγίας Μαρίνας
  ι/.έχρις Άγίας Γαλήνης, συμπεριλαμβανομένων κα'ι των νη-*
  σίδων ιΐαζ'ΐ/.άδΐα, οριζομένης πρώτης προσφορας δρ. 300—
  ζ',ι Ρεθύμνης κχι Μυλοποτάμου ήτοι άπό Πετρέ ιχέχρΐ
  τοϋ Ά-λ.οωτΎΐρίον Σταύρος, οριζομένης πρώτης προσφοράς
  δραχμ. 200.—
  η'.) Καινουρίου καί Πυργιωτίσσης ήτοι άπό Άγίας Γα¬
  λήνης μέχρι τοϋ Άκρωτηρίου Κόκκινο, όριζομε'νης πρώτης
  προσφορας δραχμ. 2θθΟ. κχί
  θ'.) Μονοφατσίου ήτοι άπό τοϋ Άκρωτηρίου Κόκκινο
  [Λεχρ'. Γζούτζουρα οριζομένης πρώτης πρ'σφοράς δρ. 800—
  Ή πλειοδοσίχ των μέν υπο στοιχεϊα χ'. β'. γ'. καί δ',
  ττχραλίων δ.εζαχθήσετχι έν τψ έν Χανίοις Καταστήματι τής
  Διευθύνσεως τοϋ .νίονοπωλίου τοϋ άλατος τή 26 Φεβρουαρίου
  έ. ε ήμέρα ΙΙαρασκευή κα'ι ώρα 10-12 π. μ. ενώπιον έπ1.-
  τροπής άποτελεσθησομένης έκ τού Νομάρχου κχ'ι Είρηνοδί-
  κου Χανίων καί τοΰ Διευθυντού Έλεγκτού τής Διευθύνσεως
  τοΰ Μονοπωλίου ι ου άλατος η των νομ,ίμων αυτών άναπλη-
  ρωτών, τοϋ υπό στοιχείον ε'. έν τψ τελωνειακψ κχτασι ή-
  μχτι Καλυβών τγ, 2 Μαρτίου έ. ϊ. ήμέρχ Τρίτη καί ώρα
  10-12 π. μ. ένώπ.ον έπιτροπής άποτελίσθησομένης εκ τού
  Ειρηνοδίκου Ηχμου 'Υ^τελώνου Καλυβών η των νθμίμων αυ¬
  τών άνχπληρωτών και τού υπό τής Διευθύνσεως τοΰ Μονο¬
  πωλίου τοϋ άλατος ειδικώς πρός τούτο έξουσιοδοτηθησομίνου
  ύττχλλήλου. Των ύττό στοιχεϊα στ' . καί ζ'. έν τφ νομαρχιακώ
  κχτχστήματι Ρεθύμνης τή 5 Μαρτίου έ. Ι. ήμ,έρίΖ ΙΙαρασκευή
  καί ώρα 10-12 π. μ. ενώπιον έπιτροπής άποτελεσθησομέ'νης
  έκ τού Νομάρχου κχί Ειρηνοδίκου Ρεθύμνης ή' των νομί-
  ι>ν αυτών άνχπληρωτών καί τοΰ έν τή πολιι ταύτη Πρά-
  κτορος ι?,ί ί;υθυνσεως τοϋ Μονοπωλίου τοΰ άλατος, κχί
  των υπο στθ'.χείχ η'. καί θ'. εν τω Αΐι.ι*.^-.·ό(*~->-· <τ·ίί Νο- μχρχίχς Ηρακλείου τή 5 Μαρτίου έ. ε. ήμέρα ΙΙαρα¬ σκευή κχί ώρα 10-12 π. μ. ενώπιον ίπιτρο,ΐής άιτοτελί- σθησομένης έκ τοϋ Νομάρχου κα'ι Ειρηνοδίκου Ηρακλείου ή των νομίμων αυτών άνχπληρωτών καί τοΰ έν τή αυτή πόλει Πρακτορος τος Διιυθΰνσιως τοϋ Μονοπωλίου τοΰ άλατος. Ιΐχς πλε'.οδότης, ίνα ν) δεκτός, όφείλει νά προσαγάγν γρχΐΑμάτιον καταθέσεως πχρα τινι ταμιίω τής Πολιτιία,ς ή τής Κρητικής τραπέζης, διά μέν τα υπό στοιχείον α/. πχράλιχ δρκχ. 400, διά τα υπό στοιχείον β'. δραχ. 700, διά τα υπο στοιχείον γ'. δρ. 400, διά τα υπό στοιχείον δ' . δρ. 150, διά τα υπό στοιχείον ε'. δραχ. 50, διά τα υπό στοιχείον <Γ' . δρ. 50, διά τα υπό στοιχείον ζ'. δρχ. 20 διχ τα υπο στοιχείον η'. δρ. 150. κα'ι διά τα υπό στοι¬ χείον θ'. δραχ. 50, πρός δέάξιόχρεων έγγυητήν πρός προσ- υπογρχφ/)ν τοΰ οικίίου πρχκτικοΰ κχ'ι τοϋ κατόπιν επί τή άσει τούτου συν-χχθησομένου συΐλβολα,ίου. Τό μίσθωμα καταβληθήσεται είς τρείς ίσας δόσεις ές ών ή ττρώτη κχτά την σύνταξιν τού μισθωτηρίου συμβολαίου ή δευτέρα ϊντός τού δευτέρου δεκαπενθημίρου τοΰ μηνός Ίου- ίου κχί ή τρίτη έντός τού δευτε'ρου δεκαπινθηυ,ε'ρου τού μηνός Σεπτεμβρίου ι. ε. εύθΰνονται δέ διά την άνελλιπή καΐ έμπρό6ε<τυ.ον έκχστης δοσεως καταβολήν κα'ι των νομίμων τό - κων ύπερημερίας ό' τε μισθωτής κα'ι ϊγγυητής αυτού άλλη-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΪΕΟΪ
  λε
  λίγγύως, έ<ρχρμοζθ(Αένων εν περιπτώσει κ·χ.θυστερήσεως οοαεώς τινος των οΊχτάς*6ων τοϋ περί είσπράξεως δημόσιον η^οσόδων νόμ.οι> της Πολιτείας.
  Ή περίπτωσις της θεομηνίχς κχθώς καί πας έτερος λόγος
  (νεκαν τοϋ όποίου δέν ηθδλε κχτορθωθη ή συλλογη άναλόγου
  ποσότητος άλατος έκ των όπό μίσθωσιν παρχλίων, ουδέν δι-
  χ*ίωμα, γεννα υπέρ τοϋ μισθωτοΰ ό'στΐί είναι ύπόγρεως είς
  την πληρωμήν τοΰ δημοτικ,οΰ φόρου ζυγίου είς τα κέντρχ
  καταναλώσεως δπου νομίμως εχει επιοληθεΐ οδτος.
  Πλήν των ΰπχρχόντων έν τοίς βράχοις φυσικών κοιλω-
  μ,άτων δέν δικ,αιοΰνται οί μ,ισθωταί νά κατχσκευάσωσιν ετέρα
  πρός παραγωγήν μείζονος ποσότητος άλατος, επί ποινικη
  ρήτρ,α ύπίρ τοΰ Δημοσίου δρχγμών διακοσίων.
  Τό συλλεχθησόμενον άλχς δικαιοΰτχι νά πωλη ό μισθωτης
  είς ην τιμήν ηθελε κρίνει «υμφίρουσχ·»1 ά,λλ' υπό τόν όρον της
  παροχης διπλοτύπων χποδείζεων, δι' ών θέλει έοοδιάσει αυ¬
  τών ή Διεύθυνσις τοϋ Μονοπωλίου τοΰ άλατος, είς τάς οποίας
  θ άνχοίρηται πασά πωλουιχε'νη ποσότης είς τοΰς αγοραστάς
  πρός εξε'λεγςΊν της νομίμου προελεύσεως τοϋ άλατος τό
  οποίον ήθελεν ίόρεθϊ) είς την κατοχήν των. Τα στελε'χη των
  άποδεί,εων τούτων θά έ-πιστρέιρ'υντχ! μεχί την εξάντλησιν
  των είς την χορηγοϋσχν τχΰτχ Διεύθυνσιν τοΰ Μονοπωλίου
  τοΰ άλατος.
  Ή Διεύθυνσις τοΰ Μονοπωλ'Όυ τοΰ άλατος έπιφυλάσσει
  ίαυττί τό δικ,αίωμα, λαα,βάνουσχ ϋπ' δψιν τό συμφέρον
  τοΰ Δημοσίου, νά έγκρίνη η άκυροϊ έντάς όκτώ ή'λίρών
  άπό της προσωρινάς κατακυρώσεως την πλειοδοσίαν ^ωρίς
  ΐκ τούτου ν' άποκτός δικ-χίωμά τι ό τελευταίας πλειοδοτης.
  Άλλ' εάν έντός Ις ημερών ηθεΐί πίοσενεχθ?ί τίμημα 5°/0
  ανώτερον τοΰ κατά τ);ν προσωρινήν κατακυρωσιν, ή δη-
  μοπρασί» έπαναλα,μβάνεται.
  Τα κηρύκεια κ,χί συμβολαιογραφικά έ'ξοδχ βαρύνουσι τούς
  μισθωτάς.
  Έν Χχνίοίς τ^ 12 Φεβρουαρίου 1910
  Ό Διενθυντης Έλεγκτης καί ά. ά.
  Δ. 'Ιερομνΐιπων
  Εθεωρήθη,
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό έπϊ των Οΐχονομιχών Έπίτροττοί
  κ. μ. <*αηηΗ2 Αριθ Πρωτ. 337 » Διεκπ. 194 Ό Δήυ.αρ·ζος Χανίων Δΐακηρΰττει ότι: Έκτίθετ* είς πλειοδοτικήν &η).οπρχ<3Ί<χν ή ίκμίτθωσ'.ς *πί 4 Ιτη ένΌς δημοτ'κοΰ μι/ροΰ μαγαζείου κειμένευ επί τής ανατο¬ λικώς πλιυρας τοΰ ρήγματος Κρυϋΰ Βουσαλιοΰ *αί χατα την δια- σταύρωσιν τής όδιΰ Σπίτζερ καί τής προεκτάσεως τί]ς όϊοϋ Ποτίέ. Ή ϊημοπρβσία ^εργηθήσ=τ<Χ! ίν τώ Νομαρχιακώ Καταστή¬ ματι την 50 Φρβ:·ο·.;αρίου 19)0 ήιιέοαν Σάββατον χαί ώραν 10 11 π. μ. χά: ένώπον ΈιτιτΜττ.ής αποτελούμενης έκ τοΰ Νομ,αο-χου Χανίων ώς Προϊδοου, τΐΰ ΡΙίοηνοϊίχίυ κϊί τοΰ Δημάρχου Χα¬ νίων ώς μελών, ή των νομίμων αυτών άναττληρωτών, ότε θά γείνη ή τροσωριντ; κατοκύριοσΐς. Ή δημοτιρασία ΐπαναλαμδάνεται εάν τις ίντός ί| ήαϊρών άπΐ τής ανωτέρω γρςνολογίας προσ?ί'ρ'0 5 °/ο επί τλέον τής κατά την προσωρινήν καΓαχύριοσικ τελευταίας προσφορδς. Πάς πλειοδότης Ινΐ γείνη δεχτ?!ς ϊέον νά χα^αθέστ; είς τό Ταμείον το3 Δήαοα λόγφ εγγυήσεως δραγμάς τεσσαράκοντα (40) ν.ιχινν προσαγάγτ, έγγυητήν οΰτιος τό άξιόχρίων κοίνει ή Έπί- τρσιτή, ό'ττΐς θέλει 7Γροσυπο·'ρά'!'τι τό οΐκεϊον Συμβόλαιον καί θι είναι ύπό·/3εως διά πάσας τάς {ιπογρεώσείς τού τελ«υταίου χλει- οϊότου ανευ 3ίκαιώμ*τος διαιρεσεως ή1 ϊιζήσεως. Τα ι:ρακτ!Χ7 τήο δημοτοασίας ΰπικειντχι ε'.ς την έγκρισιν το3 Δημοτΐχοΰ Συμβουλίοο $, τής Επιτροπείας τού ^τις έγχρτ- νει ή άκυροϊ αύτά 7">ρίς ^* τούτου νά άποκτα ό τελευταϊος ΐϊλει-
  οϊοτκτς οΰ?έν κατί- τού Δήμου δικα'ωμα.
  Ή συνγραφή των ό'ρων είναι κατατεθειμένη είς ~ο Γραφείον
  το3 Δήμου είς την διάθεσιν των βουλομένων.
  Τα κηουκ«α χαί σομβολαιογραφ'κά ίικαιώματα βαρύνουσΐ τόν
  τελευταίον πλείοϊέτην.
  Έν Χανίοις τί) 13 Φεβρουχρίου 1910
  Ό Δημαρχίΰων Χανίων
  Έμμ. Μουντάκης
  Αριθ. Πρωτ. 336
  » Δκκπ. 193
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΑ. ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρ^ος Χανίων
  δτι
  ! τής ΰπ' αριθ. 1 ι. ε. αποφάσεως τής όλομε-
  ; τού· Δΐ)μοτικβϋ Συμβουλιον Χανίων, τής κατα την 8 Φβ-
  6ρίΗ»αρίου ϊ. ?. »τ*ργϊ(θείΐ()ς δημοττρασίας διά την επί 4 Ιτη έχ-
  μίσθωσιν των είς ρήγμα Κρυοί Βρυσαλιοϋ α' καί 6'. άριστερα
  τω «ξερ/ομένφϊΰο δημοτικήν μαγαζείων, λάγψ τ-ΰ άσυμφόρου '
  τής τελευταίας προσφοραι;. ;
  Ενεργηθήσεται πρός τουτο έπαναληπτική πλειοδοτιχή ϊημο- ;
  πρασία την *20Φε6ροι/αρίου 1910 ήμε'οαν Σάββατον καί ώραν '
  *'—11 Λ- μ· ^ν τώ Νομαρχιακώ Καταστήματι καί ενώπιον
  τής νομία,ου επιτροπείας συμφώνως ιτρός τθικ έν τή ί,π' άρ>θ.
  ^ί» *· «"· ?ν»κ»)Λύξ6ΐ ημών χαί τί σχετίχΐ) 6—' αριθ. 183 έ. Ι.
  ~ άνβγρϊ^ομένους δ'ρους καί συμφωνίας.
  Έν Χανίοις τί} 13 Φεβροοαρίου 1910. '
  Ό Δημαρχβΰων Χανίων
  Έ. Μουντάκης
  Παρόοατια
  Εν '. δί ύπ' αριθ. 7 φυλλω καί τεύ/ει τρίτω τοΰ παραρτη-
  ματος της Έφημίρίδος της Κυβερνήσεως έν Κρητη, ανε¬
  γράφη έκ παραδρομης τό ονοματεπώνυμον Εμμανουήλ Γί-
  ωργακάκης ·η Πασπαλάκης, ένω Ι'δεί ν'άνχγραφη «' μμ<*- νουηλ Γεωργ-αράκης η Πασπχ'λάκης» έν τη ύπ' αριθ. πρωτ. 13*29 Διεκπ 8ί6 της 8 Φεβρουαρίου 1910 κλησει τοΰ κ. Είσαγγελεύοντος Χανίων «Ν. Παπαδάκη». Έν Χανίοις χν5 16 Φεβρουαρίου 1910 Έκ τοΰ Γραφείου της ι.ίσχγγελ'χς Έκ το