93143

Αριθμός τεύχους

9

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

23/2/1910

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗ_ ΕΛΛΑΔΟΣ
  1ΤΑΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΊΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟλ'
  Α,α. »»ί·
  2ο
  ■ Αοιϋ. 5ί,ς
  Π α ρ ό ο α ιι α
  Έν τη ΰ-' άρ·θ. 7β6/3;7 έ. ε διακτ,ρύξει της Άνωτ/ρας
  Δ-ίυθύντεως των Έσωτίρΐ/ΐών, δν,μοσιευθδίσνι έν τω ϋ~ '
  αρθ. 7 Ι. Ι. οόλλω τοΰ Γ'. Τεύχους τοϋ ΙΙαρα,ρτ'Λματος
  τη; Έφ·/;μ£ρ'δος τ^ς Κυβερνήσεως Κρτ,ιης, /.χ έν τω αρ¬
  θ ρω 3, ετέθη έκ παραδροαής &Κα.τώτατον όριον των παραγ-
  γελθηίΐομε'νων ύττοκχαίσων κ,α,ϊ 5τωορχ>'.ων όρίζίτα: ή ποσότης
  των 1200» έν ώ ϊίδει νά τ$0(ί «Κχτώτατον οζ ον των παραγ-
  γελθησομε'νων χιτώνων όρΐζδται ή ποσότης των 1<Ο0». Έν Χανίοις —$ 19 Φίβρουα,ρίου 1910. (Έχ τοΰ γραφίίου τ',ς Άν. Διευθύ<σ£ω, ΐών Ί.σιυτεΐιχόϊ'ν) ό:ιζομ£νων Έπιτροπϊκΐίν κΐί ΐ^ το'ς ΛύτΐΤς τό~"ΐς την 2 Μΐρ- τΐ5υ ι. 6. ημέραν Ι'ρίτην χαί ώ:αν 3 — ο μ. μ. Έν Χαν·.ο:ς τί) 23 Φεβ,οουβρίου 1910. Ο ίπ των ΈΐωΓί,κώ·/ ΈηΐΓροΓτο; Λ. ΠΛ1ΙΑΧΛΛΖΛΚΙΙ2 Αριθ. Πρωτ. 54ί! φ ΑϋΩϊΡΛ ΙιΟΪ:.!!/ 1α Αριθ. Πρωτ. Γ Ο ΕΠΙ ΤΩΝ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΠ1ΤΓΟΠ0Σ Λα5ίν-.£ς ύπ' 5ψίΐ α'.) Την ύ-' άρ:Ομ. *85/ίΡ9 5· 1- δ:2νήρυξ;ν ή.;ων, δι" ής έξΐτιθϊ-.ί είς ίανεοάν μειο5οτ.κγν δτ,μΐτρασ'.αν ή ϊ'ΐ ί μτ,νον «Λίμήθιΐα των αναγ/.αιούντων ε'ς τούς άνίρα; 125 Πιζΐλθυ ·ο.ε- λα··ών στι^ανίων. ^'.) Τα 6-ο των Ν:ααρχ ών Χβ,ίοχ1, Ριθύμνη: ν.αί ΊΙρα- κλε ου ύττςβ ηΊέντΐ ήλΐν ϋ-ό ν?ίν3';Υιαν ^ Φίϊρο^»ί.ιυ ί· Ι. -ρα/.τ'.λί των Έπιτρο-ε ών αί'τ ν-ς σ^νϊίτάθηΐαν τ;ρος ίΐΕςαγω- ",7!" τής μειοϊβϊίας ταύτηο, =ς ώ/ ίεί/.ν^τ»ι ότι την ουμ ;«ρωτ-ραν τιμήν πρ;σίφίρε« ό 1ω?-(. Σ:. Λαμ~ρά'-:;, ϊ·7.(ιί'ς ν* ά/νλαί(, τήνι κρ;μί;0ε,αν των ο'ις ανω στι6;ν'ων πρΐς ίρα/μ· ^'·2 ('") έ'<ατί5ν ζεΰγος, όΐτΐς χλϊ ανεκηρύχθη ΤϊλευτΛΓος μ-:ιο::.ί,; ^7.ο τής Επιτροπείας τής σκτταθΐίτί;; ΐ> τώ Ν:^ω 11ρσ»./.»;:.> αι
  γ'.) Την ντ.Ό χ;ονοΛ5·;ίϊν 22 Ί>.^;.^^2ρ·.ζ^ ι. ε' · ίτ,/.'Μΐ'.ν
  το3 Πα6λοκ Παζαχανχγ;ωτβ/.η ν;υ,·μω; ν.ιί έμΓρ:Ο-.σμως κιτα-
  τ»υεϊϊαν ήμΤν μετα τ:5 ζ-.ΤΛυίίν ιυ γρϊμ.Μτυ-' πΛρ»ΑΐτιθΓ(·
  κης, δι' ής ϊηλοΐ ό':ι ττρ--ίέΓ:5;α: ν' ά ί/βίτ την Χρ:μ.ήΟ;ΐϊν τώ/
  έν λόγω στιβανιων άντί πίντ* τ;Τς έχατϊν (ό °Ιη) ί~1 Ιλα;τον
  τής ϋτ.ό τού τελευ-αίίθ με οϊότίυ —ροτφβρθβίσης τιμής.
  Ίίοντες καί τό άρθρον 14 τ.3 ύτ' ά?:Ομ 35Ο Ν:μ;-.
  Άκι·ρ.ΰμιν τ'ζ πρακτινά τής γε/ίμ.ϊνης κατ» τ^ν 18 Φ;-
  6ρο«ρίου έ. ε. μϊ:;δοσιας 5(ά την επί εν έςάμ,.',νον -ρςμτ,ΊΞ.αν
  των άναγ/ίίούντα» είς τςύς άνϊρας τίΰ Πίζικοϋ μελανών στι-
  βΐνίων καί
  Διατάσσομϊν ιήν επανάληψιν α^τής συμφώνως ~Ρ3ί τ;ύς
  ίρους τής ϊιαληφθίίσης ύπ" άριθμ. *85/ϊηΒ *· -· ϊιακτ,ρύςεως
  ήμ-ών, ένεργΓ,θησομένην ενώπιον των 5~ό τής δ-α/.τ,ρύςεως ταύ-.ης
  Π Γ Ο Κ Π 1' Γ Ι Ι Σ
  Νέαι, Τ4?.ί.ιωΐΐκή<; {ΐΐΐυΓιοιϋας κε^Ι η,>οιιη0ΐι(ΐς ϊΐ. τό Λη
  ; ιιοοΊοι τ^ιών 7:ΐί^οι<()ΐ.(!τιι.ώ ν νό^ι α ντλιών ι Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟ.ΜιΚ »Ν ΕΙ1Ι ΓΡ0110Σ Διακηροττει 8 τ ι . Έ-:>·!;ή αί ΐι-ο των Ζ'οί^^^ ΙΙιτρ:υλί/.η κατοίκίυ Ρεθύμνης
  κ^ί Ί^μμ. Μίΐ,ΐϊρα/ί; κα:;ίκ;υ ΊΙρι/.κ-'.:^ γενίμΐ'Λΐ έκ-το')-
  σεις * "*/0 ϊτϊ; έλαττον ·-: τή.--ρ;^--' ογ:^ γϊ^/;; άςίις των είς
  τό Δί);λθσι;ν ιρ-μ-Οϊ,ι'.ητί^ίνων τ,ί(<7>^ !»ί,υ;;λΐύ»ν ίθίαιρή
  Οητίν ανε-αρ>.εΤς ϊίά τ: Δημό-ιον /αι ί'τΞ'.ίι α: 5-ί Ιλαττΐν
  ΐ3ϊΐ πιΐσν'ραί αυται τ:ύϊ0/0 ί·;έ;5ντ-, είς ίύί ίιαΐ;ρ;,ς Ν:μο.ς
  ήτο: είς τοΰς Ν;μι^ 1)ρ.ι/./£Γ.;.ι και Ι'ε'^μνης.
  Δ β ταϊτα
  Ι '3 Ι (,1
  ημι-ρα.-'.ΐς' ν ι
  ι
  ϊ:<ττηνε'ς τ: Λ<; Αΐτιον ί.·;; ',Ο: α/ ; 'ϊ^ τυ;::ίι.ϊτ /.ώιΐ -ϊ.ϋν- Τλι-Χν.,',ν 10 ΛΙ^-';. Ι'/ΐΙ) ^ ,^ν Τ.:'- - ν /ι ό!-.*/ 11 — 1-2 γ: ,α. ;< τ -Τ- Ν; /ϊρχ:^/.:Τ, Κ^τι τ.ί,^.τ. .!/ ,ίι,ι /, Ι1 (ι ^.·. ής ν. αι 1Ι;./λιιί:υ :'ώ".ι:ν ν ΙΊ-'τ.'.:: ί ών "ώ; ιριζο,/' νιο^ ίν τ ^ 76 ίΐ άΐίατΛν ι,Μών όμοΰ ύΐραντλιών προϋπ .- ΐ είς Πρ'/χμάς ϊ»2ί>8.
  : Έν Χανΐίΐς '.γ, Γ.· Ί'-ίίΐϋαρυυ 1ί
  Αριθ Πρωτ- 5^4
  " » Διεκίΐ·. 400
  ΑΜΗΡΑ Μ18ΐα1 ΟΙΙΟΗΙΙΗ..
  Π Ρ Ο Κ Η Ρ ϊ 5 Ι Σ
  Λ^ας τεειωηκής μειοδοσίΐις διά τιιν είς τό Δημόσιον
  προμήθειαν τριών γερανών (βαρούλκων)
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΙΙΙΓΡΟ1ΙΟΣ
  Διακηρύττει ότι
  Έπειϊη ή κατά ιή* 9 Φίβρο,ιαρίου 1920 χροσφερθεϊσα τιμή
  υπό τοϋ Έμμ. Μεϊμαρακι, κατοικίυ ΗραΑλ&ιου 4 /0 ίπΐ
  έλαττον τού πρ υπολογισθέντος ποσίϋ δρ. 5600 β ι» την όΐς τό
  Δημόσιον προμήθί'.αν τριών γίρα,ώ» (βΐρούλκων) έθϊωρί,θΐ)
  άϊυμφορος διά τό Δημοοιον.
  Δια ταυτα
  οόντος μηνός Φεδροναρίον ημέραν της εβ¬
  δομάδος Οέμπτην.
  Έν Χανίοις τί) 17 Φεβρουάριον 1910
  Ό Διευθύνων Έττιθεωριτης καί ά ά.
  Ε. Μ
  Αριθ, ίΐρωτ. 1126
  β Διεκπ. 706
  ΠΡΟΣ
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Ό Νικόλαος Μαν:ύσου Δεληγιαννάκης ή Φασούλης χάτϋχος
  Άργυρουπόλεως Ρϊθ6μ*ης διά τής άπο 8 Ίανουαρίου 1910
  οΐτήσ=ώς τοϋ πρός εμέ άνίϊέρίΐ ότι διά τής ύ-ι' αριθ. 137 τ;ϊ>
  1900 άποφ. τοϋ Κ-χκ:υργΐο2:ιιείου Χανίων νατεϊικάσθη είς ες
  έ.ών είρΑτήν επί λτ^σΐίία Αϊτά Χαριχλείας Παπαδάκη. "Ωσαύτως
  διά τ^,ς δ»1 αριθ. 229 ΐοΰ 1900 ατοφ. τού Καχ.ο.ιργιοδιχείο.1 «ίς
  Άχυροϋμεν τα σχετικί υπο χρονολογίαν 9 Φιίρϊυαρίου 1910 ' φυλάκισιν τρ"">ν έτών ΐτΧ χλοπί) κατά Γεωργιου Κασιωτάκη,
  ίΐρακτιχα μειοίοοιας και' ■ καί Ιςήλβε των φυλαλών την »8 ΌΑτωδρίου 19υ3 δι' Ήγεμο-
  Διατάσσομεν την δΊίςα,ωγτ,ν νίας ;ελε!ω;ιχής μεΐοϊοσίας διά ' ν!<ήί Χάριτος. την εις τό Δημόσιον προμήθειαν τριών γίρανών (δαροιίλκων) τί;ν ; Έπί'ϊί; δ' ώ; άναρέρε·., παρήλθεν έκτοτε κέντε ε;η "/.αί ή δια- 11 Μαρτιου 1910 ήμ-ραν ΙΙιμπτην και ώραν 11—12 π. μ έν τοίς ΝομαρχιαΑθΐς Καταστήματι Χανίων, Ρεθύμνης *α Ηρακλείου ενωιιιον των Έίΐτροίειώιΐ τίν οριζομίνων έν τ^ ρ η γωγή τιυ λατά τό διάσ:ημα το3το υπήρξε χαλή, αιτεΐται νά άποκιτβΐταθη κατά τό άρθρον 472 τής Πΐινικής Διχονομίας. ΙΙροσχαλώ τόν βίυλέμενον νά κάμη άντίρρήσείς, νά έμφα ■ ύπ' άριϋ. ο76ί/ϊΐ68 κα' χρονολογίαν 2 Δεχ.εμ6ρί)ΐι Ι9ϋ8 5ΐϊ'η- ι νισβί) έ τί τούτω ΐνώπιον μου έντός τριών μηνών άπο τής έν τή ρυξει ημών και συμφώνως ιιρος τούς έν αύΐτ) ανα?ερομίνους · όρους πλήν τοϋ 1ου όρου ταύτας όστις τροποποι- είται ώς εξής. | Ή άς"ία των τρΐΐκν ομού γερανών ροϋπε- ( λογίσθηείς δραχμάς Χανιά 19 Φίβρο-ιαρίου 1910 Εφημερίδι ίημοσιευσεως τής τ;αρούσης. Έν Χανίοις τγ, 18 ΦίΙροιαρίου 1910. Ό παρά τω Έφετείω Χαν.ων Γεν. Εισαγγελεύς Γ. Ηλουμίδε-,ς Ό επί των Οίχονομιχών 'Ε)πίτρο7ΐος Κ. Μ. ΦΟΤΜΗ2 1 Αριθ. ΙΙρωτ. 139 ! » Διεκτϊ. 225 Δ Ι Α Κ II Ρ Γ Ξ Ι Σ II α {_> ο ο α μ α
  Εν τω δημοσιεοΓι.ντι, έν τω παραρτήμβτΐ .ου ΰπ' αριθ. ΒΊ
  φύλλου το3 Ρ'.τιΰχους τής ΈφημΕρίϊος τής Κυδίρνήσίω; τοϋ
  έΈϊυς 1909, χα:αλ5-|φ των άγωνυΐώ' τού Νομοΰ Λασηθίου άν*·
  γράφη ύπ'αυςοντα αριθ. 24 τδ ο;θμ α Νικόλαος Τζαγκατάχης
  άντί νά άναγραφ?ί Ιωάννης Νικολ. Τζαγ<ατάκης. "Ομοίως είς τό παράρ-ημα τού φ^λ'θυ 16 τίΰ Γ . τίύχους τής Εφημερίίος τής Κυό^ρνήσεως τού 1909 ανεγράφη μετ^ξύ των άγωνΐσιών τής Α'. τάξεως τοϋ ΝολοΟ Ρίθύμνης ύτι'άρ;6. αποφάσεως 2Η τό ονομα Γεώργιος Δεσαούνηςή Εθελοντής άντί νά άναγραφτ, τό όνομα Γεώργιος Δίατούνης η 'Εθίλοντής. Είς τ^ αΰτ'ο τ.αράρ-.ημα ανίγραφη ύπ' ούςοντα αριθ. 160 μεταξΰ των αγωνιατών τής Β'. ταςεως τοί Νομοΰ Χανίων τό όνομα Παπά Κωνστ. Μαρκάκης άντί νά άναγρ^φ^ Παπά Ίωάν.ης Μϊυρα/,ά/.ης. Είς τό αύχό ^αράρτημα άνε',ρίοη μεταςύ -ών ϊγωνΐσ-ών τή Γ'. τάξεως τού Νομού Ρ»0-/.νης Ααί ύπ' αΰς. άρί«. ^96 τ ίνομα Στυλια.ός Στ. Μπεμπής άν;ί /χ άναγραφ^ Ν κίλαος Στ Μπεμπής. Έν Χανίοις τί) 7 Φίόρο-ιαρίο., 1910. 'ΚπαναληπτικίΊς τελειωτικής μειοδοίίίας διάτίιν επί εν ετοΓ άπο Ι Απριλίου ΙΟΙιί ποοξΐήβεΐαν ανθ^>ακικοϊ? όζέος
  ΛΛβόντεςύπ' δψί. ττ,ν άτό 1ο Φϊόρο'ναρίου ϊ. ί. δήλωσιν τού
  ΜατΟ. Μαρκαντωνά/.η ί,Α-ρςθϊΐμυς χατατεθίίΐα^ δι' ής δηλϊΤ
  ότι προτφ·ρεΐ 5 °/ο ΐπί ίΛαττ-/ τής υπο το3 τελε-,ταιο.) μειοϊοτου
  Ν'.κολ. ΤνουοαριταΑΥ] ττρνΐ>εν5χ)=ίσ/]ς τΐΧευταίας ττροσφορας, δι^
  την είς τ'ον Λή.α.3ν προμήθειαν άνθρα/.ικοΰ όςίος επί Ιν Ιτος άπο
  1 Απριλίου 1910 κ-χχα τ/(ν γβνομ-νην δη.χ-,.ρϊσ.αν την
  II
  Φε-
  δρουαρίου 19! Ο
  *Ι!ό>·;ες καί το αρθρον 14 το3 ύπ' αριθ. 386 Νάμου.
  Άκυροΰμεν τα κραΑτΐΑ* τής ίνεβγηθίίσης κατά την 11 Φε¬
  βρουάριον έ. Ι. σ"/ίτική; δημοπρασίας.
  ΠρθΑηρυοσομίν μϋθϊοσίαν ίνεργηή^τοΐΑίνΓ,ν την 2 Μιρτίου
  1910 ^μ-, χ·/ ΤριτΓ,ν χαί ώραν 10—11 π. μ. |ν τω Νομ«ρχ("
  0/ ώ Καΐαζτήματί ενώπιον τής νομίμι;υ Επιτροπείας χαί συμφω-
  νωςπρό,τοΰς ίν -.ή ΰπ'άρ.θ. 1·11/81 5. |. 5!3κηρ^£( ημών χαί
  τής σχίτικ/;ς ύπ' αριθ. 790 ί. Ι. σ-ΐγγραφής
  όρους χαί| συμφωνίας.
  ί Έν Χανίοις τή 22 Ψεβρουαρ'Όυ 1910.
  ! Ό
  Έ.
  Χανίων
  ΔΗΛ
  Της Ταχ δρο·_ιικης καί ΤηλεγραάικΛς |
  Διει,'θύνθεως Κρήτης ι
  Συμφώνως πρός τάς δια,τάςεις τοϋ άρθρου 2 τού ύπ' άριθμ. >
  202 Διατάγματος της 7 Δεκεμβριού 1909, όρίζομεν ημέραν '
  ένάοξεως της κυκλοφορίας των νεωστει έν Λονδίνω έζκτη-
  μα,νθί'ντων κ,οινών γραμματοαήμων είσπρχ/'.τίων τελών των
  κλάσεων τοΰ 1 λεπτοϋ, των 5, 10, 20, 40 κ,αϊ 50 λεπτών,
  της 1 δραχαής καί των 2 δρχχμών, τί»ν 18 τθθ πα·
  Αριθ. ΙΙραχ,τ. 20
  » Διεκττ. 1
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΟΪΣΙΟΓ ΠΑΕΙΣΤΗΡ1ΑΣΜΟΪ
  II
  Μοναστηριαχ,ή Επιτροπεία Χανίων έ'χουΐα ύπ' όψιν τό ϋπ
  Λριθ. 47 τοϋ 1^08 Διά;α|·μα δι' ου ΐπίΑυρωθη ή ΰπ' αριθ. 169
  τής Ίο Νοεμβριού 1908 απόφασις αυτής περί άκαΛΛοτριώίίως
  των ίν τϊ) κτηματικί] περιφίρεία τού /ωριου Δεμδλας Κισσάμου
  κειμ,ένων ακινήτων κτημάτων τή: Μονής Γωνΐας (ηρφην Γ. Μου-
  ριζάκης) ήτοι α') των εις θέσιν «Πλάτανος» ΙθΟ έλαιοδίνϊρων
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ί,Ι
  με την γί|ν των συνορευοαίνων γύρωθεν κτήμΐσί Δημ.ητρ:;υ Χά-ι Αριθ. Πρωτ. 57
  τζιδ:'χη, ΣταύρουΜουριζάκης,μετοχίου τήςΜονής Γων'α; «Σχ,η- "' β 'ί00 40......
  νώτασα» άδίλφών Γΐαχΐυ,χάκη καί αί^α/.ι καί 6') τοδ είς θέσιν
  «Κάνββα» ϊγροΰ τεστάρων κοιλων ώς έ'γΜστα σανορευομένοι γύ· ΤΤΝΩΤΓΤ~ΠΤΤΠΤΡΓ7ΓΓ'~
  λ ί ·νγ » / ■—· , - » π -* ■ ί Χ» Μ ΑΑ Χ ^
  XX
  **• Α.
  XX,
  —Χ Χ —Χ.
  ρωθιν κτημαιι Νικολαου 1 ιχκο'-ιμακη, τής Ιηνής Γα,ν'ας και !
  *δ)ακι, έκτίθσι τχ3τ« είς έχοΰσιον ΐϊλε·.στη?ιατμβν εκτιμήσεως. ' Ο Αηααοχοι; Κολυμοαο>Όν
  . ^^;σΐ3ΐ5;. ή ο «ι* ει/ΐ -ροςενήτϊΐ είς ίιάίϊρα σπαρτά 10 οέκα
  1 Τ·ΡΛ|Ίγ-Μ ί^Ύ*/
  Μιχαήλ
  Γεώργιος "Χκουλίς
  ■ . Ό Γραμματ«ύς
  Γ. Κϊντάκης
  Δια την άκρίίεΐαν τής άντιγραφής.
  Έν Χαίοις αυθημερόν
  Ό Γραμματεύ;
  Γ. Κοντάρης
  _ΑριΟ. Πρωτ. 71
  > Διεκ,π. 49
  - Ε Ι Δ Ο
  II
  Ο Ι Η Σ Ι Σ
  Ό _ήμαα^ος Πανακραίων
  Ειδοποιεί πάντας τοΰς κατοίκους τού Δήμου τούτου ότι
  όριζονται ημέραι κατά τάς οποίας Θα ΐϊαριΒίϊοντα' τοίς δικϊΐ-
  ούχοις αί «ίσπρ*χθϊΐσ«ι άγροζημίαι ή {5'. κα! δ'. Δευτέρα
  εκάστου Μηνός.
  Η παροϋσα θά ΐσχΰε! άπο 1ης Μαρτίου 1910 -ιϊ'ν,ρι τίλ:υς
  Δεκ.μίρίου 1910,
  Ό Αήμαρχος
  Β. Διαμαντής
  Άρ«0.
  49
  25
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ϊ'αοάζοιτ %ΙνΧο
  μ Ρα^άζου, :τι
  ρ μρ κΐ'ν- τάς οποίας Οά τταραϊιί'ον'αι αί είσ-
  τ-.ραχθίϊΐαι α[ριζν(μ.ια. τοίς ΐΐΛαιούχοις, αί 16 υ.μ "23 Μαρτίΐΐι
  6 καί 57 Απρίλιον, <μ 13 Μχί λ Ί *χ: "2 2 Ίουνί^υ, Β >ΐ'
  '^Ο Ίουλ'Όυ, 3 κ*ί 17 Δϊγούΐτίυ, 7 κ« 21 _δ--£ΐι6?ι;υ, 5
  /αί 19 Όλΐοιβμοο, "2 Χ'·; 16 Νοεμδίί3^ και 7 /-.ι 21 ΔϊΑΞμ
  6ρί:υ.
  Ή ταρ-.ΰαα ΪΓ/,ύχί άτό 1 Μϊρ:ί;^ 1910 ,χί/ρι τ=. ου;
  Δ£κε;^.βρίί^ 1910.
  το3
  ς έν Κρήτ/;.
  Έν Γα?άζψ τ% 15 Φ;β?·.υ
  Ό
  Μ. Μαρής
  ρ:ακήν κοί ώραν 1θ—12 π. μ.
  Ώς πρώχη π?οι?ορχ όρίζεται το πΐσόν τ·3ν ίραχιώ,ι χιλίων ! —ιρίπ:υ 8ραχμώ^ ζημίαν ήν παρίϊωχε ε!ς ήμϊς κατά την 8 το3
  εκατόν (αριθ. 1100). ' αύ:ο3 μηνός καί τροφοδοΐοΰμϊν τΐΰτην. ΌΉν προΐ-ΛαλεΤται ό
  Πας πλβιοϊότης ίνα γ!ν(, ?ε/.τός είς τνιν πλειοδοσίαν ό?£''λίί κύρι^ς α^τής ?νχ Χ32ΐέλί)η χαί ζαίαλάβη α!ιτι
  να ποοκατββάλτ; ποσόν τι όριζό'οενον >ζο το^ Σ^μ*.3λαι3γρ35;υ.
  Ή Μοναστ. Επιτροπεία »π'τυλάσσ*τ*ι νά ΐγκριντ, η άπορ-
  ρίψγΐ τα πρακτικά τής δημοπρασίαν κατ' οικείαν -/.ρίσιν άνίυ οΰ-
  ϊεμιας ευθυνής αυτής
  Τό τίμημα θέλει κατα6λη5τ| ολό*ληρ9ν αμα ώ; ίγ/ρι^ώΐι τα
  πρβκτικά τής ϊημοπρασίζς.
  Τα κηρΰκεΐα καί τα τϊλη κτητηϋί:υ σ^μ6^λα!^υ καί των πρακ¬
  τικών τίς δηαοπρατίας βxρύν^^σι τόν άγορκΐτήν.
  Έν Χανίοις τή 1'2 Φί6ρςυαρίου 1910.
  Ό ΠρόεΒρος
  -|- ο Κυϊωνίας καί Άπΐκορώνου
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Τα Με'λη
  ] τ;3 Νομου τατΐομένης ποο'Ησ^ίΐς, άλλ'ι>ς θέλομεν ίκιτοιήΐίί
  :ήν δημοΐίως, τρός πληρ «μην των τε έςόδων κ?ί τής πρ3-
  'ηθΐίσης παο' αυτής ζημίχς.
  Έν Κολυμ,δαρίω τή 16 Φ»6ρο^αρίου 1910
  Ό Δήμαρνος Κολυμδαρίου
  Ν. Ι. Αναστασάκης
  Αριθ. Πρωτ 69
  Διεκτ. 48
  Ό
  "Ε/οντεί ϋτ' δψιν την
  . αί την
  τ ,ς Σεβ
  οίνικοο
  ί δΐατίξβΐί τοϋ περΐ 'Λ-όο-
  Ϊ3ΐ1 476)212 έγ«ύχλ. 9 έ ϊ. διχ-
  Ριδόμνης.
  ΌρΙζομιν την 15 χαί -ήν 3ι) έίάττου μ.η-0; Ί'(ΐΐ χβιγ' αύ¬
  τάς προιέρ/ονπ' έν τή ί'--β τοΰ Α ^ιχου <Ί ζημιωίίντες ί5ιο- χτϊ^λι ·α: λα <.€άνουιι πα^' ή^Λων τί; άηΐιτή'ϋί; ΐωι, ούδε- μία. άλλη/· ^ιίραν το3 μΐ'ό; Οϊ πλη ^ώ/ω<τ«: άγ2^ζ^^μ'αι εί; έ ΙΙαραγγελλο εν την Χηαϊσίίυ-τιν τι^ς πΐρο-^τηί ίι τί) 'ί' σήμω 'Εϊί,αερίθι τής Κυζίρ ήσεως. 'Κν ηχ<}χ τί; 17 Ψεζρουα,-^υ 19 Ό Ό Δήμΐρχος Φοίνιχθί Γ. Ιϋονδερός Αριθ. Πρωτ. 89 'ϋ Δ Ίιιαρ^ος ΜτίΙιποποι/λλοι/ Λαβών ύ* 8{ίΐν τ/ς ύ··1 ό ρ.β 4'(,)2'2 Ιγχ. 9 ττ,< 10 Φε- ίρουαο'ίϋ 1910 έγ«ΰ«λιο/ ι',ς Σ β. Νομτιο/ία; Ρί6ύμνη« «-αί τα. 5ιΐτ.ιςε:ς 23, 21 κ«1 29 τοΰ ιιπ' ίρι^. 2 ΕίτεΛίΐτιχοί Νια- τά^μχτος τοϋ ΰ^' οιρ'-θ 816 Νι^.ΐλ'>υ τιερϊ ΐγοίί-υ^ΐιγ,ς.
  'Ορ'ζ&ι ή<έ.Λ> κα ι' α: ίίον 'ιί ζημιιο'ίενΐες Ο.το; πί^τέρ-
  νονΓαι έν τώ Δτ.χί νΐχχώ Κα -αι; ημχΐι Κϊΐ λιαίάνωσι τί Οπο
  μι»ί ήτοι: "ήν Ι την /»' 30ην έ<χστου μηνός. Το π«ρόν ίιχυει χ τ» ·Ό ί ος ΓΜΟ 'Κν Άτΐιπ ι^ο^/ιλω γ 7, 15 Φενρ.υαρίου ίίΙ0 Ό Δ^μα^χος Άττι«οΐΓθύ)λου Χ. 1. Λιανοοης Άο·.0. ΙΙ;ωτ. 88 » Δΐε/.-. 5 ' Γ Ε Ν ί Κ II Π 1» Ο Σ Κ Α II Σ Ι Ό γαέη Γαιιείοιτ έκπλιιοών τοο Αήΐίθυ ' 4τ<1ί Δυνιμει τοϋ όοθρου 1 τοϋ τΐ'Λ είίΐπρά;ίο>; τώ' 5ημοτ;Όί χ«1
  Οηαοτκώί έΐΐδω; 'ίπ' ά^ιΟ 196 νάιου πο37)<α/οί;ντϊΐ άττίντ»ς οί πρός ΕΟ Τϊι)^ί3ν τοϋ Λή Αου Άτσιτί,^^ύΛλου χϊτοιχοι χαϊ μή ΐϋ-οΰ όιείλοντξς ϊζο χα^τ,στΐρ^ιια α/ιχλ(ΐΐι<ι>ίνων /θί;σεων 1901-
  9 έχ 6είΐνώ» αϊ(θπροβά-ων, πριίΐ-;ΐμ.7 θΓ,μ,οτιχών χαί διχ ΐστι-
  <ών ΐρχώ/ σύλληπτρα, φοροι,ς ίι',οτοιΐΐς ί ί ί»'-.υ; χ· λ. π. ίνα έντό< 15 ήαερών άπο τ7,ς νοΓ ιμου Ο:α<ηου;
  :ΦΗΚΕΗ- ΤΗ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  γοχολ,ο'σίΐ,): αΨ.ς ταροΰσης ποοτέλθωσι ενώπιον των Δημ.οτι*ών | Όρίζ=ι την σύνοϊΐν τΐϋ Κακίι,ρνίοϊίκείου Χανίων 'ϋ3 μηνός
  ίτ;οχτο ρω» χα'ι χατϋβϊλλωσ·. τα χ-έη αύτω/ ληξιπρόθεσμα Ίουνίου 1910 ά«0 ". 1—30 τού μηνός τού'θυ.
  Εγένετο 'ν Χονίοις ττ 17 Φε^ροι-αρίου 1910. - '■-
  Τα μέλη _ __ ,.
  V.5
  ϊ. Χ αραλάμπ.',ς
  ^. Ζηλήμων
  άν
  α: Ό
  Έ«
  η μ
  χαί' υμών τα δηΐ! ϊθΰ μνησθεντο. νψ'υ
  μετ 3.
  ϊο- Δη^»-/ο: ·τ3θ« όν 5ιαίνιζ>ξ·>ν-α· ί<αά νά ένίρν^ί^ τι υπο τοϊ είρηιιενου Νό^ου α τ/| 15 Φ^δ^ουΐ.ίου 1910 Ό /?;'τ, ΤίμΌυ έχπληοών Γρ Μ. Γ. ΑιανδοΓΐς Αριθ. Πράξ. 12 16 . νμβί,νλιον τής ,ν ϊ Σ^γνίίυ,ί-'ίν έκ τώ Σω-ηρίίυ Χϊία/αμ-η προ'ϊρίυ των ϊ Χ;νί'ο:ς 'Εΐ^ον ώς τρ:-:ϊ:ί^, Γεωργ. Σ Ιΐλίυμιϊίυ Γεν" Είσίγ'.'ί'-<, ς 'α!(.]ν, Αντ. Ζη'γμ:' ο:. Κωνστ. Ι1;γ5Ϊ;·/.ϊ, *&Ι 11 ·τρ:υ Τ^τίρϊ,η 'Εφετών ίν Χ^.ιΐ'ς, ώ; με> ών ναι τί.0 Κωνστ.
  Γ Χρ'· ■ :νάΛη Γρ^μο.ϊ-ί'ως τ-ΰ Έΐίτΐίςυ Χ^ιν'ων ώ; Γ,οαμ
  Συνίλδίν ίΐίΐιτί'ρως ίν Χ»νΌις
  Γ!^ετεί;υ Χ γ ?
  ΐτος -Γ 17 Φ«6ρουϊρί:υ 1910
  Λ (>·'■ Ι-'ί^ι '.Ό Ο.'ίρΐθ.
  Γ Ε
  ίί.
  3'. ΒΙλουμίοτ,ς
  Ό-ι ά
  Ό Γραμματεύς
  Κ. Χριστινάκη ,
  Έν Χανίοις τή 18 Φίβρςοαρίοτ 1910.· .. ·
  Ό Γραμματεύς "
  Κ. Χριστινάχ'ης '
  Αριθ. Πρωτ. 458
  ί; 16 Φεβρο-ετρίου 19Ό
  ρ ββ ρ
  ςϋ Γεν. Είσαγνίλϊως Λα>ί<»ν τερί όρ'.αμ.οϋ τής Σ^ν^- ΐΊίυρ ^οδικιτίου Χανίων χατά τόν μήνα Μάϊον 1ί·ΜΟ. Ίίόν ν; ι τϊά.Ορςν 3 τοι ίιτ' άρι'). Ί Ί τοΰ 1901 Δ'.α;ά··ΐΑατος Ό η Σ Χ Όριζει την Σον;3^ν το3 γ;ο8;κ<ί;υ Χα-ίων τού μηνός 19Ί0ίπό 14 — 3(1 χ^ΰ μη ός τούι;υ Έν Χανί^ς τί 1 7 Φε6ρου»ρίου 1910. Τάμελη Σ. Χαρ-χλάμπης Α. Ζηλήμων Ι". IIλ^^υμίδ^1ς II . Τατοιράκτ,ς Ότι άχρ.βές αντίγραφον Χα,ία 18'1'ίδρίυαρίςυ 1910. Ό Γραμματεύς Κ Χριστινάκης Ο Γραμματεύς Κ. Χρίστιναχης Ποα;. 13 κ ΔΐίΛττ. 4(18 Ποός· τίιν Ι ε(>. Λ'οιιαο^ίαν
  Κΰριε Νομάρ^α
  Λαμβάνω τ γ; ν τιμήν νά γνωρίσω υμίν δπ Ιπιθ6ωρτ;σας τα
  άρτοποιεϊα τνίς ήυετί'ρα; 7ίόλεως τΕαρετήρτ,σα <5τι είς άπ-αντχ Ιν γ;'νε: γίνεται χρητ'.ς κα,λνίς ποιότητο<ς ά)ευρών διά την κα¬ τασκευήν των αρτων των ττλ?;ν των τ^ς τρίτης τϊθ'όττ,τος οοτις παρά τα κεκανονισαίνα δέν κατασ/.ίυά-^εται έ», μονου άλεύρου (τίτου άλλ' έκ τοιούτου καϊ αλλων είδών ά,λίύρων κα- τωτί'-ι/ς ττο ότν,τος ούχι ό'αως καί έπιολα.βώ» τΫ) ύγε'κ. Ή καθαριότης τούτων εϋ^'Οη επαρκώς πλήν τοϋ άρτ-θ7Γθΐ6ΐ'ου τοΰ Μάρκου Ιΐαπαοάκη έν ώ ευρέθη εν των ζ'ψ.ωτηριων τού ά λύ άθ ψρ ^ κ,αι άκάθαρτον. Ταυτα φίρω είς γνώσιν διά τα περαιτέρω. Έν Ρίθ'ύΊχνγ) τ9] 13*Φεβρουαρίου 1910 Εύτειθεστατος Ό άστυίχτρος 1. Παπαδάκης '4ρι0. Πρωτ. 881 . 5Ί4 'ίι νώπιον τοϋ Δικαστήριον των εν ΚΛΙΙΤΙΙΓΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Τοΐ? παο' Έ^έταΐί" ΓενικοιΤ Κί<ί -^^γ/ι^ιμΐνΟν ϊΛ τω' ^ιοΤγ_';^ Χλοι/ χ .· Χανίοις Ε^ετών ώ; π.-ίδρυ, 1^^.(»>ρ", ι_^ ϋ.
  ε^σα'.γι':(.); Χ/νί.ιν, Άν: κ·
  υ
  τς την ίπί μοι-χίία λατηγΐρουμένην Βασιλική τό γένίς Ι.
  ίλουίαί.η σϋζυγος Έμμ. Ι. —τανουίάκη πρφϊ-,ν κάτοικον τού
  χωρίου "Αϊε'ε τής επαρχίας Ρϊθ-μ,ης το^ Νο,αοΟ Ρεθύμνης καί
  ί,ϊη "Αθηνών ΐή' 'Ελλαϊίς.
  να ίμφανίσθςς αύτ:τρ:σο')-ως ίνωπ :ν τού ά/.ροατη-
  νιΐτ. Γ. Ι1α-α1
  '"_ | ρ'ου 'ου α/ω
  την "2 τού μηνός Ίο^νί;υ τοϋ
  ϊά/η χά: Ιϋτρ.υ Τα-»ρά#.>] ,ΐεχών ίν Χανιο'ς. ώ: με/ών, κα
  τ;3 Κω.^τ^/τιν^ Γ Χ-υ::^)1.^ γρ/;.υα-·:ως τ:5 Έίει ί;^ Χα-
  ΐ'ΐιΐϊ, ώ "ΐραμματ·.. ς.
  Σ^ν·V.')'-ν 1. ιτίρως ΐν ΧιΊζ·ς χαί ίν τώ ί·.ϊ Βιασλ-ώϊ'.ς τ:3
  Έφίτίΐί ^ Χαν;-ν τετα"μ£νω ίο)μ»-!ω ιςθ ?(/.ϊ;γ!/ο0 κϊτι:"Γ,μα-
  τ-ς τ7, 17 Ψί6ρ·:.*ρίίυ Γ.Μ0
  Λα£ί/ ύ^' όψει τό ύτ' αριθ. 1ι13/6η τή; 17 Ψϊ!θ5^ρ;ου 1910
  ϊ^ζ.α-ίζ·/ τού Γ«ν. Είτα ^γίΛεω; Χ:ΐν.ων π:ρα*ίλο2ντ;ς νί όΐί-
  σθτ} ή σύνυϊος ιο3 Κ^χ,ουργιοίιχε'.ίυ Χανίων τ^Ο μηνός Ίου-
  νίου 1910.
  'ΐΐ'ον χαί το άρθρον 3 τοο ΰ .-' αριθ. 4Ί τ:3 1907 Δ.α;άγ-
  ματος
  19Η) ήμίρϊν Τί.τ^ρτ/|ν χ^; ώ:α 8 χ. μ. όηό;ε ιταρελεύσίται κοΐ
  η υ ,ο τού ΛΙ:μ:υ ορ'^ομενη τριμί;ν:ς -τρ;Ο«σ,Αΐα, πρός συζητήση
  τής ί'φίσίω; ϊ^^ Ιι-.ο χρονολογίαν 27 Ν5;υ.ί^ί5^ Ι',ΊΟ'·) κατΛ τής
  !>τι αριθ. 436 τοϋ ί:ους 190^ άπςφϊυως το3 Πρωτοϊι/.είου Ρε¬
  θύμνης, βλλω; μη ΐμφανιζΐμΐντ; Οίλείς ίΐχ,τσθ7, έρήμην.
  Δ/;μοσ!Ε^',1τ;-ω τϊ π?ρ:ν 1:'χ τίς Έ~!ϊήμ;υ 'ΕφηΑερίδ^ς.
  Έν Χανί:ις τ? 9 Φ ό?-.υα;ί.ο 1910.
  Ό Άντεΐϋγγελεύς των Έφετών
  Ν. Ά
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗ2ΕΠ2
  «Β-.
  Αριθ. Πρωτ, 1071
  669
  ΚλΗΤίΐΡΙΟΧ ΕΠΙΚΡ1ΜΑ
  Έμμβ.ουήλ Γ. Τζα'ζ'ΐίά'.ΐ,ς χάτο χρς Κουστογνάκβυ
  Έί,λ Ί Μι>ρ.ζά»·« » « »

  τοϊς β* Χανίοις Κανονργιο<Γίκ·«ις Γενικάς Ρίίίαγγελεύί; ντ' ?ψ*ι τό άττο -!0 Νοεμβριού 1906 ΰττ' αρθ 517 τοΰ Σ^^β^υλ''^υ τ.5^ έν Χανίοις Π^ωτοϊκών 8ι' ο5 » 1) Ιωάν η; [ Κααηλϊχης 2 Άρ σ-β'δης Χ Π Κ»μηλΐ«τ,ς 3) Στέφανος Χ II Κΐμηλαχης χαΊ4) Έ.αα. Μ Μ«^υι?χης ιΐΐ:«πΙμ- φθη έ^ώτιον τού Κϊχουί-γηίίιχεΑυ Χανίων ?>ιχ νά διχααθώσ ν ι<Κ υπαίτιοι τοΰ ότι τυνομολογήτϊντες ίαο βαίαν πρό; άλ>ν)λουΓ συν¬
  δρομήν συ'.απί&ασ'σχν χά έ^νίυΐαν 5ια μα/αΐρών χ αί ίΐτλω,ν
  την 10 Αϋγοώΐτου 1905 είς 'Αλτηγοί» Σιλίνου τβν Μιχαήλ Βα-
  χάχην ήτοι χίχουογήματος π5ο6/εποΛίνου χαί τιμορββμένοι»
  άπ* των άρθρων 57 χιί 288 τοΐ Ποινι»οΰ ι 16 Σίπτιμβρίου 16Γ6 χ&τηγορία* μ.ου,
  Έπει$η οί μνηαθ.ντε; ε!*αι φυγοδι<οι χαί ιγνοιίτβι ο τίπ'ς της δ'.ιμονΐ)ς τω». Δυνάαιι των άρθρων 408, 406 χα' 409 τής Πγ ν χής Διχονομ'ας, Πρνσ αλώ τοΰς «!.η·.ε/ο«; χατί;γορ'υαέ/ους νά έμφανισθώσιν αύτοποθ!ϊώ7Γ(ος ί^ώπ' ;ν τού ά*0'Όΐ'Ύ)θ' υ τ^Ο Κ3^1Όύ^ιο^ιxείΰυ Χα- »ίων την 12 Ίουνίου '9Ι0 ί)«.έ-αν 1 ββι:ο< χ«' ώ α< 8 π. μ ότι παρε'ίύσε-α' καϊ ή πά α τοθ Ν'ο^ου 6ρ ζί-μένη τοιμη ος προθειμ,ία λογ ζομενη ίψ, η, έγ:νετ0 ή τελευτη'χ τιΛν π?ος τσ<χοχιίλλη»ιν χοτϊ δτμίτ'ίυσιν τοϋ πά. ότο< ύπ6 τί/ί Νο^ου δ'ατιτς. ναένοχ ττ^ά- ζ£α>ν, ϊν* δ( *ϊ σ^ώτι κα^' ^ύητι', άλΑω; μη φζ
  την ^ηθί,ίσαν ο χασ μΊ· ·ό5 Κ/χουγιο5 χείου, 6εΑ ./σ χ«τά
  Νομόν Οιχαα'ίή Ιρήμην.
  Δτ,μοσΐίυίή-ω τ^ πϊρ^ν 5ιχ ΐής ίΐκΐήμου Έ
  Έν Χϊνίοις τή 18 Φ.βρουαοίου 1910
  Ό Άν τε υ*γγίλί«ς τώ- Έφΐτώ1»
  Ν Χ
  ΊΙΰπ'άρ Ομ. 125 τοί 1908 ϊχθεσιΐ; τβ9 Άρχηγΐίοβ' τΫ,ί Χ»·
  ροψυλοχη< χα' δλ<ίχλτ,ρ'>5 ή σ/ετιχ-ή δ«ογι;ο^!β. -
  Δηιι,οι,ευβήτω τό πϊρλν «ν τϊ, Έκοαήμω Έφΐ|μΐρί$(
  Άρμιίϊιο: διχβΤΊκος «λ ηττρ π*ραγγέλλίτχι 4π<β« Ι* «νΐίτυιιον Τθϊ παρ"ίντος τοιχοχολλήτφ ίϊς την -ιλίϋΐα,ίαν χατοιχίαν ;οΰ χ«- τηγορουμίνου χαι 'ίτερον τ (,χοχς,λλ/βτ) ιίς 5ημ Ό Βϊσ«(-ί*>«ΰς Σφ
  Ε. Γ,
  - Αριθ Πρωτ 565
  » Διικπ. 346
  'Κν Όνόματι τοι" Βασιλέως των
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠ.ΚΡΙΜΑ
  Αριθ. Πρωτ. 561
  » ΔιεΛττ, 3Ί5
  Έν Ό,ν6|ιατ« τοί? Βαϋιλεω,ς των Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗ1ΊΟΧ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ- · Ι
  . Ήάρχος Χοήιτΐ· Πανη υ-ίϊης, χάτοιχος ΠχΙ"5 <γΐύ- ρίου ' Αποχοΐώνου χαΐ ήδη φυνίϊι^θί·, χαττγορεϊτοιι ώ; ΰπαιτιθί τ«0 <5-ί ττ,ν 13 ϊειττεμδΐΌΐ» 1909, χαΐ είς την θέσιν »Σχ ါ» τ*ή πίί. 5?ρ:ίας Πϊΐξο/ω3'ου Άποχο ώνου, ϊνω ο /ωροφύλ*^τοϊ <ίτ«βμο5 Φίέ Αποχορ<ό»ου, Εμμανουήλ Γ Τσου;ο5ι*χά»Τ)« εΐ/ι ίν Οπ)ον συστήμιΐτος «Γχρα» είς χιΐρ«τ 'βί πατρήί Πκηγαράχη 8ν συνέ/«6-ν ιϊς την ειρημένην 6εσιν έ*1 πιρ«ν($μως δ^λ^φο3'>ϋντα, όπως τον •παρεμποδίσ'») *!;
  .ωσΐν των χατά τοΰ υιού τού Έμμζ ουήλ έχ5τ(λω6ίΐιών
  -ου, άφήρ»τί βιαίως ίχ των νιιοώ- τοΰ ίίθΤιμένΐϋ'
  Χωροφυλαχος το ώ , ίνα), ««τασ/ε'τΐν ίπλον, ά'τιβτϊς οϋ'τω χατ'
  αυτού χαΐ ϊν«γχάσα< τΌυτον είς άνατροττήν τρ4ζεο( ίνί ιίς την ύιΐηριβίϊν τού. 'Εηειδή το χνομημα τουτο ■προβ'λε<Γ«-αα χα'ι: τιμωριΐται τ' άρθρον 171 τοΰ Π^ινΐχοΰ Ν"5μου, χ*ραχτ/ΐρίζ«τ«ι δι ώς την έχπί παοθέσεων λίνου χΐι ηΐη φυγόοΊχος, χϊ^^ρεϊταί ώ; ΰπϊ'τιθί τοθ ό-ι 6π χοΐνοΰ συμφέροντας χινού^βν-ΰ μ£τ' ά λου, συ· απεφάσισαν , τ^ την «χεέ'ίθ"'ν των έπομέ-ων έξ οττο'νων πρϊζεων χαί Ινιχα -ού τω» βυνομο)ογήσαν ιζ τζύζ αλλήλους αμοιβαίαν συνδρομήν ήτο την 30 Διχεμβρΐου 1907, ΐν τ/) θέσει «Νϊοοσπηλιά τ^υπηΓής» τή, περιυ;ίίας Άγίας Ρουμέλιις Σφϊχ'ων^ ήτί'λησε τόν Ζα/α- ! Ρ·*ν Ζ χ. Κοτρϊνωναχη» έ-ιτϊ τώ πϋ»νιία/« οιχοπω 5τως άχων ι ; τοΰ Έαμ Φεχ'χι'δτι ίυτινο: ετυγ- ιτ,ν κα! έγκαταχε'ψι τίς αι ις ά; τοϋ ϊίοσχ! χαβ' ου έΐίερ» 7Γ»6ος ίκίτι εν;6% δέ τάς χινήιεις τον ουγο^χιΰ τας, όκερ χαι Ιττίτοχίν άιελΟοντ<1ς -ου παθό τος χα' ότι χατά τ,'ν αύ-*·.ν ι Τ(.ιτ>ν χκΐ /ρόνον δΐΐ^ηιένος χατηνοροία»-/ ς ΐν γνΐότε· ί1α'>5ν είς !
  Τή χατοντ)» τού αϋ-ον ωκίνως »ϊ! ά/«υ τ?^ υυγχατα9:'σίως τοϋ
  /α^υρ'η, Ζϊ/ Κα:αντωνά'η το οτλον τού «.ε-ά ττ,ς βΐ)τιγγ«''ή-
  χικ1ί χαί τίς μαγι'ακ, ϊξία·: έν ίλω δρα/μών 3'', δ'ϊ νά τα ε/η
  »Γ ώ; ΐδίθχτΓισ'ΐν τού. [
  ι, τ» ϊίί^νμα το τί -τρ^β/έπεται χαϊ τ μω εϊτ»ι άτο τ' '
  όρ^α 07, 363 έδ. 1 κχ 2 χαϊ 366 εί. 2 χιί 5 τοΰ Πΐι ιχοϋ '
  Νό.αου, /2:ακ*ηρ'ζε-3ΐι λι ώς Γλημμελτμα ι
  'ΡΊντε; >α· τ' ά^Ορα Ί' 5 >3' 406 της [Ι ,ινιχ?,: Διχο/' μΊ^. .
  ενο^ ΐν7 εμφζνιτ^?! βυ~ο·
  Τθΰ ΠΒΟ^-^0>xεΌυ "
  μημ
  Έπειδή 6 χατηγοροάμενος ούτος *Γε 4πώ χαΐ άγνοίϊ'ϊι δ
  τοπος τής δίβμονής τού.
  Ίδ^ντίς χα' τ' άρ6ρ« 40& χ«1 406 τής Ποινιιής Διχονομ'ας.
  Καλούμεν τΐν εϊρ·>λίνον χοτηγορούμινον ϊνα ίμ·ανισ67| αϋτο-
  προσώηω; ενώπιον *οϋ άχροχτηρΐο<> τοΰ ΙΙίωτοϊιχι'.ου Σφχχίων
  τήν 10 τοΰ μη-ος Ίου/ίου τοΰ Ιτους1910 ήαεραν Πεμπτην χ«ί
  ί>ρα 8 π. α ίνα δΐχισθϊ) ώς ΰπα'τιος τής ίχτεθείστ,ς πράξεως,
  ίλλως βέλϊΐ δ χασ8ν^ έρημον συμφώνως τω ίρθ^ψ 407 τή; Ποτ-
  νιχής Δΐχονομ'ας, συ,'//ρόακ δέ χαλοΰμεν «βτόν όπως λαβγι γ»ώ-
  σν τώ» «(γράφων τξ< δκογρΐφίας. , Έν Βίμωτ/ί 17 Φι^ρο-ιαρ'Όυ 1ί;10 Ό Εισαγγελεύς Σφακίων Έ. Γ Χλαποντάκις Οί χ)τ|θίντες μ3»-υο«ς Έμμ Ι1 Τσοιιροβ αχ*χης /<ο?αψΛΐΙ χίίοιχος Φ,,έ/Ατοχορώ»ου .Ιωαν. Δημ Μχτθΐιίχης έ.ω;χοτά5χκ)ς « « « ΓεώργΌ, 'ίίήΐτ ΆΐΓο»Γΐαχη; « Νιρι^ώι'οα « γγ^φ Ή ί,ΐΐ' άϋθμ. 61 χϊ! χρονολογίαν \ Σιπτεμζυ'ου σις τής /ωοοφ'-ιλαχής τοΰ σ-ι')(*οϋ Φρί χαί ολιίχίηο'Λ ή Έΐημ*ρίϊ*. Ό Ρίια Έ. Γ. Χλαΐον ή ήτω έν τ/, Ήν Βχμω αϋίηαερόν ; τήν 10 τοΰ μτ,νίι: Ίουν'ου τ;ΰ ϊτου; 1910 ημέραν Πίμπττ,ν χαϊ ο^οα/ 8 π μ ?** θ'^ασΒ'ι ό) Οπα'τ ος τή; ; <~^ί'ι γ,; ·π5ΐςεω; ,'- χονομίΐς, συγ/ο<· γράφων τή.οιχογ ,-ν Βχμω·-?, 1 *ω, 6ε>£ΐ ξιχχτ^ί. έ^ή,αην συμφώνω -ώ ά.Οοω 4"7 ττ,ς Π,ι ι,.τς
  Δΐχονομίΐς, συγ/ο<·ν'Λ ίε /αλ>3αεν αυτόν όπως λά^γι γνώτν τι ν
  εγγράφων τή.οιχογραοίας
  -ίου 1910
  Ό Εί'βγγί/ίύ; Σ'^ίχ'ων
  Ε Γ. Χλαποντάν.ης
  Οί
  μ
  Ζα/ΐρ'ας Ζαχ. Κχρανται^χη; χιτοκβ; Ν»ριϊ-ών
  Αρ'; Πρωτ. 563
  » Διε/.ττ. άΊΊ
  *Εν "'ϊνόιιατι τοϋ Βασιλέως των ΈλλΛνων
  ΚΑ11ΤΙΙΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡίΜ
  Ό πα(.ιά ΙΙοωτοοίκαις Σφακίων Ειάαγγ^λενς
  Έτ.ίΐδη ό Ί-ϋά/νη; Σ'αύρ. Ρρϋλλάκ,ης, κάτοικος Άλιx.άμπ3^
  ΑπΟΑορών3^ χΐί ζοη ^^γοδιxος καττ,γορείται ώς ύπαίίΐος τού
  ότι την 29 Αΰν^^3^ιο^ 1909, Ιςωθι τοθ ίντός το3 χωρίου
  Άλ Ά'ώίυ κειμένου καφφενείου τοδ Σ^8φά'5^
  ^-.ροσεςία; καί ά^ίριΐ^-ψίας τού, άίί-
  ΕΦΗΜΕΗ2 ΤΜΣ) Κ
  κτϋνε Λν ομοχώριον το.< ΆνϊρεΊν Νταμ. Γρ.Γλλάχ»;ν, δ:ά τχ>?ο-
  6όλου ό'πλου (περιστρόφου) πλήρους πυρίτ:δο; καί σφϊΐρών, τής
  σφαίρίς τρωΐάΐης αυτόν κατά τό «ρ-στερόν μεσοπλεύριον διά-
  σττ,μα κ»ί κατά την μασχαλΐαίαν γραμμήν.
  Έπειδή τό άνόμημα τουτο προδλέπεταί κίϊί τιμωρεΐτα: άπό
  τό αρθρον 300 ίδ. 2 τοϋ ΠοινΐΛθϋ Νόμου, χαρακτηρίζεται δέ
  ώς πλημμέλημα.
  Έπειδή ό κατηγοροΰμενος ούτος είνε αιτίαν καί «ίνϊεϊται ό
  τόπος τής διβμ-ϊνής τού.
  Ίϊοντες καί τ' άρθρ* 405 καί 406 τής Ποινιχής Διχονομίας
  Καλούμεν τόν ε'.ρημένον κατηγορούμΐνον ίνα εμφανισθή αυτο¬
  προσώπως ενώπιον τού ά/.ροατηρίου τού Ι1ρωΤοίικ«.ίοϋ Σφακίων
  την 10 τοθ μηνός Ίο^ν.ου τοϋ Ιΐους 1910 ημέραν Πεμπτην
  γ.ύ ώραν 8 π. μ ί^α δικασθή ώς ύχαίτιος τν,ς έκτεθϊίΐης πρά¬
  ξεως, άλλως θέλει δικασθή ίρήμην συμφώνως τώ αρβψ Ί07
  τής Ποίνικής Δ.κονομίΐς, συγχρόνως δέ κΐλοϋμεν αυτόν όπως
  λ«6{, γνώσιν των εγγράφων τίς ϊίκογραφίΐς.
  Έν Βάμω τί) 17 Φ,δρουϊρίοο 19Ό
  Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
  .,.-■· _ Έ. Γ. Χλαπουτάκης
  Ο! κλη^έντεί μάρτυρϊς
  Ιωάννης Άντ. Βινλάκις γ) Κονςομυτάλης κάτο.κ:ς Άλι-
  *άμπο.> Άποκορώνΐυ.
  Δημήτριος Ιωάν. Μιχελογΐαννάχ,ης ή Νίράτζης κάτ:ικος
  Άλικάμποι» Άχοχορώνου.
  Στέφανος ΣτοΛάχι; κάτοικος Άλικίμτου Άποχορώνου
  "Ιωάννης Γρηγ. Πατϊϊϊάκις ή1 Γρηγοράχις κάτίΐχος τ^ς «ό-
  λεως Χανίων
  Έγγραφα
  Ή ϋπ'άριθμ. 4Ο κ« χρονολογίιν 30 Αύγοι,στου Ι9θ9?κθβ-
  "ς *ήί χωρίφυλαλής τ33 σταθμιδ Έμ·χ?οτν;οου, ή υπό χρονο¬
  λογίαν την αύτην τοιαύτη τοϋ Ίατροΰ Ρ«ωρ·)ΐ3!> λ^λωνογιαννάλη
  καϊ όλοκλιρβς ή σχετική δικογραφ α
  Δημοσιευθήτω έν τί) Έπυήμω Εφημερίδι
  Έν Βάμω αυθημερόν
  Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
  ' Έ. Γ. Χλαπουτάκις
  Άριθμ. Πρωτ. 1443
  » Διεκ. 889
  Έν "Ονόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό Εί^αγγίλείτί; Χανίων
  α/λως θέλει δ:κ»σβή" έρήμην σιιμϊώνως τώ άρθρω 407 τής Ποι-
  νίχής Δικονομίας, συγχρόνως δέ καλίΰμϊν α·5τίν όπως λά6ϊ|
  γνώσιν ι ών εγγράφων τής δ.χ,ονραφίας.
  Έν Χανίοις τϊ 11 Φεδρουαρίου 1910.
  Ό Ε'σαγγβλεύς Χαν;ων
  Γ. Σκουλάς
  Οί ΐληθέντες μάρτυρες
  Ιωάννης Βλαχά^ης ϋά
  γ,φ ^
  Ή ύπ' άρ'θ. 43'9^6 εΛθίσ-.ς τοϋ Στοθμοΰ Νέας Χώοας.
  Οί ΰπ'άοιθ. 44 καί 45 το3 1905 άπόφαστ; τοϋ Τελώνου
  Χανίων.
  Άρμίδιος ίικαστ'κός νλητηρ παοϊγγίλλϊται δπι>>; ενανΐί-
  τυ-ϊθν τού πΛρόντ;ς τοίχονιολλήσϊ; ϊί·; τήν τελευτα α» κατοικίαν
  μΟ ■Αατηγορουμ.ένου καί έτερον το χίκολλΓ,ΐΐ ϊίς δημίϊία μ?ρη·
  Έν Χανίϋς ο·ι'θτμ.5ρόν
  Ό Είσαγγίλεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Αριθ. Πρωτ. 560
  » Δ·εκπ. 344
  Έν Όνόματΐ τοί? Βασιλέως των Έλλήναιν
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Πρός τϊν ΐ~ί ζ'θ5·Αοπ?5 κατηγοΐοό,Α'νον Μ^νΐΰτον Ίωάί».
  Δικονιμά/ΐηνκάτοχον Καλλίλθάτΐυ; Σφακίων κιί ή"?η φυγόϊικον.
  ΚαλεΤΐαι οχΑς ίαΐΐνιΐθκί; αότ^προτώπί.); την 10 τοϋ μηνός
  Ίουνίου τοΰ ετους 1910 ήο,Ιβαν [Ιϊ'μττηνκαί ώ;αν 8 π. μ ΐνώ
  χιον τβϋ άκροατηιίου τοϋ Πρωτοδ Αείο^ Σρακίωιΐ π^ος άίΐολο-
  /ί»ν ',αί πζΊΧΓΐοια συζήτησιν τή; άς'.3πΐί-·Όυ τΐράςΐΐος τής ανα-
  φερομ-:νης είς τό λίΐν^ΐοιηθέν ύτ' ά;:θ 3ϊ!0/ΐ9Η τί1' 8 Σϊκ)δρ·.ου
  190'.' κλητήρ'.ον ίπί'.ρ'μά μας, άλλυς θέλίίς δικϊσ')»1! ίρήμης.
  Έν Βάο-ψ ττ] Π Φε-6?ου»ρίου 1910.
  Ο Εισαγγελεύς Σφακ'ων
  Ε. Χλαπουτίκης
  Δημοσΐϊυθήτω ή παρίϋσα ίν τή Έτιτήμφ Έφημεριίί.
  Έν Βάμφ αυθημερόν
  Ο Εισαγγελεύς Σφακίων
  Έ. Χλαπουτάκης
  Έπειδή ό ^Νικόλαος Κ. Πρ^,ϊμάκη; ίτών 25~'26 -1/. Ζ^μ-
  ρ Κισσάμίυ κάτοΐκος Χανίων καϊ ήίη αγνώστου ϊϋΐλθ»ή^
  κατηγορεΤται ώς ύπαίτυς τϊΟ ότι «κ ΐυΐτάΐίως μΐ'» των Βατι-
  λ«ίου Βερναϋκη καί Μουσταφά Κίτΐιγίανναχη χαί υπό κοίνού
  σι,μφέροντος κΐνεύμενς-ί συναΐϊΐφάαυαν την ιχτέλιβιν τής έπομέ-
  νης άςιοπο'.νου πράςε<.>; καί ι',εχ.α ταύ'.ης σ^νομ^λο·ϊήσ2ν;ες ί
  αμοιβαίαν τρϊς άλληΑΐυς συνϊρίμην την 3 ΜΛ^ 1006 ϊν τη ι
  θ:σει ιΒαεοίσι» Ιςω'Ί τώ, Χχπων κ.χτίι,τ,φηιχν ΰ.τό τώ όρ· '
  γανων τής Χωρ^φυ/αιιής φίρον ε-' »5 ί/α*;ς τ^-ΐπά/.ου, ο'-.εί
  είχσν «ίσβγάγ»ι άνευ αίιιας τής άρμιδιΐ; τε"/ο)ν!ϊΑ»1ς άρ"/ής καί
  άπο αλλαΐς Οεσϊΐς η ;-ίς λ;3 ;:5 νΐαον /.-ι ;ή; ^ρ/ής ώ,, ζ^ί- ■
  νας προξϊντ,σαντ=ς ;ΰτΜ είς τό ϊηνΑίσ'.'ν ΐκ τής μή τίιτ,ρΐύ^; τοί '
  νομίμου ίασμοϋ ζημίαν πλίΐν των 50 καί Ιλ^ΐιν των 400
  ϊραχμών.
  Ί.,-.ίίϊη τ; ά.έ;Λ α,α τιΰτο πίθ6λέπ£γαι ·αχι τιμωρειτ^1. άπ; τ'
  ϊρϊρχ 37, 371, γ,α 373, <ι« Ι ?9 κα; 132 το3 '^-' ϊρ<9. 41 5 νόμο^ χαρα/.τηρίζ{ται δέ ώς πλημμίλημ*. Έΐ5«ιϊη ό κατηγορϊύμενος ούτος ιίνΐ χ-.ω> καί άΝ,ν5ίϊται ό
  τόπος τής δια^ονής τού
  Ίδοντϊς καί τ'άρθρα 405 κιί 406 τής Ποίνΐχής Διχ'-νομίας.
  Καλοίμεν νόν είρημένον κϊτηγορούμ,ϊνβν Γνα ϊμφα.ιαθ^ *ύτο-
  πρ;σώ~ως «νωΐϊιον τοΰ άκροατηρίου τοϋ Πρωτοδικείου Χανίων
  τήν Π τοΰ μηό. Ίουνίου τϊϋ ίτους 1910 ημέραν Πέμπτην καί
  8 χ. μ. Γνα δικασθή ώ; ΰπαίτιΐς τής έκτεθείσης πράξεως,
  Αριθ. Πρωτ. 151
  »" Ατίο?. 123
  Έν*'>νόιιατι τού Βασιλέως των Έλλήων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των άρθίων 41)5 χ«ϊ 406 τής Ποι-ι»ϊ|ς Διχονθμίΐς.
  Κΐλοϋαιν τ» ν επί ίποπλανήσϊΐ είς άοέλγιαν χ(!ρη( άμέμι-ων
  ήΐών επί ΰποσχε'σει γίιχ-ι> χαττηγορούμΐνθν Μν,να' Νι< Δοζβστά- χην πρώην χάτοΐχον Μ£λϊσσών Πΐδ άξος χβϊ ή5η αγνώστου δΐβ- μο τ,., ! « π^οτελδγι ίύτ-π;οσώ-Γως την 26 Ίουν'ου τοϋ ϊτουί '9' 0 ηϋέρϊν Σϊζβα όν χ«ΐ ό',ρΐν 10 π. α. ενώπιον τοϋ άχροατηοίοι) τοΰ Εί'.ηνοδίχείου Καστελλίου πεδιϊο^ς πί,Όί τιραι-.ίθίο συζτ,'ί|βιν τή; ώς ίΓ^ηταιι αζιοποίνου πϋξεω; τ Γ,ς ά^χφείοαέ^Τ); ε!ί τί) χοΐνθ" π3·ηθέ< ύπ' αριθ Πρωτ 522 Δέχτ 4ό 1 τή, ?(> Ίουνίου τοΰ ϊτ^υς
  1908 χϊτη-ίθρη-ζ-ριο'ν μχς, άλ>ως θέλει ϊιχασίή «ρημην.
  '!<> Καστίλλ'ω Πείιίοο; τ>, 12 Φίβρουΐρίου 1910
  Ό Παρχ 'ώ ΕίοτνοΒ χε'(ο Κϊ<τΓ£λλ'' Δτ|αο7ΐ&ς Κοιτήνορο, Ίωάνης Γ. Άρμόξ'ίς 5ρ'ϊττ!'6; χλητήρ παργγ χατοιχίαν τοϋ χχτηγοοουμένθυ χϊΙ έ'£ΐ3ν 6ί{ Ττ|ν έ'5-ϊν τοϋ αχρο- λ:ι9·'οι τοΰ Πριο-οδ.χε'οα Ήοϊχϊί'ου δηα,,ΐιεο ήτυ οε τόΖί 5ι» τής Έτιτήιι,ου Έρημε:·03ς. Ό Λη,κ.6σΐ5ς Κϊτήγορος Ι. Γ. Παπαδάκηζ Έκ τοθ ΈθνικοΟ Τυπογραφείον