93150

Αριθμός τεύχους

10

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

3/3/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ,;*>
  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  . 1 3 Λ
  ΤΡ1Τ-5Ν
  4910
  'Αοιθ. Ιθο:
  ΚΤΗΝ1ΑΤΡΙΚΊ ΤΠ.ΙΡΚ^ίΑ
  Αριθ. Πρωχ. 36 Δζλτίον >». ■.
  » Δ-εχτ. 8 Μην Φϊδρΐνϊριος Ι"1·'>
  ΊΙ ύγιεΐνή Άατάίταΐι; των ζφων έν τή Νήσω ύ7ΐί),;ς. ,?0'
  όλον τΌν παρ;)Ίοντι μήνα Φευρουάριον άριστ*;.
  Έν Χινίθίς ττ) ',' Μαρο'ου 1910.
  Ή Δ»·. >ν> η«
  ΧΡ. θ '03ν^.,ιΊ'ί.Ί α"
  Εθεωρήθη
  Γ.ν Λανιςις ιχ^ι^Λί^-ι
  Ό επί των Οί'0'»ϋ'"Ί.· Τί: ;'-ρο-τος
  Κ Μ- ΦΟίΜΗΙ
  Αριθ. ϋρωτ. 683
  » Διεκπ. 588
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ Κ-ΓΓΕΡΙΚϋΝ ΐΐίΠΤι' )11Ο_
  Διακηρύττει ότι :
  Έκτίθεταν είς διαγονισμόν μβΐοδθΐΐκής οημοπρασιας να % τ«
  υπό τής υπηρεσίας τώ/ Δημοϊίων Εργων συνταχθϊντα κτι ύτο
  τοΰ Διεαθυντίΰ αών δϊ;μ.3σίω/ ϊ<ρ~(ΐύν , ωρ,-,0:'ν;α ΐ:α·, ρ2μμ.α:.'. μ»τά τοΰ προϋπολογισμόν, συγγμαϊής ύπιχρίώτίων α* τιχολο- γίου ή κατασκε.η τής ά,-Ααξι^ΐ όδοΰ Ρ^ί;-μνη; Αμϊίΐιυ "Αρθρον 1. Τα έργα προί)π;λογίζοντα. /.ατα -Γ;ν /.ίπτομ.ερϊ; εκτίμησιν εις τό ποσόν των ίραχ. όΓ·,ί95, "Αρθρον "2. ΊΙ όηΐλοπραϊία ίνίργη'ιόσεται ίν ταΐ; ίίρ^ι; το/ Νομών Χανιά.ν, ΡϊΟ^μνης χαί Ηρακλειω /αί ίν τ:ίς :να λ- στήμασι τώ» οίκείων Νομαρχιών δ ^γ (·ραφων Ααί ϊσφί-ιγσ,Αΐ- νων ίτοοσΦορών υίϊ^ βϊτ'τροτΐκίς "ϊϊροεοοευοΐΛεντΐς ύττο ϊο' οί/.£'.'ύ.' Νομαρ-χών ή1 των άνα;:/.';?':'■>'' αύνώ/ των :■ .5 ω ΙΙρ:ε;ρι,>ν τον
  Πρωτοδι/ών καί ενός μηχα/Άοΰ ί) των «ί.τζ/^η-υτών αυτών ώς
  μελών την 29 Μαρτίυ 1910 ή-,ΐϊρΛ' Λ-νϊ-ρα/ '.τ ώραν
  9-10 π. μ.
  Άρθρον 3. Πάσα τρΐτφορά Ίά συνοδεύηται ί<πό τού ~;οολϊ- υομένου υπό τοΰ περί ΛηΑν^ρασιών αϊΊ ίχτελ:α:ως Αημοσιω' έργων Νόμου πιστοποΐΓ,τ.Αθϋ ύ7-ο τή, /ίϊ'ας τού ε~!τ<;5:^α ^ς γυ,'.ί^ς φάλίλλος,έν φ ίίνα: ι [■/.ί/.Λί.σμένΓί ή -^ροσφορά, τίθίτ^: όμοϋ μετά των ίν τώ άνωτίρφ αρθρω μνησθ:ντων εγγράφων ίντός 5;υ-.3ρ)υ φαχίλλου, ό'ΐ.'.ς -αραδίδίται ίϊφραγισμίνΐς είς τί ν .ροείρίν τής ΐίϊ'.τροιΐής σο^βδριαζούσηί. 'Ο πρόϊδρος άριθμεϊ -.ούς φακέλλος ν,χ'Ιί τάξ'./ τής ίγχΐΐρίσϊώς των, άκολοΰθιος ;';π;:ί:αγιζον:ΐϊ'. οί ΐξ'ιΐτερίθί φά<ελΛ')!, ή δί Ι~ιτρ;—ι; σ^Αϊ'οΐ •ϊφ' έ'.ί^τ';^ 5σωτ;ρ.κ^^ φαΑ^λλο^ π;ρ "Λλ:ί>ηος την έ/.^-τοο
  ά ' 3 ί
  ; τ; 3;5,*«
  > ι'ι τ:·; α3ς3ντα α;
  το ι ίςωτϊ,::-
  γ; ρφ ρχ
  ρ'Λ 3 ί·;'{ριγχ. Ξ^ίΐτ/ οί εί τ?, αϊθϊύο-^ τής σϋ/ϊ-
  ορ'.ασεως καρβορισκίμϊ'θ! άί;οσύρον,·α;, ή -; ϊττιτροπ/} ,ΐςεΛΐγ-
  7_3υσα /.ατ' ιδίαν τα Ιγ ,ρίφα ί-:φ·»;ίζ:ι χ.ΐτ' όνομα τ;ύς ε'ς τί./
  ' ύ
  τού σ^μϊώνως τφ811 Νί.-ΐω ■·*:!:'· "Ι7:5 ΥΡ2,-1.-1·*"1 ■· ^6ζ:ο^/τ;; τ ,/
  • ίς Τ! των δημοσίαν ταμίίων ή τ<ίς Τρατίζη; Κρήτης >.^:άθϊ;[/,
  λόγω εγγυήσεως είς χρήματα ί; όμ.3',ογίας ■.<;; Γρα-ίζης Κρ.',- της /.ατά την έ-τί τί;ς ϊ/.δοσεώς ;ων αςια/ --,;;"; ?:α/_, 1500. Είς τ'εν δ:αγω/.σμ.;ν : <,χ>-.χ'. νά λάδω- μ=..: κ»ι ^'.ίδα--ί
  ενθί πρός τα; ο αϊάςίις τοΰ Χίρι .η-Αΐτρασ'.-^ και £'.
  τελέσβως δημΐαίων έ'ργ^' νίμου κιί λ- τζ,. -.ι): Πολι:«.ιας.
  "Αρθρον 4. Ή οημοπρασία δίεςά,'ίϋΐ οτ,/υίως. Ο έσφρα-
  ';ά άπ.κλϊΐί τίνα των μειο;οτών.
  ', "Αρθρον 5 Πάσα /.ατά καράδασ:; Γ··«ν άρθρων 2, ', καί Ί
  ' προσΐορά βΐνβ' «"αραοϊλτίς /.αί έπιστρίφ:ται πρός χι ίπιδόν'ΐ
  ταύτην χωρίς ν' άνοιχθ;) ό π'ρικλείων αυτήν φάλίλλο;.
  Μετά τον ίΛεγ-χον ΐών έγγράφι.); ι) συνϊδρίασις απο/.αθίϊταται
  , γ/, νέου 2ί;;ο.θίΐία ό 3; ζρόοϊ,υος άτοσβραγίζί: τα των -;3σφ;ρών
  δ=.λτία κατ» Τ',ν ΐ?'Μγ.ηζ·γ.> αύτω; σί'ράν, /.χταχωρίζε'. τό ^6-
  ρι«χόμ*νον α!ιτών 1> τψ πρωτοκόλλω λα'ι αναλ^ρύττει τελευταίον
  μ::οδότην τϊ/ προσ?ί?ΐμ«ν3ν νά ΐκΤΐλίσ/; τί εργο/ ε'ς τιμτ,ν συ*-
  φ;ρωτίραν.
  Άν 7.λείονίς των 3;α (·ω ιζο;Αβνο)ν ήθελον -ρίσφέοε: την αί τή ν
  7υ ιφερωτϊρχν πρι^φίρα/, ίί οη^οττραυια Ιτιαναλα^ία/ϊΐα'. και
  τ,χριτίυ-τ-χ'. 1π. 'οο ώρα; ; ί.' ΐσ^ραγισμ^.ων πρίσ?;ρών 3:α~
  γωνισμο, ,'.ϊταςύ -ο')/ πρίσί/.·;/ ντω/τϊς ';τας σ^μνίρω■.έρα;
  τίο.ά^. Άν 3Έ οΰτο- τ,γ/ά'ωΐ·^ «π /τίς τότ: ΐ-αν?λαμ;άν:τ/ι
  <} δΓ,,λςκρασί*'.μ :ρ>7^(;σ:;Αίν/;ν ^το τί); ίτ:·.τρ;τ:/;; όμέοα;,
  ήτις 8εν ο^·/^<τα ι χ Οπ:?ό/; ττ,ν 5-/.ά:Γ,/ πΐμ-·:(;ν ά-ό .ν,ς πραι της ί.ίμςπρα-'α;. ΊΙ 3ϋ:ίρϊ αυτ/] -/;Άοπ?ίΤ'.αθά 7, εγ/..»ρο>; μο·
  3/ ι ό -ίς των '·-«γιο/'-3α.ίνων /-λ,;.γ ν/.-Τα)σ:/ ·Λ:γαυτίρϊ/
  .ι·,; γενομένης κ»τ« την πρώτην ο/·(μοτ:ρ5ΐσία<. 1 "Αρθιιν 'ό. ΚίΛ, -οΐις κατα τ3ν δ'.αγων.σμο,ι απίτυχίν./ς ίτΐι- ττρέ^ίνται τα λόγψ ίγ;·υή7ίΐι>ς Αϊτχΐε6«ντα ·χρί;·α.ατα, η όμολ3-
  γι*ι ίντος τρ.ώ.· ήμϊρών ά-ιι τής οημοπρασίας τόίνγρ^φφ είί3-
  •τΐ'.^ϊίΐ τ;ό προέίροο τ?(ς ίζ'ζροπής πρ'ΐς τού; δη,Αίσίους ταμ,ίας
  ' ■?. *·ϊΛ>>-ζ "ώ; '.ϊτϊσΐκϊ'Λίτων -' οίς χατϊτίθηϊαν.
  "Αρθ.:/ 7 Ό :ρν;λίό:ς Ί~.ί/.ζ·'Τ. εί: τ/ς ϊιατάςϋς το!3
  περί οηΐΑθπρασ'.ώνΑΐί ί*τϊλ:ΐΐΛ; δήαο-τ;.'>>.· ϊργο/ Ιτ' αριθ. 3ό'5
  Νομου.'
  Άρθρ:; 8 Τα -3α/.τΐΑ> τής ίημοτρασίας ύ-όλεινται εις την
  Ι;Α3'.ϊΐντ:0 :■;■ τ'ο/ Έτωτΐρ1 <;'">> Έτιτοόπου ό'ϊτις εχει τό 8ι-
  --■.ωμια, / τα το 33·/.ο·3ν αυτώ, ά ΐγ/.ρίνί; η ;λή 3·ότά, '/ω,ο-ίς £α
  :ούτίυ ν' ϊιγ;:τ5 ο τελϊ^;>ΐι.; μίϋόότης ι'Λϊ') /.ατά τοϋ Λη-
  "Αρθρ:ν 9 Τα οιαγράμΐΑατα, ό προϋπ3λογισμός, τό τιμολί-
  τ
  «♦*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  "Αριθ. Πρωτ. 68 Ί
  * Δηλ. 589
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΝ ΕΠΪΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττη, ότι :
  γιβν κα'ι οί δρ»ι των σ^?ων:ών εισίν έκτεθειμένα ίΐς τα γραφείω ' πο/.ογισμίν οα-άνης ή ένωσις τής^ δεξαμεν,·ς ζαρά τί, άπο-
  τών άνω Νομαρχιών είς την διάθεσιν των βουλομένων νά λάβωσι ■ 6ήκτ) τής ΐξαγωγής τοΰ Τελωνείου Ηρακλείου,
  γνώσιν αυτών. " : Άρθρ;ν 1. Τα έ'ργα τζϋτα πριϋζελογισθησαν κατά την λε-
  Άρθρον 10. Τα κηρύλβια καί Ιξοοα το3 συναφθηίομίνοι· συμ-> πτομβρή έ/.τίμηαΐν είς το -χββϊν των δραχμών 9542 Μ/100.
  ίολαίόυ έπιδαούνουΐ! τόν έργβλάΐον. ( Ή Ιπτωίΐς γενησεται επί τοίς °/0 είς άκεραίας μονάδας.
  Έν Χανίοις ;* ι>0 Φεδρουαρίου 1916 ΆρΟ?:ν 2. ΊΙ οημοχρ-ϊ* ίνεργίίβήθ,ται «ν ταίς ί'δραις των
  Νομών Χανίων Ρεθύμνης κιι Ηρακλείου /αι ιν τοΤς χαταστή-
  0 67τι των &σωτε5ΐχών ΒπΐΐροτΓθί ι ^ , < »τ — » ' * - ' ' Ι μασι των οι/,ϊΐ'ον Νοααρχιω,ι ενώπιον ϊ-ιτροπων συγκειμϊνων παρά των :ΐ/.είω Νομαίχών ωί προ'δρων ή των άναπληρωτών • αυτών των ΐιχείων Είρηνοόικών κ«ί ενός μηχανικόν ή των άνα- | κληρωτών αηών ώς μ;λών την 26 Μαρΐιβυ 1910 ήμε'ραν ! Παρασκευήν/αί ώραν 10 —11 λ. μ. ι "Αρθρον 3. Είς τόν διαγωνισμόν δόναντίΐ νά λάβωσι καί άλ- . λοδαποί συμμβρφούμίνο: πρός τ«ς διατάξε'.ς τού περί δημοπρα- ! σιών καί εκτελέσεως δηαοσίων Ιργων νΟ!*ου καί λοιποΰς τής Πο- , '- -,.».,. η-ΐ! . « ~ , , - , , ο,ννμν» ι. ΙΙά> ΐογο)άδος Ινων τχ προσίντα το3 ΰπ' αριθ.
  •ιβταςεις τ-ου υπ αριθ. ΟΟΟ περι δημοπρασιων και εκτελεσϊως ΟΕΡ ·, · » *
  V
  ■ ? Γ * » .
  * ,„ . . ι.,.,. - οοο ν?μ.ου είναι δεκτος εις την οημοκραΐ.αν αν προσαγαγ^ -ν,ν
  δημίβιων έργων νομ?υ και κατχ τους υπο τής υπηίεσ-.ας των Δή- " ' , , ^, * ' , ^ Οι/ -ντ' >
  'υ ο- < . < -α /' -" - λ ί «ϊίΐον τ?3 έπιτΥΐ3ευμ2!ος τού συμφωνως τώ 811 Νομώ χαι μΐσιων ρ.ργων συνταχθέντος χαι ·>-ο τού Διευθυντού των Δή- > , » Τη . - α . « ,
  λο.ί·ν "Εργων θβωρηόέντας βρ9υς συμφωνιών καί σχετικόν πρ,ΰ- ', ΎΡ-**Ι*«--«ν «σκποκθν την εις τι ΓαμεΤον τού Δημοσιο_υ η τής
  τελβγίσμιΐν ««πάνης, ή χατ««ε«ή των γεφυρών Ε.νΙ»ών χ,ί ^'Ϋ* ^'™ ««θε,ιν, λόγω εγγ,ητεως, δραχμων^ 500.
  Κ ντοχυνϊΐγίίυ Ι Εις τίυςα·τοτυχόντίς κατβ τ όν διαγωνισμόν ίπιστρίφίνται τα Λθγψ
  "Αρ8?ον Ι.'τά έ'ργ* ταυτα προϋπελογί,θησαν κ.τά την λ«- ' 4Π<|ή«ωί ««τάτ.θέντα έντός τριών ήμί?ώ, ά«ο τής με-.οδοσίας. πτ«μ.?ή εκτίμησιν είς τβ π·7.ν των οραχαών 3276 καί ϊι' , Α?θ?5ν °; ,1" π?^"* *% μ«β53σιας υποκεινται «ς την άπρό,τττα έ'ςοϊ* δρ. 1424. Έ"ί τ9ύ «9σ.υ των άπροό^των ού- 1™ιβη τοΰ ·™ των Εσωτερ!χων> Ε-τροτβυ 5~ις Ιχει το οι-
  δέν δικίίωμα Ιχ(Ι 5 Ιργολάίος. *««!*«> *«« τί> ϊολοί;ν ^^' νβ *ΪΧ?ίνί' ? ΙΧ"' α'τα- *ω/ι< ίΛ Ή ίκπτωϊίς'γενήσίτα! επί τοίς % είς άκεραίας μονάδας. 1 τ?ύϊου ν αι:0Λτ? έ '-^^ί ν-^ο^ς ουδέν κατ« τού Δημο- ·ΑΡ9?ον 2. Ή Βημβτρ-ίχ ενεργηθήσεται έν ταίς Ι8ρ*ις ί <«βυ δικαιιωμα. των Ν,μών Χ»··ί*ν Ρεθύμνης κ*! Ηρακλείου καί έν τοις κατα- ', Α?θ??ν 6" ,Γα >1·1?'·'«ι* Χβ«·# ίςοϊ* Τ5υ συν3?βη«^·»νθϋ συμ-
  ετημβσ! των οίχ.είων Νοαιρχιών ενώπιον επιτροπών συγκευ,ένων 1 65^;αι5ϋ *πι6»ρύνουσι τ=ν εργολάβον
  Ζ«ρά των βίχείων Νομαρχών ώ; χροίίοων ή1 των άνβπληρωτών | ΔΡΘ,9?» '■ ° *ρ_·ΜΛορν»5ς »« ί συγγρ^ητών υπο-χρεω-
  αυτών τώνοί/ϊίον Ηϊρηνϊϊιχθν χ« ενός ι·ηχανιχοϋ ή των άνα ■ ] σεων εΐσιν «™θ£!μί*α «ις '3 γρ*φεΐ* των οηκο Νο,,αρχιών ε:ς
  «ληρωτών αυτών ώς μελών τί;ν 26 Μαρτίου 1910 ημέραν Ι
  Ι1«ρ*βιιεϋήν καί ώραν 9—10 π. μ.
  ρ ρ μ
  "Α#θρον 3. Εις -όν διαγωνισμόν δύνανται ιά λάβωσι μίρος Ι
  ί άλλοδαποί βυμμορφούμενοι πρός τάς διατάξεις το3 χερί δημο- {
  & ί ελέ δί Ι ί
  , μ ρφ
  δια6ϊΙίν τών βο«Λ5(*ίνων -.λ λ?6ω3ι γνώσιν βυτω/.
  Έν Χανίοις τη 20 Φ*6ρ;υαρίου 1910.
  Ό επι των Ήσωτεριχών Έπ
  Α. ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ
  . Πρωτ. 151
  κ·ί εκτελέσεως δημοσίων Ιργων νβμου καί λοιιιους τής
  Πβλιτ*ί«ς. ί
  "Αρθρβν -Ί. Π*ς ΐργβλάδος Ιχων τα -ροσόντα τού ύπ' αριθ. '
  35β νίμϊν) εινα; ϊίκτϊς είς την ϊημίπρασίαν άν προσαγάγτ; την }
  άδειαν τ?5 επιτηδεύματος τού συμφώνως τω 81 1 Νομώ καί !
  γβαμμάτιον ζιστοποιοΰν την εΓςτι Τ*μ«ον -ου δημοσίου ή τής;
  Τρ*ΐ3ζης Κρήτηι: κατάθΐσιν, λόγψ έ(·γυήσϊως, δραχμών 250. ]
  Είς τβυς άποτυχοντατ :'ατά τϊν διαγωνισμόν έ^στρέφίντ*! τα | Νόμου,' προΑηρύΐσίτ'αι ή διά δημοπρασίας πώλησις διαφόρων
  λόγω ίγγυήϊίως /.βτ*τίθίντα ίντός τριών ημερών ά*β τής μειο- } ίμποριυμάτων έκ των έν το άποθήχΊΤ] τοϋ είϊους ευρισκομένων,
  ·ι·;' ϊ όρίζοντα! δέ ημέραι καί ώραι δημε-ρασίας αί έ-όμβνβι
  ΠΡ0ΚΗΡΤ3ΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Δυνάμει τοΰ ίρθρ. 128 το·3 ύπ' αριθ. 413
  5. Τ* πρ
  μειοίε*ί*ς ύίόν.
  €ι«~νί 14 Μ«ρτίου !91Ο
  μ
  Αρΐρβν ΰ Τα κηρύ<.ίΐ5ί καϊ Ις*3ζ τοΰ συναφθηϊβμένου συμ·! §»λ*ίίυ »π!Οα«ύνουσι τόν εργολάβον. ί "Αρθρον 7. Ό πρ3ΰτολεγ!(τ;ΑΟς κ>ί ή συγγραφή των υπο- ι
  ■/•«ώσεων εισίν ίκςεθίίμε'να είς τα γραφίΐα των άνω Νομαρχιών Ι
  ϊΐς την ίιίίεσιν των βϊυλίμένων νά λάβωσι γνώσιν αύΓών, !
  Έν Χανίοις τί) 20 Φί5Ρο^ρί,υ 1910. |
  ώρα
  9-12
  π.
  ί*
  9—12
  π;
  »
  9—12
  π.
  μ,
  »
  9—12
  π.
  μ
  »
  9-12
  π.
  μ
  Απριλίου »
  25 » »
  Έν Ρεθΰμντ; τη 20 Φεβρουαρίου 1910
  Ό Τελώνης Ρεθύμνης
  ΕΜ. ΒΙΣΤΑΚΗΣ
  Ό Άπ-.θηκάριος
  Γ. Δασκαλάκης
  Ο ίπί των Εξωτερικών Έιτίτροπος !
  Α. ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ |
  Πρωτ. 414
  Α Ο Ο Ο
  Δημα^2ζία Χανίο ν
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Επαναληπτικ'η,ς τελειωτικης μειοδοσίας διά την προ-
  μΛβεταν 30 τόννον χι/τοόΊ<3η,ρών θωλήνων {ΐι; τβί ΰ~' αριθ. 356 πε^ί ϊημίίτρασ.ών καί έκτίλίΐεω; Λαβόντες ύπ' όψιν την ύτό χ;;ν:λογί«ν 23 Φβδρουαρίου 1910 βργω; νόμβο κ*! κατϊ τού; ύκ· τής ύπηεετίϊς των δή- ' ϊή/.ω,ΐ.ν Τ5^ Άντ. Μβυ^άκι] Μη-χα,ΐΑοΰ Ιμχροθεσμως κ^τατί- μίΐίί.ιν Έργων υν;α"/Οίντας -/.αί υπο τοϊ Διβυβυντοιί των Δημο- θίϊσαν δ-'ή; δηλοί ό'τ ι τροσφέρϊ: 5 °/0 ΐ-.ι Ιλαττον τής 'πο το3 βίων Έργων θεωρηθέντας ό'ρους συμφωνιών κ-αί σχίτικών προϋ- τελευταίον μειοδότου Ματθ. Μαρκαντωνάκη προσενεχθείσης 'Δριί·. Πρωτ. λ ΔΤίΛ~7τΓ"39θ" Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΪΩΤΒΡ1ΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΤΣ Δ&^κηρύττει ότι* Έχτιθβτβι είς μί'.δετικήν δημετρί.σίαν συμφώνως ζρός τάς
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  προσφοραί διά την είς τϊν Δήμον Χανίων προμήθειαν 30 τόν,ών
  χυτοΐιδηρών σωλήνων κατά την πρός τουτο ίνερΊΥ,θίΐσαν την 18
  Φεβρουάριον έ. έ'. μεί«δ*σίαν.
  Ίδόντίς καί τό άρθρον 14 τού ΰπ' άριθ' 356 Νόμου.
  Άχυρούμεν τα ά* ο 18 Φεβρουάριον 1910 σχετικά τ-.ρακτικέ:
  μειοδοσίας.
  Διατάσσομεν τή* διεξαγωγήν έπαναληχτικής τελίΐωτικής μει¬
  οδοσίας διά την προμήθειαν 30 τόννων χυτοσΐδηρών σωλήνων
  Ινίργηθησομΐνην την 9 Μβρτίο» 1010 ημέραν Τρίτην καί ώραν
  10—11 π μ. έν τώ Νομαρχιακώ Καταστήματι, ενώπιον ττ)ς νθ-
  μιμου Επιτροπείας συμφωνως πρός τούς ίν τή ΰπ' αριθ 17%ο4
  έ. Ι. διακηρύξη καί τη άπό 11 Ιανουάριον έ. ί. συγγρα»!) υπο¬
  χρεώσεων διαλομβανομένους ό'ρους καί συμφωνίας.
  Έν Χανίοις τί] 24 Φίβρουαρίου 1910.
  Ό Δημαρχείον Χανίων
  Έ. Μουντάχης
  Αριθ. ΙΙρωτ.
  > Δ (.κπ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΛΕ1ΟΔΟΤΙΚΗΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Λαβόντες ύπ'όψιν τόν «πό 26 Φϊβρ^υΐρίου 1910 δήλωσιν
  τοϋ Μιχαήλ Ξ. Χβιζτι£ογΐ5νά/.η νοπΐιχου Νέας Χώρας ίμ-
  πρςθίσμΐβς χατατείίίΐσαν ϊι' ής έηλεΐ ο'τί προσφίρει 5 °/0 επί
  πλέιν των υπό των τιλϊυταίων τλειοδοτών, κατίί την ίνιργη-
  Οεΐααν την 20 Φί6ρ&υαρ·.θϋ ' 9] Ο πλειοδοτικήν ϊημοτραοίαν,
  προείνιχΐιισών τ«λ·υταιων προσφορών διά την επί 4 ετη ϊκμι-
  σθωσιν τού κ«τ» την διααταύρωσιν των όδών Σπίτσερ καί Ποττιέ
  μικροΰ 5ημϊτικΐϋ μΛγαζιιου καί τοΰ α'. άρισ'ϊροθ τω ϊξερχί-
  μέν(ι) τοΰ ρήγμ*τ«ς Κρυοϋ Βρισαλιοΰ δημοτικόν; μ*γαζ·ί:υ
  Άκυροΰμίν τα σχ^τικά πραλΐικά χλίΐοδοσίας' κ*ί
  Διατάσσβμεν την επανάληψιν αυτής ένιργηΐησομένην την 9
  Μαρτίο» 1900 ενώπιον -ής νβμί,ι,ου έκιτροπείας έν τω Νίμ«ρ-
  χιαχφ Κΐταστήματι ■/.αί συμφώνως τρός τ«ς ·ν ταίς σχετιχβΐς
  ϊιακηρύξίσι καί βυγγραφαϊς άναφ«ρομ»νοις όροις χαί συμφωνίας.
  Έν Χανίοις τ?, 27 Φείρουαρίου 1910
  Ό Δημαρχεΰων Χανίων
  Έμμ, Μουντάκης
  Αριθ. Πρωτ. 85
  κπ. 60
  Ό Δήμαρχος Λαππα ών
  Είδοϊθιίϊκάντας τίϋς κατοίκους τού Δήμου Λβππαίων ό'-;! Όμ-
  ζονιαΐ ήμίραι ν.ατά τάς οποίας Οά παραϊίοωνται αί ϊίσπραχθίΐοαι
  άγρϊζημίαι τοΤς ϊικαιούχοις οί 24 χαι '28 Μαρτίου, 1 ■/αί 15 Ά-
  ■πριλιβυ, 1ό κα'. 30 Μαΐβυ, 13 χαί 27 Ίαυνίου, 11 καί'25 Ίο^ ·
  λίου, 15 καί 29 Αύγ5υβτου, 12 κ«ί 26 Σ;6ρίου, 10 και 31 Ό)-
  6ρίου, 14 καί 28 Ν)6ρίου, 12 καϊ 26 Δ)6ρίου.
  Ή ζαρούσα ίϊχύει άκο τής 1 Μαρτίου 19! Ο μεχρι τιλ»υς
  Δεκεμβριού 1910.
  Δημοσιευθήτω διά τοϋ παρβρτήματος τής Επισήμου Εφημε¬
  ρίδος.
  Έν Άργυρουπόλει τγ, 18 Φεδρουαρίου 1910.
  Ό Δήμ«ρ-χος Λαπ-αίων
  Εύστάθ. Ηαηαδάκης
  Αριθ. Πρωτ. 80
  Ό
  Άνωγ*£ωΜ
  Λαίί·.;ες ύπ' όψει τό άρθρον 26 τ=ΰ ύπ' αριθ. 2
  έκτελεστιοΰΔιατάγματος τοθ ϋπ' αριθ. 816 κερί ά
  Νόμου.
  1900
  Γνωστοποιοϊμεν «άντες τοΰς κατβίχίκς τ«3 Δήαευ Άνω-,βίβ»
  >.«ί μή τοιείτ-ους, τούς διχ«(θύχΐ»ς άη'ίϊζημ'ών, ίτ: βρίζεμεν ήμί·
  Ρ«ί τίς ^ρ,ς ϊοΰτβυς πληρω·.ί(ς των χκβιτήσεών των την 1δκ«ΐ
  30 εκάστου μήνις.
  Το!-/8κολλ'/;0ιί/-ω ή π*ροΒ·α εί; χπΛΊΐβ. τ* χωρία τβΰ Δήμου
  /αί Ιιμ*ίΐ£»Ιήΐω έν τί Έπιεήμω Έ·ημ»ρίίι τής Κυδίρνήσεσν».
  Έν Άνωγείω ι?, 17 Φ*ίεου«ρί·υ 1910.
  Ό Δήμα^χ·1» Άνωγϊίων
  Γ. Β. Δραμουταάκης
  Αριθ. Πρωτ. 1068
  » Διεκπ 656
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό παρά τοίς έν Χανίοις Κακονργτοοίκαις
  Γενικός .{(ίαγγελενς
  Λ«βών ύπ' όψϊΐ τό «πό Α Ό)6»ίοι» 1908 ΰπ'άριβ. 966#·6-
  λευμα τΐυ Σ^·^ί5■^λ!ο■^ των έν Χανίοις Πρωτο1;/ών Ιι' ου εί 1)
  Ιωάννης Μιχ Καμηλά/η καί 2) Στίφα-ς Χτζ Κβμηλάκϊς
  ς ρ
  Ιωάννης Μιχ. Καμηλά/η, καί 2) Στίφαν-.ς Χ;τζ. μηϊς
  κάτοικοι τοΰ χωρίου Στρ»6λές τής επαρχίας Σελινου τοί Ν»-
  μοΰ Χανίων ^απεπέμφθησαν ενοίκιον τοο Κα'Αίυργιβδιν.είου Χβ-
  νίων διά νά ϊικαίθώσιν ώς ΰΐϊβίτο! το3 δ:ι /.αί μιτ' άλλ**ν έ*
  συστάσ*4«ς χαί υπό «ιν«ϋ 5υ컣ροντος κινΐϋμϊνοι »υν»-»γάσιε«ν
  καί ι/, "ρςμιλίίης καί έβκί^μίν«>ς ίβόνευϊβν την ϊθ Ό)4ρΙε»
  19(>5 ϊιΐί τν.ς Γεβύρας ΠαΊ.Λΐίν.ίετρίυ Κισ·7μ·υ τόν Γεβργιβν
  Βα/ακην διά "οροίόλων όπ)ων, τ];4ΐ ν.αϋ.ιοργήμ«·ίος ·Λρ*6λε*·-
  μένου κ»ί τιμωρουμενου άπό τώί άρβρβν 57, 287 *αί 288 τ-βί
  Ποινικοΰ Νέμου.
  θ<ωρήσΛς την άπό 11 Ό)6ρ[ου 1908 κ«τιγ;;ίαν μου. Έχ«ιίη οί μνησβ.ντες εινβι φυγίδικβί κβι άρθίΧ-,αι Ό τοτός τής διαμονής των. Δυνάμει τ£ν άρθρων 408, 406 καί 409 τής ΙΙοιν. Δικονμ,ίας. Προσκαλώ τιύς είρημίνευς κβτη,«ρ«.μ-νίυς ν« ίμεε:ν(είώ«ιν αΰτοπροσώχως ϊνώιΐΐίν -.ού «χρεατηρίου τού Κ«κου·γ(*δικΐίου Χανίων την 12 Ίοονίβυ 1910 τ,μίραν Σάίίατεν κί ώρειν 2 «. μ. ότε χ«ρ(}*ύιετ«ι ν.βί ή τ.βρά το"' Νομου όοιζ>μένη τείμηνες
  ■προίισμί* ", ογιζομένη β^' ής ίγίνιτ* ή τελιυταίει των τε·< τιι- χοκελλτ)«ιν χαί δημο«ί<υ«ΐν τε} ττετρ·ντος υπό τού Νόμου Ιΐ"ε>-
  ταγμενων ιυάξίων, ίνα ϊικ«;σ|ώϊΐν κατ' «ύτήν, ά'-λως μή έμφα-
  νιζίμενοι κατά την «>ηίεΐϊ»ν υ χίσ-ι,Αίν τ«ΰ Κ*κεοργιοϊι/*ΐϊυ,
  β»λεΐ >.ατα τόν Νόμον δικβεΐώαιν ίρήμη*.
  Δημ*ΐιευδή'.ω τ; παρόν διά τής Έπιεή.ιευ Έιμίρίϊες.
  Έν Χανίοις ττ| 18 Φεδρουβρίου 1910.
  Ό Άντειββγνβλεύς των Έ^ετών
  Ν. Ζ«υρέδης
  Αριθ. Πρωτ. 1244
  λτ:. 713
  ΚΛΙΙΤΗΙΊϋΝ
  Ί) παρΐ» τοίς έν Χανίοις
  Λ«βών ύπ' όψει Γ. τ* ίπβ 2» Ιβυλίίυ 1907 ίιπ' ««ι*. 51» Ιεί-
  λ(νμα τςϋ ^υμβουλίου των έν Χ«ν(β'.ι ΙΙίω:»Ξ./.ών ίι' Ιυ 1) · Γΐ-
  ώ ί) Γέ Β Άά ά Μ
  Γίοέρνιβς Β. Άνβυβάχηί χάτ·ικ»ι Μεβ«-
  γε'ων χβί 3 Γιώργη; Τζαναχίχτ,ς χϊτπχος τοί /«ρί«υ Π·τ«μί-
  δϊς τής «παρ/ίες Κισσιίμο» τοΰ Νομοΰ Χϊνίω* πβί«π«μ·ΙτΓ(<ΐ*ν *νΑ- πιον τοϊ ΚκχοιίγιοΙι/ε ο<> Χανί«ν £ιΐ νά Ειχχί&ώιι ω< ύπίίτΐθί τΐ,ΰ ότι την 4 λ'επτίμζρ'Όυ 19 6 »ν-.7| δίσβι « 'Δ · 'ΐυς Άϊβ«τ(ί- λ«υ;» "1ι·)ο>ι. Κιιββμί ^ ί,πέχτίιν»* τον χιβρββχίλαχ Άνορέβ Μ«β»ρ-
  : πε-5·ρίοτ(σοι· « <ρβ»6ύσι»σι χ ότι το·1ς Εΰάγγελ. 'Αχ- έν ίμοτ. χαΐ τοΰ: γιο,09»} ίχ.ζ; Νιχολαΐον Μϊυϊομουστ·- χάχν,ν, Ι. Πβ,.υϊ·:!. χϊ'ι Γ. Ψιλθ{*ανο·»ΐίχη/ ηηι ~ρο€? β—ο[Λ& οιν χχ"' τ!ΐλ(νθ·υι«έν(ι>ν από τ' ίΐ/ί):β ■
  υ ΠοινΐΌ> Ν6μου
  Θεωρήτοις την «πό 20 Δίχιμβρι'ίυ 1Ί07 χ«τηγο»ί«ν μόν.
  Έ^ιιοή οί μνΤ|σ3ί·.£: είναι φυγσδιχοι χει'ίγνοεϊται Η ιίκβς τΐ,ς
  μονής των
  57 χχϊ 288
  'ι*-
  ΕΪ8
  χ
  *"—$»
  Δυνάμει των άρθρων 408, 406 χαΐ 409 τήί Ποινικής ΛοΌνομ.'ας.
  Π;οίχαλώ τοΰς είρημίνους άνωτίρω αιη·,ο^ουμένου; νά έμφ«-
  νιυίώσι αυτοπροσώπως έν<ί>πιον τον ϊίροβττ,ρίρυ τοθ Κΐ*:υργΐο?ί-
  χείου ΧίνΓω·» τή 25 Ιούνιον ήιΐίρϊν Πίΐακϊυτ,^ ^2ί ώραν 8 π. μ.
  ίτί *αρε)εϋσιτ<Η χ «ι ή π»Εα τοϋ Νόμ,ίυ δριζομένη τρίμηνος προ· ϊεσμ'α λογιζομένη άο' ής εγένετο ή τελευταία των πρό; τοιχοχάλ- λτ,β·ν ν«Ί ίημοοίίυίιν «Ο παρόντος 6λο τοθ Νόμοιι όΊϊτεϊχγ.Λί- νωι πραζδων, ϊ»α δ'.χααθώσι χατ' ίϋτήν, άλλας μή ία^χΊίζό^.ία χατά τ.-,' ρτ,θεΐσαν διχϊσιμ'ν τοΰ Καχουργιοί'./ε'ου, θέλει /«τα τον Νομόν διχααίώσι έοήμην. Δτ,μοηιευθήτω τό π3ρό<· διά της Επισήμου Εφημερίδος. Έν Χ«νίίΐς τ?| 22 Φεβ:ουϊρ(ου 1910. Ό Άντίΐιανγελίΰξ των Έφϊ "ών IV. Ζονοίδηο Έτ.-'.ϊ', ό χαιηγ5. οάμενος ούτος ιινο: άχών -/.αί άγνίεΐται ό τό- ΔΓεκττ. 781 ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡίΜΑ Ό παρά τοις έν Χανίοις {£ακουογ:οΐ>ικατς
  Γενικός ΐι.ιο*αγγελενς
  Λαβών ό..' όψει το ά~ο 27 Όχτωβ,Λυ ! ΊΟ1) ίπ' ά; 0 '): ό Βού-
  λΐυμχ τς.2 Συμβ^υλίΐυ των έν Λ^(>ί^^ς [Ιριιτ,5'.Αω» ο; ου δ Μ.υ-
  οταια; 'Λ/Γέτ Σουφριχ.',; X(^Γ^ιxος Χινίω^ τ'.ς Κταρ/'Όί Κυθχ--
  νίας το5 Νομοϋ Χκ'ω. παρΐτΐέϋΐιρθη ΐνώπιον τοΰ Κα>ουργιοδιχε ου
  Χανίων διά νά διχασθ/) ώ: ΰπιίτιο; -4υ &~.ι τήίίίπέρο··/ τή>, 12
  Αυγουστον 1 Η'9 /31 κερι όϊ χ< 10 ίντα; τον ί τ"^ σ'ΐνίκία «Κα¬ στέλλι» Χΐνίων πανΐοχείου ιοΰ' Χουσεί^ Τζοΰ.τα ι-πζγίζιιι λ», άνγιτεσί διΐ μαχΐίρας ιόν Μίχμίτ ΒίραΐιμίχίΤΐν πληςας «ύ-ον είς την χοιλίαν <ίϊΐ τί,ν ώ/οκλϊτ/,^ ήτοι χϊχ^υ.γήμλτος προβ.ΐί^^μί- νου χα'ι τιμωρουμίνου χτΐ'ο Τ' ά^Ορα 293 τού Ποινκοϋ' ΪΝόμ',υ Θιωρήΐΐ: την άπ6 Φεβρουα^ίου 19 Ι **ΓΥ|γοοί*ν μου. Έπϋδή ό μνησθεί; εί^αι φυγ-ίίικο; χαϊ ίν;οε;-ϊί 6 -όπος τής διαμονής τού. Δυνάμει των άρθρων 408, 406 τής Ποινιχής Δ χονομία-. Προσχα/ώ τόν εϊρημένον Μουσταφά Άχμ. Σ^υφρχχιτι να εμφα¬ νισθή αυτοπροσώπως ενώπιον τοΰ άχροατηοίορ τ^ύ Κα'.ο;ονιοίι- χείου Χα/ίω* την 15 Ίουνίου 1910 ήμέ;α< Τρίτην <αί ώρχν 8 ιτ. μ. Οτε παοε.εύσεται χαΐ ή ποιρά τοϋ Νόμου 6ριζομέ ϊ] τρίμηνος πρ^- ί*σ(«ί« λα/ιζομένη άφ η; εγένετο ή τελευτΐί* τώ/ προ; τ'.ιχ^χολ- λησιν χ»Ί δημοΐίευσιν τοϋ πΐρόντο; υπο τοί Νίμου 5ΐ*τ-τϊγμ{νων πράξεων, ίνα ίιχασθή έρήμην Δημθϊΐευ1}ήτω τ!) παρον διά τής Έπιιή».ου Εφημερίδο; Έν Χΐνίοι; τή 25 Φεβρουϊ,,ίου 1910. Ό Άντεισ«γγελεϋ; -ώ Αριθ. Πρωτ. 1429 » Δ-εκττ. Έν Όνό{*ατι -ζοϋ ί»α·ίιΛε'<ο<; των Έλλ'ινων ΚΑΗΐιΐΡΙθΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό Ε{ο*αγγελεν«; Χανίων Έκειϊό ό Σταϊκός Μ. Πατεράκης ^άτΐιχο-, Κουσ:ο-ερά- κθυ Σελίνο κιί ήϊη φυ-'όδΐίθ; κατηγ^οίϊτί! ώ; ϋπα'ΐος τοΰ ότι έκ συστάσεως μετά των Ιωάννου Ν. Πατ.ράκη Ιωάν¬ νου Μ. ΙΙαι,εράχϊ; κϊί ϋ-ϊ κ;ινοϋ σηαφ«ρ-ντ;ς χινουμβν:: σανα χε?ά»'σαν την εκτέλεσιν τής επομένης αςιοκ^ίνίυ πράς«ως -/.αί ϊνεχα τ»υτης συνομςλςγήσαντες αμοιβαίαν πρό^ αλλήλους συν¬ δρομήν έ^ γνώσει αύτςννοϋόνίος χαί άνευ τής συγκαταθεσεως των εχόντων οιΧΛΐ'ωμα ΊΒιοκτημίνων Ιλ*6ον είς την /οτο"/ήν των ξίνα χινητά κτήματα ήτ:; ότε χ*τ5 τάτέ/η Όκτωβρίου 1907 έκ τής θέσεως «Άγριμοκεφάλβ» τη; περιφερείας Τ;3 χωρίου Παλαιών Ρουμάτω^ Ι^ΐσσάμο^ 7^^&7^ν "20 πρόβατα 1 γ.ρ'.ον χ,αί δό; έρί- φια άξίϊς α,α) των 50 /.* /.αΤωτ=03ΐς τώ/ 400 δραχμών άνή»οντχ *ϊς τούς Ρ. Γναίίχϊ",ν ^'-ΐ Στυλιανόν ΠαρισΛΐΛην διά νά τα Ιχωΐ: ^-.αρανόμως ώς Ίδ'οκττ,σίαν των. Επε;?τ :ό άνόμημα τουτο τας,ζ/'Κί-πζχζ1. κϊί τιαωρεΐτα'. άπό τ' ^άρθρ* Ι, '> Λαί 3 τού ύπ' αριθ. <365 /.τ 57 τού Ποιν. Νόμου, χαρακτηριζεται ϊέ ώς πλημμελημα. Έί,'τες λϊί τ αρθρα 405 κ?ί406 τής Πςινιχή·; Διχονομίας. Κ·ΐλθ'3μ«ν τον β'ρημένον ■Λκτηγοροΰμενον Γν« δμφανΐοθ^ αυτο¬ προσώπως ενώπιον το'3 ακροατήριον τ:3 ΙΙρωτ:δ Χανίω» την 17 -ιο3 μ/]ν;ς Ίουπο,ι τ;5 Ιτ,-υς 1910 ή/ίραν Πέμπτην κιί ώραν 8 π. μ., ίνκ ϊ.κ,αιθκί ώ; ΰ .αίτιος τής ίχτεθΐίσης πράξεως, άλλως θέλει δικασθή ΐρήμν,ν συμφώνως τω άρθρω 407 τής Ποινΐχ,ής Διχονΐμίας, συγχρόνως δέ καλούμεν αΰτ'ον όπως λάβη γνώσιν των εγγράφων τής δίκογραφίος. Έν Χανίοις τή 11 Φίβρουαρίου 1910. Ό Εισαγγελεύς Χανίων Β". Σκουλάς Οί κληδέντε; μάρτυρες Στυλ. Γ. Γναφίχης ή ΡοδΌπάκης <ατ. Παλαιών Ρουμ. Κίσ. Ί'θίννης Ρ. Γνοΐάί'ης και. Καστελλι'ου Κισσάμου Άναιτάσιος Λ'.ν,φΛρϊά'ηςκατ. ΠαλαιώνΡουμάΐων Κίσσάμου Άντο')νι:ς Γ. Λΐονάκης ί » » » Μιχαήλ Ρ. Ρ^φά/ι.ν,ς » » » » 'Κοιννης Κ. ϋίι.ιτζ»νης » » » » Γί(ΑΓ,·ρΐίς Ι. Κα7>αίτί>/.■*); » » >»
  ιμυίιο; δ:*5;τ;ίΛϊς κλητι-,ρ παραγγίλλε-,ϊί όπως εν άντι-
  Τ;3 παροντ;·; τ:·.χο.·.3λλησ(ΐ είς τι-,ν τελευταίαν κατοικίαν
  τού -Λϊτηρρί-ι,Αΐν^ /.χ> &.=ρςν τιιχοΛολλή/ί·, είς δημοσία μέρη.
  'ΐίν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  1". Σκουλής
  Αριθ. Πρωτ. 16 11
  -. 1013
  ΧΑΙΙΤΙ1ΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Εισαγγελεύς Χανίων
  5ή ό Α.άττ Χασάν Ά/μέ'αή 1ί;ρουτή έτώνΐβ άγβμος
  ς κατ. Ηρακλείου χαΐ ήδη αγνώστου διαμονή;
  ώ; ό-^αίτιος τού ότι χατά τον μήνα Σεπτέμβριον
  τοί Ι:ους 1908 ϊια««τέχω<ι "5 μαχαίρας ΐξ<α; δρα/. 80 άς Λί^ιδο/ίν είς αύώ; α Σμν,ρκγ) ο ε^εϊσΐ διχμενιαν Χουσίίν Νιζιίχτ,ς, 6'τω; ν^ρτοώΐ(ί ταύτα; είς τόν Αχμέτ Καμπαλιδά»ην έν ΡεΘ.ιρνγ) ΛΧΤίχράτη^ε τΐύτΐς έπϊ σ'.',-τώ τοΰ «ά άποστερήίγι -ουτίυν τί// Ιΐΐ9«'Γ ι-μ.νχ άνευ άπ'ζΓ,αιώσι&ις χ*ί τάς «πώλησιν ε.; τρ'τ:ν επί £ιχαιώ^ϊ*ι Ί&ΐίχτησίϊς Ετ:ι8ή τ') ανοατμα -οϋ'-"θ προβλίπεται χαΐ τιμωρεϊται άϋό τ' ά Θ:α 385 χ^ί 388 τού Ποινικώϋ Νόμου, χα;αχιηρίζ*Γαι δέ ώ; κληι/μιΛτ,μχ '(!'ειΊ^, ό χ/ηγ.ρο^με,θι, ουτ ς ίϊνε άτ.ώ'- χαΐ ϊγνοεϊται δ τόπος Ο 3 0.0·. ?,- -00. Ηόνες χιΐ τ ά;^ρα 405 >«ί 4υί τής Π,ΐ'.ιχτ,ς Διχονομία!
  νιων τ γ, ν 17 τ. Ο μη-'; Ίουνί'υτ ΰ ϊ310 ήα;ρΐν Πέμπτην χαΐ
  ώοα/ 8 π. >·. ΐ'Λ όι-ασβΐ^ ώς ΰπαίτκς τί,' έίτεθείστις ιτραζεως
  ά'λω '- λ»· 5· »τΓ ?. έίή^ην συαφώ ως τω ά;0εω 407 τής ΙΙοι-
  ν· ν, 31 <' νϊ·(α('4 , συγ/ρονωί δέ /αλϋΐ,ιυ* ούτον ό'πω-, Λαβγι γώ"·.ν 'ώ' έ ν;ιφων τη: δι»ογ, α··'χ;. Έν Χ ν ι: τϊ| 17 Φεβ-ουχ:ί;υ 19Ό Ό Είσαγγελιίις Χανίων Γ. Σκουλάς Οί χληβ ντε; μίρτυρες 'Α/μϊ-τ Κα,ιχτβλίδϊλΤ,ς -άιεΐχο Ηε'ύμντ,ς. Χϊ3>;ν Χοιιρ^αιχγ|'- * α
  "Ε^γοα^ι ττρ&ς απόδειξιν
  "Π ΰπ' -'ριβ 3ί·^)908 αϊτησι; ιοί ΙιταΘμοϋ Ρεθύμνης
  Ά(,~6 ιο: οιχϊσ ιχός >-λη γ,ο τΐϊρανγελ/ε-.αι ό'-π ι ς ϊ> άντίτι."
  ϊϊ; ν -.'ΰ "οι όντο τοΐχο/.^'/γ(σ/] «ΐς τττν τε)ευτα'.ΐν χατοιχίοιν
  -οί λ-ΤΓ,·;θ ου.'.->.υ /λ .τε -.· τνΐχιι ΐ'λλή ( εί; ϊτ,μίσια ΐ'ίρη·
  '·. Χ»ν οις ' ύ^τ,μϊΐΐν
  Ό γ1 ίσ^γ·, ίλϊΰς Χανίων
  Γ. ίκονίας
  ΚΦΗϋίΕΡΙΐ ΤοΙ' Κ
  Αριθ. Πρωτ. 1306 ..
  * Δ^ 585
  Εν *Ονό'4ίατι τοΰ Βασιλέως των 'Γλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Πρός τόν επί παρανόμω χρήσει δ-χβμίτιΒος χατηγορούμενον
  Κύάγ·β)ο. Λιαμαντούλην χατοι^ον Μιλήτου Μεραμπελου λλι Ι
  ήδη άγιώστου ί'αμίνΐ,ς ι
  Κα/εΐσαι δτΊος έ[<·γανια6ής αΰΤο·προσώπα>! ένώπ; ν τοϊ αχρο- |
  ατηρίου τοϋ Διχασνι,ριςυ των ένταϊθζ ίΐριοτοίιχών την 3 τοί μη-
  ^; Ιουλίου τοΰ ίτους !91'! ημέραν Πέμπτην χ«! ώραν 8 π. (-'.
  ■πρός συζήτησιν τής υπο χρονολογίαν 23 Σεπτ£ΐ»β,.ίου 1909 εφέ·
  αεώς σου *ατά τής ΰπ' αρθ. 205 τής 22 Σίπτϊμ^ρίου 1909
  ΐϊπιαά'τεως τοϋ ΕΙρηνοδΐΛείόυ Νεαίΐόλεως άλλως θέλίτβι δ χασδη
  έρήμην
  Έν Αγ. Νιχ<:λάα> τϊ^ 2(ί Φε€ρουαρ{ου 1910
  "' Ό Εϊποιγγίλεΰς
  Ιωάν. Γενεράλης
  ~σα 'ιά τή; Έτισ/,ιιβυ 'Ε^ημερ ϋθί τής
  'Αρμΐίδιος δκ^σΐ.χόΐ χλητήι παραγγέλ)εται δπως ϊν άντίτυιτον
  :Τ|ί ΐΓ«;ούστ,? χλήσχο; τοΐ^οχολλήίγι δηαοσ^ος είς την τελευ-α(αν
  ίκτβ,χ'ΐϊί ου Λ«τηγο:ουιιί<ιυ αϊΊ βΓβρ'. · «.ίς τή· έδραι τοΰ ϊκί05τηρ'ΐ>υ τ^ϋ Πρω-'δχίίί-υ Λ"ση·5ίου.
  Έν 'Αγιω Νικολάω αυθημερόν.
  Ό Είσα',γε/εΰί Λασηθίου
  Ίωόν. Ι'ι
  Άο'.Ο/.. Πρωτ. 1303
  » Διελχ. 582
  Έν ;νόιιατ* τοθ Βασιλέως των
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  ΑημοβιευΟ^τω ή
  Κυβερνήσίως.
  ' Ι5ν Άγίιο Ν·.ίθ)
  Ό Κϊσαγγ.λε'ο Α τί,θέίου |
  "Ιωάν. Ι ενΓθ'Ό.ης
  Δυνϊμίΐ τώ; άρβοων 405 χά! 406 τής ΠοινικηΊ. Διχοιομίβς-
  Κΐλον^ΐεν τοΰ; επί χλοπΐ; χατηγορ^υμένους Ζαφέο 3ανταλια-
  νάχιν χαί 'Αίά/ Ί6:αήμ Καπίτανάχιν πρωην χατοίχους τής πό¬
  λεως Ίίρχχλε'ου χαΐ ήΐτ', άγ.ώστου οιαμον?ς ίνα τρ σέλθιοσι αύ-
  τοιτρβσώτω; την 3 Ίο«·. 'οο τοΰ ετοιί; 1'ΜΟ ήμίοαν Πέμπτην
  χιλ ώ.αν 0 π μ. έ.ώπ'ο* τοΰ άχο'ατη;ίι·υ τ<Χν ένταιθθα Πρωτο- *ιχών-ρί.ς πε?ιιτέρω σι ζήτησιν τήί ώ·; εί.ηται ίςιοποίνοο πρά· ξεω; τί,- **φΐ5ομ£,τ,ς είς το χ/η-.·;ι ν έτί<ριμα ήαών ΰπ «ριθ. β7ΰδ)381'.) τ-ί; 22 '. »τω6()(οι> 1909 ά/λ«>ς ' Οί^υσ: δικασθή
  Άιθ. Πρωτ 13ι)5
  Διεκπ. 584
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  '- ν Όνόματι τοί? Βα(Ιιλεα>ς τ<δν Έλλήνων Δυνάμίΐ των άρθρων 405 χαΐ 406 τής Ποιι*ήί Διχονομίϊς· Κϊ)οΰαί< τον επι παραβάσει των κϊθηχίννων τής ύ' των όϊ,μοσ'ωί ΰποί>λήλ(»ν κ»-ηγοροΰμβ^Ον ' Ι'μμίνΐ υηλ Α
  χών χ.ος πε;ϊΐτ;ρω ουζήτητιν τής άξοιαποίνου πράξίως τής ανα·
  φιρ^μίνης εί; τί) χ)ηΐήριον ίτιίχεΐμα ημών ΰπ' αριθ. 6766)3818
  ής 22 'ϋ/Μνβρίοο 1909 ά'λως 9ίλιι ?ιχου6η έοήιιην.
  'Κν Άγ'ω Νι>ολάω τη 20 φιβΐουαείίυ Ϊ910
  "Ο ΕίσαγγεΛίΰς Λασηίείου
  Ιωάν. Γενεοάλης
  Άρμιίϊι'ς ί'.χαστιχος χλη-ήο πχρϊ (·γέλεται "-«ς ίν ϊτίτυΐτ&ν
  ττ,; πβρού^τς χλήτε«>ς τ&(χοχ>/λήσγ; δημοσίοις ι'ι; τή» -ιλίυταί-
  αν χχτοιχίαν τοΰ Λατη^ορ^υ.Αέ'ου χαΐ Ϊειοο* »;; Γί,ν =.'ρϊν τον
  η
  ρ| 11;ω;οδι/ίίου
  Έν 'Λγίω Νικολάω αύΐιτ,μεοον
  Ό ι 'υγγελίΰς Λϊ"ηΟε'ο,
  Ιωάν. "ενεράλιι<; Προ: 1302 β Διεκτ. 581 Έν ' 'νόηατι τοϋ ΒαοΊλέωι; των Έλλήνων Κ Λ II Σ Ι Σ Δονάρεΐ -ίιβν ίΓδρα^ν 401) και 406 τή, Ποκ'.χ'ΐ Λιχονομίας. Κβλ'ΰμεν τόν έτΐ έ?υβρ ιιι τή. εί; την Άρ/ήν οφειλομένης τι- «ϊίς χατ»|νθ5θύί«ενον Λεωνίίϊν Γ. Μ«ν αϊάχιν ζρώιν /«τοιχ.ν Βραγασίου Μεοακ^έλλοα >ϊ! ή5η ϊγνώστου ?ι«μο»ής ϊ/« προσέλ^γι
  ούτοπροσώιτω; την 3 Ίου·, ου πϋ ετους 1910 ημέραν Πέμπτην χ»1
  ω:αν 9 π. ιχ. ενώπιον τοΰ ίχροΐτηο'ου -ου Δ'.χαττη:ί'·υ τώ^ ε -
  ταϋθα ΙΙ^οτοξιχών τ;ρίς ·πιροιτέ£(·) ουζήτι.τ ν τίς ώς ιΐοητϋ άςΐ'-
  ποίου πράξεως τίς ϊ·,ΐβε.·νί/η; είς τί. χλητ--, Ο' έ-ιιβ μΐ Γ,μιυν
  δττ' ιρ,Ομ. 6763) - δ^^ τή- 2'Οί-ωξρου 1»0. ΐλλω; Ίϋη Ζ.-
  17, 20
  'Λγο Ν
  Ό ί'ΪΙβ«γ·'£/ιΰ; Λίΐη1) ου
  Ιωάν. Γενεοάλης
  ρ
  κασθή
  Έν '/ ,ίι·) Νιχολάω -$ 00 Φεβρουαρίου 1910
  Ό Είσαγιλεΰς Λβσι,βίου
  Ιωάν. Γι,νιι^,άλιις
  'Αρμόδςο; ο:»ασπχος χλητΛ,- ιτζρα·(γ£λλεπχι ό'πως ϊν αντίτυπον
  τή; ποιρ ύβης χλήσεω; τοιχθλ&λλήσγ) δημοσίοις εί; την τελίυτα αν
  ί των κατηγυρουμί'νων -αι έ'ΐιρο/ είς την ϊϊραν τοϋ
  άχροατηρίου τοϋ ΙΙρωτοοιχείου Λασηθείου
  ' Ιίν Άνίω Νικολάω αυθημερόν.
  Ό Είοαγγΐλείκ Λΐσηδίοο
  Ίω.'ιν. Γκνεοάλιις
  Άριθμ. Πρωτ. Μ^Ί
  » Διεκπ. 583
  •Εν Όνό^ιαχι τού
  των Έλλήνων
  Κ Λ
  II
  Σ Ι Σ
  τώ/ άρθρων 405 χαΐ 406 τής Ποινιχήί Λΐ
  εν τον επ) ζ&Όχλοπϊ] λατηγοίθύμενον Έμμβνθυγ/ Ξυ-
  «ρώην κάτοι>ο» Αίφνης ϊητείβς χά! ήδη αγνώστου οια-
  μονήί ?να πρςσέ'Ογι αύτοπρο<ΐώπϋΐς τήν .^ Ίουνίο-υ ηί Ετους 1910 ημέραν [Ιέμπ-η< χαί ώρα> 9 π μ. ενώπιον τιΰ ϊ·ροατηρ;ίυ των
  Πϊωτοδιχών π;ο; περοιιτέΐω συζήτησιν ι»ίς ώς είρηται
  άξΐ'ποίνου π-ά;εο>ί τής άνα<|/5ρομέ»ης (ι; τί) χλη-/^ιον ΐπίχριμα ώνύπ'άριί 6761)3821 τής 29 Όχ-ωβΛυ ά ' ως θέλει 8ι- θ'ΐη έρήμη>
  Άιμίϊιβ. 1ιχα»τιχό; χ-ητήρ παρα γΡ.λιτΐι ϊπως Ιν άνίτυπον
  τής πι^ούσ',-, -οινοχο/λίί'/Λ, δημ^σ'ως ΐί, τ/|< τΐλ·ιιτα'α« χατοι- /.ίαν το5 /ατηγο^ουμένου χ*1 *-ε:ο/ είς την ίίοα τοί ϊχροΐτη- ρίου τοϋ ΙΙ^ωτ^οιχίίου Λααηθίου. Έν Άγ'ω Νιχο/άω αΰ^ηαε'.όν. Ό Είσχγγίλιϋς Λαστ,ΐιου Μωύν. ■ ιρωτ 5-6 359 -;οϋ Ιία<ίιλέο^<,· των Κ Λ II Σ Ι Σ ^ οακίων Έν Πρός τ;/ ΐττ,ί χδικω επιθέσει κατηγορΐύμενον Γεώργιον Χ. 'Απυτο" α/ην κί·ο·ν.ον Κάϊνας Άπο/ορώνου κ*ί ήί ώ ατου
  60
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΐΒΕΡΝΗ_ΕΩϋ
  Καλείται ό'τος Ιμφαν ;&·~ς αυτοπροσώπως 'νώτιον τοΰά/ρο*- πολιτικών αυτού όικαιωμάτων μετα την εκτισ:ν τή*ς ώς άνω
  τηρίου-.ο3 Διχαστηρί(.υ των 'νταϋθα Πρωτ:>ών την !7 τοΰ ' τ;οινής, καίΐκίδάλε: είς βάοβς αύτ5ύ τα Ιξίϊα τζς _£ί*ης υπέρ
  μηνός ΊουνιΌϋ τού Ι;ους 1910 ',ιΑέρβν Π-**-την /.α &ρν 8| τοΰ δημοσίου ίραχ. 15 εί^-τρα/.τέα; δι» τής αύτή*ς ώς άνω ττροτω-
  τγ. μ. τρΌς -υζήτησιν τής ϋ-.: χρΐνοογίϊν ίθ Ίουνί υ 1ίΐ08 1 πικ<;ς κρατήσεως. έχέσεώς σου, κατά τής ίίΐ' ίρι^. ?4· της ι") Ίουνίοα 190ο ποινκής αποφάσεως τού Ε'.ρηνοϊ·ν.ειου Βάμο.' άλλως ((ίλίτε δικασθή ίρήμτ,ν. Έν Βίμψ -?, 18 Φ«6ροοαρί:υ 1910 ' Ό Εισαγγελεύς Σφακίων.» Ε. ϋ,λαπουτ^κης Δημοσιευθήτω τ, παρούσα Ι ν "~ Έ-τισήΛΜ ΈφημίριΒ' Ό Είσα,'νελεύΐ Σφαχίω' Ε. Χλαπουτάκης < -/.αί εδημοσιεύθη Έν Χανίοις τγ. 15'ΙανοΛαρίου 1910. Δικασταί Γ. Μιχελουδακης Ν. Παπαδάκης Α. Κατζουρακης Αριθ. Πρω-ι. 575 β Δΐεκπ. 358 Ό Υ)γραμματιυς Έμμ. Καλιτεράκης "Οτι άκριβές άπόσπασμα Έν Χανίοις τή 8 Φεδρουαρίου 1910. Ό Β. τού Γραμματεύς Ι. Μαναρόλης *&_ν Όνόαατι χον Βασιλέως: των '->.λλήνων
  Κ λ Η 1 1 Σ
  (;ι}. Αποφ. 29
  Ό Έπόπτη τη^ ΆγροάυλακΛς Κυδωνίας
  τ3ς Οπ' όψιν τα άρθ^α Ϊ2 τοΰ ίιπ' ίρ:β. 816 Νίμου,
  ' ά 14 Ίί 1909 Έλ
  μενον ΈμμχνουηΑ Ν. ΣιΌυτελΐίράΛην νίτ'ί-Όν ΠθΊΐνίων Ά-
  πολορίόνου κ^ί ήϊν; αγνώστου ί'.ϊμονή.·.
  Καλεΐσαι 6-ως .μφανισθής α^οπροίώτως τ*,ν 17 τοΰ μη- ' *«' 30 "ΐϊ( ΰπ' άριβ. -' -ή« 14 Ίανουοφίου 1909 Έχτελ*·-
  νός Ίο^νίου τοΰ Ιτου<, 1',ίΙΟ ημέραν Πέμ-την ν.αΊ ώραν 8η^ Γ!Χί·5 Λ,κτάγαατος. ·Λ·" ' '--■■ -1 '-'- -·1ιιι ίί; |*^στ^ν Δήμον δι *χ· χ; Μάρτιον, Απρίλιον, Μέϊεν ρ η ; π μ. ίνωτΓ'.ο-τού ακροίτορΐ'-^ .ού Πρωτ:δινί!ίυ Σφα/.ίων ~ρ. , άπολςγίαν να τ,*;,ΰ.-ϊ-ρω συζήΐηςτ.ν τής άξιοΐϊΐινιυ πράξϊϋς :.-ς άνίφείομένης εις τό ϊ·5ΐνοπο·ν,0έν ΰπ' αριθ. 281Ο/)711 Ιί? 12 Αΰ- γούστου 1909 κλητή,-'εν 'όέσπισμά μας, άλλως θ=? εις έρήμην. Έν Βαμω τί) 18 Φίβρουαριου 1910 Ό Είσαγγελεΰ; Σφακίων Ε. Χλαπουτάκης Δημοσιευθήτω ή π^ρ^όΐα «ν τί, Έτ'.τή-,ιρ Έ Εν Βάμω αΰθημερίν. Ο Εισα',γε/ εύς Σφ Ε. Χλαπουτάκί.ς Όρίζ των Δήμων. δί·.ασι»- .ι γ 2 γ ζή α' ών διά τ>ΰ;
  ί.αϊ τόιους ποος Ι/.οίχκικ τ>υτω/ τα εξής
  Φεόρουάριας
  Την ,Οην Άλιχιαβοϋ, τή' 22«ν Πλα:αν:ϊ, την 24ην
  χαΐ την 27ην Μαλάξα.
  Μ ά ρ τ ι ο ς
  Έν "-ώ Δή *ω ΆλιχιΧϊ3υ την 3η/ καί 20η»· Μβρτ^υ έν Άλι-
  χιανοΰ.
  Έν τω Λήμφ Λάΐίχω; την Ιην Μαρτίου έν Αάχχοιΐ, χ«1
  την 22·?ν έ»· έν Νίοις Ρούμαβι.
  'Κν τώ Δήμω Πύργου Ψυλονίρου την 4τ,ν Μ«οτίου «ν τώ χω-
  οίω Κοντομαρ', την δί 18/)ν έ' τ^ /^ωρίω Πλατανΐα.
  Έ τώ Δνίμΐι) Κίρϊμβιώ/ την 7ην Μΐρτίου έν τώ χωρία)
  .---------__.__ Γέρω Λάχχω, ιήν 29 έν τω χωείω Μαλάζα.
  Αριθ. Άποφ. 17 ■ : " 'Αιτρίλιος
  _,. , ! Έν τώ Λήυ.ω Αάχχω^ την 4ττ|ν έν Λχχχοι; την δέ 22«ν έν
  1ο 1ι-.αίίτηριον των εν Χανίοις .Ι^'-^τοδικΛν ' Νί.ις ΡΟύ.ίαβι
  ί Έν τώ Δήαω Άλιχανοϋ την 6ην χαι την 24ην.
  .............................................. , Έν τγ| Δήϋ.ω Πύργου Ψυλονέρου την "ην έν τω /«βρίφ Κοντο-
  [ μαρί, τήί δί 26ην έν τω /ωρ'ω Πλϊτχν'α.
  ι Έν "ψ Αήαω Κεοχκϋών την ΙΟην έν τω "/ωρίω Γέρω Λϊΐ'-
  3. 'Αντω.ι,;^ Ι. Άν^ρουλάχι; χω, την ίέ ΙΟην Ίι τώ
  Λοΰχι Κισσαμου έτών'27 φυγΐί'.ϋθυ π ο αι-. ;υ 'Κλληνϊς ν'-ί '
  Διά ταύτα
  ρ
  Κηρύσσει Ίίΰτον ίνβχον όΐί μ*ΐ άλλβυ τινος υπό κο'.νοΰ
  ά
  'ν'.. τώ
  έ
  Μ ά ι ο ς
  Λί*<ων, την 10η< έν Λάκχοΐί, την δέ 22«ν 6ον είς την κατοχήν των ξ*ν_ κινητά κτή^ατα ήτοι δτι την νύκτα '· 30-ην έν Μα>ί?β
  τής 9-10 '()/.-ω6ρι .υ 1908 _ έ/, το^ίν Τι,ι-ζ^ια Ίναχωρίων , Τόπον 'ο' έκδι'χά.-ίως των ^γροζηαιών διά μέν τάς ίδραί των
  Κισσαμου κειμε,ης :ινι^ς τ;ϋ Ι',μμ. Ση€;«/.ακ·> αφήρεσαν Ζύο ώήμων τα Δη'ίοΐαχιαχίϊ Καταβτήμα-α, δ·ά δέ τα χωρία τοίιί οί-
  -ρόβατα καί μίαν ,πγα άξιας ϊρα-/μ· 60 άνήίοντθ! εί: -όν είρη- ' xI(^υ^ Σταδ-Λΐτϋς τής Χω;οβυλθίχ·η
  μενον ΐ'^μμ. ±,τ.ιρ%Λϊ '.τ,ν δι* ν.< τα έ/υ,σι παρανόμω: ώς !8ιο-. Π» = ι·( γελλβ.ι την Γθ:/-κ6λλησιν κτησιαν τω/ καί ι νωοί» έ<άσ-ου Λήμου. ετπμίλεία των κ Κοί καταίι/ ί,ίΐ τον νηρυχθιντα ενοχον <α-τ οροόμι<_ν Αν των. Ι. ΆνΒρουλάκην εις ΐυλάκισιν ενός Ιτ^υς οίς τρ'ώ, [ληνών καταναγκαστΐί-ά Ιργα ι; αποζημίωσιν ί)- = ρ τ,ϋ παθίντος Έμμ. Ό 'Ρπάκττ,ς ΚυΒωνίαί Σπερελάκην είς την αξίαν των κλαπίντον V1" '"' τού 8ραχ. 6 * ! καί έτέρων 10 ϊίά τ*; ήυΗρΛ^γίας 3;^■:^·^ $!σττια·/.:ε'ων διά ;>/ ■■
  κροσωπικής αύτΐύ ρ^.ή^,ω; /.αί ι'ς ΐ/ζ- ί,ςς
  είς άπαντα τα
  /ωι .
  ·!ο .-α: έξ»5όβ·»| τλ, 18η Φε6ρ·ιιαρ(ο> Ιίΐθ.
  Κ Πωλιονδάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ*
  βΐ
  ΛίΑΤπΥιΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑΝ
  Των εγχωρίων φυσικών προΐόντων κατά την εξαγωγήν
  λήγουσαν τη 30 "Απριλίου 1910.
  Φορολογούμενα »>Λ'δτ>
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α
  Εϊδη φορολογούμβνα έιΑ τη" βά&ει των
  ίνανι»
  Α'. πρός* 18 τοΐ
  1 Έλαιον................
  2 Σάπων, >.ατά την αναλογίαν μόνον τοΰ έν
  αύτφ περυχομένου ελαίου.Είς 1 χιλιό¬
  γραμμον σάπωνος λογίζονται 0,6392 -χι¬
  λιόγραμμα ελαίου. } 0,6392X0,91
  3 Ελαίαι πράσιναι έν έλαίφ, ή ετέρω
  λίσματι ςυνώ.................
  4 Ελαίαι μαύραι.................
  5 Ελαίαι τράσιναι έν ςηρα ιιβταστασε!
  6 Ελαίαι έν ςηραχ.αταστάσει πρόςαλεσμα. . .
  7 Ελαίαι έν υδατι ή έν άλμ(| (λθλυμπαδες
  τσακιστές)......................
  8 Οίνοπνευματώδη ποτ», Αθνιάκ, ρουμι,ήϊΰπο-
  τα, οι'νάπνευμα, μαστίχα, /.ατ'άναλογία·
  τή*ς παραγοΰσης αύτά ποσότητος οίνου, ύπο-
  λο^ίζομένων τριώνχιλιογράμμων οίνου εί
  ίκαστον χιλιόγραμμον αυτών } 3X0,09—
  9 Ρακήή σούμα μέ'/ρι δϊχαέξ βαθμών,χατ'άνα-
  λογίαν τής παραγοόσης αύτάς ποσοτητο
  οΓνου, ΰπολογιζομενου δύο χιλιόγραμμα
  οίνου εϊςέν χι7>ιάγραμρακής.}2Χ0/09.—
  10 ΙΙετμέζί, αναλόγως τής ποσότη-ος τοϋ
  γλεΰκους, εξής παράγεται, ύπολογιζομέ-
  νων τριών χιλιογρά,ιμων γλεύκους '.'■-. εί
  χιλιόγραμμον ττετμεζίου. } 3χΟ,ί·9.—
  ΙΙ'. πρός 2·ί τοις %
  11 Βαλανίδι (Ααΰρο 6ρ«γμί»ον.........
  12 Βχλανίδι......................■ · ·
  ι3 Βαλανιδόκουπα.................···
  14 Κιχίδια........................
  16 Μέλι.'....!!... ......... ,' !'.···
  17 Κηρός ..........................
  18 Μϊλόπηται....................
  19 Δίίχ,ταμος........................
  20 Λάίανος.........................
  21 Λιναρόσπορος.....................
  22 Δαφνόφυλλα......................
  23 Α'ιβέρια 1~Κχιχ χαΐ άπΐττάγματα, κ«ραμπ^-
  91, δαφνέλαιον, φ*σκομηλέ"' αίον.......
  24 Ροδόσταγμα, άνθόνίρον χαϊ λοιπά τοιαθ1-»
  ?«υτερεύοντα προϊόντα.......
  Γ'. πρός ίθ τοίς %
  25 Σταφιϊες εΠίας σουλ.α/ίνηί
  26 » » »
  28 Σταφίϊΐς ςανθαΐ άξ*" 6κ!- -ς .
  ϊξελΰκιστοί. ·
  21
  1
  4
  1
  2
  5
  91
  58
  65
  40
  18
  23
  27
  27
  18
  9
  14
  00
  40
  50
  00
  40
  65
  50
  20
  23
  10
  10
  3ο
  25
  20
  17
  16
  29 Άτοκάθαρα ςανθών σταφίϊων. .......
  30 -^ταφίδές χαΰροίΐ..............., . .
  3ί Κο.'Λθύ/αα ήλιασμένα..............
  'ά'Ι ίί'. ^ν.ο(>~Μx τρυπημενα /.αί δικλά......
  33 Κϊιιχοΰλια σ/,άριτα.............., .
  34 Κου/.3υλη9ραΛαί πάτοι ΐΓ3υ λαί,ανΐοθ . . . .
  οθ 1 "οσταθμι οίνου................
  3/ ΐ'γρόπΐϊα οίν.·,......, . . .......
  38 Όςο;..........................
  39 Άμυγοαλόψα-/α γλυΛβΐί. ............
  'ίθ Άΐλΐιγϊαλάψυχα Τϊιχ,ρά. ,.........
  41 Αιιΰγΐαλχ έν -ρλϋώ.............
  42 Άμΰγδαλ* έν φλθϊώ (άφράτα). . .....
  43 Χ^ούπι*.......'............
  44 'ί<Ί "„ 45 Γλυκόρριζα 46 ΛίΛθνβόα χα· πορτοκαλάία . 47 ΐΐορτολάλΐοι ,............ 48 Μανταρίνΐα............. 4(>
  Α'. «ρό»; ίί τοίς
  °/
  50 Οινοι
  ο Ι
  ·ταρα·_'οΐΛενον ΐια χημικής
  /.ατεργασίας
  52 2]άπ
  ,'.όνθν
  Ε·ς
  αϋιω ·,.€
  χ ίάκωνος έκ ιτυρη-
  · ογίζοντα: 0,6392 -χιλιο ίο
  αί5ϋ . ) 0,6392X0,50=
  ϊίΐδϊ» ψ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ιι'
  Γ)3
  56 '■> άρκάλ^ιν Α«ί ί'.λούριον.
  57 "Ιπ-οι 4 % κατ' εκτίμησιν......
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
  Εϊδη όοοθΑθγ >νηϊνα κατάχ
  60 Μ
  61 Μ'
  62 Γ
  χ ρχ
  ''τιΐ,Λ5ς, άνθβγαλο»
  ς«νη·
  06
  16
  60
  60
  10
  05
  23
  55
  05
  90
  35
  20
  09
  03
  04
  62
  12
  13
  24
  09
  50
  32
  70
  50
  Ψ00Ο<' 30 60 20 15 10 05 — ! 10 02 50 Έν Χκνΐ'ΐς τή 25 Φεδαουαρίου 1910 Ό επί τΰν Οΐχ.ο><ομ!χών Έπίτροιτος Κ. Μ. ΦΟΤΜΗΧ