93159

Αριθμός τεύχους

11

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

6/3/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΣ -ΛΛΑΛΟΣ
  ΪΡΑΡΓΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΪΔΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ
  ΓΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  "ν Χανιά*.; τί) 6 ίαυτί.. 1910 ΆοιΟ. 11ο.
  Αριθ. ΙΙρωτ. 676
  » Άποφ. 4
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΙίΙΤΡΟΠΟΣ
  Λαβόντες ύπ* δι]τει:
  α'.) Την άπό 25 Φεβρουάριον 1910 χ'ιτ/;ΐ'.ν Λέοντος Ι1·
  "Αλμπερτ, έμ,πόρου, πολίτου Ίτ-λοΰ κ.α.1 κα,τοίκου Χανίων
  έμπορευομ,ίνου υπό την έζωνυμίαν ί,ΙΙα.ινάλ "Αλατίρτ κ-χί
  υίόςβ,όι' ής αϊτείται την κ,α,τά, νόμον αναγνώρισιν τ ου συν τη
  αίτήσίΐ ταύτη ύχοβχλλορ.έν^υ είς διπλούν κα'ι επί ϊοιοιιτίρου
  χάρτου άπε.κον.ζοΐΛίνου βιου.ηχανικοϋ κχ': 6(Λ7ϊθρ:κ.οΟ στ,ΐΛ,α,-
  τόςτου, ώς τουτο λεπτομερώς έν τη αύτη αίτησει ττίριγράφε-
  ται, προωρισμε'νου είς προστασίαν τ.'.ν ύ-' αυτού κοι/.'ζοΐλένων
  συ^ιγδαλεύρων, όπερ σήμχ, δι' έρυθρϊς βαφης ίΐ ;/.ελάνης είναι
  ά,ποτετυπωμένον επί των ττερΐίγόντω.ι τα. συιιιγοάλευία σάκ-
  κων, συνί<τταται δέ έκ. της δί/'.όν&ς Άλέκτθ£>ο*; πλα,ισιου-
  μένη άνωθεν διά της έπωνυμίας αίΐασχάλ Ά)απερτ κ.α;
  υιός» υφ' ην ή λέξις ^ανία κχί ύπ' αύτην Ν0 3, κάτο;0εν
  δέ διάτηςλί'ζεως «ΑΓΝΟΝ» καίύ-' αυτήν Σηιια κατα-
  τεθετιιένον.
  κατέβαλε τό ~ροί άναγνώρ'.σιν ςμ—ορι/.οϋ σηματος όριζόαε-
  νον υπό τ ου νόμου ■ποηο·/ των 100 δρ-/χμών.
  Ίδόντίς /.χι τα άρθρα 4, 5, 6. 7 8,9 και έ—όαεν* τού
  οϊκείου ΰ~ αριθ. 759 νόνου συαφώνοι; πρός τοϋς όριΐϊμοϋς
  των οποίων οίον ίχ παρασχεθτ, τω αίτοΰντι ή άναγνώριιις
  τοΰ ώς είρηται βιο^.ηχαν.κ,οϋ χα'ι έμ—ορικοϋ σήρ.ατός τού, κα!
  ή κατά. τ ό αρθρον 15 τοΰ α,ΰτοθ νόμου —ροστατία τουτο·*
  καθόσον ή πρΑοΐΐΛίνη αίτησις είναι άνελλιπης και νόμΐ(.Ό<. Ά·χγν(,·ρι'ζθ|/.ίν τό διά της -ρον.ίΐΐΛε'-.ης α:τήτ:(,ι; υποβλη¬ θέν κ,χ." επί τοΰ έ~:τυν ,α;'.έ'νου χχρτο1» /.αί ώς άνωτ.'ρω είχο- νιζό;/.5νον καΙ λί—τ&|Λερώς ΐι·ριγρ*ιρο|Αενο; βιοα/·,/5ΐ·Ίκόν και εμπορικον σόυ.ν. τοΰ αίτοΰντος Λε'οντος II. Λλν.πεοτ έμπό- ρου πολίτου Ιταλού κ.α.τοί/.ου Χανίων έμπορ6υομ:νου !<π& την έπωνυμίαν «Παινάλ Άλμπερτ νο.. υιός», ·ί-,νις άπει- κόνισ'.ς ό'λόκλτ;ρος είναι άποτετ^πωμ5νη <)Γ ίρυθράς βα,- φης η μελανης επ1 των περιεχοντων τα. ΐϊυμιγοάλευρα σάκ- κων, άρ^οιχδ'νης τος π.οττασ'ας τα.ύτης άπο τί.ς ήμε;ας καθ τ, προκειμε'νη αϊτητις κατίτεθη και έττρωτοκολλήθη ιτλήρης, ήτο: άπό της 25ης Φεβρουαρίου 1910, και Πα,ρί'νομεν τώ αίτοΰντι την /.ατά τό άρθρον 15 τοΰ ύπ' αριθ. 759 Ν ό μ ο υ προστασίαν τοΰ έμιτορικοΰ και βΐομηχα- νικοΰ τούτου ση[-ΐατος, ήτις προσταιία κατά τό αρθρον. 9 τοΰ '.δίου Κόμου αρ·/6τα: υετα. παρέλευιιν δέκα ήΐΛΕρών ά~ά της έν τη ΈθΥ,αεθ'δι της Κυ€ίονηιεως δημοσ'.εύσεως της χ-θίρασεως %%: εναντίον καταχρησεων όιαττρα/- ά δήρν ταύτην τροθετ^.ίαν. Φεβρουχρ,'ου 19Ί0. Ό 'Κπίτϋοπθζ Κ. Μ. ΦΟΤΜΗΣ ρ θειτών ι;ετά την Έν Χανίοις τη ΑΓΝΟΝ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΝ (~,'.) Τό υπό χρονολογ. 1 Ίανουαρίου 1910 πιιτο-οιη- τικόν τού ενταύθα Γδν. Προξίνε'Όυ της Ιταλίας, έξ ού ά-:ο- δεικνύεται ή Ίταλ'.κή ίθαγί'νί'.α τοΰ αίτοΰντος. γ'.) Τό ύπ' αριθ. 5618 και χρονο/η·. 2'. ΦεβρουχρΌυ 1910 γραριχάτιον παρα,λαβης τοΰ Κε;τρ:κοϋ Τααε'ςυ ότι ΆοιΟ. ΙΙρωτ. 1260 λ Λιεκ.. 559 Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΝ ΕΠΙΤΡΟΙΙΟΣ Δικκηρύττει ότι, Έχτίθεται είς ·ραν*Ρ*'·' μειοϊοτιχτ,ν δημοπρασίαν, ΰπ': τούς κα¬ τωτέρω δρους ή ^ρομήθ::α δισχιλίων μέτρων όθίνης ΚΙΐη,Κί άναγκαΐίΰΐης είς την ύπηρεοίαν τοΰ Πεζιχοϋ. ΊΙ 5η^ο~ρ2τία 2ϋξα'/0ήσεται έν ταίς έ'ϊραις των Νομών Χα¬ νίων, Ρεθύμνης /αί Ήία/.λείου ν.αί είς τα καταστήματα των οΐκίίων Νίμ*ρ·χ όν Ινώ'ΐον ΐπιτροιτί;ς ά-οτελοϋμ«νης ίν Χανί:;ς ά~ϊ τον Ν:|:άρ>η'' ώς πρ:εϊρ3ν, τόν Είρηνιϊίκην Χα-
  νίωνχαί τ:ν 1ΙροΊστάμ»ν3·. τής οίκονΐμικής υπηρεσίας τής Άνω-
  ,
  64
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τίρας Διοικήσεως Χωροφυλακής χαί ΙΙεζικοΰ ώς με'λη, ϊ) απ
  τοος νομίμως αυτώ» άναιληρωτας ένδέ τίϊς λοΐπίΐς ΝΌμιΐ; απ
  τόν Νομάρχην ώς Πρίεϊρίν, τόν :ίκεΐον Είρηνοϊί/.ην κχί τό'
  οΐκεΤίν Μΐίραρ-χον έ; μΐλη ή1 άπό τού; νΐμίμίυς αυτόν ά;απλη-
  ρωτάς ,<ατά την 2' Μϊρτίου ημέραν Δευτέραν καί ώρβν 10—12 π. μ. Όρ;ι συ^ιφωνιών. " <· *~ "Αρθρον 1. Ή τταβαδ2θ·»)σ:μ5νη όθόνη ΚΐΐΕΐΚϊ ϊέςν νά η Αγ γλΐϊΐή όμοία —ρβς τό επίσημον δεϊγμα καί νά πληροΐ ώ; αΰτό τούς εξής ό'ρους α . δυνϊμβμετρι/,ήν «ντοχήν. Κατβ στήμον* 135--150 -/ιλιεγράμμων. » Κρ'εκην 80—90 » 6'. Έλβστηκότητα Κατί' σΐήμονα 17 χιλιοστομέτρων » Κρόχην 15 » Χ ρωματιΐμβν σταίερέν. Κλωΐτάς έν ένί τετραγ. έ/ατοστομέτρω. Κατά στήμβνα 30. » Κρόκην Π "Αρθρον 2. Ώ ανώτατον όριον τιμής όρίζονται δραχμαί 1.30 κβΐά μετρίν, ίιπολογιζίμίνων είς δάρος τού έργολάβου άπάν- των των νομίμων είσαγωγικών τελών. "Αεβρβν ϊ. Ό άναϊϊΐχθηϊόμενος έργολάδος όφίίλει ν* παρα- οώβι», τ'χ οισχιλια μέτρα όθόνης έντός τεσσαράχοντα ημερών άπό τής Ιτίγραβής τκ>ϊ3 Συμδ:λαί:υ, ενώπιον Έπιτροπής υπό τοθ
  Άνωτέρί'-ι Δΐί'κητοϊ τής Χωροφυλακτ,ς καί Πεζικοϋ' δίβρίσθησο-
  μένης, ά^τιττροσωττευούσης τό Οικονομικόν Συμβούλιον τής Διοι¬
  κήσεως ταύτης είς ήν προ τληφθήσεται ώς μίλος καί ό Διευθυν¬
  τάς ·*=5 ϊτ^μίσίοι» Χημείευ όστις ουνάμα θέλει έξΐτάσει τα; χημι¬
  κάς ίϊ'.ίτητας τής όβίνης,κβί θέλει ίχθάβει τό πόρισμα τής έςε
  τάσεως ίν ίί α ί/.Οίσ'! αύτοΰ, ιοθ ΐργβλάδου μή δυναμένου νά
  πρ;6αλ() ούΐεμίΐν Ιν5Τ«σΐν ώς πρός τόν τρόπον τής ίξίλέγξεως
  Ή Έπιτροκή ίχει τϊ δικαίωμα νά κάμζ χρήϊ'.ν οιουδήποτε
  μέσου — ρΐς έςίτασιν τής όθόνης λαμδάνουσα έξ εκάστου
  πτύγματο; (τβ^ίου) ίο/ιοο τ9^ μέτρβυ άνευ άποζημιώσεως τοΰ
  •ργολάίβι;.
  Άρθρον . Ή πληροΰσ* τούς ανωτέρω όροίς όθόνη
  λαμδάνετα: υπό τής Έπιτροπής, ήτις συντάσΐε! τό έ~ί
  πρωτά·Α5λ?^;ν. Τουναντίον ή μή πληροϋσα τοΰς άνω-έρω όρου
  απΐβρίπτεται β■^ντασ5ομ5νου καί τ&3 πρός τοΰτβ ά-ϊΐτουμβνου
  πρωτοκόλλου.
  Ό ϊργολαίβς ή ό α*τ''κλητος αϋτοΰ δέον νά λάδτ) γνώσιν άμ~
  ,φο^βων τδν κρωτβκόλλων κοινβιτςιουμένων αύτω έν άνάγλτ διά
  ό■^xαϊ;(Λ»^ /.λη;τί;;ς δατΐάνχις τού" ΐργΐλάβου. Έν -εριτΐτώσει
  ϊέ «περρίψεως τής όβόν(;ς ή ά'ενησις τοΰ έργολάδίυ ή χοΰ άντί-
  π^:σίοΐ:ου αΰτοθ, πρός παραλαβήν τβΰ "ρωτο/.όλλου τ ή άπουοία
  τού;.ον ι; '-λύ'α οϋϊόλως ά·π«λλάασει τόν ίργολάδΐν ά~Ό τί]ς έμ-
  τρ:0ί»;χ;υ όντΓ/.ατίττάσεως αυτής βύϊέ *ΐό των κατωτέρω 4ρ·-
  ζομ=/ϋΐν ·3υ£πειων, ένεκεν άθετήσεω; τής ΰπ:7ρεώσίως ταύτης.
  Αρθρον ό. Τ>·ν άπορρ.-τβμένην όθόνην ό ίργολάςος ύποχρε-
  εθτα: ν άντ'.κβθ^τί1 ϊι' έτίρας πληρούσης τούς παρίντας ίρους
  έ".τος ν./."·. (20) ημερών άνυχίρθίτως αζο τής ίπιούσης τίίς
  «ϊ:ίίρίψ«ω^.
  Ά?9»:ν 6. Ί2ίν ό ί^γολάείς ίεν παραίώστ; εν;ςς τής ύτό
  τ:ΰ '^:^ ^ρΐεου τι^ς ζαΐίνύβης εριζομένης τ.ροβεσμίας τα δισχίλία
  μ=τρβ »»:νης ή εάν Ιέν «ντ!κ«τ«στή»χ; την τυχόν άι^ρριφθησο-
  μί'νί,ν *.τ';ς των ιΓκίβιν ήμεεών, τό ΟίΑθνομιχόν Συμδΐύλιον
  εΐ τα οϊ·ντ«, βιτως έ έ·γολ«6ίς κηρυχθή εκζτωτ»; τής
  μ,ί/ης ίργςλιιδϊας, «υμφώνως τω 356 νόμψ ίν τοιαύτη δέ
  τώ*:; τ: λέγω ίγγυίϊοίίβς κατατεθ'εν τ.χρ' αϋτοδ χρημ.
  Λ«ται;ί-·:ει ύτ.έρ τεϋ Δημισίου.
  Ληίύ;*ίτΐ! ώίβύτως ειιπτωτες εάν έν[':ς 48 ώρών άπό τής
  ~?ες 3ύΥ:ν Χίινοπ:ιήΐ£ως τής έπ' »νόματί τού κοτα/.υρώσεως
  τής ίργελαίίας δέν πρβσέλίί; πρός σύνταξιν τ;3 οί*είου έργ:-
  λ».ει/.!>5 3^1^.ί57.αί3^ άνευάποχρώντως δεδικαίολβγημένης αϊτίας.
  "Λ.0»»ν 7. Εάν ό Ιργελάίΐς κηβυ-χθ^ Ιχπτωτος τό 0/.5νο-
  μι/.;ν Σ-,λί;·)λιον τ?;; Ανωτέρας Διοικήσεως τής Χω;:φ>λαν.ής
  τικού δ:αωνισμϊΰ ίνεργηβηΐομένου άμέσωί, άν τουτο ε
  ό χρόν:ς χαί ή άνά-'χη τϊίς υπηρεσίας.
  Πατα ϊΐ ίημία ήτις ίίθϊλε προκύψει εις τό Δημόσιον Λε έκ
  τής προμηθείκς τής όθίνης έκ τής ά^ορας, είτ* έκ τής κατοκιι-
  ρώσεως -ιή; νίας Ιργΐλαβίας έ-' ονόματι άλλ?ίΐ μέ μεγαλυτ-ραν
  τιμήν, "ϊ-ιδαρύνε'. τ Όν Ιχπτωτον εργολάβον, είστΐράττεται δέ παρ'
  αύίοϋαΜμφώνως πρός τα; διατάςεις τοΰ πεοί ε'.σχράςεως ίημίδίων
  Ισόδων νόμο^.
  Ό ίργολάδος οφείλει νά δίορίοηβ άντίχλητον όπως αναπληρΐΤ
  αυτόν έν άπ^κσία τού, λαμδάν^ τάς σχέσιν έχοίσα; πρός την
  προμήθειαν άναλοινώσεις τής Στρατιοιτικής υπηρεσίας καί παρί-
  σταται καΐά τάς παραϊότεις. Άιτουσιάζοντος τίϋ ίργολάδου ίάν
  δέν ωρίσθη τ.χρ' αυτού άντίκλητος η ά^ουσιάστ) καί ό όρισθίίς τίίθΰ-
  τος, «ΐίάνακο:νώσεις τής Στρατιωτικής Άρχής καί άλλαι ΐπιϊόσε'ς
  πλήν των πρωτοκίλλων τοϋ Οίκβνομινοΰ Συμ6ουλίου γίνονται
  πρός την ίπιτόπιον δημοτικήν "Αρχήν καθιστα,Αίναι Ιγκυρο', άπε
  τής ημέρας τής ίπιδόσεώς των.
  "Αρθρον 3. ΟΙ βουλόμενοι νά λάβωσι μέρος είς την προκει¬
  μένην μεΐίδοσίειν οφείλουσι, διά την άχριδή έκπλήρωκν των υπο¬
  χρεώσεων των νά καταθέσωσι εις τήνάρμοδίαν Έπιτρεπήν γραμ-
  μάτ:ον Ταμείου τινός τοΰ Έλληνιχοΰ Δημοσίευ Κρήτης ή1 τής
  Τραπέζης Κρήτης έμφαϊνον την είς αύτ'ο κι>τά'3εσ:ν δρα/μώ/ τρι-
  α-Αθσίων (300) είς χρήματα ή μετογάς τής Τραπέζης Κρήτης
  κατά την επί τής ίκίοσίώς των άςίαν. Τό γρ>μμάτίον τουτο
  έπιστρέφεται πρός μέν τούς άποτυχόντας μευδότας άμέσως μετά
  την κατϊκύρωσιν πρός όέ τςν άναδειχθητόμενον εργολάβον μετά
  τίιν ϊκττλήρωσιν άπασών των υποχρεώσεων τού.
  Όφείλίΐ πρός τούτοις ό έργολάβος νά παρουσιάση δΰο ίγγυτ,-
  τάς «ξιοχρέους οίτινες νά δηλώσωσι κατά την σύνταξιν τ;3 συμ-
  βολαίου ότι έγνυώνται πρός τό Δημόσιον υπέρ τοΰ έργολάδου άλ-
  ληλεγγΰως καί άδιαιρετως μεΐ' αύτοΰ Χ3ΐ είς ολόκληρον ένεχά·
  μΐνος καί παρα'.τούμενος τοΰ εύεργετήματος τής διζήσε«>ς καί 8ιαι-
  ρέσεως καί πάσης αλλης ίνστάσεως διά την άκριο'ή καί άπαρά-
  δατον εκπλήρωσιν άπασών των υποχρεώσεων τού.
  "Αρθρον 9; Εάν ό έργολάδος άποδιώση ή πτωχεύϊΥ) ίφαρμό-
  ζονται αί διατάξεις των άρθρων 49 καί 50 τοΰ ύπ' άριθμ 356
  Νβμου
  Άρδρον 10. Ό έργολάδος δέν δύναται νά έκχωρήσν} είς έτερον
  την προχϊΐμίνην εργολαβίαν οδτε τα έχ ταύτης άιτορρέοντα δικαί -
  ώματα ή" ΰιτοχρεώσεις άνευ τής τηρήσεως των ϊν άρθρφ 25 τοϋ
  5π' αριθ. 356 νόι ου διατιιπώσεων.
  "Αρθρον 11. Ή πληρωμή τής άξίας τής ιτβραίοθησβμένης
  όθβνης γενησεται διά χρημ. ένταλμάτων τής Δίβυθύνσ«ως των
  Έσωτερίκών ίκδιδβμένων «π' ονόματι τ-ΰ έργολάδου επί τη βάσει
  γραμματίου είσαγωγής καί πρωτοκόλλου παραλαδής
  Τα έ'ςς-δα τοΰ συμδολαίου αμ τα /.ηρύκεια δικαιώματχ έπιδα-
  ρύνΐυ-ι τον εργολάβον.
  "Αρθρον 12. Ό έργολάδος ΰποχρδούταΐ νά παραδώση, υπό
  τούς αϋτοϋς ό'ρους ν.αί έτερον ποσόν όθόνης Κ1ΐ;χ1ί εάν ήθελε
  λαδει ~ρΐς τουτο έγγραφον είδίποίησιν τής Στρβτιωτικής ύπηρεαίας
  ϊντό; ['.ηνός «πό τής ταραγγελίας, ύπβκείμενος έν άρνήσει
  είς τάς υπό τοΰ ανωτέρω ΰπ' άρίθ. 6 άρθρου οριζομένας ποινάς.
  Έν Χανίοις τή 24 Φε6ρου«ρίου 1910.
  Ό Ιπί των Έσωτβριχώ* Έπίτροπος
  Λ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΙΙσ'
  Αριθ Πρωτ. 830 · .:
  » Διεκχ. 761
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Λαβόντες ΰπ' όψιν :
  Ι) Την ύπ' αριθ. 38ϊ/3§4 «· ί. διακήρυςιν τής Ανωτέρας Δι¬
  ευθύνσεως των Εξωτερικών δι" ής έξετίθετο Είς μςιοϊοτικήν δη¬
  μοπρασίαν ή κατβσκενή γεφΰρας επί τοΰ ποταμοΰ Σακτο^ρίων.
  2) Τα υπό των Νβμνρχιών Χανίων, Ρεθύμνης καί Ήροικλϊίοο
  ΰποδληθίντα ημίν υπό χρενολογίαν ^22 Φεβ133■^^'ρίο^ 1910 πρβ-
  κτικα των έτητροπειών αΓτινι,ς συνεστά6η-αν προ; διαξαγωγήν τή;
  μειοδοσίας ταύτης έξ ών ϊείκνυται ό'τι ένερ-ρθίίσης -.ής περί Ώς
  ό λόγο; μειοοοσίας νομίμως προσεφίρθη ν' άναλάδ{, την έκτβλε-
  ν τής εργασίας ταύτης ό έργολάβος Χαρίϊημος Σαπουντζάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΧ
  βκ
  άντί δίκα τριών τοϊς εκατόν επι ϊλαττον τοδ προϋπολογισθέντος
  ποσοΰ ο'στΐς καί ανεκηρύχθη τελευτβΐος μΐιοίότης υπό τής επι¬
  τροπείας ήτις συνεστήθη ΐν τώ νομώ Ρεθύμνης.
  3) Την ϋιτο χρονολογίαν 24 Φεδρουαρίου 1910 ϊήλωτιν τού
  έργολάδου Εμμανουήλ Μαστρογιαννάκη νομίμως χά: ίμπροθέ-
  σμως κατατεθεΐσαν μβτά τοΰ άπαιτουμε'νου γραμ,μχτιου παραχα-
  ταθήχης δι" ής δηλοί ότι προσφέρει πί'ντε τοΤς εκατόν επί ελατ -
  τον τής υπό τοθ τελευταίβυ μειοδοτου προσφερθείϊης τιμής πρός
  ανάληψιν τής προχειμένης εργασίας.
  Ίδόντες καΐ τό άρθρον 14 τού 356 νόμου.
  Άχυροΰμεν τα σχετΐλά πραχτιχά τής γενομένης μειοδοσίας
  *ατά την 22 Φεδρουαρίου 1910 ενώπιον των έπιτροπβιών αΐτινες
  συνεστάθησαν πρός τουτο καί
  Διατάσσομεν την επανάληψιν αυτής συμφώνως τοίς ό'ροις τής
  διαληφθείσης ΰπ'άριθ. 3*8/^ ε.ϊ 8:αχηρΰξεως τή; Ανωτ. Διευ¬
  θύνσεως των Έσωτίριχών καί ταίς διαναξεσι τοϋ1 355 νόμου ΐνέρ
  γηθησομένης ενώπιον των διά τής διακηρύξεως ταύτης ωρισμένων
  έπΐτροπειών καί ΐν τοίς αυτοίς τόποις την 26 Μαρτίου 1910 ήμϊ-
  ραν Παρασκευήν καί ώραν 3—4 μ. μ. ,
  Έν Χανίοις τή '.Ί Μαρτίου 1910.
  Ό επι των 'ϋτωτςρικών Έπίτροποί
  Α. ΠΑ1ΙΑΧΛΤΖΑΚΗΣ
  Αριθ. Ιΐρωτ. 729
  » Δ,ιεκπ. 760 > , . '
  Ο ΕΙιΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η111ΤΡ0Ι1ΟΣ
  Λαβόντες «π' ϊψιν : ,"·'·. - ■ < ' 1) Την ύχ' αριθ. 3Β/3(Β «. Ι. ϊιακήρυξιν τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των Έτωτ*ριχών δι'ής ϊξβτιθετο είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή κατασ*ευή λιθίνης γεφύρας επί τού ποταμοΰ Μα- λάχια. 2) Τ« υπό των Νομαρχιών Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρα¬ κλείου ϋποβληθέντα ήμΤν υπο χρονολογίαν 22 Φ»6ρουαοίου 1910 πρακτικά των έπιτρ&πειών αΐτινες συνέστησαν πρός δΐίξαγωγήν τής μειοδοσιας ταύτης ές ών δείκνυται ότι ίνεργηθείσης τής τταρί ής ό όγος μειοδοσίας νομίμως προσεφΐρθη ν' άναλάδη την έχτέ- λεοιν τής ίργαίσας ταύτης ό έργολαδος Μάρκου Δαμανάκης άντί είκοσι πέντβ (25) τοίς εκατόν επί έλαττον τού προϋπολογι¬ σθέντος ποσου ό'στιςχαί ανεκηρύχθη τελευταίος μ:ΐο5ότης υπό τής επιτροπείας ήτις συνεστήθη έν τω νομ,φ Χανίων. 3) Την υπό χρονολογίαν 3 Μαρτίου 1910 δήλωσιν τοΰ έργολάδου Ρεωργίου Καβουλάκη νομίμως καί ΐμπροθίσμως κατατεθεϊσα ·» μετά τού άτταιτουμένου γραμματίου ιταρακαΐαϋήκης δι'ής δηλοί ό'τι προσφερει πίντί τος έχατον επί έλαττον τής υπό τοΰ τελευταίου μειοδότοο τροσφεοθε'.σης τιμής πρός ανάληψιν τής προκειμένης εργασίας. Ίδόντες χαί τό αρθρον 14 τοΰ 356 νόμου. Άκυροΰμεν τα σχίτικα ~ρακτικά τής γινομένης μειοδοσίας κατά την 2? Φβδρουαρίου 1910 ενώπιον τώ» :-ιτροπειών αίτινες συνεστάθησαν πρός τουτο χαί Διατάσσομεν την επανάληψιν αυτής συμφώνως τοίς ό'ροις τής διαληφθείσης ύπ' αριθ. **/353 ί· Ι. διαχηρύξίως τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των Έσωτερΐλών καί τα?ς διατάςεσι το"> ο5() νομο^
  ένεργηθησομένην ενώπιον των διά τής διαχηρύςεως ταύτης ωρι¬
  σμένων ϊχιτροπειών %η ΐν τοίς αυτοίς τότοις τή' 26 Μαρτίου
  1910 ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 11 —12 π. μ.
  Έν Χανίοις τή 3 Μβρτίου 1910.
  Ό επί των Έσωτεριχών Έ-:·τρ:τος
  Α. ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ
  δημοπρασίαν ή χατασχευή αμαξιτής δδο3 Ίεραπέτρου Βιάννου άνευ
  σχιρροστρωσεως.
  2) Τα υπό των Νομα,οχίών Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου
  ΰποδληθέντα ήαϊν ΰπόχρονολογ υ; 22Φεβρου3ρίου 1910πρακτικά
  τ<7>ν ΐπιτροπϊΐών αίτινες συνίσταθησανπρ'ος 8:ε;αγωγήν τής μειο-
  οΌσίας ;αύτης έξ ών δείκνυται ότι ίνεργηθείσης τής περί ής ό λό
  γ-ς μειοδοσίας νομίμως προσε<ρ?ρθϊ; ν' αναλάβη τήνΐχτέλισιν τής εργασίας .αυτής ό ίργολά6ος Έμμ. Μεϊμαράκης άντί δί'καπέντε (15) τοΤς εκατόν επί έλαττον τοΰ προϋπολογισθέντος ποσοΰ όστις /.αί ανεκηρύχθη τελευταίας μειοίότης υπό τής επιτροπείας ήτις συνεστήθη έν τφ Νομώ Ήρβκλ'ίηο. 3) Την ύπΐ χρονολογία 2 Μαρτ'.ου 1910 δήλωσιν τοΰ έργο- λάδου Ματθαίου Κουκλάκη νομίμως καί έμπροθέσμως κατα- τεθεϊΐαν μετά τοϋ ά^αιτ^υμένοι γραμματίου παρακαταθήκης δι* ής δηλ';Τ ότι ποοβφερβιπςντε τοΤς έ/,χτοι έτί έλαττον τής υπό τού τελευταίου μειοδάτου προστεθείσης τιμής πρός ανάληψιν τής προκειμένης ίργασίας. Ίίόντες καί τό άρθρον 14 το«ι 356 Νόμου. Ά*υοοϋ-ΐεν τα σχεπκά πρακτικα τής γενομένης μειοδοσίαι κατά την 22Φε6ρουαρίου 1910 ενώπιον τ«>ν ίπιτροπειών «ί'τινες συνε¬
  στάθησαν ποός τούτο χά!
  Διατάσσομεν την επανάληψιν αυτής συμφώνως τοίς ό'ροις τής
  διαληφθείσης ύπ' αριθ. 3ίι/^ο ·. έ. διακηρΰξεΜς τής Ανωτέρας
  Διευθύνσεως των Έσωτερικών καί ταίς διαταξεσι τοΰ 356 Νάμου
  ένεργηθησομένην ίνώπΐον των ί;α τής ϊιακηρΰξίως ταύτης ωρι¬
  σμένων ΐπίτρο-ειών καί έν τοις -ύτοϊς τοπιις την 26 Μαρτίου
  1910 ημέραν Ιΐαρ^οκευην χαί ώραν 4—5 μ μ.
  Έν Χανίοις τ^ 3 Λΐαρτίου 1'ΗΟ.
  Ό ίπ'ι των Έσωτεριχών Έπι^
  Α. ΠΑΠΑΧΛΤΖλΐνΙΙΣ
  Αριθ. ίΐραξ. 28
  Αριθ. Ιίρωτ. 828
  » Διεχπ. 759
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ε1ΠΤΡΟΠΟΣ
  Λαβόντες ΰπ' δψιν
  1) Την ΰχ' αριθ. 39*/3βο *· «"· ϊιβκήρυξιν τής Άνωτέ'ρας
  Δι·υθύνσεως των Έσωτερικών δι' ής ίξετι'θίτο είς μειοδοτικήν
  Ό Κπόπτης τίίς· Άγροφ
  έν *;γίω ΒαοΊΛ* ιω
  | Λαβών ,ιπ' όψιν τό 30 άρθρον τοΰ ύπ' αριθ. 2 'Κχτΐλεστικοΰ
  | Διατάγμι.αϊος τθι ύπ' ά.'-'θ. 816 Νόμου τής Άγρςφυλακής.
  | Α'. Όρίζει ημέρας έ'?ιχάσ:ως των άγροζημιών.
  ] α .) Διά μέν τον Α/,μον Μελαμπων Ίανουβρίου 14 χαί 28,
  ί Φεβρουαριου 11 χαί 25, Μαρτίου 11 λ,αϊ 26, Απριλίου 14 καί
  . 29, Μίί^υ 13 <αί 28, Ίουνίου 10 χαί 24, Ιουλίου 15 και 29, ί Αύγούστου 12 ιαί 26, Σεπτεμβρίιυ 17 χαί 30, Ό/.τωδρίου 14 ; χαί 28, Νοεμβριού 1 1 χίί 25 καί Δεκεμβριού 10 καί 30. 6.) Διά τόν ΔήΐΛον Άγ'.ο^ ΙΙνςύματος Ίανουαρίου 12 Λαι 26, Φεβρουαρίοο 9 καί 23, Μαρ:ίου 9 / ?ί 23, Απριλίου 13 καί ' 27, Μαίου Π /.αί 25, Ίΐυνιου 8 κχί 22, Ιουλίου 13 καί 27, Αύγοίστου 10 Χ3ΐ 24, Σεπτ*μ6ριου 15 χαί 28, Ό/.τωβρίου 12 καί 26, Νοίμ6ρίο^ 9 'αί 2 '< χαί Δε/.εμ6ριου 14 χαί 28. | γ.) Διά *^ν Δήμον Λά,υτ.ης Ίανουαρ'ου 8 χαι 21, Φεβρουα- ριου 4 καί 18, Μαρτίου Ί κΐί 18, Άποΐ"ου 8 καί 22, Μοίου 6 καί 2ΐι, Ίουνίου 3 καί 17, Ιουλίου 8 χαί 22, Α',ινςύιΐτ.,; 5 χαί 19 Σϊπτεμ.6ρ'.ο.ι 9 καί 23, Όλτωβοίου 7 /.αί 21, Νο«μ6ρ'Όυ 4 καί 18 καί Δεκε;λ6ρίθϋ 9 ■/.αί 23. καί δ'.) Διά τον Δήμον Φ,ίνικτς Ίανουαρίου 5 /αί 19, Φι- δρουαρίου 2 /.αί 16, Μαρτί'-υ 2 χαί 16, Απριλίου 6 <αί 20, Μαίου 4 και 18, Ίουνίου 1 /.αί 15, Ιου/.ίου 6 καί 20, Αύ- γουιτου 3 κα· 17, Σε-τεμβρίου 7 κ«·. 21, Όχτωδρίου 5 χαί 19, Νοεμβριού 2 καί 16 καί Δίκεμβρίΐυ 7 χαί 21. Ώς τότον δέ ίκϊ'./άσϊω; τα Δημαρχια/ά καταστήματι των Δήαων χαί ώραν 5;ίρξεως των συνεϊριών μ-χρι μίν Ίουνίου /αί τούτου τυμ-εριλαμδανομένου την 10 π. μ. άπό δέ Ιουλίου κ«ί έντβθθεν τή' 9 ~ μ. ', Β'. Εντέλλεται τόν δημοσίϊυσιν τής -ταρούιης -ρίξεως ίν < τή ΈπισήιΛω Εφημερίδι τής Κυβίρνήτεως, ήτις ΐτχύει μέ/ρι ! 31 Δεκεμβριού 19Ό. 1 Εγένετο καί εξεδόθη ΐν Σπήλι τή 24 Νοεμβριού 190ο ; Ό Έπόπτης τής Αγροφύλακος ! Μ. Γ. Παπαχατζάκης ; Ό Γραμματεύς Ν. Βούλγαρις ΪΙ.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  'Αριθ. Ιΐρωτ. 467 (1907)
  » 'Λ-.οφ. 626
  » Γό_*κβ«ίτή£>ιοντώνέν Ηρακλείω Ιΐοωτθδικ&ν
  Συγκείμενον έκ των Δΐκαστών Έμμ. Πανηγυράκη, Προέ-
  δρου, Σ;υ/ιανς3 Παπαντωνάκη, Είσηγητίΰ καί Γεωργιου Βϊλιε-
  ράκη.
  Συνεδρίασιν δημοσία...........................
  Δ'ά τ*ϋτ(-
  Χωρίζει την δίκην ώς πρός την έναγςμ^νην υπό έ·Ακ*θάρ.σιν
  ,-έτβ'ρίβν ύπ& την δ-τίβνυ,χ'.αν «Σαρϊντος ΤίριαχόγΛους, καί Σα».
  Δΐχάζον ίρήμην των ίναγομενων κα: τής τριτηςς
  Δε/εται την υπο χρονολ. 26 Μαρτιου 1007 άγωγόν των
  , Κυριακού Θ. Μιτ'οτβΛη, Λ«τ. Χανίων, Χ«αλάμπί.ς Μιτσο-
  τάκη κα-. Κων)πόλεως Φζινα-ίτης Μιτσοτάλί μϊτά τοΰ συ
  ζογΐυ της ώ; τοΐί-ιτου Α. λΙάστρΛΑα, Ίουλίας Μΐτΐθτάκη
  -μβτά τού . συζινρι) της ώς τϋθίιτου >IωΛνο^ Φΐάμη κα-
  τοί ών Χανίων, ?-Μ Καλλιόπης ^,Μιτσ^τάκη %ατ. Κων)πα%εως
  κατα Εόθϋμιου Ατΐοστίλου, Είσ-ρατ>ο^ ΆποσιόλθΛ κατοίκων
  Κων)πολβωΐ, Καλ/νΐΐκης τό γένβ;'Α'χοντόλο^, σ^ζ^γου Χαρα-
  ,λβμ-ο^ς Γ. Τσίπροο καΐ- τ-ώτου ώς '.οίθύτου, Άναστβσίας τό
  γένος, Άποστόλο ., συζυγοϋ Σ,τεοάνου Γρασομανίδθι» /.αί τούτου
  ώς ".ϋοΰτου λαί Μαρίας Αποστόλου ή Τβρίάκογλοο πάντων
  κα~αίκω> -ού χωρία ■ Μαντ«μ.άδω τής Νήσο^ Αεσδου, ώς Ιξ
  άϊιαθε'τςυ /.ΧηρονςμΜν τού ροτέ Σαράντου Τ*ριάΑθγ?ου, ίμττό-
  ρου, *ατ. Ηρακλ&ίου.
  Ύπο/ρ;;3Ϊ τους έναγο|λβνθΐ»ς τοΰτοο; ώ, λληοβίβμους έξ άδια-
  θέτο τού ποθανοντος Σαράντου Τβριάλογλου ν λ ζληρώσωσιν
  ε:ς τού; Γ»άγ:ντας συμ;ετρως διά ττ,) ΐν τή ά ,'ω , ?, αιτίαν Δρ.
  εΐ<οσ: -ί-:ζχ:χς χΐλιάδα, ίννίαλοτίας $ννενη/;ντ« π-;τε κοί ϊ" υζ,ι· -ε^ε λεπτά (24, 995 Μ/ιοη) ίνΐό/ως ά—ο τής κοινοποιή- σ£ως τ ς άγωγής ("26 ΆπρΓλ'ου 1907) με/ρις έξο,φλήσβως. Δί/ετ»! :ν μέρει την όπό χρονολ. 16 Ίουνίου 1907 άγωγήν ι , περί κύρους κατασχέσεως των ανωτέρω έναγόντων κβτά των αυ¬ τών ώς άνω έναγομ.3νι»ν ώς δφειλετών καί κατ'ά τϊ]ς τρίτης Ά- σφαλιστικής έταιρίας ^ωής καί Προνοίας «ή Αμοιβαίαν ίί Αθή¬ ναις έδρεοοΰσης άντιπροσωπευομένης δέ νομίμως ίν Αθήναις υπο τΐΰ Γεν. Διευθυντού αυτής Γεωργ. Ν. Οικονομίδου χαι :ν Ήρακλείφ ΰπ^ τοϊί πράκτορος Λύττ}ς Κωνστ. ΤΊαννακάχη κατ. Ήρακλείβυ. Έπικυροΐτήν είς χείρας τής τρίτης Άνωνΰμου Άσφϊλιστιιιής έταιρίας «ή Άμοιδαία» ?—{λη^εΤσαν κατάσχεσιν. 'ΥποχρεοΤ την τρίτην νά πληρώση εις τούς ένάγοντας τό πο¬ σόν των ίρΐχ- όκ.τακοσίων τεσσαράκοντα μιας καί εΤκβσι πίντε λεπτών (841 *7ιοο) 1*ετα τ*ϊ> «φαιρεσιν τδν εκ βραχ. <ΤκεσΕ νο μίμων αυτής δικαστικών δαπανημάτων είς την «ροιιεΐμΙνην/ δίκην ήτο! ϊραχ. όκ,τακοσίας είκοσι μίαν{821') πρός μερικήν ικανοποίη¬ σιν τής ανωτέρω άπαιτήσεως των ίνκγόντωνκατά των ίναγεμϊνων. Άπορρίπτιι την άγα»γήν ταύτην κατά τα λοιΐίά. Κηρύίσει τήν(τΐαρρϋσαν προσωρινώς ΪΑτελεβτήν καί Έπιίάλλει είς βαρος των ί,ναγομενων τα ίικαστικά των ΐνα- (όντων δαπανήματα έκ δρ. έννεακοσίων πβντήκοντα (άρ. *ϊ*50), "Εκρίθη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη. Έν Ήρακλείφ τϊ) 26 Μα(ου 1909. Ο Πρόεδρος Έμμ. Πανηγυράκε^ς Ό Βοηθός το3 Γραμματέως Δημ. Καλαϊτζάκης Δητ,οΐιευθήτω ή τΐαροΰσα διά τής Έφ*>μ8ρίδος ϊής Κυβερνή¬
  σεως.
  Ηράκλειον τη1 17 Φεδρουαρίου 1910.
  Ο Πληρεξοΰσιος Δικηγόρος ,τών ,ίναγόντ**ν
  ,. Γ. Έ. {Μίιταο,τάκης