93164

Αριθμός τεύχους

12

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

16/3/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΔΡΤΗίνΐΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΙ ΤΗ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ»
  Χανίοις τί») ίο' Αΐαοτίηβ, 1910 - Αριθ. 12ος
  Αριθ Ιΐρωτ. 988
  » Διεκπ. 393
  Α8ΒΤΕΡΑ ΔΙΕΤ3ΤΝ1ΙΙ ΔιίίΑΙϋΣΥ.ΊΗί
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  και έπανάλ,ηϊ|ης· πλειοδοτικτις δηιιοποα<ίίαΓ Λαβόντες ϋ-' οφ ν : 1) α'.) το ύπ' αριθ. 126'ι)ό43 το3 190,-! Ιγ.ρα^ν τού Είρηνοδιχου Χώρας—Σφακιων, έ'.) τό υπ' αριϋ. 11198) 526 τοϋ 1909 τοιοϋΐο ι ο 3 Είρηνοδικου Ραυΐτίχω' /.αί '.) τό υπ' αριθ. 1516)038 τοϋ Ίδίου Ιτους τοθ Είρηνίίικου Άλι- χιανοΰ, δΓ ώ'< εγγράφων γ^>ρίζουΐ!ν ημίν , δ τι έματαιώθη ή
  πρός πώλησιν των οταφορων κινητήν πιιστηρ ών, των ίημευ-
  6ίντων δια τελεσιδικων απιφάσεων των, ών πρ&ΐΊτανται,
  Εϊρι;νο$ιχε'.ων, ίημΐΐπραίΐα, ή ■κροιΐηρυχθίί'σα δια τή; ϋπ'
  αριθ. 5')8ΐ)ΐ9ί4 τοΰ ι9ιΐ9 ΐρθληρύξεως ημών (αριθ. φ->Λ.
  Έφημ.. Κυβαρν. 87 Τε5χ3ς Γ'.)
  2) Τιύς £>α .ου ϋπ' αριθ. 3ί2)22Ί ΐ· ί'. ιγγραφίυ τοϋ
  Ρενι/.:ϋ Ειβα^ϊΑβως Χανίων 0-ο6Ληί):/τας ί;υ.ΐν πινακα;, έα-
  φαινςντα', δ:αφ;ρα χ'.νητα 7ΐειΐνί;ρ!ΐϊ, ίημευθεντα δια τελεκ-
  έικων α^οφβυίων χαι ϊ^ρισκομιξνα πά.α ιω Είΐαγγελϊ'. και
  τψ δημοσιω Κατηγορω Ρ«θ.»μγης ήτ.ι.
  α'.) Ιΐαρά τ^ Εισαγγελ'.α Ρ*6ύμ;ης.
  1) Μαχα-ρ».! διαφοραί 1ό,
  2) "Εν οπΑθν χαρ^ΐφΰλλι.
  3) » » συστήματος «Γχρα» βρα^ΰκανίν [Λ δυο μπ»-
  λεζιχΐα.
  4.) Έν ό'πλον σ^στήΑατΐ; «Ρκρα» βραχΛκανον μί τρίϋ μ-£-
  λεζιχία.
  5.) Έν όΐλον σ^σ:ήμαΐίς «Ι'/,ρά" μα/ρΰ /.αί
  (5.) Δοο "-ροΐρυφ^ ών .ο ζ.% ο^τ Γ,ματο^ ίίΜττροοϊ^γΛ»
  β'.) Ιΐαρα τφ Δ^μοοιψ Κατηγορψ Ρίθ^1^.νη;:
  1.) Επτά μαχαιραι ϊιαν^Ρ"·
  «!.) 11,ν πΙριΐτρ6?ον
  Ίίοντες χαι την υπ' άρ^ί-μ,· 76/5ϊ8 "·'-·' ''^09 ά-τοφαΐιν τής
  Εχτελεστκής Έικτ^ικ/)ς.
  1.) Λιατασσ.μεν την έ-ανα,.ηψ ■> τής πλε:οίιτι*ής δημοτρα-
  σιας τ/1,; 7;ρ3χ.ί)ρυχ(ϋ»ση; 5;α της. ώ; ανω ϊλέχθί], νπ ^.ρ'ί^.
  δ^''ΐβ44 τ:^ 1909 π. ;κί;:ϋς£ως τ,μ.ώ'' προ; παλτ,^'ν τώ/ ίν
  ΐ'ΐς «ίαφιθ'ς
  II, VIII.
  *αι
  XII,
  τής πριΐληουςίως ταύ <-,ς αναφ£ρ^|*ϊνων Λϊπ::μίρώ; «.ινητών "ειστ'ί-,ρ'-ων των ευρΐτχΐμί- νων παρα τοίς Ε'.ρι;ν:δ[κει:ις Ά ΜΛΐ3ν:ΰ Κυϊωνιας, Χωρα; Σφα¬ κιων, χαί Ρο^3:ιχοιΐν, ώ' ή ϊηΑϊπρϊτησς έμα:ϊ'.ω'Γ(; κιτα τν 25 Οκτωδρίου 1909. καί, φερομένων λ5»:.μερώς χινητ"όν ιτειστηυίων, δημ£^θίντων διά τ*λεσιϊι«.ων άτΓοφασίων <αί «ϊιριΐιςομΐίνων παρϊ τω Είσαγγελεΐ κα' τω Δημ,οσ ω Κατηγόρψ Ρεθύμνης. Αμφότεραι ϊε αί π'£:ο3οοίαι αΰ:α'. ή1 τί ίπαναληιττικη καϊ ή νυν πρ5*ϊ)ρυσσ:μ4νη διεξχχθτ,σονται σ^^^ιθ'Ός πρός τού; ορ^^ς τής 3π' άρ.θ. 5081/ΐΒ4* τού 1909προ*ηοός'χως ήμ"όν (φυλ. Έφηιχ. Κυβερνήσεως 87 Τευχος Γ'.) την 29 Μαρτ.ΐυ 1910 περι ώραν 9— ' 2 π. μ. ίνώιΐιον τίν οίκείων Είρηνοίιχειακώ'Καταΐτημα- τι»ν λ,αί των α!)των Έπιτροπειών. Εν Χανίοις τή 12 Μΐρτίου 1910. Ό επι τής Δι*αΌ<ΐύνης Έπίτροπος Γ. Α. ΣΚΟΓΛΟΥΔΗΣ Αριθ 928 Ο ΕΙΙΙ ΤΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Λιακηρύττει ότι: Έκτιθετα: εί; μ.ε;5Ϊοτι/.-,ν ϊημοτΐρατίαν συμφώνως Έρος τάς ?ια;άς5ΐς τού 1>π' αριθ. 356 περί ΪΛ,μΐ~ρασιών καί ίκτε-
  λ6σ;ω; ίϊ,μουίων Ιργ'.ιν νομου *ρί χατά τούς υπό τή; υπηρεσίας
  των Δημ Ίιιν Κργων συνταχθέντας χά: 6-:; τοθ Δ ευθυ^τού των
  Δημ33'ι»ν ΈΡγων θ*ωρ<;θίντας ορους συμφωνΐών καί σχετικόν προϋπολίγυμιόν ϊατανης ή χαταικευή τ:ϋ λιμενο6ρχχ'·2ν:ς Πα- νοίμου (Κ,ϊστελλΐίυ) Μυ ■ οιΐοτν·μου υ.ολ τής βναγκαιας αποβαθρας. "Αοθρον 1. Τα Ιργα ταυτα προϋπβλογίσθησα^ κατα την λε- τ.ομερή ίκτίμτ,σ'-ν εί; το π·>σό< των δυαχιιών 9880 /.α' δ1.' ατ.εοοπτα ες55ΐ ίρ'/· Ι »(). Ιΐιτΐι τού ~οτ>^ τί
  2.) 1Ιροκη:υ73^μεν
  2
  των εν
  ίοά?. α χαί
  αΐ'-ϊν πρΐς ζα,κι,ζ ν
  τής «αρο^^ης άνα-
  ^ γ β
  Ή Ικπτωΐις νε/ήτετα' επί τοίς °/0 είς άλεραίας μο'αδας.
  "Αρθρο' 2. Ή 5η(Α5ΐρα-'α ενεργηθήσεται έ-1 ταίς έ'ίρα1; των
  Νομών Χανίων Ρεθύμνης /.αί Ηρακλείου καί ίν τοις καταατή-
  Κ,ατ; των οίν.ί,.ω.Χ1 ;.(.αρ/!ύ* ί^ωτ'ον έπιτοοιώί υγΑ^ΐμένω; παρα
  Τώ/ ο'κείων Ν;^ ιρχών ω; προέδρω' ?, "ών ανατληοωτών αύνών
  ;ώ' οικείω^ Ε'ρηνοϊΐ/.ών /.α1, ένόί μίγ/ϊν./ο-ϋ ή τώ' άνα-ληρωτών
  αυτών ώς μελών τ όν "29 Μιρτίοο 1910 ή,λέοαν Δ-^τέραν χαί
  ώραν 10—11 π. μ.
  "Α;0·5θν3. Είς τΐν ίιαγωναμ'ίν ϊύνχνται νά λάδωτ: μΐ'ρϊς καί
  ίλλοϊαπΐί συ^μ:οαυμ£ν5ΐ πρός τάς ίιατάξϊ'.ς τυ περί ϊ^.μο-ρα
  σιών καί εκτελέσεως ϊημοσιων έργων ν;μυ χαι λο:~:ϋς τής 11ο ·
  λΐτειας.
  Άρθρον Ί. 11α; έργολάίος Ι'/ων τα τρςσίντα τοθ ->π' αριθ
  356 νόαυ είναι δεκτός είς την ϊημ:πρ»σί»ν άν προσαγάγτ, ττν
  άδειαν -ου έπ'.τηϊεύμ*τος τ:υ συμφωνως τώ 811 Ν;μ<ι> χαί γραμ-
  μάτιον -ιΐτοπ5ΐ3ύν την είς τι Ταμείον τοΰ ϊημίσίου τ, τής Τρα¬
  πέζης Κρήτης χατάθεσιν, λόγω εγγυήσεως, δραχμών ο'·0. Εις
  68
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τΐϋς άποτυχόντας ν.ατά τόν διαγωνισμόν ετΐστρέφονται τα λόγω
  εγγυήσεως κατατίθέντα: έντος τριών ημερών α πό τή; μ·ιοδοσίας.
  Άρθρον 5. Τα πραχτικά τής μειοϊοσία:; ύ-οκϊίντα: εις την
  έγκρισιν τοΰ έ·^ί των Έσο>τερΐΑών Επιτρόπου οστ ς εχε'. τό δι-
  χα'ιωμα, κατά τό δίκοϋν αύτω, νά έγχρίντ,, η μη, αυτα, χωρις ϊ*
  τΐύτου ν' άποκτα ό τελευταίον μίΐοοέτης ουδέν χατά τοΰ Δημο¬
  σίου ϊιχαίωμ.7.
  Άρθρον 6. Τα -*ηρύ*εια κ αί εςοδα τού υναφυησου.εν'τυ συμ-
  κολαίου έτΐ'δαρύνουα τόν εργολάβον.
  Άρθρον 7. Ό προϋπολογισμώς /.αί ή ϊΊΛγρφη
  •/ρεώσεων «σιν έχτεθείμένα είς τα γραφεΐα των άνω Νομάρ
  είς την διάθεσιν των βουλομένων νά λά6<4>σ! γνώσιν αυτών.
  Έν Χανίοις τή 12 Μβρτίου 1911 .
  Α.ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ
  τω» ύπο-
  τ 920
  Ο ΕΙΙ1 ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Λαβόντες ύπ' όψιν
  1) Την ύπ' άρΌ. 470/833 *· ^· διακηρύξη τής Ανωτέρας
  Διευθύνσεως των Εσωτερικήν ϊι' ής ίξϊτίθϊτο είς μειοδοτικήν
  Σημοπροοίαν ή χοτα-'-ευή /.αί ΐπισχίυή τμτμίτων ΐής βϊτής όδοϋ
  άι6 τοΰ χωρίου Άμπελάκι δι» τής θεοΕως Τραχα ^έχρι ^ϊ-
  λάμπων.
  2) Τα υπό των Νομαρχιών Χανίων, Ρεθύμνης /.αί Ηρακλείου
  υπίδληθίντα ή Μ ν υπο χρονολογίαν 27 φεβρθϋαριου 1910 πρα*τικά
  των ϊπιΐροπε'ών αΐτινες συνεστάθησΐν ττρό; ΐιεςαγωγην τής μειο-
  ϊοσίας ταύτης ές ών δείκνυται ότι ίνεργτ,θ=·σης τής τερί ής ό λό
  γ-ς ιιειοδοσίας νομίμως προοεϊίρθτ; ν' αναλάβη την έ/τέλεαιν τής
  εργασίας τούτη: ό έργολάδος Άλίξανδρος Δαράκη; αντί τρ:α/.οντα
  έπτα τμ« έχαιόν επί έλαττον τοΰ προϋπολογισθίντος "οσοϋ όίτ'ς
  χαί ι ε> Γρ ύ>Οτ, τελευταΐίς μειο*ότης ΰιτί τής έπιτοΐ-είας ή-ΐς
  οί ν?ση Οϊ. έν ιί Νομώ Χανίων.
  3) Ττ,ν υπό χρ;νολογία ■ 2Μίρτ^^19!0 δ^'ωσιν τ:ύ ίργο-
  Ί οΐου Γίωριίϊ'- Κ. Πα~χίάκη νομίμως ν.:·ί έμπροθϊσιΐω: /.ιτα
  εϊθείοαν μετά τού άπαιτιυμΐνου γραχ.ματίυ τ»ραχ3τα*)ή/.η^ ο'
  ής ϊτ,» (,ΐ άν ■^Γ^^σφίρει πέντε τ;:ς εκατόν επί έΊνΐτ-.ΐν τής υπό τού
  τελευταί:υ μ?'-ίϊτου τρθ7ί·ε;θε'.ττ,ς τιμής προ; ανάληψιν τής
  προχειμε'ντ,ς έρ^^σίας.
  Ίδόντίς καί τό άρθρον 1 Ί τού 356 Νόμ,υ.
  Άκυροδνιεν τα ΐχετιχά -ρα-Λτικά τής γενομένης (*;ι:ϊ:σιας ζ.ατά
  την 27 Φε6ρ;^αρ'.ου 19ΐθίνώ~ιον τ'ον ίπτροπειων αί'τινϊς συνε-
  στάθησαν πςός τούτο καί
  Διατάσσομεν την ίτανάληΊΐν αυτή; σ^μ,ΐώνως τοις οροις τής
  ίιαληΐθίίσης ϋπ' αριθ. *7%33 5- ε. 3:α/ηίΰ;;(.); τής Ανωτέρας
  Διευθύνΐεως των Έσωτερικών καί ταίς διαταςε^ τοϋ 356 Ν6μίυ
  ένεϊγηθησομένην ένώζιΐν το)ν οΐα τής δίακηρΰςϊως τυύτη- ωρι¬
  σμένων έτιτρ'/ΐτβίών καί έν τοίς αυτοίς τοζοις την 29 Μαρτίου
  1910 τμέραν Δευτέραν καί ώραν 11 —12 π. μ.
  Εν Χανίοις τη 12 Μαρτίου 1910.
  Ό έιτί των Έτωτεπχών 'Ε,τιίτΐϊΤ.θί
  Α. Ι1ΑΓΙΛΧΑΤΖΑΚΗΣ
  βιδλία κλπ. Ιντυπα Όμ■Λο^ ζο:ς χά έν -.ν.ζ ~ρχίύ?:ς των Νο-
  μαργιών Χανίων, Ρεθύμνης λϊι ΙΙρζχΛί'.οίΐ κατατίθ ιμί·α δίΐν-
  ματσ υπο σ.ίιχείον Γϊ.
  1 — Π μΐι;ϊοο-ία ϊΐίςαχί)ήι:5τα·. ϊν τ;ΐς κυταττή,Αασι των Νο-
  μΐρχιιον Χΐνων, ΡεΟύυ,νΓ,ς χαι Η?2%λεί-υ κ^ι ενώπιον έπιτρο-
  χή; απ3:ΐλουΐ£νς ίν έκαστφ των Νομ,ώ' τθϋτων υπό τοΰ οίκείου
  Νομάρχου, ώς ΙΙροιίρο^, τίΰ Γραμ.μ.ατ=ω; τής Νομαρχία; και
  τού ϊν τ τ) έίρα τοΰ Ν;μ.2ΰ Είρηνοϊ-Αςυ. ή τώ» νομΐμων αΰ'.ών
  άναπΑηροιτών, την 1 Μΐϊ:υ 1 91 () ήμ·ραν Σάββατον Κίί ώραν
  11-12 π. μ.
  2 — Ή ϊημ,οτςρασίι; δεν εϊνα'. ΐελειωτΐλή. 'Κ-ομίνως εάν «ν-
  τός 5ς ημερών ά—ο τής Ληψ'ως απάντων των ·τρϊ/.τΐλών ΰτο τή;
  Ανωτέρας Διευθύνσεως των Οί<ονομι»ών ίέν γίν γ, είς τόν ί-ί των Οίκ;νομι»ών "Τίπίτρο~ον νέΐ τ.ροσφορα /.ατωτέρϊ χ-τς -.33 άνανρ^χθέντος τελευταίου μειοίόταυ τοϋλαχ'στον κατά δ'/^ού- ναται κζτα την χρίσΐν αύτοϋ να .■πικυρωστ; ή νπ ικυ;ωαΐ[| χήν ϊη- μοπρασίαν, λαμβάνων ύ-' όψει τό συμφΐρον τοϋ Δημοσίου. Έαν δμως έντ'ος των άνοιΓεραί 6 ήμεοών γίνη τοιαύτη τ.ρζ- σφορα ί'ις τϊν ϊ— ι των Ο:/9ν5μ·.κώ^ Έττιτροπον Οέ>ει ά».υρωσ«ι
  ούτος την δημοπρασίαν και διατί ς=ι την «πανάλτ/ΐιν βΰιής τό-
  λειωτιχώς.
  3— Η δημο—ι»σια το" -χάρτου θέΛει διεςαχθ^ κατά χιλιό-
  γραμμον. Εκάστη δίσμίς δέον να ά-ζοτε'ήται ά/.ρ'6ώς ϊλ 500
  Αριθ. Πρωτ. 800
  ^ Διεκ-. 580
  ΛϋΩΤεΡΑ ΔΙΕΥ3ΥΗΣΙΣ ΟΙΐΐΟΜ3ί¥ΙΙΚΙΜ
  Περί προμηθείας 500 δε^ιιιδο)ν γάρτον
  διά (3ι6λ·α κλπ. εντνπα
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  να τί ϊέ β?ρ:υς, χιλ·ογρ»μμων 22.
  4—"Αιασα ή -αραγγίλια ^αραϊοίήαϊται συγχρόνως έντος 2
  ! μηνών άπι τής ίγκρίσεως της ορ:στ ζής κατα/.^ρώ;εως ϊν Χα-
  | νίοι; καί είς την υπό το Μέγαρον των Λημ.ο*ιων Γραφ-·«ι>ν άπο-
  | θ^κην τοϋ Τυπογραϊείου τής Κυβερνήσεως
  ϊ Ο—"Εάν ό πρ;μηθευτής δέ/ ~αι;αϊώ7ϊ| τ;ν χαριην ίμτ:ρο-
  ( θέσυοις το Δημόσιον δΐχαΐοΰται να προμηθευθκ) τόν άναγκαιθίίντα
  Ι αύχω χαρ .ην, εί:ε »κ τοθ ϊσωτ=ρι/3ϋ, -.Γτε ίκ τοϋ έξωτερίχ,οϋ,
  ι τού προμ.ηθ;κτο5 έ-ιιβαρυνομίνοκ μέ ττν :.νδϊχομ = >ην »«ί πλέον
  ι διαφοράν της τ.μής χαι λοιπάς σχετικάς δαπάνας.
  | 6— Ο χαρτης 5έον να ί| χατκσ^υασμίνος »ί τοΰ αύτοΰ ύλι-
  ; κο3 ΐξ ού χαί τό δεΐ,-μα πρός τούτοις δέον ν ά παρουσ'.άζτ,
  } την αύτην στΐλπνότητα χαί ύΐν,ν καί τϊν αυτόν ■χρωματισΐΑΐν κα
  ; θώς χαί τό αύ-ςο -αχος να : = ,τ, δέ ί~ί έ/.άϊτου φυλλου ίι' ύδ»-
  . τίνων ^ρο-μ,^α ·ύ, μή«.ους 25χΐ'ΐο-.τώ' κα-.α π'-ϊτος ιοϋ ού/.λιυ
  ι τοϋ χάρτου χΐι κατ'άι:ο ΐτασεις ίΐα; "οος 25 έ».ατοστά τοΰ μ*-
  ί τρου ατζ' αλ/η^ον καί είς τεσΐαρα; γραμμάς την ϊτιιγραφήν
  . ΧΆΡΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΡΗ ΗΣ- Ό κύΑΐνϊίος των
  > γρομμάτων τούτων θβ τ.αραϊοίΐή εις .όν -ρίμηθευττ,ν "αρα της
  | Α. Δ. τώ' Οικονομικών ε'ι; ήν οφϊ·"/ί: ?ΰ - ς να τϊν ί~σ-ρ-:ψο
  ' χα:ά την παριϊοσιν τ δ χάρτου ίν οΐα /α-.αϊτάσει ιιβρίΑβδεν
  αύ· ..ν.
  ι Ο -'ΐϊρτη; ούτος 3ϊν ~ρ:-ει >·ά ΐεριέχ-Γ τέιραν ΰπερδαινουσαν
  ! τα Ωιτώ γραμμάρί» επί τοίς έίατςν.
  !' "ι— Η ετΛρϋτς της ϊρ'στιν.η; παραλαίής τοΰ χάρτου θέλει
  γίνε. μ:νον :άν γνω^ίϊοτήσΐΓ, ίπ;τρο-η ό;ιζ2:>ένη υπό τοϋ επί
  ; τώ' 1 'ιχθνομί/.ών Επ τροτ.ου χΐί α~;τελουμενη -χ τριών μί/ών
  , ών αν8 έν -κ μεροας έ/.ατίρου τοίν ένδιαφερομένα,ν χαί ίχ τοϋ
  , Διευθυντού τοΰ Χημείου, ότι ό "/άρτης είναι χαθ' ό/α ομοΐίς
  • πρός τα δει·νμβτα καί τοΰς όριυς3, 6 χϊΊ 10 τής -παρούαη;
  • δια/ηροςεω,
  ι 8.— Εάν ό -/άρτης ;ε ■ είναι χ-<θ' όλα ομαος χρος τούς ώς , άνω ανΐφίρομίνς-υς όρους τι Δημόσιον βιχαιοϋται νά προμηθειθί) | έτερον τής συμπεΦωνημένης ποιο-ητίς, εΓτε έχ τοϋ έοωτεριχοϋ, είτε «χ τοΰ έςωτεριχοϋ έπιβαρυνίμένου τοϋ Γρομτ,θευτοδ μέ πά- ■ σαν επί ττλέον δϋτΓ-ν-ην ήτις ήθελε τυγ'ον ίτ.βνίΐ ίυβήσει λβθ' ύπεοίασιν τή; τιμη, ειν. ήν ήθελΐ γ;ν6: ή νατα»υρ< ι'ς. 9. — Μί-.α τι,ν έκ μ«ρςυς τοϋ ίτ.ι των Οικονομ »ών Έπιτρο- που ε-κρίσιν τής 05ΐοτ;·-ής πίρβλαδής τοΰ χβρτο. ώς καθ" ό'λα όμϊΐ:υ ~ρός τό 2εϊ(·;Λα θέλει ζ^γιοίίή ούτος είς την π) άστιγγα -ου Τελωνεί:υ χιτ; Γβ/.ρ' ίτ'τρϊτή είς τον προμηθευτήν νά με- ϋ τοϋ·τ:ν εί: ηρττη ότι, Έκτίθϊτοι είς φανεράν μειϊϊοσιβν συμφώνως τοίς Οπ'άριθ. ^56 και 657 Νόμοις ή προμήθιια 500 δΐσμιδων χβρτου λευκοθ διά ^ΫΡΤ , μαρ3ν των Δημοΐίων Γραφείων βτοθήχη τού Τ.πογρατβίου τής Κυβερνήσεως II έν γένει συσχε,.η χαί άπαντα τα ίςωτεριχά χαι 5ϊ<υτεριχ.ά περιτυλιγι ~α τοΰ χάρτου δέν θέλουσι ζυγισθή μετ" αύτοϋ άνή- κουσι δι είς τό Δημοσ-ον, τής ?Γ αύτά ϊαπάνης ϊπιδαρυνούσης ϊς ολοκλήρου τόν τ-ρομηθευτήν. 1θ· — Ό χάρτης πρός τ^ ποιότητι αύτοΰ δέον νά είναι καλώς
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  69
  διεσκευβσμένος κοί περιτετυλίγμΐνβς ώστε νά πρβφυλάσαηται
  ασφαλώς άπό πάσης φθοράς. Εάν ήβϊλον ευρεθή *ατά την παρά
  δοσιν τού χάρτου ιτρϊς τόν 'Ε-Όπτην τοϋ Τυπογραΐίίου
  χατίστραμμένα νί ^ΐδλΐμίΐένΐ- χάρτην '.ΰτΐς ϊεν Οίλε
  τϊν οΰ:(ι) (3«6Λαμμενον χάρττ,ν χ αί 6ίλει άναΦί.οει άμεσος τό
  γεγονός τουτο είς την Α. Διεύθυνσιν των Οΐ/;νομι*ών.
  11. — Μίτα την πλήοη ,Αεταϊθρα» τοο -/άρτον *ις χπ είρη
  μ=νην άποθ/;ιιην χαί την οριστικήν παοαδοΐιν αυτού ε;ς τή- Εΐο-
  πτβιον τοϋ Τυπϋγραϊίΐου τί;ς Κυβερνήσεως θέλει κατ.χ6>Λ.ηυί; *ις
  τόν ττρςμηθΐυτήν υπό τ:3 Δημοσίου τό άνΐίν.μον αΐοοΰ
  15.—Πας ιτλΞ'ίϊοτης ό^ει/ει να πρΐκαταβΐλτ,ίί", τ: Ταμείον
  - ΰ Δημοσίου η εις -γν Τρό-ιζαν Κ,'-πτης λόγω ίγγυΓ,σεως
  δραχαίϊί τρΐίιΐοσίας (300).
  13 —Είς τεν δ'.ατ'Λνιαμ'ον δύνανται νά λα6ωσι μίρ:ς χαί άλ-
  λοδαποί, συμμοο^Γι ι>£νΐι πρός τούς όρους - ής παρούσης διαχη-
  ρύςϊως, τας ϊτ,ιβ^ίΐί τοΰ ΰι'αριί*. άο?) Νόμου «—οί ίηαοΐία-
  αιών χλΐΓ.» *οι /οιτούς Νομους τής Πολιτειαι,.
  14. — Τα κηρύκίίϊ, τα Ιςοϊατού σννταχ6ησομίν:υ τ.
  ί ναϋλ-ις, ό τελωνειαλός δίσμός /.αι
  μεταφορικά μί-/ρι "ής π^ραϊόσίω; αΰτοΰ είς την ά^οΊηκην τίϋ
  Τυτογραφείου βαρυνευσι »ξ ΟΛαΑλτιρου τ^ν προμηθ^υτΓ,'.
  Έν Χανίοις τχ 16 Μαρτιου 1910.
  Ο ειτ "ώ 0·*3»οα.ι·-5 Ετ * ό τ γ
  Κ Μ ΨθΤΜΙϋ
  Αριθ. Διεκπ. 9.03
  1ΙΡϋΚΗ.ΡΓΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΝ
  Ό ΔιευΟυντης-'Ελεγκτη' τής Μ^η
  δφ ΔιειΌι)ν<ίεως· ζον τοϋ άλατος Λαβόντες ύπ' όψϋ οτ το τιμημα των ίραχμών 4^00 τί ότ;ϊον ο Βλαδιμηρος Κασίμιτη; χάτο κος Χανίων προσεφερε κί/τα την όιεςαχθεϊσαν τ», ς26 Φί6ροι^3ρι.ο^ ί. Ι. τλοΐοδοσιαν πρός ιχμΐσϋωσιν τού δ'Λαιωματος 3■^λλογος ά ατος »/. των τα- ραλιοιν Κΐ/Βωνιας κατα την Εφετεινήν υοίκχν, τυγχάνει άυμ.- φορον εις το Δημόσιον, ότι, ώς ϊ/. .ώ< ο'./.-ίων πρ^κτΐλών ίξα- γϊτα:, ούβε'ς προσήΛοε τή αϋττ;ι ήΑί,οα ήτ'ς ^ρός ιοϋ:ο είχεν ορισθή Οπως ζλειοό;:ΐΓ(σει πρός Ξκμίσθωσΐν τοϋ δι»αιωμ3τος τής αυλλογής άλαΐος έ λ των πιραλιων Κ:ΐο·α,ν.ο^ Σ^/.ινο^ καί Σφα¬ κιων καί ότι θϊν σονϊκροτήθη Λατα την "2αν Μάρτιον έ. ?. ώοι ομε,ην πρες όιεςαγωγη» τής πρός Ξχμυθωαιν τού διχαιωματος τής συλλογής άλατος »κ των παραλιων Άποκορώνου ή έν τή ο'.κεία διακηρυξει ώριΐαενη έπιτροπη. ώς προκύψει έκ τού παοα τού ΰποτελώνου Καλυβών καί τοϋ παρ' ημίν ταμιιυ συν- ταχθιντος πρακτικ-ΰ. Προκηρύσσομεν νέαν πλειοΠοσίαν -ρ-ς εκμι- σθωΐιν τοϋ δ·κ.αιωμ2το, τής σΐίλλο,ής α/.ατο; ξλ των παρα/.ιων των ανωτέρω αναφερομένην ϊ7ΐα:χιών 8ιεςα·χ''κ|-ομΐ'νην θ'α μέν την Κυδωνιαν,Κίσαμον Σελινον ^αι Σίο/ια ίν ιφ ίντ^^θα κατα¬ στήματι τής καθ' ήμα, Διε^θ^νσ^.ως τή'2"2 Μάρτιον 5 Ι. τ,μΐοα Αΐ-ιτίρα χ,αι ώρα 10—1*2 π. μ. ένώπίίν ϊτ.τ-ο~ής άποτελεσθο σομενης ίκ τού Νομαρχο^ /.η Είρηνοϊικϊυ Χανίων /,?·. το^ Διε^- ϋ^ντο^ Έλε^κτϊΰ τ<»5 Μΐνοπωλιου τοϋ άλατος ή των νοΐΑΐμων αυτών αναπληροί:ών χαι σομ;ω''·^ς ~ρος τοΛς Ορ^^ς ττς χρονολογ.αν 12 Φεβρουάριον * Ι. όιακτιρύςεως ήμώ'. Δια την επαρχίαν Άπθλορων:^ ~Τ{ Ι'* Μαρτιυ ήι*Ξρα Τε-ά:τη ώρα 10 — Γ2 τ., μ. ϊν "ώ τελωνειζκω /.ΐταστήματι Καλ^βών κα'. ενώπιον ϊπιτρΐτ;/}; άτΐτε.'.ίί'ίί-,το^.ίνης έ* των Ειρηνοίΐλΐυ Βαμου, άπ;τεΛώνου Κα'κΑών και τ:ύ πρός τουτο ίςο^σιοδοτη- θησομ*.νου ύπαΑλήλθ^ τής Ααθ' ήμΐς Δ Εν Χαν.οις τή 5 Μάρτιον 1 910. Ό των Οίχονομ.ιχώ» 'Κπίτροπθί Κ Μ ΦΟ1ΜΗΪ Ό Δ'ίυθ«ντής-Έλεγ/.της Αλεξ. Ίερομνήμων Αριθ. Πρωτ 619 » Διεκτυ. 382 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙ0Δ0Σ1ΑΣ *(> Αήηαρχος Χανίων
  Διαχηούττβ.1 δ τι
  Ίίχτίδεται είς πλειοδοτικήν δημοπραβίαν ή έχμίΐθωφΐς των
  α» ών ήτοι α' ) 1 9|ο ε τ Ι των συνχβμιζομε«ων θίρινών προϊ-
  κπν ιΐα.το; είΐου; τή; έφετίΐνής «υ χι)μιθής β'.) τοΰ φόρου
  'θ-"&οε*,α~ων (<ί ΐ]2 λΐ,-πτα κατα χεφαΛην επι των στιίοων Ί,ΤΓΒθεα'ιοιν κί'ι 5 λεπτά έ ϊ των έγγαΛων] ώς χά! των φο- οων τοΰ Ταμείου -ής χγ:ο*υ/α«ής α'.) Ι Ο)ο έτΐΐ «υγχθμιζομε- νων βεί'.νών προ'ιόντων παντός ιί5ους τής έφίτεινη; συγχομιθής 10 *επΐα χβτα χεφιλτ,» βςος χ»ϊ γ'. 2 λεπτά >ατα χε-
  φιχλην σίγοπροβα-ών
  Ή πλε'θΒεσία ϊιεςα^ι ήσίται φα.ΐρά έν τώ Νομαοχιαχώ Κατχ
  στ/,ματι Χανιών χαι ένο^πιον 'Επιτροπής απαρτιζομ'.νης εχ τοΰ
  υ Χανίω ώς Πρθίδρου, τοΰ ^ημάρ^ου χαϊ τοΰ Ε'ιρη-
  Χανίω* ώ; μελοίν ή' των νομιμων αύ-ών αναπληρωτών
  την 27 ΜαρτΌυ 1310 ί)ιλ£ρχν ϊαββαεον χα'ι ώραν 10—1". π μ.
  άτε γϊνήσετα' ή ττθ€σωρινή χαταχυρωσ ς
  Ή π/ειο5οσία επανΐΑαμ^ανεΤϊΐ έχ< τις έντος 6 άπο τής /ρο- νολοΊα, ταύτη; ήμί,ώ* πβοσφέίγ) 5.)ο επί -λέον τής χοτα την οτωοινη- χαταχυ^ωσ ν τελευταίας προσφοραι. Ή δημο-οϊΐία των φόρω' τα Ταμίίου ής άγροφυλαχής δι- ίγετβι χεχωρισμένω, ιπο των Αθιπών Λημοτιχών φόριον. Πϊ; π/ειοδοτη: ίνα νβ'νγι δε<τός όιείΑίΐ να ίαταί)έσ-(| είς το Ταμεϊ ν τού Λήαου ή τής Τραπέζης Κ. >ή "Τ)ς λο^ω εγγυή-
  δι' έ ϊ-έρα* τώ/ 4ημ.3τρ3ΐι<ον <;ο»/μζ; 150 Όφίίλιι ιυο- α Τϊϋσ«γιγΛ| έγγυητη» ούτινος το 3.ιό/3α>< χοίνει η Έιΐι- τροπή, βσπς ()α πίοτυΐτ/γοϊψ/ι το πρΐχτιχον πλειοδθϊΐ^ί χ»! τό σοναιθη^όμεντν τυμ^οΑοαον είνχ 5ί υττό/ρίω; ^ι* ΐϊΐσας τα; ιε>; -αϋ ίνοι·ι*στοΰ άνευ οιχαιωματος διαιρέσεω; ή δι-
  Τό δΐ'ΐίωυα τή; -ελιχή; έγ<2ίιεω; ΐπιφυλχσσιται »ί; τό ηιιοΓ Συμ6νϋλ'./ν ΐί τ<-,/ 'Κ/τι-ροπ£αν »ύΓ.»ύ ήτις έγχρίνει η άχ·-·3'ί τα πιχ'-ικά 'ή; πλϋοιοΐίχ; /«^Ί; ό τελευταΐος πΛειο- -η ν' απϊχτα ουδε' χζ ά τού Λημου οιχαίωμχ. Τή; συ/γοαοΛ^ τώ/ ο^ίον η* μΐ7Γ)(ι)7ε(ι>ς Αχχοάνβι ο [30ϋ—
  λόμϊ-ος γνώϊΐί εν τώ Γρααΐί'ω Γή; Λημ«ρχ!ΐς Χινίωι .
  Τα χη-ύχ'.ια ·α γ» π,ϋβΐΜ,χιογοίφι <χ τέλει [ίχρύν υιι τόν μ 15 6 ω" γ, ν Πϊ; -πλειονότης ό'.όχειται εί, τα; δια-ϊζε;ς τώ< ύπ' αριθ. 356 χ«1 804 Νηιι,.ν Έν Χανο'; τί, 11 Μα^-ί'.υ 1910 Ό Λημαρ/ευων Χανίων Άριθμ. Πρωτ ()'. 6 ι» Δεκ. 5ί^>
  ΔΙΑΚ.ΗΙΤΞΙΣ 1ΐΛ_χ'_>ΔΙ ΣΙΛΣ
  Ό
  ά χεποι».
  Έ^-'.θετα. εί, πλ£ οοοτΐΛην Ληιχοπ3αι;»< /) εΌΐχίασκ, τής μ, -? ο τού Λ'^.ε>2οχΐΐ3υ *·«. τη; οί«.;»< Κο,υγερ εί; προχυμχ ι ά βί Δ άιτ6 της 2 II οηΑοπίαΐ'ϊ οιε;χ/9ήιετΐι φαιΐοχ ίν τώ Νομαρχια<ώ Κα- τ*5:ηα»τι Χαν ών χαι ινιο-ιον Έπι-ροιιηι, αποτελούμενης εχ :οΰ Νο».ϊ;/·υ Χίνωι ώς ΙΚοεο-ου, τ«5 Ειρτ,ϊθΐίχου χαι τοΰ Δηαάρ- χου Χϊ. ο>>, ώ; μί'ώ«, η των νο^'μαι» «ύ:ώ/ χν»πΛηο(οτών τη»
  '22 Μ·;τιοι» ΙΜ10 ημέραν Δΐυτέραν χαι ώραν 1υ-11 π. μ 6ποΐε
  ■( ε Τ,σε αι ή ποοσω- ^Τ, >ατα*υ2ωσις.
  'Κ 0Τιμ·.ιτρασ οι ετ:αν2Λαμ,6αν*τα ιάν τις έντος ες ήριρών άπϊ
  τής /ρονολαγ(ζς ταύτης πϊθαψίζτβ ό ο]ο επί πλεο* τής χατα την
  Π)οσω;ιντ,ν χπαχυρίυσ'.ν τής τε/ϊυταιας προσφορας.
  Ι ια; π/.ιιι δοτης ϊν« γιν /-| ϊεχτος 6»&ν να κοτβθεαι, είς το τα-
  μιϊον νοθ Λημου λθγιυ ενγυησιως δραχμάς 80 Όφείλΐι πρό;
  τούτοις να προια^αγγ, έγγυητην, ούτινος το αξιοχρεων χρίνει ή
  Επιτραπή δσ-ις Ι)ά ποοιυπογράψγι τ6 πΐ,αχτιχθν πλίΐοδοσίας χαί
  τό συναφθησόμενον Συμβόλαιον, ·ινα;
  V
  ΰπόχρεως ίια πασά; τας
  6πο/ρεώιιι; τοΰ ινςιχιαστοϋ άνευ διχαιώμ«το< οΐαιρέσιως ή δι- ζήσιως.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ·*»*■* Α*
  "
  Τϊ ιτρ«χτιχ« τής δοιβτιχ-'^ χϊτχ <υι;ώ<75ω; ύπόχε'.ντκ! είς την *γ«;ιΐίν -ου Δημοτ —υαβοολίου ή τής 'βπιτροπιίϊ; αύτοι! Ϊ,γκ ί.ικβ'.οΰται νά ί|*είντ, η μή τιΰτα χωο'ς έχ τούτου ν' απ&χτα ό . ϊΛΐυ-αΐθί πλΐΐοδόττης »ί?»έν χ*τ« τού Δι-(μου &ι*.α(ωμ~. Ή συγγεκ^ή των οοων ίύίΊτχϊται »βτ«τ?5Ε'ΐ).ί.·/) είς τό γοο- ^εϊον τού Δήι*ου βΐς -ήν δια^ίιβιν των βουλόμενοι Τα ■ν,ρύ'ί'* χα%' συ;λ6ολαΌγρ»©'./.ά τί)η βΐίΰ>ουΐ( ιόν τελ »-
  - )ϊο·' ·π)ειο·οτην.
  'Κ< Χχν(«κ τί! 11 ΜιρτΙου 1940. Ό Λημ,αοχ'.ύο· Χαν'ων Έ. Μονντάκις Λ; 0. Πρωτ. 617 ίΐοθ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Επαναληπτικήν ύπ' 'όψ5.: την ίιτο νρονολοΜαν 9 Μιρτίου 1910 ϊή- 'ΐοτ'.ν τιϋ Άντ Σττίρϊλάχη χ.ατ.>.κ3.ι Χανίων δ;' ή; δηλ-,ΐ :τ(
  -ι^οσϊέ'ρη 5 °/0 επι πλέΐν τής υπό τοΰ τί'.ε,ιταο,ί πλειοδότου
  Μ·χ Χπζη ογΐϊννάχ,η προσϊνεγθΐίσης ϊχ. οραχμών 3ί)ί προσ^ο-
  -ί; ?ιά την έκμίσθωσιν τοα α'. άοιστερα τώ ίξερχομ=νω ίημο-
  τΐΛοΰ μαγαζείου τού ρήγματος "Κβυό-Βρυϊάλ,'.» κανϊ την πρός
  τ;ϋτο ϊΐϊξαχθίΐταν, την 9 Μαρτίου ι. ε. ϊη·Λ0^ρ«ίαν.
  Άκυρίύμιν τα πραχτικά τής ΐν ϊΓροκειμέ»ω δ'Γ,α^-ρατίας.
  Δ'.ατάΐσομίν την θίΐξιγωρ'.ν έχ»νϊληπτικής "ελειωτική; δη-
  μοπρασίας ένερνηθηΐομένης την 2^ Μαρτίου 1910 ήιι=βαν Δευ¬
  τέραν χαί ώραν 10—11 π. μ. έν τω Νομαρχιακώ Καταττήαατι
  -:·ώπιον τή; νΐμίμίυ Έπιτροπείϊς καί συ^φιόνως πρός τας έν τί,
  ■>-' αριθ. 146/β9 έ. ε διοκηρύξει ημών καί τή σχετίχ,Γ, ύ-.' αριθ.
  ζ-ωτ. 1^*3 συ^ραφ' ά«»γ?α^5μ'.ν;υ; δρους κα'. συ',λφΐΛνίας
  Έν Χανίοις τ^ 11 Μαρτίου 1910.
  Ο Δημαργείων Χανίων
  Ε. Λϊουντάκης
  Αριθ. Πρωτ. 118
  "Αρθρον 5. Τα πρϊί,τκ,ϊ τής δημ,ΐπρασίϊς ΰπόκεΐνται εις την
  εγ/.ρΐσιν τής άνωθίν άν*φερ3Αϊνης ϊΐϊΐτρϊπ-ϊίς, ή-;ς Ιχει το δικαί
  ω·,ια νά ί^κρίνιτ, τ, ιιτ; αύ :λ /'ορίς νά άζο<.τώ5:ν ΐί τελευταϊο: με;- ο'ίίται οΰϊίν 7.3τά τ:ϋ Λημο^ Σι/.αιωμα. Εάν ήίπιΐεοπί; έγ/.ρίνγ τ^ίτα ΟάγΐΜΤ ό;·στική ήκατβκϋρωσις. "Α; 0 όν 6. Τα κη;ύκε α '-Χ'. έξ;ϊζτών ϊ>να^θ<] το;ν.ενω^ συυ.- δολαίων ^υΰνΐυσ. τ^ΰ; ίρ'Ρ' α6ους. Άρί!:τ 7. 'Ο ^ροϋπολΐγυ,ο.;; <5ΐ ή συ,-γρϊφ* των ^τοχιε- ώιεων όϊνα; <ιατατίΐθ-/.ένα ιί; ".ι γίϊ^εΐ ν τοθ Λογιβτηάου τοΰ Λτ;^^ Ίΐλι.ανΐυ ϊί; ιήν ?> αΤ= τ:ν των ί5:υ> ο-ιένων να )άί'.ι-'.ν
  γνώ-ιν ϊϋίών.
  Έν ΙΙλατανω τ7, λ Μιοτίου Η!0.
  Ό Δτ,μϊί'-χο; Πλατάνου
  Κ,
  Π Ε Ρ Ι Α
  II
  Ψ 1 Σ
  ΤΓις ύπ' άοιθ ι. Η3.5 τ ιθ Π Μ όριϊτΐκΐ; ΛποΙίυ
  τού 'ΐρωΐοόικ ;ίοι; ΧινΐΌν
  ο Αικα·<τήοιον των έν ^ 2κ;χει^5''&> '* ^">ν :χ.χα -ών
  ίι' ΐ/.οοζΐΐ}
  ;ι?ν (Ί>3ιτμέ·γΊ
  » Διεκ. 73
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό -ήιιαοχος ϋλατάνου Καινουρίου
  Διακηρότ-ει ότι
  Έλτίθεντίΐ ιϊς μειοδοτικήν δημοπρασίαν σοΛ^ω/ω; πρός τα;
  διατάςεις τοϋ ύπ' αρώ. Η56 Νομου πιρ'ι ίη'μοτρασιών καί ϊ»τε-
  --.ίίίως δημοσιων έργων χαί κατα τού; υπο τοϋ Δη*ομηχαν:*οΟ
  Ν. ΙΙχχαγιωργιου συνταχΉντας ·κρ:ϋί3λ3γισ^.ίυς κΐί ένϊίΐςίΐς
  τώ^ έργων ή ίπισκευή των όίών α ) ά τι τοΰ Λιμένος έντα
  μ=7.?ι τοϋ χωρίου Μια-μιού. 6') ΐντος *.« ί/.τ;ς τ^ΰ χωρίου Βασ'-
  λ;Αιόν Ανωγείων, ύ' ) άπό Μιαμοΰ μίχρι τού χ<.>^ίο^ ΙΙλώρας,
  ί, ) ίπό τού χωρίου Βΐσιλιχη μεχρι τοϋ -χωρίου Κροτου ν.αί άπό
  τού χωρίου ΚρΟΕίυ μ=χ?ι τοΰ Λιμί'ος Λίν:α χαί ε ) /.ανατ/.ευ';
  Γίφ,ιριϊΊου προωρ:σμ=.νον δια τ:ν ρύχκ,α τιϋ χωρίου Βαΐι/.Άής.
  "Αρθρον 1. Τα έογα ταύτα πρου,τίλογιαθ^αν εις τό -οίον
  των 1985 Ιραχ. ώς ίς^ς, ή"ΐ τής μέν α') 5ρ·χ. ·"! )0 τή; β')
  ο^αχ. 350 τήςγ') δ?ΐ>. 50') τή; 8') ίριχ 515 κα': τοϋ ε')
  2ραχ. '2'0.
  Ή έκπτωσις γενήσετα·. έτ.ί τοίς °/0 ε'; άχεραίας μεναΐας
  "Αρδρον 2. Ή μιιοϊοτιχη δημοτ:ραΐίϊ ένεργη6ήΐετα·. ίν τή
  65;α τού ΔηΛθυ Πλατανου κα· ίν τω ΔΓ,μ.:τΐλω Καταστήματι
  τοΰ ομωνύΐΑου Αήμου την "28 Μαρτίου 1910 ημίριν Κυριΐ'ήν '
  /.Λ ώοαν 10 —12 π. μ. κ.α·. "2 — 4 μ. μ. ίνωτ;ον έτ:;τ?ο-ής άιτο- ·
  ........................ί'νί όιιυ^, επί τ ι; έϊθ[»ένη;
  όπ'^-βεως μειιςΰ,
  Τ ί[ς έ'ϋγ^οση.. Φχτμ'ε! Κ »ρΐγ<;>ουλϊ . ■() ια*α!<ου Χανίων κιΐ Κχτά τή; ί,αγοαεντ.; Άχιν^; Χ^ί-α. **το'χιυ Χανίων χϊΐ ήίί, άγν οοτου οι»μ&»7,ί. Η ίν γουτ* ή'ειρίν έ-ώπιον τοϋ Αιχα'ϊτηρίου τούτου........ Διελί)6ν ττ,ν δ'χογίϊφίαν Σχεφ"ίεν χατα τόν Νόμον ! ή »ναγομένη αγνώστου ?ιαμοντς έχλητεύ^η διά ι Λ Οίσαγ·(6Λε(ος όπαις έ/ψα/ιϊθ/) ίνώτηντοί 5ι ^χττη^'ου τούΐ.1» πί~ι την β ν^ϊΐασιν τ ής ΐ Λε/.ίμέ^ρ'ου Ι4''9 π.6 πίρ^ι- τίοω συζητησιν ώς &ε'.·ν<>τζι έ* τ^ΰ ϋΐΐ' χρ.ήχον 156"Ο τή; 2.!
  Ι'.υ£ο ^ 191)! ίτζ{6ο η;£ου τοΰ ^κλστιχού ΐλτη-'ήοο; Μ'./αηΛ Γχ ·
  λϊνϊχ-η αη ίμφχν σ'Ηϊια αί 5ΐί»3τ;ΐ ίστιν έρήμην.
  Κπ.ι,η ό ύποΙήΐί^ίΛχξ Κ ιατίλν. /υ Κιιϊχιλοιι 1 / ΐη Α .-
  υτ' Ι3ι6. 1058 τυν 1'ίϋ'ί χτν^-ϊσίιο; τού ->ιχ*σ-η^')υ τούτου, π ι·
  ! δέ συμφώνως προ, τα; σ<εψ;ι. τη; «'ρηχέ ής ;π:3}ΐ-ϊίω; χχ της Οπ' Ι αριΐμΐιν 18 18 τ^υ 1903 ίΤ^χιε^; τίΰ Λ «Χ7:ι,2;ου ' νει ή εΐτ5ι<3ί ϊ'.ϋ'η, Ηχτ ίος έλε ' ΐί ή τό άρΐ.) 2 ' 2 τη; Π^λιπχήζ Δια 1 Δκϊζον ίρήαην τής ίναγομέντ,- | ώέχε^ϊΐ ιν ιλο Ί Ίίικ'ου ί »(>8 ί ω·/ην τή Φχτα'ί; Κοαγο υ*
  ! »3χι, χ«τα Άχιντές Χϋβί^.
  ^η» ί«τό'β-λω τώνΙιτοΐηκώντοΰΛήιουΚχ·
  -ελ: υμενης ίχ, τού οϊκευιι Λημαρχο^ ώ , 7.ρ5ίδρ:υ, τ:3 Ιΐρΐίίρου
  τού Λημοτ. Συμβουλίου 'Ε^Λ· Μελαμΐΐανα«.η, Σαρζχ,ιν^Ο
  II;-
  μπιίάκη, Άντωνίου Γερμανακι καί Έμμ Σπαντιδϊχη ώς με'-ών.
  Άρθρον 3. Είς τον διαγωνισμόν τής μΐΐοδοτικής ϊημοπρυίας
  δύνανται νά λά6ο»σι μϊρος καϊ άλλοίϊπίΐ συμμορφούμενοι πρός
  .α; ϊϋτάξϊ'.ς σών σχετικών Νόμων.
  "Αρθρον ι. Πάς έργ;λά6ο; έ'/.^)ν τα '^,Αίμζ προσίντα ιίνα:
  £ε«.τ:ς είς τη^ ?ημοπρασίαν ίν προσαγάγγ; γραμ'ΐάτιον ι:ΐ3τ5~θ!-
  ΐιθν .ην »ίς τό Ταμείον τοϋ Δήμου ΧϊΤβθεσιν λόγω ίνν^ήΙ£ως
  ϊ?Λ'1 20 όΊ' ίιςάστην ίπισκευήν, ήτις κατάθεσις έπυτραφήσεται
  »ντ3ι; «έντ* ημερών άπό τής μειοδοΐιας *ϊς τούς άποτυχίντας
  χατα τόν διαγωνισμόν.
  τον ύ~' ϊριΊ{Αΐ 2340 τοΰ 18.13 ^^υιΛ6^λx(ο<^ τ..ύ τεω' 2ϊαμ*>'λ"-
  ! ιγίχφου Κ στχμιυ Άνδρέου Μηα;αμπ^ΰ άΐέρ τής έναγομεντ,ς
  Ά<ί!νΤ£, Χ^6ϊ; χχτι -ή, ^χ ο«ί η; Φί-μ»; Ιίχ3 <γ ιΐΜυλκτη Κ*ι επιίΐΛλίΐ ίΐς [1χ;ί; τη, ίίΧ,'ΐ^ϊ,η; ύτέ^ τί: έ<αγ;ύΐκ); β^ίου 1 » ' 9. '(· Ι1;οεδ.·ο« Ό Β. τοϊ .Ηι^ίΐίι*1. Γιαννακ ικιΐί Ιωχν.η; "Οτι α<ρι6ίς α.τιγραφον. Έ» Χανίοις τή Δί*6μ/ρίου 1909. | Ό Β. Γίαμΐίατέως Ι Ε. Μχρινί»ής ί Ό": ΐχριίέ; 3π',στ«σ/.ϊ ιςί/ΐί^ ί< τ,ιϋ πχρ' 5αοι έΐτισΐ" δτβρ δΐ|α;σιίυίή*ω δ.χ τή; έν Χ»» οις ϊ*ν.5ο;χέ ·η; ϊιτ,αι:!1 ! Νία "Είΐυνα χ«ι όϊ» τή; 'Κπισήμιυ έφηοιεριδος τή; Κυ£ ' ' Κν Χϊνίοις τγι 23 Ί^ουχρίοτ 1910. Ό τής πίρχγγελουΐης χΐ1 ένχγουτης ΦχτμΙ; π/η:ιζούσιο; 8ιχηγ(ίρος Σ. 'Αγκνόονλάκης Α ■» ·<-·".