93169

Αριθμός τεύχους

13

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

23/3/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΖ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤγΙΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΪΕΡΪΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΒΕΡΜΣΕΟΣ
  Ε.
  ΕΥ;>1
  1910 ΛοιΟ. 13-,
  ?·<). Π.-ωτ 1762 ~ Δΐί/.- τΤθ Ο ΕΠΙ ΤΩΝ £-.ΩΓΒΤΙΚΩτ Κ ΙΐΤΐ'-.ΙΙΟί Λαβόντες υιι' ό|*ι, "Λοθίον 1 Τχ ?-γα -ΐυί-Λογίζο'τα1 κα:ά ττ,ν λε^τομερή ' ίκτ-μηϊ'ινε·; τα τ σό, ■·>, ο:»/ !»).'. 22 /*: «/,„ «,ινομία.9
  μςου τού πιΐ:·1 τ ν ϊ^αγ. ?>77 -Ίί5*/)^ ίι'^ιΐθίοπτ-.υς ία-.α
  ν^ς *γ ών ουίεν ϋΐ/.αΐι^μ.α -7*1 ^ »ργοΛαο3ς 11 ελ^τωτις γε -
  .πι τοις ; ατον ε1; άχ-οα ι;
  α'.) Ττ,ν ύτ'αριθ,;. 4067/497 '-· '■ διι/όίυςν ημών, ?ι' ή:
  ετιθ-το εί; φα/ϊ:αν ;Α.;;3.ΐ!*ν 6<;μ.;πρΐ αν ι -~ί 'ί' ϊτ^ς ρΐμγ/,'ίΐα των λ «α,/.αι )^-ω^ π Χ'υρ-£Ρ->}:»χ' Κίί,-η. ]ν λα'-ών
  ων.
  &'.) Τα !ι-ό των Νο.*αρχιών .3.νίι>ν, Ρ^.υ.νΓ,ς. <ΐι 11 ^ χ- κ/>εί3« ΰ-.ς6λιτ,0=.ντα ό,-ΐν υπο {.«νολογιαν 10 Αΐιρ-ιυ ;■ Ι
  ρ ών »τι ρντί'όν αί.ινϊ' 5->>ίί α^ΐ,σζν πρός ο ϊ*γ<·· 'ί,-,ν -ής μίιίίιοιΐ, υ<τ . ; ών 1=. /λ.τα ο·ί ττν υ.Αί·ερω; τ.ραν τιμήν ::;:->«'». 5 Σ-·ν>ν ; Μ^,οτα». ί.νθ-ις ν
  δ
  μή
  λά6γ, την ~;ομ./;ίί*ιαν των ώ. ά^ω -τί ν-Λ=-/ί-*<.>' -ρο; δρ^/
  Τ
  όοτ',ς ύΐθ τ ; Έϊ-.ετν,πειζ, £ Οί σ ·>στο;0 ι-π; ϊν Χανΐτ; »ϊι,
  >,' ) Γήν 5τ. χ ;ν3λ',, αν Ι1.·) '.ίτο'υ^ ϊ. έ ίο'ιοκν υ
  ϊ
  σετί πι τος τ ς μ
  Άρθρον "Ζ. Ί1 ίΐ)ϋτοατια ίν£ργηρΐησε-αι ί< ταΤς εϊρα'ς των Νομ'ον Χχ^'αν, Ρ^ί»^ι<./·^(ς ^αι Ήοακλϊ·'.ϋ χαι ίν τ-Ις 1ν α α- σν^ιχαΐ; τώ» ο·/.£ΐιον Ν'ς,ο.7;/. ώ/ ί ' έγγραφον /.αί έτφραγ σμϊ- νων ζροΐφίρώ/ ΰπι -πτρι-ϊίς -;ο ^-ϊϋ^ομΐί «ος οπο των οΐ'.ε'ων Νο,αι -χών ή των άνι~/.ο?τώ^ αύ'ώ/ των ;'/.ί'ων Ι'^ίιηνςϊΐλων καί ί»ός μηχανικόν ή τώ/ ά/ πληΐωτών ^ϋτώ" ώς μελών την Ιί Αποι.'ίύ 191 ν) τ,ιιρχ' Γ=. αρτι-,ν κΐ' ώραν 9—10 π μ. "Αρθρον .ί ΙΙ^ιϊ -■ρ^,-.ζ'ι 'υ τυνΐ^εοηται υπό : ί πϋ-ΐν ιθ 3 ί έργων Μομου Γ.ιιτ.νΓ,τ η .ρατ < ν χαί ϊ/,τελεσειος Λημοσιοιν " ι ηο.υ.·α-ος _____Αΐί,Ίν'ος τώ Η ι ) Χ^α'ο χα' όιτο γοα Αυ.ατί^ β=6-ι;ο"ί/τ3ς τ^ ^ «ί; -' των ίηΑ3ΐ',ο·> τχχϊ'ιον /; υί^ς Τιατ-ζης Κρήτης κχταθε-ιν,
  ;^ψ -.γγ^,ΐεως -■; /τ,ίτ.-> ϊ ΟΑ:';γ-α- τ<; Τρα-.εζη; Κρη- ;; /./.α τ',/ :-τ τ·-,, -λίοΐεως εο)/ άςια/ ποτοΰ διαχ. 1()00. !'ν τ: ν ί■ϊ^ιο'σ^../ ίονχ/ταιν» λ»&ι>3ι ^..ρος κα' άλλϊϊαπ'ί
  ..5·.!ΐ. ί(α,'./ ρ«.ϊ73 τού ατ:ατ3^Α■■Ό^ ^07^. ίΧΧΌ, ϊγγ^,σε1··- ·:■·■>·
  ής δ.,Λίΐ ίύτος ότι προ3φ£ρΐτ^ί ν' ίναΛαί;»,
  V
  -υοϊ-<η4ίΐ5 έν Λθ,'ω "*ρ'.ϊχϊΛ·.3ω/ α-τί 5 °/'ο Ι»:τ9ν τήό ν'" :ίυ τε'ε τιο, ^ ε μ, ο^ο-α, ί.» .ν «τ. ε. ε^ς-τ»^ ι-_αν τω, αν α . ν , ^^νΛ^,Κ. Ό προ.ορος αριίμει γ,αιο,σώντηΧωρο^λα·//, Κρήτης α«/.ανων ..ρ. ών «? «-λ, | ^ ?^λ^^ /,.,'„; ν τή: 4Γ/ι?.Μω; Τϋ)ί, α,'Λο,θ,ος δων /αι , 1 ,-'„ Χν,-:., α -ι '- , :-, ..ι 5ά/ε//5·, ή ι. »-|-ο;πή σημ.ε·.:ΐ ,ατ ργ ςη ς Ί. II ίη,-ΐ-τρ^'α '-'.ςα,': ΐι θ',^^ιος. Ό Ιΐϊρα ..ϊ',λ'-ς, :ν ώ -ι-*! 5-'/ε'.Λ;'τί1 -·νη η -οοσίορα, τ'.'ίίτΐ! τή, 1'67 (7 3' τη< ίΊα'.',^ς ·ϋ ή^ο/ ; 5:< α; <ιχον τού ϊ;ωτειι ζομ·-νων Έπιτρο-ε ών ' ι ΐν τοίς α,ιτιί;; τοπ:'.ς ττν Ο Απρι- ί ^^ '^'^ *, ;,,,^,^ |<;Τ,-τϊ ς! »/ -/ αϊθ-νύΐ/· τή: υ/ε Λΐςυ 1910ή,Αςριαν Δ-υτε'οαν ,ΐ! ώ-αν 9-10 π '. { '""_' ' _^ "^ ''/_'^ ,/'-'ί' -^ "'-τι^-ίντα' γ -; -ιπτ, 5"=/=^- Έν Χί.ΐίίς τί;, 2'2 1Μϊρτυ^ Ι'.ίί11 |-/^7α/ι ' ίί α/τα Ι ί'ρχί^ /τ.5α-ζ.ι /.;.'3».(ί2 :;1; :;;-.' _____ι________________________Ι________________ α Δέ/.,τ. Ού^ Ο ΕΊ Ι Γ·.Η ^^„1ί1ώ^^Κ.^^τ _ Δ'.α/.ηρύτ'ίΐ ότι : το.ι Ά-'Ί;ον Γ) Λχιι '-τ-ι ".'ΐί&ιν-ι τ'">, άρθρων ί, ί καί 4
  -^οσ^-;α είνϊ ά.>; '/-/", 'ΐ '.τ'Τ'ο ^.:α· πό ; -όν ΐπιϊον-α
  -^·;γ,. / ,>-ι: / ''·-(/. <; ο τ«; //. ιον α!ι;ην ΐ/λίλ/ος. Μι*α .ί ' ;λε'/5/τώ'< ,γγρ/ρ'> ', υνεδο'ασις άπο/.α'ίυτατοί1
  ί/ι νϊ'ϋ 2νο.:^ια ο δέ ποίοίρ--- 7τοίφ-αγι:ε'. τα των προτφ'-ρών
  ί^/ντ'.7 αϊτϊ τ<-,ν '2'ί)ΑίΓ <·1ν α!ιτώ' σί':α/, /.ϊτα/ωΐιζϊ'. τθ ~ί- ζ'Λ/'-ι^^'-ι ϊ·ι;ώ- ί' τώ πριοτ^/.ολλο /.ζι α/α/';ρ^ττϊ' τϊ'.ε^ταΤνν α. οίιτΓ,/ .ΐ' τρ;3-^ερ;,-ΐίν2/ να ί/.τε/--3/;1 τοίογο' ι ς τ μην σ.»- »-:ρω: 3α". γ, 7^γγ3αϊή, ^πνχρωτ ί;..-;, =5ο3 Β *"^ Ήρϊ'.·- ρχιρρβστρωοεως Ά. -/.ε·.;/:; τύν ί·χ{*>' ζο^ένων ήθϊλ:ν ·τ5:75ίοει ~·ν α!ιτην
  ίρ'θ -:ρα/ πο;:φ:?α<, ,5; δηΑ3πραΐ·α : .α/αΛα,Α6ά/»:αι /αι τί'.ίίται επ. ϊ;ι ώρας ο δ'" έσφ?ϊγΐ5μ.ϊνων Γ.ρ;σφ:ρών ϊ:»-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝίΙ-ΕΩΕ
  γωνισμός μεταςύ των προσΐνίγκίντω/ τάς αυτάς φρ
  τιμάς. Άν δ'ί οΰτο: ^γχάνωσιν άπαντες τότε ίπαναλα;α.5ανϊτχι
  ή δημοπρασιακαθ' :ρ:σ)ησομίνην υπό τής έ"'τροπης ημέραν,
  ήτις 3έν δύναται να ύπερόή την δεκάτην πέμπτην άπό τής πρω-
  της ίημοπρβϊίας. Ή ύιυτίρχ αυτή 3ημ.οπρισίαθά τ- ίγκυρος μο¬
  νον ΐαν ό είς των διαγωνιζομ,ένων Ααμη; Ικπτ«ι>σιν μεγαλυτέραν
  τής γενομένης κατα την πρώτην δ^μοπρασ'α'.
  "Αρθρον 6. Είςτοΰςκατά τον διαγωνισμόν άποτ-ιχοντας έπι-
  στρέιρονται τα λόγω έγγιιήσ.ως κατΐτεθίντα γ^ρτ^χτα, τ, όμολο-
  γίαι ΐντός τρ;ώ» ημερών άπο της δημοπρασίαν τη ίγγοα^ω εΐ'θί
  ποιήσει τοΰ προίδρου τής έτκτροτή; πρός τοΰς ίη,Αθϊίο.>ς τα,Μας
  ή ^ιευθοντάς των /.ατΐστημάΐων έν :ις ^ατϊτεθησα''.
  Άρθρον 7. Ό ίργολαδος ϋπόκε.τα'. εί<: τάς διατάξβις τ»ϋ περί δημοτρασ'.ώ' χ.αι εκτελέσεως ϊημοτίων ϊργ;ον ύπ' αριθ. 356 Νόμου. Άρθρον 8. Τ?. ^-ρα'τικά τής δημοπρασίας ύπόχεινται είς την έγκρισιν τίΰ επί των Εσωτερικώ Έττιτροιτβυ όστις ίχβι τό ϊι- %α.ΐχ>ν.Λ, *ατά τΌ ϊίκοϋν αύ:ώ, νά ΐγκρίνγ; ή μή αύτά, χωρις έκ
  τούτου ν' άκθ/ΐτα ό τελευ.αΐος μειοϊότης ουδέν χατά τοΰ Δη-
  μ,οσιο.1 ϊικαιωμα
  "Αρθρον 9 Ύχ οΊχγοάμμϊτα, ο προϋπολίγισ/ος, τό τΐμολό-
  γιον χί' οί όριι των σ,^φωνιών εισίν ίχ,τεθίΊΛίνα ειε τα γραοεΐ*
  των άνω Νομαοχιών είς την οιαθ-σΐν ίών ^ο^Λθμΐνων ν α λάβωσι
  γνώσιν αυτών
  Άρθρον 10. Τα κηρΰκϋα κι! (ςοία τοΰ σ^ναϊ'>^,σβμίνο^ συμ-
  ι ίπ.5αρ^ν^^τ! τον ΐογολ·»6:ν
  Έν Χανΐ-,ις τή 15 χνΐα^τ-.ςυ 1010
  Ό επί των Έΐω-εριχών Έπίΐροπο;
  Λ ΠΑιΙΛΧ^ΤΖΑΚΗΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Ω Ν
  Συμφώνως τω άρθρω 128 τοϋ ύπ'αριθ. 413 τελωνειακόν Νόμου προκηρί'σιίεται ή οιά δημοσίου πλει-
  στηριασμοΰ έκποίηοΊς των κάτωθι έκ των έν τ$ άποθήκ>ι τοΰ είδους εΐ/ρισκομι,νων έυ,ποοευιιάτων
  γενησομένων έν τώ τελωνειακω καταττήματχ, την 14, 21 και 28 Μ<ιρτίου και 4 Άημχλίου έ έ. ημέραν Κυριακην κ αί ώρον 9-:<2 π χι. ένώ ιον της· υπό τού αΰτοΰ Νόμου οριζομένης επιτροπείας Ετδος έμποοεί·«ατος Ποσόν 5>-3
  Ο.
  Ποσόν
  220
  221
  630
  57
  511
  711
  712
  919
  959
  147
  639
  1037
  281
  338
  341
  342
  724
  283
  382
  390
  428
  487
  754
  756
  757
  848
  530
  897
  155
  365
  367
  498
  503
  504
  52
  124
  827
  828
  829
  Νατρόν:...................
  Σόδα.....................
  Σόία λεμοναδων.............
  Χυτοσιδηρος................
  Κα>άϊ....................
  Χαλκός είς φώ '.λα
  ι> » ρόλους
  Σίϊηρος παλίίός
  Σιβώνιεν χυτοσιδηροθν
  Τενεκίδες είς φύλλα
  Χιλ.
  'Υελοπινακες
  Χαρτης τυπογ
  » περιτυλίγματος.
  » τυπογραίΐκός. .
  Λιδάν:.............
  Καφφές............
  Παραφίνη λχιική.
  Κερεζίνη <όκκΐνη. Στβιφίδες ξανθαί. Μοσνοκάρυα .... Ζιμπίλια...... Πυρεΐα ασφαλείας Κι6. Χιλ. Τΐμ- Αεμ 1166 560 165 46 55 4 5 57 68 196 1067 194 1?24 1246 1450 402 4 68 117 32 30 163 59 38 37 99 33 34 22 65 17 73 27 75 10 9-2 298 128 236 900 Έν ^Ηρακλείω τή 2 Μ9ρτίου Ό Τελώνης "Ηρακλείου Ε. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 50 400 200 450 700 624 625 655 724 843 935 983 984 988 524 525 541 567 11 108 334 370 279 466 320 296 478 156 3<>4
  747
  387
  1029
  300
  301
  457
  458
  459
  452
  12."
  137
  171
  124
  Χάρτης τυπογραφικός.
  Πλάκες Σχολείων.....
  Χαρτονια βιβ/ιοδετωνβ
  Κατάστιχα..........
  Σημίίωμβτάρια......
  Κατάστιχα ήμερολόγια.
  » Καθολικά. · ■
  Χ-<ρτίνια βιδ Κατάστιχα Σάκχαι σχολείων ρ Χαΐτης τυκο Πιπέρι Λιέάνι » Χιλ. )) Τεμ. Χιλ. Τεμ. » Χιλ. Γάλα συμπτπυχνωμένον. Κϊοομε'λλα' Μ=νται Βηχύ . . . . Ζυθος Μονάχου Καχάο είς κόνιν. » » κυτία Κριθή........ Όρύζια γιαλίστά. Φασουλάκια..... Πίτουρα 1910 Ι) Κυτ. Χ(λ. Φιαλ Χιλ. 63 58 110 122 11 18 17 17 Ι 19 70 19 17 9 28 182 33 64 20 91 43 42 10 50 19 19 6 66 7 29 1 1 ο 52 237 90 942 167 Ό Άποθηχάριος Χ. Κανάκης 51! 90 70 80( 600 600 500
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1ΗΣ
  Συμφώνως 'ιώ άρθρω 117 τού ύπ' αριθ. 413 Τελωνειακόν Νόμον προκηρύσσεται τι διά δημο¬
  σίου πλειό1 ;ηριασμοϋ έκποίησ.ς των κατωτέρω κα έν ταίς αποθήκαις τού Γελωνείου ευρεθέντων
  ϊζητήτων κα έγχαταλελειμμένων διαφόρων έμπορευηάτων.
  Δδ=«ν
  άριθμός
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  24
  25
  96
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  ?8
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  Δοχιίων ή δεμάτων
  Σημεΐα
  Ο Ρ
  Ο Μ
  ,Γ Τ 1,
  Ο'.
  Ο
  Αριθ.
  Ειδή
  5100
  Α Ο Τ
  Θ Μ
  Μ Θ
  Α Ό
  Φ Λ
  ΑΝΟΡ
  Σ Τ
  3 Ν -
  Ταχ. ϊί
  Τεμ.
  »
  Κυτ.
  »
  Ζεύγη
  Τεμ.
  »
  Δ έμ.
  Τεμ.
  »
  Σακ.
  Κιβ.
  Τεν
  Σακ.
  Κι6.
  »
  Σακ.
  »
  Σαχ.
  Δεμ.
  129
  3 Κ
  Σακ.
  Δεμ.
  Σακ
  Κασελ.
  Κι6
  Τεν.
  Σακ.
  Τΐμ.
  Κ ιβ
  Βαρ.
  Τ,μ.
  Β«ρ.
  Τεμ.
  Κι6.
  Ποσά
  Τεμ.
  Ηρακλείω τί) 1 Μαοτίου 1910
  Ό Τβλώνης ΊΙρα/.λειΐυ
  Ε. Ραυτόπουλος
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  1
  1
  1
  357
  1
  2
  1
  2
  1
  1
  2
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  10
  1
  5
  5
  1
  2
  1
  1
  3
  2
  3
  1
  1
  52
  10
  1
  7
  3
  1
  Ί
  1
  1
  Περιεχόμενον
  Έλαστικόν ύποδημάτων
  Ρχπτ,αι σιϊηραί
  Κανίΰλιον δ'.αδρόμου
  Τόνοι
  Σαρδέλαι
  Στέφανα γάμων
  Δίκανον έμπροσθογεμές
  Ξ-φολόγχη
  Χάρτ% γραφής
  Φίχ,ελλοι έπιστολών
  Μπαστοδνΐ
  Σταφίϊες
  "Αγνωστον περιεχόμενον
  ςρ
  Όρυζιον
  Ζάκχαρη
  Θ^ιϊχΙς χαλχός
  Τζάμια
  »
  Βρώμη
  Βίλανίϊι
  Δουγες
  Χάρτης
  Σωλήν
  Λάμα σιϊηρα
  Κεχρϊ
  Σϊτος
  Ταμίάκος
  Σά νενός
  Π α
  ρατηρήσεις
  Ι
  Κατεστραμμένον
  Άγνωστον περι«χόμενον
  » »
  Καπνός
  Σπόγγος
  Αγνωστον
  Φυσιγγια
  Πυρίτις
  γ
  Μβϊερ:
  Ζιθΐς Κλωριδου
  "Αγνωυτον χεριεχόμενν
  •Υιλικ*
  Άλύσεις
  "Αροτρον
  Μαλλΐά
  ΟΓνου κ»να
  ΕΛίίου ν.ενά
  Οί'^υ »
  Οίνεςν,α'ιθά/ ασσα
  Ελαίου κενά
  Οίνου Ά
  Έ"> αιου
  χρ
  "Ε>αιον 'ΑγγΆίας
  Τεποί,ιτο
  "Αττιντ~ τί
  νιαί &·ς ίοϋγες
  Ό Άποθηκάριος
  Χ. Κανάκης
  74
  Αριθ. Δι«*π. 925
  ΕΦΗ-ΕΡΙ- ΤΗΪ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  „. ϊ_ —-> -*--ΐ£ % ■= - Η^Ά*-*
  Σ ΕΠΑΛΑ ΠΛΕΙΟΛϋΣΙΑΣ
  ή 5ννενί»»η&ι>οΓ>ιιένη 4·β«'θΐ'ν<ίιί· ΐ«»0 Μον>π·.ολίθί' τοΓ· αλ<ιτ *ς Δηλΐττοιεΐ δτ', Έπίίδτ, οί Άν?ίέΐς Γ'ϊννούληί ΆΧϊζϊνδοοί Τίθ.ιΧιΐΡΪί ο Εμμανουήλ Μαρά«.ης διά τώ^ο'λε ών ίηΧώ-εώ-> των ί,χτΐΛθίϊ
  τϊθ5'7-Τ>ν ;ν τϊϊ; Ν'θΆ·ϊ3·^''χις Ρε 'υΑ^ης *χ ΙΙ;»χλ;[υ
  ότι ζΛ37ίί33.,7'. 5 °/ο ίττι π*^ν τώ ν τ5Χί.ιτ·ν.'Μ<' ; Σ*:υνϊ'ί<.ϊΐ κρ-ς 'ζ/ίΧ'-Ίαιΐ'ν 73; ϊ·<χ ωΑϊτυ; τί1; σ',Λ- /.ατο' «τ* την 53-τί'νην ίσοϊζ'αν ι* 7>5ν ■τιοιζ'} !ί,>ν Ρε
  θ'Ίμνης κϊί Μ^λοπ^τάΛ3^, δ 'δ Ό τί'Γίτοςέ τ'ον αν ο-- ί> -τΧ;>-
  ο'οτών =[/-- ·ττ3-τ953ε: νχ-ά τ γ.» *·ξχ/θ '-αν έν -7 Ν-νλϊ^'ί.
  ΡΛύμ η;"τϋ > 1ι:-^ ί ? τ · = ·ο? τί α ν ?ρ //^ά 2Γ>( Κν.-
  νθΛ-'.ο > /.-ί
  II
  -ι; /' ,)■: ϊΐης, ί·' ο : 3=.·;"ΐ3: ;.' ϋ)'5· -ο;ΐ ;:;.;
  κα:α -ό ■"■»'/''α: :< > ς · /_0="τίν ϊ/ ,7, Ν'Λ3;χα Ή^α' ε'ο
  τλί-οϊ-σια; ?02/. 2001 κϊί Μίν.5*-, ^ 5:λ 'ί ;τν ^ ό -ε-
  Χίκτα'ος κατα '^ι "ν τώ ΐ3"ώ ■;■",) <:χ χοονω ΪΓ· ςι /Θ-Τίαν 'ο: :λ. "ών τϊιχαί,)^ των '~ζ~·,η*·> ?(-;ΐ/0η-»' ι-νί;
  τ:ΰ;ι*α·ωΐϊ -<; τί;; τ<Ο /ο, υπό τ;0; δι«*ι;ο'ίΐΐ,κ -/ύ'ί)-, -- 1 ■-:'·!ο, ΙΊΜΙτ-'-» 'Τ;,.-«,; „ μ.3.ι ΐ- "ώ "^3 αϊ3/'ϊ/ίΐ κΐτατ-ηιιΐτ Ρ Οό.»·η;, ίν'.<τ:-ν -τ τ- τα -γ ΙΪ3ΐικτο33; τί;- Δ; - Α 11 ι--*,.; τ') [-ν3ΐ<» ^ Το3 αλΐ7-; "τίοο -' ν ώ ν^Αΐ» / ?-"ύ Λΐ-ατ-*·α/τ ''ίι>τ·ΐΐι /.■·' £ / Ί— όν
  άλϊτ-ςς
  τΓ ·.- ->ο. Ν111 /·
  -ίΐρ; τ^; Δ' - />'>, ,ε,ος τ^^ Μ ν;τ<, ;: τ)! Κ) Μχ-ύ.ζ, 'Πΐ.ί). -Ζ Ίί Ο « -ο 3 η Ο ι Ό «τ -Α- Μ»·ο>ο.ι.'7>
  ίΐ ΛίΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΛ ΤΡΑ11ΚΖΊΣ Κ
  ότι,
  11 κ.Τ ΐτΐϊ-ϊν τ
  ,ν ^./ο// ο^ τ?ς Τ;/·?■','
  χ.χ1 τ ·'? αίο; 70 : -"/Ι ος >7 /.< .)8 -'ί Ιίχ-χττ»-"!. α.!)"ής, τρ >/-/.χ*ο; ^τ/' ο; Μί'- ' ι, γ, '' ν ι~ — ,τ,,ιτ'; 7
  Τιθ .ν Χχν ο ς Κ-.ν-.ν. ,) Κ χι- ιχχ- - . 1, -:'/■; Λν
  τί ν, τ) ί ' τ "ι ι Ξ ί 7?ί /"Λ-; (17 ■/ ι) (τκ::1 ■" !ιγο^ /.ϊ ' ος τ
  λα7^7νΊ7.£ ίίθ / Χ )-'"·<> -ν (ι) ' /, 7 "' 7-^2θν β"| - ; " / ν
  1 .ν Λονδίνω ττχρχ. τοίς κ. κ. Ο. ί. Η3ΓΗ0ΓΌ βΐ δθΠ.
  "ίν Γΐ7-.·7 ο ς, -νχοχ τω ΟθΐηρΙθΪΓ Ναΐϊθθδΐ (1
  Ιβ Ρ3.Π8.
  "Ον Κω'στχνπ/θυτόλει, πχ3Χ τ?, ύτο*ρχτοο'κν)
  ν ^η ΐοχ-.Χη (Βα ιπιβ ΙιαρβΓΪαΙθ ΟιΙοπΐ!!!^1)
  Έ/ !ί (ρ ο λχ' 'λί;χ'ί;;ζ πχΐχ τ^ Να,Ιίοη ι!
  οΓ 1.''§)'ρ[.
  ' ν Χ χ,ό ; τ ?, 17 Μχ,-ίου 1910.
  Β. Γ. Αούκας
  .:· Ι Γΐ3Ί>τ Οί
  » Λε/.τ 40
  Α α/.Γ,ρύχί'ί δ;ι,
  λ^ι■χι>.--ι τής ^~' άο 6. 5°. 5. Ι. άπ9?άϊ6(ι)ς τού παο' ήμΤν
  ;ΐλ-τ Α33 Σ^α.δο^Λ^^ έ-:'^ρωί!ϋ·σης Λ α τής ;π' αοιθ. *07/^, ;.
  περί Βη-
  4 3,ιασ ο Νθ|Λυ , μ,3ς ο η φρ
  ή: Τ3^ο>-^ χ^,-ε-ς 1901)-- ΙΟ ^-5-..
  τ'. '> ίί;ι.τ·>,ο. 503 ί'/ί " ο -" ϊ τ'" ίί?!ν^ν προίοντων
  ο" '() 9"""? ' '-25^λ?'.?^: 1 °/0 ΐ-ι τ'ό' αΐιτώ, θ ρ ν<3< π-οι- όντ<ον. γ' Ό δ' ^-'λο; ϊνοί; !'--: οόίτων 5 λ? ττά κα'ά ·'ΐ5αλΛν :·' τώ/ 5 γϊνίΰ'καί 2 *'% ;-! ώ; ττ-ι^ων <ια· ΐ·α ^ά ά.νΐα κο-1 ; ιΐ:α ήλί^ια·; ά/ > 'ώ/ ε- μηνών.
  ϊ' Ό α·!,:--" β'ου Α,α ,τ ς 2 /.£ϊι α ςτ'. των 3ίίγοτ:ρ36άτΐι>ν και
  10 Λειτϊ ϊ1!! τώ β:ών
  !ί -»"3Ϊ:^2 »ν;-γ<;Οι·,ις ϊ: ο<το τ-ΰς έςής ό'?ο^ς. 1) Ο φοοΐ'. ;ϋ:^ . Τιν μ.'"-< (•,^.ηΐ-ΐα,ών ϋα πληρωνωνται ε'ς = ί*^ς !>το τώ ι ταραγ ι>γ:ω ί(;ι»οτώί ν: όν ίνοιιιι-σ;ί;ν τής κα-
  τοι'ίζ; ;;>, Ι»—ο ίι "(ι>»5"€55 ημ,ο'ώ' τ:ιού-ων ε.ς τ'ο^ ί/οι/.ι-
  ϊϊ'τ,' ' 'ς πϋ'ϋρςΐϊς -·'')! 'ίΓ-τ τ: ^τζμα, ό 3ί τώ; λ:.-ών
  0-3!ίών τρνί3ντΐι)ί ϊ'' '{:';■>.'' ,ΐτατ^' / οραί ν ?ΰϊ<3. τιμήν. 2) Ο λ«Ίιος 3!7ΐρ.ϊγϊι είς >ε<α-ρεΐ, πεοϊϊϊρεια; ο-α είναι ί 3) Οί φο3 ι οΰτο' ϊΛ;ΐσθο5ν-7' Κζγϊ -εριφίρειας ίϊια έ'/αστος η κα :λ,ί ομού. Ί) Ί1 .ίλϊ',-ΐϊσ'α δ:5ία·/θήίε;αι -: τφ Δτ,μαοχια/.ώ Κατα- ~Τί;α.^τ τ; "2 Μ-ό./ 1 ,ί1!· ήΑ=ρϊν Κ>. ακ/;ν και ώ^αν 9 π. μ.
  γ' χρι τής ■> ώ^α: μ κ. ,ης α πή, ^,μν^ς ίνώπ.ον Έπιιροτιής
  ΙΙρ3έδ:ο.>, ■;'' Π^οχΒ 3; το', 5γ(γι; .-ό." ^ λο ^Α.ί^^ λχι έ^ος μ--
  '.υ; ώ;
  ') 113^ τλε'ίίοτο-; Β ? νά ';>τ, Β-χ-ό; ίίβν ν? Λα;αθίσι; λόγφ
  20
  ίήτοηϊ '; - ύ, ϊτ^-ι/ο-'τα α,ΐτλτρεί, ή ιίρι; 7τ3 τ^ς όρ:σ ·
  τίκ';; Λα:α/.η3<.>ι?ί>,, ε ϊε -υ; τ::τ^χ: τας θά ουμψηφισθώαιν
  £ίς ιη^~.ω γ,ι "ί.Ί'.ι :ο~ Λ'7"ώα^τ^", >? -.ρ ζχ'[ί ^ιΛ *εκαίας5-
  /;-:')< -γ ί-<; η ο;γ ς Ο α τ ου τ γ-,χ'. ■;; -^-ΐΛτί'--1" τ(;ς π ■<> ε' -
  533ιας Αί1 :* τ^'ϊ'0^70 Λ:·ό/ ;ί - : Μ< όν, 7υνϊ^μ) νο,Αΐ/^ς ε.ς ;ρ Οί ΐί.άτ·ο ι«' ά'ω^υ'ο.); Μ " "' ■> '" 'ςνο1 ν χ κν - /ϊ>^Ί-: 5ζχ ^ ;ε.,-α ^' ζτα; < λ, α> /.ζ> ο α ΐ9ο α ε,ς
  οω7: ίλϊρ'ςε';-/:/'υ^ίι^χ'/ -λ _ /; ^ΐ: ι; ο^ελ'σ—'.. ; Ι-^ίε'. ν ,^> Γ:±ζυ.
  συμι/.νρθθ'-'Ί.-θ' --:;ηΐ ''. ()'' τού Κ^-^ 7- <τ /.ο- δ:/-* '' Η >.χ-.~Λϊ> ^ : . μ,ΐι,υ,ι., ')ϊ ν <,, ;.: 3^?;^ς ' τ^ύ>x/"7^ο/ λ ί-;χ; - ο -/· - ,; 1 ■ / :·ο" - "- - ν ,ν-· > ■ ,7- >- 7:·-- <·-ί ι» Ι νί'^:-^ Ι Ι ),,'[);,! ^ί;-:Λ63'.-^ 11)1". ,'_ '„ „■ - - - ι ~ζίχ 5-,σ ιχ ,χ χ'ΐ ~> -, /- α____- ' ->γ } ί^
  ττεζ/■,ς χ.χί 7θτς Γ τ, ίχ~ χ--/ ο. τ ν '^τϊΐ.
  Εν '-Γ'/χδ . ~χ;χ - ) ;; Ά'Ι-.χ ' Κ ι- '.~)
  [ 191) Ν. χ^.
  ~^Ί~~ ' ο ι ;ν '*'Γ~;~ΐ '
  τ ·- ''"- ι*'''ίΙ - -.■ζίϊΐ:χ~ί^
  τρ'νό. θΛ.ρ 0/ ? :5 της τ
  ι/^. -. : .·;/-; ί-ϊ^.ί^Μ^ 'όι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΝΗΣΕΩ-
  τουλάχιστον 5 °/ο *π' πλέ-ν τής τε/Ευτ<τ« ΐροσφορα; τό ποακ- , 1910, έγγραφον τής Σβ6. Νομαρχίας Ρεθύμνης, όριζομεν γμ« -.ικϊν τής ττλιιοοΊοία-- θα άιυρίίται έ-ανα ί,Αδ'-'νειαι δ' βοτη . πρός ΐλη;ωιιν υφ'ημών των αγρ^ζημιών ε.-' τόν 3ικα'-3/ μί,τά 8 ημέρας άπό τής -ρώτης -νώτίον τή, ιύ:ίς Έπιτρσι^ς ι χτν 15 /αί τι,ν 30 έχάστί.; μηνός. *",^^ς^τςύςόρςυς. _ ! ·ρν .Αρμ8ν5ι; τή 26 Φ*6?ουβρ?βυ Ι9ΐΠ 10] Είν ίτελε^ταΐος π/.ε·ΐί5τη; η ο :γγυητης βυτοΰ ζρνη-! Οώϊ'. νάΰπ:γο»ψω-! τί πρακτι/όν τ-τ.ς τ" είοδ σ-ας χοί τό συν»-! >Γ) -ίήμ^δΥ'ί Βρ^σινίίων
  φΐ)*·τόμενον συμδό/αιθιί ί'σί" ά/τ:τ<ρ:ι ϋτΞ.Ου/Ό· άιέναντι τ^ί ι ■ Β. ΙΙογΐατ^ής Λήαΐυ !ΐϊ πάσαν ϊτν. τοΰ 35χ'.<ο3 μΐτθώ^ατοί ζημίαν Ιλ νέυς ·--------------- μισθωσεως ή ά π' εύΰίίας δι^'/ειρί-'Μς -/ωοί; να έ'γω ιν ουδέν; 'Α.τ Ο ί' οίΐΐ-τ 1 ? 1 ίικιίωμχ έκ τοΰ τυνον πλϊονά;;Λΐτ5ί, ίϊν ίπ'.στρίίΐτα' άλλιΐ ! : " ςΤ, μενβι "ρος οφελος τού ίΐΛμου. | 11) Όπρο/.αλέσας ττν νέαν πλειο»οη'αν αναχηρύσσεται τρισ- ; Γ Ε ΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ τικός μιαθωτής ίάν κ»τ» την ?!6ςα-;ωγ·ί;ν αυτή; δέν προσφϊρθ^ } „ , , . _, „_-.«,,. ^ > , -..,,(,, ! *Ο "ρεη Ταΐιία εκπληρων 1 ραιιιιατειχ
  προσΤορα κρεισσων της υπ αυτςο προ;φΐροεισης. ί ι - »ί
  12) Τα πρ»τ»ά τής πλι.οδίσί* ^όκε'ντ»! είς την ϊγκρισιν | ΐΟ<ί Αιιμον Λοππαίων μίρα 3/ον Έν Δαφνϊΐς ττ, 10 Μαρτίςυ 1910. Ό Δϊΐμαρ-. Οί Διφνώ-/ Α. Ξενάκης Ό Μ. Α Ϊ , ώς καί βίΐ τούς ΐν-Ίΐισστοτς τοιιϋτων 5-3(««, ί 'γ-.γ.' '-.ί. Λ=:ιν<Τν, έλίί'υ. β!νοτ5ΐ?ατ<,)«. κ; καί •/·>αυτ.ί') κ
  λ. χ. ιν
  «αί το·-/
  ίτμο-ιχΛν
  ίνιό-ιοι τ»ίν
  ένο; 1 ο ήμε-
  λ/.ή--(ο- τή;
  Ά ρ,Ο. Τ1:ωτ. 107
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΤΙΣΙΣ
  Γνωβτοιοιβΐ ότι νιατά Τήν 11 φ-ίΐΌΐιιου έ. Ι χβ' ΐν
  τε! Λάναους ττς ά,ρΐτι-ϊ'ς -Ό'.ί%'. ία Τ '.ίοοϊ, 7ν«ικ.
  ΕΟ τ ου άγρ;?ΰλι*ος ■"■»!; αϋιτ,ς τ?ρ:;:ΐ£·ί)-- Χ τ^ί. Χ;<;ιτ 1 τ·;:ϊυ> ότϋι · τούτ»·;, χαί άπο-ίσω-' Τϊ -/ ρ ί - ί των
  ! "Α)/ω- ;ΐϊ-ΐΑ^-θήτοντϊ! κατ' «αυτών τα 1*Λ τ;3 μν,-ϊ^ίντ:ς
  ( Νία-υ "υνγωρού'Αενα κατανβνχαστικά μέτοα.
  | Ον. Δ^'-ΐαιτ/οί Λβΐ5Τ3''ων παοαχαλεΤτϊΐ νά *ίβτάΤΓ ττν 3η-
  | ικ5ί:ϊ"'ϊ »■?; ":ΐϊ5θύτ,; ?'ΐνγ;ο 'Ειίκ π' ττ/ονολλήσϊΐιΐς /ϊΰτίΐς
  ί 5'ο τα ?ϊ]ΐ»ί·τ'ώ- = ΐϊ μ ερη τής ·τοωτευί Ίιγ, . "θ3 Αή'ΐου <αί τ όν 3 ) * (,ιν 7 ο1 ο ί >.ν.
  'Κν 'Λΐνυ-ίυιοίπ τΤ 1 (> Μαοτίου !4Ι0.
  ί Ό γτϊΤ! Ττμ'ϊ ϊ.ττλτ^ών Γ
  λά*η :'. τράγος άδίσπιτ^ς μέ τα ΕΓή; ·χ~ρϊ>ττοι;τ -α
  >αΊ αύτη λ'υνή, ώ-ι ί
  ρ;:- ο ότου ^α ίν-θί ό'/ιώ ΫΊμί,ο'ον ά πό
  δ",ιιΐ3!ϊύσ-ως ~ν: -'ροίΐης
  "Οθεν :',Ό0)ΐίλ=ΐτβ·' ό
  τής ίν τί Έπισήμω '
  ν. ', Ί;ωτ 70
  προσί)θτ
  |νν9Ρ(Γ'ϊ
  ζημίαν, άί/οι: ηί»!;
  μ:τ!"/οϋ Τομίίου.
  Έν Άί>μέο'? τ^
  « ατίνϊ ΐΐ"ίΐι:5Τ ττ σ-ε-
  δέ ναί την Ίτ.' ~!ι--1 -^ νομΐ
  ϊ^ τ:ύτον χ·:"ίς όζϊ~>τς τΌ
  Ό
  Σ
  !ι -.« ?.5
  ΙΙρος τΐιν νε^«.
  Κύιαε Νομάρ·'α,
  Ενεργήσας ττ,/ 'ί'ι 'ρ'-^ν.ος μτ,νό: ί~ ()? '>3κϊ':ν "·' τΐϊ. πά
  ΐ5'.ωΑ£'.3ΐς τή: τΐνΐεω; Χανίων ;ϋρ:ν το
  ».^ .αι.33:ΐ. !*.!> -θ' ίμως και κ^τέίχον "ρϊς -ςα5τν::!ν 5/ τ<ο /,α· ςυ'ΐι τυ Π *ί>
  ε; «π' όψει το "
  - τ^- 1'Ι(}ί ""
  (Ί,ων. τού; Μΐΐ
  •τΐ/6; τοοτ,^ πλη
  σΐ'.ι. μηνο>.
  Τιΐ/θχΐΛΛ^ΒΛ,-
  'Κ Ρου-ΐ:ΐΑ<-·. α-ρ !,'|· Ιό .ι Ι- Μ.-.τ /3ί άς ώ; >Ό;ο,ϊνη; ' ?,; ^^:ο3^νΟ·:^4ω;
  ; όν" όν .ΐ^/.αΐ'>ί τή ίημιτ α ^■,'ε'ϊ.
  Έ-ιϊϊ,, ίι εί:;/ χΐΐ /α-:3·.ςν πρς- ίςοΐΓ-νια· ζερι->ς 8ύ;
  θί^'ϊα, α/,'.-^ΐτ'ϋ Α-.ί7τ;; Ι":ϊΐτ"θ-Αα) αι» επ 6'.»6οϋς τ/, ίτ,μ^~
  ;ία ύγ».'.α ώ; νί^ς^μο.'; ',, 7Γ,ψίΌ υ*.:υ, ανί-,Αοντο; ϊε τώ
  Μ.κϊ Π7-/...Ϊ»/,
  Πρός * '-^ς Α<τς:·/'ν π.:γ -ΐ-'- 'Ό'ν εν μ:/ρ;ν /.';ώΓΐο^ αΑ ~. : >^ :Λ*)^ων ίνη-'/<·><^ ώ., ίτ,ιδ'α6ών τί δημοσία !»|£'α α - ■-, ^ϊ,ι.1 <■,: · ί,ζ ντιοσ-.Ο":^ υς τ:υ*ΐύ^, π,ο/: ^αενων ■>' τ γ,
  ~/7·;ί·τ.-- Κτ € Κ/υ' ')>-' τ^ Μ.^ΐ-ΐφα Μ^^,-^;αχτ.
  Ι' ' π - ι Ο -. σ τ α τ : -
  '() 'Λ3.-ία:ο;- Χ 3.ιω
  Α . 2*ιθνΐΐτιντουλ /
  ' ' Λ
  . .
  ΐί,.~. 4
  Γ Ε Χ Ι
  V
  Λ Ί !» Ο 1 Κ Λ
  II
  Σ Ι Σ
  'ΟΤίμΐ. τ ι ' ι ιι υ Γίΐαζου Μυ'θποτ^μου
  Λυ^"»ί'ε' ->■■ α^ίΐΌυ 1 Τ'ΰ Τΐε^ί εϊ^ΐϊί^^ίον την ί'ηι. ο'ϊ ο»ν χ7
  ϊί,μιτ <(ΐι/ . ΐ&',οΐ' ν~ο.<.ου ϋπ' 1^ ιβμον 196 προ'.κϊϊοθντα' οί οψζ'
  Ίδοντις χά» -' *ΐΑί* 405 χ»ϊ 406 τ
  : πΐντο. Ιδού- τού τ,μου
  Ό Δτκίίθ/ίς Γα ϊζου ε': οί 3-οο*έ>>«*· ή τιίσ'λητ - αύ' :η | , ...
  παρα-*»ϊϊ-α< ^α οτ,^^'εύ-τγ, »ύτην Γαρ«/οτ,μ* ϊ'ά χηουξεως χΐ! Έν Χαν'ο·; ι ι '- Μοτρτίου υ''>
  μου π,ι ι α» ά//, ν ,ωο'ων. 1 1 . -κο»λας
  '"'ν Γαριζω τ", '4 Μαριου 1910
  *Ο Τα ,.■'*:
  Ε. Λ. ΜανιΟΓ Ι Ξ,*οϊ,ώ, Μαν»ρολ»χ·η< » Νιχι5λαος Ε Μυλωνιχτς Οί χ^το/Ιεντες μάοτυ"·ί Βί.ριβάϊΤ,ι; κ.άτοι«ος Λάχχων Κυδωνίαί ' Ί.ΐϋ'ννη; Ν. Άριθμ. Δ';κ~. 1013 ] Ανδρέας Μπαλαντΐνος » Θ ^ί~ου ! Έμ α. V. Μι/»>»χηί » Λάν/<·ν ' * ποίΐίι τοι^ εν Χ ννίοιο Κ'ΐνοΐ'ο Γ Ελΐ Ι "Εγγοαφ* ποός ίττ'^ΐ'ζιν ι Ή δπ' 3θι9 25^907εχΡ*<ΐις τοϋ ΣτβθαοΟ Κολυμ,ίαβ'ου Κιβτάμου Άρι».ο5"Ε δίκα3τι>'ος χλητήϊ τα αγν-'λ)ε ϊι 8ποχ ?ν αντίτυπον
  τον παο<4ν-ος το'-/'.»ο>/ί'σιτ, *ίς την τεΐίοτε αν χατοιχ'αν των χα-
  ! ττνβοουυιί.ν<θί α! ίτϊρ'ν τοιχοχ,'/λλιί'ΐτ ε!: ?τ;ι*<5*ιΧ μίοη. !ώ/ διτ ο^ει το άιΐό 2<> Αΰ^&ϋσ'ου 140 ΰπ' ϊειΘι* 236 | ·ρ; Χΐ,ίας »ύΟί"ϋθόν.
  βΓυ .. Λ.» τ «ι. Συ'ΐζ'.'-Λ!^υ τΐιτ :ν Σφϊκ οιγ Π.<> ΐ"θδ /<Τ>ν δι' ο5 ο ί Ό Ε'ταγνίλϊϊις Χανίων
  Ξεν φ ,ν Δ Τζϊτζαά<ι- χ7-ι?!*ο - "ι /οι'!'-υ Ά- 'υ; Ρ'υΐλ'λης | Γ· Σκον^ας της Ρΐττρ/ίοις ΣφαΛίω^ "οί> Νο>ο5 ^οϊχ'ϊον ττγ επ-φΒτ Γικόττιον {-
  τοϋ Κϋχουογΐ'/διχε.'ου Χ?<>Ί»< οιά <■· βιχαιτθϊ, Λ. δχ·"τ - ος ο" ότι ι ττ,ν 5 ΙίυΛ'ου 1» 9 βντος Τϊς αυ^τς - η ε/ Λ ■ (α Ι'ουμ'/·/) ?.φ»- { Αρι') Ι! ΪΟ ~. ί-4 ί .->
  χί(ι> οίχίαζ τ&υ πεθίΛίΑετητως »αί ί βτθί'-μω ψονιχτς έτοροβο- · Γ >«/ —
  ^τ'-ε χαχά τού Θί^ύίχ,Γ/θυ 1^. Τζοπζ'υϊχΥι έ τ ι τχ^τνώ νά -'ν α~ο- 1
  ά/λ'βπίτυ/ε - οί ,χςπ >ο -ο·, ή-οι ^ | * —ν Όνόματϊ ·5Ο»" ΒαίΤΐΛί:οίς τ<7>ν 'Βλ,λήνων
  καχουογτματο; τρ Λ)ί7ϊ^^{ ίυ χα' τιμι·ις υμίν'"υ »·κο των 5ο- »
  »,«,,νΐ9χ.·'ϊϊ3τονί. «, η.ιν,«: Ν<Μ'.υ ί ΚΛΗΤΤΙΡΤΟΥ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ Μ τι£'δη ό ανΤ|"§* γ ^ΐ »ι !^υ όο αγ χς-ί ι>γνοεΐ-α' ο τ<--ΤΓί τίς ? ^ Γ7τει?"Π ο /.ΐ/«ρ^ίϊ' _είΤΤΓ0'Τ·Γ£ΜΤ1'- χ« .^ Κο^^*ρ « Προ.κγ) ό Τ6« είρϊμ-νον ΞίνιιΛντα Λ Τζ,ν-^'αάχη ν» :υ*τ- ^«Βί'« οτ·Όσια εν ■'ώ αντοα-τρ'ω τοΓ ετγ) ποί ιτ κων «ιχοιν συν*- ί,- · ' ' - ' / -Τ ' «υ ^ » , <,/ ηλ „., -'».»•„ λ ^ < ι *■,-«-'-♦* «•—..αι ^&υ^τ * εγονΛ~α οκ 3>ηπΓ, ήτοι ότι κατβθτ,-
  8 π. μ ό ε τϊλ_4 *ε ,^ι Λ' · / - - ^ -<-^' Κ^υου ό^ ζ υ* - τ^1- | Λεν ('"ς ^ν ΎωΝ> °"1 ε^ Τ^ν σ^-^ο'ν ρν^γ^μϊνην *Καα "Σπατνουοίτ-
  μιηνΰ< π ο'ίβτμ'χ /ο ζοΐλ ,γ, ι,** ής <.ν,ί «-γ /-, -^"ν«υ-Λ'ϊ τ" τ^-τ ' νγ"ν °εν ί>*~βοτ_/?θτη οΰτρ 7ν£"*ητι5ϊ νά ττ^τοίοστι είς αυτόν ώ$ειλτν
  "οί^ΌχόλϊΊ,σ'ν χά1 ^υοα :υ<τ»ν -ίΌ ττ&ηοντο 6τιγ ^ου Νόμ,τυ ζ·^- τρ^ —^ί^φον τΓυ Κ'ονστκντίνοο ου^ε ε)α^ε τοίΛύτγ}ν ενΌΑτν ττοτοά ~ετΛνμ£νο/ τε^'^ίιο , * * ο· χ Οϊ χ *"' ^ΰ ^ ο·*λα> ιιγ Ριχ^αν— ""^^ 6ΐρΤ|Μ.ενου ^οβ/^'θν τίυ. ϊ νΐΧ· τοε ^εγ- νίτο τβΐΙ~θί δίνα (χΑ*^Β*Γ
  ζ'ϋλΐν ^ ^<ίτίϊ ""Τ| ^7|0ε'^ί ?'* γ;ί, ν - ί Ι>' ογυ·"^ χβ'ιυ ^?/ρε Κ.τΐβιοΤ) το οινομτ,υκχ "^ΐ!τρ ιϊΓί*"β5£ιϊΤίτοίι /οί τ ι ια ο> γ * Ττ οε ί οε^ο τ
  νο~* χο<> Κομ.^ν οί -» ατθ γ( &ρ ρ η , αρθοα ?66 τού Ποΐν·,ου Ν'μ.ο·), συ'^ΐ^ζ^αέ ου μ? τον '*>'τγ* αριθ.
  Δϊμ·σ..»9ητ«»τΊϊ«-4νϊ.ΐ -#,ί Τ-κ,η.,» ΤΜμεβίϊϊ ί ι«» Νόμον χαρ*/ττρ'ζβ~. ί« ώ^ πλταμελτ-ι.
  ' Κν Χ«»'ο ς 7
  II
  Μαριου '91' ιτο< Τής δ'αμονης τού 'Τδ'ν-εί χά! τ' άοθοα 405 χ«! 406 τίς Ποινιχτς Διχονομίας. '(> Άντεπαγγι/εϋ: των 'Εΐί-ών Κΐνοϊμ-ν τ>>ν ε!οτ,κ.ε'· εν χοττγι^Γ.:οϋυΓνβν ΐν« έμ««νι··ί7 αύτο-
  ^ Ζιη'ο'." ι·ι »3οσο>τΐ'·); ενώπιον το" ««οΐϊττείηυ τοΰ Π'^ωτοίιχιίου Χαν'ων την
  ---------------- 45 τοΰ μ-η-'ίς Ίουί"υ - ΰ !·™- 1110 ήμίοαν Πέμπττν χά! οιθΐ*
  ΆοΌ
  II
  ο>ι. 2578 ^,.π "" '"* ξ'χ/'τη? ω "•"■«ίτιο- -τς ίχτεθε/σηΓ -ο-±ξβωί, ό)>ως
  Γ ' „, Ίέ/ίΐ δ"ασθή ϊ:νίμτν σομφώνίοί τώ άε'μ.ιο 407 ττς Ποινιχή: Λιχο-
  Ε' ΧοινΌίς -7, 16 Μα.τίου
  ΚΜΙΤ' ΡΙΟ ρ| ΙΚΡΙΜ,Χ "·οκ»«γγ·>«ϋΓ χ«ν?ων
  ΊτεΖηοΐ ' Ιΐϊν μμττ' Νϊ Τ,* ο. γ: Γ.<.Ί-γ ' : νΐί - Γ" Σ* ΙΤΓ1 ' - · π ό·ς ϋ-ατ'Ί ι -. ό-ι ,? ·ι ' »,,ι -^ν χινουίν^' συ α- ι^μΐνοιτλ ^ ^τ ^ τεζτι-'ί-ζ. -.τ,ν ί« ί «ι „ γ ρ ν» Γ·ο ■' -,υ - ^.(ι> , /! Μ'/ϊτλ 'ΚαΛ Κο·<ο/άντηί Ρίοτ '.ί'χτ; Κ^ΐι,μ,βϊίίου 6;θιιτ,ν ι ι,ι'ϊΐ α< ■ >νικ· ι ■! α .« -ι ι . '-χ^ι = - ~<ν "Εγ 'ζαχ ~ο^ άπιίίί'ίΐ" νη,-ων ο,.-.αα [:■ - ^ ο- -ν */.<", , τ- , -/, ,Οί Τ- δπ' χ ί Ι^ίΠΐς ,-,<"<^ ί-,ϋ Ρ!,ι,νΟί! Καίυιιβαείου. ί'νχ »■ τ.-α ■> η^ ί· ; ■; ν , " ι , ι ν. [τ _ ι ι -;,,;,,.,.ν-· · 'λ-, « ο · -
  .,,,., . ' ,, '., _ ι.ο Λ - ■ ', ,·>-, ,-ζ λ τ'ί »?? νΧ)(-οτι οπ<^ εν ϊντιτυπι» ' " ' ε' Τ ε '"*£">" Ί '' ' - '-; '- τ >,« .. ί' ?„-"- - ■: τ-, ■ ,. -, , ,-χο//νσνι ϊ ' ' ί -
  ις, οςτΐ, ".'
  πό ; τ, ·> 2- τι ΐ.·Γ.Ίΐι·νυ χα'
  ^,Γ|, 5 2 3 ι , -ζ-ί.χ , χ , ,:, . , . - ν - Ό Ε'ιααννε/ϊΐκ Χαν'ων
  τ ίν-ί,ΐΓ,ΐϊ -, - -3 ? ~ε-χ Α·( τ ,, , τ-, 1Β, - Γ. Σκονλαο
  νιίμου /χον <τη;ιζ»τα; ι- <Ί>; - Γ,Λχε/νΎ,^ί
  'Ε"-ί,5ή οί χϊτηγ^.ο^ί οί','-,■ ί' : 2 ο--.-ς <ί -ν->-·ί/ΐ ο
  τοπο τή; 3ιοτ.μονη; των.
  ^ ......... ...... ΡΙ Σ!)ι > -ΤΓΠΕΡΝΗΣ ': ________ _______________77
  ώ Ιΐρωτ. 12458 Ί3;," ιν '
  V---
  Ί'->- '<*' '0(> τ/1.- Π ·ν!Λης Διχ,ν^ίας.
  )■ ίλ'ε/.. "9 17 1^α 5νίν ■·-· εο',Λ νόν /ατΐ-^ρ,ύμιίνςν ίνα ϊ^φαυ'σΊή
  Έν Όνόα.ιτι τοί ίΐα,.ιλέί». τΛ% '-λ^ή.ον ί^ν»""· ί ·"--<;> '- Γβ«η-«υ το3 ΙΙ-«τ5*·« ^
  = 1Ι;·ϊκ/ί 3^ τ<, * -;; αγ, ο- Ιιν . λ -ο |τ^; 1910 ημ-ρα» ΚΔΗΤΗΡΙΟλ ί-ΙΙΙΚΡΐΛΙ · ΙΙί^-η - Χ ω;^ ί τ. α. ίνα -ΐ^αθτ,ας Ιτ.αιτιις τ?,ς Έπε.ϊή ό Δα,Λ/ίβ/.ς Μ Λαατ^/η, χατ.ιο Μα/λαι, Ί-;- "'^' Οί "V ;-«><< * <· = 6= ε·. Ιιχα 5ή <ρ -,μ,ην -υ^ωνως ραίετρ'.- χαι ήβη ά-νως.-- =· ,ονη, ,;-.τ. βρ-Ττϊ. ως ;τ* 8ς !ω α^Λ ιϋ' ' '^ ι-'..-*" *-- ϊ-γχ,^ς ϊε »« ότι ίκ σ^στ^σεως μιτα τς; ή«0 >* »,,,α^« ο, Ί αν ^ Ν '//'' ^τ " 5~" '~'°'' "·νΟν' - ' "· ■-« ύν ^ ?ΐ'3ϊ=α-
  ΘίΐϊωρΛΑη υπο ΐΌ'νΐΐ' -. »;·.:ν:, /'νο-ιι<·ν-' υ'α-ΐ'φίΐ α" ι,/ .; ,. .... „ '- ! ϋ 1 ν II α/'ε.ιρ -γ ί Λ /εχο ^^^ Ιθι»ο συνςμςΛο-ίΤ,σΐντίς ;^.ο^α >< ε ε ι. α/',λου; ί^ιΒΐβιιην τη^Ι Ι- Ο Ε '-γγ" ίύς ουνιου 1^08 «χ. τής 6*3ίως <·11ϊ(;6ολ.>» ·πα^^ι ιγ,^οο:/ λΐ.ο/τ,νι,ι,
  V
  ερ. ^ατζιδάκν^ς
  Ήρακ) ΐιοΐ) έλαβον εις τ·· ν ^τ^χην των ίν< ον&ί ·»^ια; δΐ^γ. Ο / γ/ι ,τε, μί'ρτορε. 1·2υ ανηκοντ.ϊ «-ς «ν 1 εωργΐίν ΛΛοϊ-.ον -./ γ%ω-ει τίς λλλο ΓεΟ<Ρι. .-,(-) «-_-,,,, ^Λϊ , ,τ .Α- Κνΐ5ΰ, Π,-,γ.,ο-^η», τριβτητοί το^ αύ^ογ»ω^;ν«β« λ» ;>ι, -/;. Γ«γ*^·:ϊΟϊ-«ο, τ;,, ώ; Ι εω2·ιι;ς ϊ' Κ.- - ■» * ^. ·> ) »
  εφητίι ίδΐίΐι-ημο^ος ο-.ωε ΙχΓι.:· ,.^το, Γ^ρα»5.Αω- ^ς .ί ;Α:η- Γίω γ·: Ν Α ·υν? 5/^ » » »
  σία* το.ι ·). . ;3}α
  Έπειίη το αν^μΓ,ι*·» τ.--- ~&--*ΐ- »τ;· κ^ι τ>μ -> "' ιι ϊ·.: -' 'ί| ν,. ,»Γ ^ >, ν „-.»
  ΜΡ*δ737ΐ 37·3,·2ΐ,??,23™ι Ι, ν»,, γ. 3/ 7-' -.' ·Λ?,,^. -,ΓΜ ,, -^,.Μ,7 .,,. ;,Λ..
  «;ιβ. 1>ιυ Τ^'.μ.υ, χΐίϊ'-.',ει^^α- Οεω;-ϊΆί·,μ* ημ^ αα , , - ,,ν _τ-7.,, , ,.^ ν ν νΐ:,, ιν Λα-^,
  Έ-ίΐϊτ ο κιχηγ.ρο,,μϊ^ς ϋύτϊ- α.6 Λ7ων κ<. ν -.ς^ ϊι ο .ο , ?/ ^^ .αττ,.ο ^ ^-, ίί :-»ρον' %.(/ χιλ ηστ, είς ϊη- Ίοον«ςκ*ιτ'αΡθρί ί 5 *« ΊϋΟ ττ.ς Ι (-.;.*.'„ Λ,3.χί; Ίο ^ ,'ν . ο ^ ^ ^^^ Καλούμεν -όν βΐρ0—ν /«- βρο,ίνο Γνα ε,Μ^Λ',,- .^ Η,ακΛ«-ω αύο^ερ.ν τοποοσω^ως ίνω~ι:ν τεο α »οΐ■;η^^,^^ τ^^ ιΐ;ω.-2ΐ/Ί. .< Η^ - /ι ι '. . κ?ε'θυ την 8 τοϋ υηνϊς ζΛα ν. ϊτους 19ΪΟ νμ'ραν ΙΚμ— _, " ' ' ^ την »αι ώραν ο 7£ μ ινα βι Ι' ω- υπο1 τΌς τίι, »/*_ο*ΐ3ί ^, πράξεως, ά)/ο>^ ίιίλει 4ιλΚί6{, ερημΓ, συ^φωνι»., τω α^Ορψ ιθ7 ο , / .
  τηι; Ιΐοινικήν Δικονθμΐχς, -ϋ^/ρθνωι, 2ε ία,λί.μίν -ώ -ν ;ΐ£(.>ς - 1 '
  λάβΐ3 γνώσιν των ένγρβφων τ<-,ς ϊιιυ;ραφ'.ας '' '■ '.~ 1Λ '' Εν ΗρΛΑλί'φ τή Μ Λε^χδρι^ Ι9-)9. ^ν · νόπίϊτι -οι' ,. '°^^'.;">;,; ΐν α τ .. ι λ ι·; τ .; ι- ι υ
  ίί Ζ'ί. λατ^ιοακης
  Οί χ/.τ,(ί.ντ.Η μαρ η,«. 'Ο-.-.αοά Ε..ιν ν »'. Ο.μ·, η
  , .,· ίνακοτ- >< . Ιεωρ,ϋς Αχρατί^ χαιίΐλνς ιιρίΑ ;.να 'Εμ,Α. Χρ. 1 ων.ωτα /;, » ΛΙρινα Μζ^^Ι.κ ζ^ ί.Γοΐ-.τ. 6 ι ω,-,τα. ■ ο 1,^ Ψΐ ι οο. II ιηι.-^ ·). 1 ι- Έμμ. Κ. Στεφονακης » ΉραλΛ-. ςυ /"^-. ^υ ' Μ* -"V· < , · ε.γ,-, »χ',ϊτοΐΜ,»ν .ν ' 1 ^. ,λ,,~ _ πι ιυ -ι , ^ - ιΛ '. ·υι./ α ιοι, υ* /εΐ',κ. Ι^ } ^ρΛΓΙΛ Ή ^"αβιΐ. 485 τ,^, 7 Ίο^.ιο^ 19ιΝ> :χθ:σ'.ς τ. 1 αθ^^ , ' !1~" χϊ/-'."'- -ί τ · · , ν- »
  Μεσκηνιας. τ ,^ ι 3ι ι 51 , ■»(< 4^ ' ο ι ο· '.οιλ υ,/» «χτρ ζιτα· ώς Άρμοδιος διχαοτιχςς κ>η-[ϊ;ρ ναραγν=Αΐ α; ολο-·; :ν ^.-.-^- <-(< μ^-,^ι τα τού παρόντος το'.χοκοΛΛΤ,ϊζ, ϊι- :τ,, τεΛ5οταιΐν >-5Τ5 ω- χςϋ Γ, , ,,, ο Λ-τί,γ^, .ί ; .ι α ι „ ,ι ιγ 4ΐ ί, το-ο, - ή,
  καΐίτιγορουμϊνςυ κΐι ετΐ^,ον τ«.ιχί> (/ λτ,ιϊ, βι, ,ημοοια μ-ϊρ', .ι ν ι, - υ.
  Τ ο τ.ορο* δημοοΐε^Οτ,χω νομ'μω*». ί''-> -ί ■* ·»—? >'■*' -1-1 -1 ;ις Π ι^ >, Λ χ .»!* α;
  Εν Ηρακλΐιω αυθημερόν - ■ -, , ,
  Ο ΕβαΝ-.εΛ«^ " ^ " * ■ 1~ α--ΙΛ' 'Τ^' "-1 " σ·"λΐ1'«<»ί *Δ πΐ α Γ*>ρ. Χατς'ιδαΜης ' '-'"^ '„' Ι.^* , ι·.,,,* ,, τν ι --- ι^ ,υ < .1)9 ' · Λ Αί ιΕ/,, Ο Ι «Λ^^ΧΪ^ι, Αριθ. ΙΙρωτ. 1*ί457 *·*.> ιν·«ι.ι>..ιικ.;ι<, Α-τ. Κ^.Ί*οτ.κί), ί Διεκπ. 7916 " '*' ■" '"-? £ "Τ - ν ι^ ίτ'ε1) Λ /·(■,' ·1 ϊ υ 1 Μ Κ. Έν Ονόματι τοθ ΙίαοιΛίων των Ίι,Λυ.'ιν<ΐ>ν ,, ,, ,.
  6 - υ Ι ,^ι^·.. τ.,, Λ<αχ,/7ε<υ, ΙνΛΙιΙΗι'ίυλ ρΛΐΙίνιΐ.ιΐΛ 'Λ*- κ»-*χ*»τ(- Έπεΐίη ό Γρηγοριος Ι. Κιογιας /; ^"-^ ^Αϊς /α-.;:κ;ς Λειδαϊιων >α ί,ίη αγν...3:υ ; ΐ^νης κα'η ,ν ;εϊ ι> ώ ύ-ΐ.- ^ , ,-,, ' ,
  τίος οτ' περι τα τί/.η 2ς.£~-ί.^6ρ^--ι Ι ^ υ '. -./■,. ·ιγ- ---------------- ;
  ο*ως ΚβΑα,ια^α ;ής Γ.ε,.ϊ^ια- τ-, ·/ ν- .^^Ρ . Π^ ω- »' 1"<:Λν'Ι)1ιί>|1" ί'Κ'ΐινη·.
  τ,ασης 5,.α;εν άν γνω^ε &·., τ ,ν λχ-~/ι,( '..* 3. -. · ·ζ _, ,_ , ,
  νως λαι α^υ τ»;ς συγ*αϊ.·υ--:ως ΐου ε/_:ντ,: ; ι ωυ ς.^ϊ > ι./^< /- . . ...... κινητα χτη,Λατα ή^'. ίν/βα Λΐ^ς βςια: ί;*ν'^ ι8ι)α,- ,^, , _, ^ ,,,, 2|· ,., ^ Η ι -,., ,:να,1!Π·: των *υσας είς τον Ι εωργ^ον βίΐϊωρ^/η' Α^:../·-ν Κλ .λ "κ 11^; ^ ,-ι-γ ;„,,, γ'ωτισσης »ς ών :*ς τ'ΐσαρα, απε:ω<.ί τ^τω - τ/ 5 «τος * Α -τ ·» -» <5 η ί Χ ν ·, βπο τής κλοπής οιχι ς Ι,τ, τϊ.Ία^ τ.χ,,ΐ'Ζ^ω; ω, υ ο> η- ,
  1 - ,ε "' '>« /' ι ι" ', ϊ^ϊ, υν ΙΑ.» -1/1-1/ ι)< οτ,- _, ^ ιέ1"- «. χ> 1ι -<ι-<ίυ ν "ώ. ο ε τζο·. ώ< τ ο ϊϊί'Ί Ον επτγ; Επειίη το ανςμπ^ϊ τυ-ο -,ρΛ/ ιπε. «ι <.ϊι -υ.ω-ί'-2' ΐτυ 8,,^ ^,^ τβ^ αρθρα 371, 2', 22. 2α, και Ι,2ίο. ;. ο /αι 7 τΐ5 Β' Ω% <3,ν ^ .0 Γ,(νί, .,; Λ,,-η, ύϋ τβύτου β λιι ^π' άριΰ. Ι)θ5 Νίμ-υ, χα,/αλτηρ'.ι,ετα. Οί ω, π,ν,η,Αΐ, .Αί, ι* ,ι,ί, ϊ0,/;,,, ,;, ,/ - -·, ι', <χ, ;Τ μ ,·>*,> α/.Οί ι %%-ί. Ίβν
  Έπιιΐη ό Αβ:ηγορ;.<>ϊΓ!;, υτος -ΐ'Λΐ ^~ωι κα> αγ/:εΐται -ι- :·,ΐοιι^ /;α.^α- τη' 7 1)2 12 π α /«Ι ' 1)2 - 6 υ. α.,
  β τοπςς διαμονης το.. **'« «έ τας ιξ«ιρ«σ'μβυς ήμίρβς την 9 -12 π μ.
  78
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  '!' ίτνύ; τ/,; π χϊούι γ^ ον[ -χ; ϊτ-, ή.- 15 Μ ι.τ .^ ^.5/-ι τή; ρ'.νώς τΐχρϊ "θό ί;:: τώ»· 0ι/ον3μ../ι.ω; Έπ'.τρόπίυ λ. Έμμα-, θ'χ,-.λ
  ) Σ.ττ,τειχζρί-^ι, 1910. Λ ο '-α?3ϋ Αχ-0'.κο.ι Χανίων χοϊ ι) Έ^μανο^ήλ Μπχμ,νιεία,-ιη,
  ΠχβαγγέλΑ.ι ~ <;ι έν ϊ·ϋτιίτΛχπ βηΆΐΤ'ϊυτιν χΐ; τ-ιΐ/ο/.ό Λη- >. τ- % ^ ί χ.; ·^ Ήίαζ/.ειθ'.'.
  5?1· Τ·9··;σ·ν ϊκτος τή'. -ρ:.<ε·;Λεν^, 1ί/ΐης τϊνεναγοντα. Έ-'·'.-υ:ΐ την εί; -ίΓαας τ^ΰ Λη;Α33-.ου τ-;,ς ί(ο>; Κ:ητ'·/.ή-
  Ιΐο'.ιτεια; 'ήίη Κλν*3-> -ΐη ι;ΐ'-3ν) ώ; το'.του όφίΐλίτυ τ:υ
  1· -3ϋΤΤ,ς £1ΐ; ΤΙ .'ΙΤΟ ΤΟυ .ΝΟα.ίΙ Οθίς-ιίί!
  'Εγί ε "ο -3! -.ξ?.5ό5η
  Έν Ρε.ύ^.Γ -ή ) Ι Μχοτίτυ ί '.»Ι 0.
  Ειΐίκινθΐ'ίιΐ. ιΐτΐεΓλλ ν.κ;
  "Ο-.; α ■; ; ε: ιι
  Άν.ϋ. Π?>.£
  Ό Γ;.·υ
  ' ·ϊ Γ-υ. ΐ-υ:
  Γίίΐΐ-, Πϊϋλγ. ής
  Τ-:/_:ϊ-ι το ϊναγομ-'ν. ■· Ε/.λτ,ν·:/.-.ν Δηο.ΐ'υν ν α ~λη ρω -1.
  ίζ τό. -ε^ϊ.6ϋ/3ντα Ίΐι>ανν«ν Γ. Βνγ:ατζΛΚ·ην 3ίαχ-α.3ς έΑα:;»
  πί··ίή'-:ν-< (ϊ;:·ι:ί. Ι Γ1·1) ίννίΛ.κί ά-ο τή, γινομένης χ/,-ααχέίει,ι. '!']-;5ίλ>εί εε, τ:ν όΐϋλίτ',. τ:>ς ίίχζο .ι/.ας ί,απ^ν^ς ι ..ο κυρί;Α-
  ίαινοντ;; ϊα δρα/μών «ϊντή/.ίντα εί (60).
  Έκρ·'.·η άπεφΐίίίθη χαι ; νί-^.οσΐΞι,δη 5ν Ηΐϋλλείω τη '-' Λ.
  Ό ϋϊρηνο··>ίκ»ι·; 'ία .οϊ' ο>ι»ιοι; ίΐεο,ά">ος. "ι^ι ττ.:-» Λ. 'π
  Λϊί/οντει, ΰ-' οψί: τοά.Μρ·;.· 17 τοϋ ύπ'ϊ,'.:;Λ ν Πί ΝοΛ,·υ >.αί 'δ^μμ. 31 χνηγ>|}ά*ης Δη,^ϊ,τριος Κΐλιϊ:ζά·λη:
  το ά^1^^ον 12 τ υ υ Μ>ίί»>-' οργΐ.νΐϊανι.' _^ γ, χφσ·.; ,{;>;" ιο η :αρ-ύΐϊ ί;α τί): !(] ίη,ί,ίρίίίς τ^ίς Κυίεο-
  Σχ:φύένΤ£; νήι-,εΐι);.
  ί,* ΙΓ.τ'ήΊί Ν.,χβ.ο, ί ■:Ηήχί-ί.ί π.4-Ι: &.ι;6ί?-:α<1«ίΐν,ί ■ '' Ό πίραγγε'.λων Μΐ"-οοιΐϊ/)3ών οιΐ τον ,υ..νΐ Α·η?!λιο» 1910 Γυγ/ινίιη Ι, ιγοι- , λιου Ι9Ι''· '-υτχ ίςζιο αιαι; εί τού Ν υιού ϋΐί χ,χτ' ϊχθΛθυϋίαν : " * Ι'- Β*θγΐατζάκης Αριθ. 'Λ,-οο. 0 ττ,ς, ως ανα> Ιί.αζίως.
  Λιά ταυτα _____^__
  Ί'ί)οτ:οτ:·.ιο.μίν την ώ: ά.ω π&θξιν «λ.
  Ο^ιζομεν διχασι όν λΙιχ.ρνθΕαφοριον δ'.χ τον Λ.ημον 'ι^τ: ρΐ/οττΓ^
  Πεδιϊόο; χαΐο . όνμτ^α Ά«ρίλ·ον 1911; την -2ί Λπ;;λ; α> Ι'.ίΙΟ
  άντ: τή: !7 αύτοϋ. ΝΊ; ^/·'ΐΑ'νιν
  Λι»τΐ<ΐιι>(Χ6ν τ?, έν ΐντιγράφω το /ιχολ/. η-' ■ γγ,;-^ εί. τ · !Ι - ν;,ν = ΊΗ σϊν
  υ £ ε ,> ν . τήσίε λϊι την ε1.; ατΐντ^ τα /μ >ϊ -.υ ^ήχ^υ 'Κ-,ί. -:^5 _ ,υι1.-υ ι-λι '{ι
  Έ· ενβτο /ι'αΙ έζεδΐϊθη ί^ Καλώ ^(ι,ρίαί τν, ίθ φΐ^οουαρ'ου 1^10 ' Τ<-·" ;' α ^ Ό Εΐρτ,νοοιχτχ Ό Γεΐα.μΐ-εός ' ιτόλέο;. Κ. ΙίοιΛονοιΐΓ Σ Ε Φίυ του/.ι/.η; ί Δια :ήν αχριδ-.χ-ι ττ. 2-.τ1, ραρήί. , ^._ ^, ,_^, '»:» Ινχλώ /.«ίΐιυ ;1εο·.3.&ϊ," αύ ιααέ^όν. 11 1-: ι- ί Λ II ψ Ι 1 V» 2^ ο η νο οί κε ϊο ν α ν ί ο> ν
  ^ ι ά τ α ϋ τ α
  :τ,ν
  Σ Κ
  ον/··: α.Ά -
  ·.-"Τ - ύπί νυο-ΌΛ. "6 ο=.ι.(.ο5' υ 19'.ί"
  . Γ| , ι
  ίνταυ'α εο ειουση: ανωνύμίϋ ε:αΐϋ?.;
  Ά.ιϋ. !?■--. 10·?-Ί (1907)
  > Ά;;οφ. 6 2
  Τό Δικα<<τιΊι»ιον τίον έν ΊΙοακλε ω Μοωτο τκών . έχπ Οΐΐϋ^ουαέ η; ^^ό ο. ν £ΐπ<'τ._; ϊύττ,ί Μι^ϊ - κατοίχτ,υ Χϊλεττα; .. ι'ϊ. τ.ΰ έ 3γο έν υ Άνϊοίου '* Γθίχθ'-' Κιονστιν-ι.ουττό/£.; :. ώ; [1'σΐΑ.ν ; ' 1Γ νΐι/ ,ΐ··ϊ ΤΟν ι ,ί , ;^6/-|·, ,ϋ ,τ,λγ ώ τγ| -}{ ΐ,χ-;θ'->Γ ΐ'ά Ι
  ι έν τώ ισΓ0|3:χώ αίτια. ·α; ό:ϊ τ,;-;ιη ου τ: :>-Αΐ τι^,ή: χύτοί <Γϊ < τήιειο: -.ρα/^ά,- τετ;ΐ ΐθίίϊ; ->.ιϊ ^5; 75)Ί0 (άοιΐ 4:"■ 5 75) ?ν
  ί τό/.ω; ίπδ ιή: /_3θνοΚο·( χ, τής . χ/;ο/ή; ·χ=^^:ς έξ^ΐλτ,Τϊο»;.
  Κ "
  νςν έκ των ^ Λι
  ρ;εί,;ίυ, Εϊοηγητου. Σ:ιι
  Δ ι
  ν εία -η,
  κατοικβυ Ηρακλείου κοι των ίναγΓμ,ϊνων Ι) Χιοζ.·; Χατζτ,γα-
  ληλάκη ή Άλή Χιίζή έφίντη, Λατοι/.ου τίω; μέν ΉρακΛει:υ,
  νυν δι Ανδρ'.ανοιιπόλίω χ^: 1ίυ:/.,.ΐς, ώ; ίίϊ'.Λί:υ '/.ίι "2)
  Τοϋ ΈΛλη
  { Ο Εί η.οϊ χ.τ,ς
  ϊ "Καιι. !ΙαΓ>ον·!>Γί<; Έ'.' Χ;ϊ:ίι; τή '? '!>.-,,,υϊ = ;6υ 1 ■ 10
  Γ. Π ίΐντί κτ,(
  μο:ι;υ ώς ;:αέοχ;υ τ. ου
  ν. ί
  Κρητικής 11;;Α'-τ&'.^ς, ,/,κρα; ,.τ.ζ ^ιι.^ν,^^ ν,μ..*ω; -ιτ:^ τ;^ ίτ;ί των |
  Οί'.ΐνςμικών Έ~ιτρ:που κ. Έ;^.μIν^·^η^ ο( χΐ.^, κα::ίκου Χά- |
  νίων ώς τρίτου. |
  Δίδεται την υπό -/ρονολ:γ·αν Ι λ·-*.:·/.ί;::^ Γ.)07 άγωγήν 1
  το'^ Έμ,μανουτ,λ Ν. Μτ:/-.ν'.ϊ5ί/.Γ,. ν.ατΐ Κ 6",ή Χΐΐζη-χαληλΐιιη Ι
  ή Άλή Χί6ζή έφ=.τη ω; ;5^1λ;:ΰ^ /.αί /.α ά :;ϋ Δημβνο^ τή; !
  Κρητι/.ής ΙΙολ'.τπ^ς (ήΐΓ, ΕΑ<ην!«ΰ Δημ^σ■.^^) ώ; τριτυ | Δϊχεται την Ο-ό χ;ο·'3λογίχν 16 Όλτωίρί;;^ 1903 πίρίμία- σιν τίύ Ίωα,νο^ Γ. Β;για-ζα«.η κατοίχου ΗρζΛλει:ι> χ τα 1)
  Χιβζή Χα:ζηχαλ!λά*η ή ΆΛή Χίί^,ή ίϊίν.Γ,. χατοκο.» τ = ως ί
  Ήρακλ«ί»υ κ^ί νυν Ανδριανουπόλεως τής Το-ρ/.'.α-, ώ; ό^ειλέτου ■
  2) Τοΰ Έλληνΐχοΰ Αημβΐίου έκπ,3θσωπ;υμέν:υ νομίμως προ;ω
  Ό :ή; ίνχι. ούαΥ): ιγαΊί; :ύσ·.5ί 'ίϋηγόίος.
  II
  »!. Ταζεόάκιις
  Έκ τοΓ 'ΚΟνικοΓ' Γν