93178

Αριθμός τεύχους

14

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

29/3/1910

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΛΡΤΗΐνΐΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΪΒΕΡΝΗΙΕίΙΙ
  ΙΈΥΧΟΣ ΓΡ11ΟΝ
  Έν Χανίοις- τιϊ -ϊ» Μαρτίου 1910. 'Δρχβ. 14ος
  Αριθ. Πρωτ. 939
  » Διεκπ. 687
  αΝ-ΉΡΑ ΔΙϋΥΘΥΜΣΙΙ ΟΙΚΟΝύ.ϊΙΙϋαΜ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ιΐερΐ ίκμιόυώοΈως ιοιϊ φόρον επι των όνγκο{ΐ«ζο|Λένων
  ών «ροΐοντων παντός ϊϊδους διά τό ετος 1!Μ0.
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΙΓΓΡυΐΙθΣ
  Δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε: ότι:
  Ό φόρος επί των συγκομιζομένων δημητριακών προι'όντων
  παντός είδους, άτινα εισί:
  α.) Ό σϊτος, ή κριθή, βρώμη, ό άραδάσιτος, ή σίκαλη χ.»
  λοιπά. *
  6 .) Τα ξηρά οσχριχ, οίον κουκίχ, ρεδύθιχ, φχχή, φχτίλια,
  φάδα, λαθούρια, μπιζϊΛΐα, ρόδι, βίκος, λουμπιναρια κλπ.
  γ'.) Τό σισάμι, ό βαμβαξ,τό λινάρι κλπ.
  Έκτίθενται είς φανερόν οημοσιον πλειστηριχσιΐίν εκμισθώ¬
  σεως διά το ετος 1910 συμφωνως πρός τον υπ αριθ. 356 Νο¬
  μόν περί ίημοπρασιών,τό ύπ' αριθ. 8^3 καί χρονολογίαν ο Λΐαρ-
  τιου 1906 Διαταγμα περι εκτελέσεως το-ι υπ' αριθ. 613 νομθυ
  ~ερί εκμισθώσεως των φορων των οημητριακών προυντων, το
  ύπ' αριθ. "25Ί τής 27 Μαρτιου Ι ι) ι Ο Λαταγμα καθ ι Λεχαστη
  « οίκονομικη περιφέρεια περιλαμδα/ει τα έν τοις ά<ίΑαθε/ γνω· « στοίς όρυις αυτής (μουκατα) εϋρισ/.ίμενα κτημα:α, χη^χρ- « τήτως δημοτικάς περιφερείας /.αι της κα-ίΐλΐας τω^ παραγω- « γέων' ό ίε επι των συγκομιζομΐνων οημητριχκών -ροιοντων « παντός ε'ίδους φορος καταβαΛΑίται ίιτ.ο των φορο/.ογ;υμένων « εις τον ένοικιαστην τής οίκονομΐΛής -^ίρΐίερΐιας εντος τής ^. οποίας τό κτήμα, έν όλω ή έν μέρει, κείται», « Έν τω Νομώ Λασηθιου, χατ εξαίρεσιν των εν τή πρίη- « γουμένν) -αραγράφω όριζίμενων, εκάστη ϊΐΛθνομικη "εριφερεια « π·ρι»αμδανει τα κτηματα των έν τή περιο-χί) α,ιτής κατοι- « ·/.:^ντων φορολογϊυμΐνων, ό θε έ~ι των συγκ;μι^ΐμενων « όημητρια/.ών -ροιοντω* τ:αντ:ς ε^ΐυς ?ί?:ς /.αταίαλλεται « υ-ς των φορολϊγίυμένων εις τον έν:ικι»στην τής :·.λΐνΐΓι.ι/.ή'ς « ζεριφΐρειας είς ήν κατοικοΰσι» ο^τοι καί ο>/ι εις τόν έν5ΐ/.ια-
  « στήν τής οικονομικάς περιφερείας εις ην τυχιν κείται μερ:ς ή
  • καίτόθΛίν των κτηματω' των. Εν ~ερι~τω7ε'. ΐε καθ ην μ=-
  « ρϊς % τό όλον των /.τηματων φορολίγουμείίυ τινος κείται εις
  « οίκονομικτ,ν -ερι^ερειαν κειμένην ϊ*τος τού Δημυ της κατοι-
  « κιας τού, ούτος κΐταδαλλει τ-ν φ:ρον εις τίν ενοικιαστην
  « τ^ς περιφερείας τα^ης,» καί-ρΐς το^ς ;ρους τής -αρ;^^ης
  έεως, δι» τας επομένας οικονομικάς -ϊριφίρβιας (μουκα-
  τάδες) ά-οτελουμένας ά~ό χά άνεχαθεν γνωστά καί ωρισμένα
  ορια αυτών.
  0ΙΚ0Κ0ΜΙΚ4Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ
  ΝΟΜΟΓ ΧΑΝΙΩΝ
  4' Ι'Λς Επαμ^ίας Κνδωνίας
  Της ΐίίρηνοδνκειακης περιφερείας Χανίων
  1) Χαλέι:α= ώς πρώτη ιιροσφορά όρίζεται δρ
  5) Νεροκούρου........................ »
  3) Μουρνιές............................ »
  4) Τοπαλτί............................ »
  5) Μαλάξα............................ »
  6) Περιβόλια........................... »
  Ί) Στέρνες............................ »
  8) Κουνουπιδιανα........................ »
  '·.') Άρώνι............................. »
  10) Μουζουράς......................... »
  11) Άγία Μαρίνα....................... »
  12) Γκαλαγκάδος......................... »
  13) Χωρδάχι............................ »
  1 4) Δαράτσος........................... »
  300
  400
  500
  1000
  400
  650
  100
  400
  400
  200
  150
  250
  150
  200
  15) Κεοαμειά........................... » 1000
  16) Καμπος............................. » 150
  17) Γ,χλατα-Τηγανιτης καί λειδάδια Άγυιάς . . . . » 300
  18) Τσικαλαρια.......................... » 275
  Της Είυηνοοικειακής περιφερείας Άλχκιανοΰ
  1] Σκοιν = ς=ως πρ(,'>τη προσφορα όρί^εται
  2
  150
  800
  500
  100
  ] ρη ρφρ ρρ
  2) Λιμνη—Κερατιδι..................... »
  3; Βλα/ερωνιτισα....................... »
  Ί) ΣυρΐΛΐ............................. »
  5; Βατο/.αλκος.......................... » οΟΟ
  61 Ορθούνι............................ » 150
  7; ΙΐΛατΐνια........................... » 500
  8) Άγυια-Κυρτομαοο.................... » 200
  '.); Ι1;ασ:ς............................. » 200
  10; Βΐ;,-ετ;'-ς......................... » 100
  11; 11 ^γος-Ψ"ηλ:;νερΐί................... » 1500
  12; ΛακΑοι............................ » 150
  Οί 5;ρθΛ5γ5^ιΧΞν;ι παραγωγείς τ5^ δήμυ Λακκων έχοντες
  αγρ:ύς έν Ομχλώ κχταία/,Λΐυσι τόν εις είίΐς φόρον ίιατ^^ς ά'
  γρί^ς τ:^τυς είς Τϊν μισθωτήν τής Οίκίνομικής περιφεριας
  Αάκκων.
  13) θέρυσο............................ » 75
  14) Κου?;ς............................. » 250
  15) Βρύσες............................. » 200
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Γ". ΤΛς Επαρχίας Καινονρίοΐ'
  1) Ραύτης ώς πρώτη προσφορά δρίζεται...... Δρ.
  2) Μωρόνι ............................. »
  3) Πλουτή — Κιρμουσ'ι..................... »
  4) Βουρβουλίτη;......................... »
  5)Βρέλλη — Άπόλυχνος................... »
  6) Κούρτες ........................... »
  7) Παναγιϋ κλπ......................... »
  8) Ζαρβ............................... »
  9) Ρουφας............................. »
  10) Πανασσός............................ »
  11) Γέργερη — Άπομαρμα.................. »
  12) Αγ. Δέκα........................... »
  13) Βασιλικά Άνώγεια..................... »
  14) Καπαριανά — Σεφεριανά................. »
  15) Αμπελοΰζος......................... »
  16) Τρυπητά—Άχεζανές.................. »
  17) 'Ακεσωκάρι—Φλαθιάκ?αις ................ »
  18) Πλάτανος............................ »
  19) Πλώρα.............................. »
  20) Βασιλική—Κανίήλα.................... »
  21) Χουστουλιανά................ ........ »
  22) Μητρόπολις.......................... »
  23) Καστέλλι............................ »
  24) Πέρι............................... »
  •25) Άληθινή............................ »
  26) Πόμπηα............................. »
  97) Μιαμοϋ............................. »
  28) Τυμπάκι............................. »
  29) Μοίραις............................ »
  30) Καλύβια............................. »
  31) Σίβία............................... »
  32) Βόρροι ............................. »
  33) ΠιτσίΒια............................. »
  34) Φανερωμένη.......................... »
  35) Κουσσοί............................. »
  36) Κουσέ;.............................. »
  37) Γαλιά—Μον&χωρο..................... »
  38) "Αγ. Ιωάννης;—ώς χρώτη προτφορά ?·ρίζ=ται δρ.
  39) ΛαγωλΓΐ — ΚαλοΧωραφίτης κλπ.......... »
  40) Πετροκεφάλι........................ »
  41) Καμηλάρι........................... »
  42) Γρηνΐρΐά........................... »
  43) Μούλια............................. »
  44) Άντισκάρι........................... »
  45) Κ?=τος............................. .,
  46) Πηγαϊξάκΐα......................... »
  47) Λήσταρος κλ-........................ »
  48) Μαγαρικάρι.......................... »
  49) Σκΐύρίΐυλα......................... »
  50) Βΐρίζα κλπ......................... »
  51) Καμάρβς........................... »
  52) Κλήμα............................ »
  53) "Αγ. Κύριλλος...................... »
  54) Νίδρητος........................... »
  Δ' . Τής Επαρχίας Μονοφατσίου
  Ι) Χάρακας-Αγ.Φωτία ώς ^ρώτη ζρΐσΐ. όριζεταιΒρ.
  2) Κακό Χωρίο........................ »
  3) Στέρνες ........................... »
  4) Πυργος........................... »
  .Γι) Λυγςρτυνος — Κεφαλα3ίς—Πλχ/.ιώτ:σα .... »
  6) Διονυσι—Ι1ετρο~αναγά ................ »
  7) Άσήμι ,........................... »
  ο) Σωχαρά—Άζ:!νι—Βίλΐύλι............. »
  9) Λοράχι............................ »
  ΐθ) Βαγιυνιά—Λΐύκια.................... »
  11) Σταύγιες — Φίυϊνοφάραγκο—Άκάμοτο .... »
  12) Καπετανιανά—Κβυμάσα ............... »
  13) Στίλοι............................. »
  }4) Λοϋρες............................. »
  550
  600
  600
  100
  350
  200
  150
  150
  500
  350
  600
  1000
  600
  100
  500
  300
  700
  580
  500
  650
  600
  150
  300
  300
  1500
  200
  1800
  300
  100
  500
  650
  500
  400
  25Π
  200
  300
  150
  600
  600
  500
  300
  250
  300
  200
  250
  100
  350
  350
  100
  110
  200
  300
  300
  Π 50
  200
  300
  1000
  3Γ)0
  6110
  ·)00
  1000
  100
  ■200
  ίΟΟ
  300
  4Γ)0
  400
  15)
  16)
  17)
  18)
  19)
  20)
  21)
  22)
  23)
  2 Ό
  25)
  26)
  27)
  28)
  29)
  30)
  31)
  32)
  33)
  34)
  35)
  36)
  37)
  38)
  39)
  40)
  41)
  42)
  43)
  44)
  45)
  46)
  47)
  48)
  49)
  Γ»Ο)
  51)
  52)
  53)
  54)
  55)
  56)
  57)
  58)
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  «)
  7)
  8)
  9)
  10)
  11)
  12)
  13)
  Η)
  15)
  16)
  17)
  Ροτάσι—-Μεσοχωριό------>...............
  Παράνυμφοι—Πρινιας—'Αμΰγδαλος......
  Έθιά -Μουρνια—Χανδρού—Περβύλια ....
  Μαγοκρά—Μιτσιτσίρι .................
  Πραιτώρια | Δαμάντρι.................
  Καστελλιανά—Φαβριανά—Φιλλίκπου......
  Φάκα—Τουρλωτή—Μαχμούτη.........."
  Πάρτηρα — Μπαδιά— Άτσιπάίες..........
  Βορ'ριάς — Τσι?ουτ Καστέλλι...........
  Δε,Λάτι'.............................
  Σ-χοινιάς Σουρουκιανό..................
  Τίφέλι—Άμποσίλε'μι—Γεράνι...........
  Χουμέρι........................■ · · ·
  Λαγ5ύτα — Βακιώτίΐ...................
  Καλύδια—Δ»απέτι....................
  Χαλασο —Νισχη-α—Πισκοπή ...........
  Άμουργΐελες—Καμάραις—Άρμανώγεια. . .
  Μουσοϋτα —Καλοχωριό.................
  "Ινι—Μοναστηράκι....................
  Πουλιές—Βουτουφοΰ..................
  Ίνια Βαλί...........................
  Γκαγκάλες;;..........................
  Αγ. Βαρβάρα.......................
  Αγ. θωμάς— Άροάχθια—Πρεβελιανά------
  Μεγάλη Βρύση......................
  Κάτω— Μούλια — Βορού—Κερατοκεφάλι ...
  "Αγιος Νικόλαος.....................
  Αγ. Σεμή—Μυλιαρίσσα—Βιτσιλιά.......
  Γαρύπα—Κατσικάλι...................
  Άλάγνι —Ρουμα....................
  Ζίντα..............................
  Άλητζανή..........................
  Πατσίϊερος..........................
  Αγ. Γεώργιος Έπανωσήφης...........
  Ά·/.ρια—Άτσιπάίες—Μωριάς...........
  Άςέντι.............................
  'Αχεντριας.....................,..-.
  Χαρά/.ι—Μελιδοχώρι—Μαίέ—Πετροκεφάλι.
  Δο:λι.........".....................
  Λαράνι—Καδάλου—Κουτού.............
  Άρκαλοχώρικλπ.=ώς ζρώτηπροσφορά δρίζ
  Γάσϊ κλπ......»......................
  Στείρωνας — Γουρνιά....................
  Άρκάΐι—Δαμάνια—Κεφάλια.............
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  ται δρ
  >'
  1000
  250
  150
  500
  9.όΟ
  400
  100
  100
  450
  400
  200
  350
  300
  100
  200
  200
  400
  400
  500
  900
  400
  1000
  7ϋΟ
  350
  100
  250
  500
  200
  350
  250
  300
  100
  500
  550
  200
  100
  100
  650
  40;
  100
  200
  200
  Ε'. Επαρχίας Πεδιάδος
  Σ*αλάνι ώς πρώτη προσφορά όρίζεται δρ.
  Έληά—Καρτερός.............«...... »
  Γαλατίς............................ »
  Άγ3αίς Παρασ/,!αΤς................... »
  Μουχτάρι—Λιλιανό— Αγ. ΙΙαρασκευή..... »
  Άστριτσι........................... »
  Πεζα............................. »
  Σκυλοϋς —Καταλαγάρι................. »
  Καλϊ χωρΐό........................ »
  Κόξαοη............................ »
  Ρωνιέ'ς............................. «
  Αγ. Βατίλειος...................... »
  Κ:υνάίίΐ—Κώμαις.................... »
  Κεοά.............................. »
  Κοάσι.............................. «
  /
  19) Πτ,γ.-ϊ5ο3ρι λαγού
  20) Σίεν.ή/ι
  21) Ηαίδακο
  22) Γαλύ?α
  24) Βωνη.............................. »
  Ι "25) Χουδέτσι............
  26) Μελέσες—Καλλιά—Φιλίσ
  200
  100
  500
  350
  1100
  450
  250

  800
  300
  200
  100
  7"'°
  Ι"0
  300
  250
  500
  550
  700
  1Ο°
  -·0°
  300
  1()0
  ιλίσσα............. »
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ}»
  Μ
  27)
  28)
  29)
  30)
  31)
  32)
  33)
  34)
  35)
  36)
  37)
  38)
  39)
  40)
  41)
  42)
  43)
  44)
  ι5)
  46)
  47)
  48)
  49)
  50)
  51)
  52)
  53)
  54)
  55)
  56)
  57)
  58)
  59)
  60)
  'Αποστόλοι.......................... »
  Άμαριανό......'.................... »
  Κασταμονίτσα........................ β
  Σκλαδιροχώρι........................ »
  Βουρού—Σκοτινϊ -Αγ. Γεώργιος........ «
  Χαρατο—Κυρά Λεούσα................ »
  Άγκάραθος—Αγ. Τριάς............... »
  Σγουροχεφάλι........................ »
  Καινούργιο χωριό..................... »
  ΆστραΑίί .......................... »
  Επάνω καί κάτω Βάθια».............. »
  Σταμνοί........................... »
  Άϊτάν.α............................ »
  Μάλια............................. »
  Άδίοϋ............................. »
  "Έμπαρος.......................... »
  Αίιγή.............................. »
  Άσμάρΐ............................ »
  Ζωφόροι—Σαμιτας.................... »
  Καστέλλι—Καρδουλιανο—Διαίαίίες...... ι>
  Χερσόνησος......................... »
  Παναγια............................ »
  Μεχβς............................. »
  Θραψανό.......................... »
  'Ανώπολις.......................... »
  Έπισκοπή.......................... »
  Γοϋδες.............................
  Νι-ηδητο...........................
  Μάθια..............................
  Γεράκι— Άρμάχα...................
  ΆσΛθί.............................
  »
  »
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  8)
  9)
  10)
  11)
  12)
  13)
  14)
  15)
  16)
  17)
  18)
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  Ο)
  7)
  8]
  9)
  10)
  Ι 1)
  12)
  13)
  14)
  ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Α'. Τής Επαρχίας
  Νεάπολις ώς πρώτι; πα>σφορά όοίζετχ:
  Λρ.
  Βίυλισμ,ενη.............·............ »
  Βρα/άτι.......................... »
  Λατσίϊα............................ »
  Μήλατος=ώς πρώτη προσφορά δρίζεται. ... Δρ.
  Χΐυμεριάνο...............·.......... »
  Λίμνες............................. ·
  Βρύσες............................. »
  Πλα-ι-όϊι — Νικηθιανά................. »
  Επάνω καί Κάτω χωρίον Φουρνής........ »
  Καστέλλι Φΐυρνής.................... »
  Σίρμεσο — Καρύϊι.γ.................. »
  Σκοινιάς --Λούμα καί Βρου"/α.;........... »
  Έλούντα — Πινές καί Σ-ιναλ:γκα......... »
  Κρητσα............................. "
  Κρούτσα........................... *
  Πρίνα......................,...... »
  Καλοχωριό......................... *
  Β'.) Τής Επαρχίας Σητείας
  ΙΙισΑίκί'φαλτ—=ώ; χρώτη ζροσφίρά όριζεται. . ϊρ.
  Σφακιά — Ζ;ύ—Σαντά/.ι...............
  Μετόχια Ιΐισκϊκεφαλΐυ.................
  Ρίίσα Έκ/.ληΐια....................
  Τουρτούλίΐ
  "Επ'ίνω ΙΙισκϊπή
  Μαΐωνιά
  ρ
  Γουρλωτή /.ΐ'. Μετί/ια
  Με'σ» Μΐυλιαν»........*· ■ κ
  1000
  250
  400
  400
  400
  250
  400
  2Γ.0
  200
  300
  300
  750
  600
  400
  550
  1000
  500
  1800
  150
  850
  1250
  1000
  2000
  900
  1000
  2100
  500
  1300
  1500
  1700
  100
  250
  400
  300
  2800
  700
  Ί2ΟΟ
  550
  450
  1100
  500
  500
  250
  1800
  1900
  1500
  2200
  1700
  4600
  700
  500
  750
  •200
  300
  .,1)11
  1200
  70
  3ι)Ο
  «0
  60
  100
  200
  Ί00
  050
  15)
  16)
  17)
  18)
  19)
  20)
  21)
  22)
  23)
  24)
  25)
  26)
  27)
  28)
  29)
  30)
  31)
  32)
  33)
  34)
  35)
  36)
  371
  38)
  39)
  40)
  41)
  42)
  43)
  44)
  2)
  3)
  4)
  5)
  «)
  η
  8)
  9)
  10)
  Π)
  12)
  13)
  14)
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  Ί)
  *)
  9)
  10)
  1)
  Έξω Μουλιανά...................... »
  Λάστρος............................ »
  Σφάκα ............................ »
  Ρουκάκα............................ *
  "Αγιος Στέφανος...................... »
  Πεύκος............................. »
  Σταυροχώρι......................... »
  Ορεινός........................... *
  Δάινη............................. »
  Χανίράς............................ »
  Άρμένοι............................ »
  Βαί έλοι..............,.............. »
  Ζύρος καί Λαμνόνι.................... »
  Συχια.............................. »
  Λιθίνες............................, »
  Παληοπέτσι......................... »
  Παπαγιαννάϊοι....................... »
  Τζώ Καλό χωριό καί Κουφονήσι.......... »
  Άπίϊι............................. »
  Κανενι............................ »
  Καρύδι............................ »
  Παληόκαστρο........................ »
  Μχγκασίς............ς............, »
  Σ·-ανος ............................ »
  Κ ίτσιδόνι........................... »
  ΑΙϊράβαττοι........................ »
  400
  30»)
  40ο
  500
  550
  325
  75«
  55<>
  80
  300
  550
  550
  161-
  90ι)
  35(1
  Ά
  ζο·/.έραμος
  Γ". Τής Επαρχίας Ίόραπέτρου
  (Ίεράττετρΐς) Κατ;έλλιώς πρώτη -ρ:τφ.όρίζ. δρ.
  Γ1, χννίτσι............................ »
  Κεντρί............................. »
  Μ:σελ£ροι........................... »
  Κ χτω Χωριό......................... *
  Έ-άνω Χωριό.....................
  Έπισ«~ή.........................
  "Αγιος Ιωάννης....................
  Ανατολή........................
  Μ άλλες............................ »
  Κ χλα λαύκα......................... »
  Κ χδοϋσι............................ »
  Βασιλική καί Μοναστηράκι.............. »
  Χριστϊς Παρσάς..................... »
  Α' . Τής Επαρχίας Βΐοίννου
  Επάνω Βιάν;;ς ώς ιιριότη -ροΐφορά όρίζεραι »
  Κάτω Βιάννβ; καί Χ:νορος.............. »
  Β χ/;ς............................. *
  Άγ'.ος Βασίλης...................... β
  Άμ:ιρά............................ »
  Πεύκος............................ »
  Σ^/.ολ^γIς καί Καλάμι................. »
  Κϊφαλοδρύση........................ »
  Ι Λανω Ζυμη........................ β
  Κάτω Σ-,αη........................ »
  Ε'. Τής 'Κπαρχίας Λασηθίου,
  Τζίρμιαίο— -χγοΟ — Πινακιανων Μαρμα-
  /λ~ζ — Φαρτάρω—"Αγιος Κίονϊταντϊνο: —
  Μίϊα Λαΐτ;0ι — Λαστ,0?7.ι— 11ΐτα;/.'.—ως ττρι,Ίτγ
  :ρι,;τα·........^.........
  Αι Γ:ΐι')ργκίς — Καμι^ά/.ι
  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΗΡΠΟΠΡΑΙ!0Ν
  350
  330
  250
  40»
  125
  300
  1000
  10Ο
  165
  2ΟΙ'
  301»
  40(ι
  75
  60ο
  18Ο(
  30ι ι
  700
  (.)00
  65('
  3 0
  35('
  300
  650
  90(ί
  85('
  750
  70ΐι
  400
  850
  700
  40(ι
  25·
  1511
  400
  ρ
  50Οι -
  3«ΟΙ'
  1/ Λ: ~/=·.ο?3τι*.^ΐ
  '.ιαι Ϊημ.η:;'ϊ7.ΐο/ πρ
  ν;α'7.'Τιν -:ερ.5ΐρειών Ι;χ;υκΐτάόων
  ϊημοπρασίαι τής έχμισθώσίως τού φόρ;-
  νων των ανωτέρω ά/α5Ξροι.ιέν'.ιν οικ;-
  ρρ ;άό) βλίυσ'.".ες,ι/βτ; ε·: τάς εϊρα:
  τ<όν ε'ίηνοϊ'.κείων *'■.- ά ύτταγετ^ι έ/.ίττη : κονομική περιφέρει· πλήν τήςεΐρηνοοικειαχής περιφερείας Ρουττίκων, δι ήν αί πλειό-
  84
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ_ ΚΥΒΕΡΝΗΤΚΩΙ!
  ϊοτικαί δΎιμοχρ.α«ίαι των εις αυτήν ύπαγομένων ο'ικονομικών
  χερΐΦβοί'.ών θέλουσι διεξαχθή εις την έδραν τού ΕίρηνοόΊκείου
  τής Πόλεως Ρεθύμνης, καί τής Είρηνοϊικειαχ?5ς περιφερείας
  Καλού Χωρίου Πεϊ'άϊος, δι' ήν αί χλε'.οίΌτιχαί §ημοπρ'»σίαι
  των είς αυτήν ύπαγομένων οΊκονομικών περιφερειώ; θέλουσι δι¬
  εξαχθή είς την Ιϊραν τού ΕίρηνοοΊκείου Καστελλίου Πεδιάδος,
  ερχόμεναι άπο τής όγδόης πρωϊνής ρώας.
  2) Ή έναρξις των ?ημ:πρα"ΐών γενησεται συγχρόνως οΊ
  όλας τάς οικονομικάς περιφερείας τής Νήσου (μουκατάϊες)
  Κ1ΤΑΚΥΡΟΙΙΣ ΑΗϋτΙΟΠΡίΣΙΩ*·
  Ή κα-νακύρωσις των δημο-τρασιών τοΰ φόρου
  τι3ν Βημητριακών προ'ίόντο)ν των οικονο¬
  μικήν περιφερεεών
  Α'. ΝΟΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ
  Τής Έπαρχίαο Κυδων£ας άπό τοΰ άβιθαοΰ 1=Χαλέζα
  μέγρι τοΰ άοιθμοΰ 9=Άρώνι γενησεται την 12 Άπρ'λΊου
  1910ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 12 χ.μ.
  Τής αύτήο Ε'ιρηνοοΊκειακή; περιφερείας άπΌ τού άριθμοΰ 10=
  Μουζουρας μέχρι τοΰ άοιθ'χοΰ 18=Τσικαλαογ·ά γενησεται την
  12 Απριλίου 1910 ημέραν Δευτε'οαν %α ώραν ί) μ. μ.
  Τί|; αυτή; Επαρχίας Κυδωνίας οΊα την Ε'ιρηνίδιν.εια-
  κήν περιφέρειαν Άλικιανοΰ άπό τού άοιθ'χοΰ 1=Σ*ινέο μ.:Ύρι
  τού άριθμοΰ 9=Πρασές γενησεται την 12 Απριλίου έ. Ι. ημέ¬
  ραν Δευτέραν κα! ώραν 12 π. μ.
  Τί)ί αυτής ΕΊρηνοδικειακής περιφέρειαι άπό τοΰ άοΐθμοΰ
  ΙΟΒαρύχετρος μέγρι καί τοΰ τελευταίου άοιθιχοΰ 18=Μεσκλ5
  γενησεται την 12 Απριλίου έ. ε. ημέραν Δευτέραν καί ώραν 6 μ., ο.
  Τή; Επαρχίας Κισσάμου τί1; Ρ/οτνοοΊν=>.ακ?|ς π>=ρ'«ε-
  ρείας Καστελλίου άπό τοΰ άρ'θμοΰ =Κ?σ^ίΟι Κιση-ίιχ-υ μέ-
  7ρι καί τού άριθμοί! 10=Δραπανΐα ν?νήσετΐ! τί,ν 12 Απρι¬
  λίου έ. ?. ήμίραν Δευτέραν καί ώραν 12 π. μ.
  τής αύτ?)- Επαρχίας Κισσάμου τν«Γ Ε'ρτνοΒιν.εια-/.?!ς
  περιφερείας Κολυμπαοίου άπΌ τοΰ άοιθ'ΐοΰ 1 =Πολε·ιάοχι αέ-
  γρι καί τοΰ άρ.θαοΰ 9—Π'θίο'άνΐα γενησεται την 12Άποιλίου
  έ. ϊ. ημέραν Δευτέοαν καίώιαν 12χ.μ.
  αυτής Επαρχίας Μυλοποτάμου «πό τοδάριθμο
  ά 35 Ά Ί
  19=Όοθε
  χ μ ρμ
  ' τού τελευταίου άριθμοΰ 35 Άγιος Ίω-
  Δ
  19Όοε μ^ ρ γ
  άννηί γενησεται την 12 Απριλίου ημέραν Δευτέραν καί
  ώραν
  μ. μ.·
  Τής Έπαργίας '
  οηΛ -ού άρ'θ^.οΰ 1—= Πατσ.
  Ρ
  Τής
  μ
  Ε'ρηνοϊικε'αχ,ίί-·κ?οιυε5€ία; άτο τοΰ άοιθ. 10=
  Τής Έπαργ μρ ρ
  μέγρι καί τού τελευταίου άριθμ.οΰ 21 Σάτα, Ριζικα κλπ. γενή
  σε^αι την 12 Απριλίου . ?. ήμί'ρζν Δευτέοαν καί ώραν 12 π. μ.
  Τ?ς Έπ-τογ-'α; ·τΐγ£οη Βασι>ε£ου άπδ τού αριθ. 1 =
  Ρο^άκ'νο υ,Ιγοι ν.α'τ?ΰ τε)-')ταί;υ ^ο'θ'χοΰ 19=Άγκουσελιανά
  κλπ. νενήτετα! -ήν 12 Άπο'Λίιυ 1910 ήαέραν ^τέρ:χ'ί καί
  ώοαν 12 α. μ.
  Δ'. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έπαογίαο Τ'εί».£νου« ά-:5» τοΰ άοιθ. 1=Τόπ-ίλτί
  ν.αί -ου -«"> ευ—ιΐου ·5·:ιθ.1 Ί—τ'ΕττίνΜ ν.άτω Άο'/ά'ναις γε-
  12
  Έπ-ϊογ?αο
  1910
  Δευτέ
  οΐίν κα' ώραν
  άπό τού αριθ. 1=Γιοφυβά-
  12
  ή γ ρ
  >}.(*/*' τοΰ άοιθ. 16^Π=νταα.:ϊι γενίϊτεται τί,ν 12 Απρι¬
  λίου ΙίΜΟ
  "Αν
  Δίυτ'Όαν -/αί ώρ7ν 12 π. μ.
  »^ τού αριθ. 17=
  . 32=Κοο';σώνα γϊ-
  νήσε-(Τ' την 12 Άτριλ'ίυ 1910 ήμερί-.ν Δευτέραν κα' ώ»αν
  π' ιχ. ·ι.
  Τί"; επιογίΐΰ Ιί »*ίνο»ρ£ου άπο τού αριθ 1—Ραύτη
  !.ι Α/λ, ν-»! τοΰ άοιθ. 35—Κουσσοί -/ενήσεται την 12 Απριλίου
  1910 ήιχέραν Δευτέραν κα'. ώοαν 12 π. μ.
  Τίΐί α'>τϊ,€ Ιπ-Ύοχι'»-
  ταιτ-,ν 12 Απριλίου 1910
  άπο τοΰ ίτριθ. 3π=3:
  ά·;,Β. 54 Ν^ίρττπς γ«νήσε-
  Δ=υτέοαν καί ώραν *ι μ.μ.
  ιτ? τοΤ
  Απριλίου
  ;'^. 30 Χαοασο '/.λπ. νενήσετ
  Λ=·>τί'^ν κα' ώραν 12 π. ιχ.
  ^ άοιθ. 1=Χά-
  ενιίσετα'. την 12
  . 31=—
  Άαου'γέλις κλπ 'χέ/ιι κκ'-ου τίλευ-α''·5υ αριθ. 58=ΆοκάοΊ
  νεν-τσετα' την 12 Ά-οιλ'Όυ 1910 ήμίοαν Δευτέραν καί ώραν
  β ιχ. μ.
  Τ'ής Έπαογ'αο •ΠΙΐΤϊ^'ίδθί: άτ?> τοΰ άοιθ. 1==Σκ·χλάνι μ/·
  γοι ν.ν τ-;ΰ άο'.θ. 30=τΣκλα?εοο7ώθ' --'εν-Γσεται ττν 12 Άπρι¬
  90
  λ'Όυ 1910 ή'χέΌϊν
  12 π.
  μ.
  ο α->τ?ς Έπαογίαί ΙΤεΠιάδος άχό τοΰ αριθ. 31 =
  Κασ-ίνοι αέγοι κα· τοΰ τελβυταίου άοιθ. 60;=:Άσκο; γενήσε-
  ττ"ήν 12 'Λτο'λ'^υ 1910 ίυι^οαν Δευτέοαν *αί ώοαν 6 μ.μ.
  Ε'ΤΟΤΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Τ*,- Έταίγ.'ας Μεοα-ί-ίϊέλλθ'ϊ άτότοΰ ·ί;'.«. 1—"Να¬
  πολι: |ι/-/γι ναί το"--■> ; ;-7·'τυ νοΌ 1 ^^Κα^'-ι -/μιιο νενήσεται
  12 π. ιχ.
  Πανέθυμος με'χρι τοΰ τελευταίου άοιθυ,οΰ 18 Γαίαλθ'χοΰοΐ γε¬
  νησεται την 12 Άπρι.λίου 1910 ήιχε'ριτν ΔευτεΌΐν καίώραν ο" μ.νι.
  Τής Επαρχίας Σελ£νου άτό τοΰ άρι.θιχοΰ 1=Κάνίανος
  μέ/ρι καί τού τελευταίου άοιθιχοΰ Π=Λ=ι6αδάς κλπ. Γενησε¬
  ται την 12 Απριλίου Ι. ε. ήαέραν Δευτέραν χαί ώραν 12 π. ;χ.
  Β'. ΝΟΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  Τής Επαρχίας ' %πθΚθθώνου άπ'ο τοΰ άριθ'χοΰ 1 =
  Μαθές μέχπκαίτοΰ άθίθΛθΰ 1 '·=—Άλίκτ,χπο; γίνήσϊΤί' την 12
  Απριλίου έ. ϊ. ήιχ-'ραν Δευ-ίοαν καί ώραν 12 π. μ.
  :τή; αΐιτήί Έταργίατ Άποκοιοώνου άπό τοΰ άοιθμοΰ
  ΐΓ)=Πεμόνια με'γρι καί τοΰ τελευταίου άοιθμούΓ^Γ25 Ρα[ο.ν·ί< γενησεται την 12 Απριλίου Ι. ε. ήιχέοαν Δευτέραν κα'. ώοαν 6 μ. μ. Τής Έταο-γίας Σφακίων των οίκονομ.ικών περιΐεοειών των Λήμων Άικύβου μετα τοΰ συνοικισμού Κράπη. Καλλ'- χρίχους, Αν^πιλεως «αί τΫ^ νησίίο: Γαΰχου. γίνήσεται την 12 Άχριλ'Όυ έ. ί. ή·χ=οτν Δευτ?Ό·χν να! ώραν 12 τ.α. Γ'. ΝΟΜΟΥ ΡΡΘΥΜΝΠΣ Τής Έπαρχια; Ρεθύυ,νης άπο τοΰ άρ.θμοΰ 1 —Άττιχό- πουλον μεχρι καί τοΰ άοιθμοΰ 17=Γ'αννϊύ*; ■/.'>-. γενήσ'-αι
  την 12 Απριλίου =. ε. ήμ:';αν Λ;υτ;':αν ■/χ> ώραν 12 -. μ.
  : τής αύτ?; Έπαρνίας Ρε^ύμνη: ά-ό τοΰ ά ιθ·)?ΰ 18=
  Κούοη καί Καθ6>τή μέχρι καί τοΰ τελευταίου άοιθμνΰ 36 Μυ;-
  γιοκέφαλα Μαοουλοϋ; κλπ. -ενι^σετα· τί·ν 12 Άπριλίυ έ. . Ι Τής Έπαον'ας Βιάννου ά-ό 'θΰ άοιθ 1= Επάνω Βιάν-
  ήμε'ραν Λε·-τε'ραν χ*! ώβαν Γ· ιχ. μ. | .,;; μ-'νο- χα' *;ΰ τ£*ίΐτΐ·Όυ άο>θ 10=-Κάτ« Σύμη γενησεται
  Τής Έπαρχία- Μυλοποτάμου ϊ-ζ τ:ύ άριθχ., 1~ Τήν 12 Ά«'^υ 1910 ή,έοαν Δευ-έοαν ν.αί ώραν 12 π. μ.
  Χώνος μέχρι καί τού άρ'.θμοΰ 18—=Μονή Μπαλή γεντ(σ:ται ττν
  ·1 Απριλίου ημέραν Δευτέραν καί ώραν 12 π. μ. πεο-.?5ρεΐΜν γεν-^ετα- τη,
  ---------------- ραν *αι ώραν 12 π. μ.
  Τή; Έταογίοίί Σνιτϊ£ΐί άπό τοΰ αριθ. 1=Τ
  •ι'νο' κα! τοϊ 751Θ. 22^=Όο-.ινο; νεννήσ?ται την 12 Απριλίου
  1910-Κ^ν Δ--υτέ.-7ν χαί ώοαν 12 γ. μ.
  ς ά~ό ταΰ άοιθ. 23=Λά
  !χ:Ύοι κ»ί τοΰ τελευταίου άοιθ. 4'»=Ζάκοο; γςνΐσετχι την
  Ά-οιλίου 1910 ήχ-ό/ν Λε^:ίΌαν κχί ώοαν 6 μ. μ.
  12
  Ί — ττέτΐου '
  ΰ'-,: γ.·,;,;-,,
  ώοαν 12 τ.
  ; *< εοαπίτοου ά~5 τοΰ -ΐθ'.θ 1—^Καϊτέλλι ν./.α? τ5-5 τ;λ:·πα!ου άοιθ. 14 — ΧοιττΌς Παρ- .; 12Ά-ο·λιΌυ 1910 ή·χ^αν Δ-;τ·'ραν ;·.αί 2 Άζριλίου 1910 ημέραν Δευτέ-
  ΕΦΡΜΕΡΙΤ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕυιΤΗ>ηκι. εειι ιιιν ι
  Αί όημοπρχσίαι τή; εκμισθώσεως τοϋ φ·,ρου των όηαητρ'.-
  <.ώ* προϊόντων θχ. διίξαχθώσιν ένώ-ιο* των κάτωθι Έπι- τροπειών αποτελουμένου ώ; ακολούθως: I) Των οικονομικήν πιρ.φίρει.ύν (μουΑατάδων) τοΰ Νομοϋ Χανίων) της βίρηνοδΐΛειακής περιφερείας Χανίων: εΑ τοϋ Νομάρχου ίανιων ώς Πρόεδρον, τού ίΐίϊργ] .οδίκ,ου καί τοϋ Οίκονομικοΰ έφόρου ώς μελώ*. "2) Τής ί£'ρηνοδικ;ιακή; πεο·φηί·.χς Ά./ '*·χ.Όϋ =.α τοϋ Ε-ί- ρηνοδ'Ά,; ώς Προέδρω, τοϋ *1η ιαρχου, καί Είδ κου Γραμ¬ ματεύς ώς μίλών 3) Της Ε;ρν)νοδιχ.ε:ϊΑής πίριφερΕίχ: Κ/.λυμπαρίου έκ τοΰ Εΐρηνοο κου ώς ΙΙ^θίόρθ'), τοΰ Λτ.μχ-.χου, κχ'ι τοθ τ£ίδ:κοΰ Γραμματε'ως ώς μελών. Ί) Τής Είρηνο^ΐΑοΐχκής τερ'φβρϊ'ας Κα .-τελλίου Κισσάμου έκ τοϋ ϋίρηνοδίκου Ινχστίλ,· ίου ώς Προέδρω, τοΰ Δι-,μχρχου, καί τοΰ Βίϊοικοΰ Γραμματεύς ώς μελών. 5) Της Επαρχίας Σελινου έκ τού ^ίρηνοδικου 2-ελί ,ου ώς προίόρου, τοΰ Δημαρχου Κανδανου, κχι τού Εΐδικού Ρραμ- ματέως ώς μελών. δ) Της 'πΐπχρχίας Άποκορώνου έκ τοϋ Νομάρ/ου Σφ-.ι- κίων ώςΠοοέδρου, τοϋ Κίρηνοδίκου κχι Δημαρχου Βάμου ώς μελών. 7) Της Επαρχίας Σφακίων έ* τού ΕίρηνοδιΆου ώς ΙΙροίδρου, τοΰ Δημχρχου Άσκύφο,ι και είδικοϋ Γρχμματεως τοΰ Είρηνοό'.'Αίίου τούτου ώς μελών. 8) Των Οικονομικήν περιφερειών τού Νο.ιοϋ Ρεθύμνης, τής Επαρχίας Ρεθύμνης έ* τού Νομαρχου ώς Προέδρου, κ«ι -ου Είρηνοόίκου και Δημαρχου Ρεθύμνης ώς μελών. 9) Γής Επαρχ'ας Άγιου Βασιλείου έκ τοΰ Είρηνοδίχ.ου Σπήλι ώς Ιΐροέόρου, τοΰ αημαρχου Λαμπης, καί τού Είί5ι- κοΰ Γραμαατέως τοΰ Είρηνοδικειου τούτου ώς μελών. 10) Γής Επαρχίας Αμαρίου έκ τοϋ ϋϊρηνοδίκου ώς Προεδρου, καί τοΰ Δημχρχου Ιΐανακραίιΐν /.αί Είδικού Γοχμ- ματέως ώς μίλών. II) Γής Επαρχίας Μυλοποτάμου -κ τού Ε^ρηνς-δί/.οι ίΐεραματος ώς Προέδρου, τοΰ ^Δημαρχο,ι Κλευθερναίων Ααί Εϊόικού Γραμματίως τού Είρηνοδι/.ειθυ τ Α :ου ώς αέλών.. τής Επαρχίας Τεμένους έ* τού Νομαρχου ΉραΑλί'ου ώ; Ιΐροεδρου, και τοϋ Δημχρχου άχι ^ίρηνοόΐΑθυ ώς μίλων ^3^ Τής !'-1παρχίας Μαλεβυζίου ίκ τοΰ Γ,ίρηνοδ.κο^ Ά- γίου Μύρωνος ώς ΙΙροϊδρο-ι, κχ>. τού Δημκρχου κχ; είδΐΑθϋ
  Γραμ.ματέως τοΰ Είρηνοδι/.είου τούτου ώς μίλών.
  14) Τής Επαρχίας Κα νουριθυ έ'/. τοϋ ΕίοιηνοδίΑθ > ώ;
  Προε'όρου, καί τοϋ αημαρχου Λΐοιρών άχι ΰϊ^ΐΑθΰ Γρχμμα-
  τίως τύΰ Είρηνοδικείου τούτου ώς μελών.
  1<>) Γ/ί; ώπαρχ-.χ; Μονοφατσίου έκ τ; 3 Είρ-ηνο^ίκου ώς
  Ποοέόρο.1, τού Δη■^^αν/^^ Ιΐύογ'
  Ι ι ' ι ι /ν. ι 1
  τού Είρηνούικείου τούτου ώς μελων.
  16) Τής Έπχρχίχς Παδ.άδος έκ τοϋ ιίίρηνοδ κου ίνχ-
  στίλλιθυ ώς ΙΙροε'δ:<ο.ι τοϋ Δημάρ/<■ο^ Κα^τελλΌυ Πεδιάδος κχί τοϋ Είδικοϋ ΓρχμμχτίΊυ; τοΰ ΙϋιρτηνοδΐΑειου τ^.ΰ-ου ώς μελών. 17) Των Ο.κονομικών περίφίρ = :ώ/ τού Νομο-· χαί~ θίου— τής Επαρχίας Μεραμβέλλου ίκ τοϋ Νομαρχου Λα¬ σηθίου ώς Προε'δρθυ, τοϋ Λημάιχου Κριτΐα,ς και τού .Ί,ΐ- ρηνοδίκου Άγίου Νικολαιυ ώς μελών 18) Γής Έταιχίας Σητείχ: ',/. τ/ί ΕίρΥ; ,-,,)·αο.ι ώ; Προέδρου, τοϋ Λημαρχου Αιμε'νος Σητϊ'.ας και τού ίύίδι- όικοΰ Γραμματεως τοϋ ΕίρηνοδΐΆείου τούτου ώς μίλών. 1^) Τής Επαρχίας "Ιεραπέτρας εκ τοΰ Ιΐιίρηνοόίκου ώς Προέδρου τοΰ Δημχρχου Ίερχπί'τρχς και τοΰ Είδικοΰ Γρχμμαςτέως τού Εϊρηνοδικίίθ^ τούτου ώς μίλών. 20) Τής Επαρχίας Βιάννου έκ τοΰ Είρηνοδίκ,ου ώς άχι ;>!'νι<.ο- Γρα ι Ποοέδρου, τοϋ ^ίδικοΰ Γραμματε'ως τοΰ Είρηνοδ'.Αείθυ τού¬ του και 'θϋ Δημαρχου Ιΐεύκου ώς μιλών. 21) Τή; Έπαοχ'χς Λασηθίου έκ τοΰ Είρηνοδίκβυ ώς ϊΐροέδρου, τοϋ Δ,ημχρχ-,υ Τζίρν·άδ^>ν κ,αί τοΰ Είδι/οΰ
  Γραμματεύς τοΰ Είρονοδκείου τού:ο^ ώς μελών.
  Γους Ιΐροεδρους /.«,·. τα μέλϊΐ των Έ.υιτροττειών κω-
  λυο'Λε'νους αναπλ"η3ούκ;ιν οί νόαΊΑθ'. αυτών ά.νχπλτί)οωταί.
  Άπαρτίχ' δύνανται να άποτελέσωσιν, έν ά/'άγκγι καί δύι
  Ι μόνον των μελών τής επιτροπείας.
  | Συνεδριάσεως των Έπιτροπειών
  } νί Επ'.τροπείαι κατα την όιάρ<,ε:αν της δ'.5;αγωγής των δγιμοττρασιών σ ,νεδρ.α,ουτ. απο τής 8 —ί'ί π. μ. και ά πό "2—6 μ. μ. Έν περιπτωσε κα'ί' '7ιν δεν ηθελε παρουσιασθή πλιιοοό- τη; προ^φόρων μεϊ^ο^ τής όριζομϊνη; έν τ?ί π:οκειμένγ) τρο- κηρυ;ε·. προσφοραί δια τι α. ον.ο^μικήν περιφέρειαν έπιτρέ- πετχι είς την οΪΛειαν επι των δημοπρασίαν έπιτροπείϊν νά όρίσΥ) καν κχτώτερον ποτον ώς πρώτην προ τφοράν συντασ- σομένου επ τούτω ίδιχιτε'ρο ) πρακτικοϋ. 0Ρ0 £Κ$Ι1ΘΟΗϋΙ 1) Ο φορος όριΐ,ίται είς 6 °/0 έπ'ι τού σιγκομιζομε'νου ποσοΰ των δημήτρ1, χκών προϊόντων παντός είδους και νατα- «άλλετχι άπό τους παραγΜγοϋς είς ίΐδος είς τόν μ-σθωτήν τής οίκ-ία; οίκονονίκης περιφερείας. Ί) Ό φορος δηαοπρατίίται κχτά ο·'κονομικάς πεοιφε- ρε.ίας τ, δέ εκμισ')ωσ·ς -ου ισχύε< αονον δ·ά τό 'έτος 1911) 3) Αί προσφοραι γίνονται ιδιαιτέρως δι έκαστην οικο¬ νομικήν πβριφερε'αν, εί; άκερχίχς μονχδας κα'ι είς δρχχμάς, είς ά; Οχ κχτχβχλλτ,ται <χί τό ·ίσΟομχ ε·.ς τό δημόσιον ταμείον. 4) Αί προσφοραι γίνοΊται δεκταί ά/τό της ημέρας καί ώρας καθ' άς ωρίσθη ή έναρξις τής διείαγωγ/ής των οτι- μΊπρασιών μίχρι τής ημέρας κα1 ώρας. καθ άς ωρίσθη ή λήζις χϋτών. Άφ' ού --αρελ'ίη ή προσδιορισθεϊσχ έν τΫ, παρυ^ν, διακηρυςε1 ώρα τής λήζεως τής δηα'.πρασίας, γί- νεται ή κατακύοωσ ς ΐΐς τόν την συαφεοωτέραν τιμήν προσ- φέροντα, τοία λεττα μετά την τίλευταίχν προσφοραν, οιδο- μέν,υ τοϋ σημίίου δια τκηπανίου, ττ£ρχτ:>ύντχι δέ τχ πρα-
  κτικα καί ·ιπογράφο<ται ϋτό τή; Επιτροπείας αλΙ τοϋ τε- λε'^ταίο^ πλειθκϊοτο ·>, προτκαλο-ύνται δέ κ>.!. οί αλλοι συνα-
  γωνι^,όμενο: νά ϋ7;ογρχ|ιω7ΐν, έαν θίλωσ.. Μετχ την κχτα-
  κΰρωτ.ν ούδε'οίχ -τιοσφορχ γίνίτα: δεκτή.
  5: Οί καθ^στε3^ύν-ες πρός τό δημόσιον χρέη ληξ'πρό-
  0-;σο.α ίΐέν είναι δίκνο'; ; ; τας οηαο.τρατίας, ουτε ώς έγ-
  γυΤ;τα' των μ'σθω-ων τού φορ>υ τούτο .ι, όταν τα χρέη των
  ύπ$ρβχ''νωσι τάς 100 δραχμάς.
  ΓΙχς πλ· ο^ότη, μη ύτχ,γομενος είς την κατηγορίαν τού
  ,τ^οηγο'<μέ ο^ χί'ί^,ο,, ■,ι-ο; 3εκτό., είς τα.; ο'ηυ.οπρατί»; αν π^θοαγα,-τ, είς ~γ,ι Έτιτ ,5/ϊείαν, την διεςάγουσαν ταύτ»ς γραμματΐο ι πιστ'-Τ'Όΰν ότι κχτέθηκε λόγω χρηματικής έγ- γ^'ΤΕω; ίί': τ: Γ^μίϊον τού Δτμοο'Όυ ποσόν ίσον τοϋλάχι- <:-Τ' π,ό τι οστόν ~·Λ προύπο/ογιιμένου μιτθώματος. Οί πλίΐοδί-τ; ι οφε ουσι. Οί έκάσττν οικονομικήν πιριφε'- ρεαν, Ϋ,ν :.·>είοδοτοϋσ'., νά καταθέτωσι καί ιδιαιτεραν χρτ,-
  ματ'.κ·ην ΐγγ'ίγ,σιν, π-.οσαγόντες κατά τα ανωτέρω ιδιαίτε¬
  ρον γραμμάτιον είς την έν λόγω Επιτροπείαι. Τα γραμμά-
  τια ταυτα έ-!στρε'φο%τ*ι είς τού; άποτυχόντας κατά τόν
  συνχνων.σ<-.ο ·', «υντχσσοαένης δπ'σθίν τοΰ γραμματίου τής άπαιτο^με'ντ,ς οΊατακ,τικής πράξεως, πρός έςαργύρωσιν αυ¬ τών άπό το Ταν.εΐο.' 5ίς δ εγίνετο ή κατάθεσις τή; χοημα- τικής εγγυήσεως. Αι χρΓματικα'ι αύται έγγυήσεις κατατί- θενται είς :α δημοσία ταμεΐχ, Αα'ι τα ύποτελωνεϊα. Οί ύπο- τελώναι δεχόμενοι τάς χρηματίσας έγγυήσίΐς οφείλουσι νά ιχκότϊτωβι ο"ι' αύτάς γραμμάτια τίλωνίΐακή; παρακαταθή-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗΧΕΟ-
  κης, άπιρ να έπ.δίδωσιν είς τοΰς καταθίτας των έγγυήσεων
  τούτων όπως τα —ροσαγάγωσιν είς την έχί τής δημοπρα-
  σ άς Έπιτροπείαν.
  Είς την Τράπεζαν Κρήτης, τ» Κοινωφελές Ταμείον κ,χι
  -ούς δημοσίους είσπράχτορας δέν έπιτρε'πετα' ή κατάθεσις
  /^τιματικής εγγυήσεως" τοιαύτη δέ κατάθεσις θδωρεϊτχι ώς
  . /) γ.νομένη ύτο τής έπ! τής δημοπρασίας Επιτροπείας.
  Ί) Αί δημοπρασίαι δέν είναι τελειωτικαί. Έπομε'νως εάν
  ; /τος εξ τό πολύ ημερών άπό τής λήψεως των πρακτικών
  Λίν γ'Νχι ως άμίσως Αατωτίρω όριζεται νέα προ-σφορά
  ί >ωτέρχ τής τοΰ άνακ.ηρυχθέντος τελε,,ταίθυ πλειο-
  λ /-ου χ.ατά 5 τουλάχιστον τοίς °/0 ό Κι.'τροπος δύναται
  . /.τ' οίΑε'.αν κρ·.σ·ν, να έπιχ,υρώστι ταύτην, λαμβάνων ύπ
  ο ,/ιν τό συμφέρον τού Δημοσίου. Αί αίτήσεις δ: ών γίνονται
  α.ι προσφοραί τού 5 °/0 επι πλέον ϋποβάλλονται είτε άπ ε'1-
  1)ί;ας είς την Ανωτ. Διευθ, των Οίκ,ονομΐΑων, συνοδευό-
  μ;ναι μετά τοϋ σχετικοϋ γραμμχτίθυ κχταθί'σίως τής όρι-
  οθίΐσης εγγυήσεως, είτε κχτατίθενται αύται είς τούς ΙΙρο-
  ϊ >ρους των οίκείων Έπιιροπειών, οίτινες οφείλουσι νά ΰπο-
  '. χλλωσιν αύτάς εγκαίρως είς την Ανωτ. Δ'εύθ. των Οίκο¬
  ν ,μικ,ών. Έν τοιαύτη ^περιπτώσει θά άκ.υρωθή ύπ' αυ¬
  τού ή δτιμοπρασία καί θά διαταχθή ή έπα-^χληψις αυτής
  Ίίλειωτικώς. Ό προκ-χλέσας την νέαν ταύτην δημοπρασίαν
  πλειοδοτης άνακηρύσσεται όρΐστικός μισθωτής τοϋ φόρου, εάν
  κιτά την διεξαγωγήν ,αυτής δέν προσφΞρθή μειζων προσ-
  φ ρά τής ύπ' αύτοΰ προσφερθείσης.
  8) Ή κ,ατχβολή τοΰ μισθώμχτος έκάστης οΐΑθνομικής πε-
  ρ.ιερείας θά γινηται είς δύο ϊσας δόσεις ών ή μέν πληρωτε'α
  -./ΐν 31 "Ιουλίου 1910, ή δέ την 30 Σεπτεμβοίου ίδ'θυέ'του.
  τ:ρός ήν συμψηφισθήσεται ή κ,ατατεθείσα χρηματική έγγύη-
  ο ;. Διά πασάν δέ καθυστέρησιν πληρωμής δόσεώς τινος ό
  μιΐθωτής ΰπόκ,ειται είς τόν νόμιμον τόκον ΰπεοημερίας.
  9) Ούδίίς συμψτ,φισμός έπιτρέπετχι άπέναντι τοΰ μισθώ-
  έν μέρει τόν φόρον πρός τούς μισθωτάς τιμωρεΐται διά. τώ*
  εποαενων ποινων:
  Λιά φυλχΛ.ίσεως μέχρι δύο ι/γ)νών, διά, ττλγιρωμή; διπλοθ
  φόρου λχ δία. πρόστιμον 20 με'χρι 50 δραχαών, ού τό
  ήμισυ έπ:δ'/.αζίται ώς άαοιβή διά τής κΛταδ'.καζούσης τόν
  ενονον άποφάοίοις είς τόν κα.τχγγείλαντχ τόν παραοατην.
  Άρυιόδ'θς πρός έκ.δ.κ.αοιν των τοιούτων ΰποίέτεων είναι
  ό Εϊρηνο^ίΛ'θς τής περιφερείας, εν -} έλαβεν χώραν τό άδί-
  κημα, όστις όοείλει νά. έκ.δΐΛαζνι την υπόθεσιν εντός 8 ήρ.ε-
  ή ή ή λ δέ
  ρών άγΐ
  — :ό; ό
  ής εγένετο ή ρήνυτ ς, ή κλήσις δέ κοινοττοιεΐτα,ι
  κχτηγορούα,ίνον τουλάχιστον πρό 48 ώρών.
  ' ά
  — :ό; τόν κχτηγορούα,ίνον τουλάχιστον πρό 48 ώρών.
  16) Δι' όσας τυ/ον οϊκ.ονο(αικ.άς περιφίρίίας δέν κατωρ¬
  θώθη ή έκμίοθωσ'.ς τοΰ προκειμένον φόρου μ-'/.Ρ' τ'^ *^0
  Μχίου 1910 τό δημόσιον δύναται νά ένεργήτ/, διά των ύπ
  αύτοϋ δ'.ορισθησομενων ζυγιστών άπ' εΰθειας καί διχ λ)σμόν
  τοϋ άναδειχθησομένου όριστικοϋ μ'σ'ίωτοϋ, την τε βεοαι-
  ωσιν κα·. εϊσιτοχξιν αύτοΰ έπ· τύ, βάσει των υπό τοΰ Γεν.
  Λογι.σττ,ρίου κεκ.χνονισμένα>ν εϊδικ,ών βιβλιαρίων κα.ί διπλο-
  τυπων άποδεικτικών είσπράξεως.
  17) Τόν ούτω εισπρα^θ/ϊ:όμενον φόρον είς ειδνς παρα-
  διδει ό ζυγιστής έκ των αποθοκών, είς άς τόν εχει άπο-
  θηκίύσει, επί τή βάσει των ΰπ' αύτοΰ κρατουμένων στε-
  λε'χεων διπλοτύπων άποδεικτικ,ών εΐσπράξεως είς τόν άνα-
  δειχΰεντα οριστικόν μισθωτήν, άφ' ού προηγουμένως έκ-
  πέσν) πρός ίδιον δφελος έκ. τού φορου τούτου 5 °/0 λόγω
  δικαιώματος βεβαιώσεως κ,χϊ ρΐσπράξεως. Ωσαύτως ό ζυ¬
  γιστής παρχδίδει είς τόν άνχδειχθησομίνον μισθωτήν πίνακα
  ύπογεγραμμένον ΰπ' αύτοΰ έμφαίνοντχ κατ' ονοματεπώνυ¬
  μον κ,α'ι κατοικίαν τοΰς παραγωγείς, τούς καθυστερήσχντα;
  την πληρωμήν τοϋ βεβαιωθέντος είς βάρος των φόρου ώς
  καί τα καθυστερήμχτα κ-ατ' δίδος άχι ποσότητα, δ'πως ο
  μισθωτής φροντίση περί τής είσπράξεώς των δι" ίδιον λο¬
  γαριασμόν.
  Δια τα. τοιαϋτα καθυστερήματα τό δημόσιον ουδεμίαν
  μ/,τος δι* οιονδήποτε λόγον. . .
  10) Ό μισθωτής ύποχρεοΰται κατά την σύνταξιν τοϋ άναλχμβάνει ευθύνην άπέναντι τοΰ μισθωτοϋ.
  ο,μβολαίουνά προσαγχγνι άξιοχρίους έγγυητάς, ών τό άξιό- '8) Ό μισθωτής ύποχρεούτα, νά κχταδάλγ) είς τόν ζυ-
  / ρϊον έξελέγχει ό οίκεϊος Νομάρχης.
  11) Οί έγγυητχι μετά τοΰ μισθωτού εισίν άλληλεγγύως
  υ :εύθυνοι άπέναντι τυΰ δημοσίου, άνευ τοϋ δικ,αιώμχτος τής
  ίι ^ιρέσεως $ διζήσεως δι' όλον τό μίσθωμα μετά των ένδεχο-
  ρίνωντοχων ύπερημερι'ας και έξοδων έ><.τελέσεως μέχρις όλοσ /_ ροθς έςοφλησεως, καθως κα'ι διά την μή συμαόρφωσιν τού υ σθωτού πρός τάς διατάξεις τού ύπ' αριθ. 893Διατάγματος αχ: τους δρους τής παρούσης διαχ.ηρύξεως. ε<αν τις τώ< άνχκ,ηρυχθέντων όρισνιχών μΐϊθωτών άρν/,θή ν> προιελθγι ό,τως συντχςγ] τό μισθωτήριον συιι,οολα όν, ή
  ττ.^σελθη υ-έν αλλ
  γι'ί-Γ, νχ προσαγχγγι ά;ιοχρέο^ς έγγυη-
  τας, ή χατατεθίϊσα ύπ' αύτοΰ χρημ,ατικ,ν, εγγύησις κ,ατα-
  π :τει υπέρ τοϋ δνιμοσιου, Ληρύσσεται έ'Λπτωτος τής αισθω-
  ιι .>ς, προκηρυσσεται νία. δημοπρασια -κμιθωσεως τοϋ φορου
  εις βάρος τού, άχι ύποχρεοΰται είς την πρός τό δημόσιον
  πληρωμήν τής επι έλαττον διαφοράς, ήτις τυχόν ήθελε προ-
  Λυ^ι κατχ την ενέργειαν τής έπχνχληπτΐΛής δημοποχσ'.ας.
  1. χν τουναντίον κ».τχ την έπανχληπτιχήν δημοπρασίαν προ-
  *υ 1*γι αύξησις, ο Α/ιρυχθεις'έκπτωτος ουδέν δύναται νχ χπαι-
  ν. ;η, τ/ίςώφΓλείχς τχυτ/ις προσΛτωμέ<·ης !<π5ρ τοϋ δημοσίου. 1ό) Τα κηρυΑεια δααιώματα κ,αι τα εξοδα των συντχσ- σοαένων ενώπιον άρμοδίου Συμβολαιογράφου συμβολαίων βχρύνουσι τούς μ·σθωτας. 14) Το"δημόσιον ουδέν δικ,αίωμχ άναγνωρίζει πρός τούς α ',θωτάς τοΰ επί των <Γυγ*ομιζομενωνδημητριακ,ώνπροιόντων φθίθυ δι' Ινδεχομένην θεομηνίχν ·?) χλλα άπρόοπτχ άτυχή- αατα. 15) Ό όπωσδήποτι άποκρύπτων φορολογτιτέχ δημη- τριχκα προϊοντ*, ώς χχί 6 όττωβδήιτοτι ΰπι*φυγών ίν δλψ η γιστήν 5 °Ι0 καΊ επί των ανωτέρω καθυστερημάτων δι/.α.ωματος βεοαιώσεως. 19) Οί ζυγισταϊ είς ουδεμίαν δικ,χιοϋντχι αποζημίωσιν λόγω ενοικίου των άποθηΑών,έν αίς ένχποθε'τουτι τχ χπεναντι τού φορου συγκ,ομιί,ομενχ υπ αυτών όημητριχ^χ. 20) "Ο μισθωτής είναι ύποχρεως άπέναντι τοΰ ίδιοκ,τή- του τής οικίας, είς ήν εγένετο η άποθοκευσις των διά λ)σμον τού είσπραχθέντων κατά τα ανωτέρω δημητριακών προιοντων, είς την πληρωμήν τοΰ ένοικίου δι' όσας ημέρας εχρησιμοποιήθη αύτ/ι ώς άποθή>ΐ7), τοϋ Δημοσίου ουδεμίαν
  άναλαμβχνοντος ευθύνην διά τή πληρωμήν ταύτην είτε
  άπέναντι τοϋ μισθωτοϋ είτε άπέναντι τοΰ ίδιοκτήτου αυτής.
  21) Ό μισθωτής δέν δικχιοϋται ν άπχιτήσγ, παρά τοΰ
  δημοσίου δι' οιονδήποτε λόγον περιπλέον των υπο ζυγί-
  στοϋ ώς ανωτέρω ε!σ;;ρχχθί'ντων μίτα την εΆπτωσιν 5 /0·
  22) Εάν υπάρξη αμφ-.σοήτησις όσον άφορ^ τα όρια των
  οίκ,ονομικών ΐτεριφερειών ^μουκ,χτάδων) μετχξυ των δια¬
  φόρων μισθωτών κα'ι δημοσ'θσ, ή διχφορά αύτη λύ^ται διαι-
  τ/ιτικ.ώς, διοριζομένων υπο των ενδιαφερομένων μεοί»ν άνχ
  ενός διχιτητοΰ. Οί διαιτη-αί άποοαινονται άνςκκλήτωί, εν
  περιπτώσει δέ μή συμφωνίας άποφαίνεται ό οίκεϊος ϊ
  νοδ'.κ,ης ώς έπιδιαιτητής.
  λντίτυπχ τής παρούσης ίΰρηνται είς τας μρ
  κ,αί έδρας των Είρηνοδιχ.8:ων κχί Λημχρχείων καί δύναται
  πας τις έλιυθέρως νά λχβη γνώσιν αΰτίίς.
  Έν Χανίοις ι γ, 27 Μαρτίου 1910
  Ό επι των ΟΙκονομιχώ» 'Επίτροπβί
  Κ Μ. ΦΟΤΜΗΓ
  "_κ τον ΈΟνικοΟ