93185

Αριθμός τεύχους

15

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

29/3/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΙ ΤΗΪ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  1'ΕΥΧΟΣ
  *>ν ονί«**ς τη 29
  1910
  Άο.Ο.
  Α;<; .,.;- 891 υ ΕΙΙΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΝ ΕΠΙΤΡΟΙΙυΣ { Λαβόντας νπ οιλ | α'.) Τη; }χο ι-,,*:?ομ.η; αν 18 Μΐρ-'θ,ι 191') αίτησιν - ιΤ ής α τεΐτ.. ττ,ν >ατα νοα,νν α;αγι>ω' σ'ν τ.3-ι υν ΤΟ αιΐησε' "α; η
  ύποβαλ/ο^.-V5^ εις ϊιτ/οϋ' και ϊ,^ι '?«'τί«ου χαοτου απςιιιονιζο
  μένου «,λπορικιΰ σημ,ϊτος τ:ο, ως τ^τ3 Λ«π:ομ*ρώ, ;ν τή αυτή |
  αιιηιει π.ρί'ραφεται, ττρ^ιυρισ,Α:*^ ?% προστασίαν των λτ; αυ >
  τού ?υτ> » «ίζι^,εν >ν «,ϊιπυΛο^Λ ν"·ν '?ιτν,ονιίαι σιγαοετων, συ<'- , σταμϊνου 5' ιχ, τή, ί'κ,ονος τής Άθτ,νάς ·?»05υσης ασπιόα κ»ι δορυ >
  ~λα σιουμεν-ς ^υριοθΐν χαι φ*ρΛ ση: α'θι&εν μ-ν τθν Αέςιν
  «ΚΑΠΝΕΜ1ΙΟΡΒΙΟΝ»,κ3ΐτ,όθ»ν «ΙΩΝ.Ν.Δ ΕΠ ί,ΝΗ α«ι
  Σα», -καρχπ' εορ ώς δέ ^ έΑ«ίΐ ->'ην τα, λ,ςεις «Η ΨΙΛΟΚΑ-
  ΛΙΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ»
  6* ) Γο ^1{ο χρονθλ. 18 Μϊρνυ 1910 πιστοποιητικ:ν τςύ
  θϋ 11ρ2χΛϊΐ!-υ, ες ου ί-.οϊεικνυεται ότι ο ειρημενος Ιω
  Δ Ευ^ενος *ατο.«.3ς Ήρακλιυυ ιΐ'αι τσλιτης "ΕΛΛην και 2η-
  μοτης τού Δημςυ Ηρακ.;ιιθϋ
  ΐ'.) Γ:ι ^-ρ' α,ί 4 210 Ι νι,αί χρίνολ 19 Μ-ρτιου 1910 γραμ-
  ματιον παραλαδης τού ται.ΐ610υ ΉρακΛειου ότι «.ατεβαΛε το πρός
  α/αγνωρ'σιν -^τορΐλου σημα*ο, οριι,ομεν^ν υπο ~οο ;θιχουπίσον
  των 100 δραχμων.
  Ίόονχες χαι τα α,-Ο^α Ί, 5, 6, Τ, 8, 9 κϊΐ επομ τού οϊκιιου
  ^■τ αριθ Ίό3 Νο*ου αυμ,φωνως πρός ιθΛς ορισ-ΐους των οποίων
  ϊ
  να -:^ρα^χ£^^1 τφ /!ι;^^ντ' η ανζγνωριαις τοϋ ώς ίϊρηιαι
  ίμπορικ^^ σηματος το^ και η κατα το αρθρον Ι ) τ^ΰ αυτού νο-
  μθυ τροσταΐια ■^^^ ΐημΐνος τούτου, χαθ όσον ι; -τρθλβιμενη αΓτη-
  σι, «ιναι ανελΜπη, χλι νομιμος
  Απ οφασιζομεν
  Άναγνωρΐι, μ«; τα οια τής προκίΐ^.ίνης αίτησιως ΰιτο6λη&ϊν
  και ϊτι τ^^ τισυνημ,,λ»ν^υ χα,,τοο α/' ω, α/ω. οο εικονιζομίνΐν
  λαι λεττο,.ιοω, -ΐερ'γραφομ,ίνον ιμπ^ρκ,ον σή,Αΐ τού αιτουντ^ς
  Ιωάννου Λ Εύίΐνη /.ακνεμτορου, πο/^ιτο^ Ε//ην2, και κατ;ι-
  %η^ 11ρακ^ει3^ ήτις απεικονισι·, Ιια μελαι>η>, με/αντ(<, ΐι;αι α~.ο- ι~ι των κυαιον των ύπ' υτοϋ σι,οί.*^»ζομίνων χαι χαπνών και σιγαρΐτων, ααχομενης τής προβτασίας »πί τής ημέρας /αδ' ην ή προχ,ειμίνη αίιησις /ανετέθη /.αι ιπρωτθλολλτ,θη πληρ^ς, ήτοι ατο τής ς2 2ας Μαρτιου 1910. ίΐαρ.χομίν τώ α ΐςυνΐι Ιωαν Λ. ί,υγενη -Γ,ν κκτα Τ3 15 τ^^ υ-τ αρ'θ ™5ί< Νομ.ο^ τί^βσ-α^ιαν το") »μ-:^ρικν ογ,^λτο, τ.ο, ήτις ~353·;ατιοι κατ» το 7ρβρον 9 τ:υ αυτού άρχεται μϊτα ^αρίλουσιν ϊ-*,α τ,μ,ιρών απο τής «; τή ' ρι*-ι ,ή, ΐΜι6ι^ντ,3ϊω, 5ημοΐ'5^3«ωι, "ής ''αρ5^σης /.3ΐ ΐναντον χϊταχρί-,σεων ί απραχθ-'ΐών ,λετα Γ,ν Έν Χ ανίοις τ?, Μαρτιου 1910. Ό «*1 *ων Οιχονο^ιχών Έπίτροπθί Κ. Μ. ΦΟΥΜΗΣ Εν ττ, ^π αριθ 1*63^5ΐ;β *· * ϊι*κηουςΐι ηαιον ϊ■^1μο(ϊ^ί)^ιστ;1 ιν ώ ^τ.' νριθμ. Π ... ^υ/λω 1*3 γ "ίκχ^, το^ καρκρ- ττ,ο.ϊτ;ς ιής Έφτ,^ίριϊος τής Κ^6ίρνή·:ιι^), εν Κρ^ττ, χαι «ν τ*/ιι το,ι αρ^ου V· τ.αρελειυθη ν? ϊημΐσιε,ιθή η ε-ο,ϋνη -ΐαρζ- «ίνΐς την πρ3ΑίΐΡ1-νη< μιιοίοαΐϊν ϊονανται να *.α6ωσι ρΐς χχι αλλβίαχοι συ^μορφο^,^ίνοι πρός τις ΐια-αξιΐς τοΐ ής ε όνος ϊια μελαοη: »«. -τ^ι"ω(λ£'τς μ.ελανηςο α.τώ/ πΐΐίϊτα1 ί χρήσιν επι τώνκυτίω; των ^τ; α^-ο5ώς είρηται συϊχ.ί.ιαζομϊνων , και ^5ωλο^μέ<α>ν καπνών και σιγαρετα. < μρ ρ ,-ίόΟ Ν ομού». Έν Χανίοις τή 11 Μαρτιου 1910 (Έ» το» Γρ»?ιιοι* της ' Υν«τίρ*{ Λ των ι*,οωτιρι*«ν)
  88
  Εφημερισ της
  Αριθ- Πρωτ. 928
  » Δ »*π 670
  ΑΝ ΙΠΡΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΙΙΧΟιΙ
  ΠΡΟ ΚΗΡΥΞΙΣ
  ΤελειωτικηΓ μειοδοσίαι όιά την είς τό Δη¬
  μόσιον προμήθειαν τριών γερανών
  (§αούλ)
  )
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΙΠΤΡΟΙ1ΟΣ
  Διακη^νττει ότι:
  Ουδεμίαν άλλην ημέραν τοϋ μτ,νός θά πληρωνωνται άγροζγ-
  μίαι ΐΐς ουδένα '
  'Β παροΰσα ϊοχυιι άπό τής 1 Απριλίου 1 910 μίχριτέλβυς
  κι^ίρίου 1910.
  Δημισΐίυίήτω διά τού παραρ-.ήματος τί,ς Έκιαήμου Έ»ται-
  ος ιν Κρήττ;,.
  Εν Άρκ^λοχ(»ριφ τή ΙδΜβρτκυ 1910.
  Ό Δήμαρχ5ς Άρκολοχαιρίου.
  Έμμ. Φλαυράκης
  δρουαριου υΐϋ ίι«χηρυς8ω. ημών νΒΜ,ρ«χθ«Τσ<« μει-ίοσία ϊιβ την εις το Δημοΐιον προμήθειαν τριών γιρανών (β«ρού)κων) ίεν ·!»ηργηοΐ! **ι «ν τή Νομαρχ,α Ρεθύμνης ώ; έν τ> „
  ρυξ«τ ημών ταυττ, οριζιτο.
  Διά ταυτα
  Διατάσσομεν τ,,ν ίιεςαγωγήν νεας τελιιωχικής μ.,68οσί,ς ΙιΛ
  τη, . ς το Λημβσι,ν πρβμηβει*. τρ:ών γιρ,νύν β»ρ0ϋλχΐ1,¥ „,
  14 Απριλίου 1.110 ημέραν Γεταρτην και ώραν 11-12πμ
  εν -οϊς Νο^αρ/^κοϊς Κα.αατημασι Χανίων, Ρίθ^νης, >^
  «τ α?-0. - 7ϊ168 «ι χ?νν5Λ. 2 Δεκεμβριού Γ*Ο9 έίίκηρυξε'ι
  τμο,ν και α,μφωνω, πρός χοΰς έν-βύχτ, «ναφερομίν.υς ορους
  τλϊ,ν τού Ιίνυ ορ^υ όστις τρο,ΐοπϋεϊϊΐι ώ; ές/,ς.
  '",**!* τί>εών θμ>οί> Υε^**ών προΰπελονί-
  σθη εις ορα/μας 4>νβ4.
  Χανιά ιή 26 Μαρτιου 1910.
  Ό ίΤΓί Των θΐ'θνί,μοών ΕνΙ
  Κ. Μ. ΦΟΠνΐΗΣ
  Άριθμ. Πρωτ. 729
  ΤΟ ΤΕΛ12ΝΗΙΟι ΧΑΝΙΩΝ
  ΙΙρωτ. 143
  Ό
  94
  ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ταμίο» έ
  τον
  μφς τω α"ρθρψ 128 τού ύπ' άριθμ, ΊΙ,', ιε>ωνε·αχ-ύ
  Νόμο. έχηο.ηβήβονται δια «/.«βίβτ-ης Ιτ,μοχρανίας ίιαφ-ρα !
  ■Ιΐη ευρισκόμενα ιν τή απίβι-κι;; τού εΓδ=.ς «χ των καταληφ05ν- !
  των αντι μεΐρητών, ήτοι Ιφβσματα, β«μίαχΐρά, μΐλλοβάμίαχα Ι
  μάλλινα δι ανϊρικα χ3( γυναικίΐα φορέματβ, βλε-ρα δέρμαχα :'
  χαρτιχβ «Γίη ψυλΐκβ, έ'χοιμα ένδι,ματα, εΐ'τ, *ιγΧαλ3ρΐας χ.λ π'>
  Ή δημίΐΕρβσι» ί:εξαχθησεχα! ένωΛ(=ν τής χ*τά χό α"ρε·ρ 1 ]§ !
  ίϊιου Νίμ:υ Επιτροτής ϊν τώ τιλω·,·ιαΛω Καταίτήματι κατά '
  τάςέπομενα; -/ρονολογιας.
  Ά^»καΛοχω{>ίον
  Δυνάμει το: αρθρου 1 τοΰ είσπραξίως των Δημοσιων χαί Δη-
  μοτιχών ίσοόων τού ύπ' αριθ" 19ϋ Νβμου, πρσκβλοϋνται άπαν-
  χ^ς. οί πρός το Δημοτικόν ταμείον τού Δημου Άρχαλοχωριου
  " ον'ιες χατοικςι χαι μ,τ, αύτβθ, φορους χεχλϊΐσμίνων χρήσεων
  ι-1908 πρόσχιμα δημοτιχών καί όικαοιΐχών αρχών, καί χα-
  ρουμινας ϊοαε^ς τοΰ μισθώματος τοϋ φορου έλαιςυ, ζι>-
  οφ^ίΐου χαι άγϋροπωΛησίας ζωων .ής τρεχούσης χρήσεως
  ίνα »νΐός 15 ϊ,μβρών «πό χτ)ς νομιμθϋ 2ιαχυρυς"εως, τοιχοκοΛ-
  >^, λ^ι ϊημοσιευσεως τής παρούσης «ν τή Επισήμφ Έφη-
  μεριοΐ, Γ.ροσελθωσιν ενώπιον ημών, τ) των Δημοτικών είσπρα-
  κτορων, και κατα6αΑλϋ>σι τα χριη αύχων, Ληξιπρόθεσμα καχα-
  ατανχα, άλλως παρελθούσης τής προθεαμιας ταύτης, έφαρμοσ-
  θησονται κατ' αυτών τα υπο τοϋ μνησβεντος Νόμου συγχωρου-
  μινα χαταναγκαστικα μίχρα.
  Ηαραχαλείται ο κ. Δήμαρχος Άρχβλοχωρίου κρός όν ίιαίι-
  , 6αζονται ιχβν» αντιτκιτα τής παρούσης νά ενεργήση τβ υπο τοΰ
  ι είρημάνου Νομου διατασσβμενα.
  Ι Έν Άρχαλοχο,ρίω χή 15 Μαρτίου 1910.
  ί Ό χρίη ταμίου ίκπληρών Γραμμβτεϋς
  Ι Κωνστ. Γ. Μπαριτάκις
  Αριθ.
  1^460
  Τή 4 Απριλίου 11*1'> ά-ο τής 10—12 π. μ
  11 1 '
  » 11
  » 2
  Έν Χανίοις τή 28 Μάρτιον 1910
  10-12 » «
  10—12 » »
  10—12 » »
  Ο τελώνης Χανίων
  Κ. 4»ραγκούλης
  Αριθ. ΙΙρωτ. 144
  95
  'Κ,ν 'ίϊνόματ» χον ί^ηόΐΛέαα: των Έλλιίνων
  Κ Λ Η Σ* 1 Σ
  !
  > 11,>ός χον ίτΛ ζωοχλοτΐή χατηγοροΰμ<νον Μεχμβτ Μίλίχ Κβταρτάλην κάτοικον Ηρακλείου χαί ήίτ; αγνώστου δίαμονής Καλεΐααι ΐπως ίμφανισθγς οΰχΐπροςώ'ΤΓως ττ,ν 8 τοδ μηνός Ιουλίου τοΰ ϊτους !9 Ο ημέραν Πέμπτην καί ώραν 8 π.μ. ίνώπιον τοϋ αχροατηρίου τού ΙΙρωτοδιχειου Ηρακλείου κρός παιρβτερω βυζήτησιν τής άξοιοπβίνου πράξεως τής άναφερο- μενης εις το προδημοσιευθέν ύπ' αριθ. 6476/4οιι τής 30 Ίου- νίου 1ί>09 κατηγορητηριόν μας, άλλως θέλίΐς δικασθή ίρήμην.
  Έν Ήρακλείφ τή 3ΐ Δεκεμβριού 1909
  Ό Εισαγγελεύς
  Γερ. Χατζιδάκης
  Ί> Αήηαοχο
  ΕίίβΐνθΐΐΤ ά'πανιας τ,ΰς κ«ίΐκο^ς τοϋ Δ/,μ=υ Άρχ.λβχωριβυ
  ότι ίριζονται ήμϊραι ίνα κατ' αΰτ?·ς ποο3.-ρχ9ντβι έν τή Έδ:α
  τοΰ Δήμΐυ τβύτου ο! ςημιω«ίντες ίϊιοχτήται κβί λομ6ανα·σι χΐρ'
  αυτού τάς άπαιτη«ις τα,ν, αί 13 κβ- 27 Αποιλίου, 11 χβΐ 25
  Μαίου. 8 κβϊ -« Ίουνιου, 13 χαί 20 Ιουλίου, 10 καί 24 Αΰ- ·
  γούστου, 7 χαί 21 Σεπτίμδρίιυ, 12 χαϊ 26 Όκτωδρΐίυ* 9 χαί
  23 Νοεμβριού, καί 14 καΐ 21 Δεκεμβριού. ' ,
  Εν
  νομίμως ή παρβϋσα
  Ήρακλείφ αυθημερόν
  Ό Εισαγγελεύς
  Γ*ρ. Χατζιδάκης
  ΙβΦΗΜΚΡΊΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  89
  Αριθ. Πρωτ 12459
  79Τ8
  Έν "Ονόματι τοΰ Βασιλέως των '
  Κ Λ Η Σ 1 Σ
  Πρός τόν ίπί Κλς-ή κατηγορςυμινον Κερημ Χ:>τζά*η>
  καΤοικον Ηρακλείου καί ήδη αγνώστου ϊιαμοντΊς
  Καλεΐσαι όπως ίμφανισβής αυτοπροσώπως την 8 τοϋ μη-
  μηνος Ιουλίου τού ίτίυς 1910 ημέραν Ιΐίμυτην και ώραν
  8 κ. μ. ενώπιον τού β/ίροατηρΐίυ τοϋ Ιΐρωτ&δικειου Ηρακλεί¬
  ου πρός παΐρβτέρω «-«ζήτησιν τής «ξιοποινςυ πράξεως ττ.ς
  άναφ«ρομ.«νης είς τό κοινοποιηθέν ίιπ' αριθ. 778/ΐο8 "ίί ^
  Ίανουβρκυ 1908 κατηγορητηριόν μας, άλλως θίλεις δικασθή
  έρήμην,
  Έν ΉραλΛείω τή 31 Δε»»μ6ρίου 1909
  Ό Εισαγγελεύς
  Γερ. Χατζιδάκης
  Δημοσιευθήτω νομίμως ή παροθοα
  Έν Ήρακλείψ αυθημερόν
  Ό Εισαγγελεύς
  ■ ερ.
  Αριθ. ίΐρα;. 31
  Ό Ειρηνοδικη», Ηρακλείου
  Λαβών ύπ' όψει τα «ρ(>ρα 7ο και 149 τ&υ Όργανισμου νών
  Δικαστηριων.
  Όρίί,ει τακτικάς οικασιμβυς τ,μ·ρας προ» ίκόΊκασιν μέν των
  πολιτικών ύιτοθεσεων την Ίριτην, πρός ΐλδικασιν 4« των ποινι-
  κων το 2>α66ατον ίκαατης ιόοομαόΐς και ώραν εναρς^ως των
  ουνεδριάσεων δια μέν τας πολιτικάς ,/πο«ίο*ις την 4 μ. μ. δια
  θε τας ποινικας την 9 π. μ.
  "Ωρας οε καθ" άς το Γραφείον «α μίν^ αν3ΐκτ4ν κατα μέν τας
  εργασίμους ημέρας από τής 7. 30— 1χ %. μ. κ»ι «π- τας ό
  — 6'. 30 μ. μ. κατα δβ τας εορτάς απο της 9—12 π. μ.
  Το παρόν 6α ίσχυτ, ατ;ό 1 ΆπρΐΛΐου Η·*χρι της 31 2ί«τ.τεμ-
  6ρίου 1910 και
  Διατίσσει την έημοσιευσιν χαι τοιχοκθΛλησιν τού παρόντος.
  Έ(ίνετο ιν Ηρακλειω τχι 17 Μαρτιου 1910.
  Ο Είρηνοίικης Ο Ρραμματιϋς
  Έμμ. Αναγνωστάκης Άριστ. Γ. ΒασΐΛακακης
  Ά>ιρι6ες αντίγραφον.
  Έν 'ΐΐρακλίΐψ τή 18 Μάρτιον 1910.
  Ό Γραμ;λατ*ΰς
  Άριστ. Γ. Βαΐΐακακης
  Σμύρνης τής Μιχρας Άσιας χροσωρινώς ϊιαμέ-
  νεντως ένταϋΐα.
  Διά τα^χα
  Ίδόν καί τα άρβρα 492, 339, 181,212,
  Ιΐολιτιχής Διχονομίας ΆποφασίΙ,ει Δικάζον έρήμην τής έν«-
  -γβμΐνης 1) Νασημ~ίς Γε,νουσβπούλας ή Ά6ϊα»ιτοχούλας χή-
  ρας Ναζηφ Βραζερακη 2) Σ'.ντικάς Βραζερςπουλας συζυγου
  Μεχμιτ Παπουτοαχη καί 3) Χουϊνί) Μβϊλουμάκ») δι" ίαυτού
  χ«ί ώς ν^μίμου «πιτρόπβυ τοΰ βνηλ''χου τέχνου τού Ίχμπήλ
  Μαβλς·υ^αι<η κατοίχων των ϊύο κρώ1<ι>ν Κωνσταντινουιΐόλε*
  ως καί τγΟ τελϊΜΤαίίυ Σμύρνης τής Μικράς Άσίας ΐΕροσαι-
  Δεχίται την υπό κρίσιν καί χρονολ. 20 Απριλίου 1909
  τοϋ ίνάγοντς·: Άνοωνίου Χβτζηϊάκη διχηγόρου κβ-
  Ήρακλίί3^ ώς ίάσιμον
  'Υποχρβοΐ τους ΐναγουιένους τούτους νά κ*τα6άλωσι τω β'ιρη-
  μίνφ ίνάγοντι τ, μέν Νΐοτ,μπέ Ρενουσοπούλα δρ. 303,40 ή
  Σιντι».α Βραζίροπου/α 5ρ. 500.75 ό Χουσνής Μασλουμά
  χης δι εαυτόν μέν 3ρ. 82 ώς ίτ;ιτρ;τ;ς; ϊ= τοΰ άνηλίκβυ
  υίοϋ αυτού Ίχμπήλ δρ. 24υ' έντόχοις απαν.ις άπό τής χρονολ.
  τής άγωγής μέχρις άιοπ/ηρωμής
  Κηρυσσβι την πίροΰσαν καί ϊπ «γγυήοει εκτελεστικήν καί
  ϊτιΐ6άλλ»ι τα δΐχαστικα έξοία καί τέλη τοΰ ίναγοντος είς ίάρος
  των ίναγομένων ίχ. ϊρ. «ίκοσι ίΰο χΐι 60 '/ρ
  Έχ,ριθη απίφασισϋη και ·ίημοσιε^6η
  Έν ΗραλΛίΐω τη 31 Ιανουαριου 1910
  Ό Ε'ρηνοδι/ευων
  Νικόλ. Μεταξάς
  Ό 6;τ,θος τβυ Ρραμματίμις
  Έμμ. Διαρμισάκη
  Δ^ιμο^;ιί^')^,τω ή ιιαρ;5σα έν τώ παραρΐημϊτι τ/^ς Επισή¬
  μου Εφημερίδος τής ΚυέερνΓ,ΐίως Κρήτης *ΐί τας νομ·μους
  Έν Ήρακλείφ τη 15 Μαρτίΐυ 1910
  "Ο πληρίξουσιος Δΐχηγορος τοϋ ίναγονςος.
  Γεό,ργιος Κ. Μαρής
  ΠΚΡ1ΛΗ4ΊΣ
  Των διαταςεων τ^ς ύπ' αριθ. **/& και χρι-νολ. 31 Ίανουα-
  ριου 1910 οριστΐκής αποφάσεως τού Ε;ρηνοίικειου ΉραΛλιιου .
  εκίοθιϊσα επι υπο χρςνολ. 20 ΔπρΐΜίυ Ιί,'Ο'^ «γωγη τού Άν- '
  τωνιου Ί. Χατζηίαι-η 2ικηγορο^ κλτιιιιο^ Ίΐρακλειβι· κατβ ,
  1) Νασημπές Ρενουσοιΐίΰλας ή 'Δ63ανΐ'ίθ«βίΐΑας χηρας Ναΐ,ηφ
  η ΐί) Σιντικάς Βραζεροποΐ/λας αϋί,υγοα Μεχμίτ 11α-
  Ααι 3) Χουσνή Μασλβϋμακη ίι' εαυτοϋ χ,αι ώς νο-
  μιμου έπιτρ:πο» τοϋ ανηλικου τεκνου τβ^ Ίκμπηλ Μασλου-
  μάκη κατοίκΜν των Ο)ο κρώτΜν Κωνβτανουχολεως καί τββ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒϊ<:ΚΝΗλΚϋ2. ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ Γών εγχωρίων φυ<τΐ«ών ~ραΐοντων χατά την εξαγωγήν / ζ"·α<ι('α7 τ >μφώ%>νζ τψ άρθρφ 6 τ ο Ο ύπ' αριθ 4ο5 Λ5: -/ρονολ 19 Μαίου 1Γ'Ο3 Νόμου καί τφ ύ-' αριθ
  "' /7'/;ονο> 6 Νθ'αίρίθΛ 1907 ί >ω /-αΜ-γύο><<τ« ■*<·■» τ^ /.^να Αποίλ'ον 1910 ~>ήν -οθ ε>αίου, ο 'νου /.α>
  "π1 'ί'οτν τρι,/ηνίαν, ά-χομ,ίνην τ-Τ; 1 Φίβρουαριου 1 91() **ι
  σ-χτ-(ι)ν- -
  > οποια
  γουσ/ν τ/1 'Ό Απριλίου ιΐιΐΐι
  1«.
  'ΐανη γι
  ', ι Οί» 011
  νιΐΓνα
  1
  Έ Λ3 ! Ον
  «ν /.αιψ, <; Γ·./,* ςηρ-ΐ 58 — ο» , - ΊιΙ — ι -μ ά'2 ινί^ ι Ι ___ ι } οινοπν^υμα, Γ, σϊ-^,Λ ιαν τη, , χ.ατ ν οιν»^ «-1.■;) ./ αα.ω. ς αυτάς ίς — ΐ Γ-ΐυσςϋκΐΐΑτι οΓ*^ *·,-. ■ · ■ · ■ ^..... ........ όϊ Ι^ροιτίίΛ οΐνο. ο ο *<» Ι,',ι.γυα'νθν-'/ * Λ,* . οα'-ν-Λ5 ιΐ Λ·4αν:ιί «ν φ Λοιφ. . . α 'Λ^υ (·δΛΛ« έν φ/ 'οιφ (αφ <ό Χχρουπιη..... 1 1 Ι^ΛαΐΰΓ·^θΓ)"ίς . . 10 4ο .6.αονα4α χαι πΐ ΙΙ.ρ-ΐίκίΛ α . . . . >ρτοχαλβ
  ■δβ. ..
  47
  ίο
  ιΥΙ,ΐνταρινια . . . .
  4 »
  Κ. .(.α . . .
  ί')
  ).», .......
  ι, .ί χ υ
  ". /ο
  51
  Ι^ρη/ΐΛαιον, ιϊ
  χατί", αϊ',ας . . .
  :χ22 _οαί
  νόν ϊ·β /.ηιΑΐκή·,
  όν.
  μ;ν:ν το^ »ν
  Ιιΐια» κα-ΐα
  β ! .«
  θο | - Ι
  16
  ϋο
  60
  10
  23
  55
  05
  80
  09
  Οό
  04
  , ο
  18
  18
  ς2-Ί
  09
  50
  .ιίθι - κ
  XI,
  Κ.κιοια
  1(
  Ι Ί
  ? ι ■
  έ ;
  ί ν
  ί » » Α·οίρ
  31. ίί-νΐΑ^ιΐον,
  ί". π^ος 10 τοίς >
  ν.ο -^ταφιδβς εΓοο,,ί α^^Α·^3Μι^<^.- ?·"» "'■"' 2. ■? ξμ ςβνβαι άςελυκιστοι ςε^^κισμ»V3^.1 άςελυκιστοι. (ίλ*με)... — ι * _ — Οί — ',< ! ~ 2! ;ί ί 00 ' 4 40 _ Ι 65 2 00 ' 5 2(ι - ϊο ' Ζ. 5 10 1 30 - 20 - — ι 17 — 16 τοιουτο,,. Αθν «απωνος ί 0,63^-2 χΐΛΐΓ ).ν'/^κυ 50—- Εϊοιι ΐ,ιοοο-^γοΐΓ.ΐϊνιΐ -ατα ,,ό Δίρματα λ γί-.ρο&ατων............ Οί » 6οων /.αι μΐσχαριων όο *' ζΐυριύων........... 56 » αρ/.αλων ιιαι αΐΛουρων. 57 Ίπιοι 4 β/β κατ' εκνψησιν ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Γ . ογ «νανα ι χ.{;.,- 4 ΙοΟ Λ1 ^ί']Ορα και όϊ Μιζ^ρα ςεινη Λίν κοι ρουτ^ρος 70 Ι 50 Ι — ί 3ι>
  60
  20
  — | 15
  — 1υ
  — 05
  — 10 Ι —
  — ι 02 Ι 50
  Χανίοις ττ 26 Μαρτ'ίυ 1910
  Ο επι των Ο!κονομικών Έκιτροκος
  Κ. Μ. ΦΟΥΜΗ1
  '—..