93197

Αριθμός τεύχους

17

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

6/4/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠήΡϋΡΤΗΝΐΑ ΤΗΙ Εφ1™ί ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  ΕΝ ΚΡΗτΗ
  ΤΕΥΧΟΪ ΤΡΙΤΟΝ
  •Εν Χανίοις τΛ 6 'ΔπριΓ.ίον 1910 — *
  17ος
  Άριθμ. Πρωτ. 1060
  ~» ΔτΐΓ 774
  ΑΝΟΤΕΡλΑΙΕΥΘΥΝΙΙΙΟΙλΟΝΟΜΐΚαΝ
  Πεοί εκμισθώσεως τοϋ φόρου έηι των όυγκομιζομένων δη-
  μητριακών προϊόντων παντός εΐδους δνα το έτος 1910
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕαΐΤΡϋΙΙθΣ
  Διανιηρύττιι ό'τι:
  ΟΙ Πβόεδροι των Επιτροπών των Είρηνοδικιιαχών καί Έκειρ-
  για*ών π«ρι·ερ·ιών 6—χ'Μθϋνται, όπως ά'ματΐ) λήςε,ι τής δημο¬
  πρασίαν αποστείλωσι είς μέν την Ανωτέραν Διεύθυνσιν ιών Οϊ-
  κονομικών τα πρβχταά τής δημοπραείας, είς δέ τον Νβμάρχην
  τοϋ ΝομεΟ είς &ν ϋπάγονται αί είρημίναι περιφέρειαι άμελητεί
  έν «νάγκΐβ δ* καί δι* έκτακτον ταχυδρομιον πΐνακα *εριίχβ»τα
  κατ' οικονομικήν περιφέρειαν το χαταχυρωθιν *β»ϊν τεϋ μισθώ-
  ματο . Άμα τί) λήψει τοθ πίνβκος τούτο» ίιιΐοχρεοϋται ό Νομάρ-
  χης νά κρο6ή άνευ βναδολίΐς είς τοΐχοκόλληΐιν αΰτοθ είς τηνίύ-
  ραν τοθ ΝομκρχιακοΟ Κ«ταστήματος καί «ιτιγράβων τούτου
  είς άλλε: ίημοβια μέρη τής πόλεως καί είς άναγγιλιαν διά κήβυ-
  χος τοϋ άπετΐλίσμε^ς των δημοπρα*ιών συμφώνως τω είρημένφ
  ΧΪνακι.
  Π5ς τις τηρών τάς διατάςιις τβθ 7ου 6'ρου ϊχμισΐώΐεως τής
  ΰκ' αριθ. "*/(— * ^· διακηρύξεως «χ«ρί έκμιεθώσεως το9 φόρου
  επί των συγκμιζβμένιβν δημητριαχών προΐόντωνκαντός εΐδους διά
  το ϊτος 1910 δύναται νά ΰχοίάλΐβ την αίτησίν τού κερί μειζονος
  προαφορας κ«τά 5'/,έπίχλιβν τοΰ νλειοδ»τη6έντος κβσοΰ καί
  ΐνώκιον τοθ Νομάρχου, ΰποχρεουμενου Οπως ταχισΐα άναγγιλλ*
  τάς γενομένας προσφοράς είς την Ανωτέραν Δκκθυνσιν των Οί-
  κονβμικδν. Οΰδιμια προσφορά είναι δεχτή άν μή συνοδεύηται ϋτό
  Τού κεκανονισμένου γραμματίου τής εγγυήσεως.
  ΑΙ κατβθέσΐις των έγγυήσε«ν ούνανται νά γίνωσι καί καρά τί)
  Τραπέζα Κρήττςς συμφώνως τώ άρθρω 15 τβϋ ϋπ' αριθ. 893 τής
  & Μαβτίου 1906 Ήγεμον. Διατάγματος, τροποκοιουμενου χατά
  τβθτο τβθ 6ου όρου τής Ικμισθώβεως τής κρομνησθείνης διαχη-
  ρύξεως.
  Έν Χανίοις τί) 5 Απριλίου 1910.
  Ό 4*1 των Οίχονομιχώ.
  Κ. Μ. ΦΟΤΜΗΣ
  Άι6. Πρωτ 1059
  Διεκιτ. 773
  ΑΝΩΤΕΡΑ &ΙΕΥΘΥΝΣΙ. ΟΙΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΙΙΓΟΚΗΡΪΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  συμϋολαιων
  Ιΐτρι προμηθείας τοιακοθιων ύεομιδων
  χαι δνκογράψων
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΝ ΚΙΠΤΡΟίΙΟΣ
  Διακηρύττει ότι :
  Έκειοή ή υπό τού Νιχολάου Κου6αριτάκη κατοίκ^ιι Χανίων
  προσφιρθεϊια χατά την 15 Μαρτίου έ. Ι. τιμτ, των ^ρΐχχμών 4
  οι' έκαστην δεσμίο^ τοϋ είς τό Δημόσιον πρ:,. ηθυθησομενβϋ
  χάρτου συμ6ολαίων κ«ί δίκογράφων εθεωρήθη ΐΐυμφορος είς το
  Δημόσιον
  Δια ταυτα
  Άκ.υροϋμεν τό υπο χρονολ 15 Μαρ-,υυ 1910 πί,αχτικόν
  μειοόοσίας, τό σία τεύ άπ' αριθ, 1388/|84 και χρον^/.ςγ. 15 Μαρ¬
  τίου 1910 ίγγράφου τοϋ Νομάρχου Χανίων ύΐτο6λη«έν ημίν κοί
  διατάσσομεν την ϊυςαγωκήν νίας δημοπρ»ΐ:ας ϊι» την είς το
  Δημΐΐιον χρομήθιιαν των ώς άν» 31)0 όυμιδων συμ6ολα'ογρα-
  φικοϋ χάρτου την 21 Απριλίου 1910 ήμΐραν Τειαρτην καί ώραν
  11 —1%^ τ. μ. ενώπιον των ίιτιτροπειών των όριζομένων έν τή
  ϋκ' αριθ. 470/34ΐ *αί χρονολογ. 13 Φι6ρο-αριου 1910 ϊια»ηρυξει
  ημών καί συμφώνως πρός τοϋς έν αύτη αναφερζμένους ορους.
  Έν Χανίοις τή 5 Απριλίου 1910.
  Ο 'Κιτίΐροτΐθς
  Κ. Μ· ,ΦΟΥΜΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 2096
  β Διικ-. 8ο5
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΧΟΤΕΡΙΚυ>Ι Ε1ΙΙΓΡ0Π0Σ4
  Λαβόντες Ιχ' ίψ«ΐ
  «',) Την Οχ' αριθ. '*·°/μ» ·· <. ίΐί»ήρυξιν ημών, ΪΓ τ,ς »ξι- τίθετο είς φανερϊν μευϊοτικην δημβπρασιίν ή π.βμήθι'ια δ^ χιλιάδων μίτρων ϋφάσματος Κΐΐακί αναγκαιούντος είς την υπη¬ ρεσίαν τοϋ Πεζικοϋ. 6 .) Τα υπό των Νομιαρχιών Χανίων Ρεθύμνης καί Ηρακλείου ύπθνληθίντα ημίν υπό χρονολογίαν 29 Μβρτιου 1910 τρ*- κτικα των Έπιτροπειών αίτινες σ^ια.ώθησαν πρός διεξαγωγήν τής μΐιοδοσίας ταύτης, έξ ών ϊείκνυται ίτι μονο» ό Εύ«ταθΐ5ς Ίακ'ω6ιδης κροβίφέρθη να προμηθεύσ^ τό ώς «νω Κ1ΐ( Κι 2εχ- •είς ν' άναλάδ·^ την προμήβειβν αυτού πρός δραχμάς 1.29κατ«
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  μέτρον, όστι; χαί άνι*ηρ^1η ,ελιυτΛς μ·ι;ίοτης ΰιο τή, Έχι
  Χ
  τροπιιας τής σΐυταβευης έν Χβνιο'ς κχί
  ' Τ 3
  ν' Την !ιπό
  3
  χ
  θαίου Σ. Μ*./.ϊ/-ωνίΐ'; νοΑ.ΐίύ, χ*' ϊ,Ατΐροί.ίο. ο,
  μΐ-α -.ο χ,τζτο )*·ο.) γ:x^ιΑX-ι5^
  ότι π3:σ5·9ίτ2! ν' άναλΐβϊ] την πο
  Ι άνη 5'/# ίλίττον τής όπ3 τ
  ι. ί ίη<ι ζιν τού Ματ¬ ):, 3.' ή; δη- τβϋ έν λόγω Ιίο»τες κπ το α'ρθρο^ 14 τοΰ 356 ' VΑ^ρο^^^ε "7 πρακτ <·λ ~<ί γ Μΐρτΐου την ίττΛναλη^ιν αυτής σ^ιΑφωνως πρός τούς όρο^ς 1165/»β «· ^· ϊ'α<·ηούς£ως ημών ένεργηβησοιΛβ- τής ηφη »β νην ενώπιον των Ιϊο τη. διαχορυξιως τα^της όριζομενων Έτι- τρ:π«ιώ< καί έν τοίς οΰτ3ΐς τοτοις ττν 12 Άπριλιοο ί ί. ήμί- ραν Δεο:ε.αν χαι ώοαν 10 ίιί—12 π μ. Έν Χανίοις τή 3 Απριλίου 1^10. Ό ιπι τύΐ 'ΚσωΓερικ όν 'Κπί Α. ΙΙΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ ρ γ ρ ΐς ϊιά την -ι :μηθειιν "2 ΌΟ μ«-ρ .ιν ΚΙΐΑι αναγ- ο,, ε ς Ον Κ Ο