93200

Αριθμός τεύχους

18

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

9/4/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΓΦΗΙΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΙΕΩΙ
  ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΥΟΧ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις :ή 9 '4ποτλίον 1910 — '4οιΟ. 18ος
  !Ι α
  ό
  α α η
  Έν τή ΰπ'ά?·θ. 939'β87 κα' χίθνολβγίΐν "27 Μουτι:υ '9
  προκηρύξεί ημών «Περι έ*μ οτθωσεως τοϋ ©ό Όυ ^πι των τ.
  κομιζομένων ?ί,μητρ ακών ΐϊ?3Χοντι«>ν παντ:ς -Γϊ;υ; έ
  191 'ά Ι 4
  άιτοοριπτόμεν» ι «τος 2"> ήαερδν ϊνυτβρΝτως άπο τής επομένης
  τής άποοθ'ψεω:.
  Β^ Έ»ν ό Έ:γ-Λά6θΓ ϊεν ιαοιϊώοτ, τα 1,500 των σιϊηροσω-
  λήνων ίντ'ίς τώ' 'οιζιμίνι.ιν ή ϋν $ζ/ άντ'κϊτίστήστ; ίντός 20
  Μ Έ
  κομιςομενων ϊ,,μητΡ «κων «?«οντ»ν «ντ:; -^; ** τ ,: , .^^ ., ^ ' π:?ΪΙ^ησ:μενα τ£μάγ[α, ή Μοναστηριακη Έ-
  1910. τη ϊημο,,,υθ*^*·.; τ, υ τ « * Ι , τβυχί; 1 . ":^ 191.1 ^.^ έ ^ ., „. « ■ ργολαδ., ^^ |κπτω.
  φύλλον τής Επιΐημιυ ιΛφηΑεριί:ς, =.κ πχ5α?ρ·-μί- εν τή υ ι ^_ ^ προχειμίνη- ϊρ '-λα'ι?- συ'Αϊώ'νως τώ 351) ΝϊΐΑω.
  αριθ 6 Οί»νο·α.κή «εριφεϊΗβ ^,:1α^ -,ς Μ^-,ο γ.τά^υ Σίβ:ς ' Κηί'ύσβϊτα- ώι " -.ώ: Ί*ι-Μτϊς ί« έντός Ί8 ώοών 'άπό τής
  ρ ρφ ί
  περιλαμδίνϊτα· κΐί το Μετοχήν Γαλήνί} ίν ώ τ 3τ; γ
  ται εί; την εΐ*ονομ:κήν περ φ%ρε:ΐν Φόθ _λε 'Άγ&ος ΪΙαν-
  τελεήμων τ»ς επαρχίας Μαλεδυζίου.
  (Έκτο3 Γραφ:ίθϋτή; Α.. Δ τΰν Ο'
  'Η Μοναίίτηριακίι Επιτροπεία Ήοακλείον
  Διακηρΰττει ότι,
  ής
  ιΐοΌ- !<1τ'-ν /.ίΐνιπί'ήτω; τ/*ς ϊΐ' ο-'Οαχί το. χατϊκυρωσ (ως τής ίργολαίιας δέ > Ύ.ρζζ~-)&ι, τοις σύνταξιν τοΰ οι.κειο^ ίργ;λα-
  6:·α33 Συμίολΐ ϊυ άνε , άπ',χρώσης δεδιχαιολογημένης αιτίας.
  9) Οί ^-^λο,Αίνο ν»λαδ',)ΐι ^ϊοος χ;ς τψ προ*ιΐμένην μειο-
  I
  δ-ΐιαν οφείλουΐ', 3ιχ την άλοιδή ϊ-ιπλήρωϊίν των ύποχοιώσεών
  | τ'ον ν ά χατιθε-ωσιν είς τΐν Πρίΐδρον τής ΜονίστΥ|ριαχ.ής Ε¬
  Ι ^[τροτειας ΓραΆμάτιθν Τχ;ί€ΐ3κ Τίΰ Δημοσίου Κρήτης ή τής
  ' Τραπέζης Κο^ττ,ς ΐαφαΤνον την είς αΰτο κατάθεϊ'.ν ϊραχμ-ον
  ' χοσίων (άίΐθ. 200) «ίς·/ρήΑΐτα ή μβ-οχάς τής Τοβπεζης Κρή¬
  της κατά την έτί τής ίκϊόϊίώς τ -«ν αξίαν. Τό γρΐμματιον τ:ϋ
  ύ~ό τούς έπομένους όρους.
  ..- ,ν^ν. >»»)»'««« -^.,. ό'ρους »αι ετεεΐί Λίτοα σιδηροιωλήνων μ*τά τώνάναγκαίων καμ-
  1) Ή ίσωτερική διάμϊτρος των 1 ιθ') αέτ,-ων των βι οϊο^- ^,-^^ . α , ^ -ν ,^.^ χά5(ι πρ·3. τ^0 |γϊ?αφ3ν ί^οποί-
  λήνων δίονίναγ, 0μ, Οόΐ παχ,υς 4 χΐΑ. μετρων των «ναγχ,ιων γ^ χ^ Μονβτπηρ'.ακή-ς Έ*ιτρο*β«ς.
  κβμπύλων τβμαχίων. 11) Τα εξοϊα το3 συμδολαίου καί τα ιιηρΰκεια ϊικα·ώματα
  2) Η έσωτίρική διάμετρος των 100 μέτ?ων των σιίηροΐω- :πιόα,·,„,.,,,., τΐν ίργ;χβ6ον.
  λήνων ϊε'ον Γνα ή 0,025 μετά των άν*ϊκϊίων καμπΰλων '.ε^α- "', ^ « , , '_ , ,. -, ,0,Π
  ,1 ' Εν Ηραλ'ίίφ τη 1 Απρ'λ'.ου 1910.
  3) Ή τιμή των σιίηροσωλήνων τούτων ζροΟ«λογίσίίη χαί ^ Προεδρος
  ληφβήσεται ώς β^σις τής μειοϊοσίας των μέν ϋπ' άρ·.θ. 1 ϊραχ. + Ο ΚΡΗΤΗΣ ΕΓΜΕΝΙΟΣ
  2,30 χ,ατά μέτρον των δέ ΰπ' ?ρ;θ 2 ϊραχ. 1,20 /ατα μέ-ρον _^_____
  ύΓθλΐγΐζομένων είς βαρο^ το3 Έργολά6-υ ά-άντ<·>» των νομί- ———
  μων εισαγωγέαν τε1 ών.
  4) Ή έκπτωσις -;?νοσεται ϊ^ι τοίς -/0 β'ις άιιερ«ας μοναίΐς.
  5) Ή μειοδοτικτ, ΐη'Αθπρϊϊΐα διεςα-/_*1τ-ίετΐ: -.ν τώ Κατ?.στή
  ματιτής Μθνα^-ιηρια/.ής Ήπιτχττεία; ίν Ηοΐ*λ=ιωττ, 2.) Άτί'·-
  /«ιςιιΐ έ. ε. ημέραν Κ'ΐρια»ήν >αί ώραν Κ) —12 ~. μ- ίνο'Όν
  ιπβ'.ας άποτεΛυμ:<ης λο τ:ι- ΙΙαοί^ρ^-ι /.Ά μ:'»ών ής Ι'/' τ, ·:■'.'.; ^ /.λ1 Αριθ. Ηρωτ. 139 ~ · Λ :<- 9ο ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΗΙΟΔΟΣΙΑΣ ζ/.τ,ρωτα,. 1,500 μ-τρα Τ.ών :ι-/,ρο;ω, τ»«κ .ν"-; ■: -η.ώ- -'-: τ^ τού σ^μβοΛα·^ ^ω ΐί» Έ- ,---τΐ'ΐς ■?.: ··')■ ' =- 7) Ήν -ερΐ'ττώεί' ϊτ:ρριψ.<·) " '' "> - ''■ -ε·-- ι- . -
  των σ'.Ειτροοωλήνίον ό ϊρ'/ΐλ'βο; ν·π"7.2':ο ΐ· ν αντ'.Αα·< -.-α τι λ : ■« / (, -> ι ". ι ε ' ότι,
  Λ.ι,,.,α . ·. , ' ■:' *?ιθ. ! ' «ι ?.' ι:. Ιτ ά
  ", ι, ^ /' ΐ^'_.'" ' ζ 5~.> ^-ι»ήίντων
  -ό. Ν ,-ί. ■/; ν. Ρι'ίύ Α.-ί-Λ
  '!-'-.'Ίιτ-1 «ίς ;α ί-3. "/-: ϊς-■-.·, νατά
  " ^-■' 'ΐοθ "·'" ΐ',χ^' ι-·.'Τΐί -ί·;υ ι; 'χμ
  ι - - , τ · '■' -■■-■> "ί,ς τΡΐ·/::-ί:-. Λρ^·.ως 1009—10 ήτο :
  1/ °/ ϊ
  100
  «■ΦΗΜΕΡΙΪ
  ίΠΓΒΕΡΝΗΣΚύΣ
  όντων ήτοι (σΤτος κριθή τατάτες μίταξαν λαχανΐχά κ. λ. π )
  2) 2 λε—ά χατά Χίΐα>γ;ν επι των πρίδάτω» χαί αγών.
  3) 10 λβπτά ϊτ> ένάΐτου βοος.
  Ο Δτ,μοτΐχός φορος.
  1) 1 °/0 ϊτί των Δημητίΐζκδν προιίντων.
  9) 5 >ΐ*τά <ατά κεφαλήν δΐτί τΐ6η35μενΰν Συμβό^αΐίν σϋνΐυθ^νίυιτνος $'.ς πασϋθ
  τας ύπογρεώσεΐί τοΰ ίνοίχΓοΐστΐϋ ανΐυ ίικϋίώ ;ατος δ:αίρέσ*ως ή"
  δ'ζήΐεως.
  6) Αί ίτοοσίοοιΊ θά γίνωντ~( είς ά*·ραίας μονάϊαί καί ίϊς χρυ-
  τας δοαγμάς βϊς ά; θά χΛτα'βάλΑητα! κα'ι τό μίσθωμι είς τό τα¬
  μείον τοΰ Δημου
  7) 'Η χϊΤϊδολϊ- τοΰ ϋίσθώματθί θΐ γίνη είς δύο 'σας δ33ί;ς
  ήτοι ττν 30 Ιουίίίυ 1910 καί 30 Σ*ιττειι6ρίου *. ί. πασά ϊέ
  ?5τΐς μή καταδαλλυμένη «μτοΓβεσμως ί« ό"λφ η ΐν μέβ« καθί-
  στβ-β> τοχίφίρος καί άπα·-ητή κατά τάς δίατάξιις τοΰ όπ' αριθ
  196 Νόμου.
  8) Ο'δί'ί συμ^η»ισμός δύναται νά γίνί άπέναντ! τοΰ αΐσθώ-
  ματος 8·' οιονδήποτε λόγον.
  9) Ή ιτί ειοϊοσία δέν είναι τελβιωτιχή. ένομιένως εάν έντός
  ε_ ήμ£Ε<Τ>ν από τί]ο προσωρινΫ'ο xατίIx^ρώ'τεω^ προσφίρτι τις τουλα-
  γιςτον 5 % ίτί τλίον τής τελευταίας ποοατΐορα;, τό ιτρακτΐχόν
  τής πλειοδοσίαν θά άκ'οροΰταΐ ίπκναλβυδίνίτίί ϊέ αύτη μετά 8
  ήμερα; άπΌ της πεώτης «νώπ;ον τής αυτής Έπιτροπΐ'ας καί υπό
  τούς αϋτούς δρους.
  10) Εάν ό τελευταΤος πλεΐοδότης η ό έγγυητής αύτοΰ άονη
  θώσι να ύττονράψωσ'. τό συναίθησόμιινον Συμβόλαιον εισίν βιιβό-
  τερ'ι ΰπΐύθυνοι άτέναντι τοΰ Δήΐλου δια πατάν επί τοΰ ιιυθώ-
  Αριθ. Ιΐρωτ. 78
  ρϊς νά Ι'/ωσι ουδέν ϊίκαί'ομα έτΐ τοϋ ^υνόντος πλεονάταατος ή ϊέ
  κατατ«θεΤσα είς τό τετμεΐον τοΰ Δημου ■προχατυδολή ίέν ϊπιστρέ-
  φ·τοτι ά/λά μίηι ~ςττ ό^ελος τοΰ Δή·.1 ου.
  11) Ό πο3ΐαλ«τας ττν χ^ϊ'ΐίθτίαν τΐλειοϊότης ανακυρύσσε-
  ται όοιστιχώς μιτθωττς, Ιαν χατά "ήν ϊϊεξΐγωνην αυτής ίέν πρς.σ
  φερθί τίοσφορά κρείσσων τής ύιτ' ϊΰτοΰ -ροσΐειθείττις.
  1'^) Τα ποακ~ίκα τής ττλ«:;ϊοσίας Οτ.όκ*(ντϊΐ -'ίς την έγκρισιν
  τοΰ Δηαοτιχοΰ Συμδουλίου τό όποΤον ϊύνατϋΐ 'ά «πΐχι,ρώσΎ) τ, μή
  αύτα χωρίς ό τϊλευταΤος χλε'ΐίότη; νά ά·ταίτη χατά τοΰ Δήμευ
  ούίέν ϊίκβ'ωμα.
  13) Τα »ηρύκ(!α: καί Ιςοϊα τοΰ Συμβολαίου έπιίαρύνουσΐ τ'ον
  πλειοίότην η ΐνοικιαστήν.
  Έν Άτσίποποΰλω τή 1 Ά-βιλίου 1910.
  Ό Δημίργβς Άτσιποπούλου
  Χ. Μ. Λ3ανδρί;ς
  > Διεκπ. 29
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΑΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Αήμαοχος Μελιδωνίον
  Διακηρΰττει ότι,
  Δυνάμει τής ΰπ'αριθ. 14 τής 6 Αΰνούστου 1909 αποφάσεως
  τού τ,ιρ' τμΐν Δτμοτικοΰ Συμδουλίου, ΐπικυρωήίίσης διά τής ύπ'
  άρι6. 518ν<)8ί άπ'φασεως τής Σίδαστής Νομαργίαο Ρεθύμνης, έ/.πθενται είς φανεράν πλειοδοσίαν κατά τάς διατάξείς τΐΰ ΰτε" αριθ. 356 περί δημϊτρβσίών Νομων ή έκΐΑΪσθωνις των εξής φό- ρων τής χρήσεως 1909. Α'. Ό Δημοτκος φορος τϊΰ φόρου Δηιιητριακών 1'ϊ °/0 άφ' απάντων των συγκομίζομένων προϊόντιβν χαί, Β . Ό 9ςΡ3ί τήί άτρι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  101
  13) Τα κηρύκεια καί Συμδολαΐογραφαά Ιξοδα έπιδαρόνουσι
  τον ίνοικιαστήν.
  Πας πλειοδότης δΰνίται νά ζητήση καί άλλας σχετικάς πλη¬
  ροφορίας παρά τοϋ γραφείου τής Δημαρχίας.
  Έν Μελιδωνίψ τγ, 5 Απριλίου 191().
  Ό Δήμαρχος Μϊλιδωόίου
  Ι. Μαχμουτάκης
  Αριθ. Πρωτ. 155
  » Διεκπ. 64
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΙΙΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Κηότελλιου Πεδιάδος
  Διακηρύττει δ'τι:
  Ο δηο,οτίχ,ός φαρός */» °/ο *« ό ?όρας υπέρ των ϊγροφυλάχων
  /Ι /ο *Βί πάντων των συγ*ομιζομ.έ;α>ν θΐρίνών πρ'ον.ων παντός
  είδου^ τής χρήσεως 1909—1910 ίκτίθϊνται δυνάμει τής ύπ'
  αρθ 97 τής >0 Σίπτϊμβρίου 1909 άποίασϊως τοΰ ίλη,ιοτικοΰ
  Συμδουλίου έγχεχρΐμενης υπό τής Σεβ. Νομαρχίας Ηρακλείου,
  εις φανεράν πλειοδοσίαν εκμισθώσεως, σ^φώνω<, πρός τόν ύπ' αριθ. 356 Νόμου περί δημοπρασίών, κατά Οικονομικάς περι¬ φερείας, ώς Ιχοι,σι δα τόν φόρον τοΰ δημοσίου, ήτοι 1) Άσκοί τό ετήσιον αίΐ^ωμα προϋπελογίσθη είς δρ. 100 2) Μαθίά.............................. » 100 3) θραψανό.............,.............. » 200 4) Καστέλλι—ΔιαδαΊίέ —Καρδουλιανό........ » 300 5) Ζωφόρο—Σαμπά...................... » 200 6) Σμάρι.............................. » 150 7) Ξειϊα.............................. » 200 8) Σκλαδέρογώρι........................ » 100 9) Κασταμονίτζα........................ β 150 10) Άμαρΐανό........................... » 100 11) Άποστόλοι.......................... » 300 12) Β,>νη............................... » '200
  13) Βαρδαρω........................------ » 100
  1 4) Πηγαϊδούρΐ—Λαγοΰ................... » 200
  15) Μουκτάρι—Ληλιανό— Αγια Παρασχη..... » 250
  Ή ίνοικίασις γενησεται υπό τούς εξής όρους.
  α'.) Οί ανωτέρω φόροι, όπως έχουσιν ορισθή ίνοικιάζονται
  όμοϋ καί θά καταβάλλονται είς είδος είς τόν μισθωτην έκάστης
  Οίκονομικής πίριφϊρ»ίας.
  Εκάστη Ο'ικονομική περιφέρεια περιλαμβάνει τα κτήματα των
  ίν τή περιοχί) αυτής κατοιχούντων φορολογουμένων Ο! ϊέ φό¬
  ροι οΰτοι θά καταβάλλονται υπο των φορολογο^ένων είς τόν ίνοι-
  κιαστήν τή; Οίκονομικής περιφερείας, είς ήν κατθ'<οΰσ· χαι ούχι είς τόν ένοικιαΐτην τής οιΆον3μ.[χ.ής Χίριφϊρειας, είς ήν τ^7.όν Χιΐται μερος ή καί τό όλον των κτημίαων. Έν περίπτώΐϊ'. ίέ καθ" ήν μέρος ή καί τό οκοι των χτημάτων χιΤτα: είς οικο¬ νομικήν περιφέρειαν, κείμίνην ίλτός τοΰ Δήμου τί]ς κατο:χίας τού ούτος θά καταβάλη τόν φόρ;/ ε;ς τόν ίνοιχ.:ΐι-ιην τής περι¬ φερείας ταύτης. β'.) Οί φόροι ούτοι ίνθ'χίάζονται χατά οΐκο;)μιχάς πϊρ:- φεοείας. γ') Αί τροσφοραί γίνονται είς ά> εοαίας ΐΛΐνάϊας 5-:ί τοΤε έκϊτόν
  καί χωρίστά δι* έχάΐτην οίκονομΐ'.χίιν πεοιφέρεΐα;.
  Διά νά γίνη τις δε>τός είς τ<·ν πλειοίοσίαν διον να προ- σαγάγτ, ϊιπλάτυπ:ν άπόϊίΐξιν τοΰ Ταμίου τού Δή.13.1, ο τι χαΐέ- θηκε λογφ >_ρημ.ατίί<.ής ίγγ^ησεως ποσόν 'ΐ^ν τούΛα/ΐϊτον πρός τό είκοστόν τοΰ ώ; ά';.ο προϋ■τοΛογ'.ζομίν;^ μ'σθ ^α.^τ;ς, ΐιι-, στραφησομένης είς μέν τούς αττοτυ·χ-,ν:ας μ-:τα τρεΤ; ηαί- ρας άπό τής δημοκρατίας είς δι τούς όρ:στι/.:ΰς μετα -ην , καταβολήν τής τελευτα!3ς δόσεως διά '/_ρηιιχ-..%:ΰ έ;ταλ- ] αϊτος στηρ!ζομίν^^ ε'ς την δ:α*ήροξ'.ν ταύτην. Η χοτ,μα· ατίκή αύτη ΐγγύητις χΐταπίπτε! -ρός 'όΐελος τ-ύ Δγ,λο- τ'.κοΰ Ταμείου, «αν έντός τρ'ών ?;μ.(ρών άπο τής ες α^τ^; κοινοπ^ιοήσεως τής όρ'.υτικής χατα*^ρώΐεως ο τελ'υταΓος πνί'.- οδότης ?έν προσίλθί) νά υντάςτ, το Σ ;^5 ^λχ·:γ^α3 <■'-> έγ¬
  γραφον. Έν τοΐαύτ»; δέ πεοιτϊτώσει θε'λ:ι κΕρ^χ^', Ι'.πτω:ος τή;
  μυθώσίως χ.αί ή δημιοπραςία ί-α^αλη^&ή-ετα: ε'ς 3*,05ς υ"3ΰ
  .ΐνου 3ιά πίταν ;υχον Χ,ιμχι ήτις ήθελί προκύψη είς
  τό δημοτικόν Ταμείον έκ τής ίπαναληπτικής ταύτης δημο-
  πρασίαί.
  ε'.) Ή δημοπρασία δέν είνε τίλιιοτική, εάν 8έ ίντος ίξ
  ημερών απο τής ·π9οσωρινής καταλυρώσεως γίνη νέα προσφορά
  ενώπιον μου ανωτέρα τής το3 άνακηρυχθέντος τίλευταίου πλει¬
  οδότου κ«τά πέντε τούλά-χιστον επί τιΤ; εκατόν ή δημοπρασί»
  έπαναληφθήτεται τιλείωτίκώς καί ό χροκαλέσας ταύτην άνα-
  κηρΰσσεται όριστικός μισθωτής, εάν κατά την διεξαγωγήν ταύτης
  ϊέν προσφίοθή κρείσσων προσφοοά τής ύπ' αύτοΰ προσφερθείσης.
  ς'.) Ή καταδολή τοΰ μ'σθώματος θά γίνγ) είς δύο Γσας ?ό-
  σεις, ών ή μέν πληοωτε'α την 31 ΊοΛίου 1910 ή δέ ετέρα
  την 30 Σεπ-εαδρίου ΐ*ίου ϊτους. Διά παΐαν δέ καθυστίρησιν
  δόσεως τινός ό μισθωτής ύπόκειται είς ν-.μιμον τοκον ΰ~ερ-
  ημεοίας
  ζ .) Ουδείς' συμψηφισμός ΐπΐτρέκιτα: άπέναντι τοθ μισθώ-
  μϊτος δι" οιονδήποτε λόγον.
  η'.) Ό μισθωτής ^χογρεοΰτ»! /.ατά τή; σ;ντα;ιν τού συμ-
  δολαίου νά προσϊγάγτ;, άξίόχρεων ίγγυητήν, ούτινος τη άςιό-
  •χο^ων ίγκρίνβται ύί' ημών. Ό μΐσθωτής καί ό έγγυητης αύτοΰ
  εισίν άλληλϊγγύως ΰπεύθ^ν^! άπίναντι τοΰ δηΑοτικοΰ Ταμϊίοο
  άνίυ τ»ΰ ίικαίώματος τής διαιρέτεως ή ϊ'ζήσεως δ'.' όλον τό
  ιιετά των ένδί-χοΐΛΕνων τόκων ύπερη,λϊρίας καί ίςόδων
  μέχρις όλοτχερίΰς ίξοφλήσεως.
  θ'.) Τα κηούκεια καί τα σομδολαιογραφ'κά Ιςοδα βϊρΰνουσι
  τοϋς ένοίκαστάς.
  ί'.) Τό Δημοτικόν Ταμείον ουδέν δικαίωμα άναγνωρίζει πρός
  τοΰς μιτθωτάς επί των ί^οικιαζομένων θ«ρι»ών προιόντων δι"
  γ μη
  ια'.) Ή δημοπρασία γϊνήεεταΐ την 25 Απριλίου 1910 ήυιί-
  ραν Κυριακήν, ίν τώ δηΐΛΐρ-/·ακώ Καταττήμιιτι ενώπιον Έπι-
  τροπής άχοτελουμένης ίκ τοΰ Λημάργ_ου ώ; Τΐροίδρου τοΰ
  ϊημοπκοΰ Συμβουλίου καί^ένός δημοτικοΰ ΣυΛδεύλου, άρχεται
  άπό την 8 π α- <5οαν καί χατ-οοοωθήτΐται δ;" όλας τάς οικο¬ νομικάς περιφερείας την αυτήν ημέραν καί ώραν 6 μ. μ. ιδ') Τα χρακτιχά τής π^Ηΐοδοτίας ύτόκεινταΐ «Ίς έγκρισιν τοΰ ϊηΐΑοτιχ,οί Σ-ιμδουλίου, ίγοντος τ'ο Βικαίωμ,α να έγΑρίνχ) ή μή αύτά, χιοοίς έ* τούτο; ν' άιτ.οχ.τα ό τΐλει^τΐΤος πλειοίότης ουδέν δικαίωυια κατά τίΰ δη·Λΐτικοϋ ΤαΆείου. Καστέλλι 3 Απριλίου 1910 Ό Δήμαρχος Α. Γιαγαλ'ίκης Αριθ. « Δακπ 2ΤΪ ΔΙΑΚΗΡΤΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Ό Αηιιαρχεύων 'Νεραπέτοας Δ(ακ.ηούττ«ι δτι Έκτιθετοι είς πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή ίχμίσθωσις των θερ'νών δηΑοτι*'">ν φ-ρο>ν τής Άγροτιχής περιφερείας τού Δί;ιιου
  Ιίραπιτρας, ήτο; :
  Α'.) 1) '/2 °/β ίιΐι ϊ'ϋ* σ^ (·*ο ϋζιμίνω; προιόντων παντός »Γ-
  δους τα; ϊίετεΐ'ής ΐυγκ.οα.ιίίίς (τλην των χ,ίτρων άτινα ϋπάγον:αι
  είςτί: -/ε'.Λϊθ'νά τοοϊόντα) ϊιά την Ίίρ-ΐπϊτοον, Κεντρί, Κΐτίσ:ρι,
  Μΐν.οιλ'ά, χ.αί Μ·τίλ-ρου; 2) 1 °/0 ίια τα χωοια Γιανίτσι, Κα-
  λαμιυλα Ανατολή χαί Καλογέρους.
  Β'.) Τούφόο^ α!γοπρο6-των 2 '/8 ^επτά κατα κεφαλήν ίπ'ι
  των στείροϋν χα'ι 5 λίττά ϊπί των ίγγαΛων (ίξχ:ροΰνται τοΰ φό-
  ρο > τού-ΟΛ τα άον.α κχί τα ΐζ'ς'.ν τα νεογέννητα μέ-χρΐ έξ μα^ών)
  ώ; ".αί τώ; ϊοολ; τή; άγροίυλακής α' .) 1 */8 0/0 ίχι των συγχο-
  α·'ομι=νων 6:ρινώ; -οίϊόντω' τής 5ΐετ·ινής συγιομι^ής καί δ .)
  10 '.;ιτά Αϊτά «,είϊλής ^οο; καί 2 λιπ:ά *ι:ϊ κΐφαλόν επί.
  -ίντω; τώ; αίγοποοίάτων.
  Ή ?ί]Αο·:οΐτίϊ ϊ'ΐςΐ-χθήτεταΐ ?ανερά ίν -ω Δημαρχειοχώ Κα-
  ταΐτόΐΑϊϊι Ίεοατίτοας την 2"2 Άπ?·λιου 1910 ημέραν Γΐέμζτην
  χϊ; ώ'οαν 3 έ'ως 6 μ. α ενώπιον Έτιτροττΐς άπβρτιζομένης υπό
  ον Δηααο·χ·ύοντος ώ; Προ;5;ου τοΐ Κ'ίρπνοϊ'κου Ι
  Δ
  χ
  χιι ένο- Δί;ι.:τ·'.ι1 Σ^υ<-/ΰλ;^ ώ; ρ ιΐ, ή των νομίμων αΰνών άναπληρα;τών όπότε γινήσεται ή προσωρινή κατακύρωσις.
  τ
  1(12
  Ή δηαοττρασια των φόοων τΡΰ ΤϊΛε'ου της Αγρο,ρυλακήι, ϊίε-
  ςαγεται χ,ΐχωρΐιτμίνο,ς των / οιπών ίη«.οτ!κών φόρ'ον.
  Δύναται Βε ή ϊ'αίτθιύσις ν» γίνγ Ιι' έ/ΐίσ-ην τεΡ!φί^ε:αν έ··ά-
  στο·> χωρίου τοΰ Δήαου κϊχωρισμένως.
  Πάς πλειοδοτης ΰχίχειταί είς τάς διάταξης τού ύπ' αριθ. 356
  >αί 604 Νόμου.
  Τής σ^γγραϊ·^^ς τ'3 ϊοων τή; αισθώΐϊ'ος λα'χβάνει ό βουλό-
  μ«ν;ς ΐκ τού Ρο35^ϊ'ο^ τής Δημαρχίας.
  Έν Ίίρΐπίτια τή 1 Απριλίου 1910.
  Ο Δτμαρχείων ΙεραιΗτρ:ς
  'Αλής Κατσουλάκης
  Άοιθ Ποωτ. 3258
  » Διεχτ 1999
  •Γν "Ονόματι -οί* Βασιλέως των ΈλλΑνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό Εί
  Χανίων
  ο Ίω»ν/η- Υίανταοάο)- χττ. Καλ·»α'ττι Ά
  ««ι η'η φυ,'θ'οΊχος χϊτιιγοοεϊτΐί ώς ϋτταίτ-.θΓ -ου ότι
  έν γνώτ»ι αϋττ/νωαόνιοΓ *χ> άνευ τίς σιιγια-α'ίε'τεως τιϋ ϊ/ο«τος
  δ»ο*τηιιονο- 1λτΓ.ε>ίν είς -ήν κατο/ΐν τοι> ?ςντ χινη-ΐϊ
  ήαα-ΐ ή-οι ό— έχ τής έ' Χΐλέΐτα οίχ'*; τ-ΰ Ιωσήφ Φ;άνχου
  ' έ ά ϊ 4
  γ ^
  γοοοΰν *χΙ ίν Τ;αιτΐίζ9αί/αΌ''ν άΕ'οις ϊ ωιέοα των 'ΐα,ιαι χϋΐ »«-
  τωτίοαί των τιτρχχοβ' ·<ν ξοτγιιίον ϊνηχοντΐ είς τ?>ν ('βημένον
  Ιωσήφ Φοάγ»τν 5ιά -'ά τ·» ?νη παΐϊν<α<ι): <5»; ϊίΐοχτητ'Ίν τού Έπβΐκϊή ^ί> άνόα.'ηϋΐα τοΰτι ττοο^λέπιταΐί ><α1 τίμκοοξ?Γαι ίιτο τ' Ίρθρ* 371 χά! 37^ τοΰ Ποινικοί (^6μοιι, γα5α«-ηο'ζ«ται 5έ ώς λ') Έπ«ι5ϊΐ δ χ«τηγοοούμ.«νος ούτος ιϊ'ϊ' «ττώ' χα' άγ^οεϊται ό τόπος τίίς ?ι«ιιοντ|Γ τού. Ίδ'ίντΐς χαΐ τ' άοίοα 405 χ«! 406 τή^ Π'>I1.ιxή^ Διχονομίας.
  Καλοϋμεν τίν ίίοημένον ««τηγοοούαενον Να ρα*αν"ΐθ>, αΰ-ο-
  «ροσώπω; ενώπιον τού ίχαοιτταΐου -ου ΠίωτΛΐζιχεΌυ Χανίων
  την 22 τού μτινίις Ιουλίου τοΰ ετθυί 1910 ήαβίαν Πιμπ-την χ»)
  ώραν 8 π. μ., ίνα οΊκοί'τδΛ, ω^ ΰπαίτιοί ττς έχτεε·ΐ''Ί-τ|<; πΐίξΐω;, άλ¬ λως θ»>ίι ^ιχα-Όή βοήιιιιν ιτυ «-ίώνω- τω άίί^ω 4'Ί7 τής Ποι>ιχης
  Διχονομίαΐ, ιυγ/-ΐ(ίνως ξ« χβλοίί^ιν αύτ^ν όπως λάζγι γνωιιν των
  εγγράφων τής 8«χογθ«φίας.
  Έν Χανίοις τή 2 Απριλίου 1910.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκονλας
  Οί χληθίντες νίζτηοε
  Ιωσήφ Ί~»< Φ^άνχ6ς ;ποποο^ΐνο: Γαλλίχ; χϊτοιχος Χ-»λέπας "Έγγοαΐίον πρός άττόίειξιν Ή Ιπ' ά Ή. -Ό! 'ίΐί ί<ι.<, ϊ3; 5:-ϊ^Λ9^- Χ,λ-Ίτχς Χΐνίων λη-ήο πχ- »νν!λλ *τϊ, 8τω; εν -ίντίΓυπον η ϊΐςτήν -ελ:υ-α>αν χ»Γπχ'ΐν τοϋ να-η-
  γορου ι- ου «α ϊ «30/ τ>·/τ*)λήΐ/| ιί, ;τ)χόΐ'τ ^ί^η.
  Έν Χΐν )'ς αύ Ιη1Λί3'ίν.
  Ό Είταν/ϊλιΰ: Χΐν{<»ν Γ. Σκουλάς ταίτης συνοϋθλίνήταντες πρός αλλήλους αμοιβαίαν συνδρομήν την 25 Αύνίύστου 1907 έν τώ μετοχίφ Μαλλάϊες άπρομελε- τήτως %α εί; βρασιιθν ψκ^ΐκή- όρμής ετραυμάτισεν είς διάφορ» τού σώματβς αέρη τϊν Έμμ. Γ. Ξα»μεριτάκην νοσήσαντα έκ των τραυι/ατων ν.«ΐ άνί*ϊν5ν ιΐρός ίργασί«ν νϊτασταντα ίιπερ τάς τρείς ήμίρζς άλλ δχι καί υπέρ τάς τριάκοντα. Έιε'δή τι άνό·ο.ημΐ τ:ΰτο ποϊδλ'-τε-ϊΐ χαί τιμιτρϊΐται άπό τα άίθοα 57 χαί 308 άρ. 4 τί" Πϋνικοΰ Νόμ.οο, ^αρακτηρίζϊται δέ ώς ζληΐΛμελιτμα. Έτιιϊή οί κατηγορούμενοι οδτοι είναι άπαντες καί άγνοεϊται 'η τόπος τής ϊ'αυ,ονήί; των. 'ΐ5όντες χαί τ' χ^-χχ 405 καΐ 40ο τής Ποινιν,ής Δικ-νομΐϊς. Καλούμεν» -ούς είρη^'ν:^ γ.*ττι·<ο?ο^<λίνυ; ίνα έΐΛ,φανιβθώσιν αύΓθ-ρίσώπω- ενώπιον τί" άκο52τιτί1'ϊ-ι τοθ Είοηνιδ'κϊίίο Άρ γανών την 13ην τοΰ μηνός Ιουλίου 'θΖ έ'το^ς 1910 ημέραν Τρίτην καί ώοαν 9 π.μ. ΐνι 3'*ΐτί'θϊΐ ώ: ^ΐϊίτίθΐ τής ίΐτϊθίίτης πράξεως,άλ)ω; θ^λουτί δικασθή *ρήαην?.>ι«τώ'"·>ς τφ άοθοω 407
  τής Π;ιν[χή; Δικονομιας, συγχρόνως ϊέ καλούμεν αυτοίς όπως
  λάβωσι γνώσιν των 5γ·»·ραιων τής ϊικονραφιας.
  Έν Άοχάναις τή 2 Απριλίου 1910.
  Ό Δημόσιος Κατήγορος Άργανών
  Μιλτιάδης ΆΙ'νικολιώτης
  Οί χληθε'ντϊς μάρτυρες
  1) Έαμαν. Γ. Ξωμ*ρίταχης κάτοι*ος Άίμωνος Μυλοποτάμου
  •2) Τζανής ΜχΛχυίάχη; » Ήοακλιίου
  3) Έμμ Σ-. Φροσάλης »
  4) Νεμπής Μ. Μί.ιλα6ελάχ.ης »
  5) Άχμί.τ Τζαφεράκης »
  6) Ά'ισέ Μουλαϊίπούλ* »
  Άχοϊεικτικά ν-ίαα
  1) Ή άττο 26 Αύγΐύσ^ου 19)7 ΐατροίικα^τική έκθεσις τοδ
  ίΐτροΰ Δηα. Λοδάκη.
  Άρμίίίθς δίκαστικός <λητήρ «αραγγελλϊται όπως εν αντίτυ¬ πον τοΰ παρόντος τοιχοκολλήση «ΐς την τελευταίαν κατοικίαν των κατηγορουμένων καί έτερον τϋΐχβκολλήσΐβ είς δημοσία μέρη. Έν Άρχαναις αυθημερόν. Ό Δημόσιος Κατήνορος Αρχανών Μιλτιάδης Άϊνικολιώτης ΒασιλιαΤς Μαλλάδων » Μετόχι Χαλικΐά '»ρι'). Πρωτ 148 β ΔΤίκττΤΊΤϊΟ^ Έν "Ονόματι τοθ βα<<ιλεω< των Ί.λΤ.ή.ω _ΛΗΤΙΤΙΟΝΕΙ:ΙΚΡΙΜ Ό παρά τώ Ετι^ηνοδικειω 4ργ ·ν;ον Αριθ Πρωτ. 149 » Διεκπ. 131 Έν Όνόηατι τοΰ Βασιλέως των 'ΐ!; Κ Λ Η Σ 1 Σ Πρός τόν ίπί άδίκψ επιθϊτει διά βιαυπραγίας καί ίπϊ ίξυδρισει κατηγορεύμενον Γεώργιον Νικολουδάκη τέως μέν κά-οικον Αρ¬ χανών ή2η δέ αννώστου ?ιαμονής. ΚαλιΓσ^ι όπως έμ^ανΐσθτϊς αυτοπροσώπως τ όν Ι 3ην τοϋ μηνός Ιουλίου τού ετους 1;<10 ημέραν Τρίτην καί ώραν 9 π. μ. ενώ¬ πιον τοί .ί/.ρ3ΐτηριου τοΰ Είρηνοδκειου Αρχανών πρός περαι¬ τέρω σοζητησιν τής άςιοτοινου πράξεως τής άνιφερομένης είς ιΌ κοινοϊθΐηθεν ύπ'αριθ. 318/254 της 9 ■Iο^λί^^ 1909 κατηγορητή- ριόν μας, άλλως θελετε δικασθή έρήμην. Έν Άρχαναις τί] "2 Απριλίου 1910. Ό Δημόσιίς Κΐτήγορος Αρχανών Μιλτιάδης Άϊνυκολιώτης 'Αρμόϊιος 3:κ-ϊστι/5ς κλητηρ ίπ'^ότω νρ^'μως την ρ πρός τ;ν καθ' ού αυτή. Έν Άρχαναις Λ'ύί»Γ,μίρ:ν. Ό Δημ,όσιος Καττ,γορος Αρχανών Μιλτιάδης Άϊνικολιώτης οί '1<ί>σηφ Δ(;μ. ΤζΛγχ«,52/η; καί Νιχολαος Δ.
  Τζαγ»αράκης ιτρωην κατοΐχί Τζίτζιφ* Ά«ο·»ϊΐωνου χιί ήοτ;
  ογνωΐτου διαμ-νής χαίτηγορί3ντ/( ώ; ύπαιτυ· ότι ;χ συστάίίως
  ήτοι υπο κοΐνοΰ ι:^1x■νϊρ^ο■:3ζ »ινιύμιενο: σ^να^εφασισαν τη ίκτε'-
  Αεσιν τής κχτω;ερι* αναρερυ.ενΓ,ς ας;οπ5ΐ»οο πράς«ως καί ένεκα